0627 by monitorul-oficial

VIEWS: 7 PAGES: 16

									                                            PARTEA      I
Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 627                  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                  Vineri, 9 iulie 2004

                                             SUMAR

Nr.                                           Pagina  Nr.                                          Pagina

      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                                  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                                                        ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
1.055. Ñ Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de                        912.    Ñ Ordin al ministrului finanþelor publice pentru
                                                       modificarea ºi completarea Normelor metodologice
    urgenþã .....................................................................             generale referitoare la exercitarea controlului
                                                       financiar preventiv, aprobate prin Ordinul
                                                       ministrului finanþelor publice nr. 522/2003, cu
        ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI
                                                       modificãrile ulterioare ...............................................  2Ð15
 2.  Ñ Aviz referitor la proiectul Codului de conduitã                             ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
                                                              A ASIGURÃRILOR
    al Asociaþiei Societãþilor de Leasing din România
                                                 3.328. Ñ Decizie privind revocarea mãsurii de interzicere
    cu privire la prelucrarea datelor cu caracter                          temporarã a activitãþii Societãþii Comerciale
                                                    ”NemesÒ Ñ S.R.L., dispusã prin Decizia
    personal......................................................................    2      nr. 3.317/2004 ...........................................................    16    HOTÃRÂRI                       ALE          GUVERNULUI                        ROMÂNIEI
                                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                                   HOTÃRÂRE
                             privind acordarea unui ajutor de urgenþã
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

     Guvernul României           adoptã prezenta hotãrâre.

  Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de                      doamnei Oprea-Matache Gabriela, domiciliatã în comuna
urgenþã în sumã de 270 milioane lei, din fondurile                        Dobra, judeþul Dâmboviþa, pentru achitarea costurilor
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului                     serviciilor funerare ºi de repatriere a corpului neînsufleþit al
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei pe anul 2004,                     soþului sãu, Oprea-Matache Costel, decedat în Spania.
                                            PRIM-MINISTRU
                                          ADRIAN NÃSTASE
                                                             Contrasemneazã:
                                                    p. Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
                                                              Marian Sârbu
     Bucureºti, 8 iulie 2004.                                          Ministrul finanþelor publice,
     Nr. 1.055.                                                 Mihai Nicolae Tãnãsescu


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004

      ACTE        ALE      AVOCATULUI                POPORULUI
                          AVOCATUL POPORULUI

                          AVIZ
    referitor la proiectul Codului de conduitã al Asociaþiei Societãþilor de Leasing din România
              cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
    În urma analizãrii proiectului Codului de conduitã al Asociaþiei Societãþilor de Leasing din România cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, transmis spre avizare de Asociaþia Societãþilor de Leasing din România,
    potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date,
    în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 677/2001,

     Avocatul Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, emite prezentul aviz.
  Art. 1. Ñ Se avizeazã Codul de conduitã al Asociaþiei       Art. 2. Ñ Orice modificare sau completare ulterioarã a
                                  codului de conduitã urmeazã sã fie transmisã spre avizare
Societãþilor de Leasing din România cu privire la
                                  autoritãþii de supraveghere în domeniul protecþiei persoanelor
prelucrarea datelor cu caracter personal.             cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
                            Avocatul Poporului,
                             Ioan Muraru
    Bucureºti, 15 iunie 2004.
    Nr. 2. ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

                        ORDIN
      pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice generale referitoare
 la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice
                 nr. 522/2003, cu modificãrile ulterioare
    În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern ºi controlul financiar preventiv,

    ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
  Art. I. Ñ Normele metodologice generale referitoare la       Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea
exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin     controlului financiar preventiv de cãtre persoanele
Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 522/2003, publicate   desemnate, aceste persoane având totodatã ºi obligaþia de
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din      a formula propuneri de perfecþionare a listelor respective.
13 mai 2003, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se     În funcþie de propunerile primite, de modificãrile legislative
completeazã dupã cum urmeazã:                   sau de alte condiþii apãrute, conducãtorii entitãþilor publice
                                  aprobã modificãri ale listelor de verificare, asigurând astfel
  1. Dupã ultimul alineat al punctului 2.3 se introduc trei
                                  o dezvoltare progresivã a acestora.Ò
alineate noi, cu urmãtorul cuprins:
                                    2. Punctul 5.3 va avea urmãtorul cuprins:
  ”De asemenea, conducãtorii entitãþilor publice vor
                                    ”5.3. În efectuarea controlului financiar preventiv de
dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists), a   cãtre persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare
obiectivelor verificãrii, pentru fiecare operaþiune cuprinsã în  specificã operaþiunii, primitã la vizã, este obligatorie, dar nu
cadrul specific al entitãþii publice.               ºi limitativã. În conformitate cu prevederile actelor normative
  Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) 1h), 1i), 1j),  în vigoare Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 119/1999 privind
1k) ºi 1l) la prezentele norme metodologice cuprind modele     controlul intern ºi controlul financiar preventiv, republicatã,
exemplificative de astfel de liste de verificare.         ºi prezentele norme metodologice Ñ, persoana desemnatã

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004                     3

sã exercite controlul financiar preventiv poate extinde         prezentele norme metodologice. Listele de verificare avute
verificãrile ori de câte ori este necesar.Ò               în vedere la efectuarea controlului de cãtre controlorii
  3. Punctul 5.4 va avea urmãtorul cuprins:              delegaþi se emit ºi se actualizeazã de cãtre Direcþia
  ”5.4. Dacã prin parcurgerea listei de verificare cel puþin     generalã de control financiar-preventiv din Ministerul
unul dintre elementele verificãrii formale Ñ completarea        Finanþelor Publice.
documentelor în concordanþã cu conþinutul acestora,            Perioada maximã de verificare este de 3 zile lucrãtoare
existenþa semnãturilor persoanelor autorizate din cadrul        de la prezentarea operaþiunii, însoþitã de toate documentele
compartimentelor de specialitate, existenþa actelor           justificative ºi informaþiile solicitate. În cazuri excepþionale,
justificative specifice operaþiunii prezentate la vizã Ñ nu
                                    controlorul delegat are dreptul sã prelungeascã perioada de
este îndeplinit, atunci operaþiunea nu poate fi autorizatã.
                                    verificare cu maximum 5 zile lucrãtoare, informându-l în
  Pentru simplificarea ºi accelerarea circuitului
                                    acest sens pe controlorul financiar-ºef ºi pe ordonatorul de
administrativ, în astfel de situaþii nu se face consemnarea
                                    credite.Ò
refuzului de vizã, procedându-se la restituirea documentelor
cãtre compartimentul care a iniþiat operaþiunea, indicându-se       8. Punctul 11.1 va avea urmãtorul cuprins:
în scris motivele restituirii.Ò                      ”11.1. Dacã în urma parcurgerii procedurii de control
  4. Punctul 5.5 va avea urmãtorul cuprins:              menþionate la pct. 5 ºi 10 din prezentele norme
  ”5.5. Dupã efectuarea controlului formal, persoanele        metodologice se constatã cã cel puþin un element de fond
desemnate sã exercite controlul financiar preventiv           cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit ºi, în esenþã,
înregistreazã documentele în Registrul privind operaþiunile       operaþiunea nu întruneºte condiþiile de legalitate,
prezentate la viza de control financiar preventiv ºi          regularitate ºi, dupã caz, de încadrare în limitele ºi
efectueazã, de asemenea, prin parcurgerea listei de           destinaþia creditelor bugetare ºi/sau de angajament,
verificare, controlul operaþiunii din punct de vedere al        controlorul delegat va comunica, în scris, potrivit anexei
legalitãþii, regularitãþii ºi, dupã caz, al încadrãrii în limitele ºi  nr. 5 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de
destinaþia creditelor bugetare ºi/sau de angajament.Ò          credite, motivele pentru care operaþiunea nu poate fi
  5. Dupã alineatul unic al punctului 5.7 se introduce un       efectuatã, consemnând acest fapt în Registrul privind
nou alineat cu urmãtorul cuprins:                    operaþiunile prezentate la viza de control financiar
  ”Prin acordarea vizei se certificã implicit ºi îndeplinirea     preventiv. O copie de pe textul comunicãrii va fi transmisã
condiþiilor menþionate în listele de verificare.Ò            controlorului financiar-ºef.Ò
  6. Punctul 6.1 va avea urmãtorul cuprins:
                                     9. Dupã primul alineat al punctului 11.3 se introduce un
  ”6.1. Dacã în urma controlului se constatã cã cel puþin
                                    nou alineat cu urmãtorul cuprins:
un element de fond cuprins în lista de verificare nu este
îndeplinit, în esenþã, operaþiunea nu întruneºte condiþiile de       ”La refuzul de vizã se va anexa ºi un exemplar al listei
legalitate, regularitate ºi, dupã caz, de încadrare în limitele     de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din
ºi destinaþia creditelor bugetare ºi/sau de angajament,         aceastã listã a cãrui/ale cãror cerinþã/cerinþe nu este/
persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar        nu sunt îndeplinitã/îndeplinite.Ò
preventiv vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de         10. Dupã anexa nr. 1 la normele metodologice se
control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 4 la          introduc anexele nr. 1a)Ñ1l), cuprinse în anexa*) care face
prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în         parte integrantã din prezentul ordin.
Registrul privind operaþiunile prezentate la viza de control
                                      Art. II. Ñ Normele metodologice generale referitoare la
financiar preventiv.
                                    exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificãrile ºi
  La refuzul de vizã se va anexa ºi un exemplar al listei
                                    completãrile aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în
de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din
                                    pagina de Internet a Ministerului Finanþelor Publice.
aceastã listã a cãrui/ale cãror cerinþã/cerinþe nu este/
nu sunt îndeplinitã/îndeplinite.Ò                     Art. III. Ñ Direcþia generalã de control financiar
  7. Punctul 10.3 va avea urmãtorul cuprins:             preventiv va duce la îndeplinire prevederile prezentului
  ”10.3. În exercitarea atribuþiilor sale de control asupra      ordin.
operaþiunilor la care s-a stabilit competenþa sa, controlorul       Art. IV. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
delegat va urma procedura prevãzutã la pct. 5 din            Oficial al României, Partea I.

                            Ministrul finanþelor publice,
                            Mihai Nicolae Tãnãsescu


    Bucureºti, 15 iunie 2004.
    Nr. 912.


    *) Anexa este reprodusã în facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 4      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004
                                           ANEXÃ
                                       [ANEXA Nr.1a)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004          5


                                      [ANEXA Nr.1b)
                                  la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 6      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004                                       [ANEXA Nr.1c)
                                  la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004            7                                       [ANEXA Nr.1d)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 8      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004


                                      [ANEXA Nr.1e)
                                  la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004           9                                       [ANEXA Nr.1f)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004                                       [ANEXA Nr.1g)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004            11
                                       [ANEXA Nr.1h)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004


                                        [ANEXA Nr.1i)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004            13
                                        [ANEXA Nr.1j)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004
                                       [ANEXA Nr.1k)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004            15
                                        [ANEXA Nr.1l)
                                   la normele metodologice]
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

                         DECIZIE
             privind revocarea mãsurii de interzicere temporarã a activitãþii
         Societãþii Comerciale ”NemesÒ Ñ S.R.L., dispusã prin Decizia nr. 3.317/2004
    Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, cu sediul social în Bucureºti, str. Amiral Constantin Bãlescu nr. 18,
sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentatã legal de preºedinte, în temeiul art. 4
alin. (19), precum ºi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supraveghere a
asigurãrilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
    având în vedere urmãtoarele motive de fapt ºi de drept:
    Ñ ca urmare a controlului efectuat la Societatea Comercialã ”NemesÒÑ S.R.L., Consiliul Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor a hotãrât interzicerea temporarã a exercitãrii activitãþii de broker de asigurare de cãtre
Societatea Comercialã ”NemesÒ Ñ S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pânã la data rezilierii contractelor de prestãri de servicii al cãror obiect de activitate încalcã
prevederile art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
    Ñ prin Adresa înregistratã cu nr. 29050 din 9 iunie 2004, brokerul de asigurare a depus la autoritatea de
supraveghere dovada rezilierii acestor contracte de prestãri de servicii;
    Ñ în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, având în vedere faptul cã
mãsura dispusã nu mai este necesarã, ca urmare a rezilierii de cãtre Societatea Comercialã ”NemesÒ Ñ S.R.L. a
contractelor de prestãri de servicii,

     emite urmãtoarea decizie:
  Art. 1. Ñ Se revocã mãsura de interzicere temporarã a            dispusã prin Decizia de sancþionare nr. 3.317/2004,
exercitãrii activitãþii de broker de asigurare de cãtre             conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu
Societatea Comercialã ”NemesÒ Ñ S.R.L., cu sediul în              modificãrile ºi completãrile ulterioare.
municipiul Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 8/A, bl. E.S., sc. B,
                                          Art. 2. Ñ Prezenta decizie se publicã în Monitorul
parter, ap. 2, judeþul Arad, înregistratã la oficiul registrului
comerþului cu nr. J 02/1.275/1993, cod unic de înregistrare           Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9
nr. 4819122, reprezentatã legal în timpul controlului de            alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi
doamna Simona Daniela Nemes în calitate de administrator,            completãrile ulterioare.
                      Preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
                             Nicolae Eugen Criºan
     Bucureºti, 17 iunie 2004.
     Nr. 3.328.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

                   Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureºti,
              cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ºi 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.627/9.VII.2004 conþine 16 pagini.         Preþul de vânzare 17.000 lei   ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top