748 by monitorul-oficial

VIEWS: 16 PAGES: 16

									                                        PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 748               LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                               Mar˛i, 17 august 2004


                                         SUMAR


Nr.                                      Pagina  Nr.                                            Pagina

      HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                          2003, precum ∫i a amendamentelor convenite prin
1.232. — Hot„r‚re pentru aprobarea Protocolului dintre                     schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la
                                                12 ianuarie 2004, respectiv la Bucure∫ti la 30
    Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i
                                                ianuarie 2004 ∫i 10 februarie 2004, Óntre Guvernul
    Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul
                                                Rom‚niei, Banca European„ de Investi˛ii ∫i
    Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la                      Societatea Comercial„ de Transport cu Metroul
    Bucure∫ti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea                    Bucure∫ti îMetrorex“ — S.A., la Acordul de
    Memorandumului de Ón˛elegere dintre Agen˛ia                       Ómprumut dintre Rom‚nia, Banca European„ de
    Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i                   Investi˛ii ∫i Societatea Comercial„ de Transport cu
    Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor                     Metroul Bucure∫ti îMetrorex“ — S.A. privind
    Unite pentru Dezvoltare privind Programul na˛ional                   finan˛area Proiectului de modernizare a metroului
    multianual pe perioada 2002—2005 de Ónfiin˛are ∫i                    Bucure∫ti, etapa a II-a, semnat la Bucure∫ti la
    dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de                       6 noiembrie 2000 ....................................................        4–8
    afaceri ∫i a Acordului de cofinan˛are dintre Agen˛ia
    Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i                1.259. — Hot„r‚re privind acordarea unui ajutor ............                8–9
    Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor                  1.260. — Hot„r‚re privind acordarea unui ajutor ............                 9
    Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucure∫ti la
    14 octombrie 2003 ..................................................    2       ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
Protocol Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici                    ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
    ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul                549/145.066. — Ordin al ministrului agriculturii, p„durilor
    Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare pentru                        ∫i dezvolt„rii rurale ∫i al ministrului finan˛elor
    modificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre                     publice privind acordarea de prime la exportul de
    Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i                     vinuri .........................................................................  10–11
    Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul
    Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul               1.153. — Ordin al ministrului finan˛elor publice pentru
    na˛ional multianual pe perioada 2002—2005 de                      aprobarea Normelor metodologice privind
    Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de incubatoare tehnologice                   Ónregistrarea Ón contabilitatea Ministerului Finan˛elor
    ∫i de afaceri ∫i a Acordului de cofinan˛are dintre                   Publice a titlurilor de participare de˛inute de
    Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i                     Rom‚nia      la    Banca      European„        pentru
    Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul                     Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i la Banca pentru
    Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la                     Comer˛ ∫i Dezvoltare a M„rii Negre .....................              12–14
    Bucure∫ti la 14 octombrie 2003 ∫i aprobate prin
    Hot„r‚rea Guvernului nr. 173/2004, publicat„ Ón                      ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
    Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 193                 1.389. — Hot„r‚re privind retragerea autoriza˛iei de
    din 4 martie 2004 ...................................................          func˛ionare a Cooperativei de credit ŒNFR√fiIREA
1.237. — Hot„r‚re pentru aprobarea amendamentului                       AM√R√™TI ...............................................................      14–15
    convenit prin schimbul de scrisori semnate la                  1.390. — Hot„r‚re privind retragerea autoriza˛iei de
    Luxemburg la 5 noiembrie 2002, respectiv la                       func˛ionare a Cooperativei de credit LOVI™TEA
    Bucure∫ti la 5 decembrie 2002 ∫i 13 ianuarie                      BREZOI ....................................................................    15–16
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004

    HOT√R¬RI            ALE      GUVERNULUI                ROM¬NIEI
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
   pentru aprobarea Protocolului dintre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii
 ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti
  la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Agen˛ia Na˛ional„
   pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor Unite
  pentru Dezvoltare privind Programul na˛ional multianual pe perioada 2002—2005 de Ónfiin˛are
 ∫i dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de afaceri ∫i a Acordului de cofinan˛are dintre Agen˛ia
 Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor
          Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucure∫ti la 14 octombrie 2003
     Œn temeiul prevederilor art. 18 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, ∫i al
art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 113/1991, cu complet„rile ulterioare,
    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ Protocolul dintre Agen˛ia Na˛ional„     Art. 2. — Contribu˛ia Agen˛iei Na˛ionale pentru
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din     Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie la Programul
Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare,     na˛ional multianual pe perioada 2002—2005 de Ónfiin˛are ∫i
semnat la Bucure∫ti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea    dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de afaceri se
Memorandumului de Ón˛elegere dintre Agen˛ia Na˛ional„      asigur„ de la bugetul de stat, fiind alocat„ cu aceast„
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din     destina˛ie Ón bugetul Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi
                                 Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, prin bugetul Cancelariei
Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare
                                 Primului-Ministru.
privind Programul na˛ional multianual pe perioada 2002—       Art. 3. — Procedura de implementare a Programului
2005 de Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de incubatoare tehnologice   multianual pe perioada 2002—2005 de Ónfiin˛are ∫i
∫i de afaceri ∫i a Acordului de cofinan˛are dintre Agen˛ia    dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de afaceri,
Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie  cuprins„ Ón documentul de proiect, se aprob„ prin ordin al
din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru         pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la 14 octombrie 2003.      Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                        Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
                                    pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
                                          Eugen Ovidiu Chirovici
                                       ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                            Alin Teodorescu
                                         p. Ministrul afacerilor externe,
                                            George Ciamba,
                                            secretar de stat
                                         p. Ministrul finan˛elor publice,
                                           Gheorghe Gherghina,
                                            secretar de stat
    Bucure∫ti, 5 august 2004.
    Nr. 1.232.

                           PROTOCOL
 Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor Unite
pentru Dezvoltare pentru modificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici
  ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul na˛ional
 multianual pe perioada 2002—2005 de Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de afaceri ∫i a Acordului
 de cofinan˛are dintre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul
 Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucure∫ti la 14 octombrie 2003 ∫i aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
         nr. 173/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 193 din 4 martie 2004
     Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia (ANIMMC) ∫i Programul Na˛iunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD),
     av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 pct. 8.3 din Memorandumul de Ón˛elegere dintre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia (ANIMMC) ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
privind Programul na˛ional multianual pe perioada 2002—2005 de Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004                           3

afaceri ∫i ale art. IX din Acordul de cofinan˛are dintre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
din Rom‚nia ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare,
    au convenit urm„toarele:
               ARTICOLUL I                     Contribu˛ia pentru anul 2004 va fi depus„ Ón contul
  Memorandumul de Ón˛elegere dintre Agen˛ia Na˛ional„            bancar Ón lei al PNUD Nr. 825007008 deschis la Citibank
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din            Rom‚nia, Ón termen de 5 zile lucr„toare de la data
Rom‚nia (ANIMMC) ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru             notific„rii de c„tre ANIMMC a public„rii Ón Monitorul Oficial
Dezvoltare (PNUD) privind Programul na˛ional multianual pe          al Rom‚niei, Partea I, a ordinului pre∫edintelui Agen˛iei
perioada 2002—2005 de Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de               Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
incubatoare tehnologice ∫i de afaceri se modific„ astfel:           pentru aprobarea documentului de proiect referitor la
  1. La articolul 1, punctul 1.2 va avea urm„torul cuprins:         procedura de implementare a programului.
  î1.2. Scopul acestui memorandum de Ón˛elegere este s„             Pentru anul 2005, Donatorul va contribui la fondul
stabileasc„ termenii ∫i condi˛iile cooper„rii dintre PNUD ∫i         PNUD pentru implementarea proiectului de Ónfiin˛are ∫i
ANIMMC Ón vederea implement„rii Ón anii 2004 ∫i 2005 a            dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de afaceri Ón
Programului na˛ional multianual pe perioada 2002—2005 de           cadrul Programului cu suma ce va fi specificat„ Ón
Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de           documentul de proiect, care se va aproba anual prin ordin
afaceri, denumit Ón continuare Program.“                   al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici
  2. La articolul 2, punctele 2.2., 2.3. ∫i 2.4 vor avea          ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
urm„torul cuprins:
  î2.2. Suma cu care va contribui fiecare parte Ón cadrul            Contribu˛ia pentru anul 2005 va fi depus„ Ón contul
Programului pentru anii 2004 ∫i 2005 va fi specificat„ Ón           bancar Ón lei al PNUD Nr. 825007008 deschis la Citibank
documentul proiect, care se va aproba anual prin ordin al           Rom‚nia, Ón termen de 5 zile lucr„toare de la data
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i         public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a
Mijlocii ∫i Coopera˛ie.                            ordinului pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi
  2.3. Contribu˛ia ANIMMC pentru anul 2004 este de 10            Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie pentru aprobarea documentului
miliarde lei, respectiv echivalentul Ón dolari S.U.A.*), Ón          de proiect, referitor la procedura de implementare a
conformitate cu prevederile din anexa nr. 3/12/23 la Legea          programului. Efectuarea transferului contribu˛iei Donatorului
bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 ∫i a acordului          pe anul 2005 Ón contul bancar al PNUD va fi notificat„ de
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i PNUD.                       c„tre ANIMMC.
  2.4. Contribu˛ia PNUD pentru implementarea proiectului            Œn cazul aloc„rii suplimentare de fonduri de la bugetul
pe perioada derul„rii proiectului este de 10% din contribu˛ia         de stat sau din alte surse atrase, destinate implement„rii
ANIMMC, Ón conformitate cu prevederile art. I din Acordul           Programului, pe perioada derul„rii proiectului se vor semna
de cofinan˛are dintre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi         amendamente la prezentul acord sau p„r˛ile se vor informa
Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia ∫i Programul            reciproc prin scrisori oficiale cu privire la datele ∫i sumele
Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hot„r‚rea          ce vor fi transferate Ón contul bancar al PNUD
Guvernului nr. 173/2004, pentru anul 2004, este                Nr. 825007008 deschis la Citibank Rom‚nia, scrisori ce
reprezentat„ de echivalentul Ón dolari S.U.A.*) al sumei de          urmeaz„ a face parte integrant„ din acest acord.
1 miliard lei.“                                  Contribu˛ia PNUD pentru implementarea proiectului pe
  3. La articolul 3, punctul 3.3 va avea urm„torul cuprins:         perioada derul„rii acestuia este de 10% din contribu˛ia
  î3.3. La data primirii de c„tre PNUD a notific„rii scrise         ANIMMC alocat„ de la bugetul de stat. Activit„˛ile
prin care ANIMMC comunic„ faptul c„ au fost Óndeplinite            proiectului planificate sunt condi˛ionate de primirea
toate procedurile legale interne necesare pentru intrarea Ón         contribu˛iei ANIMMC.“
vigoare a prezentului memorandum de Ón˛elegere, a                 2. La articolul III, punctul 2.1 se abrog„.
documentului de proiect ∫i a acordului de cofinan˛are,              3. Articolul IX va avea urm„torul cuprins:
PNUD va demara procedurile privind implementarea                 îPrezentul acord poate fi modificat printr-un schimb de
Programului pentru anii 2004 ∫i 2005.“                    scrisori Óntre Donator ∫i PNUD, f„r„ aprobarea Guvernului
  4. La articolul 8, punctul 8.3 va avea urm„torul cuprins:         Rom‚niei. Coresponden˛a purtat„ Ón acest scop va deveni
  î8.3. Prezentul memorandum de Ón˛elegere poate fi             parte integrant„ a prezentului acord.“
modificat oric‚nd prin protocol, cu consim˛„m‚ntul scris al            4. La articolul X, punctul 2 va avea urm„torul cuprins:
ambelor p„r˛i, f„r„ aprobarea Guvernului Rom‚niei.“                î2. Prezentul acord este valabil p‚n„ la data de
               ARTICOLUL II                   31 decembrie 2005. Durata de valabilitate poate fi
  Acordul de cofinan˛are dintre Agen˛ia Na˛ional„ pentru          prelungit„ prin acordul p„r˛ilor. Dup„ data Óncet„rii
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia           valabilit„˛ii prezentului acord, PNUD va contiunua s„
(ANIMMC) ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare           administreze pl„˛ile neefectuate ∫i obliga˛iile asumate Ón
(PNUD) se modific„ astfel:                          decursul implement„rii proiectului, existente la data Óncet„rii
  1. La articolul I, punctul 1 va avea urm„torul cuprins:          valabilit„˛ii prezentului acord, p‚n„ la finalizarea activit„˛ilor
  î1. Œn conformitate cu data stabilit„ pentru efectuarea          legate de proiect.“
pl„˛ii, a∫a cum se men˛ioneaz„ mai jos, Donatorul va               Noi, subsemna˛ii, conform Ómputernicirii cu care am fost
contribui Ón anul 2004 cu suma de 10 miliarde lei la fondul          Ónvesti˛i, am semnat prezentul protocol, redactat Ón dou„
PNUD pentru implementarea proiectului de Ónfiin˛are ∫i            exemplare originale, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, ambele
dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de afaceri Ón            texte fiind egal autentice. Œn caz de divergen˛e de
cadrul Programului.                              interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

         Din partea Agen˛iei Na˛ionale                      Din partea Programului Na˛iunilor Unite
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie din Rom‚nia                   pentru Dezvoltare,
          Eugen Ovidiu Chirovici,                             Soknan Han Jung,
              pre∫edinte                               reprezentant rezident

     *) Cursul de schimb utilizat pentru conversia leu—USD este cursul Na˛iunilor Unite, valabil la data notific„rii de c„tre ANIMMC a public„rii Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a documentelor referitoare la procedura de implementare a proiectului.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004

                         GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
  pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg
    la 5 noiembrie 2002, respectiv la Bucure∫ti la 5 decembrie 2002 ∫i 13 ianuarie 2003,
   precum ∫i a amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg
     la 12 ianuarie 2004, respectiv la Bucure∫ti la 30 ianuarie 2004 ∫i 10 februarie 2004,
 Óntre Guvernul Rom‚niei, Banca European„ de Investi˛ii ∫i Societatea Comercial„ de Transport
     cu Metroul Bucure∫ti îMetrorex“ — S.A., la Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia,
  Banca European„ de Investi˛ii ∫i Societatea Comercial„ de Transport cu Metroul Bucure∫ti
   îMetrorex“ — S.A. privind finan˛area Proiectului de modernizare a Metroului Bucure∫ti,
             etapa a II-a, semnat la Bucure∫ti la 6 noiembrie 2000
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 5 din Legea nr. 438/2001 pentru ratificarea Acordului de
Ómprumut dintre Rom‚nia, Banca European„ de Investi˛ii ∫i Societatea Comercial„ de Transport cu Metroul Bucure∫ti
îMetrorex“ — S.A. privind finan˛area Proiectului de modernizare a metroului Bucure∫ti, etapa a II-a, semnat la Bucure∫ti
la 6 noiembrie 2000, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit prin    Transport cu Metroul Bucure∫ti îMetrorex“ — S.A., la
schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 5 noiembrie   Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia, Banca European„ de
2002, respectiv la Bucure∫ti la 5 decembrie 2002 ∫i      Investi˛ii ∫i Societatea Comercial„ de Transport cu Metroul
13 ianuarie 2003, precum ∫i a amendamentelor convenite
                               Bucure∫ti îMetrorex“ — S.A. privind finan˛area Proiectului
prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la
12 ianuarie 2004, respectiv la Bucure∫ti la 30 ianuarie    de modernizare a Metroului Bucure∫ti, etapa a II-a, semnat
2004 ∫i 10 februarie 2004, Óntre Guvernul Rom‚niei, Banca   la Bucure∫ti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea
European„ de Investi˛ii ∫i Societatea Comercial„ de      nr. 438/2001.
                           PRIM-MINISTRU
                          ADRIAN N√STASE
                                          Contrasemneaz„:
                                       p. Ministrul finan˛elor publice,
                                         Gheorghe Gherghina,
                                           secretar de stat
                                 p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                           Traian Panait,
                                           secretar de stat
                                       p. Ministrul afacerilor externe,
                                        Bogdan Lucian Aurescu,
                                           secretar de stat
    Bucure∫ti, 5 august 2004.
    Nr. 1.237.

                                                Banca European„ de Investi˛ii

    Societatea Comercial„ de Transport cu Metroul Bucure∫ti — îMetrorex“ — S.A.
    Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
    79917 Bucure∫ti
    Rom‚nia

    Œn aten˛ia domnului Marius L„p„dat, director general

    a fi succesiv remis„
    Ministerului Finan˛elor Publice
    Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
    70060 Bucure∫ti
    Rom‚nia

    Œn aten˛ia domnului Mihai Nicolae T„n„sescu, ministrul finan˛elor publice

    Luxemburg, 5 noiembrie 2002.       JU/OPS/KM/GDS/cr          JU Nr. 1985

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004                          5

    Prin po∫t„
    Subiect: Rom‚nia — Proiectul de modernizare a Metroului Bucure∫ti, etapa a II-a (FI Nr. 20.780)
    Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia, Banca European„ de Investi˛ii ∫i Societatea Comercial„ de Transport cu
Metroul Bucure∫ti — îMetrorex“ — S.A., datat 6 noiembrie 2000 (denumit Ón continuare Contractul de finan˛are)
     Amendamentul nr. 1
    Stima˛i domni,
    Cu privire la cererea dumneavoastr„ datat„ 12 august 2002, prin prezenta accept„m amendarea sus-
men˛ionatului Contract de finan˛are Ón ceea ce prive∫te modificarea defini˛iei componentei materialului rulant din Proiect.
Termenii defini˛i Ón Contractul de finan˛are vor avea acela∫i con˛inut ca ∫i p‚n„ acum.
    Œn consecin˛„, Contractul de finan˛are va fi amendat dup„ cum urmeaz„:
    Anexa A — Descrierea tehnic„ va fi Ónlocuit„ cu anexa la aceast„ scrisoare.

     Bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950 Luxembourg tel. (+352) 4379-1 fax (+352) 437704
     Tx (+) 3530 bnkeu lu Videoconferin˛„ (+352) 439367 Internet www.bei.org alias www.eib.org

     To˛i ceilal˛i termeni ∫i condi˛ii din Contractul de finan˛are vor r„m‚ne neschimbate.
     V„ rug„m s„ ave˛i amabilitatea s„ semna˛i acest amendament prin ini˛ializarea fiec„rei pagini (inclusiv a anexei A)
∫i prin contrasemnarea ∫i datarea fiec„rui exemplar original al acestei scrisori Ón locurile indicate mai jos. De asemenea,
v„ rug„m s„ ave˛i amabilitatea s„ face˛i demersurile necesare, astfel Ónc‚t Ministerul Finan˛elor Publice s„ consimt„
asupra modific„rilor prin ini˛ializarea ∫i semnarea Ón punctele indicate, inser‚nd data semn„rii, ∫i apoi s„ ne transmite˛i o
copie prin fax, iar cele dou„ originale ale scrisorii s„ fie trimise prin curier.

                                Cu stim„,
                            Banca European„ de Investi˛ii
                          R. Saerbeck      G. D. Spota
     De acord,
     Œn numele îMetrorex“ — S.A.
     Marius Ionel L„p„dat, director general
     Bucure∫ti, 5 decembrie 2002.

     De acord,
     Ón numele Rom‚niei
     Mihai Nicolae T„n„sescu, ministrul finan˛elor publice
     Bucure∫ti, 13 ianuarie 2003.

                                                                       ANEXA A
                              DESCRIERE TEHNIC√
     Rom‚nia — Proiect de modernizare a Metroului Bucure∫ti, etapa a II-a
     Proiectul const„ Ón conservarea infrastructurii unei extensii a unei linii de metrou ∫i Ón modernizarea a 40 de
trenuri de metrou existente. Principalele caracteristici ale fiec„rei componente sunt:
     Componenta A: Finalizarea lucr„rilor de construc˛ie pentru conservarea infrastructurii existente de la sta˛ia Nicolae
            Grigorescu la Linia de Centur„
     Observa˛ie:
     Œnainte de Ónceperea lucr„rilor ∫i datorit„ stadiului actual al infrastructurii, este necesar„ elaborarea unui raport
tehnic cu privire la actualul stadiu al tunelelor. Raportul trebuie Óntocmit de un expert interna˛ional recunoscut Ón domeniul
tunelelor ∫i problemelor geotehnice ∫i trebuie s„ includ„ o revizuire a costului estimativ ∫i un plan de lucru detaliat.
    Infrastructura cuprinde 4 sta˛ii: Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie 1918, Policolor ∫i Linia de Centur„, iar
caracteristicile de baz„ ale tunelului sunt:
            Tunel                     Tip                  Lungime (m)    Finalizare*)

 Leg„tura cu re˛eaua existent„              Rectangular                      448        50%
 Nicolae Grigorescu                   Sta˛ie                        255        0%
 Trecere                         Rectangular                      80        0%
 Nicolae Grigorescu—1 Decembrie 1918           Circular                       935       100%
 1 Decembrie 1918                    Sta˛ie                        168        80%
 Trecere                         Circular                       289       100%
 1 Decembrie 1918—I.O.R.                 Rectangular                      812       100%
 I.O.R.—Policolor                    Circular                       407       100%
 Policolor                        Sta˛ie                        168        35%
 Trecere                         Circular                       391       100%
 Policolor—Linia de Centur„               Rectangular                      400        40%
 Policolor                        Sta˛ie + Cap„t                    400       100%

     *) Finalizarea se refer„ la starea infrastructurii Ón momentul abandon„rii lucr„rilor Ón anul 1993. Deteriorarea survenit„ de la aceast„ dat„
nu este evaluat„.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004

    Lungimea total„ a infrastructurii este de 4.753 m ∫i lucr„rile neefectuate de conservare constau, Ón principal, Ón:
    • Lucr„ri preg„titoare:
    — pomparea apei ∫i cur„˛area infrastructurii existente;
    — aspecte/m„suri de siguran˛„ legate de acestea.
    • Lucr„ri civile:
    — construc˛ia pere˛ilor turna˛i;
    — excav„ri;
    — cl„direa structurilor din beton;
    — tencuire ini˛ial„;
    — refacerea suprafe˛ei de rulare Ón vederea furniz„rii condi˛iilor standard pentru traficul obi∫nuit, de tramvaie ∫i
de c„l„tori1).
    • Echipament:
    — sistem de pompare a apei;
    — alimentare cu energie;
    — sistem de ventila˛ie.

    Componenta B: Modernizarea a 40 de trenuri (240 de vagoane Ón total) din parcul existent de material rulant ∫i modernizarea
           sistemului de semnalizare ∫i control al circula˛iei trenurilor
     Principalele lucr„ri ce vor fi efectuate fiec„rui vagon constau Ón:
     — fiabilizarea boghiului, incluz‚nd motoare de trac˛iune noi asincrone, de curent alternativ;
     — Ónlocuirea ac˛ion„rii clasice cu ac˛ionare Ón curent alternativ, incluz‚nd canale de cabluri ∫i cablaje conexiuni
noi, Ómbun„t„˛irea componentelor de siguran˛„ ∫i control;
     — modernizarea serviciilor auxiliare, incluz‚nd un nou convertizor static, Ónlocuirea instala˛iilor de ac˛ionare a
u∫ilor de acces pentru pasageri, Ónlocuirea sistemului de producere a aerului comprimat, echipament de aer condi˛ionat Ón
cabina de conducere;
     — Ómbun„t„˛irea general„ a sistemului de fr‚nare, incluz‚nd sisteme de control ∫i securitate;
     — Ónlocuirea dispozitivelor de siguran˛„ a traficului cu un sistem automat de protec˛ie a trenului (ATP-ATO), Ón
scopul alinierii la cele mai Ónalte criterii interna˛ionale privind sistemul de control al siguran˛ei trenului;
     — efectuarea de lucr„ri de modernizare Ón salonul pasagerilor, incluz‚nd sistem de protec˛ie incendiu, ventila˛ie
for˛at„ ∫i alte componente, Ón scopul asigur„rii unor standarde ridicate de confort al c„l„torilor.
     Alte lucr„ri ce vor fi efectuate la nivelul infrastructurii sunt urm„toarele:
     — modernizarea echipamentului electric ∫i electronic instalat pe magistralele 1 ∫i 3 pentru asigurarea
compatibilit„˛ii depline Óntre materialul rulant modernizat ∫i noul sistem ATP-ATO;
     — modernizarea atelierelor existente pentru asigurarea tuturor activit„˛ilor standard de Óntre˛inere Ón conformitate
cu noile cerin˛e ale trenurilor.
     Proiectul va fi finalizat ∫i pus integral Ón func˛iune conform urm„torului calendar:
     — lucr„rile de conservare a infrastructurii, Ón prima jum„tate a anului 2004;
     — lucr„rile de modernizare a materialului rulant, Ónainte de finele anului 2006.    1)  Aceste lucr„ri vor fi efectuate Ón colaborare cu Prim„ria Municipiului Bucure∫ti.

                                                 Banca European„ de Investi˛ii
    Societatea Comercial„ de Transport cu Metroul Bucure∫ti — îMetrorex“ — S.A.
    Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
    79917 Bucure∫ti
    Rom‚nia

    Œn aten˛ia domnului Marius L„p„dat, director general

    a fi succesiv remis„
    Ministerului Finan˛elor Publice
    Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
    70060 Bucure∫ti
    Rom‚nia
    Œn aten˛ia domnului Mihai Nicolae T„n„sescu, ministrul finan˛elor publice
    Luxemburg, 12 ianuarie 2004 JU/OPS/RB/nd/sl                               JU Nr. 48

    Subiect: Rom‚nia — Proiectul de modernizare a Metroului Bucure∫ti, etapa a II-a (FI Nr. 20.780)
    Subiect: Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia, Banca European„ de Investi˛ii ∫i Societatea Comercial„ de
         Transport cu Metroul Bucure∫ti — îMetrorex“ — S.A., datat 6 noiembrie 2000 (denumit Ón continuare
         Contractul de finan˛are)
    Amendamentul nr. 2
    Stima˛i domni,
    Cu privire la cererea dumneavoastr„ datat„ 22 august 2003, prin prezenta accept„m amendarea sus-
men˛ionatului Contract de finan˛are Ón ceea ce prive∫te modificarea defini˛iei componentei materialului rulant, descris„ la

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004                            7

punctul 4 din preambulul Contractului de finan˛are, precum ∫i modificarea Descrierii tehnice a Proiectului. Termenii defini˛i
Ón Contractul de finan˛are vor avea acela∫i con˛inut ca ∫i p‚n„ acum.
    Œn consecin˛„ Contractul de finan˛are va fi amendat dup„ cum urmeaz„:
    1. Punctul 4 din preambulul Contractului de finan˛are va fi amendat ∫i va avea urm„toarea form„:
    î4. Œmprumutatul a propus ini˛ierea unui proiect, denumit Ón cele ce urmeaz„ Proiectul, care se va realiza de
c„tre Metrorex, cuprinz‚nd Óncheierea lucr„rilor de construc˛ii pentru conservarea infrastructurii existente Ón re˛eaua de
metrou, precum ∫i achizi˛ia ∫i punerea Ón func˛iune a 20 de noi trenuri de metrou, dup„ cum se arat„ Ón descrierea
tehnic„ din anexa A (denumit„ Ón continuare Descrierea tehnic„).“
    2. Anexa A — Descrierea tehnic„ va fi Ónlocuit„ cu anexa la aceast„ scrisoare.

     Bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950 Luxembourg tel. (+352) 4379-1 fax (+352) 437704
     Tx (+) 3530 bnkeu lu Videoconferin˛„ (+352) 439367 Internet www.bei.org alias www.eib.org

     To˛i ceilal˛i termeni ∫i condi˛ii din Contractul de finan˛are vor r„m‚ne neschimbate.
     V„ rug„m s„ ave˛i amabilitatea s„ semna˛i acest amendament prin ini˛ializarea fiec„rei pagini (inclusiv a anexei A)
∫i prin contrasemnarea ∫i datarea fiec„rui exemplar original al acestei scrisori Ón locurile indicate mai jos. De asemenea,
v„ rug„m s„ ave˛i amabilitatea s„ face˛i demersurile necesare astfel Ónc‚t Ministerul Finan˛elor Publice s„ consimt„
asupra modific„rilor prin ini˛ializarea ∫i semnarea Ón punctele indicate, inser‚nd data semn„rii ∫i apoi s„ ne transmite˛i o
copie prin fax, iar cele dou„ originale ale scrisorii s„ fie trimise prin curier.

                                 Cu stim„,
                             Banca European„ de Investi˛ii
                           R. Saerbeck      G. D. Spota
     De acord,
     Œn numele îMetrorex“ — S.A.
     Marius Ionel L„p„dat, director general
     Bucure∫ti, 30 ianuarie 2004.
     De acord,
     Œn numele Rom‚niei
     Mihai Nicolae T„n„sescu, ministrul finan˛elor publice
     Bucure∫ti, 10 februarie 2004.
                                                                         ANEXA A

                        DESCRIERE TEHNIC√
                Rom‚nia — Proiect de modernizare a Metroului Bucure∫ti, etapa a II-a
     Proiectul const„ Ón finalizarea lucr„rilor de construc˛ii pentru securizarea infrastructurii liniilor de metrou, precum ∫i
Ón achizi˛ia ∫i punerea Ón func˛iune a 20 de trenuri noi de metrou. Principalele caracteristici ale fiec„rei componente sunt:
     Componenta A: Finalizarea lucr„rilor de construc˛ie pentru conservarea infrastructurii existente de la sta˛ia
             Nicolae Grigorescu la Linia de Centur„
     Observa˛ie:
     Œnainte de Ónceperea lucr„rilor ∫i datorit„ stadiului actual al infrastructurii, este necesar„ elaborarea unui raport
tehnic cu privire la actualul stadiu al tunelelor. Raportul trebuie Óntocmit de un expert interna˛ional recunoscut Ón domeniul
tunelelor ∫i problemelor geotehnice ∫i trebuie s„ includ„ o revizuire a costului estimativ ∫i un plan de lucru detaliat.
     Infrastructura cuprinde 4 sta˛ii: Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie 1918, Policolor ∫i Linia de Centur„, iar
caracteristicile de baz„ ale tunelului sunt:
            Tunel                      Tip                  Lungime (m)     Finalizare*)

 Leg„tura cu re˛eaua existent„              Rectangular                       448        50%
 Nicolae Grigorescu                    Sta˛ie                         255         0%
 Trecere                         Rectangular                       80         0%
 Nicolae Grigorescu—
 1 Decembrie 1918                     Circular                        935       100%
 1 Decembrie 1918                     Sta˛ie                         168        80%
 Trecere                         Circular                        289       100%
 1 Decembrie 1918—I.O.R.                 Rectangular                       812       100%
 I.O.R.—Policolor                     Circular                        407       100%
 Policolor                        Sta˛ie                         168        35%
 Trecere                         Circular                        391       100%
 Policolor—Linia de Centur„                Rectangular                       400        40%
 Policolor                        Sta˛ie+cap„t                      400       100%
     *) Finalizarea se refer„ la starea infrastructurii Ón momentul abandon„rii lucr„rilor Ón anul 1993. Deteriorarea survenit„ de la aceast„ dat„ nu
este evaluat„.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004

    Lungimea total„ a infrastructurii este de 4.753 m ∫i lucr„rile neefectuate de conservare constau Ón principal Ón:
    • Lucr„ri preg„titoare:
    — pomparea apei ∫i cur„˛area infrastructurii existente;
    — aspecte/m„suri de siguran˛„ legate de acestea.
    • Lucr„ri civile:
    — construc˛ia pere˛ilor turna˛i;
    — excav„ri;
    — cl„direa structurilor din beton;
    — tencuire ini˛ial„;
    — refacerea suprafe˛ei de rulare Ón vederea furniz„rii condi˛iilor standard pentru traficul obi∫nuit, de tramvaie ∫i
de c„l„tori1).
    • Echipament:
    — sistem de pompare a apei;
    — alimentare cu energie;
    — sistem de ventila˛ie.

    1)  Aceste lucr„ri vor fi efectuate Ón colaborare cu Prim„ria Municipiului Bucure∫ti.

    COMPONENTA B: Achizi˛ionarea ∫i punerea Ón func˛iune a 20 de noi trenuri (Ón total 120 de vagoane) pentru Ónnoirea parcului existent de
           material rulant ∫i modernizarea sistemului de semnalizare ∫i control al circula˛iei trenurilor
    Principalele caracteristici tehnice ale parcului rulant sunt urm„toarele:
    • Componen˛a trenului         — fiecare tren este compus din 6 vagoane
    • Lungimea trenului          — aproximativ 114 m
    • L„˛imea maxim„           — 3,10 m
    • Capacitate (nominal„)        — 1.200 de pasageri/tren, din care 200/210 a∫eza˛i
    • Boghiu               — tip bimotor
    • Motoare de trac˛iune        — asincron trifazate
    • Sistem de fr‚nare          — electrodinamic cu recuperarea energiei
                       — electropneumatic
    • Aer condi˛ionat           — Ón cabina de conducere
    • Control ∫i comenzi         — instala˛ie ATO (op˛ional)
                       — instala˛ie ATP
                       — supraveghere automat„
                       — Ónregistrarea automat„ a parametrilor de exploatare.
    Alte lucr„ri ce vor fi efectuate la nivelul infrastructurii sunt urm„toarele:
    • Modernizarea echipamentului electric ∫i electronic instalat pe magistralele 1 ∫i 3 pentru asigurarea compatibilit„˛ii
depline Óntre materialul rulant modernizat ∫i noul sistem ATP–ATO.
    • Modernizarea atelierelor existente pentru asigurarea tuturor activit„˛ilor standard de Óntre˛inere, Ón conformitate cu
noile cerin˛e ale trenurilor.
    Proiectul va fi finalizat ∫i pus integral Ón func˛iune conform urm„torului calendar:
    — lucr„rile de conservare a infrastructurii, Ón prima jum„tate a anului 2004;
    — lucr„rile de modernizare a materialului rulant, Ónainte de finele anului 2006.


                                GUVERNUL ROM¬NIEI

                               HOT√R¬RE
                            privind acordarea unui ajutor
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) ∫i
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, precum ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 374/2001,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„             (2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de 120.000 dolari S.U.A., pentru efectuarea transplantului           de stat, dup„ cum urmeaz„:
medular ∫i a tratamentului medical aferent Ón str„in„tate,            a) Ministerul S„n„t„˛ii va aloca suma de 40.000 dolari
domnului Avramescu Sorin, Ón v‚rst„ de 42 de ani,               S.U.A.;
domiciliat Ón Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918 bl. 122,              b) Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
sc. 1, et. 2, ap. 4, jude˛ul Hunedoara.                    aloca suma de 80.000 dolari S.U.A.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004                    9

  (3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din     str„in„tate va fi transferat„ de c„tre Direc˛ia pentru dialog,
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de s„n„tate    familie ∫i solidaritate social„ a jude˛ului Hunedoara Direc˛iei
public„ a jude˛ului Hunedoara, c‚t ∫i din bugetul        de s„n„tate public„ a jude˛ului Hunedoara, la solicitarea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin   acesteia.
Direc˛ia pentru dialog, familie ∫i solidaritate social„ a      Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
jude˛ului Hunedoara, la cursul de schimb valutar al B„ncii    celei utilizate pentru achitarea integral„ a transplantului
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„       medular ∫i a tratamentului medical Ón str„in„tate revin
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.           Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de s„n„tate public„ a
  (4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,      jude˛ului Hunedoara, care va efectua plata ∫i va certifica
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea       documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de
transplantului medular ∫i a tratamentului medical aferent Ón   servicii medicale din str„in„tate.

                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                           Contrasemneaz„:
                                    Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                          Dan Mircea Popescu
                                           Ministrul s„n„t„˛ii,
                                            Ovidiu BrÓnzan
                                         Ministrul finan˛elor publice,
                                         Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 13 august 2004.
    Nr. 1.259.

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                          HOT√R¬RE
                      privind acordarea unui ajutor
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) ∫i
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, precum ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 374/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„      (3) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
de 25.920 euro pentru continuarea tratamentului medical     Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru continuarea
posttransplant Ón str„in„tate, domnului Gherghina R„zvan     tratamentului medical posttransplant Ón str„in„tate va fi
Mihai, Ón v‚rst„ de 21 de ani, domiciliat Ón municipiul     transferat„ de Direc˛ia pentru dialog, familie ∫i solidaritate
Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu bl. P13, sc. C, et. 2, ap. 9,  social„ a jude˛ului Arge∫ c„tre Direc˛ia de s„n„tate public„
jude˛ul Arge∫.                          a jude˛ului Arge∫, la solicitarea acesteia.
  (2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se va acorda Ón lei ∫i va    Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
fi suportat„ din bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii   celei utilizate pentru achitarea integral„ a tratamentului
Sociale ∫i Familiei, prin Direc˛ia pentru dialog, familie ∫i   medical Ón str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin
solidaritate social„ a jude˛ului Arge∫, la cursul de schimb   Direc˛ia de s„n„tate public„ a jude˛ului Arge∫, care va
valutar al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare    efectua plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
precedent„ efectu„rii deschiderii de credite bugetare.      prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                           Contrasemneaz„:
                                    Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                          Dan Mircea Popescu
                                           Ministrul s„n„t„˛ii,
                                            Ovidiu BrÓnzan
                                         Ministrul finan˛elor publice,
                                         Mihai Nicolae T„n„sescu
    Bucure∫ti, 13 august 2004.
    Nr. 1.260.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
 MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE                MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
          Nr. 549 din 4 august 2004                        Nr. 145.066 din 4 august 2004

                           ORDIN
                  privind acordarea de prime la exportul de vinuri
    V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 115.348 din 13 iulie 2004,
    av‚nd Ón vedere prevederile art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de
acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare,
    Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
    ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i ministrul finan˛elor publice emit urm„torul ordin:

  Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unei prime de export     Rurale de c„tre Direc˛ia general„ buget finan˛e din cadrul
de 450.000 lei/hl, Ón limita cantit„˛ii de 8.080 hl, la      acestuia.
sortimentele de vinuri cu denumire de origine controlat„        Art. 3. — (1) Beneficiarii primei de export sunt
(DOC) Ómbuteliate ∫i vinuri spumante, corespunz„toare       produc„torii agricoli care produc ∫i export„ vinuri, direct sau
codurilor tarifare prev„zute Ón anexa nr. 1, pentru toate     prin comisionari.
destina˛iile, cu excep˛ia ˛„rilor membre ale Uniunii Europene.     (2) Cererea pentru acordarea primei de export nu va fi
  (2) Marfa trebuie s„ fie de origine rom‚neasc„, atestat„    acceptat„, dac„ beneficiarul nu a notificat Ón scris Direc˛iei
de certificatul de origine ∫i de certificatul de atestare a    generale buget finan˛e din Ministerul Agriculturii, P„durilor
dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de       ∫i Dezvolt„rii Rurale exporturile de vinuri (cantitatea,
origine controlat„, eliberat de c„tre Oficiul Na˛ional al     valoarea, destina˛ia, termenul de livrare, data Óncas„rii), Ón
Denumirilor de Origine pentru Vinuri ∫i alte Produse        maximum 48 de ore de la livrare.
Vitivinicole (ONDOV), care vor fi prezentate Ómpreun„ cu        Art. 4. — Prima de export se acord„ beneficiarilor care
celelalte documente prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului       declar„ pe propria r„spundere, potrivit modelului prezentat
nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare     Ón anexa nr. 2, c„ de la data intr„rii Ón vigoare a
a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele    prezentului ordin ∫i p‚n„ la data de 31 decembrie 2004 nu
agroalimentare.
                                  au importat ∫i nu vor importa produse definite de codurile
  Art. 2. — (1) Prima de export se acord„ pentru marfa
exportat„ dup„ data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin    tarifare prev„zute Ón anexa nr. 1.
∫i Óncasat„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2004 inclusiv, Ón       Art. 5. — (1) Depunerea cererilor ∫i a documenta˛iei
ordinea cronologic„ a Ónregistr„rii cererilor pentru acordarea   aferente, pl„˛ile c„tre agen˛ii economici beneficiari, precum
unei prime de export la Registratura Ministerului Agriculturii,  ∫i celelalte prevederi privind primele de export se
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.                  realizeaz„ conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.518/2002.
  (2) Cererile pentru acordarea primei de export, Ónso˛ite      (2) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
de documenta˛ia aferent„, Ón conformitate cu prevederile      transmite Ministerului Finan˛elor Publice cererea de deschidere
prezentului ordin, vor fi prezentate c‚t mai cur‚nd posibil    a creditelor bugetare, Ónso˛it„ de Centralizatorul deconturilor
de la data Óncas„rii contravalorii Ón valut„ a exportului, dar   justificative pentru acordarea primei de export pentru vinuri,
nu mai t‚rziu de 15 ianuarie 2005, ∫i vor fi preluate de      al c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 4, cuprinz‚nd
Direc˛ia general„ buget finan˛e, care va Óndeplini toate      deconturile justificative Óntocmite conform anexei nr. 3.
opera˛iunile legate de acordarea primei de export.           Art. 6. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
  (3) Anun˛ul privind gradul de alocare a acestei cantit„˛i,   prezentul ordin.
Ón func˛ie de cererile aprobate, va fi afi∫at s„pt„m‚nal la      Art. 7. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Registratura Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii  Oficial al Rom‚niei, Partea I.
   Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,             Ministrul finan˛elor publice,
              Petre Daea                         Mihai Nicolae T„n„sescu
                                                       ANEXA Nr. 1
      Cod tarifar                       Denumirea m„rfii
       2204    Vinuri din struguri proaspe˛i, inclusiv vinurile Ómbog„˛ite cu alcool
            - Alte vinuri; must de struguri a c„rui fermenta˛ie a fost Ómpiedicat„ sau oprit„ prin
            adaos de alcool
       2204.10  - Vinuri spumoase:
       2204.10.11 - - - Vinuri spumante av‚nd titlu alcool volumic de minimum 8,5% vol.
       2204.21  - - Œn recipiente cu un con˛inut de maximum 2 l:
            - - - Altele
            - - - - Av‚nd concentra˛ia de alcool func˛ie de volum de maximum 13% vol:
            - - - - - Altele:
       2204.21.79 - - - - - - Vinuri albe
       2204.21.80 - - - - - - Altele

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                    MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004                             11

                                                                     ANEXA Nr. 2


                                          DECLARAfiIE

            Cunosc‚nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul Ón declara˛ii, agentul
         economic ..................................., cu sediul Ón ora∫ul ........................, jude˛ul .................................,
         codul fiscal ...................., nr. de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului ................................., reprezentat
         prin domnul/doamna ..................................., posesor/posesoare al/a buletinului/c„r˛ii de identitate
         seria .............. nr. ................., cod numeric personal ..........................., confirm pe propria
         r„spundere c„, Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin ∫i p‚n„ la data de
         31 decembrie 2004, nu am importat ∫i nu voi importa produse definite de codurile tarifare
         prev„zute Ón anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i al
         ministrului finan˛elor publice nr. 549/145.066/2004.


                         Beneficiar,
                     ................................
                         (semn„tura)
                                                                              ANEXA Nr. 3Denumirea agentului economic ...........................................
Sediul ....................................................................................
Codul fiscal ...........................................................................
Num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului ...............
Contul ....................................................................................
Trezoreria .............................................................................


                                      DECONT JUSTIFICATIV

  Nr.
                          Specifica˛ia                     U.M.     Cantitatea          Valoarea
  crt.

 1.     Export vin                                         hl
       Factura extern„ nr. ................ din data de ...................                                   x
       Declara˛ia vamal„ nr. .................. din data de ...........                                     x
 2.     Export pentru care s-a Óncasat contravaloarea Ón valut„                  hl
       Extras de cont din data de ..........                                                  x
       Pentru factura extern„ nr. ...............                                                x
       din data de .........
 3.     Prima unitar„ de export                                  lei       x            450.000
 4.     Prima cuvenit„ total                                    lei

      Semn„turi autorizate
                                                                              ANEXA Nr. 4

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE                             Ordonator principal de credite

                                       CENTRALIZATORUL
                   deconturilor justificative pentru acordarea primei de export pentru vinuri

  Nr.                                         Cantitatea exportat„   Prima de export      Total valoare prime
                    Beneficiari
  crt.                                             (hl)       450.000 lei/hl       (milioane lei)
                                                        Direc˛ia general„ buget-finan˛e

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

                        ORDIN
     pentru aprobarea Normelor metodologice privind Ónregistrarea Ón contabilitatea
 Ministerului Finan˛elor Publice a titlurilor de participare de˛inute de Rom‚nia la Banca European„
   pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i la Banca pentru Comer˛ ∫i Dezvoltare a M„rii Negre
    Œn temeiul art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
    Ón baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilit„˛ii nr. 82/91, republicat„,

    ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice privind         Art. 2. — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i
Ónregistrarea Ón contabilitatea Ministerului Finan˛elor Publice  Direc˛ia de buget ∫i contabilitate intern„ vor lua m„suri
a titlurilor de participare de˛inute de Rom‚nia la Banca     pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului
European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i la Banca     ordin.
pentru Comer˛ ∫i Dezvoltare a M„rii Negre, cuprinse Ón        Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.       Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                        p. Ministrul finan˛elor publice,
                          Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    Bucure∫ti, 29 iulie 2004.
    Nr. 1.153.
                                                             ANEX√

                      NORME METODOLOGICE
 privind Ónregistrarea Ón contabilitatea Ministerului Finan˛elor Publice a titlurilor de participare de˛inute de Rom‚nia la
   Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i la Banca pentru Comer˛ ∫i Dezvoltare a M„rii Negre

  Art. 1. — Prezentele norme metodologice stabilesc         — Legea nr. 67/1996 pentru ratificarea Acordului de
procedura de Ónregistrare Ón contabilitatea Ministerului     Ónfiin˛are a B„ncii pentru Comer˛ ∫i Dezvoltare a M„rii
Finan˛elor Publice a opera˛iunilor privind contribu˛ia      Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994, publicat„ Ón
Rom‚niei la capitalul B„ncii Europene pentru Reconstruc˛ie    Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 158 din 23 iulie
∫i Dezvoltare ∫i la cel al B„ncii pentru Comer˛ ∫i        1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Dezvoltare a M„rii Negre, opera˛iuni ce se efectueaz„ Ón       Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice Ónregistreaz„ Ón
baza urm„toarelor acte normative:                 contabilitate ac˛iunile subscrise de˛inute de statul rom‚n la
  — Legea nr. 24/1990 privind ratificarea Acordului de     capitalul B„ncii Europene pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Ónfiin˛are a B„ncii Europene pentru Reconstruc˛ie ∫i       ∫i la cel al B„ncii pentru Comer˛ ∫i Dezvoltare a M„rii
Dezvoltare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,      Negre, respectiv ac˛iunile v„rsate sau nev„rsate, dup„ caz.
Partea I, nr. 116 din 25 octombrie 1990;               Art. 3. — Sumele achitate de Ministerul Finan˛elor
  — Ordonan˛a Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea      Publice de la capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“ titlul 38
de c„tre Rom‚nia a capitalului s„u autorizat la Banca       îTransferuri“ art. 40.11 îContribu˛ii ∫i cotiza˛ii la organisme
European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, conform       interna˛ionale“, reprezent‚nd contravaloarea ac˛iunilor
Rezolu˛iei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului        v„rsate ∫i care au fost Ónregistrate Ón contabilitate prin
Guvernatorilor B„ncii Europene pentru Reconstruc˛ie ∫i      formula 410 îCheltuielile institu˛iei publice finan˛ate de la
Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat ∫i a      buget“ = 700 îFinan˛are de la buget privind anul curent“,
subscrip˛iei la capitalul autorizat, publicat„ Ón Monitorul    se eviden˛iaz„ ∫i cu ajutorul contului 07 îTitluri de
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997,    participare la capitalul unor organisme interna˛ionale“ ∫i
aprobat„ prin Legea nr. 53/1997;                 contul 702 îFinan˛are de la buget privind anii preceden˛i ∫i
  — Hot„r‚rea Guvernului nr. 263/1998 privind procedurile    alte surse“.
∫i modalit„˛ile de plat„ aferente major„rii capitalului        Art. 4. — Sumele r„mase de achitat Ón contul ac˛iunilor
autorizat al Rom‚niei la Banca European„ pentru          nev„rsate se Ónregistreaz„ Ón contabilitate cu ajutorul
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al  contului 07 îTitluri de participare la capitalul unor
Rom‚niei, Partea I, nr. 181 din 15 mai 1998, cu          organisme interna˛ionale“ ∫i al contului 08 îV„rs„minte de
modific„rile ulterioare;                     efectuat pentru active fixe financiare“.
  — Hot„r‚rea Guvernului nr. 991/2002 pentru modificarea      Œnregistrarea Ón contabilitate a opera˛iunilor de mai sus
art. 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 263/1998 privind       se efectueaz„ la cursul de schimb valutar comunicat de
procedurile ∫i modalit„˛ile de plat„ aferente major„rii      Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru data de 30 iunie 2004.
capitalului autorizat al Rom‚niei la Banca European„ pentru      Art. 5. — Ac˛iunile de˛inute ∫i nev„rsate, precum ∫i
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al  v„rs„mintele de efectuat se reevalueaz„ trimestrial, la
Rom‚niei, Partea I, nr. 681 din 16 septembrie 2002;        cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na˛ional„ a

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004                   13

Rom‚niei pentru ultima zi din perioada la care se face         412 îDiferen˛e de curs valutar“
raportarea.                               — cu diferen˛ele nefavorabile de curs valutar rezultate
  Art. 6. — Contul 07 îTitluri de participare la capitalul    Ón urma reevalu„rii titlurilor de participare la data Óntocmirii
unor organisme interna˛ionale“ se raporteaz„ Ón Bilan˛ul      situa˛iilor financiare;
contabil pentru institu˛iile publice la codul 1021 ∫i se adun„     702 îFinan˛area din anii preceden˛i ∫i alte surse“
la codul 100. Contul 08 îV„rs„minte de efectuat pentru         — cu valoarea ac˛iunilor de˛inute de Rom‚nia la
active fixe financiare“ se raporteaz„ la codul 406 ∫i se      capitalul unor organisme interna˛ionale, r„scump„rate de
adun„ la codul 390.                         acestea ∫i sc„zute din eviden˛„.
  Art. 7. — Func˛iunea conturilor nou-introduse Ón Planul       Contul 08 îV„rs„minte de efectuat pentru active fixe
de conturi general pentru institu˛iile publice ∫i monografia    financiare“
principalelor opera˛iuni, aprobate prin Ordinul ministrului
finan˛elor nr. 324/1984 sunt prezentate mai jos.            Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finan˛elor Publice
                                  Ónregistreaz„ Ón contabilitate v„rs„mintele de efectuat
  CONTUL 07 îTitluri de participare la capitalul unor       pentru titlurile de participare de˛inute de Rom‚nia la
organisme interna˛ionale“                      capitalul unor organisme interna˛ionale.
  Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finan˛elor Publice       Contul 08 îV„rs„minte de efectuat pentru active fixe
Ónregistreaz„ Ón contabilitate valoarea titlurilor de participare  financiare“ este un cont de pasiv. Œn credit se
de˛inute de Rom‚nia la capitalul unor organisme           Ónregistreaz„ v„rs„mintele de efectuat pentru titluri de
interna˛ionale.                           participare de˛inute de Rom‚nia la capitalul unor organisme
  Contul 07 îTitluri de participare la capitalul unor       interna˛ionale, iar Ón debit, v„rs„mintele efectuate. Soldul
organisme interna˛ionale“ este un cont de activ. Œn debit se    creditor reprezint„ v„rs„mintele de efectuat.
Ónregistreaz„ valoarea titlurilor de participare la capitalul      Contul 08 îV„rs„minte de efectuat pentru active fixe
unor organisme interna˛ionale, iar Ón credit, valoarea       financiare“ se crediteaz„ prin debitul urm„toarelor conturi:
titlurilor de participare la capitalul unor organisme          07 îTitluri de participare la capitalul unor organisme
interna˛ionale, sc„zute din eviden˛„. Soldul debitor        interna˛ionale“
reprezint„ valoarea titlurilor de participare la capitalul unor     — cu valoarea ac˛iunilor subscrise ∫i nev„rsate de˛inute
organisme interna˛ionale.                      de Rom‚nia la capitalul unor organisme interna˛ionale;
  Contul 07 îTitluri de participare la capitalul unor         412 îDiferen˛e de curs valutar“
organisme interna˛ionale“ se debiteaz„ prin creditul          — cu diferen˛ele nefavorabile de curs valutar rezultate
conturilor:                             Ón urma reevalu„rii v„rs„mintelor de efectuat la data
  08 îV„rs„minte de efectuat pentru active fixe financiare“    Óntocmirii situa˛iilor financiare.
  — cu valoarea ac˛iunilor subscrise ∫i nev„rsate, de˛inute      Contul 08 îV„rs„minte de efectuat pentru active fixe
de Rom‚nia la capitalul unor organisme interna˛ionale p‚n„     financiare“ se debiteaz„ prin creditul urm„toarelor conturi:
la data de 30 iunie 2004.                        700 îFinan˛area de la buget privind anul curent“
  412 îDiferen˛e de curs valutar“                   — cu plata subscrip˛iei ac˛iunilor de˛inute, de la bugetul
  — cu diferen˛ele favorabile de curs valutar rezultate Ón    de stat.
urma reevalu„rii titlurilor de participare la data Óntocmirii      412 îDiferen˛e de curs valutar“
situa˛iilor financiare;                         — cu diferen˛ele favorabile de curs valutar rezultate Ón
  702 îFinan˛area din anii preceden˛i ∫i alte surse“       urma decont„rii datoriilor Ón valut„, precum ∫i reevalu„rii
  — cu valoarea ac˛iunilor subscrise ∫i v„rsate p‚n„ la      v„rs„mintelor de efectuat la data Óntocmirii situa˛iilor
data de 30 iunie 2004, de˛inute de Rom‚nia la capitalul       financiare.
unor organisme interna˛ionale.                     Art. 8. — Planul de conturi general pentru institu˛iile
  Contul 07 îTitluri de participare la capitalul unor       publice ∫i monografia principalelor opera˛iuni, aprobate prin
organisme interna˛ionale“ se crediteaz„ prin debitul        Ordinul ministrului finan˛elor nr. 324/1984 se completeaz„
conturilor:                             astfel:

              Denumirea
                                       Clasa      Sintetic        Func˛ia
              contului

 Conturi nou-introduse
 Titluri de participare la capitalul unor organisme interna˛ionale       0       07            A
 V„rs„minte de efectuat pentru active fixe financiare             0       08            P

                        Monografia principalelor opera˛iuni

                                               Cont         Cont
                    Explica˛ia opera˛iunilor
                                               debitor        creditor

 Œnregistrarea contravalorii ac˛iunilor v„rsate achitate p‚n„ la 30 iunie 2004        07           702
 de Ministerul Finan˛elor Publice
 Subscrierea ac˛iunilor de˛inute de Rom‚nia la capitalul unor organisme            07           08
 interna˛ionale
 Sc„derea din eviden˛„ a ac˛iunilor de˛inute de Rom‚nia ∫i r„scump„rate           702           07
 de c„tre organismele interna˛ionale
 Œnregistrarea diferen˛elor favorabile de curs valutar rezultate Ón urma           07           412
 reevalu„rii titlurilor de participare la data Óntocmirii situa˛iilor financiare

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004

                                            Cont   Cont
                     Explica˛ia opera˛iunilor
                                            debitor  creditor

 Œnregistrarea diferen˛elor nefavorabile de curs valutar rezultate Ón urma       412     07
 reevalu„rii titlurilor de participare la data Óntocmirii situa˛iilor financiare
 Plata subscrip˛iei ac˛iunilor de˛inute, de la bugetul de stat             08     %
                                                 412
                                                 700
 Œnregistrarea diferen˛elor nefavorabile de curs valutar, rezultate Ón urma      412     08
 reevalu„rii v„rs„mintelor de efectuat la data Óntocmirii situa˛iilor financiare
 Œnregistrarea diferen˛elor favorabile de curs valutar, rezultate Ón urma decont„rii  08    412
 datoriilor sau reevalu„rii v„rs„mintelor de efectuat la data Óntocmirii situa˛iilor
 financiare
          ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
      BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI
                         HOT√R¬RE*)
          privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit
                      ŒNFR√fiIREA AM√R√™TI
           *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004  15
                 GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                          MUGUR IS√RESCU

      Bucure∫ti, 26 mai 2004.
      Nr. 389.
    BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI


                     HOT√R¬RE*)
      privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit
                   LOVI™TEA BREZOI
       *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 748/17.VIII.2004
                       GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                                 MUGUR IS√RESCU

         Bucure∫ti, 26 mai 2004.
         Nr. 390.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
              cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 748/17.VIII.2004 con˛ine 16 pagini.       Pre˛ul de v‚nzare 17.000 lei   ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top