892 by monitorul-oficial

VIEWS: 6 PAGES: 8

									                                             PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 892                   LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                           Joi, 30 septembrie 2004

                                              SUMAR


Nr.                                            Pagina  Nr.                                      Pagina

        HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                                ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
1.534. — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului                               ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
    Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de                       1.231. — Decizie a pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
    rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul                         Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
    2004, pentru M„n„stirea Ortodox„ R‚me˛ din                             privind aprobarea Regulamentului de constatare,
    jude˛ul Alba................................................................     1–2
                                                     notificare ∫i sanc˛ionare a abaterilor de la
1.535. — Hot„r‚re privind deschiderea consulatelor                            reglement„rile emise Ón sectorul gazelor naturale             3–8
    generale ale Rom‚niei la Vrsac, Serbia ∫i
    Muntenegru, Sevilla, Regatul Spaniei, ∫i a                         1.232. — Decizie a pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
    agen˛iilor consulare la Trieste ∫i Torino, Republica                        Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
    Italian„........................................................................    2      pentru modificarea Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii
1.536. — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului                             Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
    Secretariatului General al Guvernului din Fondul                          Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei
    de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,                           centralizate a consumatorilor eligibili de gaze
    prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004..............                2–3      naturale Ón anul 2004 ...............................................    8
     HOT√R¬RI                      ALE          GUVERNULUI                      ROM¬NIEI
                                         GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
  privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
    la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru M„n„stirea Ortodox„ R‚me˛ din jude˛ul Alba
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice,
cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
       Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului                      Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, culte ∫i                     introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
                                                  modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
îTransferuri“, cu suma de 3 miliarde lei din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,                      ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
pentru M„n„stirea Ortodox„ R‚me˛ din jude˛ul Alba.                         Cultelor pe anul 2004.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 892/30.IX.2004

  Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele      alocate, Ón conformitate cu prevederile legale, potrivit
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor    prezentei hot„r‚ri.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                          Ministrul culturii ∫i cultelor,
                                           R„zvan Theodorescu
                                          Ministrul finan˛elor publice,
                                          Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.534.

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
 privind deschiderea consulatelor generale ale Rom‚niei la Vrsac, Serbia ∫i Muntenegru, Sevilla,
     Regatul Spaniei, ∫i a agen˛iilor consulare la Trieste ∫i Torino, Republica Italian„
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare,
    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
 Art. 1. — Se aprob„ alocarea de la bugetul de stat a         Art. 3. — Se suplimenteaz„ schema extern„ de
sumei de 50 miliarde lei, destinat„ acoperirii cheltuielilor    personal a Ministerului Afacerilor Externe cu 16 posturi
materiale necesare deschiderii consulatelor generale ale      pentru consulatele generale ale Rom‚niei la Vrsac, Serbia
Rom‚niei la Vrsac, Serbia ∫i Muntenegru, ∫i la Sevilla,      ∫i Muntenegru, Sevilla, Regatul Spaniei, ∫i pentru agen˛iile
                                  consulare la Trieste ∫i Torino, Republica Italian„, Óncep‚nd
Regatul Spaniei, precum ∫i a agen˛iilor consulare ale
                                  cu data de 1 ianuarie 2005.
Rom‚niei la Trieste ∫i Torino, Republica Italian„.           Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
 Art. 2. — Cu suma prev„zut„ la art. 1 se suplimenteaz„      introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004 din      de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.        Afacerilor Externe pe anul 2004.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                          Ministrul afacerilor externe,
                                             Mircea Geoan„
                                          Ministrul finan˛elor publice,
                                          Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.535.                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
      privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul
     de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 50/2002 privind finan˛ele publice,
cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului            Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004, din
                                  introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de        modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de stat
3,5 miliarde lei pentru activitatea proprie, la capitolul 51.01.
                                  ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Secretariatului General
îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli de capital“, Ón vederea
achizi˛ion„rii de calculatoare ∫i birotic„.            al Guvernului pe anul 2004.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 892/30.IX.2004                   3

 Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data      principal de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„
de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului        bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                           Contrasemneaz„:
                                  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
                                            al Guvernului,
                                           Eugen Bejinariu
    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.                      Ministrul finan˛elor publice,
    Nr. 1.536.                                Mihai Nicolae T„n„sescu
 ACTE       ALE      ORGANELOR              DE    SPECIALITATE
 ALE      ADMINISTRAfiIEI                   PUBLICE           CENTRALE
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

                        DECIZIE
        privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare ∫i sanc˛ionare
          a abaterilor de la reglement„rile emise Ón sectorul gazelor naturale
    Œn temeiul prevederilor art. 8 lit. s) ∫i ale art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

    pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
  Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de constatare,       sectorul gazelor naturale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
notificare ∫i sanc˛ionare a abaterilor de la reglement„rile   Rom‚niei, Partea I, nr. 857 din 27 noiembrie 2002.
emise Ón sectorul gazelor naturale, prev„zut Ón anexa care     Art. 3. — Departamentul inspec˛ie, control, sesiz„ri,
face parte integrant„ din prezenta decizie.           reclama˛ii, grupe teritoriale ∫i Departamentul autoriza˛ii,
  Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii
se abrog„ Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de    licen˛e, reglement„ri ∫i atest„ri tehnice vor asigura ducerea
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 939/2002     la Óndeplinire a prevederilor prezentei decizii.
privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare     Art. 4. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
∫i sanc˛ionare a abaterilor de la reglement„rile emise Ón    Oficial al Rom‚niei, Partea I.
          Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
                            Dan Pantilie
    Bucure∫ti, 24 septembrie 2004.
    Nr. 1.231.
                                                            ANEX√

                          REGULAMENT
    de constatare, notificare ∫i sanc˛ionare a abaterilor de la reglement„rile emise Ón sectorul gazelor naturale
           CAPITOLUL I                           SECfiIUNEA a 3-a
          Dispozi˛ii generale                        Domeniu de aplicare
                                  Art. 3. — Prezentul regulament se aplic„:
            SECfiIUNEA 1                 1. persoanelor juridice titulare de:
                                  a) licen˛e pentru desf„∫urarea activit„˛ilor de transport,
             Temei legal              tranzit, Ónmagazinare/stocare, dispecerizare, distribu˛ie ∫i
  Art. 1. — Prezentul regulament este emis Ón         furnizare a gazelor naturale;
conformitate cu prevederile art. 8 lit. s) din Legea gazelor    b) autoriza˛ii pentru Ónfiin˛area, func˛ionarea ∫i
nr. 351/2004.                          modificarea unor capacit„˛i de produc˛ie, transport, tranzit,
                                Ónmagazinare/stocare, dispecerizare ∫i distribu˛ie a gazelor
           SECfiIUNEA a 2-a              naturale;
                                  c) autoriza˛ii pentru proiectarea, execu˛ia ∫i/sau
              Scop                exploatarea unor obiective/sisteme de produc˛ie,
  Art. 2. — Prezentul regulament are ca scop stabilirea    Ónmagazinare/stocare, transport, distribu˛ie, precum ∫i a
cadrului legal pentru desf„∫urarea activit„˛ilor de inspec˛ie  instala˛iilor de utilizare Ón sectorul gazelor naturale;
∫i control, efectuate de Autoritatea Na˛ional„ de          2. persoanelor fizice autorizate pentru desf„∫urarea
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale, denumit„ Ón     activit„˛ilor de proiectare, execu˛ie ∫i/sau exploatare Ón
continuare ANRGN, Ón condi˛ii de obiectivitate ∫i        domeniile: produc˛ie, Ónmagazinare/stocare, transport ∫i
transparen˛„.                          distribu˛ie a gazelor naturale;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 892/30.IX.2004

  3. persoanelor fizice sau juridice care nu de˛in                   CAPITOLUL III
autoriza˛ii/licen˛e, Ón cazul Ón care desf„∫oar„ activit„˛i Ón   Abateri de la reglement„rile emise Ón sectorul gazelor naturale
sectorul gazelor naturale din categoria celor men˛ionate la
pct. 1 ∫i 2;                              Art. 10. — (1) Constituie contraven˛ii Ón sectorul gazelor
  4. consumatorilor de gaze naturale, persoane fizice ∫i     naturale, dac„ nu au fost s„v‚r∫ite Ón astfel de condi˛ii
juridice.                             Ónc‚t, potrivit legii, s„ fie considerate infrac˛iuni, faptele
  Art. 4. — Punerea Ón aplicare a prevederilor prezentului    prev„zute de Legea nr. 351/2004 ∫i de Hot„r‚rea
regulament este asigurat„ de c„tre agen˛ii constatatori ai     Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului
ANRGN.                               privind accesul la Sistemul na˛ional de transport al gazelor
                                  naturale ∫i a Regulamentului privind accesul la sistemele
            SECfiIUNEA a 4-a               de distribu˛ie a gazelor naturale.
                                    (2) Abaterile de la reglement„rile emise Ón sectorul
             Terminologie               gazelor naturale, care, potrivit legii, constituie infrac˛iuni, nu
  Art. 5. — Termenii utiliza˛i Ón prezentul regulament sunt    fac obiectul prezentului regulament.
defini˛i Ón anexa nr. 1.                        (3) Œn situa˛ia Ón care agentul constatator, ca urmare a
                                  controlului efectuat, constat„ s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni Ón
            CAPITOLUL II                sectorul gazelor naturale, va Ón∫tiin˛a de Óndat„ conducerea
           Agen˛i constatatori              ANRGN, Ón vederea sesiz„rii organelor de cercetare
                                  penal„.
             SECfiIUNEA 1
                                             CAPITOLUL IV
        Calitatea de agent constatator
                                   Constatarea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor, aplicarea
  Art. 6. — (1) Œn Ón˛elesul prezentului regulament,                ∫i executarea amenzilor
calitatea de agent constatator o are personalul ANRGN
Ómputernicit Ón acest sens.                                 SECfiIUNEA 1
  (2) Con˛inutul Ómputernicirii este prev„zut Ón anexa nr. 2.
                                       Constatarea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor
            SECfiIUNEA a 2-a                Art. 11. — (1) Œn sectorul gazelor naturale constatarea
                                  contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor urmeaz„ regimul
        Activitatea agen˛ilor constatatori         general prev„zut Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001
  Art. 7. — (1) Activitatea agen˛ilor constatatori se      privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu
desf„∫oar„ Ón baza unui program anual, Óntocmit de         modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
Departamentul inspec˛ie, control, sesiz„ri, reclama˛ii, grupe   modific„rile ulterioare.
teritoriale ∫i aprobat de pre∫edintele ANRGN.             (2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
  (2) Activitatea prev„zut„ la alin. (1) va fi completat„, ori  se fac prin proces-verbal Óncheiat de agen˛ii constatatori.
de c‚te ori este necesar, cu ac˛iuni de control dispuse de     Modelul procesului-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare a
Departamentul inspec˛ie, control, sesiz„ri, reclama˛ii, grupe   contraven˛iilor ∫i al Ón∫tiin˛„rii de plat„ sunt prev„zute Ón
teritoriale ∫i aprobate de pre∫edintele ANRGN.           anexa nr. 3.
                                   (3) Procesul-verbal ∫i Ón∫tiin˛area de plat„ se vor
            SECfiIUNEA a 3-a               Ónm‚na contravenientului sau se vor comunica prin po∫t„,
                                  cu aviz de primire, ori se vor afi∫a la domiciliul/sediul
    Competen˛ele ∫i obliga˛iile agentului constatator      acestuia. Opera˛iunea de afi∫are se consemneaz„ Óntr-un
                                  proces-verbal de Óndeplinire a procedurii de comunicare,
  Art. 8. — Agen˛ii constatatori au Ón principal urm„toarele   semnat de cel pu˛in un martor. Modelul procesului-verbal
competen˛e:                            de Óndeplinire a procedurii de comunicare este prev„zut Ón
  a) controlul ∫i inspec˛ia activit„˛ilor desf„∫urate Ón     anexa nr. 6.
sectorul gazelor naturale de c„tre persoane fizice ∫i/sau       Art. 12. — (1) Œn func˛ie de gravitatea abaterii
juridice, astfel cum sunt men˛ionate la art. 3;          constatate, Departamentul inspec˛ie, control, sesiz„ri,
  b) solicitarea de informa˛ii Ón leg„tur„ cu problemele     reclama˛ii, grupe teritoriale va Ónainta pre∫edintelui ANRGN
care constituie obiectul controlului;               referatul de sanc˛ionare prin care propune
  c) aplicarea m„surilor corespunz„toare c‚nd sunt        suspendarea/retragerea legitima˛iei/autoriza˛iei/licen˛ei
constatate abateri, potrivit prevederilor legale Ón vigoare;    contravenientului.
  d) sigilarea ∫i/sau confiscarea bunurilor destinate,       (2) M„sura suspend„rii sau retragerii se aprob„ prin
folosite sau rezultate din s„v‚r∫irea contraven˛iilor Ón      decizie a pre∫edintelui ANRGN.
sectorul gazelor naturale, potrivit prevederilor legale Ón
vigoare;
  e) luarea m„surilor de sistare a lucr„rilor, Ón cazul                 SECfiIUNEA a 2-a
constat„rii abaterilor de la legisla˛ia Ón vigoare, p‚n„ la            Aplicarea ∫i executarea amenzilor
Óndeplinirea condi˛iilor legale;
  f) orice alte atribu˛ii prev„zute de lege.            Art. 13. — (1) Plata amenzii contraven˛ionale se face Ón
  Art. 9. — Agen˛ii constatatori au urm„toarele obliga˛ii:    termenul prev„zut de lege.
  a) s„ se legitimeze Ónainte de exercitarea activit„˛ii de     (2) Dup„ expirarea termenului prev„zut la alin. (1),
inspec˛ie ∫i control;                       ANRGN trece la punerea Ón executare a amenzii prin
  b) s„ prezinte Ómputernicirea;                 comunicarea procesului-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare
  c) s„ efectueze controalele cu responsabilitate ∫i       a contraven˛iilor organelor fiscale abilitate, conform
obiectivitate;                           modelului prev„zut Ón anexa nr. 5.
  d) s„ redacteze o not„ de constatare cu ocazia fiec„rei      Art. 14. — (1) Œmpotriva procesului-verbal de constatare
ac˛iuni Óntreprinse;                        ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor se poate face pl‚ngere Ón
  e) s„ Óncheie procese-verbale de constatare ∫i         termen de 15 zile calendaristice de la data Ónm‚n„rii sau
sanc˛ionare a contraven˛iilor, Ón cazul abaterilor de la      comunic„rii acestuia.
reglement„rile din sectorul gazelor naturale;             (2) Pl‚ngerea, Ónso˛it„ de copia procesului-verbal de
  f) s„ consemneze controlul efectuat Ón registrul de      constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor, se depune la
control ˛inut de persoana juridic„ controlat„.           sediul ANRGN.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 892/30.IX.2004                           5

  (3) ANRGN va transmite pl‚ngerea Ómpreun„ cu dosarul            respectarea regulilor privind circuitul imprimatelor cu regim
cauzei la judec„toria Ón a c„rei circumscrip˛ie a fost             special.
s„v‚r∫it„ contraven˛ia.                              (3) Procesele-verbale de constatare ∫i sanc˛ionare a
                                        contraven˛iilor aplicate se Ónscriu Óntr-un registru special Ón
            CAPITOLUL V                      cadrul Departamentului inspec˛ie, control, sesiz„ri,
    Notificarea abaterilor ∫i eviden˛a documentelor             reclama˛ii, grupe teritoriale.
                                         (4) Modelul registrului de eviden˛„ a proceselor-verbale
              SECfiIUNEA 1                    de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor este prev„zut
                                        Ón anexa nr. 4.
            Notificarea abaterilor
                                                    CAPITOLUL VI
  Art. 15. — Persoanele fizice ∫i juridice autorizate ∫i/sau
licen˛iate care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón sectorul gazelor                     Dispozi˛ii finale
naturale ∫i care Ón exercitarea atribu˛iilor specifice constat„
s„v‚r∫irea unor fapte ce constituie contraven˛ii au obliga˛ia           Art. 18. — Œn func˛ie de natura contraven˛iilor, agen˛ii
s„ notifice de Óndat„ ANRGN despre aspectele ∫i                constatatori pot colabora cu reprezentan˛ii Ómputernici˛i din
Ómprejur„rile constatate.                           cadrul:
  Art. 16. — Dup„ primirea notific„rii, ANRGN va proceda            a) Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
Ón conformitate cu prevederile prezentului regulament, Ón             b) Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei;
vederea constat„rii s„v‚r∫irii contraven˛iei ∫i aplic„rii, dac„          c) Inspec˛iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
este cazul, a sanc˛iunii corespunz„toare.                   Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat;
                                         d) Biroului Rom‚n de Metrologie Legal„;
                                         e) Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii;
             SECfiIUNEA a 2-a                     f) Ministerului Public;
            Eviden˛a documentelor                   g) Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor;
                                         h) altor organe competente, conform prevederilor legale
  Art. 17. — (1) Procesele-verbale de constatare ∫i              Ón vigoare.
sanc˛ionare a contraven˛iilor sunt documente cu regim               Art. 19. — Œnc„lcarea prevederilor prezentului
special.                                    regulament de c„tre agen˛ii constatatori atrage r„spunderea
  (2) Eliberarea documentelor cu regim special prev„zute           disciplinar„ Ón condi˛iile legii.
la alin. (1) se face de c„tre personalul Departamentului             Art. 20. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrant„ din
inspec˛ie, control, sesiz„ri, reclama˛ii, grupe teritoriale, cu        prezentul regulament.

                                                                    ANEXA Nr. 1
                                                                    la regulament

                               TERMINOLOGIE
     Œn sensul regulamentului, urm„torii termeni se definesc astfel:
  1. contraven˛ie — fapta s„v‚r∫it„ cu vinov„˛ie, stabilit„           4. reclama˛ie — scrisoare, peti˛ie prin care o persoan„
∫i sanc˛ionat„ prin lege, prin ordonan˛„ sau hot„r‚re a            fizic„ sau juridic„ solicit„ anumite l„muriri ori aduce Ónvinuiri
Guvernului ori, dup„ caz, prin hot„r‚re a consiliului local al         unei alte persoane fizice sau juridice cu privire la activit„˛i
comunei, ora∫ului, municipiului sau al sectorului municipiului
Bucure∫ti, a consiliului jude˛ean ori a Consiliului General al         ce ˛in de sectorul gazelor naturale;
Municipiului Bucure∫ti;                              5. sesizare — ac˛iunea de a sesiza ∫i rezultatul ei.
  2. control — verificare permanent„ sau periodic„ f„cut„            Ceilal˛i termeni utiliza˛i Ón regulament sunt defini˛i Ón Codul
Óntr-un domeniu, Ón scopul cunoa∫terii condi˛iilor, modului de         tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia
desf„∫urare ∫i rezultatelor unei activit„˛i;
  3. inspec˛ie — verificare autorizat„ a unor activit„˛i,          pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
obiective, instala˛ii, infrastructuri, a execut„rii anumitor          Gazelor Naturale nr. 616/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
dispozi˛ii, hot„r‚ri etc.;                           Rom‚niei, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.
                                                                    ANEXA Nr. 2
                                                                    la regulament
               AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
                               ŒMPUTERNICIRE
   Domnul/Doamna .............................., av‚nd func˛ia de      Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
..........................., Ón conformitate cu prevederile art. 111 din    nr. 1.231/2004, este Ómputernicit/Ómputernicit„:
Legea gazelor nr. 351/2004, ale art. 21 alin. (1) din anexa            1. s„ efectueze, Ón vederea verific„rii modului de
nr. 1 ∫i ale art. 22 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hot„r‚rea          respectare a reglement„rilor din sectorul gazelor naturale,
Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului           controale ∫i inspec˛ii la persoanele fizice ∫i juridice
privind accesul la Sistemul na˛ional de transport al gazelor          autorizate ∫i/sau licen˛iate s„ desf„∫oare activit„˛i de
naturale ∫i a Regulamentului privind accesul la sistemele           proiectare, execu˛ie ∫i exploatare Ón domeniul gazelor
de distribu˛ie a gazelor naturale, precum ∫i ale                naturale, precum ∫i la consumatorii de gaze naturale;
Regulamentului de constatare, notificare ∫i sanc˛ionare a             2. s„ constate ∫i s„ sanc˛ioneze contraven˛iile prev„zute
abaterilor de la reglement„rile emise Ón sectorul gazelor           de Legea nr. 351/2004 ∫i de Hot„r‚rea Guvernului
naturale, aprobat prin Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii            nr. 1.043/2004.
                                  Pre∫edinte,
                               .................................
                                                                 Data eliber„rii
                                                                 .......................

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 892/30.IX.2004

                                              ANEXA Nr. 3*)
                                              la regulament
   *) Anexa nr. 3 este reprodus„ Ón facsimil.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 892/30.IX.2004                                                  7

                                                                                                ANEXA Nr. 4

                                               REGISTRU
                 de eviden˛„ a proceselor-verbale de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor
          Data/           Numele
                               Domiciliul/                                    Achitarea       Comunicarea
     Nr.    Locul         ∫i prenumele/          Contraven˛ia Œncadrarea   Sanc˛iunea  Sanc˛iunea   Obiec˛ii       Achitarea          Contesta˛ie
 Nr.              Agentul            Sediul                                      amenzii          c„tre          Finalizarea
   procesului- Óntocmirii         Denumirea           constatat„ contraven˛iei  principal„  comple-   ale contra-       amenzii           proces-
 crt.             constatator           contra-                                      Ón 48        administra˛ia        contesta˛iei
    verbal procesului-           contra-                                mentar„   venientului       Ón 15 zile           verbal
                               venientului                                     de ore         financiar„
          verbal          venientului
 0    1      2      3       4        5       6       7       8       9      10      11     12      13       14      15

                                                                                                ANEXA Nr. 5
                                                                                                la regulament
                     AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
       C„tre
       Administra˛ia Financiar„ a .............................
       Adresa: ............................................................

       Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,
∫os. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, prin reprezentantul legal, Ón temeiul art. 39 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile
ulterioare, Ón vederea punerii Ón executare a sanc˛iunii amenzii contraven˛ionale, v„ remite, anexat prezentei,
Procesul-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor seria ............... nr. ............/................., Óncheiat de c„tre
agen˛ii constatatori Ómputernici˛i ai ANRGN.
       Prin procesul-verbal sus-men˛ionat, persoana fizic„/juridic„ ............................, cu domiciliul/sediul Ón
.........................., str. ........................... nr. ........ bl. ..........., sc. ........, ap. ......., jude˛ul/sectorul ........................, identificat„
prin C.I./B.I. seria ......... nr. ......................, av‚nd CNP/CUI ............................. ∫i num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului
............................, a fost sanc˛ionat„ contraven˛ional cu amend„ Ón sum„ de .....................................................................,
                                                                                      (cifre/litere)
astfel:
     — 75%, adic„ ........................... lei, Ón contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor
legale) nr. ....................., deschis la Trezoreria ..............................; ∫i
     — 25%, adic„ .............................. lei, Ón contul ANRGN nr. R078TREZ7005025XXX000282, deschis la Direc˛ia de
Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ (DTCP) a Municipiului Bucure∫ti.
     Procesul-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor nr. ............... nu a fost atacat ∫i, Ón consecin˛„,
constituie titlu executoriu, put‚nd fi pus Ón executare Ón temeiul prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.
     Totodat„, anexat, v„ remitem o copie a confirm„rii de primire ∫i/sau a procesului-verbal de Óndeplinire a
procedurii de comunicare a procesului-verbal ∫i a Ón∫tiin˛„rii de plat„.
     V„ rug„m s„ ne transmite˛i adresa de confirmare a obliga˛iilor de plat„.

                                                Pre∫edinte,
                                               ....................
                                                                                                ANEXA Nr. 6
                                                                                                la regulament
                     AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

                                            PROCES-VERBAL
             de Óndeplinire a procedurii de comunicare, Óncheiat Ón data de ................../................../2004
       Subsemnatul ......................................, agent constatator, Ómputernicit de pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale — ANRGN, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, ∫os. Cotroceni nr. 4, sectorul 6,
av‚nd de comunicat Procesul-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor seria ........................ nr. ......................
∫i Œn∫tiin˛area de plat„ a amenzii nr. ......................, emise de ANRGN, m-am deplasat la domiciliul/sediul
......................................................................................................................................................................................................,
                              (numele ∫i prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice)
domiciliat„/cu sediul Ón localitatea ............................, str. .............................. nr. ............, bl. ..........., sc. ............, et. ........,
ap. ........., sectorul/jude˛ul .............................., cu num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului .......................... ∫i cod unic de
Ónregistrare nr. ............., CNP ................................. .
       1. G„sind pe domnul/doamna ......................., destinatar/so˛/rud„/reprezentant legal/angajat al destinatarului, cu
domiciliul Ón ........................................., str. ............................................... nr. ........., bl. ........, sc. ........, ap. ........,
jude˛ul/sectorul ................................................., identificat/identificat„ prin C.I./B.I. seria .................. nr. ................. ∫i av‚nd
CNP ..........................................................:
       a) acesta a primit, semn‚nd Ón fa˛a noastr„;
       b) refuz‚nd primirea, am afi∫at actele;
       c) primind actele, a refuzat s„ semneze de primire;
       d) primind actele, nu a putut s„ semneze de primire, deoarece .................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ .

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 892/30.IX.2004

      2. Am afi∫at actele pe u∫a principal„ a sediului destinatarului/pe u∫a principal„ a cl„dirii.
      a) Nici o persoan„ dintre cele men˛ionate la pct. 1 nu a fost g„sit„.
      b) Œn lipsa persoanelor men˛ionate la pct. 1, nu s-a putut afla data c‚nd cel citat poate fi g„sit.
      c) Destinatarul schimb‚ndu-∫i domiciliul/sediul, nu s-a putut determina noul domiciliu/sediu.
      Prezentul proces-verbal de Óndeplinire a procedurii de comunicare a fost Óncheiat Ón dou„ exemplare.

Agent constatator                    Primitorul procesului-verbal,                   Martor

Numele ∫i prenumele .....................        Calitatea Ón care a primit actul                 Numele ∫i prenumele .........................
Semn„tura .......................................    .....................................................       B.I./C.I. seria .................. nr. ...........
™tampila ..........................................   B.I./C.I. seria ........... nr. ...........            CNP ....................................................
                            CNP ...........................................          Semn„tura ............................................
                            Semn„tura .................................

AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

                       DECIZIE
     pentru modificarea Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
 Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor
                eligibili de gaze naturale Ón anul 2004
    Av‚nd Ón vedere modific„rile intervenite Ón statutul societ„˛ilor comerciale: MOLDOCIM — S.A. Bicaz, CASIAL —
S.A. Deva, ROMCIF — S.A. Fieni ∫i SEPAL — S.A. Sebe∫,
    Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

      pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie:
  Art. I. — Anexa la Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii                 publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 225
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
                                             din 15 martie 2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„
nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a
consumatorilor eligibili de gaze naturale Ón anul 2004,                 dup„ cum urmeaz„:

           1. Pozi˛ia 26 va avea urm„torul cuprins:
           î26. S.C. CARPATCEMENT HOLDING — S.A.                   Fabrica de ciment Ta∫ca“
           2. Pozi˛ia 30 va avea urm„torul cuprins:
           î30. S.C. CARPATCEMENT HOLDING — S.A.                   Fabrica de ciment Chi∫c„daga“
           3. Pozi˛ia 43 va avea urm„torul cuprins:
           î43. S.C. CARPATCEMENT HOLDING — S.A.                   Sucursala Fieni“
           4. Pozi˛ia 83 va avea urm„torul cuprins:
           î83. S.C. KRONOSPAN SEPAL — S.A.                     KRONOSPAN SEPAL Sebe∫ — Platforma
                                                industrial„ + sediu administrativ“

  Art. II. — Compartimentele de resort din cadrul                    SEPAL — S.A. vor duce la Óndeplinire prevederile prezentei
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor                decizii.
Naturale, Societatea Comercial„ CARPATCEMENT                        Art. III. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
HOLDING — S.A. ∫i Societatea Comercial„ KRONOSPAN                    Oficial al Rom‚niei, Partea I.

               Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
                                 Dan Pantilie
      Bucure∫ti, 24 septembrie 2004.
      Nr. 1.232.


                         EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                    Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
             IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
            ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                             Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 892/30.IX.2004 con˛ine 8 pagini.                  Pre˛ul de v‚nzare 8.500 lei        ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top