CVETKOVIC Dragoljub by fjzhangxiaoquan

VIEWS: 33 PAGES: 7

									                KARTON NAUĈNOG RADNIKA

OSNOVNI PODACI
Ime             Dragoljub
Prezime           Cvetković
Godina roĊenja       1971
Mesto roĊenja        Vršac
Država           Srbija i Crna Gora
Zvanje           Asistent
Titula           Magistar tehniĉkih nauka
e-mail           cveled@uns.ns.ac.yu
Direktni telefoni
Telefoni lokali       lok. 341
Organizaciona jedinica   Tehnološki fakultet
Oblast i uza specijalnost  MIKROBIOLOGIJA – biotehnologija,
(kljuĉne reĉi)       mikrobiologija vode, tehnološka mikrobiologija

STRUĈNA BIOGRAFIJA
Kratka struĉna
biografija

STRUĈNA BIOGRAFIJA – ZVANJA
R.br. Godina izbora  NASTAVNO-NAUĈNA ZVANJA:
   (reizbora)   Asistent-pripravnik, Asistent, Docent, Vanredni profesor,
           Redovni profesor; Istraživaĉ-pripravnik, Istraživaĉ–
           saradnik, Nauĉni–saradnik,Viši nauĉni–saradnik, Nauĉni
           savetnik
1.  2000     Asistent-pripravnik
2.  2004     Asistent

STRUĈNA BIOGRAFIJA – DIPLOME
DIPLOMA
Godina         1999
Mesto         Novi Sad
Institucija      Tehnološki fakultet
Naslov diplomskog rada
Oblast         Prehrambena tehnologija - konzervisana hrana
MAGISTERSKA TEZA
Godina         2003
Mesto         Novi Sad
Institucija      Tehnološki fakultet
Naslov teze      Metaboliĉka aktivnost ĉajne gljive na razliĉitim
            supstratima
Oblast         Prehrambeno biotehnološke nauke – mikrobiološki procesi
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina
Mesto
Institucija
                         1
Naslov disertacije
Oblast

PRODUKCIJA - CITIRANOST NAUĈNIH RADOVA (bez autocitata)

Spisak citata                                  Broj

NAPOMENA: Spisak će biti preuzet od Biblioteke Matice srpske.

PRODUKCIJA - REZULTATI

Spisak rezultata R11                               Broj
 Istaknuta nauĉna knjiga i monografija meĊunarodnog znaĉaja – nauĉna
 dela recenzovana od strane poznatih inostranih nauĉnih radnika, objavljena od
 strane izdavaĉa meĊunarodnog renomea, štampana na jednom od svetskih
 jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50.


Spisak rezultata R12                               Broj
 Nauĉna knjiga i monografija meĊunarodnog znaĉaja - nauĉna dela koja su
 recenzovana u meĊunarodnim razmenama, štampana na jednom od svetskih
 jezika i izdata od strane renomiranog izdavaĉa i imaju najmanje 5 autocitata
 kategorije R50.


Spisak rezultata R13                               Broj
 Nauĉna knjiga i monografija nacionalnog znaĉaja – nauĉna dela koja su
 javno pozitivno ocenjena od strane priznatih nauĉnih radnika jedne zemlje i
 imaju najmanje 15 autocitata.


Spisak rezultata R21                               Broj
 Poglavlje u knjizi; Pregledni ĉlanak u vodećem ĉasopisu, u tematskom
 zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj odreĊenim nauĉnim
 oblastima (kategorije R51 - Rad u vodećem ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja).


NAPOMENA: pregledni ĉlanak je štampani rad koji obraĊuje jedan nauĉni problem sa kritiĉkim
osvrtom i liĉnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata.

Spisak rezultata R22                               Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni ĉlanak u ĉasopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj odreĊenoj nauĉnoj oblasti.
 (kategorije R52 - Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja).


Spisak rezultata R23                               Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni ĉlanak u ĉasopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj odreĊenoj nauĉnoj oblasti.

                         2
 (kategorije R61 - Rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja).


Spisak rezultata R31 - Tehniĉka rešenja                      Broj
 Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznati programski
 sistem, nove genske probe na meĊunarodnom nivou (uz dokaz), Novo rešenje
 makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na meĊunarodnom
 nivou (uz dokaz).

Obavezno navesti: autore rešenja, naziv tehniĉkog rešenja, za koga je rešenje raĊeno, ko rešenje
koristi, godina kada je rešenje uraĊeno i ko ga je prihvatio – primenjuje

Spisak rezultata R32 - Tehniĉka rešenja                      Broj
 Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz), dostignuće u
 tehniĉkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog
 problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).


Spisak rezultata R33 - Tehniĉka rešenja                      Broj
 Prototip; nova metoda; softver, instrument, nova genska proba, mikroorganizmi
 (uz dokaz), izrada nove karte, specijalizovani atlas sa tumaĉenjima.


Spisak rezultata R34 - Tehniĉka rešenja                      Broj
UreĊivanje kolektivne monografije, autorska izložba muzeja i arhiva (uz
dokaze).


Spisak rezultata R41 - Patent                           Broj
Realizovani patent, soj, sorta i rasa na meĊunarodnom nivou.


Spisak rezultata R42 - Patent                           Broj
 Realizovani patent, soj, sorga i rasa.


Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja.        Broj
 Vodeći meĊunarodni ĉasopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% ĉasopisa sa
 Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Preostalih 50% ĉasopisa sa Liste SCI,
 kao i novi ĉasopisi (osnovani pre 3-5 godina), odnosno ĉasopis koji se izdaje u
 zemlji i koji ima meĊunarodnu redakciju sastavljenu od nauĉnika iz najmanje
 pet zemalja i ima meĊunarodnu recenziju, a izdaje ga meĊunarodna nauĉna
 institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52.


Spisak rezultata R52 - Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja.            Broj
 MeĊunarodne ĉasopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science
 Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji
 radova, verifikovanih od strane odbora Ministarstva.

                         3
Spisak rezultata R53 - Plenarno predavanje po pozivu na skupu             Broj
meĊunarodnog znaĉaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv).

NAPOMENA: MeĊunarodni nauĉni skup je onaj koji organizuje registrovano nauĉno udruženje ili
registrovana nauĉna institucija, ima meĊunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od
svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Ovo važi kako za skupove u zemlji, tako i za
skupove van zemlje.

Spisak rezultata 54 - Rad saopšten na skupu meĊunarodnog znaĉaja            Broj
štampan u celini.                                    10

1. Ćetković G., Podunavac-Kuzmanović S., Cvetković D., Leovac M.:
  Antimicrobial activity of some synthetisized   complexes of 1-(4-
  methylbenzyl)-2-methylbenzimidazole, Slovenski kemijski dnevi, Maribor,
  20-21.09.2001.
2. Markov S., Lonĉar E., Malbaša R., Cvetković D.: Dobijanje kombuhe
  obogaćene oligofruktozanima, 1. MeĊunarodni simpozijum "Hrana u 21.
  veku", Subotica 14.- 17.11.2001., Zbornik radova, 752-757.
3. Dodić J., Markov S., Cvetković D., Dodić S., Antov M (2002): The effect of
  citric acid and sodium citrate on the byosinthesis of xanthan, 6th International
  Symposium Interdisciplinary Regional Research, Hungary-Romania-
  Yugoslavia.
4. Podunavac-Kuzmanović S., Vojinović Lj., Cvetković D.(2003): Synthesys
  and antimicrobial activity of copper(II), cobalt(II) and nickel(II) complexes
  with 2-aminobenzimidazole, ISIRR 2003, 297-302, Hunedoara, Romania.

5. Podunavac-Kuzmanović S., Ćetković G., Cvetković D.(2003): Psysico-
  chemical characterization and biological activity of zinc(II), cobalt(II) and
  nickel(II) complexes with 2-aminobenzimidazole, ISIRR 2003, 309-314,
  Hunedoara, Romania.

6. Cvetković D., Markov S. (2004): Kombuha od zaslaĊenog rtanjskog ĉaja
  Saturejamontana L.), Eko-konferencija 2004, 379-384, Zbornik radova.
7. Jelena Pejin, Olgica Grujić, Siniša Markov, Maja Đurendić, Sunĉica Kocić-
  Tanackov, Dragoljub Cvetković, Đura Vujić (2004): Application of GC/MC
  method using SPE columns for quantitative determination of diacetyl and
  2,3-pentanedione during beer fermentation, World Brewing Congress 2004.
  Proceedings, July 24-28. 2004., San Diego, California. (CD)
8. Markov S., Cvetković, Bukvić B. :Use of tea fungus isolate as starter culture
   for obtaining of kombucha, ISIRR-8, Segedin, 19-21.april 05.

9. Podunavac-Kuzmanovic S., Cvetkovic D.:Antibacterial activity of cobalt(II)
  and zinc(II) complexes with N-1 substituted 2-amino-benzimidazoles,
  ISIRR-8, Segedin,19-21.april 05.


                         4
10. Pejin J, Grujić O., Markov S., Kocić-Tanackov S., Cvetković D., Tanackov
  I.: Uticaj temperature fermentacije i sastava sladovine na diacetil i 2,3-
  pentadion u pivu, Mikologija, mikotoksikologija i mikoze, 20-22. april,
   Novi Sad.


Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja je onaj,     Broj
koji izdaje nacionalno nauĉno udruženje ili institucija. Redakcija je sastavljena
od poznatih nauĉnih radnika, redovno izlazi, ima razmenu sa 10 zemalja u svetu,
ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane
uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i kljuĉne reĉi na jednom od svetskih
jezika, rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj, kategoriju rada).
Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan), eventualno 2 (dva) ĉasopisa kategorije
»vodeći nacionalni ĉasopis«


Spisak rezultata R62 - Rad u ĉasopisu nacionalnog znaĉaja              Broj  4
1. Markov L.S., Dodić M.J., Cvetković D.D., Milošević B.S., Marjanović J.V., Dodić N.S. (2000):
  Biosinteza ksantana na obogaćenoj vodi od ispiranja tropa, APTEFF 31, 559-565.
2. Markov S., Malbaša R., Hauk M., Cvetković D. (2001): Investigation of tea fungus microbe
  assotiations. I the yeasts, APTEFF 32, 133-138.
3. Cvetković D., Markov S.: Cultivation of tea fungus on malt extract medium, APTEFF 33, 117-
  124.
4. Siniša L. Markov, Jelena M. Dodić, Dragoljub D. Cvetković, Svetlana B-Milošević,Vesna J.
  Marjanović, Siniša N. Dodić (2000): Xanthan biosynthesis on enriched water for spent grains
  washing, APTEFF, Volume 31, part B, 559-565.

Spisak rezultata R63 - Nauĉna kritika i polemika                  Broj


Spisak rezultata R64 - Uvodno predavanje na skupu nacionalnog znaĉaja        Broj
štampano u celini.

NAPOMENA: Nacionalni nauĉni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.
Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne nauĉne radnike iz tematike
skupa, zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova.

Spisak rezultata R65 - Rad saopšten na skupu nacionalnog znaĉaja štampan       Broj
u celini.                                       1
1. Cvetković D., Markov S., Lukić D., Dimić S. (2003): Primena enzimskih
  testova u proceni kvaliteta sirovine i gotovog proizvoda, 44. Savetovanje
  industrije ulja, Zbornik radova, 245-251. (R=65)
Spisak rezultata R66 - Autorski tabak leksikografske obrade reĉnika SANU      Broj

                         5
i Matice srpske.Spisak rezultata R71 - Plenarno predavanje na skupu meĊunarodnog        Broj
znaĉaja štampano u izvodu.


                                         Broj
Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu meĊunarodnog znaĉaja
                                          3
  štampan u izvodu.
1. Markov S., Lonĉar E., Malbaša R., Cvetković D.: Dobijanje kombuhe
  obogaćene oligofruktozanima, 1. MeĊunarodni simpozijum "Hrana u 21.
  veku", Subotica 14.- 17.11.2001., Zbornik rezimea, 359-360.
2. Markov S., Lonĉar E., Malbaša R., Cvetković, D., Ĉanadanović-Brunet J.,
  Markov S. (2003): Cultivation of kombucha on sweetened echinacea tea, 1st
  FEMS Congress, Ljubljana, The Abstract book, 108.


3. Ćetković G., Ĉanadanović-Brunet J., Đilas S., Markov S., Cvetković D.,
  Tumbas V. (2004): Antioxidative and antimicrobial activities of different
  Equisetum arvense L. extracts, 129, Vitamins 2004, Pardubice, Czech
  Republic, the abstract book.
Spisak rezultata R73 - Rad saopšten na skupu nacionalnog znaĉaja štampan     Broj
u izvodu.                                     1
1. Markov S., Klikovac J., Cvetković D., Milošević S., Marjanović V. (1999): Biosinteza
  ksantana na obogaćenoj vodi od ispiranja tropa, Jugoslovenski kongres prehrambenog,
  farmaceutskog i hemijskog inženjerstva, Novi Sad, 16-17.09., Zbornik izvoda radova, str.
  137.

Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacija.            Broj


Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska teza               Broj     1
1. Metaboliĉka aktivnost ĉajne gljive na razliĉitim supstratimaPRODUKCIJA - UĈEŠĆE NA PROJEKTIMA

Spisak projekata                                Broj   1
  1. NP-BTN. 0.424. “Bezalkoholni napitak biosintezom gajne gljive” (2002. – 2005. god.)                         6
PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA

Spisak magistarskih teza                          BrojPRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA

Spisak doktorskih disertacija                        BrojPRODUKCIJA - UĈEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI

Spisak uĉešća u medjunarodnoj sradanji                   Broj
  Zajedniĉka istraživanja sa:PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ĈASOPISIMA

Spisak recenzija                              BrojPRODUKCIJA - UREDJIVANJE ĈASOPISA

Spisak uredjivanja ĉasopisa                         Broj


NAPOMENA: Naziv ĉasopisa,Uloga (urednik, kourednik,ĉlan uredjivaĉkog odbora,recenzent),
Godine od-do, Klasa ĉasopisa (medjunarodni ili domaći)
                       7

								
To top