1112 by monitorul-oficial

VIEWS: 14 PAGES: 16

									                                           PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.112                LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                          S‚mb„t„, 27 noiembrie 2004
                                            SUMAR


Nr.                                         Pagina  Nr.                                            Pagina

               LEGI ™I DECRETE                               art. 7, 21 ∫i 22 din Legea nr. 544/2001 privind
497.  — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„                           liberul acces la informa˛iile de interes public .........            5–7
    a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor                            HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
    drepturi de protec˛ie social„, din bugetul
    asigur„rilor pentru ∫omaj, salaria˛ilor concedia˛i                   1.846. — Hot„r‚re privind aprobarea conserv„rii,
    colectiv de la Societatea Comercial„ VAGMAR —                         Ónchiderii definitive ∫i monitoriz„rii factorilor de
    S.A. Craiova ..............................................................    2      mediu postÓnchidere a unor mine ∫i cariere, etapa
                                                   a VIII-a .......................................................................  7–11
932.  — Decret privind promulgarea Legii pentru
    aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului                      1.848. — Hot„r‚re privind stabilirea drepturilor de hran„,
    nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de                        Ón timp de pace, ale personalului din sistemul
    protec˛ie social„, din bugetul asigur„rilor pentru                      administra˛iei penitenciare.........................................        11–14
    ∫omaj, salaria˛ilor concedia˛i colectiv de la                     1.978. — Hot„r‚re privind transmiterea unui imobil,
    Societatea Comercial„ VAGMAR — S.A. Craiova ...                  2      proprietate public„ a statului, din administrarea
                                                   Direc˛iei pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ a
       DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE
                                                   Municipiului   Bucure∫ti   Ón  administrarea
Decizia nr. 401 din 7 octombrie 2004 referitoare la                         Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor
   excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor                       de Pesticide Ón Plante ∫i Produse Vegetale...........                 15
   anexei nr. 1 din Legea nr. 81/1993 privind
   determinarea desp„gubirilor Ón cazul unor pagube                           ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
   produse fondului forestier, vegeta˛iei forestiere din                         ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
   afara fondului forestier situate pe terenurile                     1.716. — Ordin al ministrului finan˛elor publice pentru
   proprietate public„ ∫i privat„ ∫i economiei v‚natului              3–5      aprobarea Deciziei nr. 7/2004 a Comisiei fiscale
Decizia nr. 407 din 7 octombrie 2004 referitoare la                         centrale privind aplicarea unitar„ a unor prevederi
   excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor                        referitoare la Codul de procedur„ fiscal„ ...............               16
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 2      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004

              LEGI       ™I    DECRETE
                   PARLAMENTUL ROM¬NIEI

      CAMERA DEPUTAfiILOR                          SENATUL


                     LEGE
         pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
        nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protec˛ie
        social„, din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, salaria˛ilor
           concedia˛i colectiv de la Societatea Comercial„
                VAGMAR — S.A. Craiova

         Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
         Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63
      din 2 septembrie 2004 privind acordarea unor drepturi de protec˛ie social„,
      din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, salaria˛ilor concedia˛i colectiv de la
      Societatea Comercial„ VAGMAR — S.A. Craiova, publicat„ Ón Monitorul
      Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004.
         Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
      prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
       PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR          PRE™EDINTELE SENATULUI
           VALER DORNEANU                NICOLAE V√C√ROIU

         Bucure∫ti, 12 noiembrie 2004.
         Nr. 497.
                   PRE™EDINTELE ROM¬NIEI


                   DECRET
        privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
        de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea
       unor drepturi de protec˛ie social„, din bugetul asigur„rilor
           pentru ∫omaj, salaria˛ilor concedia˛i colectiv
        de la Societatea Comercial„ VAGMAR — S.A. Craiova
         Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
      Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

         Pre∫edintele Rom‚niei   d e c r e t e a z „:
         Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
      urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de
      protec˛ie social„, din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, salaria˛ilor concedia˛i
      colectiv de la Societatea Comercial„ VAGMAR — S.A. Craiova ∫i se
      dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                    PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                       ION ILIESCU

         Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
         Nr. 932.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004                    3

   DECIZII          ALE      CURfiII         CONSTITUfiIONALE
                         CURTEA CONSTITUfiIONAL√


                          D E C I Z I A Nr. 401
                           din 7 octombrie 2004

 referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor anexei nr. 1 din Legea nr. 81/1993
    privind determinarea desp„gubirilor Ón cazul unor pagube produse fondului forestier,
 vegeta˛iei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate public„ ∫i privat„
                    ∫i economiei v‚natului
  Ioan Vida         — pre∫edinte             constituie unul dintre criteriile generale de individualizare a
  Nicolae Cochinescu    — judec„tor              pedepsei“. De asemenea, autorul excep˛iei de
  Aspazia Cojocaru     — judec„tor              neconstitu˛ionalitate consider„ c„ prevederile criticate sunt
  Constantin Doldur     — judec„tor              de natur„ a-i diminua Ón mod artificial patrimoniul, ceea ce
  Acsinte Gaspar      — judec„tor              contravine dispozi˛iilor art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie,
  Kozsokár Gábor      — judec„tor              republicat„.
  Petre Ninosu       — judec„tor                Tribunalul Tulcea consider„ c„ excep˛ia de
  Ion Predescu       — judec„tor              neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„.
  ™erban Viorel St„noiu — judec„tor                  Se arat„ c„ înu se poate sus˛ine neconstitu˛ionalitatea
  Iuliana Nedelcu      — procuror              anexei din perspectiva libert„˛ii individuale, [textul
  Benke Károly       — magistrat-asistent         Constitu˛iei] Ón actuala reglementare neav‚nd nici o rela˛ie
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconsti-       cu paguba cauzat„ prin infrac˛iune“. Pe de alt„ parte, arat„
tu˛ionalitate a dispozi˛iilor anexei nr. 1 din Legea        instan˛a, paguba constituind îun element care serve∫te la
nr. 81/1993 privind determinarea desp„gubirilor Ón cazul      individualizarea pedepsei, [...] problema neconstitu˛ionalit„˛ii
unor pagube produse fondului forestier, vegeta˛iei forestiere    se [...] pune, eventual, Ón raport cu dispozi˛iile art. 72 din
din afara fondului forestier situate Ón terenurile proprietate   Codul penal ∫i nu de Legea nr. 81/1993“.
public„ ∫i privat„ ∫i economiei v‚natului, excep˛ie ridicat„       De asemenea, instan˛a apreciaz„ c„ îstabilirea unor
de Ion Constandache Ón Dosarul nr. 2.560/2003 al          criterii de evaluare prin lege nu afecteaz„ Ón nici un mod
Tribunalului Tulcea.                        dreptul de proprietate“, diminuarea patrimoniului fiind o
  La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, fa˛„ de care   consecin˛„ a r„spunderii, sub aspect civil, a autorului faptei
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.            ilicite, iar afectarea patrimoniului persoanei pentru
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de      acoperirea crean˛ei echivalente prejudiciului înu constituie o
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Óntruc‚t      Ónc„lcare a dreptului de proprietate, ci efectul dreptului de
dispozi˛iile legale criticate nu Óncalc„ principiul legalit„˛ii   gaj general al creditorilor, care poate fi privit ca o limit„ a
pedepsei stabilit prin textul constitu˛ional al art. 23       [dreptului de] proprietate“.
alin. (12), fapta fiind incriminat„ prin dispozi˛iile Codului      Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
Silvic. Se mai arat„ c„ existen˛a unor criterii legale de
                                  nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
evaluare a pagubei nu Óncalc„ prevederile art. 44 alin. (2)
                                  comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
din Constitu˛ie, republicat„, acestea asigur‚nd determinarea
                                  Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
valorii pagubei produse de c„tre cei care au Ónc„lcat
                                  de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate,
normele legale Ón materie.
                                  iar Ón conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
             C U R T E A,               modific„rile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„       institu˛iei Avocatul Poporului.
urm„toarele:                               Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
  Prin Œncheierea din 27 ianuarie 2004, pronun˛at„ Ón       ridicat„ este neÓntemeiat„.
Dosarul nr. 2.560/2003, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea        Se consider„ c„ prevederile legale supuse criticii de
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a       neconstitu˛ionalitate, îfix‚nd criteriile ∫i cuantumurile de
dispozi˛iilor anexei nr. 1 din Legea nr. 81/1993 privind      evaluare a pagubelor cauzate fondului forestier“, coroborate
determinarea desp„gubirilor Ón cazul unor pagube produse      cu prevederile art. 107 din Legea nr. 26/1996 privind Codul
fondului forestier, vegeta˛iei forestiere din afara fondului    Silvic, conform c„rora îevaluarea pagubelor cauzate
forestier situate pe terenurile proprietate public„ ∫i privat„   fondului forestier prin infrac˛iuni ∫i contraven˛ii se face
∫i economiei v‚natului, excep˛ie ridicat„ de Ion          potrivit criteriilor ∫i cuantumurilor [...] aprobate prin lege“,
Constandache.                            asigur„ respectarea principiului constitu˛ional al legalit„˛ii
  Œn motivarea excep˛iei, autorul acesteia sus˛ine c„       incrimin„rii.
prevederile anexei nr. 1 din Legea nr. 81/1993 Óncalc„          Se mai arat„ c„ dispozi˛iile criticate nu Óncalc„ nici
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 23 alin. (9), devenit, dup„  prevederile art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„,
republicarea Constitu˛iei, art. 23 alin. (12), precum ∫i pe     deoarece îstabilirea, prin lege, a unor criterii pentru
cele ale art. 41 alin. (2), devenit art. 44 alin. (2).       evaluarea pagubelor cauzate fondului forestier nu poate
  Se sus˛ine c„ dispozi˛iile criticate contravin textului     afecta Ón nici un mod dreptul de proprietate“, iar diminuarea
constitu˛ional al art. 23 alin. (12), Óntruc‚t îvaloarea      patrimoniului este consecin˛a r„spunderii autorului faptei
prejudiciului, conform dispozi˛iilor art. 72 din Codul penal,    ilicite, ceea ce nu contravine dreptului de proprietate.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004

  Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de           str„ini ∫i apatrizii pot dob‚ndi dreptul de proprietate privat„
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„.          asupra terenurilor numai Ón condi˛iile rezultate din aderarea
  Se apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate îse refer„ la   Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i din alte tratate
modul de determinare a desp„gubirilor Ón cazul unor         interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, pe baz„ de
pagube produse fondului forestier sau terenurilor cu        reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin lege organic„, precum
vegeta˛ie forestier„ din afara fondului forestier, prin       ∫i prin mo∫tenire legal„.“
contraven˛ii ∫i infrac˛iuni, ∫i nu la garan˛ia libert„˛ii        Prin critica de neconstitu˛ionalitate se sus˛ine, Ón esen˛„,
individuale“, Ón consecin˛„, îcriteriile pentru determinarea    c„ prevederile anexei nr. 1 din Legea nr. 81/1993 privind
pagubelor nu reprezint„ elemente constitutive ale          determinarea desp„gubirilor Ón cazul unor pagube produse
infrac˛iunii, iar faptul c„, la individualizarea pedepsei se ˛ine  fondului forestier, vegeta˛iei forestiere din afara fondului
cont, printre alte criterii generale ∫i de Óntinderea pagubei,   forestier situate pe terenurile proprietate public„ ∫i privat„
aceasta nu Ónseamn„ c„ se Óncalc„ principiul fundamental      ∫i economiei v‚natului, prin modul de calcul al valorii
al legalit„˛ii incrimin„rii“. Prin urmare, Avocatul Poporului    prejudiciului, determin„ aplicarea unei anumite pedepse,
consider„ c„ Ón realitate se pune problema aplic„rii legii Ón    precum ∫i diminuarea artificial„ a patrimoniului autorului
scopul stabilirii cuantumului pagubei, ceea ce este de       excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
competen˛a instan˛ei de judecat„.                    Curtea constat„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu Óncalc„
                                  prevederile constitu˛ionale referitoare la legalitatea pedepsei,
  Œn ceea ce prive∫te Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 44
                                  Óntruc‚t acestea stabilesc criteriile de evaluare a pagubelor
alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„, Avocatul Poporului
                                  cauzate prin t„ierea, scoaterea din r„d„cini, distrugerea,
arat„ c„ îstabilirea unor condi˛ii Ón raport cu care sunt      degradarea sau sustragerea arborilor, puie˛ilor sau
evaluate pagubele aduse fondului forestier ∫i vegeta˛iei      l„starilor, Ón cazul Ón care prejudiciul este produs prin fapte
forestiere din afara fondului forestier, prin s„v‚r∫irea unor    care, potrivit legii, constituie contraven˛ii sau infrac˛iuni,
infrac˛iuni, nu contravine principiului garant„rii ∫i ocrotirii   reglementate de dispozi˛iile Legii nr. 31/2000 privind
propriet„˛ii, indiferent de titular“, respect‚nd Óntru totul    stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor silvice, publicat„ Ón
dispozi˛iile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie,     Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie
republicat„, Ón conformitate cu care îcon˛inutul ∫i limitele    2000, respectiv de prevederile Ón materie ale Legii
dreptului de proprietate sunt stabilite de lege“.          nr. 26/1996 — Codul Silvic, publicat„ Ón Monitorul Oficial
  Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au      al Rom‚niei, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de        modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
neconstitu˛ionalitate.                         Pedepsele pentru infrac˛iunile re˛inute Ón sarcina
                                  autorului excep˛iei sunt prev„zute de dispozi˛iile art. 97 ∫i
             C U R T E A,
                                  98 din Codul Silvic, texte care nu au fost criticate pentru
examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale      neconstitu˛ionalitate Ón prezenta cauz„.
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de        Œn ceea ce prive∫te invocarea Ónc„lc„rii textului
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile    constitu˛ional al art. 44 alin. (2) referitor la garantarea ∫i
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum   ocrotirea propriet„˛ii private, Curtea re˛ine c„ acesta nu are
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:              inciden˛„ Ón cauz„, Óntruc‚t nu se pune problema Ónc„lc„rii
  Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este      dreptului de proprietate al autorului excep˛iei. Eventuala
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din       obligare a acestuia la desp„gubiri este urmarea angaj„rii,
Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2),   Ón condi˛iile legii, a r„spunderii sale civile pentru fapta
art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„     cauzatoare de prejudicii. Prin urmare, a∫a cum a stabilit
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.       Curtea Ón jurispruden˛a sa, autorul faptei ilicite nu se poate
  Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie    prevala de dispozi˛iile constitu˛ionale privind garantarea ∫i
dispozi˛iile anexei nr. 1 din Legea nr. 81/1993 privind       ocrotirea propriet„˛ii, c‚t prive∫te urm„rile faptei sale, iar
determinarea desp„gubirilor Ón cazul unor pagube produse      consecin˛ele patrimoniale prev„zute prin lege nu reprezint„
fondului forestier, vegeta˛iei forestiere din afara fondului    o violare a dreptului de proprietate.
forestier situate pe terenurile proprietate public„ ∫i privat„     Œn consecin˛„, stabilirea prin lege a criteriilor de
∫i economiei v‚natului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al      evaluare a pagubelor cauzate fondului forestier, Ón cazul
Rom‚niei, Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, cu        s„v‚r∫irii de infrac˛iuni sau contraven˛ii, astfel cum prevede
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.              art. 107 din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic, nu este
                                  incompatibil„ cu textul constitu˛ional invocat. Nici modul de
  Anexa nr. 1 a Legii nr. 81/1993 stabile∫te modul de
                                  calcul al prejudiciului produs de autorul faptei ilicite nu
evaluare a pagubelor cauzate prin t„ierea, scoaterea din
                                  Óncalc„ prevederile art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie,
r„d„cini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor,
                                  republicat„. Potrivit anexei criticate, valoarea real„ a
puie˛ilor sau l„starilor, Ón cazul Ón care prejudiciul este     prejudiciului produs prin t„ierea, scoaterea din r„d„cini sau
produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contraven˛ii   furtul de arbori se calculeaz„ Ón func˛ie de criteriile legale
sau infrac˛iuni. Œn conformitate cu prevederile acestei       prev„zute Ón acest sens de anexa nr. 1 din Legea
anexe, sunt stabilite pe specii, pentru arbori, puie˛i ∫i      nr. 81/1993, ∫i anume îprin Ónmul˛irea coeficientului K1 din
l„stari, Ón func˛ie de diametrul m„surat la cioat„, coeficien˛ii  tabel, corespunz„tor diametrului m„surat la cioat„, cu pre˛ul
K1 pentru calculul prejudiciilor la arbori, precum ∫i pre˛ul pe   mediu al unui metru cub de mas„ lemnoas„ pe picior, Ón
bucat„, pentru diferitele categorii de puie˛i ∫i pentru pomii    vigoare la data constat„rii“. Cu privire la pre˛ul mediu al
de iarn„, precum ∫i unele preciz„ri specifice.           unui metru cub de mas„ lemnoas„, Curtea re˛ine c„
  Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei    îdeterminarea pre˛ului mediu al unui metru cub de mas„
sunt art. 23 alin. (12) ∫i art. 44 alin. (2). Acestea au      lemnoas„ pe picior se realizeaz„ Ón baza unor criterii
urm„torul cuprins:                         obiective ∫i legale, cu Ónl„turarea oric„ror elemente
  — Art. 23 alin. (12): îNici o pedeaps„ nu poate fi stabilit„  subiective sau discre˛ionare ce ar putea duce la Ónc„lcarea
sau aplicat„ dec‚t Ón condi˛iile ∫i Ón temeiul legii.“;       principiului legalit„˛ii incrimin„rii“ (a se vedea, Ón acest
  — Art. 44 alin. (2): îProprietatea privat„ este garantat„ ∫i  sens, Decizia nr. 132/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii   Rom‚niei, Partea I, nr. 309 din 7 aprilie 2004).

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004                   5

     Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
                      CURTEA    CONSTITUfiIONAL√

                             Œn numele legii
                              D E C I D E:
    Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor anexei nr. 1 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea
desp„gubirilor Ón cazul unor pagube produse fondului forestier, vegeta˛iei forestiere din afara fondului forestier situate pe
terenurile proprietate public„ ∫i privat„ a economiei v‚natului, excep˛ie ridicat„ de Ion Constandache Ón Dosarul
nr. 2.560/2003 al Tribunalului Tulcea.
    Definitiv„ ∫i general obligatorie.
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 7 octombrie 2004.
     PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                             Magistrat-asistent,
                                             Benke Károly

                         CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                          D E C I Z I A Nr. 407
                           din 7 octombrie 2004

 referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7, 21 ∫i 22 din Legea nr. 544/2001
             privind liberul acces la informa˛iile de interes public
  Ioan Vida        — pre∫edinte             interes public. Excep˛ia a fost ridicat„ de ™erban Simedrea
  Nicolae Cochinescu    — judec„tor              Óntr-o cauz„ civil„ prin care solicit„ obligarea ministrului
  Aspazia Cojocaru     — judec„tor              afacerilor externe la furnizarea unor informa˛ii de interes
  Constantin Doldur    — judec„tor              public.
  Acsinte Gaspar      — judec„tor                Œn motivarea excep˛iei, autorul acesteia sus˛ine c„ prin
  Kozsokár Gábor      — judec„tor              aplicarea prevederilor ce formeaz„ obiectul excep˛iei se
  Ion Predescu       — judec„tor              Óngr„de∫te liberul acces la justi˛ie prev„zut de art. 21
  Petre Ninosu       — judec„tor              alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, republicat„. Œn argumentarea
  ™erban Viorel St„noiu — judec„tor               sus˛inerilor sale, autorul excep˛iei arat„ c„ art. 22 alin. (1)
  Aurelia Popa       — procuror              din Legea nr. 544/2001 stabile∫te c„ persoana care se
  Valentina B„rb„˛eanu   — magistrat-asistent         consider„ v„t„mat„ Ón drepturile sale prev„zute de legea Ón
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconsti-       discu˛ie poate face pl‚ngere la instan˛a de contencios
tu˛ionalitate a prevederilor art. 7, 21 ∫i 22 din Legea      administrativ competent„, Ón 30 de zile de la data expir„rii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informa˛iile de interes   termenului prev„zut la art. 7 din aceea∫i lege. Or, pentru
public, excep˛ie ridicat„ de ™erban Simedrea Ón Dosarul      ob˛inerea informa˛iilor solicitate este necesar, conform
nr. 10.169/CA/2003 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia       dispozi˛iilor art. 21 din Legea nr. 544/2001, un interval de
a VIII-a pentru conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„.      timp mai lung dec‚t acest termen impus pentru
  La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care   introducerea pl‚ngerii. Autorul concluzioneaz„ c„, îprin
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.           aplicarea prevederilor celor trei articole, pl‚ngerea la
  Magistratul-asistent informeaz„ Curtea c„ la data de      tribunal trebuie depus„ cu 16 zile Ónainte de terminarea
4 noiembrie 2004 autorul excep˛iei a depus o cerere prin      ciclului pentru ob˛inerea informa˛iei“; altfel spus, se
care solicit„ judecarea Ón lips„.                 Óngr„de∫te liberul acces la justi˛ie, Ónc„lc‚ndu-se prevederile
  Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul        constitu˛ionale ale art. 21 alin. (1) ∫i (2).
reprezentantului Ministerului Public, care sus˛ine c„ excep˛ia     Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a pentru conflicte
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textele    de munc„ ∫i litigii de munc„ consider„ c„ excep˛ia de
de lege criticate nu Óncalc„ dreptul de acces liber la       neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, textele de lege
justi˛ie, consacrat de art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie,  criticate fiind Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 21 alin. (1)
republicat„.                            ∫i (2) din Constitu˛ie, republicat„. Œn acest sens, se arat„
                                  c„ introducerea unei pl‚ngeri la instan˛a competent„ nu
             C U R T E A,               este condi˛ionat„, potrivit art. 22 din Legea nr. 544/2001,
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„      de o procedur„ prealabil„ administrativ„. Œn continuare,
urm„toarele:                            precizeaz„ c„ persoana lezat„ nu este obligat„ s„
  Prin Œncheierea din 12 martie 2004, pronun˛at„ Ón        dovedeasc„ nici c„ a f„cut reclama˛ie administrativ„
Dosarul 10.169/CA/2003, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia       conform art. 21 din lege, nici c„ aceast„ reclama˛ie a fost
a VIII-a pentru conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„ a      solu˛ionat„.
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de             Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7, 21 ∫i 22 din     nr. 47/1992, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa˛iile de    nr. 232/2004, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004

pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,             — Art. 21: î(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului
Guvernului ∫i institu˛iei Avocatul Poporului, pentru a-∫i        desemnat al unei autorit„˛i ori institu˛ii publice pentru aplicarea
exprima punctele de vedere asupra excep˛iei de             prevederilor prezentei legi constituie abatere ∫i atrage
neconstitu˛ionalitate ridicate.                     r„spunderea disciplinar„ a celui vinovat.
  Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, comunicat cu            (2) Œmpotriva refuzului prev„zut la alin. (1) se poate depune
Adresa nr. 5/6.687/A.N. din 2 august 2004, consider„ c„         reclama˛ie la conduc„torul autorit„˛ii sau al institu˛iei publice
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t      respective Ón termen de 30 de zile de la luarea la cuno∫tin˛„ de
din con˛inutul textelor de lege criticate înu rezult„ existen˛a     c„tre persoana lezat„.
unei interdic˛ii pentru cei interesa˛i de a se adresa            (3) Dac„ dup„ cercetarea administrativ„ reclama˛ia se
instan˛elor de judecat„“. Precizeaz„ c„, Ón jurispruden˛a sa,      dovede∫te Óntemeiat„, r„spunsul se transmite persoanei lezate
Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„ instituirea prin lege a       Ón termen de 15 zile de la depunerea reclama˛iei ∫i va con˛ine
unei proceduri administrative ori administrativ-jurisdic˛ionale     at‚t informa˛iile de interes public solicitate ini˛ial, c‚t ∫i
prealabile sesiz„rii instan˛elor judec„tore∫ti nu este de        men˛ionarea sanc˛iunilor disciplinare luate Ómpotriva celui
natur„ s„ Óngr„deasc„ exerci˛iul dreptului de acces la         vinovat.“;
justi˛ie, ci, dimpotriv„, constituie o m„sur„ de protec˛ie care
                                      — Art. 22: î(1) Œn cazul Ón care o persoan„ se consider„
nu poate avea ca efect, Ón nici un mod, limitarea accesului
                                    v„t„mat„ Ón drepturile sale, prev„zute Ón prezenta lege,
la justi˛ie, legiuitorul av‚nd competen˛a exclusiv„ de a
                                    aceasta poate face pl‚ngere la sec˛ia de contencios
institui asemenea proceduri.
                                    administrativ a tribunalului Ón a c„rei raz„ teritorial„ domiciliaz„
  Avocatul Poporului a comunicat punctul s„u de vedere
                                    sau Ón a c„rei raz„ teritorial„ se afl„ sediul autorit„˛ii ori al
cu Adresa nr. 5.281 din 9 iulie 2004, prin care opineaz„ Ón
sensul respingerii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. Arat„      institu˛iei publice. Pl‚ngerea se face Ón termen de 30 de zile de
c„, prin Decizia Plenului nr. 1/1994, Curtea Constitu˛ional„      la data expir„rii termenului prev„zut la art. 7.
a stabilit c„ legiuitorul poate institui, Ón considerarea unor       (2) Instan˛a poate obliga autoritatea sau institu˛ia public„ s„
situa˛ii deosebite, reguli speciale de procedur„, precum ∫i       furnizeze informa˛iile de interes public solicitate ∫i s„ pl„teasc„
modalit„˛ile de exercitare a drepturilor procedurale.          daune morale ∫i/sau patrimoniale.
Precizeaz„ c„ principiul liberului acces la justi˛ie presupune       (3) Hot„r‚rea tribunalului este supus„ recursului.
posibilitatea neÓngr„dit„ a celor interesa˛i de a utiliza          (4) Decizia Cur˛ii de apel este definitiv„ ∫i irevocabil„.
aceste proceduri, Ón formele ∫i modalit„˛ile instituite prin        (5) At‚t pl‚ngerea, c‚t ∫i apelul se judec„ Ón instan˛„ Ón
lege. Din aceast„ perspectiv„, consider„ c„ stabilirea, prin      procedur„ de urgen˛„ ∫i sunt scutite de tax„ de timbru.“
textele de lege criticate, a anumitor termene Ón cadrul           Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
c„rora instan˛a de contencios administrativ poate fi sesizat„      prevederile art. 7, 21 ∫i 22 din Legea nr. 544/2001
cu cererea persoanei care se consider„ v„t„mat„ Ón           contravin art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, republicat„,
drepturile sale prev„zute prin Legea nr. 544/2001 înu are        potrivit c„rora:
semnifica˛ia Ónc„lc„rii principiului fundamental al accesului        — Art. 21 alin. (1) ∫i (2): î(1) Orice persoan„ se poate
liber la justi˛ie“.                           adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
  Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au        intereselor sale legitime.
comunicat punctele lor de vedere.                      (2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“
              C U R T E A,                   Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
                                    constat„ c„ prevederile art. 7, 21 ∫i 22 din Legea
examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
                                    nr. 544/2001 privind liberul acces la informa˛iile de interes
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
                                    public nu Óncalc„ dreptul fundamental de liber acces la
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum     justi˛ie, a∫a cum este reglementat de art. 21 alin. (1) ∫i (2)
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:         din Constitu˛ie, republicat„, cel interesat av‚nd posibilitatea
  Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este        de a se adresa instan˛ei de judecat„ pentru ap„rarea sau
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din         recunoa∫terea drepturilor sale prev„zute de Legea
Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i ale art. 1 alin. (2),        nr. 544/2001.
art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„         Textele criticate de autorul excep˛iei dau expresie
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.         dispozi˛iilor art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„,
  Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie      potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
prevederile art. 7, 21 ∫i 22 din Legea nr. 544/2001 privind       procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“. Cu
liberul acces la informa˛iile de interes public, publicat„ Ón      privire la problema compatibilit„˛ii unor proceduri speciale
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 663 din          sau a particularit„˛ilor procedurale pentru exercitarea
23 octombrie 2001. Con˛inutul textelor men˛ionate este         drepturilor procesuale ale p„r˛ilor cu principiul liberului
urm„torul:                               acces la justi˛ie, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie
  — Art. 7: î(1) Autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice au obliga˛ia  1994, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„ îeste de
s„ r„spund„ Ón scris la solicitarea informa˛iilor de interes public   competen˛a exclusiv„ a legiuitorului de a institui regulile de
Ón termen de 10 zile sau, dup„ caz, Ón cel mult 30 de zile de la    desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti. (…)
Ónregistrarea solicit„rii, Ón func˛ie de dificultatea, complexitatea,  Pe cale de consecin˛„, legiuitorul poate institui, Ón
volumul lucr„rilor documentare ∫i de urgen˛a solicit„rii. Œn cazul   considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli speciale de
Ón care durata necesar„ pentru identificarea ∫i difuzarea        procedur„, ca ∫i modalit„˛ile de exercitare a drepturilor
informa˛iei solicitate dep„∫e∫te 10 zile, r„spunsul va fi        procedurale, principiul liberului acces la justi˛ie presupun‚nd
comunicat solicitantului Ón maximum 30 de zile, cu condi˛ia       posibilitatea neÓngr„dit„ a celor interesa˛i de a utiliza
Ón∫tiin˛„rii acestuia Ón scris despre acest fapt Ón termen de      aceste proceduri, Ón formele ∫i Ón modalit„˛ile instituite de
10 zile.                                lege“.
  (2) Refuzul comunic„rii informa˛iilor solicitate se motiveaz„      De altfel, instituirea unei proceduri administrative de
∫i se comunic„ Ón termen de 5 zile de la primirea peti˛iilor.      solu˛ionare a cererilor, prealabil„ sesiz„rii instan˛elor
  (3) Solicitarea ∫i ob˛inerea informa˛iilor de interes public se   judec„tore∫ti, nu este de natur„ a Óngr„di accesul liber la
pot realiza, dac„ sunt Óntrunite condi˛iile tehnice necesare, ∫i Ón   justi˛ie, legea prev„z‚nd c„ solicitantul nemul˛umit are
format electronic.“;                          posibilitatea s„ se adreseze instan˛ei de judecat„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004                    7

     Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, precum
∫i al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
                           CURTEA  CONSTITUfiIONAL√

                               Œn numele legii
                                D E C I D E:
    Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7, 21 ∫i 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informa˛iile de interes public, excep˛ie ridicat„ de ™erban Simedrea Ón Dosarul nr. 10.169/CA/2003 al Tribunalului
Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a pentru conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„.
    Definitiv„ ∫i general obligatorie.
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 7 octombrie 2004.
     PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                              Magistrat-asistent,
                                             Valentina B„rb„˛eanu
   HOT√R¬RI               ALE     GUVERNULUI                ROM¬NIEI
                             GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
     privind aprobarea conserv„rii, Ónchiderii definitive ∫i monitoriz„rii factorilor de mediu
             postÓnchidere a unor mine ∫i cariere, etapa a VIII-a
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 51, 52, 53 ∫i 56 din Legea minelor nr. 85/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ conservarea, Ónchiderea definitiv„       ulterioare. Sumele ob˛inute din valorificarea mijloacelor fixe
∫i monitorizarea factorilor de mediu postÓnchidere a unor       vor fi utilizate conform prevederilor legale.
mine ∫i cariere aflate Ón patrimoniul Companiei Na˛ionale a        (2) Se aprob„ sistarea definitiv„ a lucr„rilor de investi˛ii
Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase îRemin“ — S.A. Baia          neterminate, terminate ∫i nerecep˛ionate, aferente fiec„rui
Mare, Companiei Na˛ionale a Cuprului, Aurului ∫i Fierului       obiectiv ce se Ónchide. Investi˛iile neterminate vor fi casate
îMinvest“ — S.A. Deva, Societ„˛ii Comerciale îMinbucovina“ —      ∫i valorificate conform procedurii de casare ∫i valorificare a
S.A. Vatra Dornei, Societ„˛ii Comerciale îMoldomin“ — S.A.       mijloacelor fixe prev„zute Ón Legea nr. 15/1994, republicat„,
Moldova Nou„, Companiei Na˛ionale a Uraniului — S.A.          cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Bucure∫ti, Companiei Na˛ionale a Huilei — S.A. Petro∫ani,         (3) Anexele tehnice ∫i dependin˛ele, altele dec‚t cele
Societ„˛ii Na˛ionale a Lignitului îOltenia“ — S.A. T‚rgu Jiu,     prev„zute la art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003,
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Societ„˛ii     cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dar care se
Comerciale Miniera îBanat“ — S.A. Anina, Societ„˛ii          impune a fi men˛inute Ón func˛iune pe parcursul execut„rii
Comerciale îRadioactiv Mineral M„gurele“ — S.A., Societ„˛ii      lucr„rilor de conservare ∫i Ónchidere a minelor, vor fi
Comerciale îDobromin“ — S.A. Constan˛a, Societ„˛ii
                                    preluate, cu caracter temporar Ón perioada de Ónchidere ∫i
Comerciale îCuar˛“ — S.A. Baia Mare, Societ„˛ii
                                    refacere ecologic„ a obiectivului minier, de c„tre Ministerul
Comerciale îGeolex“ — S.A. Miercurea-Ciuc, Societ„˛ii
Comerciale îTransgex“ — S.A. Oradea, Societ„˛ii Comerciale       Economiei ∫i Comer˛ului de la agen˛ii economici care le-au
îGeomold“ — S.A. C‚mpulung Moldovenesc ∫i al Societ„˛ii        avut Ón folosin˛„ ∫i exploatare la mina aprobat„ a fi Ónchis„,
Comerciale îMinexfor“ — S.A. Deva, prev„zute Ón anexa nr. 1*).     urm‚nd ca, pe m„sura finaliz„rii etapelor pentru care
  Art. 2. — Rezervele geologice neexploatate, aferente        aceste utilit„˛i sunt necesare, s„ fie Ónapoiate fostului
minelor ∫i carierelor ce se Ónchid, r„m‚n Ón gestionarea        administrator. Dup„ finalizarea lucr„rilor anexele tehnice ∫i
Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.              dependin˛ele vor fi valorificate de agen˛ii economici, Ón
  Art. 3. — (1) Scoaterea din func˛iune ∫i din activul        condi˛iile legii, fie prin folosirea lor la alte mine, fie prin
agen˛ilor economici prev„zu˛i la art. 1 a mijloacelor fixe       scoaterea lor din func˛iune ∫i casare cu respectarea
aferente fiec„rui obiectiv prev„zut a se Ónchide potrivit       prevederilor Legii nr. 15/1994, republicat„, cu modific„rile ∫i
anexei nr. 1, precum ∫i valorificarea acestora se vor face       complet„rile ulterioare.
cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind           (4) Predarea-preluarea anexelor tehnice prev„zute la
amortizarea capitalului imobilizat Ón active corporale ∫i       alin. (3) se face conform instruc˛iunilor elaborate de c„tre
necorporale, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
    *) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004

  Art. 4. — (1) Cheltuielile pentru conservarea, Ónchiderea    respectarea prevederilor legale privind Óncredin˛area
definitiv„ a minelor ∫i carierelor, inclusiv monitorizarea     lucr„rilor.
factorilor de mediu postÓnchidere, fundamentate Ón           (5) Pentru minele ∫i carierele prev„zute Ón anexa nr. 1,
programele tehnice de dezafectare ∫i ecologizare, elaborate     precum ∫i pentru altele asemenea, aprobate prin hot„r‚rile
Ón acest scop ∫i avizate conform legii, inclusiv cheltuielile    Guvernului nr. 816/1998, nr. 17/1999, nr. 720/1999,
pentru conservare ∫i proiectare aferente, se acoper„ din      nr. 493/2000, nr. 602/2001, nr. 898/2002 ∫i nr. 926/2003 Ón
surse proprii ∫i din aloca˛iile bugetare aprobate cu aceast„    vederea conserv„rii, Ónchiderii definitive ∫i monitoriz„rii
destina˛ie Ón bugetul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,     factorilor de mediu postÓnchidere, cererile de deschidere a
Ón baza listelor anuale de lucr„ri Óntocmite de ordonatorul     creditelor bugetare se vor face lunar de c„tre ordonatorul
principal de credite.                        principal de credite ∫i vor fi Ónso˛ite de deconturile
  (2) Cheltuielile necesare efectu„rii unor activit„˛i auxiliare  justificative Óntocmite de agen˛ii economici pentru toate
Ón procesul de Ónchidere ∫i ecologizare a minelor, precum      cheltuielile prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare.
∫i cele privind organizarea ∫i desf„∫urarea achizi˛iilor
                                    (6) Deconturile justificative se vor Óntocmi pe baza
publice, efectuarea unor teste ∫i expertize necesare Ón
                                  programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de
perioada derul„rii lucr„rilor de proiectare/Ónchidere/
                                  conservare a minelor ∫i a cheltuielilor efectiv realizate,
ecologizare, organizarea ∫i desf„∫urarea recep˛iilor, precum    rezultate din situa˛iile de lucr„ri Óntocmite lunar de agen˛ii
∫i altele asemenea vor fi prev„zute Ón devizele generale      economici.
ale obiectivelor care se Ónchid, cu Óncadrarea Ón valorile
                                    (7) Deconturile justificative vor fi verificate ∫i avizate de
totale aprobate pentru obiectiv. Plata serviciilor efectuate
                                  direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene, respectiv
pentru asemenea activit„˛i la obiectivele supuse Ónchiderii
                                  a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, unde se localizeaz„
se va face conform normelor interne ∫i/sau tarifelor
                                  obiectivul la care s-au efectuat lucr„rile de Ónchidere,
aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
                                  indiferent de sediul social al agentului economic care a
  (3) Cheltuielile efectuate pentru Ónchiderea minelor ∫i
                                  efectuat aceast„ lucrare, Ón conformitate cu anexa nr. 2.
carierelor se vor eviden˛ia Ón contabilitate, Ón conformitate
                                    Art. 5. — Pentru minele ∫i carierele prev„zute Ón anexa
cu prevederile Legii contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„,
                                  nr. 1, precum ∫i pentru altele asemenea, aprobate prin
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale
                                  hot„r‚ri ale Guvernului Ón vederea conserv„rii ∫i Ónchiderii,
reglement„rilor contabile aplicabile. Persoanele juridice
                                  la care lucr„rile de Ónchidere nu au Ónceput Ón anul
prev„zute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, vor    financiar aferent aprob„rii, cheltuielile pentru conservare vor
aplica Reglement„rile contabile armonizate cu cele ale       putea continua ∫i Ón perioada urm„toare, pe baza unor
Comunit„˛ii Economice Europene ∫i cu Standardele          analize economice, cu condi˛ia Óncadr„rii Ón valoarea
Interna˛ionale de Contabilitate, aprobate prin ordinele       aprobat„, pe total, prin respectivele hot„r‚ri ale Guvernului.
ministrului finan˛elor publice nr. 94/2001, cu modific„rile ∫i     Art. 6. — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, Ministerul
complet„rile ulterioare, ∫i nr. 306/2002, cu modific„rile      Finan˛elor Publice ∫i agen˛ii economici implica˛i vor lua
ulterioare.                             m„surile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei
  (4) Gestionarea fondurilor pentru Ónchidere ∫i          hot„r‚ri.
reconstruc˛ie ecologic„ a suprafe˛elor de teren afectate se      Art. 7. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
realizeaz„ de c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului cu      prezenta hot„r‚re.

                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                             Contrasemneaz„:
                                   p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                              Iulian Iancu,
                                             secretar de stat
                                       p. Ministrul apelor ∫i protec˛iei mediului,
                                              Florin Stadiu,
                                             secretar de stat
                                          p. Ministrul finan˛elor publice,
                                           Gheorghe Gherghina,
                                             secretar de stat


    Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
    Nr. 1.846.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004            9
                                            ANEXA Nr. 1

                       LISTA
           minelor ∫i carierelor care se Ónchid Ón etapa a VIII-a

                                        — milioane lei —
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004
                                       — milioane lei —
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004                                       11

                                                                                    ANEXA Nr. 2
Agentul economic ..................................................
                     (elemente de identificare)

                                            DECONT
    privind cheltuielile realizate pentru Ónchiderea minelor, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. .......................,
                    pentru deschiderea finan˛„rii pe luna......../anul........
     I — Ónchideri
     II — conserv„ri
    III — monitoriz„ri postÓnchidere
                              Cheltuielile totale     Cheltuielile efectuate       Cheltuielile                Diferen˛a
 Nr.                              aprobate         pentru conservare,          pentru           Sumele    de acordat
        Mina         Obiectivul
 crt.                            pentru Ónchidere        proiectare          monitorizare         alocate    7 = 6—4
                               pe anul .......        ∫i Ónchidere          postÓnchidere                7 = 6—5
 0       1             2             3               4              5              6      7
 1.                     I                                          X
 2.                    II                                          X
 3.                    III                            X
 4.                  TOTAL

                Director general,                                         Director economic,
              ..................................                                  ..................................
                                               Vizat
                        Verificat realitatea ∫i exactitatea datelor din decont,
                     conform Procesului-verbal de constatare nr. ...............................
                                 Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice
                                 a Jude˛ului .......................................
                                          Director general,
                                     ..............................................


                                       GUVERNUL ROM¬NIEI

                          HOT√R¬RE
            privind stabilirea drepturilor de hran„, Ón timp de pace, ale personalului
                    din sistemul administra˛iei penitenciare
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 34 lit. c) din Legea nr. 293/2004 privind
Statutul func˛ionarului public din Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Personalul apar˛in‚nd sistemului administra˛iei                     Art. 4. — Normele de aplicare a prezentei hot„r‚ri,
penitenciare beneficiaz„, pentru perioada Ón care se afl„ Ón                    precum ∫i structura normelor de hran„ se stabilesc prin
activitate, de o aloca˛ie de hran„ zilnic„, Ón limita unor                     ordin al ministrului justi˛iei.
plafoane calorice, diferen˛iate pe categorii, care constituie
norme de hran„.                                            Art. 5. — Prevederile prezentei hot„r‚ri se aplic„ ∫i
  Art. 2. — Normele de hran„ zilnice, plafoanele calorice ∫i                   func˛ionarilor publici cu statut special din Ministerul Justi˛iei,
categoriile de personal pentru care se acord„ sunt prev„zute                    care au atribu˛ii de coordonare ∫i control al activit„˛ii din
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.                     sistemul administra˛iei penitenciare sau alte atribu˛ii Ón
  Art. 3. — Hrana personalului administra˛iei penitenciare                    leg„tur„ cu activitatea administra˛iei penitenciare.
se asigur„ Ón conformitate cu prevederile actelor normative
care reglementeaz„ acordarea drepturilor de hran„, Ón timp                      Art. 6. — Prevederile prezentei hot„r‚ri se aplic„ Ón
de pace, ale personalului din sistemul de ap„rare na˛ional„,                    limita bugetului aprobat Ministerului Justi˛iei pentru
ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„.                               Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor.
                                          PRIM-MINISTRU
                                        ADRIAN N√STASE
                                                                  Contrasemneaz„:
                                                                p. Ministrul justi˛iei,
                                                               Claudiu ™tefan Seucan,
                                                                 secretar de stat
                                                              p. Ministrul finan˛elor publice,
     Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.                                             Maria Manolescu,
     Nr. 1.848.                                                       secretar de stat

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                                                                                               ANEX√*)


                                                                                                       12
                                                                   NORMELE DE HRAN√
                                                       zilnice, plafoanele calorice ∫i categoriile de personal pentru care se acord„
                                                                                                    MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004
                                   *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004                          15

                                 GUVERNUL ROM¬NIEI


                      HOT√R¬RE
   privind transmiterea unui imobil, proprietate public„ a statului, din administrarea Direc˛iei
     pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ a Municipiului Bucure∫ti Ón administrarea
  Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide Ón Plante ∫i Produse Vegetale
    Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil,                   Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
proprietate public„ a statului, situat Ón municipiul Bucure∫ti,          prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sectorul 1, compus din
construc˛ie ∫i terenul aferent, av‚nd datele de identificare           Óntre Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ a
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta            Municipiului Bucure∫ti ∫i Laboratorul Central pentru
hot„r‚re, din administrarea Direc˛iei pentru Agricultur„ ∫i            Controlul Reziduurilor de Pesticide Ón Plante ∫i Produse
Dezvoltare Rural„ a Municipiului Bucure∫ti Ón administrarea
Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de              Vegetale, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
Pesticide Ón Plante ∫i Produse Vegetale.                     vigoare a prezentei hot„r‚ri.

                                    PRIM-MINISTRU
                                  ADRIAN N√STASE
                                                     Contrasemneaz„:
                                            Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                                       Petre Daea
                                                  p. Ministrul finan˛elor publice,
                                                    Gheorghe Gherghina,
                                                      secretar de stat     Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
     Nr. 1.978.
                                                                        ANEX√

                              DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Direc˛iei pentru Agricultur„
  ∫i Dezvoltare Rural„ a Municipiului Bucure∫ti Ón administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor
                    de Pesticide Ón Plante ∫i Produse Vegetale

 Adresa imobilului  Num„rul de identificare    Persoana juridic„    Persoana juridic„          Caracteristicile tehnice
 care se transmite  atribuit de Ministerul   de la care se transmite  la care se transmite              ale
            Finan˛elor Publice        imobilul         imobilul               imobilului

Municipiul    102.117           Direc˛ia pentru       Laboratorul Central   I. Identificat cu nr. C.F.: 42.252
Bucure∫ti,                   Agricultur„         pentru Controlul     II. Partea din construc˛ie care se transmite:
bd. Ion Ionescu                ∫i Dezvoltare Rural„    Reziduurilor       — demisol, suprafa˛a desf„∫urat„ = 131,01 m2
de la Brad nr. 8,               a Municipiului       de Pesticide Ón Plante  — parter, suprafa˛a desf„∫urat„ = 188,01 m2
sectorul 1                   Bucure∫ti          ∫i Produse Vegetale   — etaj, suprafa˛a desf„∫urat„ = 177,92 m2
                                      Bucure∫ti        Totalul suprafe˛ei desf„∫urate = 496,94 m2
                                                  Sta˛ie de pompare a apei = 5,575 m2
                                                  III. Terenul aferent = 226,750 m2

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.112/27.XI.2004

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

                        ORDIN
    pentru aprobarea Deciziei nr. 7/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitar„
           a unor prevederi referitoare la Codul de procedur„ fiscal„
    Œn  temeiul art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor  Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
    Ón  baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i  ale art. 4 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,

     ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se aprob„ Decizia nr. 7 din 6 octombrie 2004           Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitar„ a unor           Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
prevederi referitoare la Codul de procedur„ fiscal„, prev„zut„         al Rom‚niei, Partea I.

                             p. Ministrul finan˛elor publice,
                               Gheorghe Gherghina,
                                 secretar de stat

     Bucure∫ti, 17 noiembrie 2004.
     Nr. 1.716.
                                                                   ANEX√

                            DECIZIA
    nr. 7 din 6 octombrie 2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitar„ a unor prevederi referitoare
                        la Codul de procedur„ fiscal„

  — Art. 41 ∫i 174 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003            constatator, potrivit reglement„rilor vamale Ón vigoare, nu
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, art. 61            este act administrativ fiscal, Óntruc‚t acesta nu este de
alin. (7) ∫i art. 158 alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind         natur„ a na∫te, modifica sau stinge drepturi sau obliga˛ii
Codul vamal al Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile            fiscale.
ulterioare, art. 10 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 788/2001
privind aprobarea Procedurii de control al valorii Ón vam„ a            Actul administrativ fiscal care are ca efect na∫terea,
m„rfurilor importate                              modificarea sau stingerea drepturilor sau obliga˛iilor fiscale
  Decizia privind determinarea definitiv„ a valorii Ón vam„          ∫i care poate fi contestat de c„tre contribuabil este actul
a m„rfurilor importate, care st„ la baza emiterii actului           constatator Óntocmit de biroul vamal de control ∫i v„muire.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.112/27.XI.2004 con˛ine 16 pagini.      Pre˛ul de v‚nzare 18.500 lei   ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top