pinagmulan-ng-daigdig-1230620834733440-2 by arifahmed224

VIEWS: 2,128 PAGES: 15

									   Pinagmulan
   ng Daigdig
     Ayon sa Bibliya
  Ayon sa mga mito o Alamat
     Ayon sa Agham
(Mga Teorya Tungkol saPinagmulan
      ng Daigdig)
      Ayon sa Bibliya…
Creation Myths – mga paniniwala at salaysay ukol sa
bagay-bagay
Creationism – sistema ng paniniwala na ang lahat ng mga
bagay at materyal sa kalawakan ay nilikha ng isang diyos
Ang paglikha ay sa pamamagitan ng pamamaraang:
kahima-himala (supenatural), makadiyos (theistic), at
maalamat (mythological)
Ayon sa creationism, ang mundo ay ginawa diumano ng
Diyos sa loob ng anim na araw lamang
Ang mga ito ay literal na halaw sa aklat ng Genesis ng
Bibliya.
Monotheism – paniniwala sa iisang diyos.
Ayanimism – pagsamba sa mga espiritung naninirahan sa
kalikasan.
    Ayon sa Bibliya…
James Ussher – isang arsobispong Anglican ng
Armagh sa Ireland; ipinahayag niya noong 1650 na
ang paglikha ay naganap noong 4004 B.C.E.
Ito y batay sa kanyang pagtutuos ng numerolohiya
sa Lumang Tipan o Old Testament ng Bibliya.
Ang kanyang kalkulasyon ay ginawa pang mas tiyak
ni Dr. John Lightfoot, ang Master ng St. Catherine’s
College sa Cambridge, England.
Ayon sa kanya ang araw ng paglikha ay naganap
noong ikasiyam ng umaga ng Oktubre 23.
Ang kalkulasyong Ussher – Lightfoot ay nagsasaad
na ang mundo ay 6,000 taon pa lamang.
Ang mga fossils na natagpuan ay tumataliwas sa
paniniwalang ito
    Ayon sa Bibliya…
Diluvial Theory – sinubukang sagutin ng teoryang ito
ang ukol sa mga fossils.
Alinsunod sa teoryang ito, ang mga fossil ay walang
iba kundi ang mga labi ng mga hayop na namatay
bunsod ng malaki at malawakang pagbaha.
George Cuvier – tinalakay niya sa kanyang
Catastrophe Theory ang mga nakabaong fossil sa
iba’t ibang magkakapatong na sedimentaryo ng bato.
Sa pagkamatay ni Cuvier, ilang kalkulasyon ang
ginawa upang tukuyin ang tumapk na bilang ng mga
kalamidad at mga kasunod na kaganapan sa
paglikha ng Diyos.
Sinasabing may naganap na 27 magkakasuno na
paglikha; ang iba naman ay umabot sa 32 paglikha.
    Ayon sa Bibliya…
James Hutton – ayon sa kanya, ang mga
pwersang humubog sa daigdig sa nakaraan
ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa
kasalukuyang panahon.
Ang kanyang kaisipang Uniformitarianism ay
nailimbag sa akdang Theory of the Earth
noong 1795.
Noong lumaon, sinusugan ni Charles Lyell
ang teoryang ito sa kanyang akdang
Principles of Geology noong 1830.
     Ayon sa Agham…
Ang araw ay matatagpuan sa gitna ng solar system; walong
planeta ang umiikot dito; pito sa mga planetang iti ay may isa o
higit pang buwan na umiikot naman sa mga ito.
Dahil sa kaayusang ito ng solar system, naniniwala ang mga
astronomo na ang lahat ng bahagi nito ay halos sabay-sabay
nabuo buhat sa magkakaparehong primordial material.
Ang primordial material ay binubuo ng 80% hydrogen, 15%
helium at 5% na mabigat na elemento.
Tinawag ang paliwanag na ito na “nebular hypothesis” na
unang ipinanukala ni Immanuel Kant noong 1755.
Isang kahalintulad na modelo ang ipiniahayag ni Pierre-Simon
Laplace noong 1796.
     Ayon sa Agham…
Solar Nebula – isang napakalaking ulap ng mga gas
na sinasabing labi ng isang sumabog na bituin.
Ito ay patuloy na umiikot habang lumiliit at nauunat
dahil sa pwersa ng gravity.
Ang iba’t ibang bahagi ng solar system ay nabuo
mula sa napakalaking ulap na ito.
Noong halos limang bilyong taon ang nakalipas, ang
ulap na ito ay binubuo ng maliliit na bato at mga gas
ay nagsimulang lumiit sa impluwensya ng sarili
nitong grabitasyon.
Ang lumiliit na materyal na ito ay nagsimulang
umikot ng mabilis na nagdulot ng pagpatag ng ulap
na mistulang isang disc o plaka.
Sa loob ng umiikot na mala-disc na ito ay nagkaroon
ng maliliit na pagbubuo ng mga nuclei kung saan
nabuo ang mga planeta.
    Ayon sa Agham…
Dahil sa patuloy na rotasyon, ang ilang mga alikabok
at mga gas ay nananatiling umiikot sa buong masa.
Nang lumaon, ang mga natirang materyal ay naging
walong planeta. Ang iba namang materyal ay
naisabog sa kalawakan sa pamamagitan ng mga
solar wind.
Ang pagbubuo ng daigdig ay pinaniniwalaang
naganap 4.6 bilyong taon na ang nakakalipas
Matapos ang mahabang panahon, nagkaroon ng
atmospera ang daigdig at nagbago ang
komposisyon nito na humantong sa kasalukuyan
niting kalagayan. (78% nitrogen, 21% oxygen, at %
argon, kabilang ang iba pang mga bakas ng carbon
dioxide at water vapor.
    Ayon sa Agham…
Capture Theory – halaw mula sa aksa ni James Jean.
Ayon sa teoryang ito, sa pagdaan ng isang protostar
sa araw, ito ay nagdulot ng matinding epekto sa mga
nagaganap na pag-alon (tides) sa mismong araw.
Kaakibat nito ay ang pagkakaroon ng tinatawag na
solar disruption sa araw. Ang mga pwersa ng alon
(tidal forces) ay nagdult ng pagkakatanggal ng ilang
mga materyales mula sa araw sa hugis filament.
Dahil sa haba at kawalang katatagan ng filament, ito
ay nagkahati-hati at nang lumaon ay nakabuo ang
mga bulang ito ng tinatawag na protoplanet
Ayon sa teoryang ito, ang mga na planeta at kanilang
pag-inog ay nabuo mula sa pangyayaring ito,
    Ayon sa Agham…
Big Bang Theory – ayon rito, ang kalawakan ay
umusbong diumano mula sa isang napakasiksik
(dense) at napakainit na kalagayan halos 14 bilyong
taon na ang nakalilipas.
Ang lahat ng mga galaxy ay magkakapatong sa mga
punto at ang puntong ito ay sumabog at kumalat ng
magkakalayu-layo at mabilisan.
Ang kasalukuyang lokasyon at tulin ng velocity ng
mga galaxy ay bunga ng pagsabog nito
Ito ay halaw sa pag-aaral ng mga siyentista, kabilang
sina George Lemaitre at Carl Wilhelm Wirtz
    Ayon sa Agham…
Steady State Theory – ang salitang Big Bang
ay nagmula sa panuyang pagtawag dito ni
Fred Hoyle sa pagpapanukala ng katunggali
ng Big Bang Theory, ang Steady State
Theory.
Batay rito, panibagong sangkap (matter) ang
nabubuo habang patuloy na nagsisilayo ang
mga galaxy sa isa’t isa.
Ang kalagayan ng kalawakan ay
maihahalintulad sa anumang yugto ng
panahon
 Karagdagang Kaalaman!!!
Karamihan sa mga heologo ay naniniwalang
ang daigdig ay nasa 4.6 bilyong taon na.
Radiometry – ginagamit sa pagtatakda ng
petsa sa mga bato na sumusukat sa
electromagnetic radiation. Tinatangkang
mabatid nito ang edad ng bato at mineral na
nagtataglay ng radioactive isotopes.
Kadalasang hinahati ng mga siyentista ang
kasaysayan ng daigdig sa apat na
mahahabang panahon – Precambrian,
Paleozoic, Mesozoic at Cenozoic.
 Karagdagang Kaalaman!!!
Precambrian Era – nagsimula sa
pinakamatandang bato at nahati sa
Hadean, Archea, at Proterozoic era o
ancient life
88% sa panahong heolohikal
Nagsimula 543 milyong taon B.P. at
natapos noong 250 milyong taon B.P.
Saklaw nito ang 6.5% ng panahong
heolohikal
Karagdagang Kaalaman!!!
Mesozoic Era – “middle life”
Nagtapos noong 65 milyon B.P.
Saklaw nito nang 4% ng panahong
heolohikal ng daigdig.
Sa kasalukuyan, tayo ay nasa Cenozoic
Era o recent life at bumubuo sa
tinatayang 1.5% lamang ng kabuuang
edad ng daigdig
Ang Paleozoic, Mesozoic at Cenozoic
ay nakapaloob sa Phanerozoic eon
 Karagdagang Kaalaman!!!
Nagsimula sa unang bahagi ng Paleozoic era
na tinatawag na Cambrian Period
Ang penomenon ukol sa biglang pagsulpot
ng mga hayop sa panahong Cambrian at
Ordocivian ay tinatawag na Cambrian
Explosion
Sa pagtatapos ng Paleozoic era, nasaksihan
ng daigdig ang pagkaubis ng maraming
nilalang na tinatayng 90% ang nangamatay at
nangawala sa panahon ng Permian Period.
Isang teorya ukol sa pangyayaring ito ay ang
pagtama ng kometa sa ating planeta

								
To top