940 by monitorul-oficial

VIEWS: 25 PAGES: 8

									                                          PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 940                LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                                Joi, 14 octombrie 2004                                           SUMAR


Nr.                                        Pagina  Nr.                                              Pagina

               LEGI ™I DECRETE                        399.    — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
                                                    nr. 85/2004 privind protec˛ia consumatorilor la
396.  — Lege pentru completarea art. 4 din Legea
                                                    Óncheierea ∫i executarea contractelor la distan˛„
    nr. 752/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea                        privind serviciile financiare........................................         4
    Academiei Rom‚ne ...................................................      2
                                              758.    — Decret privind promulgarea Legii pentru
755.  — Decret privind promulgarea Legii pentru                            aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 85/2004
    completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind                        privind protec˛ia consumatorilor la Óncheierea ∫i
    organizarea ∫i func˛ionarea Academiei Rom‚ne ....                2        executarea contractelor la distan˛„ privind serviciile
                                                    financiare....................................................................     4

398.  — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„
    a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea                     400.    — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„
    alin. (1) al art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a                         a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea
    Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii                         art. 22 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rom‚niei ∫i                         nr. 123/2003 privind cre∫terile salariale ce se vor
    a art. 16 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului                         acorda personalului din sectorul bugetar ................               5
    nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind                  759.    — Decret pentru promulgarea Legii privind
    Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau                           aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de                      nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din
    lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe                       Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2003
    de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i                     privind cre∫terile salariale ce se vor acorda
    a unor institu˛ii publice .............................................     3        personalului din sectorul bugetar .............................            5
757.  — Decret pentru promulgarea Legii privind
    aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II                 404.    — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
    din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului                              nr. 55/2004 privind unele m„suri financiare Ón
    nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997                        vederea acord„rii ajutoarelor pentru Ónc„lzirea
                                                    locuin˛ei ......................................................................    6
    privind Codul vamal al Rom‚niei ∫i a art. 16 din
    Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003                    763.    — Decret privind promulgarea Legii pentru
    pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area,                       aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 55/2004
    organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor                        privind unele m„suri financiare Ón vederea
    structuri din cadrul aparatului de lucru al                           acord„rii ajutoarelor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei.......                6
    Guvernului, a ministerelor, a altor organe de
                                                       DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE
    specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a
    unor institu˛ii publice .................................................    3  Decizia nr. 375 din 28 septembrie 2004 referitoare la
                                                  excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
                                                  art. 403 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„.......                  7–8
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 940/14.X.2004

                    LEGI      ™I   DECRETE
                        PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAfiILOR                                                  SENATUL


                        LEGE
     pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                     Academiei Rom‚ne


    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

  Articol unic. — Dup„ alineatul (3) al articolului 4 din   acord cu Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Legea nr. 752/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea     Rurale ∫i cu Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva.
Academiei Rom‚ne, publicat„ Ón Monitorul Oficial al        (6) Prefectul, la propunerea comisiei jude˛ene de fond
Rom‚niei, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, se      funciar Ón a c„rei raz„ teritorial„ se afl„ terenurile
introduc alineatele (4)—(7) cu urm„torul cuprins:
  î(4) Terenurile forestiere care au apar˛inut Academiei   forestiere, retrocedate Ón condi˛iile alin. (4) ∫i (5), emite titlul
Rom‚ne se retrocedeaz„ acesteia.                de proprietate Academiei Rom‚ne.
  (5) Retrocedarea terenurilor forestiere prev„zute la      (7) Terenurile forestiere retrocedate vor fi administrate,
alin. (4) se face pe un singur amplasament, de comun      potrivit legii, Ón scopurile stabilite de Academia Rom‚n„.“
    Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                   p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
           VALER DORNEANU                        DORU IOAN T√R√CIL√
    Bucure∫ti, 11 octombrie 2004.
    Nr. 396.
                        PRE™EDINTELE ROM¬NIEI


                            DECRET
               privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4
             din Legea nr. 752/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                         Academiei Rom‚ne

              Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
            Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

              Pre∫edintele Rom‚niei   d e c r e t e a z „:

              Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru completarea art. 4 din
            Legea nr. 752/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Academiei Rom‚ne ∫i
            se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                            ION ILIESCU


              Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
              Nr. 755.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 940/14.X.2004                   3

                         PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR                                                SENATUL


                          LEGE
  privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1)
 al art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997
  privind Codul vamal al Rom‚niei ∫i a art. 16 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003
  pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea
         unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor,
   a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

  Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a       m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau
Guvernului nr. 52 din 25 iunie 2004 pentru modificarea      func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
alin. (1) al art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului    Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale
nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind    administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice,
Codul vamal al Rom‚niei ∫i a art. 16 din Ordonan˛a de      publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 585
urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor     din 30 iunie 2004.
    Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                   p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
           VALER DORNEANU                         DORU IOAN T√R√CIL√
    Bucure∫ti, 11 octombrie 2004.
    Nr. 398.

                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                            DECRET
              pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
              de urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea
              alin. (1) al art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
                nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997
             privind Codul vamal al Rom‚niei ∫i a art. 16 din Ordonan˛a
               de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea
             unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea
            sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru
             al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate
             ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice
              Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
            Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
               Pre∫edintele Rom‚niei   d e c r e t e a z „:
               Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
            urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din
            Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii
            nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rom‚niei ∫i a art. 16 din Ordonan˛a de
            urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind
            Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din
            cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de
            specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice ∫i se
            dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                             ION ILIESCU
               Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
               Nr. 757.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 4       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 940/14.X.2004

                   PARLAMENTUL ROM¬NIEI

      CAMERA DEPUTAfiILOR                          SENATUL


                     LEGE
         pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 85/2004
               privind protec˛ia consumatorilor
          la Óncheierea ∫i executarea contractelor la distan˛„
                privind serviciile financiare


         Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

         Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 85 din 19 august
      2004 privind protec˛ia consumatorilor la Óncheierea ∫i executarea contractelor
      la distan˛„ privind serviciile financiare, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.9 din
      Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
      publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 796 din 27 august
      2004.

         Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
      prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

       PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR        p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
            VALER DORNEANU             DORU IOAN T√R√CIL√

         Bucure∫ti, 11 octombrie 2004.
         Nr. 399.
                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI


                    DECRET
           privind promulgarea Legii pentru aprobarea
             Ordonan˛ei Guvernului nr. 85/2004
       privind protec˛ia consumatorilor la Óncheierea ∫i executarea
         contractelor la distan˛„ privind serviciile financiare
         Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
      Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

         Pre∫edintele Rom‚niei    d e c r e t e a z „:

         Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
      Guvernului nr. 85/2004 privind protec˛ia consumatorilor la Óncheierea ∫i
      executarea contractelor la distan˛„ privind serviciile financiare ∫i se dispune
      publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

                    PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                       ION ILIESCU

         Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
         Nr. 758.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 940/14.X.2004                  5

                        PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR                                               SENATUL


                       LEGE
  privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22
      din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2003 privind cre∫terile salariale
            ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

  Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a        î(1 1 ) Pentru candida˛ii declara˛i admi∫i la concursul
Guvernului nr. 46 din 10 iunie 2004 pentru completarea     pentru ocuparea unei func˛ii publice de conducere, Ón
art. 22 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului          conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind
nr. 123/2003 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda   Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, care nu au avut
personalului din sectorul bugetar, publicat„ Ón Monitorul    anterior calitatea de func˛ionar public, salariul de baz„ al
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 544 din 17 iunie 2004, cu  func˛iei publice se stabile∫te prin actul administrativ al
urm„toarea modificare:                     ordonatorului principal de credite sau, dup„ caz, al
  — La articolul unic, alineatul (11) al articolului 22 va   ordonatorului de credite p‚n„ la nivelul salariului de baz„
avea urm„torul cuprins:                     prev„zut Ón statul de func˛ii, aprobat potrivit legii.“

    Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                  p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
           VALER DORNEANU                        DORU IOAN T√R√CIL√

    Bucure∫ti, 11 octombrie 2004.
    Nr. 400.


                        PRE™EDINTELE ROM¬NIEI


                         DECRET
             pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
            de urgen˛„ a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22
              din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2003
             privind cre∫terile salariale ce se vor acorda personalului
                       din sectorul bugetar
              Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
            Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

               Pre∫edintele Rom‚niei  d e c r e t e a z „:
              Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
            urgen˛„ a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonan˛a
            de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2003 privind cre∫terile salariale ce se vor
            acorda personalului din sectorul bugetar ∫i se dispune publicarea acestei legi
            Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                            ION ILIESCU
               Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
               Nr. 759.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 940/14.X.2004

                        PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAfiILOR                                               SENATUL


                        LEGE
     pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 55/2004 privind unele m„suri financiare
           Ón vederea acord„rii ajutoarelor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

  Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 55     data de 1 noiembrie a anului curent ∫i data de 31 martie a
din 29 iulie 2004 privind unele m„suri financiare Ón vederea   anului urm„tor, iar perioada de 12 luni reprezint„ anul
acord„rii ajutoarelor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, adoptat„ Ón  calendaristic.
temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind       (2) La propunerea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón     Sociale ∫i Familiei, cu avizul Autorit„˛ii Na˛ionale de
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 690 din 30 iulie  Meteorologie, perioada sezonului rece prev„zut„ la alin. (1)
2004, cu urm„toarea modificare:                 poate fi prelungit„. Condi˛iile Ón care se prelunge∫te
  — La articolul I punctul 1, articolul 11 va avea urm„torul  perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum ∫i
cuprins:                             procedura de acordare a ajutoarelor pentru Ónc„lzirea
  îArt. 11. — (1) Œn sensul prezentei ordonan˛e, prin      locuin˛ei Ón aceast„ perioad„ se aprob„ prin hot„r‚re a
sezon rece se Ón˛elege perioada de 5 luni cuprins„ Óntre     Guvernului.“

    Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                  p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
           VALER DORNEANU                        DORU IOAN T√R√CIL√
    Bucure∫ti, 11 octombrie 2004.
    Nr. 404.
                        PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                        DECRET
                privind promulgarea Legii pentru aprobarea
              Ordonan˛ei Guvernului nr. 55/2004 privind unele m„suri
                financiare Ón vederea acord„rii ajutoarelor
                     pentru Ónc„lzirea locuin˛ei
              Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
            Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

               Pre∫edintele Rom‚niei   d e c r e t e a z „:
               Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
            Guvernului nr. 55/2004 privind unele m„suri financiare Ón vederea acord„rii
            ajutoarelor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
            Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                            ION ILIESCU


               Bucure∫ti, 7 octombrie 2004.
               Nr. 763.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 940/14.X.2004                    7

   DECIZII         ALE      CURfiII         CONSTITUfiIONALE
                        CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                         D E C I Z I A Nr. 375
                          din 28 septembrie 2004

        referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 alin. 1
                    din Codul de procedur„ civil„
  Ioan Vida          —  pre∫edinte           care sunt obliga˛i prin lege. Prin urmare, ace∫tia nu-∫i pot
  Nicolae Cochinescu     —  judec„tor           exercita, din cauze independente de voin˛a lor, toate
  Aspazia Cojocaru      —  judec„tor           drepturile procesuale garantate prin lege ∫i Constitu˛ie.
  Constantin Doldur      —  judec„tor             Judec„toria Slobozia     consider„   excep˛ia   de
  Kozsokár Gábor       —  judec„tor           neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„
  Acsinte Gaspar       —  judec„tor           stabilirea unei cau˛iuni, ca o condi˛ie pentru solu˛ionarea
  Petre Ninosu        —  judec„tor           cererii de suspendare a execut„rii silite, are ca finalitate
  Ion Predescu        —  judec„tor           restr‚ngerea posibilit„˛ilor de exercitare abuziv„ a
  ™erban Viorel St„noiu    —  judec„tor           respectivului drept, dar ∫i protec˛ia creditorului, care are
  Florentina Balt„      —  procuror            garan˛ia repar„rii eventualului prejudiciu ce i-a fost astfel
  Mihaela Senia Costinescu  —  magistrat-asistent       cauzat. Aceast„ condi˛ie este o Óngr„dire rezonabil„ a
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconsti-      accesului liber la justi˛ie, iar nu o restr‚ngere excesiv„ a
tu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 alin. 1 din Codul de    exerci˛iului dreptului, care s„ afecteze Óns„∫i existen˛a
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„   acestuia.
îAmonil“ — S.A. din Slobozia Ón Dosarul nr. 1.229/2004 al       Potrivit dispozi˛iilor art. 24 alin. (1) din Legea
Judec„toriei Slobozia.                      nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
  La apelul nominal se prezint„ partea Societatea        comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Comercial„ îPetrom Gas“ — S.R.L., prin avocat Ion         Parlamentului, precum ∫i Guvernului, pentru a-∫i formula
Cazacu, lipsind autorul excep˛iei, fa˛„ de care procedura de   punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
citare este legal Óndeplinit„.                  neconstitu˛ionalitate ridicat„. De asemenea, potrivit
  Ap„r„torul Societ„˛ii Comerciale îPetrom Gas“ — S.R.L.    dispozi˛iilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modific„rile
sus˛ine netemeinicia excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,     ulterioare, s-a solicitat ∫i punctul de vedere al institu˛iei
ar„t‚nd c„ invocarea acesteia la instan˛a de fond nu       Avocatul Poporului.
reprezint„ dec‚t o modalitate de am‚nare a execut„rii silite     Guvernul arat„ c„ dispozi˛iile art. 403 alin. 1 din Codul
pornite Ómpotriva debitorului r„u-platnic. Cu privire la     de procedur„ civil„ au f„cut obiectul mai multor excep˛ii de
obiectul criticii, observ„ c„ exist„ o bogat„ practic„ a Cur˛ii  neconstitu˛ionalitate solu˛ionate de c„tre Curtea
Constitu˛ionale, Ón sensul respingerii excep˛iei, practic„ ce   Constitu˛ional„ prin numeroase decizii (fiind amintite, printre
se impune a fi men˛inut„.                     altele, deciziile nr. 346/2003 ∫i nr. 227/2004), care au
  Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea,     constatat conformitatea textului de lege criticat cu principiile
concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,   constitu˛ionale. A∫adar, critica de neconstitu˛ionalitate fiind
consider‚nd c„ textul de lege criticat nu contravine       neÓntemeiat„, urmeaz„ a fi respins„ ca atare.
prevederilor constitu˛ionale invocate, Ón acest sens exist‚nd     Avocatul Poporului apreciaz„ c„ instituirea obliga˛iei de
o constant„ jurispruden˛„ a Cur˛ii. Œntruc‚t nu au ap„rut     plat„ a cau˛iunii, ca o condi˛ie a suspend„rii execut„rii, are
elemente noi de natur„ a justifica schimbarea acestei
                                 o dubl„ finalitate, ∫i anume, pe de o parte, aceea de a
jurispruden˛e, se apreciaz„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„.
                                 constitui o garan˛ie pentru creditor ∫i, pe de alt„ parte, de
             C U R T E A,               a preveni ∫i limita eventualele abuzuri Ón valorificarea unui
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine       atare drept de c„tre debitorii r„u-platnici.
urm„toarele:                             Se arat„ c„, Óntruc‚t plata cau˛iunii nu constituie o
  Prin Œncheierea din 1 iunie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul    condi˛ie de admisibilitate a contesta˛iei la executare, ci doar
nr. 1.229/2004, Judec„toria Slobozia a sesizat Curtea       pentru a putea solicita suspendarea execut„rii silite,
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a      instituirea acestei obliga˛ii nu poate fi calificat„ ca o
dispozi˛iilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,   modalitate de a Ómpiedica accesul liber la justi˛ie.
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îAmonil“ — S.A.      Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
din Slobozia.                           comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
  Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul   neconstitu˛ionalitate.
arat„ c„ dispozi˛iile art. 403 alin. 1 din Codul de procedur„
                                              C U R T E A,
civil„, prin modul Ón care reglementeaz„ institu˛ia cau˛iunii,
respectiv prin condi˛ionarea judec„rii cap„tului de cerere    examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
privind suspendarea execut„rii de plata unei cau˛iuni,      Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
Ómpiedic„ accesul liber la justi˛ie ∫i dreptul la un proces    judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
echitabil. Textul de lege criticat nu ˛ine seama de situa˛ia   procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
debitorilor care au toate conturile bancare blocate ∫i, deci,   prevederile Constitu˛iei republicate, precum ∫i dispozi˛iile
se afl„ Ón imposibilitate obiectiv„ de a achita cau˛iunea la   Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 940/14.X.2004

  Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este            suspenda executarea silit„ p‚n„ la solu˛ionarea contesta˛iei
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din            la executare, dac„ se depune o cau˛iune al c„rei cuantum
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 1 alin. (2), ale          este fixat de instan˛„. Instituirea obliga˛iei de plat„ a
art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„           cau˛iunii, ca o condi˛ie a suspend„rii execut„rii, are o
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.            dubl„ finalitate, ∫i anume, pe de o parte, aceea de a
  Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie         constitui o garan˛ie pentru creditor Ón ceea ce prive∫te
art. 403 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, care are            acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a
urm„torul con˛inut:                              Ónt‚rzierii execut„rii silite, prin efectul suspend„rii acesteia,
  — Art. 403 alin. 1: îP‚n„ la solu˛ionarea contesta˛iei la         ∫i, pe de alt„ parte, de a preveni ∫i limita eventualele
executare sau a altei cereri privind executarea silit„, instan˛a        abuzuri Ón valorificarea unui atare drept de c„tre debitorii
competent„ poate suspenda executarea, dac„ se depune o             r„u-platnici.
cau˛iune Ón cuantumul fixat de instan˛„, Ón afar„ de cazul Ón           Œntruc‚t plata cau˛iunii nu constituie o condi˛ie de
care legea dispune altfel.“                          admisibilitate a contesta˛iei la executare, ci exclusiv pentru
  Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate         a putea solicita suspendarea execut„rii silite, instituirea
Óncalc„ urm„toarele prevederi din Constitu˛ia Rom‚niei,            acestei obliga˛ii nu poate fi calificat„ ca o modalitate de a
republicat„:                                  Ómpiedica accesul liber la justi˛ie.
  — Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei            A∫a fiind, Curtea constat„ c„, Ón condi˛iile Ón care,
                                        potrivit art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„,
pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale
                                        legiuitorul este abilitat s„ reglementeze competen˛a ∫i
legitime.
                                        procedura de judecat„, stabilind cadrul organizatoric ∫i
  (2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.        func˛ional Ón care se realizeaz„ accesul liber la justi˛ie,
  (3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea      instituirea cau˛iunii nu aduce atingere nici principiului
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.                       constitu˛ional referitor la garantarea propriet„˛ii private. Sub
  (4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i       acest aspect, procedura contesta˛iei la executare asigur„
gratuite.“                                   garan˛ii suficiente at‚t pentru ocrotirea accesului liber la
  Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,           justi˛ie, c‚t ∫i pentru protec˛ia dreptului de proprietate al
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ dispozi˛iile criticate au          tututor p„r˛ilor implicate Ón proces, prin Ónsu∫i faptul c„ le
mai fost supuse controlului de constitu˛ionalitate sub             ofer„ posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita
aspectul Ónc„lc„rii principiilor constitu˛ionale al liberului         suspendarea acesteia, iar Ón cazul admiterii contesta˛iei ∫i
acces la justi˛ie ∫i al dreptului de proprietate. Astfel, prin         desfiin˛„rii titlului executoriu sau al Óns„∫i execut„rii silite,
Decizia nr. 150/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al            persoanele interesate au dreptul la Óntoarcerea execut„rii ∫i
Rom‚niei, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 2002, ∫i prin             la restabilirea situa˛iei anterioare acesteia.
Decizia nr. 346/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al              Œntruc‚t nu au ap„rut Ómprejur„ri noi care s„ determine
Rom‚niei, Partea I, nr. 751 din 27 octombrie 2003, Curtea           schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„
a constatat constitu˛ionalitatea dispozi˛iilor legale criticate.        materie, solu˛ia adoptat„ Ón precedent, precum ∫i
  Curtea a re˛inut c„ art. 403 alin. 1 din Codul de             considerentele pe care aceasta se Óntemeiaz„ Ó∫i men˛in
procedur„ civil„ reglementeaz„ posibilitatea instan˛ei de a          valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.
     Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
                          CURTEA     CONSTITUfiIONAL√

                                  Œn numele legii
                                   D E C I D E:
     Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îAmonil“ — S.A. din Slobozia Ón Dosarul nr. 1.229/2004 al Judec„toriei Slobozia.
     Definitiv„ ∫i obligatorie.
     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 septembrie 2004.
      PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
           prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                                  Magistrat-asistent,
                                                Mihaela Senia Costinescu


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 940/14.X.2004 con˛ine 8 pagini.         Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei   ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top