995 by monitorul-oficial

VIEWS: 82 PAGES: 8

									                                             PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 995                   LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                                Joi, 28 octombrie 2004                                              SUMAR


Nr.                                            Pagina  Nr.                                            Pagina

       HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                                 administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
1.741.  — Hot„r‚re privind transmiterea unui imobil din                            Internelor, pentru Inspectoratul General al Poli˛iei
     domeniul public al statului ∫i din administrarea                           de Frontier„ ...............................................................    5
     Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public                    1.747. — Hot„r‚re privind transmiterea unor terenuri
     al ora∫ului V‚nju Mare ∫i Ón administrarea                            aflate Ón domeniul public al statului din
     Consiliului Local al Ora∫ului V‚nju Mare, jude˛ul                        administrarea Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia
     Mehedin˛i....................................................................    2      Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a Ón
1.742.  — Hot„r‚re privind transmiterea unui imobil din                         administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
     domeniul public al statului ∫i din administrarea                         Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor .............                6
     Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public
     al comunei Bradu ∫i Ón administrarea Consiliului                     1.757. — Hot„r‚re privind aprobarea bugetelor de
     Local al Comunei Bradu, jude˛ul Arge∫ ..................               3      venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale
                                                     unor agen˛i economici care func˛ioneaz„ sub
1.743  — Hot„r‚re privind transmiterea unui imobil din                         autoritatea    Ministerului      Transporturilor,
     domeniul public al statului ∫i din administrarea
     Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public                        Construc˛iilor ∫i Turismului........................................          7
     al municipiului Roman ∫i Ón administrarea                         1.780. — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului
     Consiliului Local al Municipiului Roman, jude˛ul                         Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004, din
     Neam˛.........................................................................    4      Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
1.744.  — Hot„r‚re privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un                       Guvernului, pentru Catedrala Ortodox„ Rom‚n„
     imobil, proprietate public„ a statului, din                           îSf‚nta Treime“ din municipiul Baia Mare, jude˛ul
     administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón                         Maramure∫ ...............................................................       7–8
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 995/28.X.2004

    HOT√R¬RI               ALE      GUVERNULUI                   ROM¬NIEI
                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
      privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
         Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al ora∫ului V‚nju Mare
       ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului V‚nju Mare, jude˛ul Mehedin˛i
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd         administrarea Consiliului Local al Ora∫ului V‚nju Mare,
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte        jude˛ul Mehedin˛i.
                                      Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
                                    art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale      interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
Ón domeniul public al ora∫ului V‚nju Mare ∫i Ón             vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                                PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                                  Contrasemneaz„:
                                              p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
                                               George Cristian Maior,
                                                 secretar de stat
                                     p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                                Toma Zaharia,
                                                secretar de stat
                                         Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                                Gheorghe Emacu
                                              p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                Gheorghe Gherghina,
                                                  secretar de stat

    Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
    Nr. 1.741.                                                                        ANEX√

                          DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
    Ón domeniul public al ora∫ului V‚nju Mare ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului V‚nju Mare,
                         jude˛ul Mehedin˛i
                                     Codul de clasificare
    Locul        Persoana        Persoana       din inventarul bunurilor
 unde este situat     juridic„        juridic„       aflate Ón administrarea
                                                      Caracteristicile tehnice ale imobilului
   imobilul      de la care        la care     Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
 care se transmite  se transmite imobilul  se transmite imobilul   care alc„tuiesc domeniul
                                       public al statului

Ora∫ul V‚nju Mare,  Statul rom‚n —      Ora∫ul V‚nju Mare —     — cod 8.29.09         Imobil 1.230 (par˛ial):
jude˛ul Mehedin˛i  Ministerul Ap„r„rii   Consiliul Local       — nr. M.F. 103.942      — suprafa˛a construit„ = 1.077 m2
           Na˛ionale        al Ora∫ului                        — suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.105 m2
                       V‚nju Mare,                        — suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
                       jude˛ul Mehedin˛i                     construc˛iile = 842.298 m2

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 995/28.X.2004                               3

                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
     privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
    Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Bradu ∫i Ón administrarea
             Consiliului Local al Comunei Bradu, jude˛ul Arge∫
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd           Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
datele de identificare cuprinse Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al        prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale      Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
Ón domeniul public al comunei Bradu ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Bradu, jude˛ul Arge∫.           intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                                PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
                                                  Contrasemneaz„:
                                              p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
                                                 George Cristian Maior,
                                                    secretar de stat
                                     p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                                Toma Zaharia,
                                                secretar de stat
                                         Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                                Gheorghe Emacu
                                              p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                Gheorghe Gherghina,
                                                  secretar de stat

     Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
     Nr. 1.742.
                                                                         ANEX√

                          DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
    Ón domeniul public al comunei Bradu ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Bradu, jude˛ul Arge∫

                                     Codul de clasificare
    Locul       Persoana        Persoana       din inventarul bunurilor
 unde este situat     juridic„        juridic„       aflate Ón administrarea
                                                       Caracteristicile tehnice ale imobilului
   imobilul      de la care        la care      Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
 care se transmite  se transmite imobilul  se transmite imobilul   care alc„tuiesc domeniul
                                      public al statului

Comuna Bradu,    Statul rom‚n —      Comuna Bradu,        — Imobil 2.984         — suprafa˛a construit„ = 11.738 m2
jude˛ul Arge∫    Ministerul        jude˛ul Arge∫ —       — cod 8.29.09          — suprafa˛a desf„∫urat„ = 12.512 m2
           Ap„r„rii Na˛ionale    Consiliul Local       — nr. M.F. 103.776       — suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
                       al Comunei Bradu                      construc˛iile = 260.000 m2

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
   4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 995/28.X.2004

                               GUVERNUL ROM¬NIEI


                       HOT√R¬RE
      privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
         Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului Roman
        ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, jude˛ul Neam˛
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
   Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd           administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman,
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte           jude˛ul Neam˛.
                                         Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
                                       art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale         interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
Ón  domeniul    public  al  municipiului   Roman    ∫i  Ón  vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                                  PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
                                                     Contrasemneaz„:
                                                p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
                                                  George Cristian Maior,
                                                    secretar de stat
                                        p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                                   Toma Zaharia,
                                                  secretar de stat
                                           Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                                  Gheorghe Emacu
                                                 p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                  Gheorghe Gherghina,
                                                    secretar de stat

     Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
     Nr. 1.743.
                                                                           ANEX√
                            DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
 Ón domeniul public al municipiului Roman ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, jude˛ul Neam˛
                                        Codul de clasificare
    Locul          Persoana        Persoana       din inventarul bunurilor
 unde este situat       juridic„        juridic„       aflate Ón administrarea
                                                         Caracteristicile tehnice ale imobilului
   imobilul        de la care        la care      Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
 care se transmite    se transmite imobilul  se transmite imobilul   care alc„tuiesc domeniul
                                         public al statului

Str. Aeroportului,   Statul rom‚n —      Municipiul Roman,      — imobil 2.696        — suprafa˛a construit„ — 194 m2
municipiul Roman,    Ministerul        jude˛ul Neam˛ —       — cod 8.29.09         — suprafa˛a desf„∫urat„ — 194 m2
jude˛ul Neam˛      Ap„r„rii Na˛ionale    Consiliul Local       — nr. M.F. 106.626      — suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
                         al Municipiului Roman                   construc˛iile — 8.437 m2

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 995/28.X.2004                            5

                             GUVERNUL ROM¬NIEI


                      HOT√R¬RE
      privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, proprietate public„ a statului,
  din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Administra˛iei
         ∫i Internelor, pentru Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„
    Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un          Internelor, pentru Inspectoratul General al Poli˛iei de
imobil, proprietate public„ a statului, av‚nd datele de          Frontier„.
                                        Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
                                      prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului Ap„r„rii       Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i         intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                                PRIM-MINISTRU
                               ADRIAN N√STASE
                                                   Contrasemneaz„:
                                              p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
                                                George Cristian Maior,
                                                  secretar de stat
                                      p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                                 Toma Zaharia,
                                                 secretar de stat
                                               p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                Gheorghe Gherghina,
                                                  secretar de stat

    Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
    Nr. 1.744.
                                                                       ANEX√
                           DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
    administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„

                                      Codul de clasificare
    Locul        Persoana        Persoana       din inventarul bunurilor
 unde este situat      juridic„        juridic„       aflate Ón administrarea
                                                     Caracteristicile tehnice ale imobilului
   imobilul       de la care        la care     Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
 care se transmite  se transmite imobilul  se transmite imobilul   care alc„tuiesc domeniul
                                       public al statului

Municipiul Bucure∫ti, Statul rom‚n,      Statul rom‚n,        — imobil 1.035 (par˛ial) — suprafa˛a construit„ = 1.202 m2
Bd. Geniului nr. 42, Ministerul        Ministerul Administra˛iei  — cod 8.29.09      — suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.202 m2
sectorul 6      Ap„r„rii Na˛ionale    ∫i Internelor, pentru    — nr. M.F. 103.578    — suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
                        Inspectoratul General                 construc˛iile = 4.435,54 m2
                        al Poli˛iei de Frontier„

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 995/28.X.2004

                               GUVERNUL ROM¬NIEI


                        HOT√R¬RE
     privind transmiterea unor terenuri aflate Ón domeniul public al statului din administrarea
         Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a
     Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 13 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„ organizate Ón punctele de trecere a frontierei
stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor veterinare, precum ∫i condi˛iile de
aprobare a posturilor de inspec˛ie la frontier„ responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii ∫i produselor
provenind din ˛„rile ter˛e, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 524/2003, cu modific„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor terenuri situate Ón            Art. 2. — Predarea-preluarea terenurilor transmise
municipiul Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, identificate potrivit         potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,
                                        p„r˛ile interesate, Ón termen de 5 zile de la data intr„rii Ón
aflate Ón domeniul public al statului, din administrarea
                                        vigoare a prezentei hot„r‚ri. Suprafa˛a exact„ a terenurilor
Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ —
S.A. Constan˛a Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare         se va stabili pe baz„ de m„sur„tori cadastrale, cu
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.                   respectarea legisla˛iei Ón vigoare.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN N√STASE
                                                      Contrasemneaz„:
                                                  ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                                      Alin Teodorescu
                                          Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
                                               ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
                                                    Liviu Harbuz,
                                                   secretar de stat
                                          p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                                    Traian Panait,
                                                    secretar de stat
                                                   p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                    Gheorghe Gherghina,
                                                      secretar de stat

     Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
     Nr. 1.747.


                                                                              ANEX√

                            DATELE DE IDENTIFICARE
      a terenurilor din domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Companiei Na˛ionale
    îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
                       ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor

 Locul unde sunt situate      Persoana juridic„         Persoana juridic„
                                                      Caracteristicile terenurilor care se transmit
     terenurile      de la care se transmit terenurile  la care se transmit terenurile

Municipiul Constan˛a,    Compania Na˛ional„           Autoritatea Na˛ional„       — Teren Ón suprafa˛„ de aproximativ 4.400 m2,
jude˛ul Constan˛a      îAdministra˛ia Porturilor       Sanitar„ Veterinar„        identificat ca îParcela 22“
              Maritime“ — S.A. Constan˛a       ∫i pentru Siguran˛a        — Teren Ón suprafa˛„ de aproximativ 1.714 m2
                                  Alimentelor            situat Ón Portul Constan˛a — sector sud
                                                   — Num„r de Ónregistrare M.F.P.—33.960

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 995/28.X.2004                         7

                              GUVERNUL ROM¬NIEI


                      HOT√R¬RE
       privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004, actualizate,
    ale unor agen˛i economici care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
                   Construc˛iilor ∫i Turismului
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, al art. 47 ∫i 48 din Legea finan˛elor publice nr. 500/2002, cu modific„rile
ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ bugetele de venituri ∫i cheltuieli pe        economici pot efectua cheltuieli totale propor˛ional cu gradul
anul 2004, actualizate, ale unor agen˛i economici care           de realizare a veniturilor totale.
func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Transporturilor,           Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
Construc˛iilor ∫i Turismului, prev„zute Ón anexele nr. 1—18*)        contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.              10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
  Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale        (2) Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„ de
Ónscrise Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli actualizate         organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
reprezint„ limite maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón          conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
cazuri justificate ∫i numai cu aprobarea Guvernului, la           prevederilor prezentei hot„r‚ri.
propunerea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i           (3) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
Turismului.                                 dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
  (2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri        juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, agen˛ii          prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.
                                 PRIM-MINISTRU
                               ADRIAN N√STASE
                                                  Contrasemneaz„:
                                        p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                                   Traian Panait,
                                                  secretar de stat
                                                Ministrul finan˛elor publice,
                                                Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
    Nr. 1.757.
    *) Anexele nr. 1—18 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.

                              GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
      privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004,
  din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, pentru Catedrala Ortodox„ Rom‚n„
          îSf‚nta Treime“ din municipiul Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului         Ortodox„ Rom‚n„ îSf‚nta Treime“ din municipiul Baia
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i        Mare, jude˛ul Maramure∫.
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
                                        Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
îTransferuri“, cu suma de 12 miliarde lei din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,           introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie la Catedrala          modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 995/28.X.2004

∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i         abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
Cultelor pe anul 2004.                             conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
  Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe          prezentei hot„r‚ri.

                                  PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN N√STASE
                                                  Contrasemneaz„:
                                               Ministrul culturii ∫i cultelor,
                                                 R„zvan Theodorescu
                                               p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                 Maria Manolescu,
                                                  secretar de stat
     Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
     Nr. 1.780.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 995/28.X.2004 con˛ine 8 pagini.        Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei    ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top