819 by monitorul-oficial

VIEWS: 4 PAGES: 16

									                                 PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 819          LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                        Luni, 6 septembrie 2004                                  SUMAR


Nr.                               Pagina  Nr.                                        Pagina

      ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE                   picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2004 ∫i pe
      ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE                   destina˛ii pentru p„durile proprietate public„ a
199.   — Ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru             statului administrate de Regia Na˛ional„ a
     Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie pentru            P„durilor — Romsilva ∫i pentru aprobarea
     aprobarea Procedurii de implementare a                   repartiz„rii pe jude˛e a volumului maxim de mas„
     Programului privind dezvoltarea abilit„˛ilor                lemnoas„ provenind din p„durile proprietate
     antreprenoriale Ón r‚ndul tinerilor ∫i facilitarea             public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, din
     accesului acestora la finan˛are — START .............  1–12       p„durile proprietate privat„ a persoanelor fizice ∫i
624.   — Ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i             a persoanelor juridice de drept privat ∫i din
     dezvolt„rii rurale privind revizuirea pe categorii de           vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri din afara
     resurse a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe               fondului forestier na˛ional..........................................  12–16 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
AGENfiIA NAfiIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAfiIE

                          ORDIN
    pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilit„˛ilor
     antreprenoriale Ón r‚ndul tinerilor ∫i facilitarea accesului acestora la finan˛are — START
     Œn temeiul art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii,
al art. 4 alin. (1) pct. 12 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,

      pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
   Articol  unic.  —  (1)  Se  aprob„   Procedura    de  acestora la finan˛are — START, prev„zut„ Ón anexa care
                                     face parte integrant„ din prezentul ordin.
implementare a Programului privind dezvoltarea abilit„˛ilor
                                       (2) Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
antreprenoriale Ón r‚ndul tinerilor ∫i facilitarea accesului       Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data public„rii.
             Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
                           Eugen Ovidiu Chirovici
      Bucure∫ti, 26 august 2004.
      Nr. 199.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004
                                                                ANEX√
                          PROCEDURA
       de implementare a Programului privind dezvoltarea abilit„˛ilor antreprenoriale Ón r‚ndul tinerilor
                 ∫i facilitarea accesului acestora la finan˛are — START

  1. Obiectivul Programului                      3.2. Persoanele juridice:
  Obiectivul Programului pentru dezvoltarea abilit„˛ilor        a) sunt organizate Ón baza Legii nr. 31/1990 privind
antreprenoriale Ón r‚ndul tinerilor ∫i facilitarea accesului     societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
acestora la finan˛are — START Ól constituie promovarea        complet„rile ulterioare;
unui sistem formativ care s„ faciliteze mobilitatea tinerilor      b) au capital social integral privat;
Óntre sistemul de Ónv„˛„m‚nt ∫i pia˛a for˛ei de munc„,          c) au num„rul mediu scriptic de personal de p‚n„ la
precum ∫i dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale         9 salaria˛i inclusiv ∫i cifra de afaceri echivalent„ cu p‚n„ la
ale tinerilor Ón scopul implic„rii acestora Ón structuri       100.000 euro;
economice private, ceea ce constituie o direc˛ie prioritar„ a      d) asociatul unic/asocia˛ii/ac˛ionarii persoanei juridice
Planului Na˛ional de Ac˛iune pentru Tineret Ón Rom‚nia        beneficiare are/au v‚rsta cuprins„ Óntre 18 ani ∫i 35 de ani
(PNAT — R).                             (neÓmplini˛i) (un singur asociat/ac˛ionar al persoanei juridice
                                   eligibile poate beneficia de acest curs);
  Programul urm„re∫te:
                                     e) au maximum un an de la Ónfiin˛are la data depunerii
  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe
                                   formularului de Ónscriere;
cunoa∫terea ∫i gestionarea optim„ a resurselor, Ón vederea
                                     f) au ca obiect principal de activitate, conform clasific„rii
adapt„rii rapide la rigorile determinate de globalizarea
                                   ∫i activit„˛ii preponderente desf„∫urate, a∫a cum rezult„ din
pie˛elor ∫i integrarea Rom‚niei Ón Uniunea European„;
                                   documentele financiar-contabile, produc˛ia de bunuri
  • cre∫terea num„rului de Óntreprinz„tori de succes;
                                   materiale ∫i/sau prestarea de servicii;
  • stimularea Ónfiin˛„rii de noi Óntreprinderi mici ∫i mijlocii    g) Óndeplinesc criteriul independen˛ei. Sunt considerate
(IMM), precum ∫i Ómbun„t„˛irea performan˛elor economice       independente Óntreprinderile care nu sunt de˛inute Ón
ale microÓntreprinderilor existente, prin cre∫terea gradului de   propor˛ie de peste 25% din capitalul social sau din
preg„tire a personalului acestora;                  drepturile de vot de c„tre o alt„ Óntreprindere sau, Ón
  • cre∫terea poten˛ialului de accesare a surselor de       comun, de c„tre mai multe Óntreprinderi care nu sunt
finan˛are.                              Óntreprinderi mici ∫i mijlocii. Acest prag poate fi dep„∫it Ón
  2. Bugetul Programului                      dou„ cazuri:
  2.1. Programul se va derula Ón dou„ etape, respectiv:          i(i) dac„ Óntreprinderea este de˛inut„ de institu˛ii
                                         publice de investi˛ii, societ„˛i de capital de risc
  2.1.1. etapa I — organizarea ∫i desf„∫urarea cursurilor
                                         sau investitori institu˛ionali, cu condi˛ia s„ nu se
de preg„tire antreprenorial„ destinate beneficiarilor
                                         exercite nici un control individual sau comun;
Programului;
                                       (ii) dac„ Óntreprinderea are capitalul repartizat Óntr-o
  2.1.2. etapa a II-a — finan˛area primelor 100 de planuri
                                         asemenea manier„ Ónc‚t nu este posibil s„ se
de afaceri selectate, prin acordarea de microcredite Ón
                                         determine cine este de˛in„torul ∫i dac„
condi˛ii avantajoase, conform prevederilor stipulate la
                                         Óntreprinderea declar„ pe propria r„spundere c„
pct. 2.3.                                     nu este de˛inut„ Ón propor˛ie de 25% sau mai
  2.2. Pentru realizarea etapei I a programului se aloc„            mult de c„tre o singur„ Óntreprindere ori, Ón
de la bugetul de stat pe anul 2004 suma de 2,5 miliarde              comun, de c„tre mai multe Óntreprinderi care nu
lei, defalcat„ astfel:                              se Óncadreaz„ Ón defini˛ia pentru Óntreprinderi mici
  — 2,25 miliarde lei — pentru finan˛area cursurilor de             ∫i mijlocii.
preg„tire (inclusiv cheltuielile aferente desf„∫ur„rii acestora);    Nu beneficiaz„ de prevederile Programului: societ„˛ile
  — 0,50 miliarde lei — pentru asisten˛a tehnic„ destinat„     bancare, societ„˛ile de asigurare ∫i reasigurare, societ„˛ile
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i     de administrare a fondurilor financiare de investi˛ii,
Coopera˛ie (ANIMMC), const‚nd Ón cheltuieli pentru          societ„˛ile de valori mobiliare, agen˛ii economici cu
implementarea, administrarea, monitorizarea ∫i evaluarea       activitate principal„ de comer˛, activit„˛i de intermedieri
Programului.                             financiare, activit„˛i auxiliare intermedierilor financiare,
  2.3. Œn cadrul etapei a II-a a Programului se vor finan˛a    activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management,
primele 100 de planuri de afaceri, selectate prin acordarea     activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie contabil„,
de microcredite Ón condi˛ii avantajoase de c„tre Banca        consultan˛„ Ón domeniul fiscal, selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de
Comercial„ Rom‚n„ (BCR), conform condi˛iilor de creditare      munc„, alte activit„˛i prestate Ón principal Óntreprinderilor,
specifice.                              precum ∫i furnizorii de instruire.
  3. Beneficiarii Programului                     3.3. Persoanele fizice sau juridice eligibile nu au mai
                                   beneficiat Ón ultimii 2 ani de aloca˛ii financiare de la
  Beneficiaz„ de prevederile Programului: persoanele        bugetul de stat. Œn acest scop, persoanele men˛ionate la
fizice, persoanele fizice autorizate ∫i persoanele juridice     pct. 3.1 ∫i 3.2 vor completa declara˛ia pe propria
care Óndeplinesc, cumulativ, la data depunerii formularelor     r„spundere, prev„zut„ Ón anexa nr. 3 la prezenta procedur„.
de Ónscriere, urm„toarele criterii de eligibilitate:
  3.1. Persoanele fizice:                       4. Tipurile de ajutor financiar:
  a) au v‚rsta cuprins„ Óntre 18 ani ∫i 35 de ani           4.1. Prin Program se organizeaz„ ∫i se finan˛eaz„ Ón
(neÓmplini˛i);                            etapa I cursuri de preg„tire destinate beneficiarilor eligibili
  b) sunt absolven˛i ai Ónv„˛„m‚ntului liceal sau superior;    Ón domenii de interes pentru dezvoltarea capacit„˛ilor
  c) au ob˛inut un num„r de minimum 50 de puncte, ca        antreprenoriale, Ón scopul dob‚ndirii cuno∫tin˛elor teoretice
urmare a evalu„rii datelor din formularul de Ónscriere.       ∫i cu aplicabilitate practic„ necesare Ónceperii ∫i dezvolt„rii

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004                     3

unei afaceri, conform tematicii prev„zute Ón anexa nr. 1 la       7. Procedura de Ónregistrare, evaluare ∫i selec˛ie a
prezenta procedur„.                          beneficiarilor cursurilor de preg„tire antreprenorial„
  4.2. Œn etapa a II-a a Programului se acord„
                                     7.1. Formularul de Ónscriere completat, Ónso˛it de
microcredite de c„tre BCR, pentru finan˛area primelor 100
de planuri de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de     documentele justificative, va fi Ónregistrat Ón Registrul
preg„tire antreprenorial„, selectate de c„tre o comisie de       special al Programului, pentru fiecare centru, men˛ion‚ndu-se
evaluare constituit„ din speciali∫ti din cadrul ANIMMC, BCR      data, ora ∫i num„rul de Ónregistrare.
∫i Fondul Na˛ional de Garantare a Creditelor pentru            7.2. Formularele vor fi analizate ∫i selectate, Ón ordinea
Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii — S.A. (FNGCIMM).           datei ∫i orei Ónregistr„rii Ón Registrul special al Programului,
                                    pe baza conformit„˛ii criteriilor de eligibilitate.
  5. Œn vederea implement„rii primei etape a Programului,
ANIMMC va Óncheia parteneriate cu institu˛ii publice           7.3. Lista beneficiarilor eligibili va fi f„cut„ public„ prin
locale, institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior sau organiza˛ii       afi∫are la fiecare centru, Ón termen de 5 zile de la
neguvernamentale, Ón baza protocoalelor de colaborare         expirarea termenului limit„ de depunere a formularelor de
Óncheiate cu fiecare institu˛ie.                    Ónscriere.
  6. Procedura de Ónscriere la cursurile de preg„tire          7.4. Œn vederea implement„rii corespunz„toare a
antreprenorial„                            Programului, se va constitui Unitatea de Implementare a
                                    Programului (UIP), Ón cadrul ANIMMC. Structura organizatoric„,
  6.1. Fiecare poten˛ial beneficiar trebuie s„ completeze      num„rul de persoane, atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile vor fi
integral formularul de Ónscriere prev„zut Ón anexa nr. 2 la      stabilite prin ordin al pre∫edintelui ANIMMC.
prezenta procedur„.
  6.2. Œn cazul beneficiarilor prev„zu˛i la pct. 3.1,          8. Organizarea cursurilor de preg„tire antreprenorial„
formularul de Ónscriere va fi Ónso˛it de urm„toarele
documente justificative:                          8.1. Cursurile de preg„tire antreprenorial„ se vor
  a) copie a buletinului/c„r˛ii de identitate al/a solicitantului;  desf„∫ura Ón urm„toarele centre: Bucure∫ti, Bra∫ov,
  b) copie legalizat„ de pe ultima diplom„ de studii;        Constan˛a, Craiova, Ia∫i ∫i Timi∫oara. Aceste cursuri de
  c) declara˛ia pe propria r„spundere c„ nu a mai          preg„tire antreprenorial„ vor fi organizate pe module,
beneficiat de ajutor de stat (anexa nr. 3 la prezenta         tematica acestora fiind prezentat„ Ón anexa nr. 1 la
procedur„).                              prezenta procedur„.
  6.3. Œn cazul beneficiarilor prev„zu˛i la pct. 3.2,          8.2. Cursurile de preg„tire antreprenorial„ vor avea ca
formularul de Ónscriere va fi Ónso˛it de urm„toarele          finalitate elaborarea unui plan de afaceri, de c„tre fiecare
documente justificative:                        beneficiar eligibil, Óntr-un termen ce va fi anun˛at la
  a) copie a certificatului de Ónregistrare a solicitantului     Óncheierea cursurilor.
sau, dup„ caz, a certificatului de Ónmatriculare, precum ∫i o       8.3. Prin cursurile de preg„tire antreprenorial„ se vor
copie a certificatului de Ónregistrare fiscal„;            instrui peste 600 de tineri poten˛iali Óntreprinz„tori.
  b) certificat constatator emis de oficiul registrului
comer˛ului de pe l‚ng„ tribunalul unde Ó∫i are sediul           9. Evaluarea ∫i selectarea planurilor de afaceri
societatea, Ón care s„ se men˛ioneze reprezentan˛ii legali
ai acesteia, precum ∫i domeniile de activitate principal„ ∫i        9.1. Evaluarea planurilor de afaceri se va face de c„tre
secundare ale societ„˛ii solicitante;                 o comisie de evaluare constituit„ din speciali∫ti din cadrul
  c) copie a buletinului/c„r˛ii de identitate al/a asociatului    ANIMMC, BCR ∫i FNGCIMM. Componen˛a Comisiei de
unic/asocia˛ilor/ac˛ionarilor persoanei juridice beneficiare;     evaluare ∫i regulamentul vor fi aprobate prin ordin al
  d) copie legalizat„ de pe diploma de studii a persoanei      pre∫edintelui ANIMMC.
men˛ionate la pct. 3.2 lit. d);                      9.2. Evaluarea ∫i selectarea planurilor de afaceri vor fi
  e) dovada num„rului mediu scriptic de personal ∫i a        f„cute pe baza criteriilor prev„zute Ón normele de creditare
cifrei de afaceri;                           BCR ∫i Ón normele de garantare ale FNGCIMM.
  f) certificate privind Óndeplinirea obliga˛iilor exigibile de     9.3. Œn urma centraliz„rii punctajului general ob˛inut, vor
plat„ a impozitelor, taxelor ∫i datoriilor la bugetul de stat ∫i    fi selectate primele 100 de planuri de afaceri pentru a fi
bugetele locale, precum ∫i la fondul asigur„rilor de stat,       finan˛ate. Autorii lor vor beneficia de microcredite Ón condi˛ii
asigur„rilor sociale de s„n„tate ∫i asigur„rilor sociale de      avantajoase, Ón valoare de maximum 5.000 euro, pentru
∫omaj;                                 implementarea planului de afaceri selectat. Persoanele
  g) documentele financiar-contabile din care s„ rezulte       fizice ale c„ror planuri de afaceri au fost selectate
activitatea preponderent„ generatoare de venit;            beneficiaz„ de creditare cu condi˛ia autoriz„rii conform legii —
  h) declara˛ia pe propria r„spundere c„ nu a mai          persoan„ fizic„ autorizat„/societate comercial„.
beneficiat de ajutor de stat (anexa nr. 3 la prezenta
procedur„).                                9.4. ANIMMC va Óncheia un protocol de colaborare cu
  6.4. Formularul de Ónscriere, completat, Ónso˛it de        BCR privind Programul START pentru dezvoltarea
documentele justificative, va fi depus la Unitatea de         abilit„˛ilor antreprenoriale Ón r‚ndul tinerilor ∫i facilitarea
Implementare a Programului (UIP) — îSTART“ din cadrul         accesului acestora la finan˛are, prin care BCR va asigura
ANIMMC, str. Potera∫i nr. 11, sectorul 4, cod 040623,         creditarea acestor planuri de afaceri Ón urm„toarele condi˛ii:
Bucure∫ti. Formularul de Ónscriere poate fi ridicat de la       termenul de creditare este de 1,5—3 ani, perioada de
sediul ANIMMC, fiind disponibil ∫i pe pagina de Internet la      gra˛ie de p‚n„ la un an, garan˛ii asigurate de c„tre
adresa: www.mimmc.ro.                         FNGCIMM ∫i prin investi˛ia propriu-zis„ a beneficiarului; Ón
  6.5. Perioada de depunere a formularului de Ónscriere,       condi˛iile Ón care aceasta are ca obiect ∫i un bun corporal,
Ónso˛it de documentele justificative, va fi anun˛at„ pe        dob‚nda practicat„ va fi cu dou„ puncte procentuale sub
pagina de Internet, la adresa: www.mimmc.ro, ∫i Ón presa        nivelul dob‚nzii la creditele Ón lei ∫i cu un punct procentual
local„.                                sub nivelul dob‚nzii la creditele Ón valut„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004
                                                ANEXA Nr. 1
                                                 la procedur„
      Programul pentru dezvoltarea abilit„˛ilor antreprenoriale Ón r‚ndul tinerilor ∫i facilitarea
   accesului acestora la finan˛are — START se va derula Ón urm„toarele etape:

      A. Perioada de promovare: Óntreaga perioad„ de derulare a Programului
      B. Perioada de Ónscrieri: Ón termen de 10 zile lucr„toare de la publicarea Ón Monitorul Oficial
   al Rom‚niei, Partea I
      C. Cursurile se vor desf„∫ura pe parcursul a 3 s„pt„m‚ni (vineri — s‚mb„t„ — duminic„),
   dup„ urm„torul orar:
      • 9,00—11,00   — curs
      • 11,00—11,30 — pauz„
      • 11,30—13,30 — curs
      • 13,30—14,00 — pauz„
      • 14,00—16,00 — curs
      • 16,00—16,30 — pauz„
      • 16,30—18,30 — curs.

               Tematica cursurilor ∫i desf„∫urarea acestora pe module:
    Nr.                                            Nr. de
               Con˛inutul modulelor de curs
    crt.                                            ore

    1.   Aspecte legislative privind Ónfiin˛area firmei                   4 ore
       Managementul resurselor umane                            6 ore

    2.   Managementul microÓntreprinderilor                         6 ore
       Management financiar                                6 ore

    3.   Marketing                                      8 ore
       Tehnici de negociere                                6 ore

    4.   Accesarea surselor de finan˛are ∫i modul de construire a suportului
       de finan˛are pentru planul de afaceri                       10 ore

    5.   Planul de afaceri                                 10 ore

    6.   Planul de afaceri                                  8 ore

    7.   Sesiuni de Óntreb„ri ∫i r„spunsuri                         8 ore

      D. Elaborarea ∫i depunerea planurilor de afaceri se vor realiza Ón termen de 10 zile de la
   terminarea cursurilor.
      E. Evaluarea ∫i anun˛area planurilor de afaceri ce au fost selectate se vor realiza Ón termen
   de 10 zile lucr„toare de la expirarea perioadei de depunere a planurilor de afaceri.

                         TEMATICA DETALIAT√

       1. ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND ŒNFIINfiAREA UNEI FIRME

      Prin cercetarea normelor juridice referitoare la formalit„˛ile de constituire a societ„˛ilor
   comerciale se define∫te statutul comerciantului colectiv, Ón func˛ie de forma juridic„ de societate
   aleas„. Principiul libert„˛ii comer˛ului se aplic„, Ón acest caz, prin op˛iunea comerciantului de a
   alege o anumit„ form„ juridic„, Ón func˛ie de specificul acesteia privind constituirea, organizarea,
   func˛ionarea ∫i Óncetarea existen˛ei. Noile modific„ri legislative impun cunoa∫terea obiectivelor
   urm„rite de legiuitor, precum ∫i a obliga˛iilor legale ale comerciantului, din momentul constituirii
   societ„˛ii comerciale. O importan˛„ deosebit„ prezint„ normele cu caracter financiar ∫i fiscal, Ón
   contextul noilor m„suri legislative de adaptare a legisla˛iei la cerin˛ele europene.

                          CAPITOLUL I
                Formalit„˛i de Ónregistrare a societ„˛ilor comerciale
     1.1. Alegerea formei de organizare (forma juridic„)
     1.2. Particularit„˛i ale formelor de organizare
     1.3. Aspecte relevante ale modalit„˛ilor de organizare, Ón func˛ie de forma juridic„ a societ„˛ii
   comerciale
     1.4. Etapele ce trebuie parcurse pentru constituirea unei societ„˛i comerciale

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004                 5

       1.5. Efectele juridice ale parcurgerii etapelor obligatorii, Ón conformitate cu procedura de
    Ónregistrare a societ„˛ii comerciale
       1.6. Jurispruden˛„ Ón domeniu

                          CAPITOLUL II
                     Legisla˛ie fiscal„ ∫i comercial„
       1.1. Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
    complet„rile ulterioare
       1.2. Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i
    mijlocii
       1.3. Legea nr. 571/2003 — Codul fiscal, titlul II îImpozitul pe profit“
       Jurispruden˛„ Ón domeniu
      2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

       Familiarizarea cursan˛ilor cu no˛iunile ∫i cu metodologiile proiect„rii structurilor organizatorice
    ∫i conducerii organiza˛iilor, Ónsu∫irea conceptelor ∫i tehnicilor de comunicare ∫i negociere colectiv„,
    studierea culturii de organiza˛ie ∫i a celor mai eficiente tehnici ∫i metode de conducere Ón
    concordan˛„ cu aceasta.
      Cap. 1. — Mediul extern ∫i func˛ia de personal a firmei
      Conceptul de mediu. Micromediul firmei. Macromediul firmei. Func˛ia de personal a firmei.
    Schimbarea con˛inutului func˛iei de personal ∫i constituirea managementului resurselor umane
      Cap. 2. — Managementul resurselor umane: esen˛a, scop, componente
      2.1. Esen˛a managementului resurselor umane
      2.2. Managementul grupurilor
      2.3. Managementul comunica˛iilor
      2.4. Managementul conflictelor
      2.5. Managementul stresului
      Cap. 3. — Managementul grupurilor
      3.1. Contextul organiza˛ional
      3.2. Structura organiza˛ional„
      3.3. Elemente de baz„ ale conducerii organiza˛iei
      3.4. Grupurile de lucru
      3.5. Teoriile motiva˛iei
      Cap. 4. — Managementul comunica˛iilor
      4.1. Definirea ∫i componentele comunic„rii interne
      4.2. Tipologia comunic„rilor interne
      4.3. Deficien˛e Ónregistrate Ón procesul comunic„rii
      4.4. Modalit„˛i de perfec˛ionare a comunic„rii
      Cap. 5. — Managementul rela˛iilor industriale
      5.1. Organiza˛iile sindicale
      5.2. Organiza˛iile patronale
      5.3. Conflictul de munc„
      5.4. Revendic„rile
      5.5. Greva
      5.6. Proceduri de restabilire a rela˛iilor management-sindicate
      5.7. Tendin˛e de evolu˛ie a rela˛iilor management—sindicate
      Cap. 6. — Salarizarea personalului
      6.1. Evaluarea posturilor
      6.2. Sisteme, principii ∫i criterii de salarizare
      6.3. Politica de salarizare a firmei
      6.4. Forme de salarizare
      6.5. Negocierile salariale
      Cap. 7. — Prognoza ∫i planificarea resurselor umane
      7.1. Utilizarea eficient„ a for˛ei de munc„
      7.2. Prognoza ∫i planificarea necesarului de personal
      3. MANAGEMENTUL MICILOR AFACERI

      Aprofundarea cuno∫tin˛elor privind aspectele esen˛iale ale teoriei ∫i practicii managementului
    organiza˛iilor economice Ón domeniul complex al afacerilor ∫i al tehnologiei manageriale a viitorului:

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004

   antreprenoriatul. Œnsu∫irea de c„tre cursan˛i a metodelor ∫i tehnicilor de management ∫i
   dezvoltarea abilit„˛ilor absolut necesare pentru a putea con∫tientiza ∫i valorifica ocaziile favorabile
   din mediul economic ∫i social al firmei ∫i pentru a se putea impune Ón competi˛ia pie˛ei
      Tema 1. — Mediul de afaceri al firmei (1)
      1.1. Lumea afacerilor: caracteristici, tendin˛e, dinamic„
      1.2. For˛ele economice ∫i influen˛a asupra afacerilor
      Tema 2. — Mediul de afaceri al firmei (2)
      2.1. Marile ∫i micile afaceri — conlucrare ∫i confruntare
      2.2. Restric˛ii, facilit„˛i ∫i privilegii Ón lumea afacerilor
      Tema 3. — Afaceri: con∫tientizarea ocaziei favorabile de pe pia˛„
      3.1. Factorii externi firmei: pia˛a, concuren˛ii, consumatorii, autorit„˛ile
      3.2. Factorii interni: resursele ∫i managementul
      Tema 4. — Parteneri ∫i clien˛i Óntr-o afacere
      4.1. Caracteristicile de baz„ ale unei afaceri
      4.2. Tipologia partenerilor ∫i a clien˛ilor Óntr-o afacere
      Tema 5. — Planificarea Ón afaceri
      5.1. Abordarea afacerii: Óntreb„rile esen˛iale
      5.2. Planific‚nd necunoscutul: premise, obiective, etape, control, efecte
      Tema 6. — Organizarea firmelor pentru afaceri
      6.1. Structuri moderne de afaceri
      6.2. Eficien˛a organiz„rii: unde, ce, c‚nd ∫i cum schimb„m
      Tema 7. — Decizia Ón afaceri
      7.1. Risc ∫i incertitudine Ón afaceri
      7.2. Decizie ∫i negociere
      Tema 8. — Conducerea afacerilor (1)
      8.1. Echipa: constituire; motivare; coordonare; performan˛e
      8.2. Metode de conducere Ón afaceri
      Tema 9. — Conducerea afacerilor (2)
      9.1. Liderul ∫i arta conducerii afacerii
      9.2. Gafe Ón afaceri
      Tema 10. — Strategii Ón afaceri
      10.1. Strategii: caracteristici, variante, evaluare
      10.2. Modele de analiz„ strategic„ Ón afaceri
      Tema 11. — Antreprenoriatul — noua tehnologie managerial„
      11.1. Antreprenoriatul — concepte de baz„
      11.2. Structuri antreprenoriale
      Tema 12. — Antreprenoriatul ∫i inova˛ia economic„ ∫i social„
      12.1. Inova˛ia tehnic„ — inova˛ie social„ — inova˛ie economic„
      12.2. Antreprenoriatul Ón institu˛iile publice
      Tema 13. — Strategii antreprenoriale (1)
      13.1. Strategia riscului maxim
      13.2. Strategia imita˛iei
      Tema 14. — Strategii antreprenoriale (2)
      14.1. Strategia ni∫ei de pia˛„
      14.2. Strategia schimb„rii valorilor ∫i caracteristicilor
      4. MANAGEMENTUL FINANCIAR

      Cursul urm„re∫te s„ formeze deprinderea de a integra cuno∫tin˛e legate de dezvoltarea ∫i
   specializarea pie˛ei de capital ∫i bancare cu cele referitoare la modul Ón care managerul financiar
   rezolv„ aspectele specifice ale activit„˛ii economico-financiare ale firmei. Problematica seminarului
   Ó∫i propune fixarea ∫i dezvoltarea cuno∫tin˛elor dob‚ndite de c„tre cursan˛i, precum ∫i efectuarea
   de aplica˛ii practice legate de activitatea specific„ managementului financiar ∫i bancar.
       Cap. I. — Managementul financiar. Defini˛ie. Obiective: Importan˛a managementului financiar;
   func˛ia financiar„ a firmei ∫i responsabilit„˛ile managerului financiar; scopurile firmei; maximizarea
   valorii firmei ca scop

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004                   7

      Cap. II. — Mediul decizional al managementului financiar: Structura pie˛ei financiare; tipuri
    de instrumente financiare; formarea pre˛ului pe pia˛a financiar„; institu˛ii ale pie˛ei financiare Ón
    Rom‚nia; rolul statului pe pia˛a financiar„
       Cap. III. — Analiza financiar„ — baza managementului financiar: Documentele financiare de
    baz„: bilan˛, cont de profit ∫i pierdere, tabloul fluxului de numerar; analiza financiar„ pe baza
    bilan˛ului ∫i a contului de profit ∫i pierdere; utilizatorii informa˛iilor financiare ∫i necesit„˛ile lor de
    informare
       Cap. IV. — Concepte financiare de baz„: Premisele existen˛ei valorii Ón timp a banilor;
    valoarea Ón timp a banilor: dob‚nzi, fructificare, actualizare, anuit„˛i; leg„tura dintre valoarea firmei
    ∫i valoarea Ón timp a banilor
       Cap. V. — Decizii financiare Ón condi˛ii de certitudine: Cadrul strategic al deciziei financiare;
    decizia de investi˛ii: alegerea variantei optime de proiect; proiecte cu durata de via˛„ diferit„;
    decizia de Ónlocuire a activelor fixe
       Cap. VI. — Decizii financiare Ón condi˛ii de risc ∫i incertitudine: Teoria riscurilor ∫i a
    profiturilor: riscul ∫i profitul ca obiect al alegerii; pre˛ul titlurilor de valoare, eficien˛a pie˛ei ∫i a
    portofoliului, model de evaluare a activelor financiare (CAPM); modalit„˛i de asumare ∫i controlare
    a riscurilor: considera˛ii generale, asumarea controlat„ a riscului prin folosirea instrumentelor
    financiare; derivate
       Cap. VII. — Riscul ∫i valoarea firmei: Riscul, structura ∫i costul capitalurilor firmei; levierul
    financiar, riscul ∫i structura capitalurilor firmei; stabilirea valorii firmei; necesitate, factori de
    influen˛„, metode de evaluare; riscul, politica de dividend ∫i valoarea firmei
      Cap. VIII. — Strategii financiare pe termen scurt. Managementul ciclului de exploatare:
    Con˛inutul ciclului de exploatare; managementul activelor circulante; managementul pasivelor pe
    termen scurt; strategii financiare pe termen scurt
       Cap. IX. — Strategii financiare pe termen lung: Finan˛area firmei din surse proprii; finan˛area
    prin Ómprumut obligatar; finan˛area prin Ómprumut bancar; finan˛area prin leasing; planul de
    finan˛are pe termen lung
      Cap. X. — Strategii dinamice pentru cre∫terea valorii firmei: Achizi˛ii: fuziuni, prelu„ri;
    formarea grupurilor; metode de contracarare a achizi˛iilor; managementul restructur„rii ∫i lichid„rii;
    management financiar interna˛ional
      Cap. XI. — Managementul sistemului bancar Ón Rom‚nia: Activitatea B„ncii Na˛ionale a
    Rom‚niei: natura juridic„, atribu˛ii; instrumente ale politicii B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
      Cap. XII. — Activitatea b„ncilor — parte a sistemului economic ∫i de afaceri din Rom‚nia:
    B„ncile ∫i mediul de afaceri; autorizarea b„ncilor Ón Rom‚nia; principalele opera˛iuni efectuate
    de b„nci
      Cap. XIII. — Managementul opera˛iunilor bancare: Managementul opera˛iunilor pasive;
    managementul opera˛iunilor active; managementul serviciilor bancare
      Cap. XIV. — Riscul bancar ∫i managementul opera˛iunilor bancare: Categorii de riscuri ∫i
    c„i de optimizare a managementului activelor Ón func˛ie de riscuri; reducerea riscului Ón activitatea
    bancar„ prin corelarea opera˛iunilor pasive cu cele active

       5. ACCESAREA SURSELOR DE FINANfiARE

       Cursul se pred„ managerilor de IMM ∫i urm„re∫te s„ formeze deprinderea de a accesa
    surse de finan˛are, fundamentarea deciziei de investi˛ie, alegerea sursei, formularistica de
    finan˛are, Óntocmirea unui buget ∫i previziuni financiare.
       1. Surse de finan˛are disponibile IMM
      2. Fundamentarea deciziei de investi˛ie — modele decizionale ∫i indicatori de eficien˛„
    economic„ a investi˛iei
       3. Modele decizionale privind alegerea sursei de finan˛are
       4. Œntocmirea unei documenta˛ii de finan˛are

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004
      6. MARKETING

      Cursul urm„re∫te dob‚ndirea de cuno∫tin˛e ∫tiin˛ifice Ón domeniul marketingului prin
   Ónsu∫irea de metode, deprinderi ∫i capacit„˛i care s„ permit„ posibilitatea autoinstruirii Ón acest
   domeniu. Creeaz„ competen˛e Ón domeniile cu care interfereaz„ ∫i oblig„ cursan˛ii s„ se
   autoperfec˛ioneze prin contactul permanent cu literatura de specialitate Ón limbi de circula˛ie
   interna˛ional„ ∫i aplica˛iile pe calculator.
      1. Definirea marketingului. Evolu˛ie ∫i specializare
      1.1. Conceptul de marketing. Caracteristicile marketingului contemporan
      1.2. Apari˛ia ∫i evolu˛ia marketingului. Domeniile de specializare ale marketingului
      2. Mediul de marketing
      2.1. Macromediul de marketing
      2.2. Micromediul de marketing
      3. Segmentarea pie˛elor. Pozi˛ionarea produselor
      3.1. Definirea pie˛ei. Strategii de pia˛„
      3.2. Segmentarea pie˛ei
      3.3. Pozi˛ionarea ∫i repozi˛ionarea pie˛elor
      4. Politica de produs
      4.1. Conceptul de produs. Ciclul de via˛„ al produsului
      4.3. Marca. Strategii Ón domeniul m„rcii. Mixul de produs
      4.5. Portofoliul de produse (B.C.G.)
      5. Politica de pre˛
      5.1. Definirea pre˛ului. Importan˛a pre˛ului Ón mixul de marketing
      5.2. Variabile de care se ˛ine seama Ón stabilirea pre˛ului
      5.3. Strategii de pre˛uri

      7. TEHNICI DE NEGOCIERE

      1. Negocieri interne
      2. Contextul organiza˛ional
      3. Preg„tirea negocierilor
      4. Desf„∫urarea negocierilor
      5. Negocierile individuale
      6. Comunicarea Ón negocieri
      7. Momente cheie ∫i impasuri Ón negocieri
      8. Factorul timp
      9. Œncheierea negocierilor
      10. Postnegocierea
      11. Personalitatea negociatorului

      8. ELABORAREA ™I IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AFACERE

      Cap. 1. — Oportunit„˛i de afaceri: list„ cu domeniile Ón care se consider„ c„ este oportun a
   se demara o afacere, legate de activit„˛ile de consultan˛„ ∫i training
      Cap. 2. — Descrierea domeniului de activitate ales Ón vederea Ónfiin˛„rii unei firme
      Cap. 3. — Necesitatea consultan˛ei ∫i trainingului managerial
      Cap. 4. — Studiul pie˛ei interne a serviciilor de consultan˛„ ∫i training managerial
      Cap. 5. — Planificarea activit„˛ii firmei
      5.1. Planificarea structurii organizatorice
      5.2. Planificarea activit„˛ii
      Cap. 6. — Œntocmirea documenta˛iei necesare Ónfiin˛„rii unei firme
       Cap. 7. — Œntocmirea unui plan de afaceri pentru ob˛inerea finan˛„rii Ón vederea demar„rii
   activit„˛ii firmei
      Cap. 8. — Stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate
      Cap. 9. — Calculul cifrei de afaceri critice

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004                                          9

                                                                             ANEXA Nr. 2
                                                                             la procedur„

                               FORMULAR DE ŒNSCRIERE
       la Programul pentru dezvoltarea abilit„˛ilor antreprenoriale Ón r‚ndul tinerilor — START
         1. Numele ∫i prenumele: .............................................................................................................

         2. Sexul                Masculin                 Feminin

        3. Adresa de domiciliu:
        ..........................................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................................
        Telefon: ......................................................
        E-mail: ........................................................

         4. V‚rsta: .........................

         5. Starea civil„:           Nec„s„torit/„              C„s„torit/„

         6. Nivelul educa˛iei:

        Studii liceale (perioada, numele liceului): .....................................................................................
        A˛i absolvit?        Da      Nu
        Studii tehnice/postliceale (perioada, unitatea de Ónv„˛„m‚nt, specializarea):
        ..........................................................................................................................................................
        A˛i absolvit?        Da      Nu
        Studii universitare/postuniversitare (perioada, unitatea de Ónv„˛„m‚nt, specializarea):
        ..........................................................................................................................................................
        A˛i absolvit?        Da      Nu

        7. V-a˛i implicat Ón activit„˛i de voluntariat?           Da      Nu
        Œn ce domeniu? ..............................................................................................................................

       8. C‚˛i dintre oamenii pe care Ói cunoa∫te˛i au propria lor afacere? .....................................
       9. Ce Ón˛elege˛i prin activitate antreprenorial„? .........................................................................
       10. Care sunt, dup„ opinia dumneavoastr„, principalele calit„˛i necesare unui antreprenor?
    Detalia˛i:
       ..........................................................................................................................................................
       ..........................................................................................................................................................
       ..........................................................................................................................................................
       11. V„ rug„m s„ completa˛i Ón tabelul urm„tor datele referitoare la experien˛a dumneavoastr„
    profesional„:

                Angajatorul                    Func˛ia                     Perioada
        12. A˛i Óncercat vreodat„ s„ Óncepe˛i o afacere proprie?                Da      Nu
        Ce tip de activitate? ......................................................................................................................
        Ce s-a Ónt‚mplat cu aceast„ afacere? ........................................................................................

        13. Ave˛i o afacere Ón prezent?               Da      Nu
        Ce tip de afacere?
        ..........................................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................................

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004

      14. Dac„ inten˛iona˛i s„ Óncepe˛i o afacere sau s„ o extinde˛i pe cea existent„, ce tip de
    afacere a˛i Óncepe/extinde? (V„ rug„m s„ da˛i detalii.)
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................


      15. De c‚t capital crede˛i c„ ave˛i nevoie ca s„ Óncepe˛i sau s„ extinde˛i o afacere? Detalia˛i.
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................


      16. Estima˛i suma de bani din fiecare dintre sursele men˛ionate mai jos pe care o pute˛i
    folosi Ón demararea/extinderea afacerii dumneavoastr„.
      Bani personali: ................................................................................................................................
      Œmprumuturi sau bani oferi˛i de familie: .......................................................................................
      Œmprumuturi sau bani oferi˛i de prieteni: ......................................................................................
      Alte surse: .......................................... Specifica˛i: .......................................................................


      17. Ave˛i casa, apartamentul sau terenul dumneavoastr„ personal?                            Da      Nu


      18. Care dintre lucrurile men˛ionate mai jos considera˛i c„ reprezint„ factorul cel mai
    important Ón succesul unei afaceri? (Marca˛i o singur„ op˛iune.)
          Banii           Educa˛ia            Prietenii          Motiva˛ia             Altele


      19. Cum aprecia˛i dorin˛a dumneavoastr„ de a Óncepe o afacere proprie sau de a extinde
    afacerea dumneavoastr„ deja existent„? (Marca˛i doar un singur r„spuns.)
         Nu ∫tiu            Medie            Destul de puternic„                  Foarte puternic„


      20. Cum a˛i auzit de acest program?
         Pres„            Radio              TV              Altele (prieteni, la serviciu etc.)

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004                                  11

       21. La ce cursuri sau seminarii de dezvoltare antreprenorial„ a˛i mai participat?

                             Cursul                               Perioada
      22. Œn ce stadiu va afla˛i Ón leg„tur„ cu elaborarea unui plan de afaceri pentru ideea pe
    care dori˛i s„ o transforma˛i Óntr-o afacere?
      — Nu am Ónceput s„ lucrez la un plan de afaceri.
      — Am Ónceput documentarea (colectare de materiale ∫i informa˛ii) necesar„ elabor„rii
    planului de afaceri.
      — Am Ónceput s„ lucrez la elaborarea planului de afaceri.
      — Am elaborat un plan de afaceri.

       23. De ce sprijin crede˛i c„ ave˛i nevoie pentru a Óncepe sau extinde o afacere proprie?
       — Instruire general„ Ón domeniul afacerilor
       — Consultan˛„ juridic„
       — Consultan˛„ financiar-contabil„
       — Consultan˛„ Ón marketing
       — Consultan˛„ Ón management
       — Alt gen de sprijin (specifica˛i) ..................................................................................................

       24. P‚n„ Ón prezent a˛i solicitat o finan˛are sau un credit?
       Da, care a fost rezultatul solicit„rii ..............................................................................................
       Nu

      25. Ce v-a˛i propus s„ ob˛ine˛i Ón urma Ónscrierii Ón acest program? (Marca˛i un singur
    r„spuns.)
      — Mai multe informa˛ii
      — Acces la finan˛are
      — Punerea Ón practic„ a ideii de afaceri

       26. Declar pe propria r„spundere, cunosc‚nd prevederile art. 292 din Codul penal cu privire
    la falsul Ón declara˛ii, c„ nu am mai beneficiat de finan˛are Ón cadrul altor programe similare
    gestionate de ANIMMC.       Localitatea ................................                         Semn„tura aplicantului

       Data .........................................                       ............................................


                                                                      ANEXA Nr. 3
                                                                      la procedur„

                       DECLARAfiIE PE PROPRIA R√SPUNDERE

        Subsemnatul/Subsemnata ...................................., identificat/identificat„ cu actul de identitate
    seria ............ nr. ............, eliberat de ...................................... la data de ......................................, cu
    domiciliul Ón localitatea ............................................, str. ..................................................... nr. .......,
    bl. ........., sc. ........., ap. .........., sectorul/jude˛ul ......................................., Ón calitate de reprezentant
    legal al organiza˛iei ............................................................., declar pe propria r„spundere c„ toate
    informa˛iile furnizate ∫i consemnate Ón prezenta cerere sunt corecte ∫i complete.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  12                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004

         Œn˛eleg c„ orice omisiune sau incorectitudine Ón prezentarea informa˛iilor Ón scopul de a
      ob˛ine avantaje pecuniare este pedepsit„ conform legii.
         Declar pe propria r„spundere c„ activit„˛ile pentru care solicit finan˛area prin prezentul
      program nu fac obiectul altui program de finan˛are de la bugetul de stat.
         De asemenea, declar pe propria r„spundere c„ Ón ultimii 2 (doi) ani:
           nu am beneficiat de ajutor de stat;
           am beneficiat de urm„toarele ajutoare de stat:

       Nr.     Anul acord„rii         Forma           Institu˛ia   Programul prin care a   Cuantumul ajutorului
       crt.   ajutorului de stat     ajutorului de stat      finan˛atoare   beneficiat de finan˛are    de stat acordat
      Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i
      complet„rile ulterioare.          Semn„tura autorizat„ ∫i ∫tampila solicitantului*)                               Func˛ia
          ............................................................................               .......................


          Data semn„rii .....................................
         *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceea∫i persoan„ autorizat„ s„ reprezinte legal
      societatea comercial„.
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

                         ORDIN
   privind revizuirea pe categorii de resurse a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior
 care poate fi recoltat„ Ón anul 2004 ∫i pe destina˛ii pentru p„durile proprietate public„ a statului
 administrate de Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva ∫i pentru aprobarea repartiz„rii pe jude˛e
     a volumului maxim de mas„ lemnoas„ provenind din p„durile proprietate public„
   a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, din p„durile proprietate privat„ a persoanelor fizice
    ∫i a persoanelor juridice de drept privat ∫i din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri
                 din afara fondului forestier na˛ional
     Œn temeiul art. 1 alin. (2) ∫i (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.063/2003 privind aprobarea volumului maxim de
mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2004,
     Ón baza art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
     av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare nr. 27.288 din 18 august 2004,

    ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se revizuie∫te volumul maxim de mas„                      Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.063/2003 privind aprobarea
lemnoas„ pe picior, prev„zut la art. 1 alin. (1) din                     volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004                    13

recoltat„ Ón anul 2004, stabilindu-se cantit„˛ile pe            Art. 4. — Se repartizeaz„ pe jude˛e volumul maxim de
urm„toarele categorii de resurse:                   mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul
  a) 12,0 milioane metri cubi din p„duri aflate Ón          2004 din p„durile proprietate privat„ a persoanelor fizice ∫i a
proprietatea public„ a statului, administrate de Regia         persoanelor juridice de drept privat, conform anexei nr. 2.
Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva;                     Art. 5. — Se repartizeaz„ pe jude˛e volumul maxim de
  b) 2,4 milioane metri cubi din p„duri proprietate public„     mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul
a unit„˛ilor administrativ-teritoriale;                2004 din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri din afara
  c) 3,0 milioane metri cubi din p„duri proprietate privat„     fondului forestier na˛ional, conform anexei nr. 3.
a persoanelor fizice ∫i a persoanelor juridice de drept          Art. 6. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrant„ din
privat;                                prezentul ordin.
  d) 0,6 milioane metri cubi din vegeta˛ia forestier„ situat„      Art. 7. — (1) Repartizarea pe de˛in„tori a volumelor
pe terenuri din afara fondului forestier na˛ional.
                                    maxime de mas„ lemnoas„ pe picior prev„zute Ón anexele
  Art. 2. — Se revizuie∫te volumul de mas„ lemnoas„         nr. 1, 2 ∫i 3 se aprob„ de c„tre direc˛iile teritoriale de
prev„zut la art. 2 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului         regim silvic ∫i de v‚n„toare pe baza fundament„rii realizate
nr. 1.063/2003, stabilindu-se cantit„˛ile pe urm„toarele        prin analiza ∫i prelucrarea datelor din amenajamentele
destina˛ii:                              silvice, studiile sumare de amenajare ∫i studiile de
  a) 8,6 milioane metri cubi pentru agen˛ii economici cu       transformare a p„∫unilor Ómp„durite, aprobate de autoritatea
activitate de exploatare forestier„ ∫i/sau de prelucrare a       public„ central„ care r„spunde de silvicultur„, sau pe baza
lemnului;                               hot„r‚rilor Conferin˛ei a II-a de amenajare.
  b) 0,415 milioane metri cubi pentru agen˛ii economici
                                      (2) Este interzis„ repartizarea cotei de t„iere de c„tre
care construiesc drumuri forestiere Ón bazine forestiere
                                    direc˛iile teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare pe baza
inaccesibile Ón contrapartid„ cu masa lemnoas„ pe picior,
                                    altor informa˛ii dec‚t cele care au servit la fundamentarea
Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 70/1999 privind m„surile necesare pentru accesibilizarea      volumelor de material lemnos prezentate Ón anexele nr. 1—3,
fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere Ón      cu excep˛ia situa˛iilor care determin„ recoltarea produselor
perioada 2000—2010, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri        accidentale ap„rute dup„ data intr„rii Ón vigoare a
prin Legea nr. 653/2001;                        prezentului ordin ∫i numai dup„ realizarea precompt„rilor
                                    impuse de normele tehnice silvice.
  c) 0,785 milioane metri cubi pentru nevoile proprii ale
Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva;                  Art. 8. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
  d) 2,2 milioane metri cubi pentru aprovizionarea de        se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
c„tre Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva a popula˛iei       dezvolt„rii rurale nr. 363/2004 privind aprobarea repartiz„rii
cu lemn pentru Ónc„lzit ∫i lemn pentru construc˛ii, ce         pe jude˛e a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior,
provine din: t„ierile de Óngrijire a arboretelor tinere,        care poate fi recoltat Ón anul 2004 din p„durile proprietate
igienizarea p„durilor, t„ierile de produse accidentale         public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, din p„durile
dispersate, precum ∫i materialul lemnos de mici dimensiuni       proprietate privat„ a persoanelor fizice ∫i a persoanelor
rezultat Ón urma t„ierilor Ón cr‚ng ∫i a t„ierilor rase de       juridice de drept privat ∫i din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe
substituire ∫i refacere.                        terenuri din afara fondului forestier na˛ional, publicat Ón
  Art. 3. — Se repartizeaz„ pe jude˛e volumul maxim de        Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 499 din 3 iunie
mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul        2004.
2004 din p„durile proprietate public„ a unit„˛ilor             Art. 9. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.            al Rom‚niei, Partea I.

                     Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                Petre Daea

    Bucure∫ti, 25 august 2004.
    Nr. 624.

    *) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse Ón facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004
                                               ANEXA Nr. 1
                  REPARTIZAREA PE JUDEfiE
     a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2004
         din p„durile proprietate public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004                15

                                                     ANEXA Nr. 2
                    REPARTIZAREA PE JUDEfiE
      a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2004
    din p„durile proprietate privat„ a persoanelor fizice ∫i a persoanelor juridice de drept privat
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/6.IX.2004
                                                                 ANEXA Nr. 3
                          REPARTIZAREA PE JUDEfiE
            a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2004
             din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri din afara fondului forestier na˛ional
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 819/6.IX.2004 con˛ine 16 pagini.      Pre˛ul de v‚nzare 17.000 lei    ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top