113 by monitorul-oficial

VIEWS: 8 PAGES: 8

									                                           PARTEA    I
Anul XII Ñ Nr. 113                    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                          Miercuri, 15 martie 2000


                                            SUMAR


Nr.                                          Pagina                                        Pagina

          ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI                                ”ChimcomplexÒ Ñ S.A. din administrarea Fondului
         ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                                Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
 17.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind taxa pe valoarea                         Finanþelor ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 938/1999
    adãugatã ...................................................................   1Ð8       privind transferul acþiunilor deþinute de stat la
179.  Ñ Hotãrâre pentru modificarea unor prevederi ale                         Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A. din admi-
    Hotãrârii Guvernului nr. 942/1999 privind transferul                       nistrarea Fondului Proprietãþii de Stat în adminis-
    acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã                       trarea Ministerului Finanþelor ..................................    8


 ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                                       GUVERNUL ROMÂNIEI

                             ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
                              privind taxa pe valoarea adãugatã
     În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
     Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
                CAPITOLUL I                          efectuate de o manierã independentã de cãtre contribuabili,
               Dispoziþii generale                       privind:
                                                  a) livrãri de bunuri mobile ºi/sau prestãri de servicii
  Art. 1. Ñ Taxa pe valoarea adãugatã reprezintã venit al                  efectuate în cadrul exercitãrii activitãþii profesionale, indife-
bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care                  rent de forma juridicã prin care se realizeazã: vânzare,
se aplicã asupra operaþiunilor privind livrãrile de bunuri                   schimb, aport în bunuri la capitalul social;
mobile, transferul proprietãþii bunurilor imobile, importul de                   b) transferul proprietãþii bunurilor imobile între contribua-
bunuri, prestãrile de servicii, precum ºi operaþiunile asimi-                 bili, precum ºi între aceºtia ºi persoane fizice;
late acestora.                                           c) importul de bunuri;
  Prezenta ordonanþã de urgenþã stabileºte regulile referi-                    d) serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu
toare la taxa pe valoarea adãugatã.                              domiciliul în strãinãtate, pentru care locul prestãrii se consi-
                                                derã a fi în România în conformitate cu criteriile de terito-
                CAPITOLUL II                          rialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei
                Sfera de aplicare                        ordonanþe de urgenþã.
                                                  În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã, prin contri-
                  SECÞIUNEA 1                         buabili se înþelege:
               Operaþiuni impozabile                         Ñ persoanele juridice;
                                                  Ñ persoanele fizice, asociaþiile familiale, precum ºi
  Art. 2. Ñ În sfera de aplicare a taxei pe valoarea                     asociaþiile civile fãrã personalitate juridicã, autorizate, care
adãugatã se cuprind operaþiunile cu platã, precum ºi cele                   realizeazã venituri în România din activitãþi desfãºurate pe
asimilate acestora, potrivit prezentei ordonanþe de urgenþã,                  baza liberei iniþiative;

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113/15.III.2000

  Ñ alte persoane decât cele prevãzute mai sus, asociaþii      cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de apli-
sau organizaþii de orice fel care desfãºoarã în România        care a prezentei ordonanþe de urgenþã.
activitãþi cu caracter economic, social, cultural, politic, sindi-
cal, filantropic, religios sau de naturã publicã;                       SECÞIUNEA a 3-a
  Ñ instituþiile publice;                                 Reguli de impozitare
  Ñ reprezentanþele societãþilor comerciale sau ale orga-
nizaþiilor economice strãine, precum ºi alte organizaþii ºi        Art. 5. Ñ Operaþiunile cuprinse în sfera de aplicare a
organisme internaþionale care funcþioneazã în România.         taxei pe valoarea adãugatã se clasificã, din punct de
  Sunt asimilate cu livrãrile de bunuri ºi/sau prestãrile de     vedere al regulilor de impozitare, dupã cum urmeazã:
servicii, în sensul prezentei ordonanþe de urgenþã, urmãtoa-        a) operaþiuni impozabile obligatoriu, la care se aplicã
rele operaþiuni:                            cota stabilitã prin prezenta ordonanþã de urgenþã. Pentru
  a) vânzarea cu plata în rate, închirierea unor bunuri pe      aceste operaþiuni taxa se calculeazã asupra sumelor
bazã de contract, precum ºi închirierea unor bunuri cu         obþinute din vânzãri de bunuri sau din prestãri de servicii,
clauza trecerii proprietãþii asupra bunurilor respective dupã     la fiecare stadiu al circuitului economic pânã la consumatorul
plata ultimei rate sau la o anumitã datã stabilitã prin con-      final inclusiv.
tract;                                   Din taxa facturatã corespunzãtor sumelor reprezentând
  b) preluarea de cãtre contribuabili a unor bunuri care       contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se
fac parte din activele societãþii comerciale pentru a fi utili-    scade taxa aferentã bunurilor ºi serviciilor achiziþionate,
zate în scopuri care nu au legãturã cu activitatea econo-       destinate realizãrii operaþiunilor impozabile;
micã desfãºuratã de aceºtia sau pentru a fi puse la            b) operaþiuni la care se aplicã cota zero. Pentru aceste
dispoziþie altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit.     operaþiuni furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de
Acelaºi regim se aplicã ºi prestãrilor de servicii. Se excep-     deducere a taxei aferente bunurilor ºi serviciilor achiziþionate,
teazã de la aceste prevederi bunurile ºi/sau serviciile acor-     destinate realizãrii operaþiunilor impozabile;
date în mod gratuit, în limitele ºi potrivit destinaþiilor         c) operaþiuni scutite de taxa pe valoarea adãugatã.
prevãzute prin lege;                            Aceste operaþiuni sunt reglementate prin lege ºi nu se
  c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patri-      admite extinderea lor prin analogie, iar furnizorii sau pre-
moniul contribuabililor, în condiþiile prevãzute de legislaþia     statorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei afe-
referitoare la proprietatea publicã ºi regimul juridic al aces-    rente intrãrilor destinate realizãrii produselor sau serviciilor
teia, în schimbul unei despãgubiri;                  scutite de taxã, dacã prin lege nu se prevede altfel.
  d) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în       Livrarea de utilaje ºi echipamente, precum ºi prestãrile
urma executãrii silite.                        de servicii, legate nemijlocit de operaþiunile petroliere reali-
  Operaþiunile privind schimbul de bunuri au efectul a        zate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice
douã livrãri separate. În cazul transferului dreptului de pro-     strãine, în baza Legii petrolului nr. 134/1995, se vor efec-
prietate asupra unui bun de cãtre 2 sau mai mulþi contri-       tua cu scutire de taxã pe valoarea adãugatã, iar furnizorii
buabili, prin intermediul mai multor tranzacþii, fiecare        ºi prestatorii de servicii vor deduce taxa aferentã bunurilor
operaþiune se considerã o livrare separatã, fiind impozitatã      ºi serviciilor achiziþionate, destinate acestor operaþiuni.
distinct, chiar dacã bunul respectiv este transferat direct        Regimul prevãzut la alineatul precedent se aplicã ºi
beneficiarului final. Acelaºi regim se aplicã ºi pentru schim-     livrãrilor de utilaje ºi echipamente, precum ºi prestãrilor de
bul de prestãri de servicii.                      servicii aferente obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea ºi
  Art. 3. Ñ Nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe      modernizarea Aeroportului Internaþional BucureºtiÑ
valoarea adãugatã operaþiunile privind livrãrile de bunuri ºi     OtopeniÒ.
prestãrile de servicii rezultate din activitatea specificã auto-
rizatã, efectuate de:                                     SECÞIUNEA a 4-a
  a) asociaþiile fãrã scop lucrativ, pentru activitãþile cu                 Operaþiuni scutite
caracter social-filantropic;
  b) organizaþiile care desfãºoarã activitãþi de naturã reli-      Art. 6. Ñ Sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã
gioasã, politicã sau civicã;                      urmãtoarele operaþiuni:
  c) organizaþiile sindicale, pentru activitãþile legate direct     A. Livrãrile de bunuri ºi prestãrile de servicii rezultate
de apãrarea colectivã a intereselor materiale ºi morale ale      din activitatea specificã autorizatã, efectuate în þarã de:
membrilor lor;                               a) unitãþile sanitare, inclusiv veterinare, ºi de asistenþã
  d) instituþiile publice, pentru activitãþile lor administrative,  socialã: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete ºi
sociale, educative, de apãrare, ordine publicã, siguranþa       laboratoare medicale, centre de îngrijire ºi asistenþã, centre
statului, culturale ºi sportive;                    de integrare pentru terapie ocupaþionalã, centre-pilot pentru
  e) Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor      tineri cu handicap, cãmine de bãtrâni ºi de pensionari,
din RomâniaÒ.                             case de copii, staþii de salvare ºi altele, autorizate sã
  Contribuabilii prevãzuþi la alin. 1 sunt supuºi taxei pe      desfãºoare activitãþi sanitare ºi de asistenþã socialã;
valoarea adãugatã, dacã realizeazã direct sau prin unitãþi       unitãþile autorizate sã desfãºoare activitãþi sanitare ºi de
subordonate alte operaþiuni impozabile decât cele           asistenþã socialã în staþiuni balneoclimaterice; serviciile de
menþionate la alineatul precedent.                   cazare, masã ºi tratament prestate cumulat de cãtre contri-
                                    buabilii autorizaþi care îºi desfãºoarã activitatea în staþiuni
            SECÞIUNEA a 2-a                balneoclimaterice ºi a cãror contravaloare este decontatã
             Teritorialitatea               pe bazã de bilete de tratament;
                                      b) unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt cuprinse în siste-
  Art. 4. Ñ Sunt supuse taxei pe valoarea adãugatã          mul naþional de învãþãmânt aprobat prin Legea
operaþiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate    învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ulte-
asupra bunurilor situate pe teritoriul României.            rioare;
  Bunurile provenite din import sunt impozabile în            c) unitãþile care desfãºoarã, potrivit legii, activitãþi de
România la înregistrarea declaraþiei vamale dupã intrarea       cercetare-dezvoltare ºi inovare ºi executã programe, sub-
acestora în þarã.                           programe, teme, proiecte, precum ºi acþiuni componente
  Prestãrile de servicii sunt impozabile în România când       ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvol-
locul prestãrii se considerã a fi în România în conformitate      tare tehnologicã sau ale Planului naþional de cercetare,

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113/15.III.2000                    3

dezvoltare ºi inovare. Acelaºi regim se aplicã ºi unitãþilor      k)11. activitãþile contribuabililor cu venituri din operaþiuni
care desfãºoarã, potrivit legii, astfel de activitãþi cu      impozabile în sensul prezentei ordonanþe de urgenþã,
finanþare în parteneriat internaþional, regional ºi bilateral;   declarate organului fiscal competent sau, dupã caz, reali-
  d) avocaþii ºi notarii, indiferent de forma de exercitare a  zate, de pânã la 50 milioane lei anual; activitãþile care
profesiei; gospodãriile agricole individuale;           îndeplinesc condiþiile unor operaþiuni impozabile desfãºurate
  e) cantinele organizate pe lângã asociaþiile, organizaþiile  de contribuabilii prevãzuþi la art. 3, cu venituri de pânã la
ºi instituþiile publice care, potrivit art. 3, nu se cuprind în  50 milioane lei anual, realizate din astfel de operaþiuni.
sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã, precum ºi       În situaþia realizãrii unor venituri superioare plafonului
cele de pe lângã unitãþile scutite potrivit lit. a), b) ºi c);   prevãzut mai sus, contribuabilii menþionaþi la alineatul pre-
  f) casele de economii, fondurile de plasament, casele     cedent devin plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã în
de ajutor reciproc, cooperativele de credit ºi alte societãþi   condiþiile ºi la termenele stabilite la art. 25.
de credit, casele de schimb valutar;                  Dupã înscrierea ca plãtitori de taxã pe valoarea
  g) societãþile de investiþii financiare, de intermediere    adãugatã contribuabilii respectivi nu mai beneficiazã de
financiarã ºi de valori mobiliare;                 scutire chiar dacã ulterior realizeazã venituri inferioare
  h)1. Banca Naþionalã a României, pentru operaþiunile      plafonului prevãzut mai sus;
specifice reglementate în mod expres prin Legea            k)12. produsele ºi serviciile prevãzute mai jos:
nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României;
  h)2. bãncile, persoane juridice române, constituite ca       1. combustibil pentru consum casnic: lemne de foc,
societãþi comerciale, sucursalele din România ale bãncilor,    cãrbuni ºi gaze naturale;
persoane juridice strãine, precum ºi alte persoane juridice      2. energie electricã pentru consum casnic;
autorizate prin lege sã desfãºoare activitãþi bancare, pentru     3. energie termicã pentru consum casnic;
activitãþile permise bãncilor prin Legea bancarã nr. 58/1998,     4. apã ºi canalizare.
cu excepþia urmãtoarelor operaþiuni: vânzãrile de imobile       Produsele ºi serviciile prevãzute la pct. 1Ð4 sunt scutite
cãtre salariaþi; tranzacþiile cu bunuri mobile ºi imobile în    de plata taxei pe valoarea adãugatã la contribuabilii din
executarea creanþelor; operaþiunile de leasing financiar;     reþeaua de desfacere, de distribuire ºi de prestare cãtre
închirierea de casete de siguranþã; tranzacþii în cont pro-    populaþie, la aºezãmintele de creºtere ºi de ocrotire a
priu sau în contul clienþilor cu metale preþioase, obiecte     copiilor, la cãminele de bãtrâni ºi de pensionari, iar aceºtia
confecþionate din acestea, pietre preþioase; prestãrile de     îºi vor exercita, pentru aceste livrãri ºi prestãri de servicii,
servicii care nu sunt efectuate în exclusivitate de bãnci, ca   dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferente
de exemplu: expertizare de studii de fezabilitate, acordarea    cumpãrãrilor de bunuri ºi prestãrilor de servicii destinate
de consultanþã, evaluãri de patrimoniu, închirieri de spaþii,   operaþiunilor menþionate mai sus.
cazare;                                Prevederile lit. k)12 se aplicã pânã la data de 31 martie
  h)3. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul ban-    2000 inclusiv.
car, Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Între-
prinzãtorii Privaþi Ñ S.A. ºi Fondul de Garantare a          B. Operaþiunile de import:
Creditului Rural Ñ S.A.;                        a) bunurile din import scutite de taxe vamale prin Tariful
  i) societãþile de asigurare ºi/sau reasigurare, inclusiv    vamal de import al României, prin legi sau prin hotãrâri ale
intermediarii în astfel de activitãþi;               Guvernului. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã
  j) Compania Naþionalã ”Loteria RomânãÒ Ñ S.A. ºi con-     bunurile din import pentru care în legislaþie se prevede
tribuabilii autorizaþi de Comisia de coordonare, avizare ºi    exceptarea, exonerarea, abolirea sau desfiinþarea taxelor
atestare a jocurilor de noroc, pentru activitãþile de organi-   vamale;
zare ºi exploatare a jocurilor de noroc;                b) mãrfurile importate ºi comercializate în regim duty-
  k) sunt, de asemenea, scutite:                 free, precum ºi prin magazinele pentru servirea în exclusi-
  k)1. lucrãrile de construcþii, amenajãri, reparaþii ºi     vitate a reprezentanþelor diplomatice ºi a personalului
întreþinere, executate pentru monumente comemorative ale      acestora;
combatanþilor, eroilor, victimelor de rãzboi ºi ale Revoluþiei     c) materiile prime ºi materialele importate, destinate
din decembrie 1989;                        exclusiv realizãrii de produse finite care sunt exportate în
  k)2. încasãrile din taxele de intrare la castele, muzee,    termen de 45 de zile de la data efectuãrii importului, pe
târguri ºi expoziþii, grãdini zoologice ºi botanice, biblioteci;  bazã de certificat eliberat în condiþii stabilite de Ministerul
  k)3. activitatea de taximetrie desfãºuratã de persoane     Finanþelor;
fizice autorizate, precum ºi operaþiunile care intrã în sfera     d) bunurile introduse în þarã fãrã plata taxelor vamale,
de aplicare a impozitului pe spectacole;              potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
  k)4. editarea, tipãrirea ºi/sau vânzarea de manuale        e) reparaþiile ºi transformãrile la nave ºi aeronave
ºcolare ºi/sau de cãrþi, exclusiv activitatea cu caracter de    româneºti în strãinãtate;
reclamã ºi publicitate; realizarea ºi difuzarea programelor
de radio ºi televiziune, cu excepþia celor cu caracter de       f) bunurile din import similare bunurilor din þarã, scutite
reclamã ºi publicitate; producþia de filme, cu excepþia celor   de taxa pe valoarea adãugatã potrivit legii. Acelaºi regim
cu caracter de reclamã ºi publicitate, destinate difuzãrii prin  se aplicã pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul
televiziune;                            sau cu domiciliul în strãinãtate, pentru care locul prestãrii
  k)5. proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum   se considerã a fi în România potrivit criteriilor de teritoriali-
ºi produse ortopedice;                       tate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordo-
  k)6. uniforme pentru copiii din învãþãmântul preºcolar ºi   nanþe de urgenþã;
primar;                                g) mijloacele de transport, mãrfurile ºi alte bunuri prove-
  k)7. articole de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte pentru      nite din strãinãtate care se introduc direct în zonele libere
copiii în vârstã de pânã la un an;                 conform art. 13 din Legea nr. 84/1992 privind regimul
  k)8. aportul de bunuri la capitalul social al societãþilor   zonelor libere;
comerciale;                              h) licenþe de filme ºi programe, drepturi de transmisie,
  k)9. transportul fluvial al localnicilor în Delta Dunãrii ºi  abonamente la agenþii de ºtiri externe ºi altele de aceastã
pe relaþiile OrºovaÐMoldova Nouã, BrãilaÐHârºova,         naturã, destinate activitãþii de radio ºi televiziune;
GalaþiÐGrindu;                             i) importul de bunuri efectuat de instituþiile publice, direct
  k)10. activitãþile specifice desfãºurate în zona liberã de   sau prin comisionari, finanþate din împrumuturi contractate
contribuabilii autorizaþi în acest scop;              de pe piaþa externã cu garanþie de stat.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113/15.III.2000

            SECÞIUNEA a 5-a                  d) data emiterii documentelor în care se consemneazã
        Operaþiuni impozabile prin opþiune          preluarea de cãtre contribuabili a unor bunuri din activele
                                   societãþii comerciale pentru a fi utilizate în scopuri care nu
  Art. 7. Ñ Contribuabilii care efectueazã operaþiuni scu-     au legãturã cu activitatea economicã desfãºuratã de
tite de taxa pe valoarea adãugatã pot opta pentru plata       aceºtia sau pentru a fi puse la dispoziþie altor persoane
acestei taxe, pentru întreaga activitate sau numai pentru o     fizice ori juridice în mod gratuit;
parte a acesteia. Aprobarea se dã de Ministerul Finanþelor        e) data documentelor prin care se confirmã prestarea
prin organele fiscale teritoriale ºi se referã la ansamblul     de cãtre contribuabili a unor servicii în scopuri care nu au
normelor privind taxa pe valoarea adãugatã, iar aplicarea      legãturã cu activitatea economicã desfãºuratã de aceºtia
se face începând cu data de întâi a lunii urmãtoare datei      sau pentru alte persoane fizice ori juridice în mod gratuit;
aprobãrii.                                f) data colectãrii monedelor din maºinã pentru mãrfurile
             SECÞIUNEA a 6-a
                                   vândute prin maºini automate.
                                     Art. 12. Ñ Taxa pe valoarea adãugatã devine exigibilã
       Plãtitorii taxei pe valoarea adãugatã         atunci când organul fiscal este îndreptãþit sã solicite plãtito-
  Art. 8. Ñ Taxa pe valoarea adãugatã datoratã bugetului      rilor de taxã pe valoarea adãugatã plata taxei datorate
de stat se plãteºte de cãtre:                    bugetului de stat.
  Ð contribuabilii înregistraþi la organele fiscale competente     Exigibilitatea ia naºtere, de regulã, la data efectuãrii
ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de    livrãrii bunurilor mobile, transferului proprietãþii bunurilor
bunuri mobile, transferul proprietãþii bunurilor imobile ºi/sau   imobile sau prestãrii serviciilor.
pentru prestãrile de servicii supuse taxei pe valoarea          Prin derogare de la prevederile alineatului precedent,
adãugatã în cotele prevãzute la art. 17;               exigibilitatea poate fi anticipatã sau ulterioarã faptului gene-
  Ð titularii operaþiunilor de import de bunuri efectuat      rator, în condiþii stabilite prin normele de aplicare a pre-
direct, prin comisionari sau terþe persoane juridice care      zentei ordonanþe de urgenþã.
acþioneazã în numele ºi din ordinul titularului operaþiunii de      Pentru livrãrile de bunuri ºi/sau prestãrile de servicii
import;                               care se efectueazã continuu Ñ energie electricã, termicã,
  Ð persoanele fizice, pentru bunurile introduse în þarã      gaze naturale, apã, servicii telefonice ºi altele similare Ñ,
potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;          precum ºi pentru cele la care se încaseazã, de regulã,
  Ð persoanele juridice sau fizice cu sediul sau cu domi-     avansuri, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului cli-
ciliul stabil în România, pentru bunurile din import închiri-    entului pe bazã de facturã fiscalã sau de alt document legal.
ate, precum ºi pentru serviciile efectuate de prestatori cu       Antreprenorii de lucrãri imobiliare pot sã opteze pentru
sediul sau cu domiciliul în strãinãtate, referitoare la:       plata taxei pe valoarea adãugatã la efectuarea livrãrilor, în
operaþiuni de leasing; cesiuni ºi/sau concesiuni ale dreptului    condiþii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordo-
de autor, de brevete, de mãrci de fabricã ºi de comerþ sau      nanþe de urgenþã.
alte drepturi similare; servicii de publicitate; serviciile
consultanþilor, inginerilor, birourilor de studii, experþilor con-              CAPITOLUL IV
tabili ºi alte servicii similare; prelucrarea de date ºi furniza-             Baza de impozitare
rea de informaþii; operaþiuni bancare ºi financiare; punerea
la dispoziþie de personal.                        Art. 13. Ñ Baza de impozitare reprezintã contravaloa-
  În situaþia în care persoana care realizeazã operaþiuni     rea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, exclusiv taxa
impozabile nu are sediul sau domiciliul stabil în România,      pe valoarea adãugatã.
este obligatã sã desemneze un reprezentant fiscal domici-        Baza de impozitare este determinatã de:
liat în România, care se angajeazã sã îndeplineascã           a) preþurile negociate între vânzãtor ºi cumpãrãtor, pre-
obligaþiile ce îi revin conform prevederilor prezentei ordo-     cum ºi alte cheltuieli datorate de cumpãrãtor pentru livrãrile
nanþe de urgenþã.                          de bunuri ºi care nu au fost cuprinse în preþ. Aceste
  Art. 9. Ñ Contribuabilul care înscrie taxa pe valoarea      preþuri cuprind ºi accizele stabilite potrivit normelor legale;
adãugatã pe o facturã sau pe un document legal aprobat          b) tarifele negociate pentru prestãrile de servicii;
este obligat sã achite suma respectivã la bugetul de stat        c) suma rezultatã din aplicarea cotei de comision sau
chiar dacã operaþiunea în cauzã nu este impozabilã potrivit     suma convenitã între parteneri pentru operaþiunile de inter-
prezentei ordonanþe de urgenþã.                   mediere;
           CAPITOLUL III                    d) preþurile de piaþã sau, în lipsa acestora, costurile de
                                   producþie ale bunurilor preluate din activele societãþii de
  Faptul generator ºi exigibilitatea taxei pe valoarea       cãtre contribuabili pentru a fi utilizate în scopuri care nu au
             adãugatã                  legãturã cu activitatea economicã desfãºuratã de aceºtia
  Art. 10. Ñ Obligaþia de platã a taxei pe valoarea        sau pentru a fi puse la dispoziþie altor persoane fizice ori
adãugatã ia naºtere la data efectuãrii livrãrii de bunuri      juridice în mod gratuit;
mobile, transferului proprietãþii bunurilor imobile ºi/sau        e) valoarea în vamã, determinatã potrivit legii, la care
prestãrii serviciilor.                        se adaugã taxa vamalã, alte taxe ºi accizele datorate pen-
  Pentru livrãrile de bunuri ºi/sau prestãrile de servicii cu   tru bunurile importate;
plata în rate obligaþia de platã a taxei pe valoarea           f) preþurile de piaþã sau, în lipsa acestora, costurile afe-
adãugatã intervine la data prevãzutã pentru plata ratelor.      rente serviciilor prestate de contribuabili în scopuri care nu
  Cotele aplicate operaþiunilor impozabile sunt cele în      au legãturã cu activitatea economicã desfãºuratã de
vigoare la data la care ia naºtere obligaþia de platã a taxei    aceºtia sau pentru alte persoane fizice ori juridice în mod
pe valoarea adãugatã.                        gratuit;
  Art. 11. Ñ Pentru operaþiunile prevãzute mai jos           g) preþurile vânzãrilor efectuate din depozitele vãmii sau
obligaþia de platã a taxei pe valoarea adãugatã ia naºtere la:    preþurile stabilite prin licitaþie.
  a) data înregistrãrii declaraþiei vamale, în cazul importu-     Art. 14. Ñ Nu se cuprind în baza de impozitare
rilor de bunuri;                           urmãtoarele:
  b) termenele de platã pentru ratele prevãzute în con-        a) remizele ºi alte reduceri de preþ acordate de furnizor
tractele de leasing pentru operaþiunile de leasing;         direct clientului; bunurile acordate de furnizori clienþilor în
  c) data vânzãrii bunurilor cãtre beneficiari, în cazul      vederea stimulãrii vânzãrilor, în condiþiile prevãzute în
operaþiunilor efectuate prin intermediari sau prin consignaþie;   contractele încheiate;

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113/15.III.2000                    5

  b) penalizãrile pentru neîndeplinirea totalã sau parþialã a    j) materialele, accesoriile ºi alte bunuri care sunt intro-
obligaþiilor contractuale;                     duse din teritoriul vamal al României în zonele libere, cu
  c) dobânzile percepute pentru: plãþi cu întârziere,      îndeplinirea formalitãþilor de export;
vânzãri cu plata în rate sau la termene de peste 90 de         k) bunurile ºi serviciile în favoarea directã a misiunilor
zile, operaþiuni de leasing;                    diplomatice, a oficiilor consulare ºi a reprezentanþelor
  d) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul     internaþionale interguvernamentale acreditate în România,
clientului ºi care apoi se deconteazã acestuia;          precum ºi a personalului acestora, pe bazã de reciproci-
  e) ambalajele care circulã între furnizorii de marfã ºi    tate;
clienþi, prin schimb, fãrã facturare;                 l) bunurile cumpãrate din expoziþiile organizate în
                                  România, precum ºi din reþeaua comercialã, expediate sau
  f) sumele încasate de la bugetul de stat sau de la       transportate în strãinãtate de cãtre cumpãrãtorul care nu
bugetele locale de cãtre contribuabilii înregistraþi la orga-   are domiciliul sau sediul în România;
nele fiscale ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã ºi
                                    m) bunurile ºi serviciile finanþate din ajutoare sau împru-
care sunt destinate finanþãrii investiþiilor, acoperirii
                                  muturi nerambursabile acordate de guverne strãine, de
diferenþelor de preþ ºi de tarif, finanþãrii stocurilor de pro-
                                  organisme internaþionale ºi de organizaþii nonprofit ºi de
duse cu destinaþie specialã.
                                  caritate din strãinãtate ºi din þarã, inclusiv din donaþii ale
  Art. 15. Ñ În cazul în care cumpãrãtorii returneazã      persoanelor fizice;
ambalajele în care s-a expediat marfa, suma impozabilã va       n) construcþia de locuinþe, extinderea, consolidarea ºi
fi redusã corespunzãtor.                      reabilitarea locuinþelor existente;
            CAPITOLUL V                   o) construcþia de lãcaºuri de cult religios.
                                    Pentru operaþiunile prevãzute la lit. k), l), m), n) ºi o)
          Cotele de impozitare              aplicarea cotei zero de taxã pe valoarea adãugatã se rea-
                                  lizeazã în condiþiile stabilite prin ordin al ministrului
  Art. 16. Ñ Taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã       finanþelor.
prin aplicarea cotei stabilite de prezenta ordonanþã de
urgenþã asupra bazei de impozitare determinate în condiþiile               CAPITOLUL VI
art. 13.                                        Regimul deducerilor
  Art. 17. Ñ În România se aplicã urmãtoarele cote:
  A. Cota de 19% pentru operaþiunile privind livrãrile de      Art. 18. Ñ Contribuabilii înregistraþi ca plãtitori de taxã pe
bunuri mobile ºi transferurile proprietãþii bunurilor imobile   valoarea adãugatã au dreptul la deducerea taxei aferente
efectuate în þarã, prestãrile de servicii, precum ºi importul   bunurilor ºi serviciilor achiziþionate, destinate realizãrii de:
de bunuri, cu excepþia celor prevãzute la lit. B.           a) operaþiuni supuse taxei conform art. 17;
  B. Cota zero pentru:                        b) bunuri ºi servicii scutite de taxa pentru care, prin
  a) exportul de bunuri, transportul ºi prestãrile de servicii  lege, se prevede în mod expres exercitarea dreptului de
legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili  deducere;
cu sediul în România, a cãror contravaloare se încaseazã        c) acþiuni de sponsorizare, reclamã ºi publicitate, pre-
în valutã în conturi bancare deschise la bãnci autorizate de    cum ºi alte acþiuni prevãzute de legi, cu respectarea pla-
Banca Naþionalã a României. Prin derogare de la aceste       foanelor ºi destinaþiilor prevãzute în acestea.
prevederi, beneficiazã de cota zero exporturile de bunuri       Taxa pe valoarea adãugatã datoratã bugetului de stat
care se deruleazã în sistem barter;                se stabileºte ca diferenþã între valoarea taxei facturate pen-
  b) transportul internaþional de persoane în ºi din       tru bunurile livrate ºi serviciile prestate ºi a taxei aferente
strãinãtate, efectuat de contribuabili autorizaþi prin curse    intrãrilor, dedusã potrivit prevederilor alin. 1.
regulate, precum ºi prestãrile de servicii legate direct de      Diferenþa de taxã în plus sau în minus se regularizeazã,
acesta;                              în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã, pe bazã de
  c) transportul de marfã ºi de persoane, în ºi din portu-    deconturi ale plãtitorilor.
rile ºi aeroporturile din România, cu nave ºi aeronave sub       Art. 19. Ñ Pentru efectuarea dreptului de deducere a
pavilion românesc, comandate de beneficiari din strãinãtate;    taxei pe valoarea adãugatã aferente intrãrilor contribuabilii
                                  sunt obligaþi:
  d) trecerea mijloacelor de transport de mãrfuri ºi de
cãlãtori cu mijloace de transport fluvial specializate, între     a) sã justifice suma taxei prin documente întocmite
România ºi statele vecine;                     conform legii de cãtre contribuabili înregistraþi ca plãtitori de
                                  taxã pe valoarea adãugatã;
  e) transportul ºi prestãrile de servicii accesorii trans-     b) sã justifice cã bunurile în cauzã sunt destinate pentru
portului, aferente mãrfurilor din import, efectuate pe parcurs   nevoile firmei ºi sunt proprietatea acesteia.
extern ºi pe parcurs intern pânã la punctul de vãmuire ºi
                                    Dreptul de deducere priveºte numai taxa ce este
întocmire a declaraþiei vamale;
                                  înscrisã într-o facturã fiscalã sau în alt document legal care
  f) livrãrile de carburanþi ºi/sau de alte bunuri destinate   se referã la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea
utilizãrii sau încorporãrii în nave ºi aeronave care pre-     operaþiunilor prevãzute la art. 18.
steazã transporturi internaþionale de persoane ºi de mãrfuri;     Art. 20. Ñ Contribuabilii care folosesc pentru nevoile
  g) prestãrile de servicii efectuate în aeroporturi, aferente  firmei bunuri ºi servicii achiziþionate au dreptul sã deducã
aeronavelor în trafic internaþional, precum ºi prestãrile de    integral taxa pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor,
servicii efectuate în porturi, aferente navelor de comerþ     numai dacã sunt destinate realizãrii operaþiunilor prevãzute
maritim, ºi pe fluvii internaþionale, facturate direct armatori-  la art. 18.
lor sau agenþilor de nave, marfã ºi/sau containere, care îi      În situaþia în care aceºtia realizeazã atât operaþiuni
reprezintã pe armatori;                      prevãzute la art. 18, cât ºi alte operaþiuni scutite de taxa
  h) reparaþiile la mijloacele de transport, contractate cu   pe valoarea adãugatã sau care nu intrã în sfera de
beneficiari din strãinãtate;                    aplicare a taxei pe valoarea adãugatã, dreptul de deducere
  i) alte prestãri de servicii efectuate de contribuabili cu   se determinã în raport cu participarea bunurilor ºi/sau
sediul în România, contractate cu beneficiari din strãinãtate,   serviciilor respective la realizarea operaþiunilor prevãzute la
a cãror contravaloare se încaseazã în valutã în conturi      art. 18.
bancare deschise la bãnci autorizate de Banca Naþionalã a       Art. 21. Ñ Dreptul de deducere se exercitã lunar prin
României;                             reþinerea din suma reprezentând taxa pe valoarea

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113/15.III.2000

adãugatã aferentã bunurilor livrate ºi/sau serviciilor prestate     b) sã solicite organului fiscal scoaterea din evidenþã ca
a taxei aferente intrãrilor.                     plãtitor de taxã în caz de încetare a activitãþii, în termen
  Art. 22. Ñ În cazul în care taxa aferentã intrãrilor este    de 15 zile de la data actului legal în care se consemneazã
mai mare decât taxa aferentã ieºirilor diferenþa se regulari-    situaþia respectivã.
zeazã prin:                               B. Cu privire la întocmirea documentelor:
  a) compensarea efectuatã de contribuabil în limita taxei       a) sã consemneze livrãrile de bunuri ºi/sau prestãrile de
de platã rezultate din decontul lunii anterioare sau din       servicii în facturi fiscale sau în documente legal aprobate ºi
deconturile lunilor urmãtoare, dupã caz;               sã completeze toate datele prevãzute de acestea. Pentru
  b) compensarea efectuatã de organele fiscale în termen      livrãri de bunuri sau prestãri de servicii cu valoarea taxei
de 30 de zile de la data depunerii cererii de cãtre contri-     pe valoarea adãugatã mai mare de 20 milioane lei, la
buabil, dupã cum urmeazã:                      aceste documente se anexeazã ºi copia de pe documentul
    b)1. cu alte impozite ºi taxe datorate bugetului de     legal care atestã calitatea de plãtitor de taxã pe valoarea
       stat de cãtre contribuabil;               adãugatã;
    b)2. cu taxa pe valoarea adãugatã datoratã bugetului       b) contribuabilii plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã
       de stat de furnizorii sau prestatorii acestuia, în   sunt obligaþi sã solicite de la furnizori sau prestatori facturi
       limita taxei rezultate din facturile fiscale aferente  fiscale ori documente legal aprobate pentru toate bunurile
       bunurilor livrate ºi/sau serviciilor prestate benefi-  ºi serviciile achiziþionate ºi sã verifice întocmirea corectã a
       ciarului care solicitã compensarea, neachitate     acestora, iar pentru facturile fiscale cu o valoare a taxei pe
       pânã la data efectuãrii controlului;          valoarea adãugatã mai mare de 20 milioane lei, sã solicite
  c) rambursarea efectuatã de organele fiscale.          ºi copia de pe documentul legal care atestã calitatea de
  Art. 23. Ñ Rambursarea diferenþei de taxã, rãmasã        plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã a furnizorului sau
dupã compensarea realizatã conform art. 22, se efectueazã      prestatorului;
în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de         c) contribuabilii înregistraþi ca plãtitori de taxã pe valoa-
                                   rea adãugatã nu au obligaþia sã emitã facturi fiscale în
rambursare pe baza documentaþiei stabilite prin ordin al
                                   cazul urmãtoarelor operaþiuni:
ministrului finanþelor ºi a verificãrilor efectuate de organele
                                       c)1. transport cu taximetre, precum ºi transport de
fiscale teritoriale.                               persoane pe bazã de bilete de cãlãtorie ºi abo-
  Rambursarea se efectueazã pentru contribuabilii din ale            namente;
cãror deconturi lunare depuse la organul fiscal teritorial          c)2. vânzãri de bunuri ºi/sau prestãri de servicii con-
rezultã taxa de rambursat timp de 3 luni consecutiv.               semnate în documente specifice aprobate prin
  Prin derogare de la prevederile alineatului precedent,            acte normative în vigoare;
rambursarea se efectueazã lunar pentru contribuabilii care          c)3. vânzãri de bunuri ºi/sau prestãri de servicii pen-
realizeazã:                                    tru populaþie, pe bazã de documente fãrã nomi-
  a) operaþiuni de export;                           nalizãri privind cumpãrãtorul;
  b) unitãþi productive noi, pânã la punerea în funcþiune;       d) importatorii sunt obligaþi sã întocmeascã declaraþia
  c) operaþiuni de import-export ºi care au diferenþe de      vamalã de import, direct sau prin reprezentanþi autorizaþi,
primit rezultate din actele constatatoare întocmite de        ºi sã determine, potrivit legii, valoarea în vamã, taxele
organele vamale.                           vamale, alte taxe ºi accizele datorate de aceºtia ºi, pe
  Nu beneficiazã de rambursarea efectivã a sumelor de la      baza acestora, sã calculeze taxa pe valoarea adãugatã
bugetul de stat contribuabilii care nu au achitat total sau     datoratã bugetului de stat.
parþial facturile furnizorilor ºi/sau prestatorilor din þarã, din    C. Cu privire la evidenþa operaþiunilor:
care sã rezulte taxa pe valoarea adãugatã deductibilã.          a) sã þinã evidenþa contabilã potrivit legii, care sã le
  Art. 24. Ñ Prin normele de aplicare a prezentei ordo-      permitã sã determine baza de impozitare ºi taxa pe valoa-
nanþe de urgenþã se stabilesc cazurile ºi condiþiile în care,    rea adãugatã facturatã pentru livrãrile ºi/sau prestãrile de
pentru anumite rambursãri de taxã pe valoarea adãugatã,       servicii efectuate, precum ºi cea deductibilã aferentã
organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanþelor solicitã  intrãrilor.
garanþii personale sau solidare.                     Documentele justificative care nu sunt procurate pe cãile
                                   stabilite prin norme legale ºi nu sunt corect întocmite nu
            CAPITOLUL VII                 pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile ce fac obiec-
           Obligaþiile plãtitorilor            tul tranzacþiilor respective vor fi considerate fãrã documente
                                   legale de provenienþã ºi se sancþioneazã potrivit Legii
  Art. 25. Ñ Contribuabilii care realizeazã operaþiuni impo-    nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
zabile în sensul prezentei ordonanþe de urgenþã au            Contribuabilii care realizeazã operaþiuni impozabile au
urmãtoarele obligaþii:                        obligaþia sã asigure condiþiile necesare pentru emiterea
  A. Cu privire la înregistrarea la organele fiscale:        documentelor, prelucrarea informaþiilor ºi conducerea evi-
  a) sã depunã sub semnãtura persoanelor autorizate, la      denþelor prevãzute de reglementãrile în domeniul taxei pe
organul fiscal competent, o declaraþie de înregistrare fiscalã,   valoarea adãugatã;
conform modelului aprobat de Ministerul Finanþelor, în ter-       b) sã întocmeascã ºi sã depunã lunar la organul fiscal,
men de 15 zile de la data eliberãrii certificatului de înma-     pânã la data de 25 a lunii urmãtoare, decontul de taxã pe
triculare, a autorizaþiei de funcþionare sau a actului legal de   valoarea adãugatã, potrivit modelului stabilit de Ministerul
constituire, dupã caz.                        Finanþelor;
  Contribuabilii care devin plãtitori de taxã pe valoarea       c) sã furnizeze organelor fiscale toate justificãrile nece-
adãugatã ca urmare a depãºirii plafonului de scutire         sare în vederea stabilirii operaþiunilor impozabile executate
prevãzut la art. 6, ale cãror condiþii de desfãºurare a acti-    atât la sediul principal, cât ºi la subunitãþi;
vitãþii s-au modificat sau au intervenit modificãri legislative     d) sã contabilizeze distinct veniturile ºi cheltuielile deter-
în sensul trecerii activitãþii desfãºurate de la regimul de     minate de operaþiunile asocierilor în participaþiune.
scutire la cel de impozitare, ulterior înregistrãrii fiscale, sunt  Drepturile ºi obligaþiile legale privind taxa pe valoarea
obligaþi sã depunã declaraþie de menþiuni în termen de        adãugatã revin asociatului care contabilizeazã veniturile ºi
15 zile de la data la care a intervenit modificarea, în       cheltuielile potrivit contractului încheiat între pãrþi. La
vederea atribuirii de cod fiscal, precedat de litera ”RÒ care    sfârºitul perioadei de raportare veniturile ºi cheltuielile, înre-
atestã calitatea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã.      gistrate pe naturi, se transmit pe bazã de decont fiecãrui
Atribuirea calitãþii de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã    asociat, în vederea înregistrãrii acestora în contabilitatea
se face cu data de întâi a lunii urmãtoare;             proprie.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113/15.III.2000                  7

  Sumele decontate între pãrþi fãrã respectarea prevederi-    tribuabilii au obligaþia sã prezinte evidenþele ºi documentele
lor menþionate la alineatul precedent se supun taxei pe      aferente sau orice alte elemente ce pot avea legãturã cu
valoarea adãugatã, în cotele prevãzute de lege.          verificarea.
  D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adãugatã:         În situaþia în care în urma verificãrii efectuate rezultã
  a) sã achite taxa datoratã, potrivit decontului întocmit   erori sau abateri de la normele legale, organele fiscale au
lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare;           obligaþia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adãugatã
  b) sã achite taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunuri-    deductibile ºi facturate ºi de a proceda la urmãrirea dife-
lor din import definitiv, la organul vamal, conform regimului   renþei de platã sau la restituirea sumelor încasate în plus,
în vigoare privind plata taxelor vamale.             dupã caz.
  Prin derogare de la prevederile lit. b), se suspendã       În cazul în care facturile fiscale, evidenþele contabile
plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale, pe      sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare
termen de 120 de zile, pentru utilajele, instalaþiile, echipa-  lipsesc ori sunt incomplete în ceea ce priveºte cantitãþile,
mentele, maºinile industriale care se importã în vederea     preþurile ºi/sau tarifele practicate pentru livrãri de bunuri
efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o  ºi/sau prestãri de servicii, organele fiscale vor proceda la
unitate productivã nouã, se dezvoltã capacitãþile existente    impozitare prin estimare.
sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere, precum ºi     Art. 30. Ñ Diferenþele în minus constatate la verificarea
pentru maºinile agricole. De asemenea, se suspendã plata     taxei pe valoarea adãugatã se plãtesc în termen de 15 zile
taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale, pe termen     de la data încheierii actului de control împreunã cu
de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc în    majorãrile de întârziere aferente, iar cele în plus se resti-
þarã sau sunt deficitare, importate în vederea realizãrii obi-  tuie în acelaºi termen sau se compenseazã cu plãþile ulte-
ectului de activitate.                      rioare.
  Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea plãþii     Art. 31. Ñ Pentru neplata integralã sau a unei diferenþe
taxei pe valoarea adãugatã în vamã se face prin certificat    din taxa pe valoarea adãugatã în termenul stabilit, contri-
eliberat în condiþii stabilite de Ministerul Finanþelor;     buabilii datoreazã majorãri de întârziere calculate conform
  c) sã achite taxa pe valoarea adãugatã aferentã        legislaþiei privind calculul ºi plata sumelor datorate pentru
                                 neachitarea la termen a impozitelor ºi taxelor.
operaþiunilor de leasing, corespunzãtor sumelor ºi termene-
lor de platã prevãzute în contractele încheiate cu          Art. 32. Ñ Actele emise de organele de specialitate ale
                                 Ministerului Finanþelor pentru constatarea obligaþiilor de
locatori/finanþatori din strãinãtate.
                                 platã privind taxa pe valoarea adãugatã constituie titluri
  În cazul în care, la expirarea contractului de leasing,    executorii.
bunurile care au fãcut obiectul acestuia trec în proprietatea     Bãncile vor pune în aplicare aceste titluri fãrã acceptul
beneficiarului, se datoreazã taxa pe valoarea adãugatã      plãtitorilor.
pentru valoarea la care se face transferul de proprietate a      Art. 33. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 25 referitoare
bunurilor respective;                       la obligaþiile plãtitorilor de taxã pe valoarea adãugatã se
  d) sã achite taxa datoratã bugetului de stat anterior     sancþioneazã conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea
datei depunerii cererii la organul fiscal pentru scoaterea din  evaziunii fiscale, cu excepþia nerespectãrii obligaþiei de
evidenþã ca plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã, în caz     depunere lunarã a decontului de taxã pe valoarea
de încetare a activitãþii.                    adãugatã, care se sancþioneazã conform Ordonanþei
            CAPITOLUL VIII               Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire ºi
                                 depunere a declaraþiilor de impozite ºi taxe, republicatã, cu
            Dispoziþii finale             modificãrile ulterioare.
  Art. 26. Ñ Formularele pentru facturi fiscale, borderou-     Art. 34. Ñ Soluþionarea obiecþiunilor, contestaþiilor ºi a
rile zilnice de vânzare, încasare ºi alte documente nece-     plângerilor asupra sumelor, privind taxa pe valoarea
sare în vederea aplicãrii prevederilor prezentei ordonanþe    adãugatã, constatate ºi aplicate prin actele de control sau
                                 de impunere ale organelor Ministerului Finanþelor, se face
de urgenþã se stabilesc prin ordin al ministrului finanþelor ºi
                                 conform prevederilor stabilite prin Legea nr. 105/1997
sunt obligatorii pentru plãtitorii de taxã pe valoarea      pentru soluþionarea obiecþiunilor, contestaþiilor ºi a plângeri-
adãugatã.                             lor asupra sumelor constatate ºi aplicate prin actele de
  Art. 27. Ñ Corectarea taxei facturate în facturi fiscale   control sau de impunere ale organelor Ministerului
în mod eronat de cãtre un contribuabil se va efectua       Finanþelor, cu modificãrile ulterioare.
astfel:                                Art. 35. Ñ Pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale
  a) în cazul în care factura fiscalã nu a fost transmisã    privind taxa pe valoarea adãugatã se constituie Comisia
de la contribuabilul înregistrat ca plãtitor de taxã pe valoa-  centralã fiscalã a impozitelor indirecte, coordonatã de
rea adãugatã, aceasta se anuleazã ºi se emite o facturã      ministrul finanþelor. Componenþa comisiei se aprobã prin
fiscalã nouã;                           ordin al ministrului finanþelor. Deciziile Comisiei centrale
  b) în cazul în care factura fiscalã a fost transmisã     fiscale a impozitelor indirecte se publicã în Monitorul
beneficiarului, corectarea erorilor se efectueazã prin emite-   Oficial al României, Partea I.
rea unei noi facturi fiscale cu semnul minus sau în roºu ºi      Art. 36. Ñ În termen de 15 zile de la data intrãrii în
concomitent se emite o nouã facturã fiscalã corectã.       vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã Guvernul, la pro-
Factura fiscalã de corectare va fi înregistratã în jurnalul de  punerea Ministerului Finanþelor, va aproba normele de
vânzãri, respectiv de cumpãrãri, ºi reflectatã în deconturile   aplicare a dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã.
întocmite de furnizor ºi, respectiv, de beneficiar pentru luna    Art. 37. Ñ Prezenta ordonanþã de urgenþã intrã în
în care a avut loc corectarea.                  vigoare la data de 15 martie 2000. Pe data intrãrii în
  Art. 28. Ñ Pentru bunurile livrate în anul 2000, a cãror   vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se abrogã
contravaloare a fost încasatã sub formã de abonamente în     Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea
anul 1999 cu cota de 11% de taxã pe valoarea adãugatã,      adãugatã, republicatã în Monitorul Oficial al României,
cota aplicatã este cea în vigoare la data încasãrii abona-    Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu completãrile ºi
mentelor respective.                       modificãrile ulterioare. Sunt ºi rãmân abrogate: Ordonanþa
  Art. 29. Ñ Organele fiscale au dreptul sã efectueze      de urgenþã a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilitãþi
verificãri ºi investigaþii la plãtitorii taxei pe valoarea    care se acordã Companiei Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ
adãugatã privind respectarea acestei ordonanþe de urgenþã,    S.A. pentru plata drepturilor de protecþie socialã la domici-
inclusiv asupra înregistrãrilor contabile. În acest scop con-   liul beneficiarilor; art. 15 din Legea apiculturii nr. 89/1998;

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113/15.III.2000

art. 19 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului             Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 92/1997 privind sti-
nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române ºi            mularea investiþiilor directe, aprobatã ºi modificatã prin
reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române;            Legea nr. 241/1998 ºi modificatã prin Ordonanþa de
art. 22 ºi 25 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea             urgenþã a Guvernului nr. 127/1999; art. 5 alin. 3 din Legea
întreprinzãtorilor privaþi pentru înfiinþarea ºi dezvoltarea           locuinþei nr. 114/1996, republicatã, astfel cum a fost com-
întreprinderilor mici ºi mijlocii; art. 13 lit. a) ºi b) din           pletat prin Legea nr. 145/1999.

                                   PRIM-MINISTRU
                            MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                                   Contrasemneazã:
                                                  p. Ministrul finanþelor,
                                                  Sebastian Vlãdescu,
                                                   secretar de stat

     Bucureºti, 14 martie 2000.
     Nr. 17.

                                GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
        pentru modificarea unor prevederi ale Hotãrârii Guvernului nr. 942/1999
   privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”ChimcomplexÒ Ñ S.A.
    din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
     ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 938/1999 privind transferul acþiunilor deþinute de stat
   la Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A. din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat
                 în administrarea Ministerului Finanþelor
    În temeiul dispoziþiilor art. 921, art. 928 ºi ale art. 95 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

     Guvernul României      h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Termenul stabilit în art. 1 alin. (3) din                Art. 2. Ñ Termenul stabilit în art. 1 alin. (3) din
Hotãrârea Guvernului nr. 942/1999 privind transferul acþiuni-          Hotãrârea Guvernului nr. 938/1999 privind transferul acþiuni-
lor deþinute de stat la Societatea Comercialã                  lor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ
”ChimcomplexÒ Ñ S.A. din administrarea Fondului                 S.A. din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în admi-
Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor,          nistrarea Ministerului Finanþelor, publicatã în Monitorul
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558          Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 16 noiembrie
din 16 noiembrie 1999, se prelungeºte cu 60 de zile.               1999, se prelungeºte cu 60 de zile.

                                   PRIM-MINISTRU
                            MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                                   Contrasemneazã:
                                                  p. Ministrul finanþelor,
                                                  Sebastian Vlãdescu,
                                                   secretar de stat

     Bucureºti, 14 martie 2000.
     Nr. 179.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/15.III.2000 conþine 8 pagini.             Preþul 2.144 lei   ISSN 1453Ñ4495


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top