Docstoc

806

Document Sample
806 Powered By Docstoc
					                                             PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 806                  LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                           Miercuri, 1 septembrie 2004
                                              SUMAR


Nr.                                           Pagina  Nr.                                           Pagina

     HOT√R¬RI ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR                                   Comisiei mixte pentru reconstituirea ∫i marcarea
1.315. — Hot„r‚re privind demisia unor deputa˛i ............                 2        frontierei de stat Óntre Rom‚nia ∫i Serbia ∫i
                                                       Muntenegru, desf„∫urat„ la Belgrad Ón perioada
           ORDONANfiE ™I HOT√R¬RI                                  5—7 mai 2004, semnat la Belgrad la 7 mai 2004                  6
          ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                            1.349. — Hot„r‚re privind aprobarea aloc„rii sumei de
1.360.  — Ordonan˛„ de urgen˛„ pentru modificarea ∫i                          40 miliarde lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
     completarea unor dispozi˛ii cuprinse Ón acte                          dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004 Ón bugetul
     normative din domeniul sanitar ..............................           2–3      Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2004
                                                     pentru finan˛area activit„˛ilor de gestionare a
1.329.  — Hot„r‚re privind mandatul institu˛iei publice                         de∫eurilor radioactive, aflate Ón gestiunea
     implicate ∫i aprobarea strategiei de privatizare prin                      Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru
     ofert„ public„ a unor societ„˛i din portofoliul
     Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului .......................           3–4      Fizic„ ∫i Inginerie Nuclear„ îHoria Hulubei“ IFIN—
                                                     HH Bucure∫ti, pe platforma Bucure∫ti—M„gurele ....                 6–7
1.331.  — Hot„r‚re pentru modificarea Hot„r‚rii
     Guvernului nr. 477/1990 privind unele m„suri                       1.352 — Hot„r‚re privind drepturile acordate donatorilor
     pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii direc˛iilor generale                     de s‚nge ..................................................................      7
     pentru agricultur„ ∫i industrie alimentar„ jude˛ene                   1.355. — Hot„r‚re privind stabilirea datei pentru alegerea
     ∫i a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i a altor                         primarilor Ón unele localit„˛i din jude˛ele Tulcea ∫i
     unit„˛i agricole ...........................................................   4–5      Vaslui ........................................................................    7
1.336.  — Hot„r‚re pentru abrogarea art. 6 din Hot„r‚rea                     1.356. — Hot„r‚re pentru aprobarea premiilor care se
     Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea                         acord„ sportivilor rom‚ni medalia˛i la Jocurile
     Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei                          Olimpice de Var„ — Atena 2004 ∫i suplimentarea
     Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A. ∫i                         bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul
     func˛ionarea unor societ„˛i comerciale Ón domeniul                       de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
     energetic ...................................................................    5      prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru
1.345.  — Hot„r‚re pentru aprobarea hot„r‚rilor cuprinse                        Comitetul Olimpic Rom‚n, prin bugetul Agen˛iei
     Ón Procesul-verbal al sesiunii extraordinare a                         Na˛ionale pentru Sport ............................................          8
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/1.IX.2004

    HOT√R¬RI            ALE      CAMEREI           DEPUTAfiILOR
                         PARLAMENTUL ROM¬NIEI
                        CAMERA DEPUTAfiILOR

                          HOT√R¬RE
                       privind demisia unor deputa˛i
    Œn temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) ∫i art. 71 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 81 din Legea
nr. 161/2003, privind unele m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón
mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 185,
art. 189 alin. 1 ∫i ale art. 197 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Articol unic. — Camera Deputa˛ilor ia act de cererile de     — Cererea de demisie la data de 12 iulie 2004,
demisie prezentate de c„tre deputa˛ii nominaliza˛i Ón       prezentat„ de domnul Victor Paul Dobre, ales deputat Ón
prezenta hot„r‚re ∫i declar„ vacante locurile de deputat     Circumscrip˛ia electoral„ nr. 18 Gala˛i, apar˛in‚nd Grupului
de˛inute de ace∫tia, dup„ cum urmeaz„:              parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal;
  — Cererea de demisie la data de 1 iulie 2004,           — Cererea de demisie la data de 12 iulie 2004,
prezentat„ de domnul Emil Boc, ales deputat Ón          prezentat„ de domnul Mircea Nicu Toader, ales deputat Ón
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 13 Cluj, apar˛in‚nd Grupului    Circumscrip˛ia electoral„ nr. 18 Gala˛i, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Democrat;                parlamentar al Partidului Democrat;
  — Cererea de demisie la data de 5 iulie 2004,           — Cererea de demisie la data de 12 iulie 2004,
prezentat„ de domnul Grigore Emil R„dulescu, ales deputat     prezentat„ de domnul Ovidiu-Virgil Dr„g„nescu, ales
Ón Circumscrip˛ia electoral„ nr. 31 Prahova, apar˛in‚nd      deputat Ón Circumscrip˛ia electoral„ nr. 37 Timi∫, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Rom‚nia Mare;         Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal;
  — Cererea de demisie la data de 9 iulie 2004,           — Cererea de demisie la data de 13 iulie 2004,
prezentat„ de doamna Angela Bogea, aleas„ deputat Ón       prezentat„ de domnul Vasile Silvian Ciuperc„, ales deputat
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 4 Bac„u, apar˛in‚nd Grupului    Ón Circumscrip˛ia electoral„ nr. 23 Ialomi˛a, apar˛in‚nd
parlamentar al Partidului Rom‚nia Mare;              Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;
  — Cererea de demisie la data de 10 iulie 2004,          — Cererea de demisie la data de 18 iulie 2004,
prezentat„ de domnul Gheorghe Ana, ales deputat Ón        prezentat„ de domnul Marinache Vi∫inescu, ales deputat Ón
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 16 D‚mbovi˛a, apar˛in‚nd      Circumscrip˛ia electoral„ nr. 23 Ialomi˛a, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;        Grupului parlamentar al Partidului Rom‚nia Mare;
  — Cererea de demisie la data de 10 iulie 2004,          — Cererea de demisie la data de 23 iulie 2004,
prezentat„ de domnul Ion Nicolae, ales deputat Ón         prezentat„ de domnul Radu-Vasile Ro∫ca, ales deputat Ón
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 16 D‚mbovi˛a, apar˛in‚nd      Circumscrip˛ia electoral„ nr. 26 Maramure∫, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;        Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.
     Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a Camerei Deputa˛ilor din 30 august 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
                      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR
                           VALER DORNEANU

    Bucure∫ti, 30 august 2004.
    Nr. 15. ORDONANfiE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

               ORDONANfi√ DE URGENfi√
 pentru modificarea ∫i completarea unor dispozi˛ii cuprinse Ón acte normative din domeniul sanitar
    Av‚nd Ón vedere situa˛ia extraordinar„ determinat„ de faptul c„ acordarea drepturilor prev„zute de unele acte
normative presupune existen˛a unor resurse financiare ce nu au fost luate Ón calcul ∫i nu pot fi suportate, pentru anul
2004, de bugetul de stat ∫i de Fondul na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, precum ∫i implica˛iile pe care le-ar
produce aplicarea dispozi˛iilor respective Ón acest an asupra unor angajamente interna˛ionale asumate de Rom‚nia Ón
procesul de aderare la Uniunea European„ ∫i Ón cadrul negocierilor cu Fondul Monetar Interna˛ional,
    ˛in‚nd cont de efectele negative asupra asigur„rii unor servicii medicale, pe care le-ar determina imposibilitatea
medicilor ajun∫i la v‚rsta de pensionare de a lucra ∫i Ón afara sistemului privat,
    Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/1.IX.2004                      3

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
  Art. I. — Articolul 36 din Legea asigur„rilor private de        Art. IV. — Litera i) a articolului 44 din Legea
s„n„tate nr. 212/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al        nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent
Rom‚niei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, se modific„        medical ∫i a profesiei de moa∫„, precum ∫i organizarea ∫i
∫i va avea urm„torul cuprins:                      func˛ionarea Ordinului Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din
  îArt. 36. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de        Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
1 ianuarie 2005.“                            nr. 578 din 30 iunie 2004, se modific„ ∫i va avea
  Art. II. — Alineatul (1) al articolului 10 din Legea        urm„torul cuprins:
nr. 264/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Academiei         îi) de a beneficia, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005,
de ™tiin˛e Medicale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al         de asisten˛„ medical„ gratuit„ ∫i de medicamente gratuite
Rom‚niei, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, se modific„ ∫i      at‚t personal, c‚t ∫i pentru membrii lor de familie.“
va avea urm„torul cuprins:                         Art. V. — Litera h) a articolului 37 din Legea
  îArt. 10. — (1) Membrii titulari ai Academiei de ™tiin˛e      nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist,
Medicale beneficiaz„, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005,       precum ∫i Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Colegiului
de o indemniza˛ie lunar„ viager„ egal„ cu salariul mediu        Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial
pe economie.“                              al Rom‚niei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, se
  Art. III. — Legea nr. 306/2004 privind exercitarea         modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
                                      îh) medicii denti∫ti Óncadra˛i Ón unit„˛ile sanitare publice,
profesiei de medic, precum ∫i organizarea ∫i func˛ionarea
                                    finan˛ate de la bugetul de stat, beneficiaz„, Óncep‚nd cu
Colegiului Medicilor din Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul        data de 1 ianuarie 2005, de asisten˛„ medical„ gratuit„ ∫i
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se      de medicamente gratuite at‚t personal, c‚t ∫i pentru
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:              membrii lor de familie.“
  1. La articolul 16, dup„ alineatul (7) se introduce un nou       Art. VI. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
alineat, alineatul (8), cu urm„torul cuprins:              ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ Ordonan˛a Guvernului
  î(8) Prin derogare de la prevederile alin. (4), Ón situa˛ia     nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare Ón
unui deficit de personal medical superior, pentru unit„˛ile       vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind
aflate Ón subordinea Ministerului S„n„t„˛ii ∫i, respectiv, a      exercitarea profesiei de medic, precum ∫i organizarea ∫i
direc˛iilor de s„n„tate public„, medicii de specialitate din      func˛ionarea Colegiului Medicilor din Rom‚nia, din Legea
unit„˛ile sanitare publice Ó∫i pot continua activitatea dup„      nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent
Ómplinirea v‚rstei de pensionare, la solicitarea angajatorului,     medical ∫i a profesiei de moa∫„, precum ∫i organizarea ∫i
cu aviz anual eliberat de Ministerul S„n„t„˛ii ∫i de Colegiul      func˛ionarea Ordinului Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din
Medicilor din Rom‚nia, pe baza certificatului de s„n„tate.“       Rom‚nia ∫i din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea
  2. Litera h) a articolului 38 va avea urm„torul cuprins:      profesiei de medic dentist, precum ∫i Ónfiin˛area,
  îh) s„ beneficieze, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie         organizarea ∫i func˛ionarea Colegiului Medicilor Denti∫ti din
2005, de asisten˛„ medical„ gratuit„ ∫i de medicamente         Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
gratuite at‚t personal, c‚t ∫i pentru membrii lor de familie.“     nr. 690 din 30 iulie 2004.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                               Contrasemneaz„:
                                               Ministrul s„n„t„˛ii,
                                                Ovidiu BrÓnzan
                                             Ministrul finan˛elor publice,
                                             Mihai Nicolae T„n„sescu
     Bucure∫ti, 26 august 2004.
     Nr. 60.

                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
      privind mandatul institu˛iei publice implicate ∫i aprobarea strategiei de privatizare
    prin ofert„ public„ a unor societ„˛i din portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 41 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al
art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i av‚nd Ón vedere prevederile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a Legii
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, cu
complet„rile ulterioare,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Se aprob„ metoda de privatizare prin           Art. 2. — (1) Se mandateaz„ Ministerul Economiei ∫i
ofert„ public„ a societ„˛ilor comerciale aflate Ón portofoliul     Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, prev„zute Ón anexa        Ón Industrie, s„ coordoneze ∫i s„ urm„reasc„, la societ„˛ile
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.            comerciale prev„zute Ón anex„, derularea opera˛iunilor
  (2) Societ„˛ile comerciale prev„zute la alin. (1) vor        specifice pie˛ei de capital ∫i modific„rile corespunz„toare
promova o ofert„ public„ ini˛ial„ primar„, oferind spre         ale actelor constitutive.
subscriere, prin metode specifice pie˛ei de capital, pachete de      (2) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul
ac˛iuni nou-emise, rezultate Ón urma unei major„ri de capital social.  Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, va mandata

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/1.IX.2004

Societatea Comercial„ de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei     opera˛iunile specifice pie˛ei de capital pentru societ„˛ile
Electrice îElectrica“ — S.A. s„ aprobe, Ón condi˛iile legii,     comerciale filiale ale acesteia.
                              PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                    p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                               Iulian Iancu,
                                              secretar de stat
                                           Ministrul finan˛elor publice,
                                           Mihai Nicolae T„n„sescu
     Bucure∫ti, 19 august 2004.
     Nr. 1.329.
                                                                 ANEX√

                                LISTA
      societ„˛ilor comerciale aflate Ón portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, care vor fi listate
           la Bursa de Valori Bucure∫ti prin promovarea unei oferte publice ini˛iale primare
  1. Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A.          —  5% din capitalul social;
  2. Societatea Na˛ional„ de Transport Gaze Naturale îTransgaz“ — S.A.                —  5% din capitalul social;
  3. Societatea Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A.                      —  5% din capitalul social;
  4. Societatea Comercial„ Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice
   îElectrica Transilvania Nord“ — S.A. Cluj-Napoca                         — 10% din capitalul social;
  5. Societatea Comercial„ Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice
   îElectrica Muntenia Nord“ — S.A. Ploie∫ti                            — 10% din capitalul social.


                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                        HOT√R¬RE
        pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 477/1990 privind unele m„suri
    pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii direc˛iilor generale pentru agricultur„ ∫i industrie alimentar„
         jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i a altor unit„˛i agricole
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 477/1990 privind         2. La anexa nr. 6 îLista oficiilor de studii pedologice ∫i
unele m„suri pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii direc˛iilor      agrochimice, denumirea, sediul ∫i obiectul de activitate“,
generale pentru agricultur„ ∫i industrie alimentar„ jude˛ene     obiectul de activitate va avea urm„torul cuprins:
∫i a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i a altor unit„˛i          îObiectul de activitate:
agricole, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,     a) execut„ studiile pedologice ∫i agrochimice necesare
                                   realiz„rii sistemului jude˛ean ∫i na˛ional de monitorizare sol-
nr. 87 din 8 mai 1992, cu modific„rile ∫i complet„rile        teren pentru agricultur„, Ón vederea racord„rii la sistemul
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:              paneuropean de monitorizare;
  1. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:              b) realizeaz„ ∫i reactualizeaz„ sistemul jude˛ean de
  îArt. 11. — Oficiile de studii pedologice ∫i agrochimice     monitorizare sol-teren pentru agricultur„, parte a sistemului
jude˛ene se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca institu˛ii publice    na˛ional de monitorizare sol-teren pentru agricultur„, privind:
cu personalitate juridic„, Ón subordinea direc˛iilor pentru     unit„˛ile de sol, inventarierea resurselor de sol,
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului     favorabilitatea terenurilor pentru culturi agricole sau silvice,
Bucure∫ti, av‚nd denumirea ∫i sediul prev„zute Ón anexa       pretabilitatea pentru folosin˛e, poluarea, restric˛iile terenurilor
nr. 6.                                la diferite utiliz„ri ∫i m„surile agropedoameliorative ∫i
                                   antierozionale corespunz„toare, indiferent de forma de
  Coordonarea tehnic„ a oficiilor de studii pedologice ∫i     proprietate;
agrochimice jude˛ene se asigur„ de Ministerul Agriculturii,       c) elaboreaz„ studii pedologice ∫i agrochimice speciale
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, iar cea ∫tiin˛ific„ de Institutul  pentru utiliz„ri diverse: organizarea ∫i sistematizarea
de Cercet„ri Pedologice ∫i Agrochimice.               teritoriului agricol, Ónfiin˛area exploata˛iilor agricole,
  Oficiile de studii pedologice ∫i agrochimice jude˛ene sunt    Ónfiin˛area planta˛iilor pomicole ∫i viticole, amenajarea
institu˛ii publice finan˛ate din venituri proprii ∫i subven˛ii    p„∫unilor, reabilitarea ∫i/sau amenajarea sistemelor de
acordate de la bugetul de stat.                   iriga˛ii, desecare, antierozionale, amenaj„ri silvice ∫i
  De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului         Ómp„duriri, amenaj„ri de sere, solarii, exploata˛ii legumicole,
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, se aloc„ fonduri   orez„rii, dezvoltare rural„, dezvoltarea zonelor montane ∫i
                                   a celor defavorizate;
pentru finan˛area cheltuielilor anuale necesare elabor„rii        d) Óntocme∫te documenta˛ii pedologice necesare scoaterii
studiilor pedologice ∫i agrochimice ∫i sistemului na˛ional ∫i    unor terenuri din circuitul agricol, recuper„rii ∫i recultiv„rii
jude˛ean de monitorizare sol-teren pentru agricultur„ ∫i sol-    unor terenuri degradate, poluate sau slab productive, care
vegeta˛ie forestier„ pentru silvicultur„, precum ∫i particip„rii   urmeaz„ a fi constituite Ón perimetre de ameliorare a
la organismele interna˛ionale de specialitate.“           fondului funciar;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/1.IX.2004                      5

  e) pe baza studiilor pedologice ∫i agrochimice,         epurare ∫i urm„re∫te evolu˛ia con˛inutului de macro- ∫i
efectueaz„ bonitarea ∫i Óncadrarea terenurilor agricole Ón     microelemente din sol, plant„ ∫i produsele vegetale, Ón
clase de calitate, conform c„rora se vor realiza func˛ia      conformitate cu regulamentul Comisiei Uniunii Europene;
economic„ a cadastrului general, evaluarea terenurilor ∫i        l) urm„re∫te modul Ón care sunt respectate prevederile
stabilirea taxelor ∫i impozitelor;                 legale Ón domeniul protec˛iei, conserv„rii ∫i utiliz„rii ra˛ionale
  f) efectueaz„ analize fizice ∫i chimice ale solului, apei    a terenurilor, utiliz„rii Óngr„∫„mintelor ∫i amendamentelor,
pentru iriga˛ie, Óngr„∫„mintelor, ale oric„ror produse care     polu„rii ∫i degrad„rii mediului din agricultur„, cre‚nd Ón
urmeaz„ s„ fie folosite ca fertilizan˛i Ón agricultur„, ale     acest scop Ón cadrul unit„˛ii compartimentul de inspec˛ie ai
plantei, con˛inutului de nitra˛i ∫i nitri˛i din sol, plantelor ∫i  c„rui speciali∫ti vor fi Ómputernici˛i de Ministerul Agriculturii,
produselor de origine vegetal„;                   P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale;
  g) elaboreaz„ studii ∫i cercet„ri pedologice ∫i           m) execut„ studii pedologice ∫i agrochimice speciale Ón
agrochimice specifice Óntocmirii bilan˛urilor de mediu pentru    vederea aplic„rii directivelor Uniunii Europene privind apa,
autorizarea unor activit„˛i socioeconomice care pot aduce      n„molurile, nitra˛ii, zonele contaminate, aplicarea codului de
atingere terenurilor agricole ∫i silvice;              bune practici agricole, aplicarea programelor de dezvoltare
  h) la solicitarea Institutului de Cercet„ri pentru Pedologie  a agriculturii.“
∫i Agrochimie particip„ la studii ∫i cercet„ri Ón domeniul
∫tiin˛elor solului, elabor„rii de metodologii de lucru,         Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 409/2004 privind
tehnologiilor privind utilizarea Óngr„∫„mintelor, amendamentelor  organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i altor produse cu rol ameliorator ∫i fertilizant al terenurilor  ∫i Dezvolt„rii Rurale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
agricole;                              Rom‚niei, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu
  i) efectueaz„ cercet„ri Ón domeniul pedologiei ∫i        modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
agrochimiei, Ón c‚mpuri de experien˛„ proprii, Ón colaborare    completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
cu institute ∫i sta˛iuni de cercetare sau la cererea unor        1. Punctul II îInstitu˛ii publice finan˛ate din venituri
persoane fizice ori juridice;                    proprii ∫i subven˛ii acordate de la bugetul de stat“ din
  j) asigur„ informa˛iile solicitate de persoane fizice sau    anexa nr. 2 se completeaz„ cu nr. crt. 6 îOficiile de studii
juridice cu privire la calitatea solurilor ∫i a m„surilor      pedologice ∫i agrochimice jude˛ene din subordinea
agropedoameliorative de utilizare ra˛ional„ ∫i durabil„ a      direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene
resurselor de soluri ∫i terenuri;                  ∫i a municipiului Bucure∫ti.“
  k) elaboreaz„ studii pedologice ∫i agrochimice ale         2. La punctul III îAlte unit„˛i finan˛ate din venituri
terenurilor agricole pe care poate fi utilizat n„molul de      proprii“ din anexa nr. 2, nr. crt. 3 se abrog„.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                               Petre Daea
                                          Ministrul finan˛elor publice,
                                           Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 19 august 2004.
    Nr. 1.331.

                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
    pentru abrogarea art. 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea
   Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A.
          ∫i func˛ionarea unor societ„˛i comerciale Ón domeniul energetic
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. I. — Articolul 6 din Hot„r‚rea Guvernului           Art. II. — Œn func˛ie de gradul de deschidere a pie˛ei de
nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societ„˛ii Comerciale     energie electric„ ∫i p‚n„ la deschiderea total„ a acesteia,
de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice            Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice
                                  îHidroelectrica“ — S.A. va vinde cantit„˛i de energie
îTermoelectrica“ — S.A. ∫i func˛ionarea unor societ„˛i
                                  electric„ din produc˛ia sa, reglementate de Autoritatea
comerciale Ón domeniul energetic, publicat„ Ón Monitorul      Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Energiei prin
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003, cu    contracte Óncheiate cu furnizorii care asigur„ livr„rile numai
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se abrog„.         c„tre consumatorii captivi.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                            Dan Ioan Popescu
                                          Ministrul finan˛elor publice,
                                          Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 19 august 2004.
    Nr. 1.336.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/1.IX.2004

                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
pentru aprobarea hot„r‚rilor cuprinse Ón Procesul-verbal al sesiunii extraordinare a Comisiei mixte
  pentru reconstituirea ∫i marcarea frontierei de stat Óntre Rom‚nia ∫i Serbia ∫i Muntenegru,
    desf„∫urat„ la Belgrad Ón perioada 5—7 mai 2004, semnat la Belgrad la 7 mai 2004
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 11 din Conven˛ia dintre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea ∫i Óntre˛inerea liniei de
frontier„ ∫i a semnelor de frontier„, la frontiera de stat rom‚no-iugoslav„, semnat„ la Belgrad la 15 decembrie 1976,
ratificat„ prin Decretul nr. 82/1977 pentru ratificarea unor tratate interna˛ionale,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ hot„r‚rile cuprinse Ón Procesul-        prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
verbal al sesiunii extraordinare a Comisiei mixte pentru       hot„r‚re.
                                     Art. 2. — Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor va
reconstituirea ∫i marcarea frontierei de stat Óntre Rom‚nia
                                   asigura punerea Ón aplicare a prezentei hot„r‚ri.
∫i Serbia ∫i Muntenegru, desf„∫urat„ la Belgrad Ón            Art. 3. — Anexa se comunic„ numai institu˛iilor
perioada 5—7 mai 2004, semnat la Belgrad la 7 mai 2004,        interesate.

                              PRIM-MINISTRU
                             ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                            Marian Florian S„niu˛„
                                           Ministrul afacerilor externe,
                                              Mircea Geoan„

    Bucure∫ti, 26 august 2004.
    Nr. 1.345.


                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
  privind aprobarea aloc„rii sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
     Guvernului pe anul 2004 Ón bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2004
    pentru finan˛area activit„˛ilor de gestionare a de∫eurilor radioactive, aflate Ón gestiunea
 Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic„ ∫i Inginerie Nuclear„ îHoria Hulubei“
            IFIN—HH Bucure∫ti, pe platforma Bucure∫ti—M„gurele
    Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 105/1999 pentru ratificarea Conven˛iei comune asupra gospod„ririi Ón
siguran˛„ a combustibilului uzat ∫i asupra gospod„ririi Ón siguran˛„ a de∫eurilor radioactive, adoptat„ la Viena la
5 septembrie 1997,
    Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ finan˛area de la bugetul de stat, Ón      ac˛iunilor coordonate de Agen˛ia Na˛ional„ pentru De∫euri
anul 2004, a activit„˛ilor de gestionare a de∫eurilor         Radioactive — ANDRAD Ón calitate de autoritate
radioactive, aflate Ón gestiunea Institutului Na˛ional de       competent„ Ón domeniul coordon„rii la nivel na˛ional a
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic„ ∫i Inginerie Nuclear„       procesului de gestionare Ón siguran˛„ a combustibilului
îHoria Hulubei“ IFIN—HH Bucure∫ti, pe platforma            nuclear uzat ∫i a de∫eurilor radioactive, exclusiv pentru
Bucure∫ti—M„gurele.
                                   ambalarea Ón containere de transport ∫i depozitare,
  Art. 2. — Se aprob„ alocarea sumei de 40 miliarde lei
                                   corespunz„toare cerin˛elor Agen˛iei Interna˛ionale pentru
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe
anul 2004 Ón bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe     Energie Atomic„ ∫i Uniunii Europene, Ón vederea
anul 2004, la capitolul 64.01 îMediu ∫i ape“, titlul         transportului, depozit„rii pe termen lung ∫i depozit„rii
îTransferuri“, pentru finan˛area activit„˛ilor prev„zute la art. 1.  definitive a de∫eurilor radioactive istorice, slab ∫i mediu
  Art. 3. — Suma prev„zut„ la art. 2 va fi folosit„ integral     active, aflate Ón gestiunea IFIN—HH, pe platforma
pentru finan˛area Ón anul 2004, Ón regim de urgen˛„, a        Bucure∫ti—M„gurele.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/1.IX.2004                    7

 Art. 4. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice      bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura       Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2004.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                            Dan Ioan Popescu
                                         Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                                           Alexandru Athanasiu
                                          Ministrul finan˛elor publice,
                                          Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 26 august 2004.
    Nr. 1.349.
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                         HOT√R¬RE
                 privind drepturile acordate donatorilor de s‚nge
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de
s‚nge, utilizarea terapeutic„ a s‚ngelui uman ∫i organizarea transfuzional„ Ón Rom‚nia, cu modific„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Drepturile acordate donatorilor de s‚nge,      terapeutic„ a s‚ngelui uman ∫i organizarea transfuzional„
potrivit legii, sunt de 300.000 lei pentru aloca˛iile de hran„   Ón Rom‚nia, cu modific„rile ulterioare.
sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la      Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
fiecare donare de s‚nge ∫i de 600.000 lei pentru          se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 927/2001 privind
recompensele sub form„ de bonuri valorice acordate la       drepturile acordate donatorilor de s‚nge, publicat„ Ón
fiecare a cincea donare, Ón condi˛iile art. 10 alin. (1) lit. b)  Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 613 din
din Legea nr. 4/1995 privind donarea de s‚nge, utilizarea     28 septembrie 2001.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                            Ministrul s„n„t„˛ii,
                                             Ovidiu BrÓnzan
                                             Ministru de stat,
                                       ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                           Marian Florian S„niu˛„
                                     Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                            Gheorghe Emacu
                                          Ministrul finan˛elor publice,
                                          Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 26 august 2004.
    Nr. 1.352.
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
 privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor Ón unele localit„˛i din jude˛ele Tulcea ∫i Vaslui
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 72 alin. (6) din Legea administra˛iei publice locale
nr. 215/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
 Articol unic. — Se stabile∫te data de 3 octombrie        jude˛ul Tulcea ∫i a primarului comunei T„cuta din
2004 pentru alegerea primarului ora∫ului M„cin din         jude˛ul Vaslui.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                  p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                            Nicolae Berechet,
                                             secretar de stat
                                     Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                            Gheorghe Emacu
    Bucure∫ti, 26 august 2004.
    Nr. 1.355.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 806/1.IX.2004

                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
    pentru aprobarea premiilor care se acord„ sportivilor rom‚ni medalia˛i la Jocurile Olimpice
    de Var„ — Atena 2004 ∫i suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul
     de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004,
       pentru Comitetul Olimpic Rom‚n, prin bugetul Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 43 alin. (10) din Legea educa˛iei fizice ∫i sportului
nr. 69/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice,
cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 28             (2) Premiile pentru personalul de conducere ∫i
alin. (1) din Normele privind reglementarea unor probleme           personalul de execu˛ie din cadrul federa˛iilor sportive
financiare Ón activitatea sportiv„, aprobate prin Hot„r‚rea          na˛ionale, care au contribuit nemijlocit la clasarea sportivilor
Guvernului nr. 484/2003, se aprob„ valoarea unitar„ a             pe locurile I—VI la Jocurile Olimpice de Var„ — Atena
premiilor pentru sportivii rom‚ni medalia˛i la Jocurile            2004, se acord„ din bugetul Comitetului Olimpic Rom‚n Ón
Olimpice de Var„ — Atena 2004, dup„ cum urmeaz„:                cuantumurile prev„zute de reglement„rile legale Ón vigoare.
                                         Art. 3. — Pentru acordarea premiilor prev„zute la art. 1,
  a) pentru medalia de aur: 27.500 euro;
                                        precum ∫i pentru premierea altor sportivi, antrenori,
  b) pentru medalia de argint: 22.000 euro;                 tehnicieni ∫i speciali∫ti care au ob˛inut performan˛e
  c) pentru medalia de bronz: 16.500 euro.                  deosebite la Jocurile Olimpice de Var„ — Atena 2004,
  (2) Pre∫edintele Comitetului Olimpic Rom‚n poate              respectiv care au contribuit la ob˛inerea acestora, se
aproba majorarea cu p‚n„ la 100% a sumelor prev„zute la            suplimenteaz„ bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul
alin. (1), respectiv:                             2004, la capitolul îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind
  a) p‚n„ la 55.000 euro, pentru medalia de aur;               activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul îTransferuri“, articolul
  b) p‚n„ la 44.000 euro, pentru medalia de argint;             40.46 îSprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
  c) p‚n„ la 33.000 euro, pentru medalia de bronz.              Rom‚n“ cu suma de 200 miliarde lei din Fondul de rezerv„
  Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 40           bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
alin. (1) din Normele privind reglementarea unor probleme           stat pe anul 2004, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport.
                                         Art. 4. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
financiare Ón activitatea sportiv„, aprobate prin Hot„r‚rea
                                        s„ introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prezentei
Guvernului nr. 484/2003, se poate premia ∫i personalul de           hot„r‚ri Ón structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i
conducere nesalarizat din cadrul federa˛iilor sportive             structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul
na˛ionale care a contribuit nemijlocit la clasarea sportivilor         2004.
pe locurile I—VI la Jocurile Olimpice de Var„ — Atena               Art. 5. — Cu sumele r„mase neutilizate se reÓntrege∫te
2004, Ón cuantumurile prev„zute de reglement„rile legale Ón          Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, p‚n„
vigoare.                                    la data de 30 septembrie 2004.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN N√STASE
                                                  Contrasemneaz„:
                                             ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                                  Alin Teodorescu
                                          p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
                                                 Constantin Diaconu
                                               Ministrul finan˛elor publice,
                                                Mihai Nicolae T„n„sescu
     Bucure∫ti, 26 august 2004.
     Nr. 1.356.                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 806/1.IX.2004 con˛ine 8 pagini.         Pre˛ul de v‚nzare 8.500 lei    ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:8
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:8