792 by monitorul-oficial

VIEWS: 3 PAGES: 8

									                                 PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 792          LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                        Vineri, 27 august 2004

                                  SUMAR


                                 Pagina  Nr.                                     Pagina

      DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE                      HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
                                      1.297. — Hot„r‚re privind indexarea pensiilor din
                                         sistemul public de pensii ∫i a unor venituri ale
Decizia nr. 306 din 8 iulie 2004 referitoare la excep˛ia de
                                         popula˛iei Óncep‚nd cu luna septembrie 2004........           4–5
                                      1.326. — Hot„r‚re pentru modificarea ∫i completarea
   neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. 1, 2
                                         Hot„r‚rii Guvernului nr. 737/2003 privind
                                         organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii,
   ∫i 7 din Codul de procedur„ penal„.......................   1–4      Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei..................................   5–7
   DECIZII           ALE       CURfiII          CONSTITUfiIONALE
                            CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                              D E C I Z I A Nr. 306
                                 din 8 iulie 2004

       referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. 1, 2 ∫i 7
                    din Codul de procedur„ penal„
  Ion Predescu           —  pre∫edinte               Reprezentantul autorului excep˛iei solicit„ a se constata
  Aspazia Cojocaru         —  judec„tor             lipsa de procedur„ cu partea Marius Oprea, ca urmare a
  Acsinte Gaspar          —  judec„tor             schimb„rii domiciliului acestuia.
  Kozsokár Gábor          —  judec„tor               Magistratul-asistent informeaz„ completul de judecat„
  Petre Ninosu           —  judec„tor             asupra existen˛ei la dosarul cauzei a unei cereri a p„r˛ii
  ™erban Viorel St„noiu      —  judec„tor             Marius Oprea prin care solicit„ am‚narea judec„rii cauzei
  Nicoleta Grigorescu       —  procuror              Ón vederea angaj„rii unui ap„r„tor, care a fost examinat„
  Florentina Geangu        —  magistrat-asistent         de Curtea Constitu˛ional„ Ón ∫edin˛a de judecat„ din
                                      24 iunie 2004, dat„ la care s-a dispus am‚narea judec„rii
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate     cauzei pentru data de 8 iulie 2004. Œn aceast„ cerere
a dispozi˛iilor art. 52 alin. 1, 2 ∫i 7 din Codul de procedur„       partea nu a f„cut nici o precizare referitoare la schimbarea
penal„, excep˛ie ridicat„ de Petre Mihai B„canu Ón             domiciliului. De asemenea, la dosar nu a fost depus nici
Dosarul nr. 6.345/2003 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia         un alt document din care s„ rezulte schimbarea
a II-a penal„.                               domiciliului.
  La apelul nominal au r„spuns avocat Liliana Poenaru,            Reprezentantul p„r˛ii Ristea Priboi se opune cererii de
pentru autorul excep˛iei, ∫i avocat Paula Mih„iescu, pentru        am‚nare, consider‚nd c„ aceasta are drept scop
partea Ristea Priboi, celelalte p„r˛i fiind lips„.             tergiversarea solu˛ion„rii cauzei.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/27.VIII.2004

  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de         Œn ceea ce prive∫te art. 52 alin. 2 din Codul de
respingere a cererii formulate Ón temeiul art. 98 din Codul     procedur„ penal„, acesta este considerat neconstitu˛ional
de procedur„ civil„, consider‚nd cauza Ón stare de          deoarece prevede c„ examinarea declara˛iei de ab˛inere
judecat„.                              sau a cererii de recuzare se face ascult‚ndu-se procurorul,
  Curtea, deliber‚nd, constat„ procedura Óndeplinit„ ∫i, pe    iar dac„ este necesar ∫i p„r˛ile, precum ∫i persoana care
cale de consecin˛„, respinge cererea formulat„, acord‚nd       se ab˛ine sau a c„rei recuzare se cere, Ónc„lc‚ndu-se
cuv‚ntul pe fond.                          egalitatea Ón drepturi ∫i dreptul la un proces echitabil,
  Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul         deoarece, Ón timp ce procurorul se citeaz„ Ón mod
autorului excep˛iei solicit„ admiterea excep˛iei de         obligatoriu ∫i se ascult„, celelalte p„r˛i sunt ascultate dec‚t
neconstitu˛ionalitate, sus˛in‚nd oral motivele de          dac„ instan˛a consider„ necesar.
neconstitu˛ionalitate a textelor de lege criticate, expuse Ón      La r‚ndul s„u, textul art. 52 alin. 7 din Codul de
notele scrise depuse la dosar.                    procedur„ penal„ este considerat neconstitu˛ional deoarece
  Reprezentantul p„r˛ii Ristea Priboi arat„ c„ nu exist„      p„r˛ile nu sunt Ón∫tiin˛ate de termenul de judecat„ ∫i nu
nici o contradic˛ie Óntre dispozi˛iile criticate ∫i textele     cunosc momentul de la care curg cele 24 de ore pentru
constitu˛ionale, precum ∫i cele din actele interna˛ionale      declararea recursului, Ónc„lc‚ndu-se art. 21 din Constitu˛ie,
invocate de autorul excep˛iei, solicit‚nd respingerea        republicat„, ∫i art. 6 pct. 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea
excep˛iei ca neÓntemeiat„. Œn acest sens depune note         drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
scrise.                                 Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a penal„ apreciaz„
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii        c„ excep˛ia este neÓntemeiat„. Se arat„ c„ recuzarea este,
de respingere ca neÓntemeiat„ a excep˛iei de             al„turi de ab˛inere, un remediu procesual prev„zut de lege,
neconstitu˛ionalitate privind dispozi˛iile art. 52 alin. 1 ∫i 2,   prin care un judec„tor al unei cauze concrete, susceptibil
invoc‚nd practica Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale, ∫i ca     de a fi b„nuit, pentru anumite motive prev„zute de lege,
devenit„ inadmisibil„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate      de impar˛ialitate sau lips„ de obiectivitate, este Ónl„turat de
privind dispozi˛iile art. 52 alin. 7, Óntruc‚t aceste prevederi   la judecarea acelei cauze. Prin reglement„rile art. 52
au fost abrogate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului       alin. 1 ∫i 2 din Codul de procedur„ penal„ s-a urm„rit ca
nr. 55/2004.                             situa˛iile ∫i Ómprejur„rile de natur„ a provoca suspiciunea
                                   personal„, privitor la obiectivitatea ∫i impar˛ialitatea
             C U R T E A,
                                   judec„torului, s„ fie circumscrise unui cadru procesual
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine        restr‚ns, care s„ nu contravin„ principiului publicit„˛ii
urm„toarele:                             procesului penal. Se observ„ c„ partea care formuleaz„ o
  Prin Œncheierea din 8 martie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul     cerere de recuzare ∫i procurorul sunt pe pozi˛ia de
nr. 6.345/2003, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a penal„     egalitate, a∫a cum rezult„ din dispozi˛iile art. 52 alin. 2 din
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de           Codul de procedur„ penal„, care sunt de strict„
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. 1, 2 ∫i 7 din  interpretare. Sintagma îascult‚ndu-se procurorul c‚nd este
Codul de procedur„ penal„, ridicat„ de Petre Mihai          prezent Ón instan˛„“ trebuie interpretat„ Ón sensul c„
B„canu, inculpat recurent Ón dosarul men˛ionat.           participarea procurorului nu este obligatorie, iar Ón situa˛ia
  Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se        Ón care apreciaz„ ca fiind necesar, instan˛a poate asculta
sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate sunt contrare       ∫i partea care a formulat cererea de recuzare.
prevederilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3) ∫i (4)         Œn leg„tur„ cu art. 52 alin. 7 din Codul de procedur„
referitoare la Rom‚nia ca stat de drept ∫i la principiul       penal„, instan˛a arat„ c„ cererea de recuzare nu poate fi
separa˛iei ∫i echilibrului puterilor, ale art. 11 alin. (1) ∫i (2)  interpretat„ ca o dezÓnvestire a instan˛ei, aceasta fiind un
referitoare la dreptul interna˛ional ∫i la dreptul intern, ale    remediu procesual de care pot beneficia justi˛iabilii, Ón
art. 16 alin. (1) ∫i (2) referitoare la egalitatea Ón drepturi,   situa˛ia Ón care judec„torul cauzei, susceptibil de a fi b„nuit
ale art. 20 referitoare la tratatele interna˛ionale privind     de impar˛ialitate, s„ fie Ónl„turat de la judecarea acelei
drepturile omului, ale art. 124 referitoare la Ónf„ptuirea      cauze. Aceast„ institu˛ie este Ón acord cu art. 6 pct. 1 din
justi˛iei ∫i ale art. 127 referitoare la caracterul public al    Conven˛ia european„, privitor la procesul echitabil, fiind
dezbaterilor. De asemenea, se sus˛ine ∫i Ónc„lcarea         chiar o garan˛ie a desf„∫ur„rii acestuia.
prevederilor din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor          Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 24 alin. (1) din Legea
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, ∫i anume a celor ale     nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
art. 6 pct. 1 privitoare la un proces echitabil ∫i ale art. 14    comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
referitoare la nediscriminare.                    Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
  Autorul excep˛iei consider„ c„ dispozi˛iile art. 52 alin. 1   de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
din Codul de procedur„ penal„ sunt neconstitu˛ionale,          Guvernul arat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
deoarece prev„d c„ ab˛inerea sau recuzarea se judec„ Ón       ridicat„ Ón cauz„ este neÓntemeiat„. Potrivit dispozi˛iilor
∫edin˛„ secret„, de∫i Ón art. 127 din Constitu˛ie, republicat„,   art. 126 alin. (2) ∫i ale art. 127 din Constitu˛ie, republicat„,
∫i Ón art. 6 pct. 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor    procedura de judecat„ este stabilit„ de lege, iar ∫edin˛ele
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale se prevede c„         de judecat„ sunt publice, Ón afar„ de cazurile prev„zute de
∫edin˛ele de judecat„ sunt publice, afar„ de cazurile        lege. Astfel, Ón temeiul prevederilor constitu˛ionale,
prev„zute de lege. Se arat„ c„, prin formularea cererii de      legiuitorul este unica autoritate competent„ de a
recuzare, instan˛a Ón fa˛a c„reia s-a ridicat se           reglementa procedura de judecat„, cazurile Ón care
dezÓnveste∫te ∫i totodat„ nu cunoa∫te motivele pentru care      ∫edin˛ele de judecat„ nu sunt publice, precum ∫i c„ile de
a fost recuzat„, deoarece textul art. 48 din Codul de        atac ∫i condi˛iile exercit„rii acestora. Œntruc‚t procedura de
procedur„ penal„ este incomplet ∫i defectuos redactat,        solu˛ionare a cererilor de ab˛inere sau recuzare face parte
Ónc„lc‚nd normele constitu˛ionale invocate. Instan˛a Ón       integrant„ din procedura de judecat„, aceasta este
cauz„, prin dezÓnvestire, nu mai poate efectua nici un act      reglementat„ Ón conformitate cu prevederile constitu˛ionale
de procedur„ (de exemplu, s„ acorde un termen de           men˛ionate, cu respectarea tr„s„turilor definitorii ale
control).                              institu˛iei ab˛inerii ∫i recuz„rii.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/27.VIII.2004                    3

  Dispozi˛iile legale criticate nu contravin prevederilor      cauza public ∫i Óntr-un termen rezonabil, precum ∫i cele ale
constitu˛ionale ale art. 11 referitoare la dreptul interna˛ional   art. 14 referitoare la interzicerea discrimin„rii, ambele din
∫i dreptul intern, Óntruc‚t recuzarea nu formeaz„ obiectul      Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
unui tratat interna˛ional, nici prevederilor art. 20 referitoare   fundamentale.
la tratatele interna˛ionale privind drepturile omului.          Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Prevederile art. 52 alin. 1, 2 ∫i 7 din Codul de procedur„      Constitu˛ional„ constat„ c„ prevederile art. 52 alin. 1 ∫i 2
penal„ nu contravin nici prevederilor art. 16 din Constitu˛ie,    din Codul de procedur„ penal„ au mai f„cut obiectul
republicat„, referitoare la egalitatea Ón drepturi, Óntruc‚t nu   controlului de constitu˛ionalitate, prin raportare la acelea∫i
consacr„ privilegii sau discrimin„ri Ón raport cu vreunul      dispozi˛ii din Constitu˛ie, ∫i anume la cele ale art. 1
dintre criteriile prev„zute la art. 4 alin. (2) din Constitu˛ie,   alin. (3), art. 11 alin. (1) ∫i (2), art. 16 alin. (1) ∫i (2),
republicat„. Pentru acelea∫i motive nu se Óncalc„ nici        art. 20, art. 123 [devenit, dup„ republicarea Constitu˛iei,
prevederile art. 124 din Constitu˛ie, republicat„, referitoare    art. 124 alin. (1) ∫i (3)] ∫i art. 126 [devenit art. 127]. De
la Ónf„ptuirea justi˛iei Ón numele legii, Ón mod impar˛ial ∫i    asemenea, controlul de constitu˛ionalitate a vizat ∫i
egal pentru to˛i.                          raportarea textelor de lege criticate la dispozi˛iile art. 6
  Œn concluzie, Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de          pct. 1 ∫i art. 14 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
neconstitu˛ionalitate ridicat„ Ón cauz„ este neÓntemeiat„.      omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Astfel, de exemplu,
  Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au       prin deciziile nr. 12 din 16 ianuarie 2001, nr. 135 din
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de      26 aprilie 2001 ∫i nr. 300 din 7 noiembrie 2002, publicate
neconstitu˛ionalitate ridicat„.                   Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 194 din
                                   18 aprilie 2001, nr. 330 din 20 iunie 2001 ∫i nr. 867 din
             C U R T E A,                2 decembrie 2002, Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut, Ón
examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al        esen˛„, urm„toarele:
Guvernului, raportul Óntocmit de judec„torul-raportor,          Dispozi˛iile art. 52 alin. 1 ∫i 2 din Codul de procedur„
sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile procurorului,       penal„, referitoare la procedura de solu˛ionare a
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile       declara˛iilor de ab˛inere sau a cererilor de recuzare, sunt
Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992,       Ón deplin„ concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale ∫i ale
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, re˛ine   conven˛iilor interna˛ionale privitoare la drepturile omului.
urm„toarele:                             Potrivit art. 125 alin. (3) din Constitu˛ie [Ón prezent art. 126
  Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este       alin. (2)], îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din       de judecat„ sunt prev„zute de lege“, ceea ce Ónseamn„ c„
Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale    reglement„rile Ón discu˛ie sunt de competen˛a exclusiv„ a
art. 2, 3, 12 ∫i 23 din Legea nr. 47/1992, republicat„, cu      legiuitorului, iar prevederile criticate nu aduc atingere
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, s„ solu˛ioneze       drepturilor constitu˛ionale ale p„r˛ilor. Totodat„, conform
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.             art. 126 din Constitu˛ie (devenit art. 127), î™edin˛ele de
  Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie    judecat„ sunt publice, afar„ de cazurile prev„zute de lege“,
dispozi˛iile art. 52 alin. 1, 2 ∫i 7 din Codul de procedur„     unul dintre acestea fiind prev„zut Ón art. 52 alin. 1 din
penal„, astfel cum au fost modificate ∫i completate at‚t       Codul de procedur„ penal„. De asemenea, potrivit art. 129,
prin Legea nr. 281/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al      c„ile de atac pot fi exercitate Ón condi˛iile prev„zute
Rom‚niei, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, c‚t ∫i prin      de lege.
Legea nr. 159/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al          Judecarea cererii de recuzare f„r„ citarea p„r˛ilor are ca
Rom‚niei, Partea I, nr. 451 din 20 mai 2004, dispozi˛ii       scop evitarea prelungirii nejustificate a judec„˛ii ∫i
care au urm„torul con˛inut: îAb˛inerea sau recuzarea         efectuarea acesteia Óntr-un termen rezonabil. Nu se poate
judec„torului, procurorului, magistratului-asistent sau       vorbi despre Ónc„lcarea principiului egalit„˛ii, de vreme ce
grefierului se solu˛ioneaz„ de un alt complet, Ón ∫edin˛„      dispozi˛iile criticate nu con˛in privilegii sau discrimin„ri.
secret„, f„r„ participarea celui care declar„ c„ se ab˛ine sau      A∫a fiind, Curtea Constitu˛ional„, prin deciziile
care este recuzat.                          pronun˛ate, a statuat c„ dispozi˛iile art. 52 alin. 1 ∫i 2 din
  Examinarea declara˛iei de ab˛inere sau a cererii de       Codul de procedur„ penal„ sunt constitu˛ionale.
recuzare se face de Óndat„, ascult‚ndu-se procurorul c‚nd este      Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi care s„ determine
prezent Ón instan˛„, iar dac„ se g„se∫te necesar, ∫i p„r˛ile,    schimbarea acestei solu˛ii, cele statuate anterior prin
precum ∫i persoana care se ab˛ine sau a c„rei recuzare se      deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón
cere. [...]                             dosarul de fa˛„.
  Œncheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacat„     Curtea nu poate re˛ine nici sus˛inerea potrivit c„reia
numai cu recurs, Ón termen de 48 de ore din momentul         dispozi˛iile criticate Óncalc„ prevederile art. 1 alin. (4) din
pronun˛„rii, ∫i dosarul se Ónainteaz„ de Óndat„ instan˛ei de     Constitu˛ie, republicat„, referitoare la principiul separa˛iei ∫i
recurs. Recursul se judec„ Ón termen de 3 zile din momentul     echilibrului puterilor, deoarece aceste dispozi˛ii
primirii, Ón camera de consiliu, cu participarea p„r˛ilor.“     constitu˛ionale nu sunt incidente Ón cauz„.
  Autorul excep˛iei consider„ aceste dispozi˛ii de lege ca       De asemenea, Curtea constat„ c„ dispozi˛iile art. 52
fiind contrare mai multor prevederi ale Constitu˛iei, ∫i       alin. 7, introduse prin Legea nr. 281/2003 ∫i, ulterior,
anume art. 1 alin. (3) ∫i (4) referitor la statul de drept ∫i la   modificate prin Legea nr. 159/2004, au fost abrogate
principiul separa˛iei ∫i echilibr„rii puterilor, art. 11 alin. (1)  expres prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 55 din
∫i (2) referitor la dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern,     25 iunie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
art. 16 alin. (1) ∫i (2) referitor la egalitatea Ón drepturi,    Partea I, nr. 592 din 1 iulie 2004. Fa˛„ de aceast„ situa˛ie,
art. 20 referitor la tratatele interna˛ionale privind drepturile   Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 23 alin. (1) ∫i (6) din
omului, art. 124 referitor la Ónf„ptuirea justi˛iei ∫i art. 127   Legea nr. 47/1992, republicat„, cu modific„rile ∫i
referitor la caracterul public al dezbaterilor. De asemenea,     complet„rile ulterioare, Curtea Constitu˛ional„ poate decide
sunt vizate ∫i prevederile art. 6 pct. 1, referitoare la dreptul   numai asupra actelor normative Ón vigoare. Constat‚nd Óns„
la un proces echitabil, Ón fa˛a unei instan˛e care s„ judece     c„ la data sesiz„rii sale, prin Œncheierea din 8 martie 2004

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/27.VIII.2004

a Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a penal„, dispozi˛iile   vigoare, Curtea urmeaz„ s„ resping„ excep˛ia de
art. 52 alin. 7 din Codul de procedur„ penal„ erau Ón       neconstitu˛ionalitate ca devenit„ inadmisibil„.
     Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i
al art. 13 alin. (1) lit. A.d) ∫i alin. (3), al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
                              CURTEA

                             Œn numele legii
                              D E C I D E:
    1. Respinge, ca neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. 1 ∫i 2 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Petre Mihai B„canu Ón Dosarul nr. 6.345/2003 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia
a II-a penal„.
    2. Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. 7 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar.
    Definitiv„ ∫i obligatorie.
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 iulie 2004.

             PRE™EDINTE,
            ION PREDESCU
                                             Magistrat-asistent,
                                             Florentina Geangu
    HOT√R¬RI             ALE      GUVERNULUI                ROM¬NIEI
                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
    privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii ∫i a unor venituri ale popula˛iei
                 Óncep‚nd cu luna septembrie 2004
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Legea
bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu luna septembrie 2004         alte drepturi de asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i
pensionarii din sistemul public de pensii beneficiaz„ de      complet„rile ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform
indexarea pensiilor Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri.       prevederilor art. 76 alin. (1) ∫i (3), lu‚ndu-se Ón considerare
  (2) M„surile de indexare se aplic„ pensiilor ale c„ror     valoarea actualizat„ a punctului de pensie Ón sum„ de
cuantumuri, cuvenite sau aflate Ón plat„, nu dep„∫esc       2.869.507 lei, stabilit„ conform prevederilor art. 81 din
valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea   aceea∫i lege.
bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004,         (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele
respectiv suma de 23.046.000 lei.                 ale c„ror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate Ón
  Art. 2. — (1) Valoarea unui punct de pensie se         plat„, dep„∫esc valoarea a trei salarii medii brute utilizate
actualizeaz„ prin indexare cu 4%.                 la fundamentarea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe
  (2) Valoarea actualizat„ a punctului de pensie este de     anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei.
2.869.507 lei.                            Art. 5. — (1) Cuantumurile pensiilor indexate conform
  Art. 3. — Œn cazul persoanelor ale c„ror drepturi s-au     prevederilor prezentei hot„r‚ri nu pot fi mai mari dec‚t
deschis anterior datei de 1 aprilie 2001, pensia indexat„     valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea
rezult„ prin aplicarea valorii actualizate a punctului de     bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004,
pensie asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat Ón     respectiv suma de 23.046.000 lei.
plat„.                                (2) Œn situa˛ia Ón care din aplicarea prevederilor prezentei
  Art. 4. — (1) Pentru drepturile de pensie deschise Ón      hot„r‚ri rezult„ un cuantum al pensiei mai mic dec‚t cel
baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i    cuvenit sau aflat Ón plat„, se men˛ine cuantumul avantajos.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/27.VIII.2004                    5

  Art. 6. — (1) Œncep‚nd cu luna septembrie 2004 se       sporuri invalizilor, veteranilor ∫i v„duvelor de r„zboi, cu
indexeaz„ cu 4% urm„toarele venituri ale popula˛iei:       modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al Legii nr. 44/1994
  a) pensiile I.O.V.R.;                     privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
  b) indemniza˛ia pentru incapacitate temporar„ de munc„,    invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile
din a 91-a zi de concediu medical;                ∫i complet„rile ulterioare.
  c) indemniza˛ia de maternitate, precum ∫i indemniza˛ia      (2) M„sura de protec˛ie social„ prev„zut„ la alin. (1) se
pentru Óngrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu  aplic„ persoanelor beneficiare ale indemniza˛iilor men˛ionate
de maternitate, respectiv de concediu medical;          la lit. b) ∫i c), ale c„ror cuantumuri nu dep„∫esc plafonul
  d) indemniza˛ia pentru cre∫terea copilului p‚n„ la      reprezent‚nd de 3 ori salariul mediu brut utilizat la
Ómplinirea v‚rstei de 2 ani sau a copilului cu handicap     fundamentarea bugetului de asigur„ri sociale de stat pe
p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de 3 ani, stabilit„ anterior datei  anul 2004, respectiv 23.046.000 lei ∫i care au Óndeplinit,
de 1 ianuarie 2004, din a 91-a zi de concediu pentru       anterior lunii septembrie 2004 sau Ón cursul acestei luni,
cre∫terea copilului;                       condi˛ia prev„zut„ de lege pentru acordarea index„rii.
  e) indemniza˛iile lunare acordate Ón baza Decretului-lege
                                  (3) M„sura de protec˛ie social„ prev„zut„ la alin. (1) se
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
                                 aplic„ persoanelor beneficiare ale indemniza˛iilor men˛ionate
persecutate din motive politice de dictatura instaurat„ cu
                                 la lit. d), ale c„ror cuantumuri nu dep„∫esc valoarea
Óncepere de la 6 martie 1945, precum ∫i celor deportate Ón
                                 salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
str„in„tate ori constituite Ón prizonieri, republicat, cu
                                 asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a Ordonan˛ei
                                 7.682.000, ∫i care au Óndeplinit, anterior lunii septembrie
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
                                 2004 sau Ón cursul acestei luni, condi˛ia prev„zut„ de lege
persoanelor persecutate de c„tre regimurile instaurate Ón
                                 pentru acordarea index„rii.
Rom‚nia cu Óncepere de la 6 septembrie 1940 p‚n„ la
6 martie 1945 din motive etnice, aprobat„ cu modific„ri ∫i     Art. 7. — Sumele rezultate Ón urma aplic„rii m„surilor
complet„ri prin Legea nr. 189/2000, cu modific„rile ∫i      de protec˛ie social„ prev„zute de prezenta hot„r‚re se
complet„rile ulterioare;                     suport„ din acelea∫i fonduri ca ∫i drepturile de baz„.
  f) indemniza˛iile ∫i sporurile ce se acord„ Ón temeiul      Art. 8. — Prezenta hot„r‚re se aplic„ Óncep‚nd cu luna
Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemniza˛ii ∫i      septembrie 2004.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                           Contrasemneaz„:
                                    Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                          Dan Mircea Popescu
                                         Ministrul finan˛elor publice,
                                         Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 19 august 2004.
    Nr. 1.297.
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
         pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 737/2003
    privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind        1. La articolul 4, dup„ litera B se introduce o nou„
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii  liter„, litera B1, cu urm„torul cuprins:
                                   îB 1 . Œn domeniul protec˛iei cet„˛enilor rom‚ni care
Sociale ∫i Familiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
                                 lucreaz„ Ón str„in„tate:
Rom‚niei, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modific„rile
                                   1. promoveaz„, Ón colaborare cu celelalte institu˛ii
∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„    competente, m„suri de asigurare ∫i protejare a drepturilor
dup„ cum urmeaz„:                        ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor rom‚ni care lucreaz„ Ón str„in„tate,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/27.VIII.2004

precum ∫i de prevenire a abuzurilor de orice fel la adresa      str„in„tate, Direc˛ia eviden˛„ ∫i monitorizare, precum ∫i
acestora;                              Oficiul pentru Migra˛ia For˛ei de Munc„.
  2. faciliteaz„ men˛inerea unei leg„turi permanente cu        (3) Prin decizie a primului-ministru se Ónfiin˛eaz„ Grupul
˛ara a cet„˛enilor rom‚ni care lucreaz„ Ón str„in„tate, astfel    de lucru interministerial, la nivel de secretar de stat, care
Ónc‚t ace∫tia s„ Ó∫i poat„ exercita drepturile constitu˛ionale;   realizeaz„ integrarea activit„˛ilor diverselor structuri ale
  3. asigur„ consultan˛„ Ón litigii ∫i conflicte de munc„, Ón   statului Ón a c„ror competen˛„ se afl„ rezolvarea
scopul respect„rii drepturilor cet„˛enilor rom‚ni care        problemelor specifice cu care se confrunt„ cet„˛enii rom‚ni
lucreaz„ Ón str„in„tate, potrivit legisla˛iei aplicabile Ón statul  care lucreaz„ Ón str„in„tate. Grupul de lucru interministerial
respectiv;                              va fi coordonat de secretarul de stat coordonator al
  4. acord„ sprijin, pe l‚ng„ autorit„˛ile competente, Ón     Departamentului pentru munc„ Ón str„in„tate.“
vederea rezolv„rii problemelor de munc„ ∫i sociale cu care
                                    4. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urm„torul
se confrunt„ rom‚nii care lucreaz„ Ón str„in„tate;
                                   cuprins:
  5. monitorizeaz„, Ón colaborare cu Ministerul Afacerilor
Externe, aplicarea acordurilor, conven˛iilor ∫i Ón˛elegerilor      îArt. 23. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru
Óncheiate de Guvernul Rom‚niei ∫i guvernele altor state,       aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
precum ∫i a tratatelor interna˛ionale Óncheiate Ón numele      ∫i Familiei este de 425 de posturi finan˛ate de la bugetul
Rom‚niei;                              de stat, exclusiv demnitarii ∫i posturile aferente cabinetelor
  6. promoveaz„ ac˛iuni de informare ∫i con∫tientizare       mini∫trilor.“
privind riscul muncii ilegale ∫i al lipsei asigur„rilor sociale;    5. Alineatul (1) al articolului 24 6 va avea urm„torul
  7. preg„te∫te condi˛iile pentru integrarea Ón Uniunea      cuprins:
European„ ∫i pentru accesul, dup„ aderare, al cet„˛enilor        îArt. 246. — (1) Œn cadrul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
rom‚ni pe pia˛a for˛ei de munc„ a Uniunii Europene;         Sociale ∫i Familiei se Ónfiin˛eaz„ Corpul ata∫a˛ilor pe
  8. propune modificarea ∫i, dup„ caz, completarea         probleme de munc„ ∫i sociale, care asigur„ reprezentarea
legisla˛iei na˛ionale Ón domeniul protec˛iei cet„˛enilor rom‚ni   ministerului Ón cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor
care lucreaz„ Ón str„in„tate.“                    consulare ∫i la alte reprezentan˛e ale Rom‚niei Ón
  2. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urm„torul       str„in„tate. Corpul ata∫a˛ilor pe probleme de munc„ ∫i
cuprins:                               sociale este subordonat secretarului de stat coordonator al
  îArt. 19. — (1) Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i    Departamentului pentru munc„ Ón str„in„tate.“
familiei ∫i ministrul delegat pentru rela˛iile cu partenerii
                                    6. Anexa nr. 1 se Ónlocuie∫te cu anexa*) care face parte
sociali sunt ajuta˛i Ón activitatea de conducere a ministerului
                                   integrant„ din prezenta hot„r‚re.
de 5 secretari de stat, numi˛i prin decizie a primului-
ministru.“                                Art. II. — Posturile suplimentare prev„zute pentru
  3. Dup„ articolul 21 1 se introduce un nou articol,       desf„∫urarea activit„˛ii Departamentului pentru munc„ Ón
articolul 212, cu urm„torul cuprins:                 str„in„tate, precum ∫i fondurile aferente acestuia se asigur„
  îArt. 212. — (1) Œn condi˛iile legii, Ón cadrul Ministerului   prin redistribuire.
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, se organizeaz„        Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind
Departamentul pentru munc„ Ón str„in„tate, condus de un       organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
secretar de stat.                          Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
  (2) Secretarul de stat coordonator al Departamentului      precum ∫i cu cele aduse prin prezenta hot„r‚re se va
pentru munc„ Ón str„in„tate are Ón subordine Direc˛ia        republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
protec˛ia drepturilor cet„˛enilor rom‚ni care lucreaz„ Ón      d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
                              PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                      Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                            Dan Mircea Popescu
                                        p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                           Robert Marius Cazanciuc
                                           Ministrul afacerilor externe,
                                              Mircea Geoan„
                                           Ministrul finan˛elor publice,
                                           Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 19 august 2004.
    Nr. 1.326.

    *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  ANEX√   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/27.VIII.2004  7
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                                  P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2004
                             — pe suport tradi˛ional —
                                        Valoarea                    Valoarea
 Nr.                                     abonamentului               abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                     anual                    — lei —
                                        — lei —        Trim. I     Trim. II     Trim. III    Trim. IV

 1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„             9.875.000      2.468.750     2.715.750     2.987.500   3.286.000
 2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,            1.780.000         —         —         —       —
    numere bis*)
 3.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„            7.900.000      1.975.000    1.975.000     1.975.000   1.975.000
 4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a                   12.500.000      3.125.000    3.125.000     3.125.000   3.125.000
 5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a                   2.530.000       632.500     632.500      632.500    632.500
 6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   10.680.000      2.670.000    2.670.000     2.670.000   2.670.000
 7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                    9.850.000      2.462.500    2.462.500     2.462.500   2.462.500
 8.  Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      2.500.000       625.000     687.500      756.500    832.500
 9.  Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte            4.150.000      1.038.000    1.141.500     1.255.500   1.381.500
    acte normative
 10.  Repertoriul actelor normative                      625.000          —         —          —      —
 11.  Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                    470.000          —         —          —      —
 12.  Edi˛ii trilingve                            2.500.000          —         —          —      —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
   u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                              (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                              (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                              (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr.202A
                              (telefon/fax: 212.73.54)
   u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                              (telefon/fax: 411.91.79)
   u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                              (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                              (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                              (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   u ASTOR-MED — S.R.L.                — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                              (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                    Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                 ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                             Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 792/27.VIII.2004 con˛ine 8 pagini.            Pre˛ul de v‚nzare 8.500 lei        ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top