1167 by monitorul-oficial

VIEWS: 4 PAGES: 16

									                                              PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.167                  LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                              Joi, 9 decembrie 2004

                                               SUMAR
Nr.                                            Pagina  Nr.                                        Pagina

          HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI                             2.157. — Hot„r‚re privind unele m„suri de procesare ∫i
2.084. — Hot„r‚re privind transmiterea unor terenuri din                          valorificare a stocului de uraniu Ón diuranat de
    domeniul public al statului ∫i din administrarea                          sodiu, produs p‚n„ Ón anul 1993 ............................          12
    Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul privat al                      2.158. — Hot„r‚re privind transmiterea lacului Z„ton Ón
    statului ........................................................................   1–2      suprafa˛„ de 450 ha din domeniul public al
2.102. — Hot„r‚re pentru aprobarea bugetului de venituri                          statului ∫i din administrarea Administra˛iei
    ∫i cheltuieli pe anul 2005 al Autorit„˛ii Na˛ionale                         Na˛ionale îApele Rom‚ne“ Ón domeniul public al
    de Reglementare Ón Comunica˛ii..............................             3–4      jude˛ului Br„ila ∫i Ón administrarea Consiliului
                                                      Jude˛ean Br„ila..........................................................  12–13
2.105. — Hot„r‚re pentru modificarea ∫i completarea
    anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.211/2001                        2.161. — Hot„r‚re pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
    privind Ónfiin˛area Fondului Na˛ional de Garantare                         economici ai obiectivului de investi˛ii îReabilitarea
    a Creditelor pentru Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii ...               4–6      ∫i modernizarea blocurilor energetice nr. 3 ∫i 6 din
                                                      Societatea Comercial„ «Complexul Energetic
2.114. — Hot„r‚re privind transmiterea unor terenuri Ón                          Turceni» — S.A.“, jude˛ul Gorj ................................        13
    suprafa˛„ total„ de 450,97 ha din domeniul privat
    al statului ∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor                          ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
    Statului Ón fondul forestier proprietate public„ a                           ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
    statului ∫i Ón administrarea Regiei Na˛ionale a
    P„durilor — Romsilva ...............................................         6–9   260. — Ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru
                                                      Resurse Minerale privind aprobarea unor licen˛e
2.118. — Hot„r‚re privind transmiterea suprafe˛ei de                            de concesiune pentru explorare...............................        13–14
    309,87 ha din domeniul public al statului ∫i din
    administrarea Agen˛iei Domenilor Statului ∫i a                         883. — Ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
    suprafe˛ei de 375,00 ha ce constituie Lacul                             dezvolt„rii rurale pentru aprobarea Normelor
    Blasova, aflat„ Ón administrarea Administra˛iei                           tehnice de clasificare a carcaselor de ovine..........           14–15
    Na˛ionale îApele Rom‚ne“, Ón domeniul public al                       1.889. — Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
    jude˛ului Br„ila ∫i Ón administrarea Consiliului                          ∫i turismului pentru aprobarea unor proceduri
    Jude˛ean Br„ila..........................................................      9–11      privind agrementul tehnic Ón construc˛ii .................           16

     HOT√R¬RI                       ALE          GUVERNULUI                       ROM¬NIEI
                                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                         HOT√R¬RE
       privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului ∫i din administrarea
              Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul privat al statului
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare, al art. 37 ∫i 44 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 15 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
       Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — (1) Se aprob„ transmiterea unor terenuri                        integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
agricole Ón suprafa˛„ total„ de 3.003,14 ha, av‚nd datele                      statului ∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului Ón
de identificare prev„zute Ón anexa care face parte                         domeniul privat al statului.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004

  (2) Din suprafa˛a total„ prev„zut„ la alin. (1), terenurile   St„ncu˛a, Tufe∫ti ∫i Gropeni ∫i Ón administrarea consiliilor
agricole Ón suprafa˛„ de 1.076,93 ha, men˛ionate la pct. 1     locale ale comunelor St„ncu˛a, Tufe∫ti ∫i Gropeni, jude˛ul
∫i 2 din anex„, vor fi atribuite persoanelor fizice Óndrept„˛ite  Br„ila, pentru reÓntregirea izlazului comunal Ón condi˛iile
din comunele St„ncu˛a ∫i Gropeni, jude˛ul Br„ila, aflate Ón    art. 44 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat„,
tabelul nominal Óntocmit potrivit anexei nr. 39 la         cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Regulamentul privind procedura de constituire, atribu˛iile ∫i
                                    Art. 2. — Anexa nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului
func˛ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privat„ asupra terenurilor, a modelului ∫i       nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum ∫i    domeniul public al statului se modific„ Ón mod
punerea Ón posesie a proprietarilor, aprobat prin Hot„r‚rea    corespunz„tor.
Guvernului nr. 1.172/2001.                       Art. 3. — Predarea-preluarea terenurilor prev„zute la
  (3) Din suprafa˛a total„ prev„zut„ la alin. (1), terenurile   art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
Ón suprafa˛„ de 1.926,21 ha, men˛ionate la pct. 3, 4 ∫i 5     interesate, Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón
din anex„, se transmit Ón domeniul privat al comunelor       vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                  p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                              Toma Zaharia,
                                             secretar de stat
                                     Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                             Gheorghe Emacu
                                    Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                               Petre Daea
                                         p. Ministrul finan˛elor publice,
                                             Maria Manolescu,
                                             secretar de stat

    Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 2.084.

                                                              ANEX√*)

                        DATELE DE IDENTIFICARE
        a unor terenuri agricole care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea
                Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul privat al statului
    *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004                   3

                            GUVERNUL ROM¬NIEI


                         HOT√R¬RE
             pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005
               al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Comunica˛ii
    Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 42 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunica˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 591/2002, ∫i al art. 3 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor
m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe      Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
anul 2005 al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón       contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
Comunica˛ii, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„     10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
din prezenta hot„r‚re.
  Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor       (2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) Ói sunt aplicabile
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Autorit„˛ii   prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
Na˛ionale de Reglementare Ón Comunica˛ii reprezint„ limite    juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
maxime ∫i nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i    prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.
numai cu aprobarea Guvernului.                    (3) Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„ de
  (2) Œn cazul Ón care Ón cursul execu˛iei se Ónregistreaz„
nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, Autoritatea Na˛ional„ de  c„tre organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
Reglementare Ón Comunica˛ii poate efectua cheltuieli       conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor.        prevederilor prezentei hot„r‚ri.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                   p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
                                              Ioan Cordo∫,
                                             secretar de stat
                                        Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
                                        de Reglementare Ón Comunica˛ii,
                                             Ion Smeeianu
                                     Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                           Dan Mircea Popescu
                                         p. Ministrul finan˛elor publice,
                                            Maria Manolescu,
                                             secretar de stat
    Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 2.102.
                                                             ANEX√*)
  AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN COMUNICAfiII

                        BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI
                              pe anul 2005
    *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
     pentru modificarea ∫i completarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.211/2001
privind Ónfiin˛area Fondului Na˛ional de Garantare a Creditelor pentru Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. I. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.211/2001       1. Titlul capitolului I va avea urm„torul cuprins:
privind Ónfiin˛area Fondului Na˛ional de Garantare a                     ,,CAPITOLUL I
Creditelor pentru Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii, publicat„ Ón    Denumirea, forma juridic„, sediul ∫i durata societ„˛ii“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 785 din          2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
11 decembrie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile uterioare,     îArt. 2. — F.N.G.C.I.M.M. — S.A. este institu˛ie
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:          financiar„, cu capital de risc, persoan„ juridic„ rom‚n„ de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004                                   5

drept privat, organizat„ ca societate comercial„ pe ac˛iuni,       10. La articolul 11 alineatul (2), litera e) se abrog„.
cu ac˛ionar unic statul rom‚n. F.N.G.C.I.M.M. — S.A. Ó∫i        11. La articolul 11 alineatul (2), litera i) va avea urm„torul
desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu:              cuprins:
  a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i     îi) aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli, care include
mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;        nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de
  b) dispozi˛iile prezentei hot„r‚ri;               garantare, programul de activitate ∫i programul de investi˛ii
  c) dispozi˛iile Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile      pe exerci˛iul financiar urm„tor;“.
comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        12. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urm„torul
ulterioare;                             cuprins:
  d) clauzele prezentului act constitutiv;              îArt. 12. — (1) F.N.G.C.I.M.M. — S.A. este administrat
  e) prevederile Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare    de un consiliu de administra˛ie format din 5 membri, numi˛i
a F.N.G.C.I.M.M. — S.A.;                       de A.N.I.M.M.C. pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre
  f) celelalte reglement„ri legale Ón vigoare.“          membri este reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice.
  3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urm„torul       Consiliul de administra˛ie este condus de un pre∫edinte.“
cuprins:                                13. Punctul 2 al articolului 14 se abrog„.
  î(2) F.N.G.C.I.M.M. — S.A. va avea filiale sau unit„˛i       14. La articolul 14, punctele 20 ∫i 26 vor avea urm„torul
teritoriale f„r„ personalitate juridic„ Ón fiecare re∫edin˛„ de   cuprins:
jude˛, Ónfiin˛ate Ón conformitate cu prevederile legale ∫i cu
prezentul act constitutiv.“                       î20. aprob„ angajarea directorilor executivi ∫i a
                                   conduc„torilor celorlalte unit„˛i teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. —
  4. Alineatul (3) al articolului 3 se abrog„.           S.A.;
  5. Titlul capitolului II va avea urm„torul cuprins:         .............................................................................................
             ,,CAPITOLUL II                 26. poate delega pre∫edintelui consiliului de
  Obiectul de activitate. Misiunea F.N.G.C.I.M.M. — S.A.“     administra˛ie unele dintre atribu˛iile sale.“
  6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urm„torul         15. Alineatul (11) al articolului 15 va avea urm„torul
cuprins:                               cuprins:
  îArt. 5. — (1) F.N.G.C.I.M.M. — S.A. are ca obiect         î(11) Hot„r‚rile consiliului de administra˛ie sunt acte de
principal de activitate garantarea creditelor sau a altor      dispozi˛ie.“
instrumente de finan˛are care pot fi ob˛inute de
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii, definite conform prevederilor     16. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urm„torul
Legii nr. 346/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,   cuprins:
de la b„ncile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN         îArt. 17. — (1) Œn rela˛iile cu ter˛ii F.N.G.C.I.M.M. —
6713 – Activit„˛i auxiliare intermedierilor financiare.“       S.A. este reprezentat de pre∫edintele consiliului de
  7. Dup„ articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51,  administra˛ie, Ón condi˛iile legii, ale prezentului act
cu urm„torul cuprins:                        constitutiv ∫i ale Regulamentului de organizare ∫i
                                   func˛ionare a F.N.G.C.I.M.M. — S.A.“
  îArt. 51. — (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. — S.A. const„
Ón sus˛inerea accesului la finan˛are al Óntreprinderilor mici      17. Alineatul (2) al articolului 17 se abrog„.
∫i mijlocii.                               18. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urm„torul
  (2) Pentru realizarea misiunii prev„zute la alin. (1),      cuprins:
F.N.G.C.I.M.M. — S.A. va ac˛iona Ón conformitate cu           î(2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. —
prevederile legale Ón vigoare, cu strategia ∫i normele        S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii
metodologice proprii ∫i cu cerin˛ele pruden˛iale Ón activitatea   nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
sa, respect‚nd principiul gestiunii diligente a resurselor      ulterioare.“
financiare.“                               19. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
  8. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:              îArt. 19. — (1) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie
  îArt. 7. — (1) Capitalul social ini˛ial este de         conduce activitatea curent„ a societ„˛ii ∫i are, Ón principal,
50.000.000 mii lei, fiind Ómp„r˛it Ón 50.000 de ac˛iuni       urm„toarele atribu˛ii:
nominative ∫i indivizibile, fiecare ac˛iune av‚nd o valoare       a) convoac„ ∫i conduce ∫edin˛ele consiliului de
nominal„ de 1.000.000 lei; acestea apar˛in Ón totalitate       administra˛ie, conform actului constitutiv;
statului rom‚n p‚n„ la transmiterea, Ón condi˛iile legii, a       b) coordoneaz„ aplicarea strategiei ∫i politicilor de
ac˛iunilor din proprietatea statului c„tre persoane fizice sau    dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. — S.A., aprobate de
juridice, rom‚ne ori str„ine.                    A.N.I.M.M.C.;
  (2) Capitalul social ini˛ial va fi majorat anual, pe o        c) Óncheie, modific„ ∫i desface contractele individuale de
perioad„ de 5 ani de la Ónfiin˛are, cu 0,4% din veniturile      munc„ ale salaria˛ilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. — S.A.
bugetare.                              ∫i ale conduc„torilor filialelor ∫i celorlalte unit„˛i teritoriale
  (3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.“   ale F.N.G.C.I.M.M. — S.A.;
  9. Dup„ articolul 10 se introduce un nou articol,          d) negociaz„ ∫i semneaz„ contractul colectiv de munc„;
articolul 101, cu urm„torul cuprins:                   e) Ómputernice∫te salaria˛ii F.N.G.C.I.M.M. — S.A. Ón
  îArt. 101. — Acoperirea riscurilor financiare care decurg    rela˛iile cu ter˛ii, precum ∫i s„ exercite, Ón lipsa sa, atribu˛ii
din garantarea creditelor/altor instrumente de finan˛are       din sfera sa de competen˛„;
ob˛inute de Óntreprinderile mici ∫i mijlocii de la institu˛iile de    f) aplic„ sanc˛iuni disciplinare Ón condi˛iile legii;
credit sau din alte surse se face din fondurile             g) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii date Ón competen˛a sa
F.N.G.C.I.M.M. — S.A., compuse din: comisioane de          de c„tre consiliul de administra˛ie sau decurg‚nd
garantare, venituri financiare, penalit„˛i contractuale, alte    din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
venituri ∫i capitaluri proprii.“                   F.N.G.C.I.M.M. — S.A.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004

  (2) Œn exercitarea conducerii activit„˛ii curente a       la activitatea desf„∫urat„ de F.N.G.C.I.M.M. — S.A. nu
F.N.G.C.I.M.M. — S.A., pre∫edintele consiliului de         poate fi opus„ autorit„˛ii competente Ón exercitarea
administra˛ie emite ordine, decizii ∫i alte acte de dispozi˛ie.“  atribu˛iilor sale prev„zute de lege.
  20. Articolul 29 va avea urm„torul cuprins:             (2) Informa˛ii de natura secretului profesional pot fi
  îArt. 29. — (1) F.N.G.C.I.M.M. — S.A. va p„stra         furnizate, Ón m„sura Ón care acestea sunt justificate de
confiden˛ialitatea asupra tuturor faptelor, datelor ∫i       scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, Ón urm„toarele
informa˛iilor referitoare la activitatea desf„∫urat„, precum ∫i   situa˛ii:
asupra oric„rui fapt, oric„rei date sau informa˛ii aflate la      a) Ón cazul Ón care F.N.G.C.I.M.M. — S.A. justific„ un
dispozi˛ia sa, care, potrivit legii bancare, sunt definite ca    interes legitim;
date confiden˛iale ∫i secret profesional.
  (2) Orice membru al consiliului de administra˛ie,          b) la solicitarea scris„ a unor autorit„˛i sau institu˛ii,
angaja˛ii F.N.G.C.I.M.M. — S.A. ∫i orice persoan„ care,       dac„ prin lege special„ sunt prev„zute autorit„˛ile sau
sub o form„ sau alta, particip„ la conducerea,           institu˛iile care sunt Óndrituite s„ solicite ∫i/sau s„
administrarea ori la activitatea societ„˛ii are obliga˛ia s„    primeasc„ astfel de informa˛ii ∫i sunt identificate clar
p„streze secretul profesional asupra oric„ror fapte, date      informa˛iile care pot fi furnizate de c„tre F.N.G.C.I.M.M. —
sau informa˛ii la care se refer„ alin. (1), de care a luat     S.A. Ón scopul Óndeplinirii atribu˛iilor specifice ale acestor
cuno∫tin˛„ Ón cursul desf„∫ur„rii activit„˛ii sale profesionale.  autorit„˛i sau institu˛ii.
  (3) Persoanele prev„zute la alin. (2) nu au dreptul de a      (3) Nu se consider„ Ónc„lc„ri ale obliga˛iei de p„strare
folosi sau de a dezv„lui, nici Ón timpul activit„˛ii ∫i nici    a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel
dup„ Óncetarea acesteia, fapte sau date care, dac„ ar        Ónc‚t identitatea ∫i informa˛iile privind activitatea fiec„rei
deveni publice, ar d„una intereselor ori prestigiului        Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, persoane fizice sau juridice
F.N.G.C.I.M.M. — S.A. sau ale unui client al s„u.          rom‚ne, care beneficiaz„ de serviciile F.N.G.C.I.M.M. —
  (4) Persoanele prev„zute la alin. (2) nu pot utiliza Ón     S.A. nu pot fi identificate, ∫i furnizarea de date auditorului
folos personal sau Ón folosul altuia, direct ori indirect,
                                  financiar.“
informa˛ii de natura celor prev„zute la alin. (1), pe care le
de˛in sau de care au luat cuno∫tin˛„ Ón orice mod.           Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.211/2001 privind
  (5) Prevederile alin. (1), (2) ∫i (3) se aplic„ ∫i       Ónfiin˛area Fondului Na˛ional de Garantare a Creditelor
persoanelor care ob˛in informa˛ii de natura celor ar„tate din    pentru Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii, publicat„ Ón Monitorul
rapoarte ori din alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. — S.A.“     Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie
  21. Dup„ articolul 29 se introduce un nou articol,       2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
articolul 291, cu urm„torul cuprins:                cu cele aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica Ón
  îArt. 29 1 . — (1) Obliga˛ia de p„strare a secretului      Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se articolelor
profesional asupra faptelor, datelor ∫i informa˛iilor referitoare  o nou„ numerotare.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                         Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
                                     pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
                                           Eugen Ovidiu Chirovici
                                        p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
                                              Vasile Rusu
                                          p. Ministrul finan˛elor publice,
                                            Gheorghe Gherghina,
                                             secretar de stat
    Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 2.105.

                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
 privind transmiterea unor terenuri Ón suprafa˛„ total„ de 450,97 ha din domeniul privat al statului
 ∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului Ón fondul forestier proprietate public„ a statului
          ∫i Ón administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 94
lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 53
alin. 4 din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — (1) Se aprob„ transmiterea terenurilor cu       domeniul privat al statului ∫i din administrarea Agen˛iei
destina˛ie agricol„, Ón suprafa˛„ total„ de 450,97 ha, din     Domeniilor Statului Ón fondul forestier proprietate public„ a

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004                    7

statului ∫i Ón administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor —     funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicat„, cu
Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale, prev„zute  modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i din alte surse Ón
Ón anexele nr. 1 ∫i 2*) care fac parte integrant„ din        conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.
prezenta hot„r‚re.
  (2) Terenurile prev„zute la alin. (1) se scot din eviden˛a     Art. 3. — Terenurile Ón suprafa˛„ de 52,09 ha prev„zute
terenurilor cu destina˛ie agricol„, se Ónregistreaz„ Ón       Ón anexa nr. 2 vor avea folosin˛a îteren pentru hrana
eviden˛a terenurilor cu destina˛ie forestier„, se Ónscriu Ón    v‚natului“.
amenajamentele silvice ∫i se supun regimului silvic.          Art. 4. — Agen˛ia Domeniilor Statului Ómpreun„ cu
  Art. 2. — (1) Terenurile Ón suprafa˛„ de 398,88 ha
prev„zute Ón anexa nr. 1 vor fi ameliorate prin Ómp„durire     Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva vor asigura
de c„tre Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva.          punerea Ón aplicare a prezentei hot„r‚ri prin Óncheierea
  (2) Cheltuielile necesare Ómp„duririi terenurilor prev„zute   unui protocol de predare-preluare, Ón termen de 30 de zile
la alin. (1) se suport„ din Fondul de ameliorare a fondului     de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                               Petre Daea
                                          p. Ministrul finan˛elor publice,
                                             Maria Manolescu,
                                              secretar de stat
    Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 2.114.
                                                              ANEXA Nr. 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
   a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului
   Ón fondul forestier proprietate public„ a statului ∫i Ón administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva
                     Ón scopul amelior„rii prin Ómp„durire
    *) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 8            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004
                                                         ANEXA Nr. 2

                       DATELE DE IDENTIFICARE
   a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului
   Ón fondul forestier proprietate public„ a statului ∫i Ón administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva
                 ∫i care vor avea folosin˛a îteren pentru hrana v‚natului“
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004                   9
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
 privind transmiterea suprafe˛ei de 309,87 ha din domeniul public al statului ∫i din administrarea
 Agen˛iei Domeniilor Statului ∫i a suprafe˛ei de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova, aflat„ Ón
administrarea Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“, Ón domeniul public al jude˛ului Br„ila ∫i Ón
              administrarea Consiliului Jude˛ean Br„ila
    Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea suprafe˛ei de 309,87 ha,   din prezenta hot„r‚re, Ón domeniul public al jude˛ului Br„ila
aflat„ Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea    ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Br„ila.
Agen˛iei Domeniilor Statului, ∫i a suprafe˛ei de 375,00 ha      Art. 2. — Predarea-preluarea suprafe˛elor prev„zute la
ce constituie Lacul Blasova, aflat„ Ón administrarea       art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“, av‚nd datele de     interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„    vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                            PRIM-MINISTRU
                           ADRIAN N√STASE
                                            Contrasemneaz„:
                                  p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                            Mircea Alexandru,
                                             secretar de stat
                                    Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                            Gheorghe Emacu
                                      Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
                                         Speran˛a Maria Ianculescu
                                   Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                              Petre Daea
                                         Ministrul finan˛elor publice,
                                          Mihai Nicolae T„n„sescu


    Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 2.118.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004
                                                         ANEX√*)

                       DATELE DE IDENTIFICARE
 a suprafe˛ei de 309,87 ha, aflat„ Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului,
   ∫i a suprafe˛ei de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova, aflat„ Ón administrarea Administra˛iei Na˛ionale
      îApele Rom‚ne“, care se transmit Ón domeniul public al jude˛ului Br„ila ∫i Ón administrarea
                       Consiliului Jude˛ean Br„ila
    *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004

                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
    privind unele m„suri de procesare ∫i valorificare a stocului de uraniu Ón diuranat de sodiu,
                    produs p‚n„ Ón anul 1993
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re,
  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea f„r„ plat„, din          unit„˛ilor 1 ∫i 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrice
proprietatea privat„ a statului Ón patrimoniul Companiei        Cernavod„ a Societ„˛ii Na˛ionale îNuclearelectrica“ — S.A.
Na˛ionale a Uraniului — S.A., a stocului de uraniu Ón            Art. 3. — Valorificarea uraniului din dioxid de uraniu se
diuranat de sodiu existent la Uzina îR“ — Sucursala          va face la un pre˛ negociat Óntre Societatea Na˛ional„
Feldioara din cadrul Companiei Na˛ionale a Uraniului —         îNuclearelectrica“ — S.A. ∫i Compania Na˛ional„ a
S.A., produs p‚n„ Ón anul 1993, Ón cantitatea ∫i la valoarea
                                    Uraniului — S.A. Bucure∫ti.
prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.                             Art. 4. — Contravaloarea concentratului de diuranat de
  Art. 2. — Stocul prev„zut la art. 1 se va procesa Ón        sodiu se determin„ prin metoda pre˛ului mediu din eviden˛a
cadrul Companiei Na˛ionale a Uraniului — S.A. Ón vederea        contabil„ ∫i se constituie ca obliga˛ie bugetar„ care va fi
valorific„rii sub form„ de pulbere sinterizabil„ de dioxid de     virat„ la bugetul de stat pe m„sura valorific„rii produsului
uraniu destinat fabric„rii combustibilului nuclear, necesar      finit.
                                PRIM-MINISTRU
                               ADRIAN N√STASE
                                              Contrasemneaz„:
                                     p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                                Iulian Iancu,
                                               secretar de stat
                                           Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale
                                         pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
                                                Lucian Biro
     Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.                         Ministrul finan˛elor publice,
     Nr. 2.157.                                   Mihai Nicolae T„n„sescu
     *) Anexa se comunic„ Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.

                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
    privind transmiterea lacului Z„ton Ón suprafa˛„ de 450 ha din domeniul public al statului
∫i din administrarea Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“ Ón domeniul public al jude˛ului Br„ila
              ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Br„ila
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
     Guvernul Rom‚niei     adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea lacului Z„ton Ón          al jude˛ului Br„ila ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean
suprafa˛„ de 450 ha, cu datele de identificare prev„zute Ón      Br„ila.
                                      Art. 2. — Predarea-preluarea lacului prev„zut la art. 1
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
                                    se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
domeniul public al statului ∫i din administrarea            interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“ Ón domeniul public       vigoare a prezentei hot„r‚ri.
                                PRIM-MINISTRU
                               ADRIAN N√STASE
                                               Contrasemneaz„:
                                    p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                              Mircea Alexandru,
                                               secretar de stat
                                       Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                              Gheorghe Emacu
                                        p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
                                               Florin Stadiu,
                                               secretar de stat
                                           p. Ministrul finan˛elor publice,
     Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.                           Maria Manolescu,
     Nr. 2.158.                                     secretar de stat

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004                         13

                                                                       ANEX√
                           DATELE DE IDENTIFICARE
  a Lacului Z„ton, aflat Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“,
     care se transmite Ón domeniul public al jude˛ului Br„ila ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Br„ila
 Locul unde este       Persoana juridic„           Persoana juridic„
 situat obiectivul    de la care se transmite        la care se transmite      Caracteristicile tehnice ale obiectivului
 care se transmite        obiectivul              obiectivul

Jude˛ul Br„ila      Statul rom‚n,           Jude˛ul Br„ila,            Nr. de identificare M.F. — 63.767
             Ón administrarea          Ón administrarea           Cod de clasificare — 8.03.02
             Administra˛iei Na˛ionale      Consiliului Jude˛ean Br„ila      BH Dun„re, lac natural de lunc„,
             îApele Rom‚ne“                              Suprafa˛a = 450 ha
                                                  Vecin„t„˛i: Insula Mic„ a Br„ilei

                              GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
       pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
     îReabilitarea ∫i modernizarea blocurilor energetice nr. 3 ∫i 6 din Societatea Comercial„
              «Complexul Energetic Turceni» — S.A.“, jude˛ul Gorj
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai            Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la
obiectivului de investi˛ii îReabilitarea ∫i modernizarea          art. 1 se face din surse proprii ∫i din credite externe
blocurilor energetice nr. 3 ∫i 6 din Societatea Comercial„         garantate de stat.
                                       Art. 3. — Rambursarea creditelor ∫i plata dob‚nzilor,
«Complexul Energetic Turceni» — S.A.“, jude˛ul Gorj,            comisioanelor ∫i altor costuri aferente se vor efectua din
prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta        sursele proprii ale Societ„˛ii Comerciale îComplexul
hot„r‚re.                                 Energetic Turceni“ — S.A.
                                 PRIM-MINISTRU
                               ADRIAN N√STASE
                                                 Contrasemneaz„:
                                       p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                                  Iulian Iancu,
                                                 secretar de stat
                                              Ministrul finan˛elor publice,
                                               Mihai Nicolae T„n„sescu
     Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
     Nr. 2.161.
     *) Anexa se comunic„ Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
  ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
AGENfiIA NAfiIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

                           ORDIN
              privind aprobarea unor licen˛e de concesiune pentru explorare
    Av‚nd Ón vedere art. 15 ∫i art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ulterioare,
    Ón temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale, precum ∫i al Deciziei primului-ministru nr. 353/2001,

     pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite urm„torul ordin:
  Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune pentru            jude˛ul Harghita, Óncheiat„ cu Societatea Comercial„ îDako—
explorarea nisipului din perimetrul Tu∫nad—L„z„re∫ti, situat Ón      Impex“ — S.R.L. Tu∫nad, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004

  Art. 2. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune pentru            vigoare a acestora, cu respectarea condi˛iilor prev„zute la
explorarea calcarelor dolomitice din perimetrul Izvorul           art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile
Malului, situat Ón jude˛ul Suceava, Óncheiat„ cu Societatea         ulterioare.
Comercial„ îCalcarul“ — S.A. Pojor‚ta, prev„zut„ Ón anexa            Art. 4. — Anexele nr. 1*) ∫i 2*) fac parte integrant„ din
nr. 2.                                   prezentul ordin.
  Art. 3. — Œnceperea activit„˛ii miniere prev„zute Ón            Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
licen˛e se autorizeaz„ de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse         al Rom‚niei, Partea I.
Minerale, Ón termen de 180 de zile de la intrarea Ón
                Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
                        Maria Iuliana Stratulat
    Bucure∫ti, 3 decembrie 2004.
    Nr. 260.
    *) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ titularilor licen˛elor de concesiune pentru explorare.


MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

                        ORDIN
          pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de ovine
     Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine,
     Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ulterioare,
    ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
  Art. 1. — Se aprob„ Normele tehnice de clasificare a            Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
carcaselor de ovine, cuprinse Ón anexa care face parte           Oficial al Rom‚niei, Partea I.
integrant„ din prezentul ordin.
                 p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                           Nicolae Istudor,
                           secretar de stat
    Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 883.
                                                                  ANEX√
                             NORME TEHNICE
                          de clasificare a carcaselor de ovine
             CAPITOLUL I                      (2) Carcasele de ovine se Ómpart Ón urm„toarele
            Dispozi˛ii generale                 categorii:
                                        L — carcase de ovine cu v‚rsta sub 12 luni (miel);
  Art. 1. — Carcasele ∫i semicarcasele de ovine, care             S — carcase de alte ovine.
provin de la animale sacrificate Ón abatoare autorizate ∫i           (3) Carcasele de ovine se clasific„ prin evaluarea:
care poart„ un marcaj de s„n„tate, conform legisla˛iei Ón           a) conforma˛iei, Ón conformitate cu anexa nr. 1;
vigoare, sunt clasificate ∫i identificate Ón conformitate cu          b) stratului de gr„sime, Ón conformitate cu anexa nr. 2.
prezentele norme tehnice.                           (4) Carcasele de miei cu greutate mai mic„ de 13 kg
                                      se pot clasifica ∫i prin evaluarea:
           CAPITOLUL II                       a) greut„˛ii carcasei;
  Prezentarea, Ómp„r˛irea pe categorii, clasificarea,            b) culorii c„rnii — care se determin„ pe flancul
   Ónregistrarea clasific„rii ∫i marcarea carcaselor           mu∫chiului rectus abdominis, conform h„r˛ii standardizate a
                                      culorilor;
  Art. 2. — (1) Œn sensul prezentelor norme tehnice,             c) stratului de gr„sime,
urm„torii termeni se definesc astfel:                    Ón conformitate cu anexa nr. 3.
  — carcas„ — corpul Óntreg al unui animal sacrificat, a∫a          Art. 3. — (1) Rezultatele clasific„rii, respectiv categoria,
cum se prezint„ acesta dup„ s‚ngerare, eviscerare ∫i            evaluarea conforma˛iei ∫i a gradului de acoperire cu
jupuire, prezentat f„r„ cap (separat la articula˛ia atlanto-        gr„sime, se Ónscriu, de c„tre clasificator, Óntr-un raport de
occipital„), f„r„ membre (separate la nivelul articula˛iei         clasificare, al c„rui model este Óntocmit de Comisia de
                                      clasificare a carcaselor.
carpo-metacarpiane ∫i tarso-metatarsiene), f„r„ coad„
                                        (2) Raportul de clasificare se Óntocme∫te Ón
(separat„ Óntre cea de-a ∫asea ∫i a ∫aptea vertebr„             3 exemplare: un exemplar este dat de˛in„torului de
caudal„), f„r„ uger, organe genitale ∫i ficat. Rinichii ∫i         animale, un exemplar abatorului ∫i un exemplar r„m‚ne la
gr„simea perirenal„ sunt incluse Ón carcas„;                clasificator. Abatorul ∫i clasificatorul trebuie s„ p„streze
  — semicarcas„ — produsul ob˛inut prin separarea             rapoartele de clasificare timp de 4 ani.
carcasei, simetric de-a lungul mijlocului fiec„rei vertebre          Art. 4. — (1) Clasificarea carcaselor ∫i semicarcaselor
cervicale, dorsale, lombare ∫i sacrale ∫i prin mijlocul           se efectueaz„ c‚t mai cur‚nd posibil dup„ t„iere, Ón
sternului ∫i a simfizei ischiopubiene.                   maximum o or„, ∫i se desf„∫oar„ Ón abator.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004                     15

  (2) Carcasele sau semicarcasele trebuie identificate.             (2) Pre˛ul se exprim„ la 100 kg de carcas„ prezentat„
Identificarea se face prin marcare ce indic„ categoria,            conform art. 2, c‚nt„rit„ ∫i clasificat„.
clasa de conforma˛ie ∫i acoperirea cu gr„sime. Marcarea             (3) Greutatea care se ia Ón considerare este greutatea
se face pe pulp„, literele ∫i cifrele av‚nd o Ón„l˛ime de           carcasei calde, c‚t mai cur‚nd posibil dup„ sacrificare, din
                                       care se scad 2%.
2 cm. Marcarea se face prin ∫tampilare, folosind un tu∫
                                         Art. 6. — Clasificarea este verificat„ prin inspec˛ii
care nu se ∫terge ∫i nu este toxic, dup„ metode aprobate
                                       inopinate ale persoanelor desemnate de Comisia de
de autoritatea competent„. ™tampilarea se poate Ónlocui cu          clasificare a carcaselor. Verific„rile trebuie s„ aib„ loc cel
o etichet„ nealterabil„ ∫i ferm ata∫at„ la carcas„.              pu˛in o dat„ la 3 luni.
  Art. 5. — (1) Pre˛ul pie˛ei, care urmeaz„ a fi instituit pe          Art. 7. — Prezentele norme tehnice se aplic„ facultativ,
baza baremului de clasificare a carcaselor de ovine,             Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2006.
reprezint„ pre˛ul comunicat de abator, f„r„ T.V.A., pl„tit            Art. 8. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
furnizorului pentru animalul livrat la abator.                prezentele norme tehnice.

                                                                   ANEXA Nr. 1
                                                                 la normele tehnice

                                 CONFORMAfiIE
           Dezvoltarea profilurilor carcaselor, Ón special a p„r˛ilor esen˛iale (pulpa, spinarea, spata)
     Clasa
                                        Descrierea
    conforma˛iei

 S    Superioar„        Toate profilurile extrem de convexe, dezvoltare muscular„ excep˛ional„ (tip de carcas„ cu
                 mu∫chi dublu)
 E    Excelent„        Toate profilurile convexe p‚n„ la extrem de convexe, dezvoltare muscular„ excep˛ional„
 U    Foarte bun„       Profiluri Ón general convexe, dezvoltare muscular„ foarte bun„
 R    Bun„           Profiluri Ón general drepte, dezvoltare muscular„ bun„
 O    Potrivit„        Profiluri de la drepte la concave, dezvoltare muscular„ satisf„c„toare
 P    Slab„          Profiluri de la concave la foarte concave, dezvoltare muscular„ slab„

                                                                   ANEXA Nr. 2
                                                                 la normele tehnice

                            GROSIMEA STRATULUI DE GR√SIME
            Cantitatea de gr„sime de pe suprafa˛a exterioar„ a carcasei ∫i din cavitatea toracic„
   Clasa stratului
                                        Descrierea
    de gr„sime

 1    Sc„zut„         Strat de gr„sime inexistent sau sc„zut
 2    Sub˛ire         Strat sub˛ire de gr„sime, carnea vizibil„ aproape peste tot
 3    Medie          Carnea, cu excep˛ia pulpei ∫i a spetei, aproape peste tot acoperit„ cu gr„sime; depuneri
                 u∫oare de gr„sime Ón cavitatea toracic„
 4    Mare           Carne acoperit„ cu gr„sime, dar Ónc„ vizibil„ par˛ial la pulp„ ∫i spat„; unele depozite distincte
                 de gr„sime Ón cavitatea toracic„
 5    Foarte mare       Carcas„ acoperit„ cu un strat gros de gr„sime; depozite mari de gr„sime Ón cavitatea toracic„                                                                   ANEXA Nr. 3
                                                                 la normele tehnice
                   Grila de clasificare a carcaselor de miei cu greutate mai mic„ de 13 kg

   Categoria               A                   B                   C
   Greutatea              ≤ 7 kg                7,1—10 kg               10,1—13 kg
   Calitatea          I          II         I         II         I           II
 Culoarea c„rnii    roz deschis       alt„ culoare  roz deschis      alt„ culoare  roz deschis      alt„ culoare
                        sau alt strat  sau roz        sau alt strat  sau roz        sau alt strat
                        de gr„sime              de gr„sime              de gr„sime
 Clasa
 de gr„sime (*)     (1) (2)                 (1) (2)                (2) (3)
     (*) Conform defini˛iei din anexa nr. 2.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.167/9.XII.2004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

                         ORDIN
          pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic Ón construc˛ii
     Œn temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile
ulterioare, ale art. 24 lit. j) ∫i k) din Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee ∫i echipamente noi
Ón construc˛ii, prev„zut Ón anexa nr. 5 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 3 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 622/2004
privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii, precum ∫i ale art. 2 pct. 45 ∫i ale
art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
     av‚nd Ón vedere avizul favorabil prev„zut Ón Decizia nr. 5/2004 a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construc˛ii,

     ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

  Art. 1. — (1) Se aprob„ Procedura de agrement                  Art. 2. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrant„ din
tehnic pentru produse, procedee ∫i echipamente noi Ón              prezentul ordin.
construc˛ii — P.A.T. 1-2004, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.               Art. 3. — Consiliul Tehnic Permanent pentru Construc˛ii
  (2) Se aprob„ Procedura de abilitare a organismelor             va urm„ri punerea Ón aplicare a prevederilor prezentului
elaboratoare de agremente tehnice Ón construc˛ii —               ordin.
P.A.T. 2-2004, prev„zut„ Ón anexa nr. 2.                      Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
  (3) Se aprob„ Procedura privind avizarea agrementelor            al Rom‚niei, Partea I.
tehnice Ón construc˛ii — P.A.T. 3-2004, prev„zut„ Ón anexa             Art. 5. — Cu data semn„rii prezentului ordin orice
nr. 3.                                     dispozi˛ie contrar„ Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

                      p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
                                Ileana Tureanu,
                                secretar de stat

     Bucure∫ti, 15 octombrie 2004.
     Nr. 1.889.

      *) Anexele nr. 1—3 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.167 bis Ón afara abonamentului, care se poate
achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, ∫i se mai public„ ∫i Ón Buletinul
Construc˛iilor.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
           ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.167/9.XII.2004 con˛ine 16 pagini.        Pre˛ul de v‚nzare 18.500 lei      ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top