0312

Document Sample
0312 Powered By Docstoc
					                                PARTEA        I
Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 312      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                          Joi, 8 aprilie 2004


                                 SUMAR


              Nr.                                          Pagina

                    ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                    ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
              134. Ñ Ordin al ministrului muncii, solidaritãþii sociale
                 ºi familiei privind modificarea ºi completarea
                 Ordinului ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
                 nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de
                 aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
                 sistemul public de pensii ºi alte drepturi de
                 asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile
                 ulterioare ...................................................................  2Ð14
              2.193.   Ñ Ordin al ministrului culturii ºi cultelor pentru
                  aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ºi
                  funcþionare a aºezãmintelor culturale ....................          15Ð32
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII SOCIALE ªI FAMILIEI

                        ORDIN
 privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale nr. 340/2001
        pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
    privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile
                   ºi completãrile ulterioare
     Având în vedere:
     Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei, cu modificãrile ulterioare;
     Ñ Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
     Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de
Asigurãri Sociale;
     Ñ Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
     Ñ Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale nr. 518/2001 privind modificarea ºi completarea Ordinului
ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
     Ñ Ordinul ministrului muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei nr. 7/2004 privind modificarea Ordinului ministrului
muncii ºi solidaritãþii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
     Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor mãsuri în materie financiar-fiscalã;
     Ñ Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor secþiunii a 5-a din cap. I din Ordonanþa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor mãsuri în materie
financiar-fiscalã, referitoare la activitãþile de declarare ºi colectare a creanþelor bugetare reprezentând contribuþii sociale,

    ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei emite urmãtorul ordin:
  Art. I. Ñ Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale      ”În cazul în care angajatorii persoane juridice au
nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a          sucursale ºi/sau puncte de lucru, aceºtia depun declaraþia
prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de        nominalã lunarã, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât
pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi    ºi pentru activitatea sucursalelor ºi/sau punctelor de lucru,
completãrile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al        dupã caz, la casa teritorialã de pensii în a cãrei razã îºi
României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modificã        are sediul angajatorul persoanã juridicã.Ò
dupã cum urmeazã:                             2. Anexele nr. 1.2 ºi 1.4 la norme se modificã ºi se
  1. Punctul 2 din secþiunea I ”Dispoziþii generale          înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2*) care fac parte integrantã
(capitolul I din lege)Ò a capitolului A ”Contribuþia de         din prezentul ordin.
asigurãri socialeÒ din normele prevãzute în anexã se            Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
completeazã cu un nou alineat cu urmãtorul cuprins:           Oficial al României, Partea I.
                       Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
                               Elena Dumitru

    Bucureºti, 25 martie 2004.
    Nr. 134.    *) Anexele nr. 1 ºi 2 sunt reproduse în facsimil.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004  3
      ANEXA Nr 1
(Anexa nr. 1.2 la norme)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 4      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004
                                            ANEXA Nr. 2
                                      (Anexa nr. 1.4 la norme)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004  5
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 6      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004  7
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 8      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004  9
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 10      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 12      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                     15

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

                      ORDIN
  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ºi funcþionare a aºezãmintelor culturale
     În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Culturii ºi Cultelor, cu completãrile ulterioare,
     în baza dispoziþiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2003 privind organizarea ºi funcþionarea aºezãmintelor
culturale,

     ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:

  Art. 1. Ñ Se aprobã regulamentele-cadru de organizare           Art. 2. Ñ Direcþia instituþii de spectacole, culturã scrisã,
ºi funcþionare a aºezãmintelor culturale, prevãzute în          tradiþii va lua toate mãsurile necesare pentru ducerea la
                                     îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
anexele nr. 1Ñ7 care fac parte integrantã din prezentul           Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
ordin.                                  se abrogã orice dispoziþie contrarã.
                            Ministrul culturii ºi cultelor,
                             Rãzvan Theodorescu
     Bucureºti, 17 martie 2004.
     Nr. 2.193.


                                                               ANEXA Nr. 1

                          REGULAMENT-CADRU
                      de organizare ºi funcþionare a cãminului cultural
              CAPITOLUL I                    b) conservarea ºi transmiterea valorilor morale, artistice
            Dispoziþii generale                ºi tehnice ale comunitãþii locale, ale patrimoniului cultural
                                     naþional ºi universal;
  Art. 1. Ñ (1) Cãminul cultural ..................., denumit în      c) organizarea sau susþinerea formaþiilor artistice de
continuare cãmin cultural, este o instituþie publicã de          amatori, de concursuri ºi festivaluri, inclusiv a participãrii
culturã, cu personalitate juridicã, fãrã scop lucrativ, care       formaþiilor la manifestãri culturale intercomunale ºi
funcþioneazã sub autoritatea consiliului local ...................,    interjudeþene;
finanþatã din venituri proprii ºi din alocaþii de la bugetul         d) organizarea sau susþinerea activitãþii de documentare
local.                                  a expoziþiilor temporare sau permanente, elaborarea de
  (2) Cãminul cultural poate avea filiale pe raza unitãþii       monografii ºi lucrãri de prezentare turisticã;
administrativ-teritoriale în care funcþioneazã.                e) difuzarea de filme artistice ºi documentare;
  Art. 2. Ñ Cãminul cultural îºi desfãºoarã activitatea în         f) organizarea cercurilor ºtiinþifice ºi tehnice, de artã
conformitate cu prevederile legislaþiei române în vigoare ºi       popularã, plasticã ºi de gospodãrie þãrãneascã;
ale propriului regulament de organizare ºi funcþionare,            g) organizarea ºi desfãºurarea cursurilor de formare
elaborat în temeiul regulamentului-cadru.                 profesionalã continuã;
  Art. 3. Ñ Cãminul cultural are sediul în imobilul situat în        h) organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor de interes
..................., str. ........................... nr. ...., judeþul  comunitar.
.......................... . Toate actele, facturile, anunþurile,       Art. 5. Ñ Pentru îndeplinirea obiectivelor sale cãminul
                                     cultural are urmãtoarele atribuþii principale:
publicaþiile etc. vor conþine denumirea completã a instituþiei
                                       a) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi de educaþie
ºi indicarea sediului.
                                     permanentã;
              CAPITOLUL II                    b) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi cultural-artistice;
           Obiectul de activitate                 c) promoveazã obiceiurile ºi tradiþiile populare specifice
                                     zonei, precum ºi creaþia popularã contemporanã localã;
  Art. 4. Ñ Cãminul cultural iniþiazã ºi desfãºoarã proiecte        d) propune centrului judeþean pentru conservarea ºi
în domeniul educaþiei permanente (economicã, juridicã,          promovarea culturii tradiþionale obiceiuri, tradiþii, creaþii
artisticã, ecologicã etc.), al culturii tradiþionale ºi al creaþiei    populare, valori ale patrimoniului cultural naþional ce trebuie
populare contemporane, urmãrind cu consecvenþã:              protejate, cu respectarea prevederilor legale;
  a) organizarea ºi desfãºurarea de activitãþi cultural-          e) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi, proiecte ºi
artistice ºi de educaþie permanentã;                   programe privind conservarea ºi transmiterea valorilor

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004

morale, artistice ºi tehnice ale comunitãþii locale ºi/sau      anexa la Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
aparþinând patrimoniului cultural naþional ºi universal;       cãminului cultural.
  f) organizeazã ºi/sau susþine formaþiile artistice de         (2) Atribuþiile personalului încadrat la cãminul cultural
amatori, organizeazã concursuri ºi festivaluri folclorice,      sunt cele prevãzute în fiºele postului.
inclusiv susþinerea participãrii formaþiilor la manifestãri        Art. 10. Ñ Personalul de specialitate ºi, dupã caz, cel
culturale la nivel local, zonal sau naþional;             auxiliar, încadrat în cãminul cultural, are obligaþia de a
  g) organizeazã ºi/sau participã la activitãþi de         absolvi un curs de perfecþionare o datã la 3 ani.
documentare, expoziþii temporare sau permanente,             Art. 11. Ñ Conducerea operativã a cãminului cultural
elaborarea de monografii ºi lucrãri de prezentare turisticã;     este asiguratã de un director numit prin concurs, potrivit
  h) difuzeazã filme artistice ºi documentare;           legii.
  i) organizeazã cercuri ºtiinþifice ºi tehnice, de artã        Art. 12. Ñ (1) Directorul cãminului cultural are
popularã ºi de gospodãrie þãrãneascã; desfãºoarã activitãþi      urmãtoarele atribuþii:
turistice ºi tehnico-aplicative în cadrul unor cercuri ºtiinþifice,    a) asigurã conducerea activitãþii curente a instituþiei;
tehnice ºi formaþii artistice;                      b) elaboreazã programele de activitate anuale ºi pe
  j) organizeazã ºi desfãºoarã cursuri de educaþie civicã      etape;
ºi de formare profesionalã continuã proprii sau prin           c) conduce nemijlocit ºi concret un domeniu distinct din
universitãþile populare rurale;                    activitãþile de profil specifice;
  k) asigurã participarea la proiecte ºi schimburi culturale      d) este ordonator secundar de credite;
interjudeþene, naþionale ºi internaþionale;                e) organizeazã personalul, în conformitate cu prevederile
  l) organizeazã ºi realizeazã alte activitãþi în conformitate   legale în vigoare;
cu obiectivele instituþiei ºi cu prevederile legale în vigoare.      f) hotãrãºte mãsurile disciplinare sau de recompensare
  Art. 6. Ñ Pentru exercitarea atribuþiilor care îi revin ºi    a personalului din subordine în concordanþã cu legislaþia în
realizarea activitãþilor specifice cãminul cultural colaboreazã    vigoare;
cu instituþii de specialitate, organizaþii neguvernamentale,       g) reprezintã ºi angajeazã instituþia în raporturile cu
persoane juridice de drept public sau privat ºi cu persoane      persoanele juridice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate,
fizice, fãrã a exprima nici un fel de interese de grup        precum ºi în faþa organelor jurisdicþionale;
(etnice, politice, religioase etc.).                   h) informeazã consiliul consultativ asupra realizãrii
                                   obiectivelor stabilite ºi a prestaþiei colectivului pe care îl
             CAPITOLUL III                conduce, stabilind împreunã cu acesta mãsuri
             Patrimoniul                 corespunzãtoare pentru îmbunãtãþirea activitãþii.
                                     (2) În exercitarea atribuþiilor sale directorul emite decizii.
  Art. 7. Ñ (1) Patrimoniul cãminului cultural este format
                                     Art. 13. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale directorul
din drepturi ºi obligaþii asupra unor bunuri aflate în
                                   este ajutat de un contabil-ºef, numit cu acordul autoritãþii
proprietatea publicã sau privatã a statului ºi/sau a unitãþii
                                   tutelare, conform legii.
administrativ-teritoriale, pe care le administreazã în
                                     (2) Contabilul-ºef se subordoneazã directorului ºi
condiþiile legii, sau în proprietatea privatã a instituþiei.
                                   îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:
  (2) Patrimoniul cãminului cultural poate fi îmbogãþit ºi
                                     Ñ coordoneazã activitatea financiar-contabilã ºi de
completat prin achiziþii, donaþii, precum ºi prin preluarea în
                                   salarizare;
regim de comodat sau prin transfer, cu acordul pãrþilor, de
                                     Ñ exercitã controlul financiar propriu, prin viza de
bunuri din partea unor instituþii ale administraþiei publice
                                   control financiar preventiv propriu, în conformitate cu
centrale ºi locale, a unor persoane juridice de drept public
                                   prevederile legale în vigoare;
ºi/sau privat, a unor persoane fizice din þarã sau din
                                     Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea înregistrãrilor
strãinãtate.
                                   financiar-contabile;
  (3) Bunurile mobile ºi imobile aflate în administrarea
                                     Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea inventarierilor
cãminului cultural se gestioneazã potrivit dispoziþiilor legale
                                   periodice ale patrimoniului instituþiei;
în vigoare, conducerea instituþiei fiind obligatã sã aplice
                                     Ñ propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii
mãsurile de protecþie prevãzute de lege, în vederea
                                   financiar-contabile a instituþiei;
pretejãrii acestora.
                                     Ñ participã în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de
            CAPITOLUL IV                 venituri ºi cheltuieli al instituþiei;
         Personalul ºi conducerea                Ñ îndeplineºte orice alte atribuþii specifice funcþiei pe
                                   care o ocupã, potrivit legii.
  Art. 8. Ñ În cadrul cãminului cultural funcþioneazã          (3) În absenþa contabilului-ºef, toate atribuþiile sale se
personal de conducere, personal de specialitate, personal       exercitã de persoana desemnatã de acesta, cu avizul
didactic din învãþãmântul preuniversitar ºi universitar,       directorului.
experþi din þarã ºi strãinãtate, dupã caz, precum ºi           Art. 14. Ñ (1) În cadrul cãminului cultural se
personal auxiliar.                          organizeazã un consiliu consultativ format din 5Ñ11
  Art. 9. Ñ (1) Structura organizatoricã ºi numãrul de        membri, care îºi desfãºoarã activitatea pe bazã de
posturi, aprobate de consiliul local, sunt cele prevãzute în     voluntariat; din acest consiliu fac parte reprezentanþi de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                                17

frunte ai comunei, din partea ºcolii, cultelor, primãriei,           d) taxe de înscriere la cercuri ºi cursuri proprii sau ale
tinerilor, pensionarilor, gospodarilor agricoli sau a unor          universitãþilor populare rurale;
asociaþii care îºi desfãºoarã activitatea pe raza comunei,           e) difuzarea unor publicaþii din domeniul culturii
precum ºi responsabilii filialelor cãminului cultural.            populare, educaþiei permanente, ºtiinþei ºi literaturii, cu
  (2) Componenþa consiliului consultativ este propusã de          respectarea prevederilor legale în vigoare;
directorul instituþiei ºi aprobatã de consiliul local, cu avizul        f) prestarea altor activitãþi sau servicii culturale, de
centrului judeþean pentru conservarea ºi promovarea culturii         educaþie permanentã etc., în conformitate cu obiectivele
tradiþionale.                                instituþiei ºi cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare.
  (3) Componenþa consiliului consultativ se stabileºte
pentru o perioadã de 4 ani.                                         CAPITOLUL VI
  (4) Consiliul consultativ se întruneºte trimestrial sau ori                       Dispoziþii finale
de câte ori este nevoie ºi îndeplineºte urmãtoarele atribuþii
principale:                                   Art. 16. Ñ (1) Cãminul cultural dispune de ºtampilã ºi
  Ñ se pronunþã asupra programului anual de activitate ºi         sigiliu proprii.
a prioritãþilor de finanþare;                          (2) Cãminul cultural are arhivã proprie în care se
  Ñ analizeazã trimestrial activitatea desfãºuratã ºi modul        pãstreazã, conform prevederilor legale:
de finanþare a activitãþilor;
                                         Ñ actul normativ de înfiinþare;
  Ñ face propuneri privind schimbãrile necesare în
                                         Ñ documentele financiar-contabile, planul ºi programul
structura instituþiei, care se înainteazã spre aprobare
                                       de activitate, dãri de seamã ºi situaþii statistice;
consiliului local.
  (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemneazã în          Ñ corespondenþa;
procesul-verbal de ºedinþã ºi se semneazã de toþi                Ñ alte documente, potrivit legii.
participanþii la lucrãrile ºedinþei.                       Art. 17. Ñ Dacã în cadrul cãminului cultural
                                       funcþioneazã universitãþi populare ºi/sau centre zonale
              CAPITOLUL V
                                       pentru educaþia adulþilor, prezentul regulament va fi
         Bugetul de venituri ºi cheltuieli              completat cu dispoziþii referitoare la modul de organizare ºi
                                       desfãºurare a activitãþii acestora.
  Art. 15. Ñ (1) Cãminul cultural este finanþat din venituri
proprii ºi din alocaþii de la bugetul local.                   Art. 18. Ñ (1) Prezentul regulament se completeazã de
  (2) Veniturile extrabugetare se obþin din activitãþi           drept cu actele normative în vigoare.
realizate direct de cãminul cultural, ºi anume:                 (2) Directorul cãminului cultural, în baza prezentului
  a) încasãri din spectacole, proiecþii de filme, discoteci ºi       regulament ºi cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare,
videodiscoteci;                               elaboreazã Regulamentul de ordine interioarã al instituþiei.
  b) închirieri de sãli ºi bunuri;                       (3) Orice modificare ºi completare a prezentului
  c) valorificarea unor lucrãri realizate în cadrul cercurilor       regulament vor fi propuse de director, în vederea aprobãrii
ºi cursurilor aplicative;                          de cãtre autoritatea tutelarã.


                                                                           ANEXA Nr. 2


                            REGULAMENT-CADRU
                       de organizare ºi funcþionare a casei de culturã

              CAPITOLUL I                     Art. 3. Ñ Casa de culturã are sediul în imobilul situat
             Dispoziþii generale                 în ........................................, str. .......................... nr. .....,
                                       judeþul ............... . Toate actele, facturile, anunþurile,
  Art. 1. Ñ (1) Casa de culturã ..........., denumitã în
                                       publicaþiile etc. vor conþine denumirea completã a instituþiei
continuare casa de culturã, este o instituþie publicã de
                                       ºi indicarea sediului.
culturã, cu personalitate juridicã, care funcþioneazã sub
autoritatea consiliului local .............../sindicatului ............../                  CAPITOLUL II
organizaþiei neguvernamentale .........., fiind finanþatã din                  Scopul ºi obiectul de activitate
venituri proprii ºi din alocaþii de la bugetul local.
  (2) Casa de culturã poate avea filiale pe raza unitãþii            Art. 4. Ñ Casa de culturã iniþiazã ºi desfãºoarã proiecte
administrativ-teritoriale în care funcþioneazã.               în domeniul educaþiei permanente (economicã, juridicã,
  Art. 2. Ñ Casa de culturã îºi desfãºoarã activitatea în          artisticã, ecologicã etc.), al culturii tradiþionale ºi al creaþiei
conformitate cu prevederile legislaþiei române în vigoare, cu        populare contemporane, urmãrind cu consecvenþã:
cele ale propriului regulament de organizare ºi funcþionare,           a) organizarea ºi desfãºurarea de activitãþi cultural-
elaborat în temeiul regulamentului-cadru.                  artistice ºi de educaþie permanentã;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  18             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004

  b) conservarea ºi transmiterea valorilor morale, artistice                CAPITOLUL III
ºi tehnice ale comunitãþii locale, ale patrimoniului cultural                  Patrimoniul
naþional ºi universal;
  c) organizarea sau susþinerea formaþiilor artistice de         Art. 7. Ñ (1) Patrimoniul casei de culturã este format
amatori, de concursuri ºi festivaluri, inclusiv a participãrii     din drepturi ºi obligaþii asupra unor bunuri aflate în
formaþiilor la manifestãri culturale interjudeþene, naþionale ºi    proprietatea publicã sau privatã a statului ºi/sau a unitãþii
internaþionale; stimularea creativitãþii ºi talentului;        administrativ-teritoriale, dupã caz, pe care le administreazã
  d) organizarea sau susþinerea activitãþii de documentare      în condiþiile legii, sau în proprietatea privatã a instituþiei.
a expoziþiilor temporare, elaborarea de monografii ºi lucrãri       (2) Patrimoniul casei de culturã poate fi îmbogãþit ºi
de educaþie civicã ºi informare a publicului;             completat prin achiziþii, donaþii, precum ºi prin preluarea în
  e) difuzarea de filme artistice ºi documentare;          regim de comodat sau prin transfer, cu acordul pãrþilor, de
  f) organizarea cercurilor ºtiinþifice ºi tehnice, de artã     bunuri din partea unor instituþii publice ale administraþiei
popularã, plasticã ºi de gospodãrie þãrãneascã;            publice centrale ºi locale, a unor persoane juridice de drept
                                    public ºi/sau privat, a unor persoane fizice din þarã sau din
  g) organizarea ºi desfãºurarea cursurilor de formare
                                    strãinãtate.
profesionalã continuã.
                                      (3) Bunurile mobile ºi imobile aflate în administrarea
  Art. 5. Ñ Pentru îndeplinirea obiectivelor sale casa de
                                    casei de culturã se gestioneazã potrivit dispoziþiilor legale
culturã are urmãtoarele atribuþii principale:
                                    în vigoare, conducerea instituþiei fiind obligatã sã aplice
  a) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi de educaþie        mãsurile de protecþie prevãzute de lege în vederea
permanentã;                              protejãrii acestora.
  b) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi cultural-artistice;
  c) promoveazã obiceiurile ºi tradiþiile populare specifice                CAPITOLUL IV
zonei, precum ºi creaþia popularã contemporanã localã;                 Personalul ºi conducerea
  d) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi, proiecte ºi
programe de conservare ºi transmitere a valorilor morale,         Art. 8. Ñ (1) Personalul casei de culturã se
artistice ºi tehnice ale comunitãþii locale ºi/sau aparþinând     structureazã în personal de conducere, de specialitate ºi
patrimoniului naþional ºi universal;                  personal auxiliar.
  e) organizeazã ºi/sau susþine formaþiile artistice de         (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcþie, precum ºi
amatori, organizeazã concursuri ºi festivaluri folclorice,       încetarea raporturilor de muncã ale personalului casei de
susþine participarea formaþiilor la manifestãri culturale la      culturã se realizeazã în condiþiile legii.
nivel local, zonal sau naþional;                      Art. 9. Ñ (1) Structura organizatoricã ºi numãrul de
  f) propune centrului judeþean pentru conservarea ºi        posturi, aprobate de autoritatea tutelarã, sunt cele
promovarea culturii tradiþionale obiceiuri, tradiþii, creaþii     prevãzute în anexa la Regulamentul de organizare ºi
populare, valori ale patrimoniului cultural naþional ce trebuie    funcþionare a casei de culturã.
protejate;                                 (2) Atribuþiile personalului încadrat la casa de culturã
  g) organizeazã ºi/sau susþine participarea la expoziþii      sunt cele prevãzute în fiºele postului.
temporare sau permanente, elaboreazã monografii ºi lucrãri         Art. 10. Ñ Personalul de specialitate ºi, dupã caz, cel
de prezentare turisticã;                        auxiliar, încadrat în casa de culturã, are obligaþia de a
  h) difuzeazã filme artistice ºi documentare;            absolvi un curs de perfecþionare o datã la 3 ani, în
                                    conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  i) organizeazã cercuri ºtiinþifice ºi tehnice, de artã
                                      Art. 11. Ñ (1) Conducerea operativã a casei de culturã
popularã ºi de gospodãrie þãrãneascã; desfãºoarã activitãþi
                                    este asiguratã de un director numit prin concurs.
turistice, agroturistice, de turism cultural ºi tehnico-aplicative
în cadrul unor cercuri ºtiinþifice, tehnice ºi formaþii/          (2) Directorul casei de culturã are urmãtoarele atribuþii:
ansambluri artistice;                           a) asigurã conducerea activitãþii curente a instituþiei;
  j) organizeazã ºi desfãºoarã cursuri de educaþie civicã        b) elaboreazã programele de activitate anuale ºi pe
ºi de formare profesionalã continuã proprii sau prin          etape;
universitãþile populare rurale;                      c) conduce nemijlocit ºi concret un domeniu distinct din
  k) asigurã participarea la proiecte ºi schimburi culturale     activitãþile de profil specifice;
interjudeþene, naþionale ºi internaþionale;                d) este ordonator secundar de credite;
  l) alte activitãþi în conformitate cu obiectivele instituþiei ºi    e) angajeazã personal de specialitate ºi auxiliar, în
cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare.            conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  Art. 6. Ñ Pentru exercitarea atribuþiilor care îi revin ºi       f) hotãrãºte mãsurile disciplinare sau de recompensare
realizarea activitãþilor specifice, casa de culturã colaboreazã    a personalului din subordine, în concordanþã cu legislaþia
cu instituþii de specialitate, organizaþii neguvernamentale,      în vigoare;
persoane juridice de drept public sau privat, precum ºi cu         g) reprezintã ºi angajeazã instituþia în raporturile cu
persoane fizice, fãrã a exprima nici un fel de interese de       persoanele juridice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate,
grup (etnice, politice, religioase etc.).               precum ºi în faþa organelor jurisdicþionale;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                    19

  h) informeazã trimestrial consiliul consultativ asupra       (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemneazã în
realizãrii obiectivelor stabilite ºi a prestaþiei colectivului pe  procesul-verbal de ºedinþã ºi se semneazã de toþi
care îl conduce, stabilind împreunã cu acesta mãsuri        participanþii la lucrãrile ºedinþei.
corespunzãtoare pentru îmbunãtãþirea activitãþii.
                                              CAPITOLUL V
  Art. 12. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale directorul
                                         Bugetul de venituri ºi cheltuieli
casei de culturã este ajutat de un contabil-ºef, numit cu
acordul autoritãþii tutelare, conform legii.              Art. 14. Ñ (1) Casa de culturã este finanþatã din
  (2) Contabilul-ºef se subordoneazã directorului ºi        venituri proprii ºi din alocaþii de la bugetul local.
îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:             (2) Casa de culturã are plan propriu de venituri ºi
                                  cheltuieli, care se elaboreazã anual ºi se aprobã de
  Ñ coordoneazã activitatea financiar-contabilã ºi de
                                  consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului
salarizare;                             Bucureºti.
  Ñ exercitã controlul financiar propriu, prin viza de        Art. 15. Ñ Veniturile extrabugetare se obþin din activitãþi
control financiar preventiv propriu, în conformitate cu       realizate direct de casa de culturã, ºi anume din:
prevederile legale în vigoare;                     a) încasãri din spectacole, proiecþii de filme, discoteci ºi
  Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea înregistrãrilor     videodiscoteci;
financiar-contabile;                          b) închirieri de sãli ºi bunuri;
  Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea inventarierilor       c) valorificarea unor lucrãri realizate în cadrul cercurilor
periodice ale patrimoniului instituþiei;              ºi cursurilor aplicative;
                                    d) taxe de înscriere la cercuri ºi cursuri proprii sau ale
  Ñ propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii
                                  universitãþilor populare;
financiar-contabile a instituþiei;
                                    e) difuzarea unor publicaþii proprii sau de altã producþie
  Ñ participã în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de     din domeniul culturii populare, educaþiei permanente, ºtiinþei
venituri ºi cheltuieli al instituþiei;               ºi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  Ñ îndeplineºte orice alte atribuþii specifice funcþiei pe      f) încasãri din expoziþii ºi din valorificarea unor creaþii
care o ocupã, potrivit legii.                    populare realizate pe orice fel de suport, cu respectarea
                                  dispoziþiilor legale în materie;
  (3) În absenþa contabilului-ºef, toate atribuþiile sale se
exercitã de cãtre persoana desemnatã de acesta, cu avizul       g) prestarea altor servicii (culturale, de educaþie
                                  permanentã etc.) ori activitãþi, în conformitate cu obiectivele
directorului casei de culturã.
                                  ºi atribuþiile instituþiei, în condiþiile legii.
  Art. 13. Ñ (1) În cadrul casei de culturã se organizeazã
un consiliu consultativ format din 7Ñ15 membri, care îºi                  CAPITOLUL VI
desfãºoarã activitatea pe bazã de voluntariat, din rândul                 Dispoziþii finale
personalitãþilor culturale ºi ºtiinþifice reprezentative, precum
ºi reprezentanþi ai filialelor casei de culturã.            Art. 16. Ñ (1) Casa de culturã dispune de ºtampilã ºi
                                  sigiliu proprii.
  (2) Componenþa consiliului consultativ este propusã de
                                    (2) Casa de culturã are arhivã proprie în care se
directorul instituþiei ºi aprobatã de consiliul local/Consiliul   pãstreazã, conform prevederilor legale:
General al Municipiului Bucureºti, cu avizul direcþiei
                                    Ñ actul normativ de înfiinþare;
judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
                                    Ñ procesele-verbale ale ºedinþelor consiliului consultativ;
naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi al centrului
                                    Ñ documentele financiar-contabile, planul ºi programul
judeþean pentru conservarea ºi promovarea culturii
                                  de activitate, dãri de seamã ºi situaþii statistice;
tradiþionale.
                                    Ñ corespondenþa;
  (3) Componenþa consiliului consultativ se stabileºte         Ñ alte documente, potrivit legii.
pentru o perioadã de 4 ani.                       Art. 17. Ñ Dacã în cadrul casei de culturã funcþioneazã
  (4) Consiliul consultativ se întruneºte trimestrial sau ori   universitãþi populare ºi/sau centre zonale pentru educaþia
de câte ori este nevoie ºi are urmãtoarele atribuþii        adulþilor, prezentul regulament va fi completat cu dispoziþii
principale:                             referitoare la organizarea ºi desfãºurarea activitãþii acestora.
  Ñ face propuneri referitoare la programul anual de          Art. 18. Ñ (1) Prezentul regulament se completeazã de
                                  drept cu actele normative în vigoare.
activitate ºi la prioritãþile de finanþare;
                                    (2) Directorul casei de culturã, în baza prezentului
  Ñ analizeazã trimestrial activitatea desfãºuratã ºi modul
                                  regulament ºi cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare,
de finanþare a activitãþilor;                    elaboreazã Regulamentul de ordine interioarã al instituþiei.
  Ñ face propuneri privind schimbãrile necesare în           (3) Orice modificare ºi completare a prezentului
structura instituþiei, care se înainteazã spre aprobare       regulament vor fi propuse de director, în vederea aprobãrii
consiliului local.                         de cãtre autoritatea tutelarã.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
   20                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004
                                                                           ANEXA Nr. 3


                                REGULAMENT-CADRU
                           de organizare ºi funcþionare a universitãþii populare

                  CAPITOLUL I                           Art. 5. Ñ Pentru îndeplinirea obiectivelor sale,
                Dispoziþii generale                        universitatea popularã are urmãtoarele atribuþii principale:
                                                   a) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi de educaþie
   Art. 1. Ñ (1) Universitatea popularã ...................,                  permanentã menite:
denumitã în continuare universitate popularã, este instituþie                    Ñ sã dezvolte armonios personalitatea umanã;
publicã de culturã cu personalitate juridicã, finanþatã din                     Ñ sã îmbogãþeascã nivelul de cunoºtinþe în vederea
venituri proprii ºi din alocaþii de la bugetul local, care                    asigurãrii de ºanse egale pentru integrarea în societate;
funcþioneazã sub autoritatea consiliului judeþean .........../local                 Ñ sã asigure asimilarea standardelor sistemului
............................................................................................ .  informaþional în cadrul activitãþilor organizate;
   (2) Activitatea universitãþii populare face parte din                      b) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi, proiecte ºi
sistemul de educaþie permanentã, adresându-se îndeosebi                     programe privind conservarea, transmiterea ºi însuºirea
adulþilor.                                            valorilor morale, socioeconomice, cultural-artistice, ºtiinþifice
   Art. 2. Ñ Universitatea popularã îºi desfãºoarã                       ºi tehnice ale comunitãþii ºi/sau aparþinând patrimoniului
activitatea în conformitate cu prevederile legislaþiei române                  naþional ºi universal;
în vigoare, ale propriului regulament de organizare ºi                        c) organizeazã ºi/sau participã la activitãþi de
funcþionare, elaborat în temeiul regulamentului-cadru ºi                     documentare, expoziþii temporare sau permanente,
avizat de direcþia judeþeanã pentru culturã, culte ºi                      elaboreazã ºi promoveazã lucrãri tehnico-ºtiinþifice, turistice
patrimoniul cultural naþional, respectiv a municipiului                     culturale;
Bucureºti, ºi aprobat de autoritatea tutelarã.                            d) organizeazã ºi desfãºoarã cursuri de educaþie civicã,
   Art. 3. Ñ Universitatea popularã are sediul în imobilul                   moralã ºi economicã;
situat în ...................., str. ............................ nr. ........,           e) iniþiazã cursuri ºi/sau activitãþi în vederea însuºirii de
judeþul ..................... . Toate actele, facturile, anunþurile,               cunoºtinþe, deprinderi ºi abilitãþi artistico-culturale;
publicaþiile etc. vor conþine denumirea completã a instituþiei                    f) colaboreazã cu direcþiile de muncã, organizaþii
ºi indicarea sediului.                                      sindicale ºi profesionale, agenþi economici, pe bazã de
                                                 contract, pentru organizarea de: cursuri de reconversie
               CAPITOLUL II
                                                 profesionalã pentru ºomeri, cursuri de calificare în domenii
           Scopul ºi obiectul de activitate
                                                 solicitate de piaþa muncii localã (universitãþile populare pun
  Art. 4. Ñ Universitatea popularã este o instituþie care                   la dispoziþie baza materialã ºi specialiºti, iar solicitanþii,
elaboreazã ºi desfãºoarã proiecte în domeniul educaþiei                     tematica cursurilor);
permanente (economicã, juridicã, artisticã, ecologicã etc.), al                   g) elibereazã atestate de absolvire a cursurilor, în
culturii tradiþionale ºi al creaþiei populare contemporane,                   conformitate cu legislaþia în vigoare;
urmãrind cu consecvenþã:                                       h) asigurã participarea la proiecte ºi schimburi culturale
  a) dezvoltarea generalã ºi armonioasã a personalitãþii                    interjudeþene, naþionale, internaþionale;
umane;                                                i) organizeazã ºi realizeazã ºi alte activitãþi în
  b) transmiterea ºi asimilarea valorilor ºtiinþifice, culturale                conformitate cu obiectivele instituþiei ºi cu respectarea
ºi artistice, naþionale ºi universale;                              prevederilor legale în vigoare.
  c) educarea civicã, moralã ºi economicã;                             Art. 6. Ñ Pentru exercitarea atribuþiilor care îi revin ºi
  d) însuºirea de cunoºtinþe, deprinderi ºi abilitãþi pentru                  realizarea activitãþilor specifice, universitatea popularã
formarea, perfecþionarea ºi/sau reconversia profesionalã, în                   colaboreazã cu instituþii de specialitate, organizaþii
vederea integrãrii active pe piaþa muncii;                            neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau
  e) însuºirea de cunoºtinþe, deprinderi ºi abilitãþi artistico-                privat ºi cu persoane fizice, fãrã a exprima interesele nici
culturale;                                            unei formaþii ori grupãri politice.
  f) îmbogãþirea nivelului de cunoºtinþe în vederea                                  CAPITOLUL III
asigurãrii de ºanse egale pentru integrarea în societate;
                                                              Patrimoniul
  g) asimilarea standardelor sistemului informaþional în
cadrul activitãþilor organizate;                                  Art. 7. Ñ (1) Patrimoniul universitãþii populare este
  h) dezvoltarea, în cooperare cu autoritãþile publice, cu                   format din drepturi ºi obligaþii asupra unor bunuri aflate în
reprezentanþi ai societãþii civile, ai sindicatelor ºi ai                    proprietatea privatã sau publicã a statului ºi/sau a unitãþii
patronatelor, de forme de pregãtire pentru servicii diverse,                   administrativ teritoriale, pe care le administreazã în
în raport cu nevoile specifice ale comunitãþii;                         condiþiile legii, precum ºi asupra unor bunuri aflate în
  i) cultivarea meºteºugurilor, obiceiurilor ºi tradiþiilor;                  proprietatea privatã a instituþiei.
  j) cooperarea cu instituþii cultural-artistice din þarã ºi din                 (2) Patrimoniul universitãþii populare poate fi îmbogãþit ºi
strãinãtate.                                           completat prin achiziþii, donaþii, precum ºi prin preluarea în

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                     21

regim de comodat sau prin transfer, cu acordul pãrþilor, de       Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea înregistrãrilor
bunuri din partea unor instituþii publice ale administraþiei    financiar-contabile;
publice centrale ºi locale, a unor persoane juridice de drept      Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea inventarierilor
public ºi/sau privat, a unor persoane fizice din þarã sau din    periodice ale patrimoniului instituþiei;
strãinãtate.                              Ñ propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii
  (3) Bunurile mobile ºi imobile aflate în administrarea     financiar-contabile a instituþiei;
universitãþii populare se gestioneazã potrivit dispoziþiilor      Ñ participã în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de
legale în vigoare, conducerea instituþiei fiind obligatã sã     venituri ºi cheltuieli al instituþiei;
aplice mãsurile de protecþie prevãzute de lege în vederea        Ñ îndeplineºte orice alte atribuþii specifice funcþiei pe
protejãrii acestora.                        care o ocupã, potrivit legii.
                                    (3) În absenþa contabilului-ºef, toate atribuþiile sale se
            CAPITOLUL IV
                                  exercitã de persoana desemnatã de acesta, cu avizul
         Personalul ºi conducerea             directorului universitãþii populare.
  Art. 8. Ñ În cadrul universitãþii populare funcþioneazã       Art. 13. Ñ (1) Universitatea popularã este condusã de
personal de conducere, personal de specialitate, personal      un consiliu ºtiinþific format din 5Ñ7 membri, condus de un
didactic din învãþãmântul preuniversitar ºi universitar,      rector.
experþi din þarã ºi din strãinãtate, dupã caz, precum ºi        (2) Componenþa consiliului ºtiinþific este urmãtoarea:
personal auxiliar.                           Ñ rectorul, în calitate de preºedinte al consiliului;
  Art. 9. Ñ (1) Structura organizatoricã ºi numãrul de        Ñ 1Ñ3 prorectori;
posturi, aprobate de consiliul local sau judeþean, dupã caz,      Ñ directorul universitãþii populare, ca membru, dacã nu
sunt cele prevãzute în anexa la Regulamentul de           este prorector;
organizare ºi funcþionare a universitãþii populare.           Ñ unul dintre salariaþii permanenþi ai universitãþii
  (2) Atribuþiile personalului încadrat al universitãþii     populare, în calitate de secretar ºtiinþific;
populare sunt cele prevãzute în fiºele postului.            Ñ 2Ñ4 membri Ñ lectori ºi/sau cursanþi.
  Art. 10. Ñ Personalul de specialitate ºi, dupã caz, cel       (3) Componenþa consiliului ºtiinþific se stabileºte astfel:
auxiliar, încadrat în universitatea popularã, are obligaþia de   rectorul, prorectorul/prorectorii, secretarul ºtiinþific sunt aleºi
a absolvi un curs de perfecþionare, o datã la 3 ani.        pentru o perioadã de 4 ani, membrii sunt aleºi în fiecare an.
  Art. 11. Ñ (1) Conducerea operativã a universitãþii         (4) Consiliul ºtiinþific se întruneºte trimestrial sau ori de
populare este asiguratã de un director numit prin concurs.     câte ori este nevoie, se pronunþã asupra programului anual
  (2) Directorul universitãþii populare are urmãtoarele      de activitate ºi a prioritãþilor de finanþare, analizeazã
atribuþii principale:                        trimestrial activitatea instituþiei.
  a) asigurã conducerea curentã a instituþiei;                       CAPITOLUL V
  b) reprezintã ºi angajeazã instituþia în raporturile cu
                                          Bugetul de venituri ºi cheltuieli
persoanele fizice ºi juridice din þarã ºi din strãinãtate,
precum ºi în faþa organelor jurisdicþionale;              Art. 14. Ñ (1) Universitatea popularã, când funcþioneazã
  c) elaboreazã programele de activitate anuale ºi pe       de sine stãtãtor, este finanþatã din venituri proprii ºi din
etape;                               alocaþii de la bugetul local.
  d) este ordonator terþiar de credite;                (2) În situaþia în care universitatea popularã
  e) angajeazã personal, în conformitate cu prevederile      funcþioneazã pe lângã alte instituþii (case de culturã,
legale în vigoare;                         cãmine culturale, cluburi etc.), finanþarea se face prin
  f) hotãrãºte mãsurile disciplinare ºi de recompensare a     bugetele acestora.
personalului, potrivit legislaþiei în vigoare;             (3) Universitatea popularã are plan propiu de venituri ºi
  g) face parte din consiliul ºtiinþific al universitãþii     cheltuieli, care se elaboreazã anual ºi se aprobã de cãtre
populare;                              autoritatea tutelarã, atunci când funcþioneazã de sine
  h) informeazã trimestrial consiliul ºtiinþific asupra      stãtãtor.
realizãrii obiectivelor stabilite ºi a prestaþiei colectivului pe    (4) Cheltuielile ºi veniturile universitãþilor populare care
care îl conduce, stabilind împreunã cu acesta mãsuri        funcþioneazã pe lângã alte instituþii de culturã se regãsesc
corespunzãtoare pentru îmbunãtãþirea activitãþii.          în bugetul de venituri ºi cheltuieli al instituþiilor respective.
  Art. 12. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale directorul     Art. 15. Ñ Veniturile extrabugetare se obþin din activitãþi
universitãþii populare este ajutat de un contabil-ºef, numit    realizate direct de universitatea popularã, ºi anume din:
cu acordul autoritãþii tutelare, conform legii.             a) încasarea de taxe de înscriere ce se percep pentru
  (2) Contabilul-ºef se subordoneazã directorului ºi       frecventarea cursurilor universitãþii populare;
îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:             b) organizarea la cerere a diferite tipuri de manifestãri
  Ñ coordoneazã activitatea financiar-contabilã ºi de       cultural-ºtiinþifice ºi artistice;
salarizare;                               c) organizarea în colaborare cu direcþiile pentru dialog,
  Ñ exercitã controlul financiar propriu, prin viza de      familie ºi solidaritate socialã judeþene ºi a municipiului
control financiar preventiv propriu, în conformitate cu       Bucureºti, cu agenþi economici, cu organizaþii sindicale sau
prevederile legale în vigoare;                   profesionale, pe bazã de contract, a unor cursuri de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  22                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004

reconversie profesionalã a ºomerilor, de calificare în                    Ñ documentele financiar-contabile, planul ºi programul
domenii solicitate pe piaþa muncii, de perfecþionare                   de activitate, dãri de seamã ºi situaþii statistice;
profesionalã;
                                               Ñ corespondenþa;
  d) valorificarea unor lucrãri realizate de lectori ºi/sau
cursanþi;                                          Ñ alte documente, potrivit legii.
  e) difuzarea unor publicaþii din domeniul culturii                    Art. 17. Ñ Dacã în cadrul universitãþii populare
populare, educaþiei permanente, ºtiinþei ºi literaturii, cu                funcþioneazã centre zonale pentru educaþia adulþilor,
respectarea prevederilor legale în vigoare;                        prezentul regulament va fi completat cu dispoziþii referitoare
  f) editarea ºi comercializarea pe orice fel de suport a
                                             la modul de organizare ºi desfãºurare a activitãþii acestora.
albumelor cu lucrãrile reprezentative ºi a înregistrãrilor celor
mai talentaþi elevi ai universitãþii populare;                        Art. 18. Ñ (1) În temeiul prezentului regulament ºi cu
  g) închirierea de sãli ºi bunuri;                           respectarea dispoziþiilor legale în vigoare, directorul
  h) alte activitãþi realizate de aºezãmintele culturale, în               universitãþii populare elaboreazã Regulamentul de ordine
condiþiile legii.                                     interioarã al instituþiei.
                CAPITOLUL VI                         (2) Prezentul regulament este avizat de direcþia
                Dispoziþii finale                     judeþeanã pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
                                             naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi aprobat de
  Art. 16. Ñ (1) Universitatea popularã dispune de
                                             autoritatea tutelarã.
ºtampilã ºi sigiliu proprii.
  (2) Universitatea popularã are arhivã proprie în care se                 (3) Orice modificare ºi completare a prezentului
pãstreazã, conform prevederilor legale:                          regulament vor fi propuse de director, în vederea aprobãrii
  Ñ actul normativ de înfiinþare;                            de autoritatea tutelarã.

                                                                          ANEXA Nr. 4

                                 REGULAMENT-CADRU
                    de organizare ºi funcþionare a ºcolilor populare de arte ºi meserii
                 CAPITOLUL I                         Ñ conservarea, valorificarea ºi transmiterea valorilor
               Dispoziþii generale                     morale, artistice ºi tehnice ale comunitãþii locale, precum ºi
                                             ale patrimoniului cultural naþional ºi universal;
   Art. 1. Ñ ªcoala popularã de arte ºi meserii
                                               Ñ stimularea creativitãþii ºi talentului;
...................., denumitã în continuare ºcoala popularã, este
                                               Ñ învãþarea ºi promovarea meºteºugurilor ºi îndeletnicirilor
instituþie publicã de culturã, cu personalitate juridicã, cu
                                             tradiþionale;
profil de învãþãmânt artistic ºi de însuºire a meºteºugurilor
tradiþionale, care funcþioneazã sub autoritatea consiliului                  Ñ cultivarea valorilor ºi autenticitãþii creaþiei populare
judeþean ................/Consiliului General al Municipiului               contemporane ºi artei interpretative neprofesioniste în toate
Bucureºti.                                        genurile Ñ muzicã, coregrafie, teatru etc.;
   Art. 2. Ñ ªcoala popularã funcþioneazã, în conformitate                 Ñ dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeþean,
cu prevederile legislaþiei române în vigoare, ale Normelor                naþional ºi internaþional.
didactice elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi                  Art. 5. Ñ Pentru îndeplinirea obiectivelor sale ºcoala
Tineretului ºi de Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi cu                  popularã are urmãtoarele atribuþii principale:
prevederile propriului regulament de organizare ºi                      a) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi de învãþãmânt
funcþionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.                   artistic, în toate domeniile (muzical, artã plasticã, coregrafie
   Art. 3. Ñ ªcoala popularã are sediul în imobilul situat               etc.) ºi de însuºire a meºteºugurilor tradiþionale:
în ................, str. ................ nr. .........., municipiul ................,
                                               Ñ întocmeºte ºi asigurã îndeplinirea planurilor anuale
judeþul ............... . Toate actele, facturile, anunþurile,
                                             de ºcolarizare, în concordanþã cu programa analiticã
publicaþiile etc. vor conþine denumirea completã a instituþiei
ºi indicarea sediului.                                  elaboratã de Ministerul Culturii ºi Cultelor;
                                               Ñ planificã activitatea instructiv-educativã a ºcolii;
                 CAPITOLUL II                         b) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi cultural-artistice
          Scopul ºi obiectul de activitate                   (spectacole, expoziþii, tabere de creaþie, schimburi culturale etc.);
                                               c) promoveazã obiceiurile ºi tradiþiile populare specifice
  Art. 4. Ñ ªcoala popularã iniþiazã ºi desfãºoarã
programe de învãþãmânt în domeniul educaþiei permanente,                 zonei, precum ºi creaþia popularã contemporanã;
culturii tradiþionale ºi al creaþiei populare, urmãrind cu                  d) promoveazã tinere talente din rândul propriilor
consecvenþã:                                       cursanþi;
  Ñ pãstrarea, prin programele de ºcolarizare, a                       e) poate avea propriile formaþii artistice, iniþiazã,
specificului zonal ºi a cerinþelor populaþiei pe care o                  organizeazã, participã la concursuri ºi festivaluri judeþene,
deserveºte;                                        interjudeþene, naþionale ºi internaþionale;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                    23

  f) asigurã participarea la proiecte ºi schimburi culturale     h) prezintã anual un raport de activitate în faþa
interjudeþene, naþionale, internaþionale;             consiliului judeþean, respectiv a Consiliului General al
  g) organizeazã ºi realizeazã ºi alte activitãþi în       Municipiului Bucureºti.
conformitate cu obiectivele instituþiei ºi cu respectarea       Art. 10. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale directorul
prevederilor legale în vigoare.                  ºcolii populare este ajutat de un contabil-ºef, numit cu
  Art. 6. Ñ Pentru exercitarea atribuþiilor care îi revin ºi   acordul autoritãþii tutelare, conform legii.
realizarea activitãþilor specifice, ºcoala popularã colaboreazã    (2) Contabilul-ºef se subordoneazã directorului ºi
cu instituþii de specialitate, organizaþii neguvernamentale,    îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:
persoane juridice de drept public sau privat, precum ºi cu       Ñ coordoneazã activitatea financiar-contabilã ºi de
persoane fizice, în vederea pregãtirii, prin programul propriu   salarizare;
de ºcolarizare, a diferitelor categorii de populaþie, indiferent    Ñ exercitã controlul financiar propriu, prin viza de
de sex, vârstã, religie etc.                    control financiar preventiv propriu, în conformitate cu
                                  prevederile legale în vigoare;
            CAPITOLUL III                 Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea înregistrãrilor
             Patrimoniul                financiar-contabile;
                                    Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea inventarierilor
  Art. 7. Ñ (1) Patrimoniul ºcolii populare este alcãtuit din   periodice ale patrimoniului instituþiei;
drepturi ºi obligaþii asupra unor bunuri aflate în proprietatea    Ñ propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii
publicã sau privatã a statului ºi/sau a unitãþii administrativ-  financiar-contabile a instituþiei;
teritoriale, pe care le administreazã în condiþiile legii,       Ñ participã în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de
precum ºi în proprietatea privatã a instituþiei.          venituri ºi cheltuieli al instituþiei;
  (2) Patrimoniul ºcolii populare poate fi îmbogãþit ºi        Ñ îndeplineºte orice alte atribuþii specifice funcþiei pe
completat prin achiziþii, donaþii, precum ºi prin preluarea în   care o ocupã, potrivit legii.
regim de comodat sau prin transfer, cu acordul pãrþilor, de      (3) În absenþa contabilului-ºef, toate atribuþiile sale se
bunuri din partea unor instituþii publice ale administraþiei    exercitã de persoana desemnatã de acesta, cu avizul
publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de      directorului.
drept public ºi/sau privat, a unor persoane fizice din þarã      Art. 11. Ñ (1) Activitatea directorului ºcolii populare este
sau din strãinãtate.                        sprijinitã de consiliul de administraþie, organ colectiv de
  (3) Bunurile mobile ºi imobile aflate în administrarea     conducere cu caracter deliberativ.
ºcolii populare se gestioneazã potrivit dispoziþiilor legale în    (2) Componenþa consiliului de administraþie este
vigoare, conducerea instituþiei fiind obligatã sã aplice      urmãtoarea:
mãsurile de protecþie prevãzute de lege în vederea           Ñ preºedinte Ñ directorul ºcolii populare;
protejãrii acestora.                          Ñ membri Ñ contabilul-ºef, ºefii de compartimente;
                                    Ñ secretar Ñ prin rotaþie, unul dintre membrii consiliului
            CAPITOLUL IV                de administraþie, numit de preºedinte.
         Personalul ºi conducerea               Art. 12. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã
                                  activitatea dupã cum urmeazã:
  Art. 8. Ñ În cadrul ºcolii populare funcþioneazã personal     a) se întruneºte la sediul ºcolii populare trimestrial sau
de conducere, personal de specialitate, personal didactic     ori de câte ori este nevoie, la convocarea preºedintelui sau
din învãþãmântul preuniversitar ºi universitar, experþi din    a unei treimi din numãrul membrilor sãi;
þarã ºi din strãinãtate, dupã caz, precum ºi personal         b) este legal întrunit în prezenþa a douã treimi din
auxiliar.                             numãrul total al membrilor sãi ºi ia hotãrâri cu majoritate
  Art. 9. Ñ (1) Conducerea ºcolii populare este asiguratã    simplã din numãrul total al membrilor prezenþi;
de un director numit prin concurs.                   c) consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte;
  (2) Directorul ºcolii populare are urmãtoarele atribuþii:     d) dezbaterile consiliului de administraþie au loc potrivit
  a) asigurã conducerea activitãþii curente a instituþiei;    ordinii de zi, comunicatã membrilor sãi cu cel puþin 3 zile
  b) elaboreazã programele de activitate;            înainte, prin grija secretarului;
                                    e) dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal de
  c) desfãºoarã nemijlocit una dintre activitãþile de profil;
                                  ºedinþã, inserat în registrul de ºedinþe, semnat de toþi cei
  d) este ordonator terþiar de credite;
                                  prezenþi la ºedinþã;
  e) angajeazã personal de specialitate ºi auxiliar, în       f) procesul-verbal de ºedinþã se semneazã de toþi
conformitate cu prevederile legale în vigoare;           participanþii la lucrãrile consiliului de administraþie.
  f) stabileºte mãsurile disciplinare sau de recompensare,      Art. 13. Ñ (1) Consiliul de administraþie are urmãtoarele
în conformitate cu legislaþia în vigoare;             atribuþii principale:
  g) reprezintã instituþia în raporturile cu persoanele       Ñ analizeazã ºi aprobã programele de activitate ºi
juridice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi în    repertoriile ºcolii populare, hotãrând direcþiile de dezvoltare
faþa organelor jurisdicþionale;                  a acesteia;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004

  Ñ aprobã colaborãrile ºcolii populare cu alte instituþii                    CAPITOLUL V
din þarã ºi din strãinãtate;                             Bugetul de venituri ºi cheltuieli
  Ñ aprobã proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al
                                   Art. 15. Ñ (1) ªcoala popularã este finanþatã din
instituþiei, în vederea avizãrii acestuia de cãtre ordonatorul
                                 venituri proprii ºi din alocaþii de la bugetul local.
principal de credite, iar dupã avizarea lui, defalcarea pe      (2) ªcoala popularã are plan propriu de venituri ºi
activitãþi specifice;                       cheltuieli, care se elaboreazã anual ºi se aprobã de cãtre
  Ñ supune anual aprobãrii autoritãþii tutelare statul de    consiliul judeþean, respectiv Consiliul General al Municipiului
funcþii al instituþiei, þinând seama de scopul, obiectivele ºi  Bucureºti.
atribuþiile principale ale acesteia;                 Art. 16. Ñ Veniturile extrabugetare se obþin din activitãþi
  Ñ aprobã Regulamentul de ordine interioarã al         realizate direct de ºcoala popularã, ºi anume din:
                                   a) taxele de ºcolarizare ce se percep pentru
instituþiei;
                                 frecventarea cursurilor ºcolii populare de arte ºi meserii;
  Ñ analizeazã ºi propune modificãri ale regulamentului       b) spectacole prezentate de formaþiile proprii;
de organizare ºi funcþionare ºi ale structurii organizatorice    c) valorificarea unor lucrãri realizate de elevii ºcolii;
ale instituþiei;                           d) difuzarea unor publicaþii, din domeniul culturii
  Ñ analizeazã ºi aprobã mãsuri pentru perfecþionarea,      populare, educaþiei permanente, ºtiinþei ºi literaturii, cu
încadrarea ºi promovarea salariaþilor, potrivit legii;      respectarea prevederilor legale în vigoare;
  Ñ hotãrãºte organizarea concursurilor pentru ocuparea       e) editarea ºi comercializarea pe orice fel de suport a
                                 albumelor cu lucrãrile reprezentative ºi a înregistrãrilor celor
posturilor vacante ºi aprobã tematica de concurs;
                                 mai talentaþi elevi ai ºcolii populare;
  Ñ urmãreºte buna gospodãrire ºi folosire a mijloacelor      f) închirierea de sãli ºi bunuri;
materiale ºi financiare ale instituþiei, luând mãsurile       g) prestarea altor servicii ori activitãþi, în conformitate cu
necesare pentru asigurarea integritãþii patrimoniului din     obiectivele ºi atribuþiile instituþiei ºi cu respectarea
administrare ºi, dupã caz, pentru recuperarea pagubelor      dispoziþiilor legale în vigoare.
pricinuite;
                                                 CAPITOLUL VI
  Ñ stabileºte modul în care se utilizeazã bugetul ºi sunt
                                                 Dispoziþii finale
orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;            Art. 17. Ñ (1) ªcoala popularã dispune de ºtampilã ºi
  Ñ alte atribuþii, în conformitate cu prevederile legale în   sigiliu proprii.
vigoare.                               (2) ªcoala popularã are arhivã proprie în care se
                                 pãstreazã, conform prevederilor legale:
 (2) În exercitarea atribuþiilor    sale,  consiliul  de
                                   Ñ actul normativ de înfiinþare;
administraþie adoptã hotãrâri.
                                   Ñ documentele financiar-contabile, planul ºi programul
  Art. 14. Ñ (1) ªcoala popularã are un consiliu         de activitate, dãri de seamã ºi situaþii statistice;
profesoral format din 5Ñ11 membri.                  Ñ corespondenþa;
  (2) Componenþa consiliului profesoral este format, de       Ñ alte documente, potrivit legii.
regulã, din ºefii de catedre, precum ºi din alte persoane       Art. 18. Ñ (1) Prezentul regulament se completeazã de
propuse de directorul instituþiei.                drept cu actele normative în vigoare.
                                   (2) Directorul ºcolii populare, în baza prezentului
  (3) Componenþa consiliului profesoral se stabileºte la
                                 regulament ºi cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare,
începutul fiecãrui an ºcolar.                   elaboreazã Regulamentul de ordine interioarã al instituþiei.
  (4) Consiliul profesoral se întruneºte trimestrial sau ori     (3) Orice modificare ºi completare a prezentului
de câte ori este nevoie; se pronunþã asupra programei       regulament va fi propusã de director, în vederea aprobãrii
ºcolare anuale, a cuantumului ºi modalitãþilor de finanþare.   de cãtre autoritatea tutelarã.


                                                                ANEXA Nr. 5


                         REGULAMENT-CADRU
                   de organizare ºi funcþionare a centrului cultural
            CAPITOLUL I                care    funcþioneazã       sub    autoritatea  consiliului
           Dispoziþii generale             judeþean....................../local............... .
                                   Art. 2. Ñ Centrul îºi desfãºoarã activitatea în
  Art. 1. Ñ Centrul cultural, denumit în continuare Centrul,
este instituþie publicã de culturã, cu personalitate juridicã,  conformitate cu prevederile legislaþiei române în vigoare ºi
finanþatã din venituri proprii ºi din alocaþii de la bugetul de  cu cele ale propriului regulament de organizare ºi
stat/judeþean/local, de interes naþional/judeþean/local,     funcþionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                          25

  Art. 3. Ñ Centrul are sediul în imobilul situat                      (2) Patrimoniul Centrului poate fi îmbogãþit ºi completat
în ................................, str. ....................... nr. ..........., jude-  prin achiziþii, donaþii, precum ºi prin preluarea în regim de
þul ................ . Toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile          comodat sau prin transfer, cu acordul pãrþilor, de bunuri,
etc. vor conþine denumirea completã a instituþiei ºi                    din partea unor instituþii publice ale administraþiei publice
indicarea sediului.                                    centrale ºi locale, a unor persoane juridice de drept public
                                              ºi/sau privat, a unor persoane fizice din þarã sau din
                 CAPITOLUL II
                                              strãinãtate.
          Scopul ºi obiectul de activitate                      (3) Bunurile mobile ºi imobile aflate în administrarea
  Art. 4. Ñ Centrul iniþiazã ºi desfãºoarã proiecte ºi                  Centrului se gestioneazã potrivit dispoziþiilor legale în
programe culturale în domeniul educaþiei permanente ºi a                  vigoare, conducerea instituþiei fiind obligatã sã aplice
culturii tradiþionale, urmãrind cu consecvenþã:                      mãsurile de protecþie prevãzute de lege în vederea
                                              protejãrii acestora.
  Ñ elaborarea unor proiecte atractive ºi utile de educaþie
permanentã;                                                    CAPITOLUL IV
  Ñ conservarea ºi transmiterea valorilor morale, artistice
                                                       Personalul ºi conducerea
ºi tehnice ale comunitãþii pe raza cãreia funcþioneazã,
precum ºi ale patrimoniului cultural naþional ºi universal;                  Art. 8. Ñ (1) Personalul Centrului se structureazã în
  Ñ pãstrarea ºi cultivarea specificului zonal sau local;                personal de conducere, personal de specialitate ºi personal
  Ñ stimularea creativitãþii ºi talentului;                       auxiliar.
  Ñ revitalizarea ºi promovarea meseriilor ºi                        (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcþie, precum ºi
îndeletnicirilor specifice zonei în raza cãreia funcþioneazã ºi              încetarea raporturilor de muncã ale personalului Centrului
susþinerea celor care le practicã;                             se realizeazã în condiþiile legii.
  Ñ cultivarea valorilor ºi autenticitãþii creaþiei populare                 Art. 9. Ñ (1) Structura organizatoricã ºi numãrul de
contemporane ºi artei interpretative neprofesioniste, în toate               posturi, aprobate de autoritatea tutelarã, dupã caz, sunt
genurile Ñ muzicã, coregrafie, teatru etc.;                        cele prevãzute în anexa la Regulamentul de organizare ºi
  Ñ dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeþean,                 funcþionare a Centrului.
naþional ºi internaþional.                                   (2) Atribuþiile personalului încadrat în cadrul Centrului
  Art. 5. Ñ Centrul are urmãtoarele atribuþii principale:                sunt cele prevãzute în fiºele de post.
  a) educarea ºtiinþificã ºi artisticã a publicului prin                   Art. 10. Ñ (1) Centrul este condus de un director,
programe specifice;                                    numit prin concurs, conform legii.
  b) sprijinirea tinerilor cercetãtori ºi artiºti valoroºi în                (2) Directorul are urmãtoarele atribuþii principale:
afirmarea lor;                                         a) asigurã conducerea activitãþii curente a instituþiei;
  c) elaborarea ºi editarea de studii, publicaþii ºi materiale                b) asigurã condiþiile de îndeplinire ºi respectare a
documentare;                                        criteriilor de autorizare a instituþiei;
  d) colaborarea cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi                   c) elaboreazã programele de activitate;
Tineretului, cu fundaþii, universitãþi române ºi strãine, în                  d) conduce nemijlocit ºi concret un domeniu distinct din
vederea cunoaºterii ºi afirmãrii valorilor culturii ºi civilizaþiei            activitãþile specifice instituþiei;
româneºti;                                           e) este ordonator de credite;
  e) îmbogãþirea patrimoniului instituþiei prin donaþii,                   f) hotãrãºte mãsurile disciplinare sau de recompensare
achiziþii, organizarea de tabere ºi expoziþii de artã ºi alte               a personalului din subordine, în concordanþã cu legislaþia
forme;                                           în vigoare;
  f) acreditarea formaþiilor ºi ansamblurilor artistice                   g) reprezintã ºi angajeazã instituþia în raporturile cu
profesioniste.                                       persoanele juridice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate,
  Art. 6. Ñ Pentru exercitarea atribuþiilor care îi revin ºi               precum ºi în faþa organelor jurisdicþionale;
realizarea activitãþilor specifice, Centrul colaboreazã cu                   h) informeazã trimestrial consiliul de administraþie asupra
instituþii de specialitate, organizaþii neguvernamentale,                 realizãrii obiectivelor stabilite ºi a prestaþiei colectivului pe
persoane juridice de drept public ºi/sau privat, precum ºi                 care îl conduce, stabilind împreunã cu acesta mãsuri
cu persoane fizice, fãrã a exprima nici un fel de interese                 corespunzãtoare pentru îmbunãtãþirea activitãþii;
de grup (etnice, politice, religioase etc.).                          i) angajeazã personal de specialitate ºi administrativ în
                 CAPITOLUL III                       concordanþã cu reglementãrile în vigoare;
                                                j) întocmeºte fiºele posturilor prevãzute în structura
                  Patrimoniul
                                              organizatoricã ºi urmãreºte îndeplinirea sarcinilor ºi
  Art. 7. Ñ (1) Patrimoniului Centrului este format din                 respectarea atribuþiilor concrete ale personalului din
drepturi ºi obligaþii asupra unor bunuri aflate în proprietatea              subordine;
publicã sau privatã a statului ºi/sau a unitãþii administrativ-                k) rãspunde de înregistrarea proiectelor ºi activitãþilor în
teritoriale, dupã caz, pe care le administreazã în condiþiile               jurnalul anual al Centrului;
legii, precum ºi asupra unor bunuri aflate în proprietatea                   l) informeazã semestrial consiliul judeþean asupra
privatã a instituþiei.                                   realizãrii obiectivelor stabilite ºi propune mãsurile necesare

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  26            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004

pentru desfãºurarea activitãþii în condiþii optime ºi          Ñ aprobã colaborãrile Centrului cu alte instituþii din þarã
asigurarea calitãþii proiectelor.                  ºi din strãinãtate;
  (3) În exercitarea atribuþiilor sale directorul emite decizii.    Ñ aprobã proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al
  (4) În absenþa directorului Centrul este condus de o       instituþiei, în vederea avizãrii acestuia de cãtre ordonatorul
persoanã din cadrul instituþiei, desemnatã de director prin     principal de credite, iar dupã avizarea lui, defalcarea pe
decizie scrisã.                           activitãþi specifice;
  Art. 11. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale directorul      Ñ supune, anual, aprobãrii autoritãþii tutelare, statul de
este ajutat de un contabil-ºef, numit cu acordul autoritãþii     funcþii al instituþiei, þinând seama de scopul, obiectivele ºi
tutelare, potrivit legii.
                                   atribuþiile principale ale acesteia;
  (2) Contabilul-ºef se subordoneazã directorului ºi
                                     Ñ aprobã Regulamentul de ordine interioarã al
îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:
                                   instituþiei;
  Ñ coordoneazã activitatea financiar-contabilã ºi de
salarizare;                               Ñ analizeazã ºi propune modificãri ale Regulamentului
  Ñ exercitã controlul financiar propriu, prin viza de       de organizare ºi funcþionare ºi ale structurii organizatorice
control financiar preventiv propriu, în conformitate cu       a instituþiei;
prevederile legale în vigoare;                      Ñ analizeazã ºi aprobã mãsuri pentru perfecþionarea,
  Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea înregistrãrilor     încadrarea ºi promovarea salariaþilor, potrivit legii;
financiar-contabile;                           Ñ hotãrãºte organizarea concursurilor pentru ocuparea
  Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea inventarierilor     posturilor vacante ºi aprobã tematica de concurs;
periodice ale patrimoniului instituþiei;                 Ñ urmãreºte buna gospodãrire ºi folosire a mijloacelor
  Ñ propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii        materiale ºi financiare ale instituþiei, luând mãsurile
financiar-contabile a instituþiei;                  necesare pentru asigurarea integritãþii patrimoniului din
  Ñ participã în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de     administrare ºi, dupã caz, pentru recuperarea pagubelor
venituri ºi cheltuieli al instituþiei;                pricinuite;
  Ñ îndeplineºte orice alte atribuþii specifice funcþiei pe
                                     Ñ stabileºte modul în care se utilizeazã bugetul ºi sunt
care o ocupã, potrivit legii.
                                   orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în
  (3) În absenþa contabilului-ºef toate atribuþiile sale se
                                   conformitate cu prevederile legale în vigoare.
exercitã de persoana desemnatã de acesta, cu avizul
directorului general.                          (2) În exercitarea atribuþiilor sale consiliul de
  Art. 12. Ñ (1) Activitatea directorului este sprijinitã de    administraþie adoptã hotãrâri.
consiliul de administraþie, organ colectiv de conducere cu
                                               CAPITOLUL V
caracter deliberativ.
  (2) Componenþa consiliului de administraþie este                Bugetul de venituri ºi cheltuieli
urmãtoarea:
                                     Art. 15. Ñ Cheltuielile curente ºi de capital ale
  Ñ preºedinte Ñ directorul Centrului;
                                   Centrului se finanþeazã din venituri proprii ºi din subvenþii
  Ñ membri Ñ contabilul-ºef, ºefii de compartimente;
                                   acordate de la bugetul de stat/judeþean/local, prin
  Ñ secretar Ñ prin rotaþie, unul dintre membrii consiliului
                                   autoritatea tutelarã.
de administraþie, numit de preºedinte.
  Art. 13. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã         Art. 16. Ñ Veniturile extrabugetare se realizeazã din
activitatea dupã cum urmeazã:                    activitãþi realizate direct de Centru, ºi anume, din:
  a) se întruneºte la sediul Centrului, trimestrial sau de       a) încasãri din spectacole, proiecþii filme, expoziþii, alte
câte ori este nevoie, la convocarea preºedintelui sau a       manifestãri culturale;
unei treimi din numãrul membrilor sãi;                  b) închirieri de spaþii ºi bunuri mobile;
  b) este legal întrunit în prezenþa a douã treimi din         c) valorificarea unor lucrãri realizate în cadrul taberelor
numãrul total al membrilor sãi ºi ia hotãrâri cu majoritatea     de creaþie, cercurilor aplicative, altor activitãþi culturale ºi de
simplã din numãrul total al membrilor prezenþi;           educaþie permanentã;
  c) consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte;      d) editarea ºi difuzarea unor publicaþii proprii sau de
  d) dezbaterile consiliului de administraþie au loc potrivit   altã producþie, pe orice fel de suport, din domeniul culturii
ordinii de zi, comunicatã membrilor sãi cu cel puþin 3 zile     populare, educaþiei permanente, ºtiinþei ºi literaturii, cu
înainte, prin grija secretarului;
                                   respectarea prevederilor legale în vigoare;
  e) dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal de
                                     e) prestarea unor servicii ºi/sau activitãþi culturale sau
ºedinþã, inserat în registrul de ºedinþe, semnat de cãtre toþi
                                   de educaþie permanentã, în conformitate cu obiectivele ºi
cei prezenþi la ºedinþã;
  f) procesul-verbal de ºedinþã se semneazã de cãtre toþi     atribuþiile instituþiei, potrivit legii;
participanþii la lucrãrile consiliului.                 f) derularea unor proiecte ºi programe culturale în
  Art. 14. Ñ (1) Consiliul de administraþie are urmãtoarele    parteneriat sau în colaborare cu alte instituþii din þarã ºi din
atribuþii principale:                        strãinãtate;
  Ñ analizeazã ºi aprobã programele de activitate ºi          g) prestarea altor servicii ori activitãþi, în conformitate cu
repertoriile instituþiei, hotãrând direcþiile de dezvoltare ale   obiectivele ºi atribuþiile instituþiei ºi cu respectarea
Centrului;                              dispoziþiilor legale în vigoare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                          27

                 CAPITOLUL VI                         Art. 18. Ñ (1) Prezentul regulament se completeazã, de
                Dispoziþii finale                      drept, cu actele normative în vigoare.
  Art. 17. Ñ (1) Centrul dispune de ºtampilã ºi sigiliu                    (2) În temeiul prezentului regulament ºi cu respectarea
proprii.
  (2) Centrul are arhivã proprie în care se pãstreazã,                   dispoziþiilor legale în vigoare, directorul elaboreazã
conform prevederilor legale:                                Regulamentul de ordine interioarã al instituþiei.
  Ñ actul normativ de înfiinþare;
  Ñ documentele financiar-contabile, planul ºi programul                   (3) Orice modificare ºi completare a prezentului
de activitate, dãri de seamã ºi situaþii statistice;
                                              regulament vor fi propuse de cãtre director, în vederea
  Ñ corespondenþa;
  Ñ alte documente, potrivit legii.                            aprobãrii de cãtre autoritatea tutelarã.                                                                         ANEXA Nr. 6

                        REGULAMENT-CADRU
      de organizare ºi funcþionare a centrului judeþean pentru conservarea ºi promovarea culturii tradiþionale
                 CAPITOLUL I                        autentice, pentru protecþia acestora împotriva denaturãrilor
               Dispoziþii generale                      ºi falsificãrilor;
                                                Ñ elaborarea unor proiecte atractive ºi utile de educaþie
  Art. 1. Ñ Centrul judeþean pentru conservarea ºi                    permanentã;
promovarea culturii tradiþionale................................, denumit            Ñ conservarea ºi transmiterea valorilor morale, artistice
în continuare Centrul, este instituþie publicã de culturã, cu                ºi tehnice ale comunitãþii locale, precum ºi ale patrimoniului
personalitate juridicã, finanþatã din venituri proprii ºi din                cultural naþional ºi universal;
alocaþii de la bugetul local, care funcþioneazã sub                       Ñ pãstrarea ºi cultivarea specificului zonal;
autoritatea consiliului judeþean............................ .                 Ñ stimularea creativitãþii ºi talentului;
  Art. 2. Ñ Centrul îºi desfãºoarã activitatea în                       Ñ revitalizarea ºi promovarea meseriilor ºi îndeletnicirilor
conformitate cu prevederile legislaþiei române în vigoare ºi                tradiþionale ºi susþinerea celor care le practicã (meºteri
cu cele ale propriului regulament de organizare ºi                     populari ºi mici meseriaºi etc.);
funcþionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.                      Ñ cultivarea valorilor ºi autenticitãþii creaþiei populare
  Art. 3. Ñ Centrul are sediul în imobilul situat                     contemporane ºi artei interpretative neprofesioniste în toate
în ..............................., str. ....................... nr. ............., jude-  genurile Ñ muzicã, coregrafie, teatru etc.;
þul ........................ . Toate actele, facturile, anunþurile,               Ñ desfãºurarea unor programe adecvate intereselor ºi
publicaþiile etc. vor conþine denumirea completã a instituþiei               preocupãrilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber,
ºi indicarea sediului.                                   valorificând ºi obiceiurile tradiþionale din comunitatea
                 CAPITOLUL II                        respectivã;
                                                Ñ antrenarea cetãþenilor în activitatea de cunoaºtere,
           Scopul ºi obiectul de activitate
                                              ocrotire ºi întreþinere atât a mediului natural, cât ºi a
  Art. 4. Ñ Centrul iniþiazã ºi desfãºoarã proiecte ºi                  mediului cultural tradiþional;
programe culturale în domeniul educaþiei permanente ºi al                    Ñ dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeþean,
culturii tradiþionale, urmãrind cu consecvenþã:                       naþional ºi internaþional.
  Ñ cercetarea stadiului actual al tradiþiilor ºi al creaþiei                 Art. 5. Ñ Centrul are urmãtoarele atribuþii principale:
populare specifice fiecãrei zone etnofolclorice a judeþului;                  a) coordoneazã ºi îndrumã din punct de vedere
  Ñ protejarea ºi tezaurizarea valorilor reprezentative ale                metodologic, în plan judeþean, activitatea aºezãmintelor
creaþiei populare contemporane, constituind banca de date                  culturale;
ºi valori;                                           b) sprijinã activitatea aºezãmintelor culturale în domeniul
  Ñ coordonarea metodologicã a activitãþii aºezãmintelor                 formãrii formatorilor ºi al perfecþionãrii personalului de
culturale de nivel judeþean, respectiv cãmine culturale, case                specialitate;
de culturã, universitãþi populare;                               c) editeazã ºi difuzeazã publicaþii în domeniul educaþiei
  Ñ elaborarea unor programe de valorificare a tradiþiilor                permanente pentru reþeaua judeþeanã a aºezãmintelor
locale ºi stimularea creativitãþii în toate genurile artei                 culturale;
interpretative neprofesioniste;                                 d) realizeazã programe de educaþie permanentã în
  Ñ iniþierea unor proiecte de sprijinire ºi afirmare a                  parteneriat cu instituþiile de specialitate din þarã ºi din
creatorilor ºi performerilor tradiþiei ºi creaþiei populare                 strãinãtate;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004

  e) iniþiazã ºi sprijinã proiecte ºi programe de promovare     Art. 10. Ñ Personalul de specialitate ºi, dupã caz, cel
a obiceiurilor ºi tradiþiilor populare;              auxiliar, încadrat în Centru, are obligaþia absolvirii unui curs
  f) propune zone de obiceiuri ºi tradiþii populare protejate  de perfecþionare, o datã la 3 ani.
din cadrul judeþului;                         Art. 11. Ñ (1) Centrul este condus de un director,
  g) efectueazã studii ºi cercetãri privind obiceiurile,    numit prin concurs, conform legii.
tradiþiile populare ºi meºteºugãreºti tradiþionale;          (2) Directorul are urmãtoarele atribuþii principale:
  h) iniþiazã ºi aplicã programe pentru conservarea ºi       a) asigurã conducerea activitãþii curente a instituþiei;
protejarea obiceiurilor, tradiþiilor populare ºi meºteºugãreºti    b) asigurã condiþiile de îndeplinire ºi respectare a
tradiþionale;                           criteriilor de autorizare a instituþiei;
  i) asigurã asistenþã de specialitate ºi organizeazã cursuri    c) elaboreazã programele de activitate;
de perfecþionare pentru personalul încadrat în aºezãmintele      d) conduce nemijlocit ºi concret un domeniu distinct din
culturale care funcþioneazã la nivel local, cu avizul direcþiei  activitãþile specifice instituþiei;
judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural        e) este ordonator terþiar de credite;
naþional.                               f) hotãrãºte mãsurile disciplinare sau de recompensare
  Art. 6. Ñ Pentru exercitarea atribuþiilor care îi revin ºi  a personalului din subordine, în concordanþã cu legislaþia
pentru realizarea activitãþilor specifice, Centrul colaboreazã  în vigoare;
cu instituþii de specialitate, organizaþii neguvernamentale,     g) reprezintã ºi angajeazã instituþia în raporturile cu
persoane juridice de drept public sau privat ºi cu persoane    persoanele juridice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate,
fizice, fãrã a exprima nici un fel de interese de grup      precum ºi în faþa organelor jurisdicþionale;
(etnice, politice, religioase º.a.).                 h) informeazã trimestrial consiliul de conducere asupra
            CAPITOLUL III               realizãrii obiectivelor stabilite ºi a prestaþiei colectivului pe
                                 care îl conduce, stabilind împreunã cu acesta mãsuri
             Patrimoniul
                                 corespunzãtoare pentru îmbunãtãþirea activitãþii;
  Art. 7. Ñ (1) Patrimoniul Centrului este format din        i) angajeazã personal de specialitate ºi administrativ în
drepturi ºi obligaþii asupra unor bunuri aflate în proprietatea  concordanþã cu reglementãrile în vigoare;
publicã sau privatã a statului ºi/sau a unitãþii administrativ-    j) întocmeºte fiºele posturilor prevãzute în structura
teritoriale, dupã caz, pe care le administreazã în condiþiile   organizatoricã ºi urmãreºte îndeplinirea sarcinilor ºi
legii, precum ºi asupra unor bunuri aflate în proprietatea    respectarea atribuþiilor concrete ale personalului din
privatã a instituþiei.                      subordine;
  (2) Patrimoniul Centrului poate fi îmbogãþit ºi completat     k) rãspunde de înregistrarea proiectelor ºi activitãþilor în
prin achiziþii, donaþii, precum ºi prin preluarea în regim de   jurnalul anual al Centrului;
comodat sau prin transfer, cu acordul pãrþilor, de bunuri,      l) informeazã semestrial consiliul judeþean asupra
din partea unor instituþii publice ale administraþiei publice   realizãrii obiectivelor stabilite ºi propune mãsurile necesare
centrale ºi locale, a unor persoane juridice de drept public   pentru desfãºurarea activitãþii în condiþii optime ºi
ºi/sau privat, a unor persoane fizice din þarã sau din      asigurarea calitãþii proiectelor.
strãinãtate.                             (2) În exercitarea atribuþiilor sale directorul emite decizii.
  (3) Bunurile mobile ºi imobile aflate în administrarea      (3) În absenþa directorului Centrul este condus de o
Centrului se gestioneazã potrivit dispoziþiilor legale în     persoanã din cadrul instituþiei, desemnatã de director prin
vigoare, conducerea instituþiei fiind obligatã sã aplice     decizie scrisã.
mãsurile de protecþie prevãzute de lege în vederea          Art. 12. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale directorul
protejãrii acestora.                       este ajutat de un contabil-ºef, numit cu acordul autoritãþii
            CAPITOLUL IV                tutelare, potrivit legii.
                                   (2) Contabilul-ºef se subordoneazã directorului ºi
         Personalul ºi conducerea
                                 îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:
  Art. 8. Ñ (1) Personalul Centrului se structureazã în       Ñ coordoneazã activitatea financiar-contabilã ºi de
personal de conducere, de specialitate ºi personal auxiliar.   salarizare;
  (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcþie, precum ºi     Ñ exercitã controlul financiar propriu, prin viza de
încetarea raporturilor de muncã ale personalului Centrului    control financiar preventiv propriu, în conformitate cu
se realizeazã în condiþiile legii.                prevederile legale în vigoare;
  Art. 9. Ñ (1) Structura organizatoricã ºi numãrul de        Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea înregistrãrilor
posturi, aprobate de consiliul judeþean, sunt cele prevãzute   financiar-contabile;
în anexa la Regulamentul de organizare ºi funcþionare a        Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea inventarierilor
Centrului.                            periodice ale patrimoniului instituþiei;
  (2) Atribuþiile personalului încadrat la Centru sunt cele     Ñ propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii
prevãzute în fiºele postului.                   financiar-contabile a instituþiei;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                   29

  Ñ participã în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de   administrare ºi, dupã caz, pentru recuperarea pagubelor
venituri ºi cheltuieli al instituþiei;              pricinuite;
  Ñ îndeplineºte orice alte atribuþii specifice funcþiei pe     Ñ stabileºte modul în care se utilizeazã bugetul ºi sunt
care o ocupã, potrivit legii.                   orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în
  (3) În absenþa contabilului-ºef toate atribuþiile sale se   conformitate cu prevederile legale în vigoare.
exercitã de persoana desemnatã de acesta cu avizul          (2) În exercitarea atribuþiilor sale, consiliul de
directorului.                           administraþie adoptã hotãrâri.
  Art. 13. Ñ (1) Activitatea directorului este sprijinitã de
consiliul de administraþie, organ colectiv de conducere cu                CAPITOLUL V
caracter deliberativ.                              Bugetul de venituri ºi cheltuieli
  (2) Componenþa consiliului de administraþie este
                                   Art. 16. Ñ Cheltuielile curente ºi de capital ale
urmãtoarea:
                                 Centrului se finanþeazã din venituri proprii ºi din subvenþii
  Ñ preºedinte Ñ directorul Centrului;
                                 acordate de la bugetul local, prin autoritatea tutelarã.
  Ñ membri Ñ contabilul-ºef, ºefii de compartimente;
                                   Art. 17. Ñ Veniturile extrabugetare se realizeazã din
  Ñ secretar Ñ prin rotaþie, unul dintre membrii consiliului
                                 activitãþi realizate direct de Centru, ºi anume, din:
de administraþie, numit de preºedinte.
                                   a) taxele pentru cursuri, inclusiv cele de perfecþionare;
  Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã
activitatea dupã cum urmeazã:                     b) închirieri de spaþii ºi bunuri mobile;
  a) se întruneºte la sediul Centrului lunar sau de câte      c) spectacole organizate de instituþie;
ori este nevoie, la convocarea preºedintelui sau a unei        d) organizarea unor manifestãri culturale;
treimi din numãrul membrilor sãi;                   e) valorificarea unor lucrãri realizate prin activitãþi
  b) este legal întrunit în prezenþa a douã treimi din     specifice;
numãrul total al membrilor sãi ºi ia hotãrâri cu majoritatea     f) editarea ºi difuzarea unor publicaþii proprii sau de altã
simplã din numãrul total al membrilor prezenþi;          producþie, pe orice fel de suport, din domeniul culturii
  c) Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte;  populare, educaþiei permanente, ºtiinþei ºi culturii, cu
  d) dezbaterile consiliului de administraþie au loc potrivit  respectarea prevederilor legale în vigoare;
ordinii de zi, comunicatã membrilor sãi cu cel puþin 3 zile      g) derularea unor proiecte ºi programe culturale în
înainte, prin grija secretarului;                 parteneriat sau în colaborare cu alte instituþii din þarã ºi din
  e) dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal de      strãinãtate;
ºedinþã, inserat în registrul de ºedinþe, semnat de cãtre toþi    h) prestarea altor servicii ºi/sau activitãþi culturale sau
cei prezenþi la ºedinþã;                     de educaþie permanentã în conformitate cu obiectivele ºi
  f) procesul-verbal de ºedinþã se semneazã de cãtre toþi    atribuþiile instituþiei, potrivit legii.
participanþii la lucrãrile consiliului.
                                             CAPITOLUL VI
  Art. 15. Ñ (1) Consiliul de administraþie are urmãtoarele
atribuþii principale:                                  Dispoziþii finale
  Ñ analizeazã ºi aprobã programele de activitate ale
                                   Art. 18. Ñ (1) Centrul dispune de ºtampilã ºi sigiliu
instituþiei, hotãrând direcþiile de dezvoltare ale Centrului;
                                 proprii.
  Ñ aprobã colaborãrile Centrului cu alte instituþii din þarã
                                   (2) Centrul are arhivã proprie în care se pãstreazã,
ºi din strãinãtate;
                                 conform prevederilor legale:
  Ñ aprobã proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al
instituþiei, în vederea avizãrii acestuia de cãtre ordonatorul    Ñ actul normativ de înfiinþare;
principal de credite, iar dupã avizarea lui, defalcarea pe      Ñ documentele financiar-contabile, planul ºi programul
activitãþi specifice;                       de activitate, dãri de seamã ºi situaþii statistice;
  Ñ supune, anual, aprobãrii autoritãþii tutelare, statul de    Ñ corespondenþa;
funcþii al instituþiei, þinând seama de scopul, obiectivele ºi    Ñ alte documente, potrivit legii.
atribuþiile principale ale acesteia;                 Art. 19. Ñ (1) Prezentul regulament se completeazã, de
  Ñ aprobã Regulamentul de ordine interioarã al         drept, cu actele normative în vigoare ºi se aprobã prin
instituþiei;                           ordin al ministrului culturii ºi cultelor în termen de 30 de
  Ñ analizeazã ºi aprobã mãsuri pentru perfecþionarea,     zile de la data elaborãrii.
încadrarea ºi promovarea salariaþilor potrivit legii;         (2) În temeiul prezentului regulament ºi cu respectarea
  Ñ hotãrãºte organizarea concursurilor pentru ocuparea     dispoziþiilor legale în vigoare, directorul elaboreazã
posturilor vacante ºi aprobã tematica de concurs;         Regulamentul de ordine interioarã al instituþiei.
  Ñ urmãreºte buna gospodãrire ºi folosire a mijloacelor      (3) Orice modificare ºi completare a prezentului
materiale ºi financiare ale instituþiei, luând mãsurile      regulament vor fi propuse de consiliul de administraþie, în
necesare pentru asigurarea integritãþii patrimoniului din     vederea aprobãrii de cãtre autoritatea tutelarã.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  30             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004
                                                             ANEXA Nr. 7

                        REGULAMENT-CADRU
    de organizare ºi funcþionare a formaþiei ºi a ansamblului profesionist pentru promovarea culturii tradiþionale

             CAPITOLUL I                   c) efectueazã culegeri de folclor în vederea îmbogãþirii
           Dispoziþii generale              repertoriului;
                                     d) promoveazã obiceiurile ºi tradiþiile populare autentice,
  Art. 1. Ñ Formaþia/ansamblul profesionist pentru         precum ºi valorile creaþiei populare contemporane;
promovarea culturii tradiþionale ÉÉ, denumitã/denumit în         e) iniþiazã ºi desfãºoarã proiecte ºi programe de
continuare formaþie/ansamblu, este instituþie publicã sau      conservare ºi transmitere a valorilor morale ºi artistice ale
privatã de spectacol, cu personalitate juridicã.           spaþiului cultural în care îºi desfãºoarã activitatea, precum
  Art. 2. Ñ Formaþia/ansamblul, ca instituþie publicã de      ºi ale patrimoniului naþional ºi universal;
spectacol, funcþioneazã sub autoritatea consiliului judeþean       f) sprijinã formaþiile artistice de amatori prin organizarea
ÉÉ / sindicatului ...É / organizaþiei neguvernamentale ÉÉ .     ºi/sau susþinerea concursurilor ºi festivalurilor folclorice;
  Art. 3. Ñ Formaþia/ansamblul îºi desfãºoarã activitatea       g) participã la proiecte ºi schimburi culturale
în conformitate cu prevederile legislaþiei române în vigoare,    interjudeþene, naþionale, internaþionale;
cu cele ale propriului regulament de organizare ºi            h) organizeazã ºi realizeazã ºi alte activitãþi în
funcþionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.        conformitate cu obiectivele instituþiei.
                                     Art. 7. Ñ În vederea exercitãrii în condiþii optime a
  Art. 4. Ñ Formaþia/ansamblul are sediul în imobilul
                                   atribuþiilor ce-i revin, formaþia/ansamblul îºi desfãºoarã
situat în ............ÉÉ, str. É.........É nr. É, judeþul É....É .
                                   activitatea pe baza unor programe aprobate pe stagiuni ºi
Toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile etc. vor
                                   pe luni calendaristice care includ: numãrul de premiere,
conþine denumirea completã a instituþiei ºi indicarea
                                   numãrul de spectacole ºi numãrul de repetiþii, precum ºi
sediului.                              obligaþiile membrilor formaþiei/ansamblului.
             CAPITOLUL II                  Art. 8. Ñ Pentru exercitarea atribuþiilor care îi revin ºi
                                   pentru realizarea activitãþilor specifice, formaþia/ansamblul
        Scopul ºi obiectul de activitate
                                   colaboreazã cu instituþii de specialitate, organizaþii
  Art. 5. Ñ (1) Formaþia/ansamblul este o instituþie care     neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau/ºi
îndeplineºte rolul de promovare ºi valorificare a culturii      privat ºi cu persoane fizice, fãrã a exprima nici un fel de
tradiþionale ºi a creaþiei populare contemporane, printr-o      interese de grup (politice, religioase ºi altele).
riguroasã activitate artisticã, realizatã prin spectacole, pe                CAPITOLUL III
stagiuni.
                                               Patrimoniul
  (2) Formaþia/ansamblul iniþiazã ºi desfãºoarã proiecte în
domeniul educaþiei permanente, al culturii tradiþionale ºi al      Art. 9. Ñ (1) Patrimoniul formaþiei/ansamblului cu statut
creaþiei populare contemporane, urmãrind cu consecvenþã:       de instituþie publicã este format din drepturi ºi obligaþii
  Ñ elaborarea unor proiecte atractive ºi utile de educaþie    asupra unor bunuri aflate în proprietatea publicã sau
permanentã;                             privatã a statului ºi/sau a unitãþii administrativ-teritoriale,
  Ñ conservarea ºi transmiterea valorilor morale, artistice    dupã caz, pe care le administreazã în condiþiile legii,
                                   precum ºi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privatã
ºi tehnice ale comunitãþii locale, precum ºi ale patrimoniului
                                   a instituþiei.
cultural naþional ºi universal;
                                     (2) Patrimoniul formaþiei/ansamblului poate fi îmbogãþit ºi
  Ñ pãstrarea ºi cultivarea specificului spaþiului cultural în
                                   completat prin achiziþii, donaþii, precum ºi prin preluarea în
care îºi desfãºoarã activitatea;
                                   regim de comodat sau prin transfer, cu acordul pãrþilor, de
  Ñ stimularea creativitãþii ºi talentului;            bunuri, din partea unor instituþii publice ale administraþiei
  Ñ cultivarea valorilor ºi autenticitãþii creaþiei populare    publice centrale ºi locale, a unor persoane juridice de drept
contemporane ºi artei interpretative profesioniste (muzicã,     privat sau persoane fizice din þarã sau din strãinãtate.
coregrafie);                               (3) Bunurile mobile ºi imobile aflate în administrarea
  Ñ desfãºurarea unor programe adecvate intereselor ºi       formaþiei/ansamblului se gestioneazã potrivit dispoziþiilor
preocupãrilor, de petrecere a timpului liber al populaþiei,     legale în vigoare, conducerea instituþiei fiind obligatã sã
valorificând ºi obiceiurile tradiþionale;              aplice mãsurile de protecþie prevãzute de lege în vederea
  Ñ dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeþean,      protejãrii acestora.
naþional ºi internaþional.
                                              CAPITOLUL IV
  Art. 6. Ñ Formaþia/ansamblul are urmãtoarele atribuþii
principale:                                      Personalul ºi conducerea
  a) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi de educaþie         Art. 10. Ñ (1) Personalul formaþiei/ansamblului se
permanentã;                             structureazã în personal de conducere, de specialitate ºi
  b) organizeazã ºi desfãºoarã activitãþii cultural-artistice;   personal auxiliar.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004                    31

  (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcþie, precum ºi      Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea înregistrãrilor
încetarea raporturilor de muncã ale personalului           financiar-contabile;
formaþiei/ansamblului se realizeazã în condiþiilie legii.         Ñ organizeazã ºi rãspunde de efectuarea inventarierilor
  Art. 11. Ñ (1) Structura organizatoricã ºi numãrul de       periodice ale patrimoniului instituþiei;
posturi, aprobate de autoritatea tutelarã, în cazul            Ñ propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii
formaþiilor/ansamblurilor cu statut de instituþie publicã, sunt    financiar-contabile a instituþiei;
cele prevãzute în anexa la Regulamentul de organizare ºi         Ñ participã în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de
funcþionare a acestora.                        venituri ºi cheltuieli al instituþiei;
  (2) Atribuþiile personalului încadrat în formaþie/ansamblu      Ñ îndeplineºte orice alte atribuþii specifice funcþiei pe
sunt cele prevãzute în fiºele postului.                care o ocupã, potrivit legii.
  (3) Personalul de specialitate ºi, dupã caz, cel auxiliar,      (3) În absenþa contabilului-ºef toate atribuþiile sale se
încadrat în formaþie/ansamblu, are obligaþia absolvirii unui     exercitã de persoana desemnatã de acesta cu avizul
curs de perfecþionare, o datã la 3 ani.                directorului.
  Art. 12. Ñ (1) Formaþia/ansamblul este condus de un          Art. 14. Ñ (1) Activitatea directorului este sprijinitã de
director, numit prin concurs, conform legii.             consiliul de administraþie, organ colectiv de conducere cu
  (2) Directorul are urmãtoarele atribuþii principale:       caracter deliberativ.
  a) asigurã conducerea activitãþii curente a instituþiei;       (2) Componenþa consiliului de administraþie este
  b) asigurã condiþiile de îndeplinire ºi respectare a       urmãtoarea:
criteriilor de acreditare a instituþiei;                 Ñ preºedinte Ñ directorul formaþiei/ansamblului;
  c) elaboreazã programele de activitate;                Ñ membri Ñ contabilul-ºef, ºefii de compartimente;
  d) aprobã programele stagiunilor, inclusiv repertoriile;       Ñ secretar Ñ prin rotaþie, unul dintre membrii consiliului
  e) conduce nemijlocit ºi concret un domeniu distinct din     de administraþie, numit de preºedinte.
activitãþile specifice instituþiei;                    Art. 15. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã
  f) este ordonator de credite;                   activitatea dupã cum urmeazã:
  g) hotãrãºte mãsurile disciplinare sau de recompensare        a) se întruneºte la sediul formaþiei/ansamblului,
a personalului din subordine, în concordanþã cu legislaþia      trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea
în vigoare;                              preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi;
  h) reprezintã ºi angajeazã instituþia în raporturile cu        b) este legal întrunit în prezenþa a douã treimi din
persoanele juridice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate,      numãrul total al membrilor sãi ºi ia hotãrâri cu majoritatea
precum ºi în faþa organelor jurisdicþionale;             simplã din numãrul total al membrilor prezenþi;
  i) informeazã trimestrial consiliul de conducere asupra        c) consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte;
realizãrii obiectivelor stabilite ºi a prestaþiei colectivului pe     d) dezbaterile consiliului de administraþie au loc potrivit
care îl conduce, stabilind împreunã cu acesta mãsuri         ordinii de zi, comunicatã membrilor sãu cu cel puþin 3 zile
corespunzãtoare pentru îmbunãtãþirea activitãþii;           înainte, prin grija secretarului;
  j) angajeazã personal de specialitate ºi administrativ în       e) dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal de
concordanþã cu reglementãrile în vigoare;               ºedinþã, inserat în registrul de ºedinþe, semnat de cãtre toþi
  k) întocmeºte fiºele posturilor prevãzute în structura      cei prezenþi la ºedinþã;
organizatoricã ºi urmãreºte îndeplinirea sarcinilor ºi          f) procesul-verbal de ºedinþã se semneazã de cãtre toþi
respectarea atribuþiilor concrete ale personalului din        participanþii la lucrãrile consiliului.
subordine;                                Art. 16. Ñ (1) Consiliul de administraþie are urmãtoarele
  l) informeazã semestrial consiliul local asupra realizãrii    atribuþii principale:
obiectivelor stabilite ºi a prestaþiei colectivului pe care îl      Ñ analizeazã ºi aprobã programele de activitate ºi
conduce, propunând ºi mãsurile pentru desfãºurarea          repertoriile instituþiei, hotãrând direcþiile de dezvoltare ale
activitãþii în condiþii optime ºi asigurarea calitãþii proiectelor.  formaþiei/ansamblului;
  (3) În exercitarea atribuþiilor sale directorul emite decizii.    Ñ aprobã colaborãrile formaþiei/ansamblului cu alte
  (4) În absenþa directorului formaþia/ansamblul este        instituþii din þarã ºi din strãinãtate;
condus de o persoanã din cadrul acestuia, desemnatã de          Ñ aprobã proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al
director prin decizie scrisã.                     instituþiei, în vederea avizãrii acestuia de cãtre ordonatorul
  Art. 13. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale directorul    principal de credite, iar dupã avizarea lui, defalcarea pe
este ajutat de un contabil-ºef, dupã caz, numit cu acordul      activitãþi specifice;
autoritãþii tutelare, conform legii.                   Ñ supune, anual, aprobãrii autoritãþii tutelare, statul de
  (2) Contabilul-ºef se subordoneazã directorului ºi        funcþii al instituþiei, þinând seama de scopul, obiectivele ºi
îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:            atribuþiile principale ale instituþiei;
  Ñ coordoneazã activitatea financiar-contabilã ºi de          Ñ aprobã Regulamentul de ordine interioarã al
salarizare;                              instituþiei;
  Ñ exercitã controlul financiar propriu, prin viza de         Ñ analizeazã ºi propune modificãri ale Regulamentului
control financiar preventiv propriu, în conformitate cu        de organizare ºi funcþionare ºi ale structurii organizatorice
prevederile legale în vigoare;                    a instituþiei;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  32               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312/8.IV.2004

  Ñ analizeazã ºi aprobã mãsuri pentru perfecþionarea,              e) realizarea ºi difuzarea unor lucrãri ºi publicaþii pe
încadrarea ºi promovarea salariaþilor, potrivit legii;             orice fel de suport (tipãrituri, audio, video, CD etc.) din
  Ñ hotãrãºte organizarea concursurilor pentru ocuparea           domeniul culturii populare, educaþiei permanente, ºtiinþei ºi
posturilor vacante ºi aprobã tematica de concurs;               literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  Ñ urmãreºte buna gospodãrire ºi folosire a mijloacelor            f) prestarea ºi a altor servicii (culturale, de educaþie
materiale ºi financiare ale instituþiei, luând mãsurile            permanentã etc.) ori activitãþi, în conformitate cu obiectivele
necesare pentru asigurarea integritãþii patrimoniului din           ºi atribuþiile instituþiei.
administrare ºi, dupã caz, pentru recuperarea pagubelor
pricinuite;                                               CAPITOLUL VI
  Ñ stabileºte modul în care se utilizeazã bugetul ºi sunt                      Dispoziþii finale
orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.                  Art. 19. Ñ (1) Formaþia/ansamblul dispune de ºtampilã
  (2) În exercitarea atribuþiilor sale, consiliul de             ºi sigiliu proprii.
administraþie adoptã hotãrâri.                          (2) Formaþia/ansamblul are arhivã proprie în care se
              CAPITOLUL V                    pãstreazã, conform prevederilor legale:
                                          Ñ actul normativ de înfiinþare;
         Bugetul de venituri ºi cheltuieli
                                         Ñ documentele financiar-contabile, planul ºi programul
  Art. 17. Ñ Cheltuielile curente ºi de capital ale             de activitate, dãri de seamã ºi situaþii statistice;
formaþiei/ansamblului, cu statut de instituþie publicã, se             Ñ corespondenþa;
finanþeazã din venituri proprii ºi din subvenþii acordate de
                                          Ñ alte documente, potrivit legii.
la bugetul local, prin autoritatea tutelarã.
  Art. 18. Ñ Veniturile extrabugetare se realizeazã din             Art. 20. Ñ (1) Prezentul regulament se completeazã, de
activitãþi realizate direct de formaþie/ansamblu, ºi anume,          drept, cu actele normative în vigoare.
din:                                       (2) În temeiul prezentului regulament ºi în conformitate
  a) încasãri din spectacole;                        cu dispoziþiile legale în vigoare directorul elaboreazã
  b) încasãri din turnee cu spectacole în strãinãtate;            Regulamentul de ordine interioarã al instituþiei.
  c) închirieri de sãli ºi bunuri;                       (3) Orice modificare ºi completare a prezentului
  d) încasãri din contracte încheiate între formaþie/            regulament de organizare ºi funcþionare vor fi propuse de
ansamblu ºi unitãþi economice ºi/sau persoane fizice în            consiliul de administraþie, în vederea aprobãrii de cãtre
vederea prestãrii unor servicii artistice;                   autoritatea tutelarã, dupã caz.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312/8.IV.2004 conþine 32 de pagini.       Preþul de vânzare 31.000 lei  ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

				
DOCUMENT INFO