Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

783

VIEWS: 6 PAGES: 16

									                                  PARTEA        I
Anul 172 (XVI) — Nr. 783         LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                        Joi, 26 august 2004                                   SUMAR

                 Nr.                                        Pagina

                        HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
                 1.283. — Hot„r‚re privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale
                    îElectrificare C.F.R.“ — S.A. ca filial„ a Companiei
                    Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A. .............            1–8
                 1.286. — Hot„r‚re privind aprobarea Planului general de
                    m„suri preventive pentru evitarea ∫i reducerea
                    efectelor inunda˛iilor .................................................  8–16   HOT√R¬RI              ALE         GUVERNULUI                        ROM¬NIEI
                              GUVERNUL ROM¬NIEI

                        HOT√R¬RE
       privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale îElectrificare C.F.R.“ — S.A. ca filial„
              a Companiei Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A.
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 12/1998 privind transportul pe c„ile ferate rom‚ne ∫i reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 89/1999, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i av‚nd Ón vedere
prevederile art. 1 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 581/1998 privind Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de C„i Ferate
îC.F.R.“ — S.A. prin reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ Societatea Comercial„                 (3) Societatea este persoan„ juridic„ rom‚n„, se
îElectrificare C.F.R.“ — S.A. Ón forma juridic„ de filial„ a          organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón conformitate cu legisla˛ia Ón
Companiei Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A., ca              vigoare ∫i cu statutul propriu.
societate comercial„ pe ac˛iuni, denumit„ Ón continuare               (4) Capitalul social ini˛ial al Societ„˛ii este Ón valoare de
Societatea.                                   519.686.225.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20.787.449 ac˛iuni
  Art. 2. — (1) Sediul ∫i capitalul social al Societ„˛ii           nominative cu o valoare nominal„ de 25.000 lei ∫i se
Ónfiin˛ate potrivit art. 1 sunt prev„zute Ón statutul acesteia,         constituie prin aporturi Ón natur„ (active) ∫i Ón numerar
                                        subscrise de Companie, corespunz„tor obiectului de
cuprins Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
                                        activitate, Ón baza datelor din situa˛ia financiar„ anual„
hot„r‚re.                                    Óntocmit„ la data de 31 decembrie 2003.
  (2) Societatea are ca activitate principal„ montarea,              (5) Participa˛iile la capitalul social ini˛ial sunt subscrise ∫i
exploatarea, Óntre˛inerea ∫i repararea instala˛iilor de             integral v„rsate de Companie, Ón calitate de ac˛ionar unic.
electrificare ale Companiei Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ —           (6) Efectuarea aporturilor la capital de c„tre Companie
S.A., denumit„ Ón continuare Compania, pentru asigurarea            se va face pe baz„ de protocol de predare-preluare, care
func˛ion„rii infrastructurii feroviare Ón scopul realiz„rii           se va Óncheia Ón termen de 90 de zile de la data intr„rii Ón
transportului feroviar public.                         vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004

  (7) Œn cazul Ón care valoarea capitalului social stabilit„     (2) Pe perioada Ón care Compania este ac˛ionar
prin protocolul de predare-preluare va fi diferit„ de cea      majoritar, Ón rela˛iile contractuale dintre Companie ∫i
prev„zut„ Ón anex„, se va solicita rectificarea           Societate se va practica o cot„ de profit Óntre 3% ∫i 5%,
corespunz„toare la registrul comer˛ului, Ón termen de 30 de     at‚t de c„tre Companie, c‚t ∫i de Societate, cu
zile de la semnarea documentelor prev„zute la alin. (6).      respectarea prevederilor legale Ón vigoare.
  (8) Terenurile aferente Societ„˛ii pentru care la data       Art. 4. — Societatea, corespunz„tor obiectului s„u de
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri nu au fost eliberate    activitate, se substituie Companiei Ón toate drepturile ∫i
certificatele de atestare a dreptului de proprietate, dup„     obliga˛iile decurg‚nd din raporturile juridice ale acesteia cu
Ónfiin˛area Societ„˛ii ∫i ca urmare a ob˛inerii certificatelor de  ter˛ii, inclusiv Ón litigiile aflate pe rol la instan˛ele
atestare a dreptului de proprietate de c„tre Companie, vor     judec„tore∫ti.
constitui aport Ón natur„ al statului la capitalul social al      Art. 5. — (1) Personalul ini˛ial necesar desf„∫ur„rii
Companiei ∫i, Ón mod corespunz„tor, vor constitui aport Ón     activit„˛ii Societ„˛ii este preluat de la Companie, Ón func˛ie
natur„ al Companiei la capitalul social al Societ„˛ii.       de competen˛a profesional„ ∫i de disciplina Ón activitate,
Documenta˛ia necesar„ ob˛inerii certificatelor de atestare a    conform legisla˛iei Ón vigoare.
dreptului de proprietate va fi Óntocmit„ de Societate, Ón        (2) P‚n„ la Óncheierea contractului colectiv de munc„,
condi˛iile legii.                          personalul Societ„˛ii va beneficia de drepturile de salarizare
  (9) Pe toat„ perioada Ón care Compania este ac˛ionar      ∫i de celelalte drepturi de personal prev„zute Ón actualul
majoritar la Societate se pot efectua transferuri de active     contract colectiv de munc„ al Companiei, precum ∫i de
corporale ∫i necorporale, f„r„ plat„, prin ordin al ministrului   alte drepturi prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare.
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Óntre Societate ∫i
                                    Art. 6. — (1) Societatea este condus„ de adunarea
Companie, precum ∫i cu alte societ„˛i comerciale rezultate
                                  general„ a ac˛ionarilor, format„ din reprezentan˛ii Companiei
din reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate
                                  ∫i ai celorlal˛i ac˛ionari, dup„ caz.
Rom‚ne, cu acordul adun„rilor generale extraordinare ale
ac˛ionarilor societ„˛ilor comerciale implicate, modific‚ndu-se     (2) Adunarea general„ a ac˛ionarilor a Companiei
capitalul social Ón mod corespunz„tor.               nume∫te reprezentan˛ii acesteia Ón adunarea general„ a
  (10) Pe perioada Ón care Compania este ac˛ionar         ac˛ionarilor a Societ„˛ii.
majoritar, Societatea poate vinde active din patrimoniu         (3) Convocarea, cvorumul ∫i atribu˛iile adun„rii generale
c„tre persoane fizice sau juridice de drept privat, la       a ac˛ionarilor sunt prev„zute Ón statutul Societ„˛ii.
propunerea consiliului de administra˛ie, cu acordul adun„rii      Art. 7. — (1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor alege
generale a ac˛ionarilor Companiei, exprimat prin mandat       membrii consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii. Pe
special dat reprezentan˛ilor s„i Ón adunarea general„ a       perioada Ón care Compania este ac˛ionar unic, membrii
ac˛ionarilor Societ„˛ii. Utilizarea sumelor rezultate din      consiliului de administra˛ie ∫i pre∫edintele acestuia sunt
v‚nzarea activelor se face Ón condi˛iile legii.           numi˛i la propunerea adun„rii generale a ac˛ionarilor a
  Art. 3. — (1) Societatea poate desf„∫ura activit„˛i       Companiei.
comerciale, veniturile rezultate constituind venituri proprii, Ón    (2) Directorul Societ„˛ii este ∫i pre∫edintele consiliului de
condi˛iile legii.                          administra˛ie.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                    p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                              Ileana Tureanu,
                                              secretar de stat
                                     Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                            Dan Mircea Popescu
                                           Ministrul finan˛elor publice,
                                           Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 13 august 2004.
    Nr. 1.283.
                                                                 ANEX√
                            STATUTUL
    Societ„˛ii Comerciale îElectrificare C.F.R.“ — S.A., filial„ a Companiei Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A.
            CAPITOLUL I                    (4) Œn toate actele, facturile, scrisorile sau publica˛iile
     Denumirea, forma juridic„, sediul, durata         eman‚nd de la Societate se men˛ioneaz„ denumirea
                                  acesteia, urmat„ de cuvintele îsocietate pe ac˛iuni“ sau de
             ARTICOLUL 1                ini˛ialele îS.A.“, de capitalul social, din care cel efectiv v„rsat,
              Denumirea                potrivit ultimei situa˛ii financiare anuale aprobate, de sediul,
  (1) Denumirea filialei este Societatea Comercial„        num„rul de Ónmatriculare la registrul comer˛ului ∫i codul unic
îElectrificare C.F.R.“ — S.A.                    de Ónregistrare, conform legisla˛iei Ón vigoare.
  (2) Societatea Comercial„ îElectrificare C.F.R.“ — S.A.,                  ARTICOLUL 2
denumit„ Ón continuare Societatea, este, potrivit art. 42 din
Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,                Forma juridic„
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, filial„ cu
personalitate juridic„ a Companiei Na˛ionale de C„i Ferate       Societatea este persoan„ juridic„ rom‚n„, av‚nd forma
îC.F.R.“ — S.A., denumit„ Ón continuare Compania.          juridic„ de societate comercial„ pe ac˛iuni, care Ó∫i
  (3) Emblema Societ„˛ii este prezentat„ Ón anexa care face    desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu legile rom‚ne ∫i cu
parte integrant„ din prezentul statut.               prezentul statut.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004                       3

             ARTICOLUL 3                   k) cod CAEN 3320 — servicii de metrologie;
               Sediul                    l) cod CAEN 4531 — lucr„ri de instala˛ii electrice;
                                      m) cod CAEN 3110 — servicii de Óntre˛inere ∫i reparare a
  (1) Sediul Societ„˛ii este Ón municipiul Bucure∫ti,         motoarelor, generatoarelor ∫i transformatoarelor electrice;
bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.                   n) cod CAEN 3120 — fabricarea de aparate pentru
  (2) Sediul Societ„˛ii poate fi schimbat Ón aceea∫i localitate    distribu˛ia ∫i comanda electricit„˛ii;
sau Ón alt„ localitate din Rom‚nia, pe baza hot„r‚rii adun„rii       o) cod CAEN 5020 — servicii de Óntre˛inere ∫i reparare a
generale extraordinare a ac˛ionarilor, potrivit legii.         autovehiculelor;
  (3) Societatea poate Ónfiin˛a sucursale, reprezentan˛e,         p) cod CAEN 3520 — servicii de Óntre˛inere ∫i reparare a
agen˛ii ∫i alte asemenea subunit„˛i, Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate.    materialului rulant specific activit„˛ii;
             ARTICOLUL 4                   q) cod CAEN 4013 — servicii de reglementare Ón
                                    domeniul instala˛iilor de electrificare ∫i al gestion„rii energiei
               Durata
                                    electrice;
  Societatea se constituie pe durat„ nelimitat„, cu Óncepere       r) cod CAEN 7121 — concesionarea, loca˛ia de gestiune
de la data Ónmatricul„rii ei la oficiul registrului comer˛ului.    ∫i Ónchirierea de active c„tre persoane fizice ∫i juridice;
                                      s) cod CAEN 4534 — servicii de asisten˛„ tehnic„ de
            CAPITOLUL II                  specialitate;
        Scopul ∫i obiectul de activitate              t) cod CAEN 7230 — servicii de culegere de date ∫i
                                    exploatare aplica˛ii informatice;
             ARTICOLUL 5                   u) cod CAEN 4013 — lucr„ri construc˛ii-montaj linii de
              Scopul                   contact;
                                      v) cod CAEN 4534 — lucr„ri construc˛ii-montaj linii
  Scopul Societ„˛ii este asigurarea bunei func˛ion„ri a       electrice aeriene ∫i subterane de medie ∫i joas„ tensiune;
infrastructurii de electrificare a Companiei ∫i a patrimoniului      w) cod CAEN 4013 — elaborarea de instruc˛iuni specifice
propriu, prin asigurarea de servicii specifice de electrificare,    pentru Óntre˛inerea ∫i repararea instala˛iilor de electrificare;
reglement„ri ∫i certific„ri Ón domeniul instala˛iilor de          x) cod CAEN 5114 — intermedierea ∫i comercializarea
electrificare pentru Companie, pentru operatorii de transport     produselor ∫i serviciilor specifice;
feroviar de marf„ ∫i c„l„tori ∫i alte societ„˛i rezultate din       y) cod CAEN 5187 — activit„˛i de aprovizionare
reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne,       comercial„ ∫i de comer˛, inclusiv comer˛ exterior, specifice
precum ∫i pentru alte persoane fizice ∫i juridice rom‚ne sau      activit„˛ii proprii;
str„ine, c‚t ∫i prin desf„∫urarea altor activit„˛i specifice,       z) cod CAEN 4013 — activit„˛i de instruire de specialitate
necesare realiz„rii obiectului s„u de activitate, pe principii     ∫i atestare a personalului care execut„ lucr„ri Ón zona c„ii
comerciale, inclusiv de realizare de profit.              ferate electrificate sau la alte instala˛ii electrice;
             ARTICOLUL 6                   aa) cod CAEN 4531 — instalarea ∫i configurarea
                                    sistemelor de securitate;
            Obiectul de activitate               bb) cod CAEN 7230 — transmiterea datelor pe suport
  (1) Societatea are urm„torul obiect de activitate, care se     propriu;
realizeaz„ Ón conformitate cu reglement„rile Ón vigoare:          cc) cod CAEN 7032 — administrare ∫i exploatarea
  A. Obiect principal de activitate:                 spa˛iilor proprii ∫i a utilit„˛ilor aferente acestora;
  — cod CAEN 4013 — gestionarea infrastructurii de            dd) cod CAEN 9262 — activit„˛i sociale, culturale ∫i
electrificare — montarea, exploatarea, Óntre˛inerea ∫i         sportive pentru personalul propriu ∫i pentru ter˛i.
repararea instala˛iilor de electrificare ale Companiei;          (2) Societatea poate desf„∫ura ∫i alte activit„˛i specifice
  B. Obiecte secundare de activitate:                necesare realiz„rii obiectului s„u de activitate.
  a) cod CAEN 4013 — servicii de Óntre˛inere tehnic„ ∫i                    CAPITOLUL III
reparare a instala˛iilor liniilor de contact apar˛in‚nd Companiei
sau altui gestionar;                                    Capitalul social, ac˛iunile
  b) cod CAEN 4013 — servicii de Óntre˛inere ∫i reparare a                   ARTICOLUL 7
instala˛iilor de energoalimentare a c„ii ferate electrificate
apar˛in‚nd Companiei sau altor gestionari;                            Capitalul social
  c) cod CAEN 4534 — servicii de Óntre˛inere ∫i reparare a        Capitalul social ini˛ial al Societ„˛ii este de 519.686.225.000 lei,
instala˛iilor de electroalimentare apar˛in‚nd Companiei sau      fiind Ómp„r˛it Ón 20.787.449 ac˛iuni nominative cu o valoare
altor gestionari;                           nominal„ de 25.000 lei, ∫i se constituie prin aporturi Ón
  d) cod CAEN 3330 — servicii de Óntre˛inere ∫i reparare a      natur„ (active) ∫i Ón numerar ale Companiei, stabilite pe baza
instala˛iilor de comand„ la distan˛„ ∫i telecomand„;          datelor din balan˛a de verificare contabil„ la data de
  e) cod CAEN 4013 — servicii de comand„ operativ„ a         31 decembrie 2003.
instala˛iilor de electrificare apar˛in‚nd Companiei;
  f) cod CAEN 4013 — servicii de interven˛ii operative Ón                    ARTICOLUL 8
cazul deranjamentelor, evenimentelor ∫i accidentelor feroviare;                   Ac˛iunile
  g) cod CAEN 7420 — servicii de consultan˛„ de
specialitate pentru instala˛iile de electrificare, asisten˛„ tehnic„    (1) Ac˛iunile sunt nominative, Ón form„ dematerializat„,
∫i management de proiecte de electrificare, reabilitare,        fiind Ónscrise Ón cont ∫i Ónregistrate Ón registrul ac˛ionarilor.
asisten˛„ tehnic„ ∫i reprezentare Ón organisme interna˛ionale       (2) Societatea va ˛ine eviden˛a ac˛ionarilor ∫i a ac˛iunilor
pe probleme de schimb de informa˛ii ∫i interoperabilitate Ón      Óntr-un registru numerotat, sigilat ∫i parafat de c„tre
domeniul instala˛iilor de electrificare;                pre∫edintele consiliului de administra˛ie. Registrul ac˛ionarilor
  h) cod CAEN 7420 — servicii de proiectare instala˛ii        se p„streaz„ la sediul Societ„˛ii.
electrice;                                            ARTICOLUL 9
  i) cod CAEN 3330 — servicii de proiectare ∫i asamblare             Reducerea ∫i majorarea capitalului social
a echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control pentru
instala˛iile automatizate;                        Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
  j) cod CAEN 7430 — servicii de m„sur„tori ∫i verific„ri      hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor, Ón
electrice;                               condi˛iile ∫i cu respectarea procedurii prev„zute de lege.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004

             ARTICOLUL 10                   b) stabile∫te indemniza˛ia administratorilor ∫i cenzorilor, Ón
      Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni        condi˛iile legii;
                                     c) stabile∫te nivelul garan˛iei cerute administratorilor ∫i
  (1) Fiecare ac˛iune subscris„ ∫i pl„tit„ potrivit legii confer„  cenzorilor, Ón condi˛iile legii;
de˛in„torului dreptul la un vot Ón adunarea general„ a          d) aprob„ regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fi ales Ón organele     consiliului de administra˛ie;
de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,     e) aprob„ deleg„ri de competen˛e pentru consiliul de
conform dispozi˛iilor legale ∫i prevederilor prezentului statut,   administra˛ie;
precum ∫i alte drepturi prev„zute de lege ∫i de statut.          f) se pronun˛„ asupra gestiunii administratorilor;
  (2) Drepturile ∫i obliga˛iile legate de ac˛iuni urmeaz„        g) avizeaz„ strategia global„ de dezvoltare, retehnolo-
ac˛iunile Ón cazul trecerii lor Ón proprietatea altor persoane.    gizare, modernizare ∫i restructurare a Societ„˛ii pe termen
  (3) Ac˛ionarii r„spund numai p‚n„ la limita capitalului      lung, mediu ∫i scurt, care se supune spre aprobare adun„rii
social subscris.                           generale a ac˛ionarilor a Companiei;
  (4) Patrimoniul Societ„˛ii nu poate fi grevat de datorii sau     h) aprob„ proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i
de alte obliga˛ii personale ale ac˛ionarilor. Un creditor al unui   programul de activitate ale Societ„˛ii, conform reglement„rilor
ac˛ionar poate formula preten˛ii asupra p„r˛ii din profitul      Ón vigoare;
Societ„˛ii, care i se va repartiza de c„tre adunarea general„       i) aprob„ programul anual de investi˛ii;
a ac˛ionarilor, sau asupra cotei-p„r˛i cuvenite acestuia la        j) examineaz„, aprob„ sau modific„ situa˛ia financiar„
lichidarea Societ„˛ii, efectuat„ Ón condi˛iile legii ∫i ale      anual„ ∫i contul de profit ∫i pierdere, dup„ analizarea
prezentului statut.                          raportului consiliului de administra˛ie ∫i al cenzorilor, ∫i
                                   aprob„ repartizarea profitului;
             ARTICOLUL 11                   k) fixeaz„ dividendele;
            Cesiunea ac˛iunilor                l) aprob„ constituirea rezervelor statutare;
                                     m) hot„r„∫te gajarea, Ónchirierea sau desfiin˛area uneia
  (1) Œn orice raporturi cu Societatea, aceasta recunoa∫te     sau mai multor subunit„˛i ale Societ„˛ii.
pentru fiecare ac˛iune un singur proprietar.               (6) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor are
  (2) Cesiunea par˛ial„ sau total„ a ac˛iunilor Óntre ac˛ionari   urm„toarele atribu˛ii:
∫i/sau c„tre ter˛i se face Ón condi˛iile ∫i cu procedura         a) aprob„ structura organizatoric„ a Societ„˛ii;
prev„zute de lege.                            b) hot„r„∫te cu privire la contractarea de Ómprumuturi
             ARTICOLUL 12                 bancare ∫i la acordarea de garan˛ii ∫i stabile∫te plafonul
                                   valoric de la care competen˛a revine consiliului de
            Pierderea ac˛iunilor              administra˛ie;
  (1) Œn cazul pierderii uneia sau mai multor ac˛iuni,         c) hot„r„r∫te cu privire la Ónfiin˛area ∫i desfiin˛area de
proprietarul va trebui s„ anun˛e consiliul de administra˛ie ∫i    reprezentan˛e, agen˛ii ∫i de alte subunit„˛i f„r„ personalitate
s„ fac„ public„ pierderea acestora, Ón cel pu˛in dou„ ziare      juridic„;
de larg„ circula˛ie.                           d) hot„r„∫te cu privire al majorarea capitalului social, la
  (2) Ac˛iunile pierdute se anuleaz„ de c„tre consiliul de     modificarea num„rului de ac˛iuni sau a valorii nominale a
                                   acestora, cu acordul adun„rii generale a ac˛ionarilor a
administra˛ie. Decizia de anulare se va publica Ón Monitorul
                                   Companiei;
Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, cu specificarea num„rului
                                     e) hot„r„∫te reÓntregirea capitalului social sau, dup„ caz,
de ordine al ac˛iunilor anulate.
                                   reducerea acestuia, cu acordul adun„rii generale a
  (3) Dup„ 6 luni ac˛ionarul va putea ob˛ine un duplicat al     ac˛ionarilor a Companiei;
ac˛iunilor pierdute.                           f) hot„r„∫te cu privire la schimbarea sediului Societ„˛ii, cu
           CAPITOLUL IV                  acordul adun„rii generale a ac˛ionarilor a Companiei;
                                     g) analizeaz„ ∫i propune spre aprobare fuziunea,
        Adunarea general„ a ac˛ionarilor            divizarea, dizolvarea sau lichidarea Societ„˛ii, cu acordul
                                   adun„rii generale a ac˛ionarilor a Companiei;
             ARTICOLUL 13
                                     h) hot„r„∫te cu privire la modificarea ∫i la completarea
               Atribu˛ii                obiectului de activitate al Societ„˛ii Ón afara activit„˛ii de
                                   baz„, cu respectarea prevederilor legale Ón vigoare;
  (1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor este organul de         i) aprob„ asocierea, Ón vederea constituirii de noi societ„˛i
conducere al Societ„˛ii, care decide asupra politicii         comerciale, sau participarea cu capital la alte societ„˛i
economice ∫i asupra activit„˛ii ei, Ón conformitate cu        comerciale, Ón condi˛iile legii, cu acordul prealabil al adun„rii
mandatul primit de la ac˛ionari.                   generale a ac˛ionarilor a Companiei;
  (2) Adun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt ordinare ∫i       j) hot„r„∫te cu privire la ac˛ionarea Ón justi˛ie a membrilor
extraordinare.                            consiliului de administra˛ie, a directorului sau a cenzorilor
  (3) Œmputernici˛ii mandata˛i s„ reprezinte interesele       pentru pagube pricinuite Societ„˛ii;
Companiei Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor sunt Ón num„r        k) aprob„ conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón alta, Ón
de 3, dintre care un specialist al Ministerului Finan˛elor      condi˛iile legii;
Publice ∫i un specialist din cadrul Ministerului Transporturilor,     l) hot„r„∫te emisiunea de obliga˛iuni ∫i conversia unei
Construc˛iilor ∫i Turismului, numi˛i sau, dup„ caz, revoca˛i     categorii de obliga˛iuni Ón alt„ categorie sau Ón ac˛iuni;
prin hot„r‚re a adun„rii generale a ac˛ionarilor a Companiei.       m) hot„r„∫te cu privire la orice modificare a prezentului
  (4) Pentru activitatea depus„, Ómputernici˛ii mandata˛i s„    statut;
reprezinte interesele C.F.R. Ón adunarea general„ a            n) hot„r„∫te cump„rarea de ac˛iuni, cotarea la burs„,
ac˛ionarilor au dreptul la o indemniza˛ie stabilit„ de adunarea    v‚nzarea ∫i tranzac˛ionarea pe pia˛„ a ac˛iunilor proprii, cu
general„ a ac˛ionarilor a Companiei.                 acordul prealabil al adun„rii generale a ac˛ionarilor a
  (5) Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor are         Companiei;
urm„toarele atribu˛ii:                          o) stabile∫te plafoane valorice ∫i competen˛e de aprobare
  a) alege membrii consiliului de administra˛ie ∫i cenzorii,    a cheltuielilor;
inclusiv suplean˛ii, ∫i Ói descarc„ de activitate/Ói revoc„ la      p) nume∫te directorul Societ„˛ii ∫i Ói stabile∫te salariul;
propunerea adun„rii generale a ac˛ionarilor a Companiei, Ón        q) stabile∫te adaosurile la salariu ∫i criteriile de acordare
condi˛iile legii;                           a acestora pentru director ∫i pentru directorii executivi;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004                       5

  r) hot„r„∫te Ón orice alte probleme privind activitatea          (5) Procesul-verbal al adun„rii generale a ac˛ionarilor se
Societ„˛ii, cu excep˛ia celor care revin adun„rii generale         va scrie Óntr-un registru sigilat ∫i parafat. Procesul-verbal va
ordinare a ac˛ionarilor;                          fi semnat de pre∫edinte ∫i de secretarul care l-a Óntocmit.
  s) hot„r„∫te, cu respectarea prevederilor legale, cu privire                  ARTICOLUL 16
la Ónchirierea bunurilor pe care Societatea le are Ón
proprietate.                                Exercitarea dreptului de vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor
  (7) Propunerea/aprobarea ∫i acordul adun„rii generale a
ac˛ionarilor a Companiei pentru atribu˛iile prev„zute la           (1) Hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor se iau, de
alin. (5) lit. a) ∫i g) ∫i, respectiv, la alin. (6) lit. d), e), f), g),  regul„, prin vot deschis.
h), i), j), n) ∫i o) sunt cerute Ón perioada Ón care Compania         (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
este ac˛ionar unic.                            consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor, pentru revocarea
                                      acestora ∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la
              ARTICOLUL 14                  r„spunderea administrativ„.
      Convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor            (3) Hot„r‚rile luate de adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón
                                      condi˛iile legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar
  (1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se convoac„, ori de        ∫i pentru ac˛ionarii care nu au luat parte la aceasta sau care
c‚te ori va fi nevoie, de c„tre pre∫edintele consiliului de        au votat Ómpotriv„.
administra˛ie, de c„tre persoana desemnat„ de acesta s„ Ól
Ónlocuiasc„ sau la solicitarea adun„rii generale a ac˛ionarilor                  CAPITOLUL V
a Companiei, Ón conformitate cu prevederile legale Ón                     Consiliul de administra˛ie
vigoare.
  (2) Adun„rile generale ordinare ale ac˛ionarilor au loc cel                   ARTICOLUL 17
pu˛in o dat„ pe an, la cel mult 3 luni de la Óncheierea
exerci˛iului financiar, pentru examinarea situa˛iei financiare                    Organizarea
anuale ∫i a contului de profit ∫i pierdere pe anul precedent
                                        (1) Societatea este administrat„ de un consiliu de
∫i pentru stabilirea programului de activitate ∫i a bugetului de
                                      administra˛ie format din 5 membri, dintre care un specialist
venituri ∫i cheltuieli pe anul Ón curs.
                                      din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice ∫i cel pu˛in unul din
  (3) Adun„rile generale extraordinare ale ac˛ionarilor se        cadrul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
convoac„ la cererea ac˛ionarilor reprezent‚nd cel pu˛in o         ale∫i de adunarea general„ a ac˛ionarilor pe o perioad„ de
treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.           4 ani, cu posibilitatea de a fi reale∫i.
  (4) Convocarea va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial al
                                        (2) Conducerea executiv„ a Societ„˛ii este asigurat„ de
Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Óntr-un ziar de larg„ circula˛ie din
                                      director, numit de adunarea general„ a ac˛ionarilor, care este
localitatea Ón care se afl„ sediul Societ„˛ii. Œn perioada Ón
                                      ∫i pre∫edintele consiliului de administra˛ie.
care Compania este ac˛ionar unic, convocarea adun„rii
generale a ac˛ionarilor se va face prin coresponden˛„.             (3) C‚nd se creeaz„ un loc vacant Ón consiliul de
  (5) Convocarea va cuprinde locul ∫i data ˛inerii adun„rii       administra˛ie, adunarea general„ a ac˛ionarilor alege un nou
generale a ac˛ionarilor, precum ∫i ordinea de zi.             administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru
                                      care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
  (6) C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri pentru
                                      va fi egal„ cu perioada care a r„mas p‚n„ la expirarea
modificarea statutului, convocarea va trebui s„ cuprind„ textul
                                      mandatului predecesorului s„u.
integral al propunerilor.
  (7) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se Óntrune∫te la           (4) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te cel pu˛in o
sediul Societ„˛ii sau Ón alt loc indicat Ón convocare.           dat„ pe lun„ ∫i ori de c‚te ori este necesar, la convocarea
                                      pre∫edintelui sau la cererea unei treimi din num„rul
              ARTICOLUL 15                  membrilor s„i.
      Organizarea adun„rii generale a ac˛ionarilor            (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesar„ prezen˛a a
                                      cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor consiliului de
  (1) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale         administra˛ie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolut„ a
ordinare a ac˛ionarilor este necesar„ prezen˛a ac˛ionarilor        membrilor prezen˛i.
reprezent‚nd cel pu˛in jum„tate din capitalul social, iar           (6) Dezbaterile consiliului de administra˛ie au loc conform
hot„r‚rile trebuie s„ fie luate de ac˛ionarii care de˛in          ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de
majoritatea absolut„ din capitalul social reprezentat Ón          pre∫edinte cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de data ˛inerii ∫edin˛ei.
aceasta.                                  Acestea se consemneaz„ Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei,
  (2) Dac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor nu         Óntr-un registru sigilat ∫i parafat de pre∫edintele consiliului de
poate lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor men˛ionate la       administra˛ie. Procesul-verbal se semneaz„ de persoana care
alin. (1), adunarea general„ a ac˛ionarilor ce se va Óntruni        a prezidat ∫edin˛a ∫i de secretar.
dup„ a doua convocare poate s„ delibereze asupra                (7) Consiliul de administra˛ie poate delega unele dintre
problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adun„ri, oricare       atribu˛iile sale conducerii executive a Societ„˛ii ∫i poate
ar fi partea de capital social reprezentat„ de ac˛ionarii         recurge la consultan˛i pentru studii, analize sau expertize
prezen˛i, cu majoritate.                          necesare lu„rii unor decizii.
  (3) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale           (8) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este obligat s„
extraordinare a ac˛ionarilor sunt necesare:                pun„ la dispozi˛ie ac˛ionarilor ∫i cenzorilor, la cererea
  a) la prima convocare, prezen˛a ac˛ionarilor reprezent‚nd       acestora, orice documente legate de activitatea Societ„˛ii.
trei p„trimi din capitalul social, iar hot„r‚rile s„ fie luate cu       (9) Membrii consiliului de administra˛ie r„spund individual
votul unui num„r de ac˛ionari care s„ reprezinte cel pu˛in         sau solidar, dup„ caz, fa˛„ de Societate pentru prejudiciile
jum„tate din capitalul social;                       cauzate acesteia. Œn astfel de situa˛ii ei pot fi revoca˛i prin
  b) la convoc„rile urm„toare, prezen˛a ac˛ionarilor           hot„r‚re a adun„rii generale a ac˛ionarilor a Societ„˛ii.
reprezent‚nd jum„tate din capitalul social, iar hot„r‚rile s„ fie
luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„ reprezinte cel                    ARTICOLUL 18
pu˛in o treime din capitalul social.                           Atribu˛iile consiliului de administra˛ie
  (4) Adunarea general„ a ac˛ionarilor desemneaz„ un
secretar care s„ verifice lista de prezen˛„ a ac˛ionarilor ∫i s„        Consiliul de administra˛ie are, Ón principal, urm„toarele
Óntocmeasc„ procesul-verbal al adun„rii.                  atribu˛ii:

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004

   a) elaboreaz„ ∫i supune spre aprobare adun„rii generale        f) aprob„ opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i, potrivit
a ac˛ionarilor regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a       competen˛elor stabilite de adunarea general„ a ac˛ionarilor;
consiliului de administra˛ie;                       g) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii potrivit competen˛elor
   b) elaboreaz„ ∫i prezint„ spre avizare adun„rii generale a    acordate.
ac˛ionarilor strategia de dezvoltare, retehnologizare,           (2) Directorul poate delega o parte din atribu˛iile sale
modernizare ∫i restructurare a Societ„˛ii pe termen lung,       directorilor executivi din cadrul Societ„˛ii.
mediu ∫i scurt, care se supune spre aprobare adun„rii           (3) Competen˛ele, atribu˛iile ∫i r„spunderile directorilor
generale a ac˛ionarilor a Companiei;                  executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare ∫i
   c) elaboreaz„ proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli al  func˛ionare a Societ„˛ii.
Societ„˛ii;
   d) elaboreaz„ lista de investi˛ii, care se supune spre                  CAPITOLUL VI
aprobare adun„rii generale a ac˛ionarilor a Societ„˛ii;                     Gestiunea
   e) supune anual analizei adun„rii generale a ac˛ionarilor,
Ón termenul legal de la Óncheierea exerci˛iului financiar,                   ARTICOLUL 20
raportul cu privire la activitatea Societ„˛ii, situa˛ia financiar„            Controlul financiar preventiv
anual„ ∫i contul de profit ∫i pierdere pe anul precedent,
precum ∫i proiectul programului de activitate ∫i proiectul        (1) Societatea organizeaz„ ∫i exercit„ controlul financiar
bugetului de venituri ∫i cheltuieli ale acesteia pe anul Ón      preventiv pentru documentele ce cuprind opera˛iuni care se
curs;                                 refer„ la drepturile ∫i obliga˛iile patrimoniale, Ón faza de
   f) elaboreaz„ documenta˛iile privind structura          angajare ∫i de plat„, Ón raporturile cu alte persoane juridice
organizatoric„ ∫i aprob„ regulamentul de organizare ∫i         sau fizice.
func˛ionare a Societ„˛ii ∫i regulamentul de ordine interioar„;      (2) Controlul financiar preventiv se exercit„ prin organe
   g) aprob„ investi˛iile Societ„˛ii, Ón limita competen˛elor ∫i a  de specialitate, potrivit legii.
plafoanelor valorice stabilite de adunarea general„ a
                                                ARTICOLUL 21
ac˛ionarilor;
   h) aprob„ indicatorii tehnico-economici ∫i caietele de               Controlul financiar de gestiune
licita˛ii pentru investi˛iile pentru care i s-a acordat competen˛„
de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor;                 (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaz„ Ón
   i) aprob„ caietele de licita˛ii pentru repara˛ii capitale Ón   conformitate cu prevederile legale, prin organele de
limitele de competen˛„ stabilite de adunarea general„ a        specialitate proprii.
ac˛ionarilor;                               (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaz„, Ón
   j) aprob„ efectuarea cheltuielilor Ón limita plafoanelor     totalitate sau prin sondaj, Ón raport cu volumul, valoarea ∫i
stabilite de adunarea general„ a ac˛ionarilor;             natura bunurilor, cu posibilit„˛ile de sustragere, condi˛iile de
   k) aprob„, cu respectarea prevederilor legale, Óncheierea     p„strare ∫i gestionare, precum ∫i cu frecven˛a abaterilor
contractelor de Ónchiriere;                      constatate anterior.
   l) stabile∫te tactica ∫i strategia de marketing;           (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune,
   m) aprob„ Óncheierea sau rezilierea contractelor, potrivit    salaria˛ii au obliga˛ia:
competen˛elor acordate;                          a) s„ pun„ la dispozi˛ie registrele, coresponden˛a, actele,
   n) aprob„ proiectul contractului colectiv de munc„ ce       piesele justificative ∫i alte documente necesare controlului;
urmeaz„ a fi negociat cu reprezentan˛ii sindicatelor ∫i/sau ai       b) s„ prezinte pentru control valorile de orice fel pe care
salaria˛ilor ∫i mandateaz„ reprezentan˛ii patronatului la       le gestioneaz„ sau pe care le au Ón p„strare, care intr„ sub
negocierea contractului colectiv de munc„;               inciden˛a controlului;
   o) aprob„ tarifele pentru activit„˛ile specifice Societ„˛ii, Ón    c) s„ elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, Ón
condi˛iile legii;                           original sau Ón copii certificate;
   p) aprob„ regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale        d) s„ dea informa˛ii ∫i explica˛ii verbal ∫i Ón scris, dup„
Societ„˛ii;                              caz, Ón leg„tur„ cu problemele care formeaz„ obiectul
   q) aprob„ scoaterea din func˛iune, casarea ∫i valorificarea    controlului;
unor bunuri materiale, Ón condi˛iile legii;                e) s„ semneze, cu sau f„r„ obiec˛ii, actele de control;
   r) stabile∫te drepturile de salarizare ∫i celelalte drepturi de    f) s„ asigure sprijinul ∫i condi˛iile necesare bunei
personal pentru personalul de conducere al Societ„˛ii;         desf„∫ur„ri a controlului ∫i s„ Ó∫i dea concursul pentru
   s) nume∫te, suspend„ sau revoc„ directorii executivi ai      clarificarea constat„rilor.
Societ„˛ii ∫i le fixeaz„ salariile;                    (4) Constat„rile organelor de control financiar de gestiune
   t) hot„r„∫te ∫i Ón alte domenii legate de activitatea       se vor consemna Ón acte de control cu identificarea
Societ„˛ii;                              prevederilor legale Ónc„lcate ∫i cu stabilirea exact„ a
   u) rezolv„ orice alte probleme stabilite de adunarea       consecin˛elor economice, financiare, patrimoniale, a
general„ a ac˛ionarilor.                        persoanelor vinovate, precum ∫i a m„surilor propuse. Actele
                                    de control vor fi transmise directorului Societ„˛ii, iar periodic
              ARTICOLUL 19                se vor face inform„ri c„tre membrii consiliului de
         Atribu˛iile directorului Societ„˛ii          administra˛ie.
  (1) Œn limitele mandatului acordat de adunarea general„ a                  ARTICOLUL 22
ac˛ionarilor, directorul reprezint„ Societatea Ón raporturile cu                  Cenzorii
ter˛ii ∫i are, Ón principal, urm„toarele atribu˛ii:
  a) aplic„ strategia ∫i politicile de dezvoltare ale Societ„˛ii;    (1) Gestiunea Societ„˛ii este supravegheat„ de ac˛ionari
  b) angajeaz„, promoveaz„ ∫i concediaz„ personalul         ∫i de cenzori.
Societ„˛ii, cu excep˛ia directorilor executivi, care sunt numi˛i,     (2) Societatea are 3 cenzori ∫i 3 cenzori suplean˛i.
revoca˛i sau suspenda˛i de consiliul de administra˛ie;          (3) Cenzorii sunt ale∫i de adunarea general„ a
  c) desemneaz„ reprezentan˛ii patronatului Ón comisia de      ac˛ionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani ∫i pot fi
negociere a contractului colectiv de munc„;              reale∫i.
  d) Óncheie acte juridice, Ón numele ∫i pe seama Societ„˛ii;      (4) Cenzorii Ó∫i exercit„ personal mandatul.
  e) aprob„ opera˛iunile de v‚nzare ∫i cump„rare de           (5) Cel pu˛in unul dintre cenzori trebuie s„ fie contabil
bunuri, potrivit competen˛elor;                    autorizat Ón condi˛iile legii sau expert contabil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004                    7

  (6) Cenzorii sunt remunera˛i cu o indemniza˛ie fix„,                   ARTICOLUL 24
stabilit„ de adunarea general„ a ac˛ionarilor.                       Exerci˛iul financiar
  (7) Cenzorii au urm„toarele atribu˛ii principale:
  a) supravegheaz„ gestiunea Societ„˛ii;                Exerci˛iul financiar Óncepe la data de 1 ianuarie ∫i se
  b) verific„ dac„ situa˛ia financiar„ anual„ ∫i contul de     Óncheie la data de 31 decembrie ale fiec„rui an. Primul
profit ∫i pierdere sunt legal Óntocmite ∫i Ón concordan˛„ cu     exerci˛iu financiar Óncepe la data dob‚ndirii personalit„˛ii
registrele;                             juridice.
  c) verific„ dac„ registrele sunt corect ˛inute;                      ARTICOLUL 25
  d) verific„ dac„ evaluarea patrimoniului s-a f„cut conform
                                                Personalul
reglement„rilor legale.
  (8) Situa˛ia financiar„ anual„ ∫i contul de profit ∫i pierdere   (1) Personalul se Óncadreaz„ Ón condi˛iile legii, pe baz„
nu pot fi aprobate de adunarea general„ a ac˛ionarilor dac„     de concurs sau examen ∫i/sau prin alte forme de selec˛ie.
nu sunt Ónso˛ite de raportul cenzorilor.
                                    (2) Condi˛iile de angajare, de organizare ∫i desf„∫urare a
  (9) Cenzorii sunt obliga˛i, de asemenea:             concursurilor, a examenelor ∫i a selec˛iei personalului se
  a) s„ fac„, Ón fiecare lun„ ∫i inopinat, inspec˛ii ale casei   stabilesc prin regulamentul aprobat de consiliul de
∫i s„ verifice existen˛a titlurilor sau a valorilor care sunt    administra˛ie, precum ∫i prin contractul colectiv de munc„.
proprietatea Societ„˛ii ori care au fost primite Ón gaj, cau˛iune    (3) Personalul este supus reglement„rilor Ón vigoare,
sau depozit;                             reglement„rilor specifice emise de autoritatea de stat Ón
  b) s„ convoace adunarea general„ ordinar„ sau          domeniul transporturilor feroviare, precum ∫i regulamentului
extraordinar„ a ac˛ionarilor, atunci c‚nd nu a fost convocat„    de ordine interioar„ al Societ„˛ii.
de c„tre administratori;                        (4) Drepturile ∫i obliga˛iile salaria˛ilor se stabilesc prin
  c) s„ ia parte la adun„rile generale ordinare sau        contractul colectiv de munc„.
extraordinare ale ac˛ionarilor, inser‚nd Ón ordinea de zi
                                    (5) Personalul Societ„˛ii beneficiaz„ de facilit„˛i de
propunerile pe care le vor considera necesare;
                                   c„l„torie pe calea ferat„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i personalul
  d) s„ constate depunerea regulat„ a garan˛iei din partea     Companiei, Ón conformitate cu reglement„rile Ón vigoare.
administratorilor;
  e) s„ vegheze ca dispozi˛iile legii, ale actului constitutiv               ARTICOLUL 26
sau ale statutului s„ fie Óndeplinite de administratori ∫i de             Amortizarea mijloacelor fixe
lichidatori.
  (10) Cenzorii vor prezenta adun„rii generale a ac˛ionarilor    Consiliul de administra˛ie stabile∫te, Ón condi˛iile legii,
un raport am„nun˛it despre rezultatul verific„rilor efectuate    modul de amortizare a mijloacelor fixe.
conform alin. (9), precum ∫i despre propunerile pe care le
consider„ necesare privind situa˛ia financiar„ anual„ ∫i                   ARTICOLUL 27
repartizarea profitului. Pentru Óndeplinirea acestei obliga˛ii        Eviden˛a contabil„ ∫i situa˛ia financiar„ anual„
cenzorii vor delibera Ómpreun„, Óns„ pot face, Ón caz de
neÓn˛elegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta         (1) Societatea va ˛ine eviden˛a contabil„ Ón lei, va Óntocmi
adun„rii generale a ac˛ionarilor.                  anual situa˛ia financiar„ anual„ ∫i contul de profit ∫i pierdere,
  (11) Cenzorii vor aduce la cuno∫tin˛„ administratorilor     conform legisla˛iei Ón vigoare, av‚nd Ón vedere normele
neregulile Ón administra˛ie ∫i Ónc„lc„rile dispozi˛iilor legale ∫i  metodologice elaborate de Ministerul Finan˛elor Publice.
statutare pe care le constat„, iar cazurile mai importante le      (2) Situa˛ia financiar„ anual„ ∫i contul de profit ∫i pierdere
vor aduce la cuno∫tin˛„ adun„rii generale a ac˛ionarilor.      vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a,
  (12) Cenzorii sunt obliga˛i s„ ia parte la adun„rile       conform legii.
ordinare ∫i extraordinare ale ac˛ionarilor, put‚nd face s„ se
insereze Ón ordinea de zi propunerile pe care le vor crede                  ARTICOLUL 28
necesare.                                      Calculul ∫i repartizarea profitului
  (13) Cenzorilor le este interzis s„ comunice ac˛ionarilor,
Ón particular, sau ter˛ilor date referitoare la opera˛iunile       (1) Profitul se stabile∫te pe baza situa˛iei financiare
Societ„˛ii constatate Ón exerci˛iul mandatului lor.         anuale aprobat de adunarea general„ a ac˛ionarilor. Profitul
  (14) Cenzorii vor Ónscrie Óntr-un registru special        impozabil se stabile∫te Ón condi˛iile legii.
deliber„rile lor, precum ∫i constat„rile f„cute Ón exerci˛iul      (2) Profitul r„mas dup„ plata impozitului pe profit va fi
mandatului lor.                           repartizat potrivit hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor ∫i
  (15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de         legisla˛iei Ón vigoare.
adunarea general„ a ac˛ionarilor, cu votul cerut la adun„rile      (3) Societatea Ó∫i constituie fondul de rezerv„ ∫i alte
generale extraordinare ale ac˛ionarilor.               fonduri, Ón condi˛iile legii.
  (16) Cenzorii Óndeplinesc ∫i alte atribu˛ii prev„zute de       (4) Plata dividendelor cuvenite ac˛ionarilor se face de
lege.                                c„tre Societate, Ón condi˛iile legii, dup„ aprobarea situa˛iei
                                   financiare anuale de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.
            CAPITOLUL VII                  (5) Œn cazul Ónregistr„rii de pierderi, adunarea general„ a
              Activitatea                ac˛ionarilor va analiza cauzele ∫i va hot„rÓ Ón consecin˛„.
                                     (6) Acoperirea pierderilor se va face Ón condi˛iile legii ∫i
             ARTICOLUL 23                pe baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor.
          Finan˛area activit„˛ii proprii                       ARTICOLUL 29
  Pentru Óndeplinirea obiectului de activitate ∫i Ón                      Registrele
conformitate cu atribu˛iile stabilite, Societatea utilizeaz„
sursele de finan˛are constituite conform legii, credite bancare     Societatea va ˛ine, prin grija administratorilor, respectiv a
∫i alte surse financiare.                      cenzorilor, registrele prev„zute de lege.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004

             CAPITOLUL VIII                           ARTICOLUL 32
                                                 Litigii
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
                                    (1) Litigiile de orice fel ap„rute Óntre Societate ∫i
              ARTICOLUL 30
                                  persoane fizice sau juridice sunt de competen˛a instan˛elor
                                  judec„tore∫ti de drept comun.
           Schimbarea formei juridice            (2) Pentru solu˛ionarea litigiilor contractuale cu alte
                                  societ„˛i comerciale se poate apela ∫i la arbitraj.
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor poate                   CAPITOLUL IX
hot„rÓ schimbarea formei juridice a Societ„˛ii, cu acordul                  Dispozi˛ii finale
adun„rii generale a ac˛ionarilor Companiei, Ón condi˛iile legii.
                                               ARTICOLUL 33
              ARTICOLUL 31                (1) Prevederile prezentului statut se completeaz„ cu dispozi˛iile
                                  Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu
           Dizolvarea — Lichidarea            modific„rile ulterioare, precum ∫i ale Codului comercial.
                                    (2) Prezentul statut se poate modifica ∫i completa prin
  Dizolvarea ∫i lichidarea Societ„˛ii se vor face conform     hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor a Societ„˛ii, Ón
prevederilor legale.                        condi˛iile legii.
                                                                ANEX√*)
                                                                 la statut
                               EMBLEMA
                     Societ„˛ii Comerciale îElectrificare C.F.R.“ — S.A.
                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                          HOT√R¬RE
                privind aprobarea Planului general de m„suri preventive
                  pentru evitarea ∫i reducerea efectelor inunda˛iilor
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ Planul general de m„suri             (2) Ministerele ∫i prefec˛ii vor analiza s„pt„m‚nal stadiul
preventive pentru evitarea ∫i reducerea efectelor inunda˛iilor,   realiz„rii Planului general de m„suri preventive pentru evitarea
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta     ∫i reducerea efectelor inunda˛iilor, stabilind m„surile necesare.
hot„r‚re.                                (3) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor va sintetiza
                                  inform„rile Óntocmite de c„tre ministere ∫i prefec˛i ∫i va
  Art. 2. — (1) Ministerele ∫i celelalte organe ale
                                  prezenta periodic Guvernului un raport cu privire la
administra˛iei publice care au atribu˛ii Ón domeniu vor       realizarea Planului general de m„suri preventive pentru
ac˛iona pentru realizarea m„surilor din Planul general de      evitarea ∫i reducerea efectelor inunda˛iilor, propun‚nd
m„suri preventive pentru evitarea ∫i reducerea efectelor      m„surile corespunz„toare pentru Óncadrarea Ón termenele
inunda˛iilor, la termenele prev„zute.                stabilite.
                              PRIM-MINISTRU
                             ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                            Marian Florian S„niu˛„
                                     Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                             Gheorghe Emacu
                                    Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                             Miron Tudor Mitrea
                                    Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                               Petre Daea
                                       Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
                                           Speran˛a Maria Ianculescu
     Bucure∫ti, 13 august 2004.
     Nr. 1.286.
     *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004  9
 ANEX√
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004  15
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 783/26.VIII.2004
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
              cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 783/26.VIII.2004 con˛ine 16 pagini.       Pre˛ul de v‚nzare 17.000 lei   ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top