Docstoc

925

Document Sample
925 Powered By Docstoc
					                                  PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 925           LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                         Luni, 11 octombrie 2004
                                   SUMAR


Nr.                                 Pagina  Nr.                                         Pagina

     HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                       din anexa nr. V/1 ∫i cu unele func˛ii cuprinse Ón
1.599. — Hot„r‚re privind aprobarea acordurilor de                   anexa nr. V/2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a
    concesiune a unor perimetre de dezvoltare-                   Guvernului nr. 191/2002, cu modific„rile ∫i
    exploatare ∫i exploatare petrolier„, Óncheiate Óntre              complet„rile ulterioare ...............................................   4–6
    Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i             4.848 bis. — Ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
    Societatea Na˛ional„ a Petrolului îPetrom“ — S.A.       1–4
                                          pentru aprobarea Metodologiei de calcul al
     ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE                    drepturilor salariale pentru personalul didactic
     ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE                    Óncadrat pe func˛iile prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2
4.847 bis. — Ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii             la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004,
   privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea               precum ∫i a Machetei de calcul al salariului
   func˛iei didactice auxiliare de administrator                pentru personalul didactic Óncadrat pe func˛iile
   financiar (patrimoniu) ∫i echivalarea acesteia cu              prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a
   func˛iile de specialitate prev„zute la cap. I lit. a) ∫i c)         de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004......................            6–8


    HOT√R¬RI                ALE       GUVERNULUI                       ROM¬NIEI
                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                        HOT√R¬RE
     privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare
      ∫i exploatare petrolier„, Óncheiate Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale
              ∫i Societatea Na˛ional„ a Petrolului îPetrom“ — S.A.
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
   Art. 1. — (1) Se aprob„ acordurile de concesiune            pentru 75 de perimetre de dezvoltare-exploatare ∫i
Óncheiate Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale,          7 perimetre de exploatare petrolier„.
                                        (2) Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-
Ón calitate de concedent, ∫i Societatea Na˛ional„ a             exploatare ∫i exploatare petrolier„ sunt identificate Ón
Petrolului îPetrom“ — S.A., Ón calitate de concesionar,           anexele nr. 1 a)*) ∫i 1b)*) ∫i sunt prezentate Ón anexele
     *) Anexele nr. 1 a) ∫i 1 b) sunt reproduse Ón facsimil.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 925/11.X.2004

nr. 2—83*) care fac parte integrant„ din prezenta           aprobarea Acordului de concesiune a 225 de perimetre
hot„r‚re.
                                    pentru dezvoltare-exploatare ∫i exploatare petrolier„,
  Art. 2. — Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-
exploatare ∫i exploatare petrolier„ prev„zute la art. 1 intr„     Óncheiat Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i
Ón vigoare la data public„rii prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul     Societatea Na˛ional„ a Petrolului îPetrom“ — S.A.
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                                    Bucure∫ti, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
  Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/1999 privind          nr. 145 din 8 aprilie 1999.
                              PRIM-MINISTRU
                             ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                     Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                             Dan Ioan Popescu
                                           p. Ministrul finan˛elor publice,
                                            Gheorghe Gherghina,
                                              secretar de stat
    Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.                 Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
    Nr. 1.599.                                    Maria Iuliana Stratulat

    *) Anexele nr. 2—83 se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.
                                                             ANEXA Nr. 1a)
           A. ACORDURI DE CONCESIUNE DE DEZVOLTARE-EXPLOATARE PETROLIER√
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 925/11.X.2004  3
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 925/11.X.2004
                                                           ANEXA Nr. 1b)
 ACTE       ALE     ORGANELOR                 DE    SPECIALITATE
 ALE      ADMINISTRAfiIEI                    PUBLICE           CENTRALE
MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII

                         ORDIN
  privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea func˛iei didactice auxiliare de administrator
 financiar (patrimoniu) ∫i echivalarea acesteia cu func˛iile de specialitate prev„zute la cap. I lit. a)
   ∫i c) din anexa nr. V/1 ∫i cu unele func˛ii cuprinse Ón anexa nr. V/2 la Ordonan˛a de urgen˛„
         a Guvernului nr. 191/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
    Œn conformitate cu prevederile notei din anexa nr. 3 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 privind
unele m„suri Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului,
    av‚nd Ón vedere aplicarea art. 50 alin. (11) ∫i a art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
    Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,

    ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
  Art. 1. — Se aprob„ Metodologia pentru utilizarea         Art. 3. — Direc˛iile generale din Ministerul Educa˛iei ∫i
func˛iei didactice auxiliare de administrator financiar      Cercet„rii, institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat,
(patrimoniu) ∫i echivalarea acesteia cu func˛iile de
specialitate prev„zute la cap. I lit. a) ∫i c) din anexa      unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, unit„˛ile conexe din
nr. V/1 ∫i cu unele func˛ii cuprinse Ón anexa nr. V/2 la      subordinea   inspectoratelor  ∫colare  ∫i  alte  unit„˛i
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prev„zut„ Ón anexa    subordonate vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului
care face parte integrant„ din prezentul ordin.          ordin.
  Art. 2. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
cu data aplic„rii Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului         Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
nr. 68/2004.                            Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                       Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                          Alexandru Athanasiu

    Bucure∫ti, 1 octombrie 2004.
    Nr. 4.847 bis.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 925/11.X.2004                      5

                                                                   ANEX√

                           METODOLOGIA
           pentru utilizarea func˛iei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu)
        ∫i echivalarea acesteia cu func˛iile de specialitate prev„zute la cap. I lit. a) ∫i c) din anexa nr. V/1
        ∫i cu unele func˛ii cuprinse Ón anexa nr. V/2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002,
                      cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

  Art. 1. — Func˛ia de administrator financiar (patrimoniu)        Art. 2. — Se va putea utiliza func˛ia de administrator
se utilizeaz„ ca func˛ie didactic„ auxiliar„ Ón cadrul         financiar (patrimoniu) cu studii superioare, echivalat„ cu
institu˛iilor ∫i unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt, al unit„˛ilor conexe ∫i
                                    func˛iile de specialitate prev„zute la cap. I lit. a) din anexa
al altor unit„˛i subordonate Ministerului Educa˛iei ∫i
                                    nr. V/1 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002,
Cercet„rii, pentru activit„˛ile care cuprind atribu˛ii ∫i sarcini
cu specific financiar-contabil, normare salarizare, investi˛ii,    cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ cum
repara˛ii, aprovizionare ∫i administrative.              urmeaz„:

    Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002            Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004
 Nr.          Func˛ii prev„zute              Nr.                             Studii
                             Studii            Func˛ii prev„zute Ón anexa nr. 3
 crt.     la cap. I lit. a) din anexa nr. V/1          crt.

 1. Consilier, expert; gradul I, inginer,         S     228.    Administrator financiar (patrimoniu) grad I    S
  economist; gradul I A
 2. Referent de specialitate gradul II, economist,     S     229.    Administrator financiar (patrimoniu) grad II   S
  referent, inginer; gradul I
 3. Referent de specialitate gradul III, economist,    S     230.    Administrator financiar (patrimoniu) grad III   S
  referent, inginer; gradul II
 4. Referent de specialitate gradul IV,          S     230.    Administrator financiar (patrimoniu) grad III   S
  economist, referent, inginer; gradul III
 5. Referent, inginer, economist; debutant         S     231.    Administrator financiar (patrimoniu) debutant   S

  Pentru func˛iile cu studii superioare de scurt„ durat„         Art. 3. — Se va putea utiliza func˛ia de administrator
(SSD) de referent, subinginer, tehnician-economist,          financiar (patrimoniu) cu studii medii, echivalat„ cu func˛iile
prev„zute la nr. crt. 6, 7, 8 ∫i 9 din cap. I lit. a) din anexa
nr. V/1 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002,       de specialitate prev„zute la cap. I lit. c) din anexa nr. V/1
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se vor utiliza       ∫i cu unele func˛ii cuprinse Ón anexa nr. V/2 la Ordonan˛a
coeficien˛ii de multiplicare de la pozi˛iile 131, 132, 133 ∫i
134 ale func˛iei de subinginer, prev„zute Ón anexa nr. 3 la      de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002, cu modific„rile ∫i
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004.             complet„rile ulterioare, dup„ cum urmeaz„:
    Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002            Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004
 Nr.          Func˛ii prev„zute              Nr.                             Studii
                             Studii            Func˛ii prev„zute Ón anexa nr. 3
 crt.     la cap. I lit. c) din anexa nr. V/1          crt.

 15. Tehnician, merceolog,      contabil,      M     232.   Administrator financiar (patrimoniu) treapta I    M
   referent; I A
 16. Tehnician, merceolog,      contabil,      M     233.   Administrator financiar (patrimoniu) treapta II   M
   referent; I
 17. Tehnician, merceolog,      contabil,      M     234.   Administrator financiar (patrimoniu) treapta III   M
   referent; II
 18. Tehnician, merceolog,      contabil,      M     234.   Administrator financiar (patrimoniu) treapta III   M
   referent; III
 19. Tehnician, merceolog,      contabil,      M     235.   Administrator financiar (patrimoniu) debutant    M
   referent; debutant


    Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002            Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004
 Nr.          Func˛ii prev„zute               Nr.                             Studii
                             Studii            Func˛ii prev„zute Ón anexa nr. 3
 crt.         Ón anexa nr. V/2               crt.

12.   Administrator I                  M     232.   Administrator financiar (patrimoniu) treapta I    M
13.   Administrator II                 M     233.   Administrator financiar (patrimoniu) treapta II   M
14.   Administrator III                 M     234.   Administrator financiar (patrimoniu) treapta III   M

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 925/11.X.2004

  Art. 4. — Stabilirea salariului de baz„ din grila de       ulterioare, se acord„ numai persoanelor angajate care au
salarizare al salariatului echivalat Óntre noile limite ale     vechime de peste 10 ani neÓntrerup˛i pe func˛iile echivalate,
func˛iei de administrator financiar (patrimoniu) se va face     Ón institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat, unit„˛ile de
cu respectarea strict„ a prevederilor art. 2 ∫i 3, Ón        Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, unit„˛ile conexe din subordinea
conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului          inspectoratelor ∫colare ∫i Ón alte unit„˛i subordonate
nr. 176/1999 ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 749/1998,       Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele:
  — punctajul postului de administrator financiar           Art. 6. — Pentru func˛ia de administrator financiar
(patrimoniu) stabilit pentru gradul sau treapta profesional„    (patrimoniu) sporul de suprasolicitare neuropsihic„ prev„zut
echivalat„ conform prezentului ordin;                de art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modific„rile
  — punctajul ob˛inut de salariat la evaluarea           ∫i complet„rile ulterioare, se acord„ Ón conformitate cu
performan˛elor profesionale efectuat„ Ón anul 2004, conform     art. 3 lit. B.c) din anexa la Ordinul ministrului educa˛iei ∫i
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2003;          cercet„rii nr. 4.209/2004.
  — coeficien˛ii de multiplicare de la limitele func˛iei de      Art. 7. — Pentru func˛iile de conducere prev„zute la
administrator financiar (patrimoniu) ale gradului sau treptei    noile func˛ii didactice auxiliare de administrator financiar
profesionale corespunz„toare.                    (patrimoniu) se va utiliza anexa nr. VI/1 la Ordonan˛a de
  Echivalarea pe noile func˛ii se va face numai cu acordul     urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002, cu modific„rile ∫i
persoanei, av‚nd Ón vedere modificarea contractului         complet„rile ulterioare. Indemniza˛iile de conducere se vor
individual de munc„. Nu se admit promov„ri Ón grade sau
                                  calcula conform acesteia.
trepte profesionale Ón afara echival„rilor prev„zute Ón
prezentul ordin.                            Art. 8. — Metodologia de calcul al salariilor personalului
  Art. 5. — Sporul de stabilitate prev„zut de art. 50       didactic auxiliar este cea prev„zut„ Ón macheta la Ordinul
alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul         ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 4.209/2004, aplic‚ndu-se
personalului didactic, cu modific„rile ∫i complet„rile       ∫i pentru func˛ia de administrator financiar (patrimoniu).

MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII

                        ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic Óncadrat
  pe func˛iile prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004,
  precum ∫i a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic Óncadrat pe func˛iile
     prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004
    Œn conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 privind unele m„suri Ón
domeniul Ónv„˛„m‚ntului,
    Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,

     ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
  Art. 1. — Se aprob„ Metodologia de calcul al drepturilor       Art. 2. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
salariale pentru personalul didactic Óncadrat pe func˛iile     cu data aplic„rii Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
                                  nr. 68/2004.
prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a        Art. 3. — Direc˛iile generale din Ministerul Educa˛iei ∫i
Guvernului nr. 68/2004, precum ∫i Macheta de calcul al       Cercet„rii, inspectoratele ∫colare jude˛ene ∫i al municipiului
salariului pentru personalul didactic Óncadrat pe func˛iile     Bucure∫ti, institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat, unit„˛ile
prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a      de Ónv„˛„m‚nt de stat ∫i alte unit„˛i subordonate vor duce
                                  la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Guvernului nr. 68/2004, prezentate Ón anexele nr. 1 ∫i 2        Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
care fac parte integrant„ din prezentul ordin.           Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                        Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                           Alexandru Athanasiu
     Bucure∫ti, 1 octombrie 2004.
     Nr. 4.848 bis.
                                                             ANEXA Nr. 1

                           METODOLOGIA
    de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic Óncadrat pe func˛iile prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2
                    la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004
  Art. 1. — Prezenta metodologie se aplic„ personalului      urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 este compus din salariul
didactic Óncadrat pe func˛iile prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2   de baz„ al func˛iei didactice conform grilei de salarizare,
la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004.          care include sporul de stabilitate numai la tran∫ele de
  Art. 2. — Salariul personalului didactic Óncadrat pe       vechime de peste 10 ani, prev„zute Ón Ordonan˛a de
func˛iile prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de      urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004, ∫i sporul de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 925/11.X.2004                      7

suprasolicitare neuropsihic„ existent la toate tran∫ele de      C. Sporul de vechime Ón munc„ se calculeaz„ ca
vechime, la care se adaug„ sporurile ∫i alte drepturi       procent la baza de calcul stabilit„ la lit. B.
salariale rezultate din lege.
                                    Sporul de vechime Ón munc„ se acord„ ∫i personalului
  Art. 3. — Metodologia de calcul pentru salarizarea       didactic pensionat pentru limit„ de v‚rst„, corespunz„tor
personalului didactic Óncadrat pe func˛iile prev„zute Ón
anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului      vechimii Ón munc„ dob‚ndite Ón Óntreaga activitate, numai
nr. 68/2004, rezultat„ Ón baza prevederilor art. 1 din       dac„ acesta este angajat Ón baza unui nou contract
aceea∫i ordonan˛„ ∫i a prevederilor Legii nr. 128/1997       individual de munc„. Œn cazul Ón care acesta presteaz„
privind Statutul personalului didactic, cu modific„rile ∫i     activitate didactic„ la plata cu ora, Ón baza deciziilor
complet„rile ulterioare, este urm„toarea:             Óncheiate Ón conformitate cu Legea nr. 128/1997, nu
  A. Salariul de baz„ este format din:              beneficiaz„ de sporul de vechime Ón munc„ prev„zut de
  a) salariul func˛iei didactice conform grilei de salarizare,  art. 45 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
care se va stabili prin Ónmul˛irea coeficientului 1 cu       nr. 123/2003.
coeficien˛ii de multiplicare ob˛inu˛i dup„ cum urmeaz„:        D. Indemniza˛ia pentru desf„∫urarea activit„˛ii didactice
  — pentru personalul didactic de predare Óncadrat la      Ón mediul rural sau Ón localit„˛i izolate ∫i sporul pentru
tran∫ele de vechime de p‚n„ la 10 ani, coeficien˛ii de       practic„ pedagogic„ se vor calcula potrivit prevederilor
multiplicare prev„zu˛i Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 con˛in numai sporul        art. 49 alin. (2) ∫i ale art. 51 alin. (5) din Legea
pentru suprasolicitare neuropsihic„ ∫i r„m‚n neschimba˛i. Œn    nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ca
cazul c‚nd exist„ situa˛ii Ón care acest personal didactic     procent la salariul func˛iei didactice din grila de salarizare,
are vechime neÓntrerupt„ Ón Ónv„˛„m‚nt de peste 10 ani,      stabilit conform situa˛iilor prezentate la lit. A.a).
va primi ∫i sporul de stabilitate, calculat Ón baza           E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de
coeficien˛ilor prev„zu˛i Ón ordonan˛a men˛ionat„, Ónmul˛i˛i cu
                                  calcul pentru sporul de vechime, respectiv sporul pentru
1,15, f„r„ a se rotunji dup„ cele 3 zecimale rezultate;
                                  titlu ∫tiin˛ific, sporurile pentru condi˛ii deosebite de munc„
  — pentru personalul didactic de predare Óncadrat la
                                  etc., se calculeaz„ conform Machetei de calcul al salariului
tran∫ele de vechime de peste 10 ani, care Óndepline∫te
condi˛ia de vechime neÓntrerupt„ Ón Ónv„˛„m‚nt de peste      pentru personalul didactic Óncadrat pe func˛iile prev„zute Ón
10 ani, conform legii, coeficien˛ii de multiplicare prev„zu˛i   anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a          nr. 68/2004, prezentat„ Ón anexa nr. 2 din ordin.
Guvernului nr. 68/2004 vor r„m‚ne nemodifica˛i;            Art. 4. — Œn macheta prezentat„ Ón anexa nr. 2 la ordin
  — pentru personalul didactic de predare Óncadrat la      este redat„ metodologia de calcul al salariilor personalului
tran∫ele de vechime de peste 10 ani, care nu Óndepline∫te     didactic Óncadrat pe func˛iile prev„zute Ón anexele nr. 1
condi˛ia de vechime Ón Ónv„˛„m‚nt de peste 10 ani
                                  ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004, din
neÓntrerup˛i, conform legii, coeficien˛ii de multiplicare pentru
tran∫ele de peste 10 ani, prev„zu˛i Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la    unit„˛ile, institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt ∫i alte unit„˛i din structura
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004, se vor       Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
Ómp„r˛i la 1,15, f„r„ a se rotunji dup„ cele 3 zecimale        Art. 5. — Œn cadrul institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior,
rezultate;                             modul de calcul al salariilor personalului didactic Óncadrat
  b) indemniza˛ia de conducere, care se calculeaz„ ca      pe func˛iile prev„zute Ón anexa nr. 1 la Ordonan˛a de
procent la salariul func˛iei didactice din grila de salarizare,  urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004, prezentat Ón machet„, se
stabilit conform situa˛iilor prezentate la lit. a);
                                  completeaz„ cu reglement„rile legale specifice Ón cadrul
  c) salariul de merit/grada˛ia de merit, care se calculeaz„   autonomiei universitare ∫i Ón limitele legii.
astfel:
                                    Art. 6. — Activit„˛ile efectuate prin cumul ∫i plat„ cu
  — pentru personalul de execu˛ie, ca procent la salariul
func˛iei didactice din grila de salarizare, stabilit conform    ora de personalul didactic Óncadrat pe func˛iile prev„zute Ón
situa˛iilor prezentate la lit. a);                 anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
  — pentru personalul de conducere, Óndrumare ∫i control,    nr. 68/2004 ∫i de personalul didactic asociat, inclusiv
ca procent la salariul func˛iei didactice din grila de       cadrele didactice pensionate pentru limit„ de v‚rst„, care
salarizare, stabilit conform situa˛iilor prezentate la lit. a),  func˛ioneaz„ pe posturile didactice prev„zute Ón anexele
cumulat cu indemniza˛ia de conducere.               nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
  B. Baza de calcul pentru sporul de vechime este        nr. 68/2004, sunt salarizate pentru aceste activit„˛i Ón
format„ din:                            func˛ie de condi˛iile pe care le Óndeplinesc pentru
  a) salariul de baz„, calculat conform lit. A;         Óncadrarea Ón una dintre situa˛iile prezentate la art. 3
  b) indemniza˛ia pentru activitatea de diriginte, Ónv„˛„tor,  lit. A.a), ∫i cu sporurile ∫i indemniza˛iile prev„zute de
institutor ∫i educatoare, prev„zut„ la art. 51 alin. (4) din    art. 49 alin. (2) ∫i (3) ∫i art. 50 alin. (10), Ón conformitate
Legea nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile        cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu
ulterioare, calculat„ la salariul de baz„;             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
  c) indemniza˛ia pentru personalul didactic din          Art. 7. — Œn Ónv„˛„m‚ntul superior salarizarea prin plata
Ónv„˛„m‚ntul special, prev„zut„ la art. 49 alin. (3) din
Legea nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile        cu ora a activit„˛ilor didactice din posturile de preparator se
ulterioare, care se calculeaz„ ca procent la salariul func˛iei   face pe baza unui tarif orar 1/44 din salariul func˛iei
didactice din grila de salarizare, stabilit conform situa˛iilor  didactice din grila de salarizare, stabilit conform situa˛iilor
prezentate la lit. A.a).                      prezentate la art. 3 lit. A.a).

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 925/11.X.2004
                                                                     ANEXA Nr. 2*)

                             MACHET√
       de calcul al salariului pentru personalul didactic Óncadrat pe func˛iile prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2
                    la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004
     1) Se va stabili Ón func˛ie de condi˛iile Óndeplinite de fiecare cadru didactic, conform art. 3 lit. A.a) din metodologia prezentat„ Ón anexa

nr. 1 la ordin.

     *) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.

                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 925/11.X.2004 con˛ine 8 pagini.         Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei     ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor