981

Document Sample
981 Powered By Docstoc
					                                            PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 981                  LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                               Luni, 25 octombrie 2004                                             SUMAR


Nr.                                           Pagina  Nr.                                             Pagina

                  DECRETE                            822.    — Decret privind Ónaintarea Ón gradul de general
793.  — Decret privind acordarea unor gra˛ieri                               cu patru stele a unui general-locotenent cu
    individuale ..................................................................   1–2        trei stele din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor .....             5
794.  — Decret privind trecerea Ón rezerv„ a unui                               ORDONANfiE ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
    general din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ................              2
                                                 79.    — Ordonan˛„ de urgen˛„ pentru modificarea ∫i
795.  — Decret pentru Ónaintarea Ón gradul profesional                           completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    urm„tor a unor chestori din Ministerul                                nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de
    Administra˛iei ∫i Internelor ........................................        3        reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice
796.  — Decret privind rechemarea ∫i acreditarea unor                           centrale.......................................................................    6
    ambasadori.................................................................     3
                                                 84.    — Ordonan˛„ de urgen˛„ privind modificarea art. II
797.  — Decret privind rechemarea ∫i acreditarea unor                           din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea ∫i
    ambasadori.................................................................     4        completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura
798.  — Decret privind Ónfiin˛area ambasadei Rom‚niei                           reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, precum ∫i
    Ón Afganistan..............................................................     4        a altor acte normative cu inciden˛„ asupra acestei
                                                      proceduri ....................................................................   6–7
821.  — Decret privind Ónaintarea Ón gradul de general
    cu patru stele a unui general-locotenent cu trei                            ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
    stele din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i numirea
    acestuia Ón func˛ia de ∫ef al Statului Major                        4.    — Hot„r‚re pentru aplicarea dispozi˛iilor legale
    General.......................................................................    5        privitoare la îlista complet„ de candidaturi“............              7–8                                        DECRETE
                                      PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                                    DECRET
                            privind acordarea unor gra˛ieri individuale
     Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. d) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

     Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

  Art. 1. — Se gra˛iaz„ pedeapsa cu Ónchisoarea, aplicat„                    lui Nicolai ∫i Doina, condamnat„ la Ónchisoare prin Sentin˛a
urm„torilor:                                           penal„ nr. 161/1999 a Judec„toriei R„d„u˛i, modificat„ ∫i
  — Farca∫ (Ignatoaie) Mihaela Ileana, n„scut„ la                        definitiv„ prin Decizia penal„ nr. 806/1999 a Tribunalului
5 noiembrie 1978 Ón localitatea Bilca, jude˛ul Suceava, fiica                  Suceava;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 981/25.X.2004

  — Vechiu Ion, n„scut la 21 iunie 1927 Ón localitatea     definitiv„ prin Decizia penal„ nr. 183/2003 a Cur˛ii de Apel
Ro∫ie∫ti, jude˛ul Vaslui, fiul lui Dumitru ∫i Ani˛a, condamnat  Cluj;
la Ónchisoare prin Sentin˛a penal„ nr. 1.301/1997 a          — Papacioc Arsenie, n„scut la 23 iulie 1971 Ón
Judec„toriei B‚rlad, modificat„ ∫i definitiv„ prin Decizia    Bucure∫ti, fiul lui Filoftian ∫i Maria, condamnat la Ónchisoare
penal„ nr. 96/1999 a Cur˛ii de Apel Ia∫i;             prin Sentin˛a penal„ nr. 126/2003 a Judec„toriei F„urei ∫i
  — Marinic„ Anghel, n„scut la 3 iulie 1924 Ón localitatea   prin Sentin˛a penal„ nr. 1.380/2003 a Judec„toriei Buz„u,
B„lanu, jude˛ul Giurgiu, fiul lui Iordan ∫i Maria, condamnat   definitiv„ prin Decizia penal„ nr. 1.409/2003 a Cur˛ii de
la Ónchisoare prin sentin˛a penal„ nr. 765/1996 a         Apel Ploie∫ti.
Judec„toriei Giurgiu, modificat„ ∫i definitiv„ prin Decizia      Art. 2. — Se gra˛iaz„ restul de pedeaps„ r„mas
penal„ nr. 779/1997, a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti, ∫i prin     neexecutat din pedeapsa cu Ónchisoarea, aplicat„
Sentin˛a penal„ nr. 132/1995 a Judec„toriei Giurgiu;       urm„torilor:
  — Bud„e∫ Iacob, n„scut la 14 martie 1949 Ón
                                   — Burlacu Gheorghe, n„scut la 10 februarie 1941 Ón
localitatea Nicolae B„lcescu, jude˛ul Bac„u, fiul lui Iano∫ ∫i
                                 localitatea Ag„∫, jude˛ul Bac„u, fiul lui Iordache ∫i
Maria, condamnat la Ónchisoare prin Sentin˛a penal„
                                 Eleonora, condamnat la Ónchisoare prin Sentin˛a penal„
nr. 2.996/1999 a Judec„toriei Bac„u, definitiv„ prin Decizia
penal„ nr. 562/1999 a Tribunalului Bac„u;             nr. 695/2002 a Judec„toriei Moine∫ti, definitiv„ prin Decizia
  — St„ncescu Nechit, n„scut la 29 aprilie 1964 Ón       penal„ nr. 220/2003 a Cur˛ii de Apel Bac„u;
localitatea Bumbe∫ti-Jiu, jude˛ul Gorj, fiul lui Gheorghe ∫i     — Sici Terezia, n„scut„ la 25 februarie 1973 Ón
Ioana, condamnat la Ónchisoare cu executare la locul de      localitatea N„s„ud, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, fiica lui Anton ∫i
munc„ prin Sentin˛a penal„ nr. 1.662/2003 a Judec„toriei     Terezia, condamnat„ la Ónchisoare prin Sentin˛a penal„
T‚rgu Jiu, modificat„ ∫i definitiv„ prin Decizia penal„      definitiv„ nr. 1.671/1993 a Judec„toriei Cluj-Napoca;
nr. 1.728/2003 a Cur˛ii de Apel Craiova;               — Costea (™tefan) Geta, n„scut„ la 27 mai 1980 Ón
  — Ieudan Adrian, n„scut la 7 februarie 1972 Ón        localitatea F„urei, jude˛ul Br„ila, fiica lui ™tefan Mitic„ ∫i
localitatea Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫, fiul lui    Mari˛a, condamnat„ la Ónchisoare prin Sentin˛a penal„
Ioan ∫i Maria, condamnat la Ónchisoare prin Sentin˛a penal„    nr. 499/2000 a Judec„toriei F„urei, definitiv„ prin Decizia
nr. 78/2001 a Judec„toriei Sighetu Marma˛iei, modificat„ ∫i    penal„ nr. 226/2001 a Cur˛ii de Apel Gala˛i.

                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                            ION ILIESCU
                                             Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                                            Constitu˛ia Rom‚niei, contrasemn„m
                                            acest decret.
                                                  PRIM-MINISTRU
                                                 ADRIAN N√STASE
    Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
    Nr. 793.

                        PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                          DECRET
                   privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
                     din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
              Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
            republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
            cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
              av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,

               Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
               Articol unic. — Pe data de 25 octombrie 2004 domnul general cu
            patru stele Popescu Eugeniu Mihail se trece Ón rezerv„.

                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                            ION ILIESCU
                                  Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                                 Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                                 contrasemn„m acest decret.
                                      PRIM-MINISTRU
                                     ADRIAN N√STASE
               Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
               Nr. 794.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 981/25.X.2004          3

                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                   DECRET
          pentru Ónaintarea Ón gradul profesional urm„tor
        a unor chestori din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
          Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
      Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 15 alin. (1) lit. a) ∫i ale art. 16
      alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului, cu modific„rile
      ∫i complet„rile ulterioare,
          av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administra˛iei
      ∫i internelor,

         Pre∫edintele Rom‚niei   d e c r e t e a z „:
         Articol unic. — Domnul chestor principal de poli˛ie Neagu Octavian
      Niculae se Ónainteaz„ Ón gradul profesional de chestor-∫ef de poli˛ie, iar
      domnii chestori de poli˛ie Grecu Ioan Ioan ∫i Popescu Ion Dumitru se
      Ónainteaz„ Ón gradul profesional de chestor principal de poli˛ie.

                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                      ION ILIESCU
                           Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                          Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                          contrasemn„m acest decret.
                                PRIM-MINISTRU
                               ADRIAN N√STASE
         Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
         Nr. 795.                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                   DECRET
          privind rechemarea ∫i acreditarea unor ambasadori
        Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
      Rom‚niei, republicat„,
        av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

         Pre∫edintele Rom‚niei   d e c r e t e a z „:
         Art. 1. — Doamna Manuela Vulpe se recheam„ din calitatea de
      ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Noua Zeeland„, cu
      re∫edin˛a la Canberra. Doamna Manuela Vulpe Ó∫i va Óncheia misiunea Ón
      termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón
      Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
         Art. 2. — Doamna Anca Roxana Vi∫an se acrediteaz„ Ón calitatea de
      ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Noua Zeeland„, cu
      re∫edin˛a la Canberra.

                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                      ION ILIESCU
                           Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                          Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                          contrasemn„m acest decret.
                                PRIM-MINISTRU
                               ADRIAN N√STASE
         Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
         Nr. 796.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 4       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 981/25.X.2004

                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                   DECRET
          privind rechemarea ∫i acreditarea unor ambasadori
        Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
      Rom‚niei, republicat„,
        av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

         Pre∫edintele Rom‚niei   d e c r e t e a z „:
         Art. 1. — Domnul Lucian F„tu se recheam„ din calitatea de
      ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Letonia,
      cu re∫edin˛a la Vilnius. Domnul Lucian F„tu Ó∫i va Óncheia misiunea Ón
      termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón
      Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
         Art. 2. — Domnul Petru Ioan Cordo∫ se acrediteaz„ Ón calitatea de
      ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Letonia,
      cu re∫edin˛a la Vilnius.
                    PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                       ION ILIESCU
                           Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                          Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                          contrasemn„m acest decret.
                                 PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
         Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
         Nr. 797.

                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                    DECRET
         privind Ónfiin˛area ambasadei Rom‚niei Ón Afganistan
         Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
      Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 37/1991 privind Ónfiin˛area,
      desfiin˛area ∫i schimbarea rangului misiunilor diplomatice ∫i oficiilor
      consulare,
         av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

         Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
         Articol unic. — Se aprob„ Ónfiin˛area ambasadei Rom‚niei Ón
      Afganistan, cu sediul la Kabul, cu un num„r de 6 posturi, potrivit anexei la
      prezentul decret.
                    PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                       ION ILIESCU
                           Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                          Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                          contrasemn„m acest decret.
                                 PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
         Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
         Nr. 798.
                                          ANEX√
         1.  Ambasador                   1  post
         2.  Consilier diplomatic              1  post
         3.  Ata∫at militar                 1  post
         4.  Secretar economic I              1  post
         5.  Secretar„ dactilo principal — contabil„    1  post
         6.  Intendent/™ofer                1  post

         Ata∫atul militar va fi reprezentantul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, iar
      secretarul economic I va fi reprezentantul Ministerului Economiei ∫i
      Comer˛ului.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 981/25.X.2004            5

                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                    DECRET
         privind Ónaintarea Ón gradul de general cu patru stele
             a unui general-locotenent cu trei stele
         din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i numirea acestuia
            Ón func˛ia de ∫ef al Statului Major General
         Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i c) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
      Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002
      privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii,
      precum ∫i ale art. 14 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
      nr. 14/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Ap„r„rii
      Na˛ionale, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 389/2001,
         av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i Hot„r‚rea
      Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. S/188 din 19 octombrie 2004,

         Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
         Articol unic. — Pe data de 25 octombrie 2004 domnul general-
      locotenent cu trei stele B„d„lan Manolache Eugen se Ónainteaz„ Ón gradul
      de general cu patru stele ∫i se nume∫te Ón func˛ia de ∫ef al Statului Major
      General.
                    PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                       ION ILIESCU
                            Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                           Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                           contrasemn„m acest decret.
                                 PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
         Bucure∫ti, 22 octombrie 2004.
         Nr. 821.

                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                    DECRET
         privind Ónaintarea Ón gradul de general cu patru stele
             a unui general-locotenent cu trei stele
            din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
          Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
      Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
      nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
      Ap„rare a fi„rii,
          av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administra˛iei
      ∫i internelor, ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 189 din
      21 octombrie 2004,

         Pre∫edintele Rom‚niei    d e c r e t e a z „:
         Articol unic. — Pe data de 21 octombrie 2004 domnul general-
      locotenent cu trei stele Iliescu Venicius Dumitru se Ónainteaz„ Ón gradul de
      general cu patru stele.
                    PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                       ION ILIESCU
                            Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                           Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                           contrasemn„m acest decret.
                                 PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
         Bucure∫ti, 22 octombrie 2004.
         Nr. 822.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 981/25.X.2004

  ORDONANfiE                ALE      GUVERNULUI                ROM¬NIEI
                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                ORDONANfi√ DE URGENfi√
     pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004
    privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale
    Av‚nd Ón vedere urgen˛a impus„ de stabilirea unui cadru organizatoric adecvat, care s„ permit„, cu prioritate,
desf„∫urarea ∫i dezvoltarea activit„˛ii de cercetare ∫tiin˛ific„, precum ∫i a activit„˛ii Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii,
    Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

  Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului            (2) Conducerea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare
nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare     ™tiin˛ific„ este asigurat„ de un pre∫edinte cu rang de
Ón cadrul administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón       secretar de stat, ajutat de un vicepre∫edinte cu rang de
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 266 din        subsecretar de stat, numi˛i prin decizie a primului-ministru,
25 martie 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin      la propunerea ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
Legea nr. 228/2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
                                    (3) Œncep‚nd cu anul bugetar 2005, Autoritatea Na˛ional„
cum urmeaz„:
  1. La articolul 3 alineatul (2), litera n) va avea urm„torul   pentru Cercetare ™tiin˛ific„ trece Ón subordinea Guvernului ∫i Ón
cuprins:                              coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.
  în) Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii, institu˛ie public„,   (4) Organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
cu personalitate juridic„, finan˛at„ integral din venituri     pentru Cercetare ™tiin˛ific„ se stabilesc prin hot„r‚re a
proprii, care trece din subordinea Autorit„˛ii Na˛ionale de     Guvernului.“
Control Ón subordinea Guvernului; inspectorul general de        Art. II. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
stat are calitate asimilat„ celei de ordonator principal de     nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare
credite bugetare Ón ceea ce prive∫te actele de gestiune.“      Ón cadrul administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón
  2. Dup„ articolul 7 se introduce un nou articol,
                                  Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 266 din
articolul 71, cu urm„torul cuprins:
  îArt. 7 1. — (1) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ó∫i     25 martie 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
realizeaz„ atribu˛iile Ón domeniul cercet„rii prin Autoritatea   Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse
Na˛ional„ pentru Cercetare ™tiin˛ific„, care se Ónfiin˛eaz„ ca   prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, se va republica Ón
organ de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu    Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, dup„ aprobarea
personalitate juridic„, Ón subordinea ministerului.         acesteia prin lege, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                         Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                                            Alexandru Athanasiu
                                          Ministrul finan˛elor publice,
                                          Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
    Nr. 79.

                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                 ORDONANfi√ DE URGENfi√
      privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea ∫i completarea
        Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului,
         precum ∫i a altor acte normative cu inciden˛„ asupra acestei proceduri
     Av‚nd Ón vedere dificult„˛ile Ónt‚mpinate Ón identificarea surselor de finan˛are a edit„rii, public„rii ∫i comercializ„rii
Buletinului procedurilor de reorganizare judiciar„ ∫i faliment, situa˛ie care conduce la imposibilitatea materializ„rii
obiectivului de stabilire a con˛inutului, etapelor ∫i condi˛iilor de finan˛are a public„rii Buletinului procedurilor de reorganizare
judiciar„ ∫i faliment, precum ∫i de publicare ∫i distribuire a acestuia, inclusiv pe Internet, Ón cadrul termenului de 3 luni de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Legii nr. 149/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, precum ∫i a altor acte normative cu inciden˛„ asupra
acestei proceduri, termen prev„zut la art. II alin. (2) din actul normativ men˛ionat,
     Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
  Articol unic. — Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului II din  Rom‚niei, Partea I, nr. 424 din 12 mai 2004, se modific„
Legea nr. 149/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii     ∫i vor avea urm„torul cuprins:
nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a       î(2) Con˛inutul, etapele ∫i condi˛iile de finan˛are a
falimentului, precum ∫i a altor acte normative cu inciden˛„     public„rii Buletinului procedurilor de reorganizare judiciar„ ∫i
asupra acestei proceduri, publicat„ Ón Monitorul Oficial al     faliment, precum ∫i de publicare ∫i distribuire a acestuia,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 981/25.X.2004                     7

inclusiv pe Internet, se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului,  prezentei legi ∫i publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Ón termen de 12 luni de la data public„rii prezentei legi Ón   Partea I, se va stabili procedura de comunicare a
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                                 informa˛iilor Óntre instan˛ele judec„tore∫ti, judec„torii-sindici,
  (3) Œn vederea edit„rii Buletinului procedurilor de
reorganizare judiciar„ ∫i faliment, prin ordin al ministrului  administratorii sau lichidatorii numi˛i ∫i Oficiul Na˛ional al
justi˛iei, emis Ón termen de 15 luni de la data public„rii    Registrului Comer˛ului.“

                             PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                           Contrasemneaz„:
                                            Ministrul justi˛iei,
                                           Cristian Diaconescu
    Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
    Nr. 84. ACTE       ALE      BIROULUI             ELECTORAL              CENTRAL
                       BIROUL ELECTORAL CENTRAL

                       HOT√R¬RE
      pentru aplicarea dispozi˛iilor legale privitoare la îlista complet„ de candidaturi“
    Av‚nd Ón vedere prevederile art. 32 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului,
    Ón temeiul art. 32 alin. (7) ∫i (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului,

    Biroul Electoral Central  h o t „ r „ ∫ t e:

  Art. 1. — Este socotit„ list„ complet„ de candidaturi, Ón    Art. 2. — Prezenta hot„r‚re este obligatorie pentru
sensul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 373/2004, lista care   birourile electorale de circumscrip˛ie.
cuprinde num„rul de candida˛i pentru Camera Deputa˛ilor,
respectiv pentru Senat, prev„zut Ón anexa care face parte      Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se public„      Ón Monitorul
integrant„ din prezenta hot„r‚re.                Oficial al Rom‚niei, Partea I.

                      Pe∫edintele Biroului Electoral Central,
                         judec„tor Emil Ghergu˛

                                           Loc˛iitor pre∫edinte,
                                       judec„tor Victor Pa∫ca Cameni˛„

    Membri:
    Nicoleta Florea    —  judec„tor
    Gheorghe Cernat    —  judec„tor
    Veronica R„dulescu   —  judec„tor
    Emilia Braic„u     —  judec„tor
    Magdalena Ghermeli   —  judec„tor
    Octavian Opri∫     —  pre∫edinte Autoritatea Electoral„ Permanent„
    Alexandru Radu     —  vicepre∫edinte Autoritatea Electoral„ Permanent„
    Ionel Fle∫ariu     —  vicepre∫edinte Autoritatea Electoral„ Permanent„
    Dan Matei Agathon   —  reprezentant P.S.D.
    Nicolae Sf„c„reanu   —  reprezentant P.U.R.
    Ioan Onisei      —  reprezentant P.D.
    Gheorghe R„dulescu   —  reprezentant P.N.L.
    Dinu Marian      —  reprezentant P.R.M.
    Zsuzsanna Peter    —  reprezentant U.D.M.R.
    Tamara Baicu      —  reprezentant Grupul parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale din Camera Deputa˛ilor


    Bucure∫ti, 19 octombrie 2004.
    Nr. 4.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 981/25.X.2004
                                                                  ANEX√*)
                          NUM√RUL MAXIM
         de candidaturi care pot fi depuse de partidele politice, alian˛ele politice ∫i alian˛ele electorale
                    la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2004
     *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 981/25.X.2004 con˛ine 8 pagini.       Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei     ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO