Docstoc

690

Document Sample
690 Powered By Docstoc
					                                             PARTEA      I
Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 690                   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                 Vineri, 30 iulie 2004
                                              SUMAR


Nr.                                            Pagina  Nr.                                           Pagina

             ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI                              cadrului instituþional pentru coordonarea,
             ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                             implementarea ºi gestionarea instrumentelor
                                                     structurale...................................................................  9Ð11
1.153. Ñ Ordonanþã pentru prorogarea termenelor de
    intrare în vigoare a unor prevederi din Legea                        1.180. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea cheltuielilor
    nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de                           ocazionate de deplasãrile efectuate în þãrile
    medic, precum ºi organizarea ºi funcþionarea                            Uniunii Europene de cãtre doamna Corina Coman,
    Colegiului Medicilor din România, din Legea                            detaºatã de Guvernul Republicii Franceze în
    nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de                           calitate de consilier de stat al primului-ministru .....              12
    asistent medical ºi a profesiei de moaºã, precum                      1.181. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea finanþãrii, pe
    ºi organizarea ºi funcþionarea Ordinului Asistenþilor                       perioada iulieÑseptembrie 2004, a proiectului
    Medicali ºi Moaºelor din România ºi din Legea                           ”Corespondenþii       Televiziunii        Române       în
    nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic                        strãinãtateÒ, din fondurile pentru promovarea
    dentist, precum ºi înfiinþarea, organizarea ºi                           imaginii externe a României.....................................          12
    funcþionarea Colegiului Medicilor Dentiºti din
    România .....................................................................     2  1.182. Ñ Hotãrâre privind exceptarea temporarã de la
                                                     plata taxelor vamale de import pentru unele
1.155. Ñ Ordonanþã privind unele mãsuri financiare în                           categorii de mãrfuri ...................................................      13
    vederea acordãrii ajutoarelor pentru încãlzirea
    locuinþei ......................................................................   2Ð7       ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
1.177. Ñ Hotãrâre privind alocarea unei sume din                          1.116. Ñ Circularã privind perceperea de comisioane
    Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia                              pentru operaþiunile efectuate prin contul curent
    Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe                             general al Trezoreriei Statului ..................................         13
    anul 2004, pentru judeþul Hunedoara......................               8  1.117. Ñ Circularã privind comisioanele percepute de
1.178. Ñ Hotãrâre privind acordarea unui ajutor                              cãtre Banca Naþionalã a României pentru
    umanitar, constând în materiale de construcþii ºi                         efectuarea operaþiunilor în valutã.............................           14
    reparat case, pentru populaþia din judeþele Argeº,                     1.314. Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
    Bacãu, Buzãu, Hunedoara ºi Vrancea, afectate de                          funcþionare a Cooperativei de credit UNIREA
    fenomenele meteorologice periculoase care s-au                           BÃRCÃNEªTI OC .....................................................         15
    produs în perioada 11Ñ28 iulie 2004 ....................               8Ð9
                                                  1.315. Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
1.179. Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea                            funcþionare a Cooperativei de credit CÃPRIOARA
    Hotãrârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea                        BUªTENI OC.............................................................       16
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004

 ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ
   pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004
 privind exercitarea profesiei de medic, precum ºi organizarea ºi funcþionarea Colegiului Medicilor
    din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical
  ºi a profesiei de moaºã, precum ºi organizarea ºi funcþionarea Ordinului Asistenþilor Medicali
 ºi Moaºelor din România ºi din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist,
  precum ºi înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Colegiului Medicilor Dentiºti din România
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.

  Art. 1. Ñ Termenul de intrare în vigoare a prevederilor   Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se
art. 38 lit. h) din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea    prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2005.
profesiei de medic, precum ºi organizarea ºi funcþionarea      Art. 3. Ñ Termenul de intrare în vigoare a prevederilor
Colegiului Medicilor din România, publicatã în Monitorul     art. 37 lit. h) din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea
Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se   profesiei de medic dentist, precum ºi înfiinþarea,
prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2005.             organizarea ºi funcþionarea Colegiului Medicilor Dentiºti din
  Art. 2. Ñ Termenul de intrare în vigoare a prevederilor   România, publicatã în Monitorul Oficial al României,
art. 44 lit. i) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea    Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, se prorogã pânã la
profesiei de asistent medical ºi a profesiei de moaºã,      data de 1 ianuarie 2005.
precum ºi organizarea ºi funcþionarea Ordinului Asistenþilor     Art. 4. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 3 zile de
Medicali ºi Moaºelor din România, publicatã în Monitorul     la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN NÃSTASE
                                           Contrasemneazã:
                                           Ministrul sãnãtãþii,
                                            Ovidiu Brînzan
                                        p. Ministrul finanþelor publice,
                                          Gheorghe Gherghina,
                                            secretar de stat
    Bucureºti, 23 iulie 2004.
    Nr. 53.

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      ORDONANÞÃ
    privind unele mãsuri financiare în vederea acordãrii ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
  Art. I. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 5/2003                ”CAPITOLUL II
privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinþei,          Ajutoare pentru încãlzirea locuinþei
precum ºi a unor facilitãþi populaþiei pentru plata energiei
termice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,              SECÞIUNEA 1
nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobatã prin Legea
                                     Condiþii de acordare ºi cuantumul ajutorului
nr. 245/2003, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã
cum urmeazã:                                    pentru încãlzirea locuinþei

  1. Capitolul II ”Ajutoare pentru încãlzirea locuinþeiÒ va    Art. 5. Ñ (1) Familiile ºi persoanele singure cu venituri
avea urmãtorul cuprins:                     reduse, care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei ºi

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004                    3

prepararea apei calde energie termicã furnizatã în sistem       b) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
centralizat, beneficiazã de ajutor lunar dupã cum urmeazã:    mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
   a) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net   singure, se situeazã între 1.000.001 lei ºi 1.330.000 lei li
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei     se acordã o sumã de 610.000 lei;
singure, se situeazã pânã la 1.000.000 lei li se acordã o       c) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
sumã de 1.855.000 lei pe o perioadã de 5 luni, în cazul în    mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
care ajutorul se acordã numai în perioada sezonului rece,    singure, se situeazã între 1.330.001 lei ºi 1.660.000 lei li
sau de 770.000 lei în situaþia în care ajutorul se acordã    se acordã o sumã de 445.000 lei;
pe o perioadã de 12 luni;                       d) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
   b) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net   mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei     singure, se situeazã între 1.660.001 lei ºi 2.000.000 lei li
singure, se situeazã între 1.000.001 lei ºi 1.330.000 lei li   se acordã o sumã de 320.000 lei;
se acordã o sumã de 1.210.000 lei pe o perioadã de          e) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
5 luni, în cazul în care ajutorul se acordã numai în       mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
perioada sezonului rece, sau de 505.000 lei în situaþia în    singure, se situeazã între 2.000.001 lei ºi 2.330.000 lei li
care ajutorul se acordã pe o perioadã de 12 luni;        se acordã o sumã de 255.000 lei;
   c) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net     f) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei     mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeazã între 1.330.001 lei ºi 1.660.000 lei li   singure, se situeazã între 2.330.001 lei ºi 2.800.000 lei li
se acordã o sumã de 810.000 lei pe o perioadã de 5 luni,     se acordã o sumã de 125.000 lei.
în cazul în care ajutorul se acordã numai în perioada         (2) Familiile ºi persoanele singure cu venituri reduse,
sezonului rece, sau de 335.000 lei în situaþia în care      care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei gaze naturale,
ajutorul se acordã pe o perioadã de 12 luni;           beneficiazã de ajutor lunar pentru încãlzirea locuinþei pe
   d) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net   perioada sezonului rece, în lunile ianuarie, februarie ºi
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei     martie 2005, dupã cum urmeazã:
singure, se situeazã între 1.660.001 lei ºi 2.000.000 lei li     a) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
se acordã o sumã de 540.000 lei pe o perioadã de 5 luni,     mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
în cazul în care ajutorul se acordã numai în perioada      singure, se situeazã pânã la 1.000.000 lei li se acordã o
sezonului rece, sau de 225.000 lei în situaþia în care      sumã de 1.200.000 lei;
ajutorul se acordã pe o perioadã de 12 luni;             b) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
   e) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net   mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei     singure, se situeazã între 1.000.001 lei ºi 1.330.000 lei li
singure, se situeazã între 2.000.001 lei ºi 2.330.000 lei li   se acordã o sumã de 725.000 lei;
se acordã o sumã de 405.000 lei pe o perioadã de 5 luni,       c) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
în cazul în care ajutorul se acordã numai în perioada      mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
sezonului rece, sau de 170.000 lei în situaþia în care      singure, se situeazã între 1.330.001 lei ºi 1.660.000 lei li
ajutorul se acordã pe o perioadã de 12 luni;           se acordã o sumã de 530.000 lei;
   f) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net     d) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei     mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeazã între 2.330.001 lei ºi 2.800.000 lei li   singure, se situeazã între 1.660.001 lei ºi 2.000.000 lei li
se acordã o sumã de 270.000 lei pe o perioadã de 5 luni,     se acordã o sumã de 380.000 lei;
în cazul în care ajutorul se acordã numai în perioada         e) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
sezonului rece, sau de 115.000 lei în situaþia în care      mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
ajutorul se acordã pe o perioadã de 12 luni.           singure, se situeazã între 2.000.001 ºi 2.330.000 lei li se
   (2) Pentru familiile ºi persoanele singure prevãzute la   acordã o sumã de 305.000 lei;
alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit     f) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim  mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ajutorul  singure, se situeazã între 2.330.001 lei ºi 2.800.000 lei li
pentru încãlzirea locuinþei se majoreazã cu 20% din       se acordã o sumã de 150.000 lei.
valoarea acestuia.                          Art. 7. Ñ (1) Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
   (3) Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei se acordã pe o  acordã în cuantumurile prevãzute la art. 5 alin. (1) ºi (2),
perioadã de 12 luni în situaþia în care beneficiarii au optat  dar nu mai mult decât cheltuielile cu energia termicã
pentru facturare în condiþiile prevãzute la art. 1 alin. (1)   utilizatã în scopul încãlzirii locuinþei ºi preparãrii apei calde.
lit. a).                               (2) Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se acordã în
   (4) Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei se acordã pe o  cuantumurile prevãzute la art. 6, dar nu mai mult decât
perioadã de 5 luni în situaþia în care beneficiarii au optat   valoarea facturii individuale sau, dupã caz, a cheltuielilor
pentru facturare în condiþiile prevãzute la art. 1 alin. (1)   efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale
lit. b) ºi c).                          folositã în perioada sezonului rece.
   Art. 6. Ñ (1) Familiile ºi persoanele singure cu venituri    Art. 8. Ñ Familiile ºi persoanele singure care au stabilit
reduse, care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei gaze     dreptul la ajutor social în condiþiile prevãzute de Legea
naturale, beneficazã de ajutor lunar pentru încãlzirea      nr. 416/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
locuinþei pe perioada sezonului rece, în lunile noiembrie ºi   care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei lemne, cãrbuni ºi
decembrie 2004, dupã cum urmeazã:                combustibili petrolieri beneficiazã de ajutor pentru încãlzirea
   a) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net   locuinþei, în perioada sezonului rece, în sumã de
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei     430.000 lei lunar.
singure, se situeazã pânã la 1.000.000 lei li se acordã o       Art. 9. Ñ (1) În sensul art. 5 ºi 6, prin familie se
sumã de 1.010.000 lei;                      înþelege soþul, soþia ºi alte persoane care au acelaºi

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004

domiciliu sau reºedinþã ori care locuiesc împreunã, sunt      populaþiei, precum ºi lista beneficiarilor de ajutoare pentru
înscrise în cartea de imobil ºi sunt luate în calcul la       încãlzirea locuinþei din sezonul rece anterior.
stabilirea cheltuielilor pentru întreþinerea locuinþei.         (2) În termenul prevãzut la alin. (1) primarii au obligaþia
  (2) Prin persoanã singurã se înþelege persoana care a      sã transmitã direcþiilor teritoriale lista beneficiarilor de ajutor
împlinit vârsta de 16 ani, locuieºte ºi se gospodãreºte       social în condiþiile Legii nr. 416/2001, cu modificãrile ºi
singurã.                              completãrile ulterioare, care utilizeazã pentru încãlzirea
  Art. 10. Ñ (1) Limitele de venituri pentru acordarea      locuinþei energia termicã furnizatã în sistem centralizat.
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, precum ºi nivelul        Art. 16. Ñ (1) Formularele tipizate conþinând cererile ºi
acestuia se corecteazã în funcþie de evoluþia preþurilor ºi     declaraþiile pe propria rãspundere se transmit de cãtre
se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.                direcþiile teritoriale titularilor de contracte de furnizare a
  (2) Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei, acordate în     energiei termice în sistem centralizat ºi a gazelor naturale,
condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã, nu se iau în       respectiv consumatorilor individuali sau asociaþiilor de
calcul la stabilirea altor drepturi ºi obligaþii.          proprietari/chiriaºi, dupã caz, pânã la data de 15 septembrie
  Art. 11. Ñ În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã,      a fiecãrui an.
prin sezon rece se înþelege perioada de 5 luni cuprinsã         (2) Formularele tipizate de cerere ºi declaraþie pe
între data de 1 noiembrie a anului curent ºi data de        propria rãspundere se stabilesc prin normele metodologice
31 martie a anului urmãtor, iar perioada de 12 luni         de aplicare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
reprezintã anul calendaristic.                     (3) Formularele tipizate de cerere ºi declaraþie pe
  Art. 12. Ñ Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei pentru     propria rãspundere sunt însoþite ºi de procedura de
familiile ºi persoanele singure care utilizeazã energie       acordare a ajutorului pentru încãlzirea locuinþei.
termicã furnizatã în sistem centralizat sau gaze naturale se      Art. 16 1 . Ñ Familiile ºi persoanele singure care
acordã sub formã de bonuri valorice.                îndeplinesc condiþiile prevãzute la art. 5 ºi 6 transmit
  Art. 13. Ñ (1) Bonurile valorice sunt documente cu       direcþiei teritoriale în a cãrei razã teritorialã se aflã locuinþa
regim special, care se emit de cãtre Ministerul Muncii,       de domiciliu sau de reºedinþã, pânã la data de
Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi se distribuie titularilor de  15 octombrie a fiecãrui an, individual, prin asociaþiile de
ajutor pentru încãlzirea locuinþei prin direcþiile pentru dialog,  proprietari/chiriaºi, prin poºtã sau prin poºta electronicã, cu
familie ºi solidaritate socialã judeþene, respectiv a        confirmare de primire, cererile ºi declaraþiile pe propria
municipiului Bucureºti, denumite în continuare direcþii       rãspundere completate.
teritoriale.                              Art. 162. Ñ (1) Cererea pentru acordarea dreptului la
  (2) Tipãrirea bonurilor valorice se va face potrivit      ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se aprobã sau se
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului           respinge prin decizie a directorului executiv al direcþiei
nr. 199/2000 privind înfiinþarea Companiei Naþionale        teritoriale.
ÇImprimeria NaþionalãÈ Ñ S.A., aprobatã cu modificãri prin       (2) Prin decizie a directorului executiv al direcþiei
Legea nr. 402/2001, cu modificãrile ºi completãrile         teritoriale de aprobare a dreptului la ajutorul pentru
ulterioare.                             încãlzirea locuinþei se stabileºte ºi cuantumul lunar al
  (3) Bonurile valorice sunt de culoare maro pentru        acestuia.
energia termicã furnizatã în sistem centralizat ºi de culoare      (3) Aprobarea dreptului la ajutorul pentru încãlzirea
albastrã pentru gaze naturale, sunt prevãzute cu elemente      locuinþei se face pentru toatã perioada sezonului rece.
de securizare ºi au tipãrite cuantumurile ajutoarelor          (4) În situaþia în care familiile ºi persoanele singure
prevãzute la art. 5 ºi 6.                      îndeplinesc condiþiile prevãzute la art. 5 ºi 6 pe parcursul
  (4) Modelul bonurilor valorice este prevãzut în anexa      sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru
care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de        încãlzirea locuinþei se face începând cu luna depunerii
urgenþã.                              cererii.
                                    Art. 163. Ñ (1) Pânã la data de 31 octombrie a fiecãrui
            SECÞIUNEA a 2-a
                                  an, decizia prevãzutã la art. 16 2 alin. (2) se transmite
 Modul de stabilire ºi de acordare a ajutorului pentru încãlzirea  titularilor de ajutor pentru încãlzirea locuinþei, însoþitã de
 locuinþei cu energie termicã furnizatã în sistem centralizat   bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încãlzirea
            sau cu gaze naturale
                                  locuinþei aprobat pentru perioada sezonului rece.
  Art. 14. Ñ (1) Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se       (2) În termenul prevãzut la alin. (1) direcþiile teritoriale
acordã pe bazã de cerere, însoþitã de declaraþia pe propria     vor comunica solicitanþilor care nu îndeplinesc condiþiile de
rãspundere privind componenþa familiei ºi veniturile        acordare a ajutorului pentru încãlzirea locuinþei decizia
acesteia.                              directorului executiv al direcþiei teritoriale privind
  (2) Titularul ajutorului pentru încãlzirea locuinþei este    respingerea cererii.
persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este        (3) În termenul prevãzut la alin. (1) direcþiile teritoriale
familia sau persoana singurã prevãzutã la art. 9.          vor transmite furnizorilor de energie termicã în sistem
  (3) Titularul ajutorului pentru încãlzirea locuinþei este    centralizat ºi de gaze naturale, precum ºi asociaþiilor de
proprietarul locuinþei sau titularul contractului de închiriere   proprietari/chiriaºi situaþia centralizatoare privind titularii
al acesteia ori alt membru de familie major ºi legal        ajutoarelor ºi sumele aprobate cu acest titlu, în condiþiile
împuternicit de cãtre proprietarul locuinþei sau de titularul    art. 5 ºi 6.
contractului de închiriere ori, dupã caz, reprezentantul legal     Art. 164. Ñ (1) Titularii ajutoarelor pentru încãlzirea
al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.      locuinþei sunt obligaþi sã comunice direcþiilor teritoriale orice
  Art. 15. Ñ (1) Pânã la data de 31 august a fiecãrui an,     modificare intervenitã în componenþa familiei ºi a veniturilor
furnizorii de energie termicã în sistem centralizat ºi de      acesteia, în termen de 5 zile de la data modificãrii.
gaze naturale au obligaþia sã transmitã direcþiilor teritoriale     (2) Comunicarea modificãrilor prevãzute la alin. (1) se
lista titularilor de contracte de furnizare a energiei termice   va face prin depunerea la direcþia teritorialã a unui nou
în sistem centralizat ºi a gazelor naturale din rândul       formular de cerere ºi declaraþie pe propria rãspundere.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004                     5

  (3) În cazul modificãrilor prevãzute la alin. (1), directorii     (3) Pentru consumatorii individuali sau asociaþiile de
executivi ai direcþiilor teritoriale vor emite noi decizii privind   proprietari/chiriaºi, titulare de contracte de furnizare a
modificarea cuantumului ajutorului pentru încãlzirea locuinþei     energiei termice în sistem centralizat sau a gazelor
sau, dupã caz, încetarea dreptului la ajutor.             naturale, sumele cu titlu de ajutor pentru încãlzirea locuinþei
  (4) Direcþiile teritoriale vor transmite titularilor ajutoarelor  sunt solicitate de furnizori dupã cum urmeazã:
pentru încãlzirea locuinþei deciziile prevãzute la alin. (3), în      a) la valoarea nominalã a bonurilor valorice, în cazul în
termen de 10 zile de la data comunicãrii modificãrilor         care suma facturatã reprezentând contravaloarea
prevãzute la alin. (1).                        consumului efectiv este mai mare sau egalã cu ajutorul;
  (5) Modificarea cuantumului sau, dupã caz, încetarea          b) la nivelul sumei facturate reprezentând contravaloarea
dreptului la ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se face       consumului efectiv, în cazul în care aceasta este mai micã
începând cu luna urmãtoare comunicãrii de cãtre titulari a       decât valoarea nominalã a bonurilor valorice.
modificãrilor prevãzute la alin. (1).                   Art. 16 10 . Ñ Sumele în numerar reprezentând
  (6) În termenul prevãzut la alin. (4) direcþiile teritoriale    cheltuielile pentru încãlzirea locuinþei, aferente consumului
vor transmite furnizorilor de energie termicã în sistem        de energie termicã sau de gaze naturale, plãtite direct de
centralizat ºi de gaze naturale, precum ºi asociaþiilor de       titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a
proprietari/chiriaºi situaþia privind modificarea cuantumului     gazelor naturale, subvenþiile achitate furnizorilor de energie
sau, dupã caz, încetarea dreptului la ajutor.             termicã de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale,
  Art. 16 5 . Ñ Lunar, furnizorii de energie termicã în       precum ºi ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei, achitate de
sistem centralizat ºi de gaze naturale transmit            direcþiile teritoriale, se vor colecta în conturile de tip
consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile      ESCROW, deschise la bãnci de cãtre distribuitorii ºi
reprezentând consumul de energie termicã sau de gaze          producãtorii de energie termicã sau de gaze naturale.
naturale ºi, dupã caz, suma de platã calculatã ca diferenþã
între contravaloarea consumului ºi ajutorul pentru încãlzirea                 SECÞIUNEA a 3-a
locuinþei aprobat de direcþia teritorialã.               Modul de stabilire ºi de acordare a ajutorului pentru încãlzirea
  Art. 166. Ñ (1) Lunar, furnizorii de energie termicã în         locuinþei cu lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri
sistem centralizat ºi de gaze naturale transmit asociaþiilor
de proprietari/chiriaºi, titulare de contracte de furnizare a       Art. 16 11. Ñ (1) Pânã la data de 30 septembrie a
energiei termice în sistem centralizat ºi a gazelor naturale,     fiecãrui an, primarii au obligaþia sã întocmeascã lista cu
factura reprezentând consumul la nivelul asociaþiei de         beneficiarii de ajutor social care utilizeazã pentru încãlzirea
proprietari/chiriaºi, însoþitã de un borderou cuprinzând        locuinþei lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri, pe baza
consumatorii din cadrul asociaþiei ºi ajutoarele aprobate       documentaþiei depuse la stabilirea ajutorului social.
pentru aceºtia de cãtre direcþia teritorialã.               (2) Pe baza listei prevãzute la alin. (1), primarii emit
  (2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii,      dispoziþiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru
asociaþiile de proprietari/chiriaºi au obligaþia de a defalca     încãlzirea locuinþei, pe care le transmit titularilor de ajutor
cheltuielile privind energia termicã furnizatã în sistem        social pânã la data de 15 octombrie a fiecãrui an.
centralizat sau gazele naturale, pe consumatori individuali,        Art. 1612. Ñ (1) Dreptul la ajutorul pentru încãlzirea
ºi de a completa borderoul transmis de furnizori cu sumele       locuinþei se stabileºte o singurã datã pentru toatã perioada
de platã calculate ca diferenþã între contravaloarea          sezonului rece.
consumului ºi ajutorul pentru încãlzirea locuinþei stabilit în       (2) Plata ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, prevãzut
condiþiile art. 7.                           la art. 8, se efectueazã integral, o singurã datã, pânã la
  (3) Furnizorii de energie termicã în sistem centralizat ºi     data de 31 octombrie a fiecãrui an, pentru toatã perioada
de gaze naturale au obligaþia sã preia de la asociaþiile de      sezonului rece.
proprietari/chiriaºi borderoul prevãzut la alin. (2).
                                      (3) Data plãþii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei ºi
  Art. 16 7. Ñ Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei este       modalitatea de platã a acestuia se stabilesc de cãtre
calculat pe baza facturilor, dupã cum urmeazã:             primar prin dispoziþie care se aduce la cunoºtinþã titularilor.
  a) la nivelul prevãzut de art. 5 ºi 6, dacã suma
rezultatã din facturã este mai mare sau egalã cu acest           Art. 1613. Ñ (1) Familiile ºi persoanele singure pentru
nivel;                                 care dreptul la ajutorul social este stabilit în cursul lunilor
                                    octombrie ºi noiembrie ale fiecãrui an au dreptul la ajutor
  b) la nivelul din facturã, dacã acesta este mai mic
                                    pentru încãlzirea locuinþei pentru toatã perioada sezonului
decât cel prevãzut la art. 5 ºi 6.
                                    rece.
  Art. 16 8 . Ñ (1) Suma reprezentând contravaloarea
facturilor emise de furnizori pentru consumul de energie          (2) În cazul familiilor ºi persoanelor singure pentru care
termicã sau de gaze naturale se achitã de cãtre titularul       s-a stabilit dreptul la ajutor social dupã data de
de contract de furnizare a energiei termice în sistem         30 noiembrie a fiecãrui an, ajutorul pentru încãlzirea
centralizat ºi a gazelor naturale cu bonuri valorice ºi, dupã     locuinþei, prevãzut la art. 8, se acordã începând cu luna în
caz, în numerar.                            care s-a stabilit dreptul la ajutor social.
  (2) Furnizorii de energie termicã în sistem centralizat ºi       (3) Dispoziþia primarului de stabilire a dreptului la
de gaze naturale au obligaþia sã accepte plata facturilor       ajutorul pentru încãlzirea locuinþei în situaþiile prevãzute la
sub forma prevãzutã la alin. (1).                   alin. (1) ºi (2) se comunicã titularului o datã cu dispoziþia
  Art. 169. Ñ (1) Lunar, pe baza facturilor prevãzute la       privind stabilirea dreptului la ajutorul social.
art. 165 ºi a borderoului menþionat la art. 166 alin. (2),         Art. 1614. Ñ Plata ajutorului pentru încãlzirea locuinþei,
furnizorii întocmesc situaþia centralizatoare privind sumele      stabilit în condiþiile art. 1613, se efectueazã integral, o
reprezentând ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei, pe care      singurã datã, pentru toatã perioada aprobatã, în termen de
o transmit direcþiei teritoriale însoþitã de bonurile valorice.    15 zile de la data stabilirii dreptului.
  (2) Situaþia prevãzutã la alin. (1) reprezintã document        Art. 16 15 . Ñ Pentru familiile ºi persoanele singure
de platã pe baza cãruia direcþiile teritoriale achitã sumele      cãrora le înceteazã dreptul la ajutor social pe parcursul
solicitate de furnizori.                        sezonului rece, dreptul la ajutorul pentru încãlzirea locuinþei

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004

înceteazã în luna urmãtoare, iar sumele plãtite necuvenit      informaþii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei
cu acest titlu se recupereazã în condiþiile legii.         ordonanþe de urgenþã.Ò
                                    2. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
            SECÞUNEA a 4-a                 ”Art. 21. Ñ (1) Nerespectarea dispoziþiilor art. 15,
                                  art. 164 alin. (1), art. 166 alin. (2) ºi (3), art. 168 alin. (2),
       Finanþare, verificare ºi monitorizare         art. 16 9 alin. (1) ºi (3), art. 16 11, art. 16 12 , art. 16 13 ,
                                  art. 1614 ºi ale art. 1619 alin. (2) constituie contravenþie ºi
  Art. 16 16 . Ñ (1) Fondurile necesare pentru plata       se sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, prevãzut la art. 5 ºi 6,  100.000.000 lei.
se asigurã din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului        (2) Încasarea de cãtre furnizorii de energie termicã a
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei.             sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei
  (2) Cheltuielile privind tipãrirea bonurilor valorice, a    termice, precum ºi a fondurilor de la bugetele locale,
celorlalte formulare prevãzute de prezenta ordonanþã de       acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip
urgenþã, cheltuielile de transmitere a acestora ºi orice alte    ESCROW constituie contravenþie ºi se sancþioneazã în
cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor pentru        conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanþa
încãlzirea locuinþei cu energie termicã în sistem centralizat    de urgenþã a Guvernului nr. 115/2001 privind
ºi cu gaze naturale, precum ºi cheltuielile legate de        reglementarea unor mãsuri de asigurare a fondurilor
informarea populaþiei cu privire la drepturile prevãzute de     necesare în vederea furnizãrii energiei termice ºi a gazelor
prezenta ordonanþã de urgenþã se asigurã din bugetul de       naturale pentru populaþie, aprobatã cu modificãri prin Legea
stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi  nr. 84/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Familiei.                                (3) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
                                  se fac de cãtre organele cu atribuþii de control ale
  Art. 1617. Ñ Fondurile necesare plãþii ajutoarelor pentru    Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, ale
încãlzirea locuinþei, prevãzute la art. 8, precum ºi pentru     Ministerului Finanþelor Publice ºi ale autoritãþii administraþiei
cheltuielile administrative se asigurã din bugetele locale,     publice locale.Ò
inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului      3. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 5/2003,
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.            aprobatã prin Legea nr. 245/2003, cu modificãrile
  Art. 1618. Ñ (1) Pentru verificarea veridicitãþii datelor    ulterioare, se completeazã cu anexa la prezenta
înscrise în declaraþiile pe propria rãspundere privind       ordonanþã.
componenþa familiei ºi veniturile acesteia, directorii executivi    Art. II. Ñ În termen de 15 zile de la data intrãrii în
ai direcþiilor teritoriale pot dispune, dupã stabilirea dreptului  vigoare a prezentei ordonanþe, Ministerul Muncii, Solidaritãþii
la ajutorul pentru încãlzirea locuinþei, efectuarea prin sondaj   Sociale ºi Familiei, Ministerul Administraþiei ºi Internelor,
de anchete sociale.                         Ministerul Finanþelor Publice ºi Ministerul Economiei ºi
  (2) În situaþia în care familia sau persoana singurã      Comerþului vor elabora norme metodologice de aplicare a
beneficiarã de ajutor pentru încãlzirea locuinþei refuzã sã     prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotãrâre a
furnizeze informaþiile ºi documentele necesare pentru        Guvernului.
întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru         Art. III. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
încãlzirea locuinþei înceteazã începând cu luna urmãtoare,     nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea
iar sumele plãtite necuvenit cu acest titlu se recupereazã     locuinþei, precum ºi a unor facilitãþi populaþiei pentru plata
în condiþiile legii.                        energiei termice, publicatã în Monitorul Oficial al României,
                                  Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobatã prin
  Art. 1619. Ñ (1) Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi  Legea nr. 245/2003, cu modificãrile ulterioare, precum ºi cu
Familiei monitorizeazã aplicarea prevederilor prezentei       modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta ordonanþã,
ordonanþe de urgenþã cu privire la acordarea ajutorului       se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
pentru încãlzirea locuinþei.                    dupã aprobarea acesteia din urmã prin lege de cãtre
  (2) La solicitarea direcþiilor teritoriale, primarii,      Parlament, dându-se textelor o nouã numerotare.
furnizorii/distribuitorii de energie termicã ºi de gaze         Art. IV. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 3 zile
naturale, celelalte instituþii implicate, precum ºi asociaþiile   de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
de proprietari/chiriaºi au obligaþia de a furniza date ºi      Partea I.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN NÃSTASE
                                             Contrasemneazã:
                                     Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
                                            Dan Mircea Popescu
                                    Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
                                           Marian Florian Sãniuþã
                                     Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
                                             Gheorghe Emacu
                                             Ministru de stat,
                                         ministrul economiei ºi comerþului,
                                             Dan Ioan Popescu
                                          Ministrul finanþelor publice,
                                           Mihai Nicolae Tãnãsescu

    Bucureºti, 29 iulie 2004.
    Nr. 55.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004   7

                                              ANEXÃ1)
  1)  Anexa este reprodusã în facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004

                          GUVERNUL ROMÂNIEI


                      HOTÃRÂRE
     privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
          prevãzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judeþul Hunedoara
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

  Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate      branºamente ºi instalaþii interioare la blocurile de locuinþe
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004    din oraºul PetrilaÒ, judeþul Hunedoara.
cu suma de 6,5 miliarde lei, pentru judeþul Hunedoara, din      Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se utilizeazã de
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,       cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2004, ºi alocarea       legale.
acesteia bugetului propriu al oraºului Petrila, pentru        Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
asigurarea continuãrii lucrãrilor la obiectivul de investiþii   introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
”Reþele de distribuþie gaze naturale presiune redusã,       structura bugetului de stat pe anul 2004.

                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN NÃSTASE
                                            Contrasemneazã:
                                            Ministru de stat,
                                       ministrul administraþiei ºi internelor,
                                          Marian Florian Sãniuþã
                                    Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
                                            Gheorghe Emacu
                                         Ministrul finanþelor publice,
                                          Mihai Nicolae Tãnãsescu
    Bucureºti, 29 iulie 2004.
    Nr. 1.177.

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
  privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcþii ºi reparat case,
       pentru populaþia din judeþele Argeº, Bacãu, Buzãu, Hunedoara ºi Vrancea,
 afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11Ñ28 iulie 2004
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

  Art. 1. Ñ Se acordã un ajutor umanitar cu titlu gratuit,    proceselor-verbale de predare-primire semnate de
în limita sumei de 8,7 miliarde lei, familiilor din judeþele   împuterniciþii desemnaþi de prefecturile judeþelor Argeº,
Argeº (800 milioane lei), Bacãu (3.800 milioane lei), Buzãu    Bacãu, Buzãu, Hunedoara ºi Vrancea.
(50 milioane lei), Hunedoara (3.400 milioane lei) ºi Vrancea     (2) Reîntregirea stocurilor cu cantitãþile acordate conform
(650 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice     anexei se va face în anul 2004, finanþarea fiind asiguratã
periculoase care s-au produs în perioada 11Ñ28 iulie       din bugetul aprobat Administraþiei Naþionale a Rezervelor
2004, constând în materiale de construcþii ºi reparat case,    de Stat.
conform anexei care face parte integrantã din prezenta
                                   Art. 3. Ñ (1) Transportul produselor pânã la locul
hotãrâre.
  Art. 2. Ñ (1) Administraþia Naþionalã a Rezervelor de     indicat de fiecare prefecturã se va efectua în regim de
Stat va scãdea din gestiune la preþul de înregistrare, prin    urgenþã cu mijloace auto din dotarea unitãþilor teritoriale din
conturile ”Finanþarea din bugetul de stat privind anii      subordinea Administraþiei Naþionale a Rezervelor de Stat
precedenþi ºi alte surseÒ, respectiv ”Venituri proprii din anii  sau cu mijloace auto ale unor societãþi comerciale
precedenþi ºi alte surseÒ, dupã caz, cantitãþile de produse    angajate de acestea, precum ºi pe calea feratã, prin grija
aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit       Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Marfã ”CFR
prezentei hotãrâri, pe baza avizelor de expediþie ºi a      MarfãÒ Ñ S.A.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004                       9

  (2) Cheltuielile legate de ambalarea ºi transportul       ajutoarelor umanitare populaþiei sinistrate, ca urmare a unor
produselor se suportã de cãtre Administraþia Naþionalã a      situaþii excepþionale.
Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.            (2) Documentele justificative privind distribuirea
  (3) Distribuirea produselor cãtre populaþia sinistratã se    produselor prevãzute la alin. (1) vor fi pãstrate la sediul
va face de prefecturile judeþelor Argeº, Bacãu, Buzãu,       prefecturilor judeþelor Argeº, Bacãu, Buzãu, Hunedoara ºi
Hunedoara ºi Vrancea, prin persoane anume împuternicite.      Vrancea, în vederea punerii lor la dispoziþie organelor de
  (4) Schimbarea, sub orice formã, a destinaþiei          control abilitate.
produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este        Art. 5. Ñ (1) Se aprobã acumularea, în regim de
interzisã ºi atrage, dupã caz, rãspunderea civilã,         urgenþã, a cantitãþilor de 24.000 m2 carton bitumat, în
administrativã, disciplinarã sau penalã.              limita sumei de 720 milioane lei, în cadrul programului de
  Art. 4. Ñ (1) Prefecturile judeþelor Argeº, Bacãu, Buzãu,    acumulãri produse rezerve de stat, secþiunea ”Reîntregire
Hunedoara ºi Vrancea vor justifica distribuirea produselor     stocuriÒ, cu finanþare din veniturile proprii ale Administraþiei
scoase din rezervele de stat în condiþiile prezentei hotãrâri,   Naþionale a Rezervelor de Stat, conform prevederilor art. 3
conform prevederilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului        alin. (1) lit. a) din normele de aplicare aprobate prin
nr. 371/1993 privind acordarea, în primã intervenþie, a       Hotãrârea Guvernului nr. 1.411/2002.

                              PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN NÃSTASE
                                            Contrasemneazã:
                                   Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
                                           Marian Florian Sãniuþã
                                     Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
                                            Gheorghe Emacu
                                  Preºedintele Administraþiei Naþionale a Rezervelor de Stat,
                                             Adrian Gurãu
                                          Ministrul finanþelor publice,
                                          Mihai Nicolae Tãnãsescu
    Bucureºti, 29 iulie 2004.
    Nr. 1.178.
                                                                  ANEXÃ

                          LISTA PRODUSELOR
   care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populaþia afectatã de fenomenele meteorologice
                     produse în perioada 11Ñ28 iulie 2004
                                       Cantitãþi
    Produsul         U.M.
                      judeþul Argeº     judeþul Bacãu   judeþul Buzãu  judeþul Hunedoara judeþul Vrancea
 Ciment               t     169,75         160          2       168        35
 Cherestea rãºinoase        m3                 80          4       165        40
 Cherestea foioase         m3                 80                  30
 Lemn rotund            m3                 48                  50        10
 Coame               buc.                          100
 Cãrãmidã              buc.                                1.042       7.600
 Þigle               buc.                         1.300    50.000
 Var                 t     39,5          48                44,5         2
 Carton bitumat           m2                                 24.000
 Oþel beton             t                  32                 5         3
 B.C.A.               m3                 480                         100
 Geam                m2                 320
 Tablã zincatã           t      0,8         7,68

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
   pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea
cadrului instituþional pentru coordonarea, implementarea ºi gestionarea instrumentelor structurale
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 497/2004 privind       implementarea ºi gestionarea instrumentelor structurale,
stabilirea cadrului instituþional pentru coordonarea,        publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004

din 20 aprilie 2004, se modificã ºi completeazã dupã cum      Art. 11 3 . Ñ Se desemneazã agenþiile regionale de
urmeazã:                            protecþie a mediului pentru îndeplinirea funcþiei de organism
  1. Punctul 12 al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:  intermediar pentru Programul operaþional sectorial pentru
  ”12. Organismele intermediare sunt instituþiile desemnate  infrastructura de mediu.
de autoritãþile de management, care, prin delegare de
atribuþii de la acestea ºi/sau de la autoritãþile de platã,    Art. 11 4. Ñ Se desemneazã Ministerul Educaþiei ºi
implementeazã mãsurile din programele operaþionale ºi      Cercetãrii ºi Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
asigurã realizarea proiectelor finanþate din Fondul de     Muncã pentru îndeplinirea funcþiei de organism intermediar
coeziune. Delegarea de atribuþii cãtre organismul        pentru Programul operaþional sectorial pentru dezvoltarea
intermediar ºi reglementarea mecanismelor de coordonare     resurselor umane.
ºi control ale acestuia de cãtre autoritatea care deleagã se
fac pe bazã contractualã. Autoritãþile de management        Art. 11 5 . Ñ Se desemneazã Agenþia SAPARD ºi
ºi/sau autoritãþile de platã rãmân responsabile pentru     Compania Naþionalã de Administrare a Fondului Piscicol
îndeplinirea corespunzãtoare a atribuþiilor delegate, precum  pentru îndeplinirea funcþiei de organism intermediar pentru
ºi a operaþiunilor finanþate prin instrumentele structurale;Ò  Programul  operaþional   sectorial   pentru  agriculturã,
  2. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:          dezvoltare ruralã ºi pescuit.Ò
  ”Art. 7. Ñ Se desemneazã Ministerul Transporturilor,
                                  Art. II. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 497/2004
Construcþiilor ºi Turismului ca autoritate de management
                                se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa care face parte
pentru Programul operaþional sectorial pentru infrastructura
de transport, având responsabilitatea managementului,      integrantã din prezenta hotãrâre.
implementãrii ºi gestionãrii asistenþei financiare alocate     Art. III. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
acestui program.Ò                        vigoare a prezentei hotãrâri, instituþiile desemnate ca
  3. Dupã articolul 10 se introduce un nou articol,      organisme intermediare propun modificarea ºi completarea
articolul 101, cu urmãtorul cuprins:
                                actelor normative privind atribuþiile, organizarea ºi
  ”Art. 10 1 . Ñ Se desemneazã Ministerul Finanþelor
                                funcþionarea acestora, care vor fi aprobate prin hotãrâri ale
Publice ca autoritate de management pentru Programul
operaþional asistenþã tehnicã, având responsabilitatea     Guvernului sau prin legi, dupã caz.
managementului, gestionãrii ºi implementãrii asistenþei      Art. IV. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
financiare alocate acestui program.Ò              vigoare a prezentei hotãrâri, Guvernul, la propunerea
  4. Dupã articolul 11 se introduc cinci noi articole,     ministerelor implicate, va aproba modificarea ºi completarea
articolele 111, 112, 113, 114 ºi 115, cu urmãtorul cuprins:   corespunzãtoare a urmãtoarelor acte normative:
  ”Art. 111. Ñ Se desemneazã agenþiile de dezvoltare
                                  a) Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind
regionalã pentru îndeplinirea funcþiei de organism
intermediar pentru programul operaþional regional.       organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice ºi
  Art. 112.  Ñ Se desemneazã Agenþia Naþionalã pentru     a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, publicatã în
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, Ministerul    Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie
Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerul Comunicaþiilor ºi      2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Tehnologiei Informaþiei ºi Ministerul Economiei ºi Comerþului
                                  b)  Hotãrârea   Guvernului   nr.  412/2004   privind
Ñ direcþia de specialitate cu profil energetic, pentru
îndeplinirea funcþiei de organism intermediar în cadrul     organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
programului operaþional sectorial pentru creºterea       Construcþiilor ºi Turismului, publicatã în Monitorul Oficial al
competitivitãþii economice.                   României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004.

                           PRIM-MINISTRU
                          ADRIAN NÃSTASE

                                           Contrasemneazã:

                                         Ministrul finanþelor publice,
                                         Mihai Nicolae Tãnãsescu

                                  Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
                                          Miron Tudor Mitrea


    Bucureºti, 29 iulie 2004.
    Nr. 1.179.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004                     11
ANEXÃ*)
                                       *) Anexa este reprodusã în facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
   pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasãrile efectuate în þãrile Uniunii Europene
       de cãtre doamna Corina Coman, detaºatã de Guvernul Republicii Franceze
             în calitate de consilier de stat al primului-ministru
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,
    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Art. 1. Ñ Se aprobã finanþarea cheltuielilor ocazionate    Afaceri Europene, pe perioada 31 iulie 2004Ñ31 decembrie
de deplasãrile efectuate în þãrile Uniunii Europene, în      2004.
interes de serviciu, de cãtre doamna Corina Coman,          Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente deplasãrilor efectuate în
                                 þãrile Uniunii Europene în interes de serviciu, de cãtre
detaºatã de Guvernul Republicii Franceze în calitate de      doamna Corina Coman, respectiv transport, cazare ºi
consilier de stat al primului-ministru, cu misiunea de a     diurnã, se suportã din bugetul Cancelariei Primului-Ministru,
coordona activitatea Secretariatului Permanent pentru       potrivit prevederilor legale în vigoare.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN NÃSTASE
                                            Contrasemneazã:
                                      p. ªeful Cancelariei Primului-Ministru,
                                             Vasile Rusu
                                         Ministrul finanþelor publice,
                                         Mihai Nicolae Tãnãsescu
    Bucureºti, 29 iulie 2004.
    Nr. 1.180.

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
       pentru aprobarea finanþãrii, pe perioada iulieÑseptembrie 2004, a proiectului
          ”Corespondenþii Televiziunii Române în strãinãtateÒ, din fondurile
              pentru promovarea imaginii externe a României
     Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. a) ºi b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 163/2001
privind reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 364/2002, cu modificãrile
ulterioare,
     în temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,
    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Art. 1. Ñ Se aprobã finanþarea, pe perioada iulieÑ        Art. 3. Ñ Cu sumele rãmase neutilizate se diminueazã
septembrie 2004, a proiectului ”Corespondenþii Televiziunii    bugetul Societãþii Române de Televiziune ºi se
Române în strãinãtateÒ.                      suplimenteazã bugetul Secretariatului General al Guvernului
  Art. 2. Ñ Finanþarea proiectului în condiþiile prevãzute la  la capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13 ”Programe
art. 1, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine   de informare ºi prezentare a imaginii RomânieiÒ, titlul
externã prin Hotãrârea nr. 17 din 29 iulie 2004, se asigurã
                                 ”TransferuriÒ, pânã la data de 30 octombrie 2004.
prin suplimentarea bugetului Societãþii Române de
Televiziune cu suma de 3,968 miliarde lei ºi prin           Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
diminuarea corespunzãtoare a bugetului Secretariatului      introducã modificãrile ce rezultã din aplicarea prevederilor
General al Guvernului, de la capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ,   prezentei hotãrâri în bugetele Secretariatului General al
subcapitolul 13 ”Programe de informare ºi prezentare a      Guvernului ºi Societãþii Române de Televiziune pe anul
imaginii RomânieiÒ, titlul ”TransferuriÒ.             2004.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN NÃSTASE
                                            Contrasemneazã:
                                        Ministrul pentru coordonarea
                                      Secretariatului General al Guvernului,
                                            Eugen Bejinariu,
                                         Ministrul finanþelor publice,
                                         Mihai Nicolae Tãnãsescu
    Bucureºti, 29 iulie 2004.
    Nr. 1.181.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004                 13

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
           privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale de import
                   pentru unele categorii de mãrfuri
   În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
României, cu modificãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

  Art. 1. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor     vamal de import al României ºi a taxelor vamale aferente
vamale de import, începând cu data de 1 august 2004,       acestora.
produsele ce se încadreazã la codurile tarifare 7228.30.41      Art. 2. Ñ Exceptarea de la plata taxelor vamale de
ºi 7228.30.49, cuprinse în Legea nr. 608/2003 pentru       import este valabilã pânã la data de 31 decembrie 2004
modificarea denumirii ºi clasificãrii mãrfurilor din Tariful   inclusiv.

                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN NÃSTASE
                                           Contrasemneazã:
                                   Ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                                           Dan Ioan Popescu
                                        Ministrul delegat pentru comerþ,
                                           Eugen Dijmãrescu
                                         Ministrul finanþelor publice,
                                         Mihai Nicolae Tãnãsescu
    Bucureºti, 29 iulie 2004.
    Nr. 1.182


 ACTE       ALE      BÃNCII         NAÞIONALE              A   ROMÂNIEI
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                     CIRCULARÃ
   privind perceperea de comisioane pentru operaþiunile efectuate prin contul curent general
                   al Trezoreriei Statului
    Având în vedere prevederile art. 21 ºi 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
    în temeiul art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
    Banca Naþionalã a României emite prezenta circularã.
  Art. 1. Ñ Pentru orice operaþiune de încasãri ºi plãþi în    Art. 4. Ñ Comisioanele percepute de Banca Naþionalã
lei, cu ºi fãrã numerar, prestatã de Banca Naþionalã a      a României instituþiilor de credit se aplicã în mod
României, prin contul curent general al Trezoreriei Statului   corespunzãtor ºi pentru operaþiunile de încasãri ºi plãþi fãrã
deschis în evidenþele sale, se aplicã comisioane potrivit    numerar ale Trezoreriei Statului ºi sunt cele prevãzute în
legii.                              Circulara nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de
  Art. 2. Ñ Comisioanele încasate de Banca Naþionalã a     Banca Naþionalã a României pentru serviciile de plãþi fãrã
României, pentru operaþiunile de încasãri ºi plãþi, cu ºi fãrã  numerar, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi în
                                 Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 1/2002
numerar, pot fi în sumã fixã sau procentualã.
                                 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, cu
  Art. 3. Ñ Comisioanele percepute pentru operaþiunile de   modificãrile ºi completãrile ulterioare.
încasãri ºi plãþi cu numerar ale Trezoreriei Statului        Art. 5. Ñ Comisioanele percepute de Banca Naþionalã
efectuate prin casieriile sucursalelor Bãncii Naþionale a    a României pentru plãþile intertrezorerii sunt în sumã de
României sunt cele prevãzute în Ordinul Bãncii Naþionale a    11.000 lei pentru fiecare platã.
României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane        Art. 6. Ñ Prezenta circularã intrã în vigoare la data de
pentru operaþiunile de încasãri ºi plãþi cu numerar, cu     30 iulie 2004, datã de la care orice prevederi contrare se
modificãrile ºi completãrile ulterioare.             abrogã.
                   GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
                           MUGUR ISÃRESCU
    Bucureºti, 27 iulie 2004.
    Nr. 16.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                       CIRCULARÃ
          privind comisioanele percepute de cãtre Banca Naþionalã a României
                 pentru efectuarea operaþiunilor în valutã
    Având în vedere prevederile art. 21 ºi 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
    în temeiul art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,

    Banca Naþionalã a României emite prezenta circularã.

  Art. 1. Ñ Pentru operaþiunile în valutã efectuate de        Art. 3. Ñ Nivelul comisioanelor încasate de Banca
Banca Naþionalã a României în conturile deschise în        Naþionalã a României pentru operaþiunile în valutã este
evidenþele sale, cu excepþia conturilor având ca titulari     prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta
                                 circularã.
Comisia Europeanã ºi organisme internaþionale, se stabilesc
                                   Art. 4. Ñ La comisioanele percepute de Banca
ºi se încaseazã comisioane.
                                 Naþionalã a României se adaugã ºi comisioanele percepute
  Art. 2. Ñ Încasarea comisioanelor se face de cãtre       de bãncile externe de corespondent.
Banca Naþionalã a României la data decontãrii operaþiunilor      Art. 5. Ñ Prezenta circularã intrã în vigoare începând
în valutã.                            cu data de 30 iulie 2004.
                    GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
                            MUGUR ISÃRESCU
    Bucureºti, 27 iulie 2004.
    Nr. 17.


                                                       ANEXÃ

                             COMISIOANE
          percepute de Banca Naþionalã a României pentru efectuarea operaþiunilor în valutã

                Denumirea operaþiunii                 Nivelul comisionului

      I. Servicii de bazã:
      1. Operaþiuni de încasãri ºi plãþi în conturile titularilor
        de conturi în valutã deschise la Banca Naþionalã
        a României:
      Ñ pe operaþiune                        150.000 lei + 150.000 lei/mesaj swift
      2. Operaþiuni de schimb valutar în conturile în valutã
        ale Ministerului Finanþelor Publice
      Ñ pe operaþiune                              150.000 lei
      3. Plãþi externe efectuate de la rezerva valutarã a statului:
      a) pe operaþiune                                Ñ
      b) comision pe mesaj swift                         150.000 lei

      II. Servicii adiacente:

      4.  Anulare/amendare operaþiuni prevãzute la:
      Ñ  pct. 1Ñ3                                1.000.000 lei
      5.  Deschideri/închideri conturi LORO în valutã               500.000 lei
      6.  Servicii de confirmare pe fax a efectuãrii operaþiunilor       10.000 lei/paginã
      7.  Eliberarea extraselor de cont pentru titularii de conturi      25.000.000 lei/anual
        în valutã

      III. Alte servicii la cerere:

      8. Orice solicitare adresatã Bãncii Naþionale a României         20.000 lei/paginã
       privind remiterea unor duplicate ale documentelor           40.000 lei/paginã
       de decontare                              pentru documente
                                          mai vechi de un an


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004   15

    BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                   H O T Ã R Â R E*)
      privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                 UNIREA BÃRCÃNEªTI OC
                 GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
                           MUGUR ISÃRESCU

     Bucureºti, 26 mai 2004.
     Nr. 314.

     *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 690/30.VII.2004

       BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                         H O T Ã R Â R E*)
            privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                       CÃPRIOARA BUªTENI OC
                       GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
                                 MUGUR ISÃRESCU

           Bucureºti, 26 mai 2004.
           Nr. 315.

           *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

                   Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureºti,
              cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ºi 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690/30.VII.2004 conþine 16 pagini.        Preþul de vânzare 17.000 lei   ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO