340 by monitorul-oficial

VIEWS: 22 PAGES: 16

									                                               PARTEA      I
 Anul IX Ñ Nr. 340                       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                               Joi, 4 decembrie 1997


                                               SUMAR

 Nr.                                             Pagina  Nr.                                          Pagina
         DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                          Decizia nr. 286 din 1 iulie 1997 privind excepþia de
 Decizia nr. 108 din 14 mai 1997 privind excepþia de necon-                         neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale
    stituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301,                      art. 3301 din Codul de procedurã civilã..................             10
    ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
    Codul de procedurã civilã ........................................            2  Decizia nr. 289 din 1 iulie 1997 privind excepþia de
                                                       neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale
 Decizia nr. 112 din 14 mai 1997 privind excepþia de necon-
    stituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301,                      art. 3304 din Codul de procedurã civilã..................           11Ð12
    ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul                    Decizia nr. 302 din 3 iulie 1997 privind excepþia de necon-
    de procedurã civilã ..................................................          3      stituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale
 Decizia nr. 209 din 5 iunie 1997 privind excepþia de necon-                         art. 3301 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de pro-
    stituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul                         cedurã civilã...............................................................  12Ð13
    de procedurã civilã....................................................         4
 Decizia nr. 211 din 5 iunie 1997 privind excepþia de necon-                     Decizia nr. 303 din 3 iulie 1997 privind excepþia de necon-
    stituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1 din                         stituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
    Codul de procedurã civilã ........................................           4Ð5      procedurã civilã ºi ale art. 31 din Legea Curþii
 Decizia nr. 212 din 5 iunie 1997 privind excepþia de necon-                         Supreme de Justiþie nr. 56/1993 .............................         13Ð14
    stituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul                      Decizia nr. 304 din 3 iulie 1997 privind excepþia de
    de procedurã civilã....................................................        5Ð6
                                                       neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 ºi ale
 Decizia nr. 216 din 17 iunie 1997 referitoare la excepþia                          art. 3301 din Codul de procedurã civilã..................           15Ð16
    de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de
    procedurã civilã .........................................................       7Ð8          HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 Decizia nr. 271 din 19 iunie 1997 referitoare la excepþia
    de neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului                       782.    Ñ Hotãrâre privind aprobarea unui consum supli-
    nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valu-                         mentar de carburanþi pentru realizarea unor activi-
    tare .............................................................................   8Ð9        tãþi specifice de cãtre Ministerul Justiþiei ................        16
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997

    DECIZII         ALE      CURÞII         CONSTITUÞIONALE
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 108*)
                             din 14 mai 1997

             privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301,
               ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
   Lucian Stângu         Ñ preºedinte            civilã, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia
   Romul Petru Vonica      Ñ judecãtor             nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã, publicatã în Monitorul
   Victor Dan Zlãtescu      Ñ judecãtor             Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie
   Maria Bratu          Ñ magistrat-asistent        1996, statuând cã ele sunt constituþionale. Întrucât nu au
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor intervenit elemente noi care sã determine schimbarea solu-
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele: þiei, excepþia de neconstituþionalitate privind aceste preve-
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin deri legale urmeazã, potrivit practicii constante a Curþii
 Încheierea din 11 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul Constituþionale, sã fie respinsã ca vãdit nefondatã.
 nr. 2.965/1996 al acestei instanþe, a sesizat Curtea            Cu privire la dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
 Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispo- procedurã civilã, este de reþinut cã, prin Decizia nr. 73 din
 ziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi 4 iunie 1996, definitivã, Curtea Constituþionalã a constatat
 ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, invocatã de cã acestea sunt neconstituþionale. Având în vedere cã o
 Dumitrescu Rodica.                           excepþie de neconstituþionalitate admisã nu mai poate fi rei-
   În motivarea excepþiei se susþine, în esenþã, cã dispozi- teratã, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie ºi
 þiile a cãror neconstituþionalitate a fost invocatã încalcã art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive
 ordinea de drept, precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþe- ale Curþii Constituþionale sunt obligatorii erga omnes, excep-
 neºti, iar posibilitatea revocãrii oricând a drepturilor câºti- þia invocatã în cauzele de faþã privind prevederile art. 3302
 gate ”atenteazã la drepturile ºi libertatea persoanei, alin. 1 este lipsitã de obiect ºi, în consecinþã, urmeazã a
 creeazã nesiguranþã în viaþa social-economicã, în circuitul fi, de asemenea, respinsã ca vãdit nefondatã.
 civilÒ. Se mai susþine cã, dându-se Ministerului Public posi-       Referitor la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã
 bilitatea declarãrii ”oricândÒ a recursului în anulare, se
                                    civilã, se constatã cã, prin Legea nr. 17/1997, publicatã în
 încalcã dispoziþiile art. 130 alin. (1) din Constituþie.
   Exprimându-ºi opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 febru-
 nr. 47/1992, Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã arie 1997, acestea au fost modificate în sensul cã recursul
 apreciazã cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã.           în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data
                                    când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã sau de
               CURTEA,                  la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare.
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de        Întrucât în prezent recursul în anulare nu mai poate fi
 sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþi-    declarat oricând, instituindu-se termenul de 6 luni pentru
 ile atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii exercitarea lui, se constatã cã motivele nu mai subzistã ºi,
 nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:                   drept consecinþã, excepþia în legãturã cu aceste dispoziþii a
   Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din rãmas fãrã obiect.
 Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã         În acelaºi sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat
 sã soluþioneze excepþiile invocate.                  prin Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publi-
   Asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 330, art. 3302 catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã 15 aprilie 1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Dumitrescu Rodica în Dosarul
 nr. 2.965/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, privind:
     Ñ dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã;
     Ñ dispoziþiile art. 3301 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, fiind lipsitã de obiect.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 14 mai 1997.

              PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                              Magistrat-asistent,
                                               Maria Bratu
   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997                    3

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 112*)
                             din 14 mai 1997

    privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302,
            ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
   Lucian Stângu      Ñ preºedinte              procedurã civilã, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
   Romul Petru Vonica Ñ judecãtor                 Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã, publicatã în
   Victor Dan Zlãtescu Ñ judecãtor                Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din
   Maria Bratu       Ñ magistrat-asistent          22 octombrie 1996, statuând cã ele sunt constituþionale.
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor     Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:   schimbarea soluþiei, excepþia de neconstituþionalitate privind
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin        aceste prevederi urmeazã, potrivit practicii constante a
 Încheierea din 11 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul      Curþii Constituþionale, sã fie respinsã ca vãdit nefondatã.
 nr. 3.100/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia      Cu privire la dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301  procedurã civilã, este de reþinut cã prin Decizia nr. 73 din
 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã, invocatã de     4 iunie 1996, definitivã, Curtea Constituþionalã a constatat
 Rujinski Alice ºi Rujinski Lucia.                 cã acestea sunt neconstituþionale. Având în vedere cã o
   Din încheierea de sesizare rezultã cã excepþia a fost     excepþie de neconstituþionalitate admisã nu mai poate fi rei-
 invocatã cu referire la prevederile art. 330 ºi urmãtoarele,    teratã, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie ºi
 iar din concluziile scrise, depuse în motivarea excepþiei,     art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive
 rezultã cã aceasta priveºte dispoziþiile art. 330 din Codul    ale Curþii Constituþionale sunt obligatorii erga omnes, excep-
 de procedurã civilã. De aceea, având în vedere dispoziþiile    þia invocatã în cauza de faþã privind prevederile art. 3302
 art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale art. 23 alin. (2) din   alin. 1 din Codul de procedurã civilã este lipsitã de obiect
 Legea nr. 47/1992, urmeazã a fi analizate ºi dispoziþiile     ºi, în consecinþã, urmeazã a fi, de asemenea, respinsã ca
 art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din    vãdit nefondatã.
 Codul de procedurã civilã.                       Referitor la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330   civilã, se constatã cã prin Legea nr. 17 din 17 februarie
 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale, întru-    1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
 cât contravin dispoziþiilor art. 20 din Constituþie.        nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au fost modificate, în
   Exprimându-ºi opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea   sensul cã recursul în anulare se poate declara în termen
 nr. 47/1992, Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã      de 6 luni de la data când hotãrârea judecãtoreascã a
 apreciazã cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã.         rãmas irevocabilã sau de la data rãmânerii definitive a
              CURTEA,                 hotãrârii de condamnare.
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de      Întrucât în prezent recursul în anulare nu mai poate fi
 sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþi-  declarat oricând, instituindu-se termenul de 6 luni pentru
 ile atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii  exercitarea lui, se constatã cã motivele nu mai subzistã ºi,
 nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:                  drept consecinþã, excepþia în legãturã cu aceste dispoziþii a
   Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din    rãmas fãrã obiect.
 Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã       În acelaºi sens s-a pronunþat ºi Curtea Constituþionalã
 sã soluþioneze excepþiile invocate.                prin Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, publicatã în
   Asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 330, ale    Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 apri-
 art. 3302 alin 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de   lie 1997.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                               CURTEA
                             În numele legii
                               DECIDE:
    Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Rujinski Alice ºi Rujinski Lucia în
 Dosarul nr. 3.100/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, privind:
    Ñ dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã;
    Ñ dispoziþiile art. 3301 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, fiind lipsitã de obiect.
    Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronunþatã la data de 14 mai 1997.
             PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                             Magistrat-asistent,
                                              Maria Bratu

   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
                          D E C I Z I A Nr. 209*)
                              din 5 iunie 1997
        privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
  Lucian Stângu         Ñ  preºedinte           vederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmã-
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor           toarele:
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ  judecãtor             În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent       Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor      excepþia invocatã, fiind legal sesizatã.
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:     Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin        1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
 Încheierea din 4 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul        brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
 nr. 1.753/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia    Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr.
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de   255 din 22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra constitu-
 procedurã civilã, invocatã de intimata-reclamantã Nicolescu     þionalitãþii dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
 Anca Lucillia.                           sub aspectele criticate, constatând cã prevederile acestui
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330   text sunt constituþionale. Întrucât nu au intervenit elemente
 din Codul de procedurã civilã contravin prevederilor        noi, care sã determine schimbarea practicii Curþii
 art. 15, art. 16 alin. (1), art. 21 ºi art. 128 din Constituþie,  Constituþionale, excepþia de neconstituþionalitate privind dis-
 precum ºi principiului separaþiei puterilor în stat, principiului  poziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã este vãdit
 autoritãþii de lucru judecat ºi principiului autonomiei siste-   nefondatã.
 mului jurisdicþional.                          Dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã nu
   Exprimându-ºi opinia, instanþa supremã apreciazã cã       încalcã principiul separaþiei puterilor în stat, al autoritãþii de
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, textul    lucru judecat ºi al autonomiei sistemului jurisdicþional, întru-
 fiind constituþional.                        cât recursul în anulare ca ºi alte cãi extraordinare de atac
                                   este înscris în lege ºi se exercitã în condiþiile legii. În con-
              CURTEA,
                                   formitate cu dispoziþiile art. 128 din Constituþie, cãile de
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de    atac se pot exercita în condiþiile legii, încât folosirea
 sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþi-   recursului în anulare de cãtre procurorul general este con-
 ile art. 330 din Codul de procedurã civilã, raportate la pre-    formã cu prevederile textului constituþional menþionat.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 litc. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art.
 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                               CURTEA
                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã,
 invocatã de Nicolescu Anca Lucillia în Dosarul nr. 1.753/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 5 iunie 1997.
              PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                              Magistrat-asistent,
                                              Florentina Geangu

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
                          D E C I Z I A Nr. 211*)
                              din 5 iunie 1997
               privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1
                         din Codul de procedurã civilã
  Lucian Stângu         Ñ  preºedinte             Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor           Încheierea din 26 martie 1997, pronunþatã în Dosarul
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ  judecãtor           nr. 3.554/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
                                   de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1 din
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent       Codul de procedurã civilã, invocatã de intimata Tudoran
                                   Olãrescu Gina.
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor        În motivarea excepþiei se susþine cã textul art. 330
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:   pct. 1 din Codul de procedurã civilã este neconstituþional,

   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997                   5

 deoarece recursul în anulare nu are o limitã de termen,         Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
 orice hotãrâre judecãtoreascã fiind lãsatã la libera apreciere   1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
 a unei situaþii conjuncturale, ceea ce duce la crearea unei
                                   brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
 stãri de instabilitate ºi, în consecinþã, de neconstituþionali-
 tate a legii.                            Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,
   Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a       nr. 255 din 22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra con-
 apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor    stituþionalitãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã, con-
 art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã nu este înte-     statând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
 meiatã.                                 Susþinerea autoarei excepþiei, în sensul cã dispoziþiile
              CURTEA,                  art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã sunt neconsti-
                                   tuþionale, deoarece recursul în anulare nu are o limitã de
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
                                   termen, este neîntemeiatã. Potrivit dispoziþiilor Legii nr. 17
 sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile
                                   din 17 februarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
 art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, raportate la
 prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine      României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, recursul
 urmãtoarele:                            în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data
   În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din  când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã pentru
 Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze      motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã
 excepþia invocatã, fiind legal sesizatã.              civilã.


      Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
 lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:

     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1 din Codul de proce-
 durã civilã, invocatã de Tudoran Olãrescu Gina în Dosarul nr. 3.554/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 5 iunie 1997.

              PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                             Magistrat-asistent,
                                             Florentina Geangu
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 212*)
                             din 5 iunie 1997
                privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330
                         din Codul de procedurã civilã

  Lucian Stângu         Ñ preºedinte             Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
  Romul Petru Vonica      Ñ judecãtor            Încheierea din 4 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ judecãtor            nr. 4.000/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
  Florentina Geangu       Ñ magistrat-asistent        de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
  Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor      procedurã civilã, invocatã de intimata-reclamantã Rãdulescu
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:   ªtefania Doina Ioana.

   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997

  În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile acestui      Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,
text de lege contravin prevederilor art. 11, art. 16, art. 20,     nr. 255 din 22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra
art. 21, art. 41 ºi ale art. 128 din Constituþie. Totodatã       constituþionalitãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã,
art. 330 din Codul de procedurã civilã este criticat sub        constatând cã prevederile acestui text sunt constituþio-
douã aspecte:
                                    nale.
  Ñ inegalitatea, pe care o promoveazã, dintre pãrþile
                                      Cu privire la egalitatea pãrþilor, Decizia nr. 96/1996 a
aflate în litigiu civil, în contradicþie cu textele constituþionale
(cu referire specialã la art. 41 alin. (2) din Constituþie), pre-    Curþii Constituþionale a reþinut cã, în condiþiile art. 125,
cum ºi cu întregul sistem promovat de Codul de procedurã        art. 128 ºi ale art. 130 din Constituþie, nu existã nici o
civilã;                                 interdicþie ca, printr-o anumitã cale de atac Ñ recursul în
  Ñ inexistenþa unui termen limitã în vechea redactare,        anulare Ñ, vizând situaþii prevãzute de lege, Ministerul
pentru declararea recursului în anulare, încalcã principiul       Public sã poatã interveni, fiind în cauzã chestiuni de interes
stabilitãþii raporturilor juridice ºi principiul autoritãþii lucrului  public majore pentru societate ºi ordinea de drept (art. 330
judecat.                                pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã).
  Textul este considerat ca neconstituþional ºi faþã de          Cât priveºte stabilitatea raporturilor juridice ºi autoritatea
art. 11 din Constituþie, întrucât contravine dispoziþiilor
                                    de lucru judecat, acestea nu sunt principii constituþionale.
art. 6 din Convenþia europeanã a drepturilor omului,
                                    În conformitate cu dispoziþiile art. 128 din Constituþie, cãile
potrivit cãrora orice persoanã are dreptul la un proces
echitabil.                               de atac se pot exercita în condiþiile legii, încât posibilitatea
                                    folosirii unei cãi extraordinare de atac, inclusiv a recursului
  Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a
apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate nu este înte-       în anulare, nu este de naturã sã conducã la concluzia cã
meiatã.                                 exercitarea lor ar fi contrarã Constituþiei.
                                      Referitor la inexistenþa unui termen limitã pentru decla-
              CURTEA,
                                    rarea recursului în anulare de cãtre procurorul general, se
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
                                    constatã cã, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 17 din 17 fe-
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile
                                    bruarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
art. 330 din Codul de procedurã civilã, raportate la preve-
                                    Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, recursul în anu-
derile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoa-
rele:                                  lare se poate declara în termen de 6 luni de la data
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din    când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã, pentru
Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã        motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul de proce-
sã soluþioneze excepþia cu care a fost sesizatã.            durã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a hotãrârii
  Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie       de condamnare, pentru motivul prevãzut de art. 330
1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 sep-         pct. 2 din acelaºi cod. Rezultã cã ºi acest motiv de
tembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,        neconstituþionalitate este neîntemeiat.


      Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
 lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,

                                CURTEA

                               În numele legii

                                DECIDE:

     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã,
 invocatã de Rãdulescu ªtefania Doina Ioana în Dosarul nr. 4.000/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 5 iunie 1997.

              PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                               Magistrat-asistent,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.                     For Evaluation
                                               Florentina Geangu    Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997                        7

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 216
                               din 17 iunie 1997
                   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330
                          din Codul de procedurã civilã

  Ioan Muraru          Ñ  preºedinte              Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
  Viorel Mihai Ciobanu      Ñ  judecãtor            recursul este neîntemeiat, întrucât cu privire la constituþio-
  Nicolae Popa          Ñ  judecãtor            nalitatea art. 330 din Codul de procedurã civilã Curtea s-a
  Lucian Stângu         Ñ  judecãtor            pronunþat prin decizii definitive, care, potrivit art. 145
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ  judecãtor            alin. (2) din Constituþie, sunt obligatorii erga omnes.
  Raul Petrescu         Ñ  procuror               Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
  Gabriela Dragomirescu     Ñ  magistrat-asistent        lor de vedere.
                                                   CURTEA,
   Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
 Popescu Burileanu Sanda împotriva Deciziei Curþii           având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invo-
 Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997*).             cate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de 3      judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 din Codul de pro-
 iunie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului Public      cedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
 ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi au fost consem-     nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
 nate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având           Recursul declarat de Popescu Burileanu Sanda nu este
 nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea         întemeiat ºi urmeazã a fi respins, deoarece prin acesta
 pentru data de 10 iunie 1997 ºi apoi, datoritã imposibilitãþii     sunt aduse argumente în sprijinul neconstituþionalitãþii
 întrunirii completului, pentru data de 17 iunie 1997.         art. 3301 din Codul de procedurã civilã în redactarea ante-
                                    rioarã modificãrii prin Legea nr. 17/1997. Or, prin Încheie-
              CURTEA,                   rea de sesizare din 3 decembrie 1996, Curtea a fost
                                    învestitã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
                                    Codul de procedurã civilã, cu privire la care s-a ºi pronun-
 urmãtoarele:
                                    þat prin Decizia nr. 20 din 30 ianuarie 1997, atacatã cu
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
                                    prezentul recurs.
 Încheierea din 3 decembrie 1996, a sesizat Curtea
                                      Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea
 Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
                                    Constituþionalã hotãrãºte ”asupra excepþiilor ridicate în faþa
 art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Popescu
                                    instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor
 Burileanu Sanda.
                                    ºi a ordonanþelorÒ.
   Prin Decizia nr. 20 din 30 ianuarie 1997, Curtea
                                      Rezultã, pe cale de interpretare, cã ea nu hotãrãºte
 Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de        asupra excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate direct în
 neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de      faþa ei. Soluþia contrarã nu poate fi primitã ºi pentru faptul
 procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe          cã astfel s-ar încãlca prevederile art. 23 alin. (5) din Legea
 Decizia Curþii Constituþionale nr. 73 din 4 iunie 1996,        nr. 47/1992, în sensul cãrora, în faþa instanþei judecãtoreºti,
 rãmasã definitivã prin Decizia Curþii nr. 96 din 24 septem-      pãrþile sunt în drept sã dezbatã excepþia, depunând dove-
 brie 1996, prin care s-a statuat cã dispoziþiile art. 330 din     zile ºi probele pe care le cred de cuviinþã ºi exercitându-ºi
 Codul de procedurã civilã sunt constituþionale.            astfel drepturile procesuale ce le aparþin, ca în orice cauzã
   Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 20 din 30      pendinte pe rolul unei instanþe judecãtoreºti. În finalul aces-
 ianuarie 1997 a declarat recurs, în termen legal, Popescu       tei faze de dezbatere contradictorie, instanþa însãºi este
 Burileanu Sanda, cu motivarea cã posibilitatea pe care o        obligatã sã-ºi exprime opinia cu privire la excepþia de
 acordã art. 3301 din Codul de procedurã civilã procurorului      neconstituþionalitate ºi sã sesizeze, prin încheiere, Curtea
 general de a declara oricând recurs în anulare împotriva        Constituþionalã. Dacã aceste reguli se referã la condiþiile în
 hotãrârilor judecãtoreºti definitive aduce atingere principiilor    care poate fi sesizatã Curtea pentru judecata în fond, este
 securitãþii circuitului civil ºi egalitãþii pãrþilor, prevãzute de   limpede cã ele nu pot fi eludate în cazul în care Curtea
 art. 16 alin. (2) din Constituþie.                   soluþioneazã pricina în recurs. Ceea ce imperativ nu este
   Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât     admisibil la judecata în fond nu poate deveni admisibil ca
 excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat      urmare a exercitãrii cãii de atac a recursului.
 puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi          Admiterea posibilitãþii de a invoca excepþia de neconsti-
 Guvernului.                              tuþionalitate pentru prima datã în recursul declarat la


     *) Decizia Curþii Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 8 septembrie 1997.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997

 Curtea Constituþionalã ar înlesni exercitarea abuzivã a cãii     În sensul celor arãtate sunt ºi deciziile Curþii
 de atac de cãtre acela care, nesocotind legea, ar pune      Constituþionale nr. 97 din 24 octombrie 1995 ºi nr. 77 din
 instanþa în situaþia de a se pronunþa în legãturã cu noi     25 iunie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
 probleme litigioase care nu au fost avute în vedere la      Partea I, nr. 8 din 17 ianuarie 1996, ºi, respectiv, nr. 165
 judecata în fond.                         din 26 iulie 1996.

     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:

     Respinge recursul declarat de Popescu Burileanu Sanda împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 20 din 30
 ianuarie 1997.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa din 17 iunie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                            Magistrat-asistent,
                                           Gabriela Dragomirescu
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 271*)
                             din 19 iunie 1997
          referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996
                    privind întãrirea disciplinei financiar-valutare

  Romul Petru Vonica      Ñ  preºedinte          garantarea exerciþiului nestingherit al unor drepturi sau al
  Lucian Stângu        Ñ  judecãtor           unor libertãþi (art. 49), definirea economiei României drept
  Victor Dan Zlãtescu     Ñ  judecãtor           economie de piaþã [art. 134 alin. (1)], cât ºi cele privind
  Valer-Vasilie Bicã      Ñ  magistrat-asistent      obligaþia statului de a asigura libertatea comerþului, pro-
                                  tecþia concurenþei loiale ºi crearea cadrului favorabil pen-
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor     tru valorificarea tuturor factorilor de producþie [art. 134
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoa-    alin. (2)].
                                    Opinia instanþei faþã de excepþia de neconstituþionali-
 rele:
                                  tate invocatã, exprimatã în temeiul art. 23 alin. (5) din
   Prin Încheierea din 20 ianuarie 1997, pronunþatã în
                                  Legea nr. 47/1992, este cã aceasta este neîntemeiatã,
 Dosarul nr. 7.367/1996, Judecãtoria Oradea a sesizat
                                  Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996, pe de o parte, ”ne-
 Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
                                  aducând atingere nici unuia dintre drepturile prevãzute de
 dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întã-
                                  Constituþie, libertatea de exprimare Ñ ce are în vedere,
 rirea disciplinei financiar-valutare, invocatã de petenta     în principal, formele de manifestare artisticã, culturalã,
 Societatea Comercialã ”UAMTÒ Ñ S.A. Oradea.            politicã, religioasã ale cetãþenilor þãrii Ñ nefiind afectatã,
   Motivele ridicãrii excepþiei de neconstituþionalitate sunt,  în nici un fel, prin faptul cã actul normativ în discuþie
 astfel cum rezultã din actul depus de Societatea         prevede o anumitã modificare de efectuare a plãþilorÒ, iar
 Comercialã ”UAMTÒ Ñ S.A. Oradea la termenul din 18        pe de altã parte, necontravenind art. 134 alin. (1) ºi (2)
 noiembrie 1996 Ñ la care se face referire în încheierea      din legea fundamentalã, deoarece exercitarea nestinghe-
 de sesizare Ñ, încãlcarea dispoziþiilor constituþionale pri-   ritã a drepturilor nu înseamnã absolutizarea principiilor
 vind libertatea de exprimare [art. 30 alin. (1) ºi (2)],     stabilite prin acesta, drepturile trebuind sã se exercite cu


   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997                   9

bunã-credinþã, fãrã a aduce atingere intereselor altor per-    depinde judecarea litigiului, Curtea urmeazã a se pro-
soane, astfel cã ordonanþa, neinterzicând efectuarea anu-     nunþa numai asupra constituþionalitãþii prevederilor art. 5
mitor plãþi, prevede doar forma în care acestea se pot      lit. c) ºi ale art. 6 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului
face.                               nr. 15/1996, toate celelalte dispoziþii ale acesteia nefiind
                                 incidente în cauzã.
             CURTEA,
                                   Art. 5 lit. c) din ordonanþã prevede cã persoanele juri-
având în vedere actele dosarului, încheierea de sesi-       dice pot efectua plãþi în numerar ”cãtre persoane juridice,
zare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþi-    în limita unui plafon zilnic maxim de 5.000.000 leiÒ, iar
ile Ordonanþei Guver nului nr. 15/1996, raportate la       art. 6 alin. 1 stabileºte cã ”efectuarea de plãþi sau de înca-
prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine     sãri în numerar între persoane juridice, peste plafonul pre-
urmãtoarele:                           vãzut la art. 5 lit. c), constituie contravenþie ºi se
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 1, al  sancþioneazã cu confiscarea sumei care depãºeºte plafonul
art. 3 ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea        ºi cu amendãÒ.
Constituþionalã este competentã sã soluþioneze excepþia        Asupra constituþionalitãþii art. 5 ºi 6 din Ordonanþa
invocatã, fiind legal sesizatã.                  Guvernului nr. 15/1996, Curtea s-a mai pronunþat prin
  În fond, se constatã cã, prin excepþia ridicatã în faþa    Decizia nr. 6 din 16 ianuarie 1997, rãmasã definitivã prin
instanþei judecãtoreºti, nu s-a prevãzut care anume preve-    nerecurare ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
deri ale Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996, emisã în baza     Partea I, nr. 42 din 14 martie 1997, statuând cã acestea
Legii nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite    nu contrazic principiile consacrate în art. 16 alin. (1) ºi
ordonanþe, aprobatã ºi modificatã prin Legea           (2), în art. 41 alin. (8) ºi în art. 49 din Constituþie ºi cã
nr. 131/1996, sunt neconstituþionale, considerându-se cã     statul are obligaþia, potrivit art. 134 alin. (2) lit. a) din
întreaga    reglementare   contravine   dispoziþiilor  legea fundamentalã, sã apere interesele de ordin general,
art. 30 alin. (1) ºi (2), art. 49 ºi ale art. 134 alin. (1) ºi  pentru întãrirea disciplinei financiar-valutare ºi evitarea
(2) din Constituþie.                       evaziunii fiscale, iar agenþii economici trebuie sã se inte-
  Þinând seama de natura litigiului în cadrul cãruia s-a    greze în acest cadru general, în concordanþã cu interesul
invocat excepþia de neconstituþionalitate Ñ plângere formu-    naþional.
latã împotriva unui proces-verbal de constatare ºi de sanc-      Judecând ºi din perspectiva dispoziþiilor art. 30
þionare a contravenþiei constând în efectuarea de plãþi      alin. (1) ºi (2) din Constituþie, referitoare la libertatea de
zilnice în numerar de cãtre persoane juridice peste plafonul   exprimare ºi la interzicerea cenzurii de orice fel, art. 5
maxim admis Ñ rezultã cã singurele texte care, din acest     lit. c) ºi art. 6 alin. 1 din Ordonanþa Guver nului
punct de vedere, ar putea fi vizate, sunt cele ale art. 5     nr. 15/1996 nu apar ca neconstituþionale, rezultând doar
lit. c) ºi ale art. 6 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului      cã raportarea unor prevederi legale privind întãrirea dis-
nr. 15/1996.                           ciplinei financiar-valutare la cele douã principii constitu-
  Având în vedere dispoziþiile art. 23 alin. (2) din Legea   þionale este neîntemeiatã.
nr. 47/1992, potrivit cãrora excepþia de neconstituþionali-      În consecinþã, sub toate aspectele, excepþia invocatã
tate poate viza numai acele dispoziþii legale de care       apare ca vãdit nefondatã.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

                              CURTEA

                             În numele legii

                              DECIDE:

     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întãri-
 rea disciplinei financiar-valutare, invocatã de Societatea Comercialã ”UAMTÒ Ñ S.A. Oradea în Dosarul nr. 7.367/1996 al
 Judecãtoriei Oradea.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 19 iunie 1997.

             PREªEDINTE,
          dr. Romul Petru Vonica
                                            Magistrat-asistent,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.                  For Evaluation
                                            Valer-Vasilie Bicã  Purposes Only
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 286*)
                              din 1 iulie 1997
             privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301
                        din Codul de procedurã civilã

  Lucian Stângu         Ñ  preºedinte             Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
  Romul Petru Vonica       Ñ  judecãtor            1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ  judecãtor            brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent       Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,
                                    nr. 255 din 22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra con-
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor      stituþionalitãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã, con-
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoa-      statând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
 rele:                                   Cu privire la egalitatea pãrþilor, Decizia nr. 96/1996 a
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin         Curþii Constituþionale a reþinut cã în condiþiile art. 125, 128
 Încheierea din 2 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul         ºi 130 din Constituþie nu existã nici o interdicþie ca o anu-
 nr. 3.760/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia     mitã cale de atac, recursul în anulare, vizând situaþii pre-
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale       vãzute de lege, sã poatã fi exercitatã numai de procurorul
 art. 3301 din Codul de procedurã civilã, invocatã de intima-     general, care, în conformitate cu dispoziþiile art. 130 din
 þii-reclamanþi Ignãtescu Constantin ºi Ignãtescu Lucia.        Constituþie, are obligaþia de a reprezenta interesele gene-
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile acestor    rale ale societãþii ºi de a apãra ordinea de drept, precum
 texte de lege contravin art. 16 din Constituþie privind egali-    ºi drepturile ºi libertãþile cetãþenilor.
 tatea pãrþilor în faþa justiþiei ºi art. 21 din Constituþie referi-    Principiul prevãzut de art. 16 alin. (1) din Constituþie pri-
 tor la accesul liber la justiþie al oricãrei persoane. Chiar     veºte egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi autoritãþilor
 dacã prin lege s-a stabilit un termen pentru promovarea        publice ºi nicidecum egalitatea acestora cu autoritãþile
 recursului în anulare, aceastã cale de atac constituie o       publice. Aceastã egalitate de tratament nu exclude, ci chiar
                                    implicã un tratament diferenþiat, þinând seama de natura
 încãlcare a principiului separaþiei puterilor în stat ºi al
                                    autoritãþilor publice ºi de atribuþiile acestora. Or, Ministerul
 bunei funcþionãri a statului de drept, atât timp cât este
                                    Public este o autoritate care exercitã atribuþii ºi nu drepturi
 rezervatã doar unui organ de stat din sfera executivului.
                                    subiective.
   Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a          Textele criticate nu contravin nici dispoziþiilor art. 21 din
 apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor     Constituþie, deoarece rezervarea recursului în anulare doar
 art. 330 ºi art. 3301 din Codul de procedurã civilã nu este      procurorului general îºi are justificarea în dispoziþiile
 întemeiatã, textele fiind constituþionale.              art. 130 din Constituþie, care conferã Ministerului Public
              CURTEA,                  rolul de apãrãtor al intereselor generale ale societãþii ºi al
                                    ordinii de drept.
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, raportul jude-       Dispoziþiile textelor atacate nu sunt contrare nici princi-
 cãtorului-raportor, prevederile art. 330 ºi art. 3301 din Codul    piului separaþiei puterilor în stat ºi celui al statului de drept,
 de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi    întrucât calea de atac a recursului în anulare este prevã-
 ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:              zutã de lege ºi se soluþioneazã potrivit legii, iar dispoziþiile
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din   art. 128 din Constituþie nu interzic Ministerului Public sã
 Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze       poatã exercita exclusiv aceastã cale de atac în condiþiile
 excepþia invocatã, fiind legal sesizatã.               legale.

     Pentru motivele arãtate, în temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale art. 145 alin. (2) din
 Constituþie, precum ºi ale art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                                CURTEA

                               În numele legii
                                DECIDE:
     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de
 procedurã civilã, invocatã de Ignãtescu Constantin ºi Ignãtescu Lucia în Dosarul nr. 3.760/1996 al Curþii Supreme de
 Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 1 iulie 1997.

              PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                               Magistrat-asistent,
                                               Florentina Geangu

   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997                      11

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 289*)
                              din 1 iulie 1997

            privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3304
                          din Codul de procedurã civilã

  Lucian Stângu         Ñ  preºedinte           prevãzute de art. 304 pct. 3 ºi ale art. 322 pct. 4 din
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor            Codul de procedurã civilã, prin pierderea termenului, sã se
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ  judecãtor            formuleze ”oricând cãi de atac organizate limitat în timpÒ.
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent
                                                 CURTEA,
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor      având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, raportul
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:    judecãtorului-raportor, prevederile art. 330 ºi ale
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin         art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, raportate la
 Încheierea din 4 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul         dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine
 nr. 2.597/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia     urmãtoarele:
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de      În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 procedurã civilã.                          Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã
   Din cuprinsul încheierii de sesizare rezultã cã excepþia a    sã soluþioneze excepþia invocatã, cu care a fost legal sesi-
 fost invocatã de Ionescu Veronica ºi priveºte dispoziþiile      zatã.
 art. 330 din Codul de procedurã civilã ºi ale art. 31 din        Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
 Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993.            1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
   În motivarea excepþiei se susþine cã:              brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
   Ñ dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã      Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,
 contravin art. 131 alin. (1) din Constituþie, întrucât, potrivit   nr. 255 din 22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra con-
 acestui text constituþional, procurorii desfãºurându-ºi activi-   stituþionalitãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã, con-
 tatea sub autoritatea ministrului justiþiei, prevederile textului  statând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
 de lege atacat, care îngãduie procurorului general sã intro-       Potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie, legea este cea
 ducã recurs în anulare fãrã aprobarea ministrului justiþiei,     care stabileºte cãile de atac, acestea fiind incluse în pro-
 respectiv din oficiu, sunt neconstituþionale;            cedura de judecatã, iar art. 128 din Constituþie prevede cã,
   Ñ prevederile art. 31 din Legea nr. 56/1993 încalcã dis-     împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi
 poziþiile art. 123 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãrora    Ministerul Public pot exercita cãile de atac în condiþiile
 judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii.        legii. Or, legea Ñ art. 330 din Codul de procedurã civilã
   Exprimându-ºi opinia, potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (5)  Ñ acordã procurorului general dreptul de a exercita, din
 din Legea nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã         oficiu sau la cererea ministrului justiþiei, recursul în anulare.
 excepþia de neconstituþionalitate privind art. 330 din Codul     Nici procedura civilã, în textul menþionat, ºi nici Legea
 de procedurã civilã este neîntemeiatã ºi cã prevederile       nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, în art. 31,
 art. 31 din Legea nr. 56/1993 nu au nici o incidenþã în       nu condiþioneazã exercitarea de cãtre Ministerul Public a
 cauzã. În consecinþã, prin dispozitivul încheierii, Curtea      cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti de avizul
 Constituþionalã a fost sesizatã numai cu excepþia de         ministrului justiþiei. Este firesc sã fie aºa, deoarece principi-
 neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 din Codul de      ile legalitãþii ºi imparþialitãþii înscrise în art. 131 alin. (1) din
 procedurã civilã.                          Constituþie, care stau la baza activitãþii procurorilor, ºi rolul
   Faþã de cele arãtate ºi având în vedere cã instanþa de      Ministerului Public de reprezentant al intereselor societãþii,
 judecatã a considerat, în conformitate cu art. 23 alin. (2)     apãrãtor al ordinii de drept ºi al drepturilor ºi libertãþilor
 din Legea nr. 47/1992, ca irelevantã excepþia de neconsti-      cetãþenilor, îi conferã acestuia independenþã faþã de toate
 tuþionalitate a dispoziþiilor art. 31 din Legea nr. 56/1993,     celelalte autoritãþi publice în exercitarea atribuþiilor ºi în asi-
 urmeazã ca, prin decizia de faþã, Curtea Constituþionalã sã     gurarea respectãrii legii (art. 30 alin. 3 din Legea
 se pronunþe cu privire la neconstituþionalitatea art. 330 din    nr. 92/1992).
 Codul de procedurã civilã.                        În sensul dispoziþiilor constituþionale, în baza autoritãþii
   Din examinarea concluziilor scrise, depuse la dosarul      sale, ministrul justiþiei va putea cere Ministerului Public pro-
 Curþii Supreme de Justiþie anterior termenului de judecatã,     movarea unor acþiuni necesare interesului public, însã nu
 rezultã cã s-a invocat ºi neconstituþionalitatea prevederilor    va putea dispune sã nu-ºi exercite atribuþiile proprii prevã-
 art. 3304 din Codul de procedurã civilã, privind dreptul pãr-    zute în lege.
 þilor de a cere continuarea judecãþii în situaþia în care        Prin urmare, exercitarea cãii de atac a recursului în
 procurorul general ºi-a retras recursul în anulare, pe motiv     anulare de cãtre procurorul general, potrivit art. 330 din
 cã în acest mod se poate ajunge ca, ocolind cãile expres       Codul de procedurã civilã, nu este subordonatã, în sensul


   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997

 art. 128, 130 ºi 131 din Constituþie, avizului sau acordului    din 24 septembrie 1996, Curtea Constituþionalã s-a pronun-
 ministrului justiþiei, astfel încât dispoziþiile textului de lege  þat în sensul cã aceste dispoziþii sunt constituþionale.
 atacat sunt constituþionale.                    Întrucât nu au intervenit elemente noi, care sã justifice
   Cât priveºte dispoziþiile art. 3304 din Codul de procedurã   schimbarea practicii Curþii Constituþionale, soluþia din decizi-
 civilã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996 ºi Decizia nr. 96   ile menþionate îºi pãstreazã valabilitatea.

      Pentru considerentele expuse, în temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale art. 13 alin. (1)
 lit. A.c), ale art. 24 alin. 2 ºi ale art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3304 din Codul de
 procedurã civilã, invocatã de Ionescu Veronica în Dosarul nr. 2.597/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronunþatã la data de 1 iulie 1997.

              PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                              Magistrat-asistent,
                                             Florentina Geangu
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 302*)

                              din 3 iulie 1997

             privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301
                   ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã

  Lucian Stângu         Ñ  preºedinte           procurorul general, constituie o dovadã categoricã a faptului
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor           cã excepþia este întemeiatã; procurorul general putea sus-
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ  judecãtor           penda, pe un termen pe care îl stabilea, dar pe care legea
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent       nu-l limita, o hotãrâre judecãtoreascã, fãrã obligaþia de a
                                   introduce recurs în anulare; depãºirea atribuþiilor puterii
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor      judecãtoreºti, nedeterminate suficient în textul procedural,
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã:         dã loc la interpretãri greºite, rãmânând la aprecierea
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin        procurorului general atât declararea recursului în anulare,
 Încheierea din 2 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul        cât ºi suspendarea executãrii unei hotãrâri.
 nr. 2/643/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia      Exprimându-ºi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301  nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã excepþia este
 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, invo-    neîntemeiatã.
 catã de Cornea Elena.
                                                CURTEA,
   În motivarea excepþiei se susþine cã art. 330, 3301 ºi
 art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã încalcã dis-    având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
 poziþiile art. 41 alin. (1) ºi ale art. 135 alin. (1) ºi (6) din  sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþi-
 Constituþie, precum ºi principiul constituþional al stabilitãþii  ile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
 raporturilor juridice prevãzute de art. 2 al Legii nr. 47/1992.   Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
 De asemenea, se aratã cã: modificarea art. 3301 din Codul        În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 de procedurã civilã, în sensul stabilirii unui termen de      Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
 6 luni pentru declararea recursului în anulare de cãtre       excepþia cu care a fost legal sesizatã.


   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997                   13

   Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie      Rezultã cã, potrivit prevederilor Legii nr. 17/1997, dreptul
 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-    procurorului general de a ataca hotãrârile judecãtoreºti defi-
 brie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,      nitive ºi irevocabile cu recurs în anulare a fost limitat în
 Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, ºi, respectiv,      timp ºi, pe cale de consecinþã, excepþia de neconstituþiona-
 nr. 255 din 22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra con-     litate este neîntemeiatã.
 stituþionalitãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã, con-     Cât priveºte dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
 statând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.     procedurã civilã, care acordã procurorului general posibilita-
 Argumentele care au fundamentat deciziile sus-menþionate     tea de a dispune suspendarea executãrii unor hotãrâri
                                  judecãtoreºti, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã
 subzistã ºi în cauza de faþã, conform art. 145 alin. (2) din
                                  prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, Curtea
 Constituþie, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã
                                  Constituþionalã s-a pronunþat cu privire la caracterul necon-
 justifice schimbarea acestei soluþii.
                                  stituþional al acestui text. Or, potrivit art. 145 alin. (2) din
   Dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, aºa
                                  Constituþie ºi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deci-
 cum au fost modificate prin Legea nr. 17/1997, nu contra-     ziile Curþii Constituþionale fiind obligatorii, excepþia nu mai
 zic dispoziþiile constituþionale, întrucât reglementeazã terme-  poate fi reiteratã.
 nul de exercitare a acestei cãi de atac, ºi anume de 6 luni      Interpretarea dispoziþiei prevãzute în art. 330 pct. 1 din
 de la data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevoca-     Codul de procedurã civilã, referitoare la sintagma: ”când
 bilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul    instanþa ºi-a depãºit atribuþiileÒ, este de competenþa Curþii
 de procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a    Supreme de Justiþie, sesizatã cu soluþionarea recursului în
 hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut în        anulare, ºi nu o problemã de neconstituþionalitate, astfel cã
 art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.                 ºi aceastã criticã este neîntemeiatã.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                              CURTEA

                             În numele legii
                              DECIDE:

     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301 ºi ale art. 3302
 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, invocatã de Cornea Elena în Dosarul nr. 2.643/1996 al Curþii Spreme de Justiþie
 Ñ Secþia civilã.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 3 iulie 1997.

             PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                             Magistrat-asistent,
                                            Florentina Geangu                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 303*)

                             din 3 iulie 1997

        privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
                ºi ale art. 31 din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993

  Lucian Stângu        Ñ  preºedinte            Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor           Încheierea din 26 martie 1997, pronunþatã în Dosarul
  Victor Dan Zlãtescu     Ñ  judecãtor           nr. 2.822/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
  Florentina Geangu      Ñ  magistrat-asistent
                                  de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
   Completul de judecatã, convocat potrivit dispoziþiilor    procedurã civilã ºi ale art. 31 din Legea nr. 56/1993, invo-
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã:        catã de intimatul-reclamant Oprean Nicolae ªtefan.

   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997

  În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330   Or, legea Ñ art. 330 din Codul de procedurã civilã Ñ
din Codul de procedurã civilã contravin dispoziþiilor art. 131   acordã procurorului general dreptul de a exercita, din oficiu
alin. (1) din Constituþie, în ceea ce priveºte posibilitatea ca   sau la cererea ministrului justiþiei, recursul în anulare. Nici
procurorul general sã atace, din oficiu, cu recurs în anu-     procedura civilã, în textul menþionat, ºi nici Legea
lare, hotãrâri judecãtoreºti irevocabile, fãrã avizul ministrului  nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, în art. 31,
justiþiei.                             nu condiþioneazã exercitarea de cãtre Ministerul Public a
  Totodatã, se aratã cã dispoziþiile art. 31 din Legea      cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti de avizul
nr. 56/1993 nu asigurã aplicarea dreptului la apãrare, pre-
                                  ministrului justiþiei. Este firesc sã fie aºa, deoarece principi-
vãzut de art. 24 din Constituþie, în faza judecãþii la
                                  ile legalitãþii ºi imparþialitãþii, înscrise în art. 131 alin. (1) din
Secþiile Unite ale Curþii Supreme de Justiþie, ceea ce con-
                                  Constituþie, care stau la baza activitãþii procurorilor, ºi rolul
stituie o lipsã esenþialã, deoarece, la cel mai înalt nivel
                                  Ministerului Public, al cãrui ºef este procurorul general, de
de judecatã, pãrþile nu sunt citate ºi nu se respectã drep-
tul la apãrare.                           reprezentant al intereselor societãþii, apãrãtor al ordinii de
  Exprimându-ºi opinia, instanþa supremã a apreciat cã      drept ºi al drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, îi conferã
excepþia nu este întemeiatã.                    acestuia independenþã în exercitarea atribuþiilor ºi în asigu-
                                  rarea respectãrii legii (art. 30 alin. 3 din Legea
               CURTEA,
                                  nr. 92/1992).
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de      În sensul dispoziþiilor constituþionale, în baza autoritãþii
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile  sale, ministrul justiþiei va putea cere Ministerului Public pro-
legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale    movarea unor acþiuni necesare interesului public, însã nu
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:               va putea dispune sã nu-ºi exercite atribuþiile proprii prevã-
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din  zute în lege.
Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã        Autoritatea ministrului justiþiei se exercitã, potrivit art. 37
sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal sesizatã.       din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
  Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
                                  prin procurorul general, în condiþiile prevãzute de art. 38
1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
                                  din aceeaºi lege.
brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
                                    Prin urmare, dispoziþiile textului de lege atacat sunt con-
Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, ºi, respectiv,
                                  stituþionale.
nr. 255 din 22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra con-
stituþionalitãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã, con-     Cât priveºte art. 31 din Legea nr. 56/1993, care se
statând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.      referã la schimbarea jurisprudenþei Curþii Supreme de
  Potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie, legea este cea   Justiþie, este evident cã acesta nu este incident în cauza
care stabileºte cãile de atac, acestea fiind incluse în pro-    de faþã, deoarece dosarul nu se gãseºte în faþa Secþiilor
cedura de judecatã, iar art. 128 din Constituþie prevede cã,    Unite ale Curþii Supreme de Justiþie, ci a Secþiei civile a
împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi     acestei instanþe. Astfel fiind, ºi sub acest aspect excepþia
Ministerul Public pot exercita cãile de atac în condiþiile legii.  este neîntemeiatã.


     Faþã de cele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
 lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,

                               CURTEA

                             În numele legii

                               DECIDE:

     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
 ºi ale art. 31 din Legea nr. 56/1993, invocatã de Oprean Nicolae ªtefan în Dosarul nr. 2.822/1996 al Curþii Supreme de
 Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 3 iulie 1997.


               PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                              Magistrat-asistent,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                          Florentina Geangu
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997                    15

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ


                          D E C I Z I A Nr. 304*)

                              din 3 iulie 1997

                privind excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330
                     ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã


  Lucian Stângu         Ñ  preºedinte           respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, s-a pronunþat
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor           asupra constituþionalitãþii art. 330 din Codul de proce-
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ  judecãtor           durã civilã, constatând cã prevederile acestui text sunt
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent       constituþionale.
                                     Cu privire la egalitatea pãrþilor, Decizia nr. 96/1996 a
   Completul de judecatã, convocat potrivit dispoziþiilor     Curþii Constituþionale a reþinut cã, în condiþiile art. 125,
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã:         128 ºi 130 din Constituþie, nu existã nici o interdicþie ca
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin        o anumitã cale de atac, recursul în anulare, vizând situ-
 Încheierea din 26 martie 1997, a sesizat Curtea           aþii prevãzute de lege, sã poatã fi folositã exclusiv de
 Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispo-    cãtre procurorul general, care, în conformitate cu dispo-
 ziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã      ziþiile art. 130 din Constituþie, are obligaþia de a repre-
 civilã, invocatã de intimatul-reclamant Maniu Vasile        zenta interesele generale ale societãþii ºi de a apãra
 Gheorghe Eugen.                           ordinea de drept, precum ºi drepturile ºi libertãþile
                                   cetãþenilor.
  În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile acestor
 texte de lege contravin dispoziþiilor art. 16 din Constituþie      Principiul prevãzut de art. 16 alin. (1) din Constituþie
 privind egalitatea pãrþilor în faþa legii ºi ale art. 21 din    priveºte egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor
 Constituþie, referitoare la accesul liber la justiþie al oricãrei  publice ºi nicidecum egalitatea de tratament juridic a aces-
 persoane. Chiar dacã prin lege s-a stabilit un termen pen-     tora în raport cu cea aplicabilã autoritãþilor publice.
 tru promovarea recursului în anulare, se considerã cã        Aceastã egalitate de tratament nu exclude, ci chiar implicã
 aceastã cale de atac constituie o încãlcare a principiului     un tratament diferenþiat, þinând seama de natura autoritãþi-
 separaþiei puterilor în stat ºi a bunei funcþionãri a statului   lor publice ºi de atribuþiile acestora. Or, Ministerul Public
 de drept, atât timp cât este rezervatã doar unui organ de      este o autoritate care exercitã atribuþii ºi nu drepturi
                                   subiective.
 stat din sfera executivului.
                                     Textele criticate nu contravin nici dispoziþiilor art. 21 din
   Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a
                                   Constituþie, deoarece declararea recursului în anulare, doar
 apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
                                   de procurorul general, îºi are justificarea în dispoziþiile
 art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã nu
                                   art. 130 din Constituþie, care conferã Ministerului Public
 este întemeiatã, textele fiind constituþionale.
                                   rolul de apãrãtor al intereselor generale ale societãþii ºi al
              CURTEA,                  ordinii de drept.
                                     Liberul acces la justiþie al pãrþilor este asigurat, în con-
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
                                   diþiile legii, prin citarea pãrþilor ºi prin asigurarea dreptului
 sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþi-   lor la apãrare, soluþiile pronunþate de Secþiile Curþii
 ile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale  Supreme de Justiþie, în soluþionarea recursului în anulare,
 Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:               putând face obiectul controlului Curþii Supreme de Justiþie
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din  în Secþiile Unite, potrivit art. 25 din Legea nr. 56/1993.
 Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze        Dispoziþiile textelor atacate nu sunt contrare nici princi-
 excepþia cu care a fost legal sesizatã.               piului separaþiei puterilor în stat ºi nici ale statului de drept,
  Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din         întrucât calea de atac a recursului în anulare este prevã-
 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din       zutã de lege ºi se soluþioneazã potrivit legii, iar dispoziþiile
 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al        art. 128 din Constituþie nu interzic Ministerului Public sã
 României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, ºi,       exercite exclusiv aceastã cale de atac în condiþiile legii.


   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/4.XII.1997

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992,

                                  CURTEA

                                În numele legii

                                  DECIDE:

     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de
 procedurã civilã, invocatã de Maniu Vasile Gheorghe Eugen în Dosarul nr. 2.968/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
 Secþia civilã.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 3 iulie 1997.

             PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                                   Magistrat-asistent,
                                                  Florentina Geangu
             HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
              privind aprobarea unui consum suplimentar de carburanþi
                   pentru realizarea unor activitãþi specifice
                      de cãtre Ministerul Justiþiei
               În baza notei din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului nr. 63/1994,
             aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 13/1995,
                Guvernul României h o t ã r ã º t e :
                Articol unic. Ñ Se aprobã un consum suplimentar de carburanþi de
             300 litri/lunã faþã de consumul stabilit în anexa nr. 2 la Ordonanþa
             Guvernului nr. 63/1994, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 13/1995, pen-
             tru trei autoturisme din dotarea Ministerului Justiþiei, care se utilizeazã de
             cãtre ministrul justiþiei ºi de cãtre secretarii de stat, în vederea realizãrii acti-
             vitãþilor specifice de coordonare ºi control ale unitãþilor Direcþiei generale a
             penitenciarelor ºi ale Ministerului Public.
                                PRIM-MINISTRU
                               VICTOR CIORBEA
                                          Contrasemneazã:
                                          Ministrul justiþiei,
                                           Valeriu Stoica
                                          p. Ministru de stat,
                                          ministrul finanþelor,
                                        Corneliu Eugeniu Gorcea,
                                           secretar de stat
                Bucureºti, 27 noiembrie 1997.
                Nr. 782.
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

            Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
            Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
            Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

                                                    ISSN 1453Ñ4495
Compression by CVISION Technologies’pagini.
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340/4.XII.1997 conþine 16
                                    PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                             Preþul 960 lei

								
To top