รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report SAR)

Document Sample
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report SAR) Powered By Docstoc
					  รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR)
     ภาควิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ประจาปีการศึกษา 2549
  (1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550)
                      คานา


         รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของภาควิชาพืชไร่ฉบับนี้เป็นรายงานที่ครอบคลุมระยะเวลาของการดาเนินงานต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 1
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยได้นาเสนอข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลเป็นข้อมูลของผลการดาเนินงานต่าง ๆ
ของทางภาควิชาพืชไร่ที่ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาจากปีก่อน ๆ รวมทั้งผลงานที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น
         การดาเนินงานต่าง ๆ
ของภาควิชาได้ยึดหลักให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้เน้นด้านการพัฒนา
การวิจัยเฉพาะทาง
แล้วใช้ฐานความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล
สาหรับด้านการเรียนการสอนนั้นได้กระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการและเน้นการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กล
าง นอกจากนี้แล้วได้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในภูมินิเวศน์ปัจจัยจริง
อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สามารถแข่งขันทางด้านวิชาการของบัณฑิตต่อไป
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเชาว์ อินสมพันธ์)
                                หัวหน้าภาควิชาพืชไร่
                            วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2550
                                    สารบัญ


   คานา

ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชา/หน่วยงาน .................................................................................1
        1.   ชื่อภาควิชา/หน่วยงาน ....................................................................................................1
        2.   ที่ตั้ง ................................................................................................................................1
        3.   ประวัติความเป็นมา ........................................................................................................1
        4.   แผนภูมิโครงสร้างองค์กร ...............................................................................................3
        5.   ผู้บริหาร ..........................................................................................................................4
        6.   ภารกิจของภาควิชา/หน่วยงาน........................................................................................4
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ตนเองภาควิชา ............................... .................................................................10
        1. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง จุดแข็ง/วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง ปีการศึกษา 2549 .............10
        2. ผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา 2549 .............................................................................10
        3. แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาภาควิชา ปีการศึกษา 2550 .........................................11
ตอนที่ 3 ผลการดาเนินงานภาควิชา/หน่วยงาน ............................... ...................................................15
        1. ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ .................................................................15
        2. ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPI) ........20
        3. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2548 ......................25
ตอนที่ 4 ภาคผนวก .............................................................................................................................28
        ภาคผนวกที่ 1        คณะกรรมการต่างๆ ของภาควิชา/หน่วยงาน ..........................................28
        ภาคผนวกที่ 2        รายการหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบคุณภาพ ...................................30
                                       1
ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชาพืชไร่

ชื่อภาควิชา/หน่วยงาน
        ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ตั้ง
        239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา
      ภาควิชาพืชไร่นั้น กล่าวได้ว่าก่อตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507
ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ทาการเปิดสอน เป็นปีแรก
ในขณะนั้นคณะเกษตรศาสตร์ยังเป็นเพียงสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2509
มหาวิทยาลัยได้แยกออกเป็นคณะเกษตรศาสตร์และภาควิชาพืชไร่ได้สังกัดอยู่ภายใต้ชื่อภาควิชาพืชศาสต
ร์ ซึ่งรวมภาควิชาพืชสวนในปัจจุบันเข้าไว้ด้วยและในปี พ.ศ. 2518 จึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2
ภาควิชา คือ ภาควิชาพืชไร่และภาควิชาพืชสวน ในปัจจุบันภาควิชาพืชไร่เป็นหนึ่งในจานวน 8
ภาควิชาของคณะเกษตรศาสตร์
      หน้าที่ : ภาควิชาพืชไร่มีหน้าที่หลัก 3 ประการคือ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
   โดยมุ่งผลิตให้บัณฑิต, มหาบัณฑิต
   และดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์อย่างสูงทางด้านวิทยาการเกี่ยวกับพืช
   ที่มีความทันสมัยรวมทั้งทักษะในการวิจัยขั้นสูงเพื่อสนองความต้องการกาลังบุคลากรของสังคม
2. ดาเนินการวิจัย โดยเน้นหนักในพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการวิจัยด้าน
   พืชศาสตร์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการชุมชน โดยนาเอาวิชาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยถ่ายทอดไปยังชุมชนกลุ่มต่าง ๆ
   นับตั้งแต่นักวิชาการ ไปจนถึงเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ เช่นตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร ตารา อบรม
   จัดสัมมนาทางวิชาการ และให้ความร่วมมือในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของเกษตรกร
      ภาควิชาได้ทาการสอนครอบคลุม 4 หมวดวิชาเอก ได้แก่
1. สรีรวิทยาเชิงนิเวศและการผลิตพืช
2. ทรัพยากรพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
4. วัชพืชศาสตร์
                           1
2
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร
    - แผนภูมิแบ่งส่วนราชการ
                           คณะเกษตรศาสตร์
                             ภาควิชาพืชไร่
       สานักงานภาควิชา              ฝ่ายแปลงทดลอง              ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
    ฝ่ายธุรการ        ฝ่ายการศึกษา
     หมวดวิชา       หมวดวิชาทรัพยา                  หมวดวิชา
    สรีรวิทยาเชิงนิเ     กรพันธุกรรม    หมวดวิชาวิทยาศา       วัชพืชศาสตร์
    วศและการผลิต       และการปรับปรุง   สตร์และเทคโนโ
       พืช          พันธุ์      ลยีเมล็ดพันธุ์
     ห้องปฏิบัติ       ห้องปฏิบัติ   ห้องปฏิบัติ      ห้องปฏิบัติการ
       การ           การ     การเทคโนโล       ปรับปรุงพันธุ์พื   ห้องปฏิบัติการ     ห้องปฏิบัติการเ
      ทั่วไป        สรีรวิทยาแล     ยี            ช        ทรัพยากรและร       ทคโนโลยี
                    ะ     เมล็ดพันธุ์                 วบรวมพันธุ์พืช       โมเลกุล
                 ธาตุอาหารพื
                    ช
                                3
    - แผนภูมิการบริหาร

                        หัวหน้าภาควิชาพืชไร่               ข้าราชการสาย ก.                รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่      ข้าราชการสาย ข.             ข้าราชการสาย ค.                 ลูกจ้างประจาและ
                         และพนักงานมหาวิทยาลัย                 ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้บริหาร
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเชาว์ อินสมพันธ์              หัวหน้าภาควิชาพืชไร่
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อิสระเสนีย์               รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่

ภารกิจของภาควิชาพืชไร่
         หลักสูตร
         ปัจจุบันภาควิชาพืชไร่ มีหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตจานวน 3 หลักสูตร คือ
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
     ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of Science (Agriculture)
ภาควิชาพืชไร่มีโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย กระบวนวิชาบังคับพื้นฐาน จากคณะ วิทยาศาสตร์
คณะ มนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ รวม 31หน่วยกิต กระบวนวิชาบังคับ 51 หน่วยกิต
กระบวนวิชาเอก 51 หน่วยกิต และกระบวนวิชาเลือกเสรีอีก 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 139 หน่วยกิต
ซึ่งใช้เวลา 4 ปี ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เพิ่มกระบวนวิชาฝึกงานของคณะเกษตรศาสตร์เพิ่มจานวน 2 หน่วยกิต
และกระบวนวิชาฝึกงานของสาขาวิชาเอกอีก 3 หน่วยกิต


ปริญญาโท 1 หลักสูตร
     ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) Master of Science (Agriculture)
ได้เปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2526 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความชานาญเฉพาะหมวดวิชาต่าง ๆ
4 หมวดวิชา
1. สรีรวิทยาเชิงนิเวศและการผลิตพืช
2. ทรัพยากรพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช
                               4
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
4. วัชพืชศาสตร์

หลักสูตรการศึกษากาหนดอย่างน้อย 3 ปี แบ่งออกเป็น 3 แผน คือแผน ก . แบบ ก (2) ภาคภาษาไทย,
แผน ก แบบ ก (2 ) ภาคภาษาอังกฤษ เป็นแผนที่มีวิทยานิพนธ์           และแผน ข (ภาคปกติ)
เป็นแผนค้นคว้าอิสระ
 แผน ก. แบบ ก (2) มีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีความรู้ด้านการวิจัย โดยมุ่งให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหา วิธีการ
และทักษะในการวิจัย ในสาขาพืชไร่ โครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์อีก 15 หน่วยกิต
แผน ข .(ภาคปกติ) มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ในการนาวิชาการเกษตรแผนใหม่ไปประยุกต์ใช้
หรือถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางการเกษตรในภาคเอกชนและภาครัฐบาล
ในหลักสูตรนี้รวมหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า          37       หน่วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 5 หน่วยกิต

ปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
         เริ่มดาเนินการสอนตั้งแต่ปี พ .ศ. 2538 โดยมุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะและประสบการณ์ในการศึกษาและวิจัย มีความรู้สูงสุดทันสมัย
และสามารถที่จะเป็นผู้นาคณะเพื่อดาเนินการวิจัยที่จะสามารถดาเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ในด้านการผลิตพืช เริ่มดาเนินการสอนตั้งแต่ปี พ .ศ. 2538 โดยทาการเปิดสอนหลักสูตรทั้งแบบ 1(2)
โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และแบบ 2 (2) โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
และรับเฉพาะผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทเท่านั้น
และเพื่อที่จะเป็นการสนองนโยบายการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกในโครงการปริญญาเอกกาญจน าภิเ
ษก ที่มุ่งเน้นสาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีผลการศึกษาดีเด่น และมีความสามารถที่จะเป็นนักวิจัยที่มี
คุณภาพสูง และสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนเป็นผู้ที่สร้างความรู้ใหม่ ๆ
ด้วยตนเองได้โดยการวิจัย เพื่อที่จะได้พิจารณาความก้าวหน้าในทางวิชาการของภาควิชา
ตลอดจนสามารถผลิตงานวิจัยที่ดีเด่นออกมาสู่ระดับนานาชาติได้ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย
และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังนั้นภาควิชาพืชไร่จึงเสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ                1(1)
โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเด่น
(เกียรตินิยม)        เพิ่มเติม โดยแผนการศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ในการศึกษาและวิจัย

                         5
มีความรู้สูงสุดทันสมัย และสามารถที่จะเป็นผู้นาคณะเพื่อดาเนินการวิจัย วิเคราะห์
และคิดค้นวิธีการที่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในด้านการผลิตพืชเพื่อที่จะนาพาไปสู่การพัฒนาในทางด้านการเกษตร
และการปรับปรุงทรัพยากรสิ่งที่มีชีวิตให้มีคุณภาพสูงสุดเกิดประโยชน์มากที่สุดกับมนุษยชาติ
ตลอดจนสามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมและสังคม
นอกจากนี้บัณฑิตที่ผลิตขึ้นยังสามารถที่จะนาความรู้ความชานาญไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        กระบวนวิชาที่เปิดสอน
        กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี     จานวน 27 กระบวนวิชา
        กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา    จานวน 32 กระบวนวิชา
        กระบวนวิชาในระดับปริญญาโท      จานวน 26 กระบวนวิชา
        กระบวนวิชาในระดับปริญญาเอก     จานวน 6 กระบวนวิชา

        นักศึกษา
  ในปีการศึกษา          2549 มีนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 58 คน ปริญญาโท 53 คน
ปริญญาเอก       30      คน    มีนักศึกษารวมทุกระดับจานวน      141     คน
ในระดับปริญญาโทมีนักศึกษาต่างชาติจานวน 3 คนจากประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม 1
คนโดยทุนส่วนตัว, สาธารณรัฐประชาชนลาว 2 คนโดยทุนจาก The National Agriculture and Forestry
Research                    Institute                (NAFRI)
ระดับปริญญาเอกมีนักศึกษาได้รับทุนโครงการกาญจนาภิเษกจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จานวน      14 ทุน, ทุนพัฒนาอาจารย์จานวน 3       ทุนจากมหาวิทยาลัยบูรพา 1 ทุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ทุน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1 ทุน, ทุนจากภาควิชาพืชไร่ 1 ทุน
ระดับปริญญาตรี - ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 จานวน 1 คน
 - ได้รับรางวัลเรียนดีประจาปี 2549 จานวน 3 คน
      - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานที่
                ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2550
                จานวน 1 คน
ระดับปริญญาโท -        เสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศจานวน 15 เรื่อง
              - เสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศจานวน 2 เรื่อง
              - ตีพิมพ์ผลงานในวารสารภายในประเทศจานวน 2 เรื่อง

                        6
ระดับปริญญาเอก    - ได้รับรางวัลโปสเตอร์ระดับดีมากในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
  ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 บัณฑิตวิทยาลัย
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Genetic structure of a local Thai rice
            (Oryza sativar L.) วันที่ 13-14 ตุลาคม 2549
           - ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในการประชุมและเสนอผลงานวิจัยในที่
            ประชุม Deutscher Tropentag 2006 เรื่อง Gamma Oryzanol Content in Local
            Genotypes of Purple Rice from Thailand. วันที่ 11-13 ตุลาคม 2549
            ณ เมือง Bonn ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
           - เสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศจานวน 24 เรื่อง
           - เสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศจานวน 1 เรื่อง
           - ตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างประเทศจานวน 3 เรื่อง

         บัณฑิต
     ในปีการศึกษา 2548-2549 มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่41
มีระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษาจานวน 26 คน       ปริญญาโท 8 คน ปริญญาเอก 5 คน
และนักศึกษาปริญญาตรีได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี จานวน 3 คน
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจานวน 2 คน

        บุคลากร
        บุคลากรของภาควิชาพืชไร่ปัจจุบันมี 45 คน จาแนกเป็น 5 ประเภท
        สาย ก. จานวน 13 อัตรา
            ศาสตราจารย์ ระดับ      11       1   อัตรา
            ศาสตราจารย์ ระดับ      10       2   อัตรา
            รองศาสตราจารย์ ระดับ    9        4   อัตรา
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8         3   อัตรา
            อาจารย์     ระดับ    7        2   อัตรา
            อาจารย์ ระดับ        5        1   อัตรา
        สาย ข. จานวน 4 อัตรา
            นักวิชาการ(ชานาญการ) ระดับ 8        1   อัตรา
            นักวิชาการ ระดับ      6        2   อัตรา
                 ลาศึกษาต่อต่างประเทศ 1 อัตราและในประเทศ 1 อัตรา

                       7
    นักวิทยาศาสตร์ ระดับ     6          1    อัตรา
สาย ค.จานวน 1 อัตรา
    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 4          1    อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจานวน 1 อัตรา
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             1    อัตรา

ลูกจ้างประจาจานวน 26 อัตรา
      คนงานเกษตร                   17    อัตรา
      คนงาน                      2    อัตรา
      นักการภารโรง                  4    อัตรา
      พนักงานขับรถ                  3    อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้จานวน 1 อัตรา
      คนงาน 1 อัตรา

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาพืชไร่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ชั้น 5 จานวน 7 ห้อง , ชั้น 3 จานวน 2
ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ และที่โรงเรือนปฏิบัติการ ณ แปลงทดลองของภาควิชา
จานวน 1     ห้องและยังมีแปลงปฏิบัติการที่ภาควิชาจานวน      23   ไร่
และแปลงปฏิบัติการที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ          ,
ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ตึกเก่าภาควิชาและชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โสตทัศนูปกรณ์
ภาควิชาพืชไร่มีโสตทัศนูปกรณ์ เช่น LCD จานวน 3 เครื่อง , เครื่องฉายข้ามศรีษะ
จานวน 2 เครื่อง , เครื่องฉายสไลด์ 2 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องเรียนชั้น 5 ห้องหมายเลข
05-526 และห้องหมายเลข 05-538, คอมพิวเตอร์จานวน 9 เครื่อง

งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2550 ค่าครุภัณฑ์เป็นเงิน 500,000 บาท
       (รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์)
- งบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2549 1,273,908 บาท
    ประจาปี 2550 1,149,914 บาท

                 8
งานวิจัย
 ภาควิชาพืชไร่มีงานวิจัยปี      2549             จานวน 15
เรื่องและงานวิจัยบางเรื่องเป็นงานวิจัยต่อเนื่อง        3-5       ปี
งานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ 8 เรื่อง และตีพิมพ์วารสารนานาชาติ   4 เรื่อง
นาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติ 30 เรื่อง
และนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ 8 เรื่อง
และได้ดาเนินการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
“กรรมวิธีการผลิตข้าวก่ามอลท์ กรรมวิธีการผลิตข้าวก่ามอลท์เฟลกด์
ข้าวก่ามอลท์เอกซ์แพน หรือเอกซ์ทรูด และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้       ”
และการจัดตั้งหน่วยวิจัยข้าวก่าเพื่อทาการเก็บรวบรวมพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์ของข้าวก่า

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ปัจจุบันภาควิชาพืชไร่มีข้อตกลงร่วมมือจากทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศตาม
ข้อตกลงที่ได้ลงนามความร่วมมือไว้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี้
1. Murdoch University
2. California State University (Chico), USA.
3. Goettingen University
4. Yunnan Agricultural University, The People Republic of China
5. The International Rice Research Institute, The Philippines
6. University of Dares Salaam, Tanzania
7. Harper Adam University, England
8. The National Institute of Nutrition, Vietnam
9. Washington University in St.Louis
                9
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ตนเองภาควิชาพืชไร่

จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง จุดแข็ง/วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง ปีการศึกษา 2549
                                     จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง
                     จุดอ่อน
 การเรียนการสอน
 1.                                             1. ในปี 2549 ได้รับอนุมัติให้ขยาย
 อาจารย์ของภาควิชาหลายท่านต้องช่วยงานบริหารของหน่วยงานอื่นทาให้จานวนอาจารย์ที่มีอยู่ต้องรั  จะได้ขอขยายเวลาราชการจานวน
 บผิดชอบในการเรียนการสอนมากขึ้น
 โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอก
 ทาให้ภาควิชาไม่สามารถขยายปริมาณการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้
 2. ในปี 2550 อาจารย์ของภาควิชาเกษียณอายุราชการ 1 ท่านทาให้ภาควิชาขาดแคลนอาจารย์       2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มอ
 3. ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอโดยเฉพาะเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น HPLC              3.ต้องขอใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติกา
 ซึ่งจาเป็นต่อการเรียนการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต                        ดังนั้นควรอนุมัติให้ภาควิชาสามา
 4. จานวนนักวิชาการที่ช่วยในการเรียนการสอน 2 ใน 3 ลาศึกษาต่อ                 4.
 ทาให้ขาดนักวิชาการช่วยในการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณาจารย์                ภาควิชาได้พยายามจัดสรรงบประ
 และจะเกษียณอายุราชการในปี 2550 อีก 1 ท่าน                          รเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ
 งานวิจัย
 1. จานวนนักวิชาการที่จะเข้าร่วมและเสริมในโครงการวิจัยของอาจารย์มีไม่เพียงพอ         1. ควรมีการเตรียมการรับบุคลากร
ผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา 2549                          10
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 จานวน 1 คน ได้รับรางวัลเรียนดีประจาปี 2549
จานวน 3 คน
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศจานวน 1 รางวัล
และในประเทศจานวน 1 รางวัล
3. มีการสอนร่วมกันกับ California State University, Chico, U.S.A.
4. มีการพัฒนาการสอนในลักษณะ E-learning ระหว่างภาควิชากับ California State University
5. ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติจานวน 12 เรื่อง
นาเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติจานวน 38 เรื่อง
6. จัดตั้งหน่วยวิจัยข้าวก่า

แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาภาควิชา ปีการศึกษา 2550

3.1 แนวทางการพัฒนาภาควิชา
    1. ด้านการบริหาร
         ปรับปรุงระบบบริหารภาควิชาให้สอดคล้องกับแนวทางของการบริหารงานของมห
     าวิทยาลัยและคณะ
     วางแผนจัดการด้านอัตรากาลังเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการและส่งเสริมการหารายได้จ
     ากองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและทรัพยากรของภาควิชา    2. ด้านการเรียนการสอน
         2.1 ปรับลดจานวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันที่มีความซ้าซ้อนกัน
     จานวนอย่างน้อย 4 วิชาในระยะเวลา 4 ปี
         2.2
     ปรับปรุงกระบวนวิชาที่เปิดสอนอยู่ให้มีเนื้อหาและสาระที่ทันสมัยและให้สอดคล้องกับกา
     รสอนในลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นผู้ศูนย์กลางร้อยละ 20 ของรายวิชา
         2.3 พัฒนากระบวนวิชาหลักให้มีลักษณะการสอนแบบ E-learning 1 รายวิชาต่อปี
         2.4
     ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาควิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้ทัน
     สมัยและเป็นสากล


                        11
      2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิชาการของภาควิชาผลิตตารา
  เอกสารประกอบการสอนเอกสารคาสอน และบทปฏิบัติการประกอบการสอนวิชาต่าง ๆ 1
  รายวิชาต่อปี
      2.6 ผลิตบัณฑิต ปริญญาตรี 30 คน ปริญญาโท 10 และปริญญาเอก 5 คนต่อปี
      2.7
  ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของทาง
  คณะและมหาวิทยาลัย

3. ด้านการวิจัย
     3.1
  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการของภาควิชาเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
  การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ
     3.2 สนับสนุนให้อาจารย์
  นักวิชาการและนักศึกษาได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติและในประเทศ
  ตลอดจนเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ 15 เรื่องต่อปี
     3.3 ดาเนินการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนอย่างน้อย 2 โครงการในระยะเวลา 4 ปี
     3.4
  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเ
  ทศ อาทิ ทางด้านการผลิตพืชไร่อินทรีย์ การผลิตพืชไร่ปลอดสารพิษ
  และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้น ปีละ 2 โครงการ
     3.5
  พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์
  และนักศึกษาไปทาการวิจัย
     3.6 จัดหาครุภัณฑ์ด้านการวิจัยเพิ่มเติมและทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ชารุด
4. ด้านการบริการวิชาการ
     4.1 จัดทาโครงการด้านการบริการวิชาการ
  ด้านการผลิตพืชไร่อย่างถูกต้องเหมาะสม (GAP) แก่ชุมชนต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน
  จานวน 2 โครงการต่อปี


                  12
         4.2
      ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรในเ
      ขตภาคเหนือตอนบนในด้านวิชาการ การผลิตพืชไร่ จานวน 2 โครงการต่อปี

    5. ด้านการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ถ้ามี)
         5.1
     จัดทาโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองจานวน 2
     โครงการต่อปี

   3.2 เป้าหมายการพัฒนาภาควิชา
     1. ด้านการบริหาร
     2. ด้านการเรียนการสอน
         ระดับปริญญาตรี
         ผลิตนักพืชไร่                  (Agronomist) ที่มีความรู้
ความชานาญทางด้านการผลิตพืชไร่และมีฐานความรู้ทางด้านพืชศาสตร์
และทางด้านการวิจัยทางพืชเพื่อออกไปทางานกับภาคเอกชน และภาครัฐ
ตลอดจนประกอบอาชีพส่วนตัว
         ผลิตบัณฑิตทางพืชไร่ที่มีฐานความรู้ความชานาญด้านวิทยาศาสตร์ทางพืช
และทางด้านการวิจัยทางพืช เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
         ระดับบัณฑิตศึกษา
         ผลิตมหาบัณฑิตทางพืชไร่ที่มีความรู้ประสบการณ์และความสามารถทางด้านงานวิจัยท
างพืชตลอดจนมีขีดความสามารถในการพัฒนาไปเป็นนักวิจัยระดับสูงต่อไป
เพื่อออกไปทางานกับภาคเอกชนและภาครัฐ และมีความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อไป
         ผลิตดุษฎีบัณฑิตทางพืชไร่ที่มีความรู้
ประสบการณ์และความสามารถอย่างสูงทางด้านงานวิจัยทางพืช
เพื่อออกไปทางานกับภาคเอกชนและภาครัฐ
     3. ด้านการวิจัย
         ดาเนินโครงการวิจัยในการพัฒนาข้าวอย่างน้อยปีละ 2 โครงการ
         ดาเนินโครงการวิจัยในการพัฒนาพืชที่ใช้ผลิตพลังงานทดแทนอย่างน้อยปีละ 1
โครงการ                      13
         ดาเนินโครงการวิจัยที่สนับสนุนนโยบายของประเทศอาทิ
ทางด้านการผลิตพืชไร่อินทรีย์ การลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืช
และทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ
     4. ด้านการบริการวิชาการ
         พัฒนาศักยภาพในการผลิตพืชให้แก่ชุมชนในพื้นที่จานวน 2 ชุมชนต่อปี
         ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน 10 คนต่อปี
     5. ด้านการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ถ้ามี)
         ทาการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองจานวน 2 ชนิด (Genus) ต่อปี
         ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้น
เมือง 10 คนต่อปี
                       14
         ตอนที่ 3 ผลการดาเนินงานภาควิชาพืชไร่

         ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
         (ให้อธิบายผลการดาเนินงานในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ โดยพิจารณาผล KPI ประกอบ)

                                           ผลการดาเนินงาน


ภาควิชาได้เผยแพร่ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์โดยมีแผ่นประกาศถาวรที่หน้าสานักงานภาควิชาให้บุคลากรรับทราบ
และได้ดาเนินการสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของคณะและเผยแพร่นโยบายและกลยุทธ์ของคณะโดยผ่านทาง http://agronomy.agri.cmu.ac.th/
ภาควิชามีแผนการเรียนการสอน,แผนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา , แผนการวิจัย, แผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน, แผนการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธ
และได้มีการติดตามแผนทุกแผนแต่ยังไม่ได้ทาการประเมินแผน
ภาควิชาใช้ระเบียนปฏิบัติในการคัดเลือกอาจารย์โดยทางคณะเป็นผู้ดาเนินการ
ภาควิชามีการกาหนดคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ มีคู่มือด้านการสอนและทาการประเมินอาจารย์ด้านต่าง ๆ ดาเนินการโดยคณะกรรมการของแต่ละภาคว
ตามแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของ
ในด้านการพัฒนาอาจารย์ได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังมีการทา MOU ของอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างป
และอาจารย์ยังมีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                                   15
                                               ผลการดาเนินงาน

ภาควิชาใช้ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรเป็นไปตามประกาศ ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย,
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยคณะเป็นผู้ดาเนินการและได้กาหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากร
พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการและแจ้งให้บุคลากรทราบผลการประเมินด้วยทุกครั้ง ในด้านการพัฒนาบุคลากรภาควิชาได
ท่านศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Goettingen และที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และยังได้ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ดูงานเพื่อพ
ภาควิชามีการกาหนดคุณสมบัตินักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชากาหนดคุณสมบัติและระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษา และมีระเบียบการสอบคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละประเภทเป็นไปตามเกณฑ์ท
ได้ทาการประเมินผลการคัดเลือกนักศึกษาในการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกทุกครั้งเพื่อจะได้
นาผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักศึกษาในภาคเรียนต่อไป
ภาควิชาใช้ห้องประชุม 1 สาหรับกระบวนวิชาสัมมนาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น LCD Projector เ
2 เป็นห้องเรียนและห้องบรรยาย (ห้องหมายเลข 05-526, 05-508)
ภาควิชามีห้องปฏิบัติการคือ ห้องปฎิบัติการทั่วไป ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยาและธาตุอาหารพืช ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธ
แปลงทดลองงานวิจัยของภาควิชาจานวน 23 ไร่ และแปลงปฎิบัติการที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ภาควิชามีการวางแผนการใช้ห้องประชุม 1 และ ห้องประชุม 2 เป็นห้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีห้องบรรยายรวมซึ่งอยู่ในความ
งานบริการการศึกษาเป็นผู้วางแผนและประสานงานการใช้ห้องเรียน มีการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการตามแผนที่กาหนดไว้ จะมีการปรับแผนการใช้ห้องตาม
ซึ่งภาควิชาได้มีการมอบให้ นายชุม ฟ้ารุ่งเรือง เป็นผู้รับผิดชอบดูแลอานวยความสะดวก บารุงรักษาอุปกรณ์ ต่าง ๆ และภาควิชามีการประเมินสภาพและประส
เพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป
ภาควิชามีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน เช่น มี LCD สาหรับอาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนอื่นนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ในห้องเรียนชั้น 5 ภ
สาหรับบรรยายกระบวนวิชา 353791, 353792 , 353431 และภาควิชา E-learning ของกระบวนวิชา 353313, 353482, 353471 ดูที่ http://.agronomy.agri.cmu.ac.
ภาควิชามีการวางแผนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา และนักศึกษาจากภาควิชาอื่น
และมีการตรวจสอบการใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ใช้งานได้ทันโดยมอบหมายให้ นายชุม ฟ้ารุ่งเรือง , นางศรีบุศย์ ดวงทวี เป็นผู้ดูแล
ตรวจสอบจากการประเมินการใช้อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ประเมิน โดยประเมินรวมในแบบประเมินสภาพการใช้ห้องเรียนแ
ผลจากการประเมินได้จัดให้มีการจัดหา บารุงรักษา การซ่อมต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานดี
ภาควิชาไม่มีห้องสมุดแต่มีห้องอ่านหนังสือสาหรับนักศึกษาของภาควิชาซึ่งมีตาราที่สั่งซื้อ text book มาให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า ที่ห้องหมายเลข 05-532
มีการประเมินการใช้ห้องอ่านหนังสือของภาควิชาซึ่งผลการประเมินนักศึกษาต้องการให้สั่งซื้อหนังสือเข้ามาเพิ่มเติมภาควิชาก็จัดหา
หลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชามีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบและ
คณะโดยหัวหน้าภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจาคณะโดยตาแหน่งด้วย ภาควิชามีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพืชไร่จานวน 7 ท
ภาควิชามีอาจารย์ร่วมในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 2 ท่าน คือ รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ และ อ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
ภาควิชากาลังดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ในปี 2549
ภาควิชามีการจัดทาและรวบรวมประมวลการสอนรายวิชาของกระบวนวิชาและแผนการสอนของอาจารย์ซึ่งได้ดาเนินการตามแผนที่จัดทาไว้ใน MIS ของคณะ
และมีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทาการประเมินการสอนซึ่งคณะฯ เป็นผู้ดาเนินการและพัฒนาการสอนของอาจารย์โดยสื่อการสอนรูปแบบต
และการนานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกชั้นเรียน เช่น กระบวนวิชา 353211, 353451, 353452, 353453, 353723
                                      16
                                             ผลการดาเนินงาน

ภาควิชาใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
และเกณฑ์การวัดประเมินผลของรายวิชาได้ระบุในแผนการสอนของอาจารย์ การวัดผลการเรียนของภาควิชาโดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมภาควิชาทุกค
ในการติดตามคุณภาพบัณฑิตได้ดาเนินการโดยคณะ
ภาควิชามีบุคลากรรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา
เป็นที่ปรึกษาแนะนาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาของชมรมต่าง ๆ และมีหัวหน้าภาควิชารับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาชมรมพืชไร่
ภาควิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสาเร็จการศึกษาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะทาหน้าที่แนะนาและสนับสนุนในด้านการ
ภาควิชามีชมรมพืชไร่ซึ่งอยู่ภายใต้สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการทาปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์
ภาควิชายังได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้ช่วยสอนบทปฏิบัติการขอ
ภาควิชาจัดแสวงหาทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เช่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครง
ภาควิชามีสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา โดยมี ห้องพักสาหรับนักศึกษาวิชาเอกพืชไร่, ห้องพักสาหรับนักศึกษาบัณ
ห้องสารสนเทศของโครงการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่
                                    17
                                              ผลการดาเนินงาน

ภาควิชามีการวางแผนดาเนินการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาในด้านงานช่วยสอนในภาคปฏิบัติการของกระบวนวิชา 353211 จานวน 4 ตอน , และกระบวนวิช
มีการกาหนดกิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาตามแผนที่กาหนด
ภาควิชามีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกระดับได้จากสานักทะเบียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษา ส่วนด้านคุณภาพชีวิตนักศึกษามีการติดตาม
ภาควิชามีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษาที่ให้คาปรึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษาและปัญหาอื่น ๆ ให้กับนักศึกษา ในส่วนการแนะแนวอาชีพให้นักศ
ภาควิชาได้จัดบรรยายโดยให้เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ และภาควิชาจัดปฐมนิเทศทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา , จัดปัจฉิมนิเทศส
ภาควิชามีการพัฒนานักศึกษาในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยเชิญคณาจารย์ชาวต่างประเทศมาให้การสัมมนา ในการใช้ภาษาอังกฤษ และการ บรรยายพิเศษ
ภาควิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในที่ประชุมภายในประเทศและต่างประเทศ ทาให้มีนักศึกษาได้รับรางวัลในการเสนอผลงาน
ภาควิชาจัดกลุ่มวิจัยเป็นหมวดของพืชนั้น ๆ ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านจะเสนองานวิจัยตามแต่ความถนัดและมีโครงการบูรณาการที่อาจารย์ทาร่วมกับคณะวิทยาศาสต
โดยโครงการวิจัยได้มีนักวิชาการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยและนักศึกษาซึ่งได้รับทุนเป็นผู้ช่วยนักวิจัยมาช่วยงานวิจัย
ภาควิชามีงานวิจัยซึ่งมีการวางแผนดาเนินงานของงานวิจัยตามแบบเสนอขอโครงการวิจัยนั้น ๆ และมีการดาเนินการของกลุ่มวิจัยโดยคณาจารย์ที่ได้รับการสนับส
การประเมินงานวิจัยของแต่ละโครงการโดยจะได้รับอนุมัติเงินแต่ละงวดให้ทาวิจัยต่อจนสาเร็จ
อาจารย์แต่ละท่านดาเนินงานวิจัยของตนเองโดยมีรายงานผลการวิจัยและมีการขึ้นทะเบียนงานวิจัยที่คณะ
มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย, มีรายงานการวิจัย(final report) มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาทักษะของผู้วิจัยโดยเจ้าของแหล่งทุนนั้น ๆ ได้รับอนุมัติงวดเงินในปีต่อ
ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย เช่น การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานวิจัย
การแสวงหาแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดิน
มีการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก เช่น สกว. , มูลนิธิแม็คไนท์, ทุนสหภาพยุโรป, ทุนกระทรวงพลังงาน ฯลฯ
ภาควิชามีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์การวิจัยในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของภาควิชา ห้องหมายเลข 05-009, 05-010, 05-018, 05-020, 03-058 และห้องปฏิบัติการโ
มีระบบฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนงานวิจัย ดูที่ MIS ของคณะ
                                     18
                                              ผลการดาเนินงาน

  ภาควิชาได้มอบหมายบุคลากรของภาควิชาดูแลงานวิจัย
  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการขอใช้แปลง แรงงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เพื่อการวิจัยของโครงการต่างๆ
  ในโครงการวิจัยมีการกาหนดทิศทางและวางแผนงานวิจัยโดยผู้ให้ทุนการวิจัย
  มีการดาเนินงานวิจัยและแผนงานวิจัยตามแบบข้อเสนอของงานวิจัยนั้น ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ทาวิจัยได้


  มีบุคลากรของภาควิชาเป็นคณะกรรมการดูแลด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  ภาควิชาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
  มีการประเมินผลการดาเนินของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการ
  ภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ของภาควิชาปีงบประมาณ 2549 ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  ภาควิชาได้วางแผนและดาเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน และจากการประเมินผลบริหารการบริการวิชาการของภาควิชาจะนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเผยแพร่ใ

นุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
  ภาควิชามีผู้แทนร่วมในคณะกรรมการกิจกรรมต่าง ๆ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประสานงานในการจัดงานร่วมกับคณะ

  ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาและคณะ ทาบุญคณะ, งานพิธีรดน้าดาหัว

  มีการวางแผนดาเนินการและทาตามแผนที่ได้กาหนดไว้ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการประเมินผลซึ่งดาเนินการโดยคณะ


  ภาควิชามีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาตามระเบียบปฏิบัติในการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารและมีการประเมินหัวหน้าภา
  ของผู้บริหารและนาผลการประเมินเสนอให้หัวหน้าภาควิชารับทราบจากการสรุปประเมินเพื่อให้หัวหน้าภาคพิจารณาเพื่อจะได้นาไปแก้ไขในการบริหารภาควิช
  ระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาเนินการโดยคณะ :ซึ่งมีการกาหนดภาระงานของบุคลากรสนับสนุนการบริหาร
  และมีการประเมินบุคลากรโดยการกรอกผลการปฏิบัติงาน และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานภาควิชายังได้มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้าร่วมประช
  ภาควิชามีการจัดห้องทางานอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และวัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่บุคลากรทุกคนในการทางาน
  (ใช้ห้อง 03-533 , 05-535, 05-524, 05-530)
  ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้สาหรับการบริหารและการจัดการ
  ภาควิชาใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระหว่างคณะกับภาควิชาผ่าน web site ของคณะในระบบ e-office
  ภาควิชามีนโยบายการบริหารที่ชัดเจนและสอดคล้องกับคณะและมหาวิทยาลัย โดยการประชุมผู้บริหาร และกรรมการประจาคณะ
  ภาควิชามีโครงสร้างการบริหารงานภายในภาควิชาซึ่งการบริหารเน้นการมีส่วนร่วมผ่านการประชุมภาควิชาเปิดโอกาสสมาชิกของภาควิชา เสนอข้อคิดเห็นตลอด
  ภาควิชามีการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการเลื่อนระดับและตาแหน่ง และมีสวัสดิการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บุคลากรของคณะ เช่น โครงการธารน้าใจชาวเกษตร
  ในด้านสภาพแวดล้อมของที่ทางานภาควิชาได้มีคาสั่งให้ลูกจ้างประจาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของที่ทางานเป็นประจาสัปดาห์ละ 1 วัน
  มีการประเมินผลการบริหารของหัวหน้าภาควิชาโดยคณะเป็นผู้ประเมินและได้แจ้งผลการประเมินให้หัวหน้าภาควิชาทราบจากสรุปผลการประเมินหัวหน้าภาคว


                                     19
                                              ผลการดาเนินงาน


  คณาจารย์ของภาควิชาแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาทางานวิจัยโดยจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ให้ภาควิชาเพื่อนามาพัฒนาภาควิชาต่อไป
  ภาควิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ตามหลักการของคณะ
  ในการใช้จ่ายงบประมาณจะมีผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นประจาทุกปี
พ (ถ้ามี)
  ภาควิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา และมีคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองของภาควิชา และมีการประเมิน
  ภาควิชาไม่ได้กาหนดงบประมาณไว้โดยตรง แต่ภาควิชามีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาต
  ภาควิชามีครุภัณฑ์ซึ่งใช้สาหรับการสนับสนุนการประกันคุณภาพเช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ อยู่ที่ห้องหมายเลข 05-535
  ภาควิชาได้กาหนดแผนการจัดทา SAR ระดับภาควิชาเพื่อสอดคล้องกับคณะ มีการกาหนดแผนการตรวจเยี่ยมภาควิชาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจสอบ
  โดยใช้ระเบียบปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
  ภาควิชามีการจัดเตรียมระบบเครือข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงระหว่างภาควิชากับคณะเพื่อให้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยได้ www.agri.cmu.ac.th/
  และภาควิชาได้จัดทารายงานการศึกษาตนเองของภาควิชา, มีการเตรียมรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
  โดยมีการแต่งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองเพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเองของภาควิชา และได้ทาการประเมินผลการดาเนินการประกันคุณ
           ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (Key Performance Indicators : KPI)
           ภาควิชาพืชไร่
           (ให้ก็อปปี้ไฟล์ในหัวข้อ > ตารางคานวณ KPI จาก web การประกันฯ คณะ http://web.agri.cmu.ac.th/qa/ )
                        ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Key Performance Indicators, KPI)
                 ของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน): สมศ.
                           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    มาตรฐาน ตัวบ่งชี้          น้าหนัก  ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)  คะแนน  ปี 2549


                                    20
                                             พัฒนาการ  บรรลุเป้า   รวม
                                        ตามเกณฑ์
                                               (0,1)  (0,1)   5คะแนน
                                                             ถ่วงน้าหนัก
                                        (1,2,3)
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต                        40                          193.33    4.83
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา                     3.34     3     1      1    5     16.7  (ดีมาก)

1.2 ร้อยละของบัณฑิตทางานตรงสาขา                     3.34     2     1      1    4     13.36
1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.    3.33     2     1      1    4     13.32


1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง                     3.33     3     1      1    5     16.65
1.5 จานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง ในรอบ 3        3.33     3     1      1    5     16.65
ปีที่ผ่านมา
1.6 จานวนวิทยานิพนธ์/งานวิชาการนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรอบ 3 ปี     3.33     3     1      1    5     16.65


1.7 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่        10     3     1      1    5      50


1.8 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์                    10     3     1      1    5      50
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์แผยแพร่
2. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์                  30                           138    4.60


2.1 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์แผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์         3     3     1      1    5      15  (ดีมาก)


2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันต่ออาจารย์               3     3     1      1    5      15
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันต่ออาจารย์              3     3     1      1    5      15
2.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนทาวิจัยจากภายในสถาบัน           3     1     0      0    1       3


2.5 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนทาวิจัยจากภายนอกสถาบัน          3     3     1      1    5      15


2.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์          7.5     3     1      1    5     37.5


2.7 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนในรอบ 5 ปี            7.5     3     1      1    5     37.5


3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ                      20                           100    5.00
3.1 ร้อยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์           5     3     1      1    5      25  (ดีมาก)
                                  21
               ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Key Performance Indicators, KPI)
        ของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน): สมศ.
                  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                        ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)         คะแนน
            มาตรฐาน ตัวบ่งชี้             น้าหนัก       พัฒนาการ  บรรลุเป้า   รวม         ปี 2549
                                       ตามเกณฑ์
                                              (0,1)  (0,1)   5คะแนน
                                                            ถ่วงน้าหนัก
                                       (1,2,3)
3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการภายนอกสถาบัน       5     3     1      1    5      25


3.3                                   5     3     1      1    5      25
การนาความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้พัฒนาการสอนและการวิจัย

3.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าในการบริการวิชาการต่ออาจารย์          5     3     1      1    5      25


4. มาตรฐานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม                 10                            50    5.00


4.1 ร้อยละของกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา          5     3     1      1    5      25  (ดีมาก)

4.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฯ                    5     3     1      1    5      25
ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ
5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร                 20                          83.62    4.18


5.1 สภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ       1.82     3     1      1    5      9.1   (ดี)5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การการเรียนรู้               1.82     2     1      1    4     7.28
5.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ         1.82     3     1      1    5      9.1


5.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน             1.82     2     1      1    4     7.28


5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล                      1.82     3     1      1    5      9.1
5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลา               1.82     1           0    1     1.82


5.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลา             1.82     1           1    2     3.64


5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ             1.82     3     1      1    5      9.1
                               22
               ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Key Performance Indicators, KPI)
        ของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน): สมศ.
                  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                         ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)         คะแนน
             มาตรฐาน ตัวบ่งชี้              น้าหนัก       พัฒนาการ  บรรลุเป้า   รวม         ปี 2549
                                        ตามเกณฑ์
                                               (0,1)  (0,1)   5คะแนน
                                                              ถ่วงน้าหนัก
                                         (1,2,3)
5.9 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ               1.82     3     1      1    5      9.1


5.10 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ต่ออาจารย์              1.81     3     1      1    5     9.05


5.11 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้         1.81     3     1      1    5     9.056. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน                  20                          84.43    4.22


6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน                    2.23     3     1      1    5     11.15   (ดี)6.2 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์            2.23     1     0      1    2     4.46


6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก               2.22     3     1      1    5     11.1


6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ            2.22     2     1      1    4     8.88


6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์                2.22     3     1      1    5     11.1


6.6 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ              2.22     3     1      1    5     11.1


6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน              2.22     3     1      1    5     11.1


6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา      2.22     3     1      1    5     11.1


6.9 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา     2.22     1     0      1    2     4.44
                                 23
              ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Key Performance Indicators, KPI)
       ของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน): สมศ.
                 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                     ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)         คะแนน
           มาตรฐาน ตัวบ่งชี้            น้าหนัก       พัฒนาการ  บรรลุเป้า   รวม         ปี 2549
                                    ตามเกณฑ์
                                           (0,1)  (0,1)   5คะแนน
                                                          ถ่วงน้าหนัก
                                     (1,2,3)
7. มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ                 20                           100    5.00


7.1                                10     3     1      1    5      50  (ดีมาก)
มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน               10     3     1      1    5      50


              รวม                  160                         749.38    4.68
                                                                 (ดีมาก)
                             24
            การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2548

                        ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
                            โดยคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                           ปีการศึกษา 2548 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2549

      ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
                                                                   การดาเนินการปรับปรุงและ
  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏคม 2549
 ยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผน

 ค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศ และเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ
 บสนองต่อการผลักดันเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศ
ารกิจของคณะฯ
ขององค์กร

 องค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนภาคเหนือให้มากขึ้น            มีการดาเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทางภาค
ณฑ์อย่างบูรณาการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในท้องถิ่น เช่น กาแฟ และลาไย เป็นต้น
                                                    -
                                                    -สัดส่วนสูง เอื้อต่อการวิจัยและการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ด้รับรางวัลทั้งระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ
 ทยาลัยต่างประเทศ เป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา แลกเปลี่ยนและให้แรงจูงใจแก่นักศึกษา
 เพียงสาหรับรองรับการศึกษา
ษาที่เข้มแข็งและมีการดาเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ารถรักษาระดับการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ                              มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาในเรื่องการใช้เครื่องมือในห้องป
งอาจารย์และบุคลากร
อ
 ก้าวสู่ความเป็นเลิศ มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ตามแนวโน้มการเปลี่ยน แปลงและตลาดของผู้ใช้บัณฑิตย์และบุคลากรผู้มีศักยภาพและประสบการณ์สูงจะส่งผลกระทบต่อ                        ได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเพื่อทดแทน
 ารวิชาการ
ภาควิชามีอายุการใช้งานนาน ไม่อยู่ในสภาพที่ดี
งห้องสมุดให้เห็นถึงทรัพยากรและบริการชัดเจนและจูงใจให้ใช้พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลวารสารให้เข้าถึงได้
ช้ควรครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างอาจารย์และบุคลากร
ต้องขยายให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
ะเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย
ดแทนเพิ่มเติมให้เหมาะสม
 สนุนนักศึกษา

อย่างเข้มแข็งและทุ่มเท
หลายๆ ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางาน
หน่วยงานและสโมสรนักศึกษา
 มิใจในสถาบัน
                                        25
     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
                                                               การดาเนินการปรับปรุงและ
 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏคม 2549
 รถด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษการเกษตร                          ได้เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาให้ความรู้ทางด้านภาษาอัง

ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

การในบางกิจกรรม สตร์ งานวิจัยชัดเจน และทิศทางการวิจัยตอบสนองต่อชุมชนและ
 ระดับท้องถิ่น ภาคเหนือ
พร่เป็นจานวนมาก
งในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง (85%) และมาจากแหล่งทุนที่หลากหลาย
จะทาให้เข้าใจถึงจุดที่ควรพัฒนาและเกิดการมีส่วนสาคัญในการพัฒนาจากหน่วยงานเอง
การณ์สูงในการทาวิจัย สามารถแสวงหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกได้มาก

 ยบาย แผนการวิจัยชัดเจน มีระบบการจัดการด้านวิจัย ทาให้สามารถทางานวิจัยได้ต่อเนื่อง
ษณะบูรณาการทั้งภายในคณะ ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนร่วมกับองค์กร/สถาบัน
 รถพัฒนาองค์ความรู้หรือแก้ปัญหาเป็นองค์รวมได้ดียิ่ง
ละมีคุณค่าสูง และได้รับรางวัลเป็นจานวนมาก ตลอดจนได้รับสิทธิบัตรในบางผลงาน

จัยจากภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยทางานวิจัยที่ตอบโจทย์ของภาควิสาหกิจเอกชน

ตามผลงานอย่างยุติธรรม
 มสามารถงานวิจัยให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
ภาควิชาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นสูงมาก

ข้อมูลเชิงบรรณานุกรม (เอกสารประกอบ) ระบุในหน้าเว็บ ควรให้บทคัดย่อด้วย (ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล)
ยอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในเรื่องนั้นๆ
ก่ชุมชน

ลายและได้รับการเชื่อถือ
 เข้าถึงกลุ่มชุมชนต่างๆ
บรมแก่ชุมชนและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

ดความต่อเนื่อง

ารอย่างทั่วถึง
ารควบคู่กับงานวิจัย และไม่สามารถนับเป็นภาระงาน

รุกให้สอดคล้องกับยุทธ์การพัฒนาจังหวัด
ฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดาเนินการอย่างทุ่มเท
ปี
 ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์
                                                -
                                                -
                                                -
 ดการ
                                       26
     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
                                              การดาเนินการปรับปรุงและ
 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏคม 2549
นทั้งระดับคณะและภาควิชา
นประสานกัน มีความเสียสละและหลอมรวมการทางานระหว่างภาควิชาได้เป็นอย่างดี
ารบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างแก่คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้เด่นชัดและแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ
                                          -
                                            -
าณ

ประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ณให้สอด คล้องกับแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ของคณะฯ
                                          -
                                          -
ประกันคุณภาพ

คุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วมมือเป็นอย่างดี
การตรวจสอบและประเมินฯ ได้ดี โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                            -
                                            -
                                            -อัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจริง (โดยเฉพาะงานวิจัย)
ะกันคุณภาพในรูปแบบอื่นๆ มาใช้โดยเฉพาะการมุ่งเน้น output, outcome ให้มากขึ้น
น
ปสู่การทาผลิตภัณฑ์การเกษตรสู่ตลาดหรืออุตสาหกรรมเกษตรชุมชน
 กระทบต่อการทาวิจัยเชิงบูรณาการ
                                       27
ตอนที่ 4 ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 คณะกรรมการต่างๆ ของภาควิชาพืชไร่
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพืชไร่
    1. รศ. ดร. ดาเนิน กาละดี          ประธาน
    2. รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล         กรรมการ
    3. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา       กรรมการ
    4. อาจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์      กรรมการ
    5. ผศ. อนันต์ อิสระเสนีย์         กรรมการ
    6. ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์         กรรมการ
    7. รศ. ดร.ศันสนีย์ จาจด          กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา
    1. หัวหน้าภาควิชาพืชไร่          ประธานกรรมการ
    2. ผศ.อนันต์ อิสระเสนีย์          กรรมการ
    3. รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล         กรรมการ
    4. รศ.ดร.ดาเนิน กาละดี           กรรมการ
    5. นางราพรรณ พิชัยเงาะ           กรรมการ
    6. อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ กรรมการ
    7. นางปณิตา บุญสิทธิ์ กรรมการ
    8. อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
    9. น.ส.ทิวากร ศิริรัตน์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝึกงานสหกิจศึกษา
    1. หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ประธาน
    2. รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ รองประธาน
    3. รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล กรรมการ
    4. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ กรรมการ
    5. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการ
    6. อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ กรรมการ
    7. อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ กรรมการและเลขานุการ                      28
4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา
 1. หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ประธาน
 2. ผศ.อนันต์ อิสระเสนีย์ กรรมการ
 3. รศ.ดร.ศานิต รัตนกุมมะ กรรมการ
 4. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการ
                      29
ภาคผนวกที่ 2 รายการหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบคุณภาพ

 รายการตรวจสอบคุณภาพ                      รายการหลักฐานประกอบ
(Quality Audit Checklist)            Electronic                     เอกสาร
องค์ประกอบที่ 1: แผนกลยุทธ์
              1. องค์ประกอบที่ 1               1.
              2.                       2.
องค์ประกอบที่ 2: การเรียนการสอน
              1. องค์ประกอบที่ 2               1.
              2. http://e-service.agri.cmu.ac.th/course/   2.
องค์ประกอบที่ 3: การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
              1. องค์ประกอบที่ 3               1.
              2.                       2.
องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย
              1.องค์ประกอบที่ 4                1.
              2.                       2.
องค์ประกอบที่ 5: การบริการวิชาการแก่ชุมชน
              1.องค์ประกอบที่ 5                1.
              2.                       2.
องค์ประกอบที่ 6: การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
              1. องค์ประกอบที่ 6               1.
              2.                       2.
องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการจัดการ (ถ้ามี)
              1. องค์ประกอบที่ 7               1.
              2.http://e-office.agri.cmu.ac.th/        2.
องค์ประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ (ถ้ามี)
              1. องค์ประกอบที่ 8               1.
              2.                       2.
องค์ประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ถ้ามี)
              1. องค์ประกอบที่ 9               1.
              2. http://e-service.agri.cmu.ac.th/sar/     2.
                                      K:\QA_sagun\Web_QA\document\2549\รูปแบบSARภาควิชา_หน่วยงาน.doc
                              30
31