927 by monitorul-oficial

VIEWS: 4 PAGES: 16

									                                           PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 927                 LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                           Luni, 11 octombrie 2004

                                            SUMAR


Nr.                                          Pagina  Nr.                                       Pagina

        HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                        1.595. — Hot„r‚re privind aprobarea unei licen˛e de
                                                   concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
1.563. — Hot„r‚re privind Ónfiin˛area bursei de studii
                                                   Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse
    rom‚ne∫ti postuniversitare de masterat la                           Minerale ∫i Societatea Comercial„ îCarpat
    Universitatea Indiana din Statele Unite ale Americii                2      Agregate“ — S.A.......................................................    5
1.591. — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului                       1.596. — Hot„r‚re privind aprobarea unei licen˛e de
    Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ din Fondul de                         concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
    rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului...............              3      Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse
1.592. — Hot„r‚re privind aprobarea unei licen˛e de                          Minerale ∫i Societatea Comercial„ îBega Upsom“ — S.A.            6
    concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
    Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse                          ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                                                      ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
    Minerale ∫i Societatea Comercial„ îPHOENIX“ — S.A.                 3
                                                 83. — Ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
1.593. — Hot„r‚re privind aprobarea unei licen˛e de                          Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
    concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,                        pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
    Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse                        privind marcarea ∫i certificarea produselor de
    Minerale ∫i Administra˛ia Na˛ional„ îApele                           origine animal„ destinate consumului uman, cu
    Rom‚ne“.....................................................................    4      excep˛ia c„rnii proaspete..........................................    6–13
1.594. — Hot„r‚re privind aprobarea unor licen˛e de                       692. — Ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
    concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,                        dezvolt„rii rurale privind denumirea ∫i sediul
    Óncheiate Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse                        sucursalelor teritoriale ale Administra˛iei Na˛ionale
    Minerale ∫i Societatea Comercial„ îConar“ — S.A.                 4–5      a Œmbun„t„˛irilor Funciare .........................................   14–16
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004

    HOT√R¬RI            ALE     GUVERNULUI                ROM¬NIEI
                         GUVERNUL ROM¬NIEI

                        HOT√R¬RE
        privind Ónfiin˛area bursei de studii rom‚ne∫ti postuniversitare de masterat
              la Universitatea Indiana din Statele Unite ale Americii
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea de c„tre Guvernul     cheltuielile de ∫colarizare, asigurarea medical„ ∫i alte
Rom‚niei, prin Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, a unei    costuri aferente.
burse de studii postuniversitare de masterat la Universitatea    (2) Sumele prev„zute la alin. (1) se suport„ din bugetul
Indiana din Bloomington, statul Indiana, Statele Unite ale   Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
Americii, Ón domeniul studiilor rom‚ne∫ti, denumit„ Ón       (3) Sumele prev„zute la alin. (1) se transfer„ Ón contul
continuare bursa.                        Universit„˛ii Indiana, cu destina˛ia stabilit„ prin prezenta
  (2) Bursa se acord„ o dat„ la 2 ani, Óncep‚nd cu anul    hot„r‚re, cu cel pu˛in 6 luni Ónainte de Ónceperea primului
universitar 2004—2005, pentru o perioad„ de studii de      semestru, respectiv p‚n„ la sf‚r∫itul lunii februarie pentru
2 ani universitari.                       fiecare interval de 2 ani.
  (3) Bursa se instituie pentru o perioad„ de 6 ani, care     (4) Se autorizeaz„ Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii s„
se poate prelungi cu acordul scris al Ministerului Educa˛iei  Óncheie actele interna˛ionale necesare derul„rii procedurilor
∫i Cercet„rii, la solicitarea Universit„˛ii Indiana.      financiare aferente acord„rii bursei prev„zute la art. 1.
  Art. 2. — (1) Bursa se acord„ cet„˛enilor americani sau     Art. 4. — (1) Criteriile de selec˛ie ∫i cerin˛ele privind
                                admiterea la burs„ se stabilesc printr-un acord Óntre
reziden˛ilor permanen˛i ai Statelor Unite ale Americii, care
                                Universitatea Bucure∫ti ∫i Universitatea Indiana.
Óndeplinesc urm„toarele condi˛ii:
                                  (2) Selec˛ionarea bursierului se face de c„tre o comisie
  a) sunt absolven˛i ai unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
                                format„ din reprezentan˛i ai Universit„˛ii Bucure∫ti ∫i ai
superior recunoscute de Statele Unite ale Americii ∫i de    Universit„˛ii Indiana.
Rom‚nia;                              Art. 5. — (1) Acordarea efectiv„ a bursei se va face pe
  b) nu au fost Ónscri∫i Ón prealabil la studii        baza unui contract de studiu Óncheiat de c„tre Ministerul
postuniversitare la Universitatea Indiana;           Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i Universitatea Indiana cu
  c) doresc s„ urmeze studiile rom‚ne∫ti postuniversitare   beneficiarul.
de masterat la Universitatea Indiana.                (2) Œn contract se prev„d responsabilit„˛i precise de
  (2) Domeniile de preg„tire universitar„ a candida˛ilor la  natur„ financiar„ ce revin p„r˛ilor contractante.
burs„ trebuie s„ permit„ o specializare Ón studii rom‚ne∫ti     (3) Œn cazul nefinaliz„rii studiilor prin diplom„, din motive
∫i se stabilesc prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i     imputabile bursierului, rambursarea integral„ a cuantumului
cercet„rii.                           bursei finan˛ate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii revine
  Art. 3. — (1) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii suport„ o  Ón sarcina beneficiarului bursei.
dat„ la 2 ani suma de 20.000 USD, reprezent‚nd           (4) Universitatea Indiana garanteaz„ rambursarea
contravaloarea bursei, iar Universitatea Indiana acoper„    integral„ a cuantumului bursei Ón cazul prev„zut la alin. (3).
                           PRIM-MINISTRU
                          ADRIAN N√STASE

                                           Contrasemneaz„:
                                       p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                                            Radu Damian,
                                            secretar de stat
                                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                           George Ciamba,
                                            secretar de stat
                                        p. Ministrul finan˛elor publice,
                                         Gheorghe Gherghina,
                                            secretar de stat    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.563.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004                       3

                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                        HOT√R¬RE
            privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„
              din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Serviciului         externe ∫i pl„˛i de dob‚nzi ∫i comisioane la credite externe“
de Protec˛ie ∫i Paz„ pe anul 2004, din Fondul de rezerv„          articolul îRamburs„ri credite externe“, cu suma de
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, cu suma de 15.500.000 mii lei      500.000 mii lei.
la capitolul 55.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„“,          Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
din care: la titlul îCheltuieli de personal“, cu suma de          s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón bugetul de stat
15.000.000 mii lei ∫i la titlul 84 îRamburs„ri de credite         ∫i Ón bugetul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ pe anul 2004.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                                Contrasemneaz„:
                                             p. Ministrul finan˛elor publice,
                                               Gheorghe Gherghina,
                                                 secretar de stat
                                         p. Directorul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
                                                Iulian Cr„iniceanu
    Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
    Nr. 1.591.

                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
      privind aprobarea unei licen˛e de concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i Societatea Comercial„ îPHOENIX“ — S.A.
   Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ∫i al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune a activit„˛ii          Art. 3. — Stabilirea ∫i plata redeven˛ei se fac Ón
miniere de exploatare, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„          condi˛iile prev„zute la art. XI din anexa la prezenta
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i           hot„r‚re.
Societatea Comercial„ îPHOENIX“ — S.A., cu sediul Ón             Art. 4. — Cuantumul major„rilor de Ónt‚rziere, prev„zut
municipiul Ia∫i 6600, str. Aurel Vlaicu nr. 87, jude˛ul Ia∫i,       la art. X pct. 10.1.3 ∫i la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
                                      prezenta hot„r‚re, se stabile∫te la nivelul dob‚nzilor ∫i
Ón calitate de concesionar, pentru z„c„m‚ntul de argil„
                                      penalit„˛ilor de Ónt‚rziere prev„zute la art. 114 din
comun„ din perimetrul Ciurea, comuna Ciurea, jude˛ul Ia∫i,
                                      Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din            procedur„ fiscal„, republicat„.
prezenta hot„r‚re.                              Art. 5. — Licen˛a de concesiune a activit„˛ii miniere de
  Art. 2. — Stabilirea ∫i plata taxei anuale de exploatare        exploatare prev„zut„ la art. 1 intr„ Ón vigoare la data
se fac Ón condi˛iile prev„zute la art. X din anexa la           public„rii prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
prezenta hot„r‚re.                             Partea I.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                                Contrasemneaz„:
                                       Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                               Dan Ioan Popescu
                                      Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
                                              Maria Iuliana Stratulat
                                             p. Ministrul finan˛elor publice,
                                              Gheorghe Gherghina,
                                                secretar de stat
    Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
    Nr. 1.592.

    *) Anexa se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004

                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
   privind aprobarea unei licen˛e de concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare, Óncheiat„
  Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“
   Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ∫i al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune a activit„˛ii          Art. 3. — Stabilirea ∫i plata redeven˛ei se fac Ón
miniere de exploatare, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„          condi˛iile prev„zute la art. XI din anexa la prezenta
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i           hot„r‚re.
Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, cu sediul Ón             Art. 4. — Cuantumul major„rilor de Ónt‚rziere, prev„zut
municipiul Bucure∫ti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1, Ón       la art. X pct. 10.1.3 ∫i la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
                                      prezenta hot„r‚re, se stabile∫te la nivelul dob‚nzilor ∫i
calitate de concesionar, pentru z„c„m‚ntul de n„mol
                                      penalit„˛ilor de Ónt‚rziere prev„zute la art. 114 din
terapeutic Ón perimetrul Fundata, din localitatea Gheorghe
                                      Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Doja, jude˛ul Ialomi˛a, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte        procedur„ fiscal„, republicat„.
integrant„ din prezenta hot„r‚re.                       Art. 5. — Licen˛a de concesiune a activit„˛ii miniere de
  Art. 2. — Stabilirea ∫i plata taxei anuale de exploatare        exploatare prev„zut„ la art. 1 intr„ Ón vigoare la data
se fac Ón condi˛iile prev„zute la art. X din anexa la           public„rii prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
prezenta hot„r‚re.                             Partea I.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                                Contrasemneaz„:
                                       Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                               Dan Ioan Popescu
                                      Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
                                              Maria Iuliana Stratulat
                                             p. Ministrul finan˛elor publice,
                                              Gheorghe Gherghina,
                                                secretar de stat
    Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
    Nr. 1.593.

    *) Anexa se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
     privind aprobarea unor licen˛e de concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
Óncheiate Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i Societatea Comercial„ îConar“ — S.A.
   Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ∫i al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ licen˛ele de concesiune a               Art. 3. — Stabilirea ∫i plata redeven˛ei se fac Ón
activit„˛ii miniere de exploatare, Óncheiate Óntre Agen˛ia         condi˛iile prev„zute la art. XI din anexele la prezenta
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de             hot„r‚re.
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îConar“ — S.A., cu            Art. 4. — Major„rile de Ónt‚rziere ∫i penalit„˛ile de
sediul Ón municipiul Arad, Ón calitate de concesionar, pentru
                                      Ónt‚rziere, prev„zute la art. X pct. 10.1.3 ∫i la art. XI
z„c„mintele de nisip ∫i pietri∫ Ón perimetrele Vladimirescu II,
                                      pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hot„r‚re, vor fi
localitatea Vladimirescu, ∫i M‚ndruloc, localitatea M‚ndruloc,
                                      percepute conform legii fiscale Ón vigoare, aplicate la
jude˛ul Arad, prev„zute Ón anexele*) nr. 1 ∫i 2 care fac
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.                  cuantumul taxei ∫i redeven˛ei datorate, stabilite la nivelul
  Art. 2. — Stabilirea ∫i plata taxei anuale de exploatare        dob‚nzilor ∫i penalit„˛ilor de Ónt‚rziere prev„zute la art. 114
se fac Ón condi˛iile prev„zute la art. X din anexele la          din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
prezenta hot„r‚re.                             procedur„ fiscal„, republicat„.
    *) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004                       5

  Art. 5. — Licen˛ele de concesiune a activit„˛ii miniere         public„rii prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
de exploatare prev„zute la art. 1 intr„ Ón vigoare la data         Partea I.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                                Contrasemneaz„:
                                       Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                               Dan Ioan Popescu
                                      Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
                                              Maria Iuliana Stratulat
                                             p. Ministrul finan˛elor publice,
                                              Gheorghe Gherghina,
                                                secretar de stat
    Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
    Nr. 1.594.


                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
       privind aprobarea unei licen˛e de concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
            Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale
              ∫i Societatea Comercial„ îCarpat Agregate“ — S.A.
   Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ∫i al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune a activit„˛ii          Art. 4. — Major„rile de Ónt‚rziere ∫i penalit„˛ile de
miniere de exploatare, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„          Ónt‚rziere, prev„zute la art. X pct. 10.1.3 ∫i la art. XI
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
                                      pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hot„r‚re, vor fi percepute
Societatea Comercial„ îCarpat Agregate“ — S.A., cu sediul
Ón municipiul Bucure∫ti, sectorul 5, str. Iuliu Teodori nr. 1,       conform legii fiscale Ón vigoare, aplicate la cuantumul taxei
Ón calitate de concesionar, pentru z„c„m‚ntul de nisip ∫i         ∫i redeven˛ei datorate, stabilite la nivelul dob‚nzilor ∫i
pietri∫ Ón perimetrul Milcoiu, din localitatea Nicolae           penalit„˛ilor de Ónt‚rziere prev„zute la art. 114 din
B„lcescu, jude˛ul V‚lcea, prev„zut„ Ón anexa*) care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.                  Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
  Art. 2. — Stabilirea ∫i plata taxei anuale de exploatare        procedur„ fiscal„, republicat„.
se fac Ón condi˛iile prev„zute la art. X din anexa la             Art. 5. — Licen˛a de concesiune a activit„˛ii miniere de
prezenta hot„r‚re.
                                      exploatare prev„zut„ la art. 1 intr„ Ón vigoare la data
  Art. 3. — Stabilirea ∫i plata redeven˛ei se fac Ón
condi˛iile prev„zute la art. XI din anexa la prezenta           public„rii prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
hot„r‚re.                                 Partea I.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE

                                                Contrasemneaz„:
                                       Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                               Dan Ioan Popescu
                                      Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
                                              Maria Iuliana Stratulat
                                             p. Ministrul finan˛elor publice,
                                               Gheorghe Gherghina
                                                secretar de stat


    Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
    Nr. 1.595.


    *) Anexa se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004

                            GUVERNUL ROM¬NIEI


                       HOT√R¬RE
       privind aprobarea unei licen˛e de concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
            Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i
               Societatea Comercial„ îBega Upsom“ — S.A.
   Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ∫i al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune a activit„˛ii          Art. 4. — Major„rile de Ónt‚rziere ∫i penalit„˛ile de
miniere de exploatare, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„          Ónt‚rziere, prev„zute la art. X pct. 10.1.3 ∫i la art. XI
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i           pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hot„r‚re, vor fi percepute
Societatea Comercial„ îBega Upsom“ — S.A., cu sediul Ón
                                      conform legii fiscale Ón vigoare, aplicate la cuantumul taxei
Ocna Mure∫, str. M. Eminescu, Ón calitate de concesionar,
pentru z„c„m‚ntul de calcar din perimetrul Pojoga, comuna         ∫i redeven˛ei datorate, stabilite la nivelul dob‚nzilor ∫i
Zam, jude˛ul Hunedoara, prev„zut„ Ón anexa*) care face           penalit„˛ilor de Ónt‚rziere prev„zute la art. 114 din
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.                  Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
  Art. 2. — Stabilirea ∫i plata taxei anuale de exploatare        procedur„ fiscal„, republicat„.
se fac Ón condi˛iile prev„zute la art. X din anexa la
                                       Art. 5. — Licen˛a de concesiune a activit„˛ii miniere de
prezenta hot„r‚re.
  Art. 3. — Stabilirea ∫i plata redeven˛ei se fac Ón           exploatare prev„zut„ la art. 1 intr„ Ón vigoare la data
condi˛iile prev„zute la art. XI din anexa la prezenta           public„rii prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
hot„r‚re.                                 Partea I.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                                Contrasemneaz„:
                                       Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                               Dan Ioan Popescu
                                      Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
                                              Maria Iuliana Stratulat
                                             p. Ministrul finan˛elor publice,
                                              Gheorghe Gherghina,
                                                secretar de stat
    Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
    Nr. 1.596.
    *) Anexa se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.
 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA NAfiIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR

                         ORDIN
            pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea
         ∫i certificarea produselor de origine animal„ destinate consumului uman,
                    cu excep˛ia c„rnii proaspete
    Œn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitar-
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 215/2004,
    v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 1.282 din 24 septembrie 2004, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„,

    pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
 Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ privind          consumului uman, cu excep˛ia c„rnii proaspete, prev„zut„ Ón
marcarea ∫i certificarea produselor de origine animal„ destinate      anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004                    7

  Art. 2. — Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„, institutele    Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
centrale de profil ∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru
                                  se abrog„ orice alt„ dispozi˛ie contrar„.
siguran˛a alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.          Art. 5. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
  Art. 3. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
                                  Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
pentru Siguran˛a Alimentelor va controla modul de aplicare
a prevederilor prezentului ordin.                 90 de zile de la data public„rii.
          Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
                            Liviu Harbuz
    Bucure∫ti, 29 septembrie 2004.
    Nr. 83.


                                                              ANEX√

                    NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
        privind marcarea ∫i certificarea produselor de origine animal„ destinate consumului uman,
                         cu excep˛ia c„rnii proaspete
            CAPITOLUL I                comercializarea laptelui crud, laptelui tratat termic ∫i a
              Defini˛ii                produselor pe baz„ de lapte;
                                    • pe∫te ∫i produse din pescuit — produsele definite de
  Art. 1. — Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare,    Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
prin urm„torii termeni se Ón˛elege:                nr. 329/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
  — produse de origine animal„:                 privind condi˛iiile sanitare veterinare pentru producerea ∫i
  • produse din carne — produsele definite de Ordinul      comercializarea produselor din pescuit;
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 322/2003    • produse din ou„ — produsele definite de Ordinul
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind        ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 356/2002
condi˛iile de s„n„tate care reglementeaz„ producerea ∫i      pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
comercializarea produselor din carne ∫i a altor produse de     condi˛iile de s„n„tate ∫i igien„ pentru producerea ∫i
origine animal„;                          comercializarea produselor din ou„;
  • produse din carne de pas„re, v‚nat de cresc„torie ∫i       — marca de s„n„tate public„ veterinar„ — ∫tampila
carne de iepure de cresc„torie — produsele definite de       aplicat„ Ón conformitate cu prevederile prezentei norme
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului  sanitare veterinare, care atest„ salubritatea ∫i s„n„tatea
nr. 98/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare      produsului destinat consumului uman;
                                    — num„r de autorizare veterinar„ — num„rul acordat de
care stabile∫te condi˛iile de s„n„tate a animalelor ∫i de
                                  direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
s„n„tate public„ care reglementeaz„ comer˛ul Rom‚niei cu
                                  jude˛ean„ ∫i a municipiului Bucure∫ti unit„˛ilor aprobate
statele membre ale Uniunii Europene ∫i importul Ón
                                  pentru categoria de produse de origine animal„ definite Ón
Rom‚nia de produse care nu sunt supuse cerin˛elor ∫i
                                  prezentul articol ∫i Ónscris pe autoriza˛ia veterinar„ de
regulilor specifice;
                                  func˛ionare;
  • produse din carne de v‚nat s„lbatic — produsele
                                    — preambalare (condi˛ionare) — opera˛iunea prin care
definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i   se realizeaz„ protec˛ia produselor de origine animal„ prin
p„durilor nr. 119/2002 pentru aprobarea Normei sanitare      folosirea unui Ónveli∫ Ón contact direct cu produsul;
veterinare care stabile∫te condi˛iile de sacrificare ∫i        — ambalare — opera˛iunea prin care se realizeaz„
comercializare a v‚natului s„lbatic;                protec˛ia produselor de origine animal„ condi˛ionate Ón al
  • carne tocat„ ∫i carne preparat„ — produsele definite     doilea Ónveli∫ (ambalaj), care nu intr„ Ón contact direct cu
de Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor   produsul.
nr. 490/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
                                              CAPITOLUL II
privind condi˛iile pentru producerea ∫i comercializarea c„rnii
tocate ∫i a c„rnii preparate;                              Dispozi˛ii generale
  • lapte ∫i produse lactate — produsele definite de        Art. 2. — Produsele de origine animal„ definite la art. 1
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor    sunt admise pentru consum uman numai dac„ poart„
nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare      marca de s„n„tate public„ veterinar„ ∫i dac„ sunt Ónso˛ite
privind condi˛iile de s„n„tate pentru producerea ∫i        de certificat de s„n„tate public„ veterinar„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004

  Art. 3. — Produsele de origine animal„ definite la        — Ón centru: num„rul de aprobare al unit„˛ii sau
art. 1, prelucrate Ón gospod„ria proprie, pot fi admise      centrului de reambalare acordat de autoritatea veterinar„
pentru consumul uman f„r„ marc„ de s„n„tate numai         central„ pentru efectuarea unor activit„˛i de export;
pentru consum propriu.                        — Ón partea inferioar„: îINSPECTAT GUVERNAMENTAL“,
  Art. 4. — Marca de s„n„tate se aplic„ Ón unitatea de      cu litere majuscule.
prelucrare a produselor de origine animal„, iar certificatul     Inscrip˛iile de pe ∫tampil„ se efectueaz„ Ón limba
de s„n„tate public„ veterinar„ se emite de c„tre medicul     englez„.
veterinar oficial din aceea∫i unitate.                Caracterele literelor au Ón„l˛imea de 0,8 cm ∫i ale
  Art. 5. — Marcarea trebuie s„ fie u∫or vizibil„, realizat„   cifrelor, de 1 cm.
cu caractere lizibile, care nu se pot ∫terge ∫i care sunt      7. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele din
u∫or de distins.                         carne destinate consumului pentru pia˛a na˛ional„ este o
                                 ∫tampil„ de form„ rotund„ cu diametrul de 3,5 cm, care
            CAPITOLUL III
                                 con˛ine urm„toarele informa˛ii:
     Marcarea produselor de origine animal„           — Ón partea superioar„: îROM¬NIA“, cu litere
                                 majuscule;
  Art. 6. — Œn scopul admiterii pentru consum uman a
                                   — Ón centru: indicativul jude˛ului ∫i al municipiului
produselor de origine animal„ definite la art. 1, marcarea
                                 Bucure∫ti, urmat f„r„ Óntrerupere de num„rul de autorizare
se efectueaz„ sub responsabilitatea medicului veterinar
                                 veterinar„ al unit„˛ii;
oficial.
                                  — Ón partea inferioar„: îCONTROLAT SANITAR
  A. Produsele din carne
                                 VETERINAR“, cu litere majuscule.
  1. Marcarea produselor din carne se efectueaz„ Ón
                                   8. Marca de s„n„tate poate fi aplicat„ direct pe produs
timpul sau imediat dup„ fabricare Ón unitatea produc„toare
                                 prin mijloace autorizate sau poate fi imprimat„ pe ambalaj
sau Óntr-un centru de ambalare ori reambalare.
                                 ori pe o etichet„ fixat„ pe produs.
  2. Marca de s„n„tate poate fi aplicat„ direct pe produs      Œn cazul produselor Ón recipiente ermetic Ónchise, marca
sau pe ambalajul s„u.                       de s„n„tate se aplic„ lizibil fie pe capac, fie pe corpul
 3. Atunci c‚nd produsele din carne sunt preambalate ∫i     cutiei.
ambalate individual, marca de s„n„tate se aplic„ pe         Marca de s„n„tate poate fi confec˛ionat„ dintr-o pl„cu˛„
ambalaj.                             din material rezistent care nu se poate Óndep„rta ∫i care
 4. Œn cazul Ón care produsele din carne care poart„ o      poart„ informa˛iile specificate Ón ∫tampil„.
marc„ de s„n„tate sunt ambalate ulterior Óntr-un centru de      Œn cazul Ón care marca de s„n„tate se aplic„ pe
ambalare sau sunt destinate unui centru de reambalare,      ambalajele destinate ambal„rii produselor care se v‚nd
marca de s„n„tate se aplic„ de asemenea pe ambalaj.        direct c„tre consumator, dimensiunile pot fi reduse.
  5. Marca de s„n„tate nu este necesar„ Ón cazul          B. Produse din carne de pas„re, carne de v‚nat de
Ón care:                             cresc„torie ∫i carne de iepure de cresc„torie
  (i) este aplicat„ pe suprafa˛a extern„ a ambalajului       Marcarea produselor din carne de pas„re, din v‚nat
comun mai multor produse destinate comercializ„rii c„tre     s„lbatic, v‚nat de cresc„torie ∫i carne de iepure de
consumatorul final;                        cresc„torie se efectueaz„ Ón condi˛iile precizate la lit. A.
  (ii) produsele din carne sunt destinate transportului c„tre   C. Produse din carne de v‚nat s„lbatic
o unitate autorizat„ pentru procesare sau ambalare          1. Marcarea produselor din carne de v‚nat s„lbatic
ulterioar„;                            destinate exportului Ón Uniunea European„ se efectueaz„
  (iii) produsele din carne nu sunt preambalate sau       cu o ∫tampil„ de form„ pentagonal„ care con˛ine
ambalate, dar sunt v‚ndute angro de c„tre produc„tor unui     urm„toarele informa˛ii:
detailist Ón vederea comercializ„rii directe c„tre         — Ón partea superioar„: îROMANIA“, cu litere
consumatorul final. Œn acest caz marca de s„n„tate se       majuscule;
aplic„ pe containerul care le transport„.              — Ón centru: num„rul de aprobare al sec˛iei de
  6. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele din      prelucrare a v‚natului s„lbatic, acordat de autoritatea
carne destinate exportului Ón Uniunea European„ este o      veterinar„ central„;
∫tampil„ de form„ oval„ av‚nd dimensiunile de 6,5/4,5 cm,      — Ón partea inferioar„: îINSPECTAT GUVERNAMENTAL“,
care con˛ine urm„toarele informa˛ii:               cu litere majuscule.
 — Ón partea superioar„: îROMANIA“, cu litere            Inscrip˛iile de pe ∫tampil„ se efectueaz„ Ón limba
majuscule;                            englez„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004                   9

  Caracterele cifrelor au Ón„l˛imea de 0,8 cm, iar ale        E. Lapte ∫i produse din lapte
literelor, de 1 cm pentru v‚natul s„lbatic mare ∫i de 0,2       1. Marcarea laptelui de consum ∫i a produselor din
cm pentru v‚natul s„lbatic mic.                  lapte trebuie efectuat„ Ón timpul ambal„rii sau imediat dup„
  2. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele din      ambalarea produselor Ón unitate.
carne de v‚nat s„lbatic destinate consumului pentru pia˛a       2. Marca de s„n„tate poate fi aplicat„:
                                    ii(i) direct pe produs, dac„ produsul este ambalat
na˛ional„ este o ∫tampil„ de form„ rotund„ cu diametrul de     individual, pe ambalajul intim Ón contact direct cu produsul;
3,5 cm, care con˛ine urm„toarele informa˛ii:              i(ii) pe ambalajul de transport;
 — Ón partea superioar„: îROM¬NIA“, cu litere             (iii) pe eticheta aplicat„ pe ambalaj.
majuscule;                               3. Œn cazul produselor de volum unic ambalate individual
  — Ón centru: indicativul jude˛ului ∫i al municipiului      ∫i apoi introduse Óntr-un ambalaj mic sau Ón cazul Ón care
                                  buc„˛i por˛ionate din produsele ambalate individual sunt
Bucure∫ti, urmat de num„rul de autorizare veterinar„ al
                                  livrate c„tre consumatorul final, marca de s„n„tate se
unit„˛ii;
                                  aplic„ numai pe ambalajul colectiv.
 — Ón partea inferioar„: îCONTROLAT SANITAR
                                    4. Œn cazul produselor la care marcarea s-a efectuat pe
VETERINAR“, cu litere majuscule.
                                  produs, pe ambalaj sau pe etichet„, care se vor introduce
  Caracterele literelor ∫i cifrelor vor avea dimensiunile     Óntr-un ambalaj colectiv, marca de s„n„tate se aplic„ ∫i pe
precizate la pct. 1.                        ambalajul colectiv.
  Œn cazul Ón care marca de s„n„tate se aplic„ pe          5. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele
ambalajele destinate ambal„rii produselor care se v‚nd       lactate destinate exportului Ón Uniunea European„ este o
direct c„tre consumator, dimensiunile pot fi reduse.        ∫tampil„ de form„ oval„ cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm,
  D. Carnea tocat„ ∫i carnea preparat„              care con˛ine urm„toarele informa˛ii:
                                    — Ón partea superioar„: îROMANIA“, cu litere majuscule;
  1. Carnea tocat„ trebuie s„ poarte o marc„ de s„n„tate
                                    — Ón centru: num„rul de aprobare al unit„˛ii, acordat de
conform cap. VI din anexa nr. 1 la Norma sanitar„
                                  autoritatea veterinar„ central„ pentru activitatea de export;
veterinar„ privind producerea ∫i comercializarea c„rnii
                                    — Ón partea inferioar„: îINSPECTAT GUVERNAMENTAL“,
tocate ∫i a c„rnii preparate, aprobat„ prin Ordinul
                                  cu litere majuscule.
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i mediului nr. 490/2002.
                                    Inscrip˛iile de pe ∫tampil„ se efectueaz„ Ón limba
  2. Marca de s„n„tate se aplic„ pe ambalaj sau pe o       englez„.
etichet„ aplicat„ pe ambalaj.                     Caracterele literelor au Ón„l˛imea de 0,8 cm, iar ale
  3. Carnea preparat„ care poart„ o marc„ de s„n„tate       cifrelor, de 1 cm.
trebuie s„ corespund„ urm„toarelor cerin˛e:              6. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele din
  iiiiii(i) carnea preparat„ ob˛inut„ din carne proasp„t„ de   lapte destinate consumului pentru pia˛a na˛ional„ este o
la animalele de m„cel„rie sau de la v‚nat de cresc„torie      ∫tampil„ de form„ rotund„ cu diametrul de 3,5 cm, care
trebuie s„ corespund„ prevederilor Ordinului ministrului      con˛ine urm„toarele informa˛ii:
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 401/2002 pentru      — Ón partea superioar„: îROM¬NIA“, cu litere
aprobarea Normei sanitare veterinare privind condi˛iile de     majuscule;
s„n„tate pentru producerea ∫i comercializarea c„rnii          — Ón centru: indicativul jude˛ului ∫i al municipiului
proaspete;                             Bucure∫ti, urmat f„r„ Óntrerupere de num„rul de autorizare
                                  veterinar„ al unit„˛ii;
  iii(ii) carnea preparat„ ob˛inut„ din carne de pas„re ∫i
                                    — Ón partea inferioar„: îCONTROLAT SANITAR
v‚nat mic de cresc„torie cu p„r sau pene, marca de
                                  VETERINAR“, cu litere majuscule.
s„n„tate trebuie s„ corespund„ prevederilor Ordinului
                                    Œn cazul Ón care marca de s„n„tate se aplic„ pe
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 402/2002
                                  ambalajele destinate ambal„rii produselor care se v‚nd
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
                                  direct c„tre consumator, dimensiunile pot fi reduse.
problemele de s„n„tate care reglementeaz„ producerea ∫i
                                    F. Pe∫te ∫i produse din pescuit
comer˛ul cu carne proasp„t„ de pas„re;
                                    1. Marcarea produselor din pescuit trebuie s„ fie
  (iii) carnea preparat„ ob˛inut„ din carne de v‚nat       efectuat„ vizibil Ón timpul prelucr„rii sau imediat dup„
s„lbatic, marca de s„n„tate trebuie s„ corespund„         ob˛inerea produsului Ón unitate.
prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i    2. Marca de s„n„tate poate fi aplicat„:
p„durilor nr. 119/2003 pentru aprobarea Normei sanitare        i(i) pe ambalaj;
veterinare privind problemele de s„n„tate animal„ ∫i de        (ii) pe o etichet„ aplicat„ pe ambalaj.
s„n„tate public„ referitoare la uciderea v‚natului s„lbatic ∫i     3. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele din
comercializarea c„rnii de v‚nat s„lbatic.             pescuit destinate exportului Ón Uniunea European„ este o

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004

∫tampil„ de form„ oval„ cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm,       — Ón centru: indicativul jude˛ului ∫i al municipiului
care con˛ine urm„toarele informa˛ii:              Bucure∫ti, urmat f„r„ Óntrerupere de num„rul de autorizare
  — Ón partea superioar„: îROMANIA“, cu litere        veterinar„ al unit„˛ii;
majuscule;                            — Ón partea inferioar„: îCONTROLAT SANITAR
  — Ón centru: num„rul de aprobare al unit„˛ii, acordat de  VETERINAR“, cu litere majuscule.
autoritatea veterinar„ central„ pentru activitatea de export;    Œn cazul Ón care marca de s„n„tate se aplic„ pe
  — Ón partea inferioar„: îINSPECTAT GUVERNAMENTAL“,     ambalajele destinate ambal„rii produselor care se v‚nd
cu litere majuscule.                      direct c„tre consumator, dimensiunile pot fi reduse.
  Caracterele literelor au Ón„l˛imea de 0,8 cm, iar ale
cifrelor, de 1 cm.                                   CAPITOLUL IV
  Œnscrisurile din ∫tampil„ se redacteaz„ Ón limba englez„.      Certificarea de s„n„tate public„ veterinar„
  4. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele din
pescuit destinate consumului pentru pia˛a na˛ional„ este o     Art. 7. — (1) Certificatul de s„n„tate public„ veterinar„
∫tampil„ de form„ rotund„ cu diametrul de 3,5 cm, care     pentru produsele de origine animal„ definite la art. 1,
con˛ine urm„toarele informa˛ii:                 destinate consumului uman, se emite de c„tre medicul
  — Ón partea superioar„: îROM¬NIA“, cu litere        veterinar oficial din unitatea de prelucrare.
majuscule;                             (2) Certificatul de s„n„tate public„ veterinar„ se emite
  — Ón centru: indicativul jude˛ului ∫i al municipiului    pentru fiecare mijloc de transport al produselor.
Bucure∫ti, urmat f„r„ Óntrerupere de num„rul de autorizare     (3) Emiterea certificatului de s„n„tate public„ veterinar„
al unit„˛ii;                          este condi˛ionat„ de verificarea prealabil„ a produselor care
  — Ón partea inferioar„: îCONTROLAT SANITAR         fac obiectul expedierii, precum ∫i a mijloacelor de transport.
VETERINAR“, cu litere majuscule.                  (4) Certificatul se completeaz„ la toate rubricile cite˛,
  Œn cazul Ón care marca de s„n„tate se aplic„ pe       f„r„ ∫ters„turi, Ón 3 exemplare (pentru mijlocul de transport,
ambalajele destinate ambal„rii produselor care se v‚nd     pentru unitate ∫i pentru medicul veterinar oficial emitent).
direct c„tre consumator, dimensiunile pot fi reduse.      Pe primul exemplar se inscrip˛ioneaz„ îORIGINAL“, iar pe
  G. Molu∫te, gasteropode ∫i pulpe de broasc„         exemplarele 2 ∫i 3, îCOPIE“.
  Marca de s„n„tate se aplic„ pe ambalaj conform
                                  (5) Originalul certificatului de s„n„tate public„ veterinar„
preciz„rilor lit. F referitoare la marcarea produselor din
                                Ónso˛e∫te transportul p‚n„ la destina˛ia final„. Atunci c‚nd
pescuit.
                                produsele certificate se distribuie la mai mul˛i destinatari,
  H. Produsele din ou„                    fiec„rui destinatar cuprins Ón certificat i se elibereaz„ o
  1. Marcarea produselor din ou„ trebuie s„ fie efectuat„   fotocopie a certificatului original, iar originalul r„m‚ne la
vizibil imediat dup„ ob˛inerea produsului Ón unitate.      ultimul destinatar. Fotocopiile vor purta suplimentar Ón col˛ul
  2. Marca de s„n„tate poate fi aplicat„:           din dreapta sus al certificatului men˛iunea îConform cu
  (i) pe ambalaj;                       originalul“.
  (ii) pe o etichet„ aplicat„ pe ambalaj.
                                  (6) Certificatul de s„n„tate public„ veterinar„ trebuie s„
  3. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele din
                                fie tip„rit pe o singur„ fil„, fa˛„-verso, format A4.
ou„ destinate exportului Ón Uniunea European„ este o
                                Certificatele trebuie s„ fie Ónseriate; num„rul de serie se
∫tampil„ de form„ oval„ cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm,
                                tip„re∫te pe fiecare certificat Ón parte ∫i este format din
care con˛ine urm„toarele informa˛ii:
                                indicativul jude˛ului urmat f„r„ Óntrerupere de seria format„
  — Ón partea superioar„: îROMANIA“, cu litere
                                din minimum 8 cifre.
majuscule;
                                  Art. 8. — Modelul certificatului de s„n„tate public„
  — Ón centru: num„rul de aprobare al unit„˛ii, acordat de
                                veterinar„ pentru produsele de origine animal„ definite la
autoritatea veterinar„ central„ pentru activitatea de export;
                                art. 1 este prev„zut Ón anexa nr. 1 la prezenta norm„
  — Ón partea inferioar„: îINSPECTAT GUVERNAMENTAL“,
                                sanitar„ veterinar„.
cu litere majuscule.
  Caracterele literelor au Ón„l˛imea de 0,8 cm, iar ale     Art. 9. — Indicativul jude˛elor ∫i al municipiului Bucure∫ti
cifrelor, de 1 cm.                       este prev„zut Ón anexa nr. 2 la prezenta norm„ sanitar„
  Œnscrisurile din ∫tampil„ se redacteaz„ Ón limba englez„.  veterinar„.
  4. Marca de s„n„tate care se aplic„ pe produsele din      Art. 10. — Modelele m„rcilor de s„n„tate pentru
ou„ destinate consumului pentru pia˛a na˛ional„ este o     produsele de origine animal„ definite la art. 1 sunt
∫tampil„ de form„ rotund„ cu diametrul de 3,5 cm, care     prev„zute Ón anexa nr. 3 la prezenta norm„ sanitar„
con˛ine urm„toarele informa˛ii:                 veterinar„.
  — Ón partea superioar„: îROMANIA“, cu litere          Art. 11. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
majuscule;                           prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004                                         11

                                                                          ANEXA Nr. 1
                                                                  la norma sanitar„ veterinar„


                                                                     Seria: ....................
        GUVERNUL ROM¬NIEI

        AUTORITATEA NAfiIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
        ™I PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR

        DIRECfiIA GENERAL√ SANITAR√ VETERINAR√

        DIRECfiIA SANITAR-VETERINAR√
        ™I PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR....................

               CERTIFICAT DE S√N√TATE PUBLIC√ VETERINAR√
                 PENTRU PRODUSE DE ORIGINE ANIMAL√
                             Nr. .............. din data de .................

        Autoritatea veterinar„ local„: .......................................................................................................
        Medic veterinar oficial emitent: ...................................................................................................
        I. Identificarea produselor
        Felul/natura produselor: .............................................................................................................
        Specia: ........................................................................................................................................
        Natura ambalajelor: ....................................................................................................................
        Num„rul de ambalaje/unit„˛i de ambalaj: ................................................................................
        Num„rul lotului: ............................................................................................................................
        Greutatea brut„: ............................................................................................................................
        Greutatea net„: .............................................................................................................................
        Data fabrica˛iei: .............................................................................................................................
        Temperatura de depozitare ∫i transport: ................................................................................... .
        II. Originea produselor
        Adresa ∫i num„rul de autorizare veterinar„ ale unit„˛ii produc„toare sau ale unit„˛ii de
    depozitare: .............................................................................................................................................
        III. Destina˛ia produselor
        Produsele de origine animal„ se expediaz„ din localitatea (locul de Ónc„rcare )
    .................................................................................................................................................................
    la (locul de destina˛ie)..............................................................................................................................,
    cu urm„torul mijloc de transport: .........................................................................................................
                                                (auto, num„r de Ónmatriculare)
       — Num„rul sigiliului (dac„ este cazul): ....................................................................................
       — Numele ∫i adresa expeditorului: ............................................................................................
       — Numele ∫i adresa destinatarului: .......................................................................................... .
       IV. Atestat de s„n„tate public„ veterinar„
       Subsemnatul ......................................................., medic veterinar oficial, certific urm„toarele:
       — produsele de origine animal„ la care se refer„ prezentul certificat au fost ob˛inute Ón
    unit„˛i autorizate ∫i aflate sub control veterinar;
       — produsele au fost verificate Ónainte de expediere, corespund normelor veterinare Ón
    vigoare ∫i sunt apte pentru consum uman;
       — mijloacele de transport Óndeplinesc condi˛iile de igien„.

                                                        Emis Ón ............................
                                                                  (localitatea)
                                                        la .....................................
                                                                 (data)
              ™tampila
              oficial„*)                                  Numele, prenumele, semn„tura
                                                   ∫i parafa medicului veterinar oficial
                                                  ...............................................................
          *) Semn„tura ∫i tu∫ul trebuie s„ fie de alt„ culoare dec‚t textul imprimat. Certificatul se folose∫te numai pe
    teritoriul Rom‚niei.PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004
                                           ANEXA Nr. 2
                                  la norma sanitar„ veterinar„
                     INDICATIVUL
                jude˛elor ∫i al municipiului Bucure∫ti
           Jude˛ul                 Indicativul jude˛ului
        Alba                         AB
        Arad                         AR
        Arge∫                        AG
        Bac„u                        BC
        Bihor                        BH
        Bistri˛a-N„s„ud                   BN
        Boto∫ani                       BT
        Bra∫ov                        BV
        Br„ila                        BR
        Buz„u                        BZ
        Cara∫-Severin                    CS
        C„l„ra∫i                       CL
        Cluj                         CJ
        Constan˛a                      CT
        Covasna                       CV
        D‚mbovi˛a                      DB
        Dolj                         DJ
        Gala˛i                        GL
        Giurgiu                       GR
        Gorj                         GJ
        Harghita                       HR
        Hunedoara                      HD
        Ialomi˛a                       IL
        Ia∫i                         IS
        Ilfov                        IF
        Maramure∫                      MM
        Mehedin˛i                      MH
        Mure∫                        MS
        Neam˛                        NT
        Olt                         OT
        Prahova                       PH
        Satu Mare                      SM
        S„laj                        SJ
        Sibiu                        SB
        Suceava                       SV
        Teleorman                      TR
        Timi∫                        TM
        Tulcea                        TL
        Vaslui                        VS
        V‚lcea                        VL
        Vrancea                       VN
        Bucure∫ti                      B

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004                 13

                                                        ANEXA Nr. 3*)
                                                  la norma sanitar„ veterinar„


                         MODELE DE ™TAMPILE
           pentru marcarea produselor de origine animal„, cu excep˛ia c„rnii proaspete
  *) Anexa nr. 3 este reprodus„ Ón facsimil.PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004

      MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
      ™I DEZVOLT√RII RURALE

                    ORDIN
          privind denumirea ∫i sediul sucursalelor teritoriale
         ale Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare
         Av‚nd Ón vedere prevederile art. 26 alin. (3) din anexa nr. 1 la
      Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de
      organizare ∫i func˛ionare a Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor
      Funciare,
         v„z‚nd Nota de oportunitate nr. 69 din 21 septembrie 2004 a
      Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare privind necesitatea stabilirii
      denumirii ∫i sediului sucursalelor teritoriale,
         Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i
      func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,

           ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul
      ordin:

         Art. 1. — Se aprob„ denumirea ∫i sediul sucursalelor teritoriale ale
      Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare, prev„zute Ón anexa care
      face parte integrant„ din prezentul ordin.
         Art. 2. — Administra˛ia Na˛ional„ a Œmbun„t„˛irilor Funciare va duce la
      Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
        Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
      Rom‚niei, Partea I.

              p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                        Nicolae Istudor,
                        secretar de stat

           Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
           Nr. 692.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004     15

                                               ANEX√*)

                      SUCURSALE TERITORIALE
                  ale Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare
  *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 927/11.X.2004
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr.927/11.X.2004 con˛ine 16 pagini.       Pre˛ul de v‚nzare 18.500 lei    ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top