728

Document Sample
728 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 728             LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                                Joi, 12 august 2004                                      SUMAR


Nr.                                   Pagina  Nr.                                             Pagina

               DECRETE                            de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul
631.  — Decret pentru numirea unor magistra˛i ..............        2        ambulatoriu cu ∫i f„r„ contribu˛ie personal„,
                                               corespunz„toare denumirilor comune interna˛ionale
       DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE                       (DCI), aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
                                               nr. 516/2003 ..............................................................    8–44
Decizia nr. 250 din 15 iunie 2004 referitoare la excep˛ia
    de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 394 din                  ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
    Codul de procedur„ penal„......................................   2–5
                                         341.    — Hot„r‚re privind retragerea autoriza˛iei de
Decizia nr. 253 din 15 iunie 2004 referitoare la excep˛ia                  func˛ionare a Cooperativei de credit MONEDA
    de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46                   C¬MPULUNG MOLDOVENESC...............................                45
    alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
                                         342.    — Hot„r‚re privind retragerea autoriza˛iei de
    juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
                                               func˛ionare a   Cooperativei    de     credit
    perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989 ........          5–8
                                               ECONOMISIREA F√LTICENI ...................................             46
          ACTE ALE CASEI NAfiIONALE                    343.    — Hot„r‚re privind retragerea autoriza˛iei de
          DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE                         func˛ionare a Cooperativei de credit HUMORUL
391.  — Decizie pentru modificarea ∫i completarea                     GURA HUMORULUI .................................................          47
    Deciziei pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri            344.    — Hot„r‚re privind retragerea autoriza˛iei de
    de S„n„tate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei                   func˛ionare a Cooperativei de credit SPRIJINUL
    cuprinz‚nd medicamentele (denumiri comerciale)                    SIRET.........................................................................   48
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004

                            DECRETE
                          PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                           DECRET
                       pentru numirea unor magistra˛i
                Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
            ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 47 ∫i
            ale art. 88 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
            judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 121 din
            15 iulie 2004.

               Pre∫edintele Rom‚niei    d e c r e t e a z „:
               Articol unic. — Pe data de 1 septembrie 2004 se numesc Ón func˛ia
            de judec„tor, la instan˛ele men˛ionate Ón dreptul fiec„reia, persoanele
            prev„zute Ón anexa la prezentul decret.
                            PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                              ION ILIESCU
               Bucure∫ti, 4 august 2004.
               Nr. 631.

                                                    ANEX√


              — Doamna Stancu Mirela — la Judec„toria Sectorului 3 Bucure∫ti
              — Doamna Florea Anamaria Cristina — la Judec„toria B„ile∫ti
              — Doamna Coculescu Ana-Maria — la Judec„toria Pite∫ti.
    DECIZII         ALE      CURfiII          CONSTITUfiIONALE
                         CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                            D E C I Z I A Nr. 250
                             din 15 iunie 2004

          referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 394
                    din Codul de procedur„ penal„
  Ioan Vida         —  pre∫edinte              Av‚nd cuv‚ntul pe fond, reprezentantul Ministerului
  Nicolae Cochinescu     —  judec„tor             Public pune concluzii de respingere a excep˛iei de
  Aspazia Cojocaru      —  judec„tor             neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„, apreciind c„
  Constantin Doldur     —  judec„tor             dispozi˛iile legale criticate nu contravin prevederilor
  Acsinte Gaspar       —  judec„tor             constitu˛ionale, respectiv celor din actele interna˛ionale,
  Petre Ninosu        —  judec„tor             invocate de autorul excep˛iei.
  Ion Predescu        —  judec„tor
  ™erban Viorel St„noiu   —  judec„tor                          C U R T E A,
  Nicoleta Grigorescu    —  procuror             av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
  Florentina Geangu     —  magistrat-asistent        urm„toarele:
                                    Prin Œncheierea din 5 februarie 2004, pronun˛at„ Ón
  Pe  rol  se  afl„  solu˛ionarea   excep˛iei    de  Dosarul nr. 1.070/2003, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 394 din Codul de     Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de C„t„lin Vasiliu Ón      de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 394 din Codul de
Dosarul nr. 1.070/2003 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —  procedur„ penal„. Excep˛ia a fost ridicat„ de C„t„lin
Sec˛ia penal„.                           Vasiliu, recurent revizuient Ón dosarul men˛ionat.
  La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, fa˛„ de care     Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
procedura de citare este legal Óndeplinit„.             acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 394 din Codul de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004                     3

procedur„ penal„ sunt contrare prevederilor constitu˛ionale        Œn concluzie, Guvernul consider„ c„ excep˛ia de
cuprinse Ón art. 1 alin. (5), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 20   neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
alin. (2), art. 21, art. 54 [devenit art. 57 dup„ revizuirea ∫i      Avocatul Poporului consider„ c„, Ón ceea ce prive∫te
republicarea Constitu˛iei] ∫i, respectiv, Ón art. 128 [devenit    critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 394 din
art. 129]. De asemenea, prevederile legale criticate sunt       Codul de procedur„ penal„ Ón raport cu prevederile art. 16
considerate contrare ∫i dispozi˛iilor cuprinse Ón art. 6 pct. 1,   alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„, aceasta este
Ón art. 13 ∫i Ón art. 17 din Conven˛ia pentru ap„rarea        neÓntemeiat„, Óntruc‚t instituirea unor reguli speciale,
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Se         inclusiv Ón ceea ce prive∫te exercitarea c„ilor extraordinare
motiveaz„ c„ textul criticat este neconstitu˛ional, deoarece     de atac, cum este ∫i revizuirea, nu Óncalc„ principiul
cazurile de revizuire pe care le prevede sunt limitative ∫i      egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice,
nu sunt de natur„ a pune Ón discu˛ie fondul cauzei deduse       at‚ta timp c‚t se asigur„ egalitatea cet„˛enilor Ón utilizarea
judec„˛ii, exist‚nd îpericolul neÓndrept„rii erorilor judiciare“,   acestora.
consecin˛a fiind — Ón opinia autorului excep˛iei —            Dispozi˛iile art. 394 din Codul de procedur„ penal„ nu
Óngr„direa accesului la justi˛ie ∫i îsuprimarea“ recursului      contravin — Ón opinia Avocatului Poporului — nici
efectiv.                               prevederilor art. 21 din Constitu˛ie, republicat„, prin
  Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„        dispozi˛iile criticate asigur‚ndu-se tocmai accesul liber la
consider„ c„ dispozi˛iile art. 394 din Codul de procedur„       justi˛ie, Ón scopul ap„r„rii drepturilor ∫i intereselor legitime
penal„ nu contravin prevederilor constitu˛ionale ∫i nici       ale p„r˛ilor interesate, ∫i nici prevederilor art. 129 din
dispozi˛iilor art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor    Constitu˛ie, instituirea regulilor de desf„∫urare a procesului
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, excep˛ia de          Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti, deci ∫i reglementarea c„ilor
neconstitu˛ionalitate fiind neÓntemeiat„. Se men˛ioneaz„ c„      extraordinare de atac, fiind de competen˛a exclusiv„ a
prin enumerarea limitativ„ a cazurilor de revizuire Ón        legiuitorului.
art. 394 din Codul de procedur„ penal„ legiuitorul nu a          Œn ceea ce prive∫te critica dispozi˛iilor art. 394 din Codul
inten˛ionat s„ Óngr„deasc„ accesul liber la justi˛ie ∫i nici     de procedur„ penal„ fa˛„ de prevederile art. 11 ∫i ale
dreptul la un recurs efectiv, mai ales c„ revizuientul a avut     art. 20 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„, raportate la
posibilitatea s„ Ó∫i fac„ ap„r„rile at‚t cu ocazia judec„˛ii Ón    cele ale art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
prim„ instan˛„, c‚t ∫i Ón c„ile ordinare de atac, ceea ce de     omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, aceasta este
altfel a ∫i f„cut, astfel c„ nu se poate vorbi de o          considerat„ neÓntemeiat„, deoarece conceptul de proces
suprimare a dreptului la un recurs efectiv.              echitabil nu implic„ imperios existen˛a mai multor grade de
  Potrivit dispozi˛iilor art. 24 alin. (1) din Legea        jurisdic˛ie, a mai multor c„i de atac Ómpotriva hot„r‚rilor
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost        judec„tore∫ti ∫i nici, pe cale de consecin˛„, posibilitatea
comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale            exercit„rii acestor c„i de atac de c„tre toate p„r˛ile din
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele       proces.
de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate,       Referitor la dispozi˛iile art. 1 alin. (5) ∫i ale art. 57 din
iar Ón conformitate cu prevederile art. 18 1 din Legea        Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i la dispozi˛iile art. 13 ∫i
nr. 35/1997, cu modific„rile ulterioare, a fost solicitat       17 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
punctul de vedere al institu˛iei Avocatul Poporului.         libert„˛ilor fundamentale, acestea sunt considerate
  Guvernul consider„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„.         nerelevante pentru solu˛ionarea excep˛iei.
Arat„ Ón acest sens c„ principiul liberului acces la justi˛ie       Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia
nu presupune ∫i accesul la toate mijloacele de Ónf„ptuire a      de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
justi˛iei, iar instituirea regulilor de desf„∫urare a procesului     Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti, deci ∫i reglementarea c„ilor    comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
de atac, este de competen˛a legiuitorului care poate         neconstitu˛ionalitate ridicat„.
institui, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli
speciale de procedur„, cum este ∫i cazul reglement„rii                     C U R T E A,
limitative ∫i exprese a cazurilor Ón care hot„r‚rile         examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
judec„tore∫ti definitive pot face obiectul revizuirii. Revizuirea   Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
fiind o cale extraordinar„ de atac, este firesc s„ fie        judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
caracterizat„ de un anumit grad de selectivitate sub         legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
aspectul cazurilor Ón care poate fi folosit„, ra˛iunea fiind     ∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, cu modific„rile ∫i
aceea de a asigura remedierea erorilor ce s-ar produce Ón       complet„rile ulterioare, re˛ine urm„toarele:
activitatea instan˛elor judec„tore∫ti.                  Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
  Œn ceea ce prive∫te Ónc„lcarea principiului egalit„˛ii,      competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Ónscris Ón art. 16 din Constitu˛ie, republicat„, Guvernul       Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale
consider„ c„ aceasta s-ar putea pune Ón discu˛ie numai        art. 2, 3, 12 ∫i 23 din Legea nr. 47/1992, republicat„, cu
dac„ regulile speciale de procedur„ ar crea discrimin„ri       modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, s„ solu˛ioneze
Óntre cet„˛eni, potrivit criteriilor stabilite Ón art. 4 alin. (2).  excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Or, nici reglementarea expres„ ∫i limitativ„ a cazurilor de        Obiectul excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile art. 394 din
revizuire, nici limitarea accesului la calea de atac a        Codul de procedur„ penal„, av‚nd urm„torul con˛inut:
recursului Ón anulare nu instituie privilegii sau discrimin„ri.    îRevizuirea poate fi cerut„ c‚nd:
  Se mai arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu Ónl„tur„       a) s-au descoperit fapte sau Ómprejur„ri ce nu au fost
posibilitatea de a beneficia de toate drepturile ∫i garan˛iile    cunoscute de instan˛„ la solu˛ionarea cauzei;
procesuale instituite prin lege, Ón cadrul unui proces          b) un martor, un expert sau un interpret a s„v‚r∫it
echitabil, ∫i nu Ónl„tur„, de asemenea, dreptul la un recurs     infrac˛iunea de m„rturie mincinoas„ Ón cauza a c„rei revizuire
efectiv. Œn ceea ce prive∫te invocarea dispozi˛iilor art. 57     se cere;
din Constitu˛ie, republicat„, se apreciaz„ c„ acestea nu         c) un Ónscris care a servit ca temei al hot„r‚rii a c„rei
sunt concludente Ón solu˛ionarea excep˛iei.              revizuire se cere a fost declarat fals;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004

  d) un membru al completului de judecat„, procurorul ori       prev„zute numai prin lege“. Aceste dispozi˛ii constitu˛ionale
persoana care a efectuat acte de cercetare penal„ a comis o       confer„ legiuitorului competen˛a exclusiv„ de a stabili
infrac˛iune Ón leg„tur„ cu cauza a c„rei revizuire se cere;       procedura de judecat„ ∫i Ól Óndrituiesc pe acesta ca, Ón
  e) c‚nd dou„ sau mai multe hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive     considerarea unor situa˛ii deosebite, s„ stabileasc„ reguli
nu se pot concilia.                           speciale de procedur„, precum ∫i modalit„˛i de exercitare
  Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dac„ pe baza   a drepturilor procesuale, a∫a cum este ∫i cazul
faptelor sau Ómprejur„rilor noi se poate dovedi netemeinicia       reglement„rii exprese ∫i limitative a cazurilor Ón care poate
hot„r‚rii de achitare, de Óncetare a procesului penal ori de       fi promovat„ revizuirea, realizat„ prin dispozi˛iile art. 394
condamnare.                               din Codul de procedur„ penal„.
  Cazurile de la lit. b), c) ∫i d) constituie motive de revizuire,     Curtea constat„ c„ prin aceste dispozi˛ii de lege,
dac„ au dus la darea unei hot„r‚ri nelegale sau netemeinice.       criticate de autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, nu se
  Œn cazul prev„zut de lit. e), toate hot„r‚rile care nu se pot    aduce atingere principiului constitu˛ional al egalit„˛ii Ón
concilia sunt supuse revizuirii.“                    drepturi, Óntruc‚t acestea nu consacr„ privilegii sau
  Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate     discrimin„ri, asigur‚nd egalitatea juridic„ a cet„˛enilor Ón
contravin prevederilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 1        utilizarea c„ii de atac a revizuirii, Ón deplin„ concordan˛„ cu
alin. (5), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21,    dispozi˛iile art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„. De
art. 54 ∫i, respectiv, Ón art. 128. Potrivit Constitu˛iei        altfel, prevederile constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) vizeaz„
republicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,         egalitatea Ón drepturi Óntre cet„˛eni Ón ceea ce prive∫te
nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea             recunoa∫terea Ón favoarea acestora a unor drepturi ∫i
denumirilor ∫i renumerotarea textelor, art. 54 a devenit         libert„˛i fundamentale, iar nu ∫i identitatea de tratament
art. 57 ∫i art. 128 a devenit art. 129. Prevederile           juridic asupra aplic„rii acestor m„suri, indiferent de
constitu˛ionale men˛ionate au urm„torul con˛inut:            natura lor.
  — Art. 1 alin. (5): îŒn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a       Nu poate fi re˛inut„ nici critica de neconstitu˛ionalitate
suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie.“;            potrivit c„reia dispozi˛iile art. 394 din Codul de procedur„
  — Art. 11: î(1) Statul rom‚n se oblig„ s„ Óndeplineasc„       penal„ ar Óngr„di liberul acces la justi˛ie, Óntruc‚t, a∫a cum
Óntocmai ∫i cu bun„-credin˛„ obliga˛iile ce-i revin din tratatele la   a statuat Ón mod constant Curtea Ón jurispruden˛a sa,
care este parte.                             liberul acces la justi˛ie semnific„ faptul c„ orice persoan„
  (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte   poate sesiza instan˛ele judec„tore∫ti Ón cazul Ón care
din dreptul intern.                           consider„ c„ drepturile, libert„˛ile sau interesele sale
  (3) Œn cazul Ón care un tratat la care Rom‚nia urmeaz„ s„      legitime au fost Ónc„lcate, iar nu faptul c„ acest acces nu
devin„ parte cuprinde dispozi˛ii contrare Constitu˛iei, ratificarea   poate fi supus nici unei condi˛ion„ri, competen˛a de a
lui poate avea loc numai dup„ revizuirea Constitu˛iei.“;         stabili regulile de desf„∫urare a procesului Ón fa˛a
  — Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a    instan˛elor judec„tore∫ti (Ón spe˛„ a cazurilor Ón care poate
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;      fi promovat„ revizuirea) revenindu-i, a∫a cum s-a ar„tat,
  — Art. 20 alin. (2): îDac„ exist„ neconcordan˛e Óntre        legiuitorului. Prevederile legale criticate, reglement‚nd o
pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale      cale de atac extraordinar„ Ómpotriva hot„r‚rilor
omului, la care Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au        judec„tore∫ti, nu Óngr„desc, ci permit liberul acces la
prioritate reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón     justi˛ie, Ón concordan˛„ ∫i cu dispozi˛iile art. 13 din
care Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai        Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
favorabile.“;                              fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs efectiv.
  — Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei         Dispozi˛iile art. 394 din Codul de procedur„ penal„ sunt
pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale    Ón acord ∫i cu prevederile care reglementeaz„ dreptul la un
legitime.                                proces echitabil, cuprinse Ón art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie,
  (2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.     republicat„, respectiv Ón art. 6 pct. 1 din Conven˛ia pentru
  (3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea   ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i,
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.                    implicit, cu prevederile art. 11 ∫i ale art. 20 alin. (2) din
  (4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i    Constitu˛ie, republicat„. Astfel, faptul c„ revizuirea se poate
gratuite.“;                               exercita numai Ón anumite cazuri, strict ∫i limitativ prev„zute
  — Art. 57: îCet„˛enii rom‚ni, cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii     de legiuitor, este determinat de caracterul acesteia de cale
trebuie s„-∫i exercite drepturile ∫i libert„˛ile constitu˛ionale cu   extraordinar„ de atac ∫i nu Ómpiedic„ p„r˛ile interesate de
bun„-credin˛„, f„r„ s„ Óncalce drepturile ∫i libert„˛ile celorlal˛i.“;  a apela la instan˛ele judec„tore∫ti, de a fi ap„rate, de a
  — Art. 129: îŒmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, p„r˛ile      promova c„ile de atac ordinare prev„zute de lege ∫i de a
interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac, Ón      se prevala de garan˛iile procesuale care condi˛ioneaz„ un
condi˛iile legii.“                            proces echitabil. Contrar celor sus˛inute de autorul
  De asemenea, dispozi˛iile de lege criticate sunt           excep˛iei, posibilitatea exercit„rii c„ii de atac extraordinare
considerate contrare prevederilor din Conven˛ia pentru          a revizuirii reprezint„ o garan˛ie Ón plus a elimin„rii
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale        îpericolul neÓndrept„rii erorilor judiciare“, Ón concordan˛„ cu
cuprinse Ón art. 6 pct. 1, referitoare la dreptul la un proces      imperativele dreptului la un proces echitabil, iar nu o
echitabil, Ón art. 13, referitoare la dreptul la un recurs        Ónc„lcare a acestui drept.
efectiv, ∫i Ón art. 17, referitoare la interzicerea abuzului de        Œn sf‚r∫it, Curtea mai re˛ine c„ normele criticate nu
drept.                                  Óncalc„ prevederile art. 129 din Constitu˛ie, republicat„,
  Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,        potrivit c„rora exercitarea c„ilor de atac se realizeaz„ Ón
Curtea re˛ine c„ revizuirea constituie o cale extraordinar„       îcondi˛iile legii“, ci constituie o aplicare a acestora.
de atac, reglementat„ de legiuitor Ón temeiul prerogativelor         Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 1
acordate acestuia de prevederile art. 126 alin. (2) din         alin. (5), referitoare la suprema˛ia Constitu˛iei ∫i a legilor,
Constitu˛ie, republicat„, potrivit c„rora îCompeten˛a          cele ale art. 57, referitoare la exercitarea drepturilor ∫i
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt         libert„˛ilor, respectiv cele ale art. 17 din Conven˛ia pentru

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004                  5

ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,     motivarea acesteia, Curtea constat„ c„ acestea nu sunt
referitoare la interzicerea abuzului de drept, invocate, de     relevante, neav‚nd nici o concluden˛„ pentru solu˛ionarea
asemenea, de autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ón     cauzei.

     Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, precum
∫i al art. 13 alin. (1) lit. A.d) ∫i alin. (3) ∫i al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
                               CURTEA

                              Œn numele legii
                               D E C I D E:
    Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 394 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„
de C„t„lin Vasiliu Ón Dosarul nr. 1.070/2003 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
    Definitiv„ ∫i obligatorie.
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 iunie 2004.
     PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA

                                             Magistrat-asistent,
                                            Florentina Geangu


                         CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                            D E C I Z I A Nr. 253
                             din 15 iunie 2004

        referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46 alin. (5)
      din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
                Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
  Ioan Vida         —  pre∫edinte              Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
  Nicolae Cochinescu     —  judec„tor             cuv‚ntul pe fond.
  Aspazia Cojocaru      —  judec„tor              Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate solicit„
  Constantin Doldur     —  judec„tor             admiterea acesteia astfel cum a fost formulat„.
  Acsinte Gaspar       —  judec„tor              Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
  Petre Ninosu        —  judec„tor             respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest
                                  sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale.
  Ion Predescu        —  judec„tor
  ™erban Viorel St„noiu   —  judec„tor                         C U R T E A,
  Aurelia Popa        —  procuror             av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
  Irina Loredana L„p„dat   —  magistrat-asistent        urm„toarele:
                                    Prin Œncheierea din 11 martie 2004, Curtea de Apel
  Pe  rol  se  afl„  solu˛ionarea    excep˛iei  de  Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ a sesizat Curtea
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46 alin. (5) din Legea  Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate    dispozi˛iilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie        regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
1989, ridicat„ de apelantul Neac∫u Munteanu Ón Dosarul       perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, excep˛ie
                                  ridicat„ de apelantul Neac∫u Munteanu Ón Dosarul
nr. 3.275/2003 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a
                                  nr. 3.275/2003.
civil„.
                                    Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
  La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei Neac∫u
                                  acesteia arat„ c„ dispozi˛iile art. 46 alin. (5) din Legea
Munteanu, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de    nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
citare a fost legal Óndeplinit„.                  Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie
  Magistratul-asistent informeaz„ completul de judecat„ c„    1989 Óncalc„ prevederile art. 21 ∫i 44 din Constitu˛ie,
la dosarul cauzei s-au depus note scrise de c„tre autorul      republicat„, precum ∫i prevederile art. 1 din Primul protocol
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, prin care solicit„       adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
admiterea acesteia.                         a libert„˛ilor fundamentale, prin raportare la art. 20 din

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004

Constitu˛ie, republicat„. Œn esen˛„, se sus˛ine c„ prin       a libert„˛ilor fundamentale, raportat la art. 20 din
instituirea unui termen de prescrip˛ie a ac˛iunii Ón        Constitu˛ie, republicat„, arat„ c„ nu exist„ neconcordan˛e
constatarea nulit„˛ii absolute a actelor de Ónstr„inare a      Óntre textul de lege criticat ∫i reglementarea interna˛ional„;
imobilelor ce cad sub inciden˛a Legii nr. 10/2001, inclusiv     mai mult, potrivit art. 20 alin. (1) din Constitu˛ie,
cele f„cute Ón cadrul procesului de privatizare, se aduce      republicat„, îdispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile ∫i
atingere dreptului de proprietate, prin aceea c„ nu mai       libert„˛ile cet„˛enilor, iar nu dispozi˛iile din legea intern„,
poate fi exercitat„ o ac˛iune Ón constatarea nulit„˛ii actului   vor fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„ cu Declara˛ia
de Ónstr„inare a imobilului, datorit„ Ómplinirii termenului de   Universal„ a Drepturilor Omului“.
prescrip˛ie, ∫i se Óngr„de∫te liberul acces la justi˛ie, prin      Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
imposibilitatea de a dovedi fraudarea legii ca urmare a       comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
Óncheierii unui act juridic nul absolut.              neconstitu˛ionalitate ridicat„.
  Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„
                                                C U R T E A,
consider„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ textul de lege criticat    examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
nu Óncalc„ prevederile art. 1 din Primul protocol adi˛ional la   Guvernului ∫i cel al Avocatului Poporului, raportul Óntocmit
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor   de judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
fundamentale, prin raportare la art. 20 din Constitu˛ie,      legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
republicat„, ci, dimpotriv„, constituie o aplicare a acestora,   ∫i dispozi˛ile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
prin aceea c„ textul de lege criticat este Ón conformitate cu      Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
dreptul statelor de a adopta legi cu referire la situa˛ia      competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
bunurilor persoanelor Ón acord cu interesul general. Nu       Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale
sunt Ónc„lcate nici prevederile art. 21 ∫i 44 din Constitu˛ie,   art. 2, 3, 12 ∫i 23 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
republicat„, dat fiind c„ liberul acces la justi˛ie presupune    modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 232/2004, s„
accesul la mjloacele procedurale prin care se Ónf„ptuie∫te     solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
actul de justi˛ie, legiuitorul av‚nd competen˛a exclusiv„ de      Obiectul excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile art. 46 alin. (5)
a stabili regulile de desf„∫urare a procesului.           din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
  Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 24 alin. (1) din Legea   imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost       1945—22 decembrie 1989, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale           Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, dispozi˛ii
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele      care au urm„torul con˛inut:
de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate           — Art. 46 alin. (5): îPrin derogare de la dreptul comun,
ridicate. De asemenea, potrivit dispozi˛iilor art. 18 1 din     indiferent de cauza de nulitate, dreptul la ac˛iune se prescrie Ón
Legea nr. 35/1997 privind organizarea ∫i func˛ionarea        termen de un an de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.“
institu˛iei Avocatul Poporului, cu modific„rile ulterioare, a      Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
fost solicitat punctul de vedere al acestei institu˛ii cu privire  Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 20, 21 ∫i 44 din
la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.           Constitu˛ie, republicat„, care au urm„torul con˛inut:
  Guvernul consider„ c„ dispozi˛iile art. 46 alin. (5) din       — Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile      ∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—          concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
22 decembrie 1989 nu contravin prevederilor constitu˛ionale     pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
avute Ón vedere. Invoc„ Ón acest sens ∫i jurispruden˛a         (2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele
Cur˛ii Constitu˛ionale.                       privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
  Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de           Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au prioritate
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Arat„ c„ prin       reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care
instituirea unui termen derogator de la dreptul comun, Ón      Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.“;
care o persoan„ are posibilitatea de a se adresa instan˛ei       — Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei
de judecat„, nu este Ónc„lcat principiul constitu˛ional al     pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale
accesului la justi˛ie. Nu poate fi re˛inut„ nici Ónc„lcarea     legitime.
dreptului de proprietate, Óntruc‚t prevederile privind         (2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
garantarea ∫i ocrotirea propriet„˛ii, potrivit art. 44 din       (3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
Constitu˛ie, republicat„, se aplic„ numai dup„ reconstituirea    cauzelor Óntr-un termen rezonabil.
dreptului de proprietate, astfel Ónc‚t dreptul fostului         (4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i
proprietar de a i se restitui imobilul se na∫te Ón viitor prin   gratuite.“;
aplicarea dispozi˛iilor legale care Ói reconstituie acest drept.    — Art. 44: î(1) Dreptul de proprietate, precum ∫i crean˛ele
Œn ceea ce prive∫te Ónc„lcarea art. 1 din Primul protocol      asupra statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i    drepturi sunt stabilite de lege.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004                      7

   (2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod      nulit„˛ii absolute. Aceast„ solu˛ie a legiuitorului este Ón
egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot  deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse
dob‚ndi dreptul de proprietate privat„ asupra terenurilor numai      Ón art. 126 alin. (2), potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor
Ón condi˛iile rezultate din aderarea Rom‚niei la Uniunea         judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute numai
European„ ∫i din alte tratate interna˛ionale la care Rom‚nia       prin lege“. De altfel, Ón jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
este parte, pe baz„ de reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin    (Decizia Plenului Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 1/1994) s-a
lege organic„, precum ∫i prin mo∫tenire legal„.              re˛inut c„, pentru situa˛ii deosebite, legiuitorul poate stabili
   (3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de      reguli speciale de procedur„, precum ∫i modalit„˛i de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
                                     exercitare a drepturilor procesuale, astfel Ónc‚t liberul acces
desp„gubire.
                                     la justi˛ie s„ nu fie Ónc„lcat.
   (4) Sunt interzise na˛ionalizarea sau orice alte m„suri de
trecere silit„ Ón proprietatea public„ a unor bunuri pe baza         De altfel, dispozi˛iile art. 46 alin. (5) din Legea
apartenen˛ei sociale, etnice, religioase, politice sau de alt„      nr. 10/2001 au mai f„cut obiectul controlului de
natur„ discriminatorie a titularilor.                   constitu˛ionalitate, prin raportare, Óntre alte dispozi˛ii
   (5) Pentru lucr„ri de interes general, autoritatea public„      constitu˛ionale, ∫i la dispozi˛iile art. 21. Astfel, prin Decizia
poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i imobiliare, cu obliga˛ia    nr. 296 din 8 iulie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
de a desp„gubi proprietarul pentru daunele aduse solului,         Rom‚niei, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, s-a re˛inut
planta˛iilor sau construc˛iilor, precum ∫i pentru alte daune       c„ îimprescriptibilitatea, consfin˛it„ cu titlu de principiu Ón
imputabile autorit„˛ii.                          legisla˛ia civil„, nu este consacrat„ ca atare Ón Constitu˛ie.
   (6) Desp„gubirile prev„zute Ón alineatele (3) ∫i (5) se       A∫a fiind, legiuitorul poate, Ón considerarea unor ra˛iuni
stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, Ón caz de          majore, s„ deroge de la acest principiu, a∫a cum a
divergen˛„, prin justi˛ie.                        procedat prin norma dedus„ controlului, f„r„ a Óndrept„˛i
   (7) Dreptul de proprietate oblig„ la respectarea sarcinilor     calificarea    reglement„rii   respective    ca  fiind
privind protec˛ia mediului ∫i asigurarea bunei vecin„t„˛i,        neconstitu˛ional„“. Cele statuate Ón decizia men˛ionat„ Ó∫i
precum ∫i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau   men˛in valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au
obiceiului, revin proprietarului.                     intervenit Ómprejur„ri noi de natur„ a determina o
   (8) Averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„. Caracterul    reconsiderare a jurispruden˛ei Cur˛ii.
licit al dob‚ndirii se prezum„.
                                       Curtea mai re˛ine c„ exercitarea unui drept de c„tre
   (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infrac˛iuni
                                     titularul s„u nu poate avea loc dec‚t cu respectarea
ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón condi˛iile legii.“
                                     anumitor exigen˛e legale, Óntre care ∫i stabilirea unor
   De asemenea, sunt invocate ca fiind Ónc„lcate
                                     termene, dup„ a c„ror expirare valorificarea respectivului
dispozi˛iile cuprinse Ón art. 1 din Primul protocol adi˛ional la
                                     drept nu mai este posibil„. Din aceast„ perspectiv„, nu pot
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
                                     fi re˛inute sus˛inerile autorului excep˛iei referitoare la
fundamentale, care prev„d:
                                     Ónc„lcarea dreptului de proprietate, prin imposibilitatea de a
   — îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
                                     exercita o ac˛iune Ón constatarea nulit„˛ii actului de
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
                                     Ónstr„inare a imobilului, datorit„ Ómplinirii termenului de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
                                     prescrip˛ie. Mai mult, dispozi˛iile legale criticate sunt Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
                                     concordan˛„ ∫i cu jurispruden˛a Cur˛ii Europene a
dreptului interna˛ional.
                                     Drepturilor Omului referitoare la dreptul de acces la justi˛ie.
   Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor
                                     Astfel, Curtea European„ a Drepturilor Omului a statuat, Ón
de a adopta legile pe care le consider„ necesare pentru a
                                     cauza îGolder contra Regatului Unit“, 1975, c„ îdreptul de
reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului general sau
                                     acces la tribunale nu este un drept absolut“, precum ∫i c„
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii, sau a
                                     îexist„ posibilitatea limit„rilor implicit admise chiar Ón afara
amenzilor.“
                                     limitelor care circumscriu con˛inutul oric„rui drept“.
   Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ urm„toarele: termenul de un an prev„zut de textul          Œn ceea ce prive∫te critica referitoare la Ónc„lcarea
de lege criticat a fost prelungit succesiv, cu c‚te trei luni,      art. 44 din Legea fundamental„, Curtea re˛ine c„ dreptul
prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 109/2001,           de proprietate nu poate fi exercitat dec‚t cu respectarea
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 460       tuturor reglement„rilor legale care Ói determin„ con˛inutul ∫i
din 13 august 2001, ∫i prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            limitele. Din aceast„ perspectiv„, prevederile legale criticate
Guvernului nr. 145/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al        sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 44 alin. (1)
Rom‚niei, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001. Sub          teza a doua din Constitu˛ie, republicat„, potrivit c„rora
aspectul criticat, Curtea re˛ine c„ textul de lege vizat de        î(1) Dreptul de proprietate, precum ∫i crean˛ele asupra statului,
excep˛ie stabile∫te un termen special, derogatoriu de la         sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt
dreptul comun, pentru prescrierea ac˛iunii Ón constatarea         stabilite de lege“.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004

     Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, precum
∫i al art. 13 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 232/2004,
                             CURTEA
                            Œn numele legii
                             D E C I D E:
     Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
Neac∫u Munteanu Ón Dosarul nr. 3.275/2003 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„.
     Definitiv„ ∫i obligatorie.
     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 iunie 2004.
     PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN VIDA

                                            Magistrat-asistent,
                                          Irina Loredana L„p„dat
 ACTE ALE CASEI NAfiIONALE DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
CASA NAfiIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE

                       DECIZIE
 pentru modificarea ∫i completarea Deciziei pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
    nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd medicamentele (denumiri comerciale)
   de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul ambulatoriu cu ∫i f„r„ contribu˛ie personal„,
 corespunz„toare denumirilor comune interna˛ionale (DCI), aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
                       nr. 516/2003
     Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Ordonan˛ei Guvernului
nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,
     av‚nd Ón vedere:
     — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd medicamentele de care beneficiaz„
asigura˛ii Ón tratamentul ambulatoriu, cu sau f„r„ contribu˛ie personal„, pe baz„ de prescrip˛ie medical„, Ón sistemul de
asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
     — art. 13 ∫i 15 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri
de S„n„tate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condi˛iile
acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile ulterioare;
     — Referatul de aprobare al medicului-∫ef nr. IV/D/143 din 23 iulie 2004,
    pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emite urm„toarea decizie:
  Art. I. — Decizia pre∫edintelui Casei Na˛ionale de      privind compensarea Ón propor˛ie de 90% a medicamentelor
Asigur„ri de S„n„tate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei    acordate acestora, prev„zut„ Ón anexa care face parte
cuprinz‚nd medicamentele (denumiri comerciale) de care      integrant„ din prezenta decizie.
beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul ambulatoriu cu ∫i f„r„     Art. II. — Pre∫edin˛ii-directori generali ai caselor de
contribu˛ie personal„, corespunz„toare denumirilor comune    asigur„ri de s„n„tate, precum ∫i furnizorii de servicii
interna˛ionale (DCI), aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
                                 medicale ∫i farmaceutice care sunt Ón rela˛ii contractuale cu
nr. 516/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 321 din 13 mai 2003, cu modific„rile ∫i      casele de asigur„ri de s„n„tate au obliga˛ia de a pune Ón
complet„rile ulterioare, se completeaz„ cu anexa nr. 3      aplicare ∫i de a respecta prevederile prezentei decizii.
cuprinz‚nd Lista medicamentelor (denumiri comerciale) de       Art. III. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
care beneficiaz„ asigura˛ii pensionari Ón tratamentul      Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
ambulatoriu cu contribu˛ie personal„, Ón cadrul programului   de 15 august 2004.
                 p. Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
                           Vasile Ciurchea    Bucure∫ti, 4 august 2004.
    Nr. 391.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  9
ANEX√*)
     Anexa nr. 3
            la Decizia nr. 219/2003
                                                           *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  15
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 16     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  17
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 18     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  19
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 20     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  21
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 22     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  23
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 24     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  25
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 26     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  27
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 28     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  29
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 30     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  31
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 32     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  33
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 34     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  35
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 36     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  37
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 38     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  39
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 40     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  41
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 42     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  43
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 44     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  45

      ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
    BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

                   H O T √ R ¬ R E*)
      privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit
              MONEDA C¬MPULUNG MOLDOVENESC
                 GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                           MUGUR IS√RESCU

     Bucure∫ti, 26 mai 2004.
     Nr. 341.

     *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 46         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004

    BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

                   H O T √ R ¬ R E*)
      privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit
                 ECONOMISIREA F√LTICENI
                 GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                           MUGUR IS√RESCU


     Bucure∫ti, 26 mai 2004.
     Nr. 342.

     *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004  47

    BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

                   H O T √ R ¬ R E*)
      privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit
                HUMORUL GURA HUMORULUI
                 GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                           MUGUR IS√RESCU

     Bucure∫ti, 26 mai 2004.
     Nr. 343.

     *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  48              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 728/12.VIII.2004

       BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

                         H O T √ R ¬ R E*)
            privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit
                         SPRIJINUL SIRET
                       GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                                 MUGUR IS√RESCU

           Bucure∫ti, 26 mai 2004.
           Nr. 344.

           *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
              cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 728/12.VIII.2004 con˛ine 48 de pagini.      Pre˛ul de v‚nzare 50.500  lei  ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:18
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:48