893

Document Sample
893 Powered By Docstoc
					                                      PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 893             LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                          Joi, 30 septembrie 2004


                                       SUMAR
Nr.                                     Pagina                                          Pagina

    HOT√R¬RI ALE PARLAMENTULUI ROM¬NIEI                       16. — Hot„r‚re pentru numirea Consiliului de administra˛ie
13.  — Hot„r‚re pentru modificarea Hot„r‚rii                        al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei .............................         3
   Parlamentului Rom‚niei nr. 49/2000 privind
                                                  HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
   aprobarea componen˛ei nominale a Comisiei
   Parlamentului Rom‚niei pentru Integrare European„             1  1.515. — Hot„r‚re privind organizarea ∫i func˛ionarea
14.  — Hot„r‚re pentru modificarea componen˛ei                       Agen˛iei de Compensare pentru Achizi˛ii de
   nominale a Comisiei speciale a Camerei Deputa˛ilor                  Tehnic„ Special„ .....................................................   4–6
   ∫i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar            1.537. — Hot„r‚re privind alocarea unor sume din
   asupra activit„˛ii Serviciului de Informa˛ii Externe           2      Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
15.  — Hot„r‚re pentru modificarea componen˛ei                       Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
   nominale a Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor                  anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli
   din decembrie 1989 ................................................   2–3      curente ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale          6–31 HOT√R¬RI                 ALE         PARLAMENTULUI                             ROM¬NIEI
                                 PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR                                                                    SENATUL

                      HOT√R¬RE
     pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 49/2000 privind aprobarea
    componen˛ei nominale a Comisiei Parlamentului Rom‚niei pentru Integrare European„
    Œn temeiul art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Parlamentului                  — domnul senator Radu Vasile, apar˛in‚nd Grupului
Rom‚niei nr. 49/2000 privind aprobarea componen˛ei                  parlamentar al P.D., Ól Ónlocuie∫te pe domnul senator Aurel Pan„;
                                            — domnul deputat Vlad Moisescu, apar˛in‚nd Grupului
nominale a Comisiei Parlamentului Rom‚niei pentru
                                           parlamentar al P.N.L., este desemnat Ón calitatea de
Integrare European„, cu modific„rile ulterioare, se modific„             membru al comisiei Ón locul domnului Andrei Ioan Chiliman,
dup„ cum urmeaz„:                                  demisionat din calitatea de deputat.
     Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
       PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                               p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
             VALER DORNEANU                                   DORU IOAN T√R√CIL√
    Bucure∫ti, 28 septembrie 2004.
    Nr. 13.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004

                         PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAfiILOR                                                SENATUL


                     HOT√R¬RE
 pentru modificarea componen˛ei nominale a Comisiei speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
  pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului de Informa˛ii Externe
    Œn temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului de Informa˛ii Externe,

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Articol unic. — Hot„r‚rea Parlamentului nr. 3/2001        — domnul deputat Romeo Raicu, apar˛in‚nd Grupului
pentru alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei      parlamentar al P.D., este desemnat Ón calitatea de membru
Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru exercitarea controlului     al acestei comisii Ón locul domnului Sorin Frunz„verde,
parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului de Informa˛ii     demisionat din calitatea de deputat;
Externe se modific„ dup„ cum urmeaz„:
  — domnul senator Tudor-Marius Munteanu, apar˛in‚nd        — domnul deputat Radu Stroe, apar˛in‚nd Grupului
Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat Ón calitatea    parlamentar al P.N.L., este desemnat Ón calitatea de
de membru al acestei comisii Ón locul domnului Constantin    membru al acestei comisii Ón locul domnului Ovidiu
Nicolescu, demisionat din calitatea de senator;         Dr„g„nescu, demisionat din calitatea de deputat.

     Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                   p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
           VALER DORNEANU                        DORU IOAN T√R√CIL√

    Bucure∫ti, 28 septembrie 2004.
    Nr. 14.


                         PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR                                                SENATUL

                     HOT√R¬RE
     pentru modificarea componen˛ei nominale a Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor
                    din decembrie 1989
    Œn temeiul art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al Legii nr. 341/2004,

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile art. 11 din       Art. 2. — Comisia este alc„tuit„ exclusiv din
Legea nr. 341/2004, Comisia parlamentar„ pentru aplicarea    parlamentari care au unul dintre titlurile prev„zute la art. 3
Legii nr. 42/1990 Ó∫i continu„ activitatea sub denumirea de   din Legea nr. 341/2004. Componen˛a acestei comisii este
Comisia parlamentar„ a revolu˛ionarilor din decembrie      prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
1989.                              hot„r‚re.

     Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                   p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
           VALER DORNEANU                        DORU IOAN T√R√CIL√

    Bucure∫ti, 28 septembrie 2004.
    Nr. 15.
                                                       ANEX√

                        COMPONENfiA NOMINAL√
               a Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor din decembrie 1989

        1. Laz„r Dorin Maior      — deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.
        2. Gheorghe Pribeanu      — deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.
        3. Ioan Onisei         — deputat, Grupul parlamentar al P.D.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004                  3

        4.  Ionel Alexandru     —  senator,  Grupul  parlamentar  al  P.R.M.
        5.  Dan Dumitru       —  senator,  Grupul  parlamentar  al  P.D.
        6.  Mircea Bucur       —  deputat,  Grupul  parlamentar  al  P.S.D.
        7.  Metin Cerchez      —  deputat,  Grupul  parlamentar  al  minorit„˛ilor na˛ionale
        8.  Ion Iliescu       —  senator,  Grupul  parlamentar  al  P.S.D.
        9.  Attila Verestoy     —  senator,  Grupul  parlamentar  al  U.D.M.R.
        10.  Ion S‚rbulescu      —  senator,  Grupul  parlamentar  al  P.N.L.
        11.  Timotei Stuparu     —  deputat,  Grupul  parlamentar  al  P.S.D.                         PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR                                                  SENATUL

                       HOT√R¬RE
        pentru numirea Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
    Œn temeiul art. 32 alin. (1) ∫i (2), al art. 33 alin. (2), (3) ∫i (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei ∫i al art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se numesc Ón Consiliul de administra˛ie al      ∫i p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, cu nominalizarea conducerii     membrii Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a
executive a acesteia, pentru o perioad„ de 5 ani, membrii     Rom‚niei, numi˛i prin Hot„r‚rea Parlamentului nr. 50/1998,
prev„zu˛i Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta    r„spund de Óndeplinirea mandatului acordat de Parlamentul
hot„r‚re.                             Rom‚niei.
  Art. 2. — De la data intr„rii Ón vigoare a Legii         Art. 3. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 10 zile
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei     de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
     Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                     p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
           VALER DORNEANU                           DORU IOAN T√R√CIL√

    Bucure∫ti, 28 septembrie 2004.
    Nr. 16.


                                                          ANEX√

           CONSILIUL DE ADMINISTRAfiIE AL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
        1. Mugur Is„rescu       — pre∫edinte al Consiliului de administra˛ie ∫i guvernator al
                       B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
        2. Florin Georgescu      — vicepre∫edinte al Consiliului de administra˛ie ∫i prim-
                       viceguvernator al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
        3. Eugen Dijm„rescu      — membru al Consiliului de administra˛ie ∫i viceguvernator al
                       B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
        4. Cristian Popa        — membru al Consiliului de administra˛ie ∫i viceguvernator al
                       B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
        5. Silviu Cerna        — membru al Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a
                       Rom‚niei
        6. Maria Ene          — membru al Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a
                       Rom‚niei
        7. Agnes Nagy         — membru al Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a
                       Rom‚niei
        8. Napoleon Pop        — membru al Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a
                       Rom‚niei
        9. Virgiliu-Jorj Stoenescu   — membru al Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a
                       Rom‚niei
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004

    HOT√R¬RI            ALE      GUVERNULUI                ROM¬NIEI
                          GUVERNUL ROM¬NIEI


                     HOT√R¬RE
 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„

    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 8 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 189/2002 privind opera˛iunile compensatorii referitoare la contractele de achizi˛ii pentru nevoi de ap„rare, ordine
public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 354/2003, cu modific„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Agen˛ia de Compensare      domeniile prioritare de dezvoltare a Rom‚niei, pot beneficia
pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„, denumit„ Ón continuare   de programe de compensare;
Agen˛ia, institu˛ie public„ autonom„, cu personalitate        i) analizarea documentelor Ónaintate de c„tre contractant
juridic„, aflat„ Ón coordonarea primului-ministru.        ∫i calcularea valorii creditului curent anual;
  (2) Sediul Agen˛iei este Ón municipiul Bucure∫ti, Calea      j) evaluarea, la sf‚r∫itul perioadei de compensare, a
Victoriei nr. 152, sectorul 1.                  stadiului de Óndeplinire a obliga˛iei de compensare ∫i
  Art. 2. — Agen˛ia are drept obiect de activitate punerea   prezentarea de propuneri Comisiei Ón vederea lu„rii unei
Ón aplicare a procedurilor prev„zute Ón Ordonan˛a de       decizii;
urgen˛„ a Guvernului nr. 189/2002, cu modific„rile ∫i         k) notificarea Óndeplinirii obliga˛iilor de compensare de
complet„rile ulterioare, pentru executarea opera˛iunilor     c„tre contractant;
compensatorii aferente contractelor de achizi˛ii Ón domeniul     l) analizarea rapoartelor trimestriale ∫i anuale depuse de
ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei na˛ionale, denumite Ón  contractan˛i, elaborarea de sinteze ∫i rapoarte pe baza
continuare contracte de achizi˛ii de tehnic„ special„.      acestora, prezentarea de recomand„ri Comisiei cu privire la
  Art. 3. — Agen˛ia are urm„toarele atribu˛ii principale:    m„surile ce trebuie luate ca urmare a situa˛iilor identificate;
  a) supunerea spre aprobare Comisiei mixte pentru         m) elaborarea proiectului referitor la strategia Rom‚niei
compensarea achizi˛iilor de tehnic„ special„, denumit„ Ón
                                 privind opera˛iunile compensatorii, pe care Ól supune
continuare Comisia, a domeniilor prioritare ce beneficiaz„
                                 aprob„rii Comisiei;
de derularea opera˛iunilor de compensare ∫i a valorilor
                                   n) elaborarea rapoartelor anuale cu privire la activitatea
multiplicatorilor de compensare rezulta˛i ca urmare a
                                 proprie, incluz‚nd ∫i c„ile ∫i m„surile de atingere a
analizei priorit„˛ilor de dezvoltare a Rom‚niei;
                                 obiectivelor pe perioade viitoare, rapoarte prezentate spre
  b) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru
                                 aprobare Comisiei.
promovarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
                                   Art. 4. — Agen˛ia Óndepline∫te orice alte atribu˛ii
Guvernului nr. 189/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
                                 prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
ulterioare, Ón str„in„tate;
                                 nr. 189/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau
  c) urm„rirea tranzac˛iilor la care pot fi luate Ón
                                 stabilite de primul-ministru ∫i de Comisie, potrivit
considerare opera˛iuni compensatorii;
  d) furnizarea de informa˛ii contractan˛ilor cu privire la   competen˛elor acestora.
procedurile legale Ón vigoare pentru Óncheierea acordurilor      Art. 5. — (1) Agen˛ia acord„ asisten˛„ autorit„˛ilor
compensatorii ∫i executarea obliga˛iilor de compensare, cu    contractante, la cererea acestora, pentru elaborarea
respectarea legisla˛iei privind informa˛iile clasificate;     clauzelor de compensare ∫i particip„ la negocierea
  e) colaborarea cu autorit„˛ile contractante pentru a     clauzelor de compensare din contractul de achizi˛ie.
asigura o bun„ corelare Óntre prevederile contractului de       (2) Comisia acord„ Agen˛iei mandat de negociere a
achizi˛ie ∫i cele ale acordurilor compensatorii;         clauzelor acordului-cadru de compensare ∫i mandat de
  f) analizarea ∫i supunerea spre aprobare Comisiei a      semnare a acordului-cadru de compensare cu contractantul,
procedurii ∫i documentelor-cadru, respectiv acordul-cadru de   Ón condi˛iile prev„zute de art. 19 din Ordonan˛a de urgen˛„
compensare ∫i planul de afaceri;                 a Guvernului nr. 189/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
  g) asigurarea de asisten˛„ poten˛ialilor contractan˛i Ón   ulterioare.
identificarea de oportunit„˛i pentru executarea obliga˛iilor de    (3) Œn vederea aplic„rii unitare a dispozi˛iilor legale
compensare;                            privind obliga˛iile de compensare, Agen˛ia colaboreaz„ cu
  h) elaborarea, Óntre˛inerea ∫i actualizarea permanent„ a   ministerele ∫i cu alte organe ale administra˛iei publice
unei baze de date cu privire la agen˛ii economici rom‚ni, la   centrale ∫i locale, Ón conformitate cu prevederile legale
produsele ∫i serviciile rom‚ne∫ti care, Ón conformitate cu    privind competen˛ele acestora.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004                     5

  Art. 6. — (1) Conducerea Agen˛iei este asigurat„ de un      a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor
pre∫edinte asimilat func˛iei de secretar de stat, numit prin    pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„,
decizie a primului-ministru.                    cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
  (2) Œn exercitarea atribu˛iilor sale pre∫edintele emite       (8) Œn perioada finan˛„rii din venituri proprii, salarizarea
ordine.                               se face Ón condi˛iile prev„zute de lege pentru institu˛iile
  (3) Pre∫edintele reprezint„ Agen˛ia Ón rela˛iile cu ter˛ii ∫i  publice finan˛ate din astfel de venituri.
poate delega, pe baz„ de mandat, o parte din atribu˛iile        Art. 8. — Œn termen de 30 de zile de la data Ónfiin˛„rii,
sale directorilor executivi.                    Agen˛ia va elabora regulamentul propriu de organizare ∫i
  Art. 7. — (1) Structura organizatoric„ a Agen˛iei este      func˛ionare, care se aprob„ prin decizie a primului-ministru.
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
                                    Art. 9. — (1) Œn primul an de la Ónceperea activit„˛ii,
hot„r‚re.
                                  finan˛area cheltuielilor curente ∫i de capital ale Agen˛iei se
  (2) Œn cadrul structurii organizatorice, prin ordin al
                                  asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului
pre∫edintelui, se pot organiza servicii, birouri ∫i colective
                                  General al Guvernului.
temporare de lucru.
  (3) Num„rul maxim de posturi pentru Agen˛ie, Ón           (2) Dup„ expirarea perioadei de un an de la data
perioada finan˛„rii de la bugetul de stat, este de 30,       Ónfiin˛„rii, finan˛area Agen˛iei se asigur„ din venituri proprii,
exclusiv pre∫edintele.                       iar bugetul de venituri ∫i cheltuieli se aprob„ prin hot„r‚re
  (4) Statul de func˛ii ∫i criteriile de selec˛ie a personalului  a Guvernului.
Agen˛iei se aprob„ prin decizie a primului-ministru.          (3) Veniturile proprii ale Agen˛iei se constituie din:
  (5) Angajarea personalului Agen˛iei prin contract          a) Óncas„ri din tarife pentru activit„˛i de consultan˛„ ∫i
individual de munc„, precum ∫i desfacerea contractului       asisten˛„ acordate poten˛ialilor contractan˛i ∫i altor firme
individual de munc„ se realizeaz„ prin ordin al           interesate;
pre∫edintelui.                             b) Óncas„ri din cote procentuale aplicate la valoarea
  (6) Œn perioada finan˛„rii de la bugetul de stat,        tranzac˛iilor curente de compensare;
salarizarea personalului de conducere ∫i de execu˛ie din
                                    c) Óncas„ri din furnizarea unor materiale documentare
cadrul Agen˛iei se face potrivit prevederilor Ordonan˛ei de
                                  contra cost;
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz„ pentru personalul din sectorul     d) Óncas„ri din alte activit„˛i;
bugetar, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.          e) alte surse prev„zute de lege.
  (7) Salariul pre∫edintelui Ón perioada finan˛„rii de la       (4) Structura activit„˛ilor ∫i nivelul tarifelor, al cotelor
bugetul de stat este stabilit potrivit pozi˛iei nr. 5 din anexa   procentuale ∫i al pre˛urilor se stabilesc prin hot„r‚re a
nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire    Guvernului.

                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE

                                             Contrasemneaz„:
                                              Ministru de stat,
                                         ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                             Dan Ioan Popescu
                                          p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
                                              George Maior,
                                              secretar de stat
                                        ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                             Alin Teodorescu
                                          Ministrul pentru coordonarea
                                       Secretariatului General al Guvernului,
                                             Eugen Bejinariu
                                           Ministrul finan˛elor publice,
                                           Mihai Nicolae T„n„sescu
                                     Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                            Dan Mircea Popescu


    Bucure∫ti, 16 septembrie 2004.
    Nr. 1.515.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004

                                                                  ANEX√

                        STRUCTURA ORGANIZATORIC√
                  a Agen˛iei de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„


                                                   Num„rul maxim de posturi = 30
                              PRE™EDINTE


                                                        Compartimentul
  Audit public intern, inspec˛ie                                  Legisla˛ie, contencios, protec˛ia
                                                      informa˛iilor clasificate
    Direc˛ia financiar-contabil„,           Direc˛ia general„                   Compartimentul
       administrativ„             opera˛iuni compensatorii                 resurse umane
     Direc˛ia negociere            Direc˛ia derulare, monitorizare            Compartimentul sintez„,
    acorduri de compensare             acorduri de compensare               informatic„, baze de date
                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
    privind alocarea unor sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
 prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorit„˛ilor
                  administra˛iei publice locale
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumelor           administra˛iei publice locale ∫i, respectiv, ale institu˛iilor
defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe      publice din subordinea acestora.
anul 2004 cu suma de 290.000 milioane lei din Fondul de         Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
                                   c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
bugetul de stat pe anul 2004, potrivit anexei care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.                 Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
  (2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se utilizeaz„ pentru       introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
finan˛area unor cheltuieli curente ale autorit„˛ilor         structura bugetului de stat pe anul 2004.

                              PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                     Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                            Marian Florian S„niu˛„
                                      Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                              Gheorghe Emacu
                                           Ministrul finan˛elor publice,
                                            Mihai Nicolae T„n„sescu
     Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
     Nr. 1.537.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004       7
                                         ANEX√*)
     *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 8      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  9
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  15
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 16     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  17
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 18     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  19
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 20     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  21
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 22     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  23
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 24     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  25
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 26     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  27
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 28     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  29
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 30     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/30.IX.2004  31
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                                  P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2004
                             — pe suport tradi˛ional —
                                        Valoarea                    Valoarea
 Nr.                                     abonamentului               abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                     anual                    — lei —
                                        — lei —        Trim. I     Trim. II     Trim. III    Trim. IV

 1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„             9.875.000      2.468.750     2.715.750     2.987.500   3.286.000
 2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,            1.780.000         —         —         —       —
    numere bis*)
 3.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„            7.900.000      1.975.000    1.975.000     1.975.000   1.975.000
 4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a                   12.500.000      3.125.000    3.125.000     3.125.000   3.125.000
 5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a                   2.530.000       632.500     632.500      632.500    632.500
 6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   10.680.000      2.670.000    2.670.000     2.670.000   2.670.000
 7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                    9.850.000      2.462.500    2.462.500     2.462.500   2.462.500
 8.  Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      2.500.000       625.000     687.500      756.500    832.500
 9.  Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte            4.150.000      1.038.000    1.141.500     1.255.500   1.381.500
    acte normative
 10.  Repertoriul actelor normative                      625.000          —         —          —      —
 11.  Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                    470.000          —         —          —      —
 12.  Edi˛ii trilingve                            2.500.000          —         —          —      —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
   u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                              (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                              (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                              (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr.202A
                              (telefon/fax: 212.73.54)
   u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                              (telefon/fax: 411.91.79)
   u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                              (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                              (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                              (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   u ASTOR-MED — S.R.L.                — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                              (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
             IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
           ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                             Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 893/30.IX.2004 con˛ine 32 de pagini.           Pre˛ul de v‚nzare 33.500 lei        ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:3
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:32