Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

0002

VIEWS: 9 PAGES: 16

									                                     PARTEA         I
Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 2           LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                             Luni, 5 ianuarie 2004


                                       SUMAR


                 Nr.                                              Pagina

                        HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                 1.574/2003. Ñ Hotãrâre privind organizarea ºi funcþiona-
                     rea Ministerului Finanþelor Publice ºi a Agenþiei
                     Naþionale de Administrare Fiscalã .........................              1Ð15
                                          «
                 Rectificãri ...............................................................................   16
   HOTÃRÂRI               ALE          GUVERNULUI                            ROMÂNIEI
                                 GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
           privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice
                ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. 20 din Ordonanþa
Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor mãsuri în materie financiar-fiscalã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

            CAPITOLUL I                           aplicã strategia ºi Programul de guvernare în domeniul
        Organizarea ºi funcþionarea                       finanþelor publice.
       Ministerului Finanþelor Publice                        (2) Ministerul Finanþelor Publice este minister cu rol de
                                            sintezã, instituþie publicã cu personalitate juridicã.
             SECÞIUNEA 1                             (3) În subordinea Ministerului Finanþelor Publice se orga-
     Dispoziþii generale ºi principalele atribuþii                 nizeazã ºi funcþioneazã Agenþia Naþionalã de Administrare
  Art. 1. Ñ (1) Ministerul Finanþelor Publice se organi-                Fiscalã, organ de specialitate al administraþiei publice cen-
zeazã ºi funcþioneazã ca organ de specialitate al adminis-               trale, instituþie publicã cu personalitate juridicã, cu buget
traþiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care                propriu.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004

  (4) Sediul Ministerului Finanþelor Publice ºi al Agenþiei      a) coerenþa, stabilitatea ºi predictibilitatea cadrului
Naþionale de Administrare Fiscalã este în municipiul         macroeconomic;
Bucureºti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.               b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementãrile
  Art. 2. Ñ (1) Ministerul Finanþelor Publice contribuie în    Uniunii Europene;
mod eficient, transparent ºi orientat la elaborarea ºi imple-      c) întãrirea autoritãþii instituþiei;
mentarea strategiei ºi a Programului de guvernare în           d) perfecþionarea managementului fondurilor publice;
domeniul finanþelor publice, în exercitarea administrãrii        e) transparenþa activitãþii în toate domeniile sale de acti-
generale a finanþelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor    vitate;
financiare ºi valutare în concordanþã cu cerinþele economiei       f) satisfacerea cerinþelor partenerilor sociali;
de piaþã ºi pentru stimularea iniþiativei agenþilor economici.      g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenþial ºi pre-
  (2) Ministerul Finanþelor Publice asigurã, prin redistribui-   dictibil.
rea veniturilor, desfãºurarea activitãþilor din domenii de inte-     Art. 3. Ñ (1) În realizarea funcþiilor sale Ministerul
res public, cum este cel social, cel economic, cel al        Finanþelor Publice are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
apãrãrii naþionale ºi ordinii publice. Prin atribuþiile încre-      1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung ºi
dinþate ºi prin structura sa, Ministerul Finanþelor Publice     soluþii de reformã în domeniul finanþelor publice;
îndeplineºte urmãtoarele funcþii:                    2. elaboreazã proiectul bugetului de stat, al legii buge-
  a) de strategie, prin care se asigurã elaborarea strate-     tare anuale ºi raportul asupra proiectului bugetului de stat,
giei de punere în aplicare a Programului de guvernare în       precum ºi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat,
domeniul finanþelor publice;                     operând rectificãrile corespunzãtoare;
  b) de reglementare ºi sintezã, prin care se asigurã         3. stabileºte echilibrul bugetar în faza de elaborare a
elaborarea cadrului normativ ºi instituþional necesar pentru     proiectului bugetului de stat ºi a rectificãrii acestuia;
realizarea obiectivelor strategice în domeniul sãu de activi-      4. stabileºte metodologii pentru elaborarea proiectelor
tate;                                bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, a
  c) de elaborare ºi implementare a politicii bugetare ºi a    bugetelor fondurilor speciale ºi a proiectelor bugetelor
politicii fiscale a Guvernului;                   locale;
  d) de corelare a politicilor fiscale ºi bugetare cu cele-      5. analizeazã periodic modul de realizare a prevederilor
lalte politici economico-sociale;                  bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, ºi pre-
                                   zintã informãri Guvernului cu propuneri de îmbunãtãþire;
  e) de administrare a veniturilor statului, prin care se asi-
                                     6. urmãreºte execuþia operativã a bugetului general con-
gurã administrarea impozitelor, taxelor, contribuþiilor sociale
                                   solidat; stabileºte mãsurile necesare pentru încasarea veni-
ºi a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul
                                   turilor ºi limitarea cheltuielilor în vederea încadrãrii în
procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal,
                                   deficitul bugetar aprobat;
soluþionare a contestaþiilor ºi de dezvoltare a unor relaþii de
                                     7. elaboreazã ºi aprobã clasificaþia indicatorilor privind
parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de ser-
                                   finanþele publice;
vicii de asistenþã, conform competenþelor;
                                     8. elaboreazã proiectul bugetului asigurãrilor sociale de
  f) de contractare ºi administrare a datoriei publice;
                                   stat, al legii bugetului asigurãrilor sociale de stat anuale,
  g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria
                                   precum ºi proiectul legii de rectificare a acestuia;
Statului;
                                     9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecãrui
  h) de exercitare a controlului financiar public intern;
                                   ordonator principal de credite în cadrul fiecãrui exerciþiu
  i) de asigurare a evidenþei centralizate a bunurilor ce     bugetar;
constituie domeniul public al statului;                 10. analizeazã ºi avizeazã deschiderile de credite buge-
  j) de elaborare ºi supraveghere a cadrului legal în       tare pentru stimularea producþiei de export ºi a exporturilor;
domeniul contabilitãþii;                         11. monitorizeazã cheltuielile de personal prevãzute în
  k) de reprezentare, prin care se asigurã, în numele sta-     bugetul de stat, în bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi
tului român ºi al Guvernului României, reprezentarea pe       bugetele fondurilor speciale;
plan intern ºi extern în domeniul sãu de activitate;           12. aprobã, prin delegare de competenþe, modificãri în
  l) de autoritate de stat, prin care se asigurã exercitarea    fiºele de investiþii anexe la bugetele ordonatorilor principali
controlului aplicãrii unitare ºi respectãrii reglementãrilor     de credite bugetare;
legale în domeniul sãu de activitate, precum ºi al            13. aprobã repartizarea pe trimestre a veniturilor ºi a
funcþionãrii instituþiilor care îºi desfãºoarã activitatea în sub-  cheltuielilor prevãzute în bugetul de stat, bugetul
ordinea sau sub autoritatea sa.                   asigurãrilor sociale de stat ºi bugetele fondurilor speciale;
  (3) Ministerul Finanþelor Publice urmãreºte, pe termen        14. avizeazã proiectele de acte normative care gene-
mediu, îndeplinirea mãsurilor necesare în vederea realizãrii     reazã sporuri de cheltuieli sau modificãri de venituri ale
cerinþelor de aderare la Uniunea Europeanã în domeniul        bugetului de stat ºi care au influenþe asupra echilibrului
sãu de activitate.                          bugetar;
  (4) Principiile care stau la baza activitãþii Ministerului      15. analizeazã, fundamenteazã, propune cadrul legislativ
Finanþelor Publice sunt:                       ºi stabileºte mãsuri privind împrumuturile necesare în

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004                      3

vederea acoperirii deficitului bugetar ºi refinanþãrii datoriei   publice a statului ºi, respectiv, a bugetului asigurãrilor soci-
publice sau pentru acþiuni ºi lucrãri de interes public; admi-   ale de stat, precum ºi conturile anuale de execuþie a buge-
nistreazã datoria publicã, urmãreºte rambursarea acesteia      telor fondurilor speciale ºi proiectele de legi referitoare la
ºi achitarea dobânzilor aferente, în condiþiile legii;       aceste conturi de execuþie, pe care le prezintã spre
  16. reîntregeºte Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia    însuºire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat, cu creditele buge-     Parlamentului;
tare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor princi-       33. elaboreazã sau avizeazã proiecte de acte normative
pali de credite;                          pentru aprobarea normelor ºi normativelor de cheltuieli ºi
  17. avizeazã bugetele celorlalte sisteme autonome de      acordarea unor drepturi personalului din instituþiile publice;
asigurãri sociale;                            34. colaboreazã cu alte autoritãþi publice în procesul
  18. elaboreazã ºi actualizeazã metodologia privind crite-    elaborãrii de acte normative privind salarizarea personalului
riile de evaluare ºi selecþie a obiectivelor de investiþii     din sectorul bugetar;
publice;
                                     35. elaboreazã proiecte de acte normative privind stabi-
  19. analizeazã programul de investiþii din punct de
                                  lirea impozitelor directe ºi indirecte, urmãreºte perfecþiona-
vedere al încadrãrii în limitele de cheltuieli stabilite, al res-
                                  rea aºezãrii acestora ºi armonizarea legislativã în acest
pectãrii criteriilor de selecþie ºi prioritizare ºi al eºalonãrii
                                  domeniu;
creditelor bugetare în funcþie de durata de execuþie a
                                     36. elaboreazã, pe baza modelului-cadru al Organizaþiei
obiectivelor;
                                  pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (O.C.D.E.), pro-
  20. coordoneazã monitorizarea întregului program de
investiþii publice;                         iectul românesc de convenþie pentru evitarea dublei impu-
  21. coordoneazã cadrul general referitor la efectuarea     neri ºi urmãreºte actualizarea acestuia în concordanþã cu
achiziþiilor publice ºi asigurã transpunerea acquisului comu-    recomandãrile adoptate de O.C.D.E.;
nitar ºi îndrumarea metodologicã unitarã în acest domeniu;        37. negociazã, pregãteºte parafarea, semnarea ºi ratifi-
  22. elaboreazã ºi actualizeazã metodologia de aplicare     carea convenþiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziþie        38. elaboreazã strategii, studii comparative, prioritãþi ºi
publicã;                              proiecte de acte normative privind politica fiscalã a
  23. stabileºte modul de organizare ºi funcþionare a sis-    României în domeniul convenþiilor pentru evitarea dublei
temului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziþie   impuneri;
publicã, precum ºi sistemul de raportare referitor la atribui-      39. urmãreºte realizarea unui management eficient ºi
rea acestor contracte;                       coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop
  24. elaboreazã strategia în domeniul investiþiilor publice,   elaborarea ºi menþinerea unui sistem fiscal unitar, stabil ºi
pe baza propunerilor de programe de investiþii ale ordona-     armonizat în strânsã concordanþã cu indicatorii macroeco-
torilor principali de credite;                   nomici din Strategia de dezvoltare economicã a Guvernului;
  25. avizeazã programe de investiþii publice anuale ºi        40. elaboreazã proiecte de acte normative în domeniul
multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;    contabilitãþii financiare ºi de gestiune ºi urmãreºte
  26. administreazã contul general al Trezoreriei Statului,    perfecþionarea acestuia în corelaþie cu normele europene în
deschis la Banca Naþionalã a României, scop în care         domeniu;
încheie convenþii cu aceasta;                      41. elaboreazã proiecte de acte normative cu privire la
  27. stabileºte sistemul de organizare ºi funcþionare a     achiziþiile publice;
Trezoreriei Statului în vederea asigurãrii efectuãrii          42. exercitã, prin organele sale de specialitate, controlul
operaþiunilor de încasãri ºi plãþi pentru sectorul public;
                                  utilizãrii creditelor bugetare de cãtre instituþiile publice; con-
  28. elaboreazã ºi administreazã bugetul de venituri ºi
                                  troleazã, în condiþiile legii, activitatea financiarã a agenþilor
cheltuieli al Trezoreriei Statului;
                                  economici;
  29. colaboreazã cu Banca Naþionalã a României la
                                     43. elaboreazã proiecte de acte normative privind dato-
elaborarea balanþei de plãþi externe, a balanþei creanþelor
                                  ria publicã ºi Trezoreria Statului;
ºi angajamentelor externe, a reglementãrilor din domeniul
monetar ºi valutar ºi informeazã semestrial Guvernul asu-        44. urmãreºte respectarea angajamentelor asumate prin
pra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluþii    acordurile încheiate cu organismele financiare internaþionale
în acoperirea deficitului sau utilizãrii excedentului din contul  în domeniul datoriei publice;
curent al balanþei de plãþi externe;                   45. elaboreazã politica vamalã în concordanþã cu cadrul
  30. contracteazã ºi garanteazã împrumuturi de stat de      legislativ existent, precum ºi actele normative în realizarea
pe piaþa financiarã internã ºi externã, în scopul ºi în limi-    acesteia;
tele competenþelor stabilite de lege;                  46. elaboreazã proiecte de acte normative privind valori-
  31. asigurã punerea în circulaþie prin Banca Naþionalã a    ficarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în
României, pe bazã de convenþie, a unor instrumente finan-      proprietatea privatã a statului ºi asigurã valorificarea aces-
ciare specifice;                          tora în condiþiile legii;
  32. elaboreazã lucrãrile privind contul general anual de       47. asigurã administrarea monopolului de stat, în
execuþie a bugetului de stat, contul general al datoriei      condiþiile legii;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004

  48. reglementeazã controlul financiar preventiv ºi exer-        65. urmãreºte constituirea, administrarea ºi utilizarea
citã controlul financiar preventiv delegat în scopul consti-     Fondului de contrapartidã rezultat din contravaloarea în lei
tuirii ºi utilizãrii, legale ºi eficiente, a fondurilor publice;   a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate
  49. îndrumã metodologic, organizeazã activitatea de        României de organisme internaþionale sau guvernele altor
instruire ºi pregãtire profesionalã în domeniul auditului       þãri;
intern;                                  66. asigurã evidenþa statisticã a ajutoarelor externe
  50. realizeazã activitãþi de control operativ la instituþii    nerambursabile;
publice ºi soluþioneazã contestaþiile depuse de acestea;          67. gestioneazã asistenþa financiarã nerambursabilã
  51. exercitã calitatea de reprezentant al României la       acordatã României de Uniunea Europeanã potrivit prevede-
organismele internaþionale cu caracter financiar;           rilor memorandumurilor de înþelegere, memorandumurilor ºi
  52. negociazã, pregãteºte parafarea, semnarea ºi ratifi-     acordurilor de finanþare semnate de Guvernul României ºi
carea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promo-      de Comisia Europenã;
varea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor;               68. asigurã fundamentarea, coordonarea ºi realizarea
  53. coordoneazã, negociazã ºi încheie acorduri          activitãþilor specifice procesului de pregãtire a aderãrii
internaþionale în numele statului, în domeniul relaþiilor finan-   României la Uniunea Europeanã pe domeniile din compe-
ciare ºi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor       tenþa ºi responsabilitatea sa;
Externe;                                  69. elaboreazã strategia ºi cadrul normativ general,
  54. reprezintã statul, ca subiect de drepturi ºi obligaþii,    coordoneazã ºi evalueazã activitatea de audit public intern
în faþa instanþelor, precum ºi în orice alte situaþii în care     la nivel naþional, efectueazã misiuni de audit public intern
acesta participã nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juri-   de interes naþional cu implicaþii multisectoriale ºi exercitã
dice, dacã legea nu stabileºte în acest scop un alt organ;      activitãþi de audit public intern la nivelul aparatului propriu;
  55. asigurã legãtura cu Parlamentul, Consiliul Economic        70. efectueazã inspecþii privind respectarea legalitãþii,
ºi Social, sindicatele, patronatele ºi alþi exponenþi ai       atât la nivelul aparatului propriu, cât ºi la nivelul celorlalte
societãþii civile în problemele specifice activitãþii sale;      instituþii publice.
  56. asigurã un dialog constructiv cu partenerii de dialog       (2) Ministerul Finanþelor Publice îndeplineºte toate
social, în spiritul respectului reciproc ºi în conformitate cu    atribuþiile ºi are toate competenþele conferite prin legi sau
principiile ºi standardele europene, în vederea asigurãrii efi-    prin alte acte normative în vigoare.
cienþei activitãþii ºi stabilitãþii sociale ºi susþine în Parlament    Art. 4. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale Ministerul
proiectele de acte normative pe care le iniþiazã;           Finanþelor Publice colaboreazã cu celelalte ministere ºi
  57. soluþioneazã petiþiile formulate de cãtre cetãþeni ºi     organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu auto-
adresate Ministerului Finanþelor Publice, în conformitate cu     ritãþile publice locale ºi cu alte organisme.
prevederile legale;                            Art. 5. Ñ În îndeplinirea atribuþiilor sale Ministerul
  58. elaboreazã, implementeazã ºi dezvoltã sistemul        Finanþelor Publice ºi Agenþia Naþionalã de Administrare
informatic în domeniul finanþelor publice;              Fiscalã, dupã caz, sunt autorizate:
  59. asigurã, potrivit legii, tipãrirea hârtiilor de valoare de     a) sã dea agenþilor economici, ca urmare a controlului,
natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligaþiunilor    dispoziþii obligatorii pentru luarea mãsurilor de respectare a
necesare finanþãrii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum    legii;
ºi a formularelor ºi imprimatelor tipizate utilizate în activita-     b) sã ia mãsuri pentru aplicarea sancþiunilor prevãzute
tea fiscalã ºi financiar-contabilã;                  de lege în competenþa sa;
  60. elaboreazã, monitorizeazã ºi implementeazã sistemul        c) sã aprobe înlesniri, restituiri, compensãri ºi amânãri
de comunicare internã ºi externã ºi cadrul comunicaþional       la plata impozitelor, taxelor, contribuþiilor sociale ºi a altor
în scopul susþinerii activitãþii sale;                vãrsãminte bugetare obligatorii în condiþiile legii;
  61. asigurã prin sistemul de management al perfor-           d) sã aplice, prin organele abilitate, modalitãþile de exe-
manþei ºi dezvoltare profesionalã un corp al funcþionarilor      cutare silitã ºi mãsurile asigurãtorii, în condiþiile legii, pentru
publici profesionist, onest, stabil ºi eficient, în scopul creãrii  recuperarea creanþelor bugetare;
unei organizaþii moderne, flexibile, funcþionale ºi eficiente,       e) sã încheie protocoale de schimb de informaþii, docu-
în condiþiile legii;                         mente ºi de colaborare cu ministere, instituþii publice ºi cu
  62. editeazã materiale de specialitate necesare pentru      alte organizaþii, potrivit competenþelor atribuite;
mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoaºterii       f) sã refuze cererile de finanþare de la bugetul de stat,
sale de cãtre personalul propriu ºi de cãtre contribuabili;      de suplimentare ºi de virare a creditelor bugetare în cazu-
  63. asigurã elaborarea, tipãrirea ºi difuzarea publicaþiei    rile în care acestea nu îndeplinesc condiþiile legale sau se
”Revista Finanþe Publice ºi ContabilitateÒ, prin finanþare din    abat de la reglementãrile în vigoare;
venituri proprii, conform Hotãrârii Guvernului nr. 1.515/2002       g) sã retragã creditele bugetare deschise ordonatorilor
privind înfiinþarea pe lângã Ministerul Finanþelor Publice a     de credite, în cazurile în care se constatã cã acestea se
unei activitãþi finanþate integral din venituri proprii;       utilizeazã în alte scopuri decât cele stabilite;
  64. exercitã atribuþiile ce îi revin, potrivit legii, asupra      h) sã respingã situaþii financiar-contabile ale ordonatori-
activitãþii companiilor naþionale aflate sub autoritatea sa;     lor de credite care nu îndeplinesc condiþiile stabilite de

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004                       5

normele legale ºi sã stabileascã noi termene pentru refa-          (2) Ministrul finanþelor publice reprezintã ministerul în
cerea ºi prezentarea acestora, cu aplicarea sancþiunilor        raporturile cu celelalte autoritãþi publice, cu persoanele juri-
prevãzute de legislaþia în vigoare;                   dice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate. Prin ordin al minis-
  i) sã stabileascã orice alte mãsuri, în condiþiile          trului finanþelor publice unele atribuþii pot fi delegate ºi
prevãzute de lege.                           persoanelor cu funcþii de conducere din compartimentele de
  Art. 6. Ñ Ministerele, celelalte autoritãþi ale           specialitate.
administraþiei publice, instituþiile publice, precum ºi agenþii       (3) Ministrul finanþelor publice îndeplineºte, în domeniul
economici au obligaþia de a pune la dispoziþia Ministerului       de activitate al ministerului, atribuþiile generale prevãzute la
Finanþelor Publice, la cererea acestuia, datele ºi informaþiile     art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
necesare în vederea realizãrii atribuþiilor sale.            ºi funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor.
                                      (4) Ministrul finanþelor publice îndeplineºte ºi alte atribuþii
             SECÞIUNEA a 2-a
                                    specifice, stabilite prin alte acte normative.
      Organizarea Ministerului Finanþelor Publice           (5) Ministrul finanþelor publice conduce aparatul propriu
  Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor Publice are structura      al ministerului.
organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 1. În cadrul acesteia,        (6) În exercitarea atribuþiilor sale ministrul finanþelor
prin ordin al ministrului finanþelor publice, se pot organiza      publice emite ordine ºi instrucþiuni, în condiþiile legii.
servicii, birouri ºi alte compartimente ºi se poate stabili         (7) Ministrul finanþelor publice îndeplineºte, conform legii,
numãrul posturilor de conducere, în condiþiile legii.          funcþia de ordonator principal de credite.
  (2) Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al         (8) Ministrul finanþelor publice este ajutat în activitatea
Ministerului Finanþelor Publice este de 1.326, exclusiv dem-      de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiþi
nitarii ºi posturile aferente cabinetului ministrului.         prin decizii ale primului-ministru, ºi în subordinea cãrora se
  Art. 8. Ñ (1) În cadrul Ministerului Finanþelor Publice se     pot organiza cabinete ale demnitarilor, conform prevederilor
organizeazã Agenþia Naþionalã de Plãþi, cu un numãr de         Ordonanþei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabi-
300 de posturi, având structura organizatoricã prevãzutã în       netului demnitarului din administraþia publicã centralã, apro-
anexa nr. 3.                              batã cu modificãri prin Legea nr. 760/2001.
  (2) Agenþia Naþionalã de Plãþi devine operaþionalã în          (9) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i
anul 2005.                               se aplicã prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
  (3) Numãrul de posturi prevãzut la alin. (1) se asigurã       funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile
prin redistribuire în cadrul numãrului de posturi aprobat        ulterioare.
ministerului, în condiþiile legii.                     Art. 11. Ñ (1) Secretarii de stat exercitã atribuþiile dele-
  (4) Prin ordin al ministrului finanþelor publice se vor       gate de ministrul finanþelor publice. Rãspunderile ºi
nominaliza, în funcþie de necesitãþile de pregãtire profesio-      atribuþiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al
nalã sau de acþiuni specifice acestui domeniu, persoanele        ministrului finanþelor publice.
care vor fi implicate în activitãþile premergãtoare funcþionãrii      (2) În cazul în care ministrul finanþelor publice, din dife-
Agenþiei Naþionale de Plãþi.                      rite motive, nu îºi poate exercita atribuþiile curente, îl
  Art. 9. Ñ (1) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile perso-     deleagã pe unul dintre secretarii de stat sã exercite aceste
nalului din aparatul propriu al Ministerului Finanþelor Publice     atribuþii, înºtiinþându-l pe primul-ministru despre aceasta.
se stabilesc, în conformitate cu structura organizatoricã          Art. 12. Ñ (1) Desemnarea secretarului de stat care are
prevãzutã în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare        ºi calitatea de preºedinte al Agenþiei Naþionale de
ºi funcþionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministru-     Administrare Fiscalã se face prin ordin al ministrului
lui finanþelor publice.                         finanþelor publice.
  (2) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile unitãþilor teritoriale    (2) Secretarul de stat preºedinte al Agenþiei Naþionale
ale Ministerului Finanþelor Publice se stabilesc prin regu-       de Administrare Fiscalã are calitate de ordonator secundar
lamentul de organizare ºi funcþionare aprobat prin ordin al       de credite ºi exercitã atribuþiile legale în aceastã calitate
ministrului finanþelor publice.                     pentru Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, direcþiile
  (3) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile individuale ale     generale ale finanþelor publice judeþene ºi a municipiului
personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanþelor      Bucureºti, precum ºi pentru Direcþia generalã de adminis-
Publice, precum ºi din unitãþile subordonate acestuia se        trare a marilor contribuabili.
stabilesc prin fiºa postului, pe baza regulamentelor de           Art. 13. Ñ (1) Secretarul general al ministerului este
organizare ºi funcþionare prevãzute la alin. (1) ºi (2), care      înalt funcþionar public, numit prin concurs sau prin examen,
se semneazã de salariat ºi se aprobã în condiþiile legii.        pe criterii de profesionalism, în condiþiile legii.
             SECÞIUNEA a 3-a
                                      (2) Secretarul general îndeplineºte atribuþiile prevãzute
                                    la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
      Conducerea Ministerului Finanþelor Publice
                                      (3) Secretarul general al ministerului îndeplineºte ºi alte
 Art. 10. Ñ (1) Conducerea Ministerului Finanþelor           atribuþii prevãzute în regulamentul de organizare ºi
Publice se exercitã de cãtre ministrul finanþelor publice.       funcþionare a ministerului ori încredinþate de ministru.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004

   (4) În realizarea atribuþiilor ce îi revin secretarul general    a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând
al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct      impozite, taxe ºi alte venituri ale bugetului de stat, conform
care este înalt funcþionar public, numit prin concurs sau      competenþelor, precum ºi a veniturilor bugetului asigurãrilor
prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiþiile legii.   sociale de stat, bugetului asigurãrilor pentru ºomaj, bugetu-
   Art. 14. Ñ Ministrul finanþelor publice aprobã prin ordin,   lui Fondului naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate,
pentru aparatul propriu ºi pentru unitãþile sale subordonate,    reprezentând contribuþia de asigurãri sociale, contribuþia de
criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare   asigurãri pentru ºomaj, contribuþia pentru asigurãri sociale
privind colectarea creanþelor bugetare.               de sãnãtate, contribuþia de asigurare pentru accidente de
   Art. 15. Ñ (1) Unitãþile aflate în subordinea sau sub      muncã ºi boli profesionale, datorate de plãtitori, persoane
autoritatea Ministerului Finanþelor Publice, dupã caz, sunt
                                   juridice ºi persoane fizice, care au calitatea de angajator
prevãzute în anexa nr. 4.
                                   sau asimilaþi acestora;
   (2) Repartizarea la nivel de judeþ, respectiv la nivelul
                                     b) aplicarea unitarã a prevederilor legislaþiei privind
municipiului Bucureºti, a numãrului maxim de posturi de
                                   impozitele, taxele, contribuþiile sociale ºi alte venituri buge-
specialitate prevãzut la pct. I din anexa nr. 4, pentru
unitãþile subordonate, se aprobã prin ordin al ministrului      tare în domeniul sãu de activitate;
finanþelor publice, în condiþiile legii.                 c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplica-
   (3) Structura organizatoricã, normativele de personal ºi    rea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.
criteriile de constituire a compartimentelor unitãþilor subor-      (2) În realizarea obiectivelor prevãzute la alin. (1)
donate: direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene ºi    Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã are, în principal,
Direcþia generalã a finanþelor publice a municipiului        urmãtoarele atribuþii:
Bucureºti se aprobã prin ordin al ministrului finanþelor         1. propune ºi elaboreazã strategii de dezvoltare, precum
publice.                               ºi soluþii de reformã în domeniul administrãrii veniturilor
   Art. 16. Ñ (1) Conducãtorii unitãþilor teritoriale, directori  bugetare pentru care este competentã potrivit legii;
executivi, exclusiv directorul executiv al Direcþiei generale      2. asigurã aplicarea corectã, unitarã ºi nediscriminatorie
de administrare a marilor contribuabili, se numesc ºi se eli-    a legislaþiei fiscale;
bereazã din funcþie de ministrul finanþelor publice, cu avizul      3. elaboreazã proceduri de administrare a impozitelor,
consultativ al prefectului.                     taxelor ºi contribuþiilor sociale;
   (2) Prin ordin al ministrului finanþelor publice se numesc     4. analizeazã proiectele de acte normative care conþin
persoanele cu funcþii publice de conducere de trezorier-ºef     prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare
din cadrul direcþiilor generale ale finanþelor publice judeþene
                                   pentru care este competentã;
ºi a municipiului Bucureºti, de trezorier-ºef adjunct din
                                     5. participã, împreunã cu direcþiile de specialitate din
cadrul Direcþiei generale a finanþelor publice a municipiului
                                   cadrul Ministerului Finanþelor Publice, la elaborarea de
Bucureºti, precum ºi de ºef administraþie adjunct Ñ trezo-
                                   proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor
rerie ºi contabilitate publicã din cadrul administraþiilor
finanþelor publice municipale.                    bugetare;
   Art. 17. Ñ Ministerul Finanþelor Publice are în dotare un      6. efectueazã monitorizarea depunerii de cãtre plãtitori a
parc auto potrivit dispoziþiilor legale în vigoare, iar pentru    declaraþiilor impozitelor, taxelor, contribuþiilor sociale ºi a
activitãþi specifice numãrul de mijloace de transport ºi con-    altor venituri bugetare potrivit legii, precum ºi a plãþilor
sumul de carburanþi sunt prevãzute în anexa nr. 5.          efectuate;
   Art. 18. Ñ (1) Prefecturile împreunã cu consiliile         7. iniþiazã ºi desfãºoarã acþiuni legale în cazul necon-
judeþene, Consiliul General al Municipiului Bucureºti ºi con-    formãrii contribuabililor în îndeplinirea obligaþiilor declarative
siliile locale vor sprijini asigurarea spaþiilor corespunzãtoare   ºi de platã;
pentru desfãºurarea activitãþii unitãþilor din teritoriu subordo-    8. elaboreazã proceduri privind activitatea de asistenþã,
nate Ministerului Finanþelor Publice.                îndrumare ºi informare a contribuabililor;
   (2) În localitãþile în care unitãþile teritoriale subordonate    9. asigurã acordarea asistenþei pentru contribuabili prin
Ministerului Finanþelor Publice nu dispun de spaþii cores-      mijloace specifice;
punzãtoare consiliile locale vor sprijini aceste unitãþi prin      10. elaboreazã, cu avizul direcþiilor de specialitate din
asigurarea, în condiþiile legii, de amplasamente în vederea     cadrul Ministerului Finanþelor Publice, conþinutul ºi modelele
construirii de sedii proprii.                    formularelor ºi imprimatelor tipizate utilizate pentru adminis-
             CAPITOLUL II                trarea veniturilor, precum ºi instrucþiunile de completare a
    Organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale        acestora;
         de Administrare Fiscalã                 11. elaboreazã ºi aplicã procedurile de impunere pentru
                                   persoanele juridice ºi persoanele fizice, conform dispoziþiilor
                                   legale;
             SECÞIUNEA 1
                                     12. elaboreazã ºi aplicã procedurile privind evidenþa con-
  Principalele obiective ºi atribuþii ale Agenþiei Naþionale    tribuabililor, gestiunea dosarului fiscal ºi a cazierului fiscal;
          de Administrare Fiscalã
                                     13. elaboreazã ºi editeazã materiale de specialitate în
  Art. 19. Ñ (1) Agenþia Naþionalã de Administrare         domeniul sãu de activitate în vederea cunoaºterii acestora
Fiscalã are ca obiective principale urmãtoarele:           de cãtre personalul propriu ºi de cãtre contribuabili;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004                      7

   14. urmãreºte încurajarea conformãrii voluntare prin ofe-      32. gestioneazã ºi coordoneazã schimbul de informaþii
rirea de servicii de asistenþã contribuabililor, facilitându-le   intern ºi intracomunitar privind taxa pe valoarea adãugatã
acestora îndeplinirea obligaþiilor fiscale;             ºi accize;
   15. elaboreazã ºi aplicã procedurile privind plata volun-      33. colaboreazã cu direcþiile de specialitate din cadrul
tarã ºi stabilirea mijloacelor de platã, împreunã cu direcþiile   Ministerului Finanþelor Publice pe linia integrãrii europene;
de specialitate din cadrul Ministerului Finanþelor Publice;       34. asigurã desfãºurarea în bune condiþii a activitãþii de
   16. elaboreazã ºi aplicã proceduri privind alte modalitãþi   cooperare internaþionalã în domeniul sãu de activitate;
de stingere a obligaþiilor bugetare pentru care este compe-       35. urmãreºte realizarea unui management eficient ºi
tentã;                                coerent al administraþiei fiscale, având ca scop menþinerea
   17. elaboreazã ºi aplicã proceduri privind executarea      unei administraþii fiscale unitare, stabile ºi armonizate;
silitã;                                 36. exercitã controlul financiar preventiv propriu în
   18. elaboreazã ºi aplicã metodologii de gestiune a arie-    scopul constituirii ºi utilizãrii legale ºi eficiente a fondurilor
ratelor bugetare;                          publice;
   19. exercitã urmãrirea, supravegherea ºi controlul fiscal      37. aplicã legislaþia în domeniul resurselor umane Ñ
pe întreg teritoriul naþional, respectãrii legislaþiei în dome-   recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate,
niul impozitelor, taxelor, contribuþiilor sociale ºi al celorlalte  sancþionare ºi încetare a raporturilor de muncã/serviciu,
venituri bugetare pentru a cãror administrare este compe-      respectiv salarizare a personalului, cu excepþia funcþiilor
tentã potrivit legii;                        care sunt în competenþa de aprobare a ministrului
   20. exercitã prin organele sale de specialitate controlul    finanþelor publice;
operativ ºi inopinat în legãturã cu aplicarea ºi cu respecta-
                                     38. elaboreazã ºi deruleazã programe de perfecþionare
rea legislaþiei fiscale;
                                   profesionalã a personalului din cadrul Agenþiei Naþionale de
   21. desfãºoarã activitãþi de investigare fiscalã cu ocazia
                                   Administrare Fiscalã la nivel central ºi la nivelul structurilor
controlului;
                                   de administrare prin ªcoala de Finanþe Publice ºi alte
   22. acþioneazã prin mijloace specifice pentru prevenirea
                                   organisme specializate în acest domeniu;
ºi combaterea evaziunii fiscale, în condiþiile legii;
                                     39. elaboreazã ºi fundamenteazã proiectul bugetului de
   23. coordoneazã, îndrumã ºi verificã modul de respec-
                                   cheltuieli al Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, pre-
tare a procedurilor de administrare, a legislaþiei fiscale ºi a
                                   cum ºi programul de investiþii ºi achiziþii publice pe care le
legislaþiei contribuþiilor sociale de cãtre structurile de admi-
                                   transmite Ministerului Finanþelor Publice în vederea cuprin-
nistrare;
                                   derii în bugetul centralizat al acestuia;
   24. soluþioneazã contestaþiile ºi petiþiile care au ca
                                     40. reprezintã statul în faþa instanþelor, ca subiect de
obiect obligaþiile fiscale ale persoanelor fizice ºi juridice,
                                   drepturi ºi obligaþii privind impozitele, taxele, contribuþiile
conform prevederilor legale;
                                   sociale ºi alte activitãþi ale Agenþiei Naþionale de
   25. participã la estimarea veniturilor bugetare pe care le
                                   Administrare Fiscalã;
administreazã ºi face propuneri privind nivelul veniturilor ce
                                     41. asigurã un dialog constructiv cu partenerii de dialog
pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii,
                                   social, în spiritul respectului reciproc ºi în conformitate cu
a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale ºi a legi-
                                   principiile ºi standardele europene, în vederea asigurãrii efi-
slaþiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuþiile soci-
                                   cienþei activitãþii, stabilitãþii ºi solidaritãþii sociale;
ale ºi alte venituri bugetare;
   26. furnizeazã Ministerului Finanþelor Publice informaþii      42. exercitã funcþia de audit public intern în condiþiile
necesare fundamentãrii estimãrii veniturilor ce pot fi colec-    legii;
tate de la contribuabili;                        43. asigurã, potrivit legii, tipãrirea formularelor ºi impri-
   27. analizeazã periodic modul de realizare a veniturilor    matelor tipizate utilizate în domeniul sãu de activitate;
bugetare pentru care este competentã, stabilind mãsurile         44. elaboreazã, monitorizeazã ºi implementeazã sistemul
necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite     de comunicare internã ºi externã ºi cadrul comunicaþional
potrivit legii;                           în scopul susþinerii activitãþii sale;
   28. furnizeazã structurilor specializate ale Ministerului      45. asigurã prin sistemul de management al perfor-
Finanþelor Publice informaþiile necesare fundamentãrii        manþei ºi dezvoltare profesionalã un corp al funcþionarilor
calculului contribuþiei României la bugetul Comunitãþii       publici profesionist, onest, stabil ºi eficient, în scopul creãrii
Europene;                              unei organizaþii moderne, flexibile, funcþionale ºi eficiente,
   29. asigurã aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din    în condiþiile legii.
convenþiile ºi tratatele internaþionale la care România este       (3) Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã înde-
parte;                                plineºte toate atribuþiile ºi are toate competenþele conferite
   30. încheie ºi deruleazã convenþii ºi proiecte de colabo-    prin legi sau prin alte acte normative în vigoare în activita-
rare cu organisme ºi instituþii internaþionale în domeniul sãu    tea de administrare a veniturilor bugetare pentru care este
de activitate, conform mandatului acordat;              competentã.
   31. iniþiazã mãsuri pentru stimularea cooperãrii          Art. 20. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale Agenþia
internaþionale în domeniul sãu de activitate;            Naþionalã de Administrare Fiscalã colaboreazã cu ministerele

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004

ºi autoritãþile administraþiei publice centrale, autoritãþile     contribuabili, cu atribuþii de administrare a veniturilor buge-
administraþiei publice locale, cu alte instituþii publice, pre-    tare, denumite în continuare structuri de administrare, se
cum ºi cu persoane juridice ºi fizice ºi alte entitãþi.        aprobã prin ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale de
  Art. 21. Ñ În îndeplinirea atribuþiilor sale Agenþia       Administrare Fiscalã.
Naþionalã de Administrare Fiscalã este autorizatã:            (5) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile individuale ale
  1. sã exercite nemijlocit ºi neîngrãdit controlul fiscal,     personalului propriu al Agenþiei Naþionale de Administrare
conform dispoziþiilor legale în vigoare;               Fiscalã ºi ale structurilor de administrare se stabilesc prin
  2. sã dea agenþilor economici, ca urmare a controlului,      fiºa postului, pe baza regulamentelor de organizare ºi
dispoziþii pentru luarea mãsurilor de respectare a legii;       funcþionare prevãzute la alin. (3) ºi (4), care se semneazã
  3. sã aplice sancþiunile prevãzute de lege în compe-       de salariat ºi se aprobã în condiþiile legii.
tenþa sa;                                 (6) Directorii generali, directorii generali adjuncþi, directo-
  4. sã aprobe înlesniri, în condiþiile legii, restituiri ºi com-  rii ºi directorii adjuncþi, ºefii de servicii ºi ºefii de birouri,
pensãri la plata impozitelor, taxelor, contribuþiilor sociale ºi   personalul de execuþie din aparatul propriu al Agenþiei
a altor venituri bugetare pentru care este competentã;        Naþionale de Administrare Fiscalã se numesc ºi se elibe-
  5. sã urmãreascã ºi sã ia mãsuri în aplicarea legislaþiei     reazã din funcþie, în condiþiile legii, prin ordin al preºedin-
în materie de ajutor de stat, în domeniul sãu de activitate      telui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.
conform competenþelor;                          (7) Directorii executivi adjuncþi din cadrul direcþiilor gene-
  6. sã aplice, prin organele abilitate, modalitãþile de exe-    rale ale finanþelor publice judeþene, Direcþiei generale a
cutare silitã ºi mãsurile asigurãtorii, în condiþiile legii, pentru  finanþelor publice a municipiului Bucureºti, care coordo-
a cãror colectare este competentã potrivit legii;           neazã structurile de administrare, ºefii de administraþie ºi
  7. sã încheie protocoale de schimb de informaþii, docu-      ºefii de administraþie adjuncþi [cu excepþia celor prevãzuþi
mente de colaborare cu ministerele, instituþiile publice ºi cu    la art. 16 alin. (2)] ai administraþiilor finanþelor publice ale
alte organizaþii, potrivit competenþelor atribuite;          municipiilor, precum ºi ale sectoarelor municipiului
  8. sã stabileascã orice alte mãsuri în condiþiile         Bucureºti se numesc ºi se elibereazã din funcþie, în
prevãzute de lege.                          condiþiile legii, prin ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale
  Art. 22. Ñ În scopul îndeplinirii atribuþiilor sale Agenþia    de Administrare Fiscalã.
Naþionalã de Administrare Fiscalã are dreptul sã solicite         (8) Directorul executiv ºi directorii executivi adjuncþi ai
informaþii de la celelalte autoritãþi ale administraþiei publice   Direcþiei generale de administrare a marilor contribuabili se
centrale ºi locale, alte instituþii ºi autoritãþi publice, de la   numesc ºi se elibereazã din funcþie prin ordin al preºedin-
societãþi financiar-bancare ºi de la alte persoane, în        telui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.
condiþiile legii.                             (9) În cadrul direcþiilor generale ale finanþelor publice
                                   judeþene ºi a municipiului Bucureºti un director executiv
            SECÞIUNEA a 2-a
                                   adjunct îndeplineºte ºi funcþia de administrator-ºef care
  Organizarea Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã      coordoneazã structurile de administrare ºi care este numit
  Art. 23. Ñ (1) Agenþia Naþionalã de Administrare         ºi eliberat din funcþie, în condiþiile legii, prin ordin al
Fiscalã are structura organizatoricã prevãzutã în anexa        preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.
nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al preºedintelui Agenþiei      Art. 24. Ñ (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004
Naþionale de Administrare Fiscalã se pot organiza servicii,      Ministerul Finanþelor Publice exercitã calitatea de creditor
birouri ºi alte compartimente ºi se poate stabili numãrul       bugetar prevãzutã de lege, prin Agenþia Naþionalã de
posturilor de conducere, în condiþiile legii.             Administrare Fiscalã ºi structurile de administrare, pentru
  (2) Numãrul maxim de posturi al aparatului propriu al       veniturile bugetare pe care le administreazã.
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, exclusiv secre-        (2) Ministerul Finanþelor Publice, în calitate de operator,
tarul de stat preºedinte al Agenþiei Naþionale de           înscrie prin Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã ºi
Administrare Fiscalã, este de 355.                  structurile sale de administrare, în calitate de agenþi împu-
  (3) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile personalului din    terniciþi, creanþele bugetare administrate de aceasta, la
aparatul propriu al Agenþiei Naþionale de Administrare        Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare, în condiþiile
Fiscalã se stabilesc, în conformitate cu structura organiza-     legii.
toricã prevãzutã în anexa nr. 2, prin Regulamentul de           Art. 25. Ñ (1) Preºedintele Agenþiei Naþionale de
organizare ºi funcþionare a Agenþiei Naþionale de           Administrare Fiscalã poate redistribui între structurile de
Administrare Fiscalã, aprobat prin ordin al preºedintelui       administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.              finanþelor publice, conform art. 15 alin. (2).
  (4) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile structurilor din      (2) Structura organizatoricã, normativele de personal ºi
cadrul direcþiilor generale ale finanþelor publice judeþene,     criteriile de constituire a compartimentelor structurilor de
Direcþiei generale a finanþelor publice a municipiului        administrare se aprobã prin ordin al preºedintelui Agenþiei
Bucureºti ºi Direcþiei generale de administrare a marilor       Naþionale de Administrare Fiscalã.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004                   9

             SECÞIUNEA a 3-a               prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea
  Conducerea Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã      creanþelor bugetare.

  Art. 26. Ñ (1) Agenþia Naþionalã de Administrare                    CAPITOLUL III
Fiscalã este condusã de un preºedinte.                           Dispoziþii finale
  (2) Preºedintele Agenþiei Naþionale de Administrare
                                     Art. 28. Ñ (1) Personalul din cadrul Ministerului
Fiscalã conduce Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
                                   Finanþelor Publice ºi, respectiv, din cadrul Agenþiei
ºi rãspunde în faþa ministrului finanþelor publice pentru
                                   Naþionale de Administrare Fiscalã, care are calitatea de
întreaga sa activitate.
                                   funcþionar public, beneficiazã de toate drepturile ºi are
  (3) În exercitarea atribuþiilor sale preºedintele Agenþiei
                                   obligaþiile prevãzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Naþionale de Administrare Fiscalã emite ordine, în condiþiile
                                   funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile
legii.
                                   ulterioare.
  (4) Secretarul de stat preºedinte al Agenþiei Naþionale
                                     (2) Salarizarea personalului Ministerului Finanþelor
de Administrare Fiscalã poate sã delege calitatea de ordo-
                                   Publice se face potrivit reglementãrilor în vigoare referitoare
nator secundar de credite.
                                   la acordarea drepturilor de naturã salarialã pentru
  (5) Preºedintele Agenþiei Naþionale de Administrare       funcþionarii publici ºi pentru personalul contractual.
Fiscalã reprezintã Agenþia Naþionalã de Administrare           (3) Salarizarea personalului Agenþiei Naþionale de
Fiscalã în relaþia cu terþii. Prin ordin al preºedintelui      Administrare Fiscalã se face similar cu salarizarea perso-
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã unele atribuþii      nalului propriu al Ministerului Finanþelor Publice.
pot fi delegate ºi persoanelor cu funcþii de conducere din        Art. 29. Ñ Actele juridice emise în temeiul Hotãrârii
compartimentele de specialitate.                   Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
  (6) Preºedintele Agenþiei Naþionale de Administrare       Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi
Fiscalã îndeplineºte ºi alte atribuþii specifice, stabilite prin   completãrile ulterioare, continuã sã îºi producã efectele în
alte acte normative.                         mãsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotãrâri.
  (7) În cazul în care preºedintele Agenþiei Naþionale de       Art. 30. Ñ Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
Administrare Fiscalã, din motive întemeiate, nu îºi poate      are o siglã ale cãrei caracteristici se aprobã prin ordin al
exercita atribuþiile cuvenite, îl deleagã pe înlocuitor sã exer-   preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.
cite aceste atribuþii.                          Art. 31. Ñ Anexele nr. 1Ñ5*) fac parte integrantã din
  (8) Înlocuitorul propus de preºedintele Agenþiei Naþionale    prezenta hotãrâre.
de Administrare Fiscalã va fi numit prin ordin al ministrului      Art. 32. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de
finanþelor publice.                         1 ianuarie 2004.
  (9) Înlocuitorul îndeplineºte atribuþiile ºi sarcinile care îi    Art. 33. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei
sunt delegate de preºedintele Agenþiei Naþionale de         hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 735/2003 pri-
Administrare Fiscalã, prin ordin.                  vind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor
  Art. 27 Ñ Preºedintele Agenþiei Naþionale de           Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Administrare Fiscalã aprobã prin ordin, pentru aparatul pro-     nr. 480 din 4 iulie 2003, cu modificãrile ºi completãrile
priu ºi pentru structurile de administrare, criterii în aplicarea  ulterioare.

                              PRIM-MINISTRU
                             ADRIAN NÃSTASE
                                             Contrasemneazã:
                                           Ministrul finanþelor publice,
                                           Mihai Nicolae Tãnãsescu
    Bucureºti, 18 decembrie 2003.
    Nr. 1.574.
    *) Anexele nr. 1Ð5 sunt reproduse în facsimil.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
     10  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004
 ANEXA Nr. 1
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004  11
ANEXA Nr. 2
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
       12  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004
ANEXA Nr. 3
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004    13
                                     ANEXA Nr. 4
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 14      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004
                                     ANEXA Nr. 5
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004  15
                     «


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
  16                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2004


                                  RECTIFICÃRI

          În Hotãrârea Guvernului nr. 1.433/2003 privind aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea
       etape de recorelare a pensiilor din sistemul public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
       nr. 897 din 15 decembrie 2003, se face urmãtoarea rectificare:
          Ñ la art. 3 alin. (1), în loc de: ”...persoanele ale cãror drepturi de pensie pentru limitã de vârstã cu vechime
       integralã sau de pensie de urmaº, provenite din sistemul asigurãrilor sociale de stat, s-au deschis pânã la data de
       1 ianuarie 1999...Ò se va citi: ”...pensionarii pentru limitã de vârstã cu vechime integralã ºi pensionarii urmaºi
       proveniþi din sistemul asigurãrilor sociale de stat ale cãror drepturi de pensie s-au deschis pânã la data de
       1 ianuarie 1999...Ò.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2/5.I.2004 conþine 16 pagini.        Preþul de vânzare 14.000 lei     ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

								
To top