Docstoc

miami - DOC

Document Sample
miami - DOC Powered By Docstoc
					MIAMI SEATRADE KRUVAZĠYER, GEMĠCĠLĠK FUARI VE KONFERANSI

Kruvaziyer dünyasını bir araya getiren en büyük fuar olma özelliğine sahip ve 27. Kez düzenlenen
Seatrade Kruvaziyer, Gemicilik Fuarı ve Konferansı’na yaklaĢık 30.000 m2’lik bir alanda 119 ülkeden
900 firma katılmıĢtır. Konferans 14-17 Mart 2011 tarihlerinde Miami’de düzenlenmiĢtir.
Ülke standı ile katılan ülkeler 24 tanedir: Belçika, Çin, Ġskoçya, Ġrlanda, Finlandiya, Fransa, Norveç,
Ġtalya, Ġspanya, Karayipler, Meksika, Endonezya, Japonya, Kore, Monako, Gürcistan Acara Bölgesi,
BirleĢik Arap Emirlikleri, Portekiz, Mısır, Fas, Arjantin, Kolombiya, Yunanistan, Türkiye.

YaklaĢık 2000 üst düzey sektör temsilcisinin katıldığı toplam 14 oturumdan oluĢan konferans
programında, sektörün önde gelen isimleri konuĢmacı olarak edindikleri bilgi ve deneyimleri
katılımcılar ile paylaĢmıĢlardır.
                      ODAMIZ STANDI

Odamız, 2003 yılından beri gösterdiği yoğun çaba ile Ġzmir’i kruvaziyer turizmi alanında bir adım öteye
taĢımayı amaçlamaktadır.

Odamız tarafından Ġzmir’in kruvaziyer turizmindeki payını artırmak amacıyla 3 yıl içinde Amerika, Orta
Doğu ve Avrupa’da düzenlenen 8 uluslararası sergi, konferans ve kongrelere katılmıĢtır.

Odamız son olarak 14-17 Mart 2011 tarihleri arasında Miami’de (ABD) düzenlenen Seatrade
Kruvaziyer, Gemicilik Fuarı ve Konferansı’na, 27 metrekarelik bir stand alarak katılmıĢtır.

Standımız, T.C. New York Kültür ve Tanıtma AtaĢeliği’nin organize ettiği Türkiye Standı’nın tam
karĢısında yer almaktadır.

Fuara, Ġzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ekrem DemirtaĢ, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Jak Eskinazi ve AK Parti Ġzmir Milletvekili Tuğrul YemiĢçi’den oluĢan heyet katılmıĢtır.
Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Gudjon Thor Erlendsson
tarafından dizayn edilen stand fuarın en güzel standı olarak büyük ilgi görmüĢtür.
Fuarın açıldığı ilk gün saat 16:30-18:30 saatleri arasında standda resepsiyon verilmiĢtir.
Standda, Odamızca çektirilen ve DVD’lere kaydedilmiĢ olan “Ġzmir Tanıtım Filmi” ile Ġzmir’i ve Ege
Bölgesini tanıtıcı broĢürler ve Ġzmir Guide kitapçığı ilgililere dağıtıldı; Ġzmir, Ege Bölgesi, Odamız ve
faaliyet alanları hakkında ziyaretçiler bilgilendirilmiĢtir. Standda ayrıca, Odamız tarafından çektirilen
Ġzmir’de Kruvaziyer Turizmi Tanıtım Filmi” gösterilmiĢtir.
TÜRKĠYE STANDI HAKKINDA BĠLGĠ

T.C. New York Kültür ve Tanıtma AtaĢeliği’nin organize ettiği Türkiye Standı’nda info desk alarak katılan
limanlar Marmaris Limanı, Didim Limanı, Çanakkale Limanı, Sinop ve Giresun Limanları ile Fethiye
olmuĢtur. Türk Hava Yolları, Ġstanbul Denizcilik ve Tura Turizm de uçak ve tur acenteliği bakımından
Türkiye standı kapsamında fuarda hazır bulunmuĢlardır.


                 FUARDA YAPILAN GÖRÜġMELERĠMĠZ

Yönetim Kurulu BaĢkanı Ekrem DemirtaĢ, BaĢkan Yardımcısı Tuğrul YemiĢçi ve AK Parti Ġzmir Ġli
Milletvekili Tuğrul YemiĢçi’den oluĢan heyet, Kuzey Amerika’da bulunan kruvaziyer hattı Ģirketlerinin
CEO’larından
    Royal Caribbean Cruises CEO’su Richard D. Fain,
    Norwegian Cruise Line CEO’su Kevin Sheean,
    Holland America Line CEO’su Stein Kruse
    MSC Cruises CEO’su ve Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği Ġcra Kurulu’na seçilen Pier
     Francesco Vago
ile Ġzmir standında temaslarda bulunmuĢtur.
                    VAGO ĠLE ÖZEL GÖRÜġME

Ġzmir’e en çok yolcu getiren ikinci firma Msc Cruises CEO’SU ve Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği Ġcra
Kurulu’na seçilen Pier Francesco Vago, DemirtaĢ, Eskinazi ve YemiĢçi ile yaptığı görüĢmede “Kentinize
daha çok gemi göndermek isterim ancak ani olarak hizmet fiatınızı yükseltmeniz bizi durdurdu” diyerek
son dönemde gündeme gelen römorkaj ve pilotaj ücretlerinin ani artıĢından memnuniyetsizliğini
aktarmıĢ ve “aynı zaman da liman yollarının asfaltı çok bozuk ve maalesef biz gemi Ģirketi olarak ayağı
kırılan yolcuya bile tazminat ödüyoruz. Limanınızda gemiden çıkıĢta uzun bir yürüme yolu var. Oraya
lütfen yürüyen bant ve gölgelik koyun” diyerek liman ile ilgili çözüm önerilerini ifade etmiĢtir.

DemirtaĢ ve beraberindeki heyet, Vago’nun görüĢ ve önerilerini dikkatle dinleyerek, 2011 yılı Nisan ayı
sonuna kadar problemlerin çözülmesine çalıĢacaklarını ve UlaĢtırma Bakanı’na da konuyu arz
edeceklerini belirtmiĢlerdir.

             HAPPY CRUISES FĠRMASINDAN ĠZMĠR’E EK 10 SEFER

Oldukça yoğun geçen program esnasında sevindirici bir geliĢme de yaĢanmıĢtır.

Happy Cruises firması yöneticisi Miguel Muňir ile yapılan görüĢme esnasında kentin olanaklarından
memnun kalan firma, 2011 yılı Haziran ayı içinde Ġspanyol yolcu taĢıyan 800 kiĢilik gemisinin 10
seferini Ġzmir’e düzenleme kararı almıĢtır.

Yeni eklenen gemiler ile Ģu anda bu yıl içinde 283 geminin kentimize geleceği ve gemilerin kentimize
572.448 yolcu getirmesi öngörülmektedir.

               LEVAN VARSHALOMIDZE ILE ÖZEL GÖRÜġME
Gürcistan Acara Bölgesi CumhurbaĢkanı Levan Varshalomidze ile görüĢülmüĢ ve Batum Limanı’nın
Kruvaziyer amaçlı değerlendirilmesi konusunda Odamız tarafından yapılan çalıĢmalar sunulmuĢtur.

GÖRÜġÜLEN DĠĞER ĠSĠMLER:

   DemirtaĢ, Eskinazi ve YemiĢçi ayrıca Club Med Croisieres Lojistik ve Destinasyon Planlama
   Yöneticisi Anne Saurat ve Bölgesel Operasyon Planlama Yöneticisi Armand Chaudhary ile
   görüĢerek, Odamız tarafından hazırlanan Karadeniz ve Doğu Akdeniz destinasyon
   planlamalarını sunmuĢtur. Firma konuyla ilgilenmiĢ ve Odamızla bu konuda daha detaylı bir
   çalıĢma yapabileceğini ifade etmiĢtir.
      Oceania Cruises&Regent Seven Seas Cruises Liman Analisti Valeria Diez ve Liman
      Tarifeleri Bölümü Müdürü Jacqualine Jones ile görüĢülmüĢtür. Firma bu yıl ilk defa Marina
      adlı gemisi ile Ġzmir’e deneme seferi koyacaktır. Ancak Odamız ile irtibatta kalmak
      istediklerini belirtmiĢlerdir.

      Seabourn Cruise Lines Charter ve SatıĢlar Yöneticisi Robert Giraud ile görüĢülmüĢtür.
      Kendilerine Ġzmir ve destinasyon çalıĢmaları hakkında detaylı bir bilgi dosyası
      gönderilecektir.

      Royal Caribbean Cruises Ltd firması Kara Turları&Limanlar Planlama Bölümü Yöneticisi
      Paul Lougrin ile görüĢülmüĢtür. Kendilerine Ġzmir hakkında detaylı bilgi dosyası takdim
      edilmiĢtir. Ancak destinasyon ve tur çalıĢmaları ile ilgili de dosya gönderilecektir.
  Voyages to Antiquity firması SatıĢ ve Pazarlama Kıdemli Yöneticisi Mitchell Schlesinger ile
  görüĢülmüĢtür. Kendilerine Ġzmir ve destinasyon çalıĢmaları hakkında detaylı bir bilgi
  dosyası gönderilecektir.
  Celebrity, Royal Caribbean ve Azamara Club Cruises firmalarının Kara Turları Uzmanı
  Javier Adrianzen, Liman Operasyonları Yöneticisi Francisco Reddel ve Finansal Analist
  Yöneticisi Jorge L. Borges ile görüĢülmüĢtür. Kendilerine Ġzmir, Ġzmir Limanı ve destinasyon
  çalıĢmaları hakkında detaylı bir bilgi dosyası gönderilecektir.

  Norwegian Cruise Line Gelir Yönetimi Yöneticisi Sandra Roberts ile görüĢülmüĢtür.
  Kendilerine Ġzmir, Ġzmir Limanı ve destinasyon çalıĢmaları hakkında detaylı bir bilgi
  dosyası verilmiĢtir.

  DemirtaĢ fuarda ayrıca Selanik Ticaret Odası Sayman Üyesi Teodoros Stavridis, Selanik
  Limanı Müdürü Stylianos Aggeloudis ile de Ġzmir-Selanik arasında yeni bir yolcu ve yük
  hattı açılması konusunda olanakları da görüĢmüĢtür.
       DemirtaĢ, Tura Turizm BaĢkanı Erkunt Öner ile de görüĢerek, Seatrade Ġstanbul KıĢ
       Kruvaziyer Forumu’na katkı koyabileceğimizi ifade ederek, 2012 yılında Seatrade Kongre
       ve Fuarı’nı Ġzmir’de düzenlemeye talip olduklarını söylemiĢtir.
Genel olarak standı ziyaret eden her Ģirket limanlarda alınan yüksek vergiler ve son dönemde gündeme
gelen römorkaj ve pilotaj ücretlerinin ani artıĢından memnuniyetsizliğini aktarmıĢtır. Daha büyük
gemilerini Türkiye’ye getirmek isteyen firmaların bulunduğu ancak özellikle son dönemde yapılan
römorkaj ve pilotaj zammı sektörün ülkemizde geliĢimini olumsuz yönde etkilediği anlaĢılmıĢtır.

Heyet, fuarda bulunmanın yanı sıra Florida’nın en büyük akvaryumu olan Miami Seaquarium’u ve Miami
Limanı’nı da ziyaret etmiĢtir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:6/17/2011
language:Turkish
pages:7