738 by monitorul-oficial

VIEWS: 3 PAGES: 8

									                                       PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 738               LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                                Luni, 16 august 2004


                                        SUMAR


Nr.                                      Pagina  Nr.                                              Pagina

       HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                            ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
1.238. — Hot„r‚re pentru stabilirea speciilor ∫i a                   19.    — Circular„ privind modificarea ratei rezervelor
    ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de                      minime obligatorii pentru mijloacele b„ne∫ti Ón
    semin˛e certificat„ oficial, destinat„ pentru                       valut„..........................................................................    7
    Óns„m‚n˛are Ón campaniile agricole din toamna
    anului 2004, prim„vara ∫i toamna anului 2005 ∫i                 386.    — Hot„r‚re privind retragerea autoriza˛iei de
    prim„vara anului 2006 ∫i pentru aprobarea                         func˛ionare a Cooperativei de credit SALSOVIACOOP
    normelor metodologice ..............................................   1–7        MAHMUDIA................................................................        8    HOT√R¬RI                   ALE        GUVERNULUI                          ROM¬NIEI
                                    GUVERNUL ROM¬NIEI

                         HOT√R¬RE
      pentru stabilirea speciilor ∫i a ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e
   certificat„ oficial, destinat„ pentru Óns„m‚n˛are Ón campaniile agricole din toamna anului 2004,
              prim„vara ∫i toamna anului 2005 ∫i prim„vara anului 2006
                 ∫i pentru aprobarea normelor metodologice
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 26 din Legea nr. 266/2002 privind producerea,
prelucrarea, controlul ∫i certificarea calit„˛ii, comercializarea semin˛elor ∫i a materialului s„ditor, precum ∫i Ónregistrarea
soiurilor de plante,

      Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — (1) Se aprob„ sumele fixe, reprezent‚nd                 Ón func˛ie de nivelul fondurilor alocate cu aceast„ destina˛ie
valoarea ajutorului financiar, speciile, soiurile ∫i categoriile            de la bugetul de stat bugetului Ministerului Agriculturii,
biologice pentru semin˛ele certificate oficial ca s„m‚n˛„ de
                                            P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, precum ∫i de nivelul
prebaz„, baz„ sau certificat„, din produc˛ia intern„, v‚ndute
∫i/sau utilizate pentru Óns„m‚n˛are Ón campaniile agricole               indicelui ratei infla˛iei.
din anii de v‚nzare 2004—2005 ∫i 2005—2006, prev„zute                   (3) Valoarea total„ a ajutorului financiar prev„zut la
Ón anexele nr. 1—4.                                  alin. (1) este de:
  (2) Guvernul poate modifica valoarea ajutorului financiar
                                              a) 752,2 miliarde lei pentru produc˛ia de semin˛e
stabilit„ pe specii pentru al doilea an de v‚nzare, respectiv
pentru semin˛ele folosite la Óns„m‚n˛are Ón campaniile                 destinat„ Óns„m‚n˛„rii Ón toamna anului 2004, pentru
agricole din toamna anului 2005 ∫i prim„vara anului 2006,               produsele prev„zute Ón anexa nr. 1;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 738/16.VIII.2004

  b) 100,0 miliarde lei pentru produc˛ia de semin˛e          (3) Semin˛ele certificate oficial, destinate Ónfiin˛„rii
destinat„ Óns„m‚n˛„rii Ón prim„vara anului 2005, pentru       culturilor agricole ecologice, nu se trateaz„ cu produse de
produsele prev„zute Ón anexa nr. 2;                 uz fitosanitar, cu excep˛ia produselor prev„zute la art. 4
  c) 752,2 miliarde lei pentru produc˛ia de semin˛e        din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
destinat„ Óns„m‚n˛„rii Ón toamna anului 2005, pentru        Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele prev„zute Ón anexa nr. 3;                 produsele agroalimentare ecologice, aprobate prin
  d) 100,0 miliarde lei pentru produc˛ia de semin˛e        Hot„r‚rea Guvernului nr. 917/2001.
destinat„ Óns„m‚n˛„rii Ón prim„vara anului 2006, pentru         (4) Unit„˛ile fitosanitare jude˛ene ∫i a municipiului
produsele prev„zute Ón anexa nr. 4.                 Bucure∫ti au obliga˛ia s„ verifice Ónainte de aprobarea
  (4) Valoarea total„ a ajutorului financiar, prev„zut„ la    cererii de ajutor financiar dac„ achizi˛ionarea produselor de
alin. (3) lit. a) ∫i c), se asigur„ din aloca˛iile bugetare cu   uz fitosanitar necesare trat„rii semin˛elor certificate oficial
aceast„ destina˛ie, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005       s-a efectuat Ón condi˛ii legale.
pentru lit. a) ∫i, respectiv, 1 ianuarie 2006 pentru lit. c).      Art. 7. — (1) Ajutorul financiar nu poate fi acordat dec‚t
  Art. 2. — Ajutorul financiar aprobat prin prezenta       o singur„ dat„ pentru fiecare cantitate de semin˛e
hot„r‚re se acord„ at‚t pentru semin˛ele certificate oficial,    certificat„ oficial, produs„ ∫i comercializat„ ∫i/sau utilizat„
provenite din produc˛ia intern„, ob˛inute din recolta anului    pentru Óns„m‚n˛are proprie de c„tre produc„torul acesteia.
de v‚nzare, c‚t ∫i pentru semin˛ele certificate oficial,        (2) Cantit„˛ile de semin˛e cump„rate pentru Óns„m‚n˛are
provenite din produc˛ia intern„, aflate Ón stoc.          Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri nu se comercializeaz„, nu se
  Art. 3. — Termenul maxim p‚n„ la care pot fi v‚ndute      folosesc Ón alte scopuri dec‚t pentru Óns„m‚n˛are ∫i nu se
semin˛ele sau se pot Óns„m‚n˛a, dup„ caz, Ón func˛ie de       p„streaz„ pe stoc.
speciile prev„zute Ón prezenta hot„r‚re, este data de
                                    (3) Dac„ o cerere de ajutor financiar pentru produc˛ia
30 mai pentru campania agricol„ de prim„var„ ∫i data de
                                  de semin˛e destinat„ Óns„m‚n˛„rii se refer„ la semin˛e care
15 noiembrie pentru campania agricol„ de toamn„.
                                  nu sunt certificate oficial sau care nu au fost produse Ón
  Art. 4. — Suma reprezent‚nd ajutorul financiar pentru
                                  ˛ar„, solicitantului nu i se acord„ ajutorul financiar pentru
semin˛ele certificate oficial, folosite la Óns„m‚n˛„ri Ón
                                  produc˛ia de semin˛e.
campaniile agricole din anii de v‚nzare 2004—2005 ∫i
2005—2006, se asigur„ din fondurile alocate cu aceast„         (4) Œn cazul Ón care Ónc„lcarea dispozi˛iilor alin. (1)—(3),
destina˛ie de la bugetul de stat bugetului Ministerului       precum ∫i a dispozi˛iilor art. 6 alin. (2) ∫i (3) a fost
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.           constatat„ dup„ acordarea ajutorului financiar, beneficiarii
  Art. 5. — Beneficiarii ajutorului financiar pentru produc˛ia  sumelor respective sunt obliga˛i s„ le restituie, actualizate
intern„ de semin˛e certificat„ oficial sunt agen˛ii economici,   Ón func˛ie de nivelul ratei infla˛iei, direc˛iilor pentru
persoane fizice sau juridice, Ónregistra˛i pentru producerea    agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, Ón vederea redistribuirii sau
de semin˛e, care produc s„m‚n˛„ Ón baza unui contract        vir„rii acestora c„tre bugetul de stat, dup„ caz. Œn cazul
∫i/sau a unei declara˛ii de multiplicare, Ónregistrate la      refuzului de a returna sumele necuvenite, Óncasate anterior
autoritatea desemnat„ Ón condi˛iile legii, ∫i care:         ca ajutor financiar, beneficiarilor acestor sume le va fi
  a) comercializeaz„ s„m‚n˛„, Ón vederea Óns„m‚n˛„rii,      retras„ autoriza˛ia acordat„, Ón urma Ónregistr„rii agentului
societ„˛ilor comerciale cu profil agricol, societ„˛ilor agricole,  economic respectiv pentru producerea semin˛elor pe o
asocia˛iilor agricole f„r„ personalitate juridic„, produc„torilor  perioad„ de 5 ani, iar sumele respective vor fi recuperate
agricoli individuali, precum ∫i altor proprietari ∫i de˛in„tori   Ón condi˛iile legii de c„tre Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
legali de terenuri agricole;                    Dezvolt„rii Rurale.
  b) utilizeaz„ s„m‚n˛„ pentru Óns„m‚n˛are proprie Ón         Art. 8. — Organele de control ale Ministerului
vederea multiplic„rii ∫i/sau pentru produc˛ia de consum.      Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale verific„ modul de
  Art. 6. — (1) Cantit„˛ile de semin˛e certificate oficial,    acordare ∫i utilizare a aloca˛iilor de la bugetul de stat,
care se livreaz„ sau se utilizeaz„ potrivit prevederilor      reprezent‚nd ajutorul financiar pentru produc˛ia de semin˛e
prezentei hot„r‚ri, se trateaz„ sau nu se trateaz„ cu        certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii.
produse de uz fitosanitar specifice, conform tehnologiilor de      Art. 9. — Se aprob„ Normele metodologice privind
cultur„ aplicabile fiec„rei specii.                 acordarea, verificarea ∫i plata ajutorului financiar pentru
  (2) Agen˛ii economici beneficiari ai ajutorului financiar    produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„ oficial, folosit„
pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„ oficial au     pentru Óns‚m‚n˛are Ón campaniile agricole din toamna
obliga˛ia s„ fac„ dovada c„ cel pu˛in 10% din cantitatea      anului 2004, prim„vara ∫i toamna anului 2005 ∫i prim„vara
total„ de s„m‚n˛„ tratat„, destinat„ comercializ„rii pentru     anului 2006, prev„zute Ón anexa nr. 5.
Óns„m‚n˛are, a fost tratat„ cu produse de uz fitosanitar din      Art. 10. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
grupele III ∫i IV.                         prezenta hot„r‚re.

                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE

                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                               Petre Daea
                                          p. Ministrul finan˛elor publice,
                                            Gheorghe Gherghina,
                                              secretar de stat

    Bucure∫ti, 5 august 2004.
    Nr. 1.238.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 738/16.VIII.2004                         3

                                                                    ANEXA Nr. 1

                           SUMELE FIXE
    reprezent‚nd ajutorul financiar pentru semin˛ele certificate oficial, din produc˛ia intern„, v‚ndute ∫i/sau utilizate
                pentru Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ din toamna anului 2004
                 Norma*) de s„m‚n˛„
                                              Categoria              Suma fix„
     Semin˛e            (maxim„)           U.M.
                                              biologic„            — mii lei/100 kg —
                   — kg/ha —

Gr‚u de toamn„              220           100 kg        Prebaz„, baz„               300,0
                     220           100 kg        Certificat„                200,0

      *) Norma de s„m‚n˛„, Ón limita maxim„, se impune pentru s„m‚n˛a utilizat„ pentru Óns„m‚n˛are proprie.                                                                    ANEXA Nr. 2

                           SUMELE FIXE
    reprezent‚nd ajutorul financiar pentru semin˛ele certificate oficial, din produc˛ia intern„, v‚ndute ∫i/sau utilizate
               pentru Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ din prim„var„ anului 2005
                                                             Suma fix„
 Nr.         Semin˛e           Norma maxim„*)                        — mii lei/100 kg; 100 buc. —
                                        U.M.
 crt.    Specia sau grupa de specii     — kg; mii buc./ha —                         Categoria biologic„
                                                      Prebaz„, baz„       Certificat„

 1.    Orez                  200             100  kg             875,0           700,0
 2.    In                   90             100  kg            3.700,0          3.000,0
 3.    C‚nep„ pentru fibr„          100             100  kg            2.500,0          2.500,0
 4.    Lucern„                 25             100  kg            5.000,0          5.000,0
 5.    Trifoi                 25             100  kg            7.000,0          7.000,0
 6.    Golomat                 25             100  kg            4.000,0          4.000,0
 7.    P„iu∫                  30             100  kg            6.000,0          6.000,0
 8.    Ghizdei                 15             100  kg            5.000,0          5.000,0
 9.    Raigras aristat (italian)        30             100  kg            4.000,0          4.000,0
10.    Raigras peren              30             100  kg            6.000,0          6.000,0
11.    Timoftic„                15             100  kg            7.000,0          7.000,0
12.    Firu˛a                 15             100  kg            7.000,0          7.000,0
13.    Sparceta                120             100  kg            4.000,0          4.000,0
14.    M„z„riche de prim„var„         80             100  kg            4.000,0          4.000,0
15.    Material s„ditor pomicol:
      — pomi altoi˛i
      Arbu∫ti fructiferi:           0,8            100 buc.            7.000,0          2.500,0
      — zmeur, mur, coac„z, afin       10             100 buc.            2.300,0          1.151,0
      — c„p∫un                45             100 buc.             150,0            92,0
16.    Material s„ditor viticol:
      — vi˛e altoite sau pe r„d„cini proprii  4,0            100 buc.            3.000,0          2.000,0

      *) Norma de s„m‚n˛„, Ón limita maxim„, se impune pentru s„m‚n˛a utilizat„ pentru Óns„m‚n˛are proprie.                                                                    ANEXA Nr. 3

                           SUMELE FIXE
    reprezent‚nd ajutorul financiar pentru semin˛ele certificate oficial, din produc˛ia intern„, v‚ndute ∫i/sau utilizate
                pentru Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ din toamna anului 2005
                 Norma*) de s„m‚n˛„
                                              Categoria              Suma fix„
     Semin˛e            (maxim„)           U.M.
                                              biologic„            — mii lei/100 kg —
                   — kg/ha —

Gr‚u de toamn„              220           100 kg        Prebaz„, baz„                 300,0
                     220           100 kg        Certificat„                  200,0

      *) Norma de s„m‚n˛„, Ón limita maxim„, se impune pentru s„m‚n˛a utilizat„ pentru Óns„m‚n˛are proprie.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
   4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 738/16.VIII.2004
                                                                    ANEXA Nr. 4

                           SUMELE FIXE
    reprezent‚nd ajutorul financiar pentru semin˛ele certificate oficial, din produc˛ia intern„, v‚ndute ∫i/sau utilizate
               pentru Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ din prim„vara anului 2006
                                                             Suma fix„
 Nr.         Semin˛e           Norma maxim„*)                        — mii lei/100 kg; 100 buc. —
                                        U.M.
 crt.    Specia sau grupa de specii     — kg; mii buc./ha —                         Categoria biologic„
                                                      Prebaz„, baz„       Certificat„

 1.    Orez                  200            100  kg              875,0           700,0
 2.    In                   90            100  kg             3.700,0          3.000,0
 3.    C‚nep„ pentru fibr„          100            100  kg             2.500,0          2.500,0
 4.    Lucern„                 25            100  kg             5.000,0          5.000,0
 5.    Trifoi                 25            100  kg             7.000,0          7.000,0
 6.    Golomat                 25            100  kg             4.000,0          4.000,0
 7.    P„iu∫                  30            100  kg             6.000,0          6.000,0
 8.    Ghizdei                 15            100  kg             5.000,0          5.000,0
 9.    Raigras aristat (italian)        30            100  kg             4.000,0          4.000,0
10.    Raigras peren              30            100  kg             6.000,0          6.000,0
11.    Timoftic„                15            100  kg             7.000,0          7.000,0
12.    Firu˛a                 15            100  kg             7.000,0          7.000,0
13.    Sparceta                120            100  kg             4.000,0          4.000,0
14.    M„z„riche de prim„var„         80            100  kg             4.000,0          4.000,0
15.    Material s„ditor pomicol:
      — pomi altoi˛i
      Arbu∫ti fructiferi:           0,8           100 buc.             7.000,0          2.500,0
      — zmeur, mur, coac„z, afin       10            100 buc.             2.300,0          1.151,0
      — c„p∫un                45            100 buc.              150,0            92,0
16.    Material s„ditor viticol:
      — vi˛e altoite sau pe r„d„cini proprii  4,0           100 buc.             3.000,0          2.000,0

      *) Norma de s„m‚n˛„, Ón limita maxim„, se impune pentru s„m‚n˛a utilizat„ pentru Óns„m‚n˛are proprie.                                                                    ANEXA Nr. 5

                        NORME METODOLOGICE
    privind acordarea, verificarea ∫i plata ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„ oficial,
     folosit„ pentru Óns„m‚n˛are Ón campaniile agricole din toamna anului 2004, prim„vara ∫i toamna anului 2005
                           ∫i prim„vara anului 2006
  Art. 1. — Agen˛ii economici, persoane fizice sau juridice,       acordarea ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de
Ónregistra˛i pentru producerea de semin˛e, beneficiaz„ de          semin˛e certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, conform
ajutor financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e            modelului prev„zut Ón anexa nr. 1 la prezentele norme
certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, prin comercializare      metodologice, pe care o adreseaz„ direc˛iei pentru
∫i/sau prin Óns„m‚n˛are proprie Ón vederea multiplic„rii          agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ pe a c„rei raz„ este
∫i/sau pentru produc˛ia de consum.                     certificat„ oficial s„m‚n˛a.
  Art. 2. — Produc„torii de semin˛e, beneficiari ai              Art. 4. — Cererile Ónaintate de beneficiarii ajutorului
ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e          financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„
                                      oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, la direc˛iile pentru agricultur„
certificat„   oficial,  destinat„  Óns„m‚n˛„rii,   care
                                      ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti
comercializeaz„ semin˛ele, sunt obliga˛i s„ Ónscrie pe facturi
                                      sunt Ónso˛ite de urm„toarele documente, Ón copie:
la rubrica îdenumirea produselor ∫i serviciilor“ specia, soiul,
                                        a) autoriza˛iile agentului economic, persoan„ fizic„ sau
categoria biologic„, produsul de uz fitosanitar folosit pentru
                                      juridic„, Ónregistrat pentru producerea, prelucrarea ∫i
tratarea semin˛elor, grupa de toxicitate ∫i num„rul de lot al        comercializarea semin˛elor, dup„ caz, vizate pe anul Ón
semin˛elor ∫i, Ón continuare, Ón func˛ie de rubricile facturii:       curs. Œn condi˛iile Ón care agentul economic nu este
cantitatea, pre˛ul de v‚nzare integral, suma reprezent‚nd          Ónregistrat pentru desf„∫urarea activit„˛ii de prelucrare sau
ajutorul financiar, stabilit„ prin prezenta hot„r‚re, suma         nu efectueaz„ prelucrarea semin˛elor, el va prezenta
suportat„ de cump„r„tor at‚t pe unitatea de m„sur„, c‚t ∫i         contractul de prest„ri de servicii Óncheiat cu agentul
pe cantitatea v‚ndut„.                           economic prestator ∫i autoriza˛ia de prelucrare a acestuia;
  Art. 3. — Beneficiarii sumelor reprezent‚nd ajutorul            b) declara˛ia de multiplicare a semin˛ei Ón vederea
financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„          certific„rii oficiale sau declara˛ia de multiplicare Ónso˛it„ de
oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, Óntocmesc cererea pentru          contractul de multiplicare cu un prestator de servicii

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 738/16.VIII.2004                    5

Ónregistrat pentru producerea de semin˛e, Ón baza c„rora a        (2) Dup„ aprobarea cererilor pentru acordarea ajutorului
fost produs„ s„m‚n˛a, Ónregistrate la inspectoratele         financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„
teritoriale pentru calitatea semin˛elor ∫i a materialului      oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
s„ditor sau la Loboratorul Central pentru Calitatea         dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti
Semin˛elor ∫i a Materialului S„ditor;                Óntocmesc situa˛ia centralizatoare privind cererile aprobate
  c) situa˛ia privind provenien˛a semin˛elor care fac        pentru acordarea ajutorului financiar pentru semin˛ele
obiectul cererii pentru acordarea ajutorului financiar pentru    certificate oficial, din produc˛ia intern„, folosite la
                                   Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ a anului respectiv,
produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„ oficial, destinat„
                                   conform modelului prezentat Ón anexa nr. 2 la prezentele
Óns„m‚n˛„rii, care va cuprinde: denumirea produc„torului,
                                   norme metodologice.
specia, soiul, categoria biologic„, num„rul de lot, cantitatea
                                     (3) Œn baza situa˛iei centralizatoare privind cererile
de semin˛e v‚ndut„ ∫i/sau Óns„m‚n˛at„, exprimat„ Ón kg,
                                   aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru
num„rul ∫i data documentului de intrare, destina˛ia
                                   semin˛ele certificate oficial, din produc˛ia intern„, folosite la
produc˛iei, v‚nzare ∫i/sau Óns„m‚n˛are, ∫i copii de pe        Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ a anului respectiv,
certificatele oficiale de calitate a semin˛ei;            direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i
  d) beneficiarii ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„   a municipiului Bucure∫ti Óntocmesc centralizatorul sumelor
de semin˛e certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, care     privind ajutorul financiar acordat pentru semin˛ele certificate
comercializeaz„ s„m‚n˛a, trebuie s„ prezinte ∫i lista        oficial, din produc˛ia intern„, folosite la Óns„m‚n˛are Ón
cuprinz‚nd cump„r„torii de semin˛e certificate oficial, care     campania agricol„ a anului respectiv, conform modelului
con˛ine: cump„r„torul, adresa, num„rul ∫i data facturii,       prezentat Ón anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice,
num„rul ∫i data certificatului de calitate emis           ∫i Ól transmit Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
cump„r„torului, specia, soiul, categoria biologic„, produsul     Rurale — Direc˛ia general„ buget-finan˛e, p‚n„ la data de
de uz fitosanitar folosit la tratarea semin˛elor, grupa de      15 august pentru culturile Óns„m‚n˛ate prim„vara ∫i p‚n„
toxicitate, num„rul de lot, cantitatea de s„m‚n˛„ v‚ndut„,      la data de 20 decembrie pentru culturile Óns„m‚n˛ate
pre˛ul de v‚nzare, suma suportat„ de cump„r„tor, suma        toamna.
stabilit„ ca ajutor financiar la 100 kg s„m‚n˛„, valoarea        Art. 8. — Derularea ∫i decontarea fondurilor alocate ca
ajutorului financiar, modul de efectuare a pl„˛ii;          ajutor financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e
                                   certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, c„tre agen˛ii
  e) beneficiarii ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„
                                   economici, persoane fizice sau juridice, beneficiari ai
de semin˛e certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, care
                                   ajutorului financiar, Ón conformitate cu prevederile prezentei
folosesc s„m‚n˛a proprie pentru Óns„m‚n˛are, trebuie s„       hot„r‚ri, se fac prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
fac„ dovada Ónfiin˛„rii culturii printr-un document avizat de    dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti.
reprezentantul teritorial al direc˛iei pentru agricultur„ ∫i       Art. 9. — (1) Œn baza centralizatorului privind ajutorul
dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, din     financiar acordat pentru semin˛ele certificate oficial, din
care s„ reias„: specia, soiul, categoria biologic„, num„rul     produc˛ia intern„, folosite la Óns„m‚n˛are Ón campania
de lot, suprafa˛a Óns„m‚n˛at„, norma de s„m‚n˛„ la hectar,      agricol„ a anului respectiv, Óntocmit ∫i transmis de direc˛iile
cantitatea total„ de s„m‚n˛„ certificat„ oficial, folosit„.     pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a
Separat, beneficiarii ajutorului financiar vor furniza date cu    municipiului Bucure∫ti, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
privire la specie, soi, categorie biologic„, produsul de uz     Dezvolt„rii Rurale — Direc˛ia general„ buget-finan˛e va
fitosanitar folosit la tratarea semin˛elor ∫i grupa de        Óntocmi situa˛ia centralizatoare privind acordarea de la
toxicitate, dup„ caz, num„rul de lot, cantitatea de s„m‚n˛„     bugetul de stat a sumelor reprezent‚nd ajutorul financiar
folosit„ pentru Óns„m‚n˛are, suma stabilit„ ca ajutor        pentru semin˛ele certificate oficial, utilizate pentru
financiar la 100 kg s„m‚n˛„, valoarea ajutorului financiar ∫i    Óns„m‚n˛are, conform modelului prezentat Ón anexa nr. 4 la
suma suportat„ de utilizator. Norma de s„m‚n˛„ la hectar       prezentele norme metodologice, pe baza c„reia se
nu va dep„∫i limita maxim„ prev„zut„, pe specii, Ón         fundamenteaz„ cererea de deschidere a creditelor
anexele nr. 1—4 la hot„r‚re.                     bugetare.
  Art. 5. — R„spunderea pentru realitatea ∫i legalitatea        (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare va fi
                                   Ónaintat„ Ministerului Finan˛elor Publice de c„tre Direc˛ia
datelor Ónscrise Ón cererea pentru acordarea ajutorului
                                   general„ buget-finan˛e.
financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„
                                     Art. 10. — Dup„ aprobarea de c„tre Ministerul
oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, revine beneficiarului ajutorului.
                                   Finan˛elor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor
  Art. 6. — Termenul limit„ pentru depunerea cererii ∫i a      bugetare, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
documentelor Ónso˛itoare este 30 iulie pentru culturile       Rurale alimenteaz„ conturile direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i
Óns„m‚n˛ate prim„vara ∫i 10 decembrie pentru culturile        dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, care,
Óns„m‚n˛ate toamna.                         Ón baza cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului
  Art. 7. — (1)   Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare   financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„
rural„ jude˛ene ∫i  a municipiului Bucure∫ti verific„ ∫i aprob„   oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, efectueaz„ pl„˛ile c„tre
cererile pentru   acordarea ajutorului financiar pentru      beneficiarii ajutorului financiar.
produc˛ia intern„   de semin˛e certificat„ oficial, destinat„     Art. 11. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
Óns„m‚n˛„rii.                            prezentele norme metodologice.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
    6                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 738/16.VIII.2004
                                                                                   ANEXA Nr. 1
                                                                             la normele metodologice
    Jude˛ul ....................................................................................
    Beneficiarul ajutorului financiar .............................................
    Adresa/Sediul .........................................................................
    Telefon/Fax ............................................................................
    Codul fiscal ............................................................................
    Num„rul de Ónregistrare la registrul comer˛ului ..................
    Banca (Trezoreria) ................................................................
    Contul nr. ...............................................................................

                                          Verificat ∫i aprobat
                                pentru suma de ................................ mii lei
                               Direc˛ia pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
                                        Director executiv,
                                      .................................
                    Aviz„m                                         Atest„m
             cantitatea ∫i calitatea semin˛ei.                      efectuarea tratamentului la semin˛ele de ___________
              I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.                                 Unitatea fitosanitar„
                                             CERERE
            pentru acordarea ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„ oficial,
             destinat„ Óns„m‚n˛„rii, Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.238/2004
    1. S„m‚n˛„ v‚ndut„
                                           Suma reprezent‚nd       Cantitatea de s„m‚n˛„          Ajutorul financiar
 Nr.             Semin˛e certificate        Categoria        ajutorul financiar         — total —             de primit de la
 crt.             oficial (specia)         biologic„        (mii lei/100 kg;           (kg)             bugetul de stat
                                              100 buc.)                               (mii lei)                T O T A L 1:             x              x

    2. S„m‚n˛„ utilizat„ pentru Óns„m‚n˛are proprie
                                           Suma reprezent‚nd       Cantitatea de s„m‚n˛„         Ajutorul financiar
 Nr.             Semin˛e certificate        Categoria        ajutorul financiar       Norma la     Total         de primit de la
 crt.             oficial (specia)         biologic„        (mii lei/100 kg;        hectar      (kg)        bugetul de stat
                                              100 buc.)       (kg; mii buc./ha)               (mii lei)                T O T A L 2:             x              x            x


  TOTAL GENERAL (1+2):                                     x            x
    R„spund pentru realitatea ∫i legalitatea datelor:
                           Beneficiarul ajutorului financiar,
                          Agentul economic .......................
                Director,                                            Contabil-∫ef,
             ..........................                                    ............................
                                                                                   ANEXA Nr. 2
                                                                             la normele metodologice
    Direc˛ia pentru Agricultur„
    ∫i Dezvoltare Rural„ a Jude˛ului ............................
                                   SITUAfiIA CENTRALIZATOARE
        privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semin˛ele certificate oficial,
    din produc˛ia intern„, folosite la Óns„m‚n˛are, Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.238/2004
                                                                              Ajutorul financiar
Nr.          Beneficiarul       Cerere nr. ...........                   Categoria     Cantitatea
                                          Specia                            (mii lei/100 kg;     Total
crt.        ajutorului financiar      din ..............                    biologic„      (kg)
                                                                          100 buc.)      (mii lei)
       N O T √:
    Situa˛ia centralizatoare se va Óntocmi separat pentru semin˛ele v‚ndute ∫i separat pentru semin˛ele utilizate pentru
Óns„m‚n˛are proprie.
            Director executiv,                   Director executiv adjunct,
           .................................              .................................

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 738/16.VIII.2004                             7

                                                                  ANEXA Nr. 3
                                                             la normele metodologice
      Direc˛ia pentru Agricultur„
      ∫i Dezvoltare Rural„
      a Jude˛ului …….....................

                               CENTRALIZATORUL
            sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semin˛ele certificate oficial,
            din produc˛ia intern„, folosite la Óns„m‚n˛are, Ón conformitate cu prevederile
                      Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.238/2004
                                                      Ajutorul financiar de primit
      Nr.                    Categoria         Cantitatea           de la bugetul de stat
               Cultura
      crt.                   biologic„          (kg)         (mii lei/100 kg;       Total
                                                     100 buc.)         (mii lei)
                Director executiv,                       Director executiv adjunct,
               ……..........................                  ……........................................

                                                                  ANEXA Nr. 4
                                                             la normele metodologice
      Ministerul Agriculturii, P„durilor
      ∫i Dezvolt„rii Rurale
      Direc˛ia general„ buget-finan˛e

                         SITUAfiIA CENTRALIZATOARE
          privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezent‚nd ajutorul financiar
         pentru semin˛ele certificate oficial, utilizate pentru Óns„m‚n˛are, conform prevederilor
                      Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.238/2004
                                                      Ajutorul financiar de primit
      Nr.                      Categoria       Cantitatea           de la bugetul de stat
            Jude˛ul     Cultura
      crt.                     biologic„        (kg)         (mii lei/100 kg;       Total
                                                     100 buc.)         (mii lei)
                            Ordonator principal de credite,
                            ……..........................................


 ACTE       ALE       B√NCII             NAfiIONALE                     A    ROM¬NIEI
BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

                      CIRCULAR√
   privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele b„ne∫ti Ón valut„
     Œn baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, Ón aplicarea prevederilor
Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modific„rile
ulterioare,
     Ón temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Consiliul de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei            h o t „ r „ ∫ t e:

 Œncep‚nd cu perioada de aplicare, 24 august—                 men˛ionate la art. 14 din Regulamentul B„ncii Na˛ionale a
23 septembrie 2004, rata rezervelor minime obligatorii             Rom‚niei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime
pentru mijloacele b„ne∫ti Ón valut„, cu excep˛ia celor             obligatorii, este de 30%.

                     GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                               MUGUR IS√RESCU


    Bucure∫ti, 6 august 2004.
    Nr. 19.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 738/16.VIII.2004

       BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

                         H O T √ R ¬ R E*)
            privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit
                      SALSOVIACOOP MAHMUDIA
                        GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                                 MUGUR IS√RESCU
           Bucure∫ti, 26 mai 2004.
           Nr. 386.

           *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.

                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
              cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 738/16.VIII.2004 con˛ine 8 pagini.        Pre˛ul de v‚nzare 8.500 lei    ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top