068 by monitorul-oficial

VIEWS: 58 PAGES: 8

									                                      PARTEA     I
Anul XII Ñ Nr. 68                 LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                         Miercuri, 16 februarie 2000


                                       SUMAR


Nr.                                     Pagina  Nr.                                         Pagina

       DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                         Import-Export a României (Eximbank) Ñ S.A. pen-
Decizia nr. 202 din 25 noiembrie 1999 referitoare la                      tru asigurarea finanþãrii parþiale a importurilor de
   excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor                     pãcurã, gaze naturale ºi cãrbune energetic, nece-
   art. 81 alin. 3, art. 86 1 alin. 3 ºi ale art. 86 7                    sare realizãrii Programului energetic 1999Ñ2000 .....            4
   alin. 3 din Codul penal ...........................................   1Ð3   4.    Ñ Ordonanþã de urgenþã privind înfiinþarea
           ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI                           Institutului Naþional de Medicinã Aeronauticã ºi
           ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                          Spaþialã ”General doctor aviator Victor AnastasiuÒ             4Ð5
 3.   Ñ Ordonanþã de urgenþã privind acordarea unui                109.    Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Regulamentului de
     credit Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A.                   organizare ºi funcþionare a Agenþiei Naþionale a
     de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat prin Banca de                   Funcþionarilor Publici ...............................................   5Ð8
    DECIZII             ALE        CURÞII           CONSTITUÞIONALE
                                CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                                  D E C I Z I A Nr. 202
                                   din 25 noiembrie 1999

     referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3
                   ºi ale art. 867 alin. 3 din Codul penal
   Lucian Mihai            Ñ  preºedinte                Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionali-
   Costicã Bulai            Ñ  judecãtor               tate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 ºi ale
   Constantin Doldur          Ñ  judecãtor               art. 86 7 alin. 3 din Codul penal, excepþie ridicatã de
   Kozsok‡r G‡bor           Ñ  judecãtor               Gabriel Adrian Iancu în Dosarul nr. 1.025/1999 al Curþii
   Ioan Muraru             Ñ  judecãtor               de Apel Galaþi Ñ Secþia penalã.
                                            La apelul nominal lipsesc pãrþile. Procedura de citare
   Nicolae Popa            Ñ  judecãtor
                                           este legal îndeplinitã.
   Lucian Stângu            Ñ  judecãtor                La dosarul cauzei apãrãtorul autorului excepþiei a depus
   Florin Bucur Vasilescu       Ñ  judecãtor               cerere de amânare a judecãrii, cu motivarea cã, fiind bol-
   Romul Petru Vonica         Ñ  judecãtor               nav, nu se poate prezenta la dezbateri.
   Iuliana Nedelcu           Ñ  procuror                 Procurorul nu se opune la cererea de amânare astfel
   Florentina Geangu          Ñ  magistrat-asistent          formulatã.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 68/16.II.2000

  Curtea, deliberând asupra cererii, o respinge, având în      intenþionate grave, oricare ar fi natura acestora, sau
vedere cã, întrucât este o a doua cerere de amânare pen-       infracþiunile de violenþã nominalizate în texte. Prin criteriile
tru lipsã de apãrare, formulatã de aceeaºi parte, nu sunt       ºi excepþiile pe care legiuitorul le prevede pentru aplicarea
îndeplinite dispoziþiile art. 156 alin. 1 din Codul de proce-     acestor mijloace de individualizare a executãrii pedepselor
durã civilã, iar, în plus, conform prevederilor Legii         nu se poate susþine cã se aduce atingere dispoziþiei con-
nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de      stituþionale din art. 16 privitoare la egalitatea cetãþenilor în
avocat, ar fi fost posibilã o substituire a avocatului angajat    faþa legii ºi a autoritãþilor publice ºi nici reglementãrilor
de autorul excepþiei.                         internaþionale privind egalitatea în faþa legii, deoarece crite-
  Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul         riile legate de gravitatea ºi de natura faptelor se aplicã
Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei de necon-     tuturor persoanelor care au sãvârºit astfel de fapte, fãrã
stituþionalitate, invocând în acest sens jurisprudenþa Curþii     privilegii sau discriminãri. Se invocã în acest sens Decizia
Constituþionale, care, prin Decizia nr. 25 din 23 februarie      nr. 25 din 23 februarie 1999, prin care Curtea
1999, a respins o excepþie de neconstituþionalitate având       Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate a
acelaºi obiect ºi precizând cã motivele care au determinat      art. 81 alin. 3 din Codul penal, statuând cã acest text nu
aceastã soluþie subzistã ºi în cauza de faþã.             contravine prevederilor constituþionale criticate, deoarece
                                   limitarea aplicãrii suspendãrii condiþionate a executãrii
              C U R T E A,                pedepsei nu încalcã nici unul dintre criteriile egalitãþii în
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã        drepturi. În ceea ce priveºte afirmaþia autorului excepþiei, în
urmãtoarele:                             sensul cã dispoziþiile art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 ºi ale
   Prin Încheierea din 28 iunie 1999 Curtea de Apel         art. 867 alin. 3 din Codul penal ar contraveni prevederilor
Galaþi Ñ Secþia penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu      art. 123 alin. (2) din Constituþie, Guvernul aratã cã excepþia
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3,  este neîntemeiatã, deoarece independenþa judecãtorilor nu
art. 861 alin. 3 ºi ale art. 867 alin. 3 din Codul penal,       se poate realiza nesocotind legea, ci numai în cadrul ºi în
excepþie ridicatã de Gabriel Adrian Iancu într-o cauzã        limitele acesteia. În concluzie, se apreciazã cã excepþia de
penalã având ca obiect judecarea recursului declarat de        neconstituþionalitate privind art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 ºi
autorul excepþiei împotriva Deciziei Tribunalului Galaþi       art. 867 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 16 alin. (1)
nr. 383/1999.                             ºi la art. 123 alin. (1) din Constituþie, este neîntemeiatã.
   În susþinerea excepþiei autorul acesteia aratã cã dis-        Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
poziþiile legale criticate, care interzic luarea unor mãsuri de    comunicat punctele lor de vedere.
individualizare a executãrii pedepsei, cum sunt suspenda-
                                                C U R T E A,
rea condiþionatã a executãrii pedepsei, suspendarea exe-
cutãrii pedepsei sub supraveghere sau executarea           examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
pedepsei la locul de muncã, în cazul unor infracþiuni grave,     Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu-
sunt neconstituþionale, deoarece contravin principiului ega-     ziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
litãþii cetãþenilor în faþa legii, înscris în art. 16 alin. (1) din  prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
Constituþie, în art. 123 alin. (2) din legea fundamentalã,      nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
privind independenþa judecãtorilor, precum ºi în art. 20 din       Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din
Constituþie referitor la tratatele internaþionale privind dreptu-   Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
rile omului, la care România este parte.               fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
   Exprimându-ºi    opinia   asupra   excepþiei   de  excepþia ridicatã.
neconstituþionalitate, instanþa aratã cã aceasta nu este înte-
                                     Textele de lege criticate ca fiind neconstituþionale au
meiatã, deoarece, prin modificãrile legislative aduse prin
                                   urmãtorul conþinut:
Legea nr. 140/1996 instituþiilor suspendãrii condiþionate a
executãrii pedepsei, suspendãrii executãrii pedepsei sub         Ñ Art. 81 alin. 3 din Codul penal: ”Suspendarea
supraveghere ºi executãrii pedepsei la locul de muncã, ”le-      condiþionatã a executãrii pedepsei nu poate fi dispusã în cazul
giuitorul nu a înþeles sã creeze o inegalitate de aplicare a     infracþiunilor intenþionate pentru care legea prevede pedeapsa
unor dispoziþii legale, ci a dorit sã evidenþieze pericolul      închisorii mai mare de 12 ani, precum ºi în cazul infracþiunilor
social deosebit pe care îl prezintã pentru societate         de vãtãmare corporalã gravã, viol ºi torturã.Ò
infracþiunile intenþionate pentru care legea prevede pedepse       Ñ Art. 861 alin. 3 din Codul penal: ”Suspendarea exe-
mai mari de 12 aniÒ. De asemenea, se apreciazã cã regle-       cutãrii pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusã în cazul
mentãrile legislative menþionate nu pot fi considerate ca o      infracþiunilor intenþionate pentru care legea prevede pedeapsa
împiedicare a instanþei de a individualiza pedepsele con-       închisorii mai mare de 12 ani, precum ºi în cazul infracþiunilor
form art. 72 din Codul penal, individualizare care trebuie      de vãtãmare corporalã gravã, viol ºi torturã.Ò
fãcutã în limitele ºi în cadrul legal existent ºi care nu con-      Ñ Art. 867 alin. 3 din Codul penal: ”Executarea pedep-
travine dispoziþiilor art. 16 alin. (1) ºi art. 123 alin. (1) din   sei la locul de muncã nu poate fi dispusã în cazul infracþiunilor
Constituþie.                             intenþionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai
   În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea    mare de 12 ani, precum ºi în cazul infracþiunilor de vãtãmare
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost        corporalã gravã, viol ºi torturã.Ò
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale              Autorul excepþiei, invocând neconstituþionalitatea preve-
Parlamentului ºi Guvernului pentru a-ºi exprima punctele de      derilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 ºi art. 867 alin. 3 din
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.      Codul penal, apreciazã cã au fost încãlcate art. 16 alin. (1),
   În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã din        art. 20 ºi art. 123 alin. (2) din Constituþie, art. 7 din
cuprinsul prevederilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 ºi ale    Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, Pactul
art. 867 alin. 3 din Codul penal rezultã cã legiuitorul a       internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice, precum
înþeles sã excludã de la beneficiul suspendãrii condiþionate     ºi Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
a executãrii pedepsei, al suspendãrii executãrii pedepsei       libertãþilor fundamentale. Totodatã, considerã cã dispoziþiile
sub supraveghere ºi al executãrii pedepsei la locul de        art. 81 alin. 3 din Codul penal trebuie corelate cu modi-
muncã pe acei infractori care au sãvârºit infracþiuni         ficãrile limitelor pedepselor stabilite de Legea nr. 140/1996.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 68/16.II.2000                     3

  Cu privire la dispoziþiile art. 81 alin. 3 din Codul penal     legii, ci este o problemã ce aparþine domeniului politicii
jurisprudenþa Curþii Constituþionale este constantã,          penale, care intrã în competenþa exclusivã a legiuitorului,
statuându-se prin mai multe decizii cã aceste prevederi        singurul îndreptãþit sã modifice ºi sã completeze dispoziþiile
sunt constituþionale. În acest sens Curtea Constituþionalã       legale în vigoare, în temeiul art. 58 alin. (1) din Constituþie.
s-a pronunþat prin Decizia nr. 25 din 23 februarie 1999,        În sensul celor arãtate este ºi Decizia Curþii Constituþionale
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136     nr. 119 din 23 septembrie 1999, publicatã în Monitorul
din 1 aprilie 1999, ºi prin Decizia nr. 79 din 20 mai 1999,      Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 12 noiembrie
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323     1999.
din 6 iulie 1999. În considerentele acestor decizii Curtea a        De asemenea, referitor la excepþia de neconstituþionali-
reþinut cã, deºi prin art. 81 alin. 3 legiuitorul a restrâns      tate a prevederilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 ºi ale
aplicarea mãsurii de individualizare a pedepsei, în sensul       art. 867 alin. 3 din Codul penal, Curtea Constituþionalã s-a
cã nu poate fi dispusã în cazul persoanelor care au          pronunþat prin Decizia nr. 95 din 17 iunie 1999, publicatã
sãvârºit, cu intenþie, infracþiunile menþionate de acest text     în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 28 iulie
de lege, aceasta nu contravine însã prevederilor            1999, subliniind cã Parlamentul este unica autoritate legiui-
constituþionale ale art. 16 alin. (1), deoarece limitarea       toare a þãrii care adoptã reglementãri, inclusiv pentru insti-
legalã a aplicãrii suspendãrii condiþionate nu încalcã nici      tuirea mijloacelor de individualizare a pedepselor, aºa cum
unul dintre criteriile egalitãþii în drepturi. Drepturile funda-    sunt suspendarea executãrii pedepsei, în cele douã forme
mentale reprezintã o constantã a personalitãþii cetãþeanului,     ale sale, ºi executarea pedepsei la locul de muncã, pre-
o ºansã egalã acordatã fiecãrui individ ºi, din aceastã        cum ºi în vederea stabilirii condiþiilor ºi a sferei de inci-
cauzã, principiul egalitãþii cuprinde egalitatea cetãþenilor în    denþã ale acestor mijloace de individualizare a executãrii
faþa legii ºi a autoritãþilor publice, iar nu egalitatea de tra-    pedepselor.
tament juridic aplicat unei categorii de cetãþeni în com-         Soluþiile adoptate de Curtea Constituþionalã în aceste
paraþie cu alta. În aceastã situaþie este evident cã regimul      decizii, precum ºi considerentele pe care s-au întemeiat îºi
pedepselor constituie o problemã de politicã penalã, pe        pãstreazã valabilitatea ºi în cauza de faþã.
care organul legislativ este singurul îndreptãþit sã o           Pe de altã parte, referitor la critica potrivit cãreia dis-
soluþioneze în funcþie de împrejurãrile existente la un        poziþiile art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 ºi art. 867 alin. 3
moment dat în domeniul criminalitãþii. Prin mãsura sus-        din Codul penal încalcã prevederile art. 123 alin. (2) din
pendãrii condiþionate a executãrii pedepsei în condiþiile       Constituþie privitoare la independenþa judecãtorilor, Curtea
art. 81 alin. 3 din Codul penal s-a urmãrit în exclusivitate      constatã cã aceasta este, de asemenea, neîntemeiatã,
instituirea unui tratament penal mai sever pentru acele        deoarece judecãtorii nu pot fi independenþi faþã de lege.
categorii de infracþiuni apreciate de legiuitor ca fapte cu un     Individualizarea judiciarã a pedepsei, pe care judecãtorii
grad de pericol ridicat. În asemenea condiþii încãlcarea        sunt chemaþi sã o înfãptuiascã, poate avea loc numai în
principiului egalitãþii s-ar putea pune în discuþie numai dacã     cadrul individualizãrii legale, care este opera legiuitorului.
instituirea unor astfel de mãsuri ar crea discriminãri între      Or, tocmai în cadrul individualizãrii legale au fost instituite
cetãþeni, potrivit criteriilor stabilite de legiuitorul constituant.  mijloacele de individualizare, care sunt suspendarea exe-
Dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Constituþie vizeazã egalita-    cutãrii pedepsei, în cele douã forme ale acesteia, ºi exe-
tea în drepturi între cetãþeni în ceea ce priveºte           cutarea pedepsei la locul de muncã, ºi pe care judecãtorii
recunoaºterea în favoarea acestora a unor drepturi ºi         sunt obligaþi sã le aplice în strictã conformitate cu legea.
libertãþi fundamentale, nu ºi identitatea de tratament juridic       În sfârºit, Curtea constatã cã este neîntemeiatã ºi refe-
asupra aplicãrii unor mãsuri, indiferent de natura lor. În       rirea autorului excepþiei la art. 7 din Declaraþia Universalã
felul acesta se justificã nu numai admisibilitatea unui regim     a Drepturilor Omului, care consacrã egalitatea în faþa legii
juridic diferit faþã de anumite categorii de persoane, dar ºi     ºi dreptul la o egalã protecþie a legii, precum ºi referirea la
necesitatea lui.                            dispoziþiile corespunzãtoare din Pactul internaþional cu pri-
  În legãturã cu susþinerea conform cãreia limita de         vire la drepturile civile ºi politice ºi la cele din Convenþia
12 ani, prevãzutã la art. 81 alin. 3 din Codul penal, pânã       pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor funda-
la care poate fi acordatã suspendarea condiþionatã a exe-       mentale, deoarece, faþã de precizãrile anterioare privind
cutãrii pedepsei este necesar sã fie reevaluatã faþã de limi-     dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Constituþie, nu se poate
tele speciale ale pedepsei închisorii prevãzute de Legea        susþine cã textele de lege criticate încalcã aceste prevederi
nr. 140/1996, Curtea constatã cã, deºi realã, aceasta nu        ale documentelor internaþionale ºi, implicit, ale art. 20
este totuºi o problemã de control de constituþionalitate a       alin. (2) din Constituþie.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                C U R T E A,
                               În numele legii
                                DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 ºi ale art. 867 alin. 3 din
Codul penal, excepþie ridicatã de Gabriel Adrian Iancu în Dosarul nr. 1.025/1999 al Curþii de Apel Galaþi Ð Secþia penalã.
    Definitivã ºi obligatorie.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 noiembrie 1999.

     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
             LUCIAN MIHAI
                                               Magistrat-asistent,
                                              Florentina Geangu


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 68/16.II.2000

 ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
       privind acordarea unui credit Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A.
  de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) Ñ S.A.
 pentru asigurarea finanþãrii parþiale a importurilor de pãcurã, gaze naturale ºi cãrbune energetic,
            necesare realizãrii Programului energetic 1999Ð2000
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
  Art. 1. Ñ Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A.      deschis la Banca de Import-Export a României
este autorizatã sã contracteze, în scopul finanþãrii unei pãrþi  (Eximbank) Ñ S.A.
din importul de pãcurã, gaze naturale ºi cãrbune energetic,      Art. 3. Ñ Contractul de credit va fi încheiat, în numele
necesar realizãrii Programului energetic 1999Ð2000, un cre-    Fondului Proprietãþii de Stat, între Banca de Import-Export
dit în valoare de 16 milioane dolari S.U.A. de la Fondul      a României (Eximbank) Ñ S.A. ºi Compania Naþionalã de
Proprietãþii de Stat prin Banca de Import-Export a României    Electricitate Ñ S.A., cu o dobândã negociatã. Creditul va fi
(Eximbank) Ñ S.A.                         acordat pentru o perioadã de 14 luni cu termen de graþie
  Art. 2. Ñ Prin derogare de la prevederile art. 9 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind pri-     de 3 luni.
vatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea        Art. 4. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã garan-
nr. 44/1998, cu modificãrile ulterioare, creditul va fi acordat  teze în numele statului creditul acordat de Fondul
de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat prin Banca de Import-     Proprietãþii de Stat prin Banca de Import-Export a României
Export a României (Eximbank) Ñ S.A. din sumele în valutã      (Eximbank) Ñ S.A., precum ºi dobânzile ºi comisioanele
deþinute ºi pãstrate de acesta în contul de disponibilitãþi    aferente.
                             PRIM-MINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                            Contrasemneazã:
                                        Ministrul industriei ºi comerþului,
                                             Radu Berceanu
                                            Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº
                                   Preºedintele Consiliului de administraþie al Fondului
                                            Proprietãþii de Stat,
                                              Radu Sârbu
    Bucureºti, 14 februarie 2000.
    Nr. 3.

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                  ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
        privind înfiinþarea Institutului Naþional de Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã
                 ”General doctor aviator Victor AnastasiuÒ
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
  Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Institutul Naþional de       internaþionale    specifice,   în  condiþiile  autorizãrii
Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã ”General doctor aviator      corespunzãtoare ºi în conformitate cu legislaþia ºi cu regle-
Victor AnastasiuÒ prin reorganizarea Institutului de Medicinã   mentãrile naþionale;
Aeronauticã ºi Spaþialã ”General doctor aviator Victor         b) asigurã fundamentarea ºtiinþificã ºi elaboreazã nor-
AnastasiuÒ care se desfiinþeazã.                  mele tehnico-metodologice de expertizã medicalã ºi psiho-
  (2) Institutul Naþional de Medicinã Aeronauticã ºi       logicã privind capacitatea individualã de exercitare a
Spaþialã ”General doctor aviator Victor AnastasiuÒ este      atribuþiilor în activitãþi aeronautice ºi spaþiale, în condiþii de
instituþie publicã cu personalitate juridicã, cu sediul în     siguranþã ºi eficienþã;
municipiul Bucureºti, str. Mircea Vulcãnescu nr. 88, sectorul 1,
                                    c) executã expertizarea medicalã a personalului aero-
care funcþioneazã sub autoritatea Ministerului Apãrãrii
Naþionale.                             nautic care participã la misiuni speciale în þarã ºi în
  Art. 2. Ñ (1) Institutul Naþional de Medicinã Aeronauticã    strãinãtate;
ºi Spaþialã ”General doctor aviator Victor AnastasiuÒ are       d) examineazã personalul aeronautic militar ºi civil din
urmãtoarele atribuþii:                       România, precum ºi personalul aeronautic militar ºi civil din
  a) efectueazã selecþia, expertiza medicalã ºi psihologicã    strãinãtate, care desfãºoarã activitãþi aeronautice în
pentru personalul aeronautic militar ºi civil care desfãºoarã   România;
activitãþi aeronautice ºi spaþiale ºi elibereazã documentele      e) participã cu specialiºti la investigarea evenimentelor
de certificare prevãzute de reglementãrile naþionale ºi      de aviaþie militarã ºi civilã, la solicitare;

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 68/16.II.2000                     5

  f) efectueazã ºi certificã calificarea în domeniul medici-   dus de un consiliu de conducere ºi de un director general
nei aeronautice ºi spaþiale pentru cadrele militare ºi alþi     (comandant) numit prin ordin al ministrului apãrãrii
specialiºti angajaþi în activitãþi aeronautice ºi spaþiale, asi-  naþionale.
gurã pregãtirea pentru doctorat, cu respectarea prevederilor      Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordo-
legislaþiei ºi reglementãrilor specifice naþionale;         nanþe de urgenþã personalul încadrat în prezent la Institutul
  g) efectueazã cursuri de instruire ºi certificã competenþa   de Medicinã Aeronauticã ”General doctor aviator Victor
în performanþele ºi siguranþa factorului uman, urgenþe       AnastasiuÒ se transferã la Institutul Naþional de Medicinã
medico-aeronautice pentru personalul angajat în activitãþi     Aeronauticã ºi Spaþialã ”General doctor aviator Victor
aeronautice ºi spaþiale;                      AnastasiuÒ ºi îºi pãstreazã drepturile salariale avute la data
  h) desfãºoarã activitãþi de cercetare ºtiinþificã privind    transferului.
medicina aeronauticã ºi spaþialã, pentru necesitãþi proprii
sau pentru terþi, pe bazã de contract;                 Art. 5. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de Medicinã
  i) elaboreazã programe de profilaxie a afecþiunilor cu     Aeronauticã ºi Spaþialã ”General doctor aviator Victor
incidenþã ºi prevalenþã importantã la personalul aeronautic     AnastasiuÒ se constituie prin preluare pe bazã de protocol
militar ºi civil;                          de predare-preluare a activului ºi pasivului Institutului de
  j) asigurã asistenþã medicalã specializatã ºi produse far-   Medicinã Aeronauticã ”General doctor aviator Victor
maceutice pentru personalul aeronautic, militar ºi civil, pen-   AnastasiuÒ, stabilit pe baza bilanþului contabil încheiat la
tru familiile acestora, pentru cadrele militare active, în     data de 31 decembrie 1999.
rezervã sau în retragere, din sistemul de apãrare, ordine        Art. 6. Ñ (1) Institutul Naþional de Medicinã Aeronauticã
publicã, siguranþã naþionalã ºi justiþie, conform prevederilor   ºi Spaþialã ”General doctor aviator Victor AnastasiuÒ se
Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu       finanþeazã din venituri extrabugetare, din alocaþii de la
modificãrile ulterioare;                      bugetul de stat, precum ºi din donaþii ºi sponsorizãri, în
  k) reprezintã România în relaþiile internaþionale în dome-   condiþiile legii.
niul medicinei aeronautice ºi spaþiale;                 (2) Veniturile extrabugetare provin din veniturile realizate
  l) editeazã, traduce, multiplicã, tipãreºte ºi comerciali-   pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale
zeazã lucrãri specifice domeniului de activitate, pe bazã de    încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, precum ºi din
tarife stabilite în condiþiile legii.                alte venituri obþinute în condiþiile legii.
  (2) Serviciile furnizate instituþiilor interesate se vor face
pe bazã de protocol încheiat cu acestea.                Art. 7. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 385/1999
  Art. 3. Ñ (1) Structura organizatoricã a Institutului      privind organizarea Ministerului Apãrãrii Naþionale se com-
Naþional de Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã ”General doc-     pleteazã în mod corespunzãtor.
tor aviator Victor AnastasiuÒ se stabileºte prin ordin al        Art. 8. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordo-
ministrului apãrãrii naþionale ºi va fi formatã dintr-un numãr   nanþe de urgenþã Decretul nr. 168/1979 privind expertiza-
maxim de 170 de posturi.                      rea ºi stabilirea aptitudinii de zbor a personalului din aviaþia
  (2) Institutul Naþional de Medicinã Aeronauticã ºi       militarã ºi civilã, precum ºi a cosmonauþilor ºi orice alte
Spaþialã ”General doctor aviator Victor AnastasiuÒ va fi con-    dispoziþii contrare se abrogã.

                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                              Contrasemneazã:
                                          p. Ministrul apãrãrii naþionale,
                                             Ioan Mircea Plângu,
                                              secretar de stat
                                        p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
                                              Irinel Popescu,
                                              secretar de stat
                                             Ministrul finanþelor,
                                            Decebal Traian Remeº,
                                           p. Ministrul transporturilor,
                                              Aleodor Frâncu,
                                              secretar de stat
                                        Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                            Smaranda Dobrescu
    Bucureºti, 14 februarie 2000.
    Nr. 4.

                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
            pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
                 a Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici
     În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi ale art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici,
    Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ (1) Se aprobã Regulamentul de organizare ºi        Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici are
funcþionare a Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici,     în dotare, conform prevederilor Ordonanþei Guvernului
prevãzut în anexa nr. 1.
  (2) Structura organizatoricã a Agenþiei Naþionale a       nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli
Funcþionarilor Publici este prevãzutã în anexa nr. 2.        pentru autoritãþile ºi instituþiile publice, aprobatã ºi modificatã

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 68/16.II.2000

prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare, urmãtoa-    vind Statutul funcþionarilor publici, vor transmite Agenþiei
rele mijloace de transport:                     Naþionale a Funcþionarilor Publici informaþiile necesare pen-
  a) patru autoturisme cu un consum lunar de carburant      tru constituirea evidenþei funcþiilor ºi funcþionarilor publici.
stabilit potrivit dispoziþiilor legale în vigoare;           (2) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri orice
  b) douã autoturisme, cu o cotã de carburant de         prevederi contrare se abrogã.
350 l/autoturism/lunã, pentru desfãºurarea activitãþilor spe-
cifice, de monitorizare ºi control în teritoriu.            (3) Ministerul Finanþelor va introduce în bugetul de stat
  Art. 3. Ñ (1) În termen de 90 de zile de la data intrãrii    sumele necesare în vederea organizãrii ºi funcþionãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri autoritãþile ºi instituþiile    Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici, potrivit legii.
publice centrale ºi locale, ai cãror funcþionari se încadreazã     Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
în categorii prevãzute de dispoziþiile Legii nr. 188/1999 pri-   prezenta hotãrâre.

                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                             Contrasemneazã:
                                           Ministrul funcþiei publice,
                                               Vlad Roºca
                                             Ministrul finanþelor,
                                            Decebal Traian Remeº
    Bucureºti, 11 februarie 2000.                      Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
    Nr. 109.                                    Smaranda Dobrescu

                                                              ANEXA Nr. 1

                            REGULAMENTUL
             de organizare ºi funcþionare a Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici

   Art. 1. Ñ (1) Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici,     e) elaboreazã criteriile pentru definirea categoriilor
organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu    funcþiilor publice, a gradului ºi clasei funcþiei publice din
personalitate juridicã, se organizeazã ºi funcþioneazã în      cadrul aceleiaºi categorii, precum ºi criteriile de performanþã
subordinea Guvernului ºi în coordonarea ministrului funcþiei    pentru evaluarea performanþelor profesionale individuale ale
publice.                              funcþionarilor publici.
   (2) Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici, denumitã      Art. 4. Ñ (1) În exercitarea funcþiei de reglementare
în continuare Agenþie, are rolul de a elabora ºi aplica stra-    Agenþia are urmãtoarele atribuþii:
tegia ºi politicile Guvernului în domeniul managementului        a) elaboreazã ºi avizeazã propuneri de acte normative
funcþiei publice ºi funcþionarilor publici.             privind funcþia publicã ºi funcþionarii publici;
   (3) Sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici       b) elaboreazã reglementãri comune pentru autoritãþile ºi
este în municipiul Bucureºti, Piaþa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  instituþiile publice, privind funcþiile publice, gradarea ºi clasi-
   Art. 2. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale Agenþia înde-    ficarea posturilor;
plineºte urmãtoarele funcþii:                      c) elaboreazã propuneri de acte normative pentru crea-
   a) funcþia de strategie Ñ prin care se asigurã funda-     rea unui sistem unitar de salarizare, aplicabil tuturor
mentarea ºi elaborarea strategiei ºi a programelor de        funcþionarilor publici;
reformã în domeniul managementului funcþiei publice ºi         d) coordoneazã procesul de adaptare la prevederile
funcþionarilor publici;                       Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, a
   b) funcþia de reglementare Ñ prin care se asigurã       statutelor aprobate prin legi speciale, cu respectarea speci-
iniþierea ºi elaborarea cadrului normativ ºi instituþional nece-  ficului funcþiilor publice în cauzã;
sar în vederea realizãrii obiectivelor strategice ºi politicilor    e) elaboreazã ºi avizeazã propuneri de acte normative
în domeniul funcþiei publice ºi funcþionarilor publici;       privind completarea listei cuprinzând funcþiile publice;
   c) funcþia de administrare Ñ prin care se asigurã admi-      f) elaboreazã normele de organizare a concursurilor
nistrarea bunurilor proprietate publicã ºi/sau privatã a statu-   pentru intrarea în corpul funcþionarilor publici;
                                    g) elaboreazã propuneri de acte normative privind orga-
lui ºi/sau a unitãþilor administrativ-teritoriale, potrivit     nizarea perioadei de stagiu, condiþiile de evaluare, precum
prevederilor legale;                        ºi regulile specifice aplicabile funcþionarilor publici debutanþi;
   d) funcþia de reprezentare Ñ prin care se asigurã în        h) elaboreazã metodologia de evaluare a performanþelor
numele statului român reprezentarea pe plan intern ºi        profesionale individuale ale funcþionarilor publici, precum ºi
extern în domeniul managementului funcþiei publice ºi        de contestare a calificativelor acordate;
funcþionarilor publici;                         i) elaboreazã propuneri de acte normative privind orga-
   e) funcþia de autoritate de stat Ñ prin care se asigurã    nizarea ºi funcþionarea comisiilor paritare;
urmãrirea aplicãrii ºi controlul respectãrii actelor normative     j) elaboreazã propuneri de acte normative privind proce-
în domeniul funcþiei publice ºi funcþionarilor publici.       dura de constituire, organizare ºi funcþionare a comisiilor de
   Art. 3. Ñ În exercitarea funcþiei de strategie Agenþia are   disciplinã, precum ºi modul de sesizare a acestora;
urmãtoarele atribuþii:                         k) elaboreazã propuneri de acte normative privind orga-
   a) elaboreazã principiile, strategiile ºi politicile privind  nizarea ºi desfãºurarea examenului pentru persoanele care
managementul funcþiei publice ºi funcþionarilor publici;      revin în corpul funcþionarilor publici;
   b) fundamenteazã, elaboreazã ºi propune Guvernului         l) elaboreazã propuneri de acte normative privind intra-
programe în domeniul managementului funcþiei publice ºi       rea în corpul funcþionarilor publici a persoanelor care au
funcþionarilor publici;                       ocupat funcþii de demnitate publicã, precum ºi a celor care
   c) fundamenteazã ºi elaboreazã studii, analize ºi pro-     au deþinut funcþii de specialitate în afara autoritãþilor ºi
gnoze privind dinamica ºi structura corpului funcþionarilor     instituþiilor publice;
publici;                                m) elaboreazã ºi avizeazã propuneri de acte normative
   d) elaboreazã principiile, strategiile ºi politicile privind  pentru asigurarea armonizãrii legislaþiei româneºti cu legis-
sistemul de recrutare, formare ºi perfecþionare profesionalã    laþia comunitarã în domeniul funcþiei publice ºi funcþionarului
a funcþionarilor publici;                      public;

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 68/16.II.2000                     7

  n) elaboreazã normele de evidenþã a dosarelor profesio-     tora vor fi suportate din alocaþiile bugetare aprobate
nale ale funcþionarilor publici.                  Agenþiei.
  (2) Proiectele actelor normative iniþiate de Agenþie vor fi     Art. 10. Ñ (1) Agenþia constituie sistemul informaþional
avizate, în mod obligatoriu, de ministrul funcþiei publice.     ºi administreazã baza de date privind evidenþa funcþiilor
  Art. 5. Ñ În exercitarea funcþiei de administrare Agenþia    publice ºi funcþionarilor publici din cadrul autoritãþilor ºi
are urmãtoarele atribuþii principale:                instituþiilor publice centrale ºi locale.
  a) gestioneazã programe privind funcþia publicã ºi         (2) Evidenþa funcþionarilor publici se referã la datele per-
funcþionarul public;                        sonale ale acestora ºi cuprinde: numele ºi prenumele,
  b) elaboreazã ºi administreazã sistemul informaþional ºi    domiciliul, data naºterii, funcþia publicã pe care o ocupã,
baza de date cuprinzând evidenþa funcþiilor publice ºi a      vechimea în funcþii publice, în alte funcþii ocupate anterior,
funcþionarilor publici;                       studiile, titlurile didactice sau ºtiinþifice, precum ºi limbile
  c) administreazã bunurile proprietate publicã ºi privatã    strãine pe care le cunosc.
aflate în patrimoniul Agenþiei, potrivit prevederilor legale;      (3) Evidenþa funcþiilor publice din cadrul autoritãþilor ºi
  d) gestioneazã fondurile din bugetul propriu, potrivit legii;  instituþiilor publice centrale ºi locale se referã la:
  e) organizeazã ºi administreazã, în colaborare cu auto-       a) numãrul total al posturilor aferente funcþiilor publice,
ritãþile ºi instituþiile publice ºi cu organizaþiile neguverna-   stabilit potrivit actului de înfiinþare, organizare ºi funcþionare
mentale, sistemul de tratament balnear ºi de odihnã al       a respectivei autoritãþi sau instituþii publice centrale sau
funcþionarilor publici, precum ºi sistemul locuinþelor de ser-   locale;
viciu destinate funcþionarilor publici.                 b) numãrul posturilor ocupate, aferente funcþiilor publice
  Art. 6. Ñ În exercitarea funcþiei de reprezentare Agenþia    de execuþie ºi de conducere, pe categorii de funcþii
are urmãtoarele atribuþii principale:                publice, stabilite potrivit legii;
  a) reprezintã statul în raporturile cu persoanele juridice     c) numãrul posturilor vacante, aferente funcþiilor publice
ºi fizice, române ºi strãine, în domeniul managementului      de execuþie ºi de conducere, pe categorii de funcþii
funcþiei publice ºi funcþionarilor publici;             publice, stabilite potrivit legii, precum ºi modalitãþile de
  b) colaboreazã cu ministerele, cu alte organe de speci-     vacantare a acestora, potrivit legii.
alitate ale administraþiei publice centrale, precum ºi cu        (4) Autoritãþile sau instituþiile administraþiei publice cen-
autoritãþile administraþiei publice locale;             trale ori locale sunt obligate sã transmitã Agenþiei orice
  c) colaboreazã cu instituþii ºi cu organisme internaþionale   modificare intervenitã în evidenþa funcþiilor publice vacante
în domeniul sãu de activitate;                   în termen de 15 zile de la data aprobãrii acesteia.
  d) asigurã dialogul cu organizaþiile ºi structurile asocia-     (5) În prima lunã a fiecãrui an autoritãþile sau instituþiile
tive ale funcþionarilor publici, precum ºi cu organizaþiile     publice centrale ori locale vor transmite Agenþiei
neguvernamentale în domeniul sãu de activitate;           modificãrile intervenite în situaþia funcþionarilor publici.
  e) iniþiazã ºi propune acorduri ºi proiecte de colaborare      (6) Informaþiile privind funcþiile publice ºi funcþionarii
internaþionalã în domeniul funcþiei publice, funcþionarului     publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul
public ºi al managementului resurselor umane, potrivit pre-     standard stabilit de Agenþie.
vederilor legale, cu avizul ministrului funcþiei publice.        Art. 11. Ñ (1) Agenþia colaboreazã direct cu comparti-
  Art. 7. Ñ În exercitarea funcþiei de autoritate de stat     mentele specializate în gestiunea resurselor umane, organi-
Agenþia are urmãtoarele atribuþii principale:            zate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului,
  a) urmãreºte ºi verificã modul de aplicare a legislaþiei    ministerelor, celorlalte autoritãþi ºi organe ale administraþiei
privind funcþia publicã ºi funcþionarii publici, precum ºi res-   publice centrale, prefecturilor, precum ºi în cadrul
pectarea principiilor care stau la baza exercitãrii funcþiei    autoritãþilor administraþiei publice locale.
publice;                                (2) Compartimentele specializate, organizate în cadrul
  b) coordoneazã ºi monitorizeazã aplicarea prevederilor     serviciilor publice descentralizate ale ministerelor ºi ale
Legii nr. 188/1999, precum ºi respectarea legislaþiei privind    celorlalte autoritãþi ºi organe centrale, colaboreazã cu
funcþionarii publici;                        Agenþia prin intermediul compartimentului specializat al
  c) urmãreºte situaþia funcþiilor publice vacante, precum    ministerului, autoritãþii sau al instituþiei publice în subordi-
ºi ocuparea acestora potrivit prevederilor legale;         nea, sub autoritatea sau în coordonarea cãrora
  d) coordoneazã metodologic ºi acordã asistenþã de spe-     funcþioneazã.
cialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul         (3) În cazul autoritãþilor administraþiei publice locale care
autoritãþilor ºi al instituþiilor publice centrale ºi locale;    nu au în structura organizatoricã a aparatului propriu com-
  e) avizeazã strategiile sectoriale privind formarea con-    partimente specializate în gestiunea resurselor umane,
tinuã a funcþionarilor publici;                   colaborarea se face prin intermediul compartimentelor res-
  f) întocmeºte rapoarte anuale cu privire la managemen-     pective organizate la nivelul consiliilor judeþene.
tul funcþiilor publice ºi funcþionarilor publici, precum ºi cu     Art. 12. Ñ (1) Sumele necesare în vederea organizãrii
privire la respectarea legislaþiei privind funcþionarii publici,  ºi funcþionãrii Agenþiei, potrivit prezentei hotãrâri, se asigurã
pe care le înainteazã Guvernului, prin ministrul funcþiei      de la bugetul de stat.
publice, pentru a fi supuse spre dezbatere Parlamentului.        (2) Pentru realizarea funcþiilor sale Agenþia va putea
  Art. 8. Ñ Agenþia îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite  beneficia de consultanþã ºi asistenþã strãinã, precum ºi de
de Guvern prin acte normative legate de politicile privind     programe de formare ºi perfecþionare a funcþionarilor publici
funcþia publicã ºi funcþionarii publici.              finanþate de la bugetul de stat sau din alte surse atrase,
  Art. 9. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale Agenþia cola-  potrivit legii, din þarã ori din strãinãtate.
boreazã cu ministerele, cu celelalte autoritãþi ºi organe de      Art. 13. Ñ (1) Agenþia este condusã de un preºedinte
specialitate ale administraþiei publice centrale, cu autoritãþile  cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreºedinþi cu
administraþiei publice locale, cu alte instituþii publice ºi per-  rang de subsecretar de stat, numiþi prin decizie a primului-
soane juridice de drept public sau privat, române ori        ministru.
strãine.                                (2) Preºedintele îndeplineºte, conform legii, funcþia de
  (2) Autoritãþile ºi instituþiile publice sunt obligate sã    ordonator principal de credite.
comunice Agenþiei, în termenele solicitate, toate informaþiile,     (3) Preºedintele reprezintã Agenþia în raporturile cu
stabilite potrivit prevederilor legale, privind funcþiile ºi    Guvernul, cu ministerele, cu autoritãþile sau cu organele de
funcþionarii publici.                        specialitate ale administraþiei publice centrale, cu autoritãþile
  (3) Agenþia furnizeazã informaþii celor interesaþi, la     administraþiei publice locale, cu alte autoritãþi ºi instituþii
cerere ºi în limitele dispoziþiilor legale privind confidenþiali-  publice centrale ºi locale, precum ºi cu persoane juridice
tatea informaþiilor respective.                   ºi persoane fizice, române sau strãine.
  (4) Agenþia editeazã buletine informative ºi alte publicaþii    (4) În exercitarea atribuþiilor sale preºedintele emite
de specialitate; cheltuielile de tipãrire ºi de difuzare a aces-  ordine ºi instrucþiuni. Actele cu caracter normativ emise de

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 68/16.II.2000

preºedintele Agenþiei vor fi avizate de ministrul funcþiei             a) numãrul de posturi aferente funcþiilor publice de con-
publice.                                    ducere ºi de execuþie;
  (5) Preºedintele poate delega, în condiþiile legii, celor           b) numãrul de posturi ce pot fi ocupate de persoanele
doi vicepreºedinþi unele dintre atribuþiile ce îi revin.            angajate pe bazã de contract individual de muncã;
  Art. 14. Ñ (1) Secretarul general al Agenþiei este numit            c) numãrul de posturi pentru fiecare structurã organiza-
în condiþiile legii.                              toricã a Agenþiei;
  (2) Secretarul general îndeplineºte atribuþiile care îi            d) atribuþiile ºi rãspunderile vicepreºedinþilor Agenþiei.
revin, prevãzute de regulamentul intern de organizare ºi              Art. 16. Ñ (1) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile
funcþionare a Agenþiei.                            funcþionarilor publici ºi ale persoanelor angajate pe bazã
  Art. 15. Ñ (1) În structura organizatoricã a Agenþiei pot         de contract individual de muncã se stabilesc, în conformi-
funcþiona direcþii generale, direcþii, servicii ºi birouri, pentru       tate cu structura organizatoricã a Agenþiei, prin regulamen-
care atribuþiile ºi rãspunderile se stabilesc prin regulamentul        tul intern de organizare ºi funcþionare a Agenþiei, aprobat
intern de organizare ºi funcþionare a Agenþiei.                de preºedintele acesteia.
  (2) Numãrul maxim de posturi este de 200, exclusiv               (2) Funcþionarii publici ºi persoanele angajate pe bazã
demnitarii ºi persoanele încadrate în cabinetele acestora.           de contract individual de muncã în cadrul Agenþiei sunt
  (3) Preºedintele Agenþiei va stabili:                   salarizate potrivit legii.


                                                                            ANEXA Nr. 2
AGENÞIA NAÞIONALÃ A FUNCÞIONARILOR PUBLICI
                                                          Numãrul maxim de posturi = 200,
                                                          exclusiv demnitarii ºi persoanele
                                                          încadrate în cabinetele acestora

                                                   Cabinetul
                                   PREªEDINTE          demnitarului


      Cabinetul                                                            Cabinetul
      demnitarului
                  VICEPREªEDINTE                      VICEPREªEDINTE
                                                                      demnitarului


                                SECRETAR GENERAL
                      Direcþia generalã                     Direcþia generalã
     Direcþia generalã                         Direcþia generalã
                        legislaþie,                       buget-finanþe,
     politici, strategii ºi                     evidenþa funcþiilor ºi
                       monitorizare                       resurse umane
    relaþii internaþionale                      funcþionarilor publici
                        ºi control                       ºi administrativ
                                            Direcþia                         Direcþia
        Direcþia   Direcþia
                             Direcþia            coordo-                           audit
 Direcþia  politici ºi  relaþii                    Direcþia        Direcþia
                            monitori-            nare ºi                          intern
                                                              Serviciul tehnic-
 analizã,  programe interna-       Direcþia            evidenþa         buget-
                                                                               Serviciul relaþii


                             zare ºi            gestiune       Direcþia               ºi con-
                                                               administrativ
  studii,     de   þionale ºi    legislaþie           funcþiilor        finanþe
                            control al             a         resurse                 trol
                                                                                publice prognozã   recrutare, programe      ºi con-            ºi funcþio-         ºi
                             aplicãrii           funcþiilor      umane                 finan-
   ºi    formare   de asis-     tencios             narilor         conta-
                             actelor           ºi funcþio-                          ciar
 publicaþii  ºi perfec-   tenþã                     publici         bilitate
                            normative            narilor                         preven-
        þionare   externe
                                             publici                           tiv
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                   ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                   E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68/16.II.2000 conþine 8 pagini.               Preþul 2.144 lei            ISSN 1453Ñ4495


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top