19 phuog phap chung minh bat dang thuc

Document Sample
19 phuog phap chung minh bat dang thuc Powered By Docstoc
					             19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                     PHẦN 1
                CÁC KIẾN THỨC CẦN LƢU Ý
           A  B  A  B  0
1/Định nghĩa     
           A  B  A  B  0
   2/Tính chất
   + A>B  B  A
   + A>B và B >C  A  C
   + A>B  A+C >B + C
   + A>B và C > D  A+C > B + D
   + A>B và C > 0  A.C > B.C
   + A>B và C < 0  A.C < B.C
   + 0 < A < B và 0 < C <D  0 < A.C < B.D
   + A > B > 0  A n > B n n
   + A > B  A n > B n với n lẻ
   + A > B  A n > B n với n chẵn
   + m > n > 0 và A > 1  A m > A n
   + m > n > 0 và 0 <A < 1  A m < A n
                    1 1
   +A < B và A.B > 0         
                    A B

   3/Một số hằng bất đẳng thức

   + A 2  0 với  A ( dấu = xảy ra khi A = 0 )
   + An  0 với  A ( dấu = xảy ra khi A = 0 )
   + A  0 với A (dấu = xảy ra khi A = 0 )
   + - A <A= A
   + A  B  A  B ( dấu = xảy ra khi A.B > 0)
   + A  B  A  B ( dấu = xảy ra khi A.B < 0)
                      PHẦN II
       CÁC PHƢƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
Phương pháp 1 : Dùng định nghĩa
   Kiến thức : Để chứng minh A > B. Ta lập hiệu A –B > 0
         Lưu ý dùng hằng bất đẳng thức M 2  0 với M
Ví dụ 1  x, y, z chứng minh rằng :
    a) x 2 + y 2 + z 2  xy+ yz + zx
    b) x 2 + y 2 + z 2  2xy – 2xz + 2yz
    c) x 2 + y 2 + z 2 +3  2 (x + y + z)
   Giải:
                               1
   a) Ta xét hiệu : x 2 + y 2 + z 2 - xy – yz – zx = .2 .( x 2 + y 2 + z 2 - xy – yz – zx)
                               2
   =
    1
    2
                    
     ( x  y ) 2  ( x z ) 2  ( y  z ) 2  0 đúng với mọi x;y;z  R

   Vì (x-y)2  0 vớix ; y Dấu bằng xảy ra khi x=y
    (x-z)2  0 vớix ; z Dấu bằng xảy1ra khi x=z
              19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
        2
     (y-z)  0 với z; y Dấu bằng xảy ra khi z=y
     Vậy x 2 + y 2 + z 2  xy+ yz + zx. Dấu bằng xảy ra khi x = y =z
    b)Ta xét hiệu: x 2 + y 2 + z 2 - ( 2xy – 2xz +2yz ) = x 2 + y 2 + z 2 - 2xy +2xz –2yz
    = ( x – y + z) 2  0 đúng với mọi x;y;z  R
    Vậy x 2 + y 2 + z 2  2xy – 2xz + 2yz đúng với mọi x;y;z  R
    Dấu bằng xảy ra khi x+y=z
    c) Ta xét hiệu: x 2 + y 2 + z 2 +3 – 2( x+ y +z ) = x 2 - 2x + 1 + y 2 -2y +1 + z 2 -2z +1
    = (x-1) 2 + (y-1) 2 +(z-1) 2  0. Dấu(=)xảy ra khi x=y=z=1
    Ví dụ 2: chứng minh rằng :
                      a2  b2  c2  a  b  c 
                                    2
     a2  b2  a  b 
               2

    a)         ;     b)                  c) Hãy tổng quát bài toán
       2   2              3       3   
    Giải:
               a2  b2  a  b 
                         2

    a) Ta xét hiệu            
                 2    2 
     2a 2  b 2  a 2  2ab  b 2
                    = 2a 2  2b 2  a 2  b 2  2ab = a  b 2  0
                     1                1
    =       
        4        4     4                4
     a2  b2  a  b 
                 2

   Vậy         .     Dấu bằng xảy ra khi a=b
       2   2 
    b)Ta xét hiệu

                                     a2  b2  c2  a  b  c 
                                                    2
   a2  b2  c2  a  b  c  1
                 2

                = a  b   b  c   c  a   0 .Vậy             
                     2     2     2

     3       3    9                       3       3   
    Dấu bằng xảy ra khi a = b =c
      a 2  a 2  .... a n  a1  a 2  .... a n 
                2            2

c)Tổng quát 1 2                    
           n           n      
   Tóm lại các bước để chứng minh A  B theo định nghĩa
   Bước 1: Ta xét hiệu H = A - B
   Bước 2:Biến đổi H=(C+D) 2 hoặc H=(C+D) 2 +….+(E+F) 2
   Bước 3:Kết luận A  B
Ví dụ 1: Chứng minh m,n,p,q ta đều có : m 2 + n 2 + p 2 + q 2 +1 m(n+p+q+1)
   Giải:
      m2        m2        m2        m2    
    
      4  mn  n 2   
               4  mp  p 2   
                        4         4  m  1  0
                          mq  q 2       
                                     
          2       2     2       2
     m   m     m      m 
      n     p     q     1  0 (luôn đúng)
     2   2     2      2    
               m
                2 n 0       m
               m        n  2
                 p0        m
               2        p       m2
   Dấu bằng xảy ra khi             2 
                m
                q 0        m    n  p  q  1
               2         q
               m        m 2
               2 1  0       2
               
Ví dụ 2: Chứng minh rằng với mọi a, b, c ta luôn có : a 4  b 4  c 4  abc(a  b  c)
                           2
                       19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
   Giải: Ta có : a  b 4  c 4  abc(a  b  c) , a, b, c  0
                   4


    a 4  b 4  c 4  a 2 bc  b 2 ac  c 2 ab  0
     2a 4  2b 4  2c 4  2a 2 bc  2b 2 ac  2c 2 ab  0
       
     a2  b2       
               2
                           
                    2a 2 b 2  b 2  c 2    2
                                              
                                     2b 2 c 2  c 2  a 2        
                                                       2
                                                            2a 2 c 2
                                2a 2 bc  2b 2 ac  2c 2 ab  0
       
     a2  b2         b
               2      2
                        c2    c
                           2    2
                                  a2   2
                                         (a 2 b 2  b 2 c 2  2b 2 ac)  (b 2 c 2  c 2 a 2  2c 2 ab)
                                                          (a 2 b 2  c 2 a 2  2a 2 ab)  0
       
    a2  b2  b2  c2   
               2
                             c
                           2    2
                                  a2    ab  bc  bc  ac  ab  ac
                                      2            2             2          2
                                                                            0
   Đúng với mọi a, b, c.
Phương pháp 2 : Dùng phép biến đổi tương đương
   Kiến thức:
   Ta biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với bất đẳng thức đúng hoặc
bất đẳng thức đã được chứng minh là đúng.
    Nếu A < B  C < D , với C < D là một bất đẳng thức hiển nhiên, hoặc đã biết là đúng thì có
bất đẳng thức A < B .
Chú ý các hằng đẳng thức sau:
             A  B 2  A 2  2 AB  B 2
              A  B  C 2  A 2  B 2  C 2  2 AB  2 AC  2 BC
              A  B 3  A3  3 A 2 B  3 AB 2  B 3
   Ví dụ 1: Cho a, b, c, d,e là các số thực chứng minh rằng
           b2
       a) a   ab2

            4
       b) a  b 2  1  ab  a  b
         2


       c) a 2  b 2  c 2  d 2  e 2  ab  c  d  e
   Giải:
     b2
   a) a 2  ab  4a 2  b 2  4ab  4a 2  4a  b 2  0  2a  b   0
                                   2

      4
                    b2
   (BĐT này luôn đúng). Vậy a   ab (dấu bằng xảy ra khi 2a=b)
                  2

                    4
   b) a  b  1  ab  a  b  2(a  b 2  1   2(ab  a  b)
      2  2           2


    a 2  2ab  b 2  a 2  2a  1  b 2  2b  1  0
    (a  b) 2  (a  1) 2  (b  1) 2  0   Bất đẳng thức cuối đúng.
   Vậy a  b  1  ab  a  b . Dấu bằng xảy ra khi a=b=1
       2   2


   c) a 2  b 2  c 2  d 2  e 2  ab  c  d  e  4 a 2  b 2  c 2  d 2  e 2                                 4ab  c  d  e
     a  4ab  4b   a  4ac  4c   a  4ad  4d
          2             2     2           2   2                2
                                                                a  2
                                                                     4ac  4c 2  0
     a  2b   a  2c   a  2d   a  2c   0
                 2          2         2            2


    Bất đẳng thức đúng vậy ta có điều phải chứng minh
   Ví dụ 2: Chứng minh rằng: a10  b10 a 2  b 2   a 8  b 8 a 4  b 4 
   Giải:
    a  10
                          
          b10 a 2  b 2  a 8  b 8 a 4  b 4       a a b a b b       12    10    2     2 10     12
                                                                         a12  a 8b 4  a 4 b 8  b12
     a 8b 2 2  b 2 a2 8 2  2
                       a b b  a   0  a2b2(a2-b2)(a6-b6)  0
     2 2 2 2 2 4   2 2  4
     a b (a -b ) (a + a b +b )  0
                                              3
           19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
   Bất đẳng thứccuối đúng vậy ta có điều phải chứng minh
                                x2  y2
   Ví dụ 3: cho x.y =1 và x  y      Chứng minh         2 2
                                 x y
       x2  y2                 2 2
   Giải:      2 2 vì :x  y nên x- y  0  x +y  2 2 ( x-y)
       x y
      2  2            2 2
    x +y - 2 2 x+ 2 2 y  0  x +y +2- 2 2 x+ 2 2 y -2  0
     2  2    2
    x +y +( 2 ) - 2 2 x+ 2 2 y -2xy  0 vì x.y=1 nên 2.x.y=2
          2
    (x-y- 2 )  0 Điều này luôn luôn đúng . Vậy ta có điều phải chứng minh
   Ví dụ 4: Chứng minh rằng:
   a/ P(x,y)= 9 x 2 y 2  y 2  6 xy  2 y  1  0 x, y  R
    b/ a 2  b 2  c 2  a  b  c (gợi ý :bình phương 2 vế)
    c/ Cho ba số thực khác không x, y, z thỏa mãn:
              x. y.z  1
            1 1 1
                x yz
            x y z
            

   Chứng minh rằng :có đúng một trong ba số x,y,z lớn hơn 1
    Giải: Xét (x-1)(y-1)(z-1)=xyz+(xy+yz+zx)+x+y+z-1
               1  1  1        1  1   1    1  1  1
 =(xyz-1)+(x+y+z)-xyz(   )=x+y+z - (   )  0 (vì   < x+y+z theo gt)
               x  y  z        x  y   z    x  y  z
    2 trong 3 số x-1 , y-1 , z-1 âm hoặc cả ba sỗ-1 , y-1, z-1 là dương.
   Nếu trường hợp sau xảy ra thì x, y, z >1  x.y.z>1 Mâu thuẫn gt x.y.z=1 bắt buộc
phải xảy ra trường hợp trên tức là có đúng 1 trong ba số x ,y ,z là số lớn hơn 1
                         a  b  c
   Ví dụ 5: Chứng minh rằng : 1             2
                         ab bc ac
     Giải:
                 1   1   a  a
                  
     Ta có : a  b  a  b  c         (1)
                ab abc  ab abc
              b  b      c  c
     Tương tự ta có :     (2) ,      (3)
              bc abc     ac abc
     Cộng vế theo vế các bất đẳng thức (1), (2), (3), ta được :
      a    b    c
                1 (*)
     ab bc ac
                 a   ac
     Ta có : a  a  b              (4)
                ab abc
            b    ab          c  cb
     Tương tự :          (5) ,               (6)
           bc abc            ca abc
     Cộng vế theo vế các bất đẳng thức (4), (5), (6), ta được :
      a  b  c
           2         (**)
      ab bc ac
                       a  b  c
   Từ (*) và (**) , ta được : 1            2 (đpcm)
                      ab bc ac
Phương pháp 3:        Dùng bất đẳng thức phụ
  Kiến thức:
  a) x 2  y 2  2 xy                4
            19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
  b) x  y  xy dấu( = ) khi x = y = 0
      2    2


  c) x  y 2  4 xy
    a    b
  d)   2
    b    a
  Ví dụ 1 Cho a, b ,c là các số không âm chứng minh rằng
           (a+b)(b+c)(c+a)  8abc
  Giải: Dùng bất đẳng thức phụ: x  y 2  4 xy
  Tacó a  b 2  4ab ; b  c 2  4bc ; c  a 2  4ac
   a  b  b  c  c  a   64 a 2 b 2 c 2  8abc  (a+b)(b+c)(c+a)  8abc
       2    2    2             2


   Dấu “=” xảy ra khi a = b = c
  Phương pháp 4:         Bất đẳng thức Cô sy
  Kiến thức:
  a/ Với hai số không âm : a, b  0 , ta có: a  b  2 ab . Dấu “=” xảy ra khi a=b
  b/ Bất đẳng thức mở rộng cho n số không âm :
  a1  a 2  ...  a n  n n a1a 2 ..a n
           a  a 2  ...  a n 
                       n

   a1a 2 ..a n   1          
               n      
  Dấu “=” xảy ra khi a1  a 2  ...  a n
  Chú ý : ta dùng bất đẳng thức Côsi khi đề cho biến số không âm.
                 2x  4x   2x   3
  Ví dụ 1 : Giải phương trình : x  x  x   
                4 1 2 1 2  4 x
                          2
                                  a  2
  Giải : Nếu đặt t =2x thì pt trở thành pt bậc 6 theo t nên ta đặt 
                                               x

                                      , a, b  0
                                      x
                                           b  4
                                           
                          a  b  1  3
  Khi đó phương trình có dạng :                
                         b 1 a 1 a  b 2
  Vế trái của phương trình:

  a      b      1         a  b 1  a  b 1  a  b 1
     1     1     1  3                    3
  b 1   a 1   a  b          b 1   a 1   a  b 
        1   1    1                       1   1   1 
 a  b  c           3   b  1   a  1   a  b   
                                     b 1  a 1  a  b   3
        b 1 a 1 a  b                                 


              3 3 a  1b  1a  b.
              1                   3         3
                                        3 
              2              3 a  1b  1a  b    2
  Vậy phương trình tương đương với :
  a 1  b 1  a  b  a  b  1  2x  4x  1  x  0 .
                                              x  y  z
  Ví dụ 2 : Cho x, y , z > 0 và x + y + z = 1. Tìm GTLN của P =                 
                                             x 1 y 1 z 1
              1  1  1
  Giải : P = 3- (           ) = 3 – Q. Theo BDT Côsi , nếu a, b, c > 0 thì
             x 1 y 1 z 1                            5
            19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
         1 1 1    1         1 1 1    1 1 1   9
a  b  c  3 3 abc 
            33      a  b  c      9    
         a b c    abc        a b c    a b c a b c
        1  1   1   9        9         9 3
  Suy ra Q =          -Q   nên P = 3 – Q  3- =
       x 1 y 1 z 1 4          4         4 4
        3          1
  Vậy max P = .khi x = y = z = .
        4          3
                           1    1   1   abc
  Ví dụ 3: Cho a, b, c >0 . Chứng minh rằng: 2       2   2   
                          a  bc b  ac c  ab   2abc
  Giải: Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có :
                  2   1 1 1  1 
    a 2  bc  2a bc              
                a  bc a bc 2  ab ac 
                 2


  Tương tự :
          2    1  1 1  1    2  1 1 1 1 
                     2          
         b   ac b ac 2  bc ab  c   ab c ab 2  ac bc 
         2


           2    2    2    abc
          2     2    2    
          a  bc b   ac c   ab   2abc
  Dấu “=” xảy ra khi a = b = c.
                            a   b    c
  Ví dụ 4 : CMR trong tam giác ABC :                    3 (*)
                           bca c a b a bc
  Giải : Theo bất đẳng thức Côsi :
     a   b    c            abc
              33                  (1)
    bca ca b a bc   (b  c  a)(c  a  b)(a  b  c)
  Cũng theo bất đẳng thức Côsi :
                   1
     (b  c  a)(c  a  b)     (b  c  a  c  a  b)  c (2)
                   2
  Viết tiếp hai BDT tương tự (2) rồi nhân với nhau sẽ được
    (b  c  a )( c  a  b)( a  b  c)  abc
              abc
                         1 (3)
     (b  c  a )( c  a  b)( a  b  c)
  Từ (1),(3) suy ra (*). Dấu “=” xảy ra khi a = b = c hay ABC là đều .
  Ví dụ 5:
    0  a  b  c                 x y z  a  c 
                                    2
  Cho        . Chứng minh rằng:  by  cz                x  y  z 2
    0  x, y, z                 a b c   4ac
  Giải: Đặt f ( x)  x 2  (a  c) x  ac  0 có 2 nghiệm a,c
  Mà: a  b  c  f (b)  0  b 2  (a  c)b  ac  0
        a  c  yb  ac  a  c  y
     ac          y
  b
     b          b
        x
    xa  ac   ( yb  ac )  ( zc  ac )  a  c x  a  c  y  (a  c) z
              y       z
        a      b       c
           x y z
   xa  yb  zc  ac     a  c  x  y  z 
           a b c
  Theo bất đẳng thức Cauchy ta có:

                             6
            19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
2    xa  yb  zc ac x  y  z   a  c x  y  z 
                   
              a     b    c
          x y z
 4xa  yb  zc ac     a  c  x  y  z 
                   2       2

          a b c
           x y z  a  c 
                              2
 xa  yb  zc ac         x  y  z 2 (đpcm)
             a    b    c    4ac

Phương pháp 5         Bất đẳng thức Bunhiacopski
Kiến thức:
Cho 2n số thực ( n  2 ): a1 , a 2 ,... a n , b1 , b2 ,..., bn . Ta luôn có:
(a1b1  a 2 b2  ...  a n bn ) 2  (a12  a 2  ...  a n )(b12  b2  ...  bn )
                       2      2     2     2


                   a1 a 2     a
Dấu “=” xảy ra khi              ....  n
                   b1 b2     bn
    b1 b2     b
Hay       ....  n (Quy ước : nếu mẫu = 0 thì tử = 0 )
    a1 a 2     an
Chứng minh:
  a  a 2  a 2  ...  a 2
Đặt 
  
     1   2      n

     b  b1  b2  ...  bn
      2  2      2
    
   Nếu a = 0 hay b = 0: Bất đẳng thức luôn đúng.
   Nếu a,b > 0:
     ai     b
Đặt:  i   ,  i  i i  1,2,...n  , Thế thì:  12   2  ...   n   12   22  ...   n2
                              2      2

      a     b
           1
           2
               
Mặt khác:  i  i   i2   i2       
                      1              1
     1 1   2  2  ...   n  n  ( 12   2  ....  n )  ( 12   22  ...   n2 )  1
                            2      2

Suy ra:                   2              2
     a1b1  a 2 b2  ...  a n bn  a.b
Lại có: a1b1  a2b2  ... an bn  a1b1  a2b2  ... an bn
Suy ra: (a1b1  a2 b2  ...  an bn ) 2  (a12  a2  ...  an )(b12  b22  ...  bn2 )
                         2     2


                i   i i  1,2,...,n  a  a     a
Dấu”=” xảy ra                       1  2  ....  n
                   
              1 1 .... n  n cùng dáu   b1 b2     bn
Ví dụ 1 :
                                      1
Chứng minh rằng: x  R , ta có: sin 8 x  cos8 x 
                                      8
Giải: Ta có: sin 2 x  cos 2 x  1, x  R
Theo bất đẳng thức Bunhiacopski, ta có:
               
1  sin 2 x.1  cos 2 x.1  sin 4 x  cos 4 x 12  12        
  1           1
                               
                                  2
    sin 4 x  cos 4 x   sin 4 x  cos 4 x
  2           4
Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopski một lần nữa:

                                  7
                  19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
     1
                  1
                                           
                                           1
                                                        
                 2
       sin 4 x.1  cos 4 x.1   sin 8 x  cos8 x 12  12  sin 4 x  cos 4 x 
     4             4                         8
     Ví dụ 2: Cho tam giác ABC có các góc A,B,C nhọn. Tìm GTLN của:
     P  1  tan A. tan B  1  tan B. tan C  1  tan C. tan A
     Giải:
     * Bất đẳng thức Bunhiacopski mở rộng
     Cho m bộ số, mỗi bộ số gồm n số không âm: (ai , bi ,..., ci )(i  1,2,...., m)
     Thế thì:
(a1 a 2 ...a m  b1b2 ...bm  ...  c1c 2 ...c m ) 2  (a1m  b1m  ...  c1m )( a 2  b2  ...  c 2 )( a m  bm  ...  c m )
                                          m  m      m   m  m      m


     Dấu”=” xảy ra   bô số (a,b,….,c) sao cho: với mỗi i = 1,2,…,m thì  t i sao cho:
a  t i ai , b  t i bi ,..., c  t i ci , Hay a1 : b1 : ... : c1  a 2 : b2 : ... : c 2  a n : bn : ...c n
            a12  a 2  ...  a n  3
                2      2
Ví dụ 1: Cho 
               n  Z, n  2
                    a1 a 2     a
     Chứng minh rằng:            .... n  2
                    2  3     n 1
     Giải:
                 1     1          1
     k  N * ta có:              
                 k2
                    k2 
                        1      1   1
                             k   k  
                        4      2   2
       1   1   1
        2
            
       k    1   1
          k   k
            2   2
                                    
      1 1      1  1   1   1  1       1   1  1   1   2
      2  2  ...  2            ...         3    
     2 3      n 3    5  5   7 
                              n
                                1   1
                                  n 
                                        1 3
                2   2  2   2             2 n
                                2   2     2
     Do đó theo bất đẳng thức Bunhiacopski:
     a1 a2     a            1   1     1   2
         .... n  a12  a2  ...  an
                  2     2
                           2  ...  2  3   2 (đpcm)
     2  3    n 1           2 2
                           3     n   3
     Ví dụ 2: Cho 4 số a,b,c,d bất kỳ chứng minh rằng:
                (a  c) 2  (b  d ) 2  a 2  b 2  c 2  d 2
     Giải: Dùng bất đẳng thức Bunhiacopski: Tacó ac+bd  a 2  b 2 . c 2  d 2
mà a  c 2  b  d 2  a 2  b 2  2ac  bd   c 2  d 2  a 2  b 2   2 a 2  b 2 . c 2  d 2  c 2  d 2
      (a  c) 2  (b  d ) 2  a 2  b 2  c 2  d 2
     Ví dụ 3: Chứng minh rằng : a 2  b 2  c 2  ab  bc  ac
  Giải: Dùng bất đẳng thức Bunhiacopski
  Cách 1: Xét cặp số (1,1,1) và (a,b,c) ta có 12  12  12 (a 2  b 2  c 2 )  1.a  1.b  1.c 2
    3 a 2  b 2  c 2   a 2  b 2  c 2  2ab  bc  ac 
    a 2  b 2  c 2  ab  bc  ac Điều phải chứng minh Dấu bằng xảy ra khi a=b=c
Phương pháp 6:         Bất đẳng thức Trê- bư-sép
  Kiến thức:

                                  8
           19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
    a1  a 2  ..... a n   a  a  ...  a n b1  b2  ....  bn a1b1  a 2 b2  ....  a n bn
a)Nếu             thì 1 2       .                         .
    b1  b2  ..... bn       n          n            n
                   a1  a 2  ....  a n
Dấu „=‟ xảy ra khi và chỉ khi 
                   b1  b2  ....  bn
     a1  a 2  ..... a n
b)Nếu              thì
     b1  b2  ..... bn
a1  a 2  ...  a n b1  b2  ....  bn a1b1  a 2 b2  ....  a n bn
          .          
     n          n             n
                    a  a  ....  a n
Dấu „=‟ xảy ra khi và chỉ khi  1 2
                    b1  b2  ....  bn
Ví dụ 1: Cho  ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn bán kính R = 1 và
sin A. sin 2a  sin B. sin 2 B  sin C. sin 2C 2S
                           .
       sin A  sin B  sin C         3
S là diện tích tan giác. chứng minh rằng  ABC là tam giác đều.
                                     
Giải: Không giảm tính tổng quát ta giả sư 0  A  B  C  . Suy ra:
                                     2
sin A  sin B  sin C

sin 2a  sin 2 B  sin 2C
Áp dụng BĐT trebusep ta được:
sin A  sin B  sin C sin 2 A  sin 2B  sin 2C  
 3sin A. sin 2 A  sin B. sin 2 B  sin C. sin 2C 
 sin A. sin 2 A  sin B. sin 2 B  sin C. sin 2C 1
                         (sin 2 A  sin 2 B  sin 2C )
        sin A  sin B  sin C       3
           sin A  sin B  sin C
Dấu „=‟ xảy ra                   ABC dêu
           sin 2 A  sin 2B  sin 2C
Mặt khác:
sin 2 A  sin 2 B  sin 2C  2 sin( A  B).cos(A  B)  sin 2C
 2 sin C cos(A  B)  cosC   2 sin C cos(A  B)  cos(A  B)
 2 sin C.2 sin A. sin B  4 sin A sin B sin C
 (2 R sin A)(2 R sin B).sin C  a.b. sin C  2S  (2)
Thay (2) vào (1) ta có
   sin A. sin 2a  sin B. sin 2 B  sin C. sin 2C 2S
                            .
         sin A  sin B  sin C        3
Dấu „=‟ xảy ra   ABC đều.

Ví dụ 2(HS tự giải):
                         1 1 1
a/   Cho a,b,c>0 và a+b+c=1 CMR:          9
                         a b c
b/   Cho x,y,z>0 và x+y+z=1       CMR:x+2y+z  4(1  x)(1  y)(1  z)
c/   Cho a>0 , b>0, c>0
      a  b  c  3
CMR:         
      bc ca ab 2

                          9
               19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                                          1
    d)Cho x  0 ,y  0 thỏa mãn 2 x  y  1            ;CMR: x+y 
                                          5
                                 a3  b3  c3  1
    Ví dụ 3: Cho a>b>c>0 và a  b  c  1 . Chứng minh rằng
                        2   2  2
                                      
                                bc ac a b 2
    Giải:
                       
                         a2  b2  c2
    Do a,b,c đối xứng ,giả sử a  b  c   a    b    c
                              
                       b  c a  c a  b
                       
    Áp dụng BĐT Trê- bư-sép ta có
        a     b     c  a2  b2  c2  a  b  c  1 3 1
    a2.     b2.    c2.          .      = . =
       bc    ac    ab    3    bc ac ab 3 2 2
        a3  b3  c3  1                          1
    Vậy                   Dấu bằng xảy ra khi a=b=c=
        bc ac ab 2                              3
    Ví dụ 4: Cho a,b,c,d>0 và abcd =1 .Chứng minh rằng :
    a 2  b 2  c 2  d 2  ab  c   bc  d   d c  a   10
    Giải: Ta có a 2  b 2  2ab
            c 2  d 2  2cd
                   1         1 1
    Do abcd =1 nên cd =       (dùng x   )
                  ab         x 2
                             1
    Ta có a 2  b 2  c 2  2(ab  cd )  2(ab  )  4 (1)
                             ab
    Mặt khác: ab  c   bc  d   d c  a  = (ab+cd)+(ac+bd)+(bc+ad)
     =  ab     ac     bc    2  2  2
          1       1       1
                         
         ab       ac      bc 
    Vậy a 2  b 2  c 2  d 2  ab  c   bc  d   d c  a   10


    Phương pháp7      Bất đẳng thức Bernouli
    Kiến thức:
    a)Dạng nguyên thủy: Cho a  -1, 1  n Z thì 1  a n  1  na . Dấu „=‟ xảy ra khi và chỉ
  a  0
khi 
  n  1
    b) Dạng mở rộng:
    - Cho a > -1,   1 thì 1  a   1  na . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = 0.
                                              a  0
    - cho a  1,0    1 thì 1  a   1  na . Dấu bằng xảy ra khi va chỉ khi       .
                                                1
    Ví dụ 1 : Chứng minh rằng a b  b a  1, a, b  0 .
    Giải
      - Nếu a  1 hay b  1 thì BĐT luôn đúng
      - Nếu 0 < a,b < 1
      Áp dụng BĐT Bernouli:
        1   1 a    b 1  a  a  b
         b        b
                              a
          1     1          ab    .
       a    a      a    a     a b

                                10
                 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                            b
     Chứng minh tương tự: b a             . Suy ra a b  b a  1  (đpcm).
                           ab
Ví dụ 2: Cho a,b,c > 0.Chứng minh rằng
a5  b5  c5  a  b  c 
                   5

             .         (1)
   3       3   
Giải
               5          5         5

1  
   
       3a   3b   3c 
                3
      abc abc abc
Áp dụng BĐT Bernouli:
 3a   b  c  2a     5b  c  2a 
         5              5

     1       1                       (2)
abc    abc     abc
Chứng minh tương tự ta đuợc:

       5c  a  2b 
         5
 3b 
     1                     (3)
abc    abc
       5a  b  2c 
         5
 3c 
     1                     (4)
abc    abc
Cộng (2) (3) (4) vế theo vế ta có
         5          5           5
 3a   3b   3c 
           3  (đpcm)
abc abc abc
Chú ý: ta có bài toán tổng quát sau đây:
“Cho a1 , a 2 ,... a n  0; r  1. Chứng minh rằng
                                r
 a1r  a 2  ....  a n  a1  a 2  ....  a n 
     r      r
             
                         .
                         
      n            n      
Dấu „=‟  a1  a 2  ....  a n .(chứng minh tương tự bài trên).
Ví dụ 3: Cho 0  x, y, z  1 . Chứng minh rằng
2  x
           
      2 y  2 z 2x  2 y  2z       81
                         8
                           .
Giải
Đặt a  2 x , b  2 y , c  2 z 1  a, b, c  2 .
1  a  2  a  1a  2   0
                           2
         a 2  3a  2  0  a          3 (1)
                           a
Chứng minh tương tự:
 2
b 3        ( 2)
 b
 2
c 3         (3)
 c
Cộng (1) (2) (3) vế theo vế ta được                                  11
                      19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
              1 1 1  côsi       1 1 1
   9  a  b  c   2     2 a  b  c 2   
             a b c         a b c
        81        1 1 1
          (a  b  c)     (đpcm)
        8        a b c
   Chú ý: Bài toán tổng quát dạng này
   “ Cho n số x1 , x2 ,...., xn  a, b, c  1
   Ta luôn có:
                                               nc     
                                                      2

   c                  c                           cb
                                                  a
                          x1     x2         xn
      x1
        c  x2
              ....  c  xn
                             c      ....  c
                                                4c a b
Phương pháp 8:    Sử dụng tính chất bắc cầu
Kiến thức: A>B và B>C thì A>C
   Ví dụ 1: Cho a, b, c ,d >0 thỏa mãn a> c+d , b>c+d
    Chứng minh rằng ab >ad+bc
   Giải:

            a  c  d  0
         a  c  d
   Tacó                                               (a-c)(b-d) > cd
            b  d  c  0
         b  c  d
    ab-ad-bc+cd >cd  ab> ad+bc                                    (điều phải chứng minh)
                          5     1 1 1 1
   Ví dụ 2: Cho a,b,c>0 thỏa mãn a  b  c  . Chứng minh
                    2  2  2
                                 
                          3     a b c abc
              2  2 2 2
   Giải: Ta có :( a+b- c) = a +b +c +2( ab –ac – bc)  0
         1
    ac+bc-ab  ( a2+b2+c2)
         2
          5                 1 1 1  1
    ac+bc-ab   1 Chia hai vế cho abc > 0 ta có   
          6                 a b c abc
   Ví dụ 3: Cho 0 < a,b,c,d <1 Chứng minh rằng (1-a).(1-b) ( 1-c).(1-d) > 1-a-b-c-d
   Giải: Ta có (1-a).(1-b) = 1-a-b+ab
   Do a>0 , b>0 nên ab>0  (1-a).(1-b) > 1-a-b (1)
   Do c <1 nên 1- c >0 ta có  (1-a).(1-b) ( 1-c) > 1-a-b-c
    (1-a).(1-b) ( 1-c).(1-d) > (1-a-b-c) (1-d) =1-a-b-c-d+ad+bd+cd
    (1-a).(1-b) ( 1-c).(1-d) > 1-a-b-c-d (Điều phải chứng minh)

   Ví dụ 4: Cho 0 <a,b,c <1 . Chứng minh rằng: 2a 3  2b 3  2c 3  3  a 2 b  b 2 c  c 2 a
   Giải:
   Do a < 1  a 2  1 và
   Ta có 1  a 2 .1  b   0  1-b- a 2 + a 2 b > 0  1+ a 2 b 2 > a 2 + b
   mà 0< a,b <1  a 2 > a 3 , b 2 > b 3
   Từ (1) và (2)  1+ a 2 b 2 > a 3 + b 3 . Vậy a 3 + b 3 < 1+ a 2 b 2
   Tương tự b 3 + c 3  1  b 2 c ; c 3 + a 3  1  c 2 a
   Cộng các bất đẳng thức ta có : 2a 3  2b 3  2c 3  3  a 2 b  b 2 c  c 2 a
   Ví dụ 5 Chứng minh rằng : Nếu a 2  b 2  c 2  d 2  1998 thì ac+bd =1998
   Giải:
   Ta có (ac + bd) 2 + (ad – bc ) 2 = a 2 c 2 + b 2 d 2  2abcd  a 2 d 2  b 2 c 2 - 2abcd =
   = a2(c2+d2)+b2(c2+d2) =(c2+d2).( a2+ b2) = 19982
                           12
                19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
    rõ ràng (ac+bd)  ac  bd 2  ad  bc 2  1998 2  ac  bd  1998
              2

    Ví dụ 6 (HS tự giải) :
    a/ Cho các số thực : a1; a2;a3 ….;a2003 thỏa mãn : a1+ a2+a3 + ….+a2003 =1
                             1
c hứng minh rằng : a 12 + a 22  a32  ....  a 2003 
                        2

                             2003
    b/ Cho a;b;c  0 thỏa mãn :a+b+c=1
            1     1   1
Chứng minh rằng: (  1).(  1).(  1)  8
            a     b   c
Phương pháp 9:    Dùng tính chất của tỷ số
  Kiến thức
  1) Cho a, b ,c là các số dương thì
        a    a ac
    a – Nếu  1 thì 
        b    b bc
        a    a ac
    b – Nếu  1 thì 
        b    b bc
    2) Nếu b,d >0 thì từ
       a c a ac c
            
       b d b bd d
`
    Ví dụ 1: Cho a,b,c,d > 0 .Chứng minh rằng
        a   b   c    d
    1              2
       abc bcd cd a d ab
    Giải: Theo tính chất của tỉ lệ thức ta có
      a     a   ad
        1                    (1)
    abc   abc abcd
          a    a
    Mặt khác :                        (2)
         abc abcd
    Từ (1) và (2) ta có \
      a    a   ad
        <   <                 (3)
    abcd  abc abcd
    Tương tự ta có
      b     b    ba
                          (4)
    abcd bcd abcd
       c     c    bc
                             (5)
     abcd cd a abcd
       d     d    d c
                             (6)
     abcd d ab abcd
    cộng vế với vế của (3); (4); (5); (6) ta có
       a    b    c    d
    1                  2 điều phải chứng minh
     abc bcd cd a d ab
          a c                a ab  cd c
    Ví dụ 2 :Cho: < và b,d > 0 .Chứng minh rằng < 2     
          b d                b b d2 d
          a c   ab cd   ab ab  cd cd c
    Giải: Từ <  2  2  2  2          
          b d   b  d   b  b d2 d2 d
        a ab  cd c
    Vậy    <        điều phải chứng minh
        b b2  d 2 d
                             13
              19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức

   Ví dụ 3 : Cho a;b;c;dlà các số nguyên dương thỏa mãn : a+b = c+d =1000
              a   b
tìm giá trị lớn nhất của 
              c   d
                             a  b   a b     a ab b
   Giải: Không mất tính tổng quát ta giả sử :        Từ :         
                             c  d   c d     c cd d
a
  1 vì a+b = c+d
c
              b    a b
   a/ Nếu :b  998 thì    998    999
              d    c d
                a b 1 999
   b/Nếu: b=998 thì a=1   =      Đạt giá trị lớn nhất khi d= 1; c=999
                 c d c d
                a b    1
   Vậy giá trị lớn nhất của  =999+   khi a=d=1; c=b=999
                c d   999
Phương pháp 10: Phương pháp làm trội
   Kiến thức:
   Dùng các tính bất đẳng thức để đưa một vế của bất đẳng thức về dạng tính được
tổng hữu hạn hoặc tích hữu hạn.
   (*) Phương pháp chung để tính tổng hữu hạn : S = u1  u2  ....  un
   Ta cố gắng biến đổi số hạng tổng quát u k về hiệu của hai số hạng liên tiếp nhau:
        uk  ak  ak 1
   Khi đó :S = a1  a2   a2  a3   ....  an  an1   a1  an1
   (*) Phương pháp chung về tính tích hữu hạn: P = u1u 2 ....u n
                                           ak
   Biến đổi các số hạng u k về thương của hai số hạng liên tiếp nhau: u k =
                                          ak 1
           a1 a2   a   a
   Khi đó P =    . ..... n  1
           a2 a3  an 1 an 1
Ví dụ 1: Với mọi số tự nhiên n >1 chứng minh rằng
      1   1   1       1   3
               ....    
      2 n 1 n  2       nn 4
             1    1   1
   Giải: Ta có                với k = 1,2,3,…,n-1
            n  k n  n 2n
        1   1      1   1     1  n 1
   Do đó:        ...       ...    
       n 1 n  2     2 n 2n      2n 2 n 2
   Ví dụ 2: Chứng minh rằng:
     1
      1
       2
        
         1
          3
            .... 
               1
                n
                   
                  2 n 1 1    Với n là số nguyên

   Giải: Ta có
           1
              
            k 2 k
               2
                 
                    2
                   k  k 1
                           
                        2 k 1  k    
   Khi cho k chạy từ 1 đến n ta có
   1 > 2  2  1
   1
    2
      
     2 3 2    
  ………………
                          14
               19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
 1
  n
       
    2 n 1  n     
 Cộng từng vế các bất đẳng thức trên ta có 1 
                                          1
                                          2
                                           
                                            1
                                             3
                                               .... 
                                                  1
                                                   n
                                                        
                                                     2 n 1 1
                        n
                            1
 Ví dụ 3: Chứng minh rằng           k
                        k 1
                            2
                              2             n  Z

            1     1    1  1
 Giải: Ta có               
            k 2
               k k  1 k  1 k
 Cho k chạy từ 2 đến n ta có
     1      1
      2
        1
     2      2
     1 1 1
        
    32 2 3
    .................
     1     1   1 1 1      1
               2  2  ....  2  1
     n 2
         n 1 n   2 3      n

    n
       1
Vậy  k
   k 1
       2
         2

 Phương pháp 11: Dùng bất đẳng thức trong tam giác

 Kiến thức: Nếu a;b;clà số đo ba cạnh của tam giác thì : a;b;c> 0
 Và |b-c| < a < b+c ; |a-c| < b < a+c ; |a-b| < c < b+a
 Ví dụ 1: Cho a;b;c là số đo ba cạnh của tam giác chứng minh rằng
 1/ a2+b2+c2< 2(ab+bc+ac)
 2/ abc>(a+b-c).(b+c-a).(c+a-b)
 Giải
 1/Vì a,b,c là số đo 3 cạnh của một tam giác nên ta có
   0  a  b  c                         a 2  a (b  c)
                                   2
   0  b  a  c                         b  b ( a  c )
   0  c  a  b                          c 2  c ( a  b)
                                  
 Cộng từng vế các bất đẳng thức trên ta có: a2+b2+c2< 2(ab+bc+ac)
 2/ Ta có a > b-c   a 2  a 2  (b  c) 2 > 0
   b > a-c    b 2  b 2  (c  a ) 2 > 0
   c > a-b    c 2  c 2  ( a  b) 2  0
 Nhân vế các bất đẳng thức ta được
                             2
                                
     a 2b 2 c 2  a 2  b  c  b 2  c  a  c 2  a  b 
                   2                    2
                                          
     a 2b 2 c 2  a  b  c  b  c  a  c  a  b 
                 2         2          2


     abc  a  b  c b  c  a c  a  b 
              .      .
 Ví dụ2 (HS tự giải)
 1/ Cho a,b,c là chiều dài ba cạnh của tam giác
 Chứng minh rằng ab  bc  ca  a 2  b 2  c 2  2(ab  bc  ca)
 2/Cho a,b,c là chiều dài ba cạnh của tam giác có chu vi bằng 2
                     15
             19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
     Chứng minh rằng a 2  b2  c 2  2abc  2
     Phương pháp 12:     Sử dụng hình học và tọa độ
     Ví dụ 1:
     Chứng minh rằng : c(a  c)  c(b  c)  ab , a  b  0 và b  c
     Giải
     Trong mặt phẳng Oxy, chọn u  ( c, b  c ) ; v ( a  c , c )
     Thì u  b , v  a ;  u.v  c(a  c)  c(b  c)

     Hơn nữa:     u.v  u . v . cos(u, v)  u . v   c(a  c)  c(b  c)  ab  (ĐPCM)

     Ví dụ 2:
                                  n     n
     Cho 2n số: xi ; yi , i  1,2,..., n thỏa mãn:       x y
                                  i 1
                                     i
                                       i 1
                                           i   1. Chứng minh rằng:

 n
           2

i 1
    xi2  yi2 
           2
     Giải:
     Vẽ hình                      y
                                  MN
                              MK
                                     H
                              M
                              1
                                                    x
                            O                    x+y=1     Trong mặt phẳng tọa độ, xét:
     M 1 ( x1 , y1 ) : M 2 ( x1  x2 , y1  y 2 ) ;…; M n ( x1    x n , y1    y n )
     Giả thiết suy ra M n  đường thẳng x + y = 1. Lúc đó:
     OM1  x12  y12 ,      M 1 M 2  x2  y2 , M 2 M 3  x3  y3 ,…, M n1 M n  xn  y n
                         2  2       2  2         2   2


                                              2
     Và OM 1  M 1 M 2  M 2 M 3    M n 1 M n  OM n  OH 
                                             2
       n
                   2
       xi2  yi2             (ĐPCM)
       i 1          2
     Phương pháp 13:          Đổi biến số
                         a   b  c  3
     Ví dụ1: Cho a,b,c > 0 Chứng minh rằng          (1)
                        bc ca ab 2
                         yzx     zx y   x yz
     Giải: Đặt x=b+c ; y=c+a ;z= a+b ta có a=     ; b=     ;c=
                           2      2     2
           yzx zx y x yz     3
     ta có (1)               
            2x    2y    2z    2
         y z   x z   x y        y x  z x  z y
           1  1  1  3  (  )  (  )  (  )  6
         x x   y y   z z        x y  x z  y z
                                 16
             19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                        y  x     z x     z y
   Bất đẳng thức cuối cùng đúng vì (         2;     2;      2 nên ta có điều
                        x  y     x z     y z
phải chứng minh
   Ví dụ2:
   Cho a,b,c > 0 và a+b+c <1. Chứng minh rằng
       1     1     1
          2     2   9    (1)
     a  2bc b  2ac c  2ab
      2


   Giải: Đặt x = a 2  2bc ; y = b2  2ac ; z = c 2  2ab . Ta có    x  y  z  a  b  c   1
                                                  2


       1 1 1
   (1)     9       Với x+y+z < 1 và x ,y,z > 0
       x y z
                                   1 1 1    1
   Theo bất đẳng thức Côsi ta có: x  y  z  3. 3 xyz , và:       3. 3
                                   x y z    xyz

      x  y  z . 1  1  1   9 . Mà x+y+z < 1. Vậy
            
                  
                  
                           1 1 1
                              9 (đpcm)
         x y z               x y z
                                 1
   Ví dụ3: Cho x  0 , y  0 thỏa mãn 2 x  y  1 CMR x  y 
                                 5
   Gợi ý: Đặt x  u , y  v  2u-v =1 và S = x+y = u  v  v = 2u-1
                            2  2


thay vào tính S min
   Bài tập tự giải
                           25a 16b  c
     1) Cho a > 0 , b > 0 , c > 0    CMR:        8
                           bc ca ab

     2)Tổng quát m, n, p, q, a, b >0
       CMR
              ma
               
                nb
                  
                   pc
              bc ca ab 2
                    
                     1
                                
                          m  n  p  m  n  p 
                                 2   Phương pháp 14:           Dùng tam thức bậc hai

   Kiến thứ: Cho f(x) = ax2 + bx + c
   Định lí 1:
              a  0
    f(x) > 0, x  
                0
             a  0
    f ( x)  0, x  
               0
             a  0
    f ( x)  0, x  
               0
             a  0
    f ( x)  0, x  
               0
   Định lí 2:
   Phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm x1    x2  a. f    0
   Phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm :


                        17
                19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
             
             a. f    0
             
      x1  x2      0
             S
              
             2
   Phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm :
             
             a. f    0
             
        x1  x2    0
             S
              
             2
                                x    x
   Phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm     1    2
                              f  . f    0.
                     x1    x2  

   Ví dụ 1:Chứng minh rằng f x, y   x 2  5 y 2  4 xy  2 x  6 y  3  0                 (1)
   Giải: Ta có (1)  x 2  2 x2 y  1  5 y 2  6 y  3  0
       2 y  1  5 y 2  6 y  3  4 y 2  4 y  1  5 y 2  6 y  3    y  1  1  0
            2                                    2


   Vậy f x, y   0 với mọi x, y
   Ví dụ2:    Chứng minh rằng: f x, y   x 2 y 4  2x 2  2. y 2  4 xy  x 2  4 xy 3
   Giải: Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với
           
     x 2 y 4  2 x 2  2 . y 2  4 xy  x 2  4 xy 3  0  ( y 2  1) 2 .x 2  4 y 1  y  x  4 y 2  0
                                               2


   Ta có   4 y 1  y   4 y y  1
                 2 2         2
              2        2  2
                              16 y 2  0
   Vì a = y  1  0 vậy f x, y   0         (đpcm)
          2    2


    Phương pháp 15:           Dùng quy nạp toán học
    Kiến thức:
    Để chứng minh bất đẳng thức đúng với n  n0 ta thực hiện các bước sau :
    1 – Kiểm tra bất đẳng thức đúng với n  n0
    2 - Giả sử BĐT đúng với n =k (thay n =k vào BĐT cần chứng minh được gọi là giả
thiết quy nạp )
    3- Ta chứng minh bất đẳng thức đúng với n = k +1 (thay n = k+1vào BĐT cần
chứng minh rồi biến đổi để dùng giả thiết quy nạp)
    4 – kết luận BĐT đúng với mọi n  n0
                 1 1       1    1
   Ví dụ1: Chứng minh rằng :   2
                    2  .... 2  2      n  N ; n  1                   (1)
                 1 2      n    n
               1    1
   Giải: Với n =2 ta có 1   2    (đúng). Vậy BĐT (1) đúng với n =2
               4    2
   Giả sử BĐT (1) đúng với n =k ta phải chứng minh BĐT (1) đúng với n = k+1
                           1 1       1   1       1
   Thật vậy khi n =k+1 thì (1)              2  ....  2        2
                            2
                           1 2      k  (k  1) 2
                                             k 1
   Theo giả thiết quy nạp
     1 1       1   1     1  1      1
       2  ....  2        2       2
     2
     1 2      k  (k  1) 2
                      k k  12
                              k 1

                                18
                 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
      1       1     1   1    1
         ....               
      12
            (k  1) 2
                  k  1 k  12
                           k
       k 11 1                2   2
             k (k  2)  (k  1) 2  k +2k<k +2k+1                 Điều này đúng .Vậy bất đẳng
       (k  1) 2
            k
thức (1)được chứng minh
                                 ab  an  bn
                                                  n

    Ví dụ2: Cho      n N và a+b> 0. Chứng minh rằng         (1)
                                 2     2
    Giải: Ta thấy BĐT (1) đúng với n=1
    Giả sử BĐT (1) đúng với n=k ta phải chứng minh BĐT đúng với n=k+1
    Thật vậy với n = k+1 ta có
                   k 1
             ab            a k 1  b k 1
       (1)  
                      
             2                 2
           ab ab       a k 1  b k 1
                 k

               .               (2)
           2       2       2
             a k  b k a  b a k 1  ab k  a k b  b k 1 a k 1  b k 1
  Vế trái (2)          .                 
               2     2          4          2
   k 1  k 1  k 1         k 1
  a b      a  ab  a b  b
                         0  a k  b k .a  b   0
                k   k
                                           (3)
     2           4
    Ta chứng minh (3)
    (+) Giả sử a  b và giả thiết cho a  -b  a  b
          a k  b  bk
                 k
                               a  k
                                      
                                     b k .a  b   0
    (+) Giả sử a < b và theo giả thiết - a<b  a  bk  a k  bk  a k  b k .a  b   0
                                               k


    Vậy BĐT (3)luôn đúng ta có (đpcm)
    Ví dụ 3: Cho a  1 ,1  n   . Chứng minh rằng : (1  a) n  1  n.a
    Giải
     n=1: bất đẳng thức luôn đúng
     n=k ( k   ): giả sử bất đẳng thức đúng, tức là: (1  a) k  1  k .a
     n= k+1 . Ta cần chứng minh: (1  a) k 1  1  (k  1).a
    Ta có: (1  a) k 1  (1  a).(1  a) k  (1  a).(1  k.a)  1  (k  1)a  k.a 2  1  (k  1)a
     Bất đẳng thức đúng với n= k+1
    V ậy theo nguyên lý quy nạp: (1  a) n  1  n.a , n  
                                                     1
    Ví dụ 4: Cho 1  n   a1 , a 2 ,, a n  0 thoả mãn a1  a2    an  . Chứng minh
                                                     2
                         1
rằng: (1  a1 )(1  a2 )(1  an ) 
                         2
               1             1
    Giải n=1: a1   1  a1   Bài toán đúng
               2             2
                                                          1
    n=k ( k   ): giả sử bất đẳng thức đúng, tức là: (1  a1 )(1  a2 )(1  ak ) 
                                                          2
                                            1
    n= k+1 . Ta cần chứng minh: (1  a1 )(1  a2 )(1  ak 1 ) 
                                            2
    Ta có: (1  a1 )(1  a 2 )  (1  a k 1 )  (1  a1 )(1  a 2 ) (1  a k 1 )[1  (a k  a k 1 )  a k a k 1 ]
                                        19
             19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                               1                     1
 (1  a1 )(1  a 2 ) (1  a k 1 )[1  (a k  a k 1 )]    (Vì a1  a2    ak 1  (ak  ak 1 )  )
                               2                     2
 Bất đẳng thức đúng với n= k+1
                                          1
Vậy theo nguyên lý quy nạp: (1  a1 )(1  a2 )(1  an ) 
                                          2
Ví dụ 5: Cho 1  n   , ai , bi  R, i  1,2,..., n . Chứng minh rằng:
 (a1b1  a 2 b2    a n bn ) 2  (a12  a 2    a n )( b12  b2    bn )
                      2     2      2    2


Giải n=1: Bất đẳng thức luôn đúng
n=k ( k   ):giả sử bất đẳng thức đúng, tức là:
 (a1b1  a 2 b2    a k bk ) 2  (a12  a 2    a k )(b12  b2    bk2 )
                      2     2     2


n= k+1 . Ta cần chứng minh:
 (a1b1  a 2 b2    a k 1bk 1 ) 2  (a12  a 2    a k 1 )(b12  b2    bk21 ) (1)
                         2     2       2


     Thật vậy:
VP (1)  (a12  a 2    a k )(b12  b2    bk2 )  (a12    a k ).b 2 +
         2     2     2              2


 a 2 (b12  b2    bk2 )  a k 1 .bk21  (a1b1  a 2 b2    a k bk )  2a1b1 a k 1bk 1  2a 2 b2 a k 1bk 1 
       2         2


       2a k bk a k 1bk 1  a k 1bk21
                   2


     (a1b1  a 2 b2    a k bk ) 2  2 (a1b1  a 2 b2    a k bk ) a k 1bk 1  a k 1 .bk21
                                              2


     (a1b1  a 2 b2    a k 1bk 1 ) 2
  Vậy (1) được chứng minh
Ví dụ 6: Cho 1  n   , ai , bi  R, i  1,2,..., n . Chứng minh rằng:
  a1  a 2    a n 2 a12  a 2    a n
                 2     2
(           ) 
       n           n
Giải:
n=1: Bất đẳng thức luôn đúng
                               a1  a 2    a k 2 a12  a 2    a k
                                               2    2
n=k ( k   ):giả sử bất đẳng thức đúng, tức là: (               ) 
                                    k            k
                    a  a    a k 1 2 a1  a 2    a k 1
                                  2   2     2
n= k+1 . Ta cần chứng minh: ( 1 2              )            (1)
                        k 1            k 1
      a  a    a k 1
Đặt: a  2 3
           k
      1
VP(1)     (a12  k 2 a 2  2ka1a)
     k 1
   1  2     2 a 2  a3    a k 1
            2   2    2
                            a 2  a3    a k 1  a12  a 2    a k 1
                             2  2     2       2     2
      a1  k              k.a1  k            
                         2

 (k  1) 2           k               k           k 1
    Vậy (1) đựơc chứng minh

Ví dụ 7: Chứng minh rằng:          n n  (n  1) n 1 , n  , n  2
           n n  4
Giải: n=2  
                       n n  (n  1) n 1
           (n  1)
           
                n 1
                    3
n=k  2 : giả sử bất đẳng thức đúng, tức là: k k  (k  1) k 1
n= k+1:Ta c ó: k k (k  1) k 1  (k  1) k 1 (k  1) k 1  (k  1) 2k 2 (k  1) 2  [( k  1) 2 ] k 1 (k  1) 2
 (k 2  2k ) k 1 (k 2  2k ) (vì (k  1) 2  k 2  2k  1  k 2  2k )
 k k (k  2) k  (k  1) k 1  (k  2) k  Bất 20đẳng thức đúng với n= k+1
                 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
   Vậy n  (n  1) , n  , n  2
        n      n 1


   Ví dụ 8: Chứng minh rằng: sin nx  n sin x , n    , x  R
   Giải: n=1: Bất đẳng thức luôn đúng
   n=k :giả sử bất đẳng thức đúng, tức là: sin kx  k sin x
   n= k+1 . Ta cần chứng minh: sin(k 1) x  (k 1) sin x
          
           a  b  a  b , a, b  R
   Ta có: 
           sin x , cos x  1, x  R
          
   Nên:   sin(k  1) x  sin kx cos x  cos kxsin x
     sin kx. cos x  cos kx. sin x  sin kx.  . sin x  k sin x .  . sin x  (k  1) sin x
     Bất đẳng thức đúng với n= k+1. Vậy: sin nx  n sin x , n    , x  R +
    Phương pháp 16: Chứng minh phản chứng
    Kiến thức:
    1) Giả sử phải chứng minh bất đẳng thức nào đó đúng , ta hãy giả sử bất đẳng thức
đó sai và kết hợp với các giả thiết để suy ra điều vô lý , điều vô lý có thể là điều trái với giả
thiết , có thể là điều trái ngược nhau .Từ đó suy ra bất đẳng thức cần chứng minh là đúng
    2) Giả sử ta phải chứng minh luận đề “p  q”
    Muốn chứng minh p  q (với p : giả thiết đúng, q : kết luận đúng) phép chứng minh
được thực hiên như sau:
    Giả sử không có q ( hoặc q sai) suy ra điều vô lý hoặc p sai. Vậy phải có q (hay q
đúng)
    Như vậy để phủ định luận đề ta ghép tất cả giả thiết của luận đề với phủ định kết
luận của nó .
  Ta thường dùng 5 hình thức chứng minh phản chứng sau :
   A - Dùng mệnh đề phản đảo : “P  Q”
   B – Phủ định rôi suy trái giả thiết
   C – Phủ định rồi suy trái với điều đúng
   D – Phủ định rồi suy ra 2 điều trái ngược nhau
   E – Phủ định rồi suy ra kết luận :
    Ví dụ 1: Cho ba số a,b,c thỏa mãn a +b+c > 0 , ab+bc+ac > 0 , abc > 0
    Chứng minh rằng a > 0 , b > 0 , c > 0
    Giải:
    Giả sử a  0 thì từ abc > 0  a  0 do đó a < 0. Mà abc > 0 và a < 0  cb < 0
    Từ ab+bc+ca > 0  a(b+c) > -bc > 0
    Vì a < 0 mà a(b +c) > 0  b + c < 0
    a < 0 và b +c < 0  a + b +c < 0 trái giả thiết a+b+c > 0
    Vậy a > 0 tương tự ta có b > 0 , c > 0
    Ví dụ 2:Cho 4 số a , b , c ,d thỏa mãn điều kiện
    ac  2.(b+d) .Chứng minh rằng có ít nhất một trong các bất đẳng thức sau là sai:
           a 2  4b , c 2  4d
    Giải:
    Giả sử 2 bất đẳng thức : a 2  4b , c 2  4d đều đúng khi đó cộng các vế ta được
    a 2  c 2  4(b  d ) (1)
    Theo giả thiết ta có 4(b+d)  2ac (2)
                         21
           19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
   Từ (1) và (2)  a 2  c 2  2ac hay a  c 2  0 (vô lý)
   Vậy trong 2 bất đẳng thức a 2  4b và c 2  4d có ít nhất một các bất đẳng thức sai
   Ví dụ 3:Cho x,y,z > 0 và xyz = 1. Chứng minh rằng
             1 1 1
    Nếu x+y+z >       thì có một trong ba số này lớn hơn 1
             x y z
   Giải :Ta có (x-1).(y-1).(z-1) =xyz – xy- yz + x + y+ z –1
             1  1  1                           1 1 1
   =x + y + z – (   ) vì xyz = theo giả thiết x+y +z >                 
             x  y  z                           x y z
nên (x-1).(y-1).(z-1) > 0
   Trong ba số x-1 , y-1 , z-1 chỉ có một số dương
   Thật vậy nếu cả ba số dương thì x,y,z > 1  xyz > 1 (trái giả thiết)
   Còn nếu 2 trong 3 số đó dương thì (x-1).(y-1).(z-1) < 0 (vô lý)
   Vậy có một và chỉ một trong ba số x , y,z lớn hơn 1
   Ví dụ 4: Cho a, b, c  0 và a.b.c=1. Chứng minh rằng: a  b  c  3 (Bất đẳng thức
Cauchy 3 số)
   Giải: Giả sử ngược l ại:
   a  b  c  3  (a  b  c)ab  3ab  a 2 b  b 2 a  cab  3ab  a 2 b  (a 2  3a)b  1  0
   Xét : f (b)  a 2 b  (a 2  3a)b  1
   Có   (a 2  3a) 2  4a = a 4  6a 3  9a 2  4a  a(a 3  6a 2  9a  4) =  a(a  1) 2 (a  4)  0
      a, b, c  0
   (Vì          0  a  3 )  f (b)  0  vô    lý. Vậy:  a bc3
      a  b  c  3
   Ví dụ 5:
   Chứng minh rằng không tồn tại các số a, b, c đồng thời thỏa mãn (1),(2),(3):
   a  bc    (1)
   b  ca    (2)
   c  a b   (3)
   Giải: Giả sử tồn tại các số a, b, c đồng thời thỏa mãn (1),(2),(3), lúc đó:
   a  b  c  (b  c) 2  a 2  (a  b  c)(a  b  c)  0     (1‟)
   b  c  a  (c  a) 2  b 2  (a  b  c)(a  b  c)  0     (2‟)
    c  a b    ( a  b) 2  c 2   (a  b  c)(a  b  c)  0             (3‟)
   Nhân (1‟), (2‟) và (3‟) vế với vế ta được:  [( a  b  c)( a  b  c)( a  b  c)] 2  0
    Vô lý. Vậy bài toán được chứng minh
   Phương pháp 17 :      Sử dụng biến đổi lượng giác
                                                       
   1. Nếu x  R thì đặt x = Rcos  ,          0,   ; hoặc x = Rsin  ,           ,
                                                     2 2 
                                   
                            0, c    ,3 
                      R
   2. Nếu x  R thì đặt x =
                     cos         2
                             x  a  R cos
   3.Nếu x  a2   y  b2  R 2 , (  0) thì đặt          , (  2 )
                             y  b  R sin 
        x    y                    x    aR cos
           2      2

   4. Nếu             R a, b  0 thì đặt 
                     2
                                         , (  2 )
        a   b                      y    bR sin 
   5. Nếu trong bài toán xuất hiện biểu          thức : ax 2  b 2 , a, b  0 
                              22
               19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                      
    Thì đặt: x  tg ,     , 
            b
                  
            a         2 2


                                       
    Ví dụ 1: Cmr : a 1  b 2  b 1  a 2  3 ab  1  b 2 1  a 2   2, a, b   1,1
    Giải : a  1, b  1
        a  cos
    Đặt :             ,   0,  
        b  cos 
    Khi đó :
    a 1  b 2  b 1  a 2  3 ab     1  b 1  a  
                            2    2      cos  .sin   cos  .sin   3  cos  .cos   sin  .sin  
                                   
      sin(   )  3.cos(   )  2 cos(    )   2, 2  (dpcm)
                            6
    Ví dụ 2 : Cho a , b  1 .Chứng minh rằng : a b  1  b a1  ab
    Giải :
          1
       a  cos2             
    Đặt : 
          1        ,   0,  
                         
       b               2 
       
         cos2 
                 1         1        tg    tg  (tg  .cos 2   tg .cos 2  )
     a b 1  b a 1        tg 2       tg 2          
                cos 2       cos 2       cos 2  cos 2       cos 2  .cos 2 
     1 (sin 2   sin 2 ) sin(   ) cos in(   )      1
                                       ab
     2 cos  .cos 
         2    2
                   cos  .cos 
                     2    2
                               cos  .cos 2 
                                 2
                            a 2  (a  4b) 2
Ví dụ 3: Cho ab  0 .Chứng minh rằng :  2 2  2              2 2 2
                              a 2  4b 2
                       a 2  (a  4b) 2 tg 2  (tg  2) 2
                                          4(tg  1).cos 2 
                         a 2  4b 2      1  tg 2
                   
   Giải :Đặt: a  2btg ,     ,   2sin 2  2(1  cos 2 )  2(sin 2  cos 2 )  2
                    
                  2 22 
                                
                      2 2 sin(2  )  2   2 2  2, 2 2  2 
                                             
                                2
    Phương pháp 18:    Sử dụng khai triển nhị thức Newton.
    Kiến thức:
    Công thức nhị thức Newton
         n
    a  b n  C nk a nk b k , n  N * , a, b  R .
         k 0

                    n!
    Trong đó hệ số C nk            (0  k  n) .
                  (n  k )! k!
   Một số tính chất đặt biệt của khai triển nhị thức Newton:
   + Trong khai triển (a + b)n có n + 1 số hạng.
   + Số mũ của a giảm dần từ n đến 0, trong khi đó số mũ của b tăng từ 0 đến n. Trong
mỗi số hạng của khai trtiển nhị thức Newton có tổng số mũ của a và b bằng n.
   +Các hệ số cách đều hai đầu thì bằng nhau
                       23
                 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
        nk
 C Ck
   n  .   n

+ Số hạng thứ k + 1 là C nk a n k .b k (0  k  n )
Ví dụ 1:
Chứng minh rằng 1  a n  1  na, a  0, n  N * (bất đẳng thức bernoulli)
Giải
                 n
Ta có: 1  a n   C nk a k  C n0  C n a  1  na (đpcm)
                     1

                 k 0

Ví dụ 2:
Chứng minh rằng:
  an  bn  a  b 
                    n

a)         , a, b  0, n  N
                     *

   2   2 
   an  bn  cn  a  b  c 
                        n

b)               , a, b, c  0, n  N
                            *

     3       3   
Giải
Theo công thức khai triển nhị thức Newton ta có:
a  b n  C n0 a n  C n a n1b  .... C nn1a.b n1  C nn b n
             1


a  b n  C n0 b n  C n b n1a  .... C nn1b.a n1  C nn a n
             1


 2a  b   C n (a n  b n )  C n (a n 1b  b n 1 a)  .... C n 1 (a.b n 1  b.a n 1 )  C n (b n  a n )
      n    0         1              n                n


a, b  0, i  1,2,...,n  1 :
a  n i
                
       b n i a i  b i  0  a n  b n  a n i b i  a i b n i
 2a  b   C n (a n  b n )  C n (a n  b n )  .... C n 1 (a n  b n )  C n (b n  a n )
        0   n      1            n           n


              (a n  b n )(C n  C n  .... C n 1  C n )  2 n (a n  b n )
                      0   1      n    n


 ab   an  bn
           n

    
  2     n
      abc
 b) Đặt d      0
        3
 Theo câu (a) ta có:
        ab  cd 
                        n        n

        2    2  
a b c d
 n n  n n
         2    2 
       
   4        4
 ab cd 
         n             n

       
  2   2   ( a  b  c  d )n  d n
     2       4
 a  b  c  d  4d  a n  b n  c n  3d n
  n  n  n n  n


 an  bn  cn    abc
                           n

        dn    
    3        3 
Phương pháp 19:       Sử dụng tích phân
 Hàm số: f , g : a, b  R liên tục, lúc đó:
                            b
     * Nếu f ( x)  0, x  a, b thì        f ( x)dx  0
                             a


                                  24
              19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                         b       b
    * Nếu f ( x)  g ( x), x  a, b thì    f ( x)dx   g ( x)dx
                         a       a
                                           b      b
    * Nếu f ( x)  g ( x), x  a, b và x0  a, b : f ( x0 )  g ( x0 ) thì   f ( x)dx   g ( x)dx .
                                           a      a
     b       b
    *  f ( x)dx   f ( x) dx .
     a       a
                                  b
    * Nếu m  f ( x)  M , x  a, b thì m 
                              1
                              ba 
                                 f ( x)dx  M (m, M là hằng số)
                                a

    Ví dụ 1: Cho A, B, C là ba góc của tam giác.
                   A   B  C
    Chưng minh rằng: tg        tg  tg  3
                   2   2  2
    Giải:
              x
    Đặt f ( x)  tg , x  (0,  )
              2
         1     x
    f ' ( x)   (1  tg 2 )
         2     2
         1 x      x
    f '' ( x)  tg (1  tg 2 )  0, x  (0,  )
         2 2      2
    Áp dụng bất đẳng thức Jensen cho:
    f ( A)  f ( B )  f (C )    A BC 
                  f     
          3           3  
      A    B    C     A BC 
    tg  tg  tg  3tg           
      2    2    2       6  
      A    B    C    
    tg  tg  tg  3tg
      2    2    2    6
      A    B    C
    tg  tg  tg  3
      2    2    2
                       

                      2
                          dx    
    Ví dụ 2: Chứng minh:                
                       0 5  2 cos x
                            2
                    10          6
    Giải
          
    Trên đoạn 0,  ta có:
           
            2
       0  cos x  1  0  2 cos 2 x  2  2  2 cos 2 x  0
          2


                   1    1   1
     3  5  2 cos 2 x  5          
                   5 5  2 cos x 3
                         2

                                  

    1      dx  2
               1    2   dx   
       0          0           đpcm 
    5 2  0 5  2 cos x 3  2  10 0 5  2 cos x 6
              2            2


PHẦN III : CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO
*Dùng định nghĩa
                                    a2  2 2
  1) Cho abc = 1 và a 3  36 . . Chứng minh rằng              b +c > ab+bc+ac
                                    3
                            25
               19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
           a2  2 2        a2 a2   2  2
 Giải: Ta xét hiệu:    b +c - ab- bc – ac =     b +c - ab- bc – ac
           3             4 12
   a 2
                 a 2
                       a    a 3  36 abc
 = (  b2+c2- ab– ac+ 2bc) +  3bc =( -b- c)2 +
   4              12     2      12 a
  a     a  36 abc
        3
 =( -b- c)2 +       >0 (vì abc=1 và a3 > 36 nên a >0 )
  2       12 a
      2
     a
 Vậy :  b2+c2> ab+bc+ac Điều phải chứng minh
     3
 2) Chứng minh rằng
 a) x 4  y 4  z 2  1  2 x.( xy 2  x  z  1)
 b) với mọi số thực a , b, c ta có
     a 2  5b2  4ab  2a  6b  3  0
  c)   a 2  2b 2  2ab  2a  4b  2  0
 Giải:
 a) Xét hiệu: x 4  y 4  z 2  1  2 x 2 y 2  2 x 2  2 xz  2 x = x 2  y 2   x  z 2  x  12 = H
                                         2


 H  0 ta có điều phải chứng minh
 b) Vế trái có thể viết H = a  2b  12  b  12  1  H > 0 ta có đpcm
c) vế trái có thể viết H = a  b  12  b  12  H  0 ta có điều phải chứng minh

 * Dùng biến đổi tƣơng đƣơng
 1) Cho x > y và xy =1 .Chứng minh rằng
     x  y2 
        2
           8
             2


      x  y 2
Giải: Ta có       x 2  y 2   x  y   2 xy   x  y   2
                       2           2
                                        (vì xy = 1)
    x  2
          y    x  y 
            2 2     4
                      4.x  y   4
                          2


 Do đó BĐT cần chứng minh tương đương với x  y 4  4x  y 2  4  8.x  y 2
    x  y 4  4x  y 2  4  0         x  y  2  0
                                2    2


 BĐT cuối đúng nên ta có điều phải chứng minh

 2) Cho xy  1 .Chứng minh rằng
             1   1    2
                  
            1 x 1 y
              2   2
                   1  xy
 Giải:
         1    1      2    1       1   1        1 
   Ta có                  1  x 2  1  y 2    1  y 2  1  xy   0
                                           
       1 x 1 y
          2    2
                 1  xy                        
    xy  x 2
              xy  y 2
                            x( y  x)       y( x  y)
                     0                        0
  1  x .1  xy  1  y .1  xy 
     2          2
                          1  x .1  xy  1  y 2 .1  xy 
                             2
                                              
 
      y  x2 xy  1  0 BĐT cuối này đúng do xy > 1 .Vậy ta có đpcm
   1  x2 1  y 2 .1  xy 
       .
 * Dùng bất đẳng thức phụ
                                                   1
 1) Cho a , b, c là các số thực và a + b +c =1 Chứng minh rằng a 2  b 2  c 2 
                                                   3
 Giải: áp dụng BĐT BunhiaCôpski26cho 3 số (1,1,1) và (a,b,c)
              19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
   Ta có       1.a  1.b  1.c 2  1  1  1.a 2  b 2  c 2   a  b  c 2  3.a 2  b 2  c 2 
                  1
         a 2  b2  c2       (vì a+b+c =1 ) (đpcm)
                  3


   2) Cho a,b,c là các số dương . Chứng minh rằng a  b  c .     9
                                  1 1 1
                                                           (1)
                             a b c
   Giải: (1)  1     1     1  9  3              9
             a a b  b c c       a b   a c   b c
                                    
             b c a  c a a      b a c a c b
           x y
áp dụng BĐT phụ   2 Với x,y > 0. Ta có BĐT cuối cùng luôn đúng
           y x

   Vậy a  b  c .     9
            1 1 1
                  (đpcm)
           a b c
  * Dùng phƣơng pháp bắc cầu
  1) Cho 0 < a, b,c <1 .Chứng minh rằng : 2a3  2b3  2c3  3  a 2b  b2c  c 2 a
  Giải: Do a <1  a 2 <1 và b <1
  Nên 1  a 2 1  b 2   0  1  a 2b  a 2  b  0
         .
  Hay 1  a b  a 2  b
         2
                   (1)
  Mặt khác 0 <a,b <1  a 2  a 3 ; b  b 3  1  a 2  a3  b3
  Vậy a 3  b 3  1 a 2 b
  Tương tự ta có
           b3  c3  1  b 2c; a 3  c3  1  c 2 a
    2a3  2b3  2c3  3  a 2b  b2c  c 2 a         (đpcm)

   2) So sánh 31 11 và 17 14
   Giải: Ta thấy 3111 < 3211   25   255  256
                    11  Mặt khác 256  24.14   24   1614  1714 Vậy 31 11 < 17 14
                    14
                                           (đpcm)
  * Dùng tính chất tỉ số
                              ab  bc  cd   d a
   1) Cho a ,b ,c ,d > 0 .Cminh rằng: 2                     3
                             abc bcd cd a d ab
   Giải: Vì a ,b ,c ,d > 0 nên ta có
            ab    a b  a bd
                                   (1)
          a b c  d a b c a b c d
            b  c   bc   bca
                                   (2)
          a bc  d b c d a b c d
            d a    d a   d a c
                                   (3)
          a b c  d d  a b a b c d
   Cộng các vế của 4 bất đẳng thức trên ta có :
          ab  bc  cd   d a
       2              3                 (đpcm)
         abc bcd cd a d ab

   2) Cho a ,b,c là số đo ba cạnh tam giác
                   a  b  c
   Chứng minh rằng : 1            2
                  bc ca ab
   Giải: Vì a ,b ,c là số đo ba cạnh của          tam giác nên ta có a,b,c > 0
                              27
         19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
    Và a < b +c ; b <a+c ; c < a+b
      a   aa  2a
Từ (1)         
      bc abc abc
      a    a
Mặt khác    
     bc abc
       a    a  2a                      b   b    2b
Vậy ta có          Tương tự ta có                   
     abc bc abc                      abc ac abc
                                  c    c   2c
                                        
                                 a b c b a a b c
Cộng từng vế ba bất đẳng thức trên ta có :
        a  b  c
     1       2          (đpcm)
        bc ca ab
* Phƣơng pháp làm trội :
1) Chứng minh BĐT sau :
    1  1         1      1
  a)     ...            
   1.3 3.5     (2n  1).(2n  1) 2
     1  1         1
  b) 1        ...        2
     1.2 1.2.3      1.2.3.....n
Giải:
            1      1  2k  1  (2k  1) 1  1   1 
a) Ta có :              .              
         2n  1 .  2n  1 2 (2k  1).(2k  1) 2  2k  1 2k  1 
                                      
Cho n chạy từ 1 đến k .Sau đó cộng lại ta có
   1  1         1       1    2  1
       ...             . 1           (đpcm)
   1.3 3.5     (2 n  1).(2 n  1) 2  2 n 1  2
       1    1        1       1  1         1
b) Ta có: 1         ...         1      ..... 
       1.2 1.2.3       1.2.3.....n   1.2 1.2.3       n  1 .n
< 1  1        ....  
     1   1 1       1  1   1
                     2   2 (đpcm)
    2  2 3        n 1 n    n
PHẦN IV : ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC
1/ Dùng bất đẳng thức để tìm cưc trị
Kiến thức:
 - Nếu f(x)  A thì f(x) có giá trị nhỏ nhất là A
 - Nếu f(x)  B thì f(x) có giá trị lớn nhất là B
Ví dụ 1 :Tìm giá trị nhỏ nhất của :T = |x-1| + |x-2| +|x-3| + |x-4|
Giải: Ta có |x-1| + |x-4| = |x-1| + |4-x|  |x-1+4-x| = 3     (1)
    Và x  2  x  3  x  2  3  x  x  2  3  x  1 (2)
Vậy T = |x-1| + |x-2| +|x-3| + |x-4|  1+3 = 4
Ta có từ (1)  Dấu bằng xảy ra khi 1  x  4
      (2)  Dấu bằng xảy ra khi 2  x  3
Vậy T có giá trị nhỏ nhất là 4 khi 2  x  3
Ví dụ 2 :
Tìm giá trị lớn nhất của S = xyz.(x+y).(y+z).(z+x) với x,y,z > 0 và x+y+z =1
Giải: Vì x,y,z > 0 ,áp dụng BĐT Côsi ta có
                                   1     1
x+     y     +    z      3 3 xyz     3 xyz     xyz 
                                   3     27
                          28
           19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
áp dụng bất đẳng thức Côsi cho x+y ; y+z ; x+z ta có
    x  y  . y  z . z  x   3 3  x  y .  y  z .  x  z    2  33  x  y . y  z . z  x 
                          1
   Dấu bằng xảy ra khi x=y=z=
                          3
             8 1  8                 8       1
     Vậy S      .    . Vậy S có giá trị lớn nhất là   khi x=y=z=
            27 27 729                729       3
   Ví dụ 3:     Cho xy+yz+zx = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của x  y  z
                                   4  4  4


   Giải: Áp dụng BĐT Bunhiacốpski cho 6 số (x,y,z) ;(x,y,z)
          xy  yz  zx    x 2  y 2  z 2   1   x 2  y 2  z 2 
                  2           2              2
   Ta có                                                (1)
   Áp dụng BĐT Bunhiacốpski cho ( x , y , z ) và (1,1,1)
                            2 2  2


   Ta có ( x 2  y 2  z 2 )2  (12  12  12 )( x 4  y 4  z 4 )  ( x 2  y 2  z 2 )2  3( x 4  y 4  z 4 )
                                         1
   Từ (1) và (2)  1  3( x 4  y 4  z 4 )  x 4  y 4  z 4 
                                         3
                                  1        3
   Vậy x 4  y 4  z 4 có giá trị nhỏ nhất là           khi x=y=z= 
                                  3       3
    Ví dụ 4 : Trong tam giác vuông có cùng cạnh huyền , tam giác vuông nào có diện
tích lớn nhất
   Giải: Gọi cạnh huyền của tam giác là 2a
       Đường cao thuộc cạnh huyền là h
       Hình chiếu các cạnh góc vuông lên cạnh huyền là x,y
            1
   Ta có S = .  x  y  .h  a.h  a. h2  a. xy
            2
   Vì a không đổi mà x+y = 2a. Vậy S lớn nhất khi x.y lớn nhất  x  y
 Vậy trong các tam giác có cùng cạnh huyền thì tam giác vuông cân có diện tích lớn nhất
   2/ Dùng Bất đẳng thức để giải phương trình và hệ phương trình
   Ví dụ 1:Giải phương trình: 4 3x2  6x  19  5x2  10x  14  4  2x  x2
   Giải : Ta có 3x2  6 x  19  3.( x 2  2 x  1)  16  3.( x  1) 2  16  16
      5x2  10 x  14  5.  x  1  9  9
                       2   Vậy 4. 3x2  6x 19  5x2 10x 14  2  3  5
   Dấu ( = ) xảy ra khi x+1 = 0  x = -1
   Vậy 4 3x2  6x 19  5x2 10x 14  4  2x  x2 khi x = -1
   Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1
   Ví dụ 2: Giải phương trình x  2  x2  4 y2  4 y  3
   Giải : áp dụng BĐT BunhiaCốpski ta có :
   x  2  x 2  12  12 . x 2   2  x 2   2. 2  2 Dấu (=) xảy ra khi x = 1
                                                    1
   Mặt khác 4 y 2  4 y  3   2 y  1  2  2 Dấu (=) xảy ra khi y = -
                            2

                                                    2
                                           1
   Vậy x  2  x2  4 y 2  4 y  3  2          khi x =1 và y =-
                                           2
                                     x 1
                                    
   Vậy nghiệm của phương trình là                     1
                                    y   2
                                    
                                 29
                      19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                                  x  y  z 1
    Ví dụ 3:Giải hệ phương trình sau: 
                               x  y  z  xyz
                                4 4  4


    Giải: áp dụng BĐT Côsi ta có
             x4  y 4 y 4  z 4 z 4  x4
    x y z 
      4   4    4
                            x2 y 2  y 2 z 2  z 2 x2
               2     2    2
     x y y z
      2 2   2 2
             z y z z
              2 2   2 2
                     x z  y2 x2
                      2 2
                    
        2        2       2
 y xz  z xy  x yz  xyz.( x  y  z )
  2   2    2


                                                 1
    Vì x+y+z = 1) Nên x 4  y 4  z 4  xyz Dấu (=) xảy ra khi x = y = z =
                                                 3
             x  y  z 1                    1
    Vậy                   có nghiệm x = y = z =
          x  y  z  xyz
           4    4    4
                                       3
                      xy  4  8  y 2             (1)
    Ví dụ 4: Giải hệ phương trình sau 
                      xy  2  x
                            2
                                           (2)
    Từ phương trình (1)  8  y 2  0 hay y  8
    Từ phương trình (2)            x2  2  x . y  2 2 x
            x 2  2 2 x  22  0  ( x  2)2  0  x  2  x   2
    Nếu x = 2 thì y = 2 2
    Nếu x = - 2 thì y = -2 2
                               x 2
                                           x2 2
                                          
    Vậy hệ phương trình có nghiệm                    và   
                              y   2
                                           y  2 2
                                          
    3/ Dùng BĐT để giải phương trình nghiệm nguyên

    Ví dụ 1: Tìm các số nguyên x,y,z thoả mãn x 2  y 2  z 2  xy  3 y  2 z  3
    Giải: Vì x,y,z là các số nguyên nên x 2  y 2  z 2  xy  3 y  2 z  3
                            2    y2   3y2      
         x  y  z  xy  3 y  2 z  3  0   x  xy    
           2    2    2
                                       3 y  3    z 2  2 z  1  0
                                4   4       
                  2      2
           y   y 
          x    3   1   z  1  0
                       2
                                      (*)
           2   2 
                  2      2

    Mà  x    3   1   z  1  0
        y    y       2
                                   x, y  R
        2   2 
                  2      2
           y   y 
          x    3   1   z  1  0
                       2

           2   2 
           y
         x  2  0
                x 1
         y      
          1  0   y  2
         2      
          z 1  0   z 1
         
         


                                  30
             19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                 x 1
                
   Các số x,y,z phải tìm là  y  2
                 z 1
                
                               1 1 1
  Ví dụ 2: Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình       2
                               x y z
   Giải: Không mất tính tổng quát ta giả sử   x yz
         1  1  1  3
   Ta có 2      2 z  3
         x  y  z  z
                                        1 1
   Mà z nguyên dương vậy z = 1. Thay z = 1 vào phương trình ta được       1
                                        x y
                 1 1 1
   Theo giả sử x  y nên 1 =     y  2 mà y nguyên dương
                 x y y
   Nên y = 1 hoặc y = 2
   Với y = 1 không thích hợp
   Với y = 2 ta có x = 2
   Vậy (2 ,2,1) là một nghiệm của phương trình
   Hoán vị các số trên ta được các nghiệm của phương trình là (2,2,1);(2,1,2); (1,2,2)
   Ví dụ 3:Tìm các cặp số nguyên thoả mãn phương trình x  x  y (*)
   Giải:
  (*) Với x < 0 , y < 0 thì phương trình không có nghĩa
  (*) Với x > 0 , y > 0
    Ta có x  x  y  x  x  y 2  x  y 2  x  0
    Đặt x  k (k nguyên dương vì x nguyên dương )
   Ta có k.(k  1)  y 2
   Nhưng k 2  k  k  1   k  1  k  y  k  1
                   2


   Mà giữa k và k+1 là hai số nguyên dương liên tiếp không tồn tại một số nguyên
dương nào cả
   Nên không có cặp số nguyên dương nào thoả mãn phương trình .
                         x  0
   Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là : 
                         y  0
   Bài tập đề nghị :
                         a  b  c 1 1 1
   Bài 1:Chứng minh rằng với mọi a,b,c > 0 :         
                         bc ac ab a b c
    HD : Chuyển vế quy đồng mẫu đưa về tổng bình phương các đẳng thức.
                     1  1  1      1
   Bài 2:Chứng minh bất đẳng thức :        ..      1  (n  N *)
                     1.2 2.3 3.4    n(n  1)
         1   1  1
    HD:       
       k (k  1) k k  1

   Bài 3: Cho a, b. c > 0 và a + b + c  1. Cmr : 1  1  1    64
                             1   1   1
                                  
                           a  b  c 
   HD : Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 1   , 1   , 1  
                         1    1    1
                                  
                        a  b  c
   Bài 4 : Cho a  c  0, b  c  0 . Cmr  : c(a  c)  c(b  c)  ab
                       31
               19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức
                          c ac c bc
    HD : Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho          ,     , rồi cộng hai vế theo vế.
                          b a      a b
                           a2     b2
    Bài 5: Cho a, b >1. Tìm GTNN của S =        
                          b 1 a 1
                          a2 b2
    HD : Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho       ,     và xét trường hợp dấu “=” xảy ra .
                         b 1 a 1
                        3  8 x 2  12 x 4
    Bài 9 : Tìm GTLN và GTNN của y =
                          (1  2 x 2 ) 2
            1         
    HD: Đặt x=    tg ,     , 
            2        2 2
                       15          25
    Bài 10: Cho 36x 2 16 y 2  9. Cmr :  y  2 x  5 
                       4          4
             1
           x  2 cos
    HD: Đặt : 
             3
           y  sin 
             4
    Bài 11: Cmr : 1  1  x 2  (1  2 1  x 2 ), x   1,1
                    x
                    2
                     
    HD : Đặt x = sin 2 ,    , 
                    4 4
                   
    Bài 12: Cho a, b  0, c  1 . Chứng minh rằng: a 2  b 2  c 2  1  a 2 b  b 2 c  c 2 a
    Bài 13: Cho  ABC có a, b, c là độ dài các cạnh. Chứng minh rằng:
a b(a  b)  b 2 c(b  c)  c 2 a(c  a)  0
 2


                                    an  bn  a  b 
                                              n
    Bài 14: Cho n  ,1  n, a, b  0 . Chứng minh rằng              
                                      2   2 
                                  n
    Bài 15: n  ,2  n . Chứng minh rằng:          1
                            2  1    3
                                 n
                         1 tg 3x
    Bài 16: Có tồn tại   xR  sao cho:     3?
                         3 tgx
   Bài 17: Cho  ABC có diện tích bằng 4 (đơn vị diện tích). Trên các cạnh BC, CA,
AB lấy lần lược các điểm A‟, B‟, C‟. Chứng minh rằng: Trong tất cả các tam giác AB‟C‟,
A‟BC‟, A‟B‟C có ít nhất 1 diện tích nhỏ hơn hay bằng 1(đơn vị diện tích)
                            32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:4658
posted:6/17/2011
language:Vietnamese
pages:32