874

Document Sample
874 Powered By Docstoc
					                                           PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 874                  LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                        Vineri, 24 septembrie 2004

                                            SUMAR
Nr.                                          Pagina  Nr.                                     Pagina

        HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                              plata taxelor vamale, aprobat„ prin Ordinul comun
                                                      al ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei ∫i al
1.484.   — Hot„r‚re pentru aprobarea Programului
                                                      ministrului finan˛elor publice nr. 228/1.437/2001.....        4
      na˛ional îSport Ón cartier“ privind construc˛ia ∫i
      amenajarea a 1.000 de terenuri de sport Ón                      286.     — Ordin al pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale
      perioada 2004—2008 ................................................     1–2        pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare privind
                                                      modificarea anexei la Ordinul pre∫edintelui
1.512.   — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului                           Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor
      Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„                       Nucleare nr. 66/2003 pentru aprobarea Normelor
      bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón                         privind cerin˛ele generale pentru sistemele de
      bugetul de stat pe anul 2004 ..................................        3        management al calit„˛ii aplicate la realizarea,
1.520.   — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului                           func˛ionarea ∫i dezafectarea instala˛iilor nucleare.....       5
      Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„                 287.    — Ordin al pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale
      bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004 ...               3        pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare privind
                                                      modificarea anexei la Ordinul pre∫edintelui
         ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI                              Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor
   3.  — Aviz referitor la proiectul Codului de conduit„                       Nucleare nr. 71/2003 pentru aprobarea Normelor
      al Asocia˛iei Rom‚ne de Marketing Direct cu                           privind cerin˛ele specifice pentru sistemele de
      privire la prelucrarea datelor cu caracter personal                       management al calit„˛ii aplicate activit„˛ilor
      Ón marketing direct ....................................................    4        de fabricare a produselor ∫i de furnizare a
                                                      serviciilor destinate instala˛iilor nucleare..................   5–6
       ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE                        736. — Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
       ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE                          ∫i turismului pentru aprobarea Reglement„rii
   82/1.386. — Ordin al pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale de                   tehnice îGhid privind proiectarea sistemelor de
     Prognoz„ ∫i al ministrului finan˛elor publice privind                   izolare seismic„ pasiv„ (reazeme, disipatori) a
     completarea Listei cuprinz‚nd utilajele tehnologice,                   cl„dirilor“ indicativ GP—101—04..............................        6
     instala˛iile, echipamentele, aparatele de m„sur„ ∫i                 1.070. — Ordin al ministrului s„n„t„˛ii pentru aprobarea
     control, automatiz„ri ∫i produse software,                         programului de supraveghere ∫i control al
     achizi˛ionate din import, care sunt exceptate de la                    infec˛iilor cu transmitere sexual„ (ITS)....................       7–8

      HOT√R¬RI                     ALE         GUVERNULUI                      ROM¬NIEI
                                        GUVERNUL ROM¬NIEI

                         HOT√R¬RE
              pentru aprobarea Programului na˛ional îSport Ón cartier“
       privind construc˛ia ∫i amenajarea a 1.000 de terenuri de sport Ón perioada 2004—2008
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 12 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de
construc˛ii, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
       Guvernul Rom‚niei         adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ Programul na˛ional îSport Ón                      de sport — construc˛ii de interes public, respectiv
cartier“ privind construc˛ia ∫i amenajarea de terenuri                     terenuri de minifotbal, handbal, baschet, volei ∫i tenis

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 874/24.IX.2004

de c‚mp, Ón aer liber, acoperite cu suprafa˛„            pe baza fi∫elor fiec„rui obiectiv de investi˛ii ∫i cuprind
sintetic„.                              numai obiectivele ale c„ror documenta˛ii tehnico-economice
   Art. 2. — (1) Programul na˛ional îSport Ón cartier“ se     au fost elaborate ∫i aprobate, inclusiv utilit„˛ile aferente,
deruleaz„ pe perioada 15 septembrie 2004 —              potrivit prevederilor legale.
31 decembrie 2008.                            (3) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport ∫i Ministerul
   (2) Œn perioada 2004—2008 se vor construi ∫i amenaja      Administra˛iei ∫i Internelor vor Óntocmi ∫i vor aproba anual
1.000 de terenuri de sport.                     prin ordin comun un program de investi˛ii, care va cuprinde
   (3) Studiile de fezabilitate ∫i elaborarea proiectelor-tip de  ∫i Lista-sintez„ a construc˛iilor ce vor fi finan˛ate Ón anul
construc˛ii se vor realiza prin finan˛are de la bugetul       urm„tor, Ón colaborare cu organele administra˛iei publice
Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport ∫i vor fi supuse aprob„rii      locale, care vor pune la dispozi˛ie terenuri cu infrastructur„
potrivit competen˛elor stabilite prin lege.             executat„ conform proiectului, cu toate facilit„˛ile asigurate
   Art. 3. — (1) Construc˛iile, realizate ca obiective de     de la bugetele locale, urm„rind realizarea acestuia. Lista-
utilitate public„ f„r„ scop lucrativ, se amplaseaz„ pe        sintez„ astfel aprobat„ este documentul care va sta la
terenuri proprietate public„ sau privat„ a statului ori a      baza Óntocmirii listei obiectivelor de investi˛ii privind
unit„˛ilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor  construc˛ia de terenuri de sport ∫i a fundament„rii
legale Ón vigoare.                          aloca˛iilor bugetare necesare Ón vederea finan˛„rii acestora,
   (2) Terenurile apar˛in‚nd domeniului public sau privat al    conform prevederilor legale Ón vigoare.
unit„˛ilor administrativ-teritoriale se preiau Ón folosin˛„ cu      (4) Lucr„rile de preg„tire a infrastructurii terenurilor de
titlu gratuit de c„tre stat, reprezentat prin Agen˛ia Na˛ional„   sport aflate Ón proprietate public„ sau privat„ a statului ∫i
pentru Sport, pe perioada realiz„rii investi˛iei pe baz„ de     Ón administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, precum ∫i
protocol Óncheiat cu autorit„˛ile locale, cu specifica˛ia      lucr„rile de realizare a suprastructurii tuturor terenurilor la
expres„ c„ terenurile sunt libere de orice sarcini.         care se refer„ programul vor fi finan˛ate din bugetul de
   (3) Œn ipoteza Ón care, ulterior sau Ón timpul construirii   stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru, respectiv din
∫i amenaj„rii terenurilor de sport, apar litigii referitoare la   bugetul Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport.
dreptul de proprietate asupra acestora, titularul dreptului de      (5) Lucr„rile de preg„tire a infrastructurii terenurilor de
administrare sau de folosin˛„ are obliga˛ia s„ arate         sport aflate Ón proprietatea public„ sau privat„ a unit„˛ilor
instan˛ei cine este titularul dreptului de proprietate conform    administrativ-teritoriale vor fi finan˛ate din bugetele locale.
prevederilor Codului de procedur„ civil„. Titularul dreptului      (6) Aprobarea documenta˛iilor tehnico-economice ale
de administrare r„spunde Ón condi˛iile legii pentru         obiectivelor de investi˛ii, incluse Ón programul prev„zut la
prejudiciile cauzate ca urmare a neÓndeplinirii obliga˛iilor.    alin. (2), se face Ón condi˛iile legii.
NeÓndeplinirea acestor obliga˛ii poate atrage revocarea         Art. 5. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport declan∫eaz„ ∫i
dreptului de administrare.                      deruleaz„ procedurile de atribuire a contractelor de lucr„ri
   (4) Œn litigiile prev„zute la alin. (3) statul este       pentru terenurile de sport, Ón conformitate cu prevederile
reprezentat de Ministerul Finan˛elor Publice, iar unit„˛ile     legale Ón vigoare.
administrativ-teritoriale, de c„tre pre∫edintele consiliului       Art. 6. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, prin direc˛iile
jude˛ean sau de c„tre primar. Acesta poate desemna un        jude˛ene pentru sport ∫i autorit„˛ile administra˛iei publice
alt func˛ionar public sau un avocat care s„ Ól reprezinte Ón     locale beneficiare, asigur„ urm„rirea ∫i supravegherea
fa˛a instan˛ei.                           tehnic„ a lucr„rilor, recep˛ia la terminarea lucr„rilor conform
   Art. 4. — (1) Consiliul local va propune amplasamentul     graficului anex„ la contract ∫i punerea Ón func˛iune a
pe care urmeaz„ s„ se realizeze construc˛ia, va alege, va      obiectivelor de investi˛ii, Ón condi˛iile legii, ∫i particip„ la
adapta la teren ∫i va aproba unul dintre proiectele-tip       recep˛ia final„ la expirarea perioadei de garan˛ie.
prev„zute la art. 2 alin. (3).                      Art. 7. — Finan˛area construc˛iei de terenuri de sport se
   (2) Œn vederea cuprinderii obiectivelor de investi˛ii      efectueaz„ conform prevederilor legale.
prev„zute la alin. (1) Ón programul de realizare a terenurilor      Art. 8. — Dup„ efectuarea recep˛iei la terminarea
de sport, autoritatea local„ Óntocme∫te, actualizeaz„ ∫i       lucr„rilor, statul, prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, va
transmite, pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz„       preda autorit„˛ii locale terenurile preluate potrivit art. 3
proiectul de buget, propunerile prev„zute la alin. (1). Listele   alin. (2), precum ∫i obiectivul de investi˛ii realizat prin
de investi˛ii anex„ la bugetul de stat anual se Óntocmesc      protocol, cu respectarea prevederilor legale Ón vigoare.

                              PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                        p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                               Vasile Rusu
                                     p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
                                             Constantin Diaconu
                                    p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                            Marius Sorin Ovidiu Bota,
                                              secretar de stat
                                           p. Ministrul finan˛elor publice,
                                             Gheorghe Gherghina,
                                              secretar de stat

    Bucure∫ti, 9 septembrie 2004.
    Nr. 1.484.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 874/24.IX.2004                      3

                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
  privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
         la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu
modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modific„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei    adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei      40 miliarde lei pentru Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret,
Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„ la          la capitolul 57.01 titlul îSubven˛ii“.
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul        Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
                                   s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura
2004, cu suma de 80 miliarde lei, din care 40 miliarde lei
                                   bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
pentru aparatul propriu, la capitolul 51.01 îAutorit„˛i
                                   Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004.
publice“, respectiv 25 miliarde lei la titlul îCheltuieli de       Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se reÓntrege∫te
personal“, 13,5 miliarde lei la titlul îCheltuieli materiale ∫i    Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului p‚n„
servicii“ ∫i 1,5 miliarde lei la titlul îCheltuieli de capital“, ∫i  la data de 10 decembrie 2004.
                              PRIM-MINISTRU
                             ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                         p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                               Vasile Rusu
                                           p. Ministrul finan˛elor publice,
                                             Gheorghe Gherghina,
                                              secretar de stat
    Bucure∫ti, 16 septembrie 2004.
    Nr. 1.512.

                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
  privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
                la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice,
cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei      modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de stat ∫i
Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„ la          Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru.
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul        Art. 3. — Cancelaria Primului-Ministru ∫i alte organe
2004, cu suma de 13.000.000 mii lei la capitolul 59.01        abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de    conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
tineret“, titlul îSubven˛ii“, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru     prezentei hot„r‚ri.
Sport Ón vederea finan˛„rii Programului na˛ional îSport Ón        Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
cartier“.                               10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal
  Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„     de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,     dispozi˛ia Guvernului.

                              PRIM-MINISTRU
                             ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                         ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                              Alin Teodorescu
                                           Ministrul finan˛elor publice,
                                           Mihai Nicolae T„n„sescu
                                      p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
                                             Constantin Diaconu
    Bucure∫ti, 23 septembrie 2004.
    Nr. 1.520.PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 874/24.IX.2004

      ACTE         ALE     AVOCATULUI                 POPORULUI
AVOCATUL POPORULUI
                          AVIZ
      referitor la proiectul Codului de conduit„ al Asocia˛iei Rom‚ne de Marketing Direct
         cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Ón marketing direct
    Œn urma analiz„rii proiectului Codului de conduit„ al Asocia˛iei Rom‚ne de Marketing Direct cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal Ón marketing direct, transmis spre avizare de Asocia˛ia Rom‚n„ de Marketing Direct,
    potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 677/2001 pentru protec˛ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal ∫i libera circula˛ie a acestor date,
    Ón conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 677/2001,
    Avocatul Poporului, Ón calitate de autoritate de supraveghere, emite prezentul aviz.
  Art. 1. — Se avizeaz„ Codul de conduit„ al             Art. 2. — Orice modificare sau completare ulterioar„ a
Asocia˛iei Rom‚ne de Marketing Direct cu privire la        codului de conduit„ prev„zut la art. 1 urmeaz„ s„ fie
                                  transmis„ spre avizare autorit„˛ii de supraveghere Ón
prelucrarea datelor cu caracter personal Ón marketing       domeniul protec˛iei persoanelor cu privire la prelucrarea
direct.                              datelor cu caracter personal.
                            Avocatul Poporului,
                             Ioan Muraru
    Bucure∫ti, 15 septembrie 2004.
    Nr. 3. ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
  GUVERNUL ROM¬NIEI
COMISIA NAfiIONAL√ DE PROGNOZ√                               MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
 Nr. 82 din 25 august 2004                                Nr. 1.386 din 20 septembrie 2004
                         ORDIN
    privind completarea Listei cuprinz‚nd utilajele tehnologice, instala˛iile, echipamentele,
    aparatele de m„sur„ ∫i control, automatiz„ri ∫i produse software, achizi˛ionate din import,
    care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobat„ prin Ordinul comun al ministrului
       dezvolt„rii ∫i prognozei ∫i al ministrului finan˛elor publice nr. 228/1.437/2001
    Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investi˛iilor directe cu impact
semnificativ Ón economie, Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei
Na˛ionale de Prognoz„ ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    pre∫edintele Comisiei Na˛ionale de Prognoz„ ∫i ministrul finan˛elor publice emit prezentul ordin.
  Art. I. — Se aprob„ completarea Listei cuprinz‚nd       nr. 228/1.437/2001, publicat Ón Monitorul Oficial al
utilajele tehnologice, instala˛iile, echipamentele, aparatele de  Rom‚niei, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu
m„sur„ ∫i control, automatiz„ri ∫i produse software,        produsele prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
achizi˛ionate din import, care sunt exceptate de la plata     din prezentul ordin.
taxelor vamale, aprobat„ prin Ordinul comun al ministrului      Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
dezvolt„rii ∫i prognozei ∫i al ministrului finan˛elor publice   al Rom‚niei, Partea I.

    Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale de Prognoz„,                  Ministrul finan˛elor publice,
            Mircea Panaite                         Mihai Nicolae T„n„sescu
                                                          ANEX√

                               LISTA
        cuprinz‚nd utilajele tehnologice, instala˛iile, echipamentele, aparatele de m„sur„ ∫i control,
        automatiz„ri ∫i produse software, achizi˛ionate din import, care sunt exceptate de la plata
                            taxelor vamale
                           — completare —
        Nr.   Pozi˛ia tarifar„           Denumirea pozi˛iei (Denumirea m„rfii)
        crt.

        1.   ex 8419.50.90    ---Altele (Schimb„toare de c„ldur„, evaporatoare cu accesorii)

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 874/24.IX.2004                  5

COMISIA NAfiIONAL√ PENTRU CONTROLUL ACTIVIT√fiILOR NUCLEARE

                        ORDIN
        privind modificarea anexei la Ordinul pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale
      pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare nr. 66/2003 pentru aprobarea Normelor
   privind cerin˛ele generale pentru sistemele de management al calit„˛ii aplicate la realizarea,
             func˛ionarea ∫i dezafectarea instala˛iilor nucleare
     Pentru armonizarea legislativ„ ∫i alinierea la standardele europene, Ón conformitate cu prevederile:
     • Legii nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
     • Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare al Comisiei
Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, cu modific„rile ulterioare;
     • Memorandumului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului cu tema: îŒntreprinderea unor m„suri care s„ asigure
existen˛a ∫i func˛ionarea unui cadru legislativ specific standardiz„rii voluntare, precum ∫i adoptarea standardelor europene
concomitent cu anularea reglement„rilor tehnice conflictuale“, aprobat de primul-ministru al Rom‚niei, transmis la Comisia
Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare cu Adresa nr. 270.754 din 18 august 2004;
     • Œn baza Referatului nr. 31.259 din 24 august 2004 al Direc˛iei controlul calit„˛ii din cadrul Comisiei Na˛ionale
pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, referitor la necesitatea revizuirii normelor Comisiei Na˛ionale pentru Controlul
Activit„˛ilor Nucleare privind sistemele de management al calit„˛ii aplicate la realizarea, func˛ionarea ∫i dezafectarea
instala˛iilor nucleare,

    pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare emite urm„torul ordin:
  Art. I. — Anexa la Ordinul pre∫edintelui Comisiei       fundamentale ∫i vocabular» sau de oricare standard de
Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare nr. 66/2003   management al calit„˛ii, dac„ se demonstreaz„ echivalen˛a
pentru aprobarea Normelor privind cerin˛ele generale pentru    acestora.“
sistemele de management al calit„˛ii aplicate la realizarea,
func˛ionarea ∫i dezafectarea instala˛iilor nucleare, publicat    Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 681 ∫i      Oficial al Rom‚niei, Partea I.
nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, se modific„ dup„ cum       Art. III. — Prevederile art. I din prezentul ordin intr„ Ón
urmeaz„:                             vigoare la data public„rii.
  — La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea urm„torul
cuprins:                               Art. IV. — Direc˛ia controlul calit„˛ii din cadrul Comisiei
  îc) defini˛iile cuprinse de standardul SR EN ISO 9000:    Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare va duce la
2001 «Sisteme de management al calit„˛ii. Principii        Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
              Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
                            Lucian Biro

    Bucure∫ti, 27 august 2004.
    Nr. 286.COMISIA NAfiIONAL√ PENTRU CONTROLUL ACTIVIT√fiILOR NUCLEARE

                        ORDIN
        privind modificarea anexei la Ordinul pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale
      pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare nr. 71/2003 pentru aprobarea Normelor
   privind cerin˛ele specifice pentru sistemele de management al calit„˛ii aplicate activit„˛ilor
     de fabricare a produselor ∫i de furnizare a serviciilor destinate instala˛iilor nucleare
    Pentru armonizarea legislativ„ ∫i alinierea la standardele europene, Ón conformitate cu prevederile:
    • Legii nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
    • Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei
Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, cu modific„rile ulterioare;
    • Memorandumului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului cu tema: îŒntreprinderea unor m„suri care s„ asigure
existen˛a ∫i func˛ionarea unui cadru legislativ specific standardiz„rii voluntare, precum ∫i adoptarea standardelor europene
concomitent cu anularea reglement„rilor tehnice conflictuale“, aprobat de primul-ministru al Rom‚niei, transmis la Comisia
Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare cu Adresa nr. 270.754 din 18 august 2004;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 874/24.IX.2004

     • Œn baza Referatului nr. 31.259 din 24 august 2004 al Direc˛iei controlul calit„˛ii din cadrul Comisiei Na˛ionale
pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, referitor la necesitatea revizuirii normelor Comisiei Na˛ionale pentru Controlul
Activit„˛ilor Nucleare privind sistemele de management al calit„˛ii aplicate la realizarea, func˛ionarea ∫i dezafectarea
instala˛iilor nucleare,

     pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare emite urm„torul ordin:
  Art. I. — Anexa la Ordinul pre∫edintelui Comisiei             corespunz„toare din standardul SR EN ISO 9001: 2001
Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare nr. 71/2003         «Sisteme de management al calit„˛ii. Cerin˛e».
pentru aprobarea Normelor privind cerin˛ele specifice pentru           (2) Este acceptat oricare alt standard privind sistemele
sistemele de management al calit„˛ii aplicate activit„˛ilor de        de management al calit„˛ii Ón condi˛iile Ón care se
fabricare a produselor ∫i de furnizare a serviciilor destinate        demonstreaz„ c„ acesta include cel pu˛in cerin˛ele
instala˛iilor nucleare, publicat Ón Monitorul Oficial al           standardului men˛ionat la alin. (1).“
Rom‚niei, Partea I, nr. 681 ∫i nr. 681 bis din                  3. La articolul 7, litera a) va avea urm„torul cuprins:
26 septembrie 2003, se modific„ dup„ cum urmeaz„:                 îa) cerin˛ele standardului SR EN ISO 9001: 2001
  1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
                                       «Sisteme de management al calit„˛ii. Cerin˛e» sau oricare
  îArt. 3. — (1) Defini˛iile din Legea nr. 111/1996 privind
                                       alt standard, Ón condi˛iile respect„rii prevederilor art. 4
desf„∫urarea Ón siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, din         alin. (2);“.
normele privind cerin˛ele specifice pentru sistemele de              Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
management al calit„˛ii aplicate la realizarea, func˛ionarea         Oficial al Rom‚niei, Partea I.
∫i dezafectarea instala˛iilor nucleare ∫i din standardele             Art. III. — Prevederile art. I din prezentul ordin intr„ Ón
prev„zute la art. 4 se aplic„ prezentelor norme.“               vigoare la data public„rii.
  2. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:                   Art. IV. — Direc˛ia controlul calit„˛ii din cadrul Comisiei
  îArt. 4. — (1) Cerin˛ele prezentelor norme trebuie            Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare va duce la
aplicate Ón concordan˛„ ∫i Ón completare la cerin˛ele             Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
                Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
                              Lucian Biro

     Bucure∫ti, 27 august 2004.
     Nr. 287.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

                         ORDIN
        pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îGhid privind proiectarea sistemelor
       de izolare seismic„ pasiv„ (reazeme, disipatori) a cl„dirilor“ indicativ GP—101—04
     Œn temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile
ulterioare, ale art. 2 pct. 45 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
     av‚nd Ón vedere procesul-verbal de avizare nr. 16 din 16 iunie 2003 al Comitetului tehnic CT–S4 — Risc seismic,
ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor,

     ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
  Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îGhid              Ia∫i, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
privind proiectarea sistemelor de izolare seismic„ pasiv„           prezentul ordin.
                                         Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
(reazeme, disipatori) a cl„dirilor“, indicativ GP—101—04,
                                       Oficial al Rom‚niei, Partea I.
elaborat„ de Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón           Art. 3. — Direc˛ia tehnic„ va duce la Óndeplinire
Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor — INCERC, Filiala           prevederile prezentului ordin.
                      p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                Traian Panait,
                               secretar de stat

     Bucure∫ti, 19 aprilie 2004.
     Nr. 736.

     *) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 874 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, ∫i se mai public„ ∫i Ón Buletinul Construc˛iilor
editat de Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 874/24.IX.2004                    7

MINISTERUL S√N√T√fiII

                     ORDIN
pentru aprobarea programului de supraveghere ∫i control al infec˛iilor cu transmitere sexual„ (ITS)
     Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asisten˛a de s„n„tate public„, cu modific„rile ulterioare, ∫i
ale Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei nr. 141/2002 privind reorganizarea re˛elei na˛ionale de supraveghere ∫i control
al bolilor transmisibile, cu modific„rile ulterioare,
     v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale s„n„tate public„ ∫i inspec˛ia sanitar„ de stat
nr. OB/9.628/2004,
     Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
  Art. 1. — Direc˛ia general„ s„n„tate public„ ∫i inspec˛ia   semnalizare a cazului de sifilis congenital al nou-n„scutului
sanitar„ de stat din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii, Serviciul   viu, fi∫a de investiga˛ie epidemiologic„ a bolnavului de ITS,
de prevenire ∫i control al bolilor transmisibile coordoneaz„    fi∫a de tratament ∫i monitorizare a bolnavului de ITS.
prin Re˛eaua na˛ional„ de supraveghere ∫i control al bolilor      Art. 13. — Se aprob„ instruc˛iunile privind completarea
transmisibile implementarea m„surilor de control al        fi∫ei de declarare a cazului nou de ITS, prev„zute Ón
urm„toarelor infec˛ii cu transmitere sexual„: sifilis, gonoree,  anexa nr. 6.
infec˛ia genital„ cu Chlamydia trachomatis.               Art. 14. — Se aprob„ sistemul de supraveghere a
  Art. 2. — Depistarea cazurilor de infec˛ii cu transmitere   sifilisului congenital al nou-n„scutului viu, prev„zut Ón anexa
sexual„ face parte integrant„ din activitatea medical„ curent„   nr. 7.
a medicilor, indiferent de specialitatea pe care o au.         Art. 15. — Se aprob„ sistemul de notificare a sifilisului
  Art. 3. — Raportarea infec˛iilor cu transmitere sexual„    congenital, cu excep˛ia celui al nou-n„scutului viu, prev„zut
este obligatorie pentru toate unit„˛ile sanitare din sectorul   Ón anexa nr. 8.
public sau privat.                           Art. 16. — (1) Sifilisul se declar„ doar de c„tre medicul
  Art. 4. — Infec˛iile cu transmitere sexual„ cu raportare    dermato-venerolog.
obligatorie sunt sifilisul, infec˛ia genital„ cu Chlamydia       (2) Pentru pacien˛ii cu adresabilitate sc„zut„ la serviciile
trachomatis ∫i gonoreea.                      de s„n„tate, domicilia˛i Ón zone rurale cu accesibilitate
  Art. 5. — Raportarea datelor statistice privind infec˛iile   redus„ la medicul dermato-venerolog ∫i la laboratoare de
cu transmitere sexual„ se realizeaz„ numai dup„ validarea     analize medicale, declararea se face de c„tre medicul
acestora de c„tre compartimentul de epidemiologie din       dermato-venerolog Ón urma inform„rii acestuia de c„tre
cadrul direc˛iei de s„n„tate public„.               medicul de familie care depisteaz„ cazul, suspicioneaz„
  Art. 6. — Sistemul de supraveghere ∫i control pentru      diagnosticul, instituie tratamentul ∫i urm„re∫te clinic
infec˛ia HIV/SIDA face obiectul unor reglement„ri specifice.    pacientul.
  Art. 7. — Statusul de infectat, prezent sau anamnestic,       (3) Instituirea tratamentului de c„tre medicii de familie Ón
al persoanei cu rezultat reactiv Ón urma efectu„rii unei      condi˛iile men˛ionate la alin. (2) se poate face doar de
serologii pentru sifilis Ón cadrul examenului medical la      c„tre acei medici care fac dovada absolvirii unui program
angajare trebuie stabilit numai de c„tre medicul dermato-     de formare Ón domeniul infec˛iilor cu transmitere sexual„.
venerolog.                               Art. 17. — Unit„˛ile sanitare din sectorul public asigur„
  Art. 8. — Se aprob„ Ghidul de diagnostic ∫i tratament     asisten˛a medical„, inclusiv tratamentul, persoanelor
al infec˛iilor cu transmitere sexual„, cuprins Ón anexa nr. 1.   suspecte ∫i confirmate cu infec˛ii cu transmitere sexual„,
  Art. 9. — Se aprob„ atribu˛iile ∫i sarcinile specifice     indiferent de domiciliu ∫i de statutul de asigurat al acestora.
unit„˛ilor sanitare ∫i ale personalului medical Ón cadrul        Art. 18. — Sumele necesare pentru punerea Ón aplicare
supravegherii ∫i controlului infec˛iilor cu transmitere sexual„,  a prevederilor prezentului ordin se cuprind Ón bugetul de
cuprinse Ón anexa nr. 2.                      venituri ∫i cheltuieli al fiec„rei unit„˛i sanitare.
  Art. 10 — (1) Se aprob„ sistemul informa˛ional Ón ITS,       Art. 19. — Laboratoarele de analize medicale autorizate
prev„zut Ón anexa nr. 3.                      ∫i/sau acreditate pentru efectuarea diagnosticului de
  (2) Raportarea cazurilor de infec˛ii cu transmitere      laborator al infec˛iilor cu transmitere sexual„ au
sexual„ pe formatul fi∫ei de declarare a cazului nou de ITS    obligativitatea asigur„rii controlului extern de calitate pentru
Óncepe cu data de 1 ianuarie 2005.                 examin„rile de laborator efectuate Ón scopul diagnostic„rii
  (3) Serviciile de specialitate jude˛ene ale ministerelor cu  infec˛iilor cu transmitere sexual„.
re˛ea sanitar„ proprie transmit lunar direc˛iilor de s„n„tate      Art. 20. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
public„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti —          se sanc˛ioneaz„ conform actelor normative Ón vigoare
compartimentul epidemiologie fi∫ele de declarare a cazurilor    privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor la normele
noi de ITS, depistate Ón luna anterioar„.             legale de igien„ ∫i s„n„tate public„.
  Art. 11. — Se aprob„ m„surile de supraveghere            Art. 21. — Anexele nr. 1—8 fac parte din prezentul
epidemiologic„ prin examene medicale clinice ∫i de         ordin.
laborator pentru popula˛ia general„ ∫i grupurile            Art. 22. — Organizarea activit„˛ii de control al infec˛iilor
popula˛ionale la risc crescut de contractare a infec˛iilor cu   cu transmitere sexual„ Ón cadrul ministerelor cu re˛ea
transmitere sexual„, cuprinse Ón anexa nr. 4.           sanitar„ proprie se face prin elaborarea de norme interne
  Art. 12. — Se aprob„ utilizarea Ón cadrul sistemului      Ón conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.
informa˛ional a urm„toarelor formulare prev„zute Ón anexa        Art. 23. — Direc˛ia general„ s„n„tate public„ ∫i
nr. 5: fi∫a de declarare a cazului nou de ITS, fi∫a de       inspec˛ia sanitar„ de stat, direc˛iile de s„n„tate public„

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 874/24.IX.2004

jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, re˛eaua de dermato-             2. Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 544/1995 privind
venerologie, re˛eaua medicilor de familie, Institutul Na˛ional         aprobarea Programului de prevenire ∫i combatere a bolilor
de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie ∫i Imunologie           venerice;
îCantacuzino“ Bucure∫ti, institutele de s„n„tate public„,             3. Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei nr. 385/2002
ministerele cu re˛ea sanitar„ proprie, Institutul Na˛ional de          pentru aprobarea procedurilor de diagnostic ∫i tratament
Hematologie Transfuzional„ îProf. dr. C.T. Nicolau“               prev„zute Ón Ghidul de diagnostic ∫i tratament al infec˛iilor
Bucure∫ti, centrele jude˛ene de transfuzie sanguin„, precum           cu transmitere sexual„, publicat Ón Ón Monitorul Oficial al
∫i celelalte institu˛ii sanitare men˛ionate vor duce la             Rom‚niei, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002.
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.                     Art. 25. — (1) Prezentul ordin va intra Ón vigoare la
  Art. 24. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin          data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
se abrog„:                                     (2) Anexele vor fi editate ∫i multiplicate Ón 500 de
  1. Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 132/1979 pentru             exemplare de c„tre Institutul de S„n„tate Public„ Bucure∫ti,
stabilirea m„surilor de prevenire ∫i combatere a bolilor            Ón termen de 45 de zile de la data public„rii prezentului
transmise pe cale sexual„;                           ordin.
                                 Ministrul s„n„t„˛ii,
                                  Ovidiu BrÓnzan

     Bucure∫ti, 25 august 2004.
     Nr. 1.070.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 874/24.IX.2004 con˛ine 8 pagini.        Pre˛ul de v‚nzare 8.500 lei   ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:22
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:8