899

Document Sample
899 Powered By Docstoc
					                                             PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 899                  LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                               Luni, 4 octombrie 2004
                                              SUMAR


Nr.                                           Pagina  Nr.                                           Pagina

                LEGI ™I DECRETE                                autoritatea public„ central„ care r„spunde de
 376. — Lege privind bursele private .............................             2        silvicultur„, prin Regia Na˛ional„ a P„durilor, a
                                                       terenurilor ce pot fi incluse Ón fondul forestier
 720. — Decret pentru promulgarea Legii privind bursele                           proprietate public„ a statului, aprobat„ prin
    private .......................................................................    3        Hot„r‚rea Guvernului nr. 796/2002 ........................           5–6
       HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                          1.544. — Hot„r‚re pentru modificarea ∫i completarea
                                                    Hot„r‚rii Guvernului nr. 742/2003 privind
1.540. — Hot„r‚re privind transmiterea unui imobil din                         organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Culturii ∫i
    domeniul public al statului ∫i din administrarea                         Cultelor .....................................................................     6
    Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public
    al ora∫ului Pecica ∫i Ón administrarea Consiliului                     1.551. — Hot„r‚re privind recunoa∫terea Asocia˛iei
    Local al Ora∫ului Pecica, jude˛ul Arad ..................              3–4     îGrupul pentru Dialog Social“ ca fiind de utilitate
1.541. — Hot„r‚re pentru modificarea art. 3 din                             public„ ........................................................................    7
   Hot„r‚rea Guvernului nr. 834/1991 privind                          1.554. — Hot„r‚re privind alocarea unei sume din
   stabilirea ∫i evaluarea unor terenuri de˛inute de                         Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
   societ„˛ile comerciale cu capital de stat ...............               4     Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
1.542. — Hot„r‚re privind trecerea unui imobil din                           anul 2004, pentru jude˛ul Alba ...............................             7
   domeniul public al statului ∫i din administrarea                      1.555. — Hot„r‚re privind stabilirea unor m„suri pentru
   Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul                       punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor Hot„r‚rii
   public al comunei Chiajna ∫i Ón administrarea                           Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea
   Consiliului Local al Comunei Chiajna, jude˛ul Ilfov                 4–5      bugetului Secretariatului General al Guvernului din
1.543. — Hot„r‚re pentru modificarea pct. 3 al lit. A din                        Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
    anexa nr. 2 la Metodologia de achizi˛ionare, prin                         Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
    cump„rare, schimb sau dona˛ie, de c„tre                              anul 2004 .................................................................      8
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 899/4.X.2004

                   LEGI      ™I    DECRETE
                        PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR                                                SENATUL

                            LEGE
                        privind bursele private

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

  Art. 1. — (1) Bursa privat„ reprezint„ sprijinul pentru   impozitul pe profit datorat sumele aferente, acordate pentru
studii acordat, Ón baza unui contract, de c„tre o persoan„   burse, dac„ sunt Óndeplinite, cumulativ, urm„toarele condi˛ii:
juridic„ de drept privat sau de c„tre o persoan„ fizic„ unui    a) se Óncadreaz„ Ón limita cotei de 3% din cifra de
beneficiar care poate fi, dup„ caz, elev, student, doctorand  afaceri;
sau care urmeaz„ un program de preg„tire postuniversitar„      b) nu dep„∫esc mai mult de 20% din impozitul pe profit
Óntr-o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior acreditat„, din ˛ar„  datorat.
sau din str„in„tate.                        (2) Persoanele fizice care desf„∫oar„ activit„˛i
  (2) Cuantumul bursei private se stabile∫te la Óncheierea  independente pot acorda burse private persoanelor
contractului ∫i se poate modifica ulterior numai prin act    prev„zute la alin. (1), Ón limita unei cote de 5% din baza
adi˛ional la acesta.                      de calcul determinat„ conform art. 49 alin. (6) din Legea
  Art. 2. — (1) Contractul prin care se acord„ bursa
                                nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
privat„ cuprinde clauze privind modul Ón care beneficiarul
                                  (3) Contribuabilii pot dispune asupra destina˛iei unei
trebuie s„ Ó∫i Óndeplineasc„ obliga˛iile de studiu, precum ∫i
celelalte condi˛ii Ón care se ofer„ bursa.           sume reprezent‚nd p‚n„ la 1% din impozitul pe venitul
  (2) Contractul se semneaz„ de beneficiar sau, Ón func˛ie  anual, pentru acordarea de burse private persoanelor
de v‚rst„, de beneficiar, cu acordul reprezentantului s„u    prev„zute la alin. (1), Ón condi˛iile prevederilor art. 90
legal, ∫i de reprezentantul legal al persoanei juridice sau   alin. (2) din Legea nr. 571/2003.
de persoana fizic„ ce ofer„ bursa.                 Art. 7. — Bursa privat„ nu poate fi acordat„, Ón
  (3) Beneficiarul bursei private are obliga˛ia s„ prezinte  condi˛iile prezentei legi, rudelor sau afinilor p‚n„ la
contractul, Ón vederea aviz„rii, la institu˛ia/unitatea de   gradul al IV-lea inclusiv.
Ónv„˛„m‚nt Ón care studiaz„.                    Art. 8. — Bursa privat„ nu se impoziteaz„, iar facilit„˛ile
  (4) Contractul poate con˛ine clauze prin care s„ se     prev„zute la art. 6 se reactualizeaz„ Ón concordan˛„ cu
stabileasc„ obliga˛ia beneficiarului de a lucra dup„      introducerea unor prevederi mai favorabile prin modificarea
finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumit„ perioad„,   Legii nr. 571/2003.
pentru persoana juridic„ sau fizic„ ce acord„ bursa privat„,    Art. 9. — (1) Cheltuielile privind bursele private acordate
dar numai pe un post corespunz„tor studiilor absolvite.     Ón condi˛iile prezentei legi, Ónsumate cu cele efectuate
  (5) Pe perioada acord„rii bursei private se interzice ca  pentru alte sponsoriz„ri, potrivit Legii nr. 32/1994 privind
beneficiarul s„ lucreze pentru cel ce acord„ bursa sau     sponsorizarea, cu modific„rile ulterioare, se vor Óncadra Ón
pentru alt„ persoan„ juridic„ ori fizic„ desemnat„ de      limita prev„zut„ la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 571/2003.
acesta.                               (2) Sumele reprezent‚nd bursele private acordate de
  Art. 3. — Bursa privat„ poate fi acordat„ pe Óntreaga    c„tre persoanele fizice Ón condi˛iile prezentei legi, cumulate
durat„ a studiilor sau pe o perioad„ mai scurt„ de timp,
                                cu cele efectuate pentru alte sponsoriz„ri, potrivit Legii
stabilit„ prin contract.
                                nr. 32/1994, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se vor
  Art. 4. — Cuantumul lunar al bursei private trebuie s„
                                Óncadra Ón limita a 5% din baza de calcul determinat„
acopere cel pu˛in masa, cazarea ∫i cheltuielile de
Óntre˛inere, f„r„ a se situa sub nivelul salariului minim pe  conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 ∫i,
economie.                            respectiv, a 1% din impozitul pe venitul anual datorat, Ón
  Art. 5. — Sumele utilizate pentru acordarea burselor    condi˛iile art. 90 alin. (2) din aceea∫i lege.
private sunt deductibile fiscal, Ón condi˛iile legii.        Art. 10. — Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
  Art. 6. — (1) Persoanele juridice pl„titoare de impozit   vigoare a prezentei legi, Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
pe profit, care acord„ burse private elevilor, studen˛ilor,   Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii vor emite instruc˛iuni
doctoranzilor sau altor persoane care urmeaz„, Ón ˛ar„ ori   pentru aplicarea acesteia, care se aprob„ prin ordin comun
Ón str„in„tate, un program de preg„tire postuniversitar„ Ón   al ministrului finan˛elor publice ∫i al ministrului educa˛iei ∫i
institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior acreditate, scad din     cercet„rii.

    Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                   PRE™EDINTELE SENATULUI
           VALER DORNEANU                        NICOLAE V√C√ROIU

    Bucure∫ti, 28 septembrie 2004.
    Nr. 376.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 899/4.X.2004                   3

                        PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                        DECRET
                pentru promulgarea Legii privind bursele private
              Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
            Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

              Pre∫edintele Rom‚niei   d e c r e t e a z „:
              Articol unic. — Se promulg„ Legea privind bursele private ∫i se
            dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                            ION ILIESCU

              Bucure∫ti, 24 septembrie 2004.
              Nr. 720.
   HOT√R¬RI            ALE     GUVERNULUI                ROM¬NIEI
                         GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
  Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al ora∫ului Pecica ∫i Ón administrarea Consiliului Local
                 al Ora∫ului Pecica, jude˛ul Arad
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd     Consiliului Local al Ora∫ului Pecica, jude˛ul Arad.
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte      Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al    prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale  Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
Ón domeniul public al ora∫ului Pecica ∫i Ón administrarea    intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

                           PRIM-MINISTRU
                          ADRIAN N√STASE
                                           Contrasemneaz„:
                                       p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
                                         George Cristian Maior,
                                           secretar de stat
                                  Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                         Marian Florian S„niu˛„
                                   Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                           Gheorghe Emacu
                                        p. Ministrul finan˛elor publice,
                                         Gheorghe Gherghina,
                                           secretar de stat
    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.540.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 899/4.X.2004
                                                                       ANEX√

                          DATELE DE IDENTIFICARE
 a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
    domeniul public al ora∫ului Pecica ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Pecica, jude˛ul Arad

                                      Codul de clasificare
    Locul                               din inventarul bunurilor
             Persoana juridic„    Persoana juridic„
  unde este situat                            aflate Ón administrarea         Caracteristicile tehnice
              de la care     la care se transmite
   imobilul care                          Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,         ale imobilului
            se transmite imobilul     imobilul
   se transmite                            care alc„tuiesc domeniul
                                       public al statului

 Ora∫ul Pecica,    Statul rom‚n,      Ora∫ul Pecica,     — cod 8.29.09           —  imobil 760
 jude˛ul Arad     Ministerul Ap„r„rii   Consiliul Local    — nr. M.F. 103.547         —  suprafa˛a construit„ = 1.829 m2
           Na˛ionale        al Ora∫ului                        —  suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.829 m2
                        Pecica, jude˛ul                      —  suprafa˛a total„ a terenului =
                        Arad                             46.555 m2


                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
       pentru modificarea art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea
       ∫i evaluarea unor terenuri de˛inute de societ„˛ile comerciale cu capital de stat
     Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ie, republicat„,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Articol unic. — Articolul 3 din Hot„r‚rea Guvernului        precum ∫i terenurilor c„rora le sunt aplicabile prevederile
nr. 834/1991 privind stabilirea ∫i evaluarea unor terenuri       Hot„r‚rii Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de
de˛inute de societ„˛ile comerciale cu capital de stat,         patrimoniu a terenurilor agricole Ón vederea aplic„rii art. 36
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 259      ∫i art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu
din 20 decembrie 1991, cu modific„rile ∫i complet„rile         modific„rile ulterioare, cu excep˛ia terenurilor din domeniul
ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:          privat al statului pe care exist„ obiective construite ce
  îArt. 3. — Prevederile art. 1 nu se aplic„ terenurilor       con˛in suprafe˛e agricole ∫i a terenurilor agricole prev„zute
care, Ón condi˛iile legii, fac parte din domeniul public,        pentru dezvoltare.“
                                PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                                Contrasemneaz„:
                                       Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                                  Petre Daea
                                       Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                               Miron Tudor Mitrea
                                      Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                              Marian Florian S„niu˛„
                                        Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                                Gheorghe Emacu
                                             p. Ministrul finan˛elor publice,
     Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.                           Gheorghe Gherghina,
     Nr. 1.541.                                       secretar de stat

                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                        HOT√R¬RE
       privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
       Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al comunei Chiajna
          ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, jude˛ul Ilfov
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
     Guvernul Rom‚niei    adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al         administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, jude˛ul
statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i      Ilfov, a imobilului identificat potrivit anexei care face parte
Internelor Ón domeniul public al comunei Chiajna ∫i Ón         integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 899/4.X.2004                           5

  Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit     Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data
prevederilor art. 1 se va face pe baz„ de protocol Óncheiat      intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

                               PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                     Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                             Marian Florian S„niu˛„
                                       Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                              Gheorghe Emacu
                                           p. Ministrul finan˛elor publice,
    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.                          Gheorghe Gherghina,
    Nr. 1.542.                                      secretar de stat

                                                                    ANEX√

                          DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care trece din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
   Ón domeniul public al comunei Chiajna ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, jude˛ul Ilfov

                                         Caracteristicile  Valoarea     Nr. de Ónregistrare
                     Persoana juridic„             tehnice     contabil„   al imobilului Ón inventarul
  Adresa imobilului                                                 depus la Ministerul
                                         ale imobilului   a imobilului
  care se transmite                                                  Finan˛elor Publice
                de la care          la care
              se transmite imobilul    se transmiteimobilul
 Localitatea Chiajna,   Statul rom‚n —       Comuna Chiajna —      Teren agricol       —    121.143
 jude˛ul Ilfov      Ministerul         Consiliul Local       Suprafa˛a =
             Administra˛iei ∫i     al Comunei Chiajna     5,96 ha
             Internelor


                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
 pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achizi˛ionare, prin cump„rare,
schimb sau dona˛ie, de c„tre autoritatea public„ central„ care r„spunde de silvicultur„, prin Regia
Na˛ional„ a P„durilor, a terenurilor ce pot fi incluse Ón fondul forestier proprietate public„ a statului,
              aprobat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 796/2002
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„,
    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Articol unic. — Punctul 3 al literei A din anexa nr. 2 la       R2 — coeficientul de evaluare a riscului de asigurare a
Metodologia de achizi˛ionare, prin cump„rare, schimb sau       integrit„˛ii p„durii. Valorile coeficien˛ilor R2 sunt diferen˛iate
dona˛ie, de c„tre autoritatea public„ central„ care r„spunde     Ón func˛ie de intensitatea presiunii sociale asupra p„durii;
de silvicultur„, prin Regia Na˛ional„ a P„durilor, a         ele sunt prezentate Ón tabelul nr. 4 din anexa nr. 3;
terenurilor ce pot fi incluse Ón fondul forestier proprietate       VU — valoarea maxim„ a unui teren Ón suprafa˛„ de un
public„ a statului, aprobat„ prin Hot„r‚rea Guvernului        hectar, stabilit„ Ón func˛ie de caracteristicile terenului, prin
nr. 796/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,       intermediul rela˛iei:
Partea I, nr. 603 din 15 august 2002, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:                              CMEX . PML . RPF   ,
                                     VU =                             (3.3)
  î3.1. Dac„ terenul are destina˛ia forestier„ sau este                 RD
teren cu destina˛ie agricol„, ocupat cu vegeta˛ie forestier„,
                                     Ón care:
valoarea terenului f„r„ vegeta˛ia forestier„ se determin„
                                     CMEX — cre∫terea medie la exploatabilitate a produc˛iei
prin utilizarea rela˛iei de calcul:
  VTER = S . R1 . R2 . VU ,              (3.2)     principale a speciei reprezentative pentru grupa de forma˛ii
  Ón care:                             forestiere Ón care se g„se∫te terenul, exprimat„ Ón m3/ha . an;
  S — m„rimea suprafe˛ei terenului ce se evalueaz„ Ón          P ML — pre˛ul mediu al unui metru cub de lemn,
vederea cump„r„rii, exprimat„ Ón hectare;               diferen˛iat pe grupe de specii, Ón raport cu ponderea lor Ón
  R1 — coeficientul de evaluare a ∫ansei de instalare a       structura cotei normale de t„iere, exprimat Ón lei/m3;
vegeta˛iei forestiere. Valorile coeficien˛ilor R 1 sunt          RPF — rata medie a profitului, corespunz„toare terenului
diferen˛iate Ón raport cu zonele fitogeografice ∫i cu starea     pe care este instalat„ p„durea, mijloc de produc˛ie; pentru
terenului; ele sunt prezentate Ón tabelul nr. 3 din anexa       uniformizare s-a utilizat aceea∫i valoare ca cea utilizat„ Ón
nr. 3;                                evaluarea terenurilor agricole, respectiv %;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 899/4.X.2004

  RD — rata medie anual„ a dob‚nzii pe pia˛a bancar„,       forestiere cu cel mai apropiat areal de terenul respectiv.
conform datelor statistice oficiale.                Œncadrarea pe grupe de forma˛ii forestiere ∫i pe categorii
  Valorile V U sunt diferen˛iate Ón func˛ie de bonitatea     de bonitate a terenurilor cu alt„ destina˛ie dec‚t cea
terenului ∫i de grupa de forma˛ii forestiere; ele sunt prezentate  forestier„ se face de c„tre comisia de evaluare;
Ón tabelul nr. 1 din anexa nr. 3 ∫i se exprim„ Ón lei.
                                    Vu — valoarea unitar„ de v‚nzare a terenurilor agricole
  3.2. Dac„ terenul are destina˛ia agricol„ ∫i nu este
ocupat cu vegeta˛ie forestier„, pentru determinarea valorii     pentru localitatea pe teritoriul c„reia se g„se∫te terenul,
terenului se utilizeaz„ rela˛ia de calcul:             care nu poate fi mai mare dec‚t maximul valorilor de
  VTER = S . R1 . R2 . VU ,               (3.2´)  v‚nzare a terenurilor agricole, stabilit pentru localitatea
  Ón care:                            unde se efectueaz„ tranzac˛ia, exprimat„ Ón lei/ha,
  S, R1, R2 au semnifica˛iile de la pct. 3.1. Œn situa˛ia Ón   comunicat„ lunar de direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
care terenul oferit nu poate fi inclus Óntr-o grup„ de       dezvoltare rural„ ale Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
forma˛ii forestiere, se va Óncadra Ón grupa de forma˛ii       Dezvolt„rii Rurale.“

                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                               Petre Daea
                                          p. Ministrul finan˛elor publice,
                                            Gheorghe Gherghina,
                                              secretar de stat
    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.543.

                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
    pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea
              ∫i func˛ionarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 742/2003        cu sediul Ón municipiul Timi∫oara, str. M„r„∫e∫ti nr. 2,
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Culturii ∫i    jude˛ul Timi∫.“
Cultelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,    2. La anexa nr. 2 capitolul II îOrgane de specialitate ale
nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile      administra˛iei publice centrale ∫i institu˛ii publice finan˛ate
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum         din venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la bugetul de
                                  stat“, punctul 29 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
urmeaz„:
                                  î29. Opera Na˛ional„ Rom‚n„ din Timi∫oara Venituri
  1. La articolul 18, dup„ litera d) se introduce o nou„
                                                            proprii ∫i
liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:                                        subven˛ii
  îe) «Opera Rom‚n„ din Timi∫oara» Ó∫i schimb„                                    acordate
denumirea Ón «Opera Na˛ional„ Rom‚n„ din Timi∫oara»,                                  de la
institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, finan˛at„ din                              bugetul
venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la bugetul de stat,                             de stat“

                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                          Ministrul culturii ∫i cultelor,
                                            R„zvan Theodorescu
                                     Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                            Dan Mircea Popescu
                                          p. Ministrul finan˛elor publice,
                                           Gheorghe Gherghina,
                                             secretar de stat    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.544.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 899/4.X.2004                      7

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
   privind recunoa∫terea Asocia˛iei îGrupul pentru Dialog Social“ ca fiind de utilitate public„
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 39 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Articol unic. — Se recunoa∫te Asocia˛ia îGrupul pentru    scop patrimonial, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Calea
Dialog Social“, persoan„ juridic„ rom‚n„ de drept privat, f„r„  Victoriei nr. 120, sectorul 1, ca fiind de utilitate public„.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                         p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
                                            Ion Antonescu,
                                            secretar de stat
                                         p. Ministrul finan˛elor publice,
                                          Gheorghe Gherghina,
                                            secretar de stat


    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.551.
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
     privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
           prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Alba
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate       Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004    de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
cu suma de 2 miliarde lei pentru jude˛ul Alba, din Fondul    legale.
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea acesteia          Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
bugetului propriu al comunei Galda de Jos pentru         s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
finalizarea investi˛iei îDistribu˛ie gaze naturale“.       structura bugetului de stat pe anul 2004.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                 p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                            Toma Zaharia,
                                            secretar de stat
                                    Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                           Gheorghe Emacu
                                        p. Ministrul finan˛elor publice,
                                          Gheorghe Gherghina,
                                            secretar de stat

    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.554.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 899/4.X.2004

                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
   privind stabilirea unor m„suri pentru punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului
  nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul
     de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
     Av‚nd Ón vedere prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) pct. 1 ∫i lit. d) din Ordonan˛a Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
     av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului
General al Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004,
     Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice,
cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Articol unic. — (1) Sumele alocate de Secretariatul            funda˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón termen
General al Guvernului conform art. 1 din Hot„r‚rea              de 10 zile de la data convenirii programelor pentru care se
Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului            acord„ finan˛area.
Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerv„            (2) Modul de utilizare a sumelor acordate potrivit
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de           prezentei hot„r‚ri va fi supus controlului conform legisla˛iei
stat pe anul 2004, vor fi acordate Ón condi˛iile legii ∫i vor fi       Ón vigoare, respectiv pe baza rapoartelor de activitate ∫i a
virate Ón contul special deschis de organiza˛iile beneficiare,        bilan˛urilor anuale Óntocmite de organiza˛iile beneficiare,
Ón conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din             potrivit art. 41 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a Guvernului
Ordonan˛a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i          nr. 26/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

                                  PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN N√STASE
                                                  Contrasemneaz„:
                                              Ministrul pentru coordonarea
                                            Secretariatului General al Guvernului,
                                                  Eugen Bejinariu
                                            Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice
                                                  Cristian Jura,
                                                  secretar de stat
                                              p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                Gheorghe Gherghina,
                                                  secretar de stat
     Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
     Nr. 1.555.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 899/4.X.2004 con˛ine 8 pagini.        Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei    ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:9
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:8