043 by monitorul-oficial

VIEWS: 39 PAGES: 16

									                                          PARTEA     I
 Anul IX Ñ Nr. 43                    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                 Vineri, 14 martie 1997


                                          SUMAR

 Nr.                                        Pagina  Nr.                                              Pagina
               LEGI ªI DECRETE                        33.    Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
 31.  Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului                         nr. 33/1996 pentru îmbunãtãþirea regimului de impu-
    nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare                       nere ºi de utilizare a taxelor consulare încasate, în
    necesare pentru continuarea participãrii României                       strãinãtate, de cãtre reprezentanþele diplomatice ale
    la construirea Combinatului de produse cu conþinut                       României ....................................................................     4
    de nichel plus cobalt de la Las Camariocas Ñ                     83.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind apro-
    Republica Cuba .........................................................    2        barea Ordonanþei Guvernului nr. 33/1996 pentru
 81.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru                           îmbunãtãþirea regimului de impunere ºi de utilizare
    aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 29/1996 privind                      a taxelor consulare încasate, în strãinãtate, de cãtre
    asigurarea surselor financiare necesare pentru                         reprezentanþele diplomatice ale României...............                4
    continuarea participãrii României la construirea
    Combinatului de produse cu conþinut de nichel plus                                          «
    cobalt de la Las Camariocas Ñ Republica Cuba ....               2   85.    Ñ Decret privind aprobarea unor graþieri indivi-
                     «                              duale...........................................................................    5

 32.  Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului                    86.    Ñ Decret privind rechemarea unui ambasador......                    5
    nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre                   87.    Ñ Decret privind rechemarea unui ambasador......                    6
    Guvernul României ºi Organizaþia Europeanã de
                                               88.    Ñ Decret privind rechemarea unui ambasador......                    6
    Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor,
    semnat la Bucureºti la 9 septembrie 1994 ............             3   89.    Ñ Decret privind rechemarea unui ambasador......                    6

 82.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind apro-                   90.    Ñ Decret privind rechemarea unui ambasador......                    7
    barea Ordonanþei Guvernului nr. 32/1996 pentru                    91.    Ñ Decret privind rechemarea unui ambasador......                    7
    ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi
    Organizaþia Europeanã de Brevete privind coope-                           HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
    rarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureºti                  61. Ñ Hotãrâre privind acordarea cetãþeniei române .....                   8Ð11
    la 9 septembrie 1994 ...............................................      3
                                               65.    Ñ Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea
                     «                              Ministerului Justiþiei ...................................................     11Ð16
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43

               LEGI      ªI    DECRETE
                    PARLAMENTUL ROMÂNIEI

        CAMERA DEPUTAÞILOR                         SENATUL

                      LEGE
           pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 29/1996
            privind asigurarea surselor financiare necesare
          pentru continuarea participãrii României la construirea
           Combinatului de produse cu conþinut de nichel plus
            cobalt de la Las Camariocas Ñ Republica Cuba

          Parlamentul României adoptã prezenta lege.
           Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 29 din 6 august
        1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea par-
        ticipãrii României la construirea Combinatului de produse cu conþinut de
        nichel plus cobalt de la Las Camariocas Ñ Republica Cuba, emisã în
        temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a
        emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183
        din 8 august 1996.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 24 septembrie 1996,
        cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                     PREªEDINTELE SENATULUI
                        PETRE ROMAN
           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 24 februa-
        rie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                 p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                     ANDREI IOAN CHILIMAN
          Bucureºti, 12 martie 1997.
          Nr. 31.


                    PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                     DECRET
                 privind promulgarea Legii
          pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 29/1996
         privind asigurarea surselor financiare necesare pentru
        continuarea participãrii României la construirea Combinatului
            de produse cu conþinut de nichel plus cobalt
             de la Las Camariocas Ñ Republica Cuba
          În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
        României,
          Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
           Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
        Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru
        continuarea participãrii României la construirea Combinatului de produse cu
        conþinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas Ñ Republica Cuba ºi
        se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                     EMIL CONSTANTINESCU
          Bucureºti, 10 martie 1997.
          Nr. 81.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                   «
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43              3

                    PARLAMENTUL ROMÂNIEI

        CAMERA DEPUTAÞILOR                         SENATUL

                       LEGE
           privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 32/1996
          pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
          ºi Organizaþia Europeanã de Brevete privind cooperarea
             în domeniul brevetelor, semnat la Bucureºti
                   la 9 septembrie 1994

          Parlamentul României adoptã prezenta lege.
           Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 32 din 15 august
        1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi Organizaþia
        Europeanã de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la
        Bucureºti la 9 septembrie 1994, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea
        nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
        Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 august 1996.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 24 septembrie 1996,
        cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                     PREªEDINTELE SENATULUI
                        PETRE ROMAN
           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 24 februa-
        rie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                 p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                     ANDREI IOAN CHILIMAN
          Bucureºti, 12 martie 1997.
          Nr. 32.
                    PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                      DECRET
                  pentru promulgarea Legii
           privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 32/1996
          pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
          ºi Organizaþia Europeanã de Brevete privind cooperarea
             în domeniul brevetelor, semnat la Bucureºti
                   la 9 septembrie 1994
          În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
        României,
          Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
           Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
        Guvernului nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
        ºi Organizaþia Europeanã de Brevete privind cooperarea în domeniul breve-
        telor, semnat la Bucureºti la 9 septembrie 1994, ºi se dispune publicarea ei
        în Monitorul Oficial al României.
                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                     EMIL CONSTANTINESCU
          Bucureºti, 10 martie 1997.
          Nr. 82.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                   «
 4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43

                     PARLAMENTUL ROMÂNIEI

        CAMERA DEPUTAÞILOR                          SENATUL

                       LEGE
           privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 33/1996
             pentru îmbunãtãþirea regimului de impunere
         ºi de utilizare a taxelor consulare încasate, în strãinãtate,
           de cãtre reprezentanþele diplomatice ale României

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.
          Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 33 din 16 august
        1996 pentru îmbunãtãþirea regimului de impunere ºi de utilizare a taxelor
        consulare încasate, în strãinãtate, de cãtre reprezentanþele diplomatice ale
        României, emisã în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru abilita-
        rea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
        României, Partea I, nr. 195 din 21 august 1996, cu urmãtoarele modificãri:
          1. Punctul 1 al articolului I se eliminã.
          2. Punctul 2 al articolului I, referitor la litera b) din nota la anexa nr. 2,
        formeazã cuprinsul articolului I.

           Aceastã lege a fost adoptatã în ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi
        Senatului din 21 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) ºi ale
        art. 76 alin. (2) din Constituþia României.
             PREªEDINTELE              PREªEDINTELE SENATULUI
           CAMEREI DEPUTAÞILOR               PETRE ROMAN
            ION DIACONESCU


           Bucureºti, 12 martie 1997.
           Nr. 33.
                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                      DECRET
                  pentru promulgarea Legii
           privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 33/1996
             pentru îmbunãtãþirea regimului de impunere
         ºi de utilizare a taxelor consulare încasate, în strãinãtate,
           de cãtre reprezentanþele diplomatice ale României
          În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
        României,
           Preºedintele României d e c r e t e a z ã      :
           Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
        Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunãtãþirea regimului de impunere ºi de uti-
        lizare a taxelor consulare încasate, în strãinãtate, de cãtre reprezentanþele
        diplomatice ale României ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
        României.
                      PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                      EMIL CONSTANTINESCU

           Bucureºti, 10 martie 1997.
           Nr. 83.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                   «
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43              5

                    PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                     DECRET
              privind aprobarea unor graþieri individuale
          În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
          Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
          Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
          Ñ Apostu Gheorghe
          Ñ Farcaº Anton
          Ñ Liþã Ion
          Ñ Pelin Toader
          Ñ Prisecaru Mihai
          Ñ Puºcaº Dorina
          Ñ Traian Violeta.
          Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã
        urmãtorilor condamnaþi:
          Ñ Georoceanu Teodor
          Ñ Ghinga Mihai.
                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                     EMIL CONSTANTINESCU

                             În temeiul art. 99 alin. (2) din
                            Constituþia României, contrasemnãm
                            acest decret.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 VICTOR CIORBEA

          Bucureºti, 12 martie 1997.
          Nr. 85.
                    PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                      DECRET
                privind rechemarea unui ambasador
          În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
        României,
          Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
          Articol unic. Ñ Domnul Partenie Octavian se recheamã din calitatea
        de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Regatul Maroc.
                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                     EMIL CONSTANTINESCU

                             În temeiul art. 99 alin. (2) din
                            Constituþia României, contrasemnãm
                            acest decret.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 VICTOR CIORBEA

          Bucureºti, 12 martie 1997.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         Nr. 86.
 6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43

                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
                 privind rechemarea unui ambasador
           În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
           Preºedintele României d e c r e t e a z ã      :
           Articol unic. Ñ Domnul Gheorghiu Gheorghe Pancraþiu-Iuliu se
         recheamã din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al
         României pe lângã Sfântul Scaun.
                      PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                      EMIL CONSTANTINESCU
                            În temeiul art. 99 alin. (2) din
                           Constituþia României, contrasemnãm
                           acest decret.
                                   PRIM-MINISTRU
                                  VICTOR CIORBEA
           Bucureºti, 12 martie 1997.
           Nr. 87.


                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
                 privind rechemarea unui ambasador
           În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
           Preºedintele României d e c r e t e a z ã      :
           Articol unic. Ñ Domnul Vasile Leca se recheamã din calitatea de
         ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Croaþia.
                      PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                      EMIL CONSTANTINESCU
                            În temeiul art. 99 alin. (2) din
                           Constituþia României, contrasemnãm
                           acest decret.
                                   PRIM-MINISTRU
                                  VICTOR CIORBEA
           Bucureºti, 12 martie 1997.
           Nr. 88.

                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
                 privind rechemarea unui ambasador
           În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
           Preºedintele României d e c r e t e a z ã      :
           Articol unic. Ñ Domnul Dinucu Mihai se recheamã din calitatea de
         ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Slovacã.
                      PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                      EMIL CONSTANTINESCU
                            În temeiul art. 99 alin. (2) din
                           Constituþia României, contrasemnãm
                           acest decret.
                                   PRIM-MINISTRU
                                  VICTOR CIORBEA
          Bucureºti, 12 martie 1997.
Compression by  CVISION Technologies’
          Nr. 89.             PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43               7

                    PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                      DECRET
                privind rechemarea unui ambasador
          În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
          Preºedintele României d e c r e t e a z ã      :
          Articol unic. Ñ Domnul Manciur Emilian se recheamã din calitatea de
        ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Algerianã
        Democraticã ºi Popularã.
                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                     EMIL CONSTANTINESCU

                             În temeiul art. 99 alin. (2) din
                            Constituþia României, contrasemnãm
                            acest decret.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 VICTOR CIORBEA


          Bucureºti, 12 martie 1997.
          Nr. 90.
                    PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                      DECRET
                privind rechemarea unui ambasador
          În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
          Preºedintele României d e c r e t e a z ã      :
          Articol unic. Ñ Domnul Naghi Ioan se recheamã din calitatea de
        ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Marea Jamahirie
        Arabã Libianã Popularã Socialistã.
                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                     EMIL CONSTANTINESCU

                             În temeiul art. 99 alin. (2) din
                            Constituþia României, contrasemnãm
                            acest decret.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 VICTOR CIORBEA


          Bucureºti, 12 martie 1997.
          Nr. 91.Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43

              HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
                    privind acordarea cetãþeniei române

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
               Articol unic. Ñ În temeiul art. 11 din Legea cetãþeniei române
            nr. 21/1991, se acordã cetãþenia românã persoanelor care au avut aceastã
            cetãþenie ºi care cer redobândirea, cu pãstrarea domiciliului în strãinãtate,
            prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
                           PRIM-MINISTRU
                          VICTOR CIORBEA
                                      Contrasemneazã:
                                     p. Ministrul justiþiei,
                                      Dinu Ianculescu,
                                      secretar de stat
                                     p. Ministru de stat,
                                   ministrul afacerilor externe,
                                     Lazãr Comãnescu,
                                      secretar de stat
                                    p. Ministru de interne,
                                      Teodor Zaharia,
                                      secretar de stat

               Bucureºti, 10 martie 1997.
               Nr. 61.

                                                          ANEXÃ

                             L I S T A

              persoanelor pentru care s-a aprobat acordarea cetãþeniei române,
                conform art. 11 din Legea cetãþeniei române nr. 21/1991

   1. Marincaº Adelin Viorel, apatrid, nãscut la 24 februarie  9. Lucinescu Dumitru, cetãþean suedez, nãscut la
 1962 în Cluj-Napoca, judeþul Cluj, România, fiul lui Avram 21 mai 1927 în Botoºani, judeþul Botoºani, România, fiul
 ºi Viorica, cu domiciliul actual în România, judeþul Cluj, lui Teodor ºi Alexandrina, cu domiciliul actual în Suedia,
 Cluj-Napoca, Bd Eroilor nr. 43, ap. 2.             21154 Malmš, Bergsgatan 15 B.
   2. Toth Erna Elisabeth, cetãþean german, nãscutã la      10. Vlad Maria, cetãþean german, nãscutã la 20 ianuarie
 5 iunie 1957 în Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiica lui 1948 în localitatea Boz, judeþul Alba, România, fiica lui
 Maier Antoniu ºi Ana, cu domiciliul actual în Germania,
 68309 Mannheim, Dornheimer Ring 91.              Suciu Aurel ºi Ana, cu domiciliul actual în Germania,
   3. Oproiu Doina, cetãþean suedez, nãscutã la 25 aprilie 80939 MŸnchen, Heidemannstr. 25.
 1945 în localitatea Mãneciu Ungureni, judeþul Prahova,      11. Vlad Doru Mihai, cetãþean german, nãscut la
 România, fiica lui Moraru Iosif ºi Maria, cu domiciliul actual 21 februarie 1943 în localitatea Daia, judeþul Sibiu,
 în Suedia, 55464 Jšnkšping, Duvgatan 45.            România, fiul lui Mihai ºi Alexandra, cu domiciliul actual în
   4. Schotsch Friderika Margareta, cetãþean german, nãs- Germania, 80939 MŸnchen, Heidemannstr. 25.
 cutã la 26 iulie 1939 în localitatea Biertan, judeþul Sibiu,   12. Ršssler Michael, cetãþean german, nãscut la
 România, fiica lui Carol ºi Scharlota, cu domiciliul actual în 2 august 1961 în Bucureºti, România, fiul lui Stulowsky
 România, localitatea Richiº nr. 14, judeþul Sibiu.
   5. Daniliuc Ilie, cetãþean austriac, nãscut la 29 august Andrei ºi Sonia, cu domiciliul actual în Germania, 91074
 1962 în localitatea Salcea, judeþul Suceava, România, fiul Herzogenaurach, Ringstr. 115.
 lui Ioan ºi Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 1030     13. Teodorescu Gheorghe, cetãþean german, nãscut la
 Viena, Baumgasse 29Ð41, 60/1.                 8 mai 1919 în Bucureºti, România, fiul lui Mihail ºi Petra,
   6. Mihai Adriana, cetãþean german, nãscutã la 27 iunie cu domiciliul actual în Germania, 72762 Reutlingen,
 1943 în Slatina, judeþul Olt, România, fiica lui Mondescu Hagstr. 15.
 Alexandru ºi Constanþa, cu domiciliul actual în Germania,     14. Lita Nora Olguþa, cetãþean german, nãscutã la
 34125 Kassel, Vor der Hasenhecke 12.              31 mai 1959 în Bucureºti, România, fiica lui Negrescu
   7. Bâlcu Mihaela, cetãþean austriac, nãscutã la 18 iunie Constantin ºi Doina, cu domiciliul actual în Germania,
 1957 în Bucureºti, România, fiica lui Valeriu ºi Elena, cu
 domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Hillerstr. 4 A/44.  80469 MŸnchen, Westermuehlstr. 37.
   8. Bâlcu ªerban Dragoº, cetãþean austriac, nãscut la     15. Schotsch Dieter, cetãþean german, nãscut la
 19 iulie 1956 în Bucureºti, România, fiul lui Dragoº ºi    7 august 1969 în localitatea Mediaº, judeþul Sibiu,
 Leana, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, România, fiul lui Martin ºi Friderica-Margareta, cu domiciliul
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Hillerstr. 4 A/44.                       actual în România, judeþul Sibiu, localitatea Richiº nr. 14.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43                   9

   16. Schotsch Martin, cetãþean german, nãscut la        33. Peti Ibolya Eva, apatrid, nãscutã la 5 octombrie
 26 februarie 1939 în localitatea Laslea, judeþul Sibiu, 1971 în localitatea Cristuru Secuiesc, judeþul Harghita,
 România, fiul lui Ion ºi Susanna, cu domiciliul actual în România, fiica lui Peti Iulius ºi Elisabeta, cu domiciliul
 România, localitatea Richiº nr. 14, judeþul Sibiu.       actual în Germania, 72810 Gomaringen, Amselweg 16.
   17. Rusu Dinu Caius, cetãþean german, nãscut la        34. Peti Iuliu, apatrid, nãscut la 4 decembrie 1946 în
 18 ianuarie 1961 în Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiul localitatea Cristuru Secuiesc, judeþul Harghita, România, fiul
 lui Stelian ºi Dorina, cu domiciliul actual în Germania, lui Peti Ioan ºi Estera, cu domiciliul actual în Germania,
 90403 NŸrnberg, Weissgerbergasse 9.              72770 Reutlingen, OlŠckerweg 43.
   18. Teutsch Mihaela Constanþa, cetãþean german, nãs-     35. Peti Elisabeta, apatrid, nãscutã la 15 februarie 1950
 cutã la 8 noiembrie 1949 în localitatea Satulung, judeþul în localitatea Cristuru Secuiesc, judeþul Harghita, România,
 Cluj, România, fiica lui Pisãu Constantin ºi Eugenia, cu fiica lui Benkš Ilona ºi Gyula, cu domiciliul actual în
 domiciliul actual în Germania, 81737 MŸnchen, Kafkastr. 14. Germania, 72770 Reutlingen, OlŠckerweg 43.
   19. Voinea Valentin, apatrid, nãscut la 12 februarie 1968   36. Popescu Gheorghe Claudiu, apatrid, nãscut la
 în localitatea Buciumeni, judeþul Cãlãraºi, România, fiul lui 8 iunie 1972 în Brãila, judeþul Brãila, România, fiul lui
 Voinea Constantin ºi Maria, cu domiciliul actual în Canada, Popescu Aurel ºi Elena, cu domiciliul actual în Germania,
 3380 Sherbrooke, ap. 2, Montreal, Quebec, HIW, IC 4.      90419 NŸrnberg, Poppenreutherstr. 41a.
   20. Chirilaº Gheorghe, cetãþean german, nãscut la       37. Popescu Elena, apatrid, nãscutã la 21 mai 1947 în
 13 aprilie 1951 în localitatea Vama Buzãului, judeþul localitatea Lacu Sãrat, judeþul Brãila, România, fiica lui
 Braºov, România, fiul lui Chirilaº Victor ºi Elena, cu domi- Burlacu Radu ºi Stefana, cu domiciliul actual în Germania,
 ciliul actual în Germania, 10625 Berlin, Herderstr. 13.    90419 NŸrnberg, Poppenreutherstr. 41a.
   21. Pîndaru Nicolas, cetãþean francez, nãscut la       38. Popescu Lidia-Ionela, apatrid, nãscutã la 17 septem-
 13 decembrie 1955 în localitatea Pleºoiu, judeþul Dolj, brie 1977 în Brãila, judeþul Brãila, România, fiica lui
 România, fiul lui Constantin ºi Elena, cu domiciliul actual în Popescu Aurel ºi Elena, cu domiciliul actual în Germania,
 Franþa, St. Maur Des Fosses, 150 Bd De Creteil.        90419 NŸrnberg, Poppenreutherstr. 41a.
   22. Marinescu Angela, apatrid, nãscutã la 19 iulie 1952    39. Rieder Andreescu Sabin, cetãþean german, nãscut la
 în Bucureºti, România, fiica lui Hugo Mihai ºi Maria, cu 29 octombrie 1956 în Bucureºti, România, fiul lui
 domiciliul actual în Germania, 80803 MŸnchen, Andreescu Florea ºi Eugenia, cu domiciliul actual în
 Rheinstr. 10.                         Germania, 95234 Sparneck, SaalmŸhlstr. 26.
   23. Grau Lia-Irina, cetãþean german, nãscutã la        40. Hor nung Josef, cetãþean german, nãscut la
 25 octombrie 1946 în Timiºoara, judeþul Timiº, România, 8 noiembrie 1946 în localitatea Palota, judeþul Bihor,
 fiica lui Raþiu Eugen ºi Irina, cu domiciliul actual în România, fiul lui Hornung Anton ºi Ecaterina, cu domiciliul
 Germania, 90471 NŸrnberg, Hans Falladastr. 88.         actual în Germania, 97320 Sulzfeld/Main, Weingartenstr. 19.
   24. Vida Cornel, cetãþean german, nãscut la 6 septem-     41. Fulger Cristian, cetãþean german, nãscut la
 brie 1954 în localitatea Curtici, judeþul Arad, România, fiul 19 decembrie 1946 în Bucureºti, România, fiul lui Fulger
 lui Istvan ºi Katalina, cu domiciliul actual în Germania, Nicolae ºi Antoanetta, cu domiciliul actual în Germania,
 72768 Reutlingen, SteinhŠuserstr. 25.             58135 Hagen, Intzestr. 4.
   25. Vida Magdalena, cetãþean german, nãscutã la        42. Arnãutu Elena-Cristina, cetãþean german, nãscutã la
 20 ianuarie 1954 în localitatea Macea, judeþul Arad, 10 ianuarie 1972 în Bucureºti, România, fiica lui Arnãutu
 România, fiica lui Spitzer Andrei ºi Rosalia, cu domiciliul Gheorghe ºi Elena Florentina, cu domiciliul actual în
 actual în Germania, 72768 Reutlingen, SteinhŠuserstr. 25. Germania, 40472 DŸsseldorf, Wendersstr. 30.
   26. Vida Johann, cetãþean german, nãscut la 10 decem-     43. Bobes Aurelia, cetãþean german, nãscutã la 30 ianu-
 brie 1975 în Arad, judeþul Arad, România, fiul lui Vida arie 1928 în localitatea 23 August, judeþul Constanþa,
 Cornel ºi Magdalena, cu domiciliul actual în Germania, România, fiica lui Bera Zenovie ºi Ana, cu domiciliul actual
 72768 Reutlingen, SteinhŠuserstr. 25.             în Germania, 65824 Schwalbach am Taunus, Frankenstr. 4.
   27. Balan Gisela, cetãþean german, nãscutã la 18 sep-     44. Grigorie Mariana, apatrid, nãscutã la 17 iulie 1937
 tembrie 1924 în localitatea Vlãhiþa, judeþul Harghita, în Bucureºti, România, fiica lui Teodosiu Ioan ºi
 România, fiica lui Trawnitschek Iosif ºi Maria, cu domiciliul Constantina, cu domiciliul actual în Elveþia, 1004 Lausanne,
 actual în Germania, 20253 Hamburg, Mansteinstr. 44.      Av. du Grey 30.
   28. Balan Constantin, cetãþean german, nãscut la       45. Schneider Johann, cetãþean german, nãscut la
 11 ianuarie 1914 în localitatea Cãciulaþi, judeþul Ilfov, 14 iulie 1928 în localitatea Amnaº, judeþul Sibiu, România,
 România, fiul lui Balan Gheorghe ºi Maria, cu domiciliul fiul lui Ioan ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania,
 actual în Germania, 20253 Hamburg, Mansteinstr. 44.      61352 Bad Homburg v.d. Hšhe, Frankfurterlandstr. 42.
   29. Mihãilescu Bogdan Nicolae, cetãþean german, nãs-     46. Guder Valentina, apatrid, nãscutã la 14 septembrie
 cut la 14 iunie 1959 în Bucureºti, România, fiul lui Matei 1939 în localitatea Gãneºti, judeþul Galaþi, România, fiica lui
 Florian ºi Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 32105 Bujoreanu Mircea ºi Ilinca, cu domiciliul actual în
 Bad Salzuflen, Freiligrathstr. 2c.               Germania, 44147 Dortmund, Uhlandstr. 91.
   30. Soica Ujeniuc Mihai, apatrid, nãscut la 3 februarie    47. Costeaux Zlatinca, apatrid, nãscutã la 3 aprilie 1973
 1952 în localitatea Vatra Dornei, judeþul Suceava, România, în localitatea Sacoºu Turcesc, judeþul Timiº, România, fiica
 fiul lui Soica Nicolai ºi Maria, cu domiciliul actual în lui Cristea Adrian ºi Magda Lenuþa, cu domiciliul actual în
 Germania, 72800 Eningen, SchŸtzenhausplatz 3.         Franþa, 75020 Paris, 107 Rue D. Avron.
   31. Hinkel Roland-Horst, cetãþean german, nãscut la      48. Thiel Valentin, apatrid, nãscut la 16 august 1967 în
 12 august 1964 în localitatea Sânnicolau Mare, judeþul Bucureºti, România, fiul lui Cristian ºi Elena, cu domiciliul
 Timiº, România, fiul lui Hinkel Petru ºi Brunhilde, cu domi- actual în România, Bucureºti, Intrarea Târgu Frumos nr. 3,
 ciliul actual în Germania, 90439 NŸrnberg, BlŸcherstr. 28 e. bl. 7, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 4.
   32. Monea Valeanu, apatrid, nãscut la 1 iunie 1954 în     49. Fischer Robert, cetãþean german, nãscut la
 localitatea Coleºti, judeþul Bihor, România, fiul lui Monea 19 noiembrie 1967 în Reºiþa, judeþul Caraº-Severin,
 Costan ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania, 95447 România, fiul lui Carol ºi Helga Erika, cu domiciliul actual
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Bayreuth, Boecklinstr. 50.                   în Germania, 63739 Aschaffenburg, Friedrichstr. 27.
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43

   50. Don Felicia, apatrid, nãscutã la 4 ianuarie 1962 în    67. Cârpaci Maria, apatrid, nãscutã la 28 aprilie 1954 în
 localitatea Curtici, judeþul Arad, România, fiica lui Borbilãu localitatea Câlnic, judeþul Caraº-Severin, România, fiica lui
 Stefan ºi Floarea, cu domiciliul actual în România, judeþul Cîrpaci Iancu ºi Domnica, cu domiciliul actual în Spania,
 Arad, Arad, Cartierul Micalaca, bl. 304, sc. B, ap. 4.     Barcelona, str. Sicilia 408, et. 4, ap. 4.
   51. Lavric Dorin, apatrid, nãscut la 1 august 1968 în     68. Lochner Martin, cetãþean german, nãscut la 14 iulie
 localitatea Ibãneºti, judeþul Botoºani, România, fiul lui Pavel 1963 în localitatea Lechinþa, judeþul Bistriþa-Nãsãud,
 ºi Victoria, cu domiciliul actual în Germania, 89331 Burgau, România, fiul lui Martin ºi Sofia, cu domiciliul actual în
 Raiffeisenstr. 4.                        Germania, 48531 Nordhorn, Menkenweg 42.
   52. Curt Camelia, apatrid, nãscutã la 16 mai 1977 în      69. Ispir Lactanþiu, cetãþean german, nãscut la 8 iulie
 Bucureºti, România, fiica lui Curt Titu ºi Florica, cu domici- 1919 în Bucureºti, România, fiul lui Vasile ºi Ana, cu domi-
 liul actual în România, Bucureºti, str. Modoran Ene nr. 14, ciliul actual în Germania, 50126 Bergheim, Albrecht DŸrer
 bl. M.185, sc. A, et. 4, ap. 27, sectorul 5.          Allee 6.
   53. Leþu Dan, apatrid, nãscut la 24 august 1965 în       70. Berki Mircea Dan, cetãþean german, nãscut la 5 mai
 localitatea Mãciuca, judeþul Vâlcea, România, fiul lui Emil ºi 1964 în localitatea Bistriþa, judeþul Bistriþa-Nãsãud,
 Lucia, cu domiciliul actual în Austria, 4690 Schwanenstadt, România, fiul lui Mihai ºi Maria, cu domiciliul actual în
 Eglsee 4.                            Germania, 44575 Castrop Rauxel, Hochstr. 52.
   54. Cosma Gheorghe, cetãþean german, nãscut la         71. Varzescu Eugenia Gabriela, cetãþean german, nãs-
 11 februarie 1931 în localitatea Râu Alb, judeþul Hunedoara, cutã la 25 iunie 1939 în Piteºti, judeþul Argeº, România,
 România, fiul lui Cosma Nicolae ºi Lucreþia, cu domiciliul fiica lui Marinescu Nicolae ºi Elena, cu domiciliul actual în
 actual în Germania, 67547 Worms, Haspelgasse 2b.        Germania, 56077 Koblenz, Am Asterstein 6.
   55. Navratil Juliana, apatrid, nãscutã la 14 septembrie    72. Lukacsffy Zoltan Stefan, cetãþean german, nãscut la
 1952 în Târgu Mureº, judeþul Mureº, România, fiica lui 20 august 1942 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judeþul
 Ioan ºi Juliana, cu domiciliul actual în Germania, 74199 Harghita, România, fiul lui Odšn ºi Ibolya, cu domiciliul
 Untergruppenbach, Hauptstr. 37.                 actual în Germania, 86391 Stadtbergen, Hagenmaehderstr. 1.
   56. Bobeº Dragoº, cetãþean german, nãscut la 27 ianu-     73. Schneider Engelbert Wolfgang, cetãþean german,
 arie 1924 în localitatea Jegãlia, judeþul Ialomiþa, România, nãscut la 7 noiembrie 1951 în Reºiþa, judeþul Caraº-
 fiul lui Nicolae ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania, Severin, România, fiul lui Adam ºi Gertruda, cu domiciliul
 65824 Schwalbach am Taunus, Frankenstr. 4.           actual în Germania, 72760 Reutlingen, Berliner Ring 118.
   57. Cârpaci Mircea, apatrid, nãscut la 6 martie 1954 în    74. Schneider Theresia, cetãþean german, nãscutã la
 localitatea Cliciova, judeþul Timiº, România, fiul lui Dumitru 5 martie 1952 în localitatea Macea, judeþul Arad, România,
 ºi Ghizela, cu domiciliul actual în Spania, Barcelona, str. fiica lui Spitzer Andrei ºi Rosalia, cu domiciliul actual în
 Sicilia 408, et. 4, ap. 4.                   Germania, 72760 Reutlingen, Berliner Ring 118.
   58. ªamºudean Eleonora, cetãþean suedez, nãscutã la      75. Dinu Ioan, apatrid, nãscut la 5 iulie 1963 în
 22 octombrie 1936 în localitatea Cãpuº, judeþul Mureº, Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiul lui Dinu Ioan ºi
 România, fiica lui ªamºudean Petru ºi Saveta, cu domiciliul Radu Ana, cu domiciliul actual în Franþa, 92230 Paris,
 actual în Suedia, 21456 Malmš, Adjunktsgatan 3D.        Gerard Philipe Genevillers 6.
   59. Bora Dan Alexandru, cetãþean suedez, nãscut la       76. Dinu Carmen, apatrid, nãscutã la 18 februarie 1967
 7 septembrie 1954 în Cluj-Napoca, judeþul Cluj, România, în Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiica lui Boþ Gheorghe
 fiul lui Alexandru ºi Emilia, cu domiciliul actual în Suedia, ºi Kiss Vioara, cu domiciliul actual în Franþa, 92230 Paris,
 41518 Gšteborg, StjŠrnbildsgatan 114Ñ4.             Gerard Philipe Genevillers 6.
   60. Bora Corina Dana, cetãþean suedez, nãscutã la       77. Neda Cornel Licã, apatrid, nãscut la 4 februarie
 5 iulie 1961 în Cluj-Napoca, judeþul Cluj, România, fiica lui 1964 în Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiul lui Ilie ºi
 Ciotlãuº Grigore ºi Livia, cu domiciliul actual în Suedia, Ana, cu domiciliul actual în Franþa, 77240 Cesson, Route
 41518 Gšteborg, StjŠrnbildsgatan 114Ñ4.             de Mont Breau.
   61. Thal Florin Constantin, cetãþean german, nãscut la     78. Neda Lutian, apatrid, nãscut la 14 iulie 1944 în
 23 august 1951 în localitatea Brad, judeþul Hunedoara, localitatea Chevereºu Mare, judeþul Timiº, România, fiul lui
 România, fiul lui Tudorel Ioan ºi Maria, cu domiciliul actual Petru ºi Floarea, cu domiciliul actual în Franþa, 77240
 în Germania, 74072 Heilbronn, Luisenstr. 14.          Cesson, Route de Mont Breau.
   62. Gîrda Vasile, apatrid, nãscut la 22 martie 1945 în     79. Neda Ecaterina, apatrid, nãscutã la 8 septembrie
 localitatea Jabãr, judeþul Timiº, România, fiul lui Gîrda 1947 în localitatea Satchinez, judeþul Timiº, România, fiica
 Pavel ºi Patrafina, cu domiciliul actual în Germania, 84478 lui Luca Vasile ºi Magda Anica, cu domiciliul actual în
 Waldkraiburg, Berlinerstr. 33b.                 Franþa, 77240 Cesson, Route de Mont Breau.
   63. Weber Erich, cetãþean german, nãscut la 28 noiem-     80. Neda Mariana, apatrid, nãscutã la 27 iunie 1976 în
 brie 1939 în localitatea Vormloc, judeþul Alba, România, fiul localitatea Chevereºu Mare, judeþul Timiº, România, fiica lui
 lui Weber Mathias ºi Regina, cu domiciliul actual în Neda Petru ºi Maria, cu domiciliul actual în Franþa, 77240
 Germania, 72108 Rottenburg Hailfingen, Im Hof 07.        Cesson, Route de Mont Breau.
   64. Bãnicã Adrian, apatrid, nãscut la 3 ianuarie 1977 în    81. Petrovici Amelia Paraschiva, apatrid, nãscutã la
 Braºov, judeþul Braºov, România, fiul lui Bãnicã Nicolae ºi 20 iulie 1964 în localitatea Chevereºu Mare, judeþul Timiº,
 Elena, cu domiciliul actual în Germania, 90439 NŸrnberg, România, fiica lui Petrovici Marin ºi Neda Tatiana, cu domi-
 Leopoldstr. 25.                         ciliul actual în Franþa, 75020 Paris, D. Avron 107.
   65. Grosu Lucian, apatrid, nãscut la 3 mai 1942 în loca-    82. Dobrescu Ana, apatrid, nãscutã la 30 iunie 1955 în
 litatea Cîmpulung Moldovenesc, judeþul Suceava, România, Sibiu, judeþul Sibiu, România, fiica lui Albu Toma ºi Valeria,
 fiul lui Grosu Vasile ºi Sava Ileana, cu domiciliul actual în cu domiciliul actual în Canada, 379 Elm Av., app. B10,
 S.U.A., 12359 Wellington Park, Houston, Tx. 77072.       BeaconsfieldÑQuebec.
   66. Miclea Iosif Ion, apatrid, nãscut la 28 noiembrie     83. Haþegan Dan, cetãþean german, nãscut la 19 iunie
 1934 în localitatea Maidan, judeþul Caraº-Severin, România, 1959 în Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiul lui Ioan ºi
 fiul lui Gheorghe ºi Ana, cu domiciliul actual în Germania, Eva, cu domiciliul actual în Germania, 97078 WŸrzburg,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 51643 Gummersbach, In den Wiesen 11.              Ostpreussenstr. 7.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43                     11

   84. Anghel Crîºmãriþa, apatrid, nãscutã la 13 mai 1965      91. Matei Liviu, apatrid, nãscut la 13 iunie 1964 în
 în localitatea ªepreuº, judeþul Arad, România, fiica lui Miloº  Bucureºti, România, fiul lui Ion ºi Ioana, cu domiciliul actual
 ºi Ana, cu domiciliul actual în România, comuna Covãsinþ,    în România, Bucureºti, str. Dristor 112, bl. 13, sc. B,
 judeþul Arad.                          et. 10, ap. 85, sectorul 3.
   85. Dumitrescu Pauzania, apatrid, nãscutã la 3 ianuarie     92. Pintea Mihai, apatrid, nãscut la 28 martie 1958 în
 1957 în localitatea Arpaºu de Jos, judeþul Sibiu, România,    localitatea ªimleu, judeþul Sãlaj, România, fiul lui Octavian
 fiica lui Tãtãrescu Ion ºi Paraschiva, cu domiciliul actual în  ºi Floare, cu domiciliul actual în România, localitatea
 Germania, 71282 Hemmingen, Laurentiusstr. 7.           ªimleu Silvaniei, str. Horea nr. 4, judeþul Sãlaj.
   86. Hagen Maria, cetãþean german, nãscutã la 22 iulie      93. Oancea Stefan, apatrid, nãscut la 15 martie 1958 în
 1951 în localitatea Urziceni, judeþul Satu Mare, România,    Bucureºti, România, fiul lui Gheorghe ºi Ioana, cu domiciliul
 fiica lui Schwarzkopf Mihai ºi Maria, cu domiciliul actual în  actual în România, Bucureºti, str. Escalei nr. 31, sectorul 2.
 Germania, 69502 Hemsbach, Graudenzer Weg 17.             94. Visan Hesse Dragoº, cetãþean german, nãscut la
   87. Pal Zoltan Denes, cetãþean maghiar, nãscut la
                                 26 iunie 1931 în Constanþa, judeþul Constanþa, România,
 31 octombrie 1955 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judeþul
                                 fiul lui Stefan ºi Uliþa, cu domiciliul actual în Germania,
 Harghita, România, fiul lui Pal Bela ºi Szabo Margareta, cu
                                 30625 Hanovra, Brentanostr. 22.
 domiciliul actual în Ungaria, 1082 Budapesta, Kisfaludy 5,
 et. 1, ap. 8.                            95. Kristiansson Maria, cetãþean suedez, nãscutã la
   88. Roºu Ion, apatrid, nãscut la 4 aprilie 1948 în Arad,   3 noiembrie 1935 în localitatea Parava, judeþul Bacãu,
 judeþul Arad, România, fiul lui Costache ºi Chiþa, cu domi-   România, fiica lui Tache ºi Olimpia Teodorescu, cu domici-
 ciliul actual în Elveþia, Geneva, Meile dÕAubigne 26.      liul actual în Suedia, 28022 Vittsio, Karlpersonsvag. 13.
   89. Cosma Stefania, cetãþean german, nãscutã la         96. Ionescu Titus, cetãþean german, nãscut la 22 martie
 15 martie 1925 în Reºiþa, judeþul Caraº-Severin, România,    1929 în Buzãu, judeþul Buzãu, România, fiul lui Vasile ºi
 fiica lui Agner Ioan ºi Ana, cu domiciliul actual în       Pãuna, cu domiciliul actual în Germania, 76133 Karlsruhe,
 Germania, 67547 Worms, Haspelgasse 2b.              Herrenstr. 50.
   90. Ciuta Anca Eugenia, cetãþean german, nãscutã la       97. Cîrpaci Saur, apatrid, nãscut la 1 decembrie 1960
 15 februarie 1949 în Bucureºti, România, fiica lui Ionescu    în localitatea Covãsinþ, judeþul Arad, România, fiul lui Ilie ºi
 Dumitru ºi Dragomira, cu domiciliul actual în Germania,     Terezia, cu domiciliul actual în România, localitatea
 63450 Hanau, Sandeldamm 24b.                   Covãsinþ, judeþul Arad.
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
               privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Justiþiei

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

   Art. 1. Ñ (1) Ministerul Justiþiei este organul administra-    4. conduce, îndrumã ºi verificã activitatea privind execu-
 þiei publice centrale de specialitate care exercitã atribuþiile tarea pedepselor privative de libertate, precum ºi a unor
 prevãzute de lege în domeniul administraþiei justiþiei, al mãsuri educative aplicate minorilor, asigurând respectarea
 executãrii pedepselor, precum ºi cu privire la activitatea drepturilor ºi îndatoririlor prevãzute de lege în acest dome-
 Ministerului Public, asigurând condiþiile necesare organizãrii niu, de cãtre Direcþia Generalã a Penitenciarelor ºi de uni-
 funcþionãrii întregului sistem al justiþiei pe baza strictei apli- tãþile din subordinea acesteia;
 cãri a legii, corespunzãtor principiilor democratice ale statu-    5. propune Guvernului iniþierea unor proiecte de acte
 lui de drept.                           normative în domeniul sãu de activitate ºi participã la core-
   (2) Ministerul Justiþiei participã la elaborarea ºi perfec- larea legislaþiei interne cu Convenþia europeanã a drepturi-
 þionarea legislaþiei ºi realizeazã cooperarea internaþionalã în lor omului, cu celelalte reglementãri ale Consiliului Europei,
 domeniul sãu de activitate, conform prevederilor legale.      precum ºi cu normele dreptului comunitar;
   Art. 2. Ñ Raporturile Ministerului Justiþiei cu instanþele     6. coordoneazã lucrãrile pregãtitoare privind alcãtuirea
 judecãtoreºti ºi cu Ministerul Public sunt cele prevãzute de de coduri ºi participã la întocmirea proiectelor acestora;
 lege.                                 7. participã la elaborarea proiectelor de acte normative
   Art. 3. Ñ În vederea realizãrii obiectivelor prevãzute la iniþiate de alte ministere sau organe centrale ºi avizeazã
 art. 1, Ministerul Justiþiei are urmãtoarele atribuþii principale: toate proiectele de acte normative care sunt prezentate
   1. organizeazã ºi asigurã funcþionarea, din punct de spre aprobare Guvernului;
 vedere administrativ, a instanþelor judecãtoreºti;           8. asigurã editarea ºi publicarea ediþiilor oficiale ale
   2. verificã, în condiþiile legii, buna funcþionare a justiþiei Codului penal, Codului de procedurã penalã, Codului civil,
 ca serviciu public;                        Codului de procedurã civilã ºi Codului comercial;
   3. îndrumã ºi controleazã, în condiþiile legii, activitatea    9. participã, în condiþiile legii, la negocieri în vederea
 laboratoarelor de by CVISION Technologies’ PdfCompressor. Forinternaþionale, interesând domeniul
Compression expertizã criminalisticã;                încheierii de convenþii Evaluation Purposes Only
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43

 justiþiei; îndeplineºte sau asigurã aducerea la îndeplinire a lului Direcþiei Generale a Penitenciarelor ºi al unitãþilor din
 obligaþiilor ce revin Ministerului Justiþiei, instanþelor judecã- subordinea acesteia, precum ºi al Institutului Naþional al
 toreºti ºi birourilor notarilor publici, potrivit convenþiilor ºi Magistraturii ºi al laboratoarelor de expertize criminalistice,
 uzanþelor internaþionale;                     asigurând respectarea criteriilor referitoare la pregãtirea pro-
   10. vegheazã, în întreaga sa activitate, la respectarea fesionalã ºi la profilul moral, în condiþiile legii;
 drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului, precum ºi     22. efectueazã lucrãrile de secretariat ale Consiliului
 la asigurarea liberului acces la justiþie;             Superior al Magistraturii;
   11. elaboreazã studii privind cadrul înþelegerilor interna-    23. organizeazã verificarea profesionalã în vederea
 þionale interesând domeniul justiþiei; avizeazã, în limitele admiterii în magistraturã, examenele de capacitate ale jude-
 competenþei sale, proiecte de convenþii internaþionale, ante- cãtorilor, cele de acordare a gradului profesional ºi parti-
 rior aprobãrii negocierii lor; examineazã ºi face propuneri cipã la organizarea examenelor de notari publici;
 referitoare la adaptarea legislaþiei, spre a o face          24. elaboreazã documentele necesare pentru propunerile
 compatibilã cu obligaþiile asumate de România prin de numire a magistraþilor militari; elaboreazã documentele
 convenþii internaþionale sau ca membrã a diferite organiza-
                                  pentru acordarea gradelor militare, înaintarea în grad, tre-
 þii internaþionale; contribuie la activitatea de armonizare a
                                  cerea în rezervã ºi menþinerea în funcþie a personalului
 legislaþiei, în cadrul procesului de integrare europeanã;
                                  militar din aparatul Ministerului Justiþiei, din Direcþia
   12. îndeplineºte obligaþiile ce îi revin în materie de co-
                                  Generalã a Penitenciarelor ºi unitãþile din subordinea aces-
 operare judiciarã ºi juridicã internaþionalã sau în alte
                                  teia ºi din Serviciul Independent de Protecþie ºi
 materii interesând justiþia ºi asigurã, în aceste domenii,
 împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe ºi cu alte minis- Anticorupþie, conform legilor în vigoare; propune acordarea
 tere interesate, participarea României la structurile euro- ordinelor ºi medaliilor militare;
 pene ºi la alte structuri internaþionale;               25. asigurã, împreunã cu Institutul Naþional al Magistraturii,
   13. întocmeºte studii de practicã judiciarã ºi face propu-  formarea, pregãtirea ºi perfecþionarea magistraþilor;
 neri, în condiþiile legii, de promovare a unor recursuri în      26. asigurã formarea, specializarea ºi perfecþionarea
 interesul legii în cazurile de aplicare neuniformã a dispozi-   pregãtirii profesionale a grefierilor ºi a personalului birourilor
 þiilor legale;                           de publicitate imobiliarã ºi mobiliarã;
   14. întocmeºte lucrãri pregãtitoare ºi face propuneri în     27. organizeazã ºi sprijinã documentarea ºi pregãtirea
 legãturã cu cererile de graþieri, de comutare a pedepselor,    profesionalã a personalului de la instanþele judecãtoreºti,
 precum ºi de amnistiere a unor infracþiuni; efectueazã de la laboratoarele de expertize criminalistice ºi a celorlalte
 lucrãrile necesare pentru informarea Curþii Supreme de categorii de personal;
 Justiþie, în vederea soluþionãrii cererilor de strãmutare a      28. asigurã condiþiile materiale corespunzãtoare desfãºu-
 cauzelor;                             rãrii activitãþii instanþelor judecãtoreºti ºi a unitãþilor din
   15. exercitã, în numele Guvernului României, prerogati- subordine;
 vele de agent guvernamental în procedurile din cadrul         29. asigurã condiþiile de odihnã, tratament ºi recuperare
 Comisiei ºi Curþii Europene a Drepturilor Omului;         a stãrii de sãnãtate a magistraþilor, a familiilor acestora ºi
   16. elaboreazã ºi propune Guvernului, în cooperare cu a celuilalt personal din sistemul justiþiei;
 celelalte organe ale administraþiei publice centrale de spe-      30. coordoneazã ºi îndrumã, din punct de vedere admi-
 cialitate, autoritãþi sau instituþii publice interesate, instru- nistrativ, activitatea de expertizã tehnicã judiciarã ºi organi-
 mentele juridice corespunzãtoare pentru aducerea la zeazã examenele pentru atribuirea calitãþii de ”expert
 îndeplinire a obligaþiilor stabilite în sarcina statului român tehnicÒ;
 prin hotãrârile organismelor cu atribuþii jurisdicþionale ale     31. îndeplineºte atribuþiile care îi sunt stabilite prin lege
 Consiliului Europei;                        în legãturã cu desfãºurarea activitãþii jurisconsulþilor;
   17. îndeplineºte atribuþiile stabilite prin Legea notarilor    32. asigurã lucrãrile date în competenþa sa de Legea
 publici ºi a activitãþii notariale nr. 36/1995, precum ºi cele cetãþeniei române nr. 21/1991;
 prevãzute de Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare      33. asigurã introducerea metodelor moderne în materie
 nr. 7/1996;                            de documentare ºi sistematizare a legislaþiei la nivelul
   18. asigurã atestarea interpreþilor judiciari ºi a traducãto- cerinþelor actuale ale tehnicii în domeniul informaþional;
 rilor ce pot fi folosiþi de organele judiciare;          coopereazã în acest domeniu cu Secretariatul General al
   19. asigurã, în condiþiile legii, tipãrirea ºi difuzarea tim- Guvernului ºi cu Consiliul Legislativ;
 brului judiciar, precum ºi gestionarea ºi utilizarea fondurilor    34. exercitã atribuþiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ
 rezultate; asigurã organizarea evidenþei taxelor de timbru de specialitate al administraþiei publice centrale, cu privire
 achitate, conform legii, pentru activitãþile desfãºurate de la regiile autonome care sunt sub autoritatea sa;
 instanþele judecãtoreºti;                       35. îndeplineºte orice alte atribuþii care îi revin prin alte
   20. organizeazã ºi efectueazã lucrãrile de statisticã judi- acte normative.
 ciarã ºi notarialã ºi elaboreazã studii ºi lucrãri de sintezã     Art. 4. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale, Ministerul
 cu privire la evoluþia fenomenului judiciar, publicitatea imo- Justiþiei colaboreazã cu celelalte ministere ºi organe de
 biliarã, activitatea instanþelor judecãtoreºti, a birourilor nota- specialitate ale administraþiei publice centrale, cu autoritãþile
 rilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a publice locale, asociaþiile magistraþilor, Uniunea Avocaþilor
 Direcþiei Generale a Penitenciarelor ºi a Institutului Naþional din România, Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici, precum
 al Magistraturii;                         ºi cu alte organizaþii neguvernamentale.
   21. întocmeºte lucrãrile necesare în vederea recrutãrii,     Art. 5. Ñ (1) Ministerul Justiþiei are în structura organi-
 selecþionãrii, numirii, transferãrii, promovãrii ºi eliberãrii din zatoricã direcþii generale, direcþii, servicii ºi birouri.
 funcþie a personalului de la instanþele judecãtoreºti ºi par-     (2) Structura organizatoricã a Ministerului Justiþiei este
 chetele de pe lângã CVISION Technologies’ PdfCompressor. nr. Evaluation Purposes Only
Compression byacestea, a notarilor publici, a persona- prevãzutã în anexaFor 1. În cadrul acesteia, prin ordin al
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43                        13

ministrului justiþiei se pot organiza servicii ºi birouri, precum     (2) Personalul necesar pentru fiecare unitate din siste-
ºi colective temporare prevãzute în art. 9 din Legea         mul justiþiei se stabileºte prin ordin al ministrului justiþiei, în
nr. 40/1991, republicatã.                       limita numãrului maxim de posturi aprobat.
  (3) Coordonarea direcþiilor ºi a altor compartimente inde-      (3) Structura organizatoricã, normativele de personal, cri-
pendente de cãtre secretarii de stat ºi directorul general,      teriile de constituire a compartimentelor ºi statele de funcþii
prevãzutã în anexa nr. 1, poate fi modificatã prin ordin al      pentru instituþiile publice din sistemul justiþiei, finanþate de
ministrului justiþiei.                        la bugetul de stat, precum ºi atribuþiile acestora se stabi-
  (4) Atribuþiile ºi sarcinile secretarilor de stat ºi ale direc-  lesc prin ordin al ministrului justiþiei, în condiþiile legii.
torului general se stabilesc prin ordin al ministrului justiþiei.     Art. 13. Ñ (1) Unitãþile subordonate Ministerului Justiþiei
  (5) Atribuþiile ºi modul de funcþionare a compartimentelor    sunt prevãzute în anexa nr. 3.
din aparatul propriu al Ministerului Justiþiei se stabilesc prin     (2) Institutul Naþional al Magistraturii este coordonat de
regulamentul de organizare ºi funcþionare a acestuia, care      ministrul justiþiei.
se aprobã prin ordin al ministrului justiþiei.              (3) Direcþia Generalã a Penitenciarelor, împreunã cu uni-
  Art. 6. Ñ (1) Secretarul general este asimilat, în ierarhia    tãþile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de
funcþiilor ºi ca salarizare, cu directorul general. Secretarul    Protecþie ºi Anticorupþie, precum ºi laboratoarele de exper-
general este numit în funcþie de cãtre ministrul justiþiei.      tizã criminalisticã sunt coordonate de cãtre un secretar de
  (2) Secretarul general îndeplineºte atribuþiile ce-i sunt     stat.
delegate de ministrul justiþiei, acþioneazã pentru aducerea la      Art. 14. Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor ºi uni-
îndeplinire a ordinelor ºi mãsurilor stabilite de acesta, spri-    tãþile din subordine, precum ºi Serviciul Independent de
jinã secretarii de stat în coordonarea compartimentelor din      Protecþie ºi Anticorupþie funcþioneazã în baza statelor de
subordinea lor ºi asigurã buna desfãºurare a relaþiilor dintre    organizare aprobate de ministrul justiþiei.
direcþii ºi celelalte compartimente ale ministerului.           În structura organizatoricã a Direcþiei Generale a
  Art. 7. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi este de 300,        Penitenciarelor funcþioneazã: direcþii, servicii independente,
exclusiv demnitarii.                         servicii, birouri ºi secþii, iar unitãþile din subordine sunt
  (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din      organizate pe sectoare de activitate, secþii ºi birouri.
structura organizatoricã se stabileºte prin ordin al ministrului     Art. 15. Ñ Ministerul Justiþiei are în dotare, pentru apa-
justiþiei.                              ratul propriu, un numãr de 9 autoturisme.
  Art. 8. Ñ (1) Conducerea Ministerului Justiþiei se exer-       Art. 16. Ñ Anexele 1Ñ3 fac parte integrantã din pre-
citã de cãtre ministru. Pe lângã ministru funcþioneazã un       zenta hotãrâre.
colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenþa         Art. 17. Ñ (1) Prefecturile, în colaborare cu autoritãþile
colegiului se stabileºte prin ordin al ministrului justiþiei.     administraþiei publice locale, vor sprijini Ministerul Justiþiei
  (2) Ministrul justiþiei conduce întreaga activitate a minis-   prin asigurarea spaþiilor necesare instanþelor judecãtoreºti,
terului ºi îl reprezintã în raporturile cu celelalte ministere,    luând totodatã mãsuri pentru eliberarea ºi restituirea imobi-
alte autoritãþi publice ºi organizaþii, precum ºi cu persoane     lelor care au aparþinut acestora.
juridice ºi fizice, din þarã ºi din strãinãtate.             (2) În localitãþile în care instanþele judecãtoreºti nu dis-
  (3) Ministrul justiþiei poate delega dreptul de semnãturã     pun de spaþii corespunzãtoare, acestora le vor fi atribuite,
secretarilor de stat, secretarului general ºi directorului gene-   în condiþiile legii, terenuri în vederea construirii de sedii
ral, cu excepþia atribuþiei de ordonator de credite, care       proprii.
poate fi delegatã numai înlocuitorului de drept.             (3) Ministerul Justiþiei va prevedea, în programul propriu
  Art. 9. Ñ Ministrul justiþiei poate constitui organisme      de investiþii, fonduri în vederea construirii unor astfel de
consultative care sã contribuie la realizarea reformei justiþiei   obiective.
ºi la colaborarea cu societatea civilã.                  (4) În termen de 30 de zile de la data publicãrii pre-
  Art. 10. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale, ministrul justi-   zentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul
þiei emite ordine ºi instrucþiuni.                  Justiþiei va prezenta Guvernului lista terenurilor necesare
  Art. 11. Ñ Numirea ºi eliberarea din funcþie a agentului     pentru amplasarea sediilor de instanþe judecãtoreºti ºi de
guvernamental pentru Consiliul Europei se fac prin decizie      parchete de pe lângã acestea.
a primului-ministru, la propunerea ministrului justiþiei, cu avi-     Art. 18. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotã-
zul ministrului de externe.                      râri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 450/1994 privind
  Art. 12. Ñ (1) Unitãþile din sistemul justiþiei sunt prevã-    organizarea ºi funcþionarea Ministerului Justiþiei, republicatã
zute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinþeazã ºi se organi-       în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29
zeazã potrivit legii.                         decembrie 1995.
                              PRIM-MINISTRU
                             VICTOR CIORBEA
                                              Contrasemneazã:
                                              Ministrul justiþiei,
                                               Valeriu Stoica
                                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                               Mircea Ciumara
                                        p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                             Petru Radu-Pãun Jura,
                                               secretar de stat
   Bucureºti, 10 martie 1997.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  Nr. 65.
                                                                                                                                                                                                               ANEXA Nr. 1
                                                                                                                                                                                                       Numãrul maxim de posturi: 300
                                                                                                                                                                                                                               14
                                                                                                                                                                                                           (exclusiv demnitarii)
                                                                                                                ORGANIGRAMA MINISTERULUI JUSTIÞIEI                                                                                                                                    MINISTRU*)                                                       CABINETUL MINISTRULUI
                                                        Consilieri:
                                                                                                                                                                                        CONTROL FINANCIAR
                                                        Ñ purtãtor de cuvânt
                                                                                                                                                                                          PROPRIU
                                                        Ñ birou de presã
                                                        Ñ secretariat
                                                                     SECRETAR DE STAT                                                  SECRETAR GENERAL                                         SECRETAR DE STAT**)
                                                                                                                                DIRECTOR GENERAL
                                                                                                                                                                                                                               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43
                                       DIRECÞIA LEGISLAÞIE ªI STUDII
                                                       DIRECÞIA RELAÞII INTERNA-
                                                       ÞIONALE ªI INTEGRARE
                                                       EUROPEANÃ
                                                                     DIRECÞIA AGENTULUI
                                                                     GUVERNAMENTAL PENTRU
                                                                     CONSILIUL EUROPEI
                                                                                 DIRECÞIA JUDICIARÃ
                                                                                           BIROUL PENTRU PROBELEME
                                                                                           DE CETÃÞENIE
                                                                                                        SERVICIUL ADMINISTRATIV
                                                                                                                     DIRECÞIA ORGANIZAREA
                                                                                                                     INSTANÞELOR ªI RESURSE
                                                                                                                     UMANE
                                                                                                                                  DIRECÞIA INSTANÞELOR
                                                                                                                                  MILITARE***)
                                                                                                                                             DIRECÞIA PENTRU PUBLICITATE
                                                                                                                                             IMOBILIARÃ ªI MOBILIARÃ ªI
                                                                                                                                             NOTARI PUBLICI
                                                                                                                                                            SERVICIUL INFORMATICÃ
                                                                                                                                                            JURIDICÃ
                                                                                                                                                                        CORPUL DE INSPECÞIE
                                                                                                                                                                        PENITENCIARÃ
                                                                                                                                                                                   DIRECÞIA RELAÞII CU
                                                                                                                                                                                   PUBLICUL ªI SECRETARIAT
                                                                                                                                                                                                CONTENCIOS
                                                                                                                                                                                                        DIRECÞIA ECONOMICÃ
                                                                                                                                                                                                                  DIRECÞIA RELAÞII CU
                                                                                                                                                                                                                  MINISTERUL PUBLIC ªI
                                                                                                                                                                                                                  COORDONAREA STRATEGIEI
                                                                                                                                                                                                                  ANTIINFRACÞIONALE
       ***) Coordoneazã Institutul Naþional al Magistraturii, subordonat Ministerului Justiþiei.
       ***) Coordoneazã Direcþia Generalã a Penitenciarelor, Regia Autonomã ”MultiproductÒ, Laboratorul Central de Expertize Criminalistice, unitãþile subordonate Ministerului Justiþiei, precum ºi
  Serviciul Independent de Protecþie ºi Anticorupþie.
       ***) Direcþia instanþelor militare este coordonatã cu privire la activitatea de specialitate.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43                                 15
                                                                           ANEXA Nr. 2
                                     UNITÃÞILE
                      din sistemul justiþiei, finanþate de la bugetul de stat
                                     A. Curþi de apel

  1.  Curtea de Apel Alba Iulia     6. Curtea de Apel Braºov          9.  Curtea de Apel Constanþa      13. Curtea de Apel Târgu
  2.  Curtea de Apel Piteºti       7. Curtea de Apel Bucureºti        10.  Curtea de Apel Craiova         Mureº
  3.  Curtea de Apel Bacãu
  4.  Curtea de Apel Oradea       8. Curtea de Apel Cluj-          11.  Curtea de Apel Galaþi       14. Curtea de Apel Ploieºti
  5.  Curtea de Apel Suceava        Napoca                 12.  Curtea de Apel Iaºi        15. Curtea de Apel Timiºoara

                                     B. Tribunale
  1.  Tribunalul Alba          11.  Tribunalul  Caraº-Severin      21.  Tribunalul  Harghita       32.  Tribunalul  Sãlaj
  2.  Tribunalul Arad          12.  Tribunalul  Cãlãraºi        22.  Tribunalul  Hunedoara       33.  Tribunalul  Sibiu
  3.  Tribunalul Argeº         13.  Tribunalul  Cluj          23.  Tribunalul  Ialomiþa       34.  Tribunalul  Suceava
  4.  Tribunalul Bacãu         14.  Tribunalul  Constanþa        24.  Tribunalul  Iaºi         35.  Tribunalul  Teleorman
  5.  Tribunalul Bihor         15.  Tribunalul  Covasna         25.  Tribunalul  Maramureº       36.  Tribunalul  Timiº
                                            26.  Tribunalul  Mehedinþi
  6.  Tribunalul Bistriþa-Nãsãud    16.  Tribunalul  Dâmboviþa                            37.  Tribunalul  Tulcea
                                            27.  Tribunalul  Mureº
  7.  Tribunalul Botoºani        17.  Tribunalul  Dolj          28.  Tribunalul  Neamþ         38.  Tribunalul  Vaslui
  8.  Tribunalul Braºov         18.  Tribunalul  Galaþi         29.  Tribunalul  Olt          39.  Tribunalul  Vâlcea
  9.  Tribunalul Brãila         19.  Tribunalul  Giurgiu         30.  Tribunalul  Prahova        40.  Tribunalul  Vrancea
  10.  Tribunalul Buzãu         20.  Tribunalul  Gorj          31.  Tribunalul  Satu Mare       41.  Tribunalul  Bucureºti
                                     C. Judecãtorii

  Judeþul         Judecãtoria            Judeþul        Judecãtoria           Judeþul         Judecãtoria

 Alba         1.  Alba Iulia                     45.  Moldova Nouã        Hunedoara       87.  Deva
            2.  Câmpeni                      46.  Bozovici                     88.  Hunedoara
            3.  Aiud            Cãlãraºi        47.  Cãlãraºi                     89.  Petroºani
            4.  Blaj                        48.  Olteniþa                     90.  Brad
            5.  Sebeº                       49.  Lehliu-Garã                    91.  Haþeg
 Arad         6.  Arad            Cluj          50.  Cluj-Napoca                    92.  Orãºtie
            7.  Ineu                        51.  Turda           Ialomiþa        93.  Slobozia
            8.  Lipova                       52.  Dej                        94.  Urziceni
            9.  Gurahonþ                      53.  Huedin                      95.  Feteºti
            10.  Chiºineu-Criº                   54.  Gherla
                                                         Iaºi          96.  Iaºi
 Argeº        11.  Piteºti           Constanþa       55.  Constanþa
                                                                    97.  Paºcani
            12.  Câmpulung                     56.  Medgidia
            13.  Curtea de Argeº                  57.  Hârºova                      98.  Hârlãu
            14.  Costeºti                      58.  Bãneasa                      99.  Rãducãneni
 Bacãu        15.  Bacãu                       59.  Mangalia          Ilfov         100.  Buftea (nr. 2
            16.  Oneºti           Covasna        60.  Sfântu Gheorghe                     Ilfov)
            17.  Moineºti                      61.  Târgu Secuiesc                  101.  Ilfov (nr. 1 Ilfov,
            18.  Parincea                      62.  Întorsura                        cu sediul în
            19.  Buhuºi                          Buzãului                        municipiul
 Bihor        20.  Oradea           Dâmboviþa       63.  Târgoviºte                       Bucureºti)
            21.  Beiuº                       64.  Gãeºti           Maramureº       102.  Baia Mare
            22.  Marghita                      65.  Pucioasa                     103.  Sighetu
            23.  Aleºd                       66.  Rãcari                         Marmaþiei
 Bistriþa-Nãsãud   24.  Bistriþa                      67.  Moreni                      104.  Viºeu de Sus
            25.  Nãsãud           Dolj          68.  Craiova                     105.  Târgu Lãpuº
            26.  Beclean                      69.  Bãileºti                     106.  Dragomireºti
 Botoºani       27.  Botoºani                      70.  Filiaºi          Mehedinþi       107.  Drobeta-Turnu
            28.  Dorohoi                      71.  Segarcea                        Severin
            29.  Sãveni                       72.  Calafat                     108.  Strehaia
            30.  Darabani          Galaþi         73.  Galaþi                      109.  Orºova
 Braºov        31.  Braºov                       74.  Tecuci
                                                                    110.  Vânju Mare
            32.  Fãgãraº                      75.  Târgu Bujor
                                                                    111.  Baia de Aramã
            33.  Rupea                       76.  Bereºti
                                                         Mureº         112.  Târgu Mureº
            34.  Zãrneºti          Giurgiu        77.  Giurgiu
 Brãila        35.  Brãila                       78.  Bolintin-Vale                  113.  Sighiºoara
            36.  Fãurei           Gorj          79.  Târgu Jiu                    114.  Reghin
            37.  Însurãþei                     80.  Târgu-Cãrbuneºti                 115.  Târnãveni
 Buzãu        38.  Buzãu                       81.  Novaci                      116.  Luduº
            39.  Râmnicu Sãrat                   82.  Motru                      117.  Sângeorgiu de
            40.  Pãtârlagele         Harghita        83.  Miercurea-Ciuc                     Pãdure
            41.  Pogoanele                     84.  Odorheiu          Neamþ         118.  Piatra-Neamþ
 Caraº-Severin    42.  Reºiþa                          Secuiesc                     119.  Roman
            43.  Caransebeº                     85.  Topliþa                     120.  Târgu-Neamþ
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            44.  Oraviþa  86.                      Gheorgheni                    121.  Bicaz
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43

    Judeþul      Judecãtoria           Judeþul        Judecãtoria           Judeþul         Judecãtoria

 Olt        122.  Slatina           Suceava      143. Suceava                       164.  Huºi
          123.  Caracal                     144. Câmpulung                      165.  Murgeni
          124.  Corabia                       Moldovenesc          Vâlcea        166.  Râmnicu Vâlcea
          125.  Balº                      145. Rãdãuþi                       167.  Drãgãºani
          126.  Scorniceºti                   146. Fãlticeni                      168.  Horezu
 Prahova      127.  Ploieºti                    147. Vatra Dornei                    169.  Brezoi
          128.  Câmpina                     148. Gura Humorului                   170.  Bãlceºti
          129.  Vãlenii de Munte       Teleorman     149. Alexandria           Vrancea       171.  Focºani
          130.  Mizil                      150. Roºiori de Vede                   172.  Panciu
                                      151. Turnu Mãgurele                   173.  Adjud
          131.  Sinaia
                                      152. Videle             Bucureºti      174.  Judecãtoria
 Satu Mare     132.  Satu Mare
                                      153. Zimnicea                          Sectorului 1
          133.  Carei
                            Timiº       154. Timiºoara                      175.  Judecãtoria
          134.  Negreºti-Oaº                  155. Lugoj                           Sectorului 2
          135.  Zalãu                      156. Deta                        176.  Judecãtoria
          136.  ªimleu Silvaniei                157. Sânnicolau Mare                      Sectorului 3
          137.  Jibou                      158. Fãget                        177.  Judecãtoria
 Sibiu       138.  Sibiu            Tulcea       159. Tulcea                           Sectorului 4
          139.  Mediaº                     160. Babadag                       178.  Judecãtoria
          140.  Agnita                     161. Mãcin                           Sectorului 5
          141.  Avrig            Vaslui       162. Vaslui                       179.  Judecãtoria
          142.  Sãliºte                     163. Bârlad                           Sectorului 6
      NOTÃ:
      Unitãþile prevãzute în anexa nr. 2 pot utiliza un numãr maxim de 11.090 posturi.
                                                                 ANEXA Nr. 3

                                   UNITÃÞILE
                            subordonate Ministerului Justiþiei

                                               Numãrul maxim         Sursa de
                                                de posturi         finanþare

         A. Institutul Naþional al Magistraturii                       44      Bugetul de stat
         B. Laboratoare de expertize criminalistice                     40      Bugetul de stat
           a) Laboratorul Central de Expertize Criminalistice
            Bucureºti
           b) Laboratorul Interjudeþean de Expertize Criminalistice
            Bucureºti
           c) Laboratorul Interjudeþean de Expertize Criminalistice
            Cluj
         C. Direcþia Generalã a Penitenciarelor*)                    10.443      Bugetul de stat ºi
                                                         venituri extrabugetare
           a) 5 penitenciare de maximã siguranþã
           b) 26 penitenciare
           c) 4 centre de reeducare pentru minori
           d) 2 spitale penitenciare
           e) ªcoala Militarã pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea
            Subofiþerilor de Penitenciare
           f) Baza de Aprovizionare, Desfacere ºi Reparaþii
            Mijloace de Transmisiuni
           g) Subunitatea de pazã, escortare, vagoane penitenciar
         D. Serviciul Independent de Protecþie ºi Anticorupþie               140      Bugetul de stat
         E. Regia Autonomã ”MultiproductÒ.
            *) Unitate parþial finanþatã de la bugetul de stat, conform Decretului nr. 127/1980.                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 335.01.11/4028

 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/1997 conþine 16 pagini.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluationlei  Preþul 480
                                          Purposes Only
                                             40.816

								
To top