Docstoc

660

Document Sample
660 Powered By Docstoc
					                                             PARTEA     I
Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 660                  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                  Joi, 22 iulie 2004


                                              SUMAR


Nr.                                           Pagina  Nr.                                         Pagina

         ACTE ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                               calificare profesionalã în audit financiar sau în
Hotãrârea nr. 1 din 30 iunie 2004 asupra iniþiativei                             profesii asimilate acestuia, atribuitã de alt stat în
   legislative a cetãþenilor pentru modificarea ºi                            acord cu reglementãrile specifice din acel stat......          27Ð28
   completarea art. 170 din Legea învãþãmântului
                                                        ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
   nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
   ulterioare ....................................................................   1Ð4  192.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
                                                       funcþionare a Cooperativei de credit IZBÂNDA
        HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                               INDEPENDENÞA OC3 ..............................................       29
955.   Ñ Hotãrâre pentru aprobarea reglementãrilor-cadru                    193.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
     de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 71/2002                          funcþionare a Cooperativei de credit IZVORUL
     privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor                          BOGÃÞIEI IVEªTI OC3 ............................................      30
     publice de administrare a domeniului public ºi
     privat de interes local ...............................................     5Ð27  194.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
                                                       funcþionare a Cooperativei de credit SIRETUL
        HOTÃRÂRI ALE CAMEREI AUDITORILOR                               NÃMOLOASA OC3 ...................................................      31
          FINANCIARI DIN ROMÂNIA                            195.    Ñ Hotãrâre privind retragerea autorizaþiei de
 27.   Ñ Hotãrâre privind aprobarea acordãrii calitãþii de                        funcþionare a Cooperativei de credit SPICUL
     auditor financiar persoanelor fizice care posedã o                         PECHEA OC3 ...........................................................   32
       ACTE            ALE          CURÞII              CONSTITUÞIONALE
                                      CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                                      H O T Ã R Â R E A Nr. 1
                                            din 30 iunie 2004

      asupra iniþiativei legislative a cetãþenilor pentru modificarea ºi completarea art. 170
    din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
   Cu Adresa nr. 51/433 din 7 iunie 2004, preºedintele                      În cuprinsul adresei se face menþiunea cã sunt
Camerei Deputaþilor a transmis Curþii Constituþionale                       transmise, ”de asemenea, în original, listele susþinãtorilor
                                                 acestei iniþiative legislative din 33 de judeþe ºi 5 sectoare
propunerea legislativã a cetãþenilor pentru modificarea ºi
                                                 ale municipiului Bucureºti, atestate potrivit dispoziþiilor art. 5
completarea art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995,
                                                 din Legea nr. 189/1999Ò, precizându-se totodatã ”cã listele
înregistratã la Camera Deputaþilor cu nr. 51/433 din                       de susþinãtori din sectorul 2 al municipiului Bucureºti nu au
2 iunie 2004.                                           fost atestate în termenul prevãzut de legeÒ, pentru aceastã

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

situaþie fiind sesizat Guvernul ”în vederea urgentãrii          a) considerarea dezvoltãrii învãþãmântului ca prioritate
operaþiunilor de atestareÒ.                     naþionalã pentru pregãtirea resurselor umane la nivelul
  Documentaþia transmisã Curþii Constituþionale de cãtre      standardelor internaþionale;
Camera Deputaþilor cuprinde:                       b) profesionalizarea resurselor umane în concordanþã cu
  1. Cererea înregistratã la Secretariatul general al       diversificarea pieþei muncii;
Camerei Deputaþilor sub nr. 51/433 din 2 iunie 2004, prin        c) dezvoltarea bazei materiale ºi dotarea unitãþilor de
care membrii Comitetului de iniþiativã au solicitat         învãþãmânt cu material didactic performant, la nivelul
înregistrarea propunerii legislative a cetãþenilor;         standardelor europene;
  2. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din       d) asigurarea unei salarizãri motivante pentru personalul
10 martie 2004, în care sunt publicate:               didactic, care sã garanteze atragerea tinerilor cu vocaþie pentru
  Ñ expunerea de motive semnatã de Comitetul de          cariera didacticã, dar ºi menþinerea în sistem a acestora;
iniþiativã, format din 19 membri, ºi textul propunerii          e) dezvoltarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii
legislative a cetãþenilor pentru modificarea ºi completarea     ºtiinþifice universitare pentru integrarea la vârf în piaþa ºtiinþificã
art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995;            mondialã.
  Ñ Avizul nr. 219 din 11 februarie 2004 al Consiliului        (1 3 ) Statul garanteazã alocarea prin legea anualã a
Legislativ, referitor la iniþiativa cetãþeneascã privind       bugetului de stat, pentru finanþarea învãþãmântului de stat, a
modificarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu    procentelor din PIB prevãzute la alin. (1) ºi (11). În acest scop,
modificãrile ºi completãrile ulterioare;               prevederile din alin. (1) ºi (11) au caracter minimal ºi obligatoriu
  Ñ declaraþia celor 19 membri ai Comitetului de iniþiativã    la elaborarea legilor anuale ale bugetului de stat, începând cu
de constituire a acestuia ”în scopul promovãrii unui proiect     anul 2005.ÈÒ
de lege privind modificarea art. 170 din Legea              În expunerea de motive care însoþeºte propunerea
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi     legislativã a cetãþenilor pentru modificarea ºi completarea
completãrile ulterioareÒ, cu menþiunea cã sunt cetãþeni cu      art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995 se aratã, în
drept de vot ºi nu încalcã prevederile art. 2 alin. 2 din      esenþã, cã, ”deºi în 1995 a fost adoptatã Legea
Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative    învãþãmântului nr. 84/1995, care prevede expres alocarea
de cãtre cetãþeni;                          de la bugetul de stat a unui procent din produsul intern
  Ñ procura datã de membrii Comitetului de iniþiativã       brut de minim 4% pentru finanþarea învãþãmântului de stat,
privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni,    practic, acest procent nu a fost niciodatã acordatÒ.
prin care aceºtia o împuternicesc pe Liliana Elena Aldescu      Comitetul de iniþiativã, constituit potrivit Legii nr. 189/1999,
pentru a depune propunerea legislativã privind modificarea      republicatã, susþine, de asemenea, cã în alte þãri candidate
art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,     pentru aderarea la Uniunea Europeanã, precum ºi în þãrile
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care formeazã      membre ale Uniunii, procentele acordate învãþãmântului au
obiectul iniþiativei legislative, în vederea avizãrii de cãtre    fost mult mai mari, exemplificându-se cu situaþia din
Consiliul Legislativ ºi pentru publicarea propunerii legislative   Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, Finlanda, Austria,
în Monitorul Oficial al României, Partea I, autentificatã de     Danemarca, Republica Cehã, Ungaria, Polonia.
notarul public Elena Rotãrescu;                     Totodatã, în expunerea de motive se aratã cã salariile
                                   nemotivante ale personalului din învãþãmânt, care s-au
  Ñ încheierile de autentificare nr. 3.658 ºi nr. 3.659 din
                                   situat sub nivelul salariului mediu pe economie, ”au
17 decembrie 2003 ale Biroului notarului public Elena
                                   determinat migrarea spre alte sectoare de activitate a
Rotãrescu;
                                   personalului didactic cu certe calitãþi pedagogice ºi cu
  3. un numãr de 1.079 de dosare cu semnãturi ale
                                   rezultate deosebite [É], dar ºi lipsa de interes a tinerilor
susþinãtorilor iniþiativei legislative a cetãþenilor din 33 de
                                   care opteazã pentru cariere mai atractive din punct de
judeþe ºi 5 sectoare ale municipiului Bucureºti.
                                   vedere material [É]Ò. În expunerea de motive se aratã
  Propunerea legislativã a cetãþenilor pentru modificarea ºi    totodatã cã ”actul educaþional se desfãºoarã în condiþii
completarea art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995      precare: materialul didactic al ºcolilor atât în mediul urban,
formeazã obiectul Dosarului nr. 334J/2004 al Curþii         cât ºi din mediul rural este, în unele cazuri, cu mult sub
Constituþionale ºi are urmãtorul cuprins:              nivelul celui din þãrile în curs de aderare sau membre ale
  ”Articol unic. Ñ Art. 170 din Legea învãþãmântului        Uniunii EuropeneÒ.
nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:                   C U R T E A,
  1. Alineatul (1) se modificã ºi va avea urmãtorul        examinând propunerea legislativã a cetãþenilor pentru
cuprins:                               modificarea ºi completarea art. 170 din Legea
  ÇÎncepând cu 1 ianuarie 2005, finanþarea învãþãmântului de    învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi
stat se face de la bugetul de stat, cu prioritate din cotele de   completãrile ulterioare, prin raportare la dispoziþiile art. 74
T.V.A., în limitele a cel puþin 6% din PIB.È             alin. (1) ºi (2) din Constituþie, republicatã, ale Legii
  2. Dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate,       nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative de
alineatele (11), (12) ºi (13), cu urmãtorul cuprins:         cãtre cetãþeni, republicatã, ºi cele ale Legii nr. 47/1992
  Ç(1 1 ) De la 1 ianuarie 2007, pentru finanþarea         privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale,
învãþãmântului de stat, bugetul de stat asigurã, în principal, din  republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
cotele de T.V.A., un procent de minimum 7% din PIB.         precum ºi raportul întocmit de judecãtorul-raportor, reþine
  (12) Procentele din PIB alocate anual prin legea bugetului    urmãtoarele:
de stat pentru finanþarea învãþãmântului de stat asigurã        Curtea a fost sesizatã de preºedintele Camerei
realizarea urmãtoarelor cerinþe:                   Deputaþilor cu privire la iniþiativa legislativã a cetãþenilor

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                      3

pentru modificarea ºi completarea art. 170 din Legea            1. Cu privire la caracterul constituþional al propunerii
nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile        legislative ce face obiectul iniþiativei cetãþenilor:
ulterioare, în conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 47/1992        Prin iniþiativa legislativã a cetãþenilor se propune, în
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale,       esenþã, modificarea prevederilor art. 170 din Legea
republicatã, modificatã ºi completatã prin Legea            învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi
nr. 232/2004, precum ºi cu dispoziþiile Legii nr. 189/1999       completãrile ulterioare, în sensul alocãrii de la bugetul de
privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni,     stat, pentru finanþarea învãþãmântului de stat, a unui
republicatã.                              procent din produsul intern brut de cel puþin 6%, începând
   Competenþa Curþii Constituþionale de a se pronunþa         cu 1 ianuarie 2005, ºi de minimum 7%, începând cu
asupra iniþiativei legislative a cetãþenilor este prevãzutã la     1 ianuarie 2007, indicându-se ca sursã de finanþare, cu
art. 146 lit. j) din Constituþie, republicatã, potrivit cãreia     prioritate, cotele din taxa pe valoarea adãugatã.
aceastã autoritate ”verificã îndeplinirea condiþiilor pentru        Este evident, în consecinþã, cã propunerea legislativã
exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeniÒ. În legãturã   vizeazã concepþia viitoare cu privire la formarea bugetului
cu aceastã atribuþie sunt incidente ºi dispoziþiile art. 74       de stat, modificarea politicii bugetare privind învãþãmântul,
alin. (1) ºi (2) din Constituþie, republicatã, care prevãd cã      prin majorarea în anii viitori a procentului din produsul
iniþiativa legislativã aparþine ºi ”[É] unui numãr de cel puþin     intern brut alocat învãþãmântului de stat.
100.000 de cetãþeni cu drept de vot. Cetãþenii care îºi           De altfel ºi Consiliul Legislativ, în avizul sãu publicat în
manifestã dreptul la iniþiativã legislativã trebuie sã provinã din   Monitorul Oficial, considerã cã ”mãrimea procentelor din
cel puþin un sfert din judeþele þãrii, iar în fiecare din aceste    produsul intern brut propuse a fi alocate finanþãrii
judeþe, respectiv în municipiul Bucureºti, trebuie sã fie        învãþãmântului de stat, [É] reprezintã o opþiune politico-
înregistrate cel puþin 5.000 de semnãturi în sprijinul acestei     economicã ºi de oportunitateÒ.
iniþiative.                                 Curtea constatã aºadar cã propunerea legislativã este
   (2) Nu pot face obiectul iniþiativei legislative a cetãþenilor   constituþionalã în raport cu dispoziþiile art. 74 alin. (2) din
problemele fiscale, cele cu caracter internaþional, amnistia ºi     Constituþie, republicatã, deoarece nu vizeazã reglementarea
graþiereaÒ.                               vreunuia dintre domeniile care nu pot face obiectul unei
                                    iniþiative legislative, prevãzute la art. 74 alin. (2) din
   Curtea reþine cã sub aspectul competenþei sale sunt, de      Constituþie, republicatã.
asemenea, aplicabile dispoziþiile art. 34 3 din Legea            2. În ceea ce priveºte îndeplinirea condiþiilor referitoare
nr. 47/1992, republicatã, modificatã ºi completatã prin         la publicarea propunerii legislative ºi dacã listele de
Legea nr. 232/2004, precum ºi dispoziþiile art. 7 din Legea       susþinãtori prezentate sunt atestate potrivit art. 5 din
nr. 189/1999, republicatã, care, utilizând aceiaºi termeni,       Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative
stabilesc obiectul verificãrii pe care Curtea o întreprinde în     de cãtre cetãþeni, republicatã:
exercitarea atribuþiei sale constituþionale. Aceste dispoziþii
                                      a) Curtea constatã cã propunerea legislativã care face
au urmãtorul cuprins:
                                    obiectul iniþiativei cetãþenilor, precum ºi expunerea de
   Ñ Art. 343 din legea organicã a Curþii Constituþionale:      motive care o însoþeºte, semnatã de comitetul de iniþiativã
”Curtea Constituþionalã, din oficiu sau pe baza sesizãrii        format din 19 membri, au fost publicate în Monitorul Oficial
preºedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat       al României, Partea I, nr. 209 din 10 martie 2004, în
iniþiativa legislativã a cetãþenilor, se pronunþã asupra:        cadrul termenului de maximum 30 de zile de la emiterea
   a) caracterului constituþional al propunerii legislative ce face  Avizului nr. 219 din 11 februarie 2004 al Consiliului
obiectul iniþiativei cetãþenilor;                    Legislativ, prevãzut la art. 3 alin. (4) din Legea
   b) îndeplinirii condiþiilor referitoare la publicarea acestei   nr. 189/1999, republicatã.
propuneri ºi dacã listele de susþinãtori sunt atestate de cãtre       b) Pe baza verificãrii fãcute de cãtre colectivul de
primarii unitãþilor administrativ-teritoriale ori de cãtre       magistraþi-asistenþi, constituit prin rezoluþia preºedintelui
împuterniciþii acestora;                        Curþii Constituþionale, a celor 1.079 de dosare primite de
                                    la Camera Deputaþilor, cuprinzând semnãturi ale
   c) întrunirii numãrului minim de susþinãtori pentru
                                    susþinãtorilor iniþiativei legislative provenind din 33 de judeþe
promovarea iniþiativei, prevãzut la art. 74 alin. (1) [É] din
                                    ºi 5 sectoare ale municipiului Bucureºti, s-a constatat cã
Constituþie, republicatã, precum ºi asupra respectãrii dispersiei
                                    listele de susþinãtori au fost atestate.
teritoriale în judeþe ºi în municipiul Bucureºti, prevãzutã de
                                      S-a constatat însã cã nu în toate cazurile atestarea
aceleaºi articole.Ò;
                                    listelor de susþinãtori s-a fãcut cu respectarea strictã a
   Ñ Art. 7 alin. (1) din legea privind iniþiativa legislativã a   dispoziþiilor art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicatã, de
cetãþenilor are un conþinut identic cu dispoziþiile art. 343 din    cãtre primarii unitãþilor administrativ-teritoriale sau, în
legea organicã a Curþii Constituþionale, cu excepþia tezei       localitãþile urbane, ºi de funcþionarii primãriei împuterniciþi
ultime a lit. b), în care sintagma ”sunt atestate potrivit art. 5Ò   de primar în acest scop.
este înlocuitã cu sintagma ”sunt atestate de cãtre primarii         Astfel au fost constatate situaþii în care atestarea calitãþii
unitãþilor administrativ-teritoriale ori de cãtre împuterniciþii    de cetãþean cu drept de vot ºi a domiciliului susþinãtorilor,
acestoraÒ.                               prevãzutã la art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicatã, s-a
   Curtea Constituþionalã reþine cã, în exercitarea atribuþiei    fãcut în mediul rural prtin semnãturã, fãrã a se menþiona
prevãzute la art. 146 lit. j) din Constituþie, republicatã,       calitatea de primar, aplicându-se ºtampila consiliului local,
verificã conþinutul constituþional al propunerii legislative care    iar nu a primarului, sau situaþii în care, în mediul urban,
face obiectul iniþiativei cetãþenilor exclusiv prin raportare la    atestarea a fost fãcutã de cãtre secretarul consiliului local,
îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 74 alin. (1) ºi (2)     fãrã a se arãta numãrul împuternicirii date de primar,
din Constituþie, republicatã.                      conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 189/1999, republicatã.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

Faþã de aceastã situaþie Curtea constatã cã susþinãtorii       provinã din cel puþin un sfert din judeþele þãrii, iar în
astfel atestaþi, în numãr total de 13.186, nu pot fi luaþi în    fiecare dintre aceste judeþe, respectiv în municipiul
considerare.                             Bucureºti, trebuie sã fie înregistrate cel puþin 5.000 de
  În conformitate cu dispoziþiile art. 4 alin. (3) ºi ale art. 5  semnãturi în sprijinul acestei iniþiative.
alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 189/1999, republicatã, în urma
verificãrii efectuate de colectivul constituit, nu a fost luat în    Pe baza examinãrii dosarelor cu susþinãtorii iniþiativei
considerare un numãr de 1.541 de susþinãtori, întrucât din      legislative, Curtea Constituþionalã a stabilit cã, din totalul de
examinarea listelor a rezultat, pe baza codului numeric       190.135 de susþinãtori înscriºi pe listele care provin din
personal, cã sunt minori ori s-a constatat cã nu au semnat      33 de judeþe ºi 5 sectoare ale municipiului Bucureºti,
listele, aveau numele sau prenumele scrise în mod ilizibil      numai cu privire la 134.575 de susþinãtori sunt realizate
ori menþiunile prezentau ºtersãturi, rectificãri nesemnate de    condiþiile prevãzute de lege, întrucât aceºtia provin din
cãtre împuternicitul Comitetului de iniþiativã. În numãrul total   17 judeþe ºi din municipiul Bucureºti, care îndeplinesc,
de susþinãtori care nu a fost luat în considerare intrã de      fiecare, condiþia de a avea cel puþin 5.000 de semnãturi
asemenea ºi susþinãtorii cu privire la care menþiunile        în sprijinul iniþiativei. Judeþele cu un numãr de minimum
privind actul de identitate ºi codul numeric personal lipseau
                                   5.000 de susþinãtori sunt: Arad, Argeº, Bacãu, Bihor,
sau erau înscrise în mod eronat.
                                   Braºov, Cluj, Constanþa, Dâmboviþa, Dolj, Gorj, Harghita,
  Nu au fost luaþi în considerare cei 183 de susþinãtori
din comuna Þaga, judeþul Cluj, întrucât atestarea listei       Ialomiþa, Maramureº, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea,
acestora nu a fost fãcutã de primarul comunei, ci de cel al     precum ºi municipiul Bucureºti. Este îndeplinitã deci ºi
municipiului Gherla.                         condiþia ca numãrul judeþelor respective sã fie de cel puþin
  Totodatã, s-a constatat în mod neechivoc, în urma        o pãtrime din totalul judeþelor þãrii.
verificãrii, cã un numãr de 1.540 de susþinãtori din judeþele      În consecinþã, Curtea, reþinând cã listele care provin din
care îndeplinesc condiþia numãrului minim nu a fost atestat     celelalte 16 judeþe, care nu au înregistrat cel puþin 5.000
cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 189/1999,      de susþinãtori, nu pot fi luate în considerare, constatã cã
republicatã, întrucât atestarea s-a fãcut, la comune, de alte
                                   susþinãtorii din aceste judeþe nu pot fi incluºi în numãrul
persoane decât primarul sau înlocuitorul de drept al
                                   total al susþinãtorilor iniþiativei legislative, atestaþi de
acestuia.
  Faþã de cele expuse, Curtea Constituþionalã constatã cã     instituþiile prevãzute de lege, întrucât condiþiile prevãzute la
numãrul susþinãtorilor astfel atestaþi nu poate fi inclus în     art. 74 alin. (1) din Constituþie, republicatã, sunt cumulative.
totalul susþinãtorilor propunerii legislative, a cãror atestare   Judeþele în care numãrul de susþinãtori este mai mic de
este legalã. În consecinþã un numãr total de 3.081 de        5.000 de semnãturi sunt: Bistriþa-Nãsãud, Botoºani, Buzãu,
susþinãtori nu a fost luat în considerare, nefiind astfel      Cãlãraºi, Covasna, Galaþi, Iaºi, Ilfov, Mehedinþi, Mureº,
inclus în numãrul total al susþinãtorilor iniþiativei legislative.  Neamþ, Olt, Sãlaj, Sibiu, Teleorman, Vâlcea.
  3. Cu privire la întrunirea numãrului minim de            Faþã de toate acestea, Curtea constatã cã iniþiativa
susþinãtori pentru promovarea iniþiativei, prevãzut la
                                   legislativã a cetãþenilor pentru modificarea ºi completarea
art. 74 alin. (1) din Constituþie, republicatã, precum ºi la
                                   art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
respectarea dispersiei teritoriale în judeþe ºi în municipiul
Bucureºti, prevãzute de aceleaºi dispoziþii:             cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, reunind în total
  Curtea Constituþionalã reþine cã, în conformitate cu       134.575 de susþinãtori atestaþi în condiþiile legii, întruneºte
prevederile art. 74 alin. (1) din Constituþie, republicatã,     numãrul minim de susþinãtori ºi dispersia teritorialã în
iniþiativa legislativã aparþine unui numãr de cel puþin       judeþe ºi în municipiul Bucureºti, prevãzutã la art. 74
100.000 de cetãþeni cu drept de vot, care trebuie sã         alin. (1) din Constituþie, republicatã.

    Având în vedere considerentele expuse în prezenta hotãrâre, dispoziþiile art. 74 alin. (1) ºi (2) ºi ale art. 146 lit. j)
din Constituþie, republicatã, prevederile art. 343 din Legea nr. 47/1992, republicatã, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 232/2004, precum ºi dispoziþiile art. 7 din Legea nr. 189/1999, republicatã,
                               CURTEA

                              În numele legii
                             H O T Ã R Ã ª T E:
    Constatã cã propunerea legislativã care formeazã obiectul iniþiativei legislative a cetãþenilor pentru modificarea ºi
completarea art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
îndeplineºte condiþiile prevãzute de art. 74 alin. (1) ºi (2) din Constituþie, republicatã, precum ºi pe cele ale Legii
nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni, republicatã.
    Definitivã ºi obligatorie.
    Hotãrârea se comunicã preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                            Prim-magistrat-asistent,
                                               Claudia MiuPDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                   5

   HOTÃRÂRI            ALE      GUVERNULUI                ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
   pentru aprobarea reglementãrilor-cadru de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 71/2002
   privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
                   ºi privat de interes local
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de
gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu modificãrile ulterioare, al art. 46 din Ordonanþa Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ºi privat de interes local, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 3/2003,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Art. 1. Ñ Se aprobã urmãtoarele reglementãri privind      Art. 2. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale vor
organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de        elabora ºi vor aproba, în cel mult 60 de zile de la intrarea
administrare a domeniului public ºi privat de interes local:   în vigoare a prezentei hotãrâri, reglementãri proprii, cu
  a) Regulamentul-cadru de organizare ºi funcþionare a     respectarea reglementãrilor-cadru prevãzute la art. 1, care
serviciilor publice de administrare a domeniului public ºi    au caracter minimal.
privat de interes local, prevãzut în anexa nr. 1;          Art. 3. Ñ Ministerul Administraþiei ºi Internelor
                                 monitorizeazã ºi sprijinã autoritãþile administraþiei publice
  b) Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor  locale în acþiunile de elaborare, de aprobare ºi de aplicare
publice de administrare a domeniului public ºi privat de     a reglementãrilor ºi strategiilor proprii de dezvoltare ºi
interes local, prevãzut în anexa nr. 2;             eficientizare a serviciilor publice de administrare a
  c) Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor   domeniului public ºi privat de interes local.
publice de administrare a domeniului public ºi privat de      Art. 4. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
interes local, prevãzut în anexa nr. 3.             prezenta hotãrâre.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN NÃSTASE

                                            Contrasemneazã:
                                 p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
                                            Toma Zaharia,
                                            secretar de stat
                                    Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
                                            Gabriel Oprea
                                        p. Ministrul finanþelor publice,
                                          Gheorghe Gherghina,
                                            secretar de stat

    Bucureºti, 15 iunie 2004.
    Nr. 955.

                                                            ANEXA Nr. 1

                       REGULAMENT-CADRU
   de organizare ºi funcþionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public ºi privat de interes local

            CAPITOLUL I                localitãþilor urbane ºi rurale, aprobatã cu modificãri prin
           Dispoziþii generale             Legea nr. 515/2002.
                                   Art. 2. Ñ Serviciul public de administrare a domeniului
  Art. 1. Ñ Prezentul regulament-cadru stabileºte cadrul    public se desfãºoarã sub autoritatea administraþiei publice
juridic unitar ºi condiþiile în care se desfãºoarã activitatea  locale care controleazã gestionarea serviciului, urmãreºte
de administrare a domeniului public ºi privat în judeþe,     realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare
oraºe ºi comune, în conformitate cu principiile ºi        a domeniului public ºi privat pe plan local ºi prin
reglementãrile prevãzute în Cartea ºi Convenþia europeanã    colaborare cu Ministerul Administraþiei ºi Internelor, pe plan
pentru protecþia mediului ºi dezvoltare durabilã Ñ        naþional.
Recomandarea 1.130/1990 a Adunãrii Parlamentare a          Art. 3. Ñ (1) Prevederile prezentului regulament-cadru
Consiliului Europei, în Legea serviciilor publice de       se aplicã serviciilor publice de administrare a domeniului
gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu modificãrile        public ºi privat, denumite în continuare servicii de
ulterioare, în Ordonanþa Guvernului nr. 71/2002 privind     administrare a domeniului public ºi privat, din localitãþile unde
organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de        sunt organizate astfel de servicii, precum ºi la proiectarea,
administrare a domeniului public ºi privat de interes local,   executarea, recepþionarea, exploatarea ºi întreþinerea
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 3/2003, ºi în       bunurilor mobile ºi imobile aparþinând domeniului public ºi
Ordonanþa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodãrirea      privat al unitãþilor administrativ-teritoriale.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

  (2) Condiþiile tehnice ºi indicatorii de performanþã          (2) Compartimentele prevãzute la alin. (1) vor fi
prevãzuþi în prezentul regulament-cadru au caracter          dimensionate în funcþie de mãrimea unitãþilor administrativ-
minimal. Consiliile locale, consiliile judeþene, consiliile locale   teritoriale ºi vor fi încadrate cu specialiºti în domeniul
ale sectoarelor municipiului Bucureºti sau Consiliul General      tehnic, financiar-contabil, administrativ ºi juridic.
al Municipiului Bucureºti, dupã caz, pot aproba ºi alþi          Art. 7. Ñ La elaborarea ºi aprobarea regulamentelor de
indicatori de performanþã sau alte condiþii tehnice pentru       organizare ºi funcþionare a serviciilor de administrare a
serviciile de administrare a domeniului public ºi privat, pe      domeniului public ºi privat se vor avea în vedere
baza unor studii de specialitate.                   respectarea ºi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanþa
                                    Guvernului nr. 71/2002, aprobatã cu modificãri prin Legea
             CAPITOLUL II                 nr. 3/2003.
              Definiþii                    Art. 8. Ñ Funcþionarea serviciilor de administrare a
                                    domeniului public ºi privat se va face în condiþii de
  Art. 4. Ñ Pentru definirea obiectului prezentului         transparenþã prin consultarea cu utilizatorii ºi asociaþiile lor
regulament-cadru se folosesc urmãtorii termeni:            reprezentative, precum ºi cu sindicatele ºi patronatele ºi
  a) activitãþi edilitar-gospodãreºti Ñ ansamblul acþiunilor     vor asigura un nivel calitativ ridicat.
de utilitate ºi interes public local sau judeþean, desfãºurate       Art. 9. Ñ Activitãþile edilitar-gospodãreºti specifice
din iniþiativa ºi sub organizarea autoritãþilor administraþiei     serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat vor
publice locale, prin care se asigurã, într-o concepþie unitarã     asigura:
ºi coerentã, buna gospodãrire ºi modernizarea localitãþilor,        a) satisfacerea cerinþelor ºi nevoilor de utilitate publicã
dezvoltarea durabilã a acestora ºi a infrastructurii edilitar-     ale comunitãþilor locale;
urbane, precum ºi condiþii normale de muncã, de viaþã ºi          b) continuitatea serviciului;
de locuit pentru comunitãþile locale;                   c) ridicarea continuã a standardelor ºi a indicatorilor de
  b) domeniul privat al unitãþilor administrativ-teritoriale Ñ    performanþã ai serviciilor prestate;
totalitatea bunurilor mobile ºi imobile intrate în proprietatea      d) dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurii edilitar-
unitãþilor administrativ-teritoriale prin modalitãþile prevãzute    urbane a unitãþilor administrativ-teritoriale;
de lege ºi care nu fac parte din domeniul public al            e) protecþia ºi conservarea mediului natural ºi construit;
acestora;                                 f) menþinerea condiþiilor sanitare în conformitate cu
  c) domeniul public al unitãþilor administrativ-teritoriale Ñ    normele de igienã ºi sãnãtate publicã.
totalitatea bunurilor mobile ºi imobile aflate în proprietatea       Art. 10. Ñ (1) Serviciile de administrare a domeniului
publicã a unitãþilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii  public ºi privat prestate/furnizate trebuie sã îndeplineascã
sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local      la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanþã aprobaþi
ori judeþean ºi care nu au fost declarate prin lege bunuri       de consiliile locale, consiliile judeþene, consiliile locale ale
de uz sau de interes public naþional;                 sectoarelor municipiului Bucureºti sau de Consiliul General
  d) infrastructura edilitar-urbanã Ñ ansamblul bunurilor      al Municipiului Bucureºti, dupã caz, prin regulamentele
mobile ºi imobile dobândite potrivit legii, constând în clãdiri,    proprii ale serviciilor de administrare a domeniului public ºi
construcþii ºi instalaþii tehnologice, echipamente funcþionale,    privat.
dotãri specifice ºi mobilier urban, inclusiv terenurile          (2) Indicatorii de performanþã aprobaþi de consiliile
aferente, destinate desfãºurãrii unor activitãþi edilitar-       locale, consiliile judeþene, consiliile locale ale sectoarelor
gospodãreºti; infrastructura edilitar-urbanã face parte din      municipiului Bucureºti sau de Consiliul General al
domeniul public sau privat al unitãþilor administrativ-        Municipiului Bucureºti, dupã caz, vor respecta cadrul
teritoriale ºi este supusã regimului juridic al proprietãþii      general stabilit în acest scop în prezentul regulament-cadru.
publice sau private, potrivit legii;                    Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public ºi
  e) mobilier stradal Ñ aparate de joacã pentru copii,        privat
panouri de prezentare, coºuri de gunoi, mese de ºah,            Art. 11. Ñ Gestiunea serviciilor de administrare a
mese de ping-pong, popice, bãnci, garduri metalice pentru       domeniului public ºi privat se organizeazã la nivelul
protecþia spaþiilor verzi;                       comunelor, oraºelor, municipiilor, judeþelor sau al asociaþiilor
  f) servicii de administrare a domeniului public ºi privat Ñ    intercomunale dupã criteriul raport cost-calitate optim pentru
totalitatea acþiunilor ºi activitãþilor edilitar-gospodãreºti prin   serviciile furnizate/prestate ºi þinându-se cont de mãrimea,
care se asigurã administrarea, gestionarea ºi exploatarea       gradul de dezvoltare ºi de particularitãþile economico-sociale
bunurilor din domeniul public ºi privat al unitãþilor         ale localitãþilor, de starea infrastructurii edilitar-urbane a
administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii,   unitãþilor administrativ-teritoriale, de posibilitãþile de
în administrarea altor servicii publice locale.            dezvoltare.
                                      Art. 12. Ñ (1) Gestiunea serviciilor de administrare a
           CAPITOLUL III                   domeniului public ºi privat se realizeazã prin urmãtoarele
  Organizarea ºi gestiunea serviciilor de administrare        modalitãþi:
       a domeniului public ºi privat                a) gestiune directã;
                                      b) gestiune indirectã.
 Organizarea ºi funcþionarea serviciilor de administrare a        (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de
domeniului public ºi privat                      administrare a domeniului public ºi privat se face prin
  Art. 5. Ñ Înfiinþarea, organizarea, coordonarea ºi         hotãrâre a consiliilor locale, a consiliilor judeþene, a
reglementarea serviciilor de administrare a domeniului         consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti sau
public ºi privat constituie obligaþia exclusivã a autoritãþilor    a Consiliului General al Municipiului Bucureºti, dupã caz, în
administraþiei publice locale, iar monitorizarea ºi controlul     funcþie de specificul, volumul ºi natura bunurilor proprietate
funcþionãrii ºi gestionãrii acestora intrã în atribuþiile ºi      publicã ºi privatã, de numãrul ºi natura localitãþilor
responsabilitatea exclusivã ale acestor autoritãþi.          componente ale asociaþiilor intercomunale ºi de interesele
  Art. 6. Ñ (1) Administrarea ºi exploatarea domeniului        locale ºi de perspectivã ale unitãþilor administrativ-teritoriale.
public ºi privat al unitãþilor administrativ-teritoriale se vor      Art. 13. Ñ (1) În sistemul gestiunii directe desfãºurarea
face prin înfiinþarea ºi organizarea unor compartimente        activitãþilor specifice serviciilor de administrare a domeniului
distincte, specializate în cadrul aparatelor proprii ale        public ºi privat se va realiza pe baza unui regulament de
comunelor, oraºelor, municipiilor, consiliilor judeþene,        organizare ºi funcþionare aprobat de consiliile locale,
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti ºi      consiliile judeþene sau de Consiliul General al Municipiului
Consiliului General al Municipiului Bucureºti, dupã caz.        Bucureºti, dupã caz. Regulamentul de organizare ºi

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                    7

funcþionare propriu va fi elaborat în conformitate cu        vor fi încãrcate ºi transportate, fiind interzisã aruncarea lor
prevederile prezentului regulament-cadru.              pe trotuare sau pe spaþii verzi.
  (2) Gestiunea directã se realizeazã prin compartimente        (7) Transportul deºeurilor depozitate în locuri nepermise
specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al       constã în evacuarea acestora în termen de 60 de zile de
consiliului local, consiliului judeþean sau al Consiliului      la intrarea operatorului pe zona de autorizare ce îi
General al Municipiului Bucureºti, dupã caz, ori prin        aparþine, precum ºi intervenþia promptã, ori de câte ori
serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale,   apar astfel de deºeuri.
consiliilor judeþene sau a Consiliului General al Municipiului     Serviciul public de ecarisaj
Bucureºti.                                Art. 17. Ñ (1) Serviciul public de ecarisaj se realizeazã
  Art. 14. Ñ (1) În cazul gestiunii indirecte, desfãºurarea     prin instituirea de norme privind transportul, îngrijirea ºi
activitãþilor specifice serviciilor de administrare a domeniului   exterminarea animalelor fãrã stãpân, care prezintã un grad
public ºi privat se va realiza prin încredinþarea parþialã sau    ridicat de pericol social.
totalã a realizãrii serviciilor de administrare a domeniului       (2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protecþia
public ºi privat cãtre unul sau mai mulþi operatori.         câinilor conform principiilor europene de protejare a
  (2) Încredinþarea serviciului de administrare a domeniului    animalelor, concomitent cu protecþia cetãþenilor din unitatea
public ºi privat se va face prin licitaþie publicã în baza unui   administrativ-teritorialã în care funcþioneazã.
contract de delegare a gestiunii.                    (3) Serviciul public de ecarisaj va realiza urmãtoarele:
  (3) Operatorii furnizori/prestatori prin intermediul cãrora      a) strângerea câinilor fãrã stãpân, pe baza reclamaþiilor
se desfãºoarã gestiunea indirectã a serviciilor de          scrise ale persoanelor fizice sau juridice;
administrare a domeniului public ºi privat vor fi operatori       b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire
atestaþi.                              de taxã pentru organizaþiile de protecþie a animalelor;
                                     c) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea,
            CAPITOLUL IV                 sterilizarea ºi înregistrarea lor într-o evidenþã unicã;
Realizarea serviciilor de administrare a domeniului public        d) reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinºi,
             ºi privat                 la cererea colectivitãþii/grupului local, care îºi va asuma în
                                   scris rãspunderea pentru ocrotirea câinilor trataþi;
  Art. 15. Ñ Serviciile de administrare a domeniului public       e) eutanasierea câinilor bolnavi de cãtre pesonal
ºi privat se realizeazã prin organizarea ºi desfãºurarea la     specializat al serviciului public de ecarisaj;
nivelul comunelor, oraºelor, municipiilor, judeþelor,          f) asigurarea adãposturilor temporare pentru câini, cu
sectoarelor municipiului Bucureºti ºi al municipiului        avizul serviciului de specialitate sanitar-veterinar.
Bucureºti a activitãþilor edilitar-gospodãreºti specifice        (4) Conform normelor europene, câinii sunt consideraþi
domeniilor componente ale acestor servicii.             animale comunitare, în acest sens fiind interzise:
                                     a) omorârea câinilor în afara instituþiilor specializate;
             SECÞIUNEA 1                  b) prinderea ºi maltratarea câinilor;
 Asigurarea condiþiilor sanitare pe domeniul public ºi privat      c) organizarea luptelor cu câini.
                                     (5) Contravaloarea prestaþiilor efectuate prin serviciul
  Curãþarea strãzilor, drumurilor ºi aleilor            public de ecarisaj se va achita astfel:
  Art. 16. Ñ (1) Curãþarea strãzilor, drumurilor ºi aleilor      a) persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de
se va realiza cu respectarea legislaþiei în domeniul         serviciul public de ecarisaj;
salubrizãrii localitãþilor.                       b) pentru efectuarea operaþiunilor de deparazitare,
  (2) Prestarea acestui serviciu se realizeazã prin:        vaccinare, sterilizare la cererea clienþilor, aceºtia vor achita
  a) mãturarea manualã sau mecanicã a strãzilor,          tarifele propuse de serviciul public de ecarisaj ºi aprobate
drumurilor ºi aleilor, în zona de autorizare a operatorului,     de consiliul local;
cu frecvenþele stabilite;                        c) pentru asigurarea adãpostirii temporare a câinilor va
  b) rãzuitul rigolei pe o porþiune de 0,75 m lângã        fi achitatã contravaloarea hranei ºi a chiriei pentru adãpost.
bordurã spre axul median al strãzii, adunarea materialelor        (6) Autoritãþile administraþiei publice locale vor coopera
rezultate de la mãturat ºi a celorlalte obiecte aruncate Ñ      cu autoritãþile administraþiei publice centrale care utilizeazã
inclusiv animale moarte Ñ ºi încãrcarea lor în mijloacele      câini în diverse scopuri Ñ pazã, salvare de vieþi omeneºti Ñ
de transport.                            Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi
  (3) Întreþinerea curãþeniei diurne a strãzilor se        Internelor, Asociaþia Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi.
efectueazã în tot timpul anului, pe toatã durata zilei-luminã,     Dezinsecþia ºi deratizarea
printr-un complex de lucrãri, în scopul pãstrãrii unui aspect      Art. 18. Ñ (1) Combaterea insectelor dãunãtoare din
salubru al domeniului public, cuprinzând mãturatul stradal,     zonele de agrement, parcurile, grãdinile publice ºi spaþiile
al spaþiilor verzi stradale, al parcurilor, parcãrilor, colectarea  verzi intravilane se va face utilizându-se substanþe
ºi îndepãrtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coºurile      insecticide indicate de organele de specialitate.
de gunoi.                                (2) Programul de dezinsecþie, avizat de autoritatea
  (4) Spãlatul suprafeþelor strãzilor se va realiza cu un     localã de sãnãtate publicã, va fi stabilit ºi organizat de
furtun racordat la o cisternã sau un hidrant, dupã          autoritãþile administraþiei publice locale împreunã cu
executarea mãturatului ºi când temperatura exterioarã este      operatorul serviciului ºi va fi adus la cunoºtinþã opiniei
de minimum 5¼C.                           publice prin mass-media.
  (5) Stropitul strãzilor se va realiza prin dispersia apei pe    (3) Operatorii care presteazã serviciul de dezinsecþie
întreaga suprafaþã a carosabilului în scopul împiedicãrii      trebuie sã fie atestaþi de cãtre autoritatea localã de
formãrii prafului ºi al creãrii unui grad de confort ºi igienã    sãnãtate publicã.
citadinã ridicat. Stropitul strãzilor se va realiza cu utilaje     (4) În acþiunile de combatere a insectelor ºi rozãtoarelor
specializate ºi se va evita influenþarea circulaþiei pietonale,   se vor respecta instrucþiunile de utilizare a pesticidelor ºi
stropirea clãdirilor, vitrinelor sau a altor dotãri.         reglementãrile legale în vigoare.
  (6) Rãzuitul rigolelor este o lucrare ce se va executa în      Art. 19. Ñ Consiliile locale, consiliile locale ale
timpul anului, dupã ploile torenþiale ºi ori de câte ori este    sectoarelor municipiului Bucureºti, Consiliul General al
considerat necesar. Rãzuitul rigolelor constã în îndepãrtarea    Municipiului Bucureºti ºi agenþii economici vor organiza ºi
noroiului, nisipului ºi prafului pe o porþiune de 0,75 m de     vor desfãºura, cu avizul autoritãþilor locale de sãnãtate
la bordurã spre axul median al strãzii. Materialele rezultate    publicã, activitãþi de dezinsecþie, deratizare ºi salubrizare ºi

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

vor aduce la cunoºtinþã cetãþenilor mãsurile întreprinse în          c) posibilitatea înhumãrii celor decedaþi în alte localitãþi
acest scop.                                numai pe baza avizului sanitar pentru transport de cadavre
  Art. 20. Ñ (1) Activitãþile de deratizare, dezinsecþie ºi       umane eliberat de autoritatea localã de sãnãtate publicã.
salubrizare a locuinþelor, a sediilor instituþiilor publice, a        (8) Locurile de înhumare vor fi numerotate ºi grupate în
spaþiilor comerciale, a depozitelor, a unitãþilor industriale ºi     figuri geometrice, între acestea urmând sã fie amenajate
a altor spaþii publice vor fi realizate de operatorii de servicii     cãile de acces necesare.
de deratizare, dezinsecþie ºi salubrizare, cu respectarea           (9) Administraþia cimitirului va retrage dreptul de
reglementãrilor legale în vigoare.                    folosinþã a locurilor de înhumare ºi îi va înºtiinþa în scris
  (2) Acþiunile de combatere a insectelor ºi rozãtoarelor,        pe titularii dreptului de folosinþã în urmãtoarele cazuri:
efectuate de cãtre servicii specializate, se realizeazã numai         a) la expirarea duratei de folosinþã;
cu produse pesticide, conform reglementãrilor legale în            b) când titularul dreptului de folosinþã renunþã la acest
vigoare.                                 drept în favoarea administraþiei cimitirului;
  (3) Produsele care se încadreazã în grupele I ºi a II-a          c) în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de
de toxicitate pot fi utilizate numai de operatori calificaþi ºi      înhumare;
atestaþi de autoritatea localã de sãnãtate publicã.              d) în caz de pãrãsire sau de menþinere în stare de
  (4) Tratamentele cu pesticide din grupele I ºi a II-a de        neîngrijire pe o perioadã mai mare de 2 ani a locurilor de
toxicitate pot fi efectuate în gospodãriile individuale, numai      înhumare ºi a lucrãrilor funerare.
în afara spaþiilor de locuit, de cãtre operatori atestaþi.          (10) Titularii dreptului de folosinþã a locurilor de
  Curãþarea ºi salubrizarea lacurilor                  înhumare au obligaþia de amenajare ºi întreþinere a acestor
  Art. 21. Ñ Curãþarea ºi salubrizarea lacurilor, asanarea,       locuri ºi a lucrãrilor funerare aferente existente, asigurându-le
desecarea ºi amenajarea terenurilor mlãºtinoase din            un aspect cât mai îngrijit.
perimetrul localitãþilor se realizeazã ºi se gestioneazã prin         (11) Lucrãrile funerare care se pot executa sunt:
intermediul unor operatori specializaþi ºi atestaþi în condiþiile       a) însemne, borduri sau împrejmuiri pentru locurile de
legii.                                  înhumare atribuite în folosinþã pentru o perioadã de 7 ani;
  Organizarea ºi funcþionarea cimitirelor                  b) lucrãri subterane Ñ cripte Ñ ºi lucrãri supraterane Ñ
  Art. 22. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale       lespezi, obeliscuri, alte lucrãri de artã plasticã Ñ pentru
rãspund de organizarea, administrarea ºi coordonarea           locurile de înhumare atribuite pe o perioadã mai mare de
activitãþii cimitirelor aflate în subordinea acestora.          7 ani.
  (2) Serviciile necesare colectivitãþilor locale sunt           (12) Lucrãrile publice prevãzute la alin. (11) se vor
asigurate în sistem privat de cãtre unitãþile parohiale, iar în      realiza doar dupã obþinerea autorizaþiei de construire, în
sistem public prin cimitirele de stat/locale.               termen de maximum 2 ani de la eliberarea acesteia.
  (3) Organizarea ºi funcþionarea cimitirelor umane ºi a          (13) Executarea ºi repararea lucrãrilor funerare vor fi
crematoriilor de cãtre autoritãþile administraþiei publice        asigurate de administraþia cimitirelor care va organiza în
locale se realizeazã prin:                        acest scop formaþii de lucru specializate.
  a) elaborarea unui regulament de funcþionare, aprobat           (14) Lucrãrile prevãzute la alin. (11) vor putea fi
prin hotãrâre a consiliului local, prin care se instituie reguli     executate ºi de titularii dreptului de folosinþã a locurilor de
generale pentru serviciile de înhumare ºi incinerare;           înhumare sau de membrii familiei acestora dacã au o
  b) atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe        calificare corespunzãtoare profilului acestor lucrãri.
termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat, dar cu            (15) Înainte de înhumare persoanele decedate vor putea
respectarea condiþiei ca locul sã fie îngrijit;              fi depuse în sãlile de ceremonii funerare numai pe baza
  c) realizarea construcþiilor funerare numai cu autorizarea      certificatului de îmbãlsãmare.
consiliului local;                              (16) În sãlile de ceremonii funerare nu vor putea fi
  d) plata unor taxe ºi tarife cãtre bugetul local.           depuse persoane decedate din cauza unor boli
  (4) Infrastructura cimitirelor constând în platforme,         contagioase.
drumuri de acces, alimentare cu apã, clãdirea administraþiei         (17) În locurile de înhumare neamenajate cu cripte,
cimitirului sau a crematoriului este în sarcina autoritãþilor       înhumarea se va face la o adâncime de minimum 2 m ºi
administraþiei publice locale.                      numai pentru o singurã persoanã.
  (5) Serviciul va fi prestat în regie proprie sau prin           (18) Deshumãrile ºi reînhumãrile se fac de
delegarea gestiunii serviciului unui operator autorizat.         administraþiile cimitirelor, în prezenþa familiei persoanei
  (6) Prestarea serviciului în modalitãþile prevãzute la        decedate sau a unui reprezentant al acesteia ºi a
alin. (5) va fi realizatã respectându-se urmãtoarele:           administratorului cimitirului, cu respectarea normelor
  a) aplicarea ºi respectarea regulamentului aprobat de         sanitare antiepidemice.
consiliul local;                               (19) Crematoriile din subordinea administraþiilor
  b) corectitudinea concesionãrilor ºi a atribuirii locurilor      cimitirelor vor realiza urmãtoarele:
de 7 ani;                                   a) executarea operaþiunilor premergãtoare incinerãrii;
  c) asigurarea pazei ºi ordinii în perimetrul cimitirului sau       b) incinerarea cadavrelor umane;
al crematoriului;                               c) depozitarea ºi conservarea urnelor cu cenuºã;
  d) asigurarea prestaþiilor necesare înhumãrii sau             d) alte operaþii specifice incinerãrii cadavrelor.
incinerãrii;                                 (20) Urnele vor fi identificate cu etichete pe care se vor
  e) întreþinerea aleilor, clãdirilor, instalaþiilor, împrejmuirilor;  înscrie datele de identificare a persoanelor incinerate.
  f) asigurarea menþinerii apei freatice la adâncimi mai          (21) Urnele vor fi pãstrate în crematoriu 45 de zile
mari de 2 m.                               dupã care vor fi depuse în niºa comunã a crematoriului,
  (7) Autoritãþile administraþiei publice locale vor elabora      dacã în acest interval familia defunctului nu a luat nici o
norme specifice cu privire la transport, depunere, înhumare,       hotãrâre.
deshumare, în care vor prevedea:                       (22) Niºele vor fi atribuite în folosinþã de administraþiile
  a) obligativitatea ca înhumarea persoanelor decedate sã        cimitirelor, pe duratã determinatã sau nedeterminatã, cu
se facã numai pe baza adeverinþei eliberate de oficiul stãrii       plata tarifelor impuse de administraþia cimitirului.
civile care a înregistrat decesul;                      (23) Autoritãþile administraþiei publice locale pot aproba
  b) posibilitatea de a se face cercetãri doar pe baza         incinerarea gratuitã ºi depunerea urnei în niºa comunã a
autorizaþiei parchetului sau a altui organism judiciar ºi a        crematoriului pentru persoanele lipsite de posibilitatea de a
reglementãrilor sanitare în vigoare;                   plãti tarifele legale.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                    9

  (24) Administraþiile cimitirelor vor asigura întreaga gamã      3. execuþia fundaþiilor din piatrã spartã într-un singur
de servicii, lucrãri ºi obiecte necesare ceremoniilor        strat;
funerare, precum ºi alte servicii ºi lucrãri de amenajare ºi      4. execuþia lucrãrilor de încadrare a îmbrãcãminþilor;
întreþinere a locurilor de înhumare ºi a niºelor pentru         5. montarea bordurilor din beton pe fundaþie de beton;
pãstrarea urnelor, astfel ca cerinþele populaþiei în cazul       6. turnarea prin aºternere mecanicã a covoarelor
decesului unei persoane sã poatã fi satisfãcute într-un       asfaltice subþiri din mortar bituminos preparat la cald;
singur loc cu operativitate ºi în condiþii corespunzãtoare.       7. amenajarea domeniului public pentru evenimente
  (25) Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza      deosebite;
solicitãrilor celor interesaþi, cu plata tarifelor ºi preþurilor    8. amenajarea ºi întreþinerea parcãrilor;
stabilite conform legislaþiei în vigoare.
  (26) Mormintele ºi operele comemorative de rãzboi,          9. executarea stratului rutier din materiale granulare
mormintele oamenilor de ºtiinþã, culturã ºi artã, aflate în     stabilizate cu ciment;
cimitirele administrate de autoritãþile administraþiei publice     10. execuþia stratului de fundaþie din agregate în
locale, sunt îngrijite ºi întreþinute de administraþiile      amestecuri optimale;
cimitirelor.                              11. întreþinerea ºi repararea drumurilor publice;
  (27) Administraþiile cimitirelor rãspund de îngrijirea ºi      12. executarea straturilor bituminoase cilindrate din
paza cimitirelor ºi crematoriilor, revenindu-le obligaþia sã    mixturi asfaltice;
întreþinã în bunã stare camerele de depunere ºi de           h) realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe
ceremonii funerare, împrejmuirile, cãile de acces, spaþiile     planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
verzi, instalaþiile de alimentare cu apã, energie electricã,      i) coordonarea operatorilor de servicii publice de
canalizare ºi alte dotãri.                     gospodãrie comunalã la efectuarea lucrãrilor de orice
                                  naturã la infrastructura tehnico-edilitarã a localitãþilor.
           SECÞIUNEA a 2-a                  (4) Autoritãþile administraþiei publice locale împreunã cu
      Administrarea drumurilor ºi a strãzilor         Poliþia Rutierã vor reglementa circulaþia, parcarea,
                                  staþionarea ºi oprirea pe strãzi a autovehiculelor.
  Administrarea ºi întreþinerea drumurilor
                                    (5) În funcþie de intensitatea traficului, drumurile publice
  Art. 23. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice vor     vor fi prevãzute cu staþii amenajate în afara fluxului
asigura administrarea drumurilor dupã cum urmeazã:         circulaþiei pentru oprirea mijloacelor de transport în comun.
  a) autoritãþile administraþiei publice centrale, pentru     Semnalizarea unitarã ºi amenajarea acestora se asigurã de
drumurile naþionale;                        cãtre consiliile locale în intravilan ºi de cãtre consiliile
  b) autoritãþile administraþiei publice judeþene, pentru     judeþene în extravilan, indiferent de categoria drumurilor.
drumurile judeþene;
                                    (6) La propunerea autoritãþilor locale de sãnãtate publicã
  c) autoritãþile administraþiei publice locale, pentru
                                  privind reducerea poluãrii mediului înconjurãtor cu trafic
drumurile orãºeneºti ºi comunale.
                                  intens, autoritãþile administraþiei publice locale stabilesc
  (2) Realizarea obligaþiilor administraþiei publice locale în  mãsurile ce se impun în vederea protejãrii sãnãtãþii
domeniul administrãrii ºi întreþinerii drumurilor ºi strãzilor   populaþiei.
pentru a satisface interesul general de transport va
asigura:                                Amenajarea ºi întreþinerea parcãrilor
  a) creºterea capacitãþii de preluare a traficului;         Art. 24. Ñ (1) Amenajarea, întreþinerea ºi exploatarea
  b) îmbunãtãþirea condiþiilor de deplasare pentru vehicule;   locurilor de parcare se vor realiza conform hotãrârilor
  c) creºterea gradului de siguranþã a participanþilor la     autoritãþilor administraþiei publice locale, stabilirea
traficul pe drumurile publice;                   amplasamentelor fãcându-se împreunã cu Poliþia Rutierã.
  d) reducerea cheltuielilor de transport în funcþie de        (2) Parcarea reprezintã acel spaþiu destinat în mod
calitatea carosabilului.                      special staþionãrii vehiculelor, semnalizat prin indicatoare ºi
  (3) Autoritãþile administraþiei publice centrale, judeþene ºi  marcaje care îl delimiteazã de partea carosabilã a
locale vor stabili un program unitar care sã conducã la       drumului.
îndeplinirea tuturor cerinþelor conducãtorilor auto ºi         (3) În parcãrile de reºedinþã, care sunt situate la mai
pietonilor participanþi la trafic, program ce va cuprinde      puþin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, se
mãsuri pentru:                           va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare
  a) reabilitarea arterelor principale ºi a celor de acces în   apartament. Dacã numãrul cererilor depãºeºte suprafaþa
localitãþi;                             disponibilã, se vor organiza licitaþii la care tariful de bazã
  b) modernizarea intersecþiilor, podurilor, pasajelor ºi     este reprezentat de preþul de pornire. Autoritãþile
traversãrilor subterane/supraterane;                administraþiei publice vor identifica împreunã cu asociaþiile
  c) reparaþii capitale, realizarea de covoare asfaltice,     de proprietari spaþiile aflate la mai puþin de 30 m de frontul
asigurarea necesarului de mijloace de producþie pentru       imobilelor, care pot fi amenajate ca parcãri de reºedinþã.
producerea mixturilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de       (4) Parcãrile publice sau private, cu platã, vor fi
execuþie, efectuarea lucrãrilor aferente infrastructurii      amenajate de persoanele juridice care le au în exploatare.
edilitare;                             Parcãrile publice sau private, fãrã platã, vor fi întreþinute de
  d) creºterea gradului de siguranþã a circulaþiei prin      serviciul de administrare a strãzilor.
dotarea cu mijloace de semnalizare perfecþionate ºi de         (5) Parcãrile vor fi utilizate contra cost, pe bazã de
dirijare automatã a traficului;                   tichet de parcare pe perioade limitate sau pe bazã de
  e) realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din  abonament/autorizaþie pe perioade nelimitate.
interiorul oraºelor;                          (6) Abonamentele ºi autorizaþiile vor fi expuse la loc
  f) sistematizarea reþelei de drumuri pe principiul       vizibil în interiorul mijlocului auto.
inelar-radial;                             (7) Eliberarea abonamentelor ºi autorizaþiilor de parcare
  g) executarea lucrãrilor de construire, modernizare ºi     se va face pe baza buletinului/cãrþii de identitate ºi doar
întreþinere a strãzilor ºi a drumurilor numai pe baza        dupã ce se va verifica dacã solicitantul nu deþine garaj
planurilor ºi documentaþiilor de urbanism, studiilor de       amplasat pe domeniul public.
circulaþie ºi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice      (8) Abonamentele lunare, trimestriale, semestriale,
de execuþie pentru:                         anuale se vor elibera pe perioade stabilite de cãtre
  1. execuþia îmbrãcãminþilor din pavaje de piatrã brutã;     persoana juridicã care le exploateazã, aceasta stabilind ºi
  2. repararea îmbrãcãminþilor asfaltice;             datele ºi limitele de valabilitate a acestora.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

  (9) Parcãrile de reºedinþã vor fi amenajate, exploatate ºi     c) colectarea ºi îndepãrtarea apelor uzate prin instalaþiile
întreþinute de serviciile de administrare a domeniului public   de canalizare locale sau zonale ale cãror construcþie ºi
care vor stabili ºi parcãrile pentru care sunt valabile      exploatare sã evite poluarea factorilor de mediu.
abonamentele pe care le elibereazã.                  (8) Pentru parcurile ºi grãdinile publice suprafeþele
  (10) Se vor atribui gratuit locuri de parcare pentru      normale ale acestora vor fi asigurate în funcþie de zona
mijloacele auto aparþinând serviciilor de intervenþie, cum ar   geograficã, clima ºi de tradiþia zonei.
fi poliþie, pompieri, ambulanþã, intervenþie, gaze.          (9) La amplasarea ºi amenajarea parcurilor ºi grãdinilor
  (11) Locurile de parcare aflate la o distanþã mai micã     publice, autoritãþile administraþiei publice locale vor urmãri
de 50 m de unitãþile hoteliere, complexe comerciale, sãli     urmãtoarele obiective:
de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin      a) deplasarea pânã la un parc sau grãdinã publicã sã
închiriere.                            se realizeze în maximum 15 minute, utilizându-se
  (12) Parcarea autovehiculelor pe cãile de circulaþie este   mijloacele de transport în comun;
permisã numai cu avizul organelor de reglementare a          b) asigurarea unei suprafeþe verzi de minimum
circulaþiei rutiere ºi în condiþiile stabilite împreunã cu     5 m2/locuitor ºi de maximum 15 m2/locuitor.
autoritatea administraþiei publice locale. Spaþiile în care se     (10) Realizarea ºi exploatarea spaþiilor verzi se vor face
permite parcarea vor fi identificate prin marcaje speciale.    respectându-se ºi aplicându-se urmãtoarele etape:
Sumele încasate drept taxe pentru parcare vor fi vãrsate        a) etapa de proiectare, impusã prin documentaþiile de
la bugetul local.                         urbanism, în care se realizeazã studiul spaþiilor verzi ºi se
                                  stabilesc soluþiile de detaliu necesare executãrii acestor
            SECÞIUNEA a 3-a               spaþii;
                                    b) etapa de realizare a spaþiilor verzi, care se va face
      Administrarea domeniului public ºi privat
                                  în regie proprie sau prin intermediul unor agenþi economici
  Amenajarea, întreþinerea ºi înfrumuseþarea zonelor verzi    de stat ori privaþi specializaþi. Încredinþarea realizãrii
  Art. 25. Ñ (1) Amenajarea, întreþinerea ºi înfrumuseþarea    spaþiilor verzi agenþilor economici de stat sau privaþi se va
zonelor verzi, parcurilor, grãdinilor publice ºi a locurilor de  face în urma procedurii de licitaþie;
joacã pentru copii sunt în responsabilitatea autoritãþilor       c) etapa de exploatare a spaþiilor verzi, care se va face
administraþiei publice locale.                   prin lucrãri de întreþinere, reparaþii, restaurãri, modernizãri
  (2) Sub denumirea de spaþii verzi, în sensul prezentului    ºi paza spaþiilor verzi;
regulament-cadru, se înþelege parcurile ºi grãdinile publice,     d) etapa de producþie, care se va realiza prin bazele de
zonele de agrement aferente localitãþilor, scuarurile dintre    producere a materialului dendrologic ºi floricol.
ansamblurile de clãdiri, precum ºi spaþiile aferente altor       Art. 26. Ñ (1) Activitatea de amenajare a spaþiilor verzi
imobile aparþinând instituþiilor ºi agenþilor economici.      se va realiza conform procedurilor tehnice de execuþie din
  (3) Autoritãþile administraþiei publice locale vor asigura   prezentul regulament-cadru.
serviciul de întreþinere a spaþiilor verzi, astfel încât acestea    (2) Realizarea activitãþii de amenajare a spaþiilor verzi
sã îºi îndeplineascã funcþiile pentru care au fost create:     va fi condiþionatã de existenþa la punctul/punctele de lucru,
                                  la începerea lucrãrilor, a urmãtoarelor documente:
  a) funcþia ecologicã, prin care se va realiza climatul       a) ordin de lucru;
normal, combaterea poluãrii fonice ºi a aerului, ameliorarea      b) documentaþia tehnicã de execuþie;
compoziþiei chimice a solului ºi a aerului;              c) instrucþiuni de lucru, fiºe tehnologice, proceduri
  b) funcþia de utilitate publicã, prin care se vor asigura    tehnice de execuþie aplicabile, aprobate;
activitãþile sportive, odihna, agrementul ºi jocurile de copii;    d) certificate de calitate, declaraþii de conformitate pentru
  c) funcþia complementarã, prin care se va asigura        materialele aprovizionate ce urmeazã a fi puse în operã;
funcþionarea normalã a comerþului, alimentaþiei publice,        e) înregistrãri doveditoare cã materialele neconforme
educaþiei ºi învãþãmântului.                    sunt þinute sub control;
  (4) Autoritãþile administraþiei publice vor stabili prin      f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija ºefului de
proiectele ºi studiile urbanistice necesarul de spaþii verzi,   punct de lucru, a materialelor necesare execuþiei, utilajelor
precum ºi destinaþia acestora.                   ºi utilitãþilor aferente execuþiei;
  (5) Autoritãþile administraþiei publice locale vor amenaja     g) asigurarea cu personal executant instruit ºi testat
zone de agrement Ñ lacuri, pãduri Ñ, cu asigurarea ºi       privind cunoaºterea procedurilor tehnice de execuþie,
respectarea urmãtoarelor condiþii:                 detaliile de execuþie ºi instrucþiunile aplicabile.
  a) o suprafaþã de 13Ñ15 ha spaþiu verde, la o distanþã       (3) Procesul tehnologic cuprinde urmãtoarele etape:
de maximum 25 km, pentru localitãþile cu un numãr de          a) pregãtirea terenului:
locuitori sub 20.000;                         a.1) degajarea terenului prin strângerea cu mâna, sapa
  b) o suprafaþã de 15Ñ17 ha spaþiu verde, la o distanþã     ºi grebla, în grãmezi, a diferitelor materiale existente la
de maximum 30 km, pentru localitãþile cu un numãr de        suprafaþã sau puþin îngropate;
locuitori sub 100.000;                         a.2) curãþarea terenului, prin sãpare cu sapa la
  c) o suprafaþã de 40 ha spaþiu verde, la o distanþã de     adâncimea de 5 cm, de iarbã ºi buruieni ºi transportul
maximum 40 km, pentru localitãþile cu un numãr de         acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;
locuitori peste 100.000.                        a.3) defriºãri ºi tãieri sau doborâri de arbori, operaþiuni
  (6) În zonele de agrement autoritãþile administraþiei      care se aplicã numai în ipoteza întâlnirii acestora în
publice locale vor interzice amplasarea:              ansamblul lucrãrilor de amenajare a peluzelor gazonate;
  a) întreprinderilor care prin activitatea lor produc        a.4) extragerea pãmântului vegetal se realizeazã prin
zgomote, vibraþii sau impurificã apa, aerul, solul;        sãparea ºi aruncarea pãmântului în depozit sau vehicul,
  b) unitãþilor agrozootehnice;                  îndepãrtarea rãdãcinilor, pietrelor ºi a altor corpuri strãine;
                                    a.5) mobilizarea solului în vederea asigurãrii prizei cu
  c) unitãþilor de transporturi;                 stratul vegetal, nivelarea ºi finisarea suprafeþelor dupã
  d) staþiilor de epurare a apelor uzate ºi a depozitelor     mobilizarea solului; sãparea ºi întoarcerea pãmântului, cu
controlate de deºeuri solide.                   sfãrâmarea sumarã a bulgãrilor, nivelarea ºi mãrunþirea
  (7) În cadrul amenajãrii ºi dotãrii zonelor de agrement     bulgãrilor cu sapa ºi grebla, finisarea prin greblarea
se vor asigura:                          repetatã la metru pãtrat de suprafaþã mobilizatã,
  a) instalaþii de alimentare cu apã potabilã;          împrãºtierea pãmântului cu lopata ºi sfãrâmarea sumarã a
  b) WC-uri publice ºi locuri pentru colectarea deºeurilor;    bulgãrilor;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                    11

  a.6) însãmânþarea gazonului se va face dupã aºternerea       b) sãparea gropilor pentru plantare;
pãmântului vegetal ºi mãrunþirea finã a acestuia;            c) plantarea, udarea ºi acoperirea cu pãmânt;
  b) însãmânþarea gazonului cuprinde transportul în          2. plantarea plantelor perene:
interiorul zonei de lucru, semãnarea prin împrãºtierea cu        a) sãparea în jurul plantei pentru formarea balotului;
mâna, îngropatul cu grebla de grãdinã ºi tasarea solului        b) înfãºurarea balotului cu hârtie groasã ºi legarea cu
semãnat cu tãvãlugul de grãdinã;                   sârmã;
  c) udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea         c) sãparea gropilor pentru plantare;
furtunului ºi racordarea la gura de apã, udarea ºi           d) transportul în interiorul zonei de lucru;
manevrarea furtunului în timpul udãrii ºi strângerea          e) plantarea;
furtunului;                               f) udarea.
  d) întreþinerea peluzelor gazonate se realizeazã prin:       (9) Lucrãrile de întreþinere obligatorii care se vor
  d.1) cosirea manualã a gazonului ºi strângerea în        executa sunt:
grãmezi, cu grebla, în zona de lucru;                  1. udarea plantaþiilor:
  d.2) plivirea buruienilor de pe peluze ºi depozitarea lor      a) desfãºurarea, cuplarea ºi strângerea furtunului de
la marginea zonei de lucru, în grãmezi;               apã la gura de apã;
  d.3) cãratul buruienilor;                      b) udatul propriu-zis;
  e) rectificarea marginilor la peluze prin tãierea cu        2. plivirea buruienilor:
cazmaua a marginilor peluzei ºi strângerea ºi transportul        a) extragerea manualã a buruienilor cu unelte de plivit;
materialului rezultat.                         b) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în
  (4) Resursele principale utilizate în vederea amenajãrii     grãmezi;
spaþiilor verzi sunt:                          c) cãratul buruienilor;
  a) resurse materiale Ñ seminþe de plante, îngrãºãminte       3. lucrãri de combatere a bolilor ºi dãunãtorilor în
organice, apã;                            plantaþii:
  b) resurse umane Ñ muncitori de deservire, peisagist,        a) mãrunþirea ºi prepararea amestecului de substanþe
personal necalificat;                        chimice pentru combatere ºi umplerea aparatului;
  c) utilaje Ñ mijloace de transport, autocisternã cu         b) executarea stropirii sau prãfuirii prin acþionare
dispozitiv de stropit.                        manualã.
  Art. 27. Ñ (1) Activitatea de amenajare a spaþiilor verzi      (10) Resursele principale utilizate în vederea amenajãrii
cu flori ºi arbuºti se va realiza conform procedurilor tehnice    spaþiilor verzi cu arbuºti ºi flori sunt:
din prezentul regulament-cadru.                     1. resurse materiale:
  (2) Domeniul public cu destinaþia ”spaþii verziÒ va avea      a) rãsaduri de flori;
specificat pe planul cadastral structura geologicã a solului.      b) plante perene;
  (3) Materialul dendrologic ºi floricol utilizat va fi        c) puieþi de arbuºti;
compatibil cu structura geologicã a solului în care se
                                    d) îngrãºãminte organice;
planteazã.
                                    e) împletiturã de sârmã;
  (4) Activitãþile de amenajare ºi extindere a spaþiilor verzi
din diferitele zone ale aceleiaºi localitãþi vor fi coordonate     f) pânzã de sac;
în scopul evitãrii monotoniei peisagistice ºi funcþionale.       g) apã.
  (5) Realizarea activitãþii de amenajare a spaþiilor verzi      2. resurse umane:
cu flori ºi arbuºti va fi condiþionatã de îndeplinirea la        a) muncitori pentru deservire;
începerea lucrãrilor a condiþiilor prevãzute la art. 26 alin. (2).   b) peisagist;
  (6) Etapele de lucru vor fi cele menþionate la art. 26       3. utilaje:
alin. (3) pct. a.1)Ña.5).                        a) mijloace de transport;
  (7) Pentru realizarea lucrãrilor de plantare a arbuºtilor      b) autocisternã cu dispozitiv de stropit.
ornamentali în spaþiile verzi, se executã urmãtoarele          Art. 28. Ñ (1) Amenajarea spaþiilor verzi cu arbori ºi
operaþiuni:                             arbuºti se va realiza conform procedurii tehnice din
  1. sãparea manualã a gropilor de diferite dimensiuni, cu     prezentul regulament-cadru.
pãstrarea structurii solului ºi separarea stratului de pãmânt      (2) Realizarea activitãþii de amenajare a spaþiilor verzi
vegetal;                               cu arbori ºi arbuºti va fi condiþionatã de îndeplinirea la
  2. plantarea arbuºtilor ornamentali:               începerea lucrãrilor a condiþiilor prevãzute la art. 26 alin. (2).
  a) extragerea arbuºtilor cu sau fãrã balot de pãmânt la       (3) Lucrãrile de plantare propriu-zisã a arborilor ºi
rãdãcinã se realizeazã prin sãparea ºanþului circular în jurul    arbuºtilor ornamentali în spaþii verzi se va realiza astfel:
balotului, curãþarea ºi tãierea rãdãcinilor, finisarea ºi        1. sãparea manualã a gropilor de diferite dimensiuni ºi
ambalarea balotului, învelirea coroanei cu rogojini legate cu    a ºanþului pentru gard viu, cu pãstrarea structurii solului ºi
sfoarã, protejarea bazei tulpinii prin înfãºurarea cu pânzã     separarea stratului de pãmânt vegetal;
de sac;                                 2. plantarea arborilor ºi arbuºtilor:
  b) fixarea arbuºtilor în camion, stropirea cu apã a         a) sãparea ºanþului în jurul balotului;
coroanei ºi transportul în zona de lucru, la locul de          b) curãþarea ºi tãierea rãdãcinilor;
plantare;                                c) învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoarã;
  c) mocirlitul rãdãcinilor;                     d) protejarea bazei tulpinii prin înfãºurarea cu pânzã
  d) aºezarea balotului în groapã;                 de sac;
  e) scoaterea ambalajului;                      e) fixarea în autovehicul ºi stropirea coroanei cu apã;
  f) astuparea cu pãmânt a gropilor de plantare;           f) transportul în interiorul zonei de lucru pânã la locul
  g) baterea pãmântului;                      de plantare;
  h) executarea farfuriilor sau muºuroaielor;             g) mocirlitul rãdãcinilor;
  i) executarea primului udat;                    h) aºezarea balotului în groapã;
  j) fasonarea coroanei.                       i) scoaterea ambalajului;
  (8) Lucrãrile de plantãri de flori ºi plante perene se vor     j) astuparea cu pãmânt a gropilor de plantare;
realiza astfel:                             k) baterea pãmântului;
  1. plantãri de flori:                        l) executarea farfuriilor sau a muºuroaielor;
  a) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de      m) primul udat;
lucru;                                 n) fasonatul coroanei.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

  (4) Plantarea gardului viu se va realiza astfel:           (5) Plantele anuale de grãdinã se vor obþine prin
  1. executarea ºanþului pentru plantat;             semãnare directã în teren pentru cele ce nu suportã
  2. scoaterea puieþilor din depozit;               transplantarea sau prin producerea de rãsaduri pentru
  3. transportul puieþilor la locul de plantare ºi repartizarea  speciile cu pretenþii mari faþã de cãldurã.
lor pe lungimea ºanþului;                        (6) Înmulþirea culturilor floricole se va realiza prin
  4. fasonatul ºi mocirlitul;                   utilizarea de seminþe a cãror calitate sã fie garantatã prin
  5. plantatul puieþilor ºi primul udat.             certificatele de calitate emise de producãtorul acestora.
  (5) Lucrãrile de protejare a plantaþiilor care se vor        (7) Timpul optim de semãnare a florilor anuale se va
executa sunt:                            stabili în funcþie de specie, de condiþiile climaterice ale
  1. udarea plantaþiilor:                     zonei, de data când se doreºte vânzarea sau plantarea în
  a) desfãºurarea, cuplarea ºi strângerea furtunului la      aer liber ºi de spaþiul de încolþire de care se dispune.
gura de apã;                               (8) Rãsadurile se vor produce prin semãnarea în lãdiþe
  b) udatul propriu-zis;                     sau direct în pãmânt aºezat în rãsadniþe ori solarii.
  2. învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apãrãtori.     (9) Înmulþirea materialului sãditor la florile perene se va
  (6) În plantaþii lucrãrile de combatere a bolilor ºi      face prin divizarea tufei, drajoni, marcotaj, rizomi, bulbi ºi
dãunãtorilor se vor executa astfel:                 tuberobulbi.
  a) mãrunþirea ºi prepararea amestecului de substanþe         (10) Producerea arborilor ºi arbuºtilor ornamentali se va
chimice pentru combatere ºi umplerea aparatului;          realiza pe cale generativã ºi vegetativã.
  b) executarea stropirii sau prãfuirii prin acþionare         (11) La producerea materialului dendro-floricol se vor
manualã.                              asigura ºi se vor respecta normele de protecþie a muncii ºi
  (7) Lucrãrile de întreþinere sau tãierile de corecþie se    de stingere a incendiilor, specifice acestor activitãþi.
vor realiza astfel:
                                    Montarea mobilierului stradal
  1. tãierea ramurilor cu foarfeca sau ferãstrãul în
vederea formãrii coroanei;                       Art. 30. Ñ (1) Activitatea de realizare a lucrãrilor de
  2. netezirea tãieturilor cu cosorul;              montare a mobilierului stradal se va realiza conform
  3. evacuarea ramurilor tãiate la marginea zonei de       procedurilor tehnice de execuþie din prezentul
lucru;                               regulament-cadru.
  4. strângerea resturilor rezultate în urma tãierii ºi        (2) Realizarea lucrãrilor de montare a mobilierului
îndepãrtarea lor din zona de lucru.                 stradal va fi condiþionatã de existenþa la punctele de lucru,
  (8) Resursele principale utilizate în vederea amenajãrii    la începerea lucrãrilor, a urmãtoarelor documente:
spaþiilor verzi cu arbori ºi arbuºti sunt:               a) documentaþia tehnicã de execuþie;
  1. resurse materiale:                        b) instrucþiunile de lucru, fiºele tehnologice, planurile
  a) arbori de foioase ºi rãºinoase;               tehnice de execuþie aprobate;
  b) plante perene;                          c) certificatele de calitate, declaraþiile de conformitate
  c) puieþi de arbuºti;                      pentru materialele aprovizionate ce urmeazã a fi montate;
  d) îngrãºãminte organice;                      d) înregistrãrile doveditoare cã materialele neconforme
  e) împletiturã de sârmã;                    sunt þinute sub control;
  f) pânzã de sac;                          e) asigurarea la punctul de lucru a materialelor
  g) apã;                             necesare execuþiei, sculelor ºi dispozitivelor de verificat,
  2. resurse umane:                        utilajelor ºi utilitãþilor aferente execuþiei;
  a) muncitori deservire;                       f) asigurarea cu personal executant instruit ºi testat în
  b) peisagist;                          ceea ce priveºte procedura de lucru, detaliile de execuþie
  c) personal necalificat;                    ºi instrucþiunile de aplicare;
  3. utilaje:                             g) preluarea frontului de lucru.
  a) mijloace de transport;                      (3) Lucrãrile de montaj al mobilierului stradal vor
  b) autocisternã cu dispozitiv de transport.           cuprinde urmãtoarele etape, realizarea fãcându-se în
  Art. 29. Ñ (1) Activitatea de producere a materialului     urmãtoarea succesiune:
dendrologic ºi floricol necesar amenajãrii, decorãrii ºi        a) pregãtirea terenului, care constã în degajarea
înfrumuseþãrii zonelor verzi adiacente tramei stradale ºi a     diverselor materiale, curãþarea terenului, îndepãrtarea
locurilor de agrement se va realiza conform procedurilor      rãdãcinilor ºi trunchiurilor de arbori;
tehnice din prezentul regulament-cadru.                 b) încãrcarea în mijloace auto ºi transportul la locul de
  (2) Realizarea activitãþii de producere a materialului     montaj ale mobilierului stradal;
dendrologic ºi floricol este condiþionatã de existenþa la        c) realizarea, prin sãpãturã manualã sau spargere de
punctul de lucru a urmãtoarelor documente:             betoane, a fundaþiilor pentru montarea mobilierului stradal;
  a) documentaþia de execuþie;                    d) prepararea betonului de fundaþie;
  b) instrucþiunile de lucru ºi fiºele tehnologice;          e) montarea obiectelor la cotã ºi fixarea lor provizorie;
  c) certificatele de calitate ºi declaraþiile de conformitate
pentru materialele aprovizionate ce urmeazã a fi puse în        f) turnarea betonului în fundaþii;
operã;                                 g) grunduirea ºi vopsirea mobilierului stradal;
  d) dovezile faptului cã materialele neconforme sunt         h) recepþionarea lucrãrilor.
þinute sub control;                           (4) Lucrãrile de montare a mobilierului stradal se vor
  e) asigurarea la punctul de lucru, prin grija ºefului de    realiza respectându-se documentaþiile de execuþie. Toate
punct de lucru, a materialelor necesare execuþiei;         neconformitãþile de pe teren vor fi aduse la cunoºtinþã
  f) asigurarea cu personal executant instruit ºi testat     proiectantului spre rezolvarea problemelor ivite.
privind prevederile din procedura tehnicã.               (5) Verificarea calitãþii lucrãrilor se desfãºoarã pe tot
  (3) Materialele floricole (anuale, bianuale, perene) ºi     parcursul execuþiei. Rezultatele recepþiilor, preliminarã ºi
materialele dendrologice (arbuºti de foioase, arbuºti de      definitivã, vor fi anexate la dosarul obiectivului.
rãºinoase) se vor produce în sere ºi pepiniere.            Organizarea pieþelor, târgurilor ºi bâlciurilor
  (4) Materialul sãditor de calitate, reprezentat de plante     Art. 31. Ñ Exercitarea formelor specifice de comerþ pe
care sã dezvolte în totalitate, la locul de plantare,        domeniul public ºi privat se va face cu respectarea
caracterele genetice proprii solului, se va realiza prin      normelor legale.
respectarea tuturor cerinþelor tehnologice de producere a       Art. 32. Ñ (1) În scopul desfãºurãrii activitãþilor de
sortimentului de flori, arbuºti ºi arbori.             comerþ în zonele publice, autoritãþile administraþiei publice

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                     13

locale vor organiza pieþe ºi vor amenaja perimetre          afectate fiecãrui comerciant/prestator de      servicii, fiind
teritoriale delimitate, afectate acestui scop.            interzise vânzãrile ºi prestãrile de servicii    pe suprafaþa
  (2) Tipurile de pieþe care vor putea fi organizate în       cãilor de circulaþie sau în parcãri.
zonele publice sunt:                           (15) Regulamentul propriu de funcþionare    al pieþelor va
  a) pieþele agroalimentare, care sunt ansambluri sau        fi afiºat în perimetrul biroului administrativ al  pieþei.
numai locuri special amenajate ºi organizate pentru           Amenajarea ºi întreþinerea locurilor de agrement, ºtrandurilor,
aprovizionarea populaþiei cu produse agroalimentare ºi care      lacurilor ºi bãlþilor
se amplaseazã de obicei în zonele din mediul urban,            Art. 33. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor ce le revin,
funcþionând dupã un program zilnic de douã-trei ori pe        autoritãþile administraþiei publice locale vor întreþine ºi vor
sãptãmânã sau sãptãmânal, cu asigurarea spaþiilor pentru       exploata locurile de agrement ºi ºtrandurile, lacurile ºi
producãtori în condiþii optime;                    bãlþile din raza teritorial-administrativã aflatã sub incidenþa lor.
  b) târgurile publice, care sunt destinate vânzãrii-          (2) Autoritãþile administraþiei publice locale vor asigura
cumpãrãrii de produse agricole, agroalimentare,            furnizarea cãtre populaþie a serviciilor publice de agrement
agroindustriale sau industriale;                   concomitent cu asigurarea activitãþilor de deservire,
  c) oboarele destinate vânzãrii-cumpãrãrii animalelor, care    transport, repararea utilajelor ºi clãdirilor din patrimoniu.
se organizeazã în mediul rural ºi în mod excepþional la          (3) Autoritãþile administraþiei publice locale urmãresc
periferia localitãþilor urbane;                    realizarea conform reglementãrilor legale în vigoare a
  d) bâlciurile, care reprezintã combinaþii între una dintre    activitãþilor de exploatare a ºtrandurilor, pentru asigurarea:
formele de piaþã menþionate la lit. a), b) ºi c), având ca        a) bunei funcþionãri a ºtrandurilor prin dotarea ºi
scop prestarea de servicii comerciale ºi desfãºurarea de       completarea plajelor cu nisip, curãþarea ºi afânarea lor
activitãþi distractive pentru populaþie.               zilnicã;
  (3) Autoritãþile administraþiei publice locale vor amplasa,      b) dotãrii incintelor cu bãnci de grãdinã ºi coºuri de
vor realiza ºi vor organiza pieþele, respectând urmãtoarele      gunoi;
condiþii:                                 c) cabinelor de duºuri ºi grupurilor sanitare;
  a) încadrarea pieþelor din punct de vedere constructiv în       d) dotãrii cu bazine speciale pentru adulþi ºi pentru
planul urbanistic general;                      copii;
  b) realizarea unui acces facil al populaþiei spre ºi în        e) verificãrii adâncimii apei din bazine pentru a se
piaþã;                                elimina pericolul de înec;
  c) asigurarea legãturilor cu arterele principale de          f) numãrului necesar de bãrci de salvare prevãzute cu
penetraþie din zonele de producþie;                  colaci de salvare;
  d) asigurarea de spaþiu suficient pentru desfãºurarea         g) pregãtirii pentru iarnã a ºtrandurilor;
întregii activitãþi specifice pieþelor;                  h) curãþãrii zilnice a bazinelor de înot de plutitori ºi
  e) asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule,      schimbãrii apei de cel puþin douã ori pe sãptãmânã în
cu semnalizãrile corespunzãtoare.                   cazul alimentãrii de la reþeaua de apã potabilã.
  (4) Pieþele vor funcþiona pe baza autorizaþiei de           (4) Pentru asigurarea activitãþii de exploatare a lacurilor
funcþionare eliberate de primar.                   se urmãreºte:
  (5) Autorizaþia de funcþionare va fi eliberatã doar dupã       a) umplerea lacurilor din sursele de apã disponibile;
obþinerea avizelor legale: certificat de urbanism, autorizaþie      b) primenirea apei din lacuri în scopul evitãrii
de construcþie, avizul autoritãþii locale de sãnãtate publicã,    fenomenului de înflorire a vegetaþiei subacvatice;
avizul poliþiei, al centrului judeþean de metrologie ºi al        c) paza ºi securitatea barajelor ºi desecãrilor prin agenþi
agenþiei teritoriale pentru protecþia mediului, al          hidrotehnici special angajaþi;
inspectoratelor teritoriale de prevenire a incendiilor, avize       d) înlãturarea plutitorilor ºi întreþinerea în stare de
pentru utilitãþi.                           funcþionalitate a grãtarelor din faþa stãvilarelor;
  (6) Administraþia pieþei va fi organizatã în oraºele în        e) buna funcþionalitate a stãvilarelor;
care existã ºi funcþioneazã un numãr de cel puþin 5 pieþe         f) verificarea periodicã a lacurilor cu descãrcare tip
agroalimentare. În localitãþile în care aceastã condiþie nu      sifon;
este îndeplinitã, autoritatea pieþei va fi denumitã            g) menþinerea, pe timpul iernii, a nivelului apei sub cel
”responsabil al pieþeiÒ.                       al pereurilor sau al construcþiilor hidrotehnice, pentru
  (7) Funcþionarea târgurilor, bâlciurilor ºi oboarelor va fi    evitarea deteriorãrii acestora datoritã fenomenului de îngheþ;
supravegheatã de cãtre primarul localitãþii pe al cãrei          h) întreþinerea luciului apei, curãþarea acesteia de
teritoriu sunt organizate acestea.                  plutitori, îndepãrtarea vegetaþiei subacvatice;
  (8) Pieþele vor fi dotate cu toate serviciile care          i) existenþa posturilor de prim ajutor;
faciliteazã desfãºurarea activitãþii în condiþii optime, conform     j) posibilitatea de a participa la acþiuni de salvare a
legilor în vigoare, dimensionate în funcþie de numãrul        persoanelor aflate în pericol de înec;
locurilor de vânzare ºi de tipul de piaþã.                k) exploatarea ºi întreþinerea patinoarelor formate pe
  (9) În oboare ºi în pieþe mixte, în plus faþã de         lacurile din dotare;
prevederile alin. (8), se vor asigura spaþii special amenajate      l) îndeplinirea formalitãþilor legale privind navigarea
pentru animalele suspecte de a fi bolnave ºi containere        ambarcaþiunilor, îmbarcarea personalului navigant ºi
ermetice, din oþel, pentru animalele moarte.             folosirea acestuia doar conform calificãrii pe care o
  (10) Salubrizarea pieþelor se va face zilnic ºi ori de      posedã;
câte ori este nevoie.                           m) dotarea ambarcaþiunilor conform normelor specifice
  (11) Boxele din hale, magazinele, unitãþile prestatoare      în vigoare;
de servicii din incinta pieþei pot fi date în administrare        n) existenþa ambarcaþiunilor pentru realizarea activitãþii
privatã, prin licitaþie publicã, pe bazã de contract conform     de agrement nautic;
legii.                                  o) expertizarea navelor la termenele prevãzute de lege;
  (12) Programul pieþei va fi stabilit ºi va fi afiºat vizibil în    p) repararea ambarcaþiunilor din dotare;
perimetrul administrativ al pieþei.                    q) paza patrimoniului din dotare.
  (13) Orice utilizator al pieþei va afiºa datele de          (5) Autoritãþile administraþiei publice vor amenaja
identificare a mãrfurilor, a preþurilor ºi a tarifelor practicate,  ºtranduri pe malurile râurilor, lacurilor sau ale mãrii,
la loc vizibil ºi pentru fiecare produs/serviciu comercializat.    asigurându-se respectarea urmãtoarelor condiþii:
  (14) Activitãþile de comerþ ºi de prestãri de servicii în       a) în amonte de ºtrand sã nu existe deversãri de ape
perimetrul pieþelor se vor desfãºura numai în spaþiile        uzate care sã influenþeze calitatea apei din zona ºtrandului;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

  b) la locul îmbãierii apa ºtrandului va fi feritã de riscul     e) panouri indicatoare: inscripþii amplasate pe imobile
poluãrii prin instituirea zonelor de protecþie sanitarã;       sau pe suporturi independente care avertizeazã apropierea
  c) pentru adâncimi pânã la 1,20 m panta de adâncime        de o zonã sau de un imobil unde se desfãºoarã o
va fi uniformã, respectând proporþia 1:10, iar pentru        activitate determinatã;
adâncimi mai mari, proporþia 1:3;                    f) publicitate temporarã: publicitate realizatã cu ocazia
  d) în zonele de scãldat trebuie sã se asigure minimum       unor evenimente, manifestaþii culturale sau sportive;
2,5 m2 luciu de apã/persoanã pentru o adâncime a apei          g) publicitate de avertizare: panouri sau alte mijloace de
de 1,20 m ºi cel puþin 6,25 m2 luciu de apã pentru o         atragere a atenþiei, prin care se semnaleazã lucrãrile
adâncime a apei mai mare de 1,20 m.                 publice efectuate.
  (6) Supravegherea, inspecþia sanitarã ºi controlul calitãþii     Condiþii de amplasare a afiºelor ºi panourilor publicitare
apei din zonele naturale utilizate pentru îmbãiere se fac de       Art. 36. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale au
autoritãþile responsabile, potrivit prevederilor legale.       obligaþia de a prevedea în cadrul planurilor de urbanism
  Administrarea ºi exploatarea bãilor ºi a WC-urilor publice    spaþii speciale amplasate pe domeniul public, destinate
  Art. 34. Ñ (1) Administrarea ºi exploatarea bãilor ºi a     exclusiv sau ºi activitãþii de publicitate.
WC-urilor publice se vor realiza cu respectarea legislaþiei       (2) Publicitatea prin afiºe ºi reclame se face în locuri
în vigoare specifice unitãþilor în care se presteazã servicii    speciale prevãzute de autoritãþile administraþiei publice,
pentru populaþie, denumite în continuare unitãþi.          amenajate sau neamenajate. Instituirea zonelor ºi locurilor
  (2) Unitãþile vor fi racordate la sistemele publice de      în care se face publicitate se stabileºte prin hotãrâre a
alimentare cu apã potabilã sau la surse proprii de apã        consiliului local.
care sã corespundã condiþiilor de calitate pentru apã          (3) Instalarea afiºelor ºi reclamelor este interzisã:
potabilã ºi vor fi dotate cu instalaþii interioare de alimentare     a) pe imobilele declarate monumente istorice sau
cu apã ºi de canalizare, conform normativelor în vigoare.      protejate prin hotãrâre a consiliului local;
  (3) Unitãþile vor fi racordate la sistemele publice de        b) în locurile declarate rezervaþii naturale;
canalizare a apelor uzate; în cazul în care nu existã          c) în parcurile din interiorul localitãþilor;
sistemul public de canalizare, unitãþile îºi vor prevedea        d) în toate celelalte locuri în care s-a interzis
instalaþii proprii pentru colectarea, tratarea ºi evacuarea     publicitatea prin hotãrâre a consiliului local;
apelor uzate astfel încât sã nu polueze solul, apele sau         e) în zonele de protecþie instituite în jurul monumentelor
aerul.                                istorice;
  (4) Instalaþiile interioare de distribuþie a apei potabile ºi    f) în zonele cu regim special de pazã ºi supraveghere;
de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardosealã ºi          g) pe arborii plantaþi în interiorul localitãþilor.
obiectele sanitare vor fi menþinute în permanentã stare de        (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) afiºele ºi
funcþionare, luându-se toate mãsurile necesare în acest       obiectele de publicitate destinate punerii în valoare a
sens.                                zonelor de interes public. Aceastã publicitate se face numai
  (5) Dezinsecþia profilacticã se va efectua periodic;       cu avizul autoritãþilor administraþiei publice locale, prin
intervalul maxim între douã dezinsecþii va fi de 3 luni.       hotãrâre a consiliului local.
  (6) Deratizarea profilacticã se va efectua periodic, la       (5) În cadrul zonelor de rezervaþii naturale ºi la o
intervale de maximum 6 luni.                     distanþã mai micã de 100 m în câmpul de vizibilitate al
  (7) Între operaþiunile periodice se vor aplica proceduri     monumentelor istorice, se pot crea zone restrânse de
de dezinsecþie ºi deratizare curente, de întreþinere, în       publicitate, dacã au ca scop punerea în valoare a
funcþie de prezenþa vectorilor.                   acestora.
                                    Firme
  (8) Numãrul maxim de persoane care vor utiliza
simultan baia nu va depãºi capacitatea proiectatã ºi           Art. 37. Ñ (1) Firmele se amplaseazã pe faþada
autorizatã sanitar. Suprafaþa încãperilor cu cãzi individuale    spaþiului pe care îl defineºte, în locuri special prevãzute
va fi de minimum 6 m 2 , iar cabina de duº va avea          sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural ºi
minimum 4 m2.                            constructiv.
                                     (2) Pe clãdirile de locuit având spaþii comerciale sau
  (9) WC-urile publice au dotarea specificã prevãzutã în      alte destinaþii, situate la parter, parter ºi mezanin, firmele
normele de proiectare.                        se vor amplasa numai pe faþadele corespunzãtoare acestor
  Administrarea ºi exploatarea spaþiilor publicitare        spaþii. În cazul clãdirilor de locuit prevãzute cu parapet plin
  Art. 35. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale    ºi continuu la balconul etajului I, se acceptã amplasarea
vor organiza în cadrul serviciilor publice de gospodãrie       firmelor pe acesta numai cu acordul proprietarilor ºi
comunalã compartimente specializate pentru organizarea ºi      locatarilor.
exploatarea locurilor publice de afiºaj ºi reclame, în care       (3) Firmele pentru activitãþi ce se desfãºoarã temporar
va fi angrenat personal din cadrul serviciilor de          într-un apartament de bloc se vor amplasa, numai cu
administrare a domeniului public.                  acordul proprietarilor, în zona accesului la scara respectivã
  (2) Amplasarea afiºelor ºi reclamelor publicitare se va     sau la nivelul parterului, dacã activitatea se desfãºoarã la
realiza pe baza autorizaþiei eliberate de autoritãþile        parter.
administraþiei publice.                         (4) Firmele amplasate în consolã (perpendicular pe
  (3) Pe domeniul public sau în locurile vizibile de pe      faþadã) se vor monta la înãlþimea minimã de 2,50 m de la
domeniul public se pot realiza urmãtoarele tipuri de         nivelul trotuarului. Faþã de planul faþadei (limita de
publicitate:                             proprietate a terenului) firmele vor putea ieºi în consolã
  a) publicitate neluminoasã: publicitate care se face prin    maximum 1,20 m, dar pãstrând o distanþã de minimum
afiºe sau panouri publicitare, inscripþii pe material textil;    1,00 m faþã de planul vertical ce trece prin bordura
  b) publicitate luminoasã: publicitate realizatã prin corpuri   carosabilului sau faþã de aliniamentul arborilor, dacã aceºtia
luminoase, afiºe sau panouri luminate printr-o sursã de       existã, pentru obiecte situate la mai puþin de 6,00 m
luminã amplasatã astfel încât sã asigure iluminarea afiºului,    înãlþime.
panoului ori corpului publicitar;                    (5) Copertinele pe care se inscripþioneazã o firmã vor fi
  c) publicitate pe vehicule: publicitate realizatã prin lipirea  amplasate ridicate de la nivelul trotuarului minimum 2,50 m
de afiºe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în      ºi vor ieºi din planul faþadei maximum 1,20 mÑ1,50 m; ele
scopuri publicitare;                         vor pãstra o distanþã de minimum 1,00 m faþã de planul
  d) firme: inscripþii amplasate pe imobile, avertizând      vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faþã de
asupra activitãþii care se desfãºoarã în imobil;           aliniamentul arborilor, dacã aceºtia existã.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                    15

  (6) În cazul clãdirilor prevãzute cu o incintã împrejmuitã,    (13) Se interzice amplasarea reclamelor sonore ºi
firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal paralel sau   luminoase care pot tulbura liniºtea publicã.
perpendicular faþã de acesta; distanþa faþã de elementele       (14) În pieþe urbane amplasarea panourilor publicitare
împrejmuirii va fi de minimum 15 cm.               se va face în baza unui proiect urbanistic avizat ºi aprobat
  Afiºe ºi panouri neluminate                  conform legii.
  Art. 38. Ñ (1) Reclama amplasatã pe faþada unui spaþiu      (15) La expirarea perioadei de utilizare a panourilor de
comercial va fi tratatã diferenþiat faþã de firmã prin culoare,  publicitate, afiºaj, expunere, beneficiarul va proceda la
formã sau dimensiune.                       eliberarea acestora conform clauzelor înscrise în autorizaþie.
  (2) Se pot amplasa reclame (de mari dimensiuni) pe        (16) Autoritãþile administraþiei publice locale vor urmãri
calcanele sau faþadele ºi pe terasele ori acoperiºurile      respectarea de cãtre beneficiar a termenelor de
clãdirilor proprietatea persoanelor fizice sau juridice numai   utilizare/eliberare a spaþiilor pentru publicitate, conform
cu acordul proprietarilor.                    clauzelor prevãzute în autorizaþia de utilizare.
                                   Panouri luminoase
  (3) Beneficiarul reclamei este responsabil, conform legii,
de siguranþa în exploatare a construcþiei (atât a reclamei,     Art. 39. Ñ (1) Firmele luminoase amplasate la mai
                                 puþin de 30 m de semnalizãrile rutiere nu vor folosi culorile
cât ºi a clãdirii pe care aceasta se amplaseazã).
                                 specifice acestora ºi nici luminã intermitentã.
  (4) Reclamele amplasate pe calcan (faþadã) sau terasã      (2) Conectarea firmelor ºi panourilor publicitare la
(acoperiº) se vor dimensiona în funcþie de elementele       reþeaua de iluminat public se face numai pe bazã de
arhitecturale ale construcþiei. Reclamele amplasate pe      contract cu deþinãtorii ºi furnizorii autorizaþi.
terase (acoperiºuri) nu vor depãºi înãlþimea de 3,00 m la      (3) În cazul reclamelor iluminate, reflectoarele se vor
construcþiile care au înãlþimea faþadei pânã la 15,00 m ºi    amplasa astfel încât sã asigure o iluminare uniformã ºi sã
vor fi de maximum 1/5 din înãlþimea faþadei, dar nu mai      nu deranjeze traficul auto ºi pietonal, fiind mascate de
mult de 6,00 m, în cazul construcþiilor mai înalte de 15,00 m.  elemente ale construcþiei sau reclamei. Partea cea mai
  (5) Se interzice amplasarea reclamelor pe:          coborâtã va fi de minimum 3,00 m de la nivelul trotuarului.
  a) clãdirile ce adãpostesc sedii ale autoritãþilor publice;   (4) Publicitatea luminoasã este interzisã în localitãþile cu
  b) gardurile cimitirelor, lãcaºurilor de cult ºi grãdinilor  mai puþin de 2.000 de locuitori.
publice;                               (5) Panourile luminate sau luminoase nu se pot
  c) copaci.                          amplasa în dreptul ferestrelor clãdirilor ºi nu pot depãºi
  (6) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe      suprafaþa pereþilor pe care se amplaseazã.
clãdirile instituþiilor de învãþãmânt, de culturã sau altele     Publicitate pe autovehicule
asemenea numai dacã reclama are legãturã cu obiectul de        Art. 40. Ñ (1) Suprafaþa de publicitate amplasatã pe un
activitate al instituþiei.                    vehicul nu va depãºi 16 m2.
  (7) Se interzice amplasarea ºi inscripþionarea de         (2) Staþionarea vehiculelor publicitare pe drumurile
reclame:                             publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este
                                 interzisã.
  a) pe pasaje rutiere subterane ºi supraterane;
                                   (3) Vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor
  b) pe stâlpi ce susþin semnalizãri rutiere sau de       circula în convoi mai mare de douã maºini ºi cu o vitezã
circulaþie;                            mai mare decât jumãtate din viteza admisibilã pe tronsonul
  c) pe carosabil;                       de stradã.
  d) în curbe cu vizibilitate redusã ºi în zone de conflict     (4) Vehiculele special echipate pentru publicitate vor
cu evenimente rutiere deosebite.                 putea fi puse în circulaþie doar dupã achitarea taxelor de
  (8) În zonele cu semnalizare rutierã ºi în apropierea     publicitate la serviciul specializat din cadrul primãriei.
intersecþiilor nu se vor folosi în alcãtuirea panourilor       (5) Circulaþia convoaielor este permisã numai cu ocazia
publicitare forma ºi dimensiunile indicatoarelor rutiere,     manifestãrilor speciale, cu avizul autoritãþilor locale. Acest
precum ºi culorile în combinaþii specifice semnalizãrilor     aviz are valabilitatea de o zi.
rutiere.                               Tãbliþe indicatoare ºi de orientare
  (9) Pe trotuar se pot amplasa lângã clãdire panouri        Art. 41. Ñ (1) Tãbliþele indicatoare permanente nu
mobile (pliante) autoportante, cu dimensiuni 0,50 x 0,90 m,    trebuie sã depãºeascã dimensiunea de 1,50 m x 1,00 m ºi
numai în cazul trotuarelor cu o lãþime mai mare de 5,00 m.    nu se poate amplasa un numãr mai mare de 4 tãbliþe cu
  (10) Publicitatea neluminoasã este interzis a se amplasa   acelaºi subiect în preajma monumentelor istorice sau când
pe suporturile existente care nu au fost destinate        avertizeazã asupra unor activitãþi utile în deplasare
publicitãþii, cum sunt:                      (hoteluri, restaurante, hanuri, parcãri, pensiuni, unitãþi
                                 comerciale). La mai puþin de 100 m de monumentele
  a) monumente ale naturii, arbori, stâlpi de          istorice pot fi amplasate douã tãbliþe indicatoare.
telecomunicaþii, electricitate, instalaþii de iluminat public,
                                   (2) Pentru semnalarea serviciilor de urgenþã sau a
instalaþii de semaforizare;
                                 serviciilor necesare în deplasare (ateliere auto, vulcanizare,
  b) pereþii locuinþelor ºi instituþiilor publice;       fabricare sau vânzare de produse) se pot amplasa douã
  c) garduri care nu sunt oarbe.                tãbliþe.
  (11) Publicitatea neluminoasã este interzisã direct pe sol    Obligaþiile autoritãþilor administraþiei publice locale
sau pe suporturi speciale în parcurile publice, în zonele      Art. 42. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale au
verzi ale localitãþilor, în zonele împãdurite care constituie   obligaþia de a prevedea în cadrul planurilor de urbanism
zone de agrement ºi în localitãþile cu mai puþin de        spaþii speciale amplasate pe domeniul public, destinate
10.000 locuitori, precum ºi în zonele urbane vizibile de pe    exclusiv sau ºi activitãþii de publicitate.
autostradã sau de pe un drum de legãturã.              (2) Autoritãþile administraþiei publice locale au obligaþia
  (12) Suprafaþa panoului de publicitate amplasat pe un     de a asigura accesul nediscriminatoriu la utilizarea locurilor
perete nu trebuie sã depãºeascã dimensiunea peretelui cu     stabilite prin planurile de urbanism tuturor celor care
mai mult de 25 cm. Panourile amplasate pe împrejmuirile      desfãºoarã activitate de publicitate ºi reclamã.
ºi palisadele ºantierelor pot depãºi înãlþimea acestora cu      (3) Atribuirea spaþiilor de publicitate se face anual, prin
cel mult o treime din înãlþimea panoului publicitar.       organizarea de licitaþii potrivit reglementãrilor legale în
Dimensiunea maximã a panourilor de publicitate se         vigoare.
stabileºte de autoritãþile administraþiei publice locale prin    (4) Autoritãþile locale vor stabili prin regulament aprobat
hotãrâre a consiliului local.                   de consiliul local taxele ºi tarifele datorate pentru spaþiile

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

de publicitate, cu respectarea cuantumului minim stabilit     publicitare ºi a documentaþiei tehnice întocmite conform
prin reglementãrile legale în vigoare.              legii.
  Obligaþiile operatorilor de publicitate              Art. 47. Ñ Autorizaþia de construire se elibereazã pe
  Art. 43. Ñ (1) Întreþinerea ºi repararea panourilor ºi     baza regulamentului local pentru alcãtuirea ºi amplasarea
reclamelor publicitare cade în sarcina operatorilor care au    firmelor ºi reclamelor publicitare, a certificatului de
în folosinþã spaþiile de publicitate. Etalarea de afiºe ºi    urbanism, a avizelor solicitate ºi a documentaþiei de
reclame care prezintã deteriorãri evidente ºi creeazã un     execuþie ºi cu achitarea taxelor conform legii.
aspect necorespunzãtor al spaþiilor de publicitate poate       Asanarea ºi amenajarea terenurilor mlãºtinoase din
duce la suspendarea contractului de folosire a spaþiului     perimetrul localitãþilor
publicitar atribuit.                         Art. 48. Ñ (1) Asanarea ºi amenajarea terenurilor
  (2) Operatorii de publicitate au obligaþia achitãrii taxei   mlãºtinoase din perimetrul localitãþilor se fac pe baza
de folosire a spaþiului publicitar începând cu data atribuirii  prevederilor planului de urbanism general al localitãþii.
contractului.                            (2) Pe baza amenajãrilor de acest tip vor sta studii de
  Avizare ºi autorizare                     specialitate ºi proiecte de execuþie, întocmite, prin grija
   Art. 44. Ñ (1) La eliberarea autorizaþiilor, autoritãþile  autoritãþii locale competente, de cãtre un proiectant
administraþiei publice locale vor respecta urmãtoarele      autorizat.
reglementãri legale:                         (3) Studiile de specialitate vor þine cont de mãrimea
   a) autorizaþia pentru reclamã se va elibera pe baza     zonelor mlãºtinoase, de cauza apariþiei acestora, indicând
existenþei autorizaþiei de construcþie a imobilului pe care se  soluþiile tehnice cele mai adecvate pentru eliminarea ºi
va amplasa reclama;                        îndepãrtarea apei în exces, inclusiv destinaþia terenurilor
   b) eliberarea autorizaþiilor pentru amplasarea reclamelor  asanate dupã executarea lucrãrilor prevãzute în studii.
pe clãdirile-monument cu valoare arhitecturalã sau          (4) Autoritatea administraþiei publice locale competentã
ambientalã se va face numai cu avizul Direcþiei          va urmãri asigurarea fondurilor pentru realizarea studiilor ºi
monumentelor istorice ºi muzee din cadrul Ministerului      a investiþiilor ce rezultã din proiectele întocmite pe baza
Culturii ºi Cultelor;                       studiilor.
   c) eliberarea autorizaþiilor pentru amplasarea reclamelor    (5) Autoritatea administraþiei publice locale competentã
pe faþade, terase, acoperiºuri se va face pe baza existenþei   va hotãrî modul de gestionare ºi de exploatare ºi
acordului scris al proprietarului;                întreþinere a construcþiilor ºi instalaþiilor care asigurã
   d) eliberarea autorizaþiilor pentru amplasarea reclamelor  asanarea perimetrelor mlãºtinoase, inclusiv mãsurile de
la sol se va face cu existenþa dovezii cã se respectã       valorificare a terenurilor rezultate.
normele privind circulaþia rutierã;                 (6) Întrucât mãsurile de exploatare ºi de întreþinere a
                                 construcþiilor ºi instalaþiilor de asanare ºi desecare a
   e) amplasarea reclamelor pe terenurile virane aflate pe   terenurilor mlãºtinoase depind de condiþiile locale ºi de
domeniul public al primãriei se va realiza doar pe baza      soluþiile tehnice stabilite de elaboratorii studiilor ºi
achitãrii unei taxe;                       proiectelor de specialitate, autoritãþile administraþiei publice
   f) bannerele se vor amplasa la o înãlþime de minimum     locale vor preciza ºi vor include aceste mãsuri în
5 m faþã de sol pentru a nu împiedica vizibilitatea        regulamentele proprii de organizare, funcþionare ºi
semnelor de circulaþie ºi vor fi ancorate de stâlpii stradali   exploatare a serviciilor publice de administrare a domeniului
numai cu avizul deþinãtorului acestora;              public ºi privat de interes local.
   g) nu se va aproba amplasarea bannerelor de-a lungul      Amenajarea cursurilor de apã ce traverseazã localitãþile
trotuarelor pentru a nu se împiedica vizibilitatea          Art. 49. Ñ (1) Amenajarea cursurilor de apã ce
construcþiilor valoroase din punct de vedere arhitectural.    traverseazã localitãþile, prin lucrãri de îndiguire, dirijare ºi
   (2) Sunt interzise executarea ºi montarea firmelor ºi    asigurare a scurgerii apei, se face pe baza prevederilor
reclamelor fãrã obþinerea în prealabil a autorizaþiei de     planului de urbanism general al localitãþii.
construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3      (2) La baza amenajãrilor de acest tip vor sta
lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii   prevederile planurilor generale de amenajare a bazinului
lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu modificãrile ºi    hidrografic de care aparþine cursul de apã ce face obiectul
completãrile ulterioare, ºi a Ordinului ministrului lucrãrilor  amenajãrii, plan ce se întocmeºte prin grija autoritãþilor de
publice ºi amenajãrii teritoriului nr. 91/1991 pentru       gospodãrire a apelor competente, precum ºi un studiu de
aprobarea formularelor, a procedurilor de autorizare ºi a     specialitate ºi un proiect de execuþie întocmite prin grija
conþinutului documentaþiilor prevãzute de Legea          autoritãþii publice locale competente, din care sã rezulte
nr. 50/1991.                           mãsurile concrete care se iau în interiorul sau în
   (3) Nu se elibereazã autorizaþie de construire pentru    extravilanul localitãþii pentru a pune în aplicare mãsurile
firme ºi reclame ce urmeazã sã se amplaseze pe          rezultate din aceste documente.
construcþii neautorizate sau pe construcþii la care au fost     (3) În cazul în care mãsurile rezultate implicã mai multe
fãcute intervenþii neautorizate conform legii.          comunitãþi locale distincte, studiile de specialitate ºi
   (4) Documentaþiile pe baza cãrora se vor emite        proiectele de execuþie se realizeazã prin grija autoritãþii
autorizaþii de construire vor fi întocmite de cãtre proiectanþi  administraþiei publice judeþene sau centrale, dupã caz.
(persoane fizice sau juridice) care au autorizaþie de        (4) Autoritãþile administraþiei publice locale judeþene sau
proiectare sau activitate de proiectare pe statut.        a municipiului Bucureºti, dupã caz, vor urmãri asigurarea
   (5) Amplasarea reclamelor pe terenurile virane aflate pe   fondurilor pentru realizarea studiilor ºi a investiþiilor
domeniul public al primãriei se va realiza doar pe baza      necesare ce rezultã din proiectele de execuþie întocmite pe
achitãrii unei taxe.                       baza studiilor.
  Metodologia de avizare ºi autorizare               (5) Studiile ºi proiectele de execuþie vor evidenþia
  Art. 45. Ñ Documentaþia cuprinzând grafica ºi         construcþiile ºi instalaþiile necesare pentru amenajarea
amplasarea firmelor ºi reclamelor se depune în vederea      cursului de apã, inclusiv eventualele folosinþe suplimentare
avizãrii la serviciul de specialitate din cadrul autoritãþii   ale cursului de apã ce face obiectul amenajãrii sau al
administraþiei publice locale.                  terenurilor ce pot fi valorificate în urma realizãrii amenajãrii
  Art. 46. Ñ Certificatul de urbanism se elibereazã de      cursului de apã menþionat.
cãtre serviciul de specialitate din cadrul autoritãþii        (6) Autoritatea administraþiei publice locale, judeþene sau
administraþiei publice locale, pe baza regulamentului local    a municipiului Bucureºti, dupã caz, va hotãrî modul de
pentru alcãtuirea ºi amplasarea firmelor ºi reclamelor      gestionare, de exploatare ºi de întreþinere a construcþiilor ºi

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                     17

instalaþiilor care asigurã amenajarea cursurilor de apã ce         b) luarea iniþiativelor ºi adoptarea hotãrârilor privitoare la
traverseazã localitatea/localitãþile.                  serviciile de administrare a domeniului public ºi privat;
  (7) Întrucât mãsurile de exploatare ºi de întreþinere a         c) exercitarea competenþelor ºi responsabilitãþilor ce le
construcþiilor ºi instalaþiilor de amenajare a cursurilor de      revin potrivit legislaþiei în vigoare, referitoare la serviciile de
apã ce traverseazã localitatea/localitãþile depind de          administrare a domeniului public ºi privat.
condiþiile locale ºi de soluþiile tehnice stabilite de           Art. 53. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale au în
elaboratorii studiilor ºi proiectelor de specialitate, autoritãþile   raport cu operatorii urmãtoarele drepturi:
administraþiei publice locale, prevãzute la alin. (4), vor         a) sã verifice, sã solicite refundamentarea ºi sã aprobe
preciza ºi include aceste mãsuri în regulamentele proprii        structura, nivelurile ºi ajustãrile preþurilor ºi tarifelor propuse
de organizare, funcþionare ºi exploatare a serviciilor publice     de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public
de administrare a domeniului public ºi privat de interes        ºi privat;
local.                                   b) sã sancþioneze operatorul în cazul în care acesta nu
                                    respectã indicatorii de performanþã ºi parametrii de eficienþã
             SECÞIUNEA a 4-a                la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii,
         Asigurarea iluminatului public            cu excepþia situaþiilor care nu se datoreazã operatorului de
                                    serviciu.
  Art. 50. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale        Art. 54. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale au
vor înfiinþa, vor organiza, vor exploata ºi vor întreþine        urmãtoarele obligaþii:
reþelele de iluminat public stradal ºi a iluminatului public        a) sã asigure un mediu de afaceri concurenþial ºi
pentru punerea în valoare a edificiilor publice,            transparent ºi sã asigure un tratament egal tuturor
monumentelor arhitecturale ºi de artã, a spaþiilor publice ºi      operaþiunilor;
peisagistice.                                b) sã asigure publicitatea ºi accesul liber la informaþiile
  (2) Serviciile de iluminat public se vor realiza pe toate      publice privind pregãtirea ofertelor ºi participarea la licitaþii;
cãile de circulaþie publicã din localitãþile urbane ºi rurale,       c) sã elaboreze ºi sã aprobe documentele necesare
cu respectarea principiilor ce guverneazã organizarea ºi        organizãrii ºi desfãºurãrii procedurilor de delegare a
funcþionarea serviciilor publice de gospodãrie comunalã.        gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public ºi
  (3) Serviciile de iluminat public vor respecta ºi vor        privat;
îndeplini, la nivelul comunitãþilor locale, în întregul lor,        d) sã aducã la cunoºtinþa publicã, în condiþiile legii,
indicatorii de performanþã aprobaþi prin hotãrâri ale          hotãrârile ºi dispoziþiile al cãror obiect îl constituie serviciile
consiliilor locale ale comunelor, oraºelor ºi municipiilor sau     de administrare a domeniului public ºi privat;
ale Consiliului General al Municipiului Bucureºti, dupã caz,        e) sã atribuie contractele de delegare a gestiunii
pe baza indicatorilor de performanþã din Regulamentul-         serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat, în
cadru de funcþionare a serviciilor de iluminat public.         conformitate cu procedurile legale;
  (4) Organizarea iluminatului public stradal ºi ornamental        f) sã respecte ºi sã îndeplineascã obligaþiile asumate
al localitãþilor în condiþii de eficienþã ºi siguranþã este de     prin contractele de delegare a gestiunii;
competenþa autoritãþilor administraþiei publice locale ºi se        g) sã achite contravaloarea prestaþiilor efectuate de
va realiza þinându-se seama, cu prioritate, de necesitãþile       operator, conform clauzelor contractuale;
comunitãþilor locale, de starea tehnicã ºi eficienþa            h) sã pãstreze confidenþialitatea, în condiþiile legii, a
sistemelor de iluminat public existente, precum ºi de          informaþiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât
standardele minimale privind iluminatul public, prevãzute de      cele publice.
normele interne ºi ale Uniunii Europene în acest domeniu.                   SECÞIUNEA a 2-a
  (5) Aprobarea strategiilor de dezvoltare/înfiinþare a
serviciilor de iluminat public ºi a programelor de dezvoltare             Drepturile ºi obligaþiile operatorului
a infrastructurii aferente, a regulamentelor ºi normelor          Art. 55. Ñ (1) Drepturile operatorilor serviciilor de
locale de organizare ºi funcþionare a serviciilor, a criteriilor    administrare a domeniului public ºi privat se înscriu în
ºi procedurilor de monitorizare ºi control al gestiunii         caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de
serviciilor de iluminat public constituie atribuþia exclusivã a     administrare a domeniului public ºi privat ºi în contractele
consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului      de delegare a gestiunii, urmãrindu-se asigurarea ºi
Bucureºti, dupã caz.                          menþinerea echilibrului contractual pe toatã durata de
                                    derulare a acestora.
             CAPITOLUL V                    (2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului
 Drepturile ºi obligaþiile autoritãþilor administraþiei publice     public ºi privat, indiferent de forma de organizare ºi/sau de
  locale, ale operatorilor ºi beneficiarilor de servicii       forma de proprietate, au calitatea de autoritate contractantã
    de administrare a domeniului public ºi privat          ºi au obligaþia de a efectua achiziþii publice potrivit
                                    reglementãrilor legale în vigoare.
                                      Art. 56. Ñ Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de
             SECÞIUNEA 1                  administrare a domeniului public ºi privat au urmãtoarele
Drepturile ºi obligaþiile autoritãþilor administraþiei publice locale  drepturi:
                                      a) sã încaseze contravaloarea serviciilor prestate,
  Art. 51. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale        corespunzãtor cantitãþii ºi calitãþii acestora;
acþioneazã în numele ºi în interesul comunitãþilor locale pe        b) sã propunã autoritãþilor administraþiei publice locale
care le reprezintã ºi rãspund faþã de acestea pentru:          ajustarea periodicã a preþurilor ºi a tarifelor, în funcþie de
  a) modul în care gestioneazã ºi administreazã            influenþele intervenite în costurile de operare;
infrastructura edilitar-urbanã a unitãþilor administrativ-         c) sã sisteze furnizarea/prestarea serviciilor de
teritoriale;                              administrare a domeniului public ºi privat cãtre utilizatorii
  b) modul în care organizeazã, coordoneazã ºi            care nu ºi-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv
controleazã serviciile de administrare a domeniului public ºi      majorãrile de întârziere, în cel mult 30 de zile
privat.                                 calendaristice de la data expirãrii termenului de platã.
  Art. 52. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale au      Reluarea furnizãrii/prestãrii serviciilor se va face în termen
urmãtoarele atribuþii:                         de maximum 3 zile lucrãtoare de la efectuarea plãþii,
  a) stabilirea strategiilor de dezvoltare ºi funcþionare a      cheltuielile aferente suspendãrii, respectiv reluãrii
serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat;       furnizãrii/prestãrii, fiind suportate de utilizator.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  18            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

   Art. 57. Ñ Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de    b) din bugetele de venituri ºi cheltuieli ale operatorilor,
administrare a domeniului public ºi privat au faþã de        dacã serviciile de administrare a domeniului public ºi privat
utilizatori urmãtoarele obligaþii:                 sunt organizate ºi se realizeazã prin delegare de gestiune.
   a) sã presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat     (3) În cazul finanþãrii potrivit alin. (2) lit. b), în funcþie
contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate   de natura ºi de specificul activitãþii edilitar-gospodãreºti
cu clauzele prevãzute în contract;                 desfãºurate/prestate ºi de modul de organizare ºi
   b) sã deserveascã toþi utilizatorii din aria de acoperire;   subordonare al operatorului, se pot acorda în completare
   c) sã respecte indicatorii de performanþã stabiliþi de     subvenþii de la bugetele locale.
autoritãþile administraþiei publice locale în caietele de sarcini    Art. 61. Ñ Cheltuielile curente pentru asigurarea
sau în contractele de delegare a gestiunii;             funcþionãrii propriu-zise a serviciilor de administrare a
   d) sã furnizeze autoritãþilor administraþiei publice locale  domeniului public ºi privat ºi efectuãrii/prestãrii activitãþilor
informaþiile solicitate ºi sã asigure accesul la toate       edilitar-gospodãreºti specifice acestora, respectiv pentru
informaþiile necesare verificãrii ºi evaluãrii funcþionãrii ºi   întreþinerea, reabilitarea ºi exploatarea infrastructurii
dezvoltãrii serviciilor, în conformitate cu clauzele        edilitar-urbane aferente, se asigurã prin încasarea de la
contractului de delegare a gestiunii ºi prevederile legale în    utilizatori, pe baza tarifelor, preþurilor sau taxelor legal
vigoare;                              aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea
   e) sã punã în aplicare metode performante de          serviciilor furnizate/prestate sau prin subvenþii de la bugetul
management, care sã conducã la reducerea costurilor de       local, cu respectarea urmãtoarelor condiþii:
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenþiale       a) organizarea ºi desfãºurarea pe principii ºi criterii
prevãzute de normele legale în vigoare pentru achiziþiile      comerciale ºi concurenþiale a activitãþii prestate;
publice de lucrãri, bunuri ºi servicii;                 b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
   f) sã asigure finanþarea pregãtirii ºi perfecþionãrii       c) reflectarea costului efectiv al furnizãrii/prestãrii
profesionale a propriilor salariaþi.                serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat în
                                  structura ºi nivelul tarifelor, ale preþului biletelor sau ale
            SECÞIUNEA a 3-a               taxelor locale practicate;
       Drepturile ºi obligaþiile utilizatorilor         d) ajustarea periodicã a preþurilor, tarifelor ºi taxelor;
                                    e) recuperarea integralã a cheltuielilor prin tarife, preþul
  Art. 58. Ñ Utilizatorii serviciilor de administrare a      biletelor sau prin taxele locale;
domeniului public ºi privat au urmãtoarele drepturi:          f) acoperirea prin tarife, preþul biletelor ºi prin taxele
  a) acces neîngrãdit la informaþiile publice privind       locale cel puþin a sumelor investite ºi a cheltuielilor
serviciile de administrare a domeniului public ºi privat;      curente de funcþionare ºi de întreþinere a serviciilor de
  b) garantarea accesului ºi dreptului de a beneficia de     administrare a domeniului public ºi privat;
serviciile de administrare a domeniului public ºi privat din      g) calcularea, înregistrarea ºi recuperarea uzurii fizice ºi
aria de acoperire a operatorului;                  morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii
  c) de a beneficia de prevederile hotãrârilor ºi deciziilor   edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preþ, tarif sau
cu privire la serviciile de administrare a domeniului public    taxã în cazul gestiunii directe ºi prin redevenþã în cazul
ºi privat;                             gestiunii delegate.
  d) de a contesta, în condiþiile legale, prevederile         Art. 62. Ñ (1) Finanþarea ºi realizarea investiþiilor
adoptate de consiliul local prin hotãrâri proprii.         aferente serviciilor de administrare a domeniului public ºi
  Art. 59. Ñ Utilizatorii serviciilor de administrare a      privat se fac cu respectarea legislaþiei în vigoare privind
domeniului public ºi privat au urmãtoarele obligaþii:        iniþierea, fundamentarea, promovarea ºi aprobarea
  a) sã respecte clauzele contractului de furnizare/prestare   investiþiilor publice, a legislaþiei privind achiziþiile publice de
ºi sã îºi achite obligaþiile de platã în conformitate cu      lucrãri, bunuri ºi servicii ºi cu respectarea dispoziþiilor
prevederile acestora;                        legale referitoare la calitatea ºi disciplina în construcþii,
  b) sã achite sumele reprezentând contravaloarea         urbanism ºi amenajarea teritoriului.
serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice      (2) Finanþarea lucrãrilor de investiþii se asigurã din
de la data emiterii facturii;                    urmãtoarele surse:
  c) sã plãteascã dobânzi ºi penalitãþi de întârziere egale      a) subvenþii de la bugetul local, în funcþie de natura ºi
cu cele stabilite pentru neplata obligaþiilor faþã de bugetul    de modul de organizare ºi funcþionare a serviciului de
de stat, în cazul în care contravin precizãrilor de la lit. b);   administrare a domeniului public ºi privat;
  d) sã respecte prevederile regulamentelor serviciilor de      b) credite bancare, interne sau externe, garantate de
administrare a domeniului public ºi privat, în caz contrar     autoritãþile administraþiei publice locale sau de Guvern;
fiind pasibili de a fi penalizaþi sau, în anumite cazuri, sã li     c) sprijin nerambursabil obþinut prin aranjamente
se sisteze serviciul prestat.                    bilaterale sau multilaterale;
                                    d) taxe speciale instituite în condiþiile legii;
            CAPITOLUL VI                   e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte
Finanþarea serviciilor de administrare a domeniului public     de parteneriat public-privat;
             ºi privat                   f) transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale
                                  pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de
  Art. 60. Ñ (1) În funcþie de natura activitãþii, serviciile   investiþii realizate cu sprijin financiar extern, la a cãror
de administrare a domeniului public ºi privat pot fi servicii    finanþare participã ºi Guvernul;
care desfãºoarã activitãþi de naturã economicã ºi care se        g) venituri proprii ale operatorului;
autofinanþeazã sau servicii care desfãºoarã activitãþi de        h) alte surse constituite potrivit legii.
naturã instituþional-administrativã ori socialã ºi care sunt      Art. 63. Ñ (1) În cazul gestiunii delegate contractele vor
finanþate prin alocaþii bugetare.                  prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte,
  (2) Finanþarea cheltuielilor curente de funcþionare ºi     autoritãþilor administraþiei publice locale ºi, pe de altã parte,
exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului       operatorilor în ceea ce priveºte finanþarea ºi realizarea
public ºi privat se asigurã astfel:                 obiectivelor, respectiv ale programelor de investiþii.
  a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele     (2) Investiþiile pentru reabilitarea, modernizarea ºi
locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale, dupã caz, dacã   dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizeazã
serviciile de administrare a domeniului public ºi privat sunt    din fonduri proprii ale operatorilor rãmân în proprietatea
gestionate direct de autoritãþile administraþiei publice locale;  acestora pe toatã durata contractului de delegare a

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                     19

gestiunii, dacã la încheierea contractului nu s-a convenit         c) asigurarea exploatãrii ºi întreþinerii eficiente a
altfel, ºi se vor amortiza de cãtre operator pe durata         bunurilor aparþinând domeniului public ºi privat al unitãþilor
contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va       administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a
preciza modul de repartiþie a bunurilor realizate la încetarea     domeniului public ºi privat.
din orice cauzã a contractului.                      Art. 66. Ñ (1) În cazul organizãrii ºi funcþionãrii
                                    serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat în
            CAPITOLUL VII
                                    modalitatea gestiunii delegate, autoritãþile administraþiei
           Preþuri, tarife ºi taxe             publice locale pot aproba finanþarea dezvoltãrii acestor
                                    servicii din bugetele locale numai dacã din studiile tehnico-
  Art. 64. Ñ (1) Nivelul preþurilor ºi/sau al tarifelor pentru    economice realizate de organisme independente rezultã cã
plata serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat    majoritatea utilizatorilor nu poate suporta majorarea tarifelor
se fundamenteazã pe baza costurilor de producþie ºi          ºi/sau a preþurilor corespunzãtor dezvoltãrilor propuse.
exploatare, a costurilor de întreþinere ºi reparaþii, a
amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active         (2) Pentru menþinerea echilibrului contractual orice
corporale ºi necorporale, a ratelor pentru restituirea         alocaþie bugetarã pentru dezvoltarea serviciilor de
creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate,     administrare a domeniului public ºi privat ºi/sau a
a obligaþiilor ce derivã din contractul de delegare a         infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobatã
gestiunii ºi include o cotã pentru crearea resurselor         de consiliile locale ºi de consiliile judeþene numai dacã
necesare dezvoltãrii ºi modernizãrii infrastructurii edilitar-     determinã o reducere, corespunzãtor alocaþiei acordate, a
urbane, precum ºi profitul operatorului.                tarifului/preþului ºi/sau o creºtere a calitãþii serviciilor,
  (2) Aprobarea preþurilor ºi/sau a tarifelor se face de       inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcþiune a
cãtre consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor       acestora.
municipiului Bucureºti, consiliile judeþene ºi/sau Consiliul
General al Muncipiului Bucureºti, dupã caz, cu avizul                     CAPITOLUL VIII
autoritãþilor de reglementare locale.                           Rãspunderi ºi sancþiuni
  (3) Cuantumul ºi regimul taxelor locale se stabilesc
anual prin hotãrâri ale consiliilor locale, consiliilor locale ale    Art. 67. Ñ (1) Încãlcarea dispoziþiilor prezentului
sectoarelor municipiului Bucureºti, consiliilor judeþene ºi/sau    regulament-cadru atrage rãspunderea disciplinarã, civilã,
ale Consiliului General al Municipiului Bucureºti, dupã caz,      contravenþionalã sau penalã, dupã caz.
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.             (2) Autoritãþile administraþiei publice locale au dreptul sã
  (4) Structura ºi nivelul preþurilor, tarifelor ºi taxelor vor fi  sancþioneze operatorul prestator de servicii de administrare
stabilite astfel încât:                        a domeniului public ºi privat în cazul în care acesta nu
  a) sã acopere costul efectiv al furnizãrii/prestãrii        furnizeazã/nu presteazã serviciile de administrare a
serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat;       domeniului public ºi privat la nivelul indicatorilor de calitate
  b) sã acopere cel puþin sumele investite ºi cheltuielile      ºi de eficienþã stabiliþi în contractul de delegare, prin:
curente de întreþinere ºi exploatare;                   a) aplicarea unor penalizãri corespunzãtoare prejudiciilor
  c) sã descurajeze consumul excesiv ºi risipa;           aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina
  d) sã încurajeze exploatarea eficientã a serviciilor de      operatorul sã remedieze deficienþele constatate. Penalizãrile
administrare a domeniului public ºi privat ºi protecþia        vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în
mediului;                               regulamentele serviciilor de administrare a domeniului
  e) sã încurajeze investiþiile de capital;             public ºi privat;
  f) sã respecte autonomia financiarã a operatorului.          b) revocarea hotãrârii prin care s-a aprobat delegarea
  (5) Metodologia de fundamentare a nivelului preþurilor ºi     de gestiune ºi rezilierea contractului de delegare a gestiunii
tarifelor, precum ºi cea de aprobare a acestora se vor         dacã timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constatã
stabili de consiliul local.                      încãlcarea repetatã a obligaþiilor contractuale.
  Art. 65. Ñ (1) Aplicarea de cãtre operatori a preþurilor
ºi tarifelor avizate ºi aprobate conform art. 64 alin. (2) este      (3) Sancþiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunicã
obligatorie.                              autoritãþii naþionale de reglementare.
  (2) Preþurile ºi tarifele avizate trebuie sã respecte         (4) În situaþiile prevãzute la alin. (2) lit. b) autoritãþile
urmãtoarele cerinþe:                          administraþiei publice locale pot solicita autoritãþii naþionale
  a) asigurarea furnizãrii/prestãrii serviciilor de administrare   de reglementare anularea licenþei de operare.
a domeniului public ºi privat la nivelurile de calitate ºi la
indicatorii de performanþã stabiliþi de consiliile locale prin                 CAPITOLUL IX
caietele de sarcini, regulamentele serviciilor ºi prin                    Dispoziþii finale
contractele de delegare a gestiunii, dupã caz;
  b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru      Art. 68. Ñ Regulamentele serviciilor de administrare a
serviciile de administrare a domeniului public ºi privat        domeniului public ºi privat vor fi supuse aprobãrii consiliilor
furnizate/prestate pe perioada angajatã ºi asigurarea unui       locale, consiliilor judeþene, respectiv Consiliului Local al
echilibru între riscurile ºi beneficiile asumate de pãrþile      Municipiului Bucureºti, ºi vor intra în vigoare la 30 de zile
contractante;                             de la aprobarea lor de cãtre acestea.

                                                               ANEXA Nr. 2

                       REGULAMENT-CADRU
     de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public ºi privat de interes local

             CAPITOLUL I                 îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor
              Generalitãþi                de administrare a domeniului public ºi privat de interes
                                    local.
  Art. 1. Ñ Prezentul regulament-cadru stabileºte cadrul        Art. 2. Ñ (1) Prevederile prezentului regulament-cadru
juridic unitar privind etapele ºi modalitãþile ce trebuie       de delegare a gestiunii se aplicã în toate cazurile în care

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

autoritãþile administraþiei publice locale hotãrãsc          dispoziþie autoritãþii contractante de cãtre ofertantul invitat
administrarea ºi gestionarea serviciilor de administrare a      sã încheie contractul de achiziþie publicã;
domeniului public ºi privat de interes local în sistemul         n) cãi de atac Ñ contestaþiile sau acþiunile în justiþie
gestiunii delegate.                          împotriva unor acte ori decizii invocate ca nelegale ºi prin
  (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a        care se solicitã:
gestiunii, consiliile locale ale comunelor, oraºelor,            i(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea,
municipiilor ºi sectoarelor municipiului Bucureºti, consiliile          modificarea sau anularea unui act, a unei decizii
judeþene ºi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureºti,           sau a unei proceduri aplicate de cãtre autoritatea
dupã caz, vor aproba în termen de 6 luni de la luarea              contractantã;
deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei        (ii) plata de despãgubiri ca urmare a unui act, a
propuneri formulate de un investitor interesat studiul de            unei decizii sau a unei proceduri aplicate de
oportunitate pentru fundamentarea ºi stabilirea soluþiilor            autoritatea contractantã.
optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum ºi                     CAPITOLUL III
documentaþia de delegare a gestiunii. În cazul în care
pãrþile convin ca studiul de oportunitate sã fie întocmit de              Iniþierea delegãrii gestiunii
o firmã de consultanþã independentã, costul acestuia va fi       A. OPORTUNITATEA DELEGÃRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE
suportat de investitorul interesat.                  ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ªI PRIVAT
  (3) Delegarea gestiunii poate fi fãcutã numai cãtre           Art. 4. Ñ Autoritatea administraþiei publice locale
operatori atestaþi ºi autorizaþi în condiþiile legii.         competentã, în calitate de concedent, poate iniþia procedura
                                   de încredinþare a serviciului de administrare a domeniului
             CAPITOLUL II                 public ºi privat prin întocmirea documentelor necesare
              Definiþii                 pentru organizarea licitaþiei, urmând ca ulterior sã se
                                   încheie contractul de delegare a gestiunii cu câºtigãtorul
  Art. 3. Ñ În sensul prezentului regulament-cadru se        licitaþiei.
definesc urmãtorii termeni:                        Art. 5. Ñ Iniþierea delegãrii de gestiune are la bazã un
  a) contract de administrare a domeniului public ºi privat Ñ    studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija
contract încheiat în formã scrisã între autoritatea          autoritãþii administraþiei publice locale competente, care va
contractantã ºi contractant;                     cuprinde, în principal, urmãtoarele elemente:
  b) contractant Ñ ofertantul cãruia i se atribuie contractul      a) descrierea activitãþii pentru care se face delegarea de
de administrare a domeniului public ºi privat în urma         gestiune;
aplicãrii uneia dintre procedurile prevãzute în prezentul         b) motivele de ordin economic, financiar, social ºi de
regulament-cadru;                           mediu, care justificã realizarea serviciului;
  c) asociaþie contractantã Ñ asociaþia constituitã prin         c) investiþiile necesare pentru modernizare sau
convenþie civilã între douã sau mai multe autoritãþi         extindere;
contractante, fãrã a se constitui o nouã persoanã juridicã,        d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de
în scopul atribuirii în comun a unui contract de           administrare a domeniului public ºi privat;
administrare a domeniului public ºi privat;                e) durata estimatã a contractului;
  d) fonduri publice Ñ sume alocate de la bugetul de           f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de
stat, bugetele locale, precum ºi împrumuturi interne         încheiere a contractului.
contractate de autoritãþi ale administraþiei publice locale;        Art. 6. Ñ Studiul de oportunitate va fi aprobat prin
  e) candidat Ñ oricare operator/prestator, persoanã fizicã     hotãrâre a consiliului local competent.
sau juridicã, care solicitã invitaþie de participare la o licitaþie   B. SPECIFICAÞII TEHNICE
restrânsã sau la o negociere competitivã;                Caietul de sarcini
  f) ofertant Ñ oricare operator/prestator, persoanã fizicã       Art. 7. Ñ (1) Caietul de sarcini va cuprinde condiþiile
sau juridicã, care a depus ofertã;                  minime privind desfãºurarea licitaþiei pentru delegarea de
  g) concurent Ñ oricare operator/prestator, persoanã        gestiune prin concesiune. Conþinutul caietului de sarcini se
fizicã sau juridicã, care a depus soluþie la un concurs de      aprobã prin hotãrâre a consiliului local, împreunã cu studiul
soluþii;                               de oportunitate.
  h) ofertã Ñ documentaþie care cuprinde propunerea           (2) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de cãtre
tehnicã ºi propunerea financiarã;                   autoritatea administraþiei publice locale la sediul sãu ºi/sau
  i) propunere tehnicã Ñ document al ofertei, elaborat pe
                                   în alte locuri stabilite de cãtre aceasta ºi prevãzute în
                                   anunþul publicitar. Preþul caietului de sarcini se stabileºte
baza cerinþelor din caietul de sarcini stabilite de autoritatea    de cãtre autoritatea administraþiei publice locale.
contractantã;                               (3) Caietul de sarcini va cuprinde în mod obligatoriu:
  j) propunere financiarã Ñ document al ofertei prin care        a) condiþiile de exploatare a serviciilor de administrare a
se furnizeazã informaþiile cerute prin documentaþia pentru      domeniului public ºi privat, obiectivele de ordin economic,
elaborarea ºi prezentarea ofertei cu privire la preþ, tarif ºi    financiar ºi de mediu urmãrite de autoritatea administraþiei
la alte condiþii financiare ºi comerciale;              publice locale privind exploatarea eficace a acestor servicii;
  k) specificaþii tehnice Ñ cerinþe de naturã tehnicã ale        b) sarcinile autoritãþilor administraþiei publice locale ºi
autoritãþii contractante, care definesc caracteristici ale unui    ale operatorului în ceea ce priveºte realizarea serviciilor de
set de servicii sau lucrãri ºi care permit fiecãrui serviciu     administrare a domeniului public ºi privat;
sau lucrãri sã fie descrisã în mod obiectiv într-o astfel de       c) clauzele financiare ºi de asigurãri;
manierã încât sã corespundã acelei necesitãþi care este în        d) regimul bunurilor utilizate de operator în derularea
intenþia autoritãþii contractante;                  serviciului;
  l) garanþie pentru participare Ñ depozit valoric, titluri de     e) obligaþiile privind protecþia mediului, a sãnãtãþii
credit sau alte forme de garanþie acceptate de cãtre         publice ºi de siguranþã în exploatare, stabilite conform
autoritatea contractantã, puse la dispoziþie autoritãþii       legislaþiei în vigoare;
contractante de cãtre ofertant înainte de deschiderea           f) datele necesare identificãrii exacte a serviciului ce
ofertei;                               face obiectul delegãrii de gestiune, care rezultã din
  m) garanþie de bunã execuþie a contractului Ñ depozit       fundamentarea tehnico-economicã prevãzutã în studiul de
valoric, titluri de credit sau alte forme de garanþie         oportunitate, precum ºi aria în care se desfãºoarã
acceptate de cãtre autoritatea contractantã, puse la         activitatea;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                 21

  g) obligativitatea funcþionãrii serviciilor de administrare a    (2) În cazul procedurii licitaþiei publice deschise, este
domeniului public ºi privat delegate în regim de continuitate    obligatoriu sã se publice în Monitorul Oficial al României,
ºi de permanenþã, în condiþiile îndeplinirii indicatorilor de    Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaþie naþionalã,
performanþã;                            într-unul de circulaþie localã, precum ºi pe pagina de
  h) interdicþia subdelegãrii de gestiune a serviciului de    Internet anunþul licitaþiei publice deschise, care va conþine
administrare a domeniului public ºi privat, fãrã acordul      în mod obligatoriu:
autoritãþii administraþiei publice locale;                a) denumirea ºi sediul autoritãþii administraþiei publice
  i) durata pentru care se face delegarea de gestiune;      care scoate la licitaþie serviciul;
  j) condiþii impuse de natura bunurilor ºi serviciilor ce fac     b) serviciul public la care se referã delegarea gestiunii
obiectul delegãrii de gestiune, cum sunt: condiþii de        ºi durata delegãrii;
exploatare în siguranþã, condiþii privind folosirea ºi          c) locul de unde poate fi achiziþionat, contra cost,
conservarea patrimoniului public încredinþat prin delegarea     caietul de sarcini;
de gestiune, condiþiile privind protecþia mediului, condiþiile      d) obiectivele pe care ºi le propune autoritatea
privind protecþia muncii, condiþiile impuse de organele de     administraþiei publice;
sãnãtate publicã, condiþiile impuse de acordurile ºi           e) actele cerute ofertanþilor pentru dovedirea experienþei
convenþiile internaþionale la care România este parte,       tehnice ºi manageriale în gestionarea unor sisteme
condiþiile de adaptare treptatã la normele Uniunii Europene;    similare, a bonitãþii ºi capabilitãþii financiare de a rãspunde
  k) cuantumul garanþiilor ce urmeazã a fi depuse de       la cerinþele specifice prevãzute în caietul de sarcini, inclusiv
cãtre operator în conformitate cu legislaþia în vigoare;      cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de
  l) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare   administrator al operatorului;
de gestiune;                               f) data ºi locul de primire a ofertelor;
  m) în cazul serviciilor de administrare a domeniului
                                     g) durata în care ofertanþii rãmân angajaþi prin termenii
public ºi privat existente, clauze referitoare la personalul
                                  ofertelor lor;
angajat ºi la protecþia socialã;
  n) modalitãþi de transfer al activitãþii de la operatorul      h) data, ora ºi locul de deschidere a ofertelor.
existent;                                (3) Anunþul privind organizarea licitaþiei se va afiºa ºi la
  o) controlul exercitat de concedent ºi cerinþele de       sediul autoritãþii administraþiei publice locale competente,
raportare.                             precum ºi la locul unde urmeazã sã se desfãºoare
  Investiþii necesare realizãrii serviciului            activitatea serviciilor de administrare a domeniului public ºi
  Art. 8. Ñ (1) Investiþiile efectuate de operator pentru     privat propus spre concesionare.
reabilitarea, modernizarea ºi dezvoltarea serviciului de         Art. 11. Ñ În cazul în care se aplicã procedura prin
administrare a domeniului public ºi privat se vor amortiza     negociere competitivã, autoritatea contractantã nu are
de cãtre operatorul de servicii de administrare a domeniului    obligaþia de a transmite spre publicare un anunþ de
public ºi privat pe durata contractului de delegare a        participare în urmãtoarele cazuri:
gestiunii sau vor face obiectul unor contracte separate.         a) atunci când, în urma aplicãrii unei proceduri prin
  (2) Investiþiile strãine în sistemele publice de         licitaþie deschisã sau restrânsã, nu a fost prezentatã nici o
administrare a domeniului public ºi privat beneficiazã de      ofertã;
toate facilitãþile legale în vigoare în momentul încheierii       b) atunci când, în urma aplicãrii unei proceduri prin
tranzacþiei. Facilitãþile obþinute vor fi prevãzute în contractul  licitaþie deschisã sau restrânsã, au fost respinse toate
de delegare a gestiunii ºi vor fi valabile pe perioada       ofertele prezentate ºi numai dacã autoritatea contractantã
stabilitã la încheierea acestuia. În situaþia obþinerii de cãtre  transmite invitaþie de participare cel puþin tuturor ofertanþilor
investitor a unor facilitãþi ulterioare, contractul de delegare   care au fost calificaþi în cadrul procedurii iniþiale;
a gestiunii va fi modificat în mod corespunzãtor.            c) atunci când, ca urmare a organizãrii unui concurs de
  (3) Investiþiile care se realizeazã din fonduri proprii ale   soluþii, trebuie sã atribuie contractul de administrare a
investitorilor rãmân în proprietatea acestora pe toatã durata    domeniului public unuia dintre concurenþii câºtigãtori ai
contractului, dacã nu s-a convenit altfel la încheierea       concursului respectiv.
acestuia; în contractul de delegare a gestiunii se va
menþiona modul de repartiþie a acestor bunuri la încetarea                CAPITOLUL IV
din orice cauzã a acestuia.                        Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de
  Finanþarea investiþiilor                         administrare a domeniului public ºi privat
  Art. 9. Ñ (1) Finanþarea lucrãrilor se asigurã din
urmãtoarele surse:                           A. PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE
  a) venituri proprii ale operatorului ºi subvenþii de la     ACHIZIÞIE PUBLICÃ
bugetul local, conform obligaþiilor din contractul de delegare     Art. 12. Ñ (1) Autoritatea contractantã are obligaþia de
a gestiunii;                            a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea
  b) credite bancare garantate de cãtre autoritãþile       unui contract de achiziþie publicã:
administraþiei publice locale sau de cãtre stat;            a) licitaþie publicã deschisã, respectiv procedura prin
  c) sprijin nerambursabil obþinut prin aranjamente        care orice operator/prestator interesat are dreptul de a
bilaterale sau multilaterale;                    depune ofertã;
  d) taxe speciale instituite potrivit legii;            b) licitaþie publicã restrânsã, respectiv procedura care se
  e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte   desfãºoarã în douã etape distincte ºi prin care numai
de parteneriat public-privat;                    candidaþii selectaþi de cãtre autoritatea contractantã în
  f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare   prima etapã sunt invitaþi sã depunã oferte;
la cofinanþarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar      c) negociere directã, care poate fi:
extern, precum ºi a unor programe de urgenþã sau cu            (i) negociere cu o singurã sursã, în cazul
caracter social;                             operatorilor/prestatorilor cu capital al unitãþilor
  g) alte surse.                            administrativ-teritoriale, înfiinþaþi de autoritãþile
  C. ANUNÞUL PUBLICITAR                         administraþiei publice locale sau rezultaþi ca urmare a
  Art. 10. Ñ (1) Dupã aprobarea caietului de sarcini,          reorganizãrii administrative a serviciilor de
autoritatea administraþiei publice locale competentã va          administrare a domeniului public ºi privat, respectiv
proceda la publicarea anunþului privind organizarea licitaþiei.      procedura prin care autoritatea contractantã se

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  22            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

consultã ºi negociazã clauzele contractuale, inclusiv preþul,      Ñ serviciile/lucrãrile suplimentare nu pot fi separate, din
cu un singur operator/prestator;                  punct de vedere tehnic ºi economic, de contractul iniþial,
    (ii) negociere competitivã, respectiv procedura prin    întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autoritãþii
    care autoritatea contractantã se consultã ºi negociazã   contractante sau, deºi separabile de contractul iniþial, sunt
    clauzele contractuale, exclusiv preþul, cu mai mulþi    strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
    operatori/prestatori.                      Ñ valoarea estimatã a noului contract nu trebuie sã
   (2) Autoritatea contractantã are dreptul de a organiza    depãºeascã 50% din valoarea actualizatã a contractului de
un concurs de soluþii, respectiv o procedurã care permite     servicii de administrare a domeniului public ºi privat,
acesteia sã achiziþioneze, în domeniul administrãrii        respectiv a contractului de lucrãri, atribuit iniþial;
domeniului public ºi privat, un plan sau un proiect, prin        d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii,
selectarea acestuia pe baze concurenþiale de cãtre un juriu,    autoritatea contractantã îºi propune sã achiziþioneze noi
cu sau fãrã acordarea de premii concurentului/concurenþilor    servicii, care sunt similare serviciilor achiziþionate prin
câºtigãtor/câºtigãtori. Concursul de soluþii poate fi o
                                  contractul atribuit iniþial, ºi numai dacã se respectã, în mod
procedurã independentã sau parte a unei proceduri care
conduce la atribuirea unui contract de achiziþie publicã.     cumulativ, urmãtoarele condiþii:
   Art. 13. Ñ Contractele de achiziþie publicã se atribuie      Ñ noile servicii sunt în conformitate cu cerinþele din
de regulã prin aplicarea procedurilor de licitaþie deschisã    caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului
sau restrânsã.                           iniþial, iar aceastã atribuire s-a realizat prin procedura de
   Art. 14. Ñ (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a   licitaþie deschisã sau prin procedura de licitaþie restrânsã;
aplica procedura de negociere competitivã numai în           Ñ în anunþul de participare pentru atribuirea contractului
urmãtoarele cazuri:                        iniþial de servicii de administrare a domeniului public ºi
   a) atunci când, în urma aplicãrii unei proceduri de      privat s-a precizat cã pentru achiziþionarea ulterioarã de
licitaþie deschisã sau restrânsã, nu a fost primitã nici o     servicii similare se va putea aplica procedura de negociere
ofertã sau nici o ofertã corespunzãtoare ºi numai dacã       cu o singurã sursã;
autoritatea contractantã, dupã consultarea ºi negocierea cu       Ñ valoarea estimatã a contractului iniþial de servicii de
furnizorii, executanþii sau prestatorii, nu modificã substanþial  administrare a domeniului public ºi privat s-a determinat
cerinþele prevãzute iniþial în documentaþia pentru elaborarea   inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv
ºi prezentarea ofertei;                      a lucrãrilor similare ce se vor achiziþiona ulterior;
   b) în situaþii excepþionale, temeinic motivate, atunci când    Ñ autoritatea contractantã achiziþioneazã astfel de
autoritatea contractantã îºi propune sã dobândeascã servicii    servicii într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea
sau lucrãri care nu permit o estimare iniþialã a valorii      contractului iniþial;
contractului de achiziþie publicã datoritã naturii serviciilor
sau lucrãrilor respective ori datoritã riscurilor pe care le      e) atunci când, ca urmare a organizãrii unui concurs de
implicã prestarea sau execuþia acestora;              soluþii, trebuie sã se atribuie contractul de achiziþie publicã
   c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantã  concurentului câºtigãtor al concursului respectiv.
îºi propune sã le dobândeascã sunt de aºa naturã încât         Art. 16. Ñ Autoritatea contractantã are dreptul de a
caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care    aplica procedura de cerere de ofertã numai în cazul în
o impune atribuirea unui contract de achiziþie publicã prin    care valoarea estimatã, fãrã T.V.A., a contractului de
licitaþie deschisã sau restrânsã;                 achiziþie publicã este mai micã decât echivalentul în lei al
   d) atunci când, în urma organizãrii unui concurs de      urmãtoarelor praguri:
soluþii, existã mai mulþi câºtigãtori ai concursului respectiv     a) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;
ºi numai dacã autoritatea contractantã transmite invitaþie de      b) pentru contractul de lucrãri: 100.000 euro.
participare tuturor concurenþilor câºtigãtori ai concursului      Art. 17. Ñ Indiferent de procedura aplicatã, autoritatea
respectiv.                             contractantã are obligaþia sã asigure respectarea principiilor
   (2) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), autoritãþile  liberei concurenþe, transparenþei, tratamentului egal ºi
contractante au dreptul de a aplica procedura de negociere     confidenþialitãþii în relaþia cu furnizorii, executanþii sau
competitivã, fãrã restricþii, în cazul în care finanþarea     prestatorii interesaþi sã participe la procedura pentru
contractului de achiziþie publicã nu implicã utilizarea de     atribuirea contractului de achiziþie publicã.
fonduri publice.
   Art. 15. Ñ Autoritatea contractantã are dreptul de a        Art. 18. Ñ (1) Autoritatea contractantã are obligaþia de
aplica procedura de negociere cu o singurã sursã numai în     a estima valoarea contractului de achiziþie publicã prin
urmãtoarele cazuri:                        luarea în considerare a duratei contractului ºi a tuturor
   a) atunci când lucrãrile sau serviciile pot fi executate   costurilor implicate pentru îndeplinirea acestuia.
sau prestate doar de un singur contractant, din motive de        (2) Autoritatea contractantã nu are dreptul de a diviza
naturã tehnicã sau din motive legate de protecþia unui       contractul de achiziþie publicã în mai multe contracte
drept de exclusivitate asupra acestora;              distincte de valoare mai micã, în scopul de a evita
   b) atunci când autoritatea contractantã îºi propune sã    aplicarea procedurilor de licitaþie deschisã sau restrânsã.
utilizeze echipamente ºi instalaþii achiziþionate anterior de la   B. SELECÞIA OPERATORILOR
un anumit operator/prestator, care a mai executat serviciul      Art. 19. Ñ Operatorii/prestatorii de servicii de
pentru care se face delegarea, în cadrul unui contract       administrare a domeniului public ºi privat care solicitã
anterior. Autoritatea contractantã are dreptul de a aplica     obþinerea unui contract de operare trebuie sã îndeplineascã
aceastã procedurã numai într-un interval de cel mult 3 ani     condiþiile minime de eligibilitate, ºi anume:
de la atribuirea contractului de delegare iniþial;          a) sã fie înregistraþi la registrul comerþului;
   c) atunci când autoritatea contractantã îºi propune sã
achiziþioneze servicii suplimentare sau lucrãri suplimentare,     b) sã prezinte certificate constatatoare privind
care, deºi nu au fost incluse în contractul de servicii de     îndeplinirea obligaþiilor exigibile de platã a impozitelor ºi
administrare a domeniului public ºi privat, respectiv în      taxelor cãtre stat, inclusiv cele locale, precum ºi a
contractul de lucrãri, atribuit anterior unui contractant, au   contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat;
devenit, ca urmare a unor situaþii neprevãzute, necesare       c) sã prezinte documente din care sã rezulte
pentru finalizarea contractului în cauzã, ºi numai dacã se     apartenenþa la asociaþii profesionale;
respectã, în mod cumulativ, urmãtoarele condiþii:           d) sã fie atestaþi pentru activitatea pe care solicitã sã o
   Ñ atribuirea sã fie fãcutã aceluiaºi contractant;       presteze.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                    23

  Art. 20. Ñ (1) Autoritatea contractantã stabileºte         B. COMISIA DE LICITAÞIE
condiþiile minime de eligibilitate pe care operatorii/prestatorii    Art. 23. Ñ (1) Autoritatea contractantã are obligaþia de
trebuie sã le îndeplineascã pentru participare la licitaþie.    a constitui, o datã cu iniþierea aplicãrii procedurii pentru
  (2) Documentaþiile depuse pentru participarea la licitaþie   atribuirea contractului, o comisie de evaluare formatã din
trebuie sã cuprindã toate informaþiile din care sã rezulte     5 membri specialiºti în domeniul achiziþiei respective, care
îndeplinirea condiþiilor minime de eligibilitate cerute de     pot fi atât angajaþi permanenþi ai autoritãþii contractante sau
autoritatea contractantã, corespunzãtoare serviciului pentru    consultanþi externi angajaþi de autoritatea contractantã,
care se organizeazã licitaþia.                   precum ºi un specialist în domeniul conformitãþii procedurii
  (3) Informaþiile economice ºi financiare trebuie sã       de atribuire a contractului cu prevederile normelor Uniunii
cuprindã date din care sã reiasã dacã operatorul are        Europene în domeniu.
mijloacele financiare minime cerute de prestarea serviciului      (2) Autoritatea contractantã desemneazã preºedintele
de administrare a domeniului public ºi privat, garanþiile pe    comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.
care acesta le prezintã, profiturile realizate de            Art. 24. Ñ (1) Pe parcursul desfãºurãrii activitãþii de
operator/prestator în perioada de 3 ani anterioarã         evaluare membrii comisiei au obligaþia de a pãstra
desfãºurãrii licitaþiei.                      confidenþialitatea asupra conþinutului ofertelor, precum ºi
                                  asupra    oricãror  alte   informaþii  prezentate   de
  (4) Informaþiile asupra capacitãþii profesionale ºi tehnice   candidaþi/ofertanþi, a cãror dezvãluire ar putea aduce
trebuie sã cuprindã date privind pregãtirea profesionalã a     atingere dreptului acestora de a-ºi proteja proprietatea
personalului angajat ºi a experienþei în domeniul          intelectualã sau secretele comerciale.
administrãrii domeniului public.                    (2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a
  (5) Informaþiile asupra capacitãþii tehnice trebuie sã     dezvãlui candidaþilor/ofertanþilor sau altor persoane
cuprindã date referitoare la utilajele folosite, echipamente ºi   neimplicate oficial în procedura de achiziþie publicã
la serviciile de întreþinere a acestora.              informaþii suplimentare legate de activitatea de evaluare,
  (6) Informaþiile privind calitatea prestãrii serviciului de   pânã când nu a fost comunicat rezultatul aplicãrii procedurii
administrare a domeniului public ºi privat trebuie sã        pentru atribuirea contractului de achiziþie publicã.
cuprindã date cu privire la mãsurile de asigurare a calitãþii      Art. 25. Ñ (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaþia
acestuia.                              de a semna pe propria rãspundere o declaraþie de
  (7) Informaþiile privind execuþia anterioarã a unor servicii  confidenþialitate ºi imparþialitate prin care se angajeazã sã
similare vor cuprinde ºi recomandãri din partea autoritãþilor    respecte prevederile art. 24 ºi prin care confirmã totodatã
pentru care operatorul/prestatorul a executat aceste servicii.   cã nu se aflã în nici una dintre situaþiile urmãtoare:
  (8) Autoritatea contractantã are dreptul de a solicita ºi      a) este soþ sau rudã pânã la gradul al treilea inclusiv
alte informaþii pe care le considerã necesare pentru        ori afin pânã la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre
edificare asupra capacitãþii tehnice ºi financiare a        ofertanþi/candidaþi;
operatorilor/prestatorilor.                       b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncã sau de
  Art. 21. Ñ În cazul parteneriatului între doi sau mai      colaborare cu unul dintre ofertanþi/candidaþi sau a fãcut
mulþi operatori care doresc sã contracteze serviciul de       parte din consiliul de administraþie ori din orice alt organ
administrare a domeniului public ºi privat, fiecare partener    de conducere sau de administraþie al acestora;
este obligat sã îndeplineascã condiþiile cerute de autoritatea     c) deþine pãrþi sociale sau acþiuni din capitalul social
contractantã pentru selecþie.                    subscris al unuia dintre ofertanþi/candidaþi.
                                    (2) Declaraþia prevãzutã la alin. (1) trebuie semnatã
           CAPITOLUL V                  înainte de ºedinþa de deschidere a ofertelor sau, în cazul
 Atribuirea contractului de operare/prestare a serviciului     procedurii de licitaþie restrânsã sau negociere competitivã,
   de administrare a domeniului public ºi privat         înainte de ºedinþa de deschidere a documentelor de
                                  calificare transmise de candidaþi împreunã cu scrisoarea de
  A. ORGANIZAREA ªI    DESFêURAREA    PROCEDURII   DE  interes.
DELEGARE A GESTIUNII                          (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaþi în
  Art. 22. Ð (1) Instrucþiunile privind organizarea ºi      comisia de evaluare constatã cã se aflã în una sau mai
desfãºurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului     multe dintre situaþiile prevãzute la alin. (1), acesta are
de administrare a domeniului public ºi privat vor fi        obligaþia de a solicita de îndatã înlocuirea sa din
elaborate ºi aprobate de autoritatea administraþiei publice     componenþa comisiei respective cu o altã persoanã.
                                    C. DEPUNEREA OFERTELOR
locale competentã ºi vor fi puse la dispoziþie celor
interesaþi, o datã cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul      Art. 26. Ñ (1) Ofertele vor fi redactate în limba românã.
acesteia ºi/sau la locul prevãzut în anunþul publicitar.         (2) Ofertele se depun la locul precizat în anunþul
                                  publicitar, în douã plicuri închise ºi sigilate, unul exterior ºi
  (2) Instrucþiunile privind organizarea ºi desfãºurarea
                                  unul interior, cu respectarea condiþiilor ºi a termenelor
procedurii de delegare a gestiunii serviciului de
                                  prevãzute la alin. (3) ºi a termenelor prevãzute la alin. (3)
administrare a domeniului public ºi privat vor trebui sã
                                  ºi (4). Ofertele conþinând cele douã plicuri vor fi
cuprindã cel puþin urmãtoarele informaþii:
                                  înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special,
  a) datele de identificare a autoritãþii contractante      þinut de autoritatea administraþiei publice locale competentã.
(denumirea, sediul, codul fiscal, numãrul de telefon, telex,       (3) Ofertele vor îndeplini urmãtoarele condiþii:
fax, e-mail);                              a) plicul exterior trebuie sã conþinã acte prin care se
  b) date pentru definirea serviciului (natura ºi calitatea    dovedeºte cumpãrarea caietului de sarcini;
serviciului ce se deleagã, aria de desfãºurare a serviciului,      b) fiecare participant poate depune doar o singurã
perioade de desfãºurare);                      ofertã;
  c) date economico-financiare (surse de finanþare,          c) ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, în
obligaþii financiare ºi taxe);                   registrul ”Candidaturi ºi oferteÒ, precizându-se data ºi ora;
  d) date privind locul ºi termenele de desfãºurare a         d) ofertele primite ºi înregistrate dupã termenul limitã de
licitaþiei (sediul, datele de depunere a ofertelor, de       primire prevãzut în anunþul publicitar vor fi excluse de la
deschidere a ofertelor, de examinare a ofertelor, de        licitaþie ºi vor fi înapoiate ofertanþilor fãrã a fi deschise;
comunicare a rezultatelor, de depunere a contestaþiilor, de       e) oferta va fi depusã în numãrul de exemplare stabilit
încheiere a contractului).                     de autoritatea administraþiei publice locale competentã ºi

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

prevãzut în anunþul publicitar. Fiecare exemplar trebuie sã       (4) Pentru continuarea desfãºurãrii procedurii de licitaþie
fie semnat de cãtre ofertant.                    este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel
   (4) Termenul de primire a ofertelor este între minimum     puþin douã oferte sã întruneascã condiþiile prevãzute la art. 21.
20 de zile calendaristice ºi maximum 60 de zile             Art. 32. Ñ Dupã analizarea conþinutului plicului exterior
calendaristice de la data publicãrii anunþului licitaþiei      secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal
publice.                              în care se va menþiona rezultatul analizei.
   Art. 27. Ñ Oferta trebuie sã conþinã detaliat toate        Art. 33. Ñ Deschiderea plicurilor interioare se face
condiþiile prevãzute în caietul de sarcini ºi alte obligaþii pe   numai dupã semnarea procesului-verbal de cãtre toþi
care ofertantul ºi le asumã în cazul în care va câºtiga       membrii comisiei de evaluare ºi de cãtre ofertanþi.
licitaþia, precum ºi date tehnice ºi financiare referitoare la:     Art. 34. Ñ Dupã analizarea ofertelor comisia de
   a) investiþiile pe care se obligã sã le realizeze în      evaluare poate cere ofertanþilor, în scris, precizãri cu privire
perioada executãrii serviciului de administrare a domeniului    la conþinutul ofertei.
public ºi privat;                           F. STABILIREA OFERTEI CªTIGÃTOARE
   b) standardele de calitate ºi indicatorii de performanþã      Art. 35. Ñ (1) Comisia de evaluare alege oferta pe
ai serviciului de administrare a domeniului public ºi privat    care o considerã cea mai bunã din punct de vedere al
ce urmeazã a fi prestat;                      satisfacerii criteriilor de selecþie ºi a instrucþiunilor privind
   c) preþurile ºi/sau tarifele pe care ºi le propune sã le    organizarea ºi desfãºurarea procedurii de delegare a
practice;                              serviciului de administrare a domeniului public ºi privat.
   d) redevenþa pe care se obligã sã o achite autoritãþii     Aceste criterii au în vedere eficienþa economicã, suma
administraþiei publice locale competente.              investiþiilor propuse, preþul prestaþiilor, costul lor de utilizare,
   Art. 28. Ñ Garanþia de participare la licitaþie va fi     valoarea lor tehnicã, modul de rezolvare a obligaþiilor
stabilitã de autoritatea contractantã prin instrucþiunile privind  privind protecþia mediului ºi a problemelor sociale, garanþiile
organizarea ºi desfãºurarea licitaþiei.               profesionale ºi financiare propuse de fiecare ofertant ºi
   Art. 29. Ñ Oferta conþinând plicurile interior ºi exterior   termenele de realizare a lucrãrilor de investiþii aferente
sigilate va îndeplini urmãtoarele cerinþe:             desfãºurãrii serviciului de administrare a domeniului public
   1. Pe plicul exterior se va indica licitaþia publicã pentru  ºi privat. De asemenea, se vor analiza mãsurile prin care
care este depusã oferta. Plicul exterior va trebui sã        ofertantul se angajeazã sã asigure: cantitatea ºi calitatea
conþinã, pe lângã dovada cumpãrãrii caietului de sarcini, ºi:    serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, indicatorii de
   a) o fiºã cu informaþii privind ofertantul ºi o declaraþie   performanþã stabiliþi prin regulamentul de organizare ºi
de participare semnatã de ofertant, fãrã îngroºãri, ºtersãturi   funcþionare a serviciului de administrare a domeniului public
sau modificãri;                           ºi privat, tarifele practicate ºi formulele de ajustare ºi
                                  actualizare a acestora, modul de încasare a facturilor,
   b) acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitãþile     precum ºi alte angajamente specifice, dupã caz.
ofertanþilor, conform cerinþelor prevãzute în criteriile de       (2) În cazul în care existã punctaje egale între ofertanþii
eligibilitate, precum ºi dovada constituirii garanþiei de      clasaþi pe primul loc, departajarea acestora se va face în
participare la licitaþia publicã deschisã;             funcþie de punctajul obþinut pentru criteriul cu ponderea cea
   c) certificatul de atestare.                  mai mare.
   2. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea       Art. 36. Ñ (1) Pe baza evaluãrii ofertelor comisia de
ofertantului, precum ºi sediul social al acestuia. Acest plic    evaluare întocmeºte un proces-verbal care cuprinde raportul
va conþine oferta propriu-zisã.                   final cu descrierea procedurii de concesiune ºi operaþiunile
   3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare   de evaluare, elementele esenþiale ale ofertelor depuse ºi
în ziua fixatã pentru deschiderea lor.               motivele alegerii ofertantului câºtigãtor sau, în cazul în care
  D. CRITERII DE SELECÞIE                     nu a fost desemnat câºtigãtor nici un ofertant, cauzele
  Art. 30. Ñ (1) Criteriile de selecþie ºi eligibilitate a     respingerii.
ofertelor se stabilesc de cãtre autoritatea administraþiei       (2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit
publice locale competentã, în funcþie de natura serviciului     de cãtre secretarul comisiei de evaluare ºi se semneazã
de administrare a domeniului public ºi privat care se        de cãtre toþi membrii acesteia.
deleagã, ºi se referã cu precãdere la calitatea acestuia,        Art. 37. Ñ (1) Comisia de evaluare transmite autoritãþii
îndeplinirea condiþiilor de mediu ºi sãnãtate, caracteristicile   administraþiei publice locale competente raportul, precum ºi
estetice ºi funcþionale, caracteristicile tehnice ºi avantajele   ofertele prezentate.
economice.                               (2) Raportul va fi depus la dosarul delegãrii de
  (2) Ponderea importanþei criteriilor de selecþie a ofertelor   gestiune.
va fi stabilitã de cãtre autoritatea administraþiei publice       (3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea
locale competentã, în funcþie de serviciul de administrare a    raportului comisiei de evaluare, autoritatea administraþiei
domeniului public ºi privat care face obiectul contractului de   publice locale competentã procedeazã la informarea
concesiune.                             ofertantului câºtigãtor despre alegerea sa, precum ºi la
  E. DESFêURAREA LICITAÞIEI PUBLICE DESCHISE           anunþarea celorlalþi ofertanþi despre respingerea ofertelor lor.
   Art. 31. Ñ (1) Pentru desfãºurarea procedurii licitaþiei      Art. 38. Ñ În cazul în care licitaþia publicã deschisã nu
publice deschise este obligatorie participarea a cel puþin     a condus la desemnarea unui câºtigãtor, se va consemna
doi ofertanþi.                           aceastã situaþie într-un proces-verbal, iar în termen de
   (2) În cazul în care pânã la expirarea termenului limitã    45 de zile se va organiza o nouã licitaþie.
de depunere a ofertelor nu se depun cel puþin douã oferte,       Art. 39. Ñ În termen de 10 zile calendaristice de la
autoritatea administraþiei publice locale competentã va       primirea comunicãrii de respingere a ofertelor, la solicitarea
proceda la republicarea anunþului publicitar, iar procedura     în scris a ofertanþilor respinºi, autoritatea administraþiei
licitaþiei publice va fi reluatã de la etapa depunerii ofertelor.  publice locale competentã va transmite o copie a
   (3) Dupã deschiderea plicurilor exterioare în ºedinþa     procesului-verbal de evaluare a ofertelor.
publicã, comisia de evaluare eliminã ofertele care nu conþin      G. CONTESTAÞII
totalitatea documentelor ºi a condiþiilor prevãzute la art. 19     Art. 40. Ñ (1) În termen de 5 zile calendaristice de la
ºi 20, precum ºi a celor prevãzute în instrucþiunile privind    primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor,
organizarea ºi desfãºurarea procedurii de delegare a        ofertanþii pot face contestaþii cu privire la modul cum au
gestiunii.                             fost respectate dispoziþiile legale care reglementeazã

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                                       25

procedura concesiunii prin licitaþie publicã deschisã, la                   Ñ conþin propuneri referitoare la clauzele contractuale,
sediul autoritãþii administraþiei publice locale competente                care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
sau la locul depunerii ofertei, potrivit anunþului publicitar.               contractantã;
  (2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea
contestaþiei, autoritatea administraþiei publice locale                    Ñ prin valoarea inclusã în propunerea financiarã fiecare
competentã este obligatã sã soluþioneze contestaþia ºi sã                 dintre ele a depãºit valoarea fondurilor alocate pentru
comunice rãspunsul sãu contestatarului.                          îndeplinirea contractului de achiziþie publicã respectiv;
  Art. 41. Ñ În cazul în care contestaþia este fondatã,                   d) circumstanþe excepþionale afecteazã procedura pentru
autoritatea administraþiei publice locale competentã va                  atribuirea contractului de achiziþie publicã sau este
dispune efectuarea mãsurilor corective de modificare,
încetare, revocare sau anulare care se impun, iar decizia                 imposibilã încheierea acestuia.
va fi notificatã tuturor ofertanþilor.                            Art. 44. Ñ Decizia de anulare nu creeazã vreo obligaþie
  Art. 42. Ñ În cazul unui rãspuns negativ la contestaþia                 a autoritãþii contractante faþã de participanþii la procedura
depusã de cãtre ofertantul respins, ofertantul se va putea                 de achiziþie publicã, cu excepþia returnãrii garanþiei pentru
adresa judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul               participare.
autoritãþii administraþiei publice locale competente.
  Art. 43. Ñ Autoritatea contractantã are dreptul de a                    Art. 45. Ñ Autoritatea contractantã are obligaþia de a
anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de                comunica în scris tuturor participanþilor la procedura de
achiziþie publicã numai dacã ia aceastã decizie înainte de                 achiziþie publicã atât încetarea obligaþiilor pe care aceºtia
data transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii                 ºi le-au creat prin depunerea de oferte, cât ºi motivul
procedurii de achiziþie publicã ºi numai dacã:                       anulãrii.
  a) nu a fost posibilã asigurarea unui nivel satisfãcãtor
al concurenþei, respectiv numãrul de candidaþi/ofertanþi este                                CAPITOLUL VI
mai mic decât 2;
  b) nici unul dintre candidaþi/ofertanþi nu a îndeplinit                                 Dispoziþii finale
condiþiile de calificare prevãzute în documentaþia pentru
elaborarea ºi prezentarea ofertei;                               Art. 46. Ñ (1) Contractele de delegare a gestiunii
  c) au fost prezentate numai oferte necorespunzãtoare,                  serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat de
respectiv oferte care:                                   interes local, legal încheiate, îºi produc efectele potrivit
  Ñ sunt depuse dupã data limitã de depunere a                      prevederilor contractuale pânã la expirarea sau rezilierea lor.
ofertelor;
                                                (2) Autoritãþile administraþiei publice locale au dreptul sã
  Ñ nu au fost elaborate ºi prezentate în concordanþã cu
                                              cearã rezilierea contractului ºi sã organizeze o nouã
cerinþele cuprinse în documentaþia pentru elaborarea ºi
prezentarea ofertei;                                    licitaþie pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care,
  Ñ conþin în propunerea financiarã preþuri care par în                  timp de 6 luni, operatorii de servicii nu ºi-au îndeplinit
mod evident a nu fi rezultatul liberei concurenþe ºi care nu                obligaþiile contractuale cu privire la calitatea serviciului ºi la
pot fi temeinic justificate;                                performanþele economico-financiare asumate.
                                                                                    ANEXA Nr. 3


                                   CONTRACT-CADRU
      de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public ºi privat de interes local
                 CAPITOLUL I                                         CAPITOLUL II
               Pãrþile contractante                                    Obiectul contractului
  Între É..........................................................................É,    Obiectul prezentului contract îl constituie executarea
                 (autoritatea contractantã)
                                              serviciilor de administrare a domeniului public ºi privat
cu sediul în ........................ÉÉ, telefon/fax É..........É,
                                              constând în:
numãr de înregistrare É...................É, cod fiscal/cod unic
                                              É...........................................................................................É
de înregistrare É................É, cont nr. É.............É deschis
                                                (se completeazã obiectul serviciului prevãzut în regulamentul-cadru
la Trezoreria É...............É, reprezentatã prin É..........É,                 de organizare ºi funcþionare a serviciilor publice de administrare
având funcþia É.............É, în calitate de beneficiar,                             a domeniului public ºi privat)
ºi É...............................................................................É, cu    Serviciul prevãzut în prezentul contract este în
             (operator de servicii publice)
                                              conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei
sediul în É............................É, telefon/fax É................É,
                                              ºi programului autoritãþilor administraþiei publice locale
numãr de înregistrare É..................É, cod fiscal/cod unic
                                              privind serviciile publice ºi cerinþele referitoare la siguranþã,
de înregistrare É..............É, cont nr. É..................É
deschis la É.........É, reprezentat prin É...............É, având             igienã, sãnãtate ºi protecþia mediului.
funcþia de .................ÉÉ, în calitate de operator de servicii              Caietul de sarcini în care se precizeazã modul de
publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii publice                operare, cantitãþile de lucrãri ºi graficul de timp face parte
de administrare a domeniului public ºi privat.                       integrantã din prezentul contract.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  26            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

            CAPITOLUL III                  3. Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost,
           Durata contractului              materialele necesare pentru prestarea serviciului.
                                    4. Operatorul de servicii publice are obligaþia de a
  Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de      încheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate
prelungire în condiþiile legii.                   pentru colectarea ºi îndepãrtarea deºeurilor rezultate din
  În cazul în care beneficiarul nu doreºte prelungirea       activitatea de administrare a domeniului public ºi privat.
contractului la expirarea acestuia, va anunþa în scris
operatorul cu cel puþin 6 luni înainte de expirarea           5. În cazul apariþiei unor cauze de forþã majorã care
termenului contractual ºi va demara procedura de           determinã întârzieri în execuþia serviciului sau chiar
încredinþare a serviciului de administrare a domeniului       încetarea temporarã a acestuia, operatorul de servicii
public ºi privat conform procedurilor legale.            publice va anunþa de îndatã beneficiarul ºi va contribui la
                                   minimalizarea efectelor negative ivite.
            CAPITOLUL IV
                                              CAPITOLUL VI
        Decontarea lucrãrilor executate
                                          Controlul executãrii serviciului
  În cazul gestiunii directe:
  Valoarea lucrãrilor corespunde tarifelor negociate de        1. Beneficiarul are dreptul de a urmãri, controla ºi
operator cu beneficiarul.                      supraveghea modul de respectare ºi îndeplinire a
  Valoarea de decontare lunarã a lucrãrilor prestate în      obligaþiilor contractuale, calitatea ºi eficienþa serviciilor
cadrul contractului de administrare a domeniului public ºi      prestate în tot timpul prestaþiei, întocmind note de
privat este de É.....................................É lei/lunã.   constatare pe care le transmite operatorului de servicii
  Lucrãrile se deconteazã pe baza proceselor-verbale de      publice. Aceste note vor fi luate în considerare la
cantitãþi de lucrãri întocmite lunar de operatorul de servicii    întocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a
publice ºi avizate de beneficiar.                  îndeplinirii sarcinilor contractuale.
  Plata lucrãrilor se face pe baza facturii emise de          2. Decontarea lucrãrilor efectuate se face pe baza
operator, cantitãþile de lucrãri executate fiind confirmate prin   proceselor-verbale de constatare, care se încheie lunar
proces-verbal de constatare încheiat între beneficiar ºi       între beneficiar ºi operatorul de servicii publice. Procesele-
operatorul de servicii publice.
                                   verbale vor cuprinde:
  Termenul de decontare este de 10 zile de la primirea
facturii. Întârzierea achitãrii facturii atrage penalitãþi în      Ñ cantitãþile de lucrãri executate;
valoare de É...............................................É .      Ñ respectarea graficelor de timp;
  În cazul gestiunii delegate:                     Ñ corespondenþa calitãþii lucrãrilor cu cea prevãzutã în
  Se vor specifica tarifele aplicate, nivelul redevenþei,     caietul de sarcini;
termenele ºi modul de platã a acesteia.                 Ñ deficienþele ºi întârzierile constatate ºi termenele de
            CAPITOLUL V                 remediere a acestora.
            Obligaþiile pãrþilor                        CAPITOLUL VII
  A. Obligaþiile beneficiarului                               Garanþii
  1. Beneficiarul se obligã sã punã la dispoziþie
operatorului de servicii publice strategia ºi programele de       Începând cu prima decontare lunarã a lucrãrilor
mãsuri ºi acþiuni privind administrarea domeniului public ºi     executate, operatorul de servicii publice constituie o
privat al localitãþii. Modificãrile survenite în strategia privind  garanþie egalã cu valoarea lucrãrilor prestate în timp de o
administrarea domeniului public ºi privat al localitãþii, care    lunã. Garanþia se constituie prin reþineri lunare egale cu
reclamã cantitãþi de lucrãri suplimentare faþã de lucrãrile     5% din valoarea lunarã facturatã, pânã la constituirea
contractate, vor face obiectul unor negocieri privind        întregii garanþii. Sumele reþinute se depun la bancã într-un
majorarea valorilor prevãzute în prezentul contract.         cont special, dobânzile aferente revenind operatorului. La
  2. Beneficiarul se angajeazã sã acorde sprijin          încetarea contractului, dupã reglarea plãþilor ºi a
operatorului de servicii publice pe parcursul derulãrii       penalitãþilor, garanþia se restituie operatorului de servicii
contractului, la iniþiativa acestuia de a îmbunãtãþi serviciul    publice.
prestat, pentru toate acþiunile care nu contravin interesului
creºterii calitãþii serviciului respectiv.                         CAPITOLUL VIII
  3. Beneficiarul se obligã sã achite la termenele stabilite              Rezolvarea litigiilor
contravaloarea facturilor lunare.
  B. Obligaþiile operatorului de servicii publice           Orice neînþelegere ivitã între pãrþi referitoare la
  1. Operatorul de servicii publice se obligã sã execute      îndeplinirea serviciului, respectarea contractului sau
integral operaþiunile stabilite în caietul de sarcini ºi graficele  remunerarea serviciului va fi supusã spre soluþionare
de execuþie a lucrãrilor în timp.                  Comisiei de Arbitraj de pe lângã Camera de Comerþ ºi
  2. Operatorul de servicii publice se obligã sã îºi asigure    Industrie a României, care va judeca potrivit contractului
în cel mai scurt timp dotarea tehnicã ºi în utilaje la care     încheiat ºi, în caz de nesoluþionare, pãrþile se vor adresa
s-a angajat prin ofertã ºi sã dispunã de personalul aferent     judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se desfãºoarã
prestãrii serviciilor.                        serviciul de salubrizare aflat în litigiu.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004                   27

            CAPITOLUL IX                  Rezilierea contractului
            Clauze speciale                1. Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în
                                  cazul în care operatorul de servicii publice nu ºi-a
  Încetarea contractului                     îndeplinit timp de 6 luni obligaþiile contractuale cu privire la
  La încetarea prezentului contract indiferent din ce       calitatea serviciilor ºi performanþelor economico-financiare
cauze, împãrþirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale  asumate.
investitorului se face conform înþelegerii dintre pãrþi.
                                   2. Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii
  Modificarea contractului
                                  publice în caz de neplatã a facturii timp de 3 luni,
  a) Modificarea prezentului contract se poate face numai     operatorul de servicii publice putând pretinde despãgubiri în
ca urmare a modificãrilor suferite de Strategia autoritãþilor   condiþiile prevãzute de lege.
administraþiei publice locale privind administrarea domeniului
public ºi privat al localitãþii, strategie aprobatã de direcþia    3. Contractul este reziliat de drept în cazul în care
de sãnãtate ºi de agenþia de protecþie a mediului.         operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau
  b) Modificãrile survenite vor face obiectul unor negocieri   în cazul în care i s-a anulat licenþa de operare.
cu deþinãtorul contractului, încetarea contractului fiind fãcutã
                                              CAPITOLUL X
numai în cazul imposibilitãþii operatorului de servicii publice
de a se adapta noilor condiþii de calitate sau cantitate a                Dispoziþii finale
serviciului.
  c) În cazul în care autoritatea administraþiei publice       Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii.
locale doreºte executarea unor alte categorii de servicii,      Orice modificare, convenitã între pãrþi, va fi materializatã
acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate    prin acte adiþionale care vor face parte integrantã din
potrivit normelor legale de încredinþare a serviciilor.      prezentul contract.

             Beneficiar,                            Operator,
             É.............É                        É....................É
    N O T Ã:
    Prevederile prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului de
administrare a domeniului public ºi privat, potrivit înþelegerii între pãrþi, fãrã a contraveni prevederilor legale în vigoare.
   HOTÃRÂRI               ALE    CAMEREI            AUDITORILOR
             FINANCIARI                DIN    ROMÂNIA
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

                        HOTÃRÂRE
    privind aprobarea acordãrii calitãþii de auditor financiar persoanelor fizice care posedã
       o calificare profesionalã în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia,
         atribuitã de alt stat în acord cu reglementãrile specifice din acel stat
     Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) ºi ale art. 11 lit. A din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale art. 14 din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 591/2000, precum ºi procesul-verbal întocmit de comisia de examinare stabilitã prin Hotãrârea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România, încheiat în data de 7 iunie 2004,

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România h o t ã r ã º t e:
  Art. 1. Ñ Se aprobã acordarea calitãþii de auditor       acestuia, atribuitã de alt stat în acord cu reglementãrile
financiar persoanelor fizice prevãzute în lista cuprinsã în    specifice din acel stat.
anexa la prezenta hotãrâre, care posedã o calificare         Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul
profesionalã în audit financiar sau în profesii asimilate     Oficial al României, Partea I.
                  Preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
                           Florin Georgescu

    Bucureºti, 23 iunie 2004.
    Nr. 27.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  28              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004
                                                          ANEXÃ*)

                                   LISTA
 cuprinzând persoanele fizice care posedã o calificare profesionalã în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia,
  atribuitã de alt stat în acord cu reglementãrile specifice din acel stat, ºi au dobândit calitatea de auditor financiar
                            în România
                                                 )
    *) Anexa este reprodusã în facsimil.
    1)  A.C.C.A. Ñ The Association of Chartered Certified Accountants.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004    29

 ACTE    ALE      BÃNCII            NAÞIONALE       A  ROMÂNIEI
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                    H O T Ã R Â R E*)
       privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                IZBÂNDA INDEPENDENÞA OC3
                  GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

                             MUGUR ISÃRESCU

       Bucureºti, 25 mai 2004.
       Nr. 192.

       *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                    H O T Ã R Â R E*)
       privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                IZVORUL BOGÃÞIEI IVEªTI OC3
                  GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

                             MUGUR ISÃRESCU

       Bucureºti, 25 mai 2004.
       Nr. 193.

       *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004   31

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                    H O T Ã R Â R E*)
       privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                 SIRETUL NÃMOLOASA OC3
                   GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

                             MUGUR ISÃRESCU

        Bucureºti, 25 mai 2004.
        Nr. 194.

        *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 660/22.VII.2004

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                         H O T Ã R Â R E*)
            privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
                        SPICUL PECHEA OC3
                        GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

                                  MUGUR ISÃRESCU

            Bucureºti, 25 mai 2004.
            Nr. 195.

            *) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

                   Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureºti,
              cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ºi 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660/22.VII.2004 conþine 32 de pagini.      Preþul de vânzare 33.500 lei   ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:15
posted:6/16/2011
language:Romanian
pages:32