Docstoc

1124

Document Sample
1124 Powered By Docstoc
					                              PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.124       LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                            Luni, 29 noiembrie 2004


                               SUMAR

Nr.                            Pagina  Nr.                                              Pagina

     ORDONANfiE ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                   opera˛iunile Uniunii Europene de gestionare a
117. — Ordonan˛„ de urgen˛„ privind ratificarea                crizelor........................................................................   2–6
   Acordului dintre Rom‚nia ∫i Uniunea European„
   stabilind cadrul general de participare a Rom‚niei              ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
   la opera˛iunile Uniunii Europene de gestionare a               ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
   crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004    1  1.713. — Ordin al ministrului finan˛elor publice privind
Acord Óntre Rom‚nia ∫i Uniunea European„ stabilind             organizarea activit„˛ii de administrare a marilor
   cadrul general de participare a Rom‚niei la             contribuabili ..............................................................       6–31


   ORDONANfiE              ALE       GUVERNULUI                          ROM¬NIEI
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                 ORDONANfi√ DE URGENfi√
    privind ratificarea Acordului dintre Rom‚nia ∫i Uniunea European„ stabilind cadrul general
      de participare a Rom‚niei la opera˛iunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor,
                semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004
    Av‚nd Ón vedere c„ misiunea ALTHEA a Uniunii Europene Ón Bosnia ∫i Her˛egovina, care va prelua
responsabilit„˛ile actualei misiuni SFOR a NATO, va debuta pe 2 decembrie 2004, iar baza particip„rii Rom‚niei la
aceast„ opera˛iune va fi acest acord negociat de autorit„˛ile rom‚ne competente cu reprezentan˛ii Uniunii Europene ∫i
semnat la 22 noiembrie 2004, se impune adoptarea unei m„suri legislative imediate.
    Œn temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
  Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i      a Rom‚niei la opera˛iunile Uniunii Europene de gestionare
Uniunea European„ stabilind cadrul general de participare      a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004.
                              PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                                  Contrasemneaz„:
                                               p. Ministrul afacerilor externe,
                                                Bogdan Lucian Aurescu,
                                                   secretar de stat
                                               p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
                                                 Gheorghe Matache,
                                                   secretar de stat
                                               p. Ministrul finan˛elor publice,
     Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.                              Gheorghe Gherghina,
     Nr. 117.                                          secretar de stat

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004

                             ACORD
         Óntre Rom‚nia ∫i Uniunea European„ stabilind cadrul general de participare a Rom‚niei
                la opera˛iunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor*)

    Uniunea European„ (U.E.), pe de o parte, ∫i Rom‚nia, pe de alt„ parte, denumite Ón continuare p„r˛i,
    lu‚nd Ón considerare faptul c„:
    1. U.E. poate decide s„ ac˛ioneze Ón domeniul gestion„rii crizelor;
    2. U.E. va decide dac„ statele ter˛e vor fi invitate s„ participe la o opera˛iune U.E. de gestionare a crizelor.
Rom‚nia poate accepta invita˛ia U.E. ∫i Ó∫i poate oferi propria contribu˛ie. Œntr-un asemenea caz, U.E. va decide asupra
accept„rii contribu˛iei propuse de Rom‚nia;
    3. dac„ U.E. decide s„ desf„∫oare o opera˛iune militar„ de gestionare a crizelor cu recurs la mijloacele ∫i
capacit„˛ile NATO, Rom‚nia Ó∫i poate exprima inten˛ia de principiu de a lua parte la opera˛iune;
    4. Consiliul European de la Bruxelles din 24 ∫i 25 octombrie 2002 a convenit modalit„˛ile de implementare a
prevederilor convenite de Consiliul European de la Nisa din 7—9 decembrie 2000 privind implicarea membrilor europeni ai
NATO, nemembri U.E., Ón gestionarea, sub conducerea U.E. a crizelor;
    5. este preferabil„ stipularea condi˛iilor privind participarea Rom‚niei la opera˛iunile U.E. de gestionare a crizelor
Óntr-un acord-cadru referitor la o posibil„ viitoare participare, Ón locul definirii acestora, de la caz la caz, pentru fiecare
opera˛iune;
    6. un astfel de acord nu va afecta autonomia decizional„ a U.E. ∫i nici posibilitatea Rom‚niei de a decide, de la
caz la caz, asupra particip„rii sale la o opera˛iune U.E. de gestionare a crizelor;
    7. un astfel de acord trebuie s„ se refere numai la viitoarele opera˛iuni U.E. de gestionare a crizelor ∫i nu va
aduce atingere eventualelor acorduri Ón vigoare care reglementeaz„ participarea Rom‚niei Óntr-o opera˛iune U.E. de
gestionare a crizelor Ón desf„∫urare,
    au convenit urm„toarele:

             SECfiIUNEA I               decide prelungirea opera˛iunii U.E. de gestionare a crizelor,
            Prevederi generale             Ón concordan˛„ cu prevederile prezentului acord ∫i cu orice
                                  aranjamente necesare implement„rii.
             ARTICOLUL 1                 2. Contribu˛ia Rom‚niei la o opera˛iune U.E. de
         Decizii referitoare la participare        gestionare a crizelor nu va aduce atingere autonomiei
                                  decizionale a Uniunii Europene.
  1. Œn urma deciziei U.E. de a invita Rom‚nia s„
participe la o opera˛iune U.E. de gestionare a crizelor ∫i o                ARTICOLUL 3
dat„ ce Rom‚nia a decis s„ participe, Rom‚nia va oferi              Statutul personalului ∫i al for˛elor
informa˛ii asupra contribu˛iei propuse U.E.
  2. Acolo unde U.E. decide s„ desf„∫oare o opera˛iune        1. Statutul personalului desemnat de Rom‚nia s„
militar„ de gestionare a crizelor cu recurgerea la mijloacele   participe la opera˛iunea civil„ U.E. de gestionare a crizelor
∫i capacit„˛ile NATO, Rom‚nia va informa U.E. asupra        ∫i/sau al for˛elor rom‚ne participante la opera˛iunea militar„
oric„rei inten˛ii de participare la opera˛iune ∫i va furniza, Ón  U.E. de gestionare a crizelor va fi reglementat prin Acordul
consecin˛„, informa˛ii asupra oric„rei contribu˛ii propuse.    privind statutul for˛elor/misiunii, dac„ acesta exist„, Óncheiat
  3. U.E. va evalua contribu˛ia Rom‚niei dup„ consultarea    Óntre U.E. ∫i statul/statele Ón care se desf„∫oar„
cu Rom‚nia.                            opera˛iunea.
  4. U.E. va furniza Rom‚niei date preliminare privind        2. Statutul personalului Óncadrat Ón cartierele generale
contribu˛ia probabil„ la costurile comune ale opera˛iunii, Ón   sau elementele de comand„ localizate Ón afara
scopul sprijinirii Rom‚niei Ón formularea ofertei sale.      statului/statelor Ón care se desf„∫oar„ opera˛iunea U.E. de
  5. U.E. va comunica Rom‚niei, Óntr-o scrisoare,        gestionare a crizelor va fi reglementat prin aranjamentele
rezultatul evalu„rii, Ón scopul asigur„rii particip„rii Rom‚niei  dintre cartierele generale ∫i elementele de comand„
Ón concordan˛„ cu prevederile prezentului acord.          respective ∫i Rom‚nia.
                                    3. F„r„ a aduce atingere acordului privind statutul
             ARTICOLUL 2
                                  for˛elor/misiunii men˛ionat la paragraful 1 al acestui articol,
             Cadrul general              Rom‚nia Ó∫i va exercita jurisdic˛ia asupra personalului s„u
 1. Rom‚nia se va asocia ac˛iunii comune prin care        care particip„ la opera˛iunea U.E. de gestionare a crizelor.
Consiliul Uniunii Europene decide c„ U.E. va conduce          4. Rom‚nia va r„spunde la orice preten˛ie Ón leg„tur„
opera˛iunea de gestionare a crizelor ∫i oric„rei ac˛iuni      cu participarea sa la o opera˛iune U.E. de gestionare a
comune sau decizii prin care Consiliul Uniunii Europene      crizelor, formulat„ de sau legat„ de oricare dintre membrii

    *) Traducere.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004                3

personalului s„u. Rom‚nia va fi responsabil„ cu luarea de     Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene Ón
m„suri, Ón special legale sau disciplinare, Ómpotriva       leg„tur„ cu orice schimbare intervenit„ cu privire la
membrilor personalului s„u Ón conformitate cu legile ∫i cu    contribu˛ia sa la opera˛iunea civil„ U.E. de gestionare a
regulamentele proprii.                      crizelor.
  5. Rom‚nia se angajeaz„ s„ fac„ o declara˛ie privind       3. Membrii personalului desemnat s„ participe la
renun˛area la revendic„ri Ómpotriva oric„rui stat participant   misiunea civil„ U.E. de gestionare a crizelor vor efectua un
la o opera˛iune U.E. de gestionare a crizelor la care
                                 examen medical, vor fi vaccina˛i ∫i vor fi certifica˛i medical,
particip„ ∫i Rom‚nia ∫i s„ fac„ aceasta Ón momentul
                                 de c„tre o autoritate competent„ din Rom‚nia, ca fiind ap˛i
semn„rii prezentului acord. Un model al unei astfel de
                                 pentru misiune. Personalul desemnat pentru opera˛iunea
declara˛ii este anexat la prezentul acord.
                                 civil„ U.E. de gestionare a crizelor va trebui s„ prezinte o
  6. Statele membre ale U.E. se angajeaz„ s„ fac„ o
                                 copie a acestui certificat.
declara˛ie privind renun˛area la revendic„ri, pentru orice
viitoare participare a Rom‚niei Óntr-o opera˛iune U.E. de                 ARTICOLUL 6
gestionare a crizelor, ∫i s„ fac„ aceasta Ón momentul
semn„rii prezentului acord. Un model al unei astfel de                 Lan˛ul de comand„

declara˛ii este anexat la prezentul acord.
                                   1. Personalul desemnat de Rom‚nia va ac˛iona ∫i Ó∫i va
               ARTICOLUL 4             Óndeplini Óndatoririle numai Ón conformitate cu obiectivele
             Informa˛ii clasificate          opera˛iunii civile U.E. de gestionare a crizelor.
                                   2. Œntregul personal va r„m‚ne sub comanda deplin„ a
  1. Rom‚nia va lua toate m„surile necesare pentru a
                                 autorit„˛ilor na˛ionale.
asigura protejarea informa˛iilor U.E. clasificate, Ón
conformitate cu reglement„rile de securitate ale Consiliului     3. Autorit„˛ile na˛ionale vor transfera controlul
Uniunii Europene, cuprinse Ón Decizia Consiliului         opera˛ional c„tre ∫eful de misiune al opera˛iunii civile U.E.
nr. 264/2001/CE din 19 martie 20011), ∫i Ón conformitate cu    de gestionare a crizelor, care va exercita aceast„ comand„
liniile directoare elaborate de autorit„˛ile competente,     prin intermediul unei structuri ierarhice de comand„ ∫i
inclusiv de comandantul opera˛iunii U.E., Ón cazul unei      control.
opera˛iuni militare U.E. de gestionare a crizelor, sau de      4. ™eful de misiune va conduce opera˛iunea civil„ U.E.
∫eful misiunii U.E., Ón cazul unei opera˛iuni civile U.E. de   de gestionare a crizelor ∫i va r„spunde de administrarea
gestionare a crizelor.                      cotidian„ a acesteia.
  2. Œn cazul Ón care U.E. ∫i Rom‚nia au Óncheiat un
                                   5. Rom‚nia va avea acelea∫i drepturi ∫i obliga˛ii, Ón
acord asupra procedurilor de securitate privind schimbul de
                                 ceea ce prive∫te gestionarea cotidian„ a opera˛iunii, ca ∫i
informa˛ii clasificate, prevederile unui astfel de acord se vor
                                 statele membre ale U.E. care particip„ la opera˛iune, Ón
aplica Ón contextul unei opera˛iuni U.E. de gestionare a
                                 conformitate cu instrumentele juridice men˛ionate Ón art. 2
crizelor.
                                 paragraful 1 din acord.
              SECfiIUNEA a II-a             6. ™eful de misiune al opera˛iunii civile U.E. de
    Prevederi privind participarea la opera˛iuni civile    gestionare a crizelor va fi responsabil cu controlul
            de gestionare a crizelor          disciplinei Ón r‚ndul personalului opera˛iunii civile U.E. de
                                 gestionare a crizelor. Atunci c‚nd este necesar, autorit„˛ile
               ARTICOLUL 5             na˛ionale abilitate vor lua m„surile disciplinare adecvate.
    Personalul participant la o opera˛iune civil„ U.E.       7. Rom‚nia va desemna un Punct de Contact al
            de gestionare a crizelor         Contingentului Na˛ional (PCCN), care va reprezenta
                                 contingentul na˛ional Ón opera˛iune. PCCN va raporta
  1. Rom‚nia se va asigura c„ personalul s„u participant
la o misiune civil„ U.E. de gestionare a crizelor Ó∫i execut„   ∫efului de misiune al opera˛iunii civile U.E. de gestionare a
misiunea Ón conformitate cu:                   crizelor asupra problemelor legate de contingentul na˛ional
  — ac˛iunea comun„ ∫i cu amendamentele ulterioare, a∫a     ∫i va fi responsabil cu disciplina Ón cadrul deta∫amentului.
cum sunt men˛ionate Ón art. 2 paragraful 1 din acord;        8. Decizia de Óncheiere a opera˛iunii va fi luat„ de c„tre
  — planul de opera˛ii;                     Uniunea European„ dup„ consultarea prealabil„ a
  — m„surile de implementare.                  Rom‚niei, Ón condi˛iile Ón care, la data Óncheierii acesteia,
  2. Rom‚nia Ól va informa Ón timp util pe ∫eful de       Rom‚nia contribuie Ónc„ la opera˛iunea civil„ U.E. de
misiune al opera˛iunii civile U.E. de gestionare a crizelor ∫i  gestionare a crizelor.
    1)  JO L 101, 11 aprilie 2001, p. 1.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004

               ARTICOLUL 7                         SECfiIUNEA a III-a
             Aspecte financiare             Prevederi referitoare la participarea la opera˛iuni militare
                                           de gestionare a crizelor
  1. Rom‚nia Ó∫i va asuma costurile asociate particip„rii
sale la opera˛iune, cu excep˛ia costurilor care fac obiectul
finan˛„rii comune, Ón conformitate cu bugetul opera˛ional al                ARTICOLUL 9
opera˛iunii. Aceasta se va face cu respectarea prevederilor    Participarea la opera˛iuni militare U.E. de gestionare a crizelor
art. 8.
  2. Œn caz de deces, r„nire, pierdere sau pagube         1. Rom‚nia se va asigura c„ personalul s„u participant
cauzate persoanelor fizice ori juridice din statul/statele pe   la o opera˛iune militar„ U.E. de gestionare a crizelor Ó∫i
teritoriul c„ruia/c„rora se desf„∫oar„ opera˛iunea, Rom‚nia    execut„ misiunea Ón conformitate cu:
va pl„ti, Ón cazul Ón care a fost stabilit„ responsabilitatea    — ac˛iunea comun„ ∫i cu amendamentele ulterioare,
sa, compensa˛ii conform condi˛iilor prev„zute de acordul     a∫a cum sunt men˛ionate Ón art. 2 paragraful 1 din acord;
privind statutul misiunii, dac„ acesta exist„, a∫a cum se      — planul de opera˛ii;
men˛ioneaz„ Ón art. 3 paragraful 1 din acord.            — m„surile de implementare.
                                   2. Personalul desemnat de Rom‚nia Ó∫i va Óndeplini
               ARTICOLUL 8
                                 Óndatoririle ∫i va ac˛iona numai Ón conformitate cu
         Contribu˛ia la bugetul opera˛ional
                                 obiectivele opera˛iunii militare U.E. de gestionare a crizelor.
  1. Rom‚nia va contribui la finan˛area bugetului         3. Rom‚nia Ól va informa Ón timp util pe comandantul
opera˛ional al opera˛iunii civile U.E. de gestionare a      opera˛iunii U.E. Ón leg„tur„ cu orice schimbare intervenit„
crizelor.                             cu privire la participarea sa la opera˛iune.
  2. Contribu˛ia financiar„ a Rom‚niei la bugetul
                                              ARTICOLUL 10
opera˛iunii va fi suma cea mai mic„ dintre urm„toarele
dou„ variante:                                      Lan˛ul de comand„
  a) acea parte din suma de referin˛„ propor˛ional„ cu
raportul dintre venitul na˛ional brut (VNB) propriu ∫i totalul    1. Toate for˛ele ∫i personalul participant la opera˛iunea
VNB-urilor tuturor statelor care contribuie la bugetul      militar„ U.E. de gestionare a crizelor vor r„m‚ne sub
opera˛ional al opera˛iunii; sau                  deplina comand„ a autorit„˛ilor lor na˛ionale.
  b) acea parte din suma de referin˛„ pentru bugetul        2. Autorit„˛ile na˛ionale vor transfera comanda ∫i/sau
opera˛ional, propor˛ional„ cu raportul dintre num„rul       controlul tactic ∫i opera˛ional asupra for˛elor ∫i personalului
membrilor personalului s„u participant la opera˛iune ∫i      lor c„tre comandantul opera˛iunii U.E. Comandantul
num„rul total al membrilor personalului tuturor statelor     opera˛iunii U.E. are drept de delegare a autorit„˛ii.
participante la opera˛iune.                     3. Rom‚nia va avea acelea∫i drepturi ∫i obliga˛ii, Ón
  3. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 de   termeni de gestiune cotidian„ a opera˛iunii, ca ∫i statele
mai sus, Rom‚nia nu va contribui la finan˛area aloca˛iilor    membre ale U.E. participante.
zilnice pl„tite personalului din statele membre ale U.E.       4. Comandantul opera˛iunii U.E. poate solicita, dup„
  4. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 de mai   consult„ri cu Rom‚nia, Ón orice moment, retragerea
sus, U.E. va excepta, Ón principiu, statele ter˛e de la plata   contribu˛iei Rom‚niei.
contribu˛iilor financiare pentru o anumit„ opera˛iune civil„     5. Rom‚nia va numi un Ónalt reprezentant militar, care
U.E. de gestionare a crizelor, atunci c‚nd:            va reprezenta deta∫amentul s„u na˛ional Ón cadrul
  a) U.E. decide c„ statul ter˛ participant la opera˛iune    opera˛iunii militare U.E. de gestionare a crizelor. Œnaltul
are o contribu˛ie semnificativ„ care este esen˛ial„ pentru    reprezentant militar se va consulta cu comandantul for˛ei
opera˛iune; sau                          U.E. Ón orice chestiune legat„ de opera˛iune ∫i va fi
  b) statul ter˛ participant la opera˛iune are un VNB pe    responsabil cu disciplina Ón cadrul deta∫amentului.
cap de locuitor ce nu Ól dep„∫e∫te pe cel al nici unui stat
membru al U.E.                                       ARTICOLUL 11
  5. Un aranjament privind modalit„˛ile practice de plat„               Aspecte financiare
va fi semnat Óntre ∫eful de misiune al opera˛iunii civile U.E.
de gestionare a crizelor ∫i serviciile administrative abilitate   1. F„r„ a aduce atingere art. 12, Rom‚nia Ó∫i va asuma
din Rom‚nia, acesta urm‚nd s„ reglementeze contribu˛ia      toate costurile asociate particip„rii sale la opera˛iune, cu
Rom‚niei la bugetul opera˛ional al opera˛iunii civile U.E. de   excep˛ia acelor costuri care fac obiectul finan˛„rii comune,
gestionare a crizelor. Acest aranjament va include, inter     Ón conformitate cu instrumentele juridice men˛ionate
alia, urm„toarele prevederi:                   Ón art. 2 paragraful 1, precum ∫i Ón Decizia
  a) suma respectiv„;                      Consiliului nr. 197/2004/PESC din 23 februarie 2004 privind
  b) aranjamentele de plat„ a contribu˛iei financiare;     mecanismul de administrare financiar„ a costurilor comune
  c) procedura de audit.                    ale opera˛iunilor U.E. cu implica˛ii militare sau de ap„rare.2)

    2)  OJL 63, 28 februarie 2004, p. 68.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004                   5

  2. Œn caz de deces, r„nire, pierderi sau pagube cauzate    administrative competente din Rom‚nia. Acest aranjament
persoanelor fizice ori juridice din statul/statele pe teritoriul  va include, inter alia, prevederi referitoare la:
c„ruia/c„rora se desf„∫oar„ opera˛iunea, Rom‚nia va pl„ti,      a) suma respectiv„;
Ón cazul Ón care a fost stabilit„ responsabilitatea sa,        b) aranjamentele privind plata contribu˛iei financiare;
compensa˛ii Ón conformitate cu condi˛iile prev„zute de
                                   c) procedura de audit.
acordul privind statutul for˛elor, dac„ acesta exist„, potrivit
art. 3 paragraful 1 din acord.                              SECfiIUNEA a IV-a

            ARTICOLUL 12                           Prevederi finale

        Contribu˛ia la costurile comune
                                              ARTICOLUL 13
  1. Rom‚nia va contribui la finan˛area costurilor comune          Aranjamente privind aplicarea acordului
ale opera˛iunii militare U.E. de gestionare a crizelor.
  2. Contribu˛ia financiar„ a Rom‚niei la costurile comune      F„r„ a aduce atingere prevederilor art. 8 paragraful 5 ∫i
va fi suma cea mai mic„ dintre urm„toarele dou„ variante:     ale art. 12 paragraful 4, secretarul general al Consiliului
                                  Uniunii Europene/Ónaltul reprezentant pentru politica extern„
  a) acea parte din suma de referin˛„ pentru costurile
                                  ∫i de securitate comun„ ∫i autorit„˛ile rom‚ne competente
comune, care este propor˛ional„ cu raportul dintre venitul
                                  vor Óncheia orice aranjamente administrative ∫i tehnice
na˛ional brut (VNB) propriu ∫i totalul VNB-urilor tuturor
                                  necesare Ón vederea implement„rii prezentului acord.
statelor care contribuie la costurile comune ale opera˛iunii;
sau                                            ARTICOLUL 14
  b) acea parte din suma de referin˛„ pentru costurile
                                           NeÓndeplinirea obliga˛iilor
comune, care este propor˛ional„ cu raportul dintre num„rul
membrilor personalului s„u participant la opera˛iune ∫i        Dac„ una dintre p„r˛i nu Ó∫i Óndepline∫te obliga˛iile, a∫a
num„rul total al personalului tuturor statelor participante la   cum sunt ele prev„zute Ón articolele precedente, cealalt„
opera˛iune.                            parte are dreptul de a considera c„ prezentul acord ∫i-a
  Œn calculul prev„zut la paragraful 2b), atunci c‚nd       Óncetat valabilitatea, cu transmiterea unei notific„ri Ón
Rom‚nia contribuie cu personal numai la Cartierul General     termen de o lun„.
al Opera˛iunii sau al For˛ei, raportul utilizat va fi acela
                                              ARTICOLUL 15
dintre num„rul personalului s„u ∫i totalul personalului
Cartierului General respectiv. Altfel, raportul va fi acela              Solu˛ionarea diferendelor
dintre contribu˛ia total„ a Rom‚niei ∫i totalul personalului
                                   Diferendele privind interpretarea sau aplicarea
pentru opera˛iune.
                                  prezentului acord vor fi solu˛ionate Óntre p„r˛i, prin mijloace
  3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 de mai
                                  diplomatice.
sus, U.E. va excepta, Ón principiu, statele ter˛e de la
contribu˛iile financiare la costurile comune ale unei anumite               ARTICOLUL 16
opera˛iuni militare U.E. de gestionare a crizelor, atunci
                                             Intrarea Ón vigoare
c‚nd:
  a) Uniunea European„ decide c„ statul ter˛ participant       1. Prezentul acord intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu prima zi
la opera˛iune furnizeaz„ o contribu˛ie semnificativ„ Ón      a primei luni dup„ notificarea reciproc„ de c„tre p„r˛i a
mijloace ∫i/sau capacit„˛i esen˛iale pentru aceast„        finaliz„rii procedurilor interne necesare pentru intrarea Ón
opera˛iune; sau                          vigoare.
  b) statul ter˛ participant la opera˛iune are un VNB pe       2. Prezentul acord poate fi amendat Ón baza unui acord
cap de locuitor ce nu Ól dep„∫e∫te pe cel al nici unui stat    reciproc scris Óntre p„r˛i.
membru al U.E.                            3. Prezentul acord poate fi denun˛at de oricare dintre
  4. Un aranjament va fi Óncheiat Óntre administratorul      p„r˛i prin transmiterea c„tre cealalt„ parte a unei notific„ri
stabilit prin Decizia Consiliului nr. 197/2004/PESC din      de denun˛are scrise. O astfel de denun˛are va avea efect
23 februarie 2004 privind Ónfiin˛area unui mecanism de       dup„ 6 luni de la primirea notific„rii de c„tre cealalt„ parte.
administrare a finan˛„rii costurilor comune ale opera˛iunilor     Semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2004, Ón patru
U.E. cu implica˛ii militare ∫i de ap„rare ∫i autorit„˛ile     exemplare originale Ón limba englez„.


         Pentru Uniunea European„,                        Pentru Rom‚nia,
           Laz„r Com„nescu                           Xavier Solana


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
                                                               ANEX√


                         TEXT PENTRU DECLARAfiII

  Declara˛ia Rom‚niei                         Declara˛ia statelor membre U.E.
  îRom‚nia, Ón aplicarea unei ac˛iuni comune a U.E.          îStatele membre U.E., Ón aplicarea unei ac˛iuni comune
privind o opera˛iune a U.E. de gestionare a crizelor, va      a U.E. privind o opera˛iune U.E. de gestionare a crizelor
Óncerca, Ón m„sura Ón care sistemul s„u legislativ intern      la care Rom‚nia particip„, vor Óncerca, Ón m„sura Ón care
permite, s„ renun˛e, pe c‚t de mult posibil, la preten˛ii      sistemele lor legislative le permit, s„ renun˛e, pe c‚t de
ridicate Ómpotriva oric„rui alt stat participant la o opera˛iune
                                  mult posibil, la preten˛ii ridicate Ómpotriva Rom‚niei Ón
U.E. de gestionare a crizelor Ón leg„tur„ cu r„nirea sau
decesul personalului acestui stat sau Ón leg„tur„ cu        leg„tur„ cu r„nirea sau decesul personalului lor ori Ón
prejudicierea ori pierderea oric„ror bunuri de˛inute de       leg„tur„ cu prejudicierea sau pierderea oric„ror bunuri
acesta ∫i utilizate de opera˛iunea U.E. de gestionare a       de˛inute de acestea ∫i utilizate de opera˛iunea U.E. de
crizelor, Ón cazul Ón care aceast„ r„nire, deces, prejudiciere   gestionare a crizelor, Ón cazul Ón care aceast„ r„nire,
sau pierdere:                            deces, prejudiciere ori pierdere:
  — a fost cauzat„ de personal aflat Ón exerci˛iul          — a fost cauzat„ de personal din Rom‚nia aflat Ón
Óndatoririlor legate de opera˛iunea U.E. de gestionare a      exerci˛iul Óndatoririlor legate de opera˛iunea U.E. de
crizelor, cu excep˛ia cazurilor de neglijen˛„ grav„ sau       gestionare a crizelor, cu excep˛ia cazurilor de neglijen˛„
comportament defectuos inten˛ionat; sau               grav„ sau comportament defectuos inten˛ionat; sau
  — a fost provocat„ de utilizarea oric„ror bunuri de˛inute
                                    — a fost provocat„ de utilizarea unor bunuri de˛inute de
de state participante la opera˛iunea U.E. de gestionare a
crizelor, fiind demonstrat faptul c„ bunurile au fost folosite   Rom‚nia, fiind demonstrat faptul c„ bunurile au fost folosite
Ón cadrul misiunii respective ∫i except‚nd cazurile de       Ón cadrul misiunii respective ∫i except‚nd cazurile de
neglijen˛„ grav„ sau comportament defectuos inten˛ionat al     neglijen˛„ grav„ sau comportament defectuos inten˛ionat al
personalului opera˛iunii U.E. de gestionare a crizelor, care    personalului din Rom‚nia al opera˛iunii U.E. de gestionare
folose∫te respectivele bunuri.“                   a crizelor, care folose∫te respectivele bunuri.“
  ACTE        ALE      ORGANELOR               DE     SPECIALITATE
 ALE      ADMINISTRAfiIEI                    PUBLICE           CENTRALE
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

                           ORDIN
           privind organizarea activit„˛ii de administrare a marilor contribuabili
     Œn temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) ∫i ale art. 33 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur„ fiscal„, republicat„,
     av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
     pentru cre∫terea eficien˛ei administr„rii marilor contribuabili ∫i Ón scopul Ómbun„t„˛irii colect„rii veniturilor bugetare,

     ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

  Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005,          Art. 3. — Lista marilor contribuabili care urmeaz„ s„ fie
activitatea de administrare a marilor contribuabili se       administra˛i de Direc˛ia general„ de administrare a marilor
organizeaz„ Ón cadrul Direc˛iei generale de administrare a     contribuabili, Óntocmit„ pe baza criteriilor de selec˛ie, este
marilor contribuabili din Bucure∫ti, prin preluarea acestei     prezentat„ Ón anexa nr. 2.
                                    Art. 4. — (1) Contribuabilii nou-Ónfiin˛a˛i se administreaz„
activit„˛i de la organele fiscale teritoriale.
                                  de c„tre organul fiscal competent potrivit legii ∫i sunt
  (2)  Cu  aceea∫i   dat„  Ónceteaz„   activitatea  de
                                  Óncadra˛i Ón categoria marilor contribuabili dup„ Óndeplinirea
administrare a marilor contribuabili organizat„ Ón cadrul
                                  criteriilor de selec˛ie prev„zute Ón anexa nr. 1, constatate
direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene.        prin situa˛iile financiare anuale, depuse conform prevederilor
  Art. 2. — Criteriile de selec˛ie a marilor contribuabili care  legale Ón vigoare.
urmeaz„ s„ fie administra˛i de Direc˛ia general„ de administrare    (2) Prin excep˛ie, b„ncile, societ„˛ile de asigur„ri,
a marilor contribuabili sunt prev„zute Ón anexa nr. 1.       societ„˛ile de investi˛ii financiare ∫i societ„˛ile comerciale

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004                    7

organizatoare de jocuri de noroc tip îCazino“, nou-Ónfiin˛ate,    Art. 10. — Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005 se
se transmit spre administrare Direc˛iei generale de        abrog„:
administrare a marilor contribuabili, Ón termen de 10 zile de     a) Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.173/2000
la data Ónregistr„rii sau autoriz„rii lor.
                                  privind organizarea activit„˛ii de administrare ∫i control
  Art. 5. — Contribuabilii mari administra˛i de Direc˛ia     financiar fiscal la marii contribuabili, publicat Ón Monitorul
general„ de administrare a marilor contribuabili ∫i/sau de
                                  Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 422 din 1 septembrie 2000;
direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene, care nu
mai Óndeplinesc criteriile de selec˛ie prev„zute Ón anexa       b) Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 3/2003 privind
nr. 1, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005 sunt transmi∫i     organizarea activit„˛ii de administrare a marilor contribuabili
spre administrare organelor fiscale Ón a c„ror raz„ teritorial„  din municipiul Bucure∫ti ∫i din jude˛ul Ilfov Ón cadrul
Ó∫i au domiciliul fiscal.                     Direc˛iei generale de administrare a marilor contribuabili din
  Art. 6. — (1) Contribuabilii mari a c„ror cifr„ de afaceri   municipiul Bucure∫ti ∫i din jude˛ul Ilfov, publicat Ón Monitorul
Ón anul precedent este inferioar„ celei stabilite drept criteriu  Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003,
de selec˛ie a acestora pentru Óncadrarea Ón categoria       cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
marilor contribuabili vor fi administra˛i Ón condi˛iile        Art. 11. — Direc˛ia general„ de colectare a crean˛elor
prezentului ordin timp de 4 ani consecutivi.
                                  bugetare, Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
  (2) Contribuabilii rezulta˛i Ón urma diviz„rii unui       contribu˛iilor, Direc˛ia general„ de inspec˛ie financiar-fiscal„,
contribuabil mare vor fi administra˛i Ón condi˛iile prezentului
                                  Direc˛ia general„ de solu˛ionare a contesta˛iilor din cadrul
ordin.
                                  Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Direc˛ia
  Art. 7. — La fiecare 2 ani, p‚n„ la data de 31 august se    general„ a tehnologiei informa˛iei, Direc˛ia contabilit„˛ii
actualizeaz„ lista marilor contribuabili care urmeaz„ s„ fie
                                  publice din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, precum ∫i
administra˛i Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie a anului urm„tor.
                                  Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili,
  Art. 8. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din      direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene, Direc˛ia
prezentul ordin.
                                  General„ a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti ∫i
  Art. 9. — Œn termen de 30 de zile de la publicarea       administra˛iile finan˛elor publice ale sectoarelor 1—6 ale
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
                                  municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire prevederile
direc˛iile de specialitate din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de
                                  prezentului ordin.
Administrare Fiscal„ ∫i Direc˛ia general„ a tehnologiei
informa˛iei vor elabora procedurile de administrare ∫i        Art. 12. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
monitorizare a marilor contribuabili.               Oficial al Rom‚niei, Partea I.

                          Ministrul finan˛elor publice,
                          Mihai Nicolae T„n„sescu

    Bucure∫ti, 17 noiembrie 2004.
    Nr. 1.713.
                                                      ANEXA Nr. 1                        CRITERIILE DE SELECfiIE
                 a marilor contribuabili care urmeaz„ s„ fie administra˛i
                de Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili

         Œn cadrul Direc˛iei generale de administrare a marilor contribuabili vor fi administra˛i:
         A. contribuabilii mari, persoane juridice, care sunt contribuabilii cu cifra de afaceri raportat„ Ón
      situa˛iile financiare Óncheiate la 31 decembrie 2003 mai mare sau egal„ cu 532,0 miliarde lei
      ∫i/sau contribuabilii mari monitoriza˛i de Fondul Monetar Interna˛ional, inclusiv entit„˛ile rezultate Ón
      urma diviz„rii acestora Ón anul 2004;
         B. contribuabilii care desf„∫oar„ activit„˛i specifice:
         • Banca Na˛ional„ a Rom‚niei;
         • b„ncile;
         • societ„˛ile de asigur„ri;
         • societ„˛ile de investi˛ii financiare;
         • societ„˛ile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip îCazino“.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 8             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
                                                       ANEXA Nr. 2*)

                            LISTA
 marilor contribuabili care urmeaz„ s„ fie administra˛i de Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili
   *) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  9
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  15
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 16     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  17
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 18     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  19
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 20     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  21
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 22     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  23
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 24     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  25
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 26     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  27
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 28     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  29
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 30     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124/29.XI.2004  31
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                                  P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2005
                             — pe suport tradi˛ional —
                                        Valoarea                    Valoarea
 Nr.                                     abonamentului               abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                     anual                    — lei —
                                        — lei —        Trim. I     Trim. II     Trim. III    Trim. IV

 1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„            12.340.000      3.085.000     3.085.000     3.085.000   3.085.000
 2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,            2.135.000         —         —         —       —
    numere bis*)
 3.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„            9.480.000      2.370.000    2.370.000     2.370.000   2.370.000
 4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a                   15.000.000      3.750.000    3.750.000     3.750.000   3.750.000
 5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a                   3.040.000       760.000     760.000      760.000    760.000
 6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   12.820.000      3.205.000    3.205.000     3.205.000   3.205.000
 7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                   11.820.000      2.955.000    2.955.000     2.955.000   2.955.000
 8.  Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      3.130.000       782.500     782.500      782.500    782.500
 9.  Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte            5.190.000      1.297.500    1.297.500     1.297.500   1.297.500
    acte normative
 10.  Repertoriul actelor normative                      800.000          —         —          —      —
 11.  Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                    565.000          —         —          —      —
 12.  Edi˛ii trilingve                            3.000.000          —         —          —      —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
   u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                              (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                              (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                              (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
                              (telefon/fax: 212.73.54)
   u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                              (telefon/fax: 411.91.79)
   u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                              (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                              (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                              (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   u ASTOR-MED — S.R.L.                — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                              (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
   u ART ADVERTISING — S.R.L.             — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                              (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
   u ZIRKON MEDIA — S.R.L.              — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
                              (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)

                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
             IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
           ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                             Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.124/29.XI.2004 con˛ine 32 de pagini.          Pre˛ul de v‚nzare 37.000 lei        ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO