Docstoc

963

Document Sample
963 Powered By Docstoc
					                                          PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 963                LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                         Miercuri, 20 octombrie 2004                                           SUMAR

Nr.                                         Pagina  Nr.                                       Pagina

              DECRETE                                   situate pe amplasamentul lucr„rii îInfrastructura
 776. — Decret privind Ónaintarea Ón gradul de general-                         conex„ de pe teritoriul rom‚nesc a obiectivului
   locotenent cu trei stele a unui general-maior cu                          «Pod peste fluviul Dun„rea, la Calafat — Vidin»“,
   dou„ stele din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ...........             1        municipiul Calafat, jude˛ul Dolj.................................   2–3
 777. — Decret privind acordarea gradului de general
   de brigad„ cu o stea unor colonei din Ministerul                    1.665. — Hot„r‚re privind aprobarea Statutului Academiei
   Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestora Ón rezerv„                      de ™tiin˛e Medicale ...................................................   3–7
   cu noul grad ..............................................................    2
                                               1.686. — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului
     HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                             Serviciului Rom‚n de Informa˛ii din Fondul de
1.664. — Hot„r‚re privind declan∫area procedurilor de                        rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
    expropriere a bunurilor imobile, proprietate privat„,                    Ón bugetul de stat pe anul 2004 .............................        7–8


                                      DECRETE
                                     PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                               DECRET
                  privind Ónaintarea Ón gradul de general-locotenent cu trei stele
                         a unui general-maior cu dou„ stele
                         din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
                    Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
                 Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
                 nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
                 Ap„rare a fi„rii,
                    av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i Hot„r‚rea
                 Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. S/185 din 6 octombrie 2004,
                      Pre∫edintele Rom‚niei          d e c r e t e a z „:
                    Articol unic. — Domnul general-maior cu dou„ stele Paraniac Iacob
                 Cornel se Ónainteaz„ Ón gradul de general-locotenent cu trei stele.
                                      PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                                          ION ILIESCU
                                               Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                                             Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                                             contrasemn„m acest decret.
                                                        PRIM-MINISTRU
                                                      ADRIAN N√STASE
                      Bucure∫ti, 15 octombrie 2004.
                      Nr. 776.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 963/20.X.2004

                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                        DECRET
         privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea unor colonei
        din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestora Ón rezerv„ cu noul grad
     Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii,
     av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii
nr. S/185 din 6 octombrie 2004,

    Pre∫edintele Rom‚niei    d e c r e t e a z „:

  Articol unic. — Pe data de 1 octombrie 2004, domnilor      acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i se trec
colonei Enea Iorgu Vasile ∫i fiu˛uianu Petre Vasile li se      Ón rezerv„ cu noul grad.

                          PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                             ION ILIESCU
                                             Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                                            Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                                            contrasemn„m acest decret.
                                                  PRIM-MINISTRU
                                                 ADRIAN N√STASE
    Bucure∫ti, 15 octombrie 2004.
    Nr. 777.
    HOT√R¬RI             ALE      GUVERNULUI               ROM¬NIEI
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
   privind declan∫area procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privat„,
 situate pe amplasamentul lucr„rii îInfrastructura conex„ de pe teritoriul rom‚nesc a obiectivului
      «Pod peste fluviul Dun„rea, la Calafat — Vidin»“, municipiul Calafat, jude˛ul Dolj
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate      a) suma de 31.900.000 mii lei, ca just„ desp„gubire
public„ de interes na˛ional îInfrastructura conex„ de pe      pentru suprafe˛ele de teren necesare realiz„rii racordului
teritoriul rom‚nesc a obiectivului «Pod peste fluviul       rutier, expropriator fiind statul rom‚n prin Compania
Dun„rea, la Calafat — Vidin»“, situat pe teritoriul        Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia
administrativ al municipiului Calafat, jude˛ul Dolj, prev„zut Ón  — S.A.;
anexa nr. 1.                             b) suma de 3.600.000 mii lei, ca just„ desp„gubire
  Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de       pentru suprafe˛ele de teren necesare realiz„rii racordului
expropriere a bunurilor imobile (terenuri ∫i/sau construc˛ii),   feroviar, expropriator fiind statul rom‚n prin Compania
proprietate privat„, situate pe amplasamentul lucr„rii       Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia
prev„zute la art. 1.                        — S.A.
  (2) Bunurile imobile supuse exproprierii sunt prev„zute      Art. 4. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
Ón anexa nr. 2.                          avizate conform legii, delimitarea suprafe˛elor ∫i a
  Art. 3. — Justa desp„gubire pentru bunurile imobile, ce     construc˛iilor supuse exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut
constituie amplasamentul lucr„rii prev„zute la art. 1, Ón     Ón anexa nr. 2 se aduc la cuno∫tin˛„ public„ ∫i prin afi∫are
sum„ global„ estimat„ de 35.500.000 mii lei, Ón anul 2004,     la sediul Consiliului Local al Municipiului Calafat, jude˛ul
se suport„ de la bugetul de stat din prevederile aprobate     Dolj.
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului      Art. 5. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
pentru acest an, dup„ cum urmeaz„:                 efectua de c„tre expropriatori, pe baza proiectului tehnic ∫i

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 963/20.X.2004                          3

a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón           Art. 6. — Anexele nr. 1 ∫i 2*) fac parte integrant„ din
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.         prezenta hot„r‚re.

                                 PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
                                                   Contrasemneaz„:
                                          Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                                  Miron Tudor Mitrea
                                                Ministrul finan˛elor publice,
                                                Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
    Nr. 1.664.

    *) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                         HOT√R¬RE
               privind aprobarea Statutului Academiei de ™tiin˛e Medicale
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 29 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea Academiei de ™tiin˛e Medicale, cu modific„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

 Articol unic. — Se aprob„ Statutul Academiei de ™tiin˛e           subordinea Ministerului S„n„t„˛ii, prev„zut Ón anexa care
Medicale, institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, aflat„ Ón       face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

                                 PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
                                                    Contrasemneaz„:
                                                    Ministrul s„n„t„˛ii,
                                                     Ovidiu BrÓnzan
                                                Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                                                  Alexandru Athanasiu
                                                 Ministrul finan˛elor publice,
                                                 Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
    Nr. 1.665.

                                                                     ANEX√
                               STATUTUL
                            Academiei de ™tiin˛e Medicale

              CAPITOLUL I                      Art. 2. — A.S.M. are ca obiect de activitate:
            Dispozi˛ii generale                    a) dezvoltarea ∫tiin˛elor medicale ∫i farmaceutice Ón
                                       scopul Ómbun„t„˛irii st„rii de s„n„tate a popula˛iei;
  Art. 1. — (1) Academia de ™tiin˛e Medicale, denumit„ Ón            b) promovarea pe plan na˛ional a cercet„rilor ∫tiin˛ifice
continuare A.S.M., este institu˛ie public„ de interes na˛ional
                                       din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei
Ón domeniul cercet„rii ∫tiin˛ifice medicale ∫i farmaceutice, de
                                       fundamentale, medicinei preventive, s„n„t„˛ii publice ∫i
consacrare academic„, cu personalitate juridic„, aflat„ Ón
                                       ∫tiin˛elor farmaceutice;
subordinea Ministerului S„n„t„˛ii.
  (2) Sediul A.S.M. se afl„ Ón municipiul Bucure∫ti,               c) coordonarea activit„˛ii de cercetare ∫tiin˛ific„ Ón
∫os. ™tefan cel Mare nr. 19—21, sectorul 2.                  domeniile de v‚rf ale biomedicinei fundamentale ∫i
  (3) A.S.M. este for ∫tiin˛ific na˛ional care reune∫te           aplicative, desf„∫urat„ Ón unit„˛ile aflate Ón coordonarea sau
personalit„˛i consacrate din domeniile medical ∫i               Ón subordonarea Ministerului S„n„t„˛ii ori Ón alte unit„˛i de
farmaceutic, fiind continuatoarea Academiei de ™tiin˛e            profil.
Medicale Ónfiin˛at„ prin Decretul Consiliului de Stat               Art. 3. — Œn realizarea obiectului s„u de activitate
nr. 590/1969.                                 A.S.M. colaboreaz„ cu Ministerul S„n„t„˛ii, Ministerul

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 963/20.X.2004

Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Academia Rom‚n„, precum ∫i cu          b) s„ ia parte la manifest„rile ∫tiin˛ifice ini˛iate de
alte ministere, institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior de medicin„     A.S.M., de sec˛iile ∫tiin˛ifice de specialitate sau de filialele
∫i farmacie, institu˛ii ∫i unit„˛i de profil.             din care fac parte;
                                     c) s„ interpeleze conducerea A.S.M., a sec˛iilor ∫tiin˛ifice
            CAPITOLUL II                  de specialitate ∫i a filialelor Ón Adunarea general„ a A.S.M.
         Organizare ∫i func˛ionare              asupra unor probleme de interes pentru A.S.M.
                                     Art. 9. — (1) Membrii titulari ∫i membrii coresponden˛i
  Art. 4. — A.S.M. are Ón componen˛a sa membri titulari,
                                   particip„ la vot ∫i la luarea deciziilor Ón condi˛iile prev„zute
membri coresponden˛i ∫i membri de onoare. Num„rul
                                   Ón prezentul statut.
maxim al membrilor titulari ∫i al membrilor coresponden˛i
                                     (2) Membrii titulari ∫i membrii coresponden˛i au dreptul
este de 231, din care 190 membri titulari. Num„rul
membrilor de onoare, cet„˛eni rom‚ni ∫i str„ini, nu poate       de a solicita s„ fie trecu˛i de Adunarea general„ a A.S.M.
dep„∫i 30% din totalul membrilor titulari ∫i coresponden˛i.      Ón r‚ndul membrilor de onoare ∫i, respectiv, Ón r‚ndul
  Art. 5. — (1) Œn cazul Ón care un membru al A.S.M.        membrilor titulari ai A.S.M.
este condamnat definitiv la o pedeaps„ privativ„ de            Art. 10. — Membrii titulari, membrii coresponden˛i ∫i
libertate pentru o fapt„ s„v‚r∫it„ cu inten˛ie, Adunarea       membrii de onoare au Óndatorirea s„ contribuie prin
general„ a A.S.M. hot„r„∫te excluderea acestuia din r‚ndul      activitatea lor la progresul ∫tiin˛elor medicale ∫i tehnologiei
membrilor s„i.                            ∫i s„ se implice Ón Óntreaga via˛„ academic„.
  (2) Membrii titulari ∫i membrii coresponden˛i sunt          Art. 11. — Membrii de onoare din ˛ar„ au Óndatorirea
cet„˛eni rom‚ni ale∫i dintre personalit„˛ile ∫tiin˛ifice de      de a participa la ∫edin˛ele sec˛iei ∫tiin˛ifice de specialitate
prestigiu care s-au distins prin activitate ∫i realiz„ri       ∫i ale filialei din care fac parte, precum ∫i la ∫edin˛ele
remarcabile Ón domeniul cercet„rii ∫tiin˛ifice medicale ∫i      adun„rilor generale ale A.S.M.
farmaceutice.                               Art. 12. — A.S.M. Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón cadrul
  (3) Membrii de onoare sunt cet„˛eni rom‚ni ∫i str„ini       sec˛iilor ∫tiin˛ifice de specialitate, al filialelor teritoriale ∫i al
care s-au remarcat prin realiz„rile ∫i contribu˛iile lor la      aparatului de lucru propriu.
dezvoltarea ∫tiin˛elor din domeniile preocup„rilor A.S.M.         Art. 13. — (1) Sec˛iile ∫tiin˛ifice de specialitate sunt
  Art. 6. — A.S.M. poate acorda ∫i titlul de membru post-      urm„toarele:
mortem.                                  a) Sec˛ia de cercet„ri biomedicale;
  Art. 7. — (1) Propunerile de candida˛i pentru membrii         b) Sec˛ia de cercet„ri clinice de medicin„ intern„;
titulari se fac de c„tre membrii titulari ai sec˛iilor ∫tiin˛ifice    c) Sec˛ia de chirurgie clinic„ ∫i experimental„;
de specialitate, iar candida˛ii sunt ale∫i din r‚ndul           d) Sec˛ia de pediatrie ∫i dezvoltare a copilului;
membrilor coresponden˛i pe baza realiz„rilor ob˛inute ∫i a        e) Sec˛ia de medicin„ preventiv„ ∫i s„n„tate public„;
activit„˛ii desf„∫urate Ón cadrul A.S.M.                 f) Sec˛ia de medicin„ comparat„;
  (2) Propunerile de candida˛i pentru membrii              g) Sec˛ia de medicin„ dentar„;
coresponden˛i se fac de c„tre membrii titulari ∫i membrii         h) Sec˛ia de cercet„ri farmaceutice;
coresponden˛i ai A.S.M., de c„tre sec˛iile ∫tiin˛ifice de         i) Sec˛ia de tehnologia investiga˛iilor paraclinice.
specialitate, de filialele teritoriale, de institutele ∫i centrele
                                     (2) Sec˛ia ∫tiin˛ific„ de specialitate este condus„ de un
medicale clinice ori de institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior
                                   birou format din pre∫edinte, 3—5 membri ∫i un secretar
medical ∫i farmaceutic, dintre personalit„˛ile ∫tiin˛ifice care
                                   ∫tiin˛ific.
s-au remarcat prin realiz„ri deosebite.
                                     Art. 14. — (1) Pre∫edintele sec˛iei este ales dintre
  (3) Propunerile de candida˛i pentru membrii de onoare
                                   membrii titulari, iar membrii biroului sunt ale∫i dintre
se fac de c„tre membrii titulari, de sec˛iile ∫tiin˛ifice de
                                   membrii titulari sau dintre membrii coresponden˛i, pentru un
specialitate ∫i de senatele universit„˛ilor de medicin„ ∫i
farmacie.                               mandat de 4 ani. Pentru a fi ales, candidatul trebuie s„
  (4) Propunerile de candida˛i se transmit biroului         Óntruneasc„ dou„ treimi din num„rul de voturi ale
executiv, pentru a fi analizate Ón consiliul ∫tiin˛ific care le    membrilor cu drept de vot prezen˛i, Ón condi˛iile realiz„rii
supune dezbaterii Ón Adunarea general„ a A.S.M., ∫i se        cvorumului.
adopt„ Ón condi˛iile realiz„rii cvorumului, cu o majoritate de      (2) Œn cazul absen˛ei pre∫edintelui, conducerea sec˛iei
dou„ treimi din num„rul membrilor prezen˛i.              este asigurat„ de c„tre un membru al biroului sec˛iei, iar
  (5) Propunerile de candida˛i sunt adoptate de adunarea      Ón caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni sau de
general„, Ón urma deliber„rii ∫i a votului secret.          demisie, se alege un nou pre∫edinte pe durata r„mas„
  (6) Propunerile de candida˛i pentru membrii titulari ∫i      p‚n„ la Óncheierea mandatului ini˛ial de 4 ani.
membrii de onoare se voteaz„ numai de c„tre membrii            (3) Secretarul ∫tiin˛ific al sec˛iei realizeaz„ lucr„rile
titulari.                               curente ale sec˛iei ∫i este numit de Consiliul ∫tiin˛ific al
  (7) Propunerile de candida˛i pentru membrii coresponden˛i     A.S.M., la propunerea sec˛iei de specialitate.
se voteaz„ de membrii titulari ∫i de membrii coresponden˛i.        Art. 15. — Œn domeniul lor de activitate, sec˛iile A.S.M.
  (8) Dosarele ∫i propunerile se analizeaz„ de c„tre biroul     au urm„toarele atribu˛ii:
consiliului ∫tiin˛ific ∫i se prezint„ spre avizare consiliului      a) fac propuneri de membri coresponden˛i ∫i titulari,
∫tiin˛ific, care le supune votului Adun„rii generale a A.S.M.     precum ∫i de membri de onoare ai A.S.M.;
  Art. 8. — Membrii titulari, membrii coresponden˛i ∫i         b) fac propuneri pentru direc˛iile prioritare de cercetare
membrii de onoare ai A.S.M. au urm„toarele drepturi:         multidisciplinar„, precum ∫i pentru comenzi de cercetare Ón
  a) s„ ia parte la lucr„rile sec˛iei ∫tiin˛ifice de specialitate  cadrul unor granturi;
∫i a filialei de care apar˛in, precum ∫i la lucr„rile Adun„rii      c) avizeaz„ ofertele de cercetare ∫tiin˛ific„ primite din
generale a A.S.M.;                          partea unit„˛ilor de cercetare medical„ ∫i farmaceutic„;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 963/20.X.2004                       5

analizeaz„ rapoartele lor anuale ∫i fac propuneri conducerii                CAPITOLUL III
A.S.M. privind finan˛area acestor oferte Ón forma de                Organele de conducere ale A.S.M.
granturi;
  d) evalueaz„ rezultatele ob˛inute, precum ∫i contribu˛iile      Art. 20. — Organele de conducere ale A.S.M. sunt:
cercet„rilor ∫tiin˛ifice la rezolvarea problemelor de ocrotire      a) adunarea general„;
a s„n„t„˛ii;                               b) consiliul ∫tiin˛ific;
  e) avizeaz„ rapoartele anuale ale filialelor A.S.M.;         c) biroul executiv al consiliului ∫tiin˛ific;
                                     d) pre∫edintele.
  f) avizeaz„, la solicitarea conducerii A.S.M., posturile de
                                     Art. 21. — (1) Forul suprem de conducere al A.S.M.
cercetare ∫i dot„rile tehnice din unit„˛ile de cercetare din
                                   este Adunarea general„ a A.S.M., alc„tuit„ din membrii
domeniul propriu de activitate;
                                   titulari, membrii coresponden˛i ∫i membrii de onoare.
  g) fac propuneri pentru deplas„ri Ón str„in„tate pentru       (2) La Adunarea general„ a A.S.M. pot participa ca
perfec˛ionare-specializare sau schimburi de experien˛„.       invita˛i f„r„ drept de vot reprezentan˛i ai institutelor de
  Art. 16. — (1) Pentru facilitarea coordon„rii activit„˛ilor   cercetare, unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt superior, ministerelor de
de cercetare ∫tiin˛ific„, A.S.M. organizeaz„ Ón centrele       specialitate ∫i beneficiarilor activit„˛ii de cercetare.
universitare medicale ∫i farmaceutice filiale teritoriale ale      (3) Adunarea general„ a A.S.M. este legal constituit„ Ón
A.S.M., unit„˛i f„r„ personalitate juridic„.             prezen˛a a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul membrilor s„i.
  (2) Organele de conducere, care sunt pre∫edintele ∫i       Hot„r‚rile Adun„rii generale a A.S.M. se adopt„ cu
secretarul, sunt alese de membrii filialei prin vot secret ∫i    majoritatea simpl„ a membrilor prezen˛i.
sunt confirmate de conducerea A.S.M.                   (4) Dac„ la prima convocare nu este Óntrunit num„rul
  (3) Filialele func˛ioneaz„ Ón baza regulamentului de       legal de dou„ treimi din num„rul membrilor, se convoac„,
organizare ∫i func˛ionare propriu, adoptat de Adunarea        Ón termen de maximum 30 de zile, o nou„ adunare care
general„ a A.S.M., ∫i reunesc to˛i membrii din zonele        se consider„ legal constituit„ Ón prezen˛a a cel pu˛in
respective.                             jum„tate plus unu din num„rul total al membrilor. Œn cazul
  Art. 17. — Œn cadrul A.S.M., prin hot„r‚re a consiliului     Ón care nici la a doua convocare nu este Óntrunit num„rul
∫tiin˛ific, se pot organiza comisii ∫tiin˛ifice de specialitate,   legal de membri, se convoac„, Ón termen de maximum 10
consilii ∫i colective de lucru permanente sau temporare Ón      zile, o nou„ adunare care se consider„ legal constituit„ cu
coordonarea Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M., a sec˛iei       num„rul membrilor prezen˛i.
∫tiin˛ifice de specialitate sau, dup„ caz, a filialei teritoriale.    (5) Adunarea general„ a A.S.M. se Óntrune∫te Ón sesiuni
                                   ordinare o dat„ pe an ∫i Ón sesiuni extraordinare ori de
  Art. 18. — (1) A.S.M. dispune de un aparat propriu,
                                   c‚te ori este nevoie, la solicitarea Consiliului ∫tiin˛ific al
format din 10 posturi, Óncadrat cu personal ∫tiin˛ific, tehnic,
                                   A.S.M. sau a cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul
economic, juridic ∫i administrativ, care asigur„ activitatea
                                   membrilor A.S.M.
curent„.
                                     (6) Adunarea general„ a A.S.M. se convoac„ Ón scris
  (2) Structura organizatoric„ ∫i atribu˛iile personalului din   cu cel pu˛in 15 zile Ónaintea datei stabilite.
aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de            Art. 22. — Adunarea general„ a A.S.M. are urm„toarele
organizare ∫i func˛ionare aprobat de Adunarea general„ a       atribu˛ii principale:
A.S.M.                                  a) alege, prin vot secret, noii membri de onoare,
  (3) Salarizarea personalului prev„zut la alin. (1) se face    membrii titulari ∫i membrii coresponden˛i, Ón limita locurilor
Ón conformitate cu dispozi˛iile aplicabile personalului       devenite vacante, pe baza listelor avizate de Consiliul
bugetar.                               ∫tiin˛ific al A.S.M.;
  Art. 19. — (1) Urm„toarele structuri de cercetare Ó∫i pot      b) alege, prin vot secret, pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii
desf„∫ura activitatea Ón coordonarea ∫tiin˛ific„ a A.S.M.:      dintre membrii titulari ai A.S.M. ∫i secretarul general dintre
  a) nuclee;                            membrii titulari sau coresponden˛i;
  b) colective;                            c) stabile∫te priorit„˛ile de cercetare ∫tiin˛ific„ din
  c) laboratoare;                         domeniile A.S.M.;
  d) sec˛ii;                              d) adopt„ statutul A.S.M., care se aprob„ prin hot„r‚re
                                   a Guvernului, la propunerea Ministerului S„n„t„˛ii;
  e) departamente;
                                     e) avizeaz„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli al A.S.M.;
  f) institute Ón care se desf„∫oar„ activitate de asisten˛„
                                     f) aprob„ regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
medical„, de Ónv„˛„m‚nt ∫i cercetare ∫tiin˛ific„ medical„ ∫i     sec˛iilor ∫tiin˛ifice de specialitate ∫i al filialelor teritoriale ale
institute Ón care se desf„∫oar„ numai activitate de         A.S.M.;
cercetare ∫tiin˛ific„ medical„, care au personalitate juridic„      g) stabile∫te m„suri de Ómbun„t„˛ire ∫i dezvoltare a
∫i sunt Ón subordinea sau Ón coordonarea Ministerului        activit„˛ii A.S.M.;
S„n„t„˛ii;                                h) decerneaz„ premiile anuale ale A.S.M. Ón ∫edin˛e
  g) institu˛ii f„r„ personalitate juridic„, Ón care se      solemne;
desf„∫oar„ activitate de cercetare ∫tiin˛ific„ medical„,         i) hot„r„∫te excluderea membrilor A.S.M. Ón condi˛iile
grefate pe clinici sau sec˛ii.                    prev„zute la art. 5 alin. (1);
  (2) Structurile de cercetare ∫tiin˛ific„ medical„ prev„zute     j) aprob„ darea de seam„ asupra activit„˛ii desf„∫urate
la alin. (1) lit. a)—e) pot func˛iona at‚t Ón institute Ón care   Óntre dou„ adun„ri generale, precum ∫i programele de
se desf„∫oar„ numai activitate de cercetare ∫tiin˛ific„       activitate ∫tiin˛ific„ anual„ ∫i de perspectiv„;
medical„, c‚t ∫i Ón celelalte unit„˛i sanitare cu sau f„r„        k) aprob„ programe pentru valorificarea rezultatelor
paturi, Ón care se desf„∫oar„ ∫i activitate de asisten˛„       cercet„rii ∫tiin˛ifice Ón domeniul medical ∫i farmaceutic ∫i
medical„ ∫i Ónv„˛„m‚nt.                       pentru Ómbun„t„˛irea asisten˛ei medicale.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 963/20.X.2004

   Art. 23. — (1) Œntre sesiunile Adun„rii generale a A.S.M.      (4) Hot„r‚rile biroului executiv al Consiliului ∫tiin˛ific al
organul de conducere al A.S.M. este consiliul ∫tiin˛ific,       A.S.M. se iau prin vot deschis, cu majoritate simpl„.
alc„tuit din pre∫edinte, 3 vicepre∫edin˛i, secretarul general       Art. 27. — (1) Pre∫edintele A.S.M. este pre∫edintele
∫i pre∫edin˛ii filialelor teritoriale.                consiliului ∫tiin˛ific ∫i al biroului executiv ∫i are urm„toarele
   (2) La ∫edin˛ele Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M. pot fi     atribu˛ii:
invita˛i ∫i al˛i speciali∫ti, Ón func˛ie de problemele luate Ón      a) conduce ∫i Óndrum„ Óntreaga activitate a A.S.M. pe
discu˛ie.                               baza hot„r‚rilor Adun„rii generale a A.S.M. ∫i ale
   (3) ™edin˛ele Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M. sunt statutar   Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M.;
constituite Ón prezen˛a a dou„ treimi din num„rul membrilor        b) reprezint„ A.S.M. Ón rela˛iile cu ter˛ii ∫i este ordonator
s„i. Hot„r‚rile se iau prin vot, cu majoritate de dou„ treimi     de credite;
din num„rul membrilor prezen˛i.                      c) asigur„ leg„tura permanent„ cu Ministerul S„n„t„˛ii ∫i
   (4) ™edin˛ele Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M. se ˛in o dat„   cu alte ministere;
pe trimestru ∫i ori de c‚te ori este nevoie.               d) reprezint„ ∫i angajeaz„ A.S.M., Ón condi˛iile legii, Ón
   Art. 24. — Consiliul ∫tiin˛ific al A.S.M. are urm„toarele    rela˛iile cu persoane juridice ∫i fizice rom‚ne ∫i str„ine ∫i
atribu˛ii principale:
                                   informeaz„ Consiliul ∫tiin˛ific al A.S.M. asupra ac˛iunilor
   a) Óndepline∫te hot„r‚rile Adun„rii generale a A.S.M.;
                                   Óntreprinse ∫i a rezultatelor acestora;
   b) adopt„ hot„r‚ri referitoare la orientarea, realizarea ∫i
                                     e) convoac„ ∫i prezideaz„ ∫edin˛ele adun„rii generale a
coordonarea activit„˛ii ∫tiin˛ifice;
                                   A.S.M., ale Consiliul ∫tiin˛ific al A.S.M. ∫i ale Biroului
   c) ini˛iaz„ ∫i dezvolt„ colabor„ri Ón domeniul cercet„rii
∫tiin˛ifice cu Academia Rom‚n„, institu˛ii ∫tiin˛ifice, institute   executiv al consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M.;
de Ónv„˛„m‚nt superior ∫i al˛i parteneri interesa˛i;           f) asigur„ Ómbun„t„˛irea activit„˛ilor de cercetare-
   d) stabile∫te, la propunerea pre∫edintelui, atribu˛iile ∫i    dezvoltare din domeniile A.S.M.;
r„spunderile vicepre∫edin˛ilor ∫i ale secretarului general;        g) emite decizii Ón executarea hot„r‚rilor Adun„rii
   e) stabile∫te m„suri pentru men˛inerea integrit„˛ii       generale a A.S.M., ale Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M.,
patrimoniului A.S.M.;                         precum ∫i Ón exercitarea atribu˛iilor proprii;
   f) adopt„ hot„r‚ri privind prioritatea obiectivelor de        h) r„spunde de patrimoniul A.S.M.
cercetare ∫i face propuneri de eligibilitate a proiectelor ∫i       (2) Œn cazul Ón care pre∫edintele nu Ó∫i poate exercita
temelor de cercetare Ón domeniul medical ∫i farmaceutic;       prerogativele pe o perioad„ mai mare de 30 de zile, va
   g) stabile∫te rela˛ii ∫tiin˛ifice cu academii ∫i institu˛ii   desemna Ón vederea exercit„rii acestora pe unul dintre
similare din str„in„tate ∫i hot„r„∫te cu privire la afilierea     vicepre∫edin˛i, prin delegare de competen˛„; Ón caz de
A.S.M. la organisme ∫tiin˛ifice interna˛ionale;            indisponibilitate mai mare de 6 luni, se va proceda la
   h) hot„r„∫te convocarea Adun„rii generale a A.S.M.;       alegerea unui nou pre∫edinte pe durata corespunz„toare
   i) examineaz„ ∫i avizeaz„ propunerile sec˛iilor ∫i ale      Óncheierii mandatului.
filialelor privind alegerea de noi membri titulari, membri        Art. 28. — Secretarul general al A.S.M. are urm„toarele
coresponden˛i ∫i membri de onoare;                  atribu˛ii:
   j) propune Ministerului S„n„t„˛ii criteriile pentru         a) urm„re∫te ∫i ia m„suri de Óndeplinire a hot„r‚rilor
desf„∫urarea activit„˛ilor de cercetare ∫tiin˛ific„ medical„ ∫i    Adun„rii generale a A.S.M., ale Consiliul ∫tiin˛ific al A.S.M.
farmaceutic„;                             ∫i ale biroului executiv al acestuia;
   k) avizeaz„ contractele de cercetare Óncheiate Óntre         b) coordoneaz„ ∫i r„spunde de activitatea aparatului de
spitale ∫i finan˛atorul cercet„rii;                  lucru al A.S.M.;
   l) avizeaz„, la solicitarea Ministerului S„n„t„˛ii, spitalele    c) preg„te∫te documentele de lucru pentru Adunarea
clinice ∫i universitare, institutele, clinicile ∫i sec˛iile clinice  general„ a A.S.M., ∫edin˛ele Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M.
care solicit„ s„ primeasc„ statut de centru de excelen˛„       ∫i ale Biroului executiv al Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M.;
pentru activit„˛i medicale;                        d) urm„re∫te activitatea curent„ a sec˛iilor ∫tiin˛ifice de
   m) prezint„ Adun„rii generale a A.S.M. darea de seam„      specialitate ∫i a filialelor teritoriale;
∫i rapoartele asupra activit„˛ii A.S.M., precum ∫i programe        e) coordoneaz„ activitatea de editare a publica˛iilor
de activitate;                            A.S.M.;
   n) Óntocme∫te ∫i supune spre avizare bugetul de venituri
                                     f) Óndepline∫te alte atribu˛ii stabilite de Biroul executiv al
∫i cheltuieli al A.S.M.;
                                   Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M. ∫i de pre∫edintele A.S.M.
   o) confirm„ rezultatele alegerii conducerilor sec˛iilor
                                     Art. 29. — (1) Pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii ∫i secretarul
∫tiin˛ifice ∫i filialelor.
   Art. 25. — Consiliul ∫tiin˛ific al A.S.M. r„spunde Ón fa˛a    general ai A.S.M. sunt ale∫i de Adunarea general„ a
Adun„rii generale a A.S.M. pentru Óntreaga activitate.        A.S.M. pentru un mandat de 4 ani, av‚nd dreptul de a fi
   Art. 26. — (1) Œntre ∫edin˛ele Consiliului ∫tiin˛ific al     reale∫i pentru Ónc„ un mandat.
A.S.M. conducerea operativ„ este asigurat„ de biroul           (2) Pentru alegerea pre∫edintelui, vicepre∫edin˛ilor ∫i a
executiv al Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M., alc„tuit din      secretarului general ai A.S.M., hot„r‚rile se adopt„ cu o
pre∫edintele A.S.M., 3 vicepre∫edin˛i ∫i secretarul general      majoritate de dou„ treimi din num„rul membrilor A.S.M.
al A.S.M.                               prezen˛i, Ón condi˛iile realiz„rii cvorumului.
   (2) ™edin˛ele ordinare ale biroului executiv al Consiliului     (3) ™edin˛ele Adun„rii generale a A.S.M. pentru
∫tiin˛ific al A.S.M. au loc lunar sau ori de c‚te ori este      alegerea organelor de conducere ale A.S.M. sunt conduse
nevoie ∫i se convoac„ de pre∫edinte.                 de un prezidiu propus de Adunarea general„ a A.S.M. ∫i
   (3) Biroul executiv al Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M.     format din 3—5 membri titulari care nu candideaz„.
stabile∫te m„suri ∫i ia decizii pentru Óndeplinirea hot„r‚rilor      (4) Candidaturile pentru pre∫edinte, vicepre∫edin˛i ∫i
Consiliului ∫tiin˛ific al A.S.M. ∫i pentru rezolvarea         secretarul general ai A.S.M. se depun cu 30 de zile
problemelor curente. R„spunde fa˛„ de Consiliul ∫tiin˛ific al     Ónaintea datei de desf„∫urare a Adun„rii generale a A.S.M.
A.S.M. pentru buna desf„∫urare a Óntregii activit„˛i a A.S.M.     Ón care au loc alegerile, de c„tre sec˛iile ∫tiin˛ifice, filialele

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 963/20.X.2004                       7

teritoriale ∫i, Ón nume propriu, de c„tre membrii titulari ∫i      Art. 32. — Rela˛iile dintre A.S.M., sec˛iile ∫tiin˛ifice ∫i
coresponden˛i ai A.S.M.                       filialele teritoriale se stabilesc prin Regulamentul de
  (5) Œn Adunarea general„ a A.S.M. se supun la vot        organizare ∫i func˛ionare al A.S.M., aprobat de Adunarea
toate candidaturile avizate de Consiliul ∫tiin˛ific al A.S.M.    general„ a A.S.M.
  (6) Se declar„ ale∫i pentru fiecare func˛ie candida˛ii
care au ob˛inut cel pu˛in dou„ treimi din num„rul voturilor,                  CAPITOLUL V
Ón ordinea descresc„toare a voturilor favorabile exprimate.
                                               Dispozi˛ii finale
  Art. 30. — Mandatele pre∫edintelui, vicepre∫edin˛ilor ∫i
secretarului general ai A.S.M. Ónceteaz„ la expirarea          Art. 33. — (1) A.S.M. are Ón dotare un parc auto
duratei prev„zute la art. 29 alin. (1).               propriu format dintr-un autovehicul.
            CAPITOLUL IV                   (2) Consumul lunar de carburan˛i pentru aparatul de
         Finan˛area activit„˛ii A.S.M.            lucru este de 150 litri lunar.
                                    Art. 34. — Prezentul statut poate fi modificat sau
  Art. 31. — (1) Finan˛area activit„˛ii A.S.M. se asigur„
                                   completat la propunerea Adun„rii generale a A.S.M.
din venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la bugetul de
                                   Modific„rile ∫i complet„rile intr„ Ón vigoare dup„ aprobarea
stat, prin bugetul Ministerului S„n„t„˛ii.
  (2) Veniturile proprii ale A.S.M. se ob˛in din activit„˛ile    acestora prin hot„r‚re a Guvernului ∫i publicarea Ón
realizate conform obiectului de activitate, pe baz„ de        Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
contract cu institu˛ii publice sau private. Utilizarea veniturilor   Art. 35. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
se face Ón condi˛iile legii, pentru cheltuielile curente ∫i de    sec˛iilor ∫tiin˛ifice de specialitate ∫i al filialelor teritoriale se
capital.                               adopt„ de Adunarea general„ a A.S.M. Ón termen de
  (3) A.S.M. poate primi dona˛ii, sponsoriz„ri ∫i orice       60 de zile de la publicarea prezentului statut Ón Monitorul
bunuri sau valori care servesc misiunii sale.            Oficial al Rom‚niei, Partea I.                           GUVERNUL ROM¬NIEI


                     HOT√R¬RE
 privind suplimentarea bugetului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii din Fondul de rezerv„ bugetar„
         la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Serviciului     dob‚nzi ∫i comisioane la creditele externe ∫i interne
Rom‚n de Informa˛ii din Fondul de rezerv„ bugetar„ la        contractate.
dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, cu suma de              Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
422.500.000 mii lei, conform anexei care face parte         de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
                                   legale.
  Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 este destinat„
pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale ∫i servicii,     Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
transferuri neconsolidabile, cheltuieli de capital (tax„ pe     introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
valoarea ad„ugat„, taxe ∫i comisioane vamale aferente        de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Serviciului
creditelor externe ∫i interne, achizi˛ii imobile) ∫i pl„˛i de    Rom‚n de Informa˛ii pe anul 2004.

                              PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                      p. Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
                                              Ion Popescu
                                            Ministrul finan˛elor publice,
                                            Mihai Nicolae T„n„sescu

    Bucure∫ti, 14 octombrie 2004.
    Nr. 1.686.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 963/20.X.2004
                                                                  ANEX√*)
     *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 963/20.X.2004 con˛ine 8 pagini.       Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei     ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:6
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:8