1084

Document Sample
1084 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.084            LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                             Luni, 22 noiembrie 2004

                                      SUMAR
Nr.                                    Pagina  Nr.                                              Pagina

                DECRETE                              ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
953.  — Decret privind rechemarea unui ambasador ....            1         ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
                                          5.017. — Ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
       DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE                      privind modificarea ∫i completarea Ordinului
Decizia nr. 463 din 28 octombrie 2004 referitoare la                   ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului
   excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor                  nr. 5.443/2003 pentru aprobarea Normelor
   art. 7 lit. b) ∫i ale art. 199 alin. (1) din Legea                 metodologice privind aplicarea unor m„suri de
   nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, ale                   stimulare pentru participarea la cel de-al ∫aselea
   art. 6, art. 30 alin. (2) ∫i ale art. 43 din Legea                 Program-cadru al Comunit„˛ii Europene pentru
   nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, ale art. 34
   alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 ∫i ale                  cercetare, dezvoltare tehnologic„ ∫i activit„˛i
   art. 269 din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i                  demonstrative (PC 6) ∫i la cel de-al ∫aselea
   ale art. 21 alin. (4) ∫i art. 26 alin. (4) din Legea                Program-cadru al Comunit„˛ii Europene a
   partidelor politice nr. 14/2003 .................................   2–3      Energiei Atomice (PC 6 EURATOM) .....................                  5–7
Decizia nr. 467 din 28 octombrie 2004 referitoare la
   excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
   art. 4041 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ .....         4–5  Rectific„ri ...............................................................................    8

                                 DECRETE
                                PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                                 DECRET
                           privind rechemarea unui ambasador
    Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, av‚nd Ón vedere
propunerea Guvernului,

     Pre∫edintele Rom‚niei       d e c r e t e a z „:
  Art. 1. — Doamna Ireny Comaroschi se recheam„ din                 Art. 2. — Doamna Ireny Comaroschi Ó∫i va Óncheia
calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al              misiunea Ón termen de cel mult 90 de zile de la publicarea
Rom‚niei Ón Republica Polon„.                           prezentului decret.
                                 PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                                     ION ILIESCU
                                                            Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
                                                           Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
                                                           contrasemn„m acest decret.
                                                                     PRIM-MINISTRU
                                                                   ADRIAN N√STASE
     Bucure∫ti, 17 noiembrie 2004.
     Nr. 953.


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.084/22.XI.2004

    DECIZII         ALE      CURfiII         CONSTITUfiIONALE
                         CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                           D E C I Z I A Nr. 463
                           din 28 octombrie 2004

    referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 7 lit. b) ∫i ale art. 199
 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, ale art. 6, art. 30 alin. (2) ∫i ale art. 43
 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, ale art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1
   ∫i ale art. 269 din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 21 alin. (4) ∫i art. 26 alin. (4)
                din Legea partidelor politice nr. 14/2003
  Ioan Vida           —  pre∫edinte           respecte cadrul procesual stabilit de instan˛a judec„toreasc„
  Nicolae Cochinescu      —  judec„tor            de drept comun.
  Aspazia Cojocaru       —  judec„tor              Curtea re˛ine c„, Ón conformitate cu prevederile art. 29
  Constantin Doldur       —  judec„tor            alin. (4) coroborat cu art. 30 alin. (3) din Legea
  Kozsokár Gábor        —  judec„tor            nr. 47/1992, republicat„, sesizarea Cur˛ii Constitu˛ionale se
  Acsinte Gaspar        —  judec„tor            dispune de c„tre instan˛a Ón fa˛a c„reia s-a ridicat excep˛ia
  Petre Ninosu         —  judec„tor            de neconstitu˛ionalitate, printr-o Óncheiere care stabile∫te
  Ion Predescu         —  judec„tor            cadrul juridic al exercit„rii controlului de constitu˛ionalitate,
  ™erban Viorel St„noiu     —  judec„tor            respectiv obiectul excep˛iei, motivele de neconstitu˛ionalitate,
  Dana Titian          —  procuror            precum ∫i p„r˛ile litigiului aflat pe rolul instan˛ei. A∫a fiind,
  Mihaela Senia Costinescu   —  magistrat-asistent       Curtea constat„ c„, Óntruc‚t institu˛iile invocate de autorul
                                   excep˛iei nu au calitatea de p„r˛i Ón dosarul Œnaltei Cur˛i de
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate  Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia comercial„, cererea de citare a
a dispozi˛iilor art. 7 lit. b) ∫i ale art. 199 alin. (1) din Legea  lor urmeaz„ a fi respins„ ca neÓntemeiat„.
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, ale art. 6, art. 30     Cauza fiind Ón stare de judecat„, autorul excep˛iei las„
alin. (2) ∫i ale art. 43 din Legea nr. 26/1990 privind        la aprecierea Cur˛ii solu˛ionarea criticii de neconstitu˛ionalitate.
registrul comer˛ului, ale art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4,       Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
art. 112 alin. 1 ∫i ale art. 269 din Codul de procedur„       respingere a excep˛iei ca fiind inadmisibil„, ar„t‚nd c„
civil„, precum ∫i ale art. 21 alin. (4) ∫i art. 26 alin. (4) din   textele de lege criticate nu au leg„tur„ cu solu˛ionarea
Legea partidelor politice nr. 14/2003, excep˛ie ridicat„ de     cauzei deduse judec„˛ii la instan˛a care a sesizat Curtea
îAsocia˛ia pentru cinstirea memoriei eroilor“ Ón Dosarul       Constitu˛ional„.
nr. 151/2003 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
comercial„.                                           C U R T E A,
  La apelul nominal se prezint„ autorul excep˛iei ∫i partea    av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
Societatea Comercial„ îGelu Impex“ — S.R.L. din           urm„toarele:
Bucure∫ti, prin pre∫edinte fondator ∫i, respectiv, prin         Prin Œncheierea din 6 mai 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
Ómputernicit, Ion Antonescu.                     nr. 151/2003, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
  La dosarul cauzei a fost depus„ din partea autorului       comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
excep˛iei o cerere de recuzare a reprezentan˛ilor          neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 7 lit. b) ∫i ale
Ministerului Public, motivat„ pe lipsa impar˛ialit„˛ii acestora   art. 199 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
Ón ceea ce prive∫te respectarea drepturilor procesuale ∫i,      comerciale, ale art. 6, art. 30 alin. (2) ∫i ale art. 43 din Legea
implicit, a dreptului la ap„rare al p„r˛ilor.            nr. 26/1990 privind registul comer˛ului, ale art. 34 alin. 1,
  Reprezentantul Ministerului Public consider„ cererea ca     art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 ∫i ale art. 269 din Codul de
fiind inadmisibil„, invoc‚nd Ón acest sens art. 25 din        procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 21 alin. (4) ∫i art. 26
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Cur˛ii          alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, excep˛ie
Constitu˛ionale.                           ridicat„ de îAsocia˛ia pentru cinstirea memoriei eroilor“.
  Cu privire la cererea formulat„, Curtea re˛ine c„, potrivit     Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
art. 55 din Legea nr. 47/1992, republicat„, ∫i Ón concordan˛„    sus˛ine c„ textele de lege criticate contravin principiilor
cu jurispruden˛a sa constant„, aceasta este inadmisibil„,      constitu˛ionale referitoare la egalitatea Ón drepturi, accesul
Óntruc‚t Ón materie de jurisdic˛ie constitu˛ional„, dispozi˛iile   liber la justi˛ie, dreptul la ap„rare, dreptul de proprietate
procedurale de drept comun privitoare la incompatibilitate,     privat„, dreptul de peti˛ionare, dreptul persoanei v„t„mate
ab˛inere ∫i recuzare nu sunt aplicabile judec„torilor,        de o autoritate public„, Ónf„ptuirea justi˛iei, la rolul
procurorilor sau magistra˛ilor-asisten˛i participan˛i la       Ministerului Public ∫i statutul procurorilor, precum ∫i al
procedura de solu˛ionare a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.    dispozi˛iilor privind economia ∫i finan˛ele publice.
A∫a fiind, deliber‚nd, Curtea urmeaz„ a respinge cererea         Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia comercial„
cu un atare obiect.                         consider„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind
  Œn continuare, reprezentantul autorului excep˛iei solicit„    neÓntemeiat„.
citarea unor institu˛ii care nu figureaz„ ca p„r˛i Ón dosarul      Potrivit dispozi˛iilor art. 24 alin. (1) din Legea
instan˛ei judec„tore∫ti Ón fa˛a c„reia a fost ridicat„ excep˛ia   nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
de neconstitu˛ionalitate.                      comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
  Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea     Parlamentului, precum ∫i Guvernului, pentru a-∫i formula
cererii, ar„t‚nd c„ instan˛a constitu˛ional„ este ˛inut„ s„     punctele de vedere cu privire la excep˛ia de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.084/22.XI.2004                    3

neconstitu˛ionalitate ridicat„. De asemenea, Ón conformitate      Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie:
cu dispozi˛iile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu          — art. 7 lit. b) ∫i art. 199 alin. (1) din Legea
modific„rile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al    nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„ Ón
Avocatului Poporului.                       Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 33 din
  Guvernul apreciaz„ c„ prevederile legale criticate       29 ianuarie 1998;
reprezint„ dispozi˛ii normative absolut necesare determin„rii     — art. 6, art. 30 alin. (2) ∫i art. 43 din Legea
cadrului legal al func˛ion„rii Ón bune condi˛ii a tututor     nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, republicat„ Ón
societ„˛ilor comerciale, indiferent de cet„˛enia sau        Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 49 din
na˛ionalitatea ac˛ionarilor. Acestea dezvolt„ Ón mod plenar    4 februarie 1998;
principiile constitu˛ionale ale egalit„˛ii, accesului liber la     — art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 ∫i
justi˛ie, respect„rii dreptului de proprietate ∫i la asociere.   art. 269 din Codul de procedur„ civil„;
  Pe de alt„ parte, autorul excep˛iei nu arat„ Ón ce         — art. 21 alin. (4) ∫i art. 26 alin. (4) din Legea
const„ neconstitu˛ionalitatea textelor criticate sau cel pu˛in   partidelor politice nr. 14/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial
leg„tura dintre acestea ∫i refuzul autoriz„rii constituirii ∫i   al Rom‚niei, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003.
Ónmatricul„rii unei societ„˛i comerciale, refuz care a stat la     Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
baza formul„rii prezentei excep˛ii de neconstitu˛ionalitate.    Óncalc„ prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) ∫i (2),
De altfel, textele Ón discu˛ie reprezint„, Ón cea mai mare     art. 21, art. 24, art. 44 alin. (1), art. 51, art. 52, art. 57,
parte, norme de procedur„, a c„ror adoptare este pe        art. 124, art. 130, art. 131, art. 132, precum ∫i ale titlului IV
deplin Óntemeiat„ pe dispozi˛iile art. 126 alin. (2) din      din Constitu˛ie, republicat„.
Constitu˛ie, republicat„, care prev„d c„ reglementarea         Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
procedurii de judecat„ se face prin lege.             constat„ c„ aceasta a fost ridicat„ Ón fa˛a Œnaltei Cur˛i de
  Avocatul Poporului consider„ c„ din sesizarea pe care     Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia comercial„ Óntr-un dosar ce
instan˛a de judecat„ a Ónaintat-o Cur˛ii Constitu˛ionale nu    are ca obiect judecarea recursului formulat de autorul
rezult„ textele constitu˛ionale presupus a fi Ónc„lcate, astfel  excep˛iei Ómpotriva unei Óncheieri de suspendare a judec„˛ii
Ónc‚t, av‚nd Ón vedere dispozi˛iile imperative ale art. 12     pronun˛ate de Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a V-a
alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicat„, numai Curtea     comercial„, Ón temeiul art. 242 alin. 2 din Codul de
poate decide cadrul constitu˛ional Ón care urmeaz„ a fi      procedur„ civil„, Óntruc‚t nici una dintre p„r˛i nu a solicitat
examinat„ excep˛ia de neconstitu˛ionaliate.            solu˛ionarea cauzei Ón lips„.
  Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au       Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de     republicat„, instan˛a constitu˛ional„ este competent„ de a
neconstitu˛ionalitate.                       îdecide asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor
                                  judec„tore∫ti sau de arbitraj comercial privind
             C U R T E A,               neconstitu˛ionalitatea unei legi sau ordonan˛e ori a unei
                                  dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan˛„ Ón vigoare, care are
examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale      leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei Ón orice faz„ a litigiului ∫i
Guvernului ∫i al Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de    oricare ar fi obiectul acestuia.“ Or, Curtea constat„ c„ textele
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile    de lege criticate de autorul excep˛iei nu au leg„tur„ cu
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum  judecarea cauzei, respectiv cu solu˛ionarea recursului
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, republicat„, re˛ine       Ómpotriva unei Óncheieri de suspendare. A∫a fiind, potrivit
urm„toarele:                            dispozi˛iilor alin. (6) al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit        republicat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate contrar„
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, republicat„, ale  prevederilor alin. (1) al aceluia∫i articol este inadmisibil„,
art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 12 ∫i 23 din Legea nr. 47/1992,    astfel c„ trebuia s„ fie respins„ ca atare chiar de c„tre
republicat„, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate   instan˛a judec„toreasc„, printr-o Óncheiere motivat„, f„r„ a
cu care a fost sesizat„.                      mai sesiza Curtea Constitu˛ional„.

    Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
precum ∫i al art. 1—3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
                       CURTEA    CONSTITUfiIONAL√

                             Œn numele legii
                              D E C I D E:
     Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 7 lit. b) ∫i ale art. 199 alin. (1)
din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, ale art. 6, art. 30 alin. (2) ∫i ale art. 43 din Legea nr. 26/1990
privind registrul comer˛ului, ale art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 ∫i ale art. 269 din Codul de procedur„ civil„,
precum ∫i ale art. 21 alin. (4) ∫i art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, excep˛ie ridicat„ de îAsocia˛ia
pentru cinstirea memoriei eroilor“ Ón Dosarul nr. 151/2003 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia comercial„.
     Definitiv„ ∫i general obligatorie.
     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 octombrie 2004.
     PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                            Magistrat-asistent,
                                          Mihaela Senia Costinescu

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.084/22.XI.2004

                         CURTEA CONSTITUfiIONAL√

                           D E C I Z I A Nr. 467
                           din 28 octombrie 2004

        referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 4041 alin. 1
                     din Codul de procedur„ civil„
  Ioan Vida           —  pre∫edinte           comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
  Nicolae Cochinescu      —  judec„tor            Parlamentului, Guvernului, precum ∫i Avocatului Poporului,
  Aspazia Cojocaru       —  judec„tor            pentru a-∫i formula punctele de vedere cu privire la
  Constantin Doldur       —  judec„tor            excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
  Acsinte Gaspar        —  judec„tor              Guvernul consider„ c„ excep˛ia ridicat„ este
  Kozsokár Gábor        —  judec„tor            neÓntemeiat„, deoarece textul de lege criticat nu Óncalc„
  Petre Ninosu         —  judec„tor            principiile constitu˛ionale invocate, ci, dimpotriv„, reprezint„
  Ion Predescu         —  judec„tor            expresia aplic„rii acestora. De altfel, procedura de judecat„,
  ™erban Viorel St„noiu     —  judec„tor            inclusiv executarea silit„, se Óntemeiaz„ pe dispozi˛iile
  Dana Titian          —  procuror            art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„, potrivit c„rora
  Doina Suliman         —  magistrat-asistent ∫ef     normele de procedur„ sunt stabilite numai prin lege.
                                     Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textuil de lege criticat
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate  este constitu˛ional, Óntruc‚t nu aduce atingere sub nici un
a dispozi˛iilor art. 404 1 alin. 1 din Codul de procedur„      aspect accesului liber la justi˛ie. Acest text constituie o
civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îFocus      norm„ de procedur„ a c„rei stabilire intr„ Ón competen˛a
Grup Import-Export“ — S.R.L. din Gherla Ón Dosarul          exclusiv„ a legiuitorului. Prevederile art. 44 alin. (1) din
nr. 2.423/2003 al Judec„toriei Gherla.                Constitu˛ie, republicat„, invocate de autorul excep˛iei, nu au
  La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura    nici o relevan˛„ Ón cauz„.
de citare este legal Óndeplinit„.                    Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
  Reprezentantul Ministerului Public, apreciind c„         transmis punctele lor de vedere.
dispozi˛iile de lege criticate nu contravin prevederilor
constitu˛ionale invocate, pune concluzii de respingere a                     C U R T E A,
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.         examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
                                   Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
             C U R T E A,                judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine        legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
urm„toarele:                             ∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, republicat„, re˛ine
  Prin Œncheierea din 21 iulie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul     urm„toarele:
nr. 2.423/2003, Judec„toria Gherla a sesizat Curtea           Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a        dispozi˛iilor art. 146 lit. d) ∫i ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3,
dispozi˛iilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,    10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„ solu˛ioneze
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îFocus Grup        excep˛ia de neconstitu˛ionalitate cu care a fost sesizat„.
Import-Export“ — S.R.L. din Gherla Ón cauza ce are ca          Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
obiect cererea pentru Óntoarcerea execut„rii.            dispozi˛iile art. 4041 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
  Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul     introduse prin art. I pct. 157 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 4041 alin. 1 din Codul     Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea
de procedur„ civil„ sunt constitu˛ionale numai îÓn m„sura      Codului de procedur„ civil„, ordonan˛„ publicat„ Ón
Ón care se refer„ la situa˛iile Ón care cel care solicit„      Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 din
restabilirea situa˛iei anterioare a dob‚ndit Ón mod licit      2 octombrie 2000.
bunurile care au f„cut obiectul execut„rii silite desfiin˛ate“.     Dispozi˛iile de lege criticate au urm„toarea redactare: îŒn
Œntruc‚t textul de lege nu face nici o distinc˛ie, permi˛‚nd     toate cazurile Ón care se desfiin˛eaz„ titlul executoriu sau Óns„∫i
Óntoarcerea execut„rii ∫i Ón situa˛ia Ón care au fost anulate,    executarea silit„, cel interesat are dreptul la Óntoarcerea
la r‚ndul lor, ∫i titlurile pe baza c„rora au fost dob‚ndite     execut„rii, prin restabilirea situa˛iei anterioare acesteia.“
bunurile din litigiu, acesta contravine prevederilor art. 21       Œn opinia autorului excep˛iei dispozi˛iile legale criticate
alin. (1) ∫i ale art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„.   sunt contrare urm„toarelor prevederi constitu˛ionale:
  Judec„toria Gherla apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ este        — Art. 21 alin. (1): îOrice persoan„ se poate adresa
neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile legale criticate îse refer„   justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor
la dreptul persoanei interesate de a fi restabilit„ situa˛ia     sale legitime.“;
anterioar„ execut„rii silite efectuate Ón baza unui titlu        — Art. 44 alin. (1): îDreptul de proprietate, precum ∫i
ulterior desfiin˛at sau a unei execut„ri silite desfiin˛ate“, iar  crean˛ele asupra statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele
examinarea admisibilit„˛ii cererii, a temeiurilor de fapt ∫i de   acestor drepturi sunt stabilite de lege.“
drept a acesteia intr„ Ón competen˛a instan˛ei judec„tore∫ti.      Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
  Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea   constat„ c„ aceste texte constitu˛ionale nu sunt relevante,
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost       neav‚nd nici o concluden˛„ pentru solu˛ionarea acesteia.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.084/22.XI.2004                      5

  Art. 404 1 din Codul de procedur„ civil„ se refer„        a acestora. Debitorul ∫i orice alt„ persoan„ interesat„ au
exclusiv la cazurile Ón care a fost desfiin˛at titlul executoriu   dreptul s„ conteste, tot Ón justi˛ie, titlul executoriu ∫i
sau Óns„∫i executarea silit„. Desfiin˛area acestor acte putea    executarea silit„ Óns„∫i. Œnc„lcarea unor drepturi sau
fi dispus„ numai de instan˛a judec„toreasc„ Ón urma         libert„˛i, ca ∫i existen˛a ori inexisten˛a intereselor legitime
examin„rii temeiniciei ∫i legalit„˛ii lor. La solu˛ionarea cererii  nu pot fi prejudecate, iar legea nu trebuie s„ disting„ sub
de Óntoarcere a execut„rii, de asemenea, numai instan˛ele      aceste aspecte, stabilind doar drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor
judec„tore∫ti sunt competente s„ stabileasc„ dac„ cel care      litigante.
o solicit„ este sau nu Óndrept„˛it s„ ob˛in„ restituirea         Curtea re˛ine c„ autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
bunului ori a valorii luate prin executarea silit„. Œn aceast„    aduce Ón motivare critici de natur„ a modifica textul de
privin˛„ art. 404 1 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„      lege criticat, care Óns„ exced competen˛ei Cur˛ii
prevede c„ îBunurile asupra c„rora s-a f„cut executarea se      Constitu˛ionale, deoarece potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
vor restitui celui Óndrept„˛it“.                   nr. 47/1992, republicat„, aceasta îse pronun˛„ numai asupra
  Creditorul are dreptul neÓngr„dit de a cere Ón justi˛ie      constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„
valorificarea crean˛elor sale ∫i, la nevoie, executarea silit„    a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.

     Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
                       CURTEA    CONSTITUfiIONAL√

                              Œn numele legii
                               D E C I D E:
    Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 4041 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îFocus Grup Import-Export“ — S.R.L. din Gherla Ón Dosarul
nr. 2.423/2003 al Judec„toriei Gherla.
    Definitiv„ ∫i general obligatorie.
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 octombrie 2004.
     PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                             Magistrat-asistent ∫ef,
                                              Doina Suliman
 ACTE        ALE      ORGANELOR                DE     SPECIALITATE
 ALE      ADMINISTRAfiIEI                    PUBLICE            CENTRALE
MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII

                       ORDIN
   privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului
nr. 5.443/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor m„suri de stimulare
 pentru participarea la cel de-al ∫aselea Program-cadru al Comunit„˛ii Europene pentru cercetare,
  dezvoltare tehnologic„ ∫i activit„˛i demonstrative (PC 6) ∫i la cel de-al ∫aselea Program-cadru
          al Comunit„˛ii Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM)
     Œn temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 368/2003 pentru aprobarea pl„˛ii contribu˛iei Rom‚niei la bugetul celui de-al
∫aselea Program-cadru al Comunit„˛ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic„ ∫i activit„˛i demonstrative ∫i al
celui de-al ∫aselea Program-cadru al Comunit„˛ii Europene a Energiei Atomice (EURATOM), precum ∫i pentru aprobarea
sprijinului financiar acordat participan˛ilor rom‚ni, inclusiv pentru m„suri de stimulare a particip„rii acestora,
     Ón temeiul Ordinului ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 5.443/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind aplicarea unor m„suri de stimulare pentru participarea la cel de-al ∫aselea Program-cadru al
Comunit„˛ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic„ ∫i activit„˛i demonstrative (PC 6) ∫i la cel de-al ∫aselea
Program-cadru al Comunit„˛ii Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM),
     Ón temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003,
     Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.084/22.XI.2004

    ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.

  Art. I. — La data prezentului ordin, Ordinul ministrului     2. Formularele îCerere de plat„“ ∫i îFormularul de
educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 5.443/2003 pentru    decont — Stimulente conform Hot„r‚rii Guvernului
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor      nr. 368/2003“ pentru m„surile de stimulare men˛ionate la
m„suri de stimulare pentru participarea la cel de-al ∫aselea   art. 9 lit. d), e) ∫i f) se Ónlocuiesc cu formularele îCerere de
Program-cadru al Comunit„˛ii Europene pentru cercetare,     plat„“ ∫i îFormular de identificare financiar„“, prezentate
dezvoltare tehnologic„ ∫i activit„˛i demonstrative (PC 6) ∫i   Ón anexa la prezentul ordin.
la cel de-al ∫aselea Program-cadru al Comunit„˛ii Europene      Art. II. — Premierea participan˛ilor la cel de-al ∫aselea
a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM), publicat Ón Monitorul
                                 Program-cadru al Comunit„˛ii Europene pentru cercetare,
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 907 din 18 decembrie
                                 dezvoltare tehnologic„ ∫i activit„˛i demonstrative (PC 6) se
2003, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
  1. Articolul 14 se completeaz„ cu un nou alineat,       efectueaz„ Ón anul urm„tor celui Ón care a fost stabilit
alineatul (4), cu urm„torul cuprins:               termenul limit„ pentru depunerea propunerilor de proiecte,
  î(4) Œn cazul Ón care responsabilul ∫tiin˛ific a solicitat  prin apelul de propuneri al Comisiei Europene.
aplicarea m„surii de stimulare pentru o propunere eligibil„     Art. III. — Prevederile prezentului ordin se aplic„ cu
∫i care ulterior a fost selectat„, se poate acorda diferen˛a   data de 1 ianuarie 2005.
dintre premiul pentru propunerea eligibil„ ∫i propunerea       Art. IV. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
selectat„.“                           al Rom‚niei, Partea I.

                        Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
                          Alexandru Athanasiu

    Bucure∫ti, 18 octombrie 2004.
    Nr. 5.017.


                                                        ANEX√

                          CERERE DE PLAT√         Subsemnatul ………......................................……, av‚nd func˛ia de ……………...........……,
      Óncadrat la …………..............…………, num„r cont card ………….........………, Ón conformitate cu
      prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 368/2003 ∫i ale Ordinului ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i
      tineretului nr. 5.443/2003, v„ rog s„ aproba˛i acordarea m„surii de stimulare corespunz„toare
      documentelor anexate.
         Se anexeaz„ urm„toarele documente justificative, conform Ordinului ministrului educa˛iei,
      cercet„rii ∫i tineretului nr. 5.443/2003:
         1. la proiectele eligibile ale responsabililor ∫tiin˛ifici [art. 9 lit. d)]:
         a) num„rul de Ónregistrare a propunerii de proiect depuse la Comisia European„ (copia
      comunic„rii de la Comisia European„ sau scrisoare de la coordonatorul propunerii);
         b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect c„ solicitantul a fost inclus Ón consor˛iul
      propunerii;
         c) scrisoare din partea conducerii institu˛iei care s„-i confirme calitatea de responsabil ∫tiin˛ific
      al propunerii de proiect respective;
         2. la proiectele selectate Ón vederea finan˛„rii [art. 9 lit. e)]:
         a) num„rul de Ónregistrare a propunerii de proiect depuse la Comisia European„;
         b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect c„ solicitantul a fost inclus Ón consor˛iul
      propunerii;
         c) scrisoare din partea conducerii institu˛iei care s„-i confirme calitatea de responsabil ∫tiin˛ific
      al propunerii de proiect respective;
         3. la proiectele finan˛ate — pentru manageri [art. 9 lit. f)]:
         a) contractul de finan˛are de c„tre Comisia UE;
         b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect c„ institu˛ia respectiv„ a fost inclus„ Ón
      consor˛iul proiectului;
         c) scrisoare din partea conducerii institu˛iei care s„-i confirme calitatea de manager al unit„˛ii
      respective ∫i activitatea Ón sprijinul proiectului;
         4. copie de pe cartea/buletinul de identitate.

                          Semn„tura solicitantului
                          ………………………
         N O T √:
         Pentru plat„ solicitantul trebuie s„ prezinte Formularul de identificare financiar„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.084/22.XI.2004         7
                   F O R M U L A R D E I D E N T I F I C A R E F I N A N C I A R √*)
  *) Formularul este reprodus Ón facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.084/22.XI.2004

                                 RECTIFIC√RI
           Œn Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de c„tre Autoritatea pentru
       Valorificarea Activelor Statului a unor crean˛e fiscale asupra societ„˛ilor comerciale îRAFO“ — S.A. One∫ti ∫i
       îCAROM“ — S.A. One∫ti, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.070 din 18 noiembrie
       2004, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
           — Ón loc de:
                                             îContrasemneaz„:
                                          p. Ministrul finan˛elor publice,
                                            Gheorghe Gherghina,
                                              secretar de stat
                                  Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
                                             Mircea Ursache
                                         p. Autoritatea Na˛ional„ a V„milor,
                                                Ion Stoica
                                    p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                             Andrei Grigorescu,
                                              secretar de stat“
           — se va citi:
                                             îContrasemneaz„:
                                           Ministrul finan˛elor publice,
                                           Mihai Nicolae T„n„sescu
                                     Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
                                            Dan Ioan Popescu
                                  Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
                                             Mircea Ursache
                                          Autoritatea Na˛ional„ a V„milor,
                                             Tudor T„n„sescu,
                                              secretar de stat
                                           Ministrul integr„rii europene,
                                             Alexandru F„rca∫“
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
          ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.084/22.XI.2004 con˛ine 8 pagini.        Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei       ISSN 1453—4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO