Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

744

VIEWS: 8 PAGES: 48

 • pg 1
									                                PARTEA    I
Anul 172 (XVI) — Nr. 744          LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                          Mar˛i, 17 august 2004


                                 SUMAR

Nr.                                  Nr.                                           Pagina

     ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE                    din Rom‚nia — RNTR 2, aprobate prin Ordinul
     ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE                   ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i
                                         locuin˛ei nr. 211/2003, cu modific„rile ulterioare ....           1–47
1.356. — Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
    ∫i turismului pentru modificarea ∫i completarea             ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
    Reglement„rilor privind condi˛iile tehnice pe care       1.377. — Hot„r‚re privind retragerea autoriza˛iei de
    trebuie s„ le Óndeplineasc„ vehiculele rutiere Ón           func˛ionare a Cooperativei de credit JEBELEANA
    vederea admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice         JEBEL ........................................................................   48


 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
                       ORDIN
 pentru modificarea ∫i completarea Reglement„rilor privind condi˛iile tehnice pe care trebuie s„ le
   Óndeplineasc„ vehiculele rutiere Ón vederea admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice
  din Rom‚nia — RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor
            ∫i locuin˛ei nr. 211/2003, cu modific„rile ulterioare
     Œn temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonan˛a Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile
rutiere, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 105/2000, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 5
alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ulterioare,
     ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
  Art. I. — Reglement„rile privind condi˛iile tehnice pe       se completeaz„ conform anexei care face parte integrant„
care trebuie s„ le Óndeplineasc„ vehiculele rutiere Ón         din prezentul ordin.
vederea admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice din         Art. II. — Regia Autonom„ îRegistrul Auto Rom‚n“ va
Rom‚nia — RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului          duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 211/2003,      Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 275      al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare dup„ 30 de zile
din 18 aprilie 2003, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i    de la data public„rii.
                    p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                              Ileana Tureanu,
                              secretar de stat
     Bucure∫ti, 27 iulie 2004.
     Nr. 1.356.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004
                                              ANEX√*)




   *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  3




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 4      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  5




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 6      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  7




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 8      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  9




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  11




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  13




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  15




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 16     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  17




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 18     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  19




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 20     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  21




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 22     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  23




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 24     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  25




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 26     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  27




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 28     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  29




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 30     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  31




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 32     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  33




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 34     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  35




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 36     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  37




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 38     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  39




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 40     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  41




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 42     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  43




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 44     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  45




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 46     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004  47




PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  48              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 744/17.VIII.2004

         ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
       BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

                            H O T √ R ¬ R E*)
                     privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare
                     a Cooperativei de credit JEBELEANA JEBEL




                       GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                                 MUGUR IS√RESCU
           Bucure∫ti, 26 mai 2004.
           Nr. 377.

           *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.




                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
              cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 744/17.VIII.2004 con˛ine 48 de pagini.      Pre˛ul de v‚nzare 50.500 lei   ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top