916

Document Sample
916 Powered By Docstoc
					                                           PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 916                 LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                                Joi, 7 octombrie 2004

                                            SUMAR


Nr.                                         Pagina  Nr.                                            Pagina

      DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE                        1.590. — Hot„r‚re privind trecerea, f„r„ plat„, a unei
Decizia nr. 353 din 23 septembrie 2004 referitoare la                        cl„diri din patrimoniul Regiei Na˛ionale a P„durilor —
    excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor                       Romsilva, Direc˛ia Silvic„ Suceava, Ón domeniul
    pct. 46 din sec˛iunea VIII îDispozi˛ii tranzitorii                      public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului
    privind pensiile“ a capitolului B îPensii“ din                        Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pentru Universitatea î™tefan
    Normele de aplicare a prevederilor Legii                           cel Mare“ din Suceava, jude˛ul Suceava ................                4–5
    nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i                         ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
    alte drepturi de asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i                      ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
    complet„rile ulterioare, aprobate prin Ordinul
    ministrului muncii ∫i solidarit„˛ii sociale                       485. — Ordin al ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale
    nr. 340/2001 ..............................................................   1–3      ∫i familiei pentru aprobarea Listei organismelor
                                                   recunoscute       care     efectueaz„        evaluarea
      HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                             conformit„˛ii echipamentelor individuale de
1.589. — Hot„r‚re privind trecerea, f„r„ plat„, a unei                        protec˛ie......................................................................    5–6
    cl„diri din patrimoniul Regiei Na˛ionale a P„durilor —                 4.839. — Ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
    Romsilva, Direc˛ia Silvic„ Suceava, Ón domeniul                        privind criteriile specifice ∫i metodologia de
    public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului                      acordare a sprijinului financiar Ón cadrul
    Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pentru Universitatea î™tefan                     Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de
    cel Mare“ din Suceava, jude˛ul Suceava ................             3–4      liceu“...........................................................................   7–8    DECIZII                ALE         CURfiII             CONSTITUfiIONALE
                                    CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                                      D E C I Z I A Nr. 353
                                       din 23 septembrie 2004

     referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor pct. 46 din sec˛iunea VIII
     îDispozi˛ii tranzitorii privind pensiile“ a capitolului B îPensii“ din Normele de aplicare
    a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
    sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii
                    ∫i solidarit„˛ii sociale nr. 340/2001
   Ioan Vida                 —  pre∫edinte                   Ion Predescu                 —  judec„tor
   Nicolae Cochinescu            —  judec„tor                   ™erban Viorel St„noiu             —  judec„tor
   Aspazia Cojocaru             —  judec„tor                   Ion Tiuc„                   —  procuror
   Constantin Doldur             —  judec„tor                   Ingrid Alina Tudora              —  magistrat-asistent
   Acsinte Gaspar              —  judec„tor
   Kozsokár Gábor              —  judec„tor                 Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
   Petre Ninosu               —  judec„tor                a dispozi˛iilor art. 46, capitolul îPensii“ din Ordinul

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 916/7.X.2004

ministrului muncii ∫i solidarit„˛ii sociale nr. 340/2001,       Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
excep˛ie ridicat„ de Rodica Igna, Rozalia Horvath, Iliana     nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
fiigan, Nicolae B„d„u, Olivia Constan˛a Alexiu, Dorina       comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Strugar, Elena Iancu, Constan˛a Mire∫an, Sinefta I. Vasile    Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
∫i Leti˛ia A. Becherescu Ón dosarele nr. 1.936/2004,       de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate,
nr. 1.938/2004, nr. 1.496/2004, nr. 2.109/2004,          iar Ón conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
nr. 2.121/2004, nr. 1.498/2004, nr. 1.953/2004,          modific„rile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al
nr. 2.111/2004, nr. 2.504/2004 ∫i nr. 2.508/2004 ale       institu˛iei Avocatul Poporului.
Tribunalului Cluj — Sec˛ia Civil„.                  Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
  La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura   este inadmisibil„. Œn acest sens, arat„ c„, potrivit
de citare este legal Óndeplinit„.                 dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 146 lit. d), care stabilesc
  Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de           Ón mod expres ∫i limitativ competen˛a Cur˛ii Constitu˛ionale,
neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele nr. 198D/2004,     precum ∫i celor ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
nr. 199D/2004, nr. 200D/2004, nr. 201D/2004,           privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
nr. 202D/2004, nr. 223D/2004, nr. 224D/2004,           instan˛a de contencios constitu˛ional nu poate hot„rÓ dec‚t
nr. 225D/2004, nr. 226D/2004 ∫i nr. 227D/2004 au con˛inut     asupra excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate care privesc o
identic, pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema conex„rii     lege sau o ordonan˛„ ori o dispozi˛ie dintr-o lege sau
cauzelor.                             ordonan˛„. Ca atare, potrivit prevederilor legale mai sus
  Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu      men˛ionate, ordinele mini∫trilor nu pot face obiect al
conexarea dosarelor.                       controlului de constitu˛ionalitate.
  Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea          Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
nr. 47/1992, republicat„, pentru o mai bun„ administrare a    neconstitu˛ionalitate a textului criticat este inadmisibil„,
justi˛iei, dispune conexarea dosarelor nr. 199D/2004,       Óntruc‚t, Ón virtutea dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
nr. 200D/2004, nr. 201D/2004, nr. 202D/2004,           Constitu˛ie, republicat„, ∫i ale art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 223D/2004, nr. 224D/2004, nr. 225D/2004,           nr. 47/1992, Curtea Constitu˛ional„ decide numai asupra
nr. 226D/2004 ∫i nr. 227D/2004 la Dosarul nr. 198D/2004,     excep˛iilor privind neconstitu˛ionalitatea legilor ∫i a
care este primul Ónregistrat.                   ordonan˛elor. Œn acest sens, arat„ c„ îtermenul de lege nu
  Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.              este folosit Ón sens larg, ci doar Ón sensul s„u strict, de
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de     act legislativ, adoptat de Parlament“. Prin urmare,
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind     consider„ c„ aprecierea legalit„˛ii dispozi˛iilor criticate de
inadmisibil„, potrivit art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea     autorul excep˛iei este de competen˛a instan˛elor
nr. 47/1992, republicat„.                     judec„tore∫ti de contencios administrativ, care pot s„
                                 decid„, cu ocazia controlului specific, asupra conformit„˛ii
             C U R T E A,               acestor prevederi cu actul normativ cu for˛„ juridic„
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„      superioar„, respectiv legea.
urm„toarele:                             Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
  Prin Óncheierile din 10 martie 2004, pronun˛ate Ón      comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
dosarele nr. 1.936/2004, nr. 1.938/2004, nr. 1.496/2004,     neconstitu˛ionalitate ridicate.
nr. 2.109/2004 ∫i nr. 2.121/2004, ∫i Óncheierile din
                                              C U R T E A,
13 aprilie 2004, pronun˛ate Ón dosarele nr. 1.498/2004,
nr. 1.953/2004, nr. 2.111/2004, nr. 2.504/2004 ∫i         examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
nr. 2.508/2004, Tribunalul Cluj — Sec˛ia civil„ a sesizat     Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite Ón
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate    cauz„ de judec„torul-raportor, notele scrise ale p„r˛ilor,
a dispozi˛iilor art. 46, capitolul îPensii“ din Ordinul      concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate raportate
ministrului muncii ∫i solidarit„˛ii sociale nr. 340/2001,     la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
excep˛ie ridicat„ de Rodica Igna, Rozalia Horvath, Iliana     nr. 47/1992, republicat„, re˛ine urm„toarele:
fiigan, Nicolae B„d„u ∫i Olivia Constan˛a Alexiu, respectiv      Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
Dorina Strugar, Elena Iancu, Constan˛a Mire∫an, Vasile I.     dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, republicat„, ale
Sinefta ∫i Leti˛ia Becherescu.                  art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea
  Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii   nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
acesteia sus˛in, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile Legii nr. 19/2000   Constitu˛ionale, republicat„, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
sunt neconstitu˛ionale, Óntruc‚t instituie o discriminare Óntre  neconstitu˛ionalitate cu care a fost sesizat„.
diferitele categorii de pensionari, Ón func˛ie de data        Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
pension„rii acestora. Astfel, Ón opinia autorilor excep˛iei,   dispozi˛iile pct. 46 din sec˛iunea VIII îDispozi˛ii tranzitorii
recalcularea pensiei ar trebui f„cut„ nediscriminatoriu, Ón    privind pensiile“ a capitolului B îPensii“ din Normele de
func˛ie de valoarea stabilit„ a punctului de pensie.       aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul
  Tribunalul Cluj — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„ dispozi˛iile   public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, cu
legale criticate îlimiteaz„ recalcularea doar la perioada     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, aprobate prin Ordinul
efectu„rii stagiului militar“, astfel Ónc‚t acestea îinduc o   ministrului muncii ∫i solidarit„˛ii sociale nr. 340/2001,
discriminare Óntre pensionari, Ón m„sura Ón care nu se      publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 237
aplic„ tuturor persoanelor aflate Ón situa˛iile prev„zute de   din 10 mai 2001.
art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, raportat la art. 16     Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii
alin. (1) din Constitu˛ie“. De asemenea, instan˛a arat„ c„    legale, autorii excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor
de dispozi˛iile mai favorabile ale Legii nr. 19/2000,       art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„.
referitoare la recalcularea pensiilor, ar trebui s„ se poat„     Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
folosi at‚t cei pensiona˛i Ón temeiul acestei legi, c‚t ∫i cei  constat„ c„, potrivit art. 146 lit. d) din Constitu˛ie,
pensiona˛i Ón temeiul Legii nr. 3/1977.              republicat„, ∫i art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 916/7.X.2004                      3

republicat„, instan˛a de contencios constitu˛ional nu poate    Legea nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea
decide dec‚t asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor   nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi
judec„tore∫ti sau de arbitraj comercial privind          de asigur„ri sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
neconstitu˛ionalitatea unei legi sau ordonan˛e ori a unei     Rom‚niei, Partea I, nr. 574 din 29 iunie 2004, potrivit
dispozi˛ii dintr-o lege sau ordonan˛„ Ón vigoare, care are
leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei. A∫a fiind, Ón conformitate    c„ruia:
cu art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicat„,       îLa articolul 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul
instan˛a de judecat„ trebuia s„ resping„ excep˛ia, printr-o    public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, publicat„ Ón
Óncheiere motivat„, f„r„ a mai sesiza Curtea           Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie
Constitu˛ional„. Œntruc‚t instan˛a de judecat„ nu a aplicat    2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ alineatul (1)
aceste dispozi˛ii legale, Curtea apreciaz„ c„, Ón virtutea
competen˛ei sale, urmeaz„ s„ resping„ aceast„ excep˛ie      se introduce alineatul (11) cu urm„torul cuprins:
ca fiind inadmisibil„.                        «(11) Recalcularea, la cerere, prin ad„ugarea stagiului de
  De altfel, Curtea observ„ c„ situa˛ia Ón care se afl„     cotizare asimilat prev„zut la art. 38 alin. (1) lit. b) se face ∫i Ón
autorii excep˛iei este reglementat„ de articolul unic din     cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001.»“
    Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ia republicat„, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i alin. (3), precum ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
                              CURTEA

                             Œn numele legii
                             D E C I D E:
     Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor pct. 46 din sec˛iunea VIII îDispozi˛ii
tranzitorii privind pensiile“ a capitolului B îPensii“ din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, aprobate prin Ordinul
ministrului muncii ∫i solidarit„˛ii sociale nr. 340/2001, excep˛ie ridicat„ de Rodica Igna, Rozalia Horvath, Iliana fiigan,
Nicolae B„d„u, Olivia Constan˛a Alexiu, Dorina Strugar, Elena Iancu, Constan˛a Mire∫an, Sinefta I. Vasile ∫i Leti˛ia A.
Becherescu Ón dosarele nr. 1.936/2004, nr. 1.938/2004, nr. 1.496/2004, nr. 2.109/2004, nr. 2.121/2004, nr. 1.498/2004,
nr. 1.953/2004, nr. 2.111/2004, nr. 2.504/2004 ∫i nr. 2.508/2004 ale Tribunalului Cluj — Sec˛ia civil„.
     Definitiv„ ∫i obligatorie.
     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 23 septembrie 2004.

     PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                             Magistrat-asistent,
                                            Ingrid Alina Tudora
   HOT√R¬RI             ALE      GUVERNULUI                 ROM¬NIEI
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
 privind trecerea, f„r„ plat„, a unei cl„diri din patrimoniul Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva,
 Direc˛ia Silvic„ Suceava, Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i
      Cercet„rii, pentru Universitatea î™tefan cel Mare“ din Suceava, jude˛ul Suceava
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea, f„r„ plat„, a        Direc˛ia Silvic„ Suceava, Ón domeniul public al statului ∫i Ón
imobilului av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa    administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pentru
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din       Universitatea î™tefan cel Mare“ din Suceava, jude˛ul
patrimoniul Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva,       Suceava.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 916/7.X.2004

  Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la       interesate, Ón termen de 10 zile de la data intr„rii Ón
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile      vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                              PRIM-MINISTRU
                             ADRIAN N√STASE
                                               Contrasemneaz„:
                                           Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                                             Alexandru Athanasiu
                                      Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                                 Petre Daea
                                           p. Ministrul finan˛elor publice,
                                             Gheorghe Gherghina,
                                               secretar de stat
     Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
     Nr. 1.589.

                                                                   ANEX√

                           DATELE DE IDENTIFICARE
  a cl„dirii care se transmite, f„r„ plat„, din patrimoniul Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva, Direc˛ia Silvic„
       Suceava, Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
              pentru Universitatea î™tefan cel Mare“ din Suceava, jude˛ul Suceava
                Persoana juridic„       Persoana juridic„
 Adresa imobilului
                 de la care se          la care se               Caracteristicile tehnice
 care se transmite
                transmite imobilul      transmite imobilul

 Cabana ™ipo˛el     Regia Na˛ional„ a P„durilor —   Ministerul Educa˛iei         Construc˛ie:
 Ocolul Silvic R‚∫ca,  Romsilva, Direc˛ia Silvic„     ∫i Cercet„rii,            — regim de   Ón„l˛ime: P + 1E;
 U.P. IV Ghizinoaia,   Suceava              pentru Universitatea         — suprafa˛a  construit„: = 281,96 m2;
 u.a. 60 c                         î™tefan cel Mare“          — suprafa˛a  desf„∫urat„: = 554,44 m2;
                              din Suceava, jude˛ul Suceava     — suprafa˛a  util„: = 457,55 m2.


                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
 privind trecerea, f„r„ plat„, a unei cl„diri din patrimoniul Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva,
 Direc˛ia Silvic„ Suceava, Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Educa˛iei
     ∫i Cercet„rii, pentru Universitatea î™tefan cel Mare“ din Suceava, jude˛ul Suceava
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea, f„r„ plat„, a imobilului    interesate, Ón termen de 10 zile de la data intr„rii Ón
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face      vigoare a prezentei hot„r‚ri.
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din patrimoniul Regiei     Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
Na˛ionale a P„durilor — Romsilva, Direc˛ia Silvic„ Suceava,     se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 572/2000 privind
Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pentru Universitatea î™tefan cel      aprobarea achizi˛iei, dintr-o singur„ surs„, de c„tre
Mare“ din Suceava, jude˛ul Suceava.                 Ministerul Educa˛iei Na˛ionale a unui imobil situat Ón
  Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la       municipiul Suceava, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile      Rom‚niei, Partea I, nr. 320 din 10 iulie 2000.
                              PRIM-MINISTRU
                             ADRIAN N√STASE
                                               Contrasemneaz„:
                                           Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                                             Alexandru Athanasiu
                                      Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                                 Petre Daea
                                           p. Ministrul finan˛elor publice,
                                             Gheorghe Gherghina,
                                               secretar de stat
     Bucure∫ti, 30 septembrie 2004.
     Nr. 1.590.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 916/7.X.2004                         5

                                                                   ANEX√

                           DATELE DE IDENTIFICARE
     a imobilului care se transmite, f„r„ plat„, din patrimoniul Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva,
   Direc˛ia Silvic„ Suceava, Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
             pentru Universitatea î™tefan cel Mare“ din Suceava, jude˛ul Suceava
                 Persoana juridic„          Persoana juridic„
  Adresa imobilului
                  de la care se             la care se            Caracteristicile tehnice
  care se transmite
                 transmite imobilul         transmite imobilul

 Municipiul Suceava,  Regia Na˛ional„ a P„durilor —     Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii,  Construc˛ie:
 cartier Areni,    Romsilva, Direc˛ia Silvic„      pentru Universitatea         — regim de Ón„l˛ime: D + P + 2E
 Bd. 1 Decembrie 1918, Suceava                î™tefan cel Mare“ din Suceava,    — suprafa˛a construit„ = 2.200 m2
 jude˛ul Suceava                       jude˛ul Suceava            — suprafa˛a desf„∫urat„ = 10.728 m2
 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√fiII SOCIALE ™I FAMILIEI

                       ORDIN
   pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaz„ evaluarea conformit„˛ii
               echipamentelor individuale de protec˛ie

    Av‚nd Ón vedere:
    — art. 5 alin. (1) din Legea protec˛iei muncii nr. 90/1996, republicat„;
    — art. 41 lit. d) ∫i f) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerin˛elor esen˛iale de securitate ale
echipamentelor individuale de protec˛ie ∫i a condi˛iilor pentru introducerea lor pe pia˛„;
    — pct. 7 alin. (2) ∫i pct. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind recunoa∫terea ∫i desemnarea
laboratoarelor de Óncerc„ri, precum ∫i a organismelor de certificare ∫i de inspec˛ie care realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii
echipamentelor individuale de protec˛ie, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei nr. 354/2004,
     Ón temeiul art. 17 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emite urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se aprob„ Lista organismelor recunoscute care        Art. 2. — Anexa face parte integrant„ din prezentul ordin.
efectueaz„ evaluarea conformit„˛ii echipamentelor individuale      Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
de protec˛ie, prev„zut„ Ón anexa la prezentul ordin.         Oficial al Rom‚niei, Partea I.

                     Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                           Dan Mircea Popescu    Bucure∫ti, 21 septembrie 2004.
    Nr. 485.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 916/7.X.2004
                                                       ANEX√*)

                            LISTA
   organismelor recunoscute care efectueaz„ evaluarea conformit„˛ii echipamentelor individuale de protec˛ie
    *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 916/7.X.2004                     7

MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII
                          ORDIN
        privind criteriile specifice ∫i metodologia de acordare a sprijinului financiar
           Ón cadrul Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“
    Œn temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor ∫i a cuantumului sprijinului financiar ce
se acord„ elevilor Ón cadrul Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“,
    Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,

    ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
  Art. 1. — (1) Pentru ob˛inerea sprijinului financiar Ón    Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i
cadrul Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de     complet„rile ulterioare.
liceu“, beneficiarii prev„zu˛i la alin. (1) al art. 2 din       (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor:
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.488/2004 Óntocmesc o cerere       religia, rasa, sexul, apartenen˛a politic„ a elevului sau a
conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 1, pe care o        familiei acestuia, apartenen˛a la organiza˛ii legal constituite.
depun la unitatea de Ónv„˛„m‚nt la care este Ónscris elevul.      Art. 3. — (1) Sprijinul financiar prev„zut Ón cadrul
  (2) Cererea prev„zut„ la alin. (1) va fi completat„ de     Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“ se
elev cu autorizarea reprezentantului legal.            acord„ lunar, Ón cuantum de 1.800.000 lei pe lun„, la
  (3) Cererea prev„zut„ la alin. (1) va fi Ónso˛it„ de      Ónceputul anului ∫colar, pe perioada cursurilor ∫colare,
urm„toarele documente:                       inclusiv pe timpul preg„tirii ∫i sus˛inerii examenului de
  a) copie a certificatului de na∫tere sau a actului de     bacalaureat sau de diplom„ ∫i pe perioada practicii Ón
identitate al elevului;                      produc˛ie.
  b) copii ale certificatelor de na∫tere sau ale actelor de     (2) Sprijinul financiar se sisteaz„ Ón urm„toarele situa˛ii:
identitate, dup„ caz, ale celorlal˛i membri ai familiei;        — elevul absenteaz„ nejustificat minimum 20 de ore, la
  c) acte doveditoare care s„ ateste statutul juridic sau    diferite discipline de Ónv„˛„m‚nt;
medical de: orfan, urma∫ al eroilor revolu˛iei, bolnav de       — elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioad„ de
TBC ∫i se afl„ Ón eviden˛a dispensarului ∫colar, c„ sufer„     3—5 zile, conform prevederilor art. 108 alin. (2) lit. e) din
de: diabet, o boal„ malign„, sindrom de malabsorb˛ie        Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a unit„˛ilor de
grav„, insuficien˛„ renal„ cronic„, astm bron∫ic, epilepsie,    Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
cardiopatie congenital„, hepatit„ cronic„, glaucom, miopie     educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 4.747/2001;
grav„, boli imunologice, c„ este infestat cu virusul HIV sau      — elevul a ob˛inut sub nota 7 la purtare;
este bolnav de SIDA, c„ sufer„ de poliartrit„ juvenil„,        — elevul nu mai frecventeaz„ cursurile unit„˛ii de
spondilit„ anchilozant„ sau reumatism articular, handicap     Ónv„˛„m‚nt sau a fost exmatriculat.
locomotor. Certificarea bolii se face de c„tre medicul abilitat    Art. 4. — Comisiile constituite la nivelul unit„˛ilor de
s„ avizeze acordarea burselor, conform Ordonan˛ei de        Ónv„˛„m‚nt vor centraliza listele cu elevii eligibili, conform
urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i      modelului prezentat Ón anexa nr. 2, ∫i le vor transmite
func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu    inspectoratelor ∫colare jude˛ene, respectiv al municipiului
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, numai dup„        Bucure∫ti.
efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea       Art. 5. — Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor
material„ a familiei;                       ∫colare jude˛ene, respectiv al municipiului Bucure∫ti, vor
  d) acte doveditoare, Ón original, privind veniturile      centraliza listele ∫i le vor introduce pe portalul îBani de
membrilor familiei.                        liceu“, dup„ procedura utilizat„ pentru programul Euro 200.
  (4) Documentele prev„zute la alin. (3) lit. a) ∫i b) se vor    Art. 6. — Lista cu beneficiarii sprijinului financiar va fi
depune Ón copie, cu condi˛ia ca, la depunerea cererii,       f„cut„ public„ pe portalul îBani de liceu“, la data de
solicitantul s„ prezinte ∫i actele Ón original.          28 octombrie 2004, ∫i va fi afi∫at„ la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt.
  (5) Persoanele din cadrul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt,         Art. 7. — (1) Sumele reprezent‚nd sprijin financiar
desemnate s„ primeasc„ dosarele, vor confrunta actele Ón      acordat Ón baza Programului na˛ional de protec˛ie social„
original prev„zute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din   îBani de liceu“ se repartizeaz„ inspectoratelor ∫colare
urm„ vor trece men˛iunea îconform cu originalul“ pe fiecare    jude˛ene, respectiv al municipiului Bucure∫ti, de c„tre
pagin„, sub care vor semna at‚t primitorul, c‚t ∫i solicitantul.  Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pe baza listelor cu
  Art. 2. — (1) Œn cazul Ón care exist„ elevi care au      beneficiarii sprijinului financiar transmise de inspectoratele
acela∫i venit, la departajarea lor se va ˛ine cont, Ón ordine,   ∫colare ∫i validate de comisia constituit„ la nivelul
de unul dintre urm„toarele criterii:                ministerului.
  a) statutul juridic sau medical al elevilor, Ón sensul c„     (2) Plata sprijinului financiar c„tre elevi se va face prin
au prioritate: orfanii, urma∫ii eroilor revolu˛iei, bolnavii de  casieriile unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt.
TBC ∫i care se afl„ Ón eviden˛a dispensarelor ∫colare, cei       Art. 8. — Programul na˛ional de protec˛ie social„ îBani de
care sufer„ de diabet, boli maligne, sindrom de          liceu“ se desf„∫oar„ dup„ calendarul prezentat Ón anexa nr. 3.
malabsorb˛ie grav„, insuficien˛„ renal„ cronic„, astm         Art. 9. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
bron∫ic, epilepsie, cardiopatie congenital„, hepatit„ cronic„,   prezentul ordin.
glaucom, miopie grav„, boli imunologice, cei infesta˛i cu       Art. 10. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care sufer„ de        Oficial al Rom‚niei, Partea I.
poliartrit„ juvenil„, spondilit„ anchilozant„ sau reumatism      Art. 11. — Direc˛ia general„ pentru Ónv„˛„m‚nt
articular, handicap locomotor;                   preuniversitar, Direc˛ia general„ buget finan˛e ∫i inspectoratele
  b) domiciliul, av‚nd prioritate elevii proveni˛i din mediul  ∫colare jude˛ene, respectiv al municipiului Bucure∫ti, vor duce
rural ∫i care sunt ∫colariza˛i Ón alt„ localitate, conform Legii  la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
                        Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                           Alexandru Athanasiu
    Bucure∫ti, 1 octombrie 2004.
    Nr. 4.839.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
   8                     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 916/7.X.2004
                                                                                                  ANEXA Nr. 1
       Nr. de Ónregistrare/data .......................................
       Unitatea de Ónv„˛„m‚nt (denumire, localitate, jude˛, cod SIRUES) ..........................................................
                                                 CERERE
       pentru acordarea sprijinului financiar Ón cadrul Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“
       1. Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................., fiul/fiica lui .............................................. ∫i al/a
                                     (numele, ini˛iala tat„lui, prenumele)
 ..........................., domiciliat/domiciliat„ Ón ............................................................................................................................................................,
                                                 (str., nr., bl., sc., et., ap., jude˛ul/sectorul, localitatea)
cod po∫tal nr. ............................................., cod numeric personal ......................................................, CI/BI .....................................,
telefon/fax ........................................, e-mail ...................................................., elev/elev„ la ................................................................................
                                                                               (unitatea de Ónv„˛„m‚nt)
din localitatea ......................................................................., jude˛ul ................................................................................................................
     2. Venitul brut lunar pe membru de familie, Ón ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului:
 Venit mediu brut                               Luna                              Venit mediu brut lunar pe membru
 pe membru de familie                iulie          august            septembrie             de familie, realizat Ón ultimele 3 luni
 Suma
       3. Statutul juridic  ® orfan
        sau medical:    ® urma∫ al eroilor revolu˛iei
                  ® bolnav care sufer„ de una dintre urm„toarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindrom de malabsorb˛ie
                   grav„, insuficien˛„ renal„ cronic„, astm bron∫ic, epilepsie, cardiopatie congenital„, hepatit„ cronic„,
                   glaucom, miopie grav„, boli imunologice, poliartrit„ juvenil„, spondilit„ anchilozant„, reumatism
                   articular, handicap locomotor, cei infesta˛i cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA
      4. ® Am domiciliul Ón mediul rural.
      Solicit acordarea sprijinului financiar Ón cadrul Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“.
      Sunt de acord ca datele cu caracter personal s„ fie folosite la Óntocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii
sprijinului financiar Ón cadrul Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“ ∫i s„ fie par˛ial publicate, inclusiv pe Internet, cu
minimum de expunere public„ necesar„.
      Cunosc‚nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul Ón declara˛ii, confirm pe propria r„spundere c„ toate informa˛iile
prezentate sunt corecte, exacte, complete ∫i sus˛inute de actele autentice depuse. M„ angajez ca, Ón cazul schimb„rii validit„˛ii
informa˛iilor Ónainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, s„ informez comisia despre aceste schimb„ri.
      Semn„tura reprezentantului legal ................................     Semn„tura elevului .....................................
     Rezervat pentru comisie:
     Informa˛iile sunt corecte ∫i conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se Óncadreaz„ Ón prevederile legale pentru
acordarea sprijinului financiar, elevul av‚nd un venit mediu brut lunar pe membru de familie, realizat Ón ultimele 3 luni, de ............... .
     Semn„tura pre∫edintelui comisiei ............................................ LS .........................................................
     NOT√: Sec˛iunile 3 ∫i 4 se completeaz„ numai Ón cazul elevilor care se afl„ Ón una dintre aceste situa˛ii.
     Num„rul de Ónregistrare al cererii ∫i denumirea unit„˛ii/institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt se completeaz„ de c„tre comisia din
unitatea/institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt.
                                                                                                  ANEXA Nr. 2
                                                MODELUL
      listei beneficiarilor sprijinului financiar Ón cadrul Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“
 Numele Prenumele Adresa Jude˛ul                Localitatea Liceul/™coala               Venit mediu brut lunar pe membru                Rural     Afec˛iuni
                                       de arte ∫i meserii            de familie, realizat Ón ultimele 3 luni

                                                                                                  ANEXA Nr. 3
                                               CALENDAR
              de desf„∫urare a Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“
   Depunerea cererilor pentru Programul na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“ — p‚n„ la 15 octombrie
   Evaluarea eligibilit„˛ii cererilor de c„tre comisii — 1—18 octombrie
   Centralizarea cererilor Ón aplica˛ia de colectare — 1—27 octombrie
   Afi∫area pe Internet a listei beneficiarilor — 28 octombrie
   Depunerea contesta˛iilor — 28 octombrie — 2 noiembrie
   Rezolvarea contesta˛iilor — 2—4 noiembrie

                              EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                      Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
               IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
              ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                               (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                  Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                   Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                               Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 916/7.X.2004 con˛ine 8 pagini.                            Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei             ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:5
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:8