1150 by monitorul-oficial

VIEWS: 8 PAGES: 48

									                                             PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.150                 LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                                 Luni, 6 decembrie 2004
                                              SUMAR


Nr.                                           Pagina  Nr.                                              Pagina

                 LEGI ™I DECRETE                               Consumatorilor privind stabilirea condi˛iilor speciale
  540. — Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul                         Ón care se face importul de smochine, alune de
    Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord, al                           p„dure, fistic ∫i de anumite produse derivate din
    reprezentan˛ilor na˛ionali ∫i al personalului                             acestea, originare ori expediate din Republica
    interna˛ional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie                           Turcia .........................................................................   7–9
    1951, ∫i a Acordului privind statutul misiunilor ∫i                    87/816/1.351/285. — Ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii
    reprezentan˛ilor statelor ter˛e pe l‚ng„ Organiza˛ia                      Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
    Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles                      Alimentelor, al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
    la 14 septembrie 1994 .............................................         2     dezvolt„rii rurale, al ministrului s„n„t„˛ii ∫i al
Acord privind statutul Organiza˛iei Tratatului Atlanticului                       pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
   de Nord, al reprezentan˛ilor na˛ionali ∫i al                           Consumatorilor privind stabilirea condi˛iilor speciale
   personalului interna˛ional...........................................        2–5     Ón care se face importul de nuci braziliene Ón
                                                    coaj„, originare ori expediate din Republica
Acord privind statutul misiunilor ∫i reprezentan˛ilor statelor                     Federativ„ a Braziliei ................................................         10–11
   ter˛e pe l‚ng„ Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de
   Nord............................................................................    6  123/429. — Ordin al secretarului de stat al Autorit„˛ii
                                                    Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie ∫i
  998. — Decret privind promulgarea Legii pentru                            al ministrului administra˛iei ∫i internelor privind
    ratificarea Acordului privind statutul Organiza˛iei                       aprobarea Regulamentului de organizare ∫i
    Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentan˛ilor                      func˛ionare a Subgrupului pentru coordonarea ∫i
    na˛ionali ∫i al personalului interna˛ional, adoptat la                     evaluarea activit„˛ii de prevenire ∫i de combatere
    Ottawa la 20 septembrie 1951, ∫i a Acordului                          a traficului de copii ...................................................        12–13
    privind statutul misiunilor ∫i reprezentan˛ilor statelor
    ter˛e pe l‚ng„ Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de                   1.551/546. — Ordin al ministrului s„n„t„˛ii ∫i al
    Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994 .....                6     pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de
                                                    S„n„tate pentru aprobarea Strategiei privind
       ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE                             dezvoltarea finan˛„rii pe caz Ón spitalele din
       ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE                            Rom‚nia Ón perioada 2005—2008 ...........................                14–15
86/795/1.352/286. — Ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii
                                                              ACTE ALE CURfiII EUROPENE
   Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
   Alimentelor, al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i                                 A DREPTURILOR OMULUI
   dezvolt„rii rurale, al ministrului s„n„t„˛ii ∫i al                     Hot„r‚rea din 3 iunie 2003 Ón cauza Pantea Ómpotriva
   pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia                       Rom‚niei ....................................................................      16–47
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004

                     LEGI     ™I    DECRETE
                         PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR                                                 SENATUL

                         LEGE
   pentru ratificarea Acordului privind statutul Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord,
      al reprezentan˛ilor na˛ionali ∫i al personalului interna˛ional, adoptat la Ottawa
 la 20 septembrie 1951, ∫i a Acordului privind statutul misiunilor ∫i reprezentan˛ilor statelor ter˛e
 pe l‚ng„ Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994

    Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

  Art. 1. — Se ratific„ Acordul privind statutul Organiza˛iei   Art. 2. — Se ratific„ Acordul privind statutul misiunilor ∫i
Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentan˛ilor na˛ionali  reprezentan˛ilor statelor ter˛e pe l‚ng„ Organiza˛ia Tratatului
∫i al personalului interna˛ional, adoptat la Ottawa la      Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie
20 septembrie 1951, intrat Ón vigoare la 18 mai 1954,      1994, intrat Ón vigoare la 28 martie 1997, semnat de
semnat de Rom‚nia la Washington la 30 iunie 2004.        Rom‚nia la Bruxelles la 8 iulie 2004.

    Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

      PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR                   p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
            VALER DORNEANU                       DORU IOAN T√R√CIL√

    Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
    Nr. 540.

                              ACORD
         privind statutul Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentan˛ilor na˛ionali
                        ∫i al personalului interna˛ional*)
                         Ottawa, 20 septembrie 1951
     Statele semnatare ale prezentului acord,
     consider‚nd c„ este necesar ca Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de Nord, personalul s„u interna˛ional ∫i
reprezentan˛ii statelor membre care particip„ la reuniunile sale s„ beneficieze de statutul de mai jos, pentru a-∫i exercita
func˛iile ∫i a-∫i Óndeplini misiunile,
     au convenit urm„toarele:

              PARTEA I                           ARTICOLUL 2
            Dispozi˛ii generale             Prezentul acord nu se aplic„ cartierelor generale militare
                                 Ónfiin˛ate Ón temeiul Tratatului Atlanticului de Nord ∫i nici
              ARTICOLUL 1              altor organisme militare, Ón afara cazului Ón care Consiliul
  Œn cadrul prezentului acord, termenii de mai jos au      decide altfel.
urm„toarele semnifica˛ii:                                 ARTICOLUL 3
  a) Organiza˛ie — Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de
Nord format„ din Consiliu ∫i organismele sale subsidiare;      Organiza˛ia ∫i statele membre colaboreaz„ permanent
                                 pentru facilitarea unei bune administr„ri a justi˛iei, pentru
  b) Consiliu — Consiliul prev„zut la art. 9 din Tratatul
                                 asigurarea respect„rii regulamentelor de poli˛ie ∫i pentru
Atlanticului de Nord ∫i suplean˛ii Consiliului;
                                 evitarea oric„rui abuz Ón leg„tur„ cu privilegiile ∫i imunit„˛ile
  c) organismele subsidiare — orice organism, comitet sau    prev„zute de prezentul acord. Dac„ un stat membru
serviciu constituit de c„tre Consiliu sau care se afl„ sub    consider„ c„ a avut loc un abuz Ón leg„tur„ cu o imunitate
autoritatea sa, cu excep˛ia celor c„rora, Ón temeiul       sau un privilegiu, conferit prin prezentul acord, Organiza˛ia
dispozi˛iilor art. 2, nu li se aplic„ prezentul acord;      ∫i acest stat sau statele interesate se vor consulta pentru a
  d) pre∫edintele suplean˛ilor Consiliului Ónseamn„, de     determina dac„ Óntr-adev„r abuzul a avut loc ∫i, Ón caz
asemenea, Ón absen˛a sa, vicepre∫edintele care ac˛ioneaz„    afirmativ, pentru a lua m„surile corespunz„toare Ón vederea
Ón locul acestuia.                        evit„rii repet„rii unor asemenea incidente. F„r„ a aduce

    *) Traducere.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004                    3

atingere prevederilor anterioare sau oric„rei alte dispozi˛ii    au fost introduse, dec‚t Ón condi˛iile aprobate de guvernul
din prezentul acord, orice stat membru care consider„ c„ o     ˛„rii respective;
persoan„ a abuzat de privilegiul s„u de re∫edin˛„ sau de        c) scutite de orice taxe vamale ∫i restric˛ii cantitative la
orice alt privilegiu sau imunitate acordat„ acesteia prin      import sau la export pentru publica˛iile sale.
prezentul acord Ói poate solicita respectivei persoane s„
p„r„seasc„ teritoriul s„u.                                  ARTICOLUL 10
                                    De∫i Organiza˛ia nu va solicita, Ón principiu, scutirea de
                                  accize ∫i de taxe privind v‚nzarea, care intr„ Ón pre˛ul
            PARTEA a II-a
                                  bunurilor mobile ∫i imobile, totu∫i, c‚nd ea efectueaz„
             Organiza˛ia                cump„r„turi importante, al c„ror pre˛ cuprinde drepturi ∫i
             ARTICOLUL 4                taxe de o asemenea natur„, statele membre vor lua, ori
                                  de c‚te ori este posibil, m„surile administrative
 Organiza˛ia are personalitate juridic„; ea are capacitatea    corespunz„toare Ón vederea scutirii sau ramburs„rii acestor
de a contracta, de a dob‚ndi ∫i de a Ónstr„ina bunuri        drepturi ∫i taxe.
mobile ∫i imobile ∫i de a sta Ón justi˛ie.
                                               ARTICOLUL 11
             ARTICOLUL 5
                                    1. Coresponden˛a oficial„ ∫i celelalte comunic„ri oficiale
  Organiza˛ia, bunurile ∫i proprietatea sa, indiferent de     ale Organiza˛iei nu pot fi cenzurate.
locul unde se afl„ ∫i de de˛in„torul acestora, se bucur„ de
                                    2. Organiza˛ia are dreptul s„ foloseasc„ coduri, s„
imunitate de jurisdic˛ie, cu excep˛ia cazului particular Ón
                                  expedieze ∫i s„ primeasc„ coresponden˛„ prin curier
care pre∫edintele suplean˛ilor Consiliului, ac˛ion‚nd Ón
                                  special sau Ón valize sigilate, care beneficiaz„ de acelea∫i
numele Organiza˛iei, a renun˛at Ón mod expres la aceasta.
                                  imunit„˛i ∫i privilegii ca ∫i curierii ∫i valizele diplomatice.
Œn orice caz, se Ón˛elege c„ renun˛area la imunitate nu se
                                    3. Dispozi˛iile prezentului articol nu Ómpiedic„ un stat
extinde ∫i la m„surile de sechestru sau de executare.
                                  membru ∫i Consiliul, ac˛ion‚nd Ón numele Organiza˛iei, s„
             ARTICOLUL 6                adopte de comun acord m„suri corespunz„toare de
                                  securitate.
  Localurile Organiza˛iei sunt inviolabile. Bunurile ∫i
proprietatea sa, indiferent de locul unde se afl„ ∫i de                   PARTEA a III-a
de˛in„torul acestora, nu pot face obiectul perchezi˛iei,
                                          Reprezentan˛ii statelor membre
rechizi˛iei, confisc„rii, exproprierii sau altei forme de
imixtiune.                                          ARTICOLUL 12
             ARTICOLUL 7                  Orice persoan„ desemnat„ de un stat membru ca
  Arhivele Organiza˛iei, precum ∫i, Ón general, toate       principalul s„u reprezentant permanent pe l‚ng„
documentele care Ói apar˛in sau care se afl„ Ón posesia       Organiza˛ie pe teritoriul unui alt stat membru, precum ∫i
acesteia sunt inviolabile indiferent de locul unde se afl„.     persoanele care fac parte din personalul s„u oficial,
                                  reziden˛i pe respectivul teritoriu, ∫i care fac obiectul unui
             ARTICOLUL 8                acord Óntre statul care i-a desemnat ∫i Organiza˛ie ∫i Óntre
  1. F„r„ a fi restric˛ionat„ de orice control, reglementare    Organiza˛ie ∫i statul unde ace∫tia vor avea re∫edin˛a
sau moratoriu financiar:                      beneficiaz„ de imunit„˛ile ∫i privilegiile acordate
  a) Organiza˛ia poate s„ de˛in„ valut„ de orice fel ∫i      reprezentan˛ilor diplomatici ∫i personalului lor oficial de rang
poate s„ aib„ conturi Ón orice valut„;               comparabil.
  b) Organiza˛ia poate s„ Ó∫i transfere, Ón mod liber,                   ARTICOLUL 13
fondurile dintr-o ˛ar„ Ón alta sau Ón interiorul oric„rei ˛„ri ∫i
poate s„ schimbe orice valut„ pe care o de˛ine Ón alt„         1. Orice reprezentant al unui stat membru pe l‚ng„
valut„ la cea mai avantajoas„ rat„ de schimb oficial„, la      Consiliu sau pe l‚ng„ unul dintre organismele sale
v‚nzare sau la cump„rare, dup„ caz.                 subsidiare, c„ruia nu i se aplic„ prevederile art. 12,
  2. Œn exercitarea drepturilor prev„zute la paragraful 1,     beneficiaz„ pe durata prezen˛ei sale pe teritoriul unui alt
Organiza˛ia ˛ine seama de toate solicit„rile unui stat       stat membru, pentru exercitarea func˛iilor sale, de
membru ∫i le d„ curs, Ón m„sura Ón care acest lucru este      privilegiile ∫i imunit„˛ile urm„toare:
posibil.                                a) aceea∫i imunitate Ón privin˛a arest„rii sau deten˛iei ca
                                  cea acordat„ personalului diplomatic de rang comparabil;
             ARTICOLUL 9                  b) imunitate de jurisdic˛ie Ón privin˛a actelor Óndeplinite
  Organiza˛ia, proprietatea, veniturile ∫i alte bunuri ale     Ón calitatea sa oficial„ (inclusiv cu privire la cuvintele rostite
sale sunt:                             sau scrise);
  a) scutite de orice impozit direct; totu∫i, Organiza˛ia nu      c) inviolabilitatea tuturor actelor ∫i documentelor;
va solicita scutirea de taxe care nu constituie altceva dec‚t      d) dreptul de a folosi coduri, de a trimite ∫i de a primi
plata serviciilor de utilitate public„;               acte sau coresponden˛„ prin curier sau prin valize sigilate;
  b) scutite de orice taxe vamale ∫i orice restric˛ii         e) aceea∫i scutire, pentru el ∫i pentru so˛ul sau so˛ia
cantitative la import sau la export, pentru bunurile importate   sa, cu privire la orice m„sur„ restrictiv„ privind imigrarea,
sau exportate de aceasta pentru folosin˛a sa oficial„;       orice formalit„˛i de Ónregistrare a str„inilor ∫i orice obliga˛ii
bunurile astfel importate cu aceast„ scutire nu vor fi       privind serviciul militar obligatoriu, ca cea acordat„
Ónstr„inate cu titlu oneros sau gratuit pe teritoriul ˛„rii unde  personalului diplomatic de rang comparabil;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004

  f) acelea∫i facilit„˛i Ón privin˛a valutei ∫i a schimbului               PARTEA a IV-a
valutar ca cele acordate personalului diplomatic de rang          Personalul interna˛ional ∫i exper˛ii Ón misiune
comparabil;                                       pentru Organiza˛ie
  g) acelea∫i imunit„˛i ∫i facilit„˛i Ón privin˛a bagajului
personal ca cele acordate personalului diplomatic de rang                  ARTICOLUL 17
comparabil;
                                    Categoriile de func˛ionari c„rora li se aplic„ art. 18—20
  h) dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale,       vor face obiectul unui acord Óntre pre∫edintele suplean˛ilor
mobila ∫i bunurile sale de uz personal, cu ocazia primei      Consiliului ∫i Guvernul fiec„rui stat membru interesat.
prelu„ri a postului Ón ˛ara Ón cauz„, ∫i dreptul, la        Pre∫edintele suplean˛ilor Consiliului va comunica statelor
terminarea func˛iilor sale Ón ˛ara respectiv„, de a reexporta,   membre numele persoanelor care fac parte din aceste
cu scutire de taxe vamale, acest mobilier ∫i aceste bunuri     categorii.
de uz personal, cu respectarea, Ón fiecare caz, a condi˛iilor
considerate necesare de guvernul ˛„rii unde dreptul este                   ARTICOLUL 18
exercitat;                               Func˛ionarii Organiza˛iei la care se refer„ art. 17:
  i) dreptul de a importa, temporar, f„r„ taxe vamale,         a) vor beneficia de imunitate de jurisdic˛ie pentru actele
automobilul s„u privat, afectat uzului s„u personal, ∫i apoi    Óndeplinite Ón calitatea lor oficial„ ∫i Ón limitele autorit„˛ii
de a reexporta acest automobil cu scutire de taxe vamale,      acestora (inclusiv cu privire la cuvintele rostite sau scrise);
cu respectarea, Ón fiecare caz, a condi˛iilor considerate        b) vor beneficia, at‚t pentru sine, c‚t ∫i pentru
necesare de guvernul ˛„rii unde dreptul este exercitat.       so˛ii/so˛iile acestora, membrii familiilor lor cu care locuiesc
                                  ∫i/sau care se afl„ Ón Óntre˛inerea acestora, de acelea∫i
  2. Œn cazul Ón care aplicarea oric„rui impozit depinde de
                                  privilegii Ón ceea ce prive∫te restric˛iile de imigrare ∫i
re∫edin˛„, perioada Ón care reprezentantul c„ruia i se aplic„
                                  formalit„˛ile de Ónregistrare a str„inilor ca cele acordate
prezentul articol se afl„, pentru exercitarea func˛iilor sale,
                                  personalului diplomatic de rang comparabil;
pe teritoriul unui alt stat membru nu va fi considerat„ ca
perioad„ de re∫edin˛„. Œn special, salariul s„u oficial ∫i       c) vor beneficia de acelea∫i facilit„˛i Ón privin˛a valutei ∫i
c‚∫tigurile sale vor fi scutite de impozite Ón cursul acestei    a schimbului valutar ca cele acordate personalului
perioade.                              diplomatic de rang comparabil;
                                    d) vor beneficia, pe timp de criz„ interna˛ional„,
  3. Pentru aplicarea prezentului articol, termenul de       Ómpreun„ cu so˛ii/so˛iile lor ∫i cu membrii de familie cu
reprezentant desemneaz„ to˛i reprezentan˛ii, consilierii ∫i     care locuiesc ∫i care se afl„ Ón Óntre˛inerea acestora, de
exper˛ii tehnici ai delega˛iilor. Fiecare stat membru va      acelea∫i facilit„˛i de repatriere acordate personalului
comunica celorlalte state membre interesate, dac„ acestea      diplomatic de rang comparabil;
solicit„, numele reprezentan˛ilor s„i c„rora li se aplic„        e) vor beneficia de dreptul de a importa, cu scutire de
prezentul articol, c‚t ∫i perioada probabil„ a ∫ederii       taxe vamale, mobila ∫i bunurile de uz personal, cu ocazia
acestora pe teritoriul acestor state membre.            primei prelu„ri a postului Ón ˛ara Ón cauz„, ∫i de dreptul, la
                                  terminarea func˛iilor Ón ˛ara respectiv„, de a reexporta, cu
            ARTICOLUL 14
                                  scutire de taxe vamale, acest mobilier ∫i aceste bunuri de
   Personalul oficial cu atribu˛ii de secretariat, care      uz personal, cu respectarea, Ón fiecare caz, a condi˛iilor
Ónso˛e∫te reprezentantul unui stat membru ∫i c„ruia nu i se     considerate necesare de guvernul ˛„rii unde dreptul este
aplic„ art. 12 ∫i 13, beneficiaz„, pe durata ∫ederii sale pe    exercitat;
teritoriul unui alt stat membru, pentru exercitarea func˛iilor     f) vor beneficia de dreptul de a importa temporar f„r„
sale, de privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute de paragraful 1   taxe vamale automobilele lor private, afectate uzului
lit. b), c), e), f), h) ∫i i) ∫i de paragraful 2 al art. 13.    personal, ∫i apoi de a reexporta aceste automobile cu
                                  scutire de taxe vamale, cu respectarea, Ón fiecare caz, a
            ARTICOLUL 15                condi˛iilor considerate necesare de guvernul ˛„rii interesate.
  Aceste privilegii ∫i imunit„˛i sunt acordate reprezentan˛ilor              ARTICOLUL 19
statelor membre ∫i personalului acestora nu pentru propriul
                                    Func˛ionarii Organiza˛iei prev„zu˛i de art. 17 vor fi scuti˛i
lor avantaj, ci pentru a asigura exercitarea Ón deplin„
                                  de impozite pe salariile ∫i indemniza˛iile pl„tite de
independen˛„ a func˛iilor lor Ón leg„tur„ cu Tratatul
                                  Organiza˛ie Ón calitatea lor de func˛ionari ai acesteia. Totu∫i,
Atlanticului de Nord. Œn consecin˛„, un stat membru are nu
                                  un stat membru va putea Óncheia cu Consiliul, ac˛ion‚nd Ón
numai dreptul, dar ∫i datoria s„ retrag„ imunitatea oric„rui
                                  numele Organiza˛iei, Ón˛elegeri permi˛‚nd acestui stat
reprezentant sau membru al personalului s„u, Ón toate
                                  membru s„-i angajeze ∫i s„-i desemneze pe cet„˛enii s„i
cazurile Ón care, Ón opinia sa, imunitatea ar Ómpiedica
                                  Ón cadrul Organiza˛iei (except‚ndu-i, Ón cazul Ón care statul
Ónf„ptuirea justi˛iei ∫i dac„ imunitatea poate fi retras„ f„r„
                                  membru dore∫te astfel, pe cet„˛enii care nu au re∫edin˛a
a prejudicia scopul pentru care a fost acordat„.
                                  obi∫nuit„ pe teritoriul s„u), cet„˛eni care vor face parte din
            ARTICOLUL 16                personalul interna˛ional al Organiza˛iei. El va pl„ti, Ón acest
                                  caz, salariile ∫i indemniza˛iile acestor persoane din
  Dispozi˛iile art. 12—14 de mai sus nu pot obliga un stat     fondurile sale proprii, la un nivel determinat de acesta.
s„ acorde oricare dintre privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute   Aceste salarii ∫i indemniza˛ii vor putea face obiectul unei
de aceste articole unui cet„˛ean al s„u, unui reprezentant     impozit„ri de c„tre statul membru Ón cauz„, dar nu vor
al s„u sau unui membru al personalului oficial al acestuia     putea fi impozitate de un alt stat membru. Dac„ o
din urm„.                              asemenea Ón˛elegere Óncheiat„ de un stat membru este

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004                     5

ulterior modificat„ sau denun˛at„, statele membre nu vor                   PARTEA a V-a
mai fi obligate, Ón temeiul primei teze a acestui articol, s„               Solu˛ionarea litigiilor
scuteasc„ de impozit salariile ∫i indemniza˛iile pl„tite
propriilor lor cet„˛eni.                                   ARTICOLUL 24
                                     Consiliul va lua toate m„surile utile pentru
             ARTICOLUL 20
                                   reglementarea:
  Œn afara privilegiilor ∫i imunit„˛ilor prev„zute de art. 18 ∫i    a) litigiilor decurg‚nd din contracte sau oric„ror alte litigii
19, secretarul executiv al Organiza˛iei, coordonatorul        cu caracter privat Ón care Organiza˛ia este parte;
produc˛iei de ap„rare a Atlanticului de Nord, precum ∫i         b) litigiilor Ón care este implicat unul dintre func˛ionarii
orice alt func˛ionar oficial permanent de rang similar, cu      sau exper˛ii Organiza˛iei, c„rora li se aplic„ partea a IV-a
privire la care exist„ un acord Óntre pre∫edintele          din prezentul acord, care beneficiaz„ de imunitate Ón
suplean˛ilor Consiliului ∫i guvernele statelor membre, vor      virtutea func˛iilor lor, Ón m„sura Ón care aceast„ imunitate
beneficia de privilegiile ∫i imunit„˛ile acordate personalului    nu a fost retras„ prin aplicarea art. 22.
diplomatic de rang comparabil.
                                              PARTEA a VI-a
             ARTICOLUL 21                          Acorduri suplimentare
  1. Exper˛ii (al˛ii dec‚t func˛ionarii la care se refer„                  ARTICOLUL 25
art. 18—20), pe perioada Ón care Óndeplinesc misiuni pentru
                                    Consiliul, ac˛ion‚nd Ón numele Organiza˛iei, poate
Organiza˛ie, beneficiaz„, pe teritoriul unui stat membru, Ón     Óncheia cu unul sau mai multe state membre acorduri
m„sura Ón care este necesar pentru Óndeplinirea eficient„ a     suplimentare, pentru a modifica dispozi˛iile prezentului
func˛iilor lor, de privilegiile ∫i imunit„˛ile urm„toare:      acord Ón ceea ce prive∫te acest stat sau aceste state.
  a) imunitate Ón privin˛a arest„rii, deten˛iei ori confisc„rii
bagajului personal;                                     PARTEA a VII-a
  b) imunitate de jurisdic˛ie Ón privin˛a actelor Óndeplinite               Dispozi˛ii finale
Ón exercitarea func˛iilor lor oficiale pentru Organiza˛ie
                                               ARTICOLUL 26
(inclusiv pentru cuvintele rostite sau scrise);
  c) acelea∫i facilit„˛i Ón privin˛a valutei, a schimbului       1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare statelor
valutar ∫i a bagajului personal ca cele acordate           membre ale Organiza˛iei ∫i va fi supus ratific„rii.
func˛ionarilor guvernelor str„ine afla˛i Ón misiune oficial„     Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Guvernul
temporar„;                              Statelor Unite ale Americii, care va informa toate statele
                                   semnatare asupra acestei depuneri.
  d) inviolabilitatea tuturor actelor ∫i documentelor Ón
                                     2. De Óndat„ ce ∫ase state semnatare vor depune
leg„tur„ cu misiunile cu care au fost Óns„rcina˛i de
                                   instrumentele de ratificare, prezentul acord va intra Ón
Organiza˛ie.
                                   vigoare pentru aceste state. El va intra Ón vigoare pentru
  2. Pre∫edintele suplean˛ilor Consiliului va comunica       fiecare alt stat semnatar la data depunerii instrumentului
statelor membre numele tuturor exper˛ilor c„rora li se        s„u de ratificare.
aplic„ prezentul articol.
                                               ARTICOLUL 27
             ARTICOLUL 22
                                    Prezentul acord va putea fi denun˛at de orice parte
  Aceste privilegii ∫i imunit„˛i sunt acordate func˛ionarilor   contractant„ printr-o notificare scris„ de denun˛are adresat„
∫i exper˛ilor Ón interesul Organiza˛iei, ∫i nu pentru avantajul   Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa
lor personal. Pre∫edintele suplean˛ilor Consiliului va avea     toate statele semnatare cu privire la aceast„ notificare.
nu numai dreptul, ci ∫i datoria s„ retrag„ imunitatea        Denun˛area va produce efecte dup„ un an de la primirea
acordat„ acestor func˛ionari sau exper˛i, Ón orice situa˛ie Ón    notific„rii de c„tre Guvernul Statelor Unite ale Americii.
care, Ón opinia sa, imunitatea ar Ómpiedica Ónf„ptuirea         Drept care, plenipoten˛iarii subsemna˛i, fiind autoriza˛i Ón
justi˛iei ∫i dac„ aceasta poate fi retras„ f„r„ a prejudicia     cuvenit„ form„, au semnat prezentul acord.
interesele Organiza˛iei.                        Œncheiat la Ottawa la 20 septembrie 1951, Ón limbile
                                   francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice,
             ARTICOLUL 23                Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
  Dispozi˛iile art. 18, 20 ∫i 21 nu pot obliga un stat s„      Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite o
acorde unui cet„˛ean al s„u oricare dintre privilegiile ∫i      copie certificat„ tuturor statelor semnatare.
                                    N O T √:
imunit„˛ile prev„zute de aceste articole, except‚nd:
                                    Ca urmare a reorganiz„rii structurii Organiza˛iei
  a) imunitatea de jurisdic˛ie Ón privin˛a actelor Óndeplinite
                                   Tratatului Atlanticului de Nord, prin Decizia adoptat„ la data
de ace∫tia Ón exercitarea func˛iilor oficiale pentru         de 4 aprilie 1952 s-a convenit ca, Óncep‚nd cu aceast„
Organiza˛ie (inclusiv pentru cuvintele rostite sau scrise);     dat„, atribu˛iile care revin pre∫edintelui Consiliului
  b) inviolabilitatea tuturor actelor ∫i documentelor Ón      suplean˛ilor, potrivit Acordului privind statutul Organiza˛iei
leg„tur„ cu misiunile cu care au fost Óns„rcina˛i de         Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentan˛ilor na˛ionali
Organiza˛ie;                             ∫i al personalului interna˛ional, semnat la Ottawa la
  c) facilit„˛i Ón privin˛a reglement„rilor aplicabile valutei ∫i  20 septembrie 1951, s„ fie exercitate de secretarul general
controlului schimbului valutar, Ón m„sura necesar„ pentru      al NATO, de Ónlocuitorul acestuia sau de orice alt„
exercitarea eficient„ a func˛iilor lor.               persoan„ desemnat„ de Consiliul Atlanticului de Nord.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004

                             ACORD
                 privind statutul misiunilor ∫i reprezentan˛ilor statelor ter˛e
                  pe l‚ng„ Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de Nord*)
    Av‚nd Ón vedere Declara˛ia de Pace ∫i Cooperare emis„ de ∫efii de state ∫i de guverne care au participat la
reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord, la Roma, Óntre 7 ∫i 8 noiembrie 1991, care prevede crearea unui Consiliu de
Cooperare Nord-Atlantic„, precum ∫i Declara˛ia Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic„ pentru Dialog, Parteneriat ∫i
Cooperare din 20 decembrie 1991,
    lu‚nd not„ de invita˛ia la Parteneriatul pentru Pace emis„ ∫i semnat„ de ∫efii de state ∫i de guverne ai statelor
membre ale Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord, care au participat la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord de
la Bruxelles din data de 10 ianuarie 1994,
    recunosc‚nd nevoia de a stabili statutul misiunilor ∫i reprezentan˛ilor statelor ter˛e pe l‚ng„ Organiza˛ie,
    consider‚nd c„ scopul imunit„˛ilor ∫i privilegiilor prev„zute Ón prezentul acord nu este s„ avantajeze indivizii, ci s„
asigure exercitarea eficient„ a func˛iilor lor pe l‚ng„ Organiza˛ie,
    p„r˛ile la prezentul acord au convenit urm„toarele:

            ARTICOLUL 1                            ARTICOLUL 3
  Pentru scopurile prezentului acord, termenii de mai jos      a) Prezentul acord este deschis pentru semnare statelor
au urm„toarele semnifica˛ii:                   membre ∫i este supus ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii.
  — Organiza˛ie — Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de     Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare
Nord;                               vor fi depuse pe l‚ng„ Guvernul Regatului Belgiei care
  — stat membru — un stat parte la Tratatul Atlanticului     trebuie s„ informeze toate statele semnatare despre
de Nord, Óncheiat la Washington la 4 aprilie 1949;
                                 depunerea fiec„rui asemenea instrument.
  — stat ter˛ — un stat care nu este parte la Tratatul
Atlanticului de Nord, Óncheiat la Washington la 4 aprilie       b) De Óndat„ ce cel pu˛in dou„ state semnatare, inclusiv
1949, ∫i care a acceptat invita˛ia la Parteneriatul pentru    statul membru pe teritoriul c„ruia se g„se∫te sediul
Pace ∫i a semnat Documentul-cadru al Parteneriatului       Organiza˛iei, au depus instrumentele lor de ratificare, de
pentru Pace, precum ∫i un stat membru al Consiliului de      acceptare sau de aprobare, prezentul acord va intra Ón
Cooperare Nord-Atlantic„ sau orice alt stat invitat de c„tre   vigoare pentru aceste state. El intr„ Ón vigoare pentru
Consiliul Atlanticului de Nord s„ stabileasc„ o misiune pe    fiecare alt stat semnatar la data la care acesta depune
l‚ng„ Organiza˛ie.                        instrumentul s„u.
            ARTICOLUL 2                            ARTICOLUL 4
  a) Statul membru pe al c„rui teritoriu se g„se∫te sediul     a) Prezentul acord poate fi denun˛at de oricare stat
Organiza˛iei acord„ misiunilor statelor ter˛e pe l‚ng„      contractant prin notificare scris„ de denun˛are adresat„
Organiza˛ie ∫i personalului lor imunit„˛ile ∫i privilegiile    Guvernului Regatului Belgiei, care trebuie s„ informeze
acordate misiunilor diplomatice ∫i personalului acestora.     toate statele semnatare despre aceast„ notificare.
  b) Œn plus, statul membru pe al c„rui teritoriu se
g„se∫te sediul Organiza˛iei acord„ imunit„˛ile ∫i privilegiile    b) Denun˛area Ó∫i va produce efectele dup„ un an de la
obi∫nuite reprezentan˛ilor statelor ter˛e afla˛i Ón misiune    primirea notific„rii de c„tre Guvernul Regatului Belgiei.
temporar„, c„rora nu li se aplic„ dispozi˛iile lit. a), pe      Drept care, subsemna˛ii, autoriza˛i Ón cuvenit„ form„ de
perioada Ón care se g„sesc pe teritoriul s„u Ón scopul      guvernele lor, au semnat prezentul acord, ale c„rui texte Ón
asigur„rii reprezent„rii statelor ter˛e Ón cauz„ Ón cadrul    limbile englez„ ∫i francez„ sunt egal autentice.
activit„˛ilor Organiza˛iei.                     Œncheiat la Bruxelles la 14 septembrie 1994.

                         PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                        DECRET
  privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind statutul Organiza˛iei Tratatului
      Atlanticului de Nord, al reprezentan˛ilor na˛ionali ∫i al personalului interna˛ional,
     adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, ∫i a Acordului privind statutul misiunilor
     ∫i reprezentan˛ilor statelor ter˛e pe l‚ng„ Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de Nord,
                adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994
    Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
    Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
  Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea     statelor ter˛e pe l‚ng„ Organiza˛ia Tratatului Atlanticului de
Acordului privind statutul Organiza˛iei Tratatului Atlanticului  Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994, ∫i se
de Nord, al reprezentan˛ilor na˛ionali ∫i al personalului
interna˛ional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, ∫i a   dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Acordului privind statutul misiunilor ∫i reprezentan˛ilor     Rom‚niei, Partea I.
                          PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                              ION ILIESCU
    Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 998.
    *) Traducere.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004                  7

 ACTE       ALE      ORGANELOR               DE    SPECIALITATE
 ALE      ADMINISTRAfiIEI                   PUBLICE           CENTRALE

   AUTORITATEA NAfiIONAL√           MINISTERUL AGRICULTURII,           MINISTERUL S√N√T√fiII
   SANITAR√ VETERINAR√           P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
                                             Nr. 1.352 din 21 octombrie 2004
   ™I PENTRU SIGURANfiA               RURALE
     ALIMENTELOR             Nr. 795 din 3 noiembrie 2004
   Nr. 86 din 5 octombrie 2004

                       AUTORITATEA NAfiIONAL√
                    PENTRU PROTECfiIA CONSUMATORILOR
                          Nr. 286 din 15 noiembrie 2004                         ORDIN
        privind stabilirea condi˛iilor speciale Ón care se face importul de smochine,
          alune de p„dure, fistic ∫i de anumite produse derivate din acestea,
                originare ori expediate din Republica Turcia
     V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 31.209 din 30 septembrie 2004, Óntocmit de Direc˛ia general„ pentru siguran˛a
alimentelor,
     av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru
aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii veterinare, ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 57/2002,
     Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor,

    pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
emit urm„torul ordin:

  Art. 1. — Importul produselor originare ori expediate din   d) amestecul de nuci sau fructe uscate, Óncadrat Ón
Republica Turcia, din categoriile de mai jos, care sunt     categoria cu codul CN 0813 50 ∫i care con˛ine smochine,
destinate consumului uman sau utiliz„rii ca ingrediente Ón   alune de p„dure ori fistic;
alimente este permis numai dac„ transportul este Ónso˛it de    e) past„ de smochine ∫i past„ de alune de p„dure,
rezultatele prelev„rilor oficiale de probe ∫i ale analizelor,  Óncadrate Ón categoria cu codul CN 2007 99 98;
precum ∫i de un certificat de s„n„tate, denumit Ón         f) alune de p„dure, smochine ∫i fistic, preparate sau
continuare certificat, elaborat Ón conformitate cu modelul   conservate, inclusiv amestecul Óncadrat Ón categoria cu
                                codul CN 2008 19;
prezentat Ón anex„, tradus oficial ∫i Ón limba englez„,
                                  g) alune de p„dure, smochine ∫i fistic sub form„
completat, semnat ∫i verificat de c„tre un reprezentant al
                                de f„in„, pudr„ ∫i m„cin„tur„, Óncadrate la codul
Direc˛iei generale pentru protec˛ie ∫i control a Ministerului
                                CN 1106 30 90.
Agriculturii ∫i Afacerilor Rurale din Republica Turcia:      Art. 2. — M„rfurile men˛ionate la art. 1 se import„
  a) smochine uscate, Óncadrate Ón categoria cu codul CN   numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei Ón
0804 20 90;                           care este organizat control al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
  b) alune de p„dure (Corylus sp.) Ón coaj„ sau        Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
decojite, Óncadrate Ón categoria cu codul CN 0802 21 00      Art. 3. — (1) Fiecare transport se identific„ printr-un cod
sau codul CN 0802 22 00;                    care corespunde codului Ónscris pe certificat ∫i pe
  c) fistic, Óncadrat Ón categoria cu codul CN 0802 50 00;  documentul care Ól Ónso˛e∫te ∫i care con˛ine rezultatele

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004

prelev„rilor oficiale de probe ∫i ale analizelor la care s-a      Art. 7. — Autorit„˛ile veterinare ∫i pentru siguran˛a
f„cut referire la art. 1.                      alimentelor teritoriale ∫i Centrul Na˛ional pentru Œncercarea
  (2) Fiecare pachet individual (sau alt„ form„ de        ∫i Expertizarea Produselor îLarex“ Ónainteaz„ Autorit„˛ii
ambalare) din cadrul expedierilor de m„rfuri este identificat    Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
conform legisla˛iei Ón vigoare.                   Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinz‚nd toate
  Art. 4. — Inspectorii oficiali din posturile de inspec˛ie la  rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale
frontier„ ale Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i     transporturilor de smochine uscate, alune de p„dure ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor asigur„, prin controlul        fistic sau de anumite produse derivate din acestea,
documentelor, c„ importul produselor specificate la art. 1,     originare ori expediate din Republica Turcia. Raportul este
originare ori expediate din Republica Turcia, respect„       transmis Ón cursul primei luni dup„ Óncheierea fiec„rui
cerin˛ele referitoare la certificat, precum ∫i rezultatele     trimestru.
prelev„rilor de probe, la care se face referire la art. 1. Œn      Art. 8. — Œn cazul Ón care un transport este divizat,
absen˛a acestor documente se interzice intrarea Ón ˛ar„ a      copii ale certificatului ∫i ale documentelor Ónso˛itoare la
produselor respective.                       care se face referire Ón art. 1 ∫i 6 trebuie s„ Ónso˛easc„
  Art. 5. — (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspec˛ie  fiecare parte a transportului divizat.
la frontier„ ale Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
                                    Art. 9. — Prezentul ordin trebuie revizuit permanent Ón
pentru Siguran˛a Alimentelor asigur„, Ómpreun„ cu
                                  lumina informa˛iilor ∫i garan˛iilor oferite de autorit„˛ile
autoritatea veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
                                  competente din Republica Turcia ∫i pe baza rezultatelor
teritorial„, prelevarea de probe prin metoda randomiz„rii din
                                  testelor efectuate de laboratoarele Autorit„˛ii Na˛ionale
transporturile de smochine uscate, alune de p„dure ∫i fistic
sau produse derivate din acestea, originare ori expediate      Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, pentru
din Republica Turcia, pentru determinarea con˛inutului de      a se stabili dac„ condi˛iile speciale impuse de art. 1—8
aflatoxin„ B1 ∫i aflatoxin„ total„.                 ofer„ un nivel suficient de garantare a siguran˛ei
  (2) Prelev„rile de probe ∫i analizele realizate prin      alimentelor pe teritoriul Rom‚niei. Revizuirea trebuie s„
metoda randomiz„rii, la care se face referire Ón alin. (1),     stabileasc„, de asemenea, dac„ este nevoie Ón continuare
se realizeaz„ pentru o cantitate de aproximativ 10% din       de aceste condi˛ii speciale.
transporturile de produse, pentru fiecare categorie la care      Art. 10. — Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii
se face referire Ón art. 1.                     pentru to˛i importatorii ∫i distribuitorii de astfel de produse.
  (3) Pentru alunele de p„dure prelevarea de probe se va     Cheltuielile legate de efectuarea analizelor, precum ∫i
realiza Ón conformitate cu procedurile de prelevare de       pentru sta˛ionarea Ón punctele vamale sunt suportate de
probe stabilite prin legisla˛ia Ón vigoare. Œn cazul alunelor    importatori.
de p„dure comercializate Ón pachete vidate, pentru loturile      Art. 11. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
egale sau mai mari de 15 tone, trebuie prelevate cel pu˛in     ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, prin direc˛iile sanitare
25 de probe elementare care s„ formeze o prob„ vrac de       veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor teritoriale ∫i
30 kg, iar pentru loturile mai mici de 15 tone trebuie       inspectorii oficiali din posturile de inspec˛ie la frontier„ ale
prelevate 25% din probele elementare, conform legisla˛iei      Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Ón vigoare.                             Alimentelor, va duce la Óndeplinire prevederile prezentului
  (4) Analizele se realizeaz„ Ón sec˛iile zonale de control    ordin.
al reziduurilor, Ón Institutul de Igien„ ∫i S„n„tate Public„
                                    (2) Prezentul ordin constituie transpunerea oficial„ a
Veterinar„, subordonate Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
                                  Deciziei Comisiei 2002/80/CE care impune condi˛ii speciale
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, precum ∫i Ón
                                  la importul de smochine, alune de p„dure, fistic ∫i anumite
Centrul Na˛ional pentru Œncercarea ∫i Expertizarea
                                  produse derivate din acestea, originare ori expediate din
Produselor îLarex“.
                                  Republica Turcia, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
  Art. 6. — Orice transport care face obiectul prelev„rii de
                                  Comunit„˛ilor Europene L 34 din 5 februarie 2002,
probe ∫i analize este re˛inut Ón punctele vamale interne
                                  amendat„ prin Decizia Comisiei 2002/233/CE, Decizia
Ónainte de punerea produselor pe pia˛„, pentru maximum
                                  Comisiei 2002/679/CE ∫i Decizia Comisiei 2003/552/CE.
15 zile lucr„toare de la data trecerii prin punctul de
frontier„. Dup„ efectuarea analizelor, autoritatea veterinar„     Art. 12. — Anexa face parte integrant„ din prezentul
∫i pentru siguran˛a alimentelor teritorial„ elibereaz„ un      ordin.
document oficial Ónso˛itor ce stabile∫te faptul c„ transportul     Art. 13. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
a f„cut obiectul prelev„rii oficiale de probe ∫i analize,      Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la 30
indic‚nd rezultatele analizelor.                  de zile de la data public„rii.


  Pre∫edintele Autorit„˛ii      Ministrul agriculturii,      Ministrul s„n„t„˛ii,     Pre∫edintele Autorit„˛ii
   Na˛ionale Sanitare           p„durilor           Ovidiu BrÓnzan       Na˛ionale pentru Protec˛ia
  Veterinare ∫i pentru       ∫i dezvolt„rii rurale,                        Consumatorilor,
  Siguran˛a Alimentelor,         Petre Daea                          Eduard Gabriel Matei
    Liviu Harbuz

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004                                          9

                                                                                 ANEX√

                               CERTIFICAT DE S√N√TATE
      pentru importul smochinelor, alunelor de p„dure, fisticului ∫i al anumitor produse derivate
           din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia Ón Rom‚nia

        Codul transportului:                                               Certificat nr.:

        Œn conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2002/80/CE care impune condi˛ii speciale
    la importul smochinelor (Óncadrate la codul CN 0804 20 10 sau 0804 20 90), alunelor de
    p„dure (Óncadrate la codul CN 0802 21 00 sau 0802 22 00) ∫i fisticului (Óncadrat la codul
    CN 0802 50 00), amestecului acestor produse (Óncadrate la codul CN 0813 50) ∫i produselor
    derivate din acestea (Óncadrate la codul CN 2008 19), originare ori expediate din Republica
    Turcia,
    ...................................................................................................................................................................
              (Direc˛ia general„ pentru protec˛ie ∫i control a Ministerului Agriculturii ∫i Afacerilor Rurale)

                                       CERTIFIC√:

    smochinele/alunele de p„dure/fisticul din acest transport, num„rul de cod ...........................................,
                                                                   (introduce˛i num„rul de cod)
    compus din: ..........................................................................................................................................,
                       (descrierea transportului, produsului, num„rul ∫i tipul pachetelor, masa brut„ sau net„)
    Ómbarcat la: ..........................................................................................................................................
                                         (locul de Ómbarcare)
    de c„tre: ..............................................................................................................................................,
                                      (identificarea transportatorului)
    spre: .......................................................................................................................................................,
                                    (locul ∫i ˛ara de destina˛ie)
    care provine din unitatea: ...................................................................................................................
    ....................................................................................................................................................................,
                                   (denumirea ∫i adresa unit„˛ii)
    au fost produse, sortate, manipulate, procesate, ambalate ∫i transportate conform bunelor practici
    de igien„.

        Pentru acest transport ..............................., probele de smochine/alune de p„dure/fistic au fost
                            (num„rul de probe)
    prelevate pe ...................., trimise pe ........................, la .................................., pentru determinarea
                  (data)                  (data)          (numele laboratorului)
    nivelului de contaminare cu aflatoxin„ B1 ∫i aflatoxin„ total„. Detaliile de prelevare a probelor,
    metodele de analiz„ folosite ∫i toate rezultatele sunt ata∫ate.


        Œntocmit la ..........................., la data de ...............................
                                             ™tampila ∫i semn„tura reprezentantului Direc˛iei
                                             generale pentru protec˛ie ∫i control a Ministerului
                                                 Agriculturii ∫i Afacerilor Rurale
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004

  AUTORITATEA NAfiIONAL√            MINISTERUL AGRICULTURII,            MINISTERUL S√N√T√fiII
SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU          P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
                                               Nr. 1.351 din 21 octombrie 2004
  SIGURANfiA ALIMENTELOR                RURALE
   Nr. 87 din 5 octombrie 2004         Nr. 816 din 4 noiembrie 2004

                        AUTORITATEA NAfiIONAL√
                     PENTRU PROTECfiIA CONSUMATORILOR
                         Nr. 285 din 15 noiembrie 2004

                          ORDIN
    privind stabilirea condi˛iilor speciale Ón care se face importul de nuci braziliene Ón coaj„,
            originare ori expediate din Republica Federativ„ a Braziliei
     V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 31.210 din 30 septembrie 2004, Óntocmit de Direc˛ia general„ pentru siguran˛a
alimentelor,
     av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru
aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii veterinare, ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 57/2002,
     Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor,
    pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
emit urm„torul ordin:

  Art. 1. — Importul nucilor braziliene Ón coaj„, originare    transport de nuci braziliene pentru determinarea con˛inutului
sau expediate din Republica Federativ„ a Braziliei, care se     de aflatoxin„ B1 ∫i aflatoxin„ total„.
Óncadreaz„ la codul CN 0801 21 00, este permis numai          (2) Analizele se realizeaz„ Ón sec˛iile zonale de control
dac„ transportul este Ónso˛it de:                  al reziduurilor, Ón Institutul de Igien„ ∫i S„n„tate Public„
  a) un raport con˛in‚nd rezultatele prelev„rilor oficiale de   Veterinar„, subordonate Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
probe ∫i ale analizelor;                      Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, precum ∫i Ón
  b) un certificat de s„n„tate, denumit Ón continuare       Centrul Na˛ional pentru Œncercarea ∫i Expertizarea
certificat, elaborat Ón conformitate cu modelul prezentat Ón    Produselor îLarex“.
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin, tradus      Art. 6. — Orice transport care face obiectul prelev„rii de
oficial ∫i Ón limba englez„, completat, semnat ∫i verificat de   probe ∫i analize este re˛inut Ón punctele vamale interne,
un reprezentant al autorit„˛ii competente din Republica       Ónainte de punerea produselor pe pia˛„, pentru maximum
Federativ„ a Braziliei, de la Ministerul Agriculturii ∫i      15 zile lucr„toare de la data trecerii prin punctele de
Siguran˛ei Alimentelor (Ministerio da Agricultura, Pecuaria e    frontier„. Dup„ efectuarea analizelor autoritatea veterinar„
Abastecimento — MAPA).                       ∫i pentru siguran˛a alimentelor teritorial„ elibereaz„ un
  Art. 2. — M„rfurile men˛ionate la art. 1 se import„       document oficial Ónso˛itor ce stabile∫te faptul c„ transportul
numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei Ón     a f„cut obiectul prelev„rii oficiale de probe ∫i analize,
care este organizat control al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare    indic‚nd rezultatele analizelor.
                                    Art. 7. — Autorit„˛ile veterinare ∫i pentru siguran˛a
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
                                  alimentelor teritoriale ∫i Centrul Na˛ional pentru Œncercarea
  Art. 3. — (1) Fiecare transport de nuci braziliene se
                                  ∫i Expertizarea Produselor îLarex“ Ónainteaz„ Autorit„˛ii
identific„ printr-un cod, care corespunde codului de pe       Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
raportul ∫i certificatul la care se face referire la art. 1     Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinz‚nd toate
alin. (1).                             rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale
  (2) Fiecare pachet individual (sau alt„ form„ de        transporturilor de nuci braziliene ob˛inute conform
ambalare) din cadrul expedierilor de m„rfuri este identificat    prevederilor art. 5 ∫i 6.
conform legisla˛iei Ón vigoare.                     Art. 8. — Œn cazul Ón care un transport este divizat,
  Art. 4. — Inspectorii oficiali din posturile de inspec˛ie la  copii ale certificatului ∫i ale documentelor Ónso˛itoare la care
frontier„ ale Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i     se face referire Ón art. 1 ∫i 6 trebuie s„ Ónso˛easc„ fiecare
pentru Siguran˛a Alimentelor asigur„, prin controlul        parte a transportului divizat.
documentelor, c„ importul nucilor braziliene respect„          Art. 9. — Prezentul ordin trebuie revizuit permanent Ón
cerin˛ele prev„zute la art. 1. Œn absen˛a acestor documente     lumina informa˛iilor ∫i garan˛iilor oferite de autorit„˛ile
se interzice intrarea Ón ˛ar„ a produselor respective.       competente din Republica Federativ„ a Braziliei ∫i pe baza
  Art. 5. — (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspec˛ie  rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autorit„˛ii
la frontier„ ale Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i    Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
pentru Siguran˛a Alimentelor asigur„, Ómpreun„ cu          Alimentelor, pentru a se stabili dac„ condi˛iile speciale
autoritatea veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor       impuse de art. 1—8 ofer„ un nivel suficient de garantare a
teritorial„, prelevarea de probe ∫i analize din fiecare       siguran˛ei alimentelor pe teritoriul Rom‚niei. Revizuirea

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004                                          11

trebuie s„ stabileasc„, de asemenea, dac„ este nevoie Ón                    Alimentelor, va duce la Óndeplinire prevederile prezentului
continuare de aceste condi˛ii speciale.                             ordin.
  Art. 10. — Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii                    (2) Prezentul ordin constituie transpunerea oficial„ a
pentru to˛i importatorii ∫i distribuitorii de astfel de produse.                Deciziei Comisiei 2003/493/CE care impune condi˛ii
Cheltuielile legate de efectuarea analizelor, precum ∫i                     speciale la importul de nuci braziliene Ón coaj„, originare
                                                ori expediate din Republica Federativ„ a Braziliei, publicat„
pentru sta˛ionarea Ón punctele vamale sunt suportate de                     Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene L 168, din
importatori.                                          5 iulie 2003, amendat„ de Decizia 2004/428/CE.
  Art. 11. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„                     Art. 12. — Anexa face parte integrant„ din prezentul
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, prin direc˛iile sanitare                    ordin.
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor teritoriale ∫i                      Art. 13. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
inspectorii oficiali din posturile de inspec˛ie la frontier„ ale                Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a                  30 de zile de la data public„rii.

  Pre∫edintele Autorit„˛ii            Ministrul agriculturii,                Ministrul s„n„t„˛ii,              Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare           p„durilor ∫i dezvolt„rii                Ovidiu BrÓnzan                Na˛ionale pentru Protec˛ia
   ∫i pentru Siguran˛a                 rurale,                                              Consumatorilor,
     Alimentelor,                 Petre Daea                                            Eduard Gabriel Matei
    Liviu Harbuz

                                                                                    ANEX√
                                 CERTIFICAT DE S√N√TATE
                   pentru importul nucilor braziliene Ón coaj„ originare sau expediate
                        din Republica Federativ„ a Braziliei Ón Rom‚nia
           Codul transportului:                                              Certificat nr.:
           Œn conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2003/493/CE care impune condi˛ii speciale la
      importul nucilor braziliene Ón coaj„ din categoria cu codul CN 0801 21 00, originare sau expediate
      din Republica Federativ„ a Braziliei,
      ...................................................................................................................................................................
          Ministerul Agriculturii ∫i Siguran˛ei Alimentare (Ministerio da Agricultura, Pescuaria e Abastecimento — MAPA)

                                         CERTIFIC√:
           Nucile braziliene Ón coaj„ din acest transport, num„rul de cod ..........................................................,
                                                           (introduce˛i num„rul de cod al transportului)
      compus din: ..........................................................................................................................................,
                         (descrierea transportului, produsului, num„rul ∫i tipul pachetelor, masa brut„ sau net„)
      Ómbarcat la: ..........................................................................................................................................
                                            (locul de Ómbarcare)
      de c„tre: .................................................................................................................................................,
                                         (identificarea transportatorului)
      spre: .......................................................................................................................................................,
                                      (locul ∫i ˛ara de destina˛ie)
      care provine din unitatea: ...................................................................................................................
      ....................................................................................................................................................................,
                                      (denumirea ∫i adresa unit„˛ii)
      au fost manipulate conform bunelor practici de igien„.
           Pentru acest transport ............................................., probele de nuci braziliene Ón coaj„ au fost
                                 (num„rul de probe)
      prelevate pe .............................., trimise pentru analize de laborator pe ........................................,
                      (data)                                                  (data)
      la Laboratorul de Controlul Calit„˛ii ∫i Siguran˛a Alimentelor — (LACQSA) .....................................,
      pentru determinarea nivelului de contaminare cu aflatoxin„ B1 ∫i aflatoxin„ total„. Detaliile de
      prelevare a probelor, metodele de analiz„ folosite ∫i toate rezultatele sunt ata∫ate. Prelevarea
      probelor ∫i analizele au fost realizate Ón conformitate cu prevederile Directivei Comisiei 98/53/CE
      din 16 iulie 1998, care stabile∫te metodele de prelevare a probelor ∫i metodele de analiz„ pentru
      controlul oficial al nivelurilor pentru anumi˛i contaminan˛i din produsele alimentare.

           Œntocmit la ....................................... la data de ................................................................


                                               Semn„tura reprezentantului autorit„˛ii competente,
              ™tampila                              Ministerul Agriculturii ∫i Siguran˛ei Alimentelor
                                                  (Ministerio da Agricultura, Pecuaria e
                                                     Abastecimento — MAPA)

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004

     AUTORITATEA NAfiIONAL√                    MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR
  PENTRU PROTECfiIA COPILULUI ™I ADOPfiIE
     Nr. 123 din 10 noiembrie 2004                      Nr. 429 din 22 noiembrie 2004

                       ORDIN
      privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Subgrupului
  pentru coordonarea ∫i evaluarea activit„˛ii de prevenire ∫i de combatere a traficului de copii
     Av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului
na˛ional de ac˛iune pentru prevenirea ∫i combaterea traficului de copii ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 12/2001 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 252/2001, cu modific„rile ulterioare,
     Ón temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, ∫i ale
art. 9 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie,

    secretarul de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie ∫i ministrul de stat, ministrul
administra˛iei ∫i internelor emit urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i       prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
func˛ionare a Subgrupului pentru coordonarea ∫i evaluarea      Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
activit„˛ii de prevenire ∫i de combatere a traficului de copii,  al Rom‚niei, Partea I.

          Autoritatea Na˛ional„                  p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
      pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie,                    Toma Zaharia,
           Gabriela Coman,                           secretar de stat
           secretar de stat                                                              ANEX√

                           REGULAMENT
         de organizare ∫i func˛ionare a Subgrupului pentru coordonarea ∫i evaluarea activit„˛ii
                   de prevenire ∫i de combatere a traficului de copii


            CAPITOLUL I                traficului de persoane, componente ale Grupului
   Componen˛a Subgrupului pentru coordonarea          interministerial de lucru pentru coordonarea ∫i evaluarea
  ∫i evaluarea activit„˛ii de prevenire ∫i de combatere     activit„˛ii de prevenire ∫i combatere a traficului de
          a traficului de copii             persoane, denumit Ón continuare Grup interministerial, dup„
                                 cum urmeaz„:
  Art. 1. — Subgrupul pentru coordonarea ∫i evaluarea        a) Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i
activit„˛ii de prevenire ∫i combatere a traficului de copii,   Adop˛ie — 2 reprezentan˛i;
denumit Ón continuare Subgrup, se constituie ∫i            b) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor —
func˛ioneaz„ Ón baza art. 2 alin. (1) din Hot„r‚rea        2 reprezentan˛i;
Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului         c) Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei —
na˛ional de ac˛iune pentru prevenirea ∫i combaterea        1 reprezentant;
traficului de copii, Ón subordinea Grupului interministerial de    d) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii — 1 reprezentant;
lucru pentru coordonarea ∫i evaluarea activit„˛ii de         e) Ministerul Justi˛iei — 1 reprezentant;
prevenire ∫i combatere a traficului de persoane, constituit      f) Ministerul S„n„t„˛ii — 1 reprezentant;
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea      g) Ministerul Afacerilor Externe — 1 reprezentant.
Regulamentului de aplicare a dispozi˛iilor Legii nr. 678/2001     (2) Membrii Subgrupului sunt desemna˛i de c„tre
privind prevenirea ∫i combaterea traficului de persoane.     institu˛ia pe care o reprezint„, la propunerea/solicitarea
  Art. 2. — (1) Subgrupul se constituie, la nivel de      Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie.
exper˛i, din reprezentan˛i ai ministerelor, respectiv ai altor    (3) Conducerea institu˛iilor prev„zute la alin. (1) poate
institu˛ii ale administra˛iei centrale cu atribu˛ii Ón domeniul  nominaliza, o dat„ cu desemnarea reprezentantului acestuia
protec˛iei drepturilor copilului ∫i al prevenirii ∫i combaterii  Ón Subgrup, ∫i c‚te un Ónlocuitor.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004                     13

  Art. 3. — Coordonatorul activit„˛ilor Subgrupului este       neguvernamentale ∫i ai organismelor interna˛ionale care
reprezentantul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului    desf„∫oar„ sau sprijin„ activit„˛i Ón domeniul prevenirii ∫i
∫i Adop˛ie Ón cadrul Grupului interministerial.            combaterii traficului de copii ∫i al protec˛iei ∫i reintegr„rii
                                   victimelor acestui trafic.
             CAPITOLUL II
                                     (4) Deciziile Subgrupului se iau cu majoritate simpl„ de
       Misiunea ∫i atribu˛iile Subgrupului           voturi.
  Art. 4. — Subgrupul asigur„ coordonarea, la nivel           (5) Reprezentan˛ii institu˛iilor ∫i organismelor invitate nu
na˛ional, a activit„˛ilor de prevenire ∫i combatere a traficului   au drept de vot, dar pot fi consulta˛i Ón problemele supuse
de copii, precum ∫i a celor de protec˛ie ∫i reintegrare        dezbaterii ∫i aprob„rii.
social„ a copiilor returna˛i din str„in„tate sau victime ale       Art. 7. — Activitatea curent„ operativ„ a Subgrupului se
traficului de persoane, Ón vederea realiz„rii corespunz„toare     exercit„ de c„tre Secretariatul tehnic, asigurat de c„tre
a obiectivelor ∫i a termenelor prev„zute Ón Planul na˛ional      Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie.
de ac˛iune pentru prevenirea ∫i combaterea traficului de                    CAPITOLUL IV
copii.
                                           Atribu˛iile Secretariatului tehnic
  Art. 5. — Pentru realizarea misiunii sale, Subgrupul are
urm„toarele atribu˛ii principale:                     Art. 8. — Secretariatul tehnic are urm„toarele atribu˛ii
  a) propune Grupului interministerial, Ón vederea aprob„rii    principale:
de c„tre acesta, modalit„˛ile de colaborare dintre institu˛iile      a) asigur„ leg„tura permanent„ Óntre membrii
publice de la nivel central ∫i local cu atribu˛ii Ón domeniul     Subgrupului, precum ∫i leg„tura acestuia cu Grupul
prevenirii ∫i combaterii traficului de copii ∫i al protec˛iei     interministerial;
drepturilor copilului, precum ∫i modalit„˛ile de colaborare        b) organizeaz„ ∫i particip„ la reuniunile Subgrupului ∫i
dintre acestea ∫i organiza˛iile neguvernamentale ∫i          Óntocme∫te notele de ∫edin˛„, asigur‚nd transmiterea lor
interna˛ionale implicate Ón aceast„ materie;             at‚t membrilor acestuia, c‚t ∫i coordonatorului Grupului
  b) coordoneaz„ implementarea activit„˛ilor prev„zute Ón      interministerial;
Planul na˛ional de ac˛iune pentru prevenirea ∫i combaterea        c) asigur„ leg„tura dintre Subgrup ∫i alte institu˛ii
traficului de copii ∫i urm„re∫te desf„∫urarea acestor         publice, organiza˛ii neguvernamentale sau organisme
activit„˛i ∫i stadiul realiz„rii obiectivelor;            interna˛ionale implicate Ón implementarea sau sprijinirea
  c) urm„re∫te aplicarea dispozi˛iilor legisla˛iei interne ∫i a   implement„rii Planului na˛ional de ac˛iune pentru prevenirea
normelor interna˛ionale Ón materie, precum ∫i adaptarea        ∫i combaterea traficului de copii;
interven˛iilor diferitelor institu˛ii responsabile la evolu˛iile Ón    d) prime∫te ∫i centralizeaz„ informa˛iile relevante
domeniu, survenite la nivel na˛ional, regional sau          de˛inute de Subgrup ∫i partenerii acestuia privind evolu˛ia
interna˛ional;                            fenomenului traficului de copii ∫i a migra˛iei Ón situa˛ii de
  d) propune Grupului interministerial, spre a fi aprobate     risc a copiilor, precum ∫i a m„surilor Óntreprinse pentru
∫i transmise organelor competente, m„suri legislative,        prevenirea ∫i combaterea acestor fenomene, la nivel
institu˛ionale sau operative, pe baza concluziilor desprinse     na˛ional, regional ∫i interna˛ional, ∫i le prezint„ Subgrupului;
din activitatea de monitorizare a ac˛iunilor desf„∫urate de        e) monitorizeaz„ ∫i aduce la cuno∫tin˛„ Subgrupului
ansamblul partenerilor Ón scopul implement„rii Planului        modul de realizare a sarcinilor ∫i stadiul implement„rii
na˛ional de ac˛iune pentru prevenirea ∫i combaterea          activit„˛ilor prev„zute Ón Planul na˛ional de ac˛iune pentru
traficului de copii;                         prevenirea ∫i combaterea traficului de copii, pe baza
  e) Óntocme∫te semestrial rapoarte de activitate pe care      inform„rilor periodice ale tuturor partenerilor;
le prezint„ Grupului interministerial;                  f) ˛ine eviden˛a, Óntocme∫te, multiplic„, manipuleaz„ ∫i
  f) urm„re∫te Óndeplinirea, de c„tre institu˛iile         p„streaz„ documentele relevante pentru activitatea
responsabile, a activit„˛ilor prev„zute Ón Planul na˛ional de     Subgrupului;
ac˛iune pentru prevenirea ∫i combaterea traficului de copii.       g) asigur„ activit„˛i de consultan˛„ Ón problematica
                                   prevenirii ∫i combaterii traficului de copii, inclusiv a
             CAPITOLUL III
                                   migra˛iei ilegale a copiilor, la solicitarea institu˛iilor implicate
      Desf„∫urarea activit„˛ilor Subgrupului           Ón domeniu;
  Art. 6. — (1) Activitatea Subgrupului se desf„∫oar„, de        h) Óndepline∫te alte activit„˛i necesare realiz„rii Ón bune
regul„, Ón reuniuni de lucru organizate la fiecare dou„ luni     condi˛ii a misiunii Subgrupului, la solicitarea acestuia.
sau ori de c‚te ori este nevoie, pe baza convoc„rii                      CAPITOLUL V
membrilor de c„tre coordonatorul acestuia.
                                               Dispozi˛ii finale
  (2) Reuniunile de lucru sunt conduse de c„tre
coordonatorul Subgrupului, iar Ón lipsa acestuia, de c„tre o       Art. 9. — Prezentul regulament poate fi modificat la
persoan„ nominalizat„ de coordonator.                 propunerea membrilor Subgrupului, prin ordin comun al
  (3) La lucr„rile Subgrupului pot participa ∫i reprezentan˛i    ministrului administra˛iei ∫i internelor ∫i al secretarului de
ai altor autorit„˛i sau institu˛ii publice dec‚t cele prev„zute    stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i
la art. 2 alin. (1), precum ∫i reprezentan˛i ai organiza˛iilor    Adop˛ie.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004

   MINISTERUL S√N√T√fiII                      CASA NAfiIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
 Nr. 1.551 din 24 noiembrie 2004                      Nr. 546 din 28 octombrie 2004

                         ORDIN
    pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finan˛„rii pe caz Ón spitalele din Rom‚nia
                     Ón perioada 2005—2008
    Av‚nd Ón vedere:
    — Hot„r‚rea Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei na˛ionale privind reforma Ón unit„˛ile sanitare
cu paturi;
    — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei na˛ionale privind serviciile de s„n„tate ∫i a
Planului de ac˛iune pentru reforma sectorului de s„n„tate;
    – Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 102/34/2002 privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finan˛„rii bazate pe caz Ón spitalele din Rom‚nia;
    — v„z‚nd Referatul de aprobare al directorului general al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate ∫i al
secretarului general al Ministerului S„n„t„˛ii nr. OB 13.670/2004;
    Ón temeiul:
    — Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
    — Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri
sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emit urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se aprob„ Strategia privind dezvoltarea       urmeaz„ a se implementa, se vor stabili prin ordin al
finan˛„rii bazate pe caz Ón spitalele din Rom‚nia Ón       ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de
perioada 2005—2008, conform planului prev„zut Ón anexa      Asigur„ri de S„n„tate.
care face parte integrant„ din prezentul ordin.           Art. 4. — Direc˛iile din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii,
  Art. 2. — Institu˛iile implicate Ón implementarea finan˛„rii  Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón S„n„tate,
bazate pe caz Ón spitalele din Rom‚nia sunt Ministerul
                                 Centrul de Calcul, Statistic„ Sanitar„ ∫i Documentare
S„n„t„˛ii prin Centrul de Calcul, Statistic„ Sanitar„ ∫i
                                 Medical„ Bucure∫ti, direc˛iile jude˛ene de s„n„tate public„,
Documentare Medical„ Bucure∫ti, Institutul Na˛ional de
Cercetare-Dezvoltare Ón S„n„tate, Casa Na˛ional„ de        Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate, casele de
Asigur„ri de S„n„tate ∫i spitalele.                asigur„ri de s„n„tate ∫i spitalele vor duce la Óndeplinire
  Art. 3. — Responsabilit„˛ile specifice ale institu˛iilor    prevederile prezentului ordin.
implicate, referitoare la activit„˛ile necesare dezvolt„rii     Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
finan˛„rii bazate pe caz Ón spitalele din Rom‚nia, ce       Oficial al Rom‚niei, Partea I.


     p. Ministrul s„n„t„˛ii,                  Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
       Aurel Nechita,                              Cristian Celea
      secretar de stat                                                            ANEX√

                           STRATEGIA
        privind dezvoltarea finan˛„rii bazate pe caz Ón spitalele din Rom‚nia Ón perioada 2005—2008


  Anul 2005                             C. Introducerea unui nou sistem de clasificare a
                                 procedurilor medicale Ón Rom‚nia, pe baza sistemului de
  Ac˛iuni strategice:
                                 clasificare a procedurilor medicale ICD-10AM v.3.0 din
  A. Extinderea finan˛„rii bazate pe caz la toate        Australia
spitalele/sec˛iile ce furnizeaz„ Óngrijiri acute din Rom‚nia,     D. Œmbun„t„˛irea sistemului informa˛ional necesar
cu excep˛ia spitalelor comunale ∫i a centrelor de s„n„tate    finan˛„rii bazate pe caz ∫i integrarea acestuia cu sistemul
cu paturi                             informa˛ional aferent spitaliz„rii de zi
  B. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finan˛„rii      E. Evaluarea activit„˛ii clinice a spitalelor pe baza
bazate pe caz pentru cazurile ce necesit„ consumuri foarte    îSetului minim de date la nivel de pacient“, inclusiv
mari sau foarte mici de resurse                  generarea de date statistice la nivel na˛ional ∫i sprijinirea

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004                     15

spitalelor pentru utilizarea acestor date la cre∫terea         B. Œmbun„t„˛irea local„ a sistemului de clasificare Ón
eficien˛ei ∫i a calit„˛ii serviciilor furnizate           grupe de diagnostice, av‚nd la baz„ condi˛iile efective de
  F. Analizarea, validarea ∫i Ómbun„t„˛irea sistemului de     practic„ medical„ din Rom‚nia
clasificare Ón grupe de diagnostic, din punct de vedere         C. Œmbun„t„˛irea sistemului informa˛ional necesar
clinic ∫i al consumului de resurse, ∫i a valorilor relative     finan˛„rii bazate pe caz ∫i integrarea complet„ a acestuia
asociate grupelor de diagnostice                   cu sistemul informa˛ional sanitar privind datele clinice la
  G. Testarea unui model de colectare a datelor privind      nivel de pacient
costurile la nivel de pacient Ón unele spitale din Rom‚nia
                                     D. Evaluarea activit„˛ii clinice a spitalelor pe baza
  H. Definirea rolului ∫i responsabilit„˛ilor unei structuri    îSetului minim de date la nivel de pacient“, inclusiv
pentru evaluarea calit„˛ii serviciilor furnizate de spitale
                                   generarea de date statistice la nivel na˛ional ∫i sprijinirea
  I. Elaborarea unui sistem de monitorizare continu„ a       spitalelor pentru utilizarea acestor date la cre∫terea
calit„˛ii datelor Ónregistrate pentru pacien˛ii spitaliza˛i ∫i a   eficien˛ei ∫i a calit„˛ii serviciilor furnizate
concordan˛ei acestor date cu activit„˛ile clinice la nivelul
spitalului                               E. Œmbun„t„˛irea continu„ a modelului de colectare a
                                   datelor privind costurile la nivel de pacient Ón spitalele din
                                   Rom‚nia ∫i analiza datelor privind costurile la nivel de
  Anul 2006
                                   pacient Ón spitalele din Rom‚nia pentru dezvoltarea local„
  Ac˛iuni strategice:                        de valori relative asociate grupurilor de diagnostice
  A. Introducerea unui nou sistem de clasificare Ón grupe       F. Evaluarea calit„˛ii serviciilor furnizate de spitale ∫i
de diagnostice, av‚nd la baz„ sistemul de clasificare Ón       elaborarea unor mecanisme de ajustare a finan˛„rii Ón
grupe de diagnostice AR-DRG v.5.0 din Australia           func˛ie de calitatea serviciilor
  B. Œmbun„t„˛irea sistemului informa˛ional necesar          G. Œmbun„t„˛irea continu„ a sistemului de monitorizare
finan˛„rii bazate pe caz ∫i integrarea acestuia cu sistemul     a calit„˛ii datelor Ónregistrate pentru pacien˛ii spitaliza˛i ∫i a
informa˛ional aferent Óngrijirilor ambulatorii            concordan˛ei acestor date cu activit„˛ile clinice la nivelul
  C. Evaluarea activit„˛ii clinice a spitalelor pe baza      spitalului
îSetului minim de date la nivel de pacient“, inclusiv
generarea de date statistice la nivel na˛ional ∫i sprijinirea      Anul 2008
spitalelor pentru utilizarea acestor date la cre∫terea
eficien˛ei ∫i a calit„˛ii serviciilor furnizate             Ac˛iuni strategice:
  D. Implementarea unui model de colectare a datelor
privind costurile la nivel de pacient Ón spitalele din         A. Evaluarea calit„˛ii serviciilor furnizate de spitale
Rom‚nia ∫i analiza datelor privind costurile la nivel de        B. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finan˛„rii
pacient Ón spitalele din Rom‚nia pentru dezvoltarea local„      Ón func˛ie de calitatea serviciilor furnizate de spitale
de valori relative asociate grupurilor de diagnostice          C. Œmbun„t„˛irea local„ a sistemului de clasificare Ón
  E. Introducerea unui sistem de Ómbun„t„˛ire continu„ a      grupe de diagnostice av‚nd la baz„ condi˛iile efective de
sistemului de clasificare ∫i codificare a diagnosticelor ∫i     practic„ medical„ din Rom‚nia
procedurilor utilizate Ón spitalele din Rom‚nia
                                     D. Œmbun„t„˛irea continu„ a sistemului informa˛ional
  F. Elaborarea unor protocoale de practic„ pentru         necesar finan˛„rii bazate pe caz ∫i integrarea acestuia cu
principalele tipuri de pacien˛i, pe baza resurselor disponibile
                                   sistemul informa˛ional aferent asisten˛ei ambulatorii
∫i a costurilor optimale
                                     E. Evaluarea activit„˛ii clinice a spitalelor pe baza
  G. Organizarea ∫i dezvoltarea unei structuri pentru
evaluarea calit„˛ii serviciilor furnizate de spitale         îSetului minim de date la nivel de pacient“, inclusiv
                                   generarea de date statistice la nivel na˛ional ∫i sprijinirea
  H. Œmbun„t„˛irea continu„ a sistemului de monitorizare
                                   spitalelor pentru utilizarea acestor date la cre∫terea
a calit„˛ii datelor Ónregistrate pentru pacien˛ii spitaliza˛i ∫i a
                                   eficien˛ei ∫i a calit„˛ii serviciilor furnizate
concordan˛ei acestor date cu activit„˛ile clinice la nivelul
spitalului                               F. Œmbun„t„˛irea continu„ a modelului de colectare a
                                   datelor privind costurile la nivel de pacient Ón spitalele din
  Anul 2007                             Rom‚nia ∫i analiza datelor privind costurile la nivel de
                                   pacient Ón spitalele din Rom‚nia pentru dezvoltarea local„
  Ac˛iuni strategice:                        de valori relative asociate grupurilor de diagnostice
  A. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finan˛„rii        G. Œmbun„t„˛irea continu„ a sistemului de monitorizare
Ón func˛ie de tipul spitalelor ∫i de zona geografic„, ceea ce    a calit„˛ii datelor Ónregistrate pentru pacien˛ii spitaliza˛i ∫i a
impune consumuri mai mari sau mai mici de resurse fa˛„        concordan˛ei acestor date cu activit„˛ile clinice la nivelul
de modelul na˛ional                         spitalului.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 16             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004

 ACTE ALE CURfiII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
                     CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI

                           H O T √ R ¬ R E A*)
                            din 3 iunie 2003

                       Ón cauza Pantea Ómpotriva Rom‚niei
                           (Cererea nr. 33343/96)
    *) Hot„r‚rea este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  17
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 18     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  19
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 20     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  21
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 22     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  23
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 24     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  25
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 26     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  27
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 28     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  29
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 30     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  31
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 32     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  33
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 34     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  35
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 36     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  37
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 38     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  39
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 40     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  41
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 42     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  43
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 44     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  45
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 46     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.150/6.XII.2004  47
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                                  P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2005
                             — pe suport tradi˛ional —
                                        Valoarea                    Valoarea
 Nr.                                     abonamentului               abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                     anual                    — lei —
                                        — lei —        Trim. I     Trim. II     Trim. III    Trim. IV

 1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„            12.340.000      3.085.000     3.085.000     3.085.000   3.085.000
 2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,            2.135.000         —         —         —       —
    numere bis*)
 3.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„            9.480.000      2.370.000    2.370.000     2.370.000   2.370.000
 4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a                   15.000.000      3.750.000    3.750.000     3.750.000   3.750.000
 5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a                   3.040.000       760.000     760.000      760.000    760.000
 6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   12.820.000      3.205.000    3.205.000     3.205.000   3.205.000
 7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                   11.820.000      2.955.000    2.955.000     2.955.000   2.955.000
 8.  Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      3.130.000       782.500     782.500      782.500    782.500
 9.  Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte            5.190.000      1.297.500    1.297.500     1.297.500   1.297.500
    acte normative
 10.  Repertoriul actelor normative                      800.000          —         —          —      —
 11.  Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                    565.000          —         —          —      —
 12.  Edi˛ii trilingve                            3.000.000          —         —          —      —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
   u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                              (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                              (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                              (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
                              (telefon/fax: 212.73.54)
   u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                              (telefon/fax: 411.91.79)
   u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                              (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                              (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                              (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   u ASTOR-MED — S.R.L.                — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                              (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
   u ART ADVERTISING — S.R.L.             — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                              (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
   u ZIRKON MEDIA — S.R.L.              — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
                              (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)

                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
             IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
           ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                             Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.150/6.XII.2004 con˛ine 48 de pagini.          Pre˛ul de v‚nzare 55.500 lei        ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top