Docstoc

821

Document Sample
821 Powered By Docstoc
					                                              PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 821                    LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                             Luni, 6 septembrie 2004                                               SUMAR


Nr.                                             Pagina  Nr.                                          Pagina

              HOT√R¬RI ALE SENATULUI                                reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
   43. — Hot„r‚re privind validarea unui mandat de                              na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i
     senator .......................................................................    2        comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i
                                                         a societ„˛ilor ∫i regiilor autonome subordonate
                    DECRETE                                  autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ..................       4–5
  650. — Decret pentru eliberarea din func˛ie a unui                               ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
    magistrat.....................................................................     2         ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
  651. — Decret pentru eliberarea din func˛ie a unor                          977. — Ordin al ministrului s„n„t„˛ii pentru aprobarea
    magistra˛i....................................................................     3      bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004 al
  652. — Decret privind acordarea drapelului de lupt„                            Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón
    Statului Major General ..............................................          3      S„n„tate Bucure∫ti ....................................................      5
                                                   1.124/EN. — Decizie a pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
         HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                              de Reglementare Ón Comunica˛ii privind
1.357. — Hot„r‚re pentru aprobarea indicatorilor tehnico-                          completarea Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii
    economici ai obiectivului de investi˛ii îLEA 400 kV                         Na˛ionale de Reglementare Ón Comunica˛ii
    Oradea—Bekescsaba. Montarea unei bobine                               nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului
    de compensare 100 MVAr Ón sta˛ia 400 kV                               privind identificarea pie˛elor relevante din sectorul
    Oradea-Sud. Echipamente de telecomunica˛ii ∫i                            comunica˛iilor electronice ..........................................      6–7
    teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea—                           1.255/622. — Ordin al ministrului finan˛elor publice ∫i al
    Bekescsaba“...............................................................        4      ministrului economiei ∫i comer˛ului pentru
1.358. — Hot„r‚re privind aprobarea Listei societ„˛ilor                           aprobarea Normelor metodologice privind modul
    comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru                            de colectare a contribu˛iilor directe anuale ale
    Valorificarea Activelor Statului, care efectueaz„                          titularilor de autoriza˛ie nuclear„ ∫i de utilizare a
    concedieri colective Ón baza prevederilor art. 6 din                         veniturilor extrabugetare din care se finan˛eaz„
    Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003                             activitatea Agen˛iei Na˛ionale pentru De∫euri
    privind stimularea procesului de restructurare,                           Radioactive.................................................................   7–8
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 821/6.IX.2004

             HOT√R¬RI             ALE      SENATULUI
                          PARLAMENTUL ROM¬NIEI
                              SENATUL

                          HOT√R¬RE
                   privind validarea unui mandat de senator
     Œn temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 66 alin. (9) din Legea
nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, ale art. 2 ∫i 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea
∫i controlul averii demnitarilor, magistra˛ilor, a unor persoane cu func˛ii de conducere ∫i de control ∫i a func˛ionarilor
publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a
func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i ale
art. 11 ∫i 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.

 Articol unic. — Se valideaz„ mandatul de senator al        Circumscrip˛ia electoral„ nr. 25 Ilfov, mandat r„mas vacant
domnului Dan Dumitru — Grupul parlamentar al P.D. Ón        ca urmare a demisiei domnului Constantin B„l„l„u.

    Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 31 august 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

                          PRE™EDINTELE SENATULUI
                           NICOLAE V√C√ROIU

    Bucure∫ti, 31 august 2004.
    Nr. 43.
                           DECRETE
                          PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                          DECRET
                  pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
                Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
            ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 88
            alin. 1 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. d) ∫i ale art. 131 din Legea nr. 92/1992
            pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
            ulterioare,
                av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 123
            din 18 august 2004,

               Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
               Articol unic. — La data de 5 iulie 2004 se elibereaz„ din func˛ia de
            magistrat domnul Suciu Marius, judec„tor la Tribunalul Mure∫.

                          PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                              ION ILIESCU

               Bucure∫ti, 31 august 2004.
               Nr. 650.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 821/6.IX.2004             3

                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI


                    DECRET
            pentru eliberarea din func˛ie a unor magistra˛i
         Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
      ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 88
      alin. 1 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. a) ∫i b), precum ∫i ale art. 131 din Legea
      nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile
      ∫i complet„rile ulterioare,
         av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122
      din 18 august 2004,

         Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
         Art. 1. — La data de 18 august 2004 se elibereaz„ din func˛ia de
      magistrat, ca urmare a demisiei, domnul Criste Mircea, procuror la Parchetul
      de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie.
         Art. 2. — La data de 1 septembrie 2004 se elibereaz„ din func˛ia de
      magistrat, ca urmare a pension„rii, doamna Roman Maria, judec„tor la
      Curtea de Apel Bucure∫ti.

                    PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                        ION ILIESCU


         Bucure∫ti, 31 august 2004.
         Nr. 651.
                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI


                     DECRET
               privind acordarea drapelului de lupt„
                   Statului Major General
          Œn temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
      Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 1 din Legea
      nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de lupt„ marilor unit„˛i ∫i unit„˛ilor
      militare,
          av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,

         Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
        Articol unic. — La data de 25 octombrie 2004 se acord„ drapelul de
      lupt„ Statului Major General.

                    PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                        ION ILIESCU


         Bucure∫ti, 31 august 2004.
         Nr. 652.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 821/6.IX.2004

    HOT√R¬RI              ALE       GUVERNULUI              ROM¬NIEI
                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
       pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
     îLEA 400 kV Oradea—Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr
       Ón sta˛ia 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunica˛ii ∫i teletransmisii
                pentru LEA 400 kV Oradea—Bekescsaba“
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai         Art. 3. — Includerea Ón Programul de investi˛ii al
obiectivului de investi˛ii îLEA 400 kV Oradea—Bekescsaba.       Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, anex„ la legea
Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr Ón sta˛ia         bugetar„ anual„, ∫i finan˛area din fonduri publice a
400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunica˛ii ∫i         obiectivului de investi˛ii îLEA 400 kV Oradea—Bekescsaba.
teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea—Bekescsaba“,
                                   Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr Ón sta˛ia
prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta
                                   400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunica˛ii ∫i
hot„r‚re.
  Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la    teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea—Bekescsaba“ se
art. 1 se face din credite externe, din surse proprii ∫i Ón      vor face numai dup„ autorizarea sau decizia Consiliului
completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului      Concuren˛ei cu privire la m„surile de acordare a ajutorului
Economiei ∫i Comer˛ului.                       de stat prev„zute la art. 2.

                                PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                     Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                             Dan Ioan Popescu
                                           Ministrul finan˛elor publice,
                                           Mihai Nicolae T„n„sescu
  Bucure∫ti, 26 august 2004.
  Nr. 1.357.
    *) Anexa se comunic„ Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
        privind aprobarea Listei societ„˛ilor comerciale din portofoliul Autorit„˛ii
 pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectueaz„ concedieri colective Ón baza prevederilor
    art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului
   de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale
 ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor autonome
            subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003 privind
stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i
comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Articol unic. — Se aprob„ Lista societ„˛ilor comerciale      baza prevederilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor      Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
Statului, cuprins„ Ón anexa care face parte integrant„ din      restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
prezenta hot„r‚re, care efectueaz„ concedieri colective Ón      na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 821/6.IX.2004                        5

capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor         locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice            nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

                                    PRIM-MINISTRU
                                   ADRIAN N√STASE
                                                   Contrasemneaz„:
                                            Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea
                                                   Activelor Statului,
                                                   Mircea Ursache
                                            Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                                  Dan Mircea Popescu
                                                 Ministrul finan˛elor publice,
                                                 Mihai Nicolae T„n„sescu
       Bucure∫ti, 26 august 2004.
       Nr. 1.358.
                                                                       ANEX√
                                      LISTA
           societ„˛ilor comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
    care efectueaz„ concedieri colective Ón baza prevederilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003
       privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale,
         companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor
              ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
                                               Num„rul personalului existent  Num„rul de persoane
 Nr.            Denumirea societ„˛ii comerciale                     la data Óntocmirii      propus pentru
 crt.                                             programului de restructurare    disponibilizare

 1. Societatea Comercial„ ELECTROPUTERE — S.A. Craiova                          3.800             600
 2. Societatea Comercial„ STIPO — S.A. Dorohoi                               690             450
    T O T A L G E N E R A L:                                     4.490            1.050


  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
  ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√fiII
                              ORDIN
               pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004
              al Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón S„n„tate Bucure∫ti
    Œn temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalit„˛ilor de aprobare a
bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„ ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
    av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale buget ∫i achizi˛ii nr. OB 8.712/2004,
       ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
  Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe          Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i al Ministerului
anul 2004 al Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón          Finan˛elor Publice.
S„n„tate Bucure∫ti, prev„zut Ón anexa*) care face parte              (2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
integrant„ din prezentul ordin.                         sau nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, Institutul Na˛ional de
  Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente             Cercetare-Dezvoltare Ón S„n„tate Bucure∫ti va putea
                                        efectua cheltuieli Ón func˛ie de realizarea veniturilor, cu
veniturilor totale Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli        Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
al Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón S„n„tate            Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
Bucure∫ti, prev„zut la art. 1, reprezint„ limita maxim„ ∫i nu          atrage r„spunderea contraven˛ional„ Ón condi˛iile legii.
poate fi dep„∫it dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu              Art. 4. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
aprobarea Ministerului S„n„t„˛ii ∫i cu avizul Ministerului           Oficial al Rom‚niei, Partea I.

                                    Ministrul s„n„t„˛ii,
                                    Ovidiu BrÓnzan
       Bucure∫ti, 28 iulie 2004.
       Nr. 977.

       *) Anexa se transmite institu˛iilor publice implicate.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 821/6.IX.2004

AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN COMUNICAfiII

                       DECIZIE
      privind completarea Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
    Ón Comunica˛ii nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pie˛elor
              relevante din sectorul comunica˛iilor electronice
    Œn temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) ∫i ale art. 38 alin. (1), (3) ∫i (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunica˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 591/2002,
     pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Comunica˛ii emite prezenta decizie.

  Art. I. — Regulamentul privind identificarea pie˛elor        b) Pia˛a geografic„ relevant„
relevante din sectorul comunica˛iilor electronice, aprobat        Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei
prin Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de           13. a) Pia˛a relevant„ a produsului
Reglementare Ón Comunica˛ii nr. 136/2002, publicat„ Ón          Pia˛a apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 916 din         juridice, care cuprinde originarea apelurilor locale la puncte
16 decembrie 2002, completat„ prin Decizia pre∫edintelui       fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului,
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Comunica˛ii         inclusiv servicii dial-up ∫i ISDN pentru acces la Internet ∫i
nr. 174/EN/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,     servicii fax, pentru persoane juridice.
Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003, se completeaz„ dup„          Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„
cum urmeaz„:                             prevederilor Legii nr. 304/2003.
  1. La articolul 2, dup„ litera z) se introduc literele z1)—z4)    b) Pia˛a geografic„ relevant„
cu urm„torul cuprins:                          Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei
                                     14. a) Pia˛a relevant„ a produsului
  îz1) apel local la puncte fixe — apel originat ∫i terminat
                                     Pia˛a apelurilor na˛ionale la puncte fixe pentru persoane
la puncte fixe, Ón Rom‚nia, Ón cadrul aceluia∫i jude˛,
                                   fizice, care cuprinde originarea apelurilor na˛ionale la
indiferent de tehnologia utilizat„;
                                   puncte fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului,
  z2) apel na˛ional la puncte fixe — apel originat ∫i terminat   inclusiv servicii fax, pentru persoane fizice.
la puncte fixe, Ón Rom‚nia, Ón jude˛e diferite, indiferent de      Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„
tehnologia utilizat„;                        prevederilor Legii nr. 304/2003.
  z3) apel interna˛ional la puncte fixe — apel originat la       b) Pia˛a geografic„ relevant„
puncte fixe, Ón Rom‚nia, ∫i terminat la puncte fixe sau         Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei
mobile, Ón afara Rom‚niei, indiferent de tehnologia utilizat„;      15. a) Pia˛a relevant„ a produsului
  z 4) apel la puncte fixe c„tre re˛ele publice de telefonie      Pia˛a apelurilor na˛ionale la puncte fixe pentru persoane
mobil„ — apel originat la puncte fixe ∫i terminat la puncte     juridice, care cuprinde originarea apelurilor na˛ionale la
mobile, Ón Rom‚nia, indiferent de tehnologia utilizat„.“       puncte fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului,
  2. Œn anexa la regulament, dup„ punctul 9 se introduc      inclusiv servicii fax, pentru persoane juridice.
punctele 10—19 cu urm„torul cuprins:                   Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„
  î10. a) Pia˛a relevant„ a produsului               prevederilor Legii nr. 304/2003.
  Pia˛a furniz„rii accesului la un punct fix la o re˛ea        b) Pia˛a geografic„ relevant„
public„ de telefonie pentru persoane fizice               Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei
  Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„         16. a) Pia˛a relevant„ a produsului
prevederilor Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal ∫i      Pia˛a apelurilor interna˛ionale la puncte fixe pentru
drepturile utilizatorilor cu privire la re˛elele ∫i serviciile de  persoane fizice, care cuprinde originarea apelurilor
comunica˛ii electronice.                       interna˛ionale la puncte fixe pentru serviciile de telefonie
  b) Pia˛a geografic„ relevant„                  destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane
  Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei        fizice.
  11. a) Pia˛a relevant„ a produsului                 Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„
  Pia˛a furniz„rii accesului la un punct fix la o re˛ea      prevederilor Legii nr. 304/2003.
public„ de telefonie pentru persoane juridice              b) Pia˛a geografic„ relevant„
                                     Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei
  Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„
                                     17. a) Pia˛a relevant„ a produsului
prevederilor Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal ∫i
                                     Pia˛a apelurilor interna˛ionale la puncte fixe pentru
drepturile utilizatorilor cu privire la re˛elele ∫i serviciile de  persoane juridice, care cuprinde originarea apelurilor
comunica˛ii electronice.                       interna˛ionale la puncte fixe pentru serviciile de telefonie
  b) Pia˛a geografic„ relevant„                  destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane
  Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei        juridice.
  12. a) Pia˛a relevant„ a produsului                 Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„
  Pia˛a apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane      prevederilor Legii nr. 304/2003.
fizice, care cuprinde originarea apelurilor locale la puncte       b) Pia˛a geografic„ relevant„
fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului,        Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei
inclusiv servicii dial-up ∫i ISDN pentru acces la Internet ∫i      18. a) Pia˛a relevant„ a produsului
servicii fax, pentru persoane fizice.                  Pia˛a apelurilor la puncte fixe c„tre re˛ele publice de
  Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„       telefonie mobil„ pentru persoane fizice, care cuprinde
prevederilor Legii nr. 304/2003.                   originarea apelurilor la puncte fixe c„tre re˛ele publice de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 821/6.IX.2004                   7

telefonie mobil„ pentru serviciile de telefonie destinate      publice de telefonie mobil„ pentru serviciile de telefonie
publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane fizice.     destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane
  Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„      juridice.
prevederilor Legii nr. 304/2003.                    Pia˛a identificat„ este o pia˛„ cu am„nuntul, supus„
  b) Pia˛a geografic„ relevant„                  prevederilor Legii nr. 304/2003.
  Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei         b) Pia˛a geografic„ relevant„
  19. a) Pia˛a relevant„ a produsului                 Pia˛a na˛ional„ determinat„ de teritoriul Rom‚niei.“
  Pia˛a apelurilor la puncte fixe c„tre re˛ele publice de       Art. II. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
telefonie mobil„ furnizate pentru persoane juridice, care      Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
cuprinde originarea apelurilor la puncte fixe c„tre re˛ele     3 zile de la data public„rii.

              Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Comunica˛ii,
                           Ion Smeeianu
    Bucure∫ti, 17 august 2004.
    Nr. 1.124/EN.

 MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE                          MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI
  Nr. 1.255 din 23 august 2004                             Nr. 622 din 26 august 2004

                         ORDIN
         pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare
  a contribu˛iilor directe anuale ale titularilor de autoriza˛ie nuclear„ ∫i de utilizare a veniturilor
  extrabugetare din care se finan˛eaz„ activitatea Agen˛iei Na˛ionale pentru De∫euri Radioactive
     Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru De∫euri Radioactive, ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului
nuclear uzat ∫i a de∫eurilor radioactive, inclusiv depozitarea final„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 320/2003, ∫i prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contribu˛iilor anuale directe
ale titularilor de autoriza˛ie nuclear„ ∫i a termenului de plat„ a acestora,
     Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ulterioare, a Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,

    ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, ∫i ministrul finan˛elor publice emit urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice privind          Art. 2. — Prevederile prezentului ordin vor fi duse la
modul de colectare a contribu˛iilor directe anuale ale       Óndeplinire de c„tre Agen˛ia Na˛ional„ pentru De∫euri
titularilor de autoriza˛ie nuclear„ ∫i de utilizare a veniturilor
                                  Radioactive ∫i titularii de autoriza˛ie nuclear„.
extrabugetare din care se finan˛eaz„ activitatea Agen˛iei
Na˛ionale pentru De∫euri Radioactive, prev„zute Ón anexa        Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
care face parte integrant„ din prezentul ordin.           al Rom‚niei, Partea I.

  p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,            p. Ministrul finan˛elor publice,
           Andrei Grigorescu,                       Gheorghe Gherghina,
            secretar de stat                         secretar de stat


                                                              ANEX√
                      NORME METODOLOGICE
   privind modul de colectare a contribu˛iilor directe anuale ale titularilor de autoriza˛ie nuclear„ ∫i de utilizare
   a veniturilor extrabugetare din care se finan˛eaz„ activitatea Agen˛iei Na˛ionale pentru De∫euri Radioactive

            CAPITOLUL I                   — Legea nr. 320/2003 pentru aprobarea Ordonan˛ei
           Dispozi˛ii generale              Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului
                                  nuclear uzat ∫i a de∫eurilor radioactive, inclusiv depozitarea
  Art. 1. — Prezentele norme metodologice stabilesc modul     final„;
de colectare a contribu˛iilor directe anuale ale titularilor de
                                    —    Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.568/2003 privind
autoriza˛ie nuclear„ ∫i de utilizare a veniturilor extrabugetare,
care se constituie ca surse proprii de finan˛are ale Agen˛iei    stabilirea cuantumului contribu˛iilor anuale directe ale
Na˛ionale pentru De∫euri Radioactive, denumit„ Ón          titularilor de autoriza˛ie nuclear„ ∫i a termenului de plat„ a
continuare ANDRAD, potrivit urm„toarelor acte normative:      acestora;
  — Ordonan˛a Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea       —    Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.601/2003 privind
combustibilului nuclear uzat ∫i a de∫eurilor radioactive,      organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru
inclusiv depozitarea final„;                    De∫euri Radioactive.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 821/6.IX.2004

            CAPITOLUL II                      radioactive, precum ∫i pentru finan˛area categoriilor de
  Stabilirea contribu˛iilor anuale directe ale titularilor          cheltuieli aprobate Ón bugetul anual propriu de venituri ∫i
         de autoriza˛ie nuclear„                   cheltuieli pentru func˛ionarea agen˛iei, Ón vederea Óndeplinirii
                                        atribu˛iilor.
  Art. 2. — Pentru buna func˛ionare a ANDRAD ∫i                  Art. 7. — Destina˛ia veniturilor din amenzile aplicate
Óndeplinirea obiectului s„u de activitate, titularii de autoriza˛ie      conform art. 29 din Ordonan˛a Guvernului nr. 11/2003,
nuclear„ datoreaz„ urm„toarele contribu˛ii anuale directe:           modificat„ prin Legea nr. 320/2003, este cea prev„zut„ de
  a) pentru combustibilul nuclear uzat se aplic„ un              Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
cuantum aprobat prin hot„r‚re a Guvernului anual„,               contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
calculat pe cantitatea de energie electric„ produs„ anual           Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.
de Societatea Na˛ional„ îNuclearelectrica“ — S.A.                 Art. 8. — Excedentele anuale rezultate din execu˛ia
CNE–PROD Cernavod„, FCN Pite∫ti ∫i pe cantitatea de              bugetului ANDRAD se reporteaz„ Ón anul urm„tor ∫i se
c„ldur„ degajat„ anual, Ón cazul reactoarelor nucleare de           utilizeaz„ Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei
cercetare de la Regia Autonom„ pentru Activit„˛i Nucleare —          Guvernului nr. 11/2003 ∫i ale Legii nr. 320/2003.
SCN Pite∫ti ∫i Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizic„ ∫i Inginerie Nuclear„ îHoria Hulubei“;                         CAPITOLUL V
  b) pentru de∫euri slab ∫i mediu active se aplic„ un               Raportarea ∫i supravegherea Óncas„rii veniturilor
cuantum aprobat prin hot„r‚re a Guvernului anual„ pe
unitatea de volum condi˛ionat„ Ón vederea depozit„rii               Art. 9. — (1) Titularii de autoriza˛ii nucleare care
definitive.                                  datoreaz„ contribu˛iile prev„zute la art. 3 vor raporta la
  Art. 3. — (1) Œn func˛ie de produc˛ia anual„ de energie           ANDRAD situa˛ii lunare Óntocmite conform datelor prev„zute
electric„ ∫i termic„ programat„ ∫i de volumul anual estimat          la alineatul urm„tor.
de de∫euri slab ∫i mediu active condi˛ionate Ón vederea              (2) Situa˛iile lunare se transmit, Ón form„ scris„ ∫i Ón
depozit„rii definitive se stabile∫te nivelul contribu˛iei anuale        format electronic, p‚n„ la data de 4 a fiec„rei luni
care se defalc„ Ón tran∫e lunare egale.                    calendaristice pentru luna precedent„ ∫i vor con˛ine
  (2) Titularii de autoriza˛ie nuclear„ vor transmite lunar la        urm„toarele:
ANDRAD nivelul realiz„rilor privind produc˛ia energiei              — datele de identificare a debitorului;
electrice sau termice ∫i volumul de de∫euri slab ∫i mediu             — natura contribu˛iei;
active condi˛ionat, Ón vederea depozit„rii definitive.              — baza de calcul stabilit„ conform prevederilor art. 3;
  (3) Œn func˛ie de nivelul realiz„rilor se vor face               — cuantumul sumei datorate pentru perioada raportat„;
regulariz„rile la sf‚r∫itul fiec„rui trimestru.                  — observa˛ii ∫i alte informa˛ii utile pe care titularii de
                                        autoriza˛ii le consider„ necesare pentru buna colectare a
             CAPITOLUL III                     contribu˛iilor anuale directe;
         Œncasarea contribu˛iei directe                 — semn„turi autorizate.
                                         (3) Titularii de autoriza˛ie nuclear„ vor pune la dispozi˛ie
  Art. 4. — Contribu˛ia calculat„ conform prevederilor            reprezentan˛ilor ANDRAD toate documentele solicitate Ón
art. 2 ∫i ale art. 3 alin. (1) din prezentele norme              vederea verific„rii exactit„˛ii datelor Ónscrise Ón situa˛iile
metodologice se vireaz„ Ón contul ANDRAD, p‚n„ Ón data             lunare transmise.
de 20 a fiec„rei luni.                              Art. 10. — (1) Œn cazul constat„rii unor diferen˛e Óntre
  Art. 5. — (1) Titularii de autoriza˛ie nuclear„ vor             datele raportate ∫i situa˛ia rezultat„ Ón urma verific„rilor
transmite la ANDRAD copia de pe ordinul de plat„ cu viza            efectuate, ANDRAD solicit„ Ón scris debitorului Ón cauz„
b„ncii emitente.                                clarific„rile ∫i regulariz„rile ce se impun.
  (2) Titularii de autoriza˛ie nuclear„ vor achita                (2) Debitorul este obligat s„ r„spund„ solicit„rii Ón
contravaloarea Ón lei a contribu˛iilor mai sus precizate, la          termen de 10 zile lucr„toare, iar ANDRAD va recalcula
cursul de schimb valutar leu/euro comunicat de Banca              obliga˛ia de plat„ conform dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
Na˛ional„ a Rom‚niei, valabil la data efectu„rii pl„˛ii.
                                                   CAPITOLUL VI
             CAPITOLUL IV                               Penalit„˛i ∫i sanc˛iuni
         Utilizarea veniturilor ANDRAD
                                         Art. 11. — Pentru nevirarea sumelor prev„zute Ón
  Art. 6. — Veniturile constituite Ón conformitate cu            prezentele norme metodologice, ANDRAD va calcula ∫i va
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 11/2003 ∫i ale Legii           percepe penalit„˛i pe zi de Ónt‚rziere, Óncep‚nd cu a 15-a zi
nr. 320/2003 sunt administrate de ANDRAD pentru                lucr„toare de la termenul de scaden˛„, Ón conformitate cu
finan˛area activit„˛ilor cuprinse Ón Planul anual de activit„˛i,        legisla˛ia Ón vigoare.
privind coordonarea la nivel na˛ional a procesului de               Art. 12. — Sumele rezultate din penalit„˛ile aplicate
gestionare a combustibilului nuclear uzat ∫i a de∫eurilor           corespunz„tor art. 11 se constituie ca venit al ANDRAD.                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 821/6.IX.2004 con˛ine 8 pagini.        Pre˛ul de v‚nzare 8.500 lei   ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO