Docstoc

723

Document Sample
723 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA     I
Anul 172 (XVI) — Nr. 723            LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                       Miercuri, 11 august 2004                                     SUMAR

Nr.                                   Pagina  Nr.                                     Pagina

      DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE                        ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                                               ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
Decizia nr. 272 din 24 iunie 2004 referitoare la excep˛ia
                                         973.    — Ordin al ministrului s„n„t„˛ii pentru reabilitarea ∫i
    de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46
                                              modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400
    alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul                   ∫i a instala˛iilor de sterilizare tip ISM ....................   5–7
    juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
    perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, cu                      ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i a           975.    — Ordin privind modificarea ∫i completarea
                                              Ordinului ministrului finan˛elor publice ∫i al
    dispozi˛iilor art. 5 alin. 1 ∫i 5 din Legea
                                              guvernatorului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
    contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu                     nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de
    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare .....................   1–5        raportare contabil„ semestrial„ a institu˛iilor de credit     7–15    DECIZII            ALE        CURfiII           CONSTITUfiIONALE
                              CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                                D E C I Z I A Nr. 272
                                    din 24 iunie 2004

        referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46 alin. (5)
      din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
     Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
    precum ∫i a dispozi˛iilor art. 5 alin. 1 ∫i 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990,
                 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
   Ioan Vida            —  pre∫edinte               Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
   Nicolae Cochinescu        —  judec„tor              a dispozi˛iilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind
   Constantin Doldur        —  judec„tor
   Acsinte Gaspar          —  judec„tor              regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
   Kozsokár Gábor          —  judec„tor              perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, cu
   Petre Ninosu           —  judec„tor              modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i a
   Ion Predescu           —  judec„tor              dispozi˛iilor art. 5 alin. 1 ∫i 5 din Legea contenciosului
   ™erban Viorel St„noiu      —  judec„tor
   Aurelia Popa           —  procuror               administrativ nr. 29/1990, cu modific„rile ∫i complet„rile
   Doina Suliman          —  magistrat-asistent ∫ef        ulterioare, excep˛ie ridicat„ de Liviu Nicolae Nicoar„ ∫i

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004

Antonia Marietta Nicoar„ Ón Dosarul nr. 4.449/2003 al        ac˛iunii Ón revendicare. Totodat„, sus˛in c„, prin efectul
Judec„toriei Turda.                         textului de lege criticat, dispozi˛iile constitu˛ionale care
  La apelul nominal r„spunde avocatul Dan C. Steg„roiu,      prev„d c„ averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„
pentru autorii excep˛iei, ∫i consilierul juridic Dan Soporan,    devin desuete, iar prevederile art. 15 alin. (1) din
pentru Societatea Comercial„ îHolcim“ — S.A. din          Constitu˛ie, potrivit c„rora cet„˛enii beneficiaz„ de drepturile
Bucure∫ti. Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de    ∫i libert„˛ile consacrate de aceasta devin îiluzorii“. De
citare este legal Óndeplinit„.                   asemenea, se arat„ c„ art. 46 alin. (5) din Legea
  Avocatul autorilor excep˛iei, cu privire la art. 46 alin. (5)  nr. 10/2001 Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 51
din Legea nr. 10/2001, sus˛ine c„ aceste dispozi˛ii         care consacr„ suprema˛ia Constitu˛iei Ón raport cu celelalte
contravin prevederilor constitu˛ionale referitoare la ocrotirea   legi. Œn continuare se sus˛ine c„ acest text de lege
propriet„˛ii private, deoarece, prin derogare de la dreptul     contravine art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, deoarece instituie
comun, instituie prescriptibilitatea ac˛iunii Ón revendicare    un privilegiu pentru ter˛ii dob‚nditori, Ón defavoarea
imobiliar„. De asemenea, consider„ c„ prin textul de lege      proprietarilor deposeda˛i Ón mod abuziv Ón timpul regimului
criticat sunt Ónfr‚nte prevederile art. 15 alin. (2), art. 16    comunist. Autorii excep˛iei consider„ c„ art. 46 alin. (5) din
alin. (1) ∫i art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie. Œn ceea ce  Legea nr. 10/2001 ignor„ principiul constitu˛ional al liberului
                                  acces la justi˛ie, deoarece acesta înu se rezum„ la
prive∫te art. 5 alin. 1 ∫i 5 din Legea nr. 29/1990,
                                  aspectul formal al promov„rii unei ac˛iuni Ón justi˛ie, ci la
apreciaz„ c„ aceste dispozi˛ii legale Óngr„desc accesul liber
                                  un drept efectiv, implic‚nd o judecat„ dreapt„“, judecat„ ce
la justi˛ie ∫i creeaz„ cadrul exercit„rii unor atitudini abuzive
                                  se transform„ Óns„ Óntr-o îiluzie“ at‚t timp c‚t atributul
din partea administra˛iei.
                                  dominant al dreptului de proprietate, imprescriptibilitatea,
  Reprezentantul Societ„˛ii Comerciale îHolcim“ — S.A.      este Ónl„turat. Œn fine, autorii excep˛iei pun Ón discu˛ie
din Bucure∫ti, referindu-se la jurispruden˛a Cur˛ii, solicit„    Óns„∫i dimensiunea moral„ a dispozi˛iilor legale criticate,
respingerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.           ar„t‚nd c„ acestea înu duc la promovarea responsabilit„˛ii
  Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd Ón vedere       sociale, a rena∫terii sim˛ului comun de dreptate ∫i prin
jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale, pune       aceasta nu renoveaz„ ∫i nu asigur„ Óns„n„to∫irea mediului
concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate    social“.
ca neÓntemeiat„.                            Œn ceea ce prive∫te art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990,
                                  autorii excep˛iei arat„ c„ acesta Óncalc„ principiul
             C U R T E A,
                                  constitu˛ional al liberului acces la justi˛ie, deoarece
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine        adresarea Ón justi˛ie nu mai este liber„, ci condi˛ionat„ de
urm„toarele:                            un demers administrativ prealabil. De asemenea, apreciaz„
  Prin Œncheierea din 16 ianuarie 2004, pronun˛at„ Ón       c„, Ón virtutea aceluia∫i text de lege criticat, prevederile
Dosarul nr. 4.449/2003, Judec„toria Turda a sesizat Curtea     art. 48 alin. (1) din Constitu˛ie devin inoperante. Œn sf‚r∫it,
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a       consider„, referindu-se la dispozi˛iile art. 5 alin. 5 din
dispozi˛iilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind    Legea nr. 29/1990, c„ acestea sunt susceptibile de
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón      acelea∫i critici ca ∫i cele aduse art. 46 alin. (5) din Legea
perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, cu            nr. 10/2001.
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i a          Judec„toria Turda, invoc‚nd jurispruden˛a Ón materie a
dispozi˛iilor art. 5 alin. 1 ∫i 5 din Legea contenciosului     Cur˛ii Constitu˛ionale, consider„ c„ excep˛ia de
administrativ nr. 29/1990, cu modific„rile ∫i complet„rile     neconstitu˛ionalitate a art. 46 alin. (5) din Legea
ulterioare.                             nr. 10/2001 ∫i art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990 este
  Excep˛ia a fost ridicat„ de Liviu Nicolae Nicoar„ ∫i      neÓntemeiat„. Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate a
Antonia Marietta Nicoar„ Óntr-o ac˛iune civil„ ce are ca      alin. 5 al art. 5 din Legea nr. 29/1990, arat„ c„ nu poate
obiect cererea de anulare par˛ial„ a Certificatului de       fi primit„, deoarece aceste dispozi˛ii urm„resc sanc˛ionarea
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria    pasivit„˛ii persoanei care, primind r„spuns din partea
M03 nr. 1.949 din 23 mai 1995, emis de Ministerul          autorit„˛ii administrative sesizate cu Ónl„turarea unei
Industriilor Ón favoarea Societ„˛ii Comerciale îCimentul“ —     eventuale neregularit„˛i a actului administrativ emis pe
S.A. din Turda.                           seama petentului sau lipsa unui asemenea act, neglijeaz„
  Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii     a-∫i valorifica dreptul constitu˛ional de a se adresa justi˛iei
acesteia sus˛in, Ón esen˛„, c„ prevederile art. 46 alin. (5)    Ón tran∫area conflictului. De altfel, aminte∫te c„ acest text
din Legea nr. 10/2001 Ónfr‚ng dispozi˛iile constitu˛ionale     de lege nu este singular Ón dreptul rom‚n, fiind o
consacrate Ón art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) ∫i (2),     consecin˛„ a dinamiz„rii raporturilor juridice.
art. 21 alin. (1) ∫i (2), art. 41 alin. (1), (2), (3) ∫i (7) ∫i     Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
art. 51. Astfel, arat„ c„ textul de lege criticat instituie, pe   nr. 47/1992, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
calea legii speciale, o derogare de la dreptul comun,        ulterioare, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
deoarece prevede c„ ac˛iunea Ón revendicare este          pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
prescriptibil„. Œn aceste condi˛ii garan˛ia constitu˛ional„ a    Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
dreptului de proprietate devine inoperant„. Mai mult, dat      excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate, iar Ón conformitate
fiind c„ excep˛ia de la beneficiul imprescriptibilit„˛ii ac˛iunii  cu art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modific„rile
Ón revendicare este aplicabil„ numai celor deposeda˛i Ón      ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institu˛iei
mod abuziv Ón timpul regimului comunist, nu ∫i celorlal˛i      Avocatul Poporului.
cet„˛eni sau statului, autorii excep˛iei apreciaz„ c„          Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
proprietatea particular„ nu se bucur„ de o ocrotire egal„,     a dispozi˛iilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 ∫i
a∫a cum prevede art. 41 alin. (2). De asemenea, consider„      art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990 este neÓntemeiat„,
c„ art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 este susceptibil     deoarece acestea nu contravin exigen˛elor prevederilor
de critic„ ∫i Ón raport cu prevederile art. 41 alin. (3) din    constitu˛ionale invocate. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile
Constitu˛ie, Óntruc‚t aceste dispozi˛ii constitu˛ionale au     alin. 5 al art. 5 din Legea nr. 29/1990, Guvernul apreciaz„
eficacitate juridic„ numai Ón condi˛iile imprescriptibilit„˛ii   c„ acestea, instituind o procedur„ administrativ„ obligatorie,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004                       3

prealabil„ sesiz„rii instan˛elor judec„tore∫ti, Ónfr‚ng           — Art. 46 alin. (5): îPrin derogare de la dreptul comun,
prevederile art. 21 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„.      indiferent de cauza de nulitate, dreptul la ac˛iune se prescrie Ón
   Avocatul Poporului apreciaz„ c„ argumentele autorilor       termen de un an de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.“
excep˛iei sunt neÓntemeiate. Œn acest sens, arat„ c„ art. 46        Termenul de un an prev„zut de textul de lege criticat a
alin. (5) din Legea nr. 10/2001 nu Óncalc„ sub nici un         fost prelungit succesiv, cu c‚te trei luni, prin Ordonan˛a de
aspect dreptul de proprietate privat„. Astfel, observ„ c„       urgen˛„ a Guvernului nr. 109/2001, publicat„ Ón Monitorul
textul de lege pus Ón discu˛ie recunoa∫te dreptul titularului     Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001,
la formularea ac˛iunii Ón constatarea nulit„˛ii absolute a       ∫i prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 145/2001,
actelor juridice de Ónstr„inare a imobilelor preluate Ón mod      publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 720
abuziv ∫i asigur„ posibilitatea de valorificare a acestuia Ón     din 12 noiembrie 2001.
cadrul unui termen, impus de necesitatea stabilit„˛ii            Autorii excep˛iei critic„, de asemenea, dispozi˛iile art. 5
raporturilor juridice civile. De altfel, absolutizarea exerci˛iului  alin. 1 ∫i 5 din Legea contenciosului administrativ
prerogativelor dreptului de proprietate reprezint„ o premis„      nr. 29/1990, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
gre∫it„, Ón condi˛iile Ón care prevederile constitu˛ionale ale     Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modific„rile ∫i
art. 44 alin. (1) teza a doua prev„d c„ limitele ∫i con˛inutul     complet„rile ulterioare, dispozi˛ii care au urm„toarea
dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar cele ale     redactare:
art. 136 alin. (5) consacr„ caracterul inviolabil al propriet„˛ii      Art. 5 alin. 1 ∫i 5: îŒnainte de a cere tribunalului anularea
private, Ón condi˛iile legii organice. Mai mult,            actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consider„
imprescriptibilitatea dreptului de proprietate nu se bucur„      v„t„mat se va adresa pentru ap„rarea dreptului s„u, Ón termen
de o consacrare constitu˛ional„. Œn ceea ce prive∫te critica      de 30 de zile de la data c‚nd i s-a comunicat actul administrativ
de neconstitu˛ionalitate adus„ art. 46 alin. (5) din Legea       sau la expirarea termenului prev„zut la art. 1 alin. 2, autorit„˛ii
nr. 10/2001 Ón raport cu prevederile art. 44 alin. (3) din       emitente, care este obligat„ s„ rezolve reclama˛ia Ón termen de
Constitu˛ie, republicat„, apreciaz„ c„ nu poate fi re˛inut„,      30 de zile de la aceasta. […]
Óntruc‚t textul de lege criticat nu se refer„ la expropriere ∫i
                                      Œn toate cazurile, introducerea cererii la tribunal nu se va
nici nu produce efecte juridice Ón aceast„ materie. De
                                    putea face mai t‚rziu de un an de la data comunic„rii actului
asemenea, consider„ ca fiind neÓntemeiat„ ∫i sus˛inerea
                                    administrativ a c„rui anulare se cere.“
autorilor excep˛iei potrivit c„reia art. 5 alin. 1 din Legea
nr. 29/1990 contravine art. 21 alin. (1) ∫i (2) din             Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor texte de lege,
Constitu˛ie, republicat„. Œn acest sens, arat„ c„ dispozi˛iile     autorii excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea dispozi˛iilor constitu˛ionale
legale criticate nu Óngr„desc liberul acces la justi˛ie, ci      ale art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21 alin. (1)
reglementeaz„ limitele temporale ale formul„rii ac˛iunii Ón      ∫i (2), art. 41 alin. (1), (2), (3) ∫i (7), art. 48 alin. (1) ∫i
constatarea nulit„˛ii actelor juridice de Ónstr„inare a        art. 51, dispozi˛ii care, Ón urma republic„rii Constitu˛iei, au
imobilelor preluate Ón mod abuziv. Œn ceea ce prive∫te         urm„toarea numerotare ∫i redactare:
critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. 1 ∫i 5    — Art. 1 alin. (5): îŒn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a
din Legea nr. 29/1990 Ón raport cu art. 52 alin. (1) din        suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie.“;
Constitu˛ie, republicat„, apreciaz„ c„ aceasta nu poate fi         — Art. 15 alin. (1): îCet„˛enii beneficiaz„ de drepturile ∫i
re˛inut„. Astfel, observ„ c„, potrivit prevederilor          de libert„˛ile consacrate prin Constitu˛ie ∫i prin alte legi ∫i au
constitu˛ionale ale art. 52 alin. (2), legiuitorul este abilitat    obliga˛iile prev„zute de acestea.“;
s„ stabileasc„ condi˛iile ∫i limitele exercit„rii dreptului la       — Art. 16 alin. (1) ∫i (2): î(1) Cet„˛enii sunt egali Ón fa˛a
repara˛ie al persoanei v„t„mate de un act administrativ, iar      legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.
dispozi˛iile legale criticate corespund exigen˛elor acestei         (2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;
norme constitu˛ionale, reglement‚nd condi˛iile de exercitare        — Art. 21 alin. (1) ∫i (2): î(1) Orice persoan„ se poate
a ac˛iunii, prin fixarea unor termene procedurale.           adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
   Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au       intereselor sale legitime.
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de            (2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“;
neconstitu˛ionalitate ridicate.                       — Art. 44 alin. (1), (2), (3) ∫i (8): î(1) Dreptul de
              C U R T E A,
                                    proprietate, precum ∫i crean˛ele asupra statului, sunt
examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al         garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt stabilite
Guvernului ∫i cel al Avocatului Poporului, raportul Óntocmit      de lege.
de judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente,           (2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod
concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate   egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot
la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii       dob‚ndi dreptul de proprietate privat„ asupra terenurilor numai
nr. 47/1992, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       Ón condi˛iile rezultate din aderarea Rom‚niei la Uniunea
ulterioare, re˛ine urm„toarele:                    European„ ∫i din alte tratate interna˛ionale la care Rom‚nia
  Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este        este parte, pe baz„ de reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din        lege organic„, precum ∫i prin mo∫tenire legal„.
Constitu˛ie, republicat„, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12      (3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
∫i 23 din Legea nr. 47/1992, republicat„, cu modific„rile ∫i      utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
complet„rile ulterioare, s„ solu˛ioneze excep˛ia de          desp„gubire. […]
neconstitu˛ionalitate ridicat„.                       (8) Averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„. Caracterul
  Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie     licit al dob‚ndirii se prezum„.“;
dispozi˛iile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind        — Art. 52 alin. (1): îPersoana v„t„mat„ Óntr-un drept al
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón       s„u ori Óntr-un interes legitim, de o autoritate public„, printr-un
perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, publicat„ Ón         act administrativ sau prin nesolu˛ionarea Ón termenul legal a
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din          unei cereri, este Óndrept„˛it„ s„ ob˛in„ recunoa∫terea dreptului
14 februarie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,     pretins sau a interesului legitim, anularea actului ∫i repararea
dispozi˛ii care au urm„torul con˛inut:                 pagubei.“

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004

   Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea         exerci˛iului prerogativelor dreptului de proprietate, f„c‚ndu-se
constat„ c„ prevederile art. 46 alin. (5) din Legea           Óns„ abstrac˛ie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua
nr. 10/2001 au fost supuse Ón mai multe r‚nduri controlului       din Constitu˛ie, republicat„, potrivit c„rora îCon˛inutul ∫i
de constitu˛ionalitate, prin raportare la acelea∫i dispozi˛ii      limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege“, ca ∫i de
constitu˛ionale. Œn acest sens pot fi amintite Decizia nr. 296      cele ale art. 136 alin. (5), care consacr„ caracterul
din 8 iulie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,      inviolabil al propriet„˛ii private, Ón condi˛iile stabilite de
Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, Decizia nr. 427 din        legea organic„. Œn lumina acestor prevederi constitu˛ionale,
18 noiembrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al           legiuitorul ordinar este competent s„ stabileasc„ cadrul
Rom‚niei, Partea I, nr. 868 din 5 decembrie 2003, sau          juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate,
Decizia nr. 91 din 4 martie 2004, publicat„ Ón Monitorul         Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu vin„ Ón coliziune cu interesele
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 345 din 20 aprilie 2004.       generale sau cu interesele particulare legitime ale altor
   Astfel, referindu-se la conformitatea textului de lege       subiecte de drept, instituind astfel ni∫te limit„ri rezonabile
criticat cu dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 21 alin. (1) ∫i (2),  Ón valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. A∫a
Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut c„ liberul acces la justi˛ie      fiind, prin textul de lege criticat legiuitorul nu a f„cut dec‚t
presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se         s„ dea expresie acestor imperative, Ón limitele ∫i potrivit
Ónf„ptuie∫te actul de justi˛ie, a c„ror stabilire este de        competen˛ei sale constitu˛ionale.
competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, a∫a cum reiese din           Argumente asem„n„toare au fost re˛inute ∫i pentru a
dispozi˛iile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„,      sus˛ine conformitatea art. 46 alin. (5) din Legea
potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i         nr. 10/2001 cu prevederile constitu˛ionale ale art. 44
procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“. Mai        alin. (3) ∫i (8), precum ∫i Ón raport cu art. 1 alin. (5) ∫i
mult, legiuitorul poate stabili Ón situa˛ii deosebite reguli       art. 15 alin. (1). Astfel, textul de lege criticat nu opereaz„
speciale de procedur„, precum ∫i modalit„˛i de exercitare        o expropriere ori o confiscare, ci doar sanc˛ionarea
a drepturilor procesuale, astfel Ónc‚t liberul acces la justi˛ie     proprietarului nediligent care nu a Ón˛eles s„-∫i exercite
s„ nu fie afectat.                            drepturile sale Ón termenul prev„zut de lege. De altfel,
   Av‚nd Ón vedere aceste aspecte, Curtea a statuat c„         imprescriptibilitatea, consfin˛it„ Ón anumite cazuri cu titlu de
institu˛ia prescrip˛iei, Ón general, ∫i termenele Ón raport cu      principiu Ón legisla˛ia civil„, nu este consacrat„ ca atare de
care Ó∫i produce efectele aceasta nu pot fi considerate de        Constitu˛ie. A∫a fiind, legiuitorul poate, Ón considerarea unor
natur„ s„ Óngr„deasc„ accesul liber la justi˛ie, finalitatea lor     ra˛iuni majore, s„ deroge de la acest principiu, a∫a cum a
fiind, dimpotriv„, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat     procedat ∫i Ón cazul art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001,
de ordine, indispensabil exercit„rii Ón condi˛ii optime a        f„r„ a Óndrept„˛i calificarea acestor norme legale ca fiind
acestui drept constitu˛ional, prevenindu-se eventualele         neconstitu˛ionale.
abuzuri ∫i limit‚ndu-se efectele perturbatoare asupra            Autorii excep˛iei critic„ art. 46 alin. (5) din Legea
stabilit„˛ii ∫i securit„˛ii raporturilor juridice civile.        nr. 10/2001 ∫i pe motivul c„ acesta ar fi Ón contradic˛ie cu
   Exercitarea unui drept de c„tre titularul s„u nu poate       principiul egalit„˛ii consacrate de art. 16 alin. (1) din
avea loc dec‚t Óntr-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor,      Constitu˛ie, republicat„.
cu respectarea anumitor exigen˛e, c„rora li se subsumeaz„          Curtea constat„ Óns„ c„ motivarea opiniei autorilor
∫i instituirea unor termene, dup„ a c„ror expirare            excep˛iei privind Ónc„lcarea acestei prevederi din Legea
valorificarea respectivului drept nu mai este posibil„.         fundamental„ se m„rgine∫te la afirma˛ia c„ textele criticate
Departe de a constitui o negare a dreptului Ón sine,           Ói privilegiaz„ pe cei care au preluat imobilele fo∫tilor
asemenea exigen˛e dau expresie ordinii de drept,             proprietari deposeda˛i Ón mod abuziv; or, o asemenea
absolutizarea exerci˛iului unui anume drept av‚nd            argumentare nu Óng„duie nici o analiz„ a existen˛ei unei
consecin˛„ fie negarea, fie amputarea drepturilor sau          presupuse inegalit„˛i.
intereselor legitime ale altor persoane, c„rora statul este         Œn continuare, analiz‚nd criticile aduse de autorii
˛inut s„ le acorde ocrotire, Ón egal„ m„sur„.              excep˛iei prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990,
   Œn condi˛iile Ón care, potrivit principiului c„ nimeni nu se    Curtea observ„ c„ ∫i acestea au mai constituit obiect al
poate ap„ra invoc‚nd necunoa∫terea legii (înemo ignorare         controlului de constitu˛ionalitate prin raportare la art. 21 ∫i
legem censetur“), titularul unui drept este prezumat c„ a        art. 48 din Constitu˛ie. Astfel, prin Decizia nr. 235 din
avut cuno∫tin˛„ de reglementarea care prevedea c„            21 noiembrie 2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
valorificarea dreptului s„u se circumscrie unui anumit          Rom‚niei, Partea I, nr. 94 din 23 februarie 2001,
termen — pe care, de altfel, Ón aceast„ materie, legiuitorul       resping‚nd excep˛ia, Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut c„,
l-a prelungit Ón dou„ r‚nduri —, f„r„ a Ón˛elege s„ Ól          prin con˛inutul lor, aceste dispozi˛ii nu Ómpiedic„ persoana
respecte, acesta nu are dec‚t a-∫i imputa propriei lipse de       care se consider„ v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u de o
diligen˛„ consecin˛ele negative pe care este ˛inut s„ le         autoritate public„ s„ sesizeze instan˛ele judec„tore∫ti, ci
suporte ∫i c‚tu∫i de pu˛in textului de lege criticat. Art. 46      instituie o procedur„ prealabil„, anterioar„ acestei sesiz„ri,
alin. (5) din Legea nr. 10/2001 recunoa∫te dreptul titularului      procedur„ care reprezint„ pentru cet„˛ean Ónc„ o
la exercitarea ac˛iunii Ón constatarea nulit„˛ii absolute a       posibilitate Ón ap„rarea drepturilor sale.
actelor juridice de Ónstr„inare a imobilelor preluate Ón mod         Deoarece nu au intervenit elemente noi care s„ justifice
abuziv ∫i asigur„ posibilitatea de valorificare a acestuia Ón      schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, cele
cadrul unui termen, impus de ra˛iuni sociale majore,           statuate prin deciziile men˛ionate Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i
respectiv de evitarea unor st„ri de incertitudine prelungite       Ón prezenta cauz„.
Ón ceea ce prive∫te raporturile juridice civile, precum ∫i de        Œn sf‚r∫it, fa˛„ de sus˛inerea autorilor excep˛iei potrivit
asigurarea stabilit„˛ii ∫i securit„˛ii acestora, cu at‚t mai       c„reia dispozi˛iile art. 5 alin. 5 din Legea nr. 29/1990 sunt
importante cu c‚t au ca obiect dreptul de proprietate.          susceptibile de acelea∫i critici aduse prevederilor art. 46
   Curtea a mai constatat c„ sus˛inerea potrivit c„reia        alin. (5) din Legea nr. 10/2001, Curtea apreciaz„ c„
art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 Ónfr‚nge dispozi˛iile      argumentele invocate pentru a sus˛ine conformitatea
art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, republicat„, porne∫te     acestui din urm„ text de lege Ón raport cu dispozi˛iile art. 1
de la o premis„ gre∫it„, ∫i anume aceea a absolutiz„rii         alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) ∫i (2) ∫i ale

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004                    5

art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, republicat„, Ó∫i     apreciat c„ dispozi˛iile acestui act normativ nu le sunt
p„streaz„ valabilitatea ∫i fa˛„ de art. 5 alin. 5 din Legea    aplicabile.
nr. 29/1990. Œn ceea ce prive∫te prevederile constitu˛ionale     Av‚nd Ón vedere aceste aspecte, Curtea constat„ c„
ale art. 44 alin. (1), (2), (3) ∫i (8), Curtea constat„ c„     prevederile art. 5 alin. 1 ∫i 5 din Legea nr. 29/1990 nu
acestea nu au inciden˛„ Ón solu˛ionarea excep˛iei privitoare    sunt incidente Ón cauz„ ∫i nu Óntrunesc condi˛ia prev„zut„
la textul de lege criticat.                    de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„, cu
  Cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 5    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, potrivit c„reia, îCurtea
alin. 1 ∫i alin. 5 din Legea nr. 29/1990 se observ„ Óns„ c„    Constitu˛ional„ decide asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a
Judec„toria Turda, care a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu    instan˛elor judec„tore∫ti sau de arbitraj comercial privind
prezenta excep˛ie, a fost Ónvestit„ cu solu˛ionarea Dosarului   neconstitu˛ionalitatea unei legi sau ordonan˛e ori a unei
nr. 449/2003 Ón urma declin„rii competen˛ei de c„tre        dispozi˛ii dintr-o lege sau ordonan˛„ Ón vigoare, care are
Curtea de Apel Cluj — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios      leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei Ón orice faz„ a litigiului ∫i
administrativ, care a apreciat c„, Ón spe˛„, nu sunt        oricare ar fi obiectul acestuia.“ A∫a fiind, excep˛ia de
aplicabile prevederile Legii nr. 29/1990. Aceast„ hot„r‚re s-a   neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. 1 ∫i 5 din
Óntemeiat pe Ónse∫i sus˛inerile autorilor excep˛iei, care au    Legea nr. 29/1990 este inadmisibil„.
     Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.d), precum ∫i al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, cu majoritate de voturi, Ón ceea ce prive∫te art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001,
                              CURTEA

                             Œn numele legii
                              D E C I D E:
    1. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46 alin. (5) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, excep˛ie ridicat„ de Liviu Nicolae Nicoar„ ∫i Antonia Marietta Nicoar„ Ón Dosarul
nr. 4.449/2003 al Judec„toriei Turda.
    2. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. 1 ∫i 5 din Legea
contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, excep˛ie ridicat„ de aceia∫i autori Ón
acela∫i dosar.
    Definitiv„ ∫i obligatorie.
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 iunie 2004.

     PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                            Magistrat-asistent ∫ef,
                                             Doina Suliman
 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√fiII

                          ORDIN
        pentru reabilitarea ∫i modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400
                  ∫i a instala˛iilor de sterilizare tip ISM
     Œn conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 48/2003 privind unele m„suri Ón vederea
Ónt„ririi disciplinei financiare ∫i a cre∫terii eficien˛ei utiliz„rii fondurilor Ón sistemul sanitar, precum ∫i modificarea unor acte
normative, ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor m„suri financiare Ón sistemul sanitar,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 100/2004, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 278/2004 pentru abilitarea Ministerului
S„n„t„˛ii de a efectua licita˛ii pentru achizi˛ionarea de servicii privind reabilitarea ∫i modernizarea echipamentelor
radiologice ELTEX 400 ∫i a instala˛iilor de tip ISM ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.080/2003 privind reabilitarea ∫i
modernizarea aparatelor radiologice ELTEX 400 ∫i a instala˛iilor de sterilizare tip ISM,
     v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale farmaceutice, inspec˛ia de farmacie ∫i aparatur„ medical„
nr. OB 8.671/2004,
     Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004

    ministrul s„n„t„˛ii emite prezentul ordin.

  Art. 1. — (1) Achizi˛ia serviciilor privind reabilitarea ∫i   modernizare a echipamentelor radiologice ELTEX 400 ∫i a
modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 ∫i a       instala˛iilor de sterilizare tip ISM, aflate Ón dotare, cu
instala˛iilor de sterilizare tip ISM pentru unit„˛ile sanitare cu  furnizorii ∫i la pre˛urile adjudecate la licita˛iile organizate de
paturi, din re˛eaua proprie, se realizeaz„ prin licita˛ii      Ministerul S„n„t„˛ii.
organizate de Ministerul S„n„t„˛ii.                   Art. 4. — Decontarea serviciilor de reabilitare ∫i
  (2) Achizi˛ia serviciilor men˛ionate la alin. (1) se      modernizare se face Ón baza contractelor Óncheiate Óntre
realizeaz„ Ón conformitate cu prevederile legale privind      unit„˛ile sanitare cu paturi ∫i furnizori Ón limita bugetului
achizi˛iile publice, Ón limita sumelor cu aceast„ destina˛ie    aprobat, pe baza documentelor justificative.
aprobate Ón bugetele unit„˛ilor sanitare cu paturi.           Art. 5. — Sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
  (3) Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate asigur„       15 decembrie 2004 se reporteaz„ Ón anul urm„tor ∫i se
prin casele de asigur„ri de s„n„tate jude˛ene, Ón baza       utilizeaz„ cu aceea∫i destina˛ie.
actelor adi˛ionale la contractele de furnizare de servicii        Art. 6. — Ministerul S„n„t„˛ii, Casa Na˛ional„ de
medicale, sumele necesare pentru reabilitarea ∫i          Asigur„ri de S„n„tate, direc˛iile de s„n„tate public„
modernizarea aparatelor radiologice ELTEX 400 ∫i a         jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, casele de asigur„ri de
instala˛iilor de sterilizare tip ISM.                s„n„tate jude˛ene ∫i unit„˛ile sanitare cu paturi,
  Art. 2. — Nominalizarea unit„˛ilor sanitare cu paturi,     nominalizate Ón anexele nr. 1 ∫i 2, vor duce la Óndeplinire
precum ∫i num„rul pe tipuri de aparate ∫i instala˛ii care se    prevederile prezentului ordin.
reabiliteaz„ Ón acest an sunt cele prev„zute Ón anexele         Art. 7. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
nr. 1 ∫i 2.                             prezentul ordin.
  Art. 3. — Unit„˛ile sanitare cu paturi Óncheie contracte       Art. 8. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
de achizi˛ii publice pentru servicii de reabilitare ∫i       al Rom‚niei, Partea I.

                            Ministrul s„n„t„˛ii,
                             Ovidiu BrÓnzan
    Bucure∫ti, 27 iulie 2004.
    Nr. 973.
                                                        ANEXA Nr. 1

                               LISTA
           institu˛iilor sanitare la care se va efectua reabilitarea ∫i modernizarea instala˛iilor
                         de sterilizare tip ISM Ón anul 2004
        Nr.                                            Cantitatea
               Jude˛ul              Institu˛ia sanitar„
        crt.                                            (buc.)

        1.   Bac„u      Spitalul Municipal One∫ti                      1
        2.   Boto∫ani     Spitalul de Copii Boto∫ani                      1
        3.           Spitalul Municipal Dorohoi                      1
        4.   Bra∫ov      Spitalul Municipal F„g„ra∫                      1
                    Spitalul de Obstetric„ ∫i Ginecologie Bra∫ov             1
        5.   Br„ila      Spitalul de Obstetric„-Ginecologie Br„ila              1
        6.   Buz„u      Spitalul Jude˛ean Buz„u — Sec˛ia Maternitate             1
        7.   Cluj       Spitalul Municipal C‚mpia Turzii                   1
        8.           Spitalul Municipal Gherla                      1
        9.   Ia∫i       Spitalul de Neurochirurgie Ia∫i                   1
       10.           Spitalul Clinic nr. 2 îC.I. Parhon“ Ia∫i               2
       11.           Spitalul de Urgen˛„ îSf‚ntul Spiridon“ Ia∫i             2
       12.           Spitalul Clinic de Copii îSf‚nta Maria“ Ia∫i             2
       13.           Spitalul de Obstetric„-Ginecologie îElena Doamna“ Ia∫i        2
       14.   Mure∫      Spitalul Or„∫enesc Ludu∫                       1
       15.           Spitalul Municipal Sighi∫oara                    1
       16.   Prahova     Spitalul Or„∫enesc Azuga                       1
       17.   Timi∫      Spitalul Clinic de Obstetric„-Ginecologie
                    îDr. Dumitru Popescu“ Timi∫oara                   1
       18.   Bucure∫ti    Spitalul Clinic de Nefrologie îDr. Carol Davila“           1
           Total buc„˛i:                                    23
           Valoarea estimat„:                                18 miliarde lei

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004                7

                                                      ANEXA Nr. 2

                              LISTA
           institu˛iilor sanitare la care se va efectua reabilitarea ∫i modernizarea aparatelor
                       radiologice tip ELTEX 400 Ón anul 2004
        Nr.                                         Cantitatea
               Jude˛ul             Institu˛ia sanitar„
        crt.                                          (buc.)

        1.   Alba       Sanatoriul TBC C‚mpeni                     1
        2.   Arge∫       Spitalul Or„∫enesc îRegele Carol I“ Coste∫ti – Arge∫      1
                    Spitalul Municipal C‚mpulung Muscel              1
        3.   Br„ila      Spitalul Or„∫enesc F„urei                   1
        4.   Buz„u       Spitalul Jude˛ean Buz„u                    1
                    Spitalul Or„∫enesc Nehoiu                   1
        5.   C„l„ra∫i     Spitalul Or„∫enesc Lehliu-Gar„                 1
                    Spitalul TBC Dor M„runt                    1
                    Spitalul Or„∫enesc Olteni˛a                  1
        6.   D‚mbovi˛a     Spitalul Or„∫enesc Pucioasa                  1
                    Spitalul Or„∫enesc Moroeni                   1
        7.   Giurgiu      Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru              1
                    (comuna V‚n„torii Mici)
                    Spitalul Jude˛ean Giurgiu                   1
        8.   Gorj       Spitalul Or„∫enesc Bumbe∫ti-Jiu                1
                    Spitalul Municipal Motru                    1
        9.   Olt        Spitalul Municipal Corabia                   1
       10.   Bac„u       Spitalul Or„∫enesc Com„ne∫ti                  1
       11.   Hunedoara     Spitalul de Urgen˛„ Petro∫ani                 1
           Total buc„˛i:                                 18
           Valoarea estimat„:                              37 miliarde lei
 ACTE         ALE       B√NCII      NAfiIONALE              A   ROM¬NIEI
BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

                       ORDIN
  privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului finan˛elor publice ∫i al guvernatorului
  B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil„
                semestrial„ a institu˛iilor de credit
     Av‚nd Ón vedere prevederile art. 181 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 privind organiza˛iile
cooperatiste de credit, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru domeniul
locativ, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2003, ∫i ale Ordinului ministrului finan˛elor
publice nr. 947/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil„ la 30 iunie 2004 a agen˛ilor economici,
     Ón temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, ∫i ale art. 50 din Legea nr. 101/1998
privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite urm„torul ordin:
  Art. I. — Alineatul (2) al articolului 1 din Ordinul      Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, se modific„ ∫i va
ministrului finan˛elor publice ∫i al guvernatorului B„ncii    avea urm„torul cuprins:
Na˛ionale a Rom‚niei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea         î(2) Sistemul de raportare contabil„ semestrial„ a
Sistemului de raportare contabil„ semestrial„ a institu˛iilor   institu˛iilor de credit, aprobat prin prezentul ordin, este
de credit, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,       obligatoriu pentru b„nci, persoane juridice rom‚ne,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004

sucursalele din Rom‚nia ale b„ncilor str„ine, pentru          6. Œn cadrul capitolului I îNorme metodologice privind
organiza˛iile cooperatiste de credit ∫i pentru casele de      Óntocmirea, semnarea, verificarea ∫i depunerea raport„rilor
economii pentru domeniul locativ, denumite Ón continuare      contabile semestriale ale institu˛iilor de credit“, la punctul 4
institu˛ii de credit.“                       îInforma˛ii privind completarea raport„rilor contabile
  Art. II. — Sistemul de raportare contabil„ semestrial„ a    semestriale“ —îContul de profit ∫i pierdere (cod 20)“,
institu˛iilor de credit, aprobat prin Ordinul ministrului     alineatul 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
finan˛elor publice ∫i al guvernatorului B„ncii Na˛ionale a      îFormularul cuprinde totalitatea veniturilor realizate,
Rom‚niei nr. 999/3/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al
                                  cheltuielilor efectuate ∫i a rezultatelor financiare ob˛inute
Rom‚niei, Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, se
                                  (profit ∫i pierdere), preluate din conturile de venituri ∫i
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
                                  cheltuieli cuprinse Ón balan˛a de verificare la 30 iunie a
  1. Œn cadrul capitolului I îNorme metodologice privind
                                  anului de raportare.“
Óntocmirea, semnarea, verificarea ∫i depunerea raport„rilor
contabile semestriale ale institu˛iilor de credit“, la punctul 1    7. Œn cadrul capitolului I îNorme metodologice privind
îGeneralit„˛i“, alineatul 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul    Óntocmirea, semnarea, verificarea ∫i depunerea raport„rilor
cuprins:                              contabile semestriale ale institu˛iilor de credit“, la punctul 4
  îInstitu˛iile de credit, indiferent de forma de organizare,  îInforma˛ii privind completarea raport„rilor contabile
de tipul de proprietate ∫i de reglement„rile contabile       semestriale“ — îContul de profit ∫i pierdere (cod 20)“,
aplicate, inclusiv institu˛iile de credit aflate Ón curs de    prima liniu˛„ a alineatului 3 se modific„ ∫i va avea
lichidare, p‚n„ la terminarea lichid„rii, au obliga˛ia s„     urm„torul cuprins:
Óntocmeasc„ ∫i s„ depun„ raport„ri contabile semestriale la      î— datele care se raporteaz„ Ón formularul «Contul de
Direc˛ia supraveghere din cadrul B„ncii Na˛ionale a        profit ∫i pierdere» sunt cumulate de la Ónceputul anului
Rom‚niei ∫i la unit„˛ile teritoriale ale Ministerului Finan˛elor  p‚n„ la sf‚r∫itul perioadei de raportare.“
Publice unde acestea Ó∫i au sediul social.“              8. Œn cadrul capitolului I îNorme metodologice privind
  2. Referirile cu privire la depunerea de c„tre institu˛iile  Óntocmirea, semnarea, verificarea ∫i depunerea raport„rilor
de credit a raport„rilor contabile semestriale la Direc˛ia
                                  contabile semestriale ale institu˛iilor de credit“, la punctul 4
general„ de administrare a marilor contribuabili din
                                  îInforma˛ii privind completarea raport„rilor contabile
municipiul Bucure∫ti ∫i din jude˛ul Ilfov se abrog„.
                                  semestriale“ — îDate informative (cod 30)“, alineatul 1 al
  3. Œn cadrul capitolului I îNorme metodologice privind
                                  punctului II îDate privind pl„˛ile restante“ se modific„ ∫i va
Óntocmirea, semnarea, verificarea ∫i depunerea raport„rilor
                                  avea urm„torul cuprins:
contabile semestriale ale institu˛iilor de credit“, la punctul 2
îPrezentarea, semnarea, depunerea raport„rilor contabile       îSe completeaz„ de c„tre institu˛iile de credit cu sumele
semestriale, precum ∫i reguli generale referitoare la modul    de la sf‚r∫itul perioadei de raportare care au dep„∫it
de completare a acestora“, alineatul 1 se modific„ ∫i va      termenele de plat„ prev„zute Ón contracte sau Ón acte
avea urm„torul cuprins:                      normative.“
  îInstitu˛iile de credit vor Óntocmi urm„toarele formulare:     9. Œn cadrul capitolului I îNorme metodologice privind
  a) Bilan˛ (cod 10);                      Óntocmirea, semnarea, verificarea ∫i depunerea raport„rilor
  b) Contul de profit ∫i pierdere (cod 20);           contabile semestriale ale institu˛iilor de credit“, la punctul 4
  c) Date informative (cod 30).“                 îInforma˛ii privind completarea raport„rilor contabile
  4. Referirile la formularul îNot„ explicativ„ (cod 30)“ se   semestriale“ — îDate informative (cod 30)“, punctul IV se
vor citi ca referiri la formularul îDate informative (cod 30)“.  modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
  5. Œn cadrul capitolului I îNorme metodologice privind      îIV. Date privind investi˛iile str„ine
Óntocmirea, semnarea, verificarea ∫i depunerea raport„rilor
                                    Datele privind investi˛iile str„ine Ón Rom‚nia se
contabile semestriale ale institu˛iilor de credit“, la punctul 3
                                  completeaz„ de toate institu˛iile de credit cu participare de
îTermenul pentru depunerea raport„rilor contabile
                                  capital str„in ∫i servesc la culegerea de informa˛ii cu privire
semestriale “, alineatul 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul
                                  la investi˛iile str„ine Ón Rom‚nia. Datele se vor completa Ón
cuprins:
  îDepunerea raport„rilor contabile semestriale sau, dup„    euro, iar transformarea celorlalte valute Ón euro se va face
caz, a declara˛iilor institu˛iilor de credit care nu au      la cursul de schimb de la data c‚nd a avut loc
desf„∫urat activitate p‚n„ la data de 30 iunie a anului de     opera˛iunea.“
raportare, c„tre Direc˛ia supraveghere din cadrul B„ncii        10. Modelele formularelor de raportare semestrial„ a
Na˛ionale a Rom‚niei ∫i unit„˛ile teritoriale ale Ministerului   institu˛iilor de credit prev„zute la capitolul II se modific„ ∫i
Finan˛elor Publice, se va efectua p‚n„ la data de         sunt cele prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
20 august a anului de raportare.“                 prezentul ordin.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004                   9

  11. Concordan˛ele Óntre Planul de conturi al institu˛iilor    — Ón locul concordan˛elor aferente pozi˛iilor î410 —
de credit ∫i Planul de conturi bancar cu formatele de Bilan˛
                                 Rezultatul reportat“ ∫i 420 — Rezultatul exerci˛iului financiar
∫i Cont de profit ∫i pierdere, prev„zute la capitolul III ∫i,
respectiv, capitolul IV, se modific„ astfel:           din Bilan˛ se introduc urm„toarele r‚nduri“:


        î413 — Rezultatul reportat — sold creditor                 581  (sold  creditor)
        416 — Rezultatul reportat — sold debitor                  581  (sold  debitor)
        423 — Rezultatul exerci˛iului financiar — sold creditor          591  (sold  creditor)
        426 — Rezultatul exerci˛iului financiar — sold debitor           591  (sold  debitor)“


  — concordan˛ele aferente pozi˛iilor î083 — Cheltuieli cu    administrative“ din Contul de profit ∫i pierdere se modific„
personalul“, î084 — Salarii“ ∫i î087 — Alte cheltuieli      ∫i sunt urm„toarele:


        î083 — cheltuieli cu personalul           611 + 612 + 617 + ex. 6344 – ex. 7493
        084 — Salarii                    611 + ex. 6344 – ex. 7493
        087 — alte cheltuieli administrative        631 + 632 + 633 + ex. 634 + 635“


  12. Œn cadrul concordan˛elor Óntre Planul de conturi al    pierdere, prev„zute la capitolul III, dup„ pozi˛ia î260 —
institu˛iilor de credit cu formatul Contului de profit ∫i     Impozitul pe profit“ se introduc urm„toarele r‚nduri:


        î263 — Cheltuieli cu impozitul pe profit curent              6911
        265 — Cheltuieli cu impozitul pe profit am‚nat               6912
        267 — Venituri din impozitul pe profit am‚nat               791“


  13. La capitolul V îControlul raport„rilor contabile       14. La capitolul V îControlul raport„rilor contabile
semestriale ale institu˛iilor de credit“, punctul A îCorela˛ii  semestriale ale institu˛iilor de credit“, punctul B îCorela˛ii
                                 dintre formularele de raport„ri contabile semestriale ale
din cadrul formularelor de raportare contabil„ semestrial„“
                                 institu˛iilor de credit“, Ón locul corela˛iei dintre pozi˛ia 420
— îContul de profit ∫i pierdere (cod 20)“, dup„ corela˛iile
                                 din Formularul cod 10, coloana 2, ∫i pozi˛ia 283 sau 286
aferente pozi˛iei 256 se introduce urm„toarea corela˛ie:     din Formularul cod 20, coloana 2, se introduc urm„toarele
  î260 = 263 + 265 – 267“                    corela˛ii:


        îFormular cod 10             Rela˛ia          Formular cod 20
        coloana 2                              coloana 2
        423                   =             283
        426                   =             286“

  Art. III. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu    c„rei termen de depunere este p‚n„ la data de
raportarea contabil„ semestrial„ a anului 2004, al        20 august 2004.


                   GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,
                           MUGUR IS√RESCU

    Bucure∫ti, 23 iunie 2004.
    Nr. 5.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004
                                               ANEX√*)
    *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 723/11.VIII.2004  15
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                                  P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2004
                             — pe suport tradi˛ional —
                                        Valoarea                    Valoarea
 Nr.                                     abonamentului               abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                     anual                    — lei —
                                        — lei —        Trim. I     Trim. II     Trim. III    Trim. IV

 1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„             9.875.000      2.468.750     2.715.750     2.987.500   3.286.000
 2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,            1.780.000         —         —         —       —
    numere bis*)
 3.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„            7.900.000      1.975.000    1.975.000     1.975.000   1.975.000
 4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a                   12.500.000      3.125.000    3.125.000     3.125.000   3.125.000
 5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a                   2.530.000       632.500     632.500      632.500    632.500
 6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   10.680.000      2.670.000    2.670.000     2.670.000   2.670.000
 7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                    9.850.000      2.462.500    2.462.500     2.462.500   2.462.500
 8.  Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      2.500.000       625.000     687.500      756.500    832.500
 9.  Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte            4.150.000      1.038.000    1.141.500     1.255.500   1.381.500
    acte normative
 10.  Repertoriul actelor normative                      625.000          —         —          —      —
 11.  Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                    470.000          —         —          —      —
 12.  Edi˛ii trilingve                            2.500.000          —         —          —      —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
   u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                              (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                              (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                              (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr.202A
                              (telefon/fax: 212.73.54)
   u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                              (telefon/fax: 411.91.79)
   u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                              (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                              (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                              (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   u ASTOR-MED — S.R.L.                — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                              (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                    Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                 ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                             Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 723/11.VIII.2004 con˛ine 16 pagini.           Pre˛ul de v‚nzare 17.000 lei        ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:5
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:16