Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

hd-thi-hoc-ky-ii10-11

VIEWS: 12 PAGES: 6

									UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GD &ĐT       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   PHONG ĐIỀN

  Số: ......../ PGD&ĐT-CM              Phong Điền, ngày 13 tháng 4 năm 2011

   V/v Hướng dẫn kiểm          Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên
   tra học kỳ II năm học        địa bàn.
      2010 - 2011

   Thực hiện công văn hướng dẫn số 422/GD&ĐT - GDTH, ngày 04/4/2011 và
công văn hướng dẫn số 453/GD&ĐT-GDTrH, ngày 08/4/2011 và của Sở GD&ĐT
Thừa Thiên Huế, v/v kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ 2 cấp TH và THCS
năm học 2010 - 2011, nay Phòng hướng dẫn công tác kiểm tra học kỳ 2 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
    - Các trường tổ chức cho học sinh ôn tập kỹ trước khi kiểm tra, giáo dục cho
học sinh tính nghiêm túc, trung thực trong quá trình kiểm tra. Công tác tổ chức điều
hành kiểm tra đảm bảo đúng lịch, đúng quy chế.
    - Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để các đơn vị tự đánh giá lại quá
trình tổ chức dạy học. Rút ra những kinh nghiệm trong công tác quản lý và chỉ đạo dạy
học của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao
chất lượng dạy học.
   - Việc đánh giá tổng hợp, báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh phải
đảm bảo tính trung thực, chính xác và theo đúng thời gian quy định; những thông tin
về đánh giá phải được thực hiện minh bạch đồng thời chia sẻ cho giáo viên và học
sinh.
   - Cần lưu ý tránh việc bố trí giáo viên coi thi và chấm thi lớp mình đang dạy.
Những bài thi chấm xong phải được được lưu trữ theo đúng quy chế đã ban hành.
    Để công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập chính
xác, khách quan và công bằng, các trường có điều kiện về cơ sở vật chất sắp xếp học
sinh được kiểm tra theo số báo danh với số lượng tối đa 24 học sinh/phòng thi, thực
hiện cách tổ chức coi thi, chấm thi nghiêm túc như thi tốt nghiệp. Riêng các môn
Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ lớp 9, các trường nhất thiết phải bố trí học sinh thi theo
số báo danh và số lượng tối đa 24 học sinh/phòng thi.
B. TỔ CHỨC KIỂM TRA:
I. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, TỔ CHỨC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:
     1. Nội dung câu hỏi kiểm tra:
   - Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực
hành của học sinh trong phạm vi chương trình của môn học.
   - Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện
mức độ yêu cầu kiến thức và kỹ năng đã được xác định trong chương trình dạy hoc
của Bộ GD&ĐT.
ea487271-e82a-4405-8613-79c0ba40ca2f.doc
     - Để kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy
định.
    - Nội dung hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các
vấn đề đòi hỏi học sinh phải giải quyết ở đề kiểm tra.
     - Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ học sinh.
     2. Phân công ra đề kiểm tra:
     2. 1 Tiểu học: Phòng sẽ ra đề kiểm tra các môn Tiếng Việt, Toán từ lớp 1 đến
lớp 3 và Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5. Sở sẽ ra đề kiểm tra Toán và Tiếng
Việt lớp 4, 5.
    2. 2 Trung học cơ sở: Phòng và Sở GD&ĐT sẽ ra đề thi từ lớp 6 đến lớp 9 các
môn : Ngữ văn, Toán, Lý, Sinh, Sử , Địa, Ngoại ngữ 1, Công nghệ, GDCD, Tin học
và Hóa (lớp 8, 9.
     * Hình thức câu hỏi kiểm tra lớp 9 (Đối với các môn do Sở ra đề thi):
     - Trắc nghiệm khách quan: Ngoại ngữ ( Anh/ Pháp)
     + Môn Ngoại ngữ 1 lớp 9: kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan,
số câu hỏi trắc nghiệm là 40, thang điểm 10 ( sẽ có hướng dẫn riêng trong đáp án)
    + Môn Ngoại ngữ 2 ( tiếng Anh, Pháp): do trường ra đề, bố trí lịch kiểm tra
theo hướng dẫn đã nêu trên.
    Đề kiểm tra các môn trắc nghiệm khách quan sẽ có 4 mã đề ( mỗi nã có 40
câu). Học sinh sẽ làm bài trên phiếu trả lời in sẵn, các trường có thể đăng kí Phiếu
kiểm tra để Phòng in hoặc tự đặt in.
     - Hình thức tự luận: các môn học còn lại.
    2. 3. Đối với các môn Phòng và Sở không tổ chức kiểm tra chung: Các trường
tự ra đề và kiểm tra theo kế hoạch của trường khi hết chương trình. Lưu ý cần sắp xếp
lịch kiểm tra các môn cho hợp lý, tránh tình trạng kiểm tra kéo nhiều ngày hoặc học
sinh làm bài quá căng thẳng do làm nhiều bài trong một thời gian ngắn.
    3. Chương trình: Giới hạn chương trình kiểm tra đến hết tuần 34 theo phân
phối chương trình của Bộ GD&ĐT đối với THCS và hết tuần 33 đối với Tiểu học.
II. THỜI GIAN KIỂM TRA:
     1. Đối với Tiểu học:
     a/ Đối với các môn Phòng ra đề kiểm tra:

   Thời gian        Môn kiểm tra  Thời gian bắt đầu    Thời gian
    kiểm tra                  phát đề       làm bài
                 Toán 1, 2    07 giờ 30      40 phút
  Sáng 12/5/11         Lịch sử 4    07 giờ 30      40 phút
                  Địa lý 4    08 giờ 30      40 phút
                  Toán 3     14 giờ 00      40 phút
  Chiều 12/5/11         Lịch sử 5    14 giờ 00      40 phút
                 Địa lý 5    15 giờ 00      40 phút
ea487271-e82a-4405-8613-79c0ba40ca2f.doc
   Thời gian        Môn kiểm tra    Thời gian bắt đầu    Thời gian
    kiểm tra                    phát đề       làm bài
               Tiếng Việt 1, 2    07 giờ 30    Theo yêu cầu của đề
  Sáng 13/5/11        Khoa học 4      07 giờ 30       40 phút
  Chiều 13/5/11        Tiếng Việt 3     14 giờ 00    Theo yêu cầu của đề
                Khoa học 5      14 giờ 00       40 phút
     b/ Đối với các môn Toán và Tiếng Việt lớp 4, 5 do Sở ra đề kiểm tra:

   Thời gian    Môn kiểm tra    Thời gian bắt đầu         Thời gian
   kiểm tra               tính giờ làm bài         làm bài
  Sáng 16/5/11    Tiếng Việt 4      07 giờ 30        Theo yêu cầu của đề
  Chiều 16/5/11     Toán 4       14 giờ 00        Theo yêu cầu của đề
  Sáng 17/5/11    Tiếng Việt 5      07 giờ 30        Theo yêu cầu của đề
  Chiều 17/5/11     Toán 5       14 giờ 00        Theo yêu cầu của đề
    Lưu ý: Các trường thông báo cho học sinh mang theo      sách Tiếng Việt tập 2 từ
lớp 1 đến lớp 5 để có thể kiểm tra môn Tiếng Việt.
    2. Đối với THCS:
   a/ Lịch kiểm tra các môn lớp 6, 7, 8:
 Ngày kiểm tra            Môn kiểm tra     Thời gian bắt    Thời gian
                              đầu phát đề     làm bài
 Sáng 09/5/11             Vật lý 6        07 giờ 30     45 phút
                  Tiếng Anh 6        08 giờ 45     45 phút
 Chiều 09/5/11         Vật lý 7, Sinh học 8     13 giờ 30     45 phút
                Tiếng Anh 7, Vật lý 8     14 giờ 45     45 phút
 Sáng 10/5/11             Địa 6         07 giờ 30     45 phút
                  Công nghệ 6        08 giờ 45     45 phút
 Chiều 10/5/11        Ngữ văn 7, Ngữ văn 8      13 giờ 30     90 phút
                 Sinh học 7, Hóa 8      15 giờ 30     45 phút
 Sáng 11/5/11            Ngữ văn 6        07 giờ 30     90 phút
                  Sinh học 6        09 giờ 30     45 phút
 Chiều 11/5/10          Toán 7, Toán 8       13 giờ 30     90 phút
                Tin 7, Tiếng Anh 8      15 giờ 30     45 phút
 Sáng 12/5/11             Toán 6         07 giờ 30     90 phút
                    Tin 6         09 giờ 30     45 phút
 Chiều 12/5/11           Địa 7, Địa 8       13 giờ 30     45 phút
               Công nghệ 7, Công nghệ 8    14 giờ 45     45 phút
                    Tin 8         16 giờ 00     45 phút
 Chiều 13/5/11            GDCD 6         13 giờ 30     45 phút
                   Lịch sử 6        14 giờ 45     45 phút
 Chiều 14/5/11         GDCD 7, GDCD 8        13 giờ 30     45 phút
                Lịch sử 7, Lịch sử 8     14 giờ 45     45 phút

ea487271-e82a-4405-8613-79c0ba40ca2f.doc
     b/ Lịch kiểm tra các môn lớp 9:
  Ngày kiểm tra           Môn kiểm tra  Thời gian bắt    Thời gian
                           đầu phát đề     làm bài
 Sáng 10/5/11              GDCD     07 giờ 30     45 phút
                    Hóa học    08 giờ 45     45 phút
 Sáng 11/5/11              Vật lý    07 giờ 30     45 phút
                    Công nghệ    08 giờ 45     45 phút
                     Lịch sử    07 giờ 30     45 phút
 Sáng 12/5/11             Sinh học    08 giờ 45     45 phút
                     Tin 9    10 giờ 00     45 phút
 Sáng 13/5/11             Ngữ văn    07 giờ 30     90 phút
                    Ngoại ngữ 1   09 giờ 30     45 phút
 Sáng 14/5/11              Toán     07 giờ 30     90 phút
                     Địa lý    09 giờ 30     45 phút
III. XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH:
   1. Đối với Tiểu học: Thực hiện theo Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày
27/10/2009, v/v ban hành quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học của Bộ
GD&ĐT.
     2. Đối với THCS:
    - Thực hiện theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/10/2006, v/v
ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT và Quyết định số
51/2008/BGD&ĐT ngày 15/9/2008 v/v bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp
loại học sinh trung học ban hành theo quyết định số 40/2006/QĐ-BGD&ĐT.
    - Công văn số 2117/SGD&ĐT/GDTrH ngày 07/10/2008 v/v hướng dẫn đánh
giá kết quả môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.
    - Đối với môn Thể dục: thực hiện số lần kiểm tra định kì là 3 ( 2 lần kiểm tra 1
tiết và 1 lần kiểm tra học kì)
    - Đối với môn Ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp của THCS TT Phong Điền) thực hiện
theo quyết định số 4113/BGD&ĐT-GDTrH, ngày 01/6/2010 và quyết định số
40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 ( đã được Sở hướng dẫn trong công văn số
1481/SGD&ĐT ngày 09/9/2010)
IV. ĐĂNG KÝ, GIAO NHẬN VÀ HÌNH THỨC RA ĐỀ KIỂM TRA:
    1. Đăng ký in sao đề, bài kiểm tra và giấy thi: Sở và Phòng chỉ ra đề kiểm tra và
in sao đến phòng thi. Vì vậy, các trường muốn in sao cho từng học sinh phải đăng ký
chậm nhất đến ngày 20/4/2011 cho Tổ chuyên môn. Đối với giấy thi và Phiếu làm bài
trắc nghiệm nếu có nhu cầu phải đăng ký cùng lần với đề kiểm tra.
    2. Thời gian giao nhận đề thi, giấy thi:
    - Ngày 07/5/11: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phát đề kiểm tra các môn cấp THCS
do Phòng ra đề thi;

ea487271-e82a-4405-8613-79c0ba40ca2f.doc
    - Ngày 12/5/11: từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00 phát đề kiểm tra các môn lớp 9 do
Sở ra đề thi;
    - Ngày 11/5/11: từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00 phát đề kiểm tra các môn Tiểu học
do Phòng ra đề thi;
    - Ngày 14/5/11: từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 30 phát đề kiểm tra các môn Tiểu học
do Sở ra đề thi;
    Lưu ý: Phòng chỉ phát đề kiểm tra trực tiếp cho HT, PHT các trường. Nếu giáo
viên nhận phải có giấy ủy quyền của Hiệu trưởng.
    3. Hình thức ra đề kiểm tra:
     a/ Đối với Tiểu học: Học sinh làm bài trực tiếp vào giấy kiểm tra in trên giấy
A4 ( không chuẩn bị giấy thi) đối với các môn do Phòng ra đề kiểm tra. Riêng môn
Toán và Tiếng Việt lớp 4, 5 do Sở ra đề kiểm tra các trường phải chuẩn bị giấy
kiểm tra riêng cho học sinh ( hoặc có thể đăng kí với Phòng để đặt mua chung)
     b/ Đối với THCS:
     - Lớp 9: Học sinh phải chuẩn bị giấy thi để làm bài kiểm tra các môn ( trừ
môn GDCD, Công nghệ, Lịch sử học sinh làm bài trực tiếp vào giấy bài kiểm tra in
sẵn); môn tiếng Anh lớp 9 học sinh làm bài vào Phiếu kiểm tra.
     - Lớp 6, 7, 8: Học sinh làm bài trực tiếp vào giấy bài kiểm tra in sẵn ( trừ môn
Ngữ văn 7, 8)
     c/ Kinh phí cho kiểm tra học sinh các lớp cuối cấp (lớp 5, lớp 9): Thực hiện
theo công văn số 2085/GD&ĐT-HCTH, v/v kinh phí ra đề kiểm tra học kỳ các lớp
cuối cấp ngày 04/11/2009 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ( 650 đồng/đề).
V. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 VÀ CUỐI NĂM:
   Sau khi kiểm tra xong các trường tổng hợp các môn do Phòng, Sở ra kiểm tra
báo cáo kết quả chậm nhất vào ngày 19/5/2011.
 Môn, TSHS    Điểm dưới TB               Điểm trên trung bình
 lớp dự thi
       0-1  1,5 - 4,5 Cộng          5 - 8,5   9 -10   Cộng
 thi    SL %  SL %    SL %          SL %    SL %    SL %


VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:
    1. Vì đề thi và hướng dẫn chấm thống nhất chung trong toàn tỉnh và huyện nên
bắt buộc các trường phải thực hiện nghiêm túc thời gian thi theo quy định. Khi mở đề
và hướng dẫn chấm, các trường phải làm biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Hiệu
trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, thư ký Hội đồng, Tổ trưởng chuyên môn (của môn được
kiểm tra). Nếu trường nào sai lịch, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm như quy định
trong quy chế thi tốt nghiệp và phải bồi thường toàn bộ kinh phí thiệt hại gây ra.
    Hiệu trưởng phải có trách nhiệm bảo mật về đề thi và hướng dẫn chấm. Thi
xong phải bảo quản các bì đựng đề thi và hướng dẫn chấm trong 1 tháng để tra cứu khi
cần thiết.


ea487271-e82a-4405-8613-79c0ba40ca2f.doc
    2. Các tiết kiểm tra học kỳ trong phân phối chương trình ( đối với các môn
kiểm tra do Phòng và Sở ra đề thi chung) xem như đã thực hiện. Các trường lấy điểm
kiểm tra vào cột điểm kiểm tra học kỳ và tổng kết điểm trung bình môn theo quy định
hiện hành.
   Nhận được công văn này, đề nghị các trường triển khai thực hiện nghiêm túc
những nội dung trong công văn đã hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì
còn vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Phòng để được hướng dẫn giải quyết./.


                           TRƯỞNG PHÒNG
    Nơi nhận:
        - Các trường TH,THCS;
         - LĐ, CVPT, VT.


                             Lê Đăng Thái
ea487271-e82a-4405-8613-79c0ba40ca2f.doc

								
To top