; Komunikasyon sa Akademikong Filipino
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Komunikasyon sa Akademikong Filipino

VIEWS: 146,285 PAGES: 4

silabus sa komunikasyon sa akademikong filipino.... Isang metalinggwistikang pag-aaral sa paggamit ng akademikong Filipino sa iba’t ibang sitwasyon at larangan sa paraang interdisiplinaryo at interaktibo. Tuon ang pagpapaliwanag sa mga opisyal na tungkulin at gamit ng Filipino bilang pambansang wika, makagamit ng mataas na antas ng kasanayan sa komprehensyon at produksyon ng iba’t ibang diskurso, makikilala ang mga varayti ng Filipino tungo sa pagdebelop ng sariling sistema at repertwang pangwika at mailalapat ang maka-Pilipinong oryentasyon sa pag-alam, pagtaya at pagpapahalaga sa mga bagay o ideya na may kinalaman sa kultura at lipunang lokal at global. Inaasahang malilinang sa mga mag-aaral ang paggamit ng Filipino sa lalong mataas na edukasyon.

More Info
  • pg 1
									Pamantasan ng Lungsod ng Marikina
KAGAWARAN NG FILIPINO
Brazil St., Concepcion 1, Marikina City Vision
An institution of higher learning of the City Government of Marikina, the PLMar seeks to produce academically, technologically, and scientifically equipped graduates imbued with values and the sense of nationhood, who will serve as active agents of social transformation.

Mission
The PLMar is committed to provide quality higher education, advanced expertise in research and development, and establish socially responsive community extension services to enhance the holistic development of its student by equipping them with relevant knowledge, competencies, skills, values needed to make them skillful in their areas of work.

Goals
      Set the education agenda of the city. Provide competent and dedicated faculty, modern and adequate facilities, and curricular programs responsive to the qualification requirements of the global community. Initiate effective research that will develop the institution and the local communities in Marikina and other regions. Facilitate efficient and responsive community extensions services student. Establish local and international institutional linkages. Expand efforts of maintaining academic excellence through accreditation and international standard certification.

SILABUS SA FIL. 1
Titulo ng Kurso Kowd Taong Aralan at Semestre FIL 1 AY 2009 – 2010 Unang Semestre SINING NG KOMUNIKASYON SA AKADEMIKONG FILIPINO/ SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN Bilang ng Yunit 3 Kahingian

Deskripsyon ng Kurso

Isang metalinggwistikang pag-aaral sa paggamit ng akademikong Filipino sa iba’t ibang sitwasyon at larangan sa paraang interdisiplinaryo at interaktibo. Tuon ang pagpapaliwanag sa mga opisyal na tungkulin at gamit ng Filipino bilang pambansang wika, makagamit ng mataas na antas ng kasanayan sa komprehensyon at produksyon ng iba’t ibang diskurso, makikilala ang mga varayti ng Filipino tungo sa pagdebelop ng sariling sistema at repertwang pangwika at mailalapat ang maka-Pilipinong oryentasyon sa pag-alam, pagtaya at pagpapahalaga sa mga bagay o ideya na may kinalaman sa kultura at lipunang lokal at global. Inaasahang malilinang sa mga magaaral ang paggamit ng Filipino sa lalong mataas na edukasyon.
Ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Mauunawaan at maiipaliliwanag ang mga opisyal na gampanin at gamit ng Wikang Filipino bilang wikang pambansa batay sa probisyon ng Saligang Batas ng 1987;

2. Makakikilala ng iba’t ibang varayti ng Wikang Filipino tungo sa paglinang ng sariling sistema at repertwang pangwika; Mga Layunin 3. Makagagamit ng mataas na antas ng komprehensyon sa pagbuo ng iba’t ibang diskurso; 4. Makakapagpahayag ng pagpapahalaga sa Filipino bilang kasangkapang wika sa pambansang unawaan, pagkakaisa at kaunlaran; at 5. Mailalapat ang maka-Pilipinong oryentasyon sa pag-alam, pagtaya at pagpapahalaga sa mga bagay o ideya na may kaugnayan sa kulturang Marikeño, lipunang lokal at global.

Paksa

*Oryentasyon/Pagpapakilala sa Kurso *Mga Layunin ng Kurso *Paraan ng pagbibigay ng grado *Mga tuntunin sa klase *Bisyon at Misyon ng PLMar Yunit 1 A. Batayang Kaalaman sa Wika o Kahulugan, kahalagahan, gampanin, batayang prinsipyo at iba’t ibang register ng wika o Teorya sa pinagmulan ng wika o Kaantasan ng wika ayon sa halagang gamit o Konstitusyunal na batayan ng Wikang Pambansa o Lawak ng gamit ng wika o Kronolohikal na kasaysayan ng Wikang Pambansa Babasahin: Liberalisadong Pilipino: Mulaan ng Pagpapabulaklak ng Filipino -Ni Ponciano B.P. Pineda B. Diskurso o Kahulugan, uri at istruktura ng diskurso o Modelong Birmingham ng pasalitang diskurso o Teksto at Konteksto o Tekstwal patern ng Diskurso o Mga Sugnay o Komunikasyon: Kahulugan, uri at iba’t ibang modelo Yumit II A. Alibata, Alfabeto at Ortograpiyang Filipino Baybayin/Alibata by Paul Morrow o Baybayin/Alibata by Paul Morrow (http://www.baybayin.com) o Ortograpiya 1987 o Revisit ng paggamit ng walong (8) dagdag na letra B. Anatomiyang Pampananalita o Mga Salik sa Pagsasalita o Ponolohiya o Ponema o Ponemang segmental o Diptonggo o Pares-Minimal o Ponemang Nagpapalitan

Saklaw na Panahon 1 Oras 8 Oras

9 na Oras

Preliminaryong Pagsusulit o o o o o o Morpolohiya Morpema at mga uri nito Mga Pagbabagong Morpoponemiko Bahagi ng Pananalita Sintaksis Uri at kayarian ng pangungusap

1 Oras 5 Oras

Yunit 3 A. MGA MAKRONG KASANAYAN (Unang bahagi) o o Pakikinig Pagsasalita

12 Oras

Panggitnang Pagsusulit

1 Oras

B. MGA MAKRONG KASANAYAN (Ikalawang Bahagi) o o o Pagbasa Pagsulat Liham at mga Uri Nito 17 Oras Kasama ang araw at oras ng pananaliksik

Pinal na Pagsusulit        
o o o

1 Oras

Metodolohiya

Malayang Talakayan Pag-uulat Pagsasadula Paggawa ng mga sitwasyon at pagpapakita ng mga varyasyon, register at antas ng wika Pangkatang Gawain Debate Masining na Pagbigkas Pananaliksik
Maikli at mga Panterminong Pagsusulit Resitasyon Pag-uulat sa klase Proyektong papel

Mga Kahingian

o
Bahagdan ng Panterminong Pagmamarka

Mga Sanggunian

Maikling Pagsusulit 10% Prelim/Midterm/Final 30% Resitasyon 20% Natatanging Aktibidad/Pakikilahok 10% Pag-uulat 15% Pinal na Proekto 15% Kabuuan 100% Arrogante, J. A. et al. 2007. Sining ng Komunikasyon sa Akademikong Filipino. National Bookstore Inc. Mandaluyong City Azurin, A. M., 1995. Reinventing the Filipino Sense of Being and Becoming. UP Press. Quezon City Cardenas, G. G. et al. 2002. Sining ng Komunikasyong Panlipunan Teorya at Praktika. Gold Palace Publishing House. Makati City Constantino, P. C. ed. 2005. Filipino at Pagpaplanong Pangwika. UP-SWF. Quezon City

Prelim Midterm Final Kabuuan

30% 30% 40% 100%

Mga Karagdagang Babasahin

Panalangin: Susi Upang Matamo ang Kasiyahan at Kaganapan Salin sa Filipino ni Adrian D’Cruz Balagot Ang May Lamat na Banga Salin sa Filipino ni Adrian D’ Cruz Balagot Tao: Pagtatasa sa Konteksto ng Takot, Galit at Kalungkutan Ni Adrian D’ Cruz Balagot Akuin ang Kaakuhan: Filipino Ako Nina: R. Nuncio at E.M. Nuncio Lingua Franca: A Matter of Fact and Not Fanciful Fears Arnold M. Azurin Ang Filipino sa Binagong Kurikulum sa Sekundarya at Tersiyarya at ang Tunguhin ng Edukasyong Filipino Ni Pamela C. Constantino Saan Tutungo ang Wikang Filipino Ngayong Binubura Ito ng Globalisasyon Ni Bienvenido L. Lumbera Wika at Pambansang Pag-unlad Francis A. Gealogo Wika at Globalisasyon: Kalakaran, Pagtanggi at Pag-aangkin Vivencio R. Jose Takot sa Babel: Ilang Panukalang Pagkilos Para sa Filipino Bukas Virgilio S. Almario

Wika at Globalisasyon Mario I. Miclat Mga akda nina Ordoñes, Mirasol, Abadilla, Matute at iba pang manunulat

Karagdagang Materyal sa pagtuturo

Kompyuter TV Cassette Recorde DVD/CD Player LCD Projector

MGA TUNTUNIN 1. Hindi magbibigay ng espesyal na pagsusulit (maikli o mahabang pagsusulit) ang dalubguro sa mga magaaral na hindi nakakuha nang naturang pagsusulit sa oras at araw na itinakda maliban na lamang sa mga espesyal na kadihalanan na mapatutunayan sa pamamagitan ng mga katibayan. Magtatakda ng kabawasang puntos ang dalubguro para sa mga espesyal na pagsusulit. Sakaling tuluyang hindi na nakakuha ng pagsusulit, awtomatikong “0” ang puntos na ibibigay sa mag-aaral; Sinumang mag-aaral na nagnanais na makipag-usap sa dalubguro para sa konsultasyon ng proyekto at iba pang mga gawain ay magtungo lamang sa silid tanggapan ng mga Tagapangulo ng Departamento ng Pamantasan ng Lungsod ng Marikina sa oras na ito ay bakante o mag-email sa marijah6@yahoo.com; Ang hindi makapagpapasa ng mga kahingian ng kurso sa itinakdang araw at oras ay awtomatikong mamarkahan ng “INC.” Maaaring mapalitan ng pasadong marka ang “INC.” sa sandaling makumpleto ng mag-aaral ang itinakdang kahingian na hindi lalampas ng isang semestre na naaayon sa itinakdang tuntunin ng Tanggapan ng Patalaan (Registrar’s Office) ng unibersidad; Hindi bibigyan ng markang “D” o dropped ang mga mag-aaral na di na pumasok sa klase matapos ang preliminaryong pagsusulit, manapay “5.0” ang awtomatikong katapat nito. Mamarkahan lamang ng “D” ang mag-aaral matapos makapagsumite sa dalubguro ng kaukulang dokumento na pinagtibay ng Tanggapan ng Patalaan ng Unibersidad bago sumapit ang takdang araw ng preliminaryong pagsusulit; Anumang apela hinggil sa nakuhang marka ay maaaring isagawa sa loob ng 24 na oras matapos matanggap ang “class card” sa naturang asignatura. Hindi na diringgin ng dalubguro ang anumang apela matapos ang itinakdang oras; Ang karapatang mag-email ng mga katanungan ay maisasagawa lamang sa panahong sakop ng semestre kung saan nakaenrol sa naturang asignatura ang mag-aaral. Hindi na bibigyang pansin ang mga katanungan matapos ang panahong sakop ng pag-aaral sa naturang asignatura gayundin ang mga personal na katanungan. Ang e-mail address ng dalubguro ay nananatiling pribado at hindi maaaring ibigay ng mag-aaral kaninuman sa anumang kadahilanan; Obligasyon ng mag-aaral na alamin ang mga paksang tinalakay sa panahong siya ay liban, gayundin ang paghanap sa mga babasahing may kaugnayan sa paksang ito; at iba pang mga tuntunin na maaring pag-usapan ng oral sa loob ng klase.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Inihanda ni:

ADRIAN D’ CRUZ BALAGOT
Tagapangulo, Kagawaran ng Filipino


								
To top