687

Document Sample
687 Powered By Docstoc
					                                             PARTEA      I
Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 687                  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                   Vineri, 30 iulie 2004

                                              SUMAR

Nr.                                           Pagina  Nr.                                            Pagina

              LEGI ªI DECRETE                            253.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
354.   Ñ Lege pentru modificarea ºi completarea Legii                           funcþionare a Cooperativei de credit UNIREA
     învãþãmântului nr. 84/1995 .......................................        1Ð6        ÞIBÃNEªTI OC..........................................................      12
608.   Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru
     modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului                     254.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei
     nr. 84/1995 ................................................................    6        de funcþionare a Cooperativei de credit
                                                       1 DECEMBRIE TOMEªTI OC .................................             13
      DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE
Decizia nr. 276 din 24 iunie 2004 referitoare la excepþia                     255.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
    de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 206 din                         funcþionare a Cooperativei de credit TRIUMF
    Codul penal ...............................................................     7Ð8
                                                       TRIFEªTI OC ............................................................     14
Decizia nr. 278 din 24 iunie 2004 referitoare la excepþia
    de neconstituþionalitate a prevederilor art. 143                      258.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
    alin. 1 teza întâi ºi alin. 3 din Codul de procedurã                          funcþionare a Cooperativei de credit VLÃSIA
    penalã.........................................................................  8Ð10
                                                       BUFTEA .....................................................................   15
      ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
                                                  271.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
252.   Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
     funcþionare a Cooperativei de credit SPICUL                             funcþionare a Cooperativei de credit SOMEª-
     ªIPOTE OC ...............................................................      11       CODREANA ULMENI................................................          16


                              LEGI             ªI    DECRETE
                                       PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                                                SENATUL

                               LEGE
                 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995

      Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Art. I. Ñ Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã                       2. La articolul 7, dupã alineatul (8) se introduc douã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din                      alineate noi, alineatele (9) ºi (10), cu urmãtorul cuprins:
10 decembrie 1999, cu modificãrile ºi completãrile                           ”(9) Unitãþile de învãþãmânt cu un numãr mai mic de
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum                         200/100 de elevi/preºcolari se organizeazã/reorganizeazã în
urmeazã:                                              cadrul unor unitãþi de învãþãmânt cu personalitate juridicã
                                                  aflate în subordinea aceluiaºi ordonator principal de credite,
  1. La articolul 7, alineatul (8) va avea urmãtorul cuprins:                   ca structuri ale acestora.
  ”(8) Instituþiile de învãþãmânt ºi unitãþile de învãþãmânt                     (10) În mod excepþional, pe baza criteriilor înscrise în
cu minimum 200 de elevi sau cu minimum 100 de                           Regulamentul de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de
preºcolari sunt instituþii publice cu personalitate juridicã.Ò                   învãþãmânt preuniversitar de stat, autoritãþile administraþiei

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004

publice locale pot aproba, cu avizul Ministerului Educaþiei       10. Articolul 102 va avea urmãtorul cuprins:
ºi Cercetãrii, funcþionarea ca persoane juridice a unor         ”Art. 102. Ñ Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi
unitãþi cu un numãr mai mic de 200/100 de              la specificul învãþãmântului militar ºi al învãþãmântului de
elevi/preºcolari.Ò                         ordine ºi securitate publicã, Ministerul Apãrãrii Naþionale,
  3. La articolul 24, litera c) a alineatului (1) va avea     Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Justiþiei,
urmãtorul cuprins:                         Serviciul Român de Informaþii ºi alte instituþii cu atribuþii în
  ”c) filiera vocaþionalã cu profilurile militar, ordine ºi    domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale pot
securitate publicã, teologic, sportiv, artistic ºi pedagogic.Ò   emite ordine, regulamente ºi instrucþiuni proprii.Ò
  4. Titlul capitolului X al titlului II va avea urmãtorul       11. Alineatul (3) al articolului 117 se abrogã.
cuprins:
                                    12. La articolul 140, alineatul (2) va avea urmãtorul
             ”CAPITOLUL X                cuprins:
    Învãþãmântul militar ºi învãþãmântul de ordine          ”(2) Pentru exercitarea atribuþiilor sale, Ministerul
         ºi securitate publicãÒ              Educaþiei ºi Cercetãrii constituie structuri de experþi ºi se
                                  sprijinã pe organisme consultative, la nivel naþional,
  5. Articolul 97 va avea urmãtorul cuprins:           alcãtuite pe criterii de prestigiu profesional ºi moral:
  ”Art. 97. Ñ (1) Învãþãmântul militar ºi învãþãmântul de     Consiliul Naþional pentru Reformã a Învãþãmântului,
ordine ºi securitate publicã este învãþãmânt de stat, parte     Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
integrantã a sistemului naþional de învãþãmânt, ºi cuprinde:    Certificatelor Universitare, Consiliul Naþional pentru
învãþãmânt liceal, învãþãmânt postliceal pentru formarea      Finanþarea Învãþãmântului Superior, Consiliul Naþional
maiºtrilor militari, a subofiþerilor ºi agenþilor de poliþie,    pentru Finanþarea Învãþãmântului Preuniversitar, Consiliul
învãþãmânt universitar pentru formarea ofiþerilor, ofiþerilor de  Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior,
poliþie ºi a altor specialiºti, învãþãmânt postuniversitar.     Consiliul Naþional al Bibliotecilor, Consiliul Naþional pentru
  (2) Perfecþionarea pregãtirii cadrelor militare ºi a      Formare ºi Educaþie Continuã, comisiile naþionale de
personalului de poliþie se realizeazã în instituþii de       specialitate pe discipline ºi structurile manageriale ale
învãþãmânt distincte.                        programelor de reformã. Componenþa consiliilor ºi
  (3) Prevederile referitoare la învãþãmântul militar ºi     regulamentele lor de funcþionare se aprobã prin ordin al
învãþãmântul de ordine ºi securitate publicã preuniversitar     ministrului educaþiei ºi cercetãrii. În exercitarea atribuþiilor
se aplicã în mod corespunzãtor ºi învãþãmântului          sale, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii consultã, dupã caz,
preuniversitar din domeniul transporturilor.Ò            societãþile ºtiinþifice naþionale ale cadrelor didactice,
  6. Articolul 98 va avea urmãtorul cuprins:           federaþiile sindicale reprezentative la nivel de ramurã,
  ”Art. 98. Ñ Structura organizatoricã, profilurile,       structurile asociative ale autoritãþilor administraþiei publice
specializãrile, cifrele anuale de ºcolarizare, criteriile de    locale, ca parteneri sociali, ºi organizaþiile studenþeºti ºi de
selecþionare a candidaþilor pentru învãþãmântul militar ºi     elevi, recunoscute pe plan naþional.Ò
învãþãmântul de ordine ºi securitate publicã se stabilesc de      13. Articolul 145 va avea urmãtorul cuprins:
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi       ”Art. 145. Ñ (1) Unitatea de învãþãmânt preuniversitar
Internelor, Ministerul Justiþiei, Serviciul Român de Informaþii   este condusã de consiliul de administraþie.
ºi alte instituþii cu atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii      (2) Directorul unitãþii de învãþãmânt este preºedintele
publice ºi siguranþei naþionale, potrivit specificului fiecãrei   consiliului de administraþie.
arme, specializãri, nivel ºi formã de organizare a
                                    (3) Directorul exercitã conducerea executivã a unitãþii de
învãþãmântului, cu avizul Ministerului Educaþiei ºi
                                  învãþãmânt, în conformitate cu responsabilitãþile ºi atribuþiile
Cercetãrii.Ò
                                  conferite de lege, cu hotãrârile ºi deciziile consiliilor locale
  7. Articolul 99 va avea urmãtorul cuprins:
                                  ºi cu hotãrârile consiliului de administraþie al unitãþii. În
  ”Art. 99. Ñ Planurile de învãþãmânt pentru învãþãmântul
                                  activitatea de conducere directorul este ajutat, dupã caz,
liceal, postliceal ºi superior militar, de ordine ºi securitate
                                  de directorul adjunct ºi se bazeazã pe consiliul profesoral
publicã, se elaboreazã de Ministerul Apãrãrii Naþionale,
                                  ºi pe consiliul ºcolar.
Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Justiþiei,
Serviciul Român de Informaþii ºi alte instituþii cu atribuþii în    (4) Consiliul profesoral al unitãþii de învãþãmânt, cu rol
domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale ºi    de decizie în domeniul instructiv-educativ, este format din
se avizeazã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.Ò         personalul didactic de predare din unitatea respectivã ºi
  8. Articolul 100 va avea urmãtorul cuprins:           este prezidat de director.
  ”Art. 100. Ñ Certificatele de absolvire ºi de competenþe      (5) Consiliile prevãzute la alin. (1) ºi (4) funcþioneazã în
profesionale, respectiv diplomele de absolvire ºi de licenþã    baza unor regulamente elaborate de Ministerul Educaþiei ºi
eliberate de instituþiile de învãþãmânt militar ºi învãþãmânt    Cercetãrii,   cu  consultarea   federaþiilor  sindicale
de ordine ºi securitate publicã, precum ºi titlurile ºtiinþifice  reprezentative din învãþãmânt ºi a structurilor asociative ale
obþinute, dau dreptul deþinãtorilor legali, dupã încetarea     autoritãþilor administraþiei publice locale.
raporturilor de serviciu cu instituþia din domeniul apãrãrii,      (6) Consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt,
ordinii publice ºi siguranþei naþionale, în condiþiile legii, la  cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din
echivalarea studiilor ºi diplomelor cu cele ale absolvenþilor    director, director adjunct, reprezentantul consiliului local,
instituþiilor civile de învãþãmânt cu profil apropiat, de acelaºi  reprezentantul primarului, reprezentanþi ai pãrinþilor,
nivel.Ò                               1Ñ5 reprezentanþi ai cadrelor didactice, reprezentantul
  9. Articolul 101 va avea urmãtorul cuprins:           agenþilor economici ºi un reprezentant al elevilor, pentru
  ”Art. 101. Ñ Procesul de învãþãmânt în unitãþile ºi       ciclul secundar superior.
instituþiile de învãþãmânt militar, precum ºi în cele de        (7) Ocuparea funcþiilor de director ºi de director adjunct
ordine ºi securitate publicã de toate nivelurile se         se face în urma câºtigãrii concursului, desfãºurat pe baza
desfãºoarã în limba românã. Admiterea în aceste unitãþi ºi     criteriilor de competenþã profesionalã ºi managerialã, cu
instituþii se poate desfãºura ºi în limba minoritãþilor       avizele consultative ale consiliului de administraþie ºi ale
naþionale.Ò                             consiliului local. Metodologia concursului se stabileºte de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004                     3

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi se aprobã prin ordin al     componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea
ministrului.                             unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi sunt
  (8) Directorii unitãþilor de învãþãmânt preºcolar, ai       administrate de acestea. Nu fac parte din domeniul public
unitãþilor de învãþãmânt gimnazial ºi ai unitãþilor de        al comunelor, oraºelor ºi municipiilor, respectiv al
învãþãmânt cu clasele IÑX sunt numiþi, în urma câºtigãrii       sectoarelor municipiului Bucureºti, terenurile ºi clãdirile
concursului, de cãtre inspectorul ºcolar general, pentru o      deþinute de unitãþile de învãþãmânt în baza unor contracte
perioadã de 4 ani.                          de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii
  (9) Directorii unitãþilor din învãþãmântul liceal, postliceal   acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.
ºi ai ºcolilor de arte ºi meserii sunt numiþi, în urma          (4 2 ) Terenurile ºi clãdirile în care îºi desfãºoarã
câºtigãrii concursului, prin ordin al ministrului educaþiei ºi    activitatea unitãþile de învãþãmânt special de stat fac parte
cercetãrii, la propunerea inspectorului ºcolar general, pentru    din domeniul public judeþean, respectiv al municipiului
o perioadã de 4 ani.                         Bucureºti, ºi sunt în administrarea consiliului judeþean,
  (10) Directorii unitãþilor destinate activitãþilor extraºcolare  respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
sunt numiþi de ministrul educaþiei ºi cercetãrii, la unitãþile    Bucureºti, în a cãror razã teritorialã îºi desfãºoarã
direct subordonate Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, ºi de    activitatea, prin delegare cãtre consiliile de administraþie ale
cãtre inspectorul ºcolar general, la unitãþile din subordinea     unitãþilor de învãþãmânt respective. Celelalte componente
inspectoratului ºcolar.Ò                       ale bazei materiale a unitãþilor de învãþãmânt special public
  14. La articolul 166, alineatele (3), (4), (4 1 )Ñ(4 4 ) ºi    sunt de drept proprietatea unitãþilor de învãþãmânt respectiv
(5)Ñ(9) vor avea urmãtorul cuprins:                  ºi sunt administrate de acestea.
  ”(3) Baza materialã aferentã procesului de instruire ºi de      (43) Schimbarea destinaþiei bazei materiale a instituþiilor
educaþie, prevãzutã la alin. (2) ºi realizatã din fondurile      ºi unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar se poate realiza
statului sau din fondul instituþiilor ºi întreprinderilor de stat   numai cu avizul conform al ministrului educaþiei ºi
în perioada anterioarã datei de 22 decembrie 1989 se         cercetãrii. Înstrãinarea sau schimbarea destinaþiei bunurilor
reintegreazã fãrã platã în patrimoniul Ministerului Educaþiei     din baza materialã a învãþãmântului fãrã avizul ministrului
ºi Cercetãrii, al instituþiilor ºi unitãþilor de învãþãmânt ºi de   educaþiei ºi cercetãrii constituie infracþiune ºi se pedepseºte
cercetare ºtiinþificã universitarã ºi, dupã caz, în domeniul     conform legii penale. Actele de înstrãinare sau de
public al comunelor, oraºelor, municipiilor, respectiv al       schimbare a destinaþiei bunurilor din baza materialã a
sectoarelor municipiului Bucureºti, al consiliilor judeþene ºi    învãþãmântului fãrã avizul conform al ministrului educaþiei ºi
al Consiliului General al Municipiului Bucureºti, cu excepþia     cercetãrii sunt nule. Administrarea procesului educaþional
bunurilor care au intrat în proprietatea agenþilor economici     din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar ºi special de stat
privaþi. Predarea-preluarea se face pe bazã de protocol. În      prevãzute la alin. (4 1 ) ºi (4 2 ) se face de cãtre
aceleaºi condiþii se reintegreazã fãrã platã ºi imobilele       inspectoratele ºcolare judeþene, respectiv de Inspectoratul
care, conform art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind      ªcolar al Municipiului Bucureºti.
reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii            (4 4 ) Terenurile ºi clãdirile în care îºi desfãºoarã
autonome ºi societãþi comerciale, cu modificãrile ulterioare,     activitatea inspectoratele ºcolare, casele corpului didactic,
au trecut în patrimoniul unor societãþi comerciale, indiferent    palatele ºi cluburile copiilor ºi elevilor, cluburile sportive
de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se      ºcolare, centrele ºi cabinetele de asistenþã psiho-
face pe bazã de protocol de predare-preluare. Justa          pedagogicã, centrele logopedice, cabinetele ºcolare, precum
despãgubire se acordã, pentru fiecare caz, prin hotãrâre a      ºi alte unitãþi din subordinea Ministerului Educaþiei ºi
Guvernului, la propunerea Ministerului Educaþiei ºi          Cercetãrii, ale cãror cheltuieli curente ºi de capital se
Cercetãrii ºi a Ministerului Finanþelor Publice, în termen de     finanþeazã de la bugetul de stat, fac parte din domeniul
60 de zile de la data semnãrii protocolului de predare-        public al statului ºi sunt administrate de Ministerul Educaþiei
preluare. Cuantumul despãgubirii se stabileºte în termen de      ºi Cercetãrii, prin inspectoratele ºcolare judeþene ºi prin
30 de zile de la data semnãrii protocolului de predare-        delegare cãtre consiliile de administraþie ale acestor unitãþi.
preluare, de cãtre o comisie de evaluare formatã din         Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept
reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,        proprietatea unitãþilor ºi instituþiilor respective ºi sunt
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului        administrate de acestea.
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi ai Ministerului     (5) Construcþiile ºi terenurile aferente procesului
Finanþelor Publice, constituitã prin ordin comun.           instructiv-educativ nu pot fi transferate decât cu aprobarea
  (4) Baza materialã a instituþiilor de învãþãmânt superior     Guvernului, la propunerea ministrului educaþiei ºi cercetãrii,
de stat ºi de cercetare ºtiinþificã universitarã este de drept    fãrã platã ºi numai în interes public.
proprietatea acestora. Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii este      (6) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile
împuternicit sã emitã certificate de atestare a dreptului de     temporar, aflate în patrimoniul instituþiilor de învãþãmânt
proprietate pentru instituþiile de învãþãmânt superior ºi de     superior de stat sau în administrarea acestora, se poate
cercetare ºtiinþificã, pe baza documentaþiei înaintate de       face pe bazã de contract, încheiat în conformitate cu
acestea.                               prevederile legale, cu revizuire anualã. Bunurile, inclusiv
  (4 1 ) Terenurile ºi clãdirile în care îºi desfãºoarã       terenurile aflate în administrarea unitãþilor de învãþãmânt
activitatea unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat Ñ     preuniversitar de stat, disponibile temporar, pot fi închiriate
grãdiniþe, ºcoli generale, primare ºi gimnaziale, licee,       pe bazã de contract, încheiat în conformitate cu prevederile
seminarii teologice, grupuri ºcolare, ºcoli de arte ºi meserii    legale, cu revizuirea anualã a acestuia, numai în
ºi ºcoli postliceale Ñ fac parte din domeniul public al        conformitate cu metodologia stabilitã de Ministerul Educaþiei
comunelor, oraºelor ºi municipiilor, respectiv al sectoarelor     ºi Cercetãrii. Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, în
municipiului Bucureºti, ºi sunt în administrarea consiliilor     condiþiile prevãzute la alineatele precedente se face cu
locale ale comunelor, oraºelor ºi municipiilor, respectiv ale     prioritate pentru activitãþi de învãþãmânt.
sectoarelor municipiului Bucureºti, în a cãror razã teritorialã      (7) Deþinãtorii de bunuri prevãzute la alin. (3) ºi (4) care
îºi desfãºoarã activitatea, prin delegare cãtre consiliile de     urmeazã sã fie reintegrate în patrimoniul învãþãmântului
administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt. Celelalte         sunt obligaþi sã punã la dispoziþie împuterniciþilor

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004

Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, consiliilor locale sau       (7) Baza de calcul a fondurilor alocate unitãþilor de
consiliilor judeþene, dupã caz, toate documentele care        învãþãmânt prin ºi din bugetele locale, pentru finanþarea de
atestã proprietatea, precum ºi documentele necesare în        bazã, o constituie costul standard pe elev/preºcolar. Costul
vederea înregistrãrii în evidenþele contabile.            standard pe elev/preºcolar se determinã, pentru fiecare
  (8) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi, dupã caz,       nivel de învãþãmânt, filierã, profil, specializare/domeniu, în
consiliile judeþene, Consiliului General al Municipiului       funcþie de numãrul de posturi/catedre legal constituite, de
Bucureºti sau consiliile locale acþioneazã în justiþie, prin     limba de predare, de alþi indicatori specifici activitãþii de
împuterniciþii acestora, persoanele juridice sau fizice care     învãþãmânt, de calitatea procesului de educaþie ºi formare
refuzã semnarea protocoalelor ºi predarea documentelor de      profesionalã, de managementul instituþional, de specificul
proprietate. Aceste acþiuni sunt scutite de taxa de timbru.     instruirii ºi de mediul urban/rural.
  (9) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor       (8) Determinarea costului standard pe elev/preºcolar se
imobile aparþinând Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii sau     face de cãtre Consiliul Naþional pentru Finanþarea
instituþiilor ºi unitãþilor de învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã  Învãþãmântului Preuniversitar, pe baza indicatorilor
din sistemul învãþãmântului de stat, precum ºi asupra        menþionaþi la alin. (7), conform normelor metodologice
bunurilor aparþinând consiliilor locale, judeþene ºi, respectiv   elaborate de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi
al Consiliului General al Municipiului Bucureºti, în care îºi    aprobate prin hotãrâre a Guvernului. Nivelul costului
desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt preuniversitar    standard pe elev/preºcolar se aprobã de cãtre Ministerul
de stat, se face, dupã caz, în registrul de inscripþiuni       Educaþiei ºi Cercetãrii, cu consultarea partenerilor sociali ºi
ºi transcripþiuni, în cãrþile funciare sau în cãrþile de       a structurilor asociative ale autoritãþilor administraþiei publice
publicitate funciarã, cu scutire de la plata taxelor prevãzute    locale.
de lege.Ò                                (9) Alocarea fondurilor pentru finanþarea de bazã a
  15. La articolul 166, alineatul (10) se abrogã.         unitãþii de învãþãmânt se face pe baza unei formule de
  16. Articolul 167 va avea urmãtorul cuprins:           finanþare, care ia în considerare costul standard pe
  ”Art. 167. Ñ (1) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar     elev/preºcolar, numãrul de elevi/preºcolari din unitatea de
de stat funcþioneazã ca unitãþi finanþate din fonduri alocate    învãþãmânt, precum ºi factorii de corecþie dependenþi de
prin bugetele locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale pe   densitatea de elevi în zonã, severitatea dezavantajelor ºi
a cãror razã îºi desfãºoarã activitatea, de la bugetul de      alþi factori.
stat ºi din alte surse, potrivit legii.                 (10) Alocaþia financiarã stabilitã ca parte din finanþarea
  (2) Finanþarea unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de    de bazã ce revine unui elev/preºcolar se alocã unitãþii de
stat cuprinde: finanþarea de bazã ºi finanþarea           învãþãmânt în care este înscris elevul.
complementarã.                              (11) Finanþarea complementarã se face de la bugetul
  (3) Finanþarea de bazã asigurã desfãºurarea în condiþii     local, în raport cu necesitãþile unitãþii de învãþãmânt
normale a procesului de învãþãmânt la nivel preuniversitar,     preuniversitar de stat, la propunerea acesteia, ºi se
conform standardelor naþionale. Finanþarea de bazã se        prevede, cu prioritate, dupã caz, în bugetul propriu al
asigurã prin bugetele locale ale unitãþilor administrativ-      comunei, oraºului, municipiului, sectoarelor municipiului
teritoriale de care aparþin unitãþile de învãþãmânt, din       Bucureºti, al municipiului Bucureºti ºi, respectiv, al
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ºi     judeþului. Nivelul acesteia se stabileºte pe baza unor
din alte venituri ale bugetelor locale.               programe de finanþare fundamentate de unitãþile de
  (4) Finanþarea complementarã asigurã cheltuieli de        învãþãmânt, în funcþie de amploarea nevoilor ºi a
capital, cheltuieli sociale ºi alte cheltuieli asociate       posibilitãþilor de finanþare a ordonatorului principal de
procesului de învãþãmânt. Finanþarea complementarã se        credite.
asigurã din bugetele locale ºi din alte surse, potrivit legii.      (12) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat pot
  (5) Finanþarea de bazã cuprinde urmãtoarele categorii      obþine venituri proprii. Acestea nu diminueazã finanþarea de
de cheltuieli:                            bazã ºi finanþarea complementarã. Unitãþile de învãþãmânt
                                   preuniversitar de stat pot organiza activitãþi finanþate
  a) cheltuieli de personal;
                                   integral din venituri proprii, aprobate prin hotãrâre a
  b) cheltuieli materiale ºi servicii;
                                   consiliului de administraþie.
  c) cheltuieli cu perfecþionarea profesionalã, cu excepþia      (13) Finanþarea de bazã ºi finanþarea complementarã a
cheltuielilor care se suportã de la bugetul de stat.         unitãþilor de învãþãmânt se fac pe bazã de contract,
  (6) Finanþarea complementarã cuprinde urmãtoarele        întocmit conform normelor metodologice pentru finanþarea
categorii de cheltuieli:                       învãþãmântului preuniversitar, încheiat între directorul unitãþii
  a) consolidãri, investiþii ºi reparaþii capitale;        de învãþãmânt preuniversitar ºi primarul localitãþii în a cãrei
  b) subvenþii pentru internatele ºi cantinele ºcolare;      razã teritorialã se aflã unitatea de învãþãmânt. Contractul
  c) cheltuieli pentru organizarea evaluãrilor, simulãrilor ºi   se încheie în maximum 30 de zile de la data aprobãrii
examenelor naþionale ale elevilor, cu excepþia cheltuielilor     bugetului local. Sumele reprezentând finanþarea de bazã ºi
care se suportã de la bugetul de stat;                finanþarea complementarã se înscriu în bugetul de venituri
  d) cheltuieli cu bursele elevilor;                ºi cheltuieli.
  e) cheltuieli pentru transportul elevilor;              (14) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se întocmeºte
  f) cheltuieli pentru navetã, respectiv cele ºase cãlãtorii    anual, de fiecare unitate de învãþãmânt preuniversitar de
pe calea feratã prevãzute de lege, pentru cadrele didactice     stat, conform normelor metodologice de finanþare a
de predare ºi didactice auxiliare;                  învãþãmântului preuniversitar, se aprobã ºi se executã
  g) cheltuieli pentru examinarea medicalã obligatorie       potrivit prevederilor legale în vigoare.
periodicã a salariaþilor din învãþãmântul preuniversitar de       (15) Directorul unitãþii de învãþãmânt preuniversitar de
stat, cu excepþia celor care, potrivit legii, se efectueazã     stat este ordonator terþiar de credite.
gratuit;                                 (16) Excedentele anuale rezultate din execuþia bugetului
  h) cheltuieli pentru concursuri ºcolare ºi activitãþi      de venituri ºi cheltuieli ale activitãþilor finanþate integral din
educative, cultural-artistice, sportive, turistice.         venituri proprii se reporteazã în anul urmãtor ºi se folosesc

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004                    5

cu aceeaºi destinaþie sau, cu aprobarea consiliului de         18. La articolul 169, alineatul (1) va avea urmãtorul
administraþie, se utilizeazã pentru finanþarea altor cheltuieli   cuprins:
ale unitãþilor de învãþãmânt.                      ”Art. 169. Ñ (1) Unitãþile de învãþãmânt primar,
  (17) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului      gimnazial, liceal, de arte ºi meserii, din mediul rural ºi
Educaþiei ºi Cercetãrii, se asigurã urmãtoarele cheltuieli     periurban, precum ºi instituþiile de învãþãmânt pentru
aferente unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, inclusiv     formarea iniþialã ºi continuã a personalului în domeniul
pentru învãþãmântul special:                    apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale, care nu au
  a) componenta localã aferentã proiectelor aflate în       în proprietate terenuri agricole în extravilan, primesc în
derulare, cofinanþate de Guvernul României ºi de          administrare, pentru constituirea lotului didactic experimental
organismele financiare internaþionale, precum ºi          sau a terenurilor de instrucþie specificã, ori pentru
rambursãrile de credite externe aferente proiectelor        amenajarea de poligoane o suprafaþã de 1 hectar pentru
respective;                             ºcolile primare, 2 hectare pentru ºcolile gimnaziale,
                                  3 hectare pentru liceele pedagogice, militare, de ordine ºi
  b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum     securitate publicã, minimum 5 hectare pentru instituþiile de
ºi bursele pentru elevii strãini ºi etnicii români din afara    învãþãmânt postliceal ºi superior militar/ordine ºi securitate
graniþelor þãrii;                          publicã ºi minimum 10 hectare pentru unitãþile de
  c) organizarea evaluãrilor, simulãrilor ºi examenelor      învãþãmânt liceal ºi ºcolile de arte ºi meserii cu profil
naþionale;                             agricol, agromontan ºi silvic, în echivalent arabil.Ò
  d) perfecþionarea pregãtirii profesionale a cadrelor        19. La articolul 170, alineatul (1) va avea urmãtorul
didactice ºi didactice auxiliare, precum ºi organizarea       cuprins:
examenelor naþionale de ocupare a posturilor didactice;         ”Art. 170. Ñ (1) Finanþarea învãþãmântului de stat se
  e) manualele ºcolare pentru învãþãmântul obligatoriu ºi     asigurã din fonduri publice, în limita a cel puþin 4% din
pentru elevii cu dificultãþi materiale din învãþãmântul liceal   produsul intern brut, asigurându-se anual o creºtere
ºi de arte ºi meserii;                       permanentã a alocaþiilor bugetare, în concordanþã cu
  f) finanþarea, pe bazã de hotãrâri ale Guvernului, a unor    urmãtoarele cerinþe:
programe anuale sau multianuale de investiþii, modernizare       a) considerarea dezvoltãrii învãþãmântului ca prioritate
ºi dezvoltare a bazei materiale a instituþiilor publice de     naþionalã pentru pregãtirea resurselor umane la nivelul
învãþãmânt preuniversitar de stat, inclusiv consolidãri ºi     standardelor internaþionale;
reabilitãri de ºcoli ºi dotãri;                     b) profesionalizarea resurselor umane în concordanþã cu
                                  diversificarea pieþei muncii;
  g) finanþarea unor programe naþionale de protecþie
                                    c) dezvoltarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii
socialã, stabilite prin reglementãri specifice;
                                  ºtiinþifice universitare pentru integrare la vârf în viaþa
  h) finanþarea privind organizarea, pentru elevi, de       ºtiinþificã mondialã.Ò
concursuri pe obiecte de învãþãmânt ºi pe meserii, tehnico-       20. La articolul 170, dupã alineatul (1) se introduce un
aplicative, ºtiinþifice, de creaþie, concursuri ºi festivaluri   alineat nou, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins:
cultural-artistice, campionate ºi concursuri sportive ºcolare,     ”(11) Pentru finanþarea învãþãmântului de stat din fonduri
cu participare naþionalã ºi internaþionalã, precum ºi        publice se asigurã anual o creºtere a alocaþiilor bugetare
olimpiade internaþionale pe obiecte de învãþãmânt.         pânã la minimum 6% din produsul intern brut în
  (18) Finanþarea cheltuielilor privind inspectoratele      anul 2007.Ò
ºcolare, casele corpului didactic, palatele ºi cluburile        21. La articolul 170, alineatul (2) va avea urmãtorul
copiilor ºi elevilor, centrele ºi cabinetele de asistenþã      cuprins:
psihopedagogicã, centrele logopedice, cabinetele ºcolare,        ”(2) Sistemul de finanþare a învãþãmântului preuniversitar
cluburile sportive ºi ºcolare se asigurã din bugetul de stat    de stat asigurã descentralizarea fondurilor la nivelul
prin bugetul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.         unitãþilor de învãþãmânt. Modalitãþile concrete de proiectare,
  (19) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital ale     repartizare ºi execuþie bugetarã a fondurilor destinate
unitãþilor de învãþãmânt special se asigurã din bugetul       învãþãmântului preuniversitar de stat se stabilesc prin
consiliului judeþean, respectiv al sectoarelor municipiului     norme metodologice aprobate prin hotãrâre a Guvernului,
Bucureºti, ºi din bugetul de stat.                 elaborate de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
  (20) Consiliul judeþean/Consiliul General al Municipiului    împreunã cu Ministerul Finanþelor Publice ºi cu Ministerul
Bucureºti asigurã fonduri pentru organizarea ºi           Administraþiei ºi Internelor, cu consultarea federaþiilor
desfãºurarea olimpiadelor ºi concursurilor ºcolare judeþene/    sindicale reprezentative din învãþãmânt ºi a structurilor
ale municipiului Bucureºti.                     asociative ale autoritãþilor administraþiei publice.Ò
  (21) Consiliul judeþean, respectiv Consiliul General al       22. La articolul 170, alineatele (4) ºi (5) se abrogã.
Municipiului Bucureºti, alocã prin hotãrâri proprii fonduri din     23. La articolul 170, alineatul (6) va avea urmãtorul
cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziþia acestora,    cuprins:
în vederea finanþãrii unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar      ”(6) Învãþãmântului superior i se alocã un fond distinct
de stat.                              pentru cercetare ºtiinþificã universitarã din bugetul global al
                                  cercetãrii ºtiinþifice. Alocarea fondurilor de finanþare a
  (22) Cheltuielile aferente facilitãþilor acordate elevilor ºi  cercetãrii ºtiinþifice universitare se face dupã criterii
studenþilor privind transportul pe calea feratã ºi cu metroul    competitive, în funcþie de prioritãþile naþionale ºi de
se finanþeazã prin bugetul Ministerului Transporturilor,      performanþele obþinute sau anticipate. Competiþia pentru
Construcþiilor ºi Turismului.                    fondurile de finanþare a cercetãrii ºtiinþifice universitare este
  (23) Cheltuielile ocazionate de desfãºurarea activitãþii    deschisã tuturor instituþiilor de învãþãmânt superior
Consiliului Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului        acreditate, precum ºi unitãþilor ºi instituþiilor de cercetare-
Preuniversitar se suportã din bugetul Ministerului Educaþiei    dezvoltare, atestate pentru a desfãºura activitãþi de
ºi Cercetãrii ºi din alte surse, potrivit legii.Ò          cercetare-dezvoltare. Alocarea fondurilor pentru finanþarea
  17. Articolul 168 se abrogã.                  cercetãrii ºtiinþifice universitare se face de cãtre Ministerul

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004

Educaþiei ºi Cercetãrii, la propunerea Consiliului Naþional al  aplicare succesiv, în lunile septembrie ale anilor 2004,
Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior.Ò        2005 ºi 2006;
  24. Articolul 174 va avea urmãtorul cuprins:           b) în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare
                                 a prezentei legi, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
  ”Art. 174. Ñ Pentru învãþãmântul de stat preºcolar ºi
                                 elaboreazã ºi supune spre aprobare Guvernului
obligatoriu se asigurã gratuit manualele ºcolare. Beneficiazã
                                 metodologiile prevãzute în prezenta lege;
de aceeaºi gratuitate ºi elevii din învãþãmântul secundar
                                   c) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii reorganizeazã, în
superior ai cãror pãrinþi au venitul lunar pe membru de
                                 concordanþã cu prevederile prezentei legi, Programul
familie egal sau mai mic decât salariul de bazã minim brut
                                 naþional de pregãtire managerialã a directorilor de ºcoli;
pe þarã.Ò
                                   d) sistemul de finanþare de bazã a unitãþilor de
  Art. II. Ñ Pentru asigurarea aplicãrii corecte a       învãþãmânt preuniversitar prevãzut la art. 167Ñ170 ºi la
principiilor noului sistem de finanþare ºi administrare a    art. 174 din Legea nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile
unitãþilor de învãþãmânt în întregul sistem de învãþãmânt    ºi completãrile ulterioare, se aplicã începând cu anul
preuniversitar de stat, prevederile prezentei legi se vor    financiar 2005. Judeþele care aplicã sistemul de finanþare
aplica eºalonat, în perioada septembrie 2004 Ñ decembrie     de bazã în anii 2005 ºi 2006 se nominalizeazã prin
2007, dupã cum urmeazã:                     hotãrâre a Guvernului. De asemenea, prin hotãrâre a
  a) începând cu luna septembrie 2004, consiliile locale ºi   Guvernului se stabileºte data aplicãrii acestui sistem în
judeþene, împreunã cu inspectoratele ºcolare judeþene, trec   municipiul Bucureºti.
la reorganizarea reþelei ºcolare ºi constituie consiliile de     Art. III. Ñ Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt în conformitate cu  cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi cu cele
prevederile art. 7 ºi ale art. 145 din Legea nr. 84/1995,    aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.     Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã
Modificãrile de structurã ale reþelei ºcolare se pun în     numerotare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ºi ale art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.

      PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR                   p. PREªEDINTELE SENATULUI,
           VALER DORNEANU                        DORU IOAN TÃRÃCILÃ


    Bucureºti, 15 iulie 2004.
    Nr. 354.
                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI


                         DECRET
            privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea
                   Legii învãþãmântului nr. 84/1995
              În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
            Constituþia României,

               Preºedintele României    d e c r e t e a z ã:
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea ºi completarea
            Legii învãþãmântului nr. 84/1995 ºi se dispune publicarea acestei legi în
            Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                             ION ILIESCU


               Bucureºti, 15 iulie 2004.
               Nr. 608.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004                     7

   DECIZII          ALE      CURÞII         CONSTITUÞIONALE
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 276
                             din 24 iunie 2004

     referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 206 din Codul penal
  Ioan Vida           Ñ  preºedinte           incompatibilã nici cu libertatea de exprimare ºi nici cu
  Nicolae Cochinescu      Ñ  judecãtor           dreptul persoanei de a avea acces la orice informaþie de
  Constantin Doldur       Ñ  judecãtor           interes public, atâta vreme cât acestea sunt absolut
  Acsinte Gaspar        Ñ  judecãtor           necesare pentru apãrarea onoarei ºi demnitãþii persoanei.
  Kozsok‡r G‡bor        Ñ  judecãtor             Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
  Petre Ninosu         Ñ  judecãtor           nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
  Ion Predescu         Ñ  judecãtor           ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicatã
  ªerban Viorel Stãnoiu     Ñ  judecãtor           preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului
  Nicoleta Grigorescu      Ñ  procuror            ºi Guvernului, pentru a-ºi formula punctele de vedere
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent       asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
  Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate   Guvernul, invocând jurisprudenþa în materie a Curþii
a dispoziþiilor art. 206 din Codul penal, excepþie ridicatã de   Constituþionale, aratã cã excepþia de neconstituþionalitate a
Cornel Dumitru în Dosarul nr. 3.652/2003 al Judecãtoriei      dispoziþiilor art. 206 din Codul penal este neîntemeiatã.
Cãlãraºi.                               Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
  La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura    comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepþia de
de citare este legal îndeplinitã.                  neconstituþionalitate ridicatã.
  Cauza fiind în stare de judecatã, se acordã cuvântul pe
                                               C U R T E A,
fond.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de       examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca         Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
neîntemeiatã, invocând jurisprudenþa în materie a Curþii      concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate raportate
Constituþionale.                          la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
                                  nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
             C U R T E A,
                                  ulterioare, reþine urmãtoarele:
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine          Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
urmãtoarele:                            competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
  Prin Încheierea din 9 martie 2004, pronunþatã în Dosarul    Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 12 ºi 23
nr. 3.652/2003, Judecãtoria Cãlãraºi a sesizat Curtea        din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a       completãrile ulterioare, sã soluþioneze excepþia de
dispoziþiilor art. 206 din Codul penal. Excepþia a fost       neconstituþionalitate ridicatã.
ridicatã de Cornel Dumitru, inculpat în dosarul menþionat        Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
pentru sãvârºirea infracþiunii de calomnie, la plângerea      dispoziþiile art. 206 din Codul penal, care au urmãtorul
prealabilã a persoanei vãtãmate Adelina Oprea.           conþinut: ”Afirmarea sau imputarea în public, prin orice
  În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, se       mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoanã,
considerã cã dispoziþia de lege criticatã contravine        care, dacã ar fi adevãratã, ar expune acea persoanã la o
prevederilor constituþionale ale art. 30 alin. (1) referitor la   sancþiune penalã, administrativã sau disciplinarã, ori dispreþului
libertatea de exprimare ºi ale art. 31 alin. (1) referitor la    public, se pedepseºte cu închisoare de la 2 luni la 2 ani sau cu
dreptul la informaþie. Se motiveazã cã textul criticat       amendã.
îngrãdeºte libertatea de exprimare a gândurilor, opiniilor ºi      Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã
credinþelor, precum ºi libertatea de exprimare a creaþiilor de   a persoanei vãtãmate.
orice fel prin intermediul presei scrise. Sintagma ”care dacã      Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.Ò
ar fi adevãratãÒ din textul incriminator îngrãdeºte dreptul la     Aceste dispoziþii sunt considerate de autorul excepþiei ca
informaþie, deoarece ziaristul nu poate verifica adevãrul      fiind neconstituþionale în raport cu prevederile art. 30
asupra faptelor asupra cãrora informeazã.              alin. (1) din Legea fundamentalã, referitoare la libertatea de
  Judecãtoria Cãlãraºi apreciazã cã excepþia de          exprimare, precum ºi cu cele ale art. 31 alin. (1) referitoare
neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece stabilirea    la dreptul persoanelor la informaþie. Textele constituþionale
prin lege a unor restrângeri sau sancþiuni nu este         invocate au urmãtorul conþinut:

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004

  Ñ Art. 30 alin. (1): ”Libertatea de exprimare a gândurilor,    libertãþilor fundamentale, care dispune cã ”Exercitarea
a opiniilor sau a credinþelor ºi libertatea creaþiilor de orice fel,  acestor libertãþi ce comportã îndatoriri ºi responsabilitãþi
prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte   poate fi supusã unor formalitãþi, condiþii, restrângeri sau
mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.Ò          sancþiuni prevãzute de lege, care constituie mãsuri
  Ñ Art. 31 alin. (1): ”(1) Dreptul persoanei de a avea        necesare, într-o societate democraticã, pentru [...] protecþia
acces la orice informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit.Ò   reputaþiei sau a drepturilor altora [É].Ò
  Examinând excepþia de neconstituþionalitate a             Curtea constatã cã art. 206 din Codul penal nu aduce
dispoziþiilor art. 206 din Codul penal, Curtea constatã cã       atingere art. 31 alin. (1) din Constituþie, republicatã,
aceasta este neîntemeiatã. Prin dispoziþiile art. 206 din       deoarece nu încalcã dreptul persoanei de a avea acces la
Codul penal legiuitorul incrimineazã ºi sancþioneazã faptele      orice informaþie de interes public, ci constituie o garanþie a
de calomnie ca infracþiuni contra demnitãþii persoanei,        informãrii corecte a persoanei. Curtea s-a mai pronunþat
valoare supremã, garantatã în statul de drept ºi consacratã      asupra excepþiei de neconstituþionalitate invocate, prin mai
în art. 1 alin. (3) din Constituþie, republicatã. Libertatea de
                                    multe decizii, dintre care menþionãm Decizia nr. 129 din
exprimare, astfel cum este consfinþitã de dispoziþiile art. 30
                                    16 aprilie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României,
din Constituþie, republicatã, impune respectarea cerinþei
                                    Partea I, nr. 399 din 11 iunie 2002, ºi Decizia nr. 298 din
înscrise în alin. (6) al aceluiaºi articol, ºi anume aceea de
a nu prejudicia demnitatea, onoarea, viaþa particularã a        8 iulie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României,
persoanei ºi dreptul la propria imagine. Incriminarea         Partea I, nr. 581 din 14 august 2003. Întrucât nu au
infracþiunii de calomnie dã expresie, aºadar, restrângerii       intervenit elemente noi care sã determine schimbarea
dreptului la exprimare, prevãzut de art. 30 alin. (6) din       jurisprudenþei   Curþii Constituþionale,   soluþiile ºi
Constituþie, în scopul apãrãrii unor valori care sunt de        considerentele cuprinse în deciziile menþionate îºi menþin
esenþa unei societãþi democratice. De altfel, posibilitatea      valabilitatea ºi în cauza de faþã, aºa încât excepþia de
limitãrii libertãþii de exprimare este prevãzutã ºi în art. 10     neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 206 din Codul penal
pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a      urmeazã a fi respinsã.

    Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum ºi al
art. 13 alin. (1) lit. A.d) ºi alin. (3) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
                                CURTEA

                               În numele legii
                               D E C I D E:

    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 206 din Codul penal, excepþie ridicatã de Cornel
Dumitru în Dosarul nr. 3.652/2003 al Judecãtoriei Cãlãraºi.
    Definitivã ºi obligatorie.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 24 iunie 2004.

     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                               Magistrat-asistent,
                                              Florentina Geangu


                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 278
                              din 24 iunie 2004


           referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 143
              alin. 1 teza întâi ºi alin. 3 din Codul de procedurã penalã
  Ioan Vida           Ñ  preºedinte             ªerban Viorel Stãnoiu     Ñ judecãtor
  Nicolae Cochinescu       Ñ  judecãtor              Nicoleta Grigorescu      Ñ procuror
  Constantin Doldur       Ñ  judecãtor              Gabriela Dragomirescu     Ñ magistrat-asistent ºef
  Kozsok‡r G‡bor         Ñ  judecãtor
  Acsinte Gaspar         Ñ  judecãtor              Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
  Petre Ninosu          Ñ  judecãtor            a prevederilor art. 143 alin. 1 teza întâi ºi alin. 3 din Codul
  Ion Predescu          Ñ  judecãtor            de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Samoilã Vinersar

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004                    9

în Dosarul nr. 1.828/2003 al Tribunalului Bucureºti Ñ       procedurã penalã încalcã garanþiile de protecþie ale
Secþia I penalã.                          drepturilor omului oferite de CEDO ºi contravin dispoziþiilor
   La apelul nominal rãspunde, pentru autorul excepþiei,     art. 11 ºi 20 din Constituþia României.Ò
domnul avocat Dragoº Târºia, în baza delegaþiei depuse la       Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
dosar.                               nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
   Reprezentantul autorului excepþiei solicitã admiterea     încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor celor
acesteia. În acest sens, aratã cã art. 143 din Codul de      douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi
procedurã penalã, care condiþioneazã luarea mãsurii        exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
restrictive de libertate doar de sãvârºirea unei fapte       neconstituþionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate
prevãzute de legea penalã, nu ºi de indicii temeinice sau     cu dispoziþiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu
probe cã fapta a fost sãvârºitã cu vinovãþie ºi nici de      modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al
existenþa pericolului social al faptei, încalcã art. 5 pct. 1   instituþiei Avocatul Poporului.
lit. c) din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a     Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
libertãþilor fundamentale, care condiþioneazã arestarea unei    ridicatã este neîntemeiatã, întrucât art. 143 din Codul de
persoane doar de sãvârºirea unei infracþiuni. Depune note     procedurã penalã nu încalcã dispoziþiile constituþionale
scrise.                              privind drepturile ºi libertãþile fundamentale ale cetãþenilor
   Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de     ºi nici art. 5 pct. 1 lit. c) din Convenþia pentru apãrarea
respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, întrucât,     drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. Se aratã cã
invocând jurisprudenþa Curþii Constituþionale în materie,     acestea nu exclud reþinerea învinuitului de sãvârºirea unei
apreciazã cã aceasta îºi menþine valabilitatea ºi în        fapte penale, punctul de plecare al aprecierii asupra
prezenta cauzã.                          existenþei unei infracþiuni constând tocmai în prevederea
                                  faptei ca fiind contrarã normelor penale, urmând a se
             C U R T E A,
                                  constata pe parcursul procesului penal ºi îndeplinirea
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã      celorlalte cerinþe legate de sãvârºirea cu vinovãþie a faptei
urmãtoarele:                            ºi existenþa pericolului social.
   Prin Încheierea din 8 februarie 2004, pronunþatã în        Avocatul Poporului considerã cã art. 143 alin. 1 teza
Dosarul nr. 1.828/2004, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia I      întâi ºi alin. 3 din Codul de procedurã penalã, cu
penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de       modificãrile ºi completãrile ulterioare, sunt constituþionale,
neconstituþionalitate a prevederilor art. 143 din Codul      acesta fiind ºi sensul în care s-a pronunþat Curtea
de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Samoilã         Constituþionalã prin Decizia nr. 344 din 5 decembrie 2002.
Vinersar, inculpat în dosarul menþionat.                Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
   În motivarea excepþiei se susþine cã textele de lege     comunicat punctele lor de vedere.
criticate sunt neconstituþionale ”în raport cu art. 5 paragraf 1
                                               C U R T E A,
lit. c) din Convenþia europeanã a drepturilor omului ºi
art. 11 alin. (1) ºi (2) ºi art. 20 din Constituþie, în mãsura   examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
în care acesta permite privarea de libertate a unei        Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
persoane în ipoteza sãvârºirii unei fapte prevãzute de       concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate raportate
legea penalã, pe când dispoziþiile CEDO condiþioneazã       la prevederile Constituþiei, republicatã, precum ºi dispoziþiile
arestarea unei persoane doar de sãvârºirea unei          Legii nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
infracþiuni.Ò                           reþine urmãtoarele:
   Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia I penalã apreciazã cã        Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este întemeiatã. În   competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d)
acest sens, aratã cã ”trãsãtura esenþialã a infracþiunii de a   din Constituþie, republicatã, precum ºi ale art. 1 alin. (2),
fi o faptã prevãzutã de legea penalã nu se poate confunda     art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu
cu infracþiuneaÒ, care, cumulativ, trebuie sã prezinte pericol   modificãrile ºi completãrile ulterioare, sã soluþioneze
social, sã fie sãvârºitã cu vinovãþie ºi sã fie prevãzutã de    excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
legea penalã. Considerã cã, printr-o aplicare corectã a        Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
prevederilor constituþionale ale art. 11 ºi 20, în acord cu    prevederile art. 143 alin. 1 teza întâi ºi alin. 3 din Codul
art. 5 pct. 1 lit. c) din Convenþia pentru apãrarea        de procedurã penalã, modificat prin Legea nr. 281/2003,
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, ”art. 143    publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468
alin. 1 ºi 3 din Codul de procedurã penalã trebuia sã facã     din 1 iulie 2003, prevederi care au urmãtorul conþinut:
referire la Çsãvârºirea unei infracþiuniÈ ºi nu la Çsãvârºirea     Ñ alin. 1 teza întâi ºi alin. 3: ”Mãsura reþinerii poate fi
unei fapte prevãzute de legea penalãÈ, între cele douã       luatã de organul de cercetare penalã faþã de învinuit, dacã sunt
noþiuni existând, în mod evident, deosebiri. Textul actual al   probe sau indicii temeinice cã a sãvârºit o faptã prevãzutã de
dreptului intern (art. 143 alin. 1 ºi 3 din Codul de        legea penalã [...];

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004

  Sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în    5 decembrie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al
cauzã rezultã presupunerea cã persoana faþã de care se        României, Partea I, nr. 86 din 11 februarie 2003, reþinând
efectueazã urmãrirea penalã a sãvârºit fapta.Ò            cã ”dispoziþiile art. 143 ºi 148 din Codul de procedurã
  Autorul excepþiei de neconstituþionalitate considerã cã      penalã, care reglementeazã condiþiile reþinerii ºi arestãrii
aceste prevederi de lege contravin dispoziþiilor           preventive, nu încalcã prevederile constituþionale privind
constituþionale ale art. 11 privind ”Dreptul internaþional ºi     drepturile ºi libertãþile fundamentale ale cetãþenilor [...].Ò
dreptul internÒ ºi ale art. 20 referitoare la ”Tratatele       Prin aceeaºi decizie s-a constatat, de asemenea, cã
internaþionale privind drepturile omuluiÒ, precum ºi celor ale    ”dispoziþiile menþionate sunt în concordanþã cu prevederile
art. 5 pct. 1 lit. c) din Convenþia pentru apãrarea drepturilor    art. 5 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
omului ºi a libertãþilor fundamentale, conform cãrora:        libertãþilor fundamentale.Ò
”1. Orice persoanã are dreptul la libertate ºi la siguranþã.
                                     Cele statuate prin decizia      amintitã  îºi  menþin
Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepþia
                                   valabilitatea ºi în prezenta cauzã.
urmãtoarelor cazuri ºi potrivit cãilor legale: [...] c) dacã a fost
arestat sau reþinut în vederea aducerii sale în faþa autoritãþii     De altfel, Curtea constatã cã, în speþã, excepþia de
judiciare competente, sau când existã motive verosimile de a     neconstituþionalitate a fost ridicatã într-o cauzã penalã
bãnui cã a sãvârºit o infracþiune sau când existã motive       având ca obiect sãvârºirea infracþiunilor de trafic de droguri
temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica sã        de mare risc ºi introducerea pe teritoriul României de
sãvârºeascã o infracþiune sau sã fugã dupã sãvârºirea         droguri de mare risc, infracþiuni prevãzute de art. 2
acesteia;Ò                              alin. (2) ºi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind
  Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,       combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri, iar
Curtea reþine urmãtoarele:                      împotriva autorului faptei, care se afla în situaþia prevãzutã
  Articolul 143 alin. 1 din Codul de procedurã penalã a       de art. 148 lit. h) din Codul de procedurã penalã, a fost
fost modificat prin art. I pct. 67 din Legea nr. 281/2003       luatã mãsura reþinerii, în temeiul art. 143 alin. 1 din acelaºi
privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã        cod. Or, conform alin. 2 al acestui din urmã articol,
penalã, dar teza întâi a acestui alineat, precum ºi alin. 3 al    ”Mãsura reþinerii se ia în cazurile prevãzute de art. 148, [...]Ò,
aceluiaºi articol, dispoziþii ce formeazã obiectul prezentei     iar cazul de la lit. h) dispune cu privire la inculpatul care
excepþii, au fost menþinute în redactarea iniþialã. În legãturã    ”a sãvârºit o infracþiune pentru care legea prevede pedeapsa
cu aceste prevederi de lege, Curtea Constituþionalã s-a mai      închisorii mai mare de 2 ani, iar lãsarea sa în libertate ar
pronunþat, de exemplu, prin Decizia nr. 344 din            prezenta un pericol pentru ordinea publicã.Ò

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum
ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.d) ºi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               D E C I D E:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 143 alin. 1 teza întâi ºi alin. 3 din Codul de
procedurã penalã, excepþie ridicatã de Samoilã Vinersar în Dosarul nr. 1.828/2003 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia I
penalã.
    Definitivã ºi obligatorie.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 24 iunie 2004.

     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                             Magistrat-asistent ºef,
                                            Gabriela Dragomirescu
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004    11

 ACTE    ALE       BÃNCII            NAÞIONALE       A  ROMÂNIEI
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI


                          H O T Ã R Â R E*)
       privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                          SPICUL ªIPOTE OC
                  GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
                             MUGUR ISÃRESCU

       Bucureºti, 25 mai 2004.
       Nr. 252.

       *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                    H O T Ã R Â R E*)
       privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                  UNIREA ÞIBÃNEªTI OC
                  GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

                             MUGUR ISÃRESCU

       Bucureºti, 25 mai 2004.
       Nr. 253.

       *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004   13

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                    H O T Ã R Â R E*)
       privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                 1 DECEMBRIE TOMEªTI OC
                   GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

                             MUGUR ISÃRESCU

        Bucureºti, 25 mai 2004.
        Nr. 254.

        *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                    H O T Ã R Â R E*)
       privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                   TRIUMF TRIFEªTI OC
                  GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

                             MUGUR ISÃRESCU

       Bucureºti, 25 mai 2004.
       Nr. 255.

       *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004   15

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                    H O T Ã R Â R E*)
       privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                    VLÃSIA BUFTEA
                   GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

                             MUGUR ISÃRESCU

        Bucureºti, 25 mai 2004.
        Nr. 258.
        *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 687/30.VII.2004

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                         H O T Ã R Â R E*)
            privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                      SOMEª-CODREANA ULMENI
                         GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
                                   MUGUR ISÃRESCU

              Bucureºti, 25 mai 2004.
              Nr. 271.

              *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.

                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

                   Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureºti,
              cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ºi 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687/30.VII.2004 conþine 16 pagini.        Preþul de vânzare 17.000 lei   ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO