1209 by monitorul-oficial

VIEWS: 15 PAGES: 8

									                                          PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.209               LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                             Joi, 16 decembrie 2004                                           SUMAR
Nr.                                        Pagina  Nr.                                          Pagina
       HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                       2.250. — Hot„r‚re privind stabilirea unor m„suri Ón
2.186. — Hot„r‚re pentru modificarea anexei la                           vederea realiz„rii proiectului îO Rom‚nie
    Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.347/2003 privind                         Frumoas„“ ..................................................................    6
    transmiterea f„r„ plat„ a activelor îDepozit reactivi,
    combustibil ∫i sta˛ie p„cur„“, îAduc˛iune de ap„                   2.253. — Hot„r‚re privind transmiterea unui imobil din
    Grota Morii ∫i instala˛iile de captare ap„ potabil„                     domeniul public al statului ∫i din administrarea
    Grota Morii“ ∫i îColonia de baracamente Crivina“
    din patrimoniul Societ„˛ii Comerciale de Producere                     Ministerului Finan˛elor Publice — Direc˛ia General„
    a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ —                     a Finan˛elor Publice Olt Ón domeniul public al
    S.A. Ón domeniul public al ora∫ului Anina ∫i Ón                       ora∫ului Piatra-Olt ∫i Ón administrarea Consiliului
    administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Anina,
    jude˛ul Cara∫-Severin ................................................    1–2      Local al Ora∫ului Piatra-Olt, jude˛ul Olt ..................            7
2.249. — Hot„r‚re pentru aprobarea bugetului de venituri                  2.255. — Hot„r‚re privind stabilirea echipamentelor
    ∫i cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Administra˛iei                   pentru protec˛ia mediului, achizi˛ionate pentru
    Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare, aflat„ sub
    autoritatea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i                     tratarea de∫eurilor de lemn, scutite la import de
    Dezvolt„rii Rurale ......................................................   3–6      taxa pe valoarea ad„ugat„ ......................................         7–8     HOT√R¬RI                    ALE         GUVERNULUI                        ROM¬NIEI
                                      GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
 pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea f„r„ plat„
   a activelor îDepozit reactivi, combustibil ∫i sta˛ie p„cur„“, îAduc˛iune de ap„ Grota Morii
   ∫i instala˛iile de captare ap„ potabil„ Grota Morii“ ∫i îColonia de baracamente Crivina“
     din patrimoniul Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
 îTermoelectrica“ — S.A. Ón domeniul public al ora∫ului Anina ∫i Ón administrarea Consiliului Local
                al Ora∫ului Anina, jude˛ul Cara∫-Severin
      Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

      Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului                      Grota Morii“ ∫i îColonia de baracamente Crivina“ din
nr. 1.347/2003 privind transmiterea f„r„ plat„ a activelor                 patrimoniul Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei
îDepozit reactivi, combustibil ∫i sta˛ie p„cur„“, îAduc˛iune                Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A. Ón domeniul
de ap„ Grota Morii ∫i instala˛iile de captare ap„ potabil„                 public al ora∫ului Anina ∫i Ón administrarea Consiliului Local

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
   2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.209/16.XII.2004

al Ora∫ului Anina, jude˛ul Cara∫-Severin, publicat„ Ón              2 decembrie 2003, se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 856 din               la prezenta hot„r‚re.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN N√STASE
                                                      Contrasemneaz„:
                                          p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                                     Toma Zaharia,
                                                    secretar de stat
                                             Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                                    Gheorghe Emacu
                                           Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                                   Dan Ioan Popescu
                                                  p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                    Gheorghe Gherghina,
                                                      secretar de stat
      Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
      Nr. 2.186.
                                                                          ANEX√
                             DATELE DE IDENTIFICARE

   a activelor îDepozit reactivi, combustibil ∫i sta˛ie p„cur„“, îAduc˛iune de ap„ Grota Morii ∫i instala˛iile de captare
     ap„ potabil„ Grota Morii“ ∫i îColonia de baracamente Crivina“, care se transmit f„r„ plat„ din patrimoniul
    Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A. Ón domeniul public
        al ora∫ului Anina ∫i Ón administra˛ia Consiliului Local al Ora∫ului Anina, jude˛ul Cara∫-Severin

 Nr.                           Datele de identificare   Persoana juridic„ de la care    Persoana juridic„ la care
       Denumirea activului   Adresa activului
 crt.                             a activului        se transmite activul       se transmite activul

 1.    Depozit reactivi,     Ora∫ul Anina,    — valoarea =        Societatea Comercial„  Consiliul Local al Ora∫ului Anina
     combustibil ∫i sta˛ie   str. Clo∫ca,    1.111.062.684,19 lei    de Producere
     p„cur„, precum       jude˛ul       — suprafa˛a        a Energiei Electrice
     ∫i terenul aferent     Cara∫-Severin    total„ a terenului =    ∫i Termice
                             8.318 m2          îTermoelectrica“ — S.A. —
                                          CET Anina
 2.    Aduc˛iune de ap„      DN 57 B spre    — valoarea =        Societatea Comercial„  Consiliul Local al Ora∫ului Anina
     Grota Morii        direc˛ia Bozovici  457.994.825 lei      de Producere
     ∫i instala˛ii de captare  la 8 km de CET   — suprafa˛a        a Energiei Electrice
     ap„ potabil„ Grota     Anina, jude˛ul   total„ = 284 m2      ∫i Termice
     Morii           Cara∫-Severin    — suprafa˛a        îTermoelectrica“ — S.A. —
                             construit„ =        CET Anina
                             50,9 m2
 3.    Colonia          Colonia Crivina   — valoarea =     Societatea Comercial„  Consiliul Local al Ora∫ului Anina
     de baracamente                 24.198.635,64 lei  de Producere
     Crivina ∫i terenul               — suprafa˛a     a Energiei Electrice
     aferent                    total„ a terenului = ∫i Termice
                             45.116 m2      îTermoelectrica“ — S.A. —
                                       CET Anina

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.209/16.XII.2004                  3

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
       pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli rectificat pe anul 2004
    al Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare, aflat„ sub autoritatea Ministerului
               Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 87 alin. (2) din Legea Ómbun„t„˛irilor funciare nr. 138/2004, cu modific„rile
ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli     cheltuieli pe anul 2004 al Administra˛iei Na˛ionale a
rectificat pe anul 2004 al Administra˛iei Na˛ionale a      Œmbun„t„˛irilor Funciare ∫i a bugetului de venituri ∫i
Œmbun„t„˛irilor Funciare, aflat„ sub autoritatea Ministerului  cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societ„˛ii Na˛ionale
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, prev„zut Ón
                                 îŒmbun„t„˛iri Funciare“ — S.A., aflate sub autoritatea
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
  Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri  Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
se abrog„ anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului          publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 889
nr. 1.529/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i     din 29 septembrie 2004.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                   p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                             Nicolae Istudor,
                                             secretar de stat
                                         p. Ministrul finan˛elor publice,
                                           Gheorghe Gherghina,
                                             secretar de stat
    Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
    Nr. 2.249.
                                                               ANEX√
    *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 4      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.209/16.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.209/16.XII.2004  5
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.209/16.XII.2004
                          GUVERNUL ROM¬NIEI


                      HOT√R¬RE
    privind stabilirea unor m„suri Ón vederea realiz„rii proiectului îO Rom‚nie Frumoas„“
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — (1) Se aprob„ Óncheierea dintre Ministerul       Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
Culturii ∫i Cultelor ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru    introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
Dezvoltare a acordului de cofinan˛are ∫i a contractului
                                 modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
privind realizarea proiectului îO Rom‚nie Frumoas„“.
  (2) Acordul de cofinan˛are ∫i contractul prev„zute la    ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
alin. (1) sunt guvernate de legisla˛ia rom‚n„.          Cultelor pe anul 2004.
  Art. 2. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului     Art. 4. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
Culturii ∫i Cultelor cu suma de 3 miliarde lei din Fondul de
                                 abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru asigurarea fondurilor necesare Ón vederea derul„rii    conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
proiectului îO Rom‚nie Frumoas„“.                prezentei hot„r‚ri.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                          Ministrul culturii ∫i cultelor,
                                           R„zvan Theodorescu
                                         p. Ministrul finan˛elor publice,
                                           Gheorghe Gherghina,
                                             secretar de stat

    Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
    Nr. 2.250.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.209/16.XII.2004                               7

                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
     privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
  Ministerului Finan˛elor Publice — Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice Olt Ón domeniul public
   al ora∫ului Piatra-Olt ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Piatra-Olt, jude˛ul Olt
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil compus            Olt ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Piatra-
din cl„dire ∫i terenul aferent, situat Ón ora∫ul Piatra-Olt,         Olt, jude˛ul Olt.
Str. Florilor nr. 2, jude˛ul Olt, av‚nd datele de identificare          Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din administrarea        art. 1 se va face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
Ministerului Finan˛elor Publice — Direc˛ia General„ a             interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
Finan˛elor Publice Olt, Ón domeniul public al ora∫ului Piatra-        vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                                  PRIM-MINISTRU
                                ADRIAN N√STASE
                                                    Contrasemneaz„:
                                         p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                                    Toma Zaharia,
                                                    secretar de stat
                                            Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                                   Gheorghe Emacu
                                                p. Ministrul finan˛elor publice,
     Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.                              Gheorghe Gherghina,
     Nr. 2.253.                                         secretar de stat
                                                                             ANEX√
                           DATELE DE IDENTIFICARE
 a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Finan˛elor Publice —
    Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice Olt Ón domeniul public al ora∫ului Piatra-Olt ∫i Ón administrarea
                  Consiliului Local al Ora∫ului Piatra-Olt, jude˛ul Olt
                                        Codul de clasificare
                                       din inventarul bunurilor
                                        aflate Ón administrarea
 Locul unde este situat   Persoana juridic„     Persoana juridic„    Ministerului Finan˛elor
    imobilul        de la care         la care       Publice — Direc˛ia      Caracteristicile tehnice ale imobilului
  care se transmite    se transmite imobilul   se transmite imobilul   General„ a Finan˛elor
                                           Publice Olt,
                                          care alc„tuiesc
                                       domeniul public al statului

Ora∫ul Piatra-Olt,    Statul rom‚n,      Ora∫ul Piatra-Olt,   Cod de clasificare       — suprafa˛a construit„ = 220 m2
Str. Florilor nr. 2,   Ministerul        Consiliul Local     8.29.06             — suprafa˛a terenului aferent = 1.360 m2
jude˛ul Olt        Finan˛elor Publice —   al Ora∫ului Piatra-Olt, Nr. M.F. 35.941
             Direc˛ia General„    jude˛ul Olt
             a Finan˛elor Publice
             Olt

                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
           privind stabilirea echipamentelor pentru protec˛ia mediului,
  achizi˛ionate pentru tratarea de∫eurilor de lemn, scutite la import de taxa pe valoarea ad„ugat„
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Echipamentele pentru protec˛ia mediului,               Art. 2. — Echipamentele prev„zute la art. 1 se
achizi˛ionate pentru tratarea de∫eurilor de lemn, scutite de         utilizeaz„ exclusiv Ón scopul protec˛iei mediului.
taxa pe valoarea ad„ugat„ la import, sunt prev„zute Ón               Art. 3. — Prevederile prezentei hot„r‚ri se aplic„ p‚n„
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.            la data de 31 decembrie 2004 inclusiv.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
   8             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.209/16.XII.2004

   Art. 4. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor           autoriz„rii, ajutorul de stat instituit prin prezenta
va  notifica Consiliului Concuren˛ei, Ón vederea               hot„r‚re.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN N√STASE
                                                    Contrasemneaz„:
                                              Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
                                                 Speran˛a Maria Ianculescu
                                           Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                                   Dan Ioan Popescu
                                                p. Ministrul finan˛elor publice,
     Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.                               Gheorghe Gherghina,
     Nr. 2.255.                                          secretar de stat


                                                          ANEX√

                                 ECHIPAMENTELE
               pentru protec˛ia mediului, achizi˛ionate pentru tratarea de∫eurilor de lemn
                     scutite de taxa pe valoarea ad„ugat„ la import

               Pozi˛ia
                                     Denumirea m„rfii
               tarifar„

               847930    Alte ma∫ini ∫i aparate pentru tratarea lemnului sau a plutei
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.209/16.XII.2004 con˛ine 8 pagini.       Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei   ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top