Docstoc

svp-sos-30-6-2009

Document Sample
svp-sos-30-6-2009 Powered By Docstoc
					        GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE
        Havlíčkova 812, 542 32 Úpice


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
  PRO STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLU
  OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
      název školy:    Gymnázium a Střední odborná škola
                Úpice, Havlíčkova 812
      adresa:   Havlíčkova 812, 542 32 Úpice
      IČ:     47 465 131
      IZO:    015 037 789
      RED IZO:  600012956
      právní forma: příspěvková organizace
      ředitelka: Mgr. Irena Dobiasová
      kontakt:  tel. 499 881 275, fax: 499 881
      mailto:   skola@gymsos-upice.cz,
            irena.dobiasova@gymsos-upice.cz
      www:    http://www.gymsos-upice.cz
      název:    Královéhradecký kraj
      IČ:      70 889 546
      adresa:    Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové 2
      kontakt:   tel. 495 817 111, fax: 495 817 336,
             mailto: posta@kr-kralovehradecky.cz
             http://www.kr-kralovehradecky.cz
      Čtyřletý vzdělávací program
      Denní forma vzdělávání
      Program je vytvořen dle RVP Veřejná správa      od 1. září 2009

V Úpici: 30.června 2009
          …………………           .……………………..
         razítko školy     Mgr. Irena Dobiasová

                   -2-
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
1. Identifikační údaje                             2
        1.1. Předkladatel                        2
        1.2. Zřizovatel                         2
        1.3. Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání       2
        1.4. Platnost Školního vzdělávacího programu          2
2. Obsah                                    3
3. Historie školy                               5
4. Profil absolventa                              6
5. Charakteristika školy                            9
6. Charakteristika školního vzdělávacího programu               11
        6.1 Identifikační údaje                    11
        6.2 Popis celkového pojetí vzdělání              12
        6.3 Organizace výuky                      16
        6.4 Způsob hodnocení ţáků                   17
        6.5 Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími
                                       19
        potřebami a ţáků mimořádně nadaných
        6.6 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
                                       20
        a poţární prevence
        6.7 Podmínky pro přijímání ke vzdělání             21
        6.8 Způsob ukončení vzdělávání                 21
7. Učební plán                                 22
8. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP             24
9. Učební osnovy                                26
  Vzdělávací oblasti:                            26
        9.1. Jazykové vzdělávání a komunikace              26
          9.1.1. Český jazyk a literatura (ČJ)            26
          9.1.2. Anglický jazyk (AJ)                 44
          9.1.3. Německý jazyk (NJ)                  57
        9.2. Společenskovědní vzdělávání                69
          9.2.1. Základy společenských věd (ZSV)           69
          9.2.2 Dějepis (D)                      83
        9.3 Přírodovědní vzdělávání                   92
          9.3.1. Fyzikální vzdělávání (FV)              92
          9.3.2. Chemické vzdělávání (CHV)              98
          9.3.3. Biologické a ekologické vzdělávání (BEV)      103
        9.4 Matematické vzdělávání                   112
          9.4.1. Matematika (M)                   112
        9.5. Vzdělávání pro zdraví                   120
          9.5.1. Tělesná výchova (TV)                120
        9.6. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  128
          9.6.1. Informační a komunikační technologie (IKT)     128
        9.7. Odborné vzdělávání                    141
          9.7.1. Ekonomika (EKO)                   141
          9.7.2. Účetnictví (ÚČT)                  152
          9.7.3. Právo (PRÁ)                     162
          9.7.4. Veřejná správa (VES)                174
                    -3-
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
         9.7.5. Česká republika a evropské dimenze (ČED)     189
         9.7.6. Kultura ve veřejné správě (KVS)         198
         9.7.7 Písemná komunikace a administrativa (PKA)     206
10. Materiální a personální zajištění výuky                223
11. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery           224
12. Personální zabezpečení tvorby ŠVP                   225
                  -4-
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
   Historie odborného školství v Úpici se datuje od r.1953, kdy vznikla v budově
Ţivnostenské školy Vyšší průmyslová škola dělnická spolu s Večerní průmyslovou
školou pro pracující, které byly o deset let později, v letech 1963 a 1965, zrušeny. Od
té doby na škole zůstaly pouze učňovské obory.
   Změnu v oborové nabídce přinesl aţ rok 1991, kdy na této škole vedle
učňovských oborů postupně vznikají nové studijní obory: Obchod a podnikání,
Sluţby a domácí hospodaření, Obchodník, Obchodně podnikatelská činnost. Spolu
s obory denního studia se zřizuje i dálkové studium : Podnikání v oboru, Provoz
obchodu, Podnikání v technických povoláních.
   Stávající čtyřletý obor denního studia Obchodně podnikatelská činnost byl od
roku 2001 postupně nahrazen čtyřletým oborem Veřejnosprávní činnost. První
maturity ţáků tohoto oboru se konaly v r.2005.
   Tříleté obory dálkového nástavbového studia Podnikání v technických
povoláních a Provoz obchodu se staly dobíhajícími. Jejich náhradou bylo zařazení do
sítě dálkového studia pětiletého oboru Veřejnosprávní činnost. První ročník
odmaturoval v r.2006.
    Střední škola v Úpici během své existence měnila své názvy. Od r.1945
působila jako Závodní učňovská škola, od r. 1953 s názvem Průmyslová a učňovská
škola, od r.1963 to byla Učňovská škola. V r.1980 byla přejmenována na Střední
odborné učiliště a od r.1991 působila jako Integrovaná střední škola Úpice. V letech
1980 a 1990 dochází k přístavbám a modernizaci budovy. Součástí areálu se stává i
budova bývalé mateřské školy, kde bylo později    vybudováno zázemí pro školní
stravování.
   Dne 1.7.2000 dochází ke sloučení Gymnázia Úpice a Integrované střední
školy Úpice. Vzniká nový právní subjekt Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice,
Havlíčkova 812.
   K 1.10.2001 dochází ke změně zřizovatele, stává se jím Královéhradecký kraj.
                    -5-
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
Škola: Gymnázium a střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812
Název ŠVP: Se vzděláním do praxe
Obor vzdělávání: 68-43-M/001   Veřejnosprávní činnost
Dosaţený stupeň vzdělávání: úplné střední odborné
Ukončení vzdělávání a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní
zkoušce


POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:
   Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent
připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné
činnosti a vést ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných
orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení
evidencí  podle  závazně  platných  předpisů,  vedení   agend  správních  a
samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů,
určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.
   Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských
a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo
jiných orgánech státní správy a v orgánech Evropské unie. Uplatnit se můţe i
v občanském sektoru.


KOMPETENCE ABSOLVENTA:
  čte s porozuměním texty verbální i ikonické (obrazové), čerpá z nich informace a
  kriticky je hodnotí, uţivatelsky pouţívá elektronická média
  vyjadřuje se kultivovaně, jazykově správně, ústně i písemně v mateřském jazyce,
  pouţívá cizí jazyk k dorozumívání
  má základní pro ţivot potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické
  společnosti
  má základní znalosti v oblasti právního vědomí
  má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu
  práce, v pracovněprávních vztazích
  má základní početní znalosti

                     -6-
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
 má základní znalosti o přírodních procesech a jevech
 rozlišuje zásady správné ţivotosprávy, relaxace a regenerace duševních a
 fyzických sil, poskytne první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění a ví, jak má
 jednat v situacích ohroţení
 vystupuje na veřejnosti a jedná s klienty taktně, s pochopením pro jejich
 problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování,
 pracuje s poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním ţivotě,
 charakterizuje a dodrţuje etiku státního úředníka,
 aktivně ovládá dva cizí jazyky,
 uplatňuje zásady ústavního práva, zná správní právo a má všeobecný rozhled
 v dalších právních odvětvích,
 pracuje s právními normami a prameny,
 má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy,
 vykonává správní činnosti a agendy,
 charakterizuje vývojové trendy rozvoje společnosti a trţní ekonomiky, rozvoje
 regionu a obce,
 disponuje základními znalostmi a dovednostmi z ekonomiky včetně územní, z
 finančního plánování a hospodaření a z účetní evidence v působnosti správních a
 samosprávných orgánů,
 zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti,
 pracuje s různými zdroji informací,
 pracuje s prostředky výpočetní a kancelářské techniky.


VZDĚLÁVÁNÍ  SMĚŘOVALO K TOMU, ABY ABSOLVENT V OBLASTI CITOVÉ, POSTOJOVÉ A

HODNOTOVÉ:

 záměrně vyhledával potřebné informace, orientoval se v nich a pracoval s nimi
 uváţlivě,
 respektoval lidská práva,
 ctil ţivot jako nejvyšší hodnotu,
 chránil ţivotní prostředí a zapojil se do jeho udrţování a zlepšování,
 jednal hospodárně, ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pečoval o majetek,
 pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý ţivotní styl a o
 zdokonalování své tělesné zdatnosti.                    -7-
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
ABSOLVENT BYL VEDEN TAK, ABY:
  posuzoval své reálné odborné i osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvaţovat
  své moţnosti v oblasti profesní dráhy,
  měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snaţil
  se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice
  a k odstraňování vzniklých nedostatků,
  měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích moţností a příleţitostí
  v regionu, uměl posoudit a zjistit moţnosti svého pracovního uplatnění a jim
  odpovídající potřeby dalšího vzdělávání,
  aby prezentoval výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i
  osobnostnímu rozvoji,
  uvaţoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním ţivotě, snaţil se o
  loajálnost a hospodárnost v pozici zaměstnance,
  dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny
  práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání.


ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŢENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:
   Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní
zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončení studia středních škol
(sbírka zákonů č. 317/2008). Dokladem o dosaţení středního vzdělání je vysvědčení
o maturitní zkoušce.
                    -8-
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
     Jsme škola, která nabízí studium v osmiletém a čtyřletém gymnáziu a ve
čtyřletém studiu oboru Veřejnosprávní činnost. Všechny obory jsou zpravidla po 1
třídě.
     Počet ţáků – cca 250.
     Kapacita – 430.


     Škola se nachází v centru města, u řeky, v těsné blízkosti autobusového
nádraţí. Ţáci SOŠ jsou převáţně z Úpice a okolí (Trutnovsko, Broumovsko,
Ţacléřsko, Náchodsko).
     Školu tvoří 2 budovy. Výukové prostory obou budov tvoří 15 kmenových
učeben, 2 učebny výpočetní techniky, 3 jazykové učebny, víceúčelová laboratoř,
knihovna a klubovna pro trávení volnočasových aktivit ţáků. V obou budovách je
zrekonstruované sociální zařízení.
     Školským zařízením je školní jídelna. Pro tělesnou výchovu vyuţíváme
tělocvičnu ZŠ Bří Čapků a hřiště ZŠ Úpice Lány.


  Učebny – některé kmenové třídy slouţí zároveň i jako učebny odborných
  předmětů (fyzikální vzdělávání, chemické vzdělávání, zeměpis, biologie, HV, VV).
  Za pěkného počasí můţe výuka probíhat i venku v klidném prostředí školního
  parku.


  Šatny – ţáci mají pro dvojice k dispozici uzamykatelné skříňky.


  Sport – škola vlastní rafty, které mohou být spuštěny na řeku přímo vedle školy.
      V době přestávek a volna mohou ţáci vyuţívat odpočinkových koutů na
      chodbách, kde mají rovněţ k dispozici nápojový a občerstvovací automat.


  PC – všichni vyučující mají kabinety vybavené PC, internetem a tiskárnou.
      Ţáci mohou pro své potřeby pouţívat kopírku na chodbě a telefonní
      automat.                    -9-
                       Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
Pedagogický sbor – Většinu pedagogického sboru tvoří kvalifikovaní vyučující
odborných předmětů. Na škole zároveň působí výchovný poradce a metodik
prevence sociálně patologických jevů. Pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené
pedagogy. Učitelé se dále vzdělávají v rámci DVPP.


Ţáci – Pocházejí zejména z Úpice a spádových oblastí. Ve škole se také
vzdělávají ţáci s SVP, kteří jsou v evidenci výchovného poradce. Výjimečně
nadaní ţáci se účastní různých sportovních, znalostních a zdravotnických soutěţí
s dobrými výsledky v krajských aţ celostátních kolech. Ţáci se účastní i
společenských akcí města. V rámci jazykového vyučování se některé třídy
zapojují do E-twinningových projektů – dopisování se zahraničními školami
v cizím jazyce. Ţáci se také zapojují do dobročinných sbírek, ekologických a
zdravotnických aktivit. Na škole aktivně působí Mládeţ Českého červeného kříţe.


Kurzy – V průběhu svého studia je ţákům nabídnut lyţařského kurzu.


Exkurze – Součástí vyučování jsou    exkurze organizované vyučujícími jako
doplněk výuky.


Spolupráce s rodiči – Dvakrát ročně se konají rodičovské schůzky, zpravidla
v listopadu a v dubnu. Při škole působí rada školy. Všichni učitelé mají pravidelné
konzultační hodiny, kdy jsou k dispozici nejen ţákům, ale i rodičům. Kaţdý rodič
můţe sledovat prospěch i absenci svého dítěte na webových stránkách po zadání
specifického kódu. Na webových stránkách lze nalézt i spoustu dalších informací
o škole, včetně výsledků soutěţí, aktualit a změn ve vyučování na další dny.
Škola je dvakrát ročně dopoledne i odpoledne zpřístupněna veřejnosti v rámci
dne otevřených dveří.
                  - 10 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
NÁZEV A ADRESA ŠKOLY:
   Gymnázium a Střední odborná škola Úpice
   Havlíčkova 812, 542 32 Úpice
   Telefon:   499 881 275
          499 781 312
   Fax:   499 781 311
   e-mail: škola@gymsos-upice.cz
   www.gymsos-upice.cz

ZŘIZOVATEL:
   Královéhradecký kraj
   Pivovarské náměstí 1245
   500 03 Hradec Králové

NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: SE VZDĚLÁNÍM DO PRAXE

KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ:
   68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ:
   Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

DÉLKA A FORMA STUDIA:
   4leté denní

JMÉNO ŘEDITELKY:
   Mgr. Irena Dobiasová
                   - 11 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 ÚpiceCELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DANÉM PROGRAMU:

   Učební kapacita školy pro studijní obor Veřejnosprávní činnost je asi 30 ţáků
v ročníku. Odpovídá výukovým moţnostem školy a pokrývá potřeby nejen našeho
regionu, ale i širší oblasti. Do oboru jsou proto přijímáni ţáci s nadprůměrnými
školními výsledky.


   Řada absolventů pokračuje dále ve studiu na VOŠ a VŠ, především
ekonomického, právního nebo sociálního směru.


   Škola definuje svou vzdělávací strategii jako jednotlivé zásady, které musí
prolínat celým výchovně-vzdělávacím procesem:
  vytvářet v ţácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude
  vyuţívat a které dostatečně ekonomicky ocení,
  vytvářet v ţácích profesionální hrdost a kladný vztah k oboru,
  začlenit ţáky jiţ během studia mezi odborníky, a naopak     ţákům umoţňovat
  navazovat kladné interpersonální vztahy, kterých si ţáci mohou váţit a které
  mohou vyuţívat při svém budoucím zaměstnání. K tomu slouţí účast na různých
  soutěţích a seminářích v rámci regionu i celé ČR, kontakty se sociálními partnery
  jiţ v průběhu studia, kontakty mezi ţáky stejného oboru z jiných škol ČR,
  vytvářet v ţácích hrdost a kladný vztah ke škole,
  vytvářet v ţácích potřebu stále se do školy vracet pro nové odborné inspirace a
  mezilidské kontakty,
  vytvářet v ţácích potřebu dále se ve svém oboru vzdělávat a profesionálně růst.


STĚŢEJNÍ METODY VÝUKY VYUŢÍVANÉ V RÁMCI TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ:

   Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru
předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na moţnosti školy.
V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o získávání a rozvíjení
poţadovaných profesních znalostí, vlastností, a schopností. Formují profesní
vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné                    - 12 -
                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
jednání s občany se spolupracovníky. Učí ţáky spolupracovat, odpovědně se
rozhodovat apod. Tomu také odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce:
  výklad s návazností na znalost ţáků
  řízený rozhovor
  samostatné řešení úkolů
  skupinová práce
  praktické práce
  práce s počítačem
  setkání s odborníky – při přednáškách a besedách
  odborné exkurze
  konzultační hodiny
  přistup k jednotlivým ţákům je diferencovaný, podle individuálních moţností a
  věkových specifik.

Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce

    Diskuse, přednášky, rozhovor, zařazení vhodných témat a příkladů z práce
tak, aby ţáci:
  jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale
  i pro zájem veřejný,
  dbali na dodrţování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost
  druhých lidí,
  vystupovali proti nesnášenlivosti a diskriminaci,
  jednali v souladu s morálními principy,
  přispívali k uplatňování hodnot demokracie,
  aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné
  záleţitosti místního charakteru,
  chápali význam ţivotního prostředí pro člověka.

KOMUNIKACE SE ŢÁKY TAK:

  aby se naučili vyjadřovat přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
  v projevech mluvených i psaných, své myšlenky a promluvy uměli formulovat
  srozumitelně a souvisle,
  aby se vhodně prezentovali při oficiálním jednání.                     - 13 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
   Při kaţdé příleţitosti je vést k tomu, aby naslouchali druhým účastnili se
diskusí, aby uměli formulovat a zdůvodnit své názory, postoje a návrhy, aby byli
schopni vyslechnout názory druhých a uměli na ně vhodně reagovat.
   Vyuţívání  informačních  technologií  ke  zpracování  odborných  témat,
pracovních a jiných písemností, pouţívat přitom adekvátní stylistické a jazykové
prostředky včetně odborné terminologie.
   Zadávání samostatných úkolů, jejich prezentace,modelování problémových
situací tak, aby se ţáci naučili řešit samostatně běţné pracovní i mimopracovní
problémy, aby byli schopni porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, aby
uměli získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout, vysvětlit nebo
zdůvodnit způsob řešení, popř. varianty řešení, aby se naučili pracovat samostatně i
v týmu.
   Zajišťování odborné praxe na různých úřadech, aby se naučili adaptovat na
jiná pracovní prostředí, nové poţadavky, přijímali a plnili svěřené úkoly, pracovali
samostatně i v týmu, získali pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské
aktivity, uvědomovali si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a
společnost, měli aktuální přehled o pracovních, platových a jiných podmínkách
v oboru a o moţnostech profesní kariéry, znali poţadavky zaměstnavatelů na
zaměstnance a byli schopni srovnávat je se svými předpoklady a moţnostmi.


ZPŮSOB ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝUKY:

OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI (ODS):

   Toto téma se realizuje v rámci celé školy a prolíná všemi předměty. Vyučující
se snaţí vytvářet ve třídě takové prostředí, které vede k vzájemné spolupráci,
toleranci a dialogu. Především třídní učitelé se snaţí poznat ţáka blíţe, aby mohli
jeho názory a postoje co nejlépe směřovat. Vyučující volí metody, které vedou ţáky
ke spolupráci a ke spoluzodpovědnosti, učí je aktivně se podílet na činnostech a
rozvíjet svou osobnost.
   Ţáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali vyuţívat sdělovací prostředky (média)
ve svůj prospěch, aby rozlišovali věrohodnost informací.
   Ţáci jsou zapojováni do aktivit, které vedou k poznání toho jak demokracie
funguje. Ţáci jsou vedeni k vnímání multikulturního světa. Řada z nich vyjíţdí na
exkurze do zahraničí.


                    - 14 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice

ČLOVĚK A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ČŢP):

    Toto průřezové téma prostupuje většinou předmětů, nejvíce se mu
samozřejmě věnuje biologické a ekologické vzdělávání. Cílem je, aby ţáci pochopili
význam přírody pro člověka, získali informace o působení vlivu člověka na přírodu a
ţivotní prostředí (většinou negativním). Jsou vedeni k tomu, aby se chovali
ekologicky ve všech oblastech svého ţivota.

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČSP):

    Toto téma je obsaţeno především v předmětech právo, ekonomika, účetnictví,
veřejná správa, zasahuje i do předmětu písemná komunikace a administrativa a opět
se částečně prolíná s celou řadou dalších předmětů. Ţák je veden k tomu, aby
kriticky hodnotil své osobní dispozice, rozhodoval se a plánoval svůj ţivot, pracovní
kariéru i dílčí aktivity podle svých schopností, osobnostních vlastností, studijních
výsledků, kriticky hodnotil výsledky svého učení a práce, přijímal radu i kritiku od
druhých lidí. Důraz je kladen na uvědomování si celoţivotního vzdělávání.
    Během studia je ţák veden k tomu, aby měl přehled o moţnostech uplatnění
na trhu práce v daném oboru a povolání, aby měl reálnou představu o pracovních,
platových a jiných podmínkách v oboru a o moţnostech profesní kariéry, znal
poţadavky zaměstnavatelů a byl schopen srovnávat je se svými předpoklady.
Absolvent ví, kde a jak se informovat o pracovních nabídkách, jak na ně reagovat.
Zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.
    Během studia ţáci navštíví Úřad práce, rovněţ při odborné praxi. Jsou pro ně
organizovány přednášky a besedy, které se touto tématikou zabývají. Během
odborné praxe pozná řadu úřadů, kde mohou vidět, jak tyto vztahy a zákonitosti
reálně fungují.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT):

    Vzhledem k tomu, ţe IKT pronikají do všech oblastí našeho ţivota, zasahuje
toto téma do celé řady předmětů. V předmětu IKT se ţáci naučí ovládat počítač
především po stránce softwarové a v ostatních předmětech vyuţívají tyto znalosti
prakticky.
    Průřezová témata, jako společensky důleţité oblasti vzdělávání,     jsou
specifikována v učebních osnovách jednotlivých předmětů.
                    - 15 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
TEORETICKÁ VÝUKA:

OBLAST:

  jazykové vzdělání a komunikace – soutěţe, olympiády,
  společenskovědní vzdělání – návštěva divadelního představení, kina, synagogy,
  kulturní památky, knihovny, výstav,
  přírodovědné vzdělávání – soutěţe, olympiády, exkurze, samostatné a kolektivní
  práce, obhajoby,
  matematické vzdělávání – olympiády, soutěţe,
  estetické vzdělávání – koncerty, kulturní památky, výstav,
  vzdělávání pro zdraví – soutěţe, sportovní utkání,
  vzdělávání v IKT – samostatné a kolektivní práce, obhajoby,
  odborné vzdělávání – soutěţe, samostatné a kolektivní práce.

ODBORNÁ PRAXE:

     V rámci rozvoje komunikační dovedností ţáci sami jednají se zástupci různých
úřadů o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení ţáků
s reálnými pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají
různě náročné administrativní činnosti (opisy textů, třídění dokladů, psaní a
rozesílání pozvánek atd.), seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích
úřadu.


     Na závěr praxe ţák vypracuje zprávu, jejíţ minimální obsah i rozsah je ţákům
předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněţ hodnocení
odpovědným pracovníkem úřadu, kde ţák vykonával praxi. Zprávy jsou k dispozici
maturitní komisi.


     Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů, kteří
ţákům předají seznam úřadů a firem v regionu a blízkém okolí, které se školou trvale
spolupracují nebo mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu praxe jsou ţáci
kontrolování na pracovištích. Praxe je určena pro ţáky druhého, třetího a čtvrtého
ročníku. Podrobnosti viz ŠVP předmětu Veřejná správa.
                     - 16 -
                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                  Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice   Vycházíme z platného klasifikačního řádu školy. Celkové hodnocení ţáka je
uváděno na vysvědčení na konci 1.a 2. pololetí. Průběţné hodnocení slouţí jako
podklad pro celkové hodnocení ţáka. Hodnocení průběhu a výsledku vzdělání a
chování  ţáků  musí  být  jednoznačné,   srozumitelné,  srovnatelné  s předem
stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pravidelné.
   Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů
formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů v rámci školního
vzdělávacího programu nebo formulovaných v individuálním vzdělávacím programu.
Ţáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu
příslušné třídy. Hodnocení ţáků je prováděno známkou.
   Na konci kaţdého čtvrtletí jsou ţáci průběţně hodnoceni známkou. Vyučující
všech předmětů jsou povinni předat třídnímu učiteli včas podklady pro závěrečné
hodnocení. Případné zaostávání ţáků v učení a problémy v jejich chování a
prospěchu se projednávají na pedagogické radě. Třídní učitel sdělí výsledky
prokazatelným způsobem zákonnému zástupci ţáka i ţákovi.

PŘI HODNOCENÍ DODRŢUJE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK TYTO ZÁSADY:
  1. uplatňuje přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči ţákovi,
  2. je povinen oznámit ţákovi výsledek kaţdého hodnocení, hodnocení zdůvodnit
   a poukázat na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů,
   naznačit moţnost nápravy a cesty dalšího rozvoje. Po ústním zkoušení
   oznámí učitel ţákovi výsledek ihned, výsledky hodnocení písemných prací a
   praktických činností oznámí ţákovi nejpozději do 10 dnů po jejich dokončení.
   Při hodnocení akceptuje učitel ţákovo sebehodnocení,
  3. kontrolní písemné práce a další druhy rozsáhlejších zkoušek (v délce 20 a
   více minut) rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se
   nenahromadily v určitých obdobích. Termín prokonzultuje s třídním učitelem,
   koordinaci zajišťuje třídní učitel. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu
   zkoušku uvedeného charakteru,
  4. učitel je za své hodnocení zodpovědný. Je povinen vést soustavnou evidenci
   o kaţdém hodnocení, a to průkazným způsobem tak, aby mohl vţdy doloţit
   správnost hodnocení i způsob jeho získání a kdykoliv informovat zákonné
   zástupce ţáka, vedení školy a třídního učitele,
                    - 17 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
  5. je povinen ţákům prokazatelně sdělit podmínky, za jakých mohou ţáci vyuţít
   konzultací. Při splnění těchto podmínek je povinen jim konzultace poskytnout,
  6. chování ţáka se hodnotí zvlášť a nesmí ovlivnit hodnocení ve vyučovacích
   předmětech. Stejně tak nesmí být hodnocen známkou        za zapomenutí
   pomůcek či nesplnění domácího úkolu, pokud nebyl domácí úkol hodnocen u
   všech ţáků třídy,
  7. průběţné hodnocení provádí učitel, který v dané třídě příslušný předmět
   vyučuje. Hodnocení jsou povinni provádět rovněţ zastupující učitelé, pokud
   v dané třídě zastupují a předmětu vyučují pravidelně podobu delší neţ dva
   týdny a v rozsahu minimálně dvou vyučovacích hodin. Kmenový učitel musí
   toto hodnocení respektovat a zahrnout jej do celkového hodnocení,
  8. v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení učitel,
   který je k tomu pověřen ředitelem školy, a to po projednání s ostatními učiteli,
  9. problémy týkající se hodnocení a vyţadující zvláštní zřetel, projednají učitelé
   s vedením školy, popřípadě je přednesou na pedagogické radě. Učitelé zvolí
   takovou formu, aby nedošlo při řešení k nebezpečí z prodlení,
  10. v případě, ţe ţákovi hrozí oproti předchozímu celkovému hodnocení horší o
   dva a více stupňů, popřípadě hrozí ţákovi neprospěch z daného předmětu či
   hrozí ţákovi z předmětu s převáţně výchovným zaměřením hodnocení dobré
   a horší, je povinen vyučující o této skutečnosti informovat zákonného
   zástupce ţáka minimálně tři týdny před vydáním vysvědčení.

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ZÍSKÁVÁ UČITEL ZEJMÉNA:
 1. soustavným sledováním výkonu ţáka v průběhu vyučování,
  2. různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické,
   pohybové, ústní písemné),
  3. analýzou výsledků aktivit ţáků,
  4. konzultací s ostatními učiteli, vychovateli, popřípadě pracovníky speciálně
   pedagogického centra nebo pedagogicko – psychologické poradny.

PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI JSOU VYUŢÍVÁNY TYTO ZÁKLADNÍ FORMY:
  1. ústní zkoušení,
  2. písemné zkoušení a testy,
  3. zadávání praktických úkolů,
  4. grafický a etický projev,
  5. zadávání úkolů a samostatné práce při získávaní a zpracování informací.

                    - 18 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
VZDĚLÁVÁNÍ A KLASIFIKACE ŢÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ:
   Na základě vyšetření a doporučení pedagogicko – psychologické poradny
jsou ţáci se specifickými poruchami učení zařazováni do reedukační péče. Na škole
pracuje s těmito ţáky individuálně výchovný poradce, který vede veškerou potřebnou
dokumentaci. Ţáci s doporučním k integraci se vzdělávají podle individuálního plánu
zpracovaného v souladu s vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí a ţáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a ţáků mimořádně nadaných v platném
znění.
     Pro zjišťování úrovně ţákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové
formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha
negativní vliv. Učitel postupuje dle doporučení ze zprávy z poradny. Postupuje dle
individuálního studijního plánu ţáka. Učitel klade důraz na ten druh projevu, ve
kterém má ţák předpoklady podávat lepší výkon.
     Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek
výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem a doporučením, jak mezery a
nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost, jaké jsou nejvhodnější
metody práce pro daného ţáka apod.
     Při klasifikaci učitel vezme v úvahu specifickou poruchu ţáka a můţe hodnotit
mírnější známkou (o jeden i o několik stupňů). Učitel akceptuje doporučení ze zprávy
z poradny. Při uplatňování všech těchto moţností je třeba postupovat velmi
individuálně, s vyuţitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných
vyšetření, podpořit ţákovy moţnosti být úspěšný.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŢÁKŮ A ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH (§ 17 zákona č. 561/2004 Sb. a
části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb.):
    Ţáci jsou vzděláváni na základě principů integrace s vyuţitím speciálních
metod, postupů, forem a způsobů vzdělávání, didaktických materiálů, je jim
poskytována odborná pomoc ve školských poradenských zařízeních. Úpravy obsahů
vzdělávání vycházejí z principů diferenciace a současné individualizace s ohledem
k vzdělávacím potřebám ţáků. Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje
individuální vzdělávací plán, který navrhují pracovníci školských pedagogických
zařízení a který vytváří škola (výchovný poradce s ostatními pedagogy jednotlivých

                     - 19 -
                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                             Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
vyučovacích předmětů) ve spolupráci s rodinou ţáka. Pokud vzdělávání ţáka
nevyţaduje úpravy obsahů vzdělávání a změny organizace jejich výuky, není nutné
vzdělávací plán (IVP) vytvářet.
     O obsahu, průběhu vzdělávání a další péči poskytované ţákovi ve škole
provádí záznam výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a učitelem
příslušného předmětu. Záznam je součástí osobní dokumentace ţáka. Vedení
dokumentace ţáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních dat a
údajů.
     Školní vzdělávací program se uskutečňuje v souladu s RVP a v souladu
s platnými právními předpisy.
     Podle školského zákona škola poskytuje nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím:
  školního řádu
  pracovních řádů odborných učeben


     Ţáci jsou vţdy na počátku školního roku seznámeni se školním řádem a při
prvních hodinách jednotlivých předmětů s dodrţováním pravidel bezpečnosti při práci
v odborných učebnách a při tělesné výchově. Jsou seznámeni s umístěním hasících
přístrojů v budově školy, s evakuačním plánem v případě poţáru – nouzové východy.
     Svým podpisem potvrdí, ţe byli řádně poučeni a poučení rozumí. O tomto je
také proveden zápis do třídní knihy.
     Rovněţ před kaţdou exkurzí, sportovním kurzem, výletem či výměnným
zahraničním pobytem jsou ţáci řádně poučeni v souladu s příslušnou vyhláškou
MŠMT a o tomto poučení je rovněţ proveden zápis do třídní knihy.
     K realizaci BOZP významně přispívá vzdělávání ke zdraví, nebezpečí drogové
závislosti a prevenci šikany v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů.
                    - 20 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání
  před splněním povinné školní docházky
  v přijímacího řízení jsou vyhodnoceny výsledky vzdělání ţáka na základní škole
  splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí
  a zájmů
     Konkrétní podmínky jsou kaţdoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na
     internetových stránkách školy. Jednotlivá kritéria přijímacího řízení jsou
     stanovena v souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb. a dále dle sbírky
     zákonů ČR, ročník 2008.
  splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru
  stanovených vládním nařízením. K posouzení zdravotního stavu je příslušný
  registrující praktický lékař.
   Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní
zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončení studia středních škol
(sbírka zákonů č. 317/2008). Dokladem o dosaţení středního vzdělání je vysvědčení
maturitní zkoušce.
                   - 21 -
                                                       Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                       Havlíčkova 812
                                                       542 32 Úpice
                               Počet týdenních vyučovacích hodin

   Vzdělávací oblasti        Povinné předměty     1.r.   2.r.   3.r.    4.r.     Celkem
Jazykové vzdělání        Český jazyk a literatura     4    4     4     4       16
a komunikace          Anglický jazyk          3    3     3     3       12
                Německý jazyk           3    3     3     3       12
Společenskovědní vzděl.     ZSV                2    2     1     1        6
                Dějepis              0    0     2     2        4
Přírodovědné vzdělávání     Fyzikální vzdělávání       1    0     0     0        1
                Chemické vzdělávání        1    0     0     0        1
                Biologické a ekologické vz.    0    2     0     0        2
Matematické vzdělávání     Matematika            3    3     3     3       12
Vzdělávání pro zdraví      Tělesná výchova         2    2     2     2        8
Vzdělávání v IKT         IKT               2    2     0     0        4
Odborné vzdělávání        Ekonomika            1    2     1     0        4
                 Účetnictví            0    0     2     2        4
                 Právo              2    3     3     3       11
                 Veřejná správa          2    3     3     4       12
                 ČR a evropské dimenze      2    0     0     0        2
                 Kultura ve veřejné správě    2    1     0     0        3
               Písemná komunikace a adm.      2    2     3     2        9
               Volitelné předměty                   2     3        5
Odborná praxe                           0   2 týdny  3 týdny  3 týdny   8. týdnů praxe
Celkem                               32    32    32    32        128
Poznámka: Volitelné předměty rozvíjejí vzdělávací oblasti zejména společenskovědní a odborné. Konkrétní nabídka je stanovena na základě zájmu ţáků a
moţností školy.                                    - 22 -
                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                  Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice
Přehled vyuţití týdnů v období září červen školního roku

Činnost                1.ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník

Vyučování dle učebního plánu     33     33      33     33
Lyţařský výcvikový kurz        1
Souhrnné opakování učiva ve
                                      1
4.ročníku
Časová rezerva, exkurze, výchovně
                   6      5      4      1
vzdělávací akce
Maturitní zkoušky                             2
Odborná praxe             0      2      3      3

Celkem                40     40      40     37
                    - 23 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice
           RVP                      ŠVP
 Vzdělávací      Minimální počet       Vyučovací     Počet vyučovacích
oblasti a okruhy   vyučovacích hodin za      předmět      hodin za studium
              studium
   Povinné     týdenních  celkový              týdenních  celkový
  předměty
  Jazykové
  vzdělávání
  Český jazyk      5     160      Český jazyk a    16**   512
                           literatura
  1.cizí jazyk     10     320       1.cizí jazyk    12    384
  2.cizí jazyk                   2.cizí jazyk    12    384
Společenskovědní     5     160        Dějepis      4     128
  vzdělávání                      ZSV       6     192
 Matematické      8     256       Matematika     12    384
  vzdělávání
             4     160       Fyzikální      1     32
 Přírodovědné                   vzdělávání
  vzdělávání                    Chemické       1     32
                          vzdělávání
             4             Biologické      2     64
                          vzdělávání
  Estetické      5     160     Kultura v KVS      *
  vzdělávání                  Literatura v ČJL     **
 Vzdělávání pro     8     256     Tělesná výchova     8    256
   zdraví                  Výchova ke zdraví
Vzdělávání v IKT     4     128      Informatika a     4    128
                        výpočetní technika
            7****    224      Ekonomika      4****   128
                          Účetnictví     4****   128
  Odborné       18     576        Právo       11    352
  vzdělávání                  Veřejná správa    12***   384
             2     64      ČR a evropské     2**    64
                           dimenze
            6***    192    Kultura ve veřejné    3***    96
                           správě
             9     288       Písemná       9    288
                         komunikace a
                         administrativa
Volitelné předměty                            5     160
 Odborná praxe          4 týdny                    8 týdnů
   Celkem       95    2944                 128    4096

                     - 24 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice

Poznámka 1: Estetické vzdělávání
RVP - časová dotace 5 hod týdně byla rozdělena do
ŠVP následovně:
   ** Literatura v ČJL
   * Kultura ve veřejné správě

Odborné vzdělávání RVP - Kultura ve Veřejné správě časová dotace 6 hodin týdně
byla rozdělena do ŠVP následovně:
    *** Kultura ve veřejné správě 3 hod
    **** ČR a evropské dimenze 2 hodiny

Poznámka 2: Volitelné předměty rozvíjejí vzdělávací oblasti zejména
společenskovědní a odborné. Konkrétní nabídka je stanovena na základě zájmu
ţáků a moţností školy
                   - 25 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
VYPRACOVAL : p. Boţena Nowaková

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného
vzdělávání a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by
měl být ţák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Výrazně ovlivňuje
začleňování mladého člověka do společnosti a jeho další osobní a profesní ţivot jednak
tím, ţe kultivuje jeho jazykový projev a přispívá k rozvoji jeho komunikačních
dovedností a schopností jednak tím, ţe ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a
postojů, a to nejen v oblasti umělecké a kulturní, ale i v oblasti společenské a
mezilidské.
    Základním cílem předmětu je vychovat ţáky ke sdělnému kultivovanému
jazykovému projevu a podílet se na rozvoji jejich duchovního ţivota. Vytvořený systém
kulturních hodnot pomáhá formovat postoje ţáka a je ochranou ţáka proti snadné
manipulaci a intoleranci.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
-  zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
-  posuzuje jazyk jako jev, v němţ se odráţí historický a kulturní vývoj národa
-  vyuţívání jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, srozumitelné a
  souvislé vyjadřování, formulace a obhajoba vlastních názorů
-  uplatňování českého jazyka v rovině recepce, reprodukce a interpretace
-  charakterizování významu kultury osobního projevu pro společenské a pracovní
  uplatnění
-  komunikační a slohová výchova
-  získávaní a kritické hodnocení informací z různých zdrojů a jejich předávání
  vhodným způsobem s ohledem na jejich uţivatele
-  práce s textem a získávání informací
-  literatura a ostatní druhy umění
-  práce s literárním textem
                   - 26 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Jazykové vzdělávaní a komunikace - česká jazyk
1. ročník 3 hodiny, 2. ročník 3 hodiny, 3. ročník 3 hodiny, 4. ročník 3 hodiny

Estetické vzdělávání - literatura
1. ročník 1hodina, 2. ročník 1 hodina, 3. ročník 1 hodina, 4. ročník 1 hodina


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    Mezipředmětové vazby se uplatňují především v těchto předmětech: dějepis,
ZSV, veřejná správa, společenská kultura, ČED, cizí jazyky.
    Přesnější a podrobnější rozpracování je zařazeno do příslušných tabulek pro
jednotlivé ročníky.


D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Přesnější a podrobnější rozpracování průřezových témat je zařazeno do
příslušných tabulek pro jednotlivé studijní ročníky (ODS - občan demokratické
společnosti, ČSP - člověk a svět práce, ČŢP - člověk a ţivotní prostředí, IKT -
informační a komunikační technologie).


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       Vzdělávání směřuje k tomu:
       - aby absolventi byli schopni efektivně se učit
       - vyhodnocovat dosaţené výsledky a pokrok
       - reálně si stanovit potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       Vzdělávání směřuje k tomu:
       - aby absolventi byli schopni samostatně řešit běţné pracovní i
         mimopracovní problémy
      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       Vzdělávání směřuje k tomu:
       - aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v
         různých učebních,
       - ţivotních i pracovních situacích
      - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
       Vzdělávání směřuje k tomu:
       - aby absolventi byli připraveni stanovit si na základě poznání své
         osobnosti přiměřené cíle
       - osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní
       - pečovat o své zdraví
       - spolupracovat s ostatními
       - přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
                    - 27 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
     Vzdělání směřuje k tomu:
     - aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné v demokratické
       společnosti a dodrţovali je
     - jednali v souladu s udrţitelným rozvojem
     - podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
     Vzdělávání směřuje k tomu:
     - aby absolventi byli schopni optimálně vyuţívat svých osobnostních a
      odborných předpokladů
     - pro úspěšné uplatnění ve světě práce
     - pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu
      celoţivotního vzdělávání
    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     Vzdělávání směřuje k tomu:
     - aby absolventi byli schopni funkčně vyuţívat matematické dovednosti
       v různých ţivotních situacích
    - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     Vzdělávání směřuje k tomu:
     - aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním
      aplikačním programovým
     - vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT
     - vyuţívali adekvátní zdroje informací
     - efektivně pracovali s informacemi


F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     Vzdělávání směřuje k tomu:
     - aby se absolventi pracovali s naším právním systémem a právním
       řádem, rozlišovali základní právní pojmy, pracovali se zdroji právních
       informací
     - aby charakterizovali strukturu a působnost orgánů státní správy a
       samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností
       adresátů veřejnosprávního působení
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     Vzdělávání směřuje k tomu:
     - aby absolventi měli přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu
      ţivotního prostředí v regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR
     - vyhledávali a připravovali podklady pro sestavení rozpočtů a záměrů
      rozvoje regionu a obce
     - charakterizovali cíle a strategii EU, měli přehled o nástrojích a
      prostředcích evropské politiky a moţnostech jejich vyuţití pro místní a
      regionální rozvoj, uměli vyhledávali potřebné informace                 - 28 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
- KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
       Vzdělávání směřuje k tomu:
       - aby absolventi uplatňovali dovednosti ze sociální a řečové komunikace
         při ústním i písemném styku s občany i s institucemi
       - zachovávali mlčenlivost a diskrétnost, dbali na ochranu osobnosti
      - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
       Vzdělávání směřuje k tomu:
       - aby absolventi pobuzovali bezpečnost práce jako nedílnou součást
         péče o zdraví své i spolupracovníků
       - dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
         zdraví při práci poţární prevence
       - rozpoznali nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví
      - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
      SLUŢEB
       Vzdělávání směřuje k tomu:
       - aby absolventi charakterizovali kvalitu jako významný nástroj
         konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
       - dbali na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo
         sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
       Vzdělávaní směřuje k tomu:
       - aby absolventi byli schopni posoudit význam, účel a uţitečnost
        vykonané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
       - efektivně hospodařili s finančními prostředky
       - nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami
        ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí
                   - 29 -
                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                  Havlíčkova 812
                                   542 32 Úpice
G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
1) slovní metody
  a/ metody monologické (výklad ve formě vyprávění, vysvětlování)
  b/ metody dialogické
- rozhovor (sdělování nových poznatků, zjištění, co jiţ ţáci znají, vyuţití jejich
  osobních zkušeností; při upevňování vědomostí - ověření, zda ţáci výklad pochopili
- doplnění, zpřesnění výkladu; při zkoušení a hodnocení vědomostí zjištění úrovně
  osvojených poznatků za účelem klasifikace; při opakování probraného učiva
- dialog
2) práce s textem
- studium literatury, práce s učebnicí, slovníky, encyklopediemi, odbornými časopisy,
  čtení textů z displeje počítače, písemné práce různého druhu
3) názorné demonstrační metody (před výkladem, současně s výkladem, po výkladu
nového učiva)
4) práce s obrazem (nákres na tabuli, ilustrace v učebnici, obrazové materiály pro
výuku)
5) aktivizující metody (metoda diskuse, heurické metody (samostatné objevování),
situační metody (spojení školy se ţivotem)
6) metody vyuţívající moderní technické prostředky (televizní výuka, výuka
podporovaná počítačem)
7) metody osvojování nového učiva (metody slovního projevu, metody práce
s učebními texty, metody smyslového pozorování, metody manipulace s předměty,
didaktická hra, metody nácviků dovedností, metody písemných prací, fixační metody
/metody opakování a procvičování učiva, metody ústního opakování vědomostí, metody
písemného opakování a procvičování, metody upevňování dovedností)
8) metody prověřování a hodnocení ţákovských výkonů (diagnostické, klasifikační)
klasické diagnostické metody - ústní zkoušky, písemné zkoušky, didaktické testyH) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
-  hodnocení ţáků je nedílnou součástí učitelské profese, probíhá podle platného
  klasifikačního řádu školy.
- při hodnocení kladení důrazu na schopnost samostatně tvořit, pruţně, logicky a
  kreativně myslet, komunikovat a spolupracovat, jednat samostatně
- hodnocení - objektivní, spravedlivé, nestranné, citlivé, taktní, kladná motivace -
  povzbuzení
- hodnocení vlastní výuky zahrnuje reflexi všech fází výuky - motivace, expozice,
  fixace, diagnóza, aplikace
- zkoušení - prostředek kontroly ze stany učitele - ověření kvantitativní (rozsah
  dovedností a     vědomostí) i kvalitativní stránky učení ( zjišťuje rozvoj schopností
  logicky myslet, adekvátně se - vyjadřovat, aplikovat vědomosti)
- zkoušení má i výchovný aspekt - rozvoj svědomitosti, odpovědnosti, průběţné
  přípravy
- Metody zkoušení - uplatnění zkoušek podle různých hledisek
- a/ podle pramene získaných informací (zkoušky ústní, písemné, didaktické testy)
- b/ podle funkce, kterou zkouška plní (zkoušky průběţné, orientační, tematické
  prospěchové, závěrečné)
- c/ podle formy zkoušení (zkoušky individuální, skupinové, hromadné - teamové)
- kombinace různých metod zkoušení:
- podle cíle, který je sledován
- podle věkových a individuálních zvláštností ţáků
- podle charakteru učební látky       - 30 -
- podle podmínek, ve kterých zkoušení probíhá
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ROČNÍK: 1.S
Literatura
- výběr titulů mimočítankové četby, zadání referátů z vlastní četby, seminárních prac
- vzbudit u ţáků zájem a o četbu film a divadlo
- vyhledávání informací na internetu
- společenská funkce literatury
- úcta k tvorbě našich předků, svědectví o jejich ţivotě
- orientace v jednotlivých uměleckých směrech, určení základních znaků, zařazení
  představitelů a děl
 Jazyk
- obohacování vlastní slovní zásoby
- zdokonalování vyjadřovacích schopností
- zákonitosti vývoje češtiny
- orientace v soustavě jazyků
- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
Stylistika
- vypravování - příběh vystiţený tak, aby si čtenář nebo posluchač dovedl představit
  děj příběhu, záznam přímé řeči
- popis - přehlednost, názornost, jasnost, postup od znaků podstatných k méně
  podstatným
- ROČNÍK: 2.S
Literatura
- výběr titulů mimočítankové četby, zadání referátů z vlastní četby, seminárních prací
- vzbudit u ţáků zájem o četbu, film a divadlo
- projevy romantismu a realismu ve všech oblastech umění - přínos nových
  estetických hodnot
- proč je literatura chápána jako vědecká analýza společnosti?
- teorie literatury: detektivní a vědecko - fantastický ţánr (vývoj, představitelé),
  povídka, román
- porovnání realistické tvorby K. H. Borovského a B. Němcové (přátelství)
- rozkvět kultury (Prozatímní divadlo, Národní divadlo)
- tvorba pro děti
- osobnost - T. G. Masaryk
- romantismus a realismus v poezii, próze, dramatu - rozbor textů
- rozvoj překladatelské tvorby (kladení důrazu na rozvoj znalostí cizích jazyků)
- právo na osobité vidění světa bez falešných ohledů, zábran morálky
- orientace v nových moderních uměleckých směrech ve všech druzích umění -
  vzájemné souvislosti, prolínání
- moderní umělecké směry v české literatuře
- význam Manifestu České moderny
Jazyk
- systematizace učiva v oblasti tvarosloví
Stylistika
- důleţité údaje pro sepsání správného ţivotopisu
- příprava na praxi - správné vyuţití a pouţití administrativního stylu
- sestavení základních projevů administrativního stylu

                   - 31 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
- ROČNÍK: 3.S
Literatura
- vzbudit u ţáků zájem a četbu, film a divadlo
- výběr titulů mimočítankové četby, zadání referátů, seminárních prací
- kulturní ţivot ovlivněn významnými společenskými a politickými událostmi
- umělecké a liter. individuality kolem čas. Nový kult a Almanachu na rok 1914
- v 20. letech převaha menších prozaických ţánrů
- 30. léta - dominantní postavení prózy (společenský, psychologický, historický
  román), zesílení epičnosti - baladická próza
- tíţivé společenské podmínky protektorátu - narušení přirozeného vývoje, oběti
  fašismu, zákaz publikovat, ilegální tvorba
- vliv moderního světového dramatu
- interpretace literárního díla
Jazyk
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,dialekty a stylově příznakové jevy a ve
  vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci
- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
Stylistika
- vhodně prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska
- vyuţívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje
  neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat), formuluje své
  myšlenky věcně správně, jasně a srozumitelně, rozvíjí samostatné myšlení
- má přehled o slohových postupech uměleckého stylu
- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu,
  především popisného a výkladového
                    - 32 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice
- ROČNÍK: 4.S
Literatura
- vzbuzení zájmu o četbu, film a divadlo
- zařadit díla do jednotlivých uměleckých směrů
- protest proti krutosti, oslava hrdinství, statečnosti, rozbor lidské psychiky
- v popředí stojí zájem o běţný ţivot obyčejných lidí
- situace v české literatuře - vysvětlení pojmů: oficiální literatura, exilová literatura,
  samizdatová literatura
- Nobelova cena v české literatuře
- jednotlivé básnické skupiny a představitelé
- vyuţití pro přípravu referátů a seminárních prací
- vyhledávání informací: odborná literatura, časopisy, televizní pořady, internet,
  návštěva divadelních a filmových představení, besedy v knihovně, literární exkurze
- beletrie i dokument (očité svědectví)
- zhudebnění textů - jazz, blues, folk, …
- program poezie všedního dne
- bezprostřední odváţná výpověď, erotická otevřenost, vulgarismy a slang – snaha
  šokovat a provokovat
- proti konzervatizmu, konvencím, sociální kritika
- vliv americké literatury - porovnání s českou literaturou
- při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie
Jazyk
- uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování
Stylistika
- ovládá techniku mluveného slova, vyjadřuje se věcně správně, jasně a
  srozumitelně
                    - 33 -
                                                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                              Havlíčkova 812
                                                              542 32 Úpice
9.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Ročník: 1.S
                                                        Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                            Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                        vztahy,  projekty,
                                                        poznámky
                      Téma : Literatura od starověku po romantismus           - Děj. - antická a starověk
Ţák :                    Učivo : Nejstarší literatury světa                 ve všech druzích umění,    ODS
- Výběr titulů mimočítankové četby,     - Podstata literatury, věda o literatuře, literární druhy, ţánry  společenské a politické    IKT
zadání referátů z vlastní četby,      - Prozodické systémy verše, struktura liter. díla (sloţky)     události
seminárních prací              - Počátky slovesného umění (nepsané)                - ZSV
- Vzbudit u ţáků zájem a o četbu film a   - Starověké orientální literatury                 - ČED - rozdělení
divadlo                   - Starověká liter. řecká a římská jako inspirace pro další     starověkého světa, práce
- Vyhledávání informací na internetu    umělecké směry a díla                       s mapou - orientace na
- Společenská funkce literatury       - Bible a její význam                       mapě
 - Úcta k tvorbě našich předků, svědectví  - Řecká mytologie a biblické příběhy v podání současných      - Děj. -středověk
o jejich ţivotě               autorů                               - ZSV - náboţenství      ODS
                      - Středověká literatura, - Křesťanství a vývoj kult. v Evropě   (křesťanství)
                      - Bible - Nový zákon                        Dějepis - rozvoj
- Rozvoj křesťanství v naší zemi      - Staroslověnské písemnictví a latinská literatura         křesťanství v Čechách,
- Rozkvět českého státu           - Zakladatel českého dějepisectví Kosmas              husitské období
- Náboţenský a mravní úpadek katolické   - Legendy, kroniky, písně, literatura doby Karlovy,        - Děj. - humanismus a
církve                   - Kázání – J. Hus, liter. v době husitských bojů, P.Chelčický   renesance v umění,      ODS
- Rostoucí zájem o bibli- vzor pro     - Humanismus a renesance (v evropských zemích)           rozvoj vědy
mezilidské vztahy              - Renesance a humanismus ve všech druzích umění) -        - ZSV - myšlení v dobách
- Nový ideál vzdělání            Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, F. Petrarca, G.        humanismu a renesance
- Touha po pravdivém poznání člověka a   Boccacio, M. Cervantes, F. Villon, W. Shakespeare         Renesance a
pozemského ţivota              - Styk se vzdálenými zeměmi, přírodovědné objevy,         humanismus v
                      cestopisy                             evropských zemích a v
                      - J. Blahoslav, Kralická bible                   Čechách
- Období válek a nejistot          - Baroko - ve všech druzích umění, evropské baroko, české     - Děj. - baroko ve všech
- Pocity marnosti, pomíjivosti       pobělohorská liter., emigrantská liter., domácí liter.       druzích umění, třicetiletá  ODS
pozemského ţivota              - Dramatické napětí v barokním umění - J. Milton          válka a její důsledky
- Růst autority katolické církve,      - Světový význam J. A. Komenského                 - Baroko v evropských
absolutistická moc panovníka        - B. Bridel, A. Michna z Otradovic, B. Balbín a jeho vliv na    zemích a u nás
- Období rekatolizace, germanizace     národní obrození

                                        -34-
                                                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                        Havlíčkova 812
                                                        542 32 Úpice
                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                       mezipředmětové       průřezová témata
                                                  vztahy,
                                                  projekty, poznámky
Ţák :                   - Klasicismus, osvícenství a preromantismus ve všech   - Dějepis - klasicismus,
- jednotné principy a pevný řád      druzích umění, v evropských zemích, v Čechách       osvícenství,
- Rozumová kázeň             - Kult rozumu v osvícenství, vznik dobrodruţného románu  preromantismus,
- Krása v pravdě a obrazu přírody     - Moliére, Voltaire, D. Defoe               romantismus ve všech
- Vzor - antické umění                                       druzích umění
- Prosazuje svobodu myšlení a rovnost   - Tradice evropské kultury v osobnosti J. W. Goetha    - Klasicismus,
- Důvěra v "osvícený" rozum                                     osvícenství,
- Navazuje na renesanci          - České národní obrození                 preromantismus,
- Přechod mezi klasicismem a       - Od osvícenectví k idealizování minulosti        romantismus v
romantismem                - Význam novin                      evropských zemích i u
- Formování novodobého českého      - Novočeské divadlo                    nás
národa                  - J. Dobrovský, J. Jungmann, F. Palacký, J. Kollár.    (národní obrození, Sturm
- Rozklad feudalismu           F. L. Čelakovský, J. K. Tyl                und Drang)
- Osvícenecké reformy Josefa II.
- První novodobý český národně kulturní
program
- První politický obrozenecký program-
austroslavismus (Palacký)
- Určení v jednotlivých uměleckých
směrů, určení základních znaků,
zařazení představitelů a děl
                                      -35-
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                          mezipředmětové      průřezová témata
                                                      vztahy,
                                                      projekty, poznámky
Ţák :                    Jazyk                             - Uplatnění při studiu
 - Obohacování vlastní slovní zásoby     Téma: Nauka o slovní zásobě                  cizích jazyků
- Zdokonalování vyjadřovacích        Učivo: Slovo a jeho význam
schopností                  - Jádro slovní zásoby, individuální slovní zásoba, typy
- Zákonitosti vývoje češtiny         slovníků
- Rozlišování jazyků v jejich soustavě    - Obohacování slovní zásoby
- V písemném projevu uplatňuje znalosti   - Slovní zásoba z hlediska stylistického, podle spisovnosti,
českého pravopisu              podle dobového a citového zabarvení
- Odhaluje a opravuje jazykové        - Tvoření slov
nedostatky a chyby              - Rozdělení indoevropských jazyků, původ a postavení
- Příběh vystiţený tak, aby si čtenář    češtiny mezi ostatními jazyky
nebo posluchač představil děj příběhu    - Vývoj českého jazyka
- Záznam přímé řeči             - Opakování pravopisu                     - Konverzace v cizích
- Popis - přehlednost, názornost, jasnost,  - Stylistika                          jazycích
postup od znaků podstatných k méně      Téma: Vypravování - podstata vypravování, kompozice,
podstatným                  návrh osnovy, vyprávěcí postup, řeč vypravěče, řeč postav,
                       jazyk vypravování, syntax
                       - Popis - druhy popisu, kompozice, postup, návrh osnovy,
                       názornost
                                        -36-
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice

9.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Ročník: 2.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                           Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                     Téma :
Ţák :                  Učivo :                             - Dějepis - společenské,    ODS
- Výběr titulů mimočítankové četby,   - Romantismus v jednotlivých evropských zemích a USA -      politické, kulturní události  IKT
zadání referátů z vlastní četby,     specifické znaky, společné znaky                 tohoto období ve světě a    ČŢP
seminárních prací            - Romantický postoj ke světu a stylizace romantického      u nás
- Vzbudit u ţáků zájem o četbu, film a  hrdiny, opakování- národní epos
divadlo                 G. G. Byron, W. Scott, A. S. Puškin, H. Heine, V. Hugo, E.    Cizí jazyky - podrobnější   IKT
                     A. Poe, K. H. Mácha, K. J. Erben                 znalosti literatury tohoto
                     - Ústní lidová slovesnost, sběratelé ústní lidové slovesnosti.  období, interpretace a
                     literární ţánry (pohádka, pověst, balada)            rozbor textů v těchto
                     - České národní obrození, německé národní hnutí -        jazycích
                     porovnání
                     - Romantismus v ostatních druzích umění
                     - Realismus v jednotlivých evropských zemích a USA -
                     specifické znaky, společné znaky
                     - Předpoklady vzniku a umělecké zásady realismu a
                     naturalismu ve světě
                     H. de Balzac, A. P. Čechov, Ch. Dickens, A. Dumas st.,
                     G. Flaubert, J. London, Stendhal, L. N. Tolstaj, M. Twain, E.
                     Zola
                     - Realismus v ostatních druzích umění
                                      -37-
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice
                                                       Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                          mezipředmětové       průřezová témata
                                                       vztahy,
                                                       projekty, poznámky
Ţák :                     - Romantismus a realismus jako historicky vymezené pojmy    Dějepis - období Bachova  ODS
 - Základní znaky romantismu         - Prolínání romantických a realistických principů v dějinách  absolutismu, revoluční
- Projevy romantismu ve všech oblastech    literatury u jednotlivých autorů - A. S. Puškin, N. V. Gogol  rok 1848, doznívání doby
umění - přínos nových estetických       - Detektivní a vědecko -fantastické romány a povídky      národního obrození u
hodnot                    A. C. Doyle, E. A. Poe                     nás, nová politická
- Shodné znaky romantismu ve světové     - Česká literatura ve 40. - 90. letech 19. století       situace (mladočeši,
tvorbě                    - Společenské a politické poměry v české společnosti v     staročeši), situace v
- Porovnání světového a českého        tomto období - K. H. Borovský, B. Němcová           ostatních
romantismu                  - Almanach Máj a jeho představitelé - J. Neruda        evropských zemích
- Proč je literatura chápána jako vědecká   - Novoromantikové kolem Ruchu, Lumíru a Květů
analýza společnosti?              - Sv. Čech,
- Porovnání - realismus, kritický       J. V. Sládek, J. Vrchlický
realismus, naturalismus            - Historická beletrie - A. Jirásek
- Historický realismus, venkovský       -
realismus
- Spisovatelé našeho regionu
- Porovnání světového a českého        Realismus a naturalismus v české literatuře
realismu, kritického realismu, naturalismu  - Vědecký realismus, kritický realismus - T. G. Masaryk
- Teorie literatury: detektivní a vědecko -  bratři Mrštíkové
fantastický ţánr (vývoj, představitelé),
povídka, román
- Porovnání realistické tvorby K. H.
Borovského a B. Němcové (přátelství)
- Rozkvět kultury (Prozatímní divadlo,
Národní divadlo)
- Tvorba pro děti
- Osobnost - T. G. Masaryk
- Romantismus a realismus v poezii,
próze, dramatu - rozbor textů
- Rozvoj překladatelské tvorby (kladení
důrazu na rozvoj znalostí cizích jazyků)


                                        -38-
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                         mezipředmětové        průřezová témata
                                                      vztahy,
                                                      projekty, poznámky
Ţák:
                       - Realismus a naturalismus v české literatuře
- Právo na osobité vidění světa bez     - Vědecký realismus, kritický realismus - T. G. Masaryk
falešných ohledů, zábran morálky       bratři Mrštíkové
- Určování nových moderních         - Přelom 19. a 20. století
uměleckých směrech ve všech druzích     - Moderní směry ve světové kultuře
umění - vzájemné souvislosti, prolínání   - Impresionismus, symbolismus, dekadence, secese       - Dějepis - moderní
                       - Symbolismus ve Francii, "prokletí básníci", jejich české  umělecké směry v
                       překlady, jejich protějšky, jejich předchůdci         literatuře a v ostatních
- Moderní umělecké směry v české       - Ch. Baudelaire, J. A. Rimbaud, P. Verlaine         uměleckých druzích :
literatuře                                                 výtvarné umění (šperky),
- Význam Manifestu České moderny       - Česká literatura tohoto období, situace ve společnosti   architektura, hudba,
                       - Moderní revue, Katolické moderna, Česká moderna,      sochařství, bytová
                       - Impresionismus, symbolismus,dekadence, secese,       kultura, představitelé,
                       anarchismus, vitalismus, kubismus, futurismus, civilismus,  souvislosti s historickými,
                       expresionismus                        společenskými a
                       v české literatuře a v ostatních druzích umění        kulturními událostmi,
                       - P. Bezruč, O. Březina, F. Gellner, K. Hlaváček, J. Sv.   vývoj ve světě a u nás
- Systematizace učiva v oblasti tvarosloví  Machar,
                       S. K. Neumann, A. Sova, K. Toman, F. Šrámek, F. X. Šalda
                       - literární kritika

                       Jazyk
                       Téma: Tvarosloví
                       Učivo: Druhy slov
                       - Mluvnické kategorie - jejich formální stránka komunikační
- Důleţité údaje pro sepsání správného    funkce
ţivotopisu                  Stylistika
- Příprava na praxi - správné vyuţití a   Téma: Popis                          - Veřejná správa
pouţití administrativního stylu            Ţivotopis                      - Písemná komunikace a
- Sestavení základních projevů            Styl administrativní a jeho útvary          administrativa
administrativního stylu
                                       - 39 -
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice

9.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Ročník: 3.S
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                           Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                      vztahy,  projekty,
                                                      poznámky
                      Téma : Od 1. do konce 2. světové války
Ţák :                   Učivo : Česká a svět. literatura v tomto období         - Dějepis - kulturní,    ODS
- Vzbudit u ţáků zájem a četbu, film a   - Změny ve společnosti v tomto období              společenský a politický
divadlo                  - Česká literatura přelomu 19. a 20. století (anarchismus,    ţivot ovlivněný
- Výběr titulů mimočítankové četby     antimilitarismus, civilismus, vitalismus)            historickými událostmi (1.
- Zadání referátů, seminárních prací    - Anarchističtí buřiči                      světová válka, VŘSR,
- Kulturní ţivot ovlivněn významnými    - Umělecké směry počátku 20. století (expresionismus,      rozpad Rakouska -
společenskými a politickými událostmi   futurismus, kubofuturismus, dadaismus, poetismus,        Uherska, španělská
- Významné umělecké a literární      surrealismus, existencialismus, proletářská literatura,     občanská válka, 2.
individuality kolem časopisu Nový kult a  socialistický realismus)                     světová válka)
Almanachu na rok 1914           - První světová válka a naší i světové literatuře
- V 20. letech převaha menších       - J. Hašek, E. Hemingway, E. M. Remarque, R. Roland
prozaických ţánrů             - Proletářská poezie, poetismus (individualita), surrealismus,
- 30. léta - dominantní postavení prózy  česká literatura legionářská, vliv expresionismu,
(společenský, psychologický, historický  demokratický proud literatury, imaginativní próza, katolicky
román), zesílení epičnosti - baladická   orientovaná linie prózy, společenská próza, ruraristé,
próza                   psychologická próza
                      - G. Apollinaire, K. Teige, J. Deml, V. Nezval, J. Seifert,
- Tíţivé společenské podmínky       V. Majakovský, S. K. Neumann, J. Wolker, F. Halas, V.
protektorátu - narušení přirozeného    Holan
vývoje, oběti fašismu, zákaz publikovat,  - Hlavní představitelé světové prózy a dramatu 20. - 40. let
ilegální tvorba              - A. de Saint Exupéry, L. Feuchtwanger, T. Mann, G. B.
                      Shaw, M. Gorkij, M. Bulgakov, J. Steinbeck
                      - Vliv světových událostí na vývoj literatury v naší zemi
- Vliv moderního světového dramatu     - Tematická rozmanitost české prózy
                      - E. Bass, K. Čapek, J. Durych, M. Majerová, I. Olbracht,
                      K. Poláček, V Řezáč, V. Vančura
                                                                     ČSP
                                      - 40 -
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice

                                                       Přesahy a vazby
Školní výstupy                 Téma a učivo                         mezipředmětové     průřezová témata
                                                       vztahy,
                                                       projekty, poznámky
                        - Praţská německá literatura
Ţák :                      F. Kafka                                      ODS
                        - Moderní a avantgardní divadlo
                        K. Čapek, F. Langer, V. Nezval, V. Vančura, J. Voskovec, J.
                        Werich, J. Jeţek,
                        - Detektivky - R. Chandler, a. Christiová
                        - Noviny a časopisy

- Rozlišuje spisovný jazyk, hovorový      Jazyk
jazyk,dialekty a stylově příznakové jevy a   Téma:Útvary národního jazyka                             ODS
ve vlastním projevu volí prostředky       Učivo: Norma, kodifikace                               ČSP
adekvátní komunikační situaci          - Spisovná čeština, hovorová čeština, obecná čeština,     - cizí jazyky     ČŢP
- Pracuje s nejnovějšími normativními      nářečí, dialekty                       - konverzační témata  IKT
příručkami českého jazyka            - Jazyková kultura
                        - Jazykověda její disciplíny
- Vhodně prezentuje, argumentuje a       Stylistika
obhajuje svá stanoviska             Téma: Úvaha- kritika, fejeton, esej
- Ovládá techniku mluveného slova,            Výklad
vhodně klade otázky a formuluje         Úvaha - úvahový postup
odpovědi                    - Společné a rozdílné znaky úvahy a výkladu
- Vyuţívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje
neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
- Formuluje své myšlenky věcně
správně, jasně a srozumitelně
- Rozvoj samostatného myšlení
- Má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
- Odborně se vyjadřuje o jevech svého
oboru v základních útvarech odborného
stylu,   předavším   popisného     a
výkladového

                                        - 41 -
                                                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                              Havlíčkova 812
                                                              542 32 Úpice

9.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Ročník: 4.S
                                                       Přesahy a vazby
Školní výstupy                 Téma a učivo                          Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                       vztahy,  projekty,
                                                       poznámky
                        Téma : Literatura 2. poloviny 20. století
Ţák :                     Učivo : Česká a svět. literatura v tomto období        - Dějepis - znalosti     ODS
- Vzbuzení zájmu o četbu, film a divadlo    - Liter. zobrazení války - existencialismus, beatníci,     historických událostí a   IKT
-Zařadit díla do jednotlivých uměleckých    surrealismus, magický realismus, postmodernismus,       souvislostí u nás i ve
směrů                     rozhněvaní mladí muţi, absurdní liter. (absurdní drama),    světě, vývoj po 2. světové
- Protest proti krutosti, oslava hrdinství,  nový román, sci - fi, fantasy                 válce, Nobelova cena
statečnosti                  - H. Böll, B. Brecht, A. Moravia, E. M. Remarque, P. Ryan,
- Rozbor lidské psychiky            J. P. Sartre, M. A. Šolochov                  - ZSV            ODS
- V popředí stojí zájem o běţný ţivot     - Česká liter. - téma koncentračních táborů, ţidovská
obyčejných lidí                tématika, socialistický realismus (budovatelský román),    - Cizí jazyky (anglický a  IKT
- Situace v české literatuře -         katoličtí básníci a prozaici, představitelé historických    německý jazyk) - hlubší
charakteristika pojmů: oficiální literatura,  románů, publicistické ţánry (fejeton, reportáţ)        znalosti literatury tohoto
exilová literatura, samizdatová literatura   - J. Drda, E. Hostovský, B. Hrabal, A. Lustig, J. Otčenášek,  období - rozvoj řečových
-Nobelova cena v české literatuře       O. Pavel, J. Škvorecký                     dovedností v cizím jazyce
- jednotlivé básnické skupiny a        - Poezie k tomuto tématu
představitelé                 - Vývoj společnosti a kultury v poválečném období jako úvod  - Dějepis - válečné     ODS
- Vyuţití pro přípravu referátů a       k následujícím tématům                     konflikty
seminárních prací               - Hlavní přestavitelé současné české prózy a poezie      (Korea, Vietnam), hnutí
- Vyhledávání informací: odborná        - Vývoj literatury od socialistické literatury k        hippies - květinkové děti
literatura, časopisy, televizní pořady,    postmodernismu.
internet, návštěva divadelních a        - Konec století, resp. tisíciletí
filmových představení, besedy v        - Srovnání s přelomem 19. a 20. století
knihovně, literární exkurze          - Internet
- Beletrie i dokument (očité svědectví)    - T. Boučková, B. Hrabal, I. Klíma, M. Kundera, V. Neff,
                        V. Páral, M. Pujmanová, V. Řezáč, J. Topol, L. Vaculík,
                        M. Viewegh
                        - K. Biebel, J. Diviš, V. Hrabě, J. Kainar, O. Mikulášek,
                        V. Nezval, J. Seifert, J. Skácel, J. Suchý, J. Wernisch, J.
                        Ţáček                                        - 42 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                          mezipředmětové       průřezová témata
                                                      vztahy,
                                                      projekty, poznámky
                      - Seznámení s některými představiteli světové liter. tohoto
Ţák :                    období - A. Camus, W. Faulkner, L. Ferlinghetti, A. Haley,                 ODS
 -Zhudebnění textů - jazz, blues, folk, …  W. W. Heinrich, G. G. Marquéz, j. Prévert, J. D. Salinger, W.
- Program poezie všedního dne        Saroyan, A. Sloţenicyn, W. C. Styron, J. Braine, K. Amis,
                      J. Grillet
- Bezprostřední odváţná výpověď       - Básníci s kytarou ve světě i u nás
- Erotická otevřenost            - J. Kerouac, A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, B. Dylan, V.    - Interpretace písňových
- Vulgarismy a slang – snaha šokovat    Vysockij, J. Hutka, K. Kryl, J. Nohavica            textů v cizích jazycích
a provokovat                - Skupina českého undergroundu - E. Bondy, I. Jirous -                   ODS
- Proti konzervatismu, konvencím,      Magor, J. Topol
sociální kritika
- Vliv americké literatury - porovnání   - Drama a kinematografie
s českou literaturou            - Válečná tématika a 50. léta
- Při rozboru textu uplatňuje znalosti   - Lyrická dramata, absurdní drama (V. Havel)
z literární teorie             , divadla malých forem, televizní dramata
                      - Filmová tvorba
                      - Nejznámější představitelé hudebního dramatu v historii
                      a v současnosti
                      - Literatura vhodná pro současné děti - říkadla a poezie,
                      literatura pro mládeţ

                      Jazyk
- Uplatňuje znalosti ze skladby při     Téma: Syntax
logickém vyjadřování            Učivo: Věta jednoduchá, souvětí
                      - Základní a rozvíjející větné členy
                      - Souvětí souřadné, souvětí podřadné
                      - Věty jednočlenné
                      - Zvláštnosti členění větné stavby                             ODS
                                                                    ČSP
- Pracuje s technikou mluveného slova,   Stylistika                                         IKT
vyjadřuje se věcně správně, jasně a     Téma: Projev, proslov, přednáška, referát            - Veřejná správa
srozumitelně                - Příprava na písemnou maturitní práci z českého jazyka
                                       - 43 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 ÚpiceVYPRACOVALA : Ing. Jitka Janáčková, Mgr. Jana Přeučilová

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Výuka anglického jazyka je zaloţena na modelu britské angličtiny, ale ţáci jsou
informování také o modelu americké angličtiny.
    Přispívá k objevování skutečností, které přesahují oblast jevů
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují ţivý jazykový základ a předpoklady
pro komunikaci ţáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizího jazyka
pomáhá sniţovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jedinců jak v jejich
osobním ţivotě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umoţňuje
četbu uměleckých děl a profesních dokumentů v originálu. Napomáhá k poznávání
odlišností ve způsobu ţivota lidí v jiných zemích a odlišných kulturních tradic.
Prohlubuje vědomí závaţnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a
vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět připravuje ţáky na integraci do globalizovaného světa. Vzhledem k
tomu, ţe při výuce jsou rozvíjeny všechny jazykové sloţky (mluvení, poslech, čtení i
psaní), ţáci získávají znalosti a dovednosti na středně pokročilé úrovni B1 evropského
rámce, které jim umoţní vycestovat do zahraničí bez jazykové bariéry, například za
účelem studia nebo práce. Uchazečům o práci ve státní sféře umoţní sloţit
mezinárodní jazykovou zkoušku na úrovni B1 poţadovanou v zemích Evropské Unie.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vyučovací předmět má časovou dotaci tří hodin týdně v prvním aţ čtvrtém
ročníku. Třetí a čtvrtý ročník má moţnost zvolit si seminář z anglického jazyka. Ten je
zaměřen na přípravu ţáků k maturitě - probírají se konverzační témata, procvičuje se
poslech a komunikace. Podle počtu ţáků ve třídách a jejich pokročilosti výuka probíhá
ve třídách dělených na skupiny. Ţáci mají moţnost účastnit se zájezdů do Anglie, které
se organizují dle zájmu. Při výuce se vyuţívá audiovizuální technika (CD,
audio/videokazety, DVD, PC). Ţáci mají moţnost odebírat různé anglické časopisy dle
své úrovně. V rámci různých projektů mají moţnost navázat mezinárodní kontakty a
spolupracovat s jinými školami. Kaţdoročně se pořádají konverzační soutěţe v AJ, dále
je moţnost účastnit se pěveckých soutěţí. Zájemci se také účastní divadelního či
filmového představení v AJ. Vyučující zařazují moderní komunikační metody získané
při doplňujícím studiu.


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    ČED – reálie anglicky mluvících zemí i naší republiky
    biol. a ekol. vzd. – domácí i divoce ţijící zvířata, příroda kolem nás
    dějepis – dějiny anglicky mluvících zemí i naší republiky
    Český jazyk a literatura – čtení zjednodušených klasických děl v angličtině
    ZSV – rozvíjení komunikačních schopností
    Kultura ve veřejné správě - společenské situace

                   - 44 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Vzhledem k seznamování ţáků s kulturami anglicky mluvících zemí se do tohoto
předmětu integrují průřezová témata ODS a ČSP. Ţáci si utvářejí kladný vztah k jiným
kulturám a jsou seznamováni a vedeni k diskuzi o evropských i globálních
souvislostech. Při diskusích o ţivotním prostředí, problematice znečištění a ekologii
integrujeme průřezová témata ČŢP. V různých projektech se výuka anglického jazyka
propojuje s IKT. Promítání průřezových témat je uvedeno v tabulce a vychází ze všech
vymezených průřezových témat.


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       - učitel zařazuje do výuky práci ve dvojicích, při které ţáci společně
        hledají řešení problémové situace či úkolu, přičemţ kaţdý z dvojice
        má jen polovinu informací;
       - zadává ţákům úkoly z CD-ROM, při kterých ţáci procvičují látku
        interaktivním způsobem;
       - poskytuje ţákům modelové ukázky různých forem písemného
        projevu a vyţaduje od nich vlastní, kreativní písemnou práci na
        zadané téma;
       - zadává za domácí úkol problémové úkoly a na následující hodině s
        ţáky diskutuje jejich způsoby řešení daného úkolu;
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       - učitel vyuţívá audio-vizuální nahrávky kaţdodenních situací na DVD
        anebo na videu k ukotvení a prohloubení probírané látky
      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       - učitel zařazuje do hodin simulaci komunikativních situací, ve kterých
        si ţák rozvíjí aktuální slovní zásobu;
       - učí ţáky správnou výslovnost ve speciálních cvičeních;
       - zařazuje do hodin poslech hovorové gramatiky;
       - zadává praktická cvičení k nácviku tvorby delšího písemného
        projevu;
      - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
       - učitel vybírá témata z kaţdodenního ţivota, která jsou blízká mladým
        lidem;
       - nabízí ţákům dle jejich individuální potřeby poslechová cvičení navíc
        zařazuje do hodin písně k sebereflexi vlastní výslovnosti;
       - nechává ţáky domluvit se mezi sebou na společné odpovědi na
        problémovou otázku;
       - vede ţáky k sebehodnocení vlastní výslovnosti a kontroly
        porozumění slyšeného nabízením následné transkripce slyšeného
        textu;
       - pravidelně zařazuje do výuky kontrolní cvičení a aktivity, a posiluje
        tak sebereflexi ţáků;
                  - 45 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice

    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
     - učitel uvádí různé aspekty kaţdodenního ţivota lidí z různých zemí v
      Evropě;
     - vyuţívá historických a kulturních rozdílů anglicky mluvících zemí k
      uchopení lexikálních a gramatických zvláštností anglického jazyka;
     - vyţaduje od ţáků vyjádření osobního názoru a zaujetí vlastního
      stanoviska k problémovému tématu;
     - pomocí témat vtahuje ţáka do mezinárodního multikulturního
      prostředí, zařazuje do výuky aktuální témata;
     - vhodnými otázkami a formulováním svého názoru vybízí ţáka k
      zaujetí stanoviska k hlavní myšlence slyšeného nebo čteného textu;
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
     -  učitel poskytuje všem ţákům dostatek slovní zásoby a gramatických
       struktur k úspěšnému zvládnutí běţných ţivotních situací;
     -  vhodným výběrem témat pomáhá ţákům zvládnout s jistotou a
       samostatně ţivotní situace, ve kterých musí pouţít anglický jazyk;
     -  zařazuje do hodin aktivity, při kterých se mohou ţáci individuálně
       projevit;
     -  zařazuje do hodin krátké epizody na DVD nebo videu, kterými ţáky
       motivuje k zdokonalování výslovnosti, plynulosti projevu a vyuţívání
       slovní zásoby a osvojených jazykových frází;
    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     - učitel vysvětlí pouţívání základních a řadových číslovek v angličtině,
      čtení desetinných čísel, zlomků a základních matematických výrazů.
    - KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     -  učitel průběţně zařazuje do hodin práci s výpočetní technikou. Ţáci
       vyhledávají na internetu informace, zpracovávají prezentace a
       procvičují si různé gramatické jevy na stránkách k tomu určených.
     -  ţáci se pomocí komunikačních technologií seznamují a vyměňují si
       informace s ţáky zahraničních škol.

F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - učitel zařadí různé typy dokumentů a vymezí pravidla pro jejich
       vyplňování. Psaním formálních dopisů si ţáci osvojí pouţití
       formálního stylu a nacvičí si grafickou úpravu odborných písemností.
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     -  učitel na mezinárodních projektech objasní ţákům problematiku
       navazování kontaktů a řízené komunikace
     -  vzhledem k tomu, ţe angličtina je nejrozšířenějším jazykem při
       komunikaci mezi mládeţí různých národností, jsou zkušenosti
       získané na hodinách anglického jazyka s vyuţitím výpočetní techniky
       přímým nácvikem na zařazení do projektů mezinárodní spolupráce                - 46 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice

      - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
       - učitel zařazuje do hodin různé formy komunikace - rozhovor, anketu,
        dotazník, prezentaci.
       - simulují se formální i neformální telefonní hovory
      - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
       - učitel vyţaduje dodrţování pravidel pro provoz specializovaných
         učeben
      - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
      SLUŢEB
       - učitel vyţaduje standardní úroveň formálních písemností
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
       -  učitel nabádá k vyššímu vyuţití výpočetní techniky s cílem odbourat
         papírovou agendu.


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
    Učitel při výuce pouţívá učebnice britských autorů, které jsou napsány pouze v
angličtině. Ţáci pracují s učebnicí buď samostatně nebo ve dvojicích. Při výuce se
pouţívají také pracovní sešity pro další procvičení probírané látky.
    Výuka je podporována poslechy z CD nebo kazet. Během poslechu ţáci
vypracovávají různá cvičení, která s poslechem souvisejí.
    Učitel vede některé hodiny v učebně výpočetní techniky, kde ţáci pracují s
různými výukovými programy a s internetem. Učitel ţákům zadává úkoly pro
vypracování prezentací, které ţák následně přednese. Prezentace ţáci vypracovávají
jednotlivě nebo ve dvojicích.
    Učitel ţákům zadává konverzační úkoly, které se pojí k probírané látce nebo
mají spojitost s aktuálním děním ve světě. Ţáci pracují ve dvojicích nebo menších
skupinách a hledají společně řešení. Učitel mezitím prochází mezi ţáky a kontroluje
jejich výslovnost a gramatiku. Po té učitel klade ţákům otázky, na které ţáci
odpovídají.
    Učitel nastiňuje situace spojené s běţným ţivotem a ţáci na základě těchto
situací vytvářejí rozhovory. Následně tyto rozhovory přednesou ostatním.
    Učitel při výuce pouţívá anglické texty a časopisy, ke kterým ţákům zadává
úkoly.
    Učitel do výuky zařazuje také jazykové hry (bingo, kufr, aj.) pro rozvoj
konverzačních dovedností a rozvoj slovní zásoby.
    Učitel ţákům vysvětluje učivo pomocí názorných příkladů, při čemţ vyuţívá
učebnic a tabule.
                  - 47 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
 -  hodnocení ţáka sleduje jeho schopnost reagovat na pokyny, vést rozhovor v
   běţných situacích a hovořit o praktických tématech
 -  hodnocení sleduje schopnost ţáka aplikovat gramatické poznatky
 -  hodnocení sleduje schopnost ţáka pracovat s anglickým textem, schopnost
   spolupracovat a přemýšlet
 -  hodnocení je také zaloţeno na výsledcích písemných gramatických testů, slohů a
   ústním zkoušení
 -  v písemném projevu se hodnotí také schopnost ţáka napsat srozumitelný text na
   dané téma


2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ROČNÍK: 1.S
Téma : receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
    Ţáci konverzují o běţných ţivotních situacích, podávají informace o své zemi,
městě. Zdokonalují své poslechové dovednosti. Pracují se základními slovesnými
časy, slovními druhy a se slovosledem anglické věty. Píší neformální dopis nebo e-
mail, krátký sloh na běţná konverzační témata, vymyšlený příběh. Píší jednoduchý
formální dopis. Rozlišují formální a neformální sloh. Čtou zjednodušená literární díla,
stupeň 1,2.
- ROČNÍK: 2.S
Téma : receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
   Ţáci čtou jednoduchý obecný i odborný článek, zjednodušenou četbu na úrovni
3. Pracují s konverzačními obraty a s obraty pro telefonování. Vyplňují dotazník, píší
formální i neformální dopis a sloh na různá témata. Pracují se sloţitějšími slovesnými
časy a vidy (průběhové a prosté časy). Rozvíjejí slovosled a rozlišují slovní druhy.

- ROČNÍK: 3.S
Téma : receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
    Ţáci zdokonalují pasivní znalost jazyka - čtení s porozuměním. Čtou
zjednodušenou četbu stupně 4. Konverzují o všech běţných tématech z osobního,
společenského i odborného prostředí. Poslouchají jednoduché projevy ve spisovné
angličtině v podání mluvčích různých národností. Píší ţádost, přihlášku, reklamaci,
objednávku a podobné formální dopisy. Hovoří o reáliích své země a
nejvýznamnějších anglicky mluvicích zemí.
- ROČNÍK: 4.S
Téma : receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
    Ţáci provádějí všechny dovednosti (čtení, poslech, psaní, mluvnici) anglického
jazyka na úrovni evropského rámce B1, intermediate. Tato úroveň jim umoţní sloţit
státní jazykovou zkoušku nebo mezinárodní zkoušku na této úrovni (například PET),
čtou zjednodušenou četbu úrovně 5 a určují a popisují země, kde je dorozumívacím
jazykem angličtina.
                   - 48 -
                                                     Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                     Havlíčkova 812
                                                     542 32 Úpice

9.1.2. ANGLICKÝ JAZYK
Ročník: 1.S
                                              Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                  Mezipředmětové    Průřezová témata
                                              vztahy,  projekty,
                                              poznámky
                      Téma : Osobní údaje, rodina, společenský styk
Ţák :                    Učivo : slovní zásoba, mluvnice         -ČED, dějepis - reálie   - ČSP
- naváţe a vede dialog           - základní časy                 - ZSV, kultura ve veřejné  Tematický okruh:
- pracuje se základními zdvořilostními   - tvoření otázek                správě - ţivot ve      Poznávání a rozvoj vlastní
frázemi                   - slovní druhy                 společnosti, média     osobnosti
- popisuje své okolí a ţivotní styl     - homonyma                   ČJ a lit.          - jak jsme schopni se
- vyjadřuje se o budoucích dějích a svých                                        vnímat pozitivně
plánech                   Téma: Bydlení, ţivotní styl           - Námět: Komunikace s
- popisuje základní geografii a kulturu   Učivo: slovní zásoba, mluvnice         rodilými mluvčími přes
nejvýznamnějších anglicky mluvicích     - přítomný čas prostý a průběhový        internet, spolupráce na
zemí                    - have/ have got                mezinárodních projektech
- pouţívá základní přítomné, minulé a    - slovní vazby
budoucí časy                - minulý čas prostý a průběhový
- převádí český slovosled v běţných     - nepravidelná slovesa
větách na anglický
- pracuje se členy, přídavnými jmény,    Téma: Město (místo), kde ţijeme
příslovci                  Učivo: slovní zásoba, mluvnice
- aplikuje základní předloţky pro      - spojky
určování času a místa            - předpony, přípony
- rozliší formální a neformální styl a v  - časové výrazy
obou vytvoří jednoduché písemnosti     - minulé časy
- čte s porozuměním jednoduché texty a
veřejné nápisy               Téma: Obchody, nakupování, oblékání
                      Učivo: slovní zásoba, mluvnice
                      - vyjadřování kvantity
                      - zájmena
                      - členy
                                      - 49 -
                                     Gymnázium + SOŠ Úpice
                                     Havlíčkova 812
                                     542 32 Úpice

                                 Přesahy a vazby
Školní výstupy  Téma a učivo                  mezipředmětové    průřezová témata
                                 vztahy,
                                 projekty, poznámky
         Téma: Školství, vzdělávání, plány do budoucna
         Učivo: slovní zásoba, mluvnice
         - slovesné vazby
         - vyjadřování budoucnosti
         - frazeologická spojení

         Téma : Anglicky mluvící země
         Učivo : slovní zásoba, mluvnice

         - předpřítomný v. minulý čas
         - vztaţné věty
         - interview
         - Great Britain, USA

         Téma: Písemný projev
         Učivo: styly psaného projevu
         - neformální dopis
         - formální dopis
         - esej
                        - 50 -
                                                 Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                 Havlíčkova 812
                                                 542 32 Úpice

9.1.2. ANGLICKÝ JAZYK
Ročník: 2.S
                                          Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo             Mezipředmětové    Průřezová témata
                                          vztahy,  projekty,
                                          poznámky
                       Téma : Slavné osobnosti
Ţák :                     Učivo : slovní zásoba, mluvnice    - ČED, dějepis - reálie    - ČSP, ODS
- vyjadřuje změnu, trvání, český slovesný   - pouţívání předpřítomného času    - ZSV, Kultura ve veřejné   Tematický okruh:
vid                      - for, since             správě - ţivot ve       Sociální komunikace
- aplikuje slovní zásobu spojenou s      - opakování slovesných časů      společnosti, média      - verbální
cestováním a návštěvou lékaře v                           Biol. a ekol. vzděl. - péče  - neverbální
zahraničí                   Téma: Péče o zdraví, nemoci      o zdraví
- aktivně aplikuje nejběţnější frázová    Učivo: slovní zásoba, mluvnice    ČJ a lit. - ţivotopisy    Poznávání a rozvoj vlastní
slovesa                    - modální slovesa           slavných osobností      osobnosti
- pomocí odbornější slovní zásoby a      - slovesa s doplňkem                        - jak a kdy činíme ve svém
trpného rodu popíše i sloţitější události a  - sloţená podstatná jména       - Námět: Komunikace s     ţivotě důleţitá rozhodnutí
jevy                                        rodilými mluvčími přes
- hovoří o svých nereálných představách    Téma: Cestování, sluţby        internet, spolupráce na    - ČŢP
a vyjadřuje hypotézy do budoucna       Učivo: slovní zásoba, mluvnice    mezinárodních projektech   Tematický okruh:
- pracuje s předpřítomným a          - časové a podmínkové věty I                    Člověk a ţivotní prostředí
předminulým časem a trpným rodem       - frekventovaná frázová slovesa                   - jaké zdroje energie a
- pomocí vhodných spojek vytváří souvětí   - spojování vět                           surovin člověk vyuţívá
- vypráví příběh v minulém čase s
časovým rozlišením sledu událostí       Téma: Popis situací a záţitků
- napíše delší formální i neformální     Učivo: slovní zásoba, mluvnice
písemnosti                  - slovesné vazby
- poslouchá souvislé mluvené projevy     - infinitiv
- čte s porozuměním jednoduché články     - věty zvolací
z běţného i odborného ţivota
                       Téma: Významné objevy a vynálezy
                       Učivo: slovní zásoba, mluvnice
                       - pasívum
                       - příčestí trpné
                       - slovesa s doplňkem                                      - 51 -
                                  Gymnázium + SOŠ Úpice
                                  Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice
                             Přesahy a vazby
Školní výstupy  Téma a učivo               mezipředmětové    průřezová témata
                             vztahy,
                             projekty, poznámky
         Téma : Sny a realita
Ţák :      Učivo : slovní zásoba, mluvnice
         - podmínkové věty I
         - podmínkové věty II
         - frázová slovesa

         Téma: Písemný projev
         Učivo: různé druhy písemností
         - neformální dopis
         - formální dopis
         - vyprávění
                         - 52 -
                                                  Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                  Havlíčkova 812
                                                  542 32 Úpice

9.1.2. ANGLICKÝ JAZYK
Ročník: 3.S
                                            Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                Mezipředmětové    Průřezová témata
                                            vztahy,  projekty,
                                            poznámky
                       Téma : Moderní svět
Ţák :                    Učivo : slovní zásoba, mluvnice       -ČED, dějepis - reálie   ČSP, ODS Tematický
- pouţívá aktivně gramatické časy při    - opakování pouţití sloves         - ZSV, Kultura ve veřejné  okruh: Sociální komunikace
mluveném projevu               - trpný rod                správě - ţivot ve      - verbální
- vypráví o slavných osobnostech       - tvorba otázek a záporu          společnosti, média     - neverbální
- vymezuje základní kulturní rozdíly     - krátké odpovědi             Čj a lit.
různých zemí                 Téma: Sport a volný čas                        Poznávání a rozvoj vlastní
- pracuje se slovní zásobou potřebnou na   Učivo: slovní zásoba, mluvnice       - Námět: Komunikace s    osobnosti
cestování do cizích zemí a společenskou   - pouţívání přítomných slovesných časů   rodilými mluvčími přes   - jak a kdy činíme ve svém
konverzaci s cizincem            - slovní zásoba pro umění a literaturu   internet, spolupráce na   ţivotě důleţitá rozhodnutí
- píše formální písemnosti ve spojitosti s  Téma: Vyprávění              mezinárodních projektech
cestováním a hledáním práce         Učivo: slovní zásoba, mluvnice
- reaguje při telefonickém hovoru      - pouţívání minulých časů
                       - trpný rod
                       - ţivotopis slavné osobnosti
                       Téma: Dovednosti, Moţnosti
                       Učivo: slovní zásoba, mluvnice
                       - způsobová slovesa
                       - povolení, zákaz, povinnost
                       - etiketa v různých zemích
                       - země, národnosti, mezikulturní rozdíly
                       Téma: Pohyb
                       Učivo: slovní zásoba, mluvnice
                       - pouţívání budoucích časů
                       - počasí
                       -cestování
                       -prázdniny
                                       - 53 -
                                    Gymnázium + SOŠ Úpice
                                    Havlíčkova 812
                                    542 32 Úpice

                               Přesahy a vazby
Školní výstupy  Téma a učivo                 mezipředmětové    průřezová témata
                               vztahy,
                               projekty, poznámky
         Téma : Libost/nelibost
Ţák :      Učivo : slovní zásoba, mluvnice
         - různé pouţití "like"
         - slovesné tvary - gerundium vs. infinitiv
         - jídlo, restaurace
         - města

         Téma: Svět práce
         Učivo: slovní zásoba, mluvnice
         - předpřítomný čas činný a trpný
         - frázová slovesa
         -telefonování
         - povolání, odchod do důchodu

         Téma: Písemný projev
         Učivo: různé druhy písemností
         - neformální dopis
         - formální dopis
         - popis
                         - 54 -
                                                   Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                   Havlíčkova 812
                                                   542 32 Úpice

9.1.2. ANGLICKÝ JAZYK
Ročník: 4.S
                                             Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                Mezipředmětové    Průřezová témata
                                             vztahy,  projekty,
                                             poznámky
                       Téma : Sny a realita
Ţák :                     Učivo : slovní zásoba, mluvnice       - ČED, dějepis - reálie   - IKT
- v přímé i nepřímé řeči hovoří o realitě i  - první podmínková věta, časové věty    - ZSV, Kultura ve veřejné  Tematický okruh: účinky
hypotézách                  - druhá podmínková věta           správě - ţivot ve      mediální produkce a vliv
- zapojí se s adekvátní slovní zásobou do   - adjektiva, zdůrazňování          společnosti, média     médií
diskuze o sloţitějších společenských a    - svět financí, peníze, charita       Čj a lit.          - fungování médií ve
politických jevech                                                  společnosti, vliv na ţivot
- výstiţně popisuje vzhled a charakter    Téma: Vztahy                - Námět: Komunikace s    společnosti
osoby                     Učivo: slovní zásoba, mluvnice       rodilými mluvčími přes   - příprava mediálního
- podrobně vypráví příběh s rozlišením    - způsobová slovesa - pravděpodobnost    internet, spolupráce na   programu
časové posloupnosti              - popis osoby - charakter          mezinárodních projektech
- reaguje na neformální jazykové projevy   - rodina                                - ODS
s idiomatickými výrazy a frázovými                                          Tematický okruh: Základní
slovesy                    Téma: Závislost                             problémy sociokulturních
- píše článek do novin, formální a      Učivo: slovní zásoba, mluvnice                     rozdílů
neformální dopis, sloh na jakékoliv téma   - předpřítomný průběhový čas                      - popsat konkrétní kulturní
                       - sloţené výrazy                            rozdíly ve společenském
                       - vyjádření kvantity                          styku, slavení svátků,
                       - vyprávění o závislostech                       etiketě

                       Téma: nepřímá řeč
                       Učivo: slovní zásoba, mluvnice
                       - nepřímá otázka
                       -tázací dovětky
                       - nepřímá oznamovací věta, otázka, příkaz
                       - neformální jazyk, idiomy
                       - významné události v ţivotě
                                      - 55 -
                                  Gymnázium + SOŠ Úpice
                                  Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice
                             Přesahy a vazby
Školní výstupy  Téma a učivo               mezipředmětové    průřezová témata
                             vztahy,
                             projekty, poznámky
         Téma : Svět práce
         Učivo : slovní zásoba, mluvnice
         - předpřítomný čas činný a trpný
         - frázová slovesa
         -telefonování
         - povolání, odchod do důchodu

         Téma: Písemný projev
         Učivo: různé druhy písemností
         - neformální dopis
         - ţivotopis, ţádost o práci
         - email
         - esej
                         - 56 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 ÚpiceVYPRACOVALA : Mgr. Michaela Hofmanová

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Cílem je postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní
komunikační kompetence. Aktivní znalost jazyka je v současné epoše nezbytná jak z
hlediska globálního, neboť přispívá k účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro
osobní potřebu ţáka, protoţe usnadňuje přístup k informacím a k intenzivnějším
osobním kontaktům, čímţ umoţňuje vyšší mobilitu ţáka a jeho rychlejší orientaci.
    Ve výuce německého jazyka je kladen důraz na zvyšování komunikativní
úrovně, aby ţáci mohli v tomto jazyce účinně komunikovat o běţných tématech, aby
mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a zvykům
jiných lidí a respektovat je.A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vyučovací předmět Německý jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková
komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Výuka
německého jazyka má pomoci sniţovat jazykové bariéry a přispět tak lepší orientaci
ţáků v jejich osobním ţivotě, během studia i v budoucí práci. Výuka německého jazyka
umoţňuje porozumění skutečností, které nejsou zprostředkovány mateřským jazykem.
Výuka umoţňuje ţákům seznámit se s odlišnostmi ve způsobu ţivota lidí jiných zemí i
jejich kulturními tradicemi. Cílem výuky německého jazyka je poskytnout aktivní
jazykový základ a vybudovat tak předpoklady pro komunikaci ţáků především v rámci
Evropy.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Německý jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od prvního ročníku střední
odborné školy. Předmětu je určena časová dotace 3 vyučovací hodiny týdně. Třetí a
čtvrtý ročník má moţnost zvolit si konverzaci v německém jazyce v rozsahu dvou hodin
týdně. Ta je zaměřena na přípravu ţáků k maturitě - probírají se konverzační témata,
procvičuje se poslech a komunikace.
    Výuka předmětu je realizována téţ během školou organizovaných jazykově
poznávacích zájezdů a meziškolních výměn.
    Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, jazykových a počítačových
učebnách.
    Při výuce se vyuţívají nejen učebnice, ale také časopisy a mediální technika
(CD, audio/videokazety,DVD,PC).


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    Výuka německého jazyka jako dalšího cizího jazyka se opírá a částečně vyuţívá
i další předměty - anglický jazyk, dějepis, ČED, český jazyk, biologické a ekologické
vzdělávání, veřejná správa, společenská kultura.
                   - 57 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům všech průřezových
témat, tedy tématům občan v demokratické společnosti, člověk a svět práce, člověk a
ţivotní prostředí, informační a komunikační technologie.


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       - učitelé ve výuce prezentují různé způsoby přístupů ke studiu jazyka
        a ţáky vedou k tomu, aby je vyuţívali.
       - ţáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u
        slovní zásoby. Tam, kde je to moţné, srovnávají s jinými jazyky,
        které znají a s mateřštinou.
       - ţáci dostávají takové úkoly, v jejichţ rámci samostatně vyhledávají a
        zpracovávají informace z cizojazyčných textů.
       - součástí hodin i domácí přípravy je práce se slovníky, časopisy,
        mediální technikou a internetem.
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       - učitelé poskytují ţákům prostor k samostatnému řešení jazykových
        problémů i k jejich různým řešením. Vyuţívají příleţitosti
        demonstrovat komplexní charakter jazyka a vedou ţáky k jeho
        respektování.
       - neustálou prací s texty, kterým ne vţdy beze zbytku rozumějí, se
        ţáci učí zacházet s nekompletními informacemi. Jsou vedeni k
        nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a smyslu.
       - ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se ţáci
        mohou setkat v praktickém ţivotě (psaní dopisů na různá témata,
        rozhovory v různých kontextech, poslech neznámých mluvčích atd.).
       - ţáci jsou postupně vedeni k řešení prací většího rozsahu a
        komplexnějšího charakteru.
       - v rámci konverzace na různá témata je po ţácích vyţadovaná
        zřetelná argumentace při vyjadřování názorů.
      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       - rozvoj komunikativní kompetence je obsaţen v samé podstatě
        předmětu. Dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a
        psaním rozvíjejí učitelé u ţáků standardními metodami výuky cizího
        jazyka.
       - ke komunikaci s rodilými mluvčími a německy mluvícími cizinci
        vůbec dostávají ţáci příleţitost v rámci výměn a poznávacích
        zájezdů.
       - v rámci konverzace učitelé kultivují u ţáků schopnost vyjádření
        vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat
        názorům druhých a tolerovat odlišnosti.
       - při práci s jazykovým materiálem vedou učitelé ţáky k přesnosti, k
        identifikaci podstatných informací a rozvíjení jejich interpretačních
        schopností.
                  - 58 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice

    - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
     - párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách ţáci rozvíjejí své
      schopnosti spolupracovat.
     - specifický charakter učení jazyka rozvíjí u ţáků schopnost soustavné
      práce s dlouhodobými cíli.
    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
     - v rámci konverzace vedou učitelé ţáky k tomu, aby vyjádřili svůj
      názor, aby zaujali stanovisko k problémům společenským, sociálním
      i kulturním.
     - učitel vede se ţáky debaty a diskuse na aktuální témata, během
      nichţ ţáci obhajují své názory.
     - při pobytech v německy mluvících zemích vybízí učitel ţáky k
      pozitivnímu vnímání jiných kulturních, duševních a etických hodnot.
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
     -  učitel vede ţáky k tomu, aby získané vědomosti uměli vyuţít ve
       svém budoucím povolání
     -  učitel poskytuje ţákům dostatek slovní zásoby a gramatických
       struktur k úspěšnému zvládnutí běţných ţivotních situací, vhodným
       výběrem témat pomáhá ţákům zvládnout s jistotou a samostatně
       ţivotní situace, ve kterých musí pouţít německý jazyk
     -  ţáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu při plnění svých
       povinností, k dodrţování stanovených pravidel a závazků.

    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     - učitel seznámí ţáky s pouţíváním základních a řadových číslovek v
      němčině, se čtením desetinných čísel, zlomků a základních
      matematických výrazů.
    - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     -  učitel zařazuje do hodin práci s výpočetní technikou. Ţáci vyhledávají
       na internetu informace, zpracovávají prezentace a procvičují si různé
       gramatické jevy na stránkách k tomu určených.
     -  ţáci se pomocí komunikačních technologií seznamují a vyměňují si
       informace s ţáky zahraničních škol.

F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - učitel seznámí ţáky s různými typy dokumentů a s pravidly pro jejich
       vyplňování. Psaním formálních dopisů si ţáci osvojí pouţití
       formálního stylu a nacvičí si grafickou úpravu odborných písemností.
                 - 59 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice

       - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
       REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
        -  učitel na mezinárodních projektech seznámí ţáky s problematikou
          navazování kontaktů a řízené komunikace
        -  vzhledem k tomu, ţe v našem regionu je velké mnoţství
          zahraničních firem s německým vedením, je němčina jedním z
          nejrozšířenějších jazyků při komunikaci. Zkušenosti získané na
          hodinách německého jazyka jsou přímým nácvikem na zařazení do
          projektů mezinárodní spolupráce

       - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
        - učitel zařazuje do hodin různé formy komunikace - rozhovor, anketu,
         dotazník, prezentaci.
        - simulují se formální i neformální telefonní hovory
       - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
        - učitel vyţaduje dodrţování pravidel pro provoz specializovaných
          učeben
       - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
       SLUŢEB
        - učitel vyţaduje standardní úroveň formálních písemností
       - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
       UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
        -  učitel nabádá k vyššímu vyuţití výpočetní techniky s cílem odbourat
          papírovou agendu.


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
-  ve výuce se vyuţívají následující metody: metoda slovní, monologická, rozhovor,
  diskuse, dramatizace, didaktické hry, inscenační metody, brainstormingové metody,
  metoda práce s učebnicí, metoda názorně demonstrační.
-  ve výuce se uplatňují tyto formy: individuální, hromadná, skupinová a kooperativní,
  projektové vyučování, samostatná práce ţáků, týmová forma.
H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
-  vycházíme z klasifikačního řádu školy
-  uplatňujeme tyto formy hodnocení a zkoušení: ústní zkoušení, písemné zkoušení
  /písemné práce, krátké testy/
-  Při hodnocení oceňujeme schopnost samostatně v daném jazyce komunikovat,
  rozumět, samostatný ústní projev, samostatný písemný projev, gramatickou
  správnost.
                   - 60 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice

2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Téma: Receptivní řečové dovednosti
ţák
- porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu sloţitějšího
  obsahu na aktuální
- téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace
- rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové
  zabarvení, názory
- a stanoviska jednotlivých mluvčích
- porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného
  projevu sloţitějšího
- obsahu na aktuální téma
- identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace
- vyhledá a shromáţdí informace z různých textů na méně běţné, konkrétní téma a
  pracuje se získanými
- informacemi
- odvodí význam neznámých slov na základě jiţ osvojené slovní zásoby, kontextu,
  znalosti tvorby slov
- a internacionalismů
- vyuţívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média
- čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce
- postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře

Téma: Produktivní řečové dovednosti
ţák
- formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
- volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se
  slovní zásobou
- a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu
- přednese souvislý projev na zadané téma
- sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko
- podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související
- logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových
  stylů
- s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově
  sloţitější informace
- pouţívá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniţ by
  redukoval to, co chce sdělit
- vyuţívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na
  neznámé téma
                  - 61 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
Téma: Interaktivní řečové dovednosti
ţák
- vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní
  formou
- adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých
  faktografických
- i imaginativních textů
- reaguje spontánně a gramaticky správně v sloţitějších, méně běţných situacích
  uţitím vhodných výrazů a frazeologických obratů
- komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně
  běţných
- i odborných situacích
- při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do ţivé
  diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů
                  - 62 -
                                                    Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                    Havlíčkova 812
                                                    542 32 Úpice

9.1.3. NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: 1.S
                                               Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                   Mezipředmětové    Průřezová témata
                                               vztahy,  projekty,
                                               poznámky
                      Téma : Familie
Ţák :                    Učivo : Familienfotos,Freunde          AJ,Dě,Eko,Sk, ČED  ODS,ČSP,ČŢP,IKT
- ţák časuje pravidelná slovesa a      - Familienmitglieder , Geschwister
slovesa „sein“ a „haben“ v přítomném    - Grüße
čase                    - ich stelle mich vor
- procvičuje číslovky 0 – 100        - Freunde und Freundschaft
- vytváří věty oznamovací i tázací     - Berufe
- vyjadřuje zápor pomocí „nicht“ a „kein“  Téma : Wohnen
- vyskloňuje podstatná jména se členem   Učivo : Mein Haus, meine Welt
určitým i neurčitým v jednotném i      - mein Zuhause, Wohnungsbeschreibung
mnoţném čísle                - in meinem Zimmer
- nahrazuje podstatné jméno zájmenem    - auf Wohnungssuche
osobním                   - mein Wohnort
- časuje vybraná nepravidelná slovesa    Téma : Schule
v přítomném čase              Učivo : Unsere Schule, Leben in der Schule
- seznamuje se s tvorbou slov        - mein Stundenplan
- procvičí si metodu řízeného rozhovoru   - Schulfächer - Lieblingsfächer
- napíše jednoduché sdělení – inzerát    - Tätigkeiten in der Schule
- pracuje se slovníkem           Téma : Freizeit
                      Učivo : Meine Freizeit, Hobbys
                      - Freizeitaktivitäten
                      - Hobbys
                      - Haustiere
                      Téma : Essen
                      Učivo : Im Restaurant, im Lebensmittelgeschäft
                      - Wortschatz: Lebensmittel, Essen
                      - Essgewohnheiten
                      - Bestellung im Restaurant
                                      - 63 -
                                                       Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                       Havlíčkova 812
                                                       542 32 Úpice

9.1.3. NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: 2.S
                                                 Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                     Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                 vztahy,  projekty,
                                                 poznámky
                      Téma : Unsere Stadt
Ţák :                    Učivo : Orientierung in der Stadt           Aj,Sk,Dě,Vs,Eko, ČED  ODS,ČSP,ČŢP,IKT
- vyjadřuje všeobecný podmět „man“     - Fragen nach den Weg
- procvičuje předloţky           - Sehenswürdigkeiten in der Stadt
- určuje čas                - Verkehrsmittel
- procvičuje slovesa s předponami
odlučitelnými a neodlučitelnými       Téma : Einkäufe
- procvičuje způsobová slovesa       Učivo : Im Supermarkt
- procvičuje osobní zájmena v 1., 3. a 4.  - Wo kauft man was? ( Wortschatz: Geschäfte, Waren)
pádě                    - Gespräche: der Kunde x der Verkäufer
- procvičuje zájmena přivlastňovací
- procvičuje modální slovesa        Téma : Tagesablauf
- vytváří podřadná souvětí         Učivo : Mein Tagesprogramm, Zeitangaben
- procvičuje si řízené rozhovory      - Tätigkeiten im alltäglichen Leben
- píše soukromý dopis, vzkaz a pozvánku   - Ausgehen
                      - Tageszeiten

                      Téma : Familie
                      Učivo : Meine Familie, meine Freunde
                      -meine Freunde, Freundinnen, Clique
                      - Beziehungen in der Familie
                      - meine Zukunftspläne
                      - Charakteristik der Personen

                      Téma : Alltägliches Leben
                      Učivo : Probleme im Leben, unsere Welt
                      - Probleme und Ausreden
                      - wichtige Ereignisse im Leben
                                     - 64 -
                                                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                        Havlíčkova 812
                                                        542 32 Úpice

9.1.3. NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: 3.S
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                      Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                   vztahy,  projekty,
                                                   poznámky
                       Téma : Kultur
Ţák :                     Učivo : Kulturelles Leben, berühmte Persönlichkeiten  Aj,Sk,Dě,Eko,Vs, ČED  ODS,ČSP,ČZP,IKT
- procvičuje modální slovesa         - mein persönliches Leben, mein kulturelles Leben
- procvičuje minulý čas – perfektum a     - Kurzbiographien von bekannten Persönlichkeiten
préteritum u sloves sein a haben
- procvičuje různá příslovečná určení     Téma : Gesundheit
času a místa                 Učivo : Körperteile, Krankheiten, Unfall
- vyjadřuje letopočty             - Beschreiben des menschliches Körpers
- procvičuje rozkazovací způsob        - Ratschläge bei gesundheitlichen Problemen geben
- ve vyprávění pouţívá předloţky       - Was tun die Menschen für ihre Gesundheit?
- vytváří podřadná souvětí          - einen Unfall, eine Panne beschreiben
- procvičuje stupňování přídavných jmen
- skloňuje přídavná jména po členu      Téma : Reisen
určitém, neurčitém a bez členu        Učivo : Touristik, Unfall, Ferien, Verkehrsmittel,
- procvičuje přídavná jména v přívlastku   Sehenswürdigkeiten
- krátí vedlejší věty s damit na konstrukci  - Urlaubsziele
um - zu                    - Urlaubspläne
- časuje sloveso werden, pouţívá ho      - Urlaubsaktivitäten
v budoucím čase                - ideale Ferien
- informuje se o problémech a potíţích,
vyjadřuje prosbu o pomoc, odmítá a      Téma : Menschen
uvádí důvod odmítnutí, vyjadřuje lítost    Učivo : Äußeres Aussehen, Eigenschaften, Kleidung
- pojmenuje části lidského těla a hovoří o  - Charakteristik der Menschen
běţných nemocech               - Was tragen die Menschen?
                                        - 65 -
                                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                              Havlíčkova 812
                                              542 32 Úpice
                                          Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                mezipředmětové    průřezová témata
                                          vztahy,
                                          projekty, poznámky
Ţák :                  Téma : Berufe
- vytváří řízený rozhovor na dané téma  Učivo : Berufe, Arbeit, Arbeitslosigkeit
- píše krátký text: oznámení, anketu,  - Vorteile und Nachteile einiger Berufe
poznámku, pohlednici           - ungewöhnliche Berufe
- píše krátký ţivotopis a vyprávění o
ţivotě známých osobností
- napíše krátký písemný útvar:
jednoduchý formální dopis
- procvičuje formu diskuse
                                    - 66 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.1.3. NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: 4.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                       Téma : Fakten und Zeitungen
Ţák :                    Učivo : Nachrichten in den Zeitungen, mein erster Schultag  AJ,Sk,Dě,Eko,Vs, ČED  ODS,ČSP,ČŢP,IKT
-procvičuje časové věty se spojkami als,   - politische Nachrichten
wenn, während, bevor, nachdem        - zwischenstaatliche Konflikte - z.B. Terrorismus
- procvičuje préteritum sloves
pravidelných, nepravidelných a        Téma : Zukunftsvisionen
způsobových                 Učivo : Unsere Zukunft, Mensch und seine Pläne
- tvoří souvětí se spojkou obwohl /     - Meine Zukunftspläne
trotzdem                   - Probleme der Jugendlichen
- procvičuje nepřímé otázky         - mein Abitur und meine Zukunftsvisionen
- rozlišuje pouţívání zájmen was für ein a
welcher                   Téma : Lebensstil
- procvičuje konjunktiv II – u sloves    Učivo : Kontaktanzeigen, Eigenschaften
nepravidelných, pomocných ,         - Sternzeichen
způsobových a opisný tvar würde +      - Eigenschaften der Menschen
infinitiv, pomocí něhoţ formuluje rady ,   - Anzeigen lesen, schreiben, verstehen
předpoklady, přání a s plány
- při popisu osob nebo předmětů uţívá    Téma: Leben
vedlejších vět vztaţných           Učivo: Gefühle und Emotionen
- procvičuje vazby sloves          - Liebe und Liebeskummer
- procvičuje zájmenná příslovce tázací v   - Ratschläge geben, Hilfe anbieten
diskusi
- vypráví o událostech a činnostech
s pouţitím trpného rodu
- procvičuje všeobecný podmět man
- vytváří příčestí přítomné a minulé
- procvičuje příčestí jako rozvinutý
přívlastek
                                     - 67 -
                                                     Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                     Havlíčkova 812
                                                     542 32 Úpice
                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                      mezipředmětové    průřezová témata
                                                  vztahy,
                                                  projekty, poznámky
Ţák :                    Téma : Meine Pläne
- seznamuje se s názvy povolání a      Učivo : Fantasien, Träume, Wünsche
činnostmi, které s nimi souvisí, zdůvodní  - Träume der Menschen
jejich klady a zápory, a mluví o výběru   - meine zukünftige Pläne
povolání                  - unsere Vorbilder


 - napíše krátký písemný útvar: oznámení,  Téma: Events
inzerát, anketu               Učivo : Nachrichten, Presse
- čte inzeráty v novinách          - Nachrichten in den Zeitungen und Zeitschriften
- vytvoří delší písemný útvar: jednoduchý  - Oktoberfest, Buchmesse, Weihnachtsmärkte, Berlinal
formální dopis, osobní dopis
- aktivně se účastní diskuse na dané téma
                                    - 68 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
VYPRACOVALA : Mgr. Kamila Matějiková

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Error! Not a valid bookmark self-reference.Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci
získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
- vyuţívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě: ve
  styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého
  politického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých
  problémů právního a sociálního charakteru;
- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj.
  tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy …)
  a kombinovaných textů (např. film);
- formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické,
  praktické ekonomické a etické otázky, náleţitě je podloţit argumenty, debatovat
  o nich s partneryA) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět rozvíjí a rozšiřuje poznatky zejména v oblastech psychologie,
sociologie, politologie, práva, filosofie a etiky. Zaměřuje se na reflexi společenské
skutečnosti a utváření vlastní identity, s přihlédnutím osobnostní vyspělosti
ţáků.Student je veden k tomu, aby zejména:
- systematicky pozoroval reakce, chování a jednání lidí v různých situacích,
- sledoval aktuální politickou situaci, prezentoval svá hodnocení,
- získal přehled o svém moţném budoucím pracovním zařazení,
- diskutoval nad aktuálními tématy,
- čerpal poučení z toho, co si druzí lidé mysli, říkají a dělajíB) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
1.ROČNÍK : 2
2.ROČNÍK : 2
3.ROČNÍK : 1
4.ROČNÍK : 1

C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
   Základy společenských věd mají vztah k předmětům: veřejná správa, dějepis,
ČR a evropské dimenze, právo, ekonomika a veřejná správa
                   - 69 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    K učivu 1. ročníku se vztahuje téma Občan v demokratické společnosti.Ve 4.
ročníku se uplatní téma Člověk a ţivotní prostředí.Informační a komunikační
technologie se uplatní při získávání informací ve všech ročních.


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ

      -  má pozitivní vztah k učení a vzdělávání
      -  vytvoří si vhodný studijní reţim a podmínky;
      -  uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické
        čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být
        čtenářsky gramotný;
      -  s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad,
        přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
      -  pracuje s různými informačními zdroji včetně zkušeností svých i
        jiných lidí;
      -  sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat
        hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
      -  charakterizuje moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru
        a povolání.
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       - řeší zadaný úkol nebo urči jádro problému, získá informace potřebné
       - k řešení problému, navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, a
        zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a
        dosaţené výsledky;
       - uplatňuje při řešení problém ů různé metody myšlení (logické,
        matematické, empirické) a myšlenkové operace;
       - volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a
        techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností
        a vědomostí nabytých dříve;
       - spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
                  - 70 -
                      Gymnázium + SOŠ Úpice
                          Havlíčkova 812
                           542 32 Úpice
- KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 - vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v
  projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 - formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
  přehledně a jazykově správně; účastní se aktivně diskusí, formuluje
  a obhajuje své názory a postoje;
 - zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
  souvislé texty na běţná i odborná témata
 - dodrţuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
 - zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
  projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);
 - vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a
  chování;
 - dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
  cizojazyčném prostředí

- KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 - stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové
  a pracovní
 - orientace a ţivotních podmínek;
 - reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
  jednání ze strany
 - jiných lidí, přijímá radu i kritiku;
 - ověřuje si získané poznatky
 - má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i
  duševní rozvoj, je si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a
  závislostí;
 - adaptuje se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých
  schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své
  sociální i ekonomické
- KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
 - dodrţuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř.
  jejich kulturní
 - specifika), vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
 - jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského
  chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
 - uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní
  kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí
  k identitě druhých;
 - zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
  chápe význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu
  udrţitelného rozvoje
             - 71 -
                      Gymnázium + SOŠ Úpice
                          Havlíčkova 812
                          542 32 Úpice
- KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
AKTIVITÁM
 -  má přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru;
   cílevědomě
 -  a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
   dráze;
 -  má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách
   v oboru a o poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je
   srovnávat se svými představami a předpoklady;
 -  posuzuje informace o pracovních i vzdělávacích příleţitostech,
   uvede příklady poradenských a zprostředkovatelských sluţeb
   vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat
   svůj odborný potenciál
- MATEMATICKÉ KOMPETENCE
 - navrhuje reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
 - nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů,
  umět je vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení;
 - čte a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy,
  grafy, schémata apod.);
 - aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné
  poloze v rovině i prostoru;
 - efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých
  praktických úkolů v běţných situacích


- KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
 -  učí se pouţívat nové aplikace;
 -  komunikuje elektronickou poštou a vyuţívá další prostředky online a
   offline komunikace;
 -  získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím
   celosvětové sítě Internet;
 -  pracuje s informacemi z různých z otevřených zdrojů, zejména pak s
   vyuţitím celosvětové sítě Internet;
 -  pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
   médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních)
 -  uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých
   informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
   mediálně gramotní
            - 72 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - aplikuje základní právní normy a správní řád při řešení standardních
     - pracovních činností a situací v jednotlivých (vybraných) oblastech a
       úsecích veřejné správy;
     - odpovědně provádí potřebná šetření a rozhodnutí o nárocích klientů,
       dodrţovali správní řád;
     - tvoří věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní
       písemnosti a podklady;
     - samostatně zpracovává, kontroluje nebo vystavuje správní a jiné
       úřední dokumenty
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     -  posuzuje ekonomicko-sociální rozvoj a stav ţivotního prostředí v
       regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR;
     -  vyhledává a připravuje podklady pro sestavení místních rozpočtů a
       záměrů rozvoje regionu a obce;
     -  uvede příklady cílů a strategie EU, měli přehled o nástrojích a
       prostředcích evropské politiky a moţnostech jejich vyuţití pro místní
       a regionální rozvoj, uměli vyhledat potřebné informace;
     -  popíše funkci euroregionů a moţnosti mezinárodní spolupráce na
       regionální úrovni
    - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
     - uplatňuje dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním i
      písemném styku s občany i s institucemi;
     - v kontaktu s klienty dodrţuje rovnováhu mezi asertivitou a empatií,
      reagovat
     - přiměřeně ve vypjatých situacích;
     - zachovává mlčenlivost a diskrétnost, dbá na ochranu osobnosti;
     - vyuţívá získaných informací k poradenství občanům (klientům)

    - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
     - posuzuje bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své
       i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích,
       např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a
       jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle
       příslušných norem;dodrţuje základní právní předpisy týkající se
       bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence;
     - vyjmenuje zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní
       činnosti
    - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
    SLUŢEB
     -  chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a
       dobrého jména podniku;
     -  dodrţuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se
       systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
     -  dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů,
       výrobků nebo sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta (zákazníka,
       občana)

                - 73 -
                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                  Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice
       - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
       UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
        -  posuzuje význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční,
          popř. společenské ohodnocení;
        -  zvaţuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním
          procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na
          ţivotní prostředí, sociální dopady;
        -  efektivně hospodaří s finančními prostředky;
        -  nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami
          ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
- metoda slovní – vysvětlování, besedy
- brainstorming
- vyuţití dokumentárních filmů a rozhovoru o zhlédnutých událostech
formy: samostatná i skupinová práce


H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
-  vychází z klasifikačního řádu
-  vyuţívá písemného i ústního zkoušení
-  hodnocena je aktivita při hodině, práce s textem , schopnost vyjádřit vlastní názor
                    - 74 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Téma : Člověk a stát, člověk v mezinárodním prostředí

-  rozliší typy států,formy vlády
-  popíše ČR
-  charakterizuje dělbu moci a její význam
-  charakterizuje demokratické principy, porovná ţivot v totalitním a dem. státě
-  vysvětlí základní ideologie / liberalismus, konzervatismus, socialismus,
  komunismus/
-  vysvětlí význam pluralismu
-  posoudí hodnoty globalizace.
-  uvede příklady globálních problémů.

Téma : Člověk jako jedinec – psychologie osobnosti

-  rozlišuje různé druhy učení a jejich účinnost
-  uplatňuje zásady duševní hygieny, orientuje se ve své osobnosti, potřebách a
  emocích
-  popíše vhodné způsoby, jak se vyrovnávat s frustrací a stresem
-  objasní pojmy proţívání, chování, jednání. Charakterizuje psychické jevy. Vše
  ilustruje na příkladech
-  charakterizuje jednotlivé fáze lidské ontogeneze
-  aplikuje získané poznatky při sebepoznávání a poznávání druhých lidí
-  objasní proces permanentního osobnostního rozvoje, autoedukace, sebereflexe.
-  vyuţívá poznatků psychologie v kaţdodenním ţivotě
-  usiluje o pozitivní změny ve svém ţivotě
-  objasní jednotu tělesného i psychického zdraví
-  popíše, jak člověk vnímá, proţívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi, co můţe
  jeho vnímaní ovlivnit
                   - 75 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
Téma : Člověk ve společnosti

-  vysvětlí celospolečenskou podstatu člověka
-  popíše vládá společensky vhodné metody komunikace.
-  citlivě řeší problémy zaloţené na mezilidských vztazích
-  popíše kulturní odlišnosti různých sociálních skupin
-  popíše moţné důsledky sociálních předsudků
-  posuzuje význam sociální kontroly ve skupině
-  pojmenuje a definuje sociální problémy současnosti a sociálně-patologické
  chování.
-  uvede příklady
-  zaujímá odmítavé postoje ke všem formám sociálně patologického chování
-  posoudí sociální změny v individuálním vývoji

Téma : Úvod do filosofie, etiky, regionalistiky

-  popíše podstatu filozofického tázání
-  charakterizuje a rozliší hlavní filozofické směry a jejich představitele po období
  renesance
-  charakterizuje a rozliší hlavní novověké filozofické směry a jejich představitele
-  posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní
  dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem
-  provede zamyšlení nad otázkami praktické a sociální etiky
-  rozlišuje základní náboţenské systémy
-  prosazuje náboţenskou toleranci i porozumění mezi ateisty a věřícími
                   - 76 -
                                                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                           Havlíčkova 812
                                                           542 32 Úpice

9.2.1. ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Ročník: 1.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                        Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                       Téma : ČLOVĚK A STÁT
Ţák :                     Učivo : STÁT                        - ČR a evropské   ODS
- charakterizuje demokracii a objasní, jak  - vznik států                       dimenze
funguje a jaké má problémy (korupce,     - co je to stát                      - dějepis
kriminalita…);                - funkce státu                       - právo
- objasní význam práv a svobod, které     - formy státu
jsou zakotveny v českých zákonech, a     Učivo:DEMOKRACIE
popíše způsoby, jak lze ohroţená lidská    - demokracie jako princip
práva obhajovat;               - politická demokracie
- dovede kriticky přistupovat k mediálním   - demokratický právní stát
obsahům a pozitivně vyuţívat nabídky     - politický systém ČR
masových médií;                - státní symboly
- charakterizuje současný český politický   Učivo: POLITIKA, IDEOLOGIE, VOLBY
systém, objasní funkci politických stran a  - charakteristika pojmů
svobodných voleb;               - komunismus, fašismus, anarchismus, konzervatismus,
- vysvětlí, jaké projevy je moţné nazvat   liberalismus, socialismus,enviromentalismus
politickým radikalismem, nebo politickým   - politické strany
extremismem;                 - poměrný a většinový voleb. systém
- vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat  - politická participace
hnutí omezující práva a svobody jiných    Společensky nebezpečné jevy
lidí;                     -Rasismus,radikalismus,
- uvede příklady občanské aktivity ve     extremismus, teror a terorismus - /práce s tiskem médii,
svém regionu, vysvětlí, co se rozumí     beseda s pracovníkem PČR nebo SZ řešícím tyto činnosti/
občanskou společností; debatuje o       Učivo:OBČANSKÁ SPOLEČNOST
vlastnostech, které by měl mít občan     - občané a cizinci / nabytí občanství /
demokratického státu;             - právní postavení občanů
                       - občanská společnost
                                       - 77 -
                                                       Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                       Havlíčkova 812
                                                       542 32 Úpice
                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                     mezipředmětové      průřezová témata
                                                  vztahy,
                                                  projekty, poznámky
                       Učivo: ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ
Ţák :                    - mezinárodní právo / významné listiny /       - dějepis
vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se  - světové velmoci                   - ČR a evropské dimenze
potýká soudobý svět, jak jsou řešeny,    - OSN,NATO / EU v celku ČR v evropských dimenzích /
debatuje o jejich moţných perspektivách;
- objasní postavení České republiky
v Evropě a v soudobém světě;
- charakterizuje soudobé cíle EU a
posoudí
její politiku;
- popíše funkci a činnost OSN a NATO;
- vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních
struktur a podíl ČR na jejich aktivitách;
- uvede příklady projevů globalizace
a debatuje o jejích důsledcích;
                                     - 78 -
                                                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                           Havlíčkova 812
                                                           542 32 Úpice

9.2.1. ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Ročník: 2.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                      Téma : PSYCHOLOGIE V SYSTÉMU VĚD
Ţák :                    Učivo : - vznik psychologie,předmět              Interpretace článků    ODS
- objasní, proč a jak se lidé odlišují ve  - rozdělení psychologie se zaměřením na aplikovanou      z časopisu „Psychologie
svých projevech chování, uvede příklady   psychologii                          dnes“
faktorů, které ovlivňují          - metody psychologie
proţívání,chování a činnost člověka
- popíše osobnost v jednotlivých      Téma: PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
vývojových fázích ţivota, vymezí, co    - pojetí osobnosti
kaţdá etapa přináší do lidského       - předmět
ţivota nového a jaké ţivotní úkoly před   - duševní vývoj osobnosti, vlivy
člověka staví                - dynamické vlastnosti
- vyloţí, jak člověk vnímá, proţívá a    /somatotyp,temperament/
poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a   - výkonové vlastnosti / vlohy,schopnosti, nadání,vědomosti,
co můţe jeho vnímání a poznávání      dovednosti.návyky/
ovlivňovat                 -vztahově postojové vlastnosti / charakter/
- porovnává různé metody učení a      - seberegulační vlastnosti / vůle /
vyhodnocuje jejich účinnost pro své     - aktivačně-motivační vlastnosti / potřeby, zájmy/
studium s ohledem na vlastní psychické   -seberealizace osobnosti
předpoklady                 / motivace,ţivot.cíle /
- uplatňuje zásady duševní hygieny při
práci a učení                Téma:ZÁTĚŢOVÉ SITUACE
- vyuţívá získané poznatky při        - stres
sebepoznávaní a poznávání druhých lidí,   - deprivace
při volbě profesní orientace
- na příkladech ilustruje vhodné způsoby  Téma: UČENÍ
vyrovnávání se s náročnými ţivotními    - charakteristika, význam
situacemi                  - druhy
                                     - 79 -
                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
                         Přesahy a vazby
Školní výstupy  Téma a učivo           mezipředmětové    průřezová témata
                         vztahy,
                         projekty, poznámky
         Téma : ETAPY LIDSKÉHO ŢIVOTA
         Učivo :
         - dětství
         - dospívání
         - dospělost
         - stáří
                     - 80 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.2.1. ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Ročník: 3.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                      Téma : SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
Ţák :                   Učivo :                           - kultura ve veřejné    ODS
- vyjmenuje pozitivní a negativní vlivy   - charakteristika                      správě
v průběhu socializace           - socializace osobnosti:                   - interpretace článků
- charakterizuje způsoby ovlivňování    a/ jako rozvinutí druhových vlastností            z časopisu „ Psychologie
veřejnosti;                b/ jako rozvinutí znaků konkrétní přináleţitosti       dnes „
- objasní význam solidarity a dobrých   c/ jako rozvinutí individuality
vztahů
v komunitě;                - socializační činitele a jejich působení
- debatuje o pozitivech i problémech    a/ rodina
multikulturního souţití, objasní příčiny  b/ škola
migrace lidí;               c/ vrstevníci
- posuzuje, kdy je v praktickém ţivotě   - Skupiny
rovnost                  a/ rozdělení
pohlaví porušována;            b/ vztahy ve skupině

                      - Sociální role, status,prestiţ
                       / rituály,instituce a organizace/
                      - Sociální struktura a problém rovnosti

                      - Sociální komunikace a interakce
                      - konflikt, zdroj,řešení
                      - asertivita
                      - týmová spolupráce / kooperace,soutěţení,
                      základní práva a dovednosti /

                      - Sociálně- patologické jevy
                      drogy, alkohol, pyromanie, šikana,gambling, domácí násilí
                                       - 81 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.2.1. ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Ročník: 4.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                        Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                      Téma : FILOZOFILOSOFIE
Ţák :                                                 - dějepis
- popíše, jaké otázky řeší filozofie    Učivo:                           - český jazyk a literatura  ČŢP, IKT
filozofická etika;             – předmět filosofie, základní pojmy
- dovede pouţívat vybraný pojmový      - filosofie v antickém Řecku
aparát,                   - filosofie v období patristiky a scholastiky
který byl součástí učiva;          -filosofie v období renesance.Empirismus a racionalismus
- pracuje s jemu obsahově          - filosofie v období osvícenství - Voltaire,Rousseau
a formálně dostupnými texty;        - německá filosofie:L.Feuerbach, K.Marx, F. Engels
- debatuje o praktických filozofických   - iracionalismus a voluntarismus
a etických otázkách (ze ţivota kolem    - pragmatismus
sebe,
z kauz známých z médií, z krásné      Téma: ETIKA
literatury                 - lidská svoboda a odpovědnost
a jiných druhů umění);           - etika a morální rozhodování
- vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,  - dobro, zlo, svědomí
 postoje a jednání odpovědni jiným lidem.  - důstojnost
                      - kritické ţivotní situace

                      Téma: VÍRA A NÁBOŢENSTVÍ
- charakterizuje nejrozšířenější      - víra a církev / judaismus,křesťanství, islám/
náboţenství                 - ateismus
- objasní postavení církví a věřících    - tolerance
v ČR;                    - fanatismus
vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé    - sekty
náboţenské sekty a náboţenský
fundamentalismus;
                                      - 82 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 ÚpiceVYPRACOVALA : Mgr. Václava Balcarová

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vyučovací předmět Dějepis přináší zásadní poznatky o konání člověka v
minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince, zejména ve
smyslu předávání historické zkušenosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20.
století, kde leţí kořeny většiny současných společenských jevů. Významným způsobem
zohledňuje základní hodnoty evropské civilizace, pomáhá ţákům lépe proniknout k
pochopení historických jevů a dějů.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti.
Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity
historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. . Významně je
uplatněn zřetel k základním hodnotám evropské křesťanské civilizace, jejich uchování a
rozvíjení. Vytvoření časových a prostorových představ, které umoţní ţákům lépe
proniknout k pochopení historických jevů a dějů, které zásadním způsobem ovlivnily
vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především
na dějiny 19. a 20. století, kde leţí kořeny většiny současných společenských jevů.
    Ţáci jsou vedeni k poznání, ţe historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem
faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiţ se současnost prostřednictvím
minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své moţné budoucnosti. Obecné
historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i
dějin místních.
    Cílem předmětu je vybavit ţáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho
aktivní zapojení do ţivota moderní demokratické společnosti. Schopnost poznat a
interpretovat historická fakta přispívá k utváření pozitivních občanských postojů a rozvíjí
vědomí přináleţitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu. Zároveň
podporuje přijetí hodnot, na nichţ je současná Evropa budována.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   Předmět Dějepis je realizován v 3. a 4.ročníku a je mu věnována týdenní
dvouhodinová dotace. Výuka probíhá jak v tradičních učebnách, tak v učebnách
vybavených didaktickou technikou (DVD, dataprojektor....). V průběhu školního roku
jsou uskutečňovány dle moţností a předem stanoveného ročního plánu exkurze,
besedy a projekce.


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
   Předmět Dějepis úzce souvisí s předměty Český Jazyk, Základy společenských
věd, Právo, Veřejná správa, Česká republika a evropské dimenze, Kultura ve veřejné
správě.
                    - 83 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
   V předmětu Dějepis se realizují tematické okruhy průřezových témat Občan v
demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Člověk a ţivotní prostředí, Informační a
komunikační technologie.


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       - pouţívání vhodné literatury (atlasy, mapy, encyklopedie) a internetu
       Učitel:
       - nabízí otevřené otázky, problémové úlohy či úlohy rozvíjející
         tvořivost, diskutuje o moţnostech řešení
       - chyba je chápána jako příleţitost nalézt cestu ke správnému řešení
       - práce je zadávána v přesně vymezených termínech (zadání i
         odevzdání)
       - kaţdý ţák je přijímán jako partner, je očekáván jeho úspěch
       - rozlišuje vzdělávací potřeby jednotlivých ţáků
       - podněcuje samostatnost a veřejnou angaţovanost ţáků
       - doporučuje ţákům základní historické prameny a zdroje informací,
         vede ţáky k práci s prameny, učí je kritickému hodnocení zdrojů a
         pramenů
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       - učitel projevuje zájem o názory, náměty a zkušenosti ţáka,
       - metodicky vede ţáka k samostatnému řešení nastolených
        historických problémů,
       - volí postupy, které nutí ţáka přemýšlet nad zadáním z různých úhlů
        pohledu,
       - zajímá se o úspěšnost jednotlivých ţáků, hodnotí jejich pokrok a vůli,
       - ţáci jsou vedeni ke kritickému hodnocení pramenů.
      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       - referáty, seminární práce, projekty
       Učitel:
       - rozvíjí formulační a argumentační dovednosti ţáků
       - vede ţáky k prezentaci a obhajování výsledků společné práce,
         hodnocení práce ostatních a k tolerování odlišností v myšlení a
         projevu druhých
       - ţáci jsou podporováni při vystupování na veřejnosti
       - učitel kultivuje jejich projev
      - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
       Učitel:
       - preferuje úkoly, které předpokládají týmovou spolupráci,
       - vede ţáky k pozitivní sebekritice a objektivnímu hodnocení ostatních,
       - diferencuje výkony ţáků dle jejich individuálních schopností a zájmu
         o historii,
       - vyţaduje dodrţování stanovených pravidel,
       - snaţí se u ţáků vytvořit vztah k historii,
       - podporuje ţáky ve snaze zkoumat dějiny místa, regionu, školy apod.


                  - 84 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
      - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
       - porovnávání teoretických získaných znalostí s realitou (exkurze,
         návštěvy muzea)
       Učitel:
       - rozvíjí u ţáků pozitivní vlastenectví, vztah k národním dějinám
       - vede k aktivnímu přístupu, oceňuje snahu ţáků o osobní přístup k
         problematice (dějiny rodu, místa, regionu apod.)
       - snaţí se o propojení výkladu a aktuálních výročí, událostí apod.
       - vytváří u ţáků povědomí o významu a nutnosti dodrţování
         společenských norem


F) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
-  nejčastěji vyuţívané metody výuky jsou: vysvětlování, přednáška, vyprávění, ale
  také diskuze, metoda názorně demonstrační a brainstorming. S ţáky se pracuje
  formou hromadnou, individuální, případně skupinovou. U některých témat můţe
  být vyuţito i projektové vyučování.
G) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
-  při hodnocení ţáků vycházíme z klasifikačního řádu školy. Upřednostňuje se ústní
  zkoušení a krátké testy. Důraz je kladen především na schopnost nacházet
  podstatu problému a aplikaci poznatků v praxi.
                  - 85 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ROČNÍK: 3.S
Téma : Co jsou dějiny a jak je poznáváme, starověk, středověk
- ţák rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a
  interpretace
- ţák zdůvodní civilizační přínos starověkých společenství, uvede významné
  osobnosti starověkých dějin a popíše určující procesy a události
- ţák charakterizuje význam antiky a křesťanství pro vznik evropské civilizace
- ţák charakterizuje neevropské náboţenské a kulturní systémy, umí objasnit vazbu
  mezi ţidovstvím a křesťanstvím
- ţák objasní proces christianizace a její vliv na utváření raně středověkých států v
  Evropě, vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí a projevy vlivu
  náboţenství a církve ve středověké společnosti
- ţák charakterizuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké
  společnosti ve vybraných státních celcích
- ţák objasní základní rysy vývoje na našem území
- ţák chápe civilizační odlišnosti a specifika islámské kultury - s odkazem na
  současné vztahy a vazby
- ţák vysvětlí význam proměn, kterými prošla Evropa v průběhu 16. - 19. století,
  rozpozná nové filozofické a vědecké myšlenky, zhodnotí jejich dopady
- ţák vyjmenuje důsledky zámořských objevů, popíše základní rysy reformace a
  protireformace, vymezí pojmy stavovství a absolutismus a uvede konkrétní příklady
- ţák posoudí postavení českého státu uvnitř habsburského soustátí a analyzuje jeho
  vnitřní poměry
                  - 86 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
- ROČNÍK: 4.S
Téma : Novověk, moderní doba
- ţák vysvětlí a zhodnotí hlavní myšlenky osvícenství a rozpozná jejich uplatnění
- ţák charakterizuje postupný rozklad, zánik a proměny dosavadních vládnoucích
  systémů a demonstruje na konkrétních příkladech jednotlivých států
- posoudí význam ústavy a novou organizaci státu
- vysvětlí národní hnutí, vymezí místo utváření novodobého českého národa s jeho
  specifickými rysy
- ţák charakterizuje proces modernizace, industrializace a vysvětlí její ekonomické,
  politické a sociální důsledky, včetně ekologických rizik
- ţák určí příčiny rozlišného vývoje jednotlivých oblastí Evropy a světa
- ţák vysvětlí expanzivní záměry velmocí, jeţ byly příčinou střetů a konfliktů v tomto
  období
- ţák charakterizuje obě světové války, jejich příčiny a sociální, hospodářské a
  politické důsledky
- ţák vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a dovede je srovnat se
  zásadami demokracie
- ţák vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a politickými problémy
  provázenými radikalizací pravicových a levicových sil
- ţák popíše a zhodnotí způsob ţivota v moderní evropské společnosti
- ţák charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická
  a hospodářská uskupení, vzájemné vztahy a konflikty
- ţák vysvětlí problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku,
  zejména supervelmocí USA a SSSR, zaměří se na situaci ve střední Evropě a naší
  zemi
- ţák porovná způsob ţivota v demokratických a nedemokratických společnostech
- ţák popíše postupné sjednocování Evropy na demokratických principech, zná
  instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování
- ţák vysvětlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí
- ţák objasní vývoj významných postkoloniálních zemí, chápe význam islámské,
  ţidovské kultury a dalších neevropských kultur v moderním světě
- ţák vymezí základní problémy soudobého světa a moţnosti jeho dalšího vývoje
                   - 87 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice

9.2.2. Dějepis
Ročník: 3.S
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                          Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                      vztahy,  projekty,
                                                      poznámky
                       Téma : Co jsou dějiny a jak je poznáváme
Ţák :                    Učivo :                            - ZSV        - ODS
- rozlišuje různé zdroje historických    - význam a zdroje poznání minulosti
informací, způsob jejich získávání a     - prameny a literatura
interpretace                 - vymezení pojmů obecné a české dějiny
- objasní hlavní mezníky v periodizaci    - variabilita výkladu minulosti
dějin

Ţák:                     Téma: Starověké Středomoří                   - Čj, ZSV, M, ZSV  - ODS
- zdůvodní civilizační přínos vybraných   - starověké kultury ve Středomoří
starověkých společenství, antiky a      - přírodní podmínky
křesťanství jako základních fenoménů, z   - antická demokracie a tyranie
nichţ vyrůstá evropská civilizace      - řecké městské státy ( Sparta a Atény )
                       - římská republika
                       - antická hmotná a duchovní kultura
                       - antická mytologie a náboţenství
                       - architektura, sochařství, literatura, divadlo
Ţák:                     - dědictví antiky
- objasní pojem christianizace a její vliv
na formování raně středověkých států v    Téma: Základy středověké společnosti a raně středověká     - Čj, ZSV      - ODS
Evropě                    Evropa
- definuje proměny hospodářského a      Učivo:
politického uspořádání raně středověké    - odkaz antiky
společnosti                 - přínos křesťanství
- charakterizuje základní rysy vývoje na   - Byzanc, Francká říše, Svatá říše římská, Český stát, Uhry,
našem území                 Polsko
                       - románská kultura
                                       - 88 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice

                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                          mezipředmětové    průřezová témata
                                                      vztahy,
                                                      projekty, poznámky
                      Téma : Vrcholný středověk
Ţák :                   Učivo :                             - Čj, ZSV, VeS    - ODS
- definuje proměny hospodářského a     - papeţství a císařství
politického   uspořádání   vrcholně  - Habsburkové a Lucemburkové
středověké společnosti           - anglo-francouzský konflikt
- charakterizuje základní rysy vývoje na  - Český stát za posledních Přemyslovců
našem území                - Lucemburkové a český stát
                      - Islám a Evropa
                      - Společnost a kultura vrcholného středověkuŢák:                    Téma: Pozdní středověk a raný novověk              - Čj, ZSV, VeS    - ODS
- vysvětlí nové filozofické a vědecké   Učivo:
myšlenky                  - český stát a husitství
- vymezí základní znaky stavovství a    - středověký obchod a finance
absolutismu                - humanismus a renesance
- posuzuje důsledky zámořských objevů   - český stát v době poděbradské a jagellonské
- popíše základní rysy reformace a     - počátky středoevropského habsburského soustátí
protireformace               - reformace
- posoudí postavení českého státu uvnitř  - objevné plavby
habsburského soustátí           - třicetiletá válka a její dopad na české země (rekatolizace)
- určí a zhodnotí hlavní myšlenky a    - absolutismus a parlamentarismus (Anglie, Francie)
principy osvícenství            - nerovnoměrný vývoj Evropy
                      - osvícenství, zrod vědeckého poznání
                      - český stát v době tereziánské a josefínské
                      - rozvoj výroby a spotřeby
                      - baroko a klasicismus
                                      - 89 -
                                                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                         Havlíčkova 812
                                                         542 32 Úpice

9.2.2. Dějepis
Ročník: 4.S
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                       Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                   vztahy,  projekty,
                                                   poznámky
                      Téma : Novověk
Ţák :                    Učivo :                         - Čj, ZSV, Prá, ZSV, VeS  - ODS, IKT, ČSP
- posoudí význam ústavy a novou       - Velká francouzská revoluce
organizaci státu              - Deklarace práv člověka a občana
- vysvětlí emancipační úsilí národů a    - vznik USA
jednotlivých společenských vrstev      - napoleonská Francie a Evropa
- charakterizuje proces modernizace a    - Rakouské císařství
industrializace               - národní hnutí ( české národní obrození )
- objasní tendence vývoje české       - dualismus a českoněmecké vztahy v rakouské monarchii
společnosti                 - vznik velkých národních států ( Itálie a Německo )
                      - modernizace společnosti ( technická a průmyslová
                      revoluce, komunikace, doprava, demokratizace )
                      - vzdělání jako podmínka socializace, odborné vzdělání
                      - věda a technika a její vliv na ţivot lidí


                      Téma: Vztahy mezi velmocemi, počátek bipolarity
                      Učivo:
Ţák:                    - koloniální expanze od 2.pol. 19. století        - ZSV, Čj, Prá, VeS, ČED  - ODS, IKT
- vysvětlí expanzivní záměry velmocí, jeţ  - první světová válka
byly příčinou střetů a konfliktů      - bolševismus v Rusku
- charakterizuje světovou válku a její   - první československý odboj
důsledky                  - bilance války
                      - uspořádání meziválečného světa
                                     - 90 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                         mezipředmětové       průřezová témata
                                                    vztahy,
                                                    projekty, poznámky
                      Téma : Demokracie a diktatura
Ţák :                   Učivo :                           - ZSV, Čj, Prá, VeS, ČED  - ODS, IKT
- vymezí základní znaky totalitních    - vznik ČSR a vývoj republiky 1918 - 1939
ideologií                 - autoritativní reţimy
- vysvětlí souvislost mezi světovou    - nacismus v Německu, komunismus v SSSR
hospodářskou   krizí a  vyhrocením  - mezinárodní vztahy mezi válkami
politických problémů            - druhá světová válka
- charakterizuje 2.světovou válku a její  - Protektorát Čechy a Morava, druhý československý odboj
důsledky                  - holocaust
- pracuje s pojmem holocaust        - bilance války

                      Téma: Svět v blocích
Ţák:                    Učivo:                            - ZSV, Čj, Prá, VeS,
- charakterizuje vznik, vývoj a rozpad   - studená válka                       ČED            - ODS, IKT, ČSP, ČZP
bipolárního světa             - komunistický reţim v Československu
- porovná a vysvětlí způsob ţivota v    - USA a demokratický svět
nedemokratických   společnostech a   - země třetího světa
demokraciích                - integrace a dezintegrace
- objasní hlavní problémy vývoje      - konec bipolarity Východ Západ
postkoloniálních zemí           - nová bipolarita Sever - Jih

                      Téma: Globální svět
Ţák:                    - problémy: přelidnění, urbanizace, devastace ţivotního   - ZSV, Čj, Prá, VeS,
- vymezí základní problémy soudobého    prostředí, terorismus, fundamentalismus, nacionalismus,   ČED            - ODS, IKT, ČSP, ČZP
světa a moţnosti jeho dalšího vývoje    kriminalita, drogy
                      - úspěchy: pokrok vědy a techniky, diskreditace komunismu,
                      vysoká ţivotní úroveň ve vyspělých zemích, revoluce v
                      dopravě a komunikacích, revoluce ve vzdělání
                      - proces globalizace
                                    - 91 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
VYPRACOVAL : Ing. Jaroslav Vašíček

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vyučovací předmět fyzikální vzdělávání je jedním z vyučovacích předmětů
ŠVP.Ţákovi umoţňuje poznávání přírody jako systému,chápání důleţitosti udrţování
přírodní rovnováhy,uvědomování si uţitečnosti přírodovědných poznatků a jejich
aplikací v praktickém ţivotě.Předmět rozvíjí dovedností ţáků objektivně a spolehlivě
pozorovat,měřit,experimentovat,vytvářet a ověřovat hypotézy,vyvozovat z nich závěry a
ty ústně i písemně interpretovat.Osvojením si základních fyzikálních pojmů,veličin a
zákonitostí vede ţáky k porozumění fyzikálních jevů a procesů,vyskytujících se v
přírodě,v běţném ţivotě i v technické praxi.Předmět fyzikální vzdělávání seznamuje
ţáky s moţnostmi a perspektivami moderních technologií,učí ţáky rozlišovat příčiny
fyzikálních jevů a dějů,souvislosti a vztahy mezi nimi,předvídat je,popřípadě je
ovlivňovat a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.

A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a
zákonitostí a to s vyuţíváním jednoduchých fyzikálních pokusů,řešení problémů a
zdůvodňování správného jednání v praktických situacích.
    Osvojení si základních poznatků z vybraných okruhů učiva.
    Vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy a děje,správně měřit
fyzikální veličiny,zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky vyuţívat k rozvíjení
odpovědnosti a správných občanských postojů.
    Získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při
provádění fyzikálních pozorování,měření a experimentů.

B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět fyzikální vzdělávání je povinný vyučovací předměte.Vyučuje se v
týdenní dotaci jedna hodina v jednom ročníku.Vyučovací předmět základy přírodních
věd je většinou a zpravidla vyučován v odborné učebně fyziky,případně v
laboratoři.Výuka můţe ve vhodných případech probíhat i mimo prostory školy,na
odborných exkurzích apod.


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    Vzdělávací obsah předmětu fyzikální vzdělávání vychází ze vzdělávací oblasti
přírodovědné vzdělávání v RVP. Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem
velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů RVP chemické
vzdělávání,aj.Učivo předmětu úzce souvisí a prolíná se s učivem matematiky,
biologického a ekologického vzdělávání,základů společenských věd, informační a
komunikační technologie.                   - 92 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
   Do vyučovacího předmětu základy přírodních věd jsou integrována tato
průřezová témata:
        Člověk a svět práce
        Občan v demokratické společnosti
        Informační a komunikační technologie
        Člověk a ţivotní prostředí


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
     - KOMPETENCE K UČENÍ
      - systematicky ţáky motivovat jejich zapojováním do zajímavých
       fyzikálních pozorování,měření a experimentů,učit se novým
       poznatkům a dovednostem,především pak novým postupům a
       metodám fyzikálního zkoumání,plánování a kritickému hodnocení
       vlastní činnosti,soustavnému a systematickému hledání informací v
       různých zdrojích.
      - rozšiřovat poznávací potenciál ţáků tím,ţe s nimi vede diskuze o
       moţných vysvětleních pozorovaných fyzikálních jevů nebo diskuze o
       jejich moţném průběhu či způsobech ověřování pravdivosti
       zmiňovaných vysvětlení.
     - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
      - vytvářet příleţitosti,aby si ţáci mohli uvědomit či rozpoznat
       problémovou situaci(nedostatek informací,údajů, nevyhovující
       zařízení apod.).
      - vézt soustavně ţáky k tomu,aby problém na který narazí při svém
       fyzikálním studiu formulovali jasně a jednoznačně,nejlépe pak
       prostřednictvím matematických pojmů či měřících operací(ovlivnění
       různých fyzikálních vlastností vyjádřit jako měřitelné veličiny apod.).
     - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
      - systematicky ţákům předkládat úkoly z různých oblastí fyzikálního
       poznávání,jejichţ zvládnutí vyţaduje intenzivní a organizované
       prohledávání rozličných informačních zdrojů-knihy,tabulky,odborné
       časopisy,internet apod.
      - soustavně vézt ţáky k nalézání souvislostí fyzikálního poznávání s
       ostatními  obory  poznávání,v   první  řadě  pak  obory
       přírodovědnými.Přitom vyuţívat jejich vlastní empirické zkušenosti a
       vyuţívat pro ţáky dostupné informační zdroje.Tím také zefektivňovat
       učení ţáků.
     - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
      - všestranně podporovat ţáky v tom,aby navrhovali či pouţívali další
       metody,informace nebo nástroje pro řešení daného problému,zvláště
       nevedly-li dosavadní metody,informace a prostředky k cíli(nevede-li
       zvolená metoda k řešení dané fyzikální úlohy,pokusí se navrhnout
       jinou metodu,zjednodušit úlohu apod.).
      - vést ţáky k sociálnímu postoji v některých oblastech fyziky a
       dnešním trendům získávání energie.                 - 93 -
                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                             Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
     - ţáci by si měli uvědomit postavení lidí v dnešní situaci z hlediska
      závislosti na energii.
     - rozebírat se ţáky nutnost hledání nových alternativních zdrojů
      energie,jako dnešní základ existence civilizace,nepřeceňovat dnes
      nabízené moţnosti získávání energie a nepodceňovat moderní
      zdroje,které jsou jediné schopny zajistit potřebné mnoţství energie.
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
     -  znalosti získané v tomto předmětu jsou cenné pro vykonávání
       úřednické praxe, absolvent získá informace důleţité pro ochranu a
       tvorbu ţivotního prostředí, minimum vzdělání ve fyzice.
    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     - základní fyzikální výpočty
    - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     -  ţáci pracují s multimediální technikou, jsou schopni vypracovat
       pomocí programů Excel, Word a Power point prezentace na dané
       téma.

F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - ţáci pracují s informacemi týkající se správní agendy energetických
       moţností ČR.
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     -  ţáci jsou připraveni spolupracovat na programech energetického
       rozvoje regionu,případně na úrovni evropské spolupráce.
    - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
     - ţáci komunikují s veřejností na úřadech v rámci praxe, zapojují se do
      dotazníkových šetření v rámci ekoprojektů a energoprojektů.
    - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
     - ţáci jsou poučeni o všech školních bezpečnostních předpisech.
    - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
    SLUŢEB
     -  ţáci jsou motivováni vyučujícím k dosaţení co nejlepších výsledků
       ve studiu tohoto předmětu.
    - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
    UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
     -  v rámci vyučovacího předmětu jsou ţáci poučeni o závaţnosti
       nehospodárného vyuţívání přírodních zdrojů,    nových a
       alternativních zdrojů energie a o zásadách trvale udrţitelného
       rozvoje.
                - 94 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
       -  formy a metody práce jsou pouţívány dle charakteru učiva. Velký
         důraz je kladen na projektovou a problémovou výuku, podporující
         samostatnost ţáků. Dále je pouţívána frontální výuka. Během výuky
         je pouţívána moderní multimediální technika a řada didaktických
         pomůcek. Do výuky je začleněno i sledování výukových filmů.

H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
       -  ústní zkoušení by mělo prověřovat teoretické znalosti a aplikaci
         poznatků do praxe. Další
       -  formou hodnocení jsou krátké testy, které se týkají hlavně řešení
         praktických problémů.
       -  zadávány jsou i referáty k určeným tématům. Součástí je taktéţ
         zadávání   a hodnocení skupinových projektů, které na konci
         tématických celků shrnují učivo a dovolují probrání rozšiřujícího
         učiva. Učitel je objektivní, nestranný a komplexně hodnotí výkon
         studenta.

2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami,zpracuje a vyhodnotí výsledky
 měření
- rozliší skalární veličiny od vektorových a vyuţívá je při řešení fyzikálních problémů
 a úloh

-  počítá se základními kinematickými vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech
  rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených
-  určí v konkrétních situacích síly působící na těleso a určí výslednici sil
-  vyjmenuje pohybové zákony a popíše pohyb těles
-  uvede základní zákony zachování
-  objasní procesy vzniku a šíření mechanického vlnění,zvuku
-  popíše sluneční soustavu
-  rozliší a popíše mechanickou práci,výkon a účinnost
-  objasní pojem energie,její druhy,změny energií a zákon zachování energie
                   - 95 -
                                                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                         Havlíčkova 812
                                                         542 32 Úpice

9.3.1. FYZIKÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Ročník: 1.S
                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                     Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                  vztahy,  projekty,
                                                  poznámky
                       Téma : Jednotky fyzikálních veličin
Ţák :                     Učivo :                       -matematika       -ČSP
- vyjmenuje jednotky Mezinárodní       -základní fyzikální veličiny                         -ODS
soustavy SI,umí je převádět.Orientuje se   -jejich jednotky                               -IKT
v násobcích a dílčích jednotkách       -odvozené jednotky a převody                         -ČŢP

- charakterizuje relativnost pohybu a     Téma : Přímočaré pohyby               -matematika
klidu,rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný    Učivo :
pohyb.Spočítá jednoduché příklady na     -relativnost pohybu,klid
pohyb,spočítá základní veličiny volného    -dráha,čas,rychlost a zrychlení pohybu
pádu                     -rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
                       -pohyb zrychlený a zpomalený
                       -volný pád

                       Téma : Síla                     -matematika
- posuzuje jak a kde vzniká síla a jaké    Učivo :                       -dějepis
jsou její účinky na ostatní tělesa. objasní  -síla a její účinky pohybové a deformační
Newtonovy pohybové zákony,pohybovou      -skládání a sčítání sil
rovnici.Umí spočítat působící         -pohybové zákony-setrvačnosti,síly a akce a reakce
sílu,smykové tření a valivý odpor       -smykové tření
                       -valivý odpor

                       Téma : Křivočaré pohyby               -dějepis
- řeší rozdíl mezi přímočarými a       Učivo :                       -chemické vzdělávání
křivočarými pohyby a působící síly.      -rovnoměrný pohyb po kruţnici            -biologie a ekologické
Charakterizuje vznik sluneční soustavy a   -dostředivé a odstředivé síly            vzdělávání
pohyby planet a ostatních těles.       -pohyby v gravitačním poli Slunce          -základy společenských
Vyjmenuje základní údaje o Slunci a      -sluneční soustava,Slunce,Země            věd
Zemi                                        - 96 -
                                                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                              Havlíčkova 812
                                                              542 32 Úpice

                                                       Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                          mezipředmětové       průřezová témata
                                                       vztahy,
                                                       projekty, poznámky
                       Téma : Kmitání a vlnění
Ţák :                    Učivo :                             -biologie a ekologické   -ČSP
- řeší,jak vzniká kmitavý pohyb,co ho    -kmitavý pohyb                         vzdělávání         -ODS
způsobuje a jak se šíří           -mechanické oscilátory                                   -IKT
prostředím.Posuzuje,jak funguje       -kyvadlo                                          -ČŢP
kyvadlo,kdy jsou kmity tlumené a kdy     -veličiny popisující vlnění-rychlost,perioda,frekvence,vlnová
netlumené. Vyjmenuje základní znalosti    délka
o zvuku,jak se šíří,co je to výška tónu a  -tlumené a netlumené kmitání
hlasitost zvuku. Posuzuje riziko       -vlnění podélné a příčné
poškození sluchu hlukem           -akustika-zvuk,ultrazvuk,infrazvuk
                                                       -matematika
                       Téma : Práce,energie,výkon                   -biologie a  ekologické
- vyjmenuje situace,kdy vzniká práce a    Učivo :                             vzdělávání
její souvislost s energií tělesa.Vyjádří   -práce,kdy je konána
práci vykonanou za určitý čas. Rozlišuje   -energie polohová,pohybová,vnitřní-teplo
rozdíl mezi příkonem a výkonem a       -přeměny a získávání energií
stanoví účinnost zařízení či stroje.     -výkon jako časový účinek práce
Popíše,kde různé druhy energií vznikají a  -příkon a výkon,účinnost
jak se mohou vzájemně přeměňovat.
Vysvětlí,co je to teplo. Počítá jednoduché
příklady na práci,výkon a energii
                                      - 97 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 ÚpiceVYPRACOVAL : Ing. Jana Šepsová

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět Chemické vzdělávání vychází z RVP SOŠ, obor Veřejnoprávní činnost.
    Přírodovědné, konkrétně chemické vzdělávání směřuje k tomu, aby si studenti
vytvořili základní představu o chemické stavbě látek. Dále aby nabytých znalostí
dovedli vyuţít v běţném veřejném i soukromém ţivotě.
    Ţáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli posoudit uţívání chemických látek v praxi
z hlediska jejich dopadu na ţivé organismy.
    Jsou vedeni k pochopení základních ekologických souvislostí.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   Obsahem předmětu Chemické vzdělávání je seznámení se základy obecné,
anorganické a organické chemie a biochemie. Současně jsou studenti směřováni tak,
aby se naučili vyuţít znalostí z chemického vzdělávání v profesním i občanském ţivotě.
   Předmět Chemické vzdělávání je vyučován ve variantě B, tedy s niţšími nároky
na chemické vzdělávání.

    Základní formou výuky je výklad, doplňovaný demonstračními       pokusy
v laboratoři, videem, referáty a případnými exkurzemi.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   Předmět Chemické vzdělávání je vyučován v ročníku 1.S, a to v časové dotaci 1
hodinu týdně.


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    Chemické vzdělávání se často můţe prolínat s některými tématy z předmětů
Fyzikální vzdělávání a Biologické a ekologické vzdělávání.D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
   Průřezové téma: Člověk a ţivotní prostředí.


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       - učitel směřuje studenty tak, aby získávali základní poznatky
        z chemického vzdělávání potřebné do ţivota
       - vede ţáky k vyhledávání informací i z alternativních zdrojů
                   - 98 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       - učitel vede ţáky k samostatnému řešení jednoduchých problémů
        z oblasti vyuţití chemie v praxi a vlivu na ţivotní prostředí
      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       - učitel vede ţáky k prezentaci své práce (referáty aj.) i na veřejnosti,
        podporuje ústní i písemné projevy
      - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
       - vede ţáky k týmové práci, řešení problémů ve skupině, k umění
        konsensu
      - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
       - učitel učí studenty chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a
        jednat v duchu udrţitelného rozvoje
      - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
       - učitel učí ovládat jednoduché výpočty pro běţnou praxi aplikace
        chemie v ţivotě

F) ODBORNÉ KOMPETENCE
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
       -  učitel učí nakládat s energiemi, odpady, vodou ekonomicky a
         s ohledem na ţivotní prostředí


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
-  metody výuky: slovní, monologická, vysvětlování, metoda práce s učebnicí,
  rozhovor, diskuse na ekologická témata, téma člověk a chemie v praxi, praktické
  ukázky v chemické laboratoři

formy výuky: hromadná, skupinová, týmová


H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
nejčastěji písemné testy, krátké ústní zkoušení
dále bude oceňován zájem a schopnost aplikovat nejdůleţitější poznatky v běţném
  ţivotě
                  - 99 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Téma : Obecná chemie
Ţák:
dokáţe porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek
popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby
zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a sloučenin
popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v PSP
popíše základní metody oddělování sloţek ze směsí a jejich vyuţití v praxi
vyjádří sloţení roztoku a připraví roztok poţadovaného sloţení
vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci
  chemickou rovnicí
provádí jednoduché chemické výpočty, které lze vyuţít v odborné praxi

Téma: Anorganická chemie
 Ţák:
vysvětlí vlastnosti anorganických látek
tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin
charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich
vyuţití v odborné praxi a běţném ţivotě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a
ţivotní prostředí

Téma: Organická chemie
Ţák:
charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a vybrané deriváty a tvoří
jednoduché chemické vzorce a názvy
uvede významné zástupce jedn.organických sloučenin, zhodnotí význam, vliv
na zdraví a ţiv.prostředí

Téma: Biochemie
Ţák:
charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny
charakterizuje nejdůleţitější přírodní látky
popíše vybrané biochemické děje
                   - 100 -
                                                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                        Havlíčkova 812
                                                        542 32 Úpice

9.3.2. CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Ročník: 1.S
                                                 Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                      Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                 vztahy,  projekty,
                                                 poznámky
                     Téma : Obecná chemie
Ţák :                   Učivo :
- rozliší pojem prvek, sloučenina směs,  - chemické látky a jejich vlastnosti
má základní představu o dělení směsí,
roztok
- rozliší pojem atom, molekula, ion    - částicové sloţení látek, atom, molekula        - Fyzikální vzdělávání
- vysvětlí různé způsoby chemické     - chemická vazba
vazby
                     - chemické prvky, sloučeniny
- orientuje se v PSP - kovy, nekovy    - chemická symbolika
                     - periodická soustava prvků
- má základní představu o chemických   - směsi a roztoky
reakcích a jejich zápisu - rovnicích   - chemické reakce, chemické rovnice
                                                              - Člověk a ţivotní prostředí
- zvládne jednoduché výpočty       - výpočty v chemii                                (uvedení do některých
aplikovatelné v běţné praxi                                    - Matematika       ekologických problémů,
- rozliší základní typy anorganických   Téma : Anorganická chemie                            např.kyselé deště, emise
sloučenin                 Učivo:                                      škodlivin v ovzduší, nitráty
- orientuje se v tvorbě vzorců a     - anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli              ve vodě a v potravinách,
názvosloví vybraných anorg.sloučenin   - názvosloví anorganických sloučenin                       fosfáty v pracích prášcích,
- uvede charakteristiku a vlastnosti   - vybrané prvky a sloučeniny v běţném ţivotě                   umělá hnojiva apod.)
vybraných prvků a sloučenin s ohledem
na ţivotní praxi                                                      - Člověk a ţivotní prostředí -
- zná základní vlastnost uhlíku      Téma: Organická chemie                              uvedení do některých
v organických               Učivo:                                      ekologických problémů
sloučeninách, tvoří jednoduché vzorce   - vlastnosti atomu uhlíku                            týkajících se organických
- uvede významné zástupce         - základ názvosloví organických sloučenin                    výrobků (freony
org.sloučenin, zhodnotí vlastnosti a   - organické sloučeniny v běţném ţivotě a praxi                  v ovzduší,atd.)
význam v praxi                                      - 101 -
                                                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                         Havlíčkova 812
                                                         542 32 Úpice

                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                        mezipředmětové       průřezová témata
                                                   vztahy,
                                                   projekty, poznámky
                     Téma : Biochemie
Ţák :                   Učivo :                          - biologické a ekologické  - Člověk a ţivotní prostředí-
- má základní představu o sloţení     - chemické sloţení ţivých organismů            vzdělávání         vliv chemie ve společnosti
přírodních látek- bílkovin, sacharidů ,  - přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové                na ţivé organismy (přídatné
lipidů, nukleových kyselin        kyseliny, enzymy                                    látky v potravinách, umělá
                                                                 sladidla, margaríny, apod.)
                     biochemické děje
- popíše stručně nejvýznamnější
biochemické děje
                                     - 102 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 ÚpiceVYPRACOVAL : Mgr. Ondřej Straka

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
     Vyučovací předmět základy přírodních věd je jedním z vyučovacích předmětů
ŠVP.Ţákovi umoţňuje poznávání přírody jako systému, chápání důleţitosti udrţování
přírodní rovnováhy, uvědomování si uţitečnosti přírodovědných poznatků a jejich
aplikací v praktickém ţivotě. Osvojení si základních ekologických pojmů,
přírodovědných znalostí a zákonitostí vede ţáky k porozumění ekologických vztahů a
procesů, vyskytujících se v přírodě, v běţném ţivotě i v praxi.Předmět biologické a
ekologické vzdělávání seznamuje ţáky s moţnostmi a perspektivami moderních
technologií, učí ţáky rozlišovat příčiny přírodních jevů a dějů, souvislosti a vztahy mezi
nimi,předvídat je, popřípadě je ovlivňovat.A to hlavně v souvislosti s řešením
praktických problémů.
    Student je seznamován se základy ekologie, ochrany ţivotního prostředí, s
globálními i lokálními problémy ţivotního prostředí a tyto sám posuzuje. Je rozvíjeno
ekologické cítění, zájem o ţivotní prostředí a zájem o praktickou ochranu ţivotního
prostředí. Dále student získá základní přehled o stavbě těl niţších organismů i člověka.
Získává praktické informace z oblasti zdravovědy, zdravého ţivotního stylu a
bezpečnosti práce, které mají široké vyuţití.

A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních ekologických pojmů a
zákonitostí a to s vyuţíváním konkrétních příkladů, řešení problémů a zdůvodňování
správného jednání v praktických situacích.
    Osvojení si základních poznatků z vybraných okruhů učiva.
    Vytváření potřeb zajímat se o stav ţivotního prostředí, zdůvodňovat vyvozené
závěry a získané poznatky vyuţívat k rozvíjení odpovědnosti a správných občanských
postojů.
    Zdůraznění důleţitosti enviromentální výchovy a vedení ke kladnému vztahu k
ochraně ţivotního prostředí a jeho vytváření. Seznámení s globálními i lokálními
problémy ţivotního prostředí a moţnostmi jejich řešení. Získání praktických informací z
oborů biologie a zdravovědy.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Základy přírodních věd jsou povinným vyučovacím předmětem.Vyučuje se v
týdenní dotaci dvě hodiny v jednom ročníku.Vyučovací předmět biologické a ekologické
vzdělávání je většinou a zpravidla vyučován v učebně vybavené mediální
technikou.Výuka můţe ve vhodných případech probíhat i mimo prostory školy,na
odborných exkurzích apod.
    Předmět je vyučován v prvním a druhém ročníku.
                   - 103 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    Vzdělávací obsah předmětu biologické a ekologické vzdělávání vychází ze
vzdělávací oblasti Přírodovědného vzdělávání v RVP.Ve vyučovacím předmětu je
naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru RVP výchova ke
zdraví.Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem velmi často přesahuje do
dalších vzdělávacích oborů RVP chemické vzdělávání,aj.Učivo předmětu úzce souvisí
a prolíná s učivem, biologie, společenských a sociálních věd, výpočetní techniky.


D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Do vyučovacího předmětu základy přírodních věd jsou integrována tato
průřezová témata:
člověk a ţivotní prostředí
člověk a svět práce


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       systematicky ţáky motivovat jejich zapojováním do řešení problémů
        ochrany ţivotního prostředí, učit se novým poznatkům a
        dovednostem, především pak novým postupům a metodám ochrany
        a tvorby krajiny, plánování a kritickému hodnocení vlastní činnosti,
        soustavnému a systematickému hledání informací v různých
        zdrojích.
       rozšiřovat poznávací potenciál ţáků tím, ţe s nimi vede diskuze o
        moţných vysvětleních pozorovaných přírodních jevů nebo diskuze o
        jejich moţném průběhu či způsobech ověřování pravdivosti
        zmiňovaných vysvětlení.
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
      vytvářet příleţitosti, aby si ţáci mohli uvědomit či rozpoznat
        problémovou situaci(nedostatek informací, údajů, nevyhovující
        zařízení apod.).
      vézt soustavně ţáky k tomu, aby problém na který narazí při svém
        přírodovědném studiu formulovali jasně a jednoznačně.
      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       systematicky ţákům předkládat úkoly z různých oblastí přírodovědného
        poznávání,jejichţ zvládnutí vyţaduje intenzivní a organizované
        prohledávání rozličných informačních zdrojů-knihy, odborné
        časopisy, internet apod.
       soustavně vézt ţáky k nalézání souvislostí přírodovědného poznávání s
        ostatními obory.Přitom vyuţívat jejich vlastní empirické zkušenosti a
        vyuţívat pro ţáky dostupné informační zdroje.Tím také zefektivňovat
        učení ţáků.
      - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
       všestranně podporovat ţáky v tom, aby navrhovali či pouţívali další
        metody, informace nebo nástroje pro řešení daného problému,
        zvláště nevedly-li dosavadní metody, informace a prostředky k cíli.
       vést ţáky k sociálnímu postoji v některých oblastech biologie a ochrany
        ţp. a dnešním trendům získávání energie.

                 - 104 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
      - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
       ţáci by si měli uvědomit postavení lidí v dnešní situaci z hlediska
        závislosti na energii.
       rozebírat se ţáky nutnost hledání nových alternativních zdrojů energie,
        jako dnešní základ existence civilizace, nepřeceňovat dnes nabízené
        moţnosti získávání energie a nepodceňovat moderní zdroje, které
        jsou jediné schopny zajistit potřebné mnoţství energie.
      - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
      AKTIVITÁM
       znalosti získané v tomto předmětu jsou cenné pro vykonávání úřednické
        praxe, absolvent získá informace důleţité pro ochranu a tvorbu
        ţivotního prostředí, minimum vzdělání ve fyzice, chemii, anatomii
        lidského těla a zdravovědě.
      - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
       základní fyzikální výpočty, výpočet ekologické stopy.
- KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
        studenti pracují s multimediální technikou, jsou schopni vypracovat
         pomocí programů Excel, Word a Power point prezentace na dané
         téma.

F) ODBORNÉ KOMPETENCE
      - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
       studenti pracují s informacemi týkající se správní agendy chráněných
        území ČR.
      - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
      REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
        studenti vyhotovují projekty v rámci euroregionu Glacensis, účastní se
         mezinárodního ekologického projektu.
      - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
       studenti komunikují s veřejností na úřadech v rámci praxe, zapojují se
        do dotazníkových šetření v rámci ekoprojektů.
      - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
       studenti jsou poučeni o všech školních bezpečnostních předpisech.
      - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
      SLUŢEB
        studenti jsou motivováni vyučujícím k dosaţení co nejlepších výsledků
         ve studiu tohoto předmětu.
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
        v rámci vyučovacího předmětu jsou studenti poučeni o závaţnosti
         nehospodárného vyuţívání přírodních zdrojů a o zásadách trvale
         udrţitelného rozvoje.
                  - 105 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
formy a metody práce jsou pouţívány dle charakteru učiva. Velký důraz je kladen na
  projektovou a problémovou výuku, podporující samostatnost studentů. Dále je
  pouţívána frontální výuka. Během výuky je pouţívána moderní multimediální
  technika a řada didaktických pomůcek. Do výuky je začleněno i sledování
  výukových filmů.
součástí výuky je také účast na ekologických projektech a akcích podporujících
  ochranu ţivotního prostředí.


H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
ústní zkoušení by mělo prověřovat teoretické znalosti a aplikaci poznatků do praxe.
další formou hodnocení jsou krátké testy, které se týkají hlavně řešení praktických
  problémů.
zadávány jsou i referáty k určeným tématům. Součástí je taktéţ zadávání a
  hodnocení skupinových projektů, které na konci tématických celků shrnují učivo a
  dovolují probrání rozšiřujícího učiva. Učitel je objektivní, nestranný a komplexně
  hodnotí výkon studenta.
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ROČNÍK: 1.S
objasní pojem energie,její druhy,změny energií a zákon zachování energie
charakterizuje význam Ekologie jako vědy a její praktické vyuţití
pouţívá základní ekologické pojmy
posuzuje vztahy mezi organismy a ţivotním prostředím
kreslí grafy, potravní pyramidy a schémata znázorňující ekologické jevy a
vztahy v přírodě
charakterizuje koloběh látek a energií v ekosystémech
rozlišuje základní tělní typy organismů
řeší uspořádání hmoty v organismech
charakterizuje stavbu a funkci organismu na úrovni buňěk
stručně charakterizuje stavbu a funkci lidského organismu
posuzuje vliv lidské činnosti na ţivotní prostředí
                  - 106 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice

- ROČNÍK: 2.S
charakterizuje druhy odpadů, minimalizace, zneškodňování, recyklace
vyjmenuje způsoby ochrany ţivé a neţivé přírody
rozlišuje chráněná území ČR
rozlišuje mezinárodní normy a předpisy v ČR
posuzuje lokální , regionální a globální problémy ŢP
charakterizuje zásady udrţitelného rozvoje
posuzuje vlivy prostředí působící na zdraví člověka
vyjmenuje negativa alkoholismu, kouření, drog, gamblingu, nevhodného sexuálního
  chování
posuzuje účinky vlivů prostředí na člověka
vyjmenuje základní sféry ţivotního prostředí z hlediska charakteru a ovlivnitelnosti:
pracuje s ukazateli zdravotního stavu populace
srovná úroveň zdravotního stavu obyvatel ČR a zemí EU dle různých hledisek
                  - 107 -
                                                  Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                  Havlíčkova 812
                                                  542 32 Úpice

9.3.3. BIOLOGICKÉ A EKOLOGICKÉ VZDĚLÁNÍ
Ročník: 1.S
                                           Přesahy a vazby
Školní výstupy
Ročník: 4.S               Téma a učivo                 Mezipředmětové    Průřezová témata
                                           vztahy,  projekty,
                                           poznámky
                     Téma : Ekologie
Ţák :                  Učivo : Základní ekologické pojmy      - biologie (celé téma)  - člověk a ŢP (celé téma)
- vyjmenuje základní ekologické pojmy  - základní ekologické pojmy
- charakterizuje abiotické a biotické  - ekologické faktory prostředí
faktory prostředí
- vyjmenuje pojem potravní řetězec a   - potravní řetězce
doloţí příklady
- charakterizuje tok energie mezi    - koloběh látek v přírodě a tok energie
biotickým a abiotickým prostředím,
popíše koloběh energie a tok látek
- pochopí přínos ekologie pro ochranu  - úkoly ekologie
ŢP                    - vývoj vztahu člověka a přírody
- charakterizuje nejzávaţnější změny v
působení lidské populace na globální
ekosystém během vývoje druhu Homo
sapiens                 - vztahy mezi organismy a prostředím
- popíše vztahy a rozlišuje základní
interakce mezi organismy a abiotickým  - podmínky pro ţivot na zemi
prostředím
- uvede a zdůvodní základní podmínky
umoţňující ţivot na Zemi.
                                      - 108 -
                                                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                           Havlíčkova 812
                                                           542 32 Úpice
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                        mezipředmětové        průřezová témata
                                                    vztahy,
                                                    projekty, poznámky
- posuzuje a vysvětlí ţe ekosystémy     - biosféra jako globální ekosystém             - biologie (pro téma     - člověk a ŢP (pro téma
planety tvoří jeden vzájemně provázaný                                 Ekologie a základy      Ekologie a základy biologie)
celek                    Téma : Základy biologie                  biologie)
                       Učivo:
                       - Buňka – základní stavební a funkční jednotka organismů
- charakterizuje pojem buňka, posuzuje
význam buněk jako základu těl        -Organismy (základní organizace, reprodukce)
organismů                    - dědičnost, proměnlivost, evoluce
- popíše uspořádání hmoty v těle       - Biologická rozmanitost ţivota, biodiverzita
organismů
zákonitosti dědičnosti a evoluce
vysvětlí význam pojmu biodiverzita,     - Stavba a funkce lidského organismu
uvede příklady ekosystémů a jejich
diverzit, tvrzení zdůvodní
- popíše jednoduše všechny orgánové
soustavy lidského těla a pochopí jejich   Téma: Člověk a ţivotní prostředí              - geografilosofie, biologie  - člověk a ŢP
funkci a koordinaci.
                       - Vliv činností člověka na biosféru

                       - těţba surovin, energetika
- hodnotí vliv různých činností člověka na  - doprava, průmysl
biosféru                   - zemědělství, lesnictví
                       - turistika, urbanizace

                       - Energetické a surovinové zdroje (obnovitelné a
                       neobnovitelné)

- charakterizuje přírodní zdroje surovin,
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné
zdroje
                                      - 109 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.3.3. BIOLOGICKÉ A EKOLOGICKÉ VZDĚLÁNÍ
Ročník: 2.S
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy
Ročník: 4.S                 Téma a učivo                       Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                   vztahy,  projekty,
                                                   poznámky
Ţák:                    Téma: Člověk a ţivotní prostředí
- uvede základní skupiny odpadů, popíše   Učivo:
způsoby likvidace a recyklace        - Druhy odpadů, minimalizace, zneškodňování, recyklace  - ekonomika, právo   - člověk a ŢP
- popíše a rozlišuje zásady ochrany
organismů, s důrazem na zásady při
vyhlašování chráněných území.        - Ochrana rostlin a ţivočichů
- vysvětlí které součásti ŢP jsou
předmětem ochrany a jak jsou chráněny
- charakterizuje fakt, ţe na omezeném    - Ochrana neţivé přírody                 - právo
území je moţný pouze omezený        - Ochrana krajiny a chráněná území
ekonomický rozvoj, vysvětlí co způsobuje  - Ekonomický rozvoj ve vztahu k zachování přírody    - ekonomika
překračování kapacity prostředí
- uvede základní mezinárodní dohody
upravující spolupráci při ochraně ŢP    - Mezinárodní normy a předpisy v ČR           - právo
(Ramsarská dohoda atd.) a mezinár. org.
- uvede příklady problémů ŢP s důrazem   - Lokální , regionální a globální problémy ŢP
na konkrétní problémy místního regionu.
- charakterizuje zásady nutné pro      - Zásady udrţitelného rozvoje              - ČED
zachování TUR
- určí význam programů s cílem       - Téma: Výchova ke zdraví                - ČED
prevence onemocnění a úrazů         - Učivo:
- uvědomí si význam a nebezpečí       - Programy výchovy ke zdraví
různých vlivů působících na lidské zdraví
a získá znalosti umoţňující předejít    - Vlivy prostředí působící na zdraví člověka
poškození zdraví                - fyzikální, chemické
- vysvětlí a pochopí rizika spojená s     - biologické, sociální
uţíváním návykových a psychotropních                                            - člověk a svět práce
látek a rizika nevhodného sexuálního    - Alkoholismus, kouření, drogy, gambling, Nevhodné    - právo
chování                   sexuální chování                                      - 110 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                          mezipředmětové    průřezová témata
                                                     vztahy,
                                                     projekty, poznámky
                     Téma : Výchova ke zdraví
Ţák :                   Učivo:
- charakterizuje a zdůvodní základní   - Účinky vlivů prostředí na člověka                         - člověk a svět práce
faktory prostředí které pozitivně a    -Akutní, chronické, pozdní
negativně působí na zdraví člověka
- objasní a vysvětlí rozdíl mezi     Dobrovolná a vynucená pracovní rizika             - právo
dobrovolným a vynuceným pracovním
rizikem, uvede zásady bezpečnosti práce
ve škole.                 - Základní sféry ţivotního prostředí z hlediska charakteru a  - ČED        - člověk a ŢP
- Vyjmenuje základní sféry ţivotního   ovlivnitelnosti:
prostředí a na příkladech uvede jak se    - regionální, lokální
navzájem člověk a tyto sféry ovlivňují    - pracovní, individuální
                     - Ukazatele zdravotního stavu
- vyjmenuje ukazatele zdravotního stavu
jedince a populace s důrazem na rozdíly
mezi rozvojovými a vyspělými stát     - Infekční onemocnění
Charakterizuje nejznámější druhy     - Civilizační choroby
onemocnění a jejich prevenci       - Srovnání zdravotního stavu obyvatel ČR a zemí EU
- Srovná zdravotní stav ČR a ostatních
států Evropy, zdůvodní rozdíly
                                    - 111 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
VYPRACOVAL : p. Karel Mikeš

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Matematika má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro
odbornou sloţku vzdělávání. Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova
přemýšlivého člověka, který bude umět pouţívat matematiku v různých ţivotních
situacích (budoucím zaměstnání, v jiných odborných předmětech, osobním ţivotě).


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli :
- vyuţívat matematických dovedností v praktickém ţivotě při řešení běţných situací
  vyţadujících efektivní způsob výpočtu a poznatků o geometrických útvarech
- aplikovat matematické poznatky v odborné sloţce vzdělávání
- matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit
  výsledek řešení vzhledem k realitě
- zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení
- číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získaných z různých
  zdrojů a přesně se vyjadřovat
- pouţívat pomůcky, odbornou literaturu, internet, kalkulátor, rýsovací potřeby
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby ţáci získali:
- pozitivní postoj k matematice
- motivaci k celoţivotnímu vzdělávání
- důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Matematika se vyučuje ve všech čtyřech ročnících s hodinovou dotací 3-2-3-3.


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
   Předmět svým charakterem zasahuje do dalších vzdělávacích oborů RVP,
zejména fyzikální a chemické vzdělávání.


D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Průřezová témata mají formativní charakter a prolínají celým vzdělávacím
programem oboru. Matematika přispívá k začlenění tématu Člověk a svět práce a
vyuţití IKT.
                  - 112 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
     - KOMPETENCE K UČENÍ
      Vzdělání směřuje k tomu:
      - schopnost efektivně se učit, vyhodnocovat výsledky a stanovit cíle
        dalšího vzdělávání
      - samostatně vyhledávat informace, vyvozovat závěry ze získaných
        informací
      - přijímat hodnocení své práce
      - hodnotit výsledky své práce ve srovnání s vlastním cílem
     - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
      Vzdělání směřuje k tomu:
      - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému
      - vytyčit strategii řešení a její varianty
      - vyhledávat informace k řešení problémů
      - vybrat optimální postup řešení
      - ověřovat své řešení problémové situace
     - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
      Vzdělání směřuje k tomu:
      - vyjadřovat se přesně a srozumitelně
      - formulovat a obhajovat své názory
     - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
      Vzdělání směřuje k tomu:
      - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností
      - respektovat názory druhých, přijímat radu i kritiku
     - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
      - vytvářet reálné odhady výsledků řešení úlohy
      - pracovat s grafickým znázorněním
      - pracovat s běţnými jednotkami
      - uţívat kvantifikované pojmy
      - rozlišit základní tvary předmětů v rovině i prostoru
      - vytvořit rozbor úlohy a dovést k řešení
      - pouţívat základní matematické postupy v praxi
     - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
     TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
      získávat studijní a pracovní informace z internetu

F) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
    Budou uplatňovány všechny metody a formy výuky, zejména - výklad,
vysvětlování, procvičování, skupinová práce, problémové úlohy, vyhledávání
informací.
                 - 113 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice
G) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
    Hodnocení se provádí formou písemnou a ve vhodných částech výuky i ústní.
 Kromě kratších testů jsou v kaţdém ročníku zařazeny čtvrtletní písemné práce. Při
 hodnocení se sledují teoretické znalosti ţáka, jeho grafický projev a schopnost logicky
 myslet. Hodnocení bude v souladu s klasifikačním řádem. Při pololetní klasifikaci
 bude zohledněn ţákův celkový přístup k vyučovacímu procesu a plnění studijních
 povinností.
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Téma : Operace s čísly a výrazy
- rozlišuje číselné obory a provádí základní aritmetické operace s čísly
- počítá se zlomky a desetinnými čísly
- pracuje s absolutní hodnotou reálného čísla, zapíše a znázorní interval, provádí
 operace s intervaly
- řeší praktické úlohy s vyuţitím procentového počtu
- provádí operace s mocninami a odmocninami
- určuje definiční obor výrazu a dosadí číselnou hodnotu do výrazu
- provádí operace s mnohočleny a lomenými výrazy, rozkládá mnohočleny na součin
Téma: Geometrie
- řeší úlohy na shodnost a podobnost trojúhelníků
- aplikuje znalost Pythagorovy věty, Euklidových vět a goniometrických funkcí při
 řešení praktických úloh
Téma: Lineární funkce, rovnice a nerovnice
- charakterizuje funkci jako závislost dvou veličin
- sestaví tabulku a načrtne graf funkce
- poznatky o funkcích vyuţívá při řešení lineárních rovnic a nerovnic
- řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy, diskutuje o jejich řešitelnosti nebo
 počtu řešení
- jednoduché reálné situace převádí do matematických struktur a výsledek vyhodnotí
 vzhledem k realitě
Téma : Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
- sestaví tabulku a načrtne graf funkce
- řeší kvadratické rovnice a nerovnice, diskutuje o jejich řešitelnosti nebo počtu
 řešení
- rozloţí kvadratický trojčlen na součin
                   - 114 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
Téma : Funkce
- rozeznává základní typy funkcí
- načrtne grafy elementárních funkcí v základním i posunutém tvaru
- provádí operace s odmocninami a mocninami s racionálním exponentem
- aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních funkcí a logaritmických funkcí a
  vztahy mezi nimi
- počítá s logaritmy a řeší exponenciální a logaritmické rovnice
- řeší aplikační úlohy s vyuţitím poznatků o funkcích
Téma : Posloupnosti a finanční matematika
- vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce
- určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky
- rozliší posloupnost aritmetickou a geometrickou
- orientuje se v základních pojmech finanční matematiky
- provádí výpočty jednoduchých finančních záleţitostí
Téma : Planimetrie
- pouţívá základní pojmy: bod, přímka, polorovina, odchylka přímek, vzdálenost
  bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběţek, úsečka a její délka, úhel a jeho
  velikost
- rozlišuje základní druhy mnohoúhelníků, určí jejich obvod a obsah
- rozlišuje pojmy kruh a kruţnice, určí délku kruţnice, obsah kruhu a jeho částí
- řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy uţitím mnoţin všech bodů dané
  vlastnosti
- konstrukční úlohy řeší vhodnými prostředky grafického vyjadřování
Téma : Goniometrie a trigonometrie
- znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel
- řeší jednoduché goniometrické rovnice na základě vlastností goniometrických
  funkcí a vztahů mezi nimi
- řeší rovinné úlohy a úlohy z praxe uţitím goniometrie a trigonometrie
Téma : Stereometrie
- určí v prostoru vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
  odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, vzdálenost bodu od roviny
- rozliší jednotlivá tělesa a určí jejich povrch a objem
- řeší stereometrické problémy motivované praxí
Téma : Kombinatorika a statistika
- rozlišuje pojmy variace, permutace a kombinace
- řeší reálné úlohy s kombinatorickým podtextem
- upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly
- aplikuje binomickou větu
- zhodnotí statistické informace, diskutuje nich, vytváří a vyhodnocuje závěry na
  základě dat
- volí vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat
Téma : Analytická geometrie lineárních útvarů
- zavede soustavu souřadnic na přímce a v rovině
- pracuje s pojmem vektor a základními operacemi s vektory
- řeší úlohy aplikací vektorové algebry
- rozlišuje jednotlivé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině
- řeší polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině
Téma : Analytická geometrie kvadratických útvarů
- z analytického vyjádření kuţelosečky určí základní údaje o kuţelosečce a
  kuţelosečku nakreslí
- analyticky řeší úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuţelosečky
- řeší úlohy z praxe analytickou metodou
                    - 115 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice

9.4.1. MATEMATIKA
Ročník: 1.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                       Téma : Operace s čísly a výrazy
Ţák :                    Učivo :                                        ČSP, ODS
- provádí aritmetické operace v oboru    - číselné obory, reálná čísla a jejich vlastnosti
reálných čísel                - operace s reálnými čísly
- pouţívá různé zápisy reálného čísla    - absolutní hodnota reálného čísla
- pouţívá absolutní hodnotu, zapíše a    - intervaly
                       - uţití procentového počtu
znázorní interval, provádí operace s     - poměr, úměra, trojčlenka
                                                     Chemické vzdělávání -
intervaly (sjednocení a průnik)       - mocniny s celočíselným exponentem             úlohy o směsích
- řeší praktické úlohy s vyuţitím      - druhá odmocnina
procentového počtu              - výrazy                           Fyzikální vzdělávání -
- provádí operace s mocninami a       - mnohočleny, jejich součet, součin, dělení mnohočlenů    převody jednotek
odmocninami                 - rozklad mnohočlenů, společný dělitel a násobek
- řeší početní úlohy uţitím Pythagorovy   - lomené výrazy a operace s nimi
věty, Euklidovy věty a goniometrických    Téma : Geometrie
funkcí v pravoúhlém trojúhelníku       Učivo :
- sestrojí graf lineární funkce na základě  - shodnost a podobnost trojúhelníků
funkčních vztahů mezi veličinami       - Pythagorova věta a Euklidovy věty
                       - trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
- efektivně řeší lineární rovnice a
                       Téma : Lineární funkce, lineární rovnice a nerovnice
nerovnice uţitím ekvivalentních úprav a
                       Učivo :
metod                    - lineární funkce a její graf
- analyzuje slovní úlohy, v nichţ aplikuje  - lineární rovnice
poznatky řešení lineárních rovnic a     - lineární nerovnice                     Fyzikální vzdělávání -
soustav                   - soustavy lineárních rovnic a nerovnic           závislost veličin
- nakreslí graf kvadratické funkce      - slovní úlohy
- řeší kvadratické rovnice , diskutuje o   Téma : Kvadratická funkce, kvadratická rovnice a nerovnice
počtu řešení                 Učivo :
- rozloţí kvadratický trojčlen na součin a  - kvadratická funkce a její graf
řeší kvadratickou nerovnici         - kvadratická rovnice a nerovnice
                       - rozklad kvadratického trojčlenu
                                         - 116 -
                                                       Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                       Havlíčkova 812
                                                       542 32 Úpice

9.4.1. MATEMATIKA
Ročník: 2.S
                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                     Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                  vztahy,  projekty,
                                                  poznámky
                       Téma : Funkce
Ţák :                    Učivo :                                    ODS, ČSP
- rozeznává základní typy funkcí a jejich  - funkce lineární a kvadratická
grafy                    - nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce
- formuluje a zdůvodňuje vlastnosti     - funkce rostoucí a klesající
studovaných funkcí              - maximum a minimum funkce
provádí operace s mocninami s        - prostá funkce
racionálním exponentem            - inverzní funkce
- aplikuje vztahy mezi hodnotami       - n-tá odmocnina a mocniny s racionálním exponentem
exponenciálních funkcí a logaritmických   - exponenciální funkce
funkcí a vztahy mezi nimi          - logaritmické funkce
- počítá s logaritmy a řeší jednoduché    - logaritmus
exponenciální a logaritmické rovnice     Téma : Posloupnosti a finanční matematika
- vysvětlí posloupnost jako zvláštní     Učivo :
případ funkce                - posloupnost a její vlastnosti
- určí posloupnost vzorcem, výčtem      - aritmetická posloupnost
prvků, graficky               - geometrická posloupnost               veřejná správa -
- rozliší posloupnost aritmetickou a     - základní výpočty, jednoduché a sloţené úrokování  demografický vývoj
geometrickou                                            ekonomika - úrokování
-   provádí   výpočty   jednoduchých
finančních záleţitostí a orientuje se v
základních pojmech finanční matematiky
                                    - 117 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.4.1. MATEMATIKA
Ročník: 3.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                       Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                       Téma : Planimetrie
Ţák :                    Učivo :                                     ODS, ČSP
- pouţívá základní planimetrické pojmy    - základní planimetrické pojmy
- charakterizuje základní rovinné útvary a  - geometrické útvary a jejich vlastnosti
jejich vlastnosti a vyuţívá je při řešení  - středový a obvodový úhel
úloh                     - mnoţiny bodů dané vlastnosti
- vypočítá obvody a obsahy základních    - konstrukce trojúhelníků
rovinných útvarů               - obsahy a obvody rovinných obrazců
- pouţívá tradiční prostředky grafického   Téma : Goniometrie a trigonometrie
vyjadřování                 Učivo:
                       - oblouková míra a orientovaný úhel
- definuje a popíše goniometrické funkce   - funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens - základní
obecného úhlu                vztahy mezi goniometrickými funkcemi
- řeší jednoduché goniometrické rovnice   - goniometrické rovnice
- řeší obecný trojúhelník          - sinová a kosinová věta
- řeší praktické trigonometrické úlohy    - řešení obecného trojúhelníku, aplikace
                       Téma : Stereometrie
- určí základní polohové a metrické     Učivo :
vlastnosti přímek a rovin          - polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru
- vypočítá povrchy a objemy těles      - základní tělesa, povrchy a objemy
- při výpočtech aplikuje znalosti      Téma : Kombinatorika a statistika
trigonometrie                Učivo :
                       - variace, permutace
- pracuje s pojmy variace, permutace,    - kombinace
kombinace                  - vlastnosti kombinačních čísel
- počítá s kombinačními čísly        - binomická věta
- hodnotí statistické informace a      - základy statistiky                   Veřejná správa -
vyhodnocuje závěry na základě dat                                   statistické soubory
                                      - 118 -
                                                       Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                       Havlíčkova 812
                                                       542 32 Úpice

9.4.1. MATEMATIKA
Ročník: 4.S
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                        Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                   vztahy,  projekty,
                                                   poznámky
                     Téma : Analytická geometrie lineárních útvarů
Ţák :                  Učivo :                                     ODS, ČSP
- provádí základní operace s vektory   - soustavy souřadnic
(součet vektorů, násobení vektoru    - vektory
reálným číslem, skalární násobení    - přímka
vektorů)                 - vzájemná poloha dvou přímek
- pracuje s různými analytickými     - odchylka dvou přímek
vyjádřeními přímky v rovině       - vzdálenost bodu od přímky
- řeší polohové a metrické úlohy o    Téma : Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
metrických útvarech v rovině       Učivo :
- z analytického vyjádření kuţelosečky  - kruţnice
určí základní údaje o kuţelosečce a   - elipsa
kuţelosečku nakreslí           - parabola
- řeší analyticky úlohy na vzájemnou   - hyperbola
polohu přímky a kuţelosečky       - vzájemná poloha přímky a kuţelosečky
                                   - 119 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
VYPRACOVAL : Mgr. Klára Počekajlová

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vyučovací předmět Tělesná výchova je povinný, samostatný předmět a je určen
pro 1. - 4. ročník odborného vzdělávání. Usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem
a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází především z
motivující atmosféry, zájmu ţáků a z jejich individuálních předpokladů a moţností.
Vyuţívá k tomu specifických emočních proţitků, sociálních situací v individuálně
utvářené nabídce pohybových činností. Z hlediska celoţivotní perspektivy směřuje
tělesná výchova k hlubší orientaci ţáků v otázkách vlivu pohybových aktivit na zdraví.
Vede je k osvojení a pravidelnému vyuţívání konkrétních pohybových činností v
souladu s jejich pohybovými zájmy a zdravotními potřebami. Významná zůstává otázka
bezpečnosti a úrazové prevence při pohybových činnostech.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vyučovací předmět je realizován v 1. – 4. ročníku odborného vzdělávání v
rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Výuka je realizována v tělocvičně, na hřišti, v
terénu. Výuka probíhá koedukovaně. Ţáci 1. ročníku absolvují 6 – 7 denní lyţařský
výcvikový kurz.

B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vyučovací předmět je realizován v 1. – 4. ročníku odborného vzdělávání v
rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Výuka je realizována v tělocvičně, na hřišti, v
terénu. Výuka probíhá koedukovaně. Ţáci 1. ročníku absolvují 6 – 7 denní lyţařský
výcvikový kurz.

C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
Vzdělávací předmět tělesná výchova tvoří mezipředmětové vazby s těmito předměty:
- Biologie
- Základy ekologie
- Společenská výchovaD) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Do vzdělávacího předmětu Tělesná výchova jsou začleněny tématické okruhy
průřezového tématu Občan v demokratické společnosti, zejména vědomosti a
dovednosti z oblastí osobnost a její rozvoj a komunikace, vyjednávání a řešení
konfliktů.
                  - 120 -
                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                             Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
    - KOMPETENCE K UČENÍ
     podporujeme u ţáků samostatnou práci v hodinách (cvičení na
       stanovištích v rámci SG,
     vedeme je k samostatnosti, sebehodnocení a ke srovnání s normou
       (např. v průběhu
     atletického bloku, bloku sportovní gymnastiky – vše je zakončeno
       hodnocením dle
     tabulek)
     během výuky klademe důraz na teoretické zvládnutí pohybových
       dovedností a osvojení si
     pravidel jednotlivých her
     studentům dáváme prostor samostatně se realizovat přímo ve
       vyučování – samostatně
     vedené rozcvičky

      všech sportovních
     odvětvích, která jsou v našem okrese vyhlašována, kde všichni mají
      moţnost kriticky
     zhodnotit výsledky svého učení
     kaţdý řádek začněte pomlčkou a za pomlčkou bude mezera a teprve
      potom text
    - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
     především v pohybových aktivitách v přírodě vedeme ţáky k
       praktickému řešení úkolů běţného ţivota (sportovní dny –
       zdravověda, orientace v terénu, odhad vzdálenosti, práce s busolou,
       orientační běh s plněním praktických úkolů, pobyt na lyţích,...)


    - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
     rozvíjíme vzájemnou komunikace mezi ţáky (kolektivní sporty),
       formulaci, posouzení a řešení (týmová práce) problémů v Tv
     ve výuce poskytujeme samostatný prostor pro komunikaci mezi ţáky a
       učitelem
     ţáci mohou svou měrou přispět k průběhu hodiny – např. organizování
       rozcviček, ukázky břišních tanců, karate, bojová umění, aerobik….
       to, co v osnovách není (pravidelná sportovní utkání, sportovní dny)
                - 121 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
      - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
       vedeme ţáky k vědomí odpovědnosti za práci v kolektivu (týmu) v
         hodinách TV
       pouţíváme skupinou práci, především v bloku SG (cvičení na
         stanovištích ve skupinách, kde jsou odkázáni na vzájemnou pomoc)
       vedeme ţáky k samostatné organizaci skupiny (samostatné vedení
         rozcviček) a k podílu na hodnocení a ocenění práce druhých
       vedeme studenty k respektování osobnosti druhého, formulaci obecných
         pravidel chování v hodinách Tv, podřizování se názoru většiny při
         plnění skupinových úkolů

        výjimečné schopnosti a dovednosti, poskytujeme prostor pro
        sebehodnocení ţáků a hodnocení práce druhých
      - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
       vedeme ţáky k vědomí odpovědnosti za práci v kolektivu (týmu) v
         hodinách Tv
       pouţíváme skupinou práci, především v bloku SG (cvičení na
         stanovištích ve skupinách,
       kde jsou odkázáni na vzájemnou pomoc)
       vedeme ţáky k samostatné organizaci skupiny (samostatné vedení
         rozcviček) a k podílu
       na hodnocení a ocenění práce druhých
       vedeme studenty k respektování osobnosti druhého, formulaci obecných
         pravidel chování
       v hodinách Tv, podřizování se názoru většiny (při plnění skupinových
         úkolů)
       podporujeme individualitu ţáka a umoţňujeme mu representovat
         výjimečné schopnosti a
       dovednosti, poskytujeme prostor pro sebehodnocení ţáků a hodnocení
         práce druhých


F) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
výchovné a vzdělávací strategie, jimiţ gymnázium a soš rozvíjí a utváří klíčové
  kompetence svých ţáků, odpovídají koncepci školy. Z důvodu, ţe na školu
  přicházejí kvalitní ţáci, někdy i s mimořádným nadáním, klademe při výuce důraz
  na přiměřené postupy, formy i metody a to jak v rovině vzdělávací, tak i výchovné.
  Učitel realizuje společné postupy /metody a formy/, které vedou ve vyučovacím
  předmětu tělesná výchova k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků.
metody výuky: vysvětlování, instruktáţ, metoda názorně demonstrační, přednáška
formy výuky: skupinová a kooperativní, týmová, individualizovaná
                  - 122 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
 -  při hodnocení ţáků vycházíme z klasifikačního řádu.
 -  důraz klademe zejména na míru osvojení pohybových dovedností a schopností s
   přihlédnutím k individualitě ţáka. Za určující při tvorbě známky ţáka povaţujeme
   snahu a zájem ţáka o sport.


2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

váţí si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu proţívání ţivota a
  cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohroţuje tělesné a duševní zdraví;
racionálně jedná v situacích osobního a veřejného ohroţení;
chápe, jak vlivy ţivotního prostředí působí na zdraví člověka;
zná prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj
pohybový projev; usilovat o dosaţení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých
moţností;
posoudí důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům
  kritický odstup;
vyrovnává nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěţ;
pociťuje radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti;
usiluje o pozitivní změny tělesného sebepojetí;
vyuţívá pohybových činností, pravidel a soutěţí ke správným rozhodovacím postupům
  podle zásad fair play;
kontroluje a ovládá své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy
a sportu a při pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
preferuje pravidelné provádění pohybových aktivit v denním reţimu; eliminovat zdraví
  ohroţující návyky a činnosti.
                  - 123 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice

9.5.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník: 1.S – 4.S
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                          Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                      vztahy,  projekty,
                                                      poznámky
                      - Seznámení ţáků s vhodným a bezpečným
Ţák :                    chováním na sportovních akcích konaných             - Biologické a ekologické
- Rozezná hrozící nebezpečí při       ve škole i mimo školu, zásadami bezpečného           vzdělávaní
provozování různých sportovních aktivit v  pouţívání konkrétních sportovních potřeb a nářadí
různých ročních obdobích.
- Rozlišuje různá cvičení a jejich účinky  Rozcvičení, strečink
(s pomocí učitele se o tom prakticky
přesvědčuje).

- Podle svých předpokladů zlepšuje     - Atletika
úroveň výkonů v běţecké rychlosti a     Atletická abeceda (lifting, skipping, zakopávání,
běţecké vytrvalosti a odrazové       předkopávání, odpichy, oštěpařský krok, cval stranou)
schopnosti                 Rychlé běhy na krátkou trať, postupné zrychlování
v bězích a skocích, samostatně volí a    (100 m, 200 m, 400 m), nízký start na startovní povely
uplatňuje vhodné rozvojové činnosti.    Motivovaný běh terénem do 15 minut, fartlek, vytrvalostí běh
Podle svých předpokladů předvede      na
taktiku a techniku rychlého běhu a     dráze – 1 500 m, 3000 m
vytrvalého                 Štafetový běh - technika spodní předávky
běhu v terénu i na dráze. Podle svých    Skok do dálky
předpokladů předvede techniku vrhu     Vrh koulí, hod granátem
koulí, hod granátem. Předvede dle svých   Skok vysoký - technika nácvik flopu
předpokladů
techniku skoků do dálky a do výšky z
individuálního rozběhu. Změří a zapíše
výkony v osvojovaných
disciplínách.
Upraví doskočiště, připraví start, vydá
povely pro start.
                                      - 124 -
                                                       Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                       Havlíčkova 812
                                                       542 32 Úpice

                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                        mezipředmětové    průřezová témata
                                                   vztahy,
                                                   projekty, poznámky
                     - Gymnastika
Ţák :                   Akrobacie
- Předvede kotoul vpřed, vzad, letmo,   – kotoul vpřed, vzad, kotoul letmo z trampolíny, stoj
letmo z trampolíny, stoj         na rukou, kotoul se záchranou, přemet stranou
na rukou – kotoul se záchranou, přemet  se záchranou
                     Přeskoky
stranou se záchranou, přeskok kozy    – přeskok kozy na šíř, výskoky
na šíř, výskoky na švédskou bednu     Kruhy
z trampolíny a seskok do duchen,     – kotoul vpřed, vzad, houpání s obraty, rotace kolem své
přeskok vyšší švédské bedny        osy
z trampolíny. Na kruhách předvede     Hrazda
kotoul                  – vzpor na rukách, výmyk, kotoul vpřed, vzpor na rukách,
vpřed, vzad, houpání s přetáčením,    přešvih únoţmo (P,L), kotoul vpřed a následně vzad,
rotace kolem své osy. Na hrazdě dovede  podmet
vzpor na rukách, kotoul vpřed, vzpor na  Kladina
rukách,
přešvih únoţmo (P,L), kotoul vpřed a
následně vzad.
                                    - 125 -
                                                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                              Havlíčkova 812
                                                              542 32 Úpice
                                                        Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                            mezipředmětové      průřezová témata
                                                        vztahy,
                                                        projekty, poznámky
                       Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou (aerobic,
Ţák :                    streetdance)
 - Předvede základní estetické drţení    – soulad pohybu s hudbou
těla. Charakterizuje zdravotní a relaxační
účinky cvičení s hudbou.
                       Sportovní hry                                        Občan v demokratické
- Předvede konkrétní hry se         – vybíjená – taktika, rozhodnost, pohotovost                         společnosti (rozvoj
zjednodušenými pravidly a dovede je     – přehazovaná přes síť, rychlá a přesná přihrávka, prudké                  osobnosti, komunikace,
vyuţívat. Charakterizuje zjednodušená    odehrání míče (smeč) jednoruč i obouruč                           řešení konfliktů)
pravidla sportovních her.          – volejbal – nácvik přihrávek vrchem a spodem, podání,
Vyjmenuje základní role hráčů.        smeče
Popíše základní herní činnosti.       – basketbal – správný postoj při přihrávce, dribling bez
                       očního kontaktu s míčem, driblingová abeceda
                       – kopaná (CH) – základní činnosti (výběr místa, vhazování,
                       střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování,
                       obcházení hráče, přihrávka, střelba)
                       - florbal - základní činnosti (vedení míčku, přihrávka, střelba)
                       – doplňkové sportovní hry (ragby, ringo, frisbee)         Dle moţností a podmínek

                       Bruslení
- Předvede jízdu vpřed, vzad, zastavení,
zatáčení.
                                      - 126 -
                                                     Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                     Havlíčkova 812
                                                     542 32 Úpice
                                                Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                     mezipředmětové      průřezová témata
                                                vztahy,
                                                projekty, poznámky
                     - Plavání
Ţák :
- Předvede základní plavecké styly.    - Kruhový trénink                  Dle moţností a podmínek

- Charakterizuje kruhový trénink a jeho
vhodné zařazení do hodin TV pro rozvoj
kondice.                 Úpoly - přetahy, přetlaky, úchopy, pádová technika
                         - úpolové hry
- Vhodně řeší základní úpolová cvičení.                                         Občan v demokratické
                     Posilovací cvičení                               společnosti (rozvoj
                                                             osobnosti, komunikace,
- Pracuje na zlepšení své tělesné                                            řešení konfliktů)
zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program.
                                     - 127 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
VYPRACOVAL : Ing. Radim Dufka

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět poskytuje ţákům vědomosti a potřebné dovednosti nezbytné k ovládání
typického programového vybavení pro řešení veřejnosprávních agend, vyhotovování
písemností, vyhledávání informací a komunikaci.
    Ţáci jsou vedeni k chápání a správnému uţívání pojmů z oblasti hardware,
software a práci v síti. Jsou vedeni hlavně k získávání dostatečných znalostí a
dovedností v kancelářském vyuţití software Microsoft Office. Základní znalosti práce s
grafikou jsou rozvíjeny tak aby jejich vyuţití poslouţilo v pracovních dokumentech i pro
všechny typy prezentací. Významnou součástí dosaţených kompetencí je plné
zvládnutí práce s informacemi v prostředí lokální sítě a sítě internetu.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k vyuţívání všech dostupných
funkcí textového editoru, dále k vytváření jednoduchých tabulek a vyuţití funkcí a
tvorby grafů v tabulkovém procesoru.
    Vzdělávání je zaměřeno na správnou aplikaci poţadavků úpravy písemností při
vypracování dokumentů, běţnou práci s elektronickou poštou a komunikaci i získávání
informací prostřednictvím internetu.

B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět je zařazen do prvních dvou ročníků studia s dotací dvě hodiny týdně.
Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem studentů 19 tak, aby kaţdý ţák měl
k dispozici počítač.K dispozici jsou dvě odborné učebny plně vybavené výpočetní
technikou a napojené na školní počítačovou síť.

C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
   Předmět IKT se váţe zejména k následujícím předmětům oboru Veřejnosprávní
činnost :
- písemná komunikace a administrativa
- veřejná správa
- účetnictví
                   - 128 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata :
Občan v demokratické společnosti
Ţáci jsou vedeni k tomu, aby:
měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku
dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
  kompromisní řešení
Člověk a ţivotní prostředí
Ţáci jsou vedeni k tomu, aby :
- poznávali svět a lépe mu rozuměli
- efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat
- naučili se vyhledávat a posuzovat informace o profesních příleţitostech, orientovat
  se v nich
Člověk a svět práce
Ţáci jsou vedeni k tomu aby:
- si uvědomili význam vzdělání pro celý ţivot
- byli motivováni k aktivnímu pracovnímu ţivotu


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
           Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně
       se učit, vyhodnocovat dosaţené výsledky a pokrok a reálně si
       stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. ţe absolventi
       by měli:
       mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
       ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a
         podmínky
       pořizovat si poznámky;
       vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností
         svých i jiných
       lidí;
       sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat
         hodnocení
       výsledků svého učení od jiných lidí;
                                    a povolání.
                 - 129 -
                     Gymnázium + SOŠ Úpice
                         Havlíčkova 812
                          542 32 Úpice
- KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
     Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 samostatně řešit běţné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. ţe
 absolventi by měli:
 - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace
   potřebné
 - k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a
   zdůvodnit jej,
 - vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené
   výsledky;
 -
   matematické,
 - empirické) a myšlenkové operace;
 -
   techniky) vhodné
 - pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
   nabytých dříve;
 -                              šení).
- KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
     Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, ţivotních i
 pracovních situacích, tzn. ţe absolventi by měli:
 - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v
   projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 -
   přehledně a jazykově správně;
 -
   postoje;
 -   acovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
   souvislé texty na běţná i odborná témata;
 -
- KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
     Vzdělávání je zaměřeno tak, aby absolventi dokázali :
 - reálně posuzovat své duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
   jednání a chování
 - efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosaţené výsledky a
   pokrok
 - vyuţívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se na základě
   zprostředkovaných zkušeností
 - adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky
 - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
   činností
            - 130 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
         Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a
     postoje podstatné pro ţivot v demokratické společnosti a dodrţovali je,
     jednali v souladu s udrţitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní,
     evropské i světové kultury, tzn. ţe absolventi by měli:
     - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu,
       ale i ve veřejném zájmu;
     -       t zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř.
       jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
       diskriminaci;
     -
       chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
        Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
     optimálně vyuţívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro
     úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní
     kariéry a s tím související potřebu celoţivotního učení, tzn. ţe absolventi
     by měli:

      vzdělávání; uvědomovat si význam celoţivotního učení a být
      připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;

      cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a
      vzdělávací dráze;
    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     Absolvent by měl umět:
     zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky,
       pouţívat vhodné algoritmy
     vyuţívat a vytvářet různé formy grafického znázornění(tabulky, grafy,
       diagramy)
     správně pouţívat a převádět jednotky
     provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu
    - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     Absolvent by měl umět :
     pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky IKT
     učit se pouţívat nový aplikační software
     získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
       Internet
     komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky on - lineF) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - zaloţení a vedení evidence na počítači
     - třídění a filtrování dat pomocí programu
     - tisk sestav a formulářů

                 - 131 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice

      - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
      REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
      -  získání základního přehledu o tvorbě projektů rozvoje

      - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
       - psaní dopisů, ţádostí, vyhlášek a dalších písemností veřejné správy
       - zachovávat pravidla slušného jednání s občany
       - pomáhat občanům se orientovat v přepisech , vyhláškách a
        zákonech
      - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
       znát bezpečnostní předpisy pro vykonávanou práci a dodrţovat je
       dodrţovat zásady ochrany osobních údajů

      - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
      SLUŢEB
      vţdy usilovat o co nejvyšší kvalitu poskytovaných sluţeb a odváděné
        práce
      pravidelně si doplňovat znalosti dalším studiem

      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
      znát předpisy a normy a hledat vţdy optimální řešení
      šetřit materiálem a finančními prostředky
      dodrţovat pravidla třídění odpadů a šetrného přístupu k ţivotnímu
        prostředí


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
 Metody osvojování nového učiva:
 a) metody slovního projevu
  - výklad
  - popis
  - vysvětlení
  - přednáška
  - rozhovor
  - skupinová diskuse
 b) metody práce s odborným textem
  - vyhledávání informací
  - studium odborné literatury
  - práce s Internetem
 c) fixační metody
  - ústní opakování učiva
  - procvičování
  - praktické upevňování dovedností
  - zpracování závěrečné práce
                 - 132 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice

H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
    Základem pro hodnocení je průběţná klasifikace individuálně zadávaných
 úkolů. Důraz je kladen
    především na praktické dovednosti. Kaţdý tematický celek je zakončen
 prověřovací prací.
    Prověřovací okruhy z těchto tematických celků jsou zpracovávány skupinově a
 individuálně, obsahují nově probranou látku a zároveň i vazby na související
 problémové okruhy. Hodnocené individuálně zpracovávané okruhy tvoří podklady pro
 celkové hodnocení ţáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ověřovány
 ústním a písemným přezkoušením s důrazem na souvislost a plynulost projevu
 včetně jeho obsahové správnosti.2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Téma : Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura
Ţák:
pouţívá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební
  materiál);
je si vědom moţností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s pouţíváním
  výpočetní techniky;
aplikuje výše uvedené – zejména aktivně vyuţívá prostředky zabezpečení dat před
  zneuţitím a ochrany dat před zničením;
pracuje s prostředky správy operačního systému, na základní úrovni konfiguruje
  operační systém, nastavuje jeho uţivatelské prostředí;
orientuje se v běţném systému – chápe strukturu dat a moţnosti jejich uloţení,rozumí
  a orientuje se v systému adresářů, ovládá základní práce se soubory;
Téma :
Ţák :
volí vhodné informační zdroje k vyhledávání poţadovaných informací a odpovídající
  techniky (metody, způsoby) k jejich získávání;
získává a vyuţívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
  Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně pouţití filtrování;
orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich
  výběr a dále je zpracovává;
zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace způsobem
  umoţňujícím jejich rychlé vyhledání a vyuţití;
uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a pouţití informací
  relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému;
správně interpretuje získané informace a výsledky jejich zpracování následně
  prezentuje vhodným způsobem s ohledem na jejich další uţivatele;
rozumí běţným i odborným graficky ztvárněným informacím (schémata, grafy
                  - 133 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
Téma : Práce v lokální síti, elektronická komunikace
Ţák :
- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), vyuţívá jejích moţností a pracuje s jejími
  prostředky;
- komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či naopak její přijetí a
  následné otevření;
- vyuţívá další funkce poštovního klienta (organizování, plánování…);
- ovládá další běţné prostředky online a offline komunikace a výměny dat;

Téma : Práce se základním aplikačním programovým vybavením
Ţák :
vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty (ovládá typografická
  pravidla, formátování, práce se šablonami,styly, objekty, hromadnou
  korespondenci,tvoří tabulky, grafy, makra);
vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy dokumenty v nichţ je spojena
  textová, zvuková a obrazová sloţka informace) v některém vhodném formátu
  (HTML dokument, dokument textového procesoru, dokument        vytvořený
  specializovaným SW pro tvorbu prezentací atp.);
ovládá běţné práce s tabulkovým procesorem (editace, matematické operace,
  vestavěné a vlastní funkce,vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu,
  databáze,kontingenční tabulky a grafy, příprava pro tisk, tisk);
ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace, vyhledávání,
  filtrování,třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk);

Téma : Počítačová grafika
Ţák :
zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové vybavení pro práci
  s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje obrázky a fotografilosofie;
                   - 134 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.6.1. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Ročník: 1.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                       Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                       Téma : Práce s počítačem, digitální technologie
Ţák :                     Učivo :                          Písemná komunikace a  ČSP
- zapojí a odpojí jednotlivé části počítače  Samostatná práce s počítačem, operační systém, práce se  administrativa
- vysvětlí pojem hardware           soubory a sloţkami :
- vyjmenuje a popíše činnost komponent    - hardwarová konfigurace
  hardwarového vybavení           - rozdělení software
- vysvětlí pojem software           - principy fungování počítače
- uvede příklady konkrétního software a    - základní a aplikační programové vybavení
jeho vyuţití                 - diskové manaţery - práce se soubory, adresářová
- nastaví prostředí operačního systému    struktura,
- chápe strukturu dat a moţnosti jejich     základní operace se soubory a sloţkami
  uloţení                  - nastavení operačního systému
- vytváří vlastní systém sloţek        - práce s informacemi, digitální data
- vyhledává soubory a sloţky, kopíruje je   - organizace dat v počítači
a přesouvá, maţe, přejmenovává
- vytváří zástupce jednotlivých programů
a souborů
- rozezná základní typy souborů
- vysvětlí pojem bit a Byte, číselná
soustava
                                      - 135 -
                                                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                         Havlíčkova 812
                                                         542 32 Úpice

                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                      mezipředmětové    průřezová témata
                                                  vztahy,
                                                  projekty, poznámky
                      Téma: Informační zdroje, celosvětová počítačová síť -
Ţák :                    internet                        ČJ, AJ, NJ      ČŢP
- vyhledává, hodnotí, třídí a zpracovává  Učivo :                                    ODS
 informace                 - informační zdroje, hodnota a relevance informace
- kriticky posoudí relevanci a kvalitu   - struktura internetové sítě
 informačního zdroje            - přenos dat v síti
- respektuje při práci s informacemi    - prohlíţeče a vyhledavače               ČED,Dě
platné                   - přenosové protokoly
 etické a právní normy           - vyhledávání na internetu a ověřování informací    Právo
- zná a uplatňuje při práci s informacemi
 ergonomické a hygienické zásady
- vyuţívá dostupných sluţeb
informačních
 sítí k vyhledávání informací, ke
komunikaci
 a vlastnímu vzdělávání
- vyuţívá nabídku informačních a
 vzdělávacích portálů, encyklopedií,
 knihoven, databází a výukových
programů
- komunikuje prostřednictvím běţně
 dostupných oblasti ICT
- rozumí principům a moţnostem
 jednotlivých technologií a zná jejich
výhody
 a rizika spojená s jejich pouţíváním
                                     - 136 -
                                                     Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                     Havlíčkova 812
                                                     542 32 Úpice
                                                Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                   mezipředmětové     průřezová témata
                                                vztahy,
                                                projekty, poznámky
                       Téma: Práce se standardním aplikačním programem
Ţák :                    Učivo : Textový editor Word            Písemná komunikace a  ČSP
- samostatně vytváří textové dokumenty    - vlastnosti a moţnosti editoru          administrativa
- při tvorbě textů pouţívá typografická   - editace a formátování textu
 pravidla                  - ukládání a tisk dokumentu
- textové dokumenty ukládá a uchovává    - práce se záhlavím a zápatím
- zformátuje rozsáhlý dokument        - práce s tabulkou, úpravy a formátován
- kopíruje a vkládá libovolně dlouhý text
- pouţívá odráţky a číslování
- nastaví parametry stránky i celého
 dokumentu
- nastaví parametry tisku, vytiskne
dokument
 nebo jeho část
- vytváří jednoduché i sloţitější tabulky,
 formátuje text i buňky tabulky
                                    - 137 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy                 Téma a učivo                      mezipředmětové     průřezová témata
                                                   vztahy,
                                                   projekty, poznámky
                        Učivo : Tabulkový procesor Excel
Ţák :                     - práce v základním okně
- samostatně vloţí data do buňky        - práce s buňkou, formát buňky, operace s daty
- zformátuje buňku (písmo,           - vkládání funkcí
ohraničení,výplň)               - tvorba grafu
- vkládá, kopíruje, odstraňuje data z
buněk
- provádí s daty základní matematické
 operace
- pouţívá základní funkce
- vkládá a upravuje grafy                                       M
                        Téma: Práce v lokální síti, elektronická komunikace,  Účetnictví
Ţák :                     komunikační a přenosové moţnosti internetu
- chápe specifika práce v síti(včetně rizik)  Učivo:
- vyuţívá moţností sítě a pracuje s jejími   - počítačová síť, server, pracovní stanice
 prostředky                  - připojení k síti a její nastavení
- vyuţívá ukládání dokumentů na serveru    - sdílení dokumentů a prostředků
a                       - E- mail, organizace času a plánování, chat
 jejich zabezpečení              - Messenger, videokonference, telefonie, FTP
- sdílí dokumenty a prostředky (disky,
 tiskárny, skenery)
- komunikuje elektronickou poštou, zasílá                               Písemná komunikace a
 a přijímá přílohy a ukládá je                                    administrativa
-orientuje se v dalších pokročilých                                  Veřejná správa
funkcích
 poštovního klienta
- komunikuje pomocí chatu a konference
                                      - 138 -
                                                     Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                     Havlíčkova 812
                                                     542 32 Úpice

9.6.1. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Ročník: 2.S
                                               Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                    Mezipředmětové    Průřezová témata
                                               vztahy,  projekty,
                                               poznámky
                     Téma : Práce se standardním aplikačním programem
Ţák :                   Učivo : Prezentace v programu PowerPoint      Dě           ODS
- samostatně vytvoří jednoduchou i    - základy ovládání programu            ČED          ČŢP
sloţitější                - tvorba snímku, šablony a motivy         ON
 prezentaci, uloţí ji a uchovává     - animace a časování, přechody snímků
- vkládá do prezentace další snímky    - nastavení prezentace
- mění pořadí snímků, nastavuje
přechody
- vkládá do snímků grafické i textové
 objekty, tyto upravuje
- nastaví časování, speciální efekty,
vlastní animace
Ţák :                   Učivo : Textový editor Word            Písemná komunikace a
- vkládá obrázky KlipArt do dokumentu i  - práce se styly, vytvoření stylu         administrativa
  obrázky ze souboru a WordArty     - vkládání objektů, obrázků, WordArtů       Veřejná správa
- všechny vloţené objekty upravuje,    - práce s kreslícím panelem            Právo
 přesouvá, kopíruje
- vysvětlí důvody pouţití stylu
- samostatně pouţívá předdefinované
styly
- vytvoří nový styl
- zformátuje rozsáhlý text pomocí stylu
Ţák :
- vytváří jednoduché databáze, filtruje  Učivo : Tabulkový procesor Excel
data                   - vytvoření databáze , řazení a filtrování dat   Účetnictví
- vysvětlí důvody pouţití kontingenční  - kontingenční tabulka
  tabulky na zadaném příkladu      - jednoduchá makra
- nahraje a následně spustí jednoduché
 makro                                     - 139 -
                                                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                        Havlíčkova 812
                                                        542 32 Úpice
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                      mezipředmětové     průřezová témata
                                                   vztahy,
                                                   projekty, poznámky
                       Téma : Práce se standardním aplikačním programem
Ţák :                     Učivo : Databázový procesor Access           Veřejná správa     ODS
 - samostatně vytvoří databázový       - databázová tabulka, struktura, datový typ
soubor,                    - vytvoření dotazu, formuláře, sestavy
 uloţí ho a uchovává             - zobrazení a tisk informací z databáze, filtry
- ovládá základní práce v databázovém
 procesoru
- edituje, vyhledává, filtruje a třídí data
- tvoří sestavy, upravuje data a tiskne je

Ţák :                     Téma : Zabezpečení a archivace dat
- vysvětlí důvody zabezpečení dat před    Učivo :                        Písemná komunikace a
 zneuţitím a zničením            - prostředky a programy pro zabezpečení dat před    administrativa
- vysvětlí pojem autorská práva        zneuţitím a                      Veřejná správa
- rozdělí počítačové viry a škodlivé kódy    zničením
- nastaví a pouţívá antivirový program    - komprimace a dekomprimace dat
                       - ochrana autorských práv
                       - viry a antivirová ochrana

Ţák:                     Téma : Počítačová grafika
- vysvětlí rozdíly mezi základními typy    Učivo : Bitmapové a vektorové editory
 grafických formátů             - základní orientace v kreslících nástrojích editoru
- na základní úrovni tvoří a upravuje     - práce s vrstvami a koláţemi
 grafické soubory - fotografilosofie,    - úpravy obrázků, tisk a archivace
bitmapové a vektorové obrázky
                                       - 140 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
VYPRACOVAL : Ing. Jana Prokopová

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   Cílem vyučovacího předmětu Ekonomika je vytvořit komplexní, nosný základ
ekonomického vzdělávání absolventů tohoto studia, naučit je ekonomicky myslet - tj.
chápat a hodnotit hospodářské jevy a procesy ve společnosti. Vyučovací předmět je
současně nezbytným odborným předpokladem pro výuku dalších ekonomických
předmětů, zejména pro účetnictví a veřejné finance, dotváří všeobecný vzdělanostní
přehled ţáků.

A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Výuka předmětu Ekonomika směřuje k tomu, aby ţáci rozuměli obsahu
základních pojmů z ekonomiky a byli schopni je správně pouţívat, orientovali se v
trţním hospodářství, měli přehled o právní úpravě podnikání a zaloţení ţivnosti a
obchodní společnosti, chápali podstatu rozpočtových a příspěvkových organizací, znali
podstatu hospodářské politiky státu, byli seznámeni s úlohou sociální politiky
společnosti, orientovali se v situaci na trhu práce, v pracovněprávních vztazích a v
politice zaměstnanosti, byli seznámeni s hlavními součástmi prostorové ekonomiky
včetně regionální politiky.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Ekonomika
l. ročník - l hodina týdně
2. ročník - 2 hodiny týdně
3. ročník - l hodina týdně

C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
   Vyučovací předmět Ekonomika má mezipředmětové vazby na předměty:
Účetnictví, Právo, Veřejná správa, Veřejné finance,  Písemná komunikace a
administrativa a Informační a komunikační technologie.
                  - 141 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti ţáka
získané v odborné sloţce vzdělávání o nejdůleţitější poznatky a dovednosti související
s jeho uplatněním ve světě práce, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních
práv. Ţákům jsou vysvětleny základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností
zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučí se
pracovat s příslušnými právními předpisy. V předmětu Ekonomika budou probrány
charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda,
trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, poţadavky zaměstnavatelů,
zákoník práce, pracovní poměr, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele,
mzda, její sloţky a výpočet, moţnosti zaměstnání v zahraničí, podpora státu sféře
zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské sluţby v oblasti volby
povolání a hledání zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným, práce s
informačními médii při vyhledávání pracovních příleţitostí, soukromé podnikání,
podstata a formy podnikání, nejčastější formy podnikání, orientace v ţivnostenském
zákoně a obchodním zákoníku.


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
       - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a
        podmínky
       - uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické
        čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace
       - vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušenosti
        svých i jiných lidí
       - znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace
         potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
         řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného
         postupu a dosaţené výsledky
       uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
         matematické, empirické) a myšlenkové operace
       volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit,
         vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v
         projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
       formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
         přehledně a jazykově správně
       účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
       vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a
         chování
                  - 142 -
                      Gymnázium + SOŠ Úpice
                          Havlíčkova 812
                           542 32 Úpice
- KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky
   svého jednání a chování v různých situacích
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
   jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých
   schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své
   sociální i ekonomické záleţitosti, být finančně gramotní
- KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale
   i ve veřejném zájmu
 dodrţovat zákony, respektovat práva a      osobnost druhých lidí,
   vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského
   chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
- KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
AKTIVITÁM
 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i
  vzdělávání, uvědomovat si význam celoţivotního učení a být
  připravení přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
 mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru,
  cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a
  vzdělávací dráze
 znát obecné práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků

- MATEMATICKÉ KOMPETENCE
 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů,
   umět je vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy,
   grafy, schémata apod.)
 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických
   úkolů v běţných situacích
- KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
  komunikačních technologií
 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím
  celosvětové sítě Internet
 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
  (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím
  prostředků informačních a komunikačních technologií
            - 143 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     orientovali se v našem právním systému a právním řádu, rozuměli
       základním právním pojmům, pracovali se zdroji právních informací
     uměli aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení
       standardních pracovních činností a situacích v jednotlivých oblastech
       a úsecích veřejné správy
     prováděli šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků,
       zpracovávali podklady pro statistiky apod. činnosti
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     měli přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu ţivotních prostředí
       v regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR
     uměli vyhledat a připravit podklady pro sestavení místních rozpočtů a
       záměrů rozvoje regionu a obce
     chápali cíle a strategie EU, měli přehled o nástrojích a prostředcích
       evropské politiky a moţnostech jejich vyuţití pro místní a regionální
       rozvoj, uměli vyhledat potřebné informace
    - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
     uplatňovat dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním i
       písemné styku s občany i s institucemi
     v kontaktu s klienty dodrţovat rovnováhu mezi asertivitou a empatií,
       reagovat přiměřeně ve vypjatých situacích
     zachovávat mlčenlivost a diskrétnost, dbát na ochranu osobnosti
     poskytovat úplné informace
    - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
     chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
       spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek
       získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
     znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a
       ochrany zdraví při práci a poţární prevence
     osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní
       činnosti vč. zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se
       zobrazovacími jednotkami
    - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
    SLUŢEB
     chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého
      jména podniku
     dodrţovali stanovené normy a předpisy související se systémem řízení
      jakosti zavedeným na pracovišti
     dbali na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo
      sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta (zákazníka, občana)
                - 144 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
       znali význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř.
         společenské ohodnocení
       zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti moţné náklady,
         výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady
       efektivně hospodařili s finančními prostředky
       nakládali s materiály , energiemi, odpady, vodou a jinými látkami
         ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
při výuce předmětu Ekonomika pouţíváme tyto metody: metoda slovní, Metody
  monologické (výklad učitele, vysvětlování), metody dialogické, práce s textem,
  metody vytváření praktických dovedností, aktivizující metody (tvůrčí řešení
  problémů), syntetická metodu, induktivní metodu.


H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
při hodnocení vycházíme z klasifikačního řádu.
formy hodnocení (ústní zkoušení, krátké texty, písemné práce při ukončení
  tematického celku, při pololetním opakování)


2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Téma : Základní ekonomické pojmy
vyjmenuje a aplikuje základní ekonomické pojmy
Téma : Trţní hospodářství
na příkladu popíše fungování trţního mechanismu
posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
vyjádří formou grafu určení rovnováţné ceny
Téma : Peníze a jejich funkce
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
  zákazníků, místa a období, charakterizuje peníze a jednotlivé cenné papíry
pouţívá nejběţnější platební nástroje
Téma : Podnikání
- posoudí vhodné formy podnikání pro obor, vytvoří podnikatelský záměr a
  zakladatelský rozpočet
- vyjmenuje právní formy podnikání a charakterizuje jejich základní znaky
- charakterizuje způsoby ukončení podnikání, na příkladu popíše základní povinnosti
  podnikatele vůči státu
Téma : Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
- rozlišuje jednotlivé druhy majetku, vyhotovuje účetní evidenci majetku, rozliší
  jednotlivé druhy nákladů a výnosů, řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření,
  řeší jednoduché kalkulace ceny
                  - 145 -
                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                 Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
Téma : Marketing
na příkladu ukáţe pouţití nástrojů marketingu v oboru

Téma : Management
charakterizuje části procesu řízení a jejich funkci

Téma : Rozpočtové a příspěvkové organizace
charakterizuje právní úpravu rozpočtových a příspěvkových organizací

Téma : Personální zajištění firmy
vyjmenuje nároky a povinnosti vyplývající z pracovního poměru

Téma : Mzdy, zákonné odvody
pracuje se zákonnou úpravou mezd a provádí mzdové výpočty, zákonné odvody,
  vypočte sociální a zdravotní pojištění
Téma : Bankovní systém
charakterizuje   bankovní systém, vyjmenuje funkce centrální banky, funkce
  obchodních bank
Téma : Národní hospodářství a EU
vysvětlí význam ukazatelů vývoje NH ve vztahu k oboru, objasní příčiny a druhy
  nezaměstnanosti, vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci
  obyvatel a na příkladu ukáţe jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům, srovná
  úlohu velkých a malých podniků v ekonomice státu
Téma : Daňová soustava a finanční trh
charakterizuje soustavu daní, registraci k daním, vyhotovuje daňové přiznání, rozliší
  princip přímých a nepřímých daní, vede daňovou evidenci pro plátce i neplátce
  DPH
charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé subjekty, vyjmenuje        produkty
  pojišťovacího trhu, vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své
  potřeby, vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb
Téma : Úloha sociální politiky ve společnosti
charakterizuje východiska, obsah, cíle, subjekty a objekty sociální politiky, chápe
  vztahy mezi hospodářskou a sociální politikou
Téma : Trh práce a politika zaměstnanosti
popíše trh práce,    charakterizuje  pojmy nezaměstnanosti a aktivní politiky
  zaměstnanosti
Téma : Rozvoj regionu
- vysvětlí význam regionální politiky v rámci EU, upevní si vztah k regionu i okolí
                   - 146 -
                                                                 Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                                 Havlíčkova 812
                                                                 542 32 Úpice

9.7.1. EKONOMIKA
Ročník: 1.S
                                                          Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                             Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                          vztahy,  projekty,
                                                          poznámky
                       Téma : Základní ekonomické pojmy                               - Člověk a svět práce (ČSP)
Ţák :                     Učivo :                               Český jazyk (ČJ)
- vyjmenuje a aplikuje základní ekonomické  - potřeby, statky, sluţby, spotřeba, ţivotní úroveň
pojmy                     - výroba, výrobní faktory, hospodářský proces
                       - výrobní faktory, výrobní proces, reprodukce
                       - práce, kapitál, přírodní zdroje
                       - peníze, vznik a funkce peněz
                       Téma : Trţní hospodářství
- na příkladu popíše fungování trţního    Učivo :
mechanismu                  - trh - pojem, subjekty, členění
                                                          Právo (PRÁ)
- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku   - nabídka, poptávka, faktory ovlivňující nabídku a poptávku
- vyjádří formou grafu určení rovnováţné   - trţní rovnováha, vztahy mezi nabídkou a poptávkou
ceny                     - zboţí, cena
- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a  - konkurence
DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle    Téma : Peníze a jejich funkce
zákazníků, místa a období           Učivo :
 - charakterizuje peníze a jednotlivé cenné  - historie vývoje peněz
papíry                    - inflace
- vyjmenuje nejběţnější platební nástroje   - banka a bankovní soustava
                       Téma : Podnikání
                       Učivo:
- posoudí vhodné formy podnikání pro obor   - právní pojmy - fyzická a právnická osoba
- vytvoří podnikatelský záměr a        - účel podnikání
zakladatelský rozpočet            - formy podnikání                          Právo, Veřejná správa
- charakterizuje způsoby ukončení       - podnikatelský záměr                        (PRÁ, VES
podnikání                   - podnikání v rámci EU
- na příkladu popíše základní povinnosti   - ţivnostenský a obchodní rejstřík, identifikace podnikatele
podnikatele vůči státu            - okolí podniku (banky a pojišťovny, obce, měst, regiony, finanční
                       úřad)
                       - úřad práce
                                         - 147 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice

9.7.1. EKONOMIKA
Ročník: 2.S
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                           Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                      vztahy,  projekty,
                                                      poznámky
                     Téma : Podnik, majetek podniku
Ţák :                   Učivo :                             - Účetnictví, Právo (Úč,  - Člověk a svět práce
- rozlišuje jednotlivé druhy majetku   - struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběţný majetek     PRÁ)            (ČSP)
- vyhotovuje účetní evidenci majetku   - náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a   - druhy škod a moţnosti předcházení škodám, odpovědnost
výnosů                  zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele
                     - podnik jako systém
- řeší jednoduché výpočty výsledku    - funkce podniku
hospodaření                - efektivnost podniku
- řeší jednoduché kalkulace ceny
- na příkladech vysvětlí a vzájemně    Téma : Marketing
porovná druhy odpovědnosti za škody ze  Učivo :
strany zaměstnance a zaměstnavatele    - pojem marketingu
- na příkladu ukáţe pouţití nástrojů   - základní kategorie marketingu
marketingu v oboru            - nástroje marketing-mixu

                     Téma : Management                        ZSV
                     Učivo :
- charakterizuje části procesu řízení a  - historie managementu
jejich funkce               - management jako věda a umění
                     - management jako proces a jeho funkce
                     - osobnost podnikatele a manaţera jako profese
- pracuje s právní úpravou rozpočtových
a příspěvkových organizací,        Téma : Rozpočtové a příspěvkové organizace
charakterizuje majetkoprávní vztahy    Učivo :                             Účetnictví, Právo (Úč,
                     - právní úprava rozpočtových a příspěvkových organizací
rozpočtových a neziskových organizací k  - zřizování, změny a zrušení rozpočtových a příspěvkových
                                                      PRÁ)
jejich zřizovatelům a k majetku ve    organizací
vlastnictví státu             - majetkoprávní vztahy rozpočtových a neziskových organizací k
                     jejich zřizovatelům a k majetku ve vlastnictví státu                                      - 148 -
                                                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                        Havlíčkova 812
                                                        542 32 Úpice
                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                      mezipředmětové       průřezová témata
                                                  vztahy,
                                                  projekty, poznámky
                      Téma : Personální zajištění firmy            Účetnictví, Právo,     - Člověk a svět práce (ČSP)
Ţák :                    Učivo :                         Písemná komunikace a
 - charakterizuje nároky a povinnosti    - výběr pracovníků                   administrativa (ÚĆ, PRÁ,
vyplývající z pracovního poměru       - nároky a povinnosti vyplývající z pracovního poměru  PKA)
                      - odměňování pracovníků v ziskových a neziskových
                      organizacích

-pracuje se zákonnou úpravou mezd a     Téma : Mzdy, zákonné odvody
provádí mzdové výpočty, zákonné       Učivo :                         Účetnictví, Právo (ÚĆ,
odvody                   - mzdová soustava, sloţky mzdy, mzdové předpisy     PRÁ)
- vypočte sociální a zdravotní pojištění  - daně z příjmů
                      - systém sociálního a zdravotního zabezpečení

- charakterizuje bankovní systém,      Téma : Bankovní systém
rozlišuje funkci centrální banky a funkce  Učivo :
obchodních bank               - centrální banka
                      - obchodní banky
                                     - 149 -
                                                                 Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                                 Havlíčkova 812
                                                                 542 32 Úpice

9.7.1. EKONOMIKA
Ročník: 3.S
                                                           Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                              Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                           vztahy,  projekty,
                                                           poznámky
                       Téma : Národní hospodářství a EU                                 - Člověk a svět práce (ČSP)
Ţák :                     Učivo :                                 - Veřejné finance,
- vyjmenuje ukazatele vývoje národního    - struktura národního hospodářství                   Účetnictví (VES, ÚČ)
hospodářství                 - primární, sekundární a terciární sféra, zvláštnosti terciární sféry
- objasní příčiny a druhy           - řízení národního hospodářství
nezaměstnanosti                - cíle, subjekty hospodářské politiky
                       - trh a zásady státu do ekonomiky
- charakterizuje podstatu inflace a její   - činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství
důsledky na finanční situaci obyvatel a    - hrubý domácí produkt
na příkladu ukáţe jak se bránit jejím     - nezaměstnanost
nepříznivým důsledkům             - inflace
- srovná úlohu velkých a malých podniků    - platební bilance
v ekonomice státu               - státní rozpočet
- vyjmenuje příklady příjmů a výdajů     - Evropská unie
státního rozpočtu                                                   Veřejné finance,
- posuzuje důleţitost evropské integrace   Téma : Daňová soustava a finanční trh                  Účetnictví
- zhodnotí ekonomický dopad členství v    Učivo :                                 (VES, ÚČ)
EU                      - přímé a nepřímé daně
- charakterizuje soustavu daní, registraci  - daňová evidence
                       - peníze, platební styk v národní a zahraniční mění, finanční trh,
k daním                    cenné papíry
- vyhotovuje daňové přiznání         - úroková míra
- rozliší princip přímých a nepřímých daní
- vede daňovou evidence pro plátce i     Téma : Úloha sociální politiky ve společnosti
neplátce DPH                 Učivo :                                 Veřejná správa, Písemná
- popíše východiska, obsah a cíle       - východiska, obsah a cíle sociální politiky              komunikace a
sociální politiky, její subjekty a objekty,  - subjekty, objekty sociální politiky                  administrativa (VES,
metody sociální práce, rozliší vztahy     - metody sociální práce                         PKA)
mezi hospodářskou a sociální politikou    - vztahy mezi hospodářskou a sociální politikou
                                          - 150 -
                                                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                         Havlíčkova 812
                                                         542 32 Úpice

                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy             Téma a učivo                          mezipředmětové     průřezová témata
                                                    vztahy,
                                                    projekty, poznámky
                    Téma : Trh práce a politika zaměstnanosti           - Veřejná správa,   - Člověk a svět práce (ČSP)
Ţák :                  Učivo :                            Písemná komunikace a
- charakterizuje trh práce, pojmy    - trh práce                          administrativa (VES,
nezaměstnanosti, aktivní politiku    - nezaměstnanost a politika zaměstnanosti           PKA)
zaměstnanosti              - předpokládaný vývoj trhu práce a moţnosti aktivní politiky
                    zaměstnanosti
                    - vzdělávání a zaměstnanost


                    Téma : Rozvoj regionu
- popíše význam regionální politiky v  Učivo :
rámci EU, upevní si vztah k regionu i  - ekonomická charakteristika regionu              Veřejná správa (VES)
okolí                  - význam regionální politiky v rámci EU
                    - vztah regionu k okolí
                    - mikroregion Jestřebí hory
                                    - 151 -
VYPRACOVAL : Ing. Jana Prokopová

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Obecným cílem vyučovacího předmětu Účetnictví je poskytnout ţákům základní
vědomosti a dovednosti z účetnictví státní správy a samosprávy, samostatného vedení
účetních dokladů, zaúčtování, kontroly správnosti, účetní soustavy, oběhu dokladů,
stavu majetku, hospodářského výsledku. Tento vyučovací předmět navazuje na
vědomosti získané z předmětu Ekonomika.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Výuka předmětu Účetnictví směřuje k tomu, aby ţáci získali logické ekonomické
myšlení, znali účetní soustavu, zákon o účetnictví, pracovali s původními účetními
doklady, pracovali s odbornou literaturou, právními normami (pouţívali veškeré formy
nástrojů - směrnic, výkladů …), charakterizovali základní techniku a formy účetnictví,
zpracovávali povinné formuláře i sestavy, ovládali návyky pečlivosti, správnosti,
věcnosti a kontroly, hodnotili účetní zápisy a prováděli formy opravných případů,
popsali zákonitosti a souvztaţnosti účetních případů i z hlediska ekonomického.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Účetnictví
3. ročník - 2 hodiny týdně
4. ročník - 2 hodiny týdně


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
   Vyučovací předmět Účetnictví má mezipředmětové vazby na předměty:
Ekonomika, Právo, Veřejná správa, Písemná komunikace a administrativa, Informační
a komunikační technologie.
                  - 152 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti ţáka
získané v odborné sloţce vzdělávání o nejdůleţitější poznatky a dovednosti související
s jeho uplatněním ve světě práce, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních
práv. Ţákům jsou vysvětleny základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností
zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučí se
pracovat s příslušnými právními předpisy. V předmětu Ekonomika budou probrány
charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda,
trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, poţadavky zaměstnavatelů,
zákoník práce, pracovní poměr, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele,
mzda, její sloţky a výpočet, moţnosti zaměstnání v zahraničí, podpora státu sféře
zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské sluţby v oblasti volby
povolání a hledání zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným, práce s
informačními médii při vyhledávání pracovních příleţitostí, soukromé podnikání,
podstata a formy podnikání, nejčastější formy podnikání, orientace v ţivnostenském
zákoně a obchodním zákoníku.


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
       vytvořili se vhodný studijní reţim a podmínky
       uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické
         čtení), efektivně vyhledávali a zpracovávali informace
       při svém učení pracovali s různými informačními zdroji včetně
         zkušenosti svých i jiných lidí
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému,
         navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
         vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené
         výsledky
       uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
         matematické, empirické) a myšlenkové operace
       - volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit
      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v
         projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
       formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
         přehledně a jazykově správně
       účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
       vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a
         chování
                   - 153 -
                      Gymnázium + SOŠ Úpice
                          Havlíčkova 812
                           542 32 Úpice
- KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky
   svého jednání a chování v různých situacích
 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
   jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých
   schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své
   sociální i ekonomické záleţitosti, být finančně gramotní
- KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale
   i ve veřejném zájmu
 dodrţovat zákony, respektovat práva a      osobnost druhých lidí,
   vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského
   chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
- KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
AKTIVITÁM
 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i
   vzdělávání, uvědomovat si význam celoţivotního učení a být
   připravení přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
 mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru,
   cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a
   vzdělávací dráze
 vyjmenovat obecné práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
- MATEMATICKÉ KOMPETENCE
 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů,
   umět je vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy,
   grafy, schémata apod.)
 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických
   úkolů v běţných situacích
- KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
  komunikačních technologií
 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím
  celosvětové sítě Internet
 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
  (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím
  prostředků informačních a komunikačních technologií
             - 154 -
                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                             Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     vyznali se v našem právním systému a právním řádu, vyjmenovali
       základní právní pojmy, pracovali se zdroji právních informací
     aplikovali základní právní normy a správní řád při řešení standardních
       pracovních činností a situacích v jednotlivých oblastech a úsecích
       veřejné správy
     prováděli šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků,
       zpracovávali podklady pro statistiky apod. činnosti
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     měli přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu ţivotních prostředí
      v regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR
     vyhledali a připravili podklady pro sestavení místních rozpočtů a záměrů
      rozvoje regionu a obce
     charakterizovali cíle a strategie EU, měli přehled o nástrojích a
      prostředcích evropské politiky a moţnostech jejich vyuţití pro místní
      a regionální rozvoj, vyhledali potřebné informace

    - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
     uplatňovat dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním i
       písemné styku s občany i s institucemi
     v kontaktu s klienty dodrţovat rovnováhu mezi asertivitou a empatií,
       reagovat přiměřeně ve vypjatých situacích
     zachovávat mlčenlivost a diskrétnost, dbát na ochranu osobnosti
     poskytovat úplné informace
    - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
     realizují bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
       spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek
       získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
     dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
       zdraví při práci a poţární prevence
     osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní
       činnosti vč. zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se
       zobrazovacími jednotkami

    - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
    SLUŢEB
     brali kvalitu jako významný nástroj konkurence schopnosti a dobrého
      jména podniku
     dodrţovali stanovené normy a předpisy související se systémem řízení
      jakosti zavedeným na pracovišti
     dbali na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo
      sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta (zákazníka, občana)
                - 155 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
      formulují význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční,
        popř. společenské ohodnocení
      zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti moţné náklady,
        výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady
      efektivně hospodařili s finančními prostředky
      nakládali s materiály , energiemi, odpady, vodou a jinými látkami
        ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
při výuce předmětu Účetnictví pouţíváme tyto metody: metoda slovní, metody
  monologické (výklad učitele, vysvětlování), metody dialogické, práce s textem,
  metody vytváření praktických dovedností, aktivizující metody (tvůrčí řešení
  problémů), syntetická metodu, induktivní metodu, metodu vyuţívající moderní
  technologické prostředky - výuka podporovaná počítačem, metody zjišťování
  vědomostí, dovedností a návyků, procvičování a prověřování učiva - písemné
  řešení úloh, týmovou formu, skupinovou a kooperativní formu.H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
při hodnocení vycházíme z klasifikačního řádu.
formy hodnocení (ústní zkoušení, krátké testy, písemné práce při ukončení
  tematického celku a při pololetním opakování)
při hodnocení klademe důraz na samostatnost ţáků, při písemném projevu na jejich
  pečlivost, při ústním zkoušení na jejich jazykový projev a vystupování
metodou průběţného hodnocení je vlastní sebehodnocení, které nutí ţáky, aby
  přebírali spoluodpovědnost za učení a kolektivní hodnocení
při hodnocení ţáků budeme nejvíce oceňovat hloubku porozumění učivu, schopnost
  aplikovat poznatky, zájem ţáků, schopnost nacházet podstatu problému
dále se hodnotí samostatné domácí práce i aktivita ţáků při vyučování
                  - 156 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Téma : Ekonomické zákonitosti platné v účetnictví
- pracuje se zákonem o účetnictví, obecnými zásadami účetnictví
Téma : Účetní doklady
vyjmenuje náleţitosti účetních dokladů, vyhotovuje účetní doklady
Téma : Prostředky podnikání, majetek podniku, rozvaha
charakterizuje jednotlivé majetkové sloţky, sestavuje rozvahu
Téma : Účet, účetní zápisy
- rozliší jednotlivé druhy účtů, druhy účetních zápisů, způsoby jejich oprav, vede
  účetní knihy

Téma : Základy účtování
- vyjmenuje příklady základního účtování jednotlivých sloţek majetku
Téma : Daňové doklady
- rozlišuje jednotlivé druhy daňových dokladů, zná jejich náleţitosti
Téma : Zásoby a jejich účtování
účtuje o zásobách podle způsobu A i B
Téma : Účtování dlouhodobého majetku
účtuje o jednotlivých způsobech pořízení a vyřazení DM
Téma : Účtování mezd
účtuje o jednotlivých sloţkách mezd, zákonných odvodech
Téma : Zúčtovací vztahy
účtuje o zúčtovacích vztazích
Téma : Náklady a výnosy, časové rozlišení nákladů a výnosu
rozlišuje jednotlivé skupiny nákladů a výnosů, účtuje o nákladech a výnosech i jeho
  časovém rozlišení
Téma : Hospodářský výsledek a účetní uzávěrka
vypočítá hospodářský výsledek, popíše postup při účetní uzávěrce
Téma : Krátkodobý finanční majetek, kapitálové účty a účty dlouhodobých
závazků
účtuje na krátkodobých finančních účtech, na kapitál. účtech a účtech dlouh. závazků
Téma : Účtování v rozpočtových organizacích, účetní software a jeho vyuţití
charakterizuje základní účtování v rozpočtových organizacích, vyuţívá účetní software
                   - 157 -
                                                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                           Havlíčkova 812
                                                           542 32 Úpice

9.7.2. ÚČETNICTVÍ
Ročník: 3.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                      Téma : Ek. zákonitosti platné v účetnictví
Ţák :                    Učivo :                            - Ekonomika, Právo (EK,  - Člověk a svět práce (ČSP)
- pracuje se zákonem o účetnictví,     - význam účetnictví                      PRÁ)
vyjmenuje obecné zásady,          - zákon o účetnictví, obecné zásady
charakterizuje účetní soustavy       - účetní soustavy
                      - právní úprava účetnictví
                      Téma : Účetní doklady                     Písemná komunikace a
                      Učivo :                            administrativa,
                      - seznámení s účetním dokladem
- charakterizuje náleţitosti účetních    - druhy účetních dokladů
                                                     Ekonomika, Právo (PKA,
dokladů, druhy, vyhotovuje jednotlivé    - náleţitosti a vyhotovování účetních dokladů         EK, PRÁ)
účetní doklady               - oběh účetních dokladů
                      - charakteristika jednotlivých účetních dokladů, dlouhodobý
                      majetek, zásoby, mzdy a platební styk
                      Téma : Prostředky k podnikání
- má přehled o majetku účetní jednotky,   Učivo :
způsobech oceňování, popíše postup při   - přehled majetku, oceňování                 Ekonomika, Právo (EK,
inventarizaci                - inventarizace majetku                    PRÁ)
                      Téma : Účetnictví
- charakterizuje aktiva a pasiva      Učivo :
                      - majetek podniku - aktiva
                      - zdroje kryti - pasiva
                      Téma : Rozvaha                        Ekonomika (EK)
- sestavuje rozvahu, rozepíše ji do účtu,  Učivo :
popíše změny na rozvahových účtech     - rozvaha - pojem
                      - druhy rozvah                        Ekonomika, Právo (EK,
                      - vztahy v rozvaze, rozpis do účtů              PRÁ)
                      - změny na rozvahových účtech
                                        - 158 -
                                                      Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                      Havlíčkova 812
                                                      542 32 Úpice

                                                 Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                     mezipředmětové     průřezová témata
                                                 vztahy,
                                                 projekty, poznámky
                      Téma : Účet
Ţák :                    Učivo :                       - Ekonomika (EK)    - Člověk  a  svět  práce
- popíše strukturu účtu, jednotlivé druhy  - pojem a struktura účtu                          (ČSP)
účtů, rozlišuje podvojnost a souvztaţnost  - druhy účtů - rozvahové, výsledkové, podrozvahové
v účetnictví                - podvojnost a souvztaţnost v účetnictví
                      - syntetická a analytická evidence

                      Téma : Účetní zápisy a účetní knihy
                      Učivo :                       Písemná komunikace a
- popíše druhy účetních zápisů, způsob   - druhy účetních zápisů               administrativa (PKA)
oprav účetních zápisů, vede účetní knihy  - opravy účetních zápisů
                      - účetní knihy a jejich vedení

                      Téma : Základy účtování
                      Učivo :                       Ekonomika (EK)
- charakterizuje základy účtování na    - na finančních účtech
jednotlivých sloţkách majetku        - o zásobách materiálu, zboţí
                      - o dlouhodobém majetku
                      - o výrobcích
                      - o mzdách

                      Téma : Daňové doklady
                      Učivo :                       Právo, Ekonomika
- rozlišuje jednotlivé druhy daňových    - druhy daňových dokladů               Písemná komunikace a
dokladů, vyjmenuje náleţitosti daňových   - náleţitosti daňových dokladů            administrativa,
dokladů, sazby DPH, vypočítá DPH      - sazby DPH                     Matematika (PRÁ, EK,
                      - výpočet DPH                    PKA, MAT)
                                       - 159 -
                                                  Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                  Havlíčkova 812
                                                  542 32 Úpice

9.7.2. ÚČETNICTVÍ
Ročník: 4.S
                                            Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                 Mezipředmětové    Průřezová témata
                                            vztahy,  projekty,
                                            poznámky
                     Téma : Zásoby a jejich účtování
Ţák :                   Učivo :                   - Ekonomika, Právo (EK,   - Člověk  a svět práce
- účtuje o zásobách podle způsobu A i B  - zásoby a jejich evidence          PRÁ)            (ČSP)
                     - účtování zásob způsobem A a B včetně DPH
                     - oceňování zásob, výdej zásob ze skladu
                     - materiál na cestě

                     Téma : Účtování dlouhodobého majetku
- účtuje o jednotlivých způsobech     Učivo :
pořízení i vyřazení DM          - pořízení a ocenění dlouhodobého majetku  Ekonomika, Právo (EK,
                     - účtování odpisů dlouhodobého majetku    PRÁ)
                     - Vyřazení dlouhodobého majetku

                     Téma : Účtování mezd
- vypočítá a zaúčtuje jednotlivé sloţky  Učivo :
mzdy                   - výpočet a účtování mezd          Ekonomika, Právo,
                     - účtování sociálních a zdravotních dávek  Písemná komunikace a
                     - daň z příjmů zaměstnanců          administrativa (EK, PRÁ,
                     - účtování nemocenských dávek        PKA)

                     Téma : Zúčtovací vztahy
- účtuje o zúčtovacích vztazích      Učivo :
                     - charakteristika a rozdělení směnek
                     - účtování o směnkách k inkasu a k úhradě
                     - účtování záloh               Ekonomika, Právo,
                     - druhy daní                 Veřejné finance, Veřejná
                     - účtování přímých a nepřímých daní     správa (EK, PRÁ, VES,
                     - zúčtování s finančním úřadem        VEF)
                                     - 160 -
                                                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                           Havlíčkova 812
                                                           542 32 Úpice
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                         mezipředmětové     průřezová témata
                                                     vztahy,
                                                     projekty, poznámky
                       Téma : Náklady a výnosy, jejich účtování
Ţák :                    Učivo :                           - Ekonomika (EK)    - Člověk  a  svět  práce
 - rozlišuje jednotlivé skupiny nákladů,   - náklady jejich druhy a evidence                          (ČSP)
výnosů, účtuje na nich            - účtování provozních, finančních a mimořádných nákladů
                       - účtování provozních, finančních a mimořádných výnosů
                       Téma : Časové rozlišení nákladů a výnosů
                       Učivo :                           Ekonomika (EK)
- charakterizuje časové rozlišení nákladů  - časové rozlišení nákladů a výnosů
a výnosů, účtuje o nich           - dohadné poloţky
                       - rezervy
                       Téma : Hospodářský výsledek a účetní závěrka
                       Učivo :                           Ekonomika (EK)
- zjistí hospodářský výsledek, rozdělí ho,  - zjišťování HV
popíše postup při provádění účetní      - rozdělení a uspořádání HV
uzávěrky                   - postup při provádění účetní uzávěrky
                       Téma : Krátkodobý finanční majetek
                       Učivo :                           Ekonomika, Veřejné
- rozlišuje jednotlivé sloţky krátkodobého  - účtování majetkových a dluţných cenných papírů       finance,
finančního majetku, účtuje na        - kurzové rozdíly u krátkodobého finančního majetku     Matematika (EK, VEF,
majetkových a o dluhových cenných                                     MAT)
                       Téma : Účtování na kapitálových účtech a účtech
papírech
                       dlouhodobých závazků
                       Učivo :
- účtuje na kapitálových účtech a účtech   - základní jmění, kapitál, účet individuálního podnikatele
                                                     Ekonomika, Právo (EK,
dlouhodobých závazků             - fondy tvořené ze zisku                   PRÁ)
                       Téma : Účetnictví rozpočtových organizací
- charakterizuje činnost a způsob      Učivo :                           Ekonomika, Právo,
hospodaření rozpočtových organizací,     - činnost a způsob hospodaření rozpočtových organizací    Veřejné finance (EK,
                       - účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace
účtovou osnovu pro rozpočtové a       - výdaje a náklady rozpočtových organizací
                                                     PRÁ, VEF)
příspěvkové organizace
                       Téma: Účetní software a jeho pouţití
- pracuje s účetní softwarem         Učivo :                           IKT
                       - vyuţití účetního softwaru                                         - 161 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 ÚpiceVYPRACOVALA : Ing. Jana Nývltová, CSc.

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět Právo tvoří nedílnou součást odborného vzdělání a je základem rozvoje
většiny odborných klíčových dovedností a schopností. Učivo předmětu Právo
prohlubuje právní vědomí ţáků v návaznosti na společenskovědní vzdělání a učí je
vyuţívat získaných poznatků při řešení konkrétních úkolů.
    Výchovným záměrem je vést ţáky k pochopení úlohy státu a práva
v demokratické společnosti, a tím působit na jejich právní vědomí a chování, rozvíjet
jejich logické myšlení, dovednost pregnantně formulovat myšlenky a vyjadřovat se.
    Cílem vyučovacího předmětu je poskytnout ţákům přehled o právním systému a
právním řádu České republiky, naučit je pracovat s právními prameny a získané
znalosti aplikovat při řešení praktických situací.

A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   Ţáci se v tomto vyučovacím předmětu seznamují se systém práva
v demokratickém státě a s jeho jednotlivými odvětvími.
   Těţiště tvoří znalost správního práva a odvětví s ním souvisejících. Ţáci se
postupně seznámí zejména s ţivnostenským, občanským, rodinným, pracovním,
obchodním a trestním právem. Ţáci jsou vedeni ke znalosti základních právních norem
a k dovednosti pracovat s právními prameny. Ţáci aplikují získané znalosti při řešení
konkrétních praktických situací.

B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Právo je začleněn v jednotlivých ročnících takto:
1. ročník: 2 hodiny týdně
2. ročník: 3 hodiny týdně
3. ročník: 3 hodiny týdně
4. ročník: 3 hodiny týdně


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    Mezipředmětové vztahy se uplatňují zejména v těchto předmětech: veřejná
správa, ekonomika, písemná komunikace a administrativa.
    Přesnější a podrobnější rozpracování je zařazeno do příslušných tabulek pro
jednotlivé ročníky.

D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Podrobné a přesné rozpracování průřezových témat je zařazeno do příslušných
tabulek pro jednotlivé ročníky.
                   - 162 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
    - KOMPETENCE K UČENÍ
     vzdělání směřuje k tomu:
     připravit ţáky na změny na trhu práce a vést je k nutnosti celoţivotního
       vzdělávání
     vést ţáky k hodnocení vlastní práce
     vést ţáky ke stanovování potřeb a hledání efektivních cest k jejich
       dosaţení
    - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k nalezení problému a ke stanovení efektivních cest k jeho
       řešení
     vést ţáky k samostatnému řešení problému i k týmovému řešení
       problému
    - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k dovednosti pregnantně formulovat myšlenky a vyjadřovat se

    - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
     vzdělání směřuje k tomu:
     rozvíjet u ţáků sebepoznání a na základě této analýzy vést ţáky ke
       stanovování přiměřených cílů
     rozvíjet u ţáků kladné mezilidské vztahy
     vést ţáky ke vzájemné spolupráci a schopnosti řešit problémy týmově

    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
     vzdělání směřuje k tomu:
     rozvíjet u ţáků hodnoty a postoje občana demokratické společnosti a
       vést ţáky k jejich dodrţování
     vést ţáky k respektování hodnot národních, evropských i světových
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
     vzdělání směřuje k tomu:
     připravit ţáky pro úspěšné uplatnění ve světě práce
     připravit ţáky na budování a rozvíjení pracovní kariéry
     vést ţáky k nutnosti celoţivotního vzdělávání
    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k vyuţívání matematických dovedností v různých pracovních i
       osobních ţivotních situacích
    - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k efektivnímu vyuţívání informací a jejich zdrojů
     vést ţáky k vyuţívání osobního počítače a dalších prostředků ICT
      k vyhledávání informací a jejich zpracování                - 163 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k práci v systému právního řádu, k vysvětlení základní právní
       pojmů, k práci se zdroji právních informací
     aby ţáci charakterizovali strukturu a působnost orgánů státní správy a
       samosprávy
     vytvořit u ţáků soubor základních vědomostí a dovedností nezbytných
       pro výkon práce v orgánech veřejné správy
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k rozlišení pojmů v oblasti ekonomicko-sociálního rozvoje
      regionu
     vést ţáky k dovednosti: připravovat podklady pro práci regionů
     aby ţáci charakterizovali cíle a strategii EU a její vztah k regionálnímu
      rozvoji
    - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky ke kultivovanému přístupu k lidem s pochopením pro jejich
       problémy
     vést ţáky k dovednosti pracovat v týmu a vést druhé lidi, charakterizovat
       metody vedení druhých lidí
     upevňovat základní etické principy
    - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k rozlišování zásad bezpečnosti práce a k nutnosti jejich
       dodrţování
     vést ţáky k rozlišování základních právních předpisů týkajících se
       bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
      klást důraz na prevenci
    - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
    SLUŢEB
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k posouzení kvality jako významného ekonomického nástroje
     vést ţáky k zohledňování kvality veškeré vynaloţené práce

    - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
    UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
     vzdělání směřuje k tomu:
     vést ţáky k určení významu uţitečnosti vykonané práce a jejímu měření
     vést ţáky k efektivnímu hospodaření s veškerými zdroji s ohledem na
      ţivotní prostředí
                - 164 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Strategie jsou směřovány k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků.
Budou uplatňovány zejména tyto formy výuky:
výklad,
řešení jednotlivých právních situací s vyuţitím informačních a komunikačních
  technologií,
řešení problémových úloh,
samostatné vyhledávání právních informací ţáky a interpretace odborného textu,
zařazení diskuse do výuky.
H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
Hodnocení ţáků probíhá podle klasifikačního řádu školy. Budou uplatňovány zejména
tyto formy hodnocení:
písemné testy (po probrání jednotlivých celků),
ústní zkoušení (průběţně),
řešení konkrétních příkladů a situací,
prezentace, právní aktuality.
podpora rozvoje sebehodnocení a kolektivního hodnocení. Při celkové klasifikaci
  bude zohledněn aktivní a samostatný přístup k výuce.
                 - 165 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Téma : Základní pojmy teorie práva
charakteristika základních právních pojmů
vzbudit u ţáků zájem o vyučovací předmět Právo
vyhledávání informací na internetu
charakteristika systému práva ČR

Téma: Ústavní právo
charakteristika Ústavy ČR
vyhledávání informací v Ústavě ČR a práce s nimi
aplikace základních právních pojmů

Téma: Ţivnostenské právo
- charakteristika ţivnostenského práva jako jednoho z odvětví systému práva
- rozlišuje a aplikuje základní pojmy ţivnostenského práva
- řeší konkrétní praktické případy

Téma: Správní právo
- vzbudit u ţáků zájem o práci ve veřejné správě
- charakteristika správního práva
- práce se zdroji správního práva
- řeší konkrétní praktické případy
- rozvíjí samostatné myšlení

Téma : Občanské právo hmotné
vzbudit u ţáků zájem o vyučovací předmět Právo
charakteristika občanského práva jako jednoho z odvětví systému práva
charakteristika právních pojmů občanského práva
práce s občanským zákoníkem
řeší konkrétní praktické případy
vhodně prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska při řešení právních příkladů
pracuje v týmu při řešení konkrétních právních případů
rozvíjení logického myšlení při řešení konkrétních právních případů
vyuţití výpočetní techniky při získávání informací

Téma: Občanské právo procesní
charakteristika právních pojmů občanského práva procesního
pracuje s doposud získanými znalosti z práva
odborně se vyjadřuje k jednotlivých praktickým příkladům
pracuje s právními prameny v oblasti občanského práva
rozvíjení schopnosti pregnantně formulovat myšlenky a vyjadřovat se
charakterizuje úlohu státu a práva v demokratické společnosti
rozvíjení logického myšlení při řešení konkrétních právních případů
charakterizuje průběh občanského soudního řízení
                  - 166 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
Téma : Rodinné právo
- vzbudit zájem o vyučovací předmět Právo
- charakteristika právních pojmů rodinného práva
- práce s prameny rodinného práva a s prameny ostatních právních odvětví
- rozvoj logického myšlení při řešení konkrétních právních příkladů
- charakteristika účasti společnosti na výkonu práv a povinností rodičů a v oblasti
 ochrany práv dětí a mladistvých
- rozvíjení vhodné prezentace vlastních stanovisek k právním případům

Téma: Pracovní právo
- charakteristika právních pojmů pracovního práva
- úloha společnosti v oblasti pracovně právních vztahů
- úloha odborů, kolektivního vyjednávání a popis významu kolektivní smlouvy
- rozvoj logického myšlení při řešení konkrétních právních případů
- zvláštní pracovní podmínky ţen a mladistvých
- zaměstnávání zdravotně postiţených občanů
- péče o pracovníky
- řeší konkrétní praktické případy

Téma: Obchodní právo
- charakteristika právních pojmů obchodního práva
- podnikání, podnikatel, podnik v současné době
- rozlišuje pojmy hospodářská soutěţ a nekalá soutěţ
- charakterizuje obchodní společnosti, popíše je a vymezí jejich podstatné znaky
- řeší konkrétní praktické případy, popíše propojení občanského a obchodního práva

Téma: Trestní právo hmotné
- vzbudit u ţáků zájem o vyučovací předmět Právo
- charakteristika trestního práva jako jednoho z odvětví systému práva
- rozlišuje právní pojmy trestního práva
- trestné činy
- tresty a ochranná opatření
- řešení konkrétní právních případů
- vhodně prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska
- pracuje s právními prameny v oblasti trestního práva
- charakteristika úlohy státu a práva v demokratické společnosti

Téma: Trestní právo procesní
- zásady trestního práva procesního
- rozlišuje stadia trestního řízení
- aplikace získaných znalostí z ostatních odvětví práva
- rozvíjení logického myšlení při řešení konkrétních právních případů
- charakteristika úlohy státu v oblasti trestního práva
- přesně se vyjadřuje a pracuje s odbornou terminologii
- rozvíjení práce v týmu a samostatné práce
- práce s výpočetní technikou při získávání informací
                  - 167 -
                                                Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                Havlíčkova 812
                                                542 32 Úpice

9.7.3. Právo
Ročník: 1.S
                                          Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo               Mezipředmětové    Průřezová témata
                                          vztahy,  projekty,
                                          poznámky
                     Téma : Základní pojmy teorie práva
Ţák :                   Učivo :                 VS (Veřejná správa)
- charakterizuje naš právní řád      - Právo a stát              - návaznost na správní     ODS (Občan v
- popíše platnost, účinnost a působnost  - Právo, svoboda, morálka        právo             demokratické společnosti)
právních předpisů             - Právní řád                              - orientace v právních
- popíše, jak vznikají právní vztahy,   - Prameny práva                            systémech
- objasní, k čemu slouţí systém práva   - Právní normy                             - orientace v pojetí českého
- charakterizuje nejdůleţitější právní  - Právní vztahy                            práva
odvětví a vysvětlí, jaké právní vztahy  - Právní odpovědnost
upravují                 - Systém práva
                     - Právní úkony


                     Téma: Ústavní právo
- rozlišuje moc zákonodárnou, výkonnou  Učivo:                  VS (Veřejná správa)      IKT
a soudní                 - Ústava                 - ústavní právo        - schopnost efektivně
- charakterizuje ústavu jako nejvyšší   - Základní práva a svobody                       vyuţívat prostředky IKT pro
zákon České republiky           - Listina základních práv a svobod    Práce s Ústavou ČR      potřebu práce s prameny
- pracuje s Ústavou České republiky    - Soustava státních orgánů ČR                     práva
                                                         ČSP
- popíše jednotlivé druhy ţivností,    Téma: Ţivnostenské právo         EKO (Ekonomika)        - schopnost reálně
dokáţe jednotlivé ţivnosti zařadit dle  Učivo:                  - pojetí, členění ţivností,  posuzovat své schopnosti a
druhu                   - Pojem, prameny ţivnostenského práva  podmínky        pro  moţnosti pracovního
- pracuje s právními předpisy v oblasti  - Ţivnosti, jejich provozování      provozování ţivností     uplatnění, potřeba
ţivnostenského práva           - Ţivnostenská správa                         sebevzdělávání a
                                                         celoţivotního učení
                                     - 168 -
                                                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                        Havlíčkova 812
                                                        542 32 Úpice

                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                      mezipředmětové       průřezová témata
                                                  vztahy,
                                                  projekty, poznámky
                      Téma : Správní právo
Ţák :                    Učivo :
- popíše předmět a systém správního     - Vymezení pojmu správní právo             VS (Veřejná správa)     ODS
práva                    - Vliv práva na povahu veřejné správy          - správní orgány , orgány  - důstojnost všech lidí a
a jeho vztah k dalším právním odvětvím   - Systém správního práva, jeho vztah k dalším právním  územní správy        oprávněnost jejich
- pracuje se základními prameny a      odvětvím                        PKA (Písemná        svobodně zastávaných
normami správního práva           - Základní prameny a normy českého správního práva   komunikace a        názorů
- charakterizuje druhy správního trestání  - Realizace a interpretace norem správního práva    administrativa)       - tolerance a svoboda nikdy
- rozlišuje postupy v přestupkovém a    - Subjekty správního práva               - vyhotovování podkladů   nejsou bez hranic
správním řízení               - Správní řízení                    pro správní řízení     - odpovědnost při sledování
- charakterizuje podstatu a systém záruk  - Správní trestání                                 nejen osobních, ale i
zákonnosti ve veřejné správě                                    Práce s prameny       veřejných zájmů
- pracuje se zdroji právních informací                               správního práva       IKT
                                                  - aktivní práce s prameny  - vyuţití IKT v oblasti
                                                  správního práva       správního práva
                                    - 169 -
                                                    Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                    Havlíčkova 812
                                                    542 32 Úpice

9.7.3. Právo
Ročník: 2.S
                                              Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                   Mezipředmětové    Průřezová témata
                                              vztahy,  projekty,
                                              poznámky
                     Téma : Občanské právo hmotné
Ţák :                   Učivo :                     EKO (Ekonomika)      ODS
- charakterizuje pojmy občanského     - Pojem, zásady a prameny občanského práva    - Smluvní typy, některé  - vzájemná spolupráce ţáků
práva,                  - Základní pojmy                 základní pojmy (např.   ve třídě při řešení právních
- pracuje s občanským zákoníkem      - Občanskoprávní vztah              .pohledávka, závazek)   případů
- řeší konkrétní případy z oblastí    - Práva věcná                  PKA (Písemná       - posilování mediální
občanského práva hmotného         - Věcná práva k věcem vlastním          komunikace a       gramotnosti ţáků (vyuţívání
- charakterizuje a rozlišuje jednotlivé  - Věcná práva k věcem cizím           administrativa)      medií k získávání informací)
typy smluv                - Právo závazkové                - vyhotovování      IKT
                     - Smluvní typy                  písemností v oblasti   - získávání informací a
                     - Opovědnost za škodu              občanského práva     jejich vyuţití v oblasti
                     - Promlčení práva na náhradu škody        hmotného         občanského práva
                     - Dědické právo                 Občanský zákoník     hmotného
                                              - aktivní práce s tímto
                                              pramenem práva


- popíše občanské soudní řízení, vymezí  Téma: Občanské právo procesní                       ODS
jeho                   Učivo:                      PKA (Písemná       - odpovědnost při sledování
subjekty                 - Pojem a prameny občanského soudního řízení   komunikace a       nejen osobních, ale i
- charakterizuje výkon rozhodnutí     - Subjekty civilního řízení           administrativa)      veřejných zájmů
v občanském soudním řízení a popíše    - Zahájení a průběh občanského soudního řízení  - vyhotovování      - schopnost jednat a řešit
jeho nutnost               - Výkon rozhodnutí v občanském soudním řízení  písemností v oblasti   problémy
- pracuje s prameny práva v oblasti    - Správní soudnictví               občanského práva     IKT
občanského práva procesního        - Průběh řízení u správního soudu        procesního        - získávání informací a
                                              Občanský zákoník     jejich  vyuţití  v oblasti
                                              - aktivní práce s tímto  občanského       práva
                                              pramenem práva      procesního
                                   - 170 -
                                                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                           Havlíčkova 812
                                                           542 32 Úpice

9.7.3. Právo
Ročník: 3.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                       Téma : Rodinné právo
Ţák :                    Učivo :                           ČED (ČR a Evropské     ODS
- popíše předmět a systém rodinného     - Pojem, zásady a prameny rodinněprávních vztahů       dimenze)          - úloha rodiny
práva                    - Manţelství, vztahy mezi manţely              - úloha rodiny       v demokratické společnosti
 text                    - Vztah mezi rodiči a dětmi                 v demokratické       IKT
- pracuje aktivně s prameny práva      - Vzájemná vyţivovací povinnost               společnosti        - získávání informací a
v oblasti rodinného práva a řeší konkrétní  - Účast společnosti na výkonu práv a povinností rodičů    PKA (Písemná        jejich hodnocení v oblasti
příklady                   - Ochrana práv dětí a mladistvých              komunikace a        rodinného práva
- charakterizuje úlohu rodiny                                       administrativa)
v demokratické společnosti                                        - vyhotovování
                                                     jednoduchých písemností
                                                     VS (Veřejná správa)
                                                     - úloha soc. péče státu
                                                     VS (Veřejná správa)
                       Téma: Pracovní právo                     - úloha sociální péče   ČSP
                       Učivo:                            státu           - motivace ţáků k aktivnímu
- popíše systém pracovního práva       - Pojem a prameny pracovního práva              PKA (Písemná        pracovnímu ţivotu
- pracuje se zákoníkem práce a dalšími    - Druhy pracovněprávních vztahů, individuální a kolektivní  komunikace a        - pochopení významu
prameny pracovního práva           pracovní právo                        administrativa)      vzdělání pro ţivot
- rozlišuje druhy pracovních poměrů,     - Pracovní poměr, jeho vznik, změny a skončení        - vyhotovování       IKT
moţnosti jejich vzniku, změn a skončení   - Pracovní kázeň a pracovní řád               písemností         - získávání informací a
- popíše pracovněprávní vztahy        - Pracovní doba a doba odpočinku               v pracovněprávních     jejich hodnocení v oblasti
- charakterizuje úlohu odborů a       - Právní úprava odměňování                  vztazích          pracovního práva
kolektivního vyjednávání v demokratické   - Péče o pracovníky                     EKO (Ekonomika)
společnosti                 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci           - zajištění výroby
                       - Práce konané mimo pracovní poměr              pracovními silami a péče
                       - Odpovědnost za škodu                    o ně
                       - Odbory, kolektivní vyjednávání               Práce se zákoníkem
                                                     práce                                       - 171 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                         mezipředmětové       průřezová témata
                                                    vztahy,
                                                    projekty, poznámky
                     Téma : Obchodní právo
Ţák :                   Učivo :                           EKO (Ekonomika)       ODS
-popíše systém obchodního práva      - Pojem a základní prameny obchodního práva         - obchodní společnosti,   - vzájemná spolupráce ţáků
- pracuje s prameny obchodního práva   - Podnikání, podnikatel, podnik, obchodní rejstřík      druţstva, státní podniky  při řešení konkrétních
- charakterizuje obchodní společnosti a  - Hospodářská soutěţ                     PKA (Písemná        právních případů
dalších formy hospodaření         - Obchodní společnosti, druţstva, státní a jiné organizace  komunikace a        ČSP
-  charakterizuje pojmy hospodářská   - Obchodně závazkové vztahy                 administrativa)       - alternativní moţnosti
soutěţ a nekalá soutěţ          - Druhy obchodně právních smluv               - pořizovaní písemností   pracovního uplatnění
                     - Podnikání zahraničních osob v ČR              Práce s prameny       - mobilita a rekvalifikace
                                                    obchodního práva      - potřeba sebevzdělání a
                                                    - aktivní práce s prameny  celoţivotního učení
                                                    obchodního práva      IKT
                                                                  - získávání in formací a
                                                                  jejich hodnocení v oblasti
                                                                  obchodního práva
                                    - 172 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice

9.7.3. Právo
Ročník: 4.S
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                          Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                      vztahy,  projekty,
                                                      poznámky
                      Téma : Trestní právo hmotné                                ODS
Ţák :                    Učivo :                            PKA (Písemná        - výchova
- popíše předmět a systém trestního     - Trestný čin                         komunikace a        k demokratickému
práva hmotného               - Skutková podstata trestného činu               administrativa)       občanství
- pracuje se základními prameny       - Okolnosti vylučující protiprávnost              - vyhotovování       - výchova k účasti na ţivotě
trestního práva               - Tresty a ochranná opatření                  jednoduchých písemností   společnosti
- charakterizuje pojem trest a ochranné   - Skutkové podstaty nejzávaţnějších a nejčastějších      Práce s prameny       - vedení k odpovědnosti při
opatření a jejich druhy           trestných činů                         trestního práva       sledování nejen osobních ,
- charakterizuje nejčastější trestné činy    - Trestné činy proti ţivotu a zdraví           - aktivní práce s prameny  ale i veřejných zájmů
- pracuje se zdroji právních informací      - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti     trestního práva       ČSP
                         - Trestné činy proti majetku                             - uvědomění si potřeby
                         - Trestné činy proti lidskosti                            sebevzdělání a
                         - Trestné činy obecně nebezpečné                           celoţivotního učení
                         - Trestné činy hrubě narušující občanské souţití                   IKT
                         - Trestné činy proti rodině a mládeţi                         - získávání informaci a
                         - Trestné činy proti republice                            jejich hodnocení v oblasti
                         - Trestné činy hospodářské                              trestního práva hmotného
                         - Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných                   ODS
                         - Trestné činy proti brannosti a trestné činy vojenské                - výchova
                                                                    k demokratickému
                      Téma: Trestní právo procesní                  PKA (Písemná        občanství
- popíše systém trestního práva       Učivo:                             komunikace a        - výchova k odpovědnosti
procesního                 - Základní zásady trestního řízení               administrativa)       při sledování nejen
- pracuje se základními prameny       - Subjekty trestního řízení                  - vyhotovování       osobních, ale i veřejných
trestního práva               - Stadia trestního řízení                   jednoduchých písemností   zájmů
- rozlišuje zásady trestního řízení     - Rozhodnutí v trestním řízení                 Práce s prameny       IKT
- rozlišuje subjekty trestního řízení    - Opravné prostředky                      trestního práva       - získávání informací a
- charakterizuje postup v trestním řízení  - Zvláštní způsoby řízení                   - aktivní práce s prameny  jejich hodnocení v oblasti
                                                      trestního práva       trestního práva procesního                                      - 173 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 ÚpiceVYPRACOVALA : Ing. Luboš Panny

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Předmět Veřejná správy se zaměřuje na celkovou orientaci a znalost v oblasti
veřejné správy. Předmět seznamuje studenty s oblastí veřejné správy a to od
ústředních orgánů státní správy aţ po oblast místní samosprávy. Seznamuje studenty s
rozdílem mezi veřejnou správou a soukromou správou. Ukáţe souvislosti veřejné
správy na centrální vládní úrovni aţ po obecní a soukromé samosprávy. Předmět
vysvětlí základy správních řízení a jejich význam. V rámci studia se absolvent seznámí
s celou oblastí veřejné správy - finanční, ţivnostenská, problematika zaměstnanosti,
sociální zabezpečení, obrana státu, police a vězeňství, stavební správa.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Student charakterizuje v oblasti veřejné správy, rozlišuje význam a funkci
centrálních státních orgánů. Student rozlišuje vazby mezi centrální správou a veřejnou
samosprávou v oblasti regionů, krajů i obcí.
    Student popíše význam jednotlivých institucí, vzájemné vazby a souvislosti
vzhledem k výkonnosti samosprávy.
    Student pracuje se získanými vědomostmi v souvislosti s platnou legislativou a
je s těmito materiály schopen pracovat.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    První ročník dvě vyučovací hodiny týdně, druhý ročník tři vyučovací hodiny
týdně. Třetí ročník tři vyučovací hodiny týdně. Čtvrtý ročník čtyři vyučovací hodiny
týdně.
    Ţáci také absolvují odbornou praxi ve výši dvou týdnů v druhém ročníku a to
týden v prvním a týden ve druhém pololetí. Praxe tři týdny ve třetím ročníku je
rozdělena na dva týdny v prvním pololetí a týden ve druhém pololetí. V prvním pololetí
čtvrtého ročníku absolvují ţáci odbornou praxi v délce třech týdnů.


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
   SK, Právo, Ekonomika, účetnictví, Česká republika a evropské dimenze,
informační a komunikační technologie


D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
   Člověk a svět práce
   Člověk v demokratické společnosti
   Člověk a ţivotní prostředí
   Informační a komunikační technologie
                  - 174 -
                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                             Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
    - KOMPETENCE K UČENÍ
     - student určuje právní normy týkající se funkce veřejné právy, je
      schopen se učit nové věci v rovině teoretické a tuto teoretickou
      znalost aplikuje do praxe
    - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
     - student je na základě teoretických znalostí schopen řešit praktické
      problémy spojené s výkonem státní správy. Jasně formuluje závěry a
      v případě potřeby je i srozumitelně vysvětil
    - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
     - student komunikuje na odborné úrovni jak se spoluţáky tak i
      s klienty, jasně a zřetelně formuluje jím poskytované informace. Při
      komunikaci volí vhodná slova a mimická gesta.
    - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
     - student rozlišuje různou sociální úroveň klientů, umí klientům
      objasnit jasně, srozumitelně a zřetelně danou problematiku, vysvětlit
      jim všechny následky jejich chování i následky plynoucí z jejich
      jednání
    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
     - student jasně formuluje svůj názor k dané problematice. Tento názor
      formuluje na základě znalostí problematiky a orientace ve
      společenských tématech.
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
     -  student pracuje v zadané problematice veřejné i soukromé správy.
       Má znalosti potřebné k jednání s úřady a institucemi. Dokáţe tyto
       své znalosti nabídnout privátním subjektům k pracovnímu uplatnění
       na trhu práce
    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     - student na základě odborných znalostí řeší jednoduché matematické
      vzorce zejména v oblasti sociálního zabezpečení, mzdové a daňové
      problematiky
    - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     -  student pracuje s výpočetní technikou, po zapracování pracuje se
       speciálním programovým vybavením.
     -  Informace student rozlišuje a účelně přijímá, třídí a následně
       předává dál.
     -  Student pracuje bez problémů s běţnými komunikačními prostředky.

F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - student zvládá na základě znalosti správního řádu vedení správní
       agendy za podmínek stanovených jak předpisy obecnými tak i
       konkrétními úkoly v dané oblasti.


                - 175 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
      - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
      REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
       -  student uvede příklady z oblasti Evropská unie, orgány Evropské
         unie.
       -  Student dokáţe vyuţívat informací plynoucích z potřeb regionální
         politiky
      - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
       - student komunikuje s veřejností ve formě vzájemně pochopitelných
         vazeb, své odpovědi dokáţe formulovat tak, aby jeho projev nevedl
         k nepochopení či povýšenosti. V rámci dané situace komunikuje
         nekonfliktně.
      - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
       - student při výkonu svého zaměstnání dodrţuje pravidla bezpečné
         práce a ochrany zdraví při práci.
      - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
      SLUŢEB
       -  student pracuje na svém dalším vzdělávání a to tak, aby mohl
         dosahovat co nejvyšších odborných znalostí.
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
       -  student navrhuje řešení jednání v rámci ekonomických pravidel a to
         tak, aby nebylo zbytečně mrháno veřejnými prostředky. V rámci
         svého jednání postupuje v souladu s legislativou, šetrně k ţivotnímu
         prostředí.


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
-  metoda slovní - ţákům je problematika vysvětlena podrobněji na základě platné
  legislativy.
-  metoda diskuze - student na základě pochopení či nepochopení vykládané látky
  klade vyučujícímu otázky, o kterých se následně diskutuje.
-  metoda názorně demonstrační - v rámci této jsou ţákům předkládány konkrétní
  příklady z praxe spolu se způsoby jejich řešení.
-  metoda práce s myšlenkovými mapami, které dokáţí vybranou problematiku
  nastínit logičtěji a přehledněji.
-  výukové formy - hromadná - kdy je celé skupině, kterou tvoří školní třída
  předkládána daná problematika.
-  projektová - v rámci pochopení dané situace ţáci zpracovávají jednoduché
  projekty k dané problematice. V těchto projektech hodnotí stávající skutečnost a tu
  porovnávají se svým návrhem řešení, které musí zdůvodnit a obhájit.
-  upřednostňována je samostatná práce ţáků zejména ve vyšších ročnících.
                  - 176 -
                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                  Havlíčkova 812
                                  542 32 Úpice
H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
  -  vychází z klasifikačního řádu školy. Způsob samotné klasifikace vychází ze
    zkoušení ústních, písemných testů, písemných prací a hodnocení projektů.
  -  v hodnocení upřednostňujeme orientaci v dané problematice - schopnost nalézt
    podstatu problému, znalosti problematiky a schopnost aplikovat poznatky.
  -  v rámci hodnocení je nutno brát rozdíl na úroveň jednotlivých ţáků, na jejich
    vyjadřovací schopnosti jak ve formě písemné, tak i ve formě ústní
  -  jedná se o hodnocení individuální.


2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ţák rozlišuje úlohu veřejné správy, pouţívá a aplikuje základní pojmy z oblasti
 veřejné správy, orientuje se ve funkcích jednotlivých orgánů státní správy
- rozlišuje základní právní dokumenty ve veřejné správě,
- pracuje se základními prameny správního práva, zná kodex etiky zaměstnance
 veřejné správy
- vymezí a charakterizuje základní pojmy územní samosprávy, pracuje se zdroji
 právních informací,
- charakterizuje poţadavky, kladené na výkon práce ve veřejné správě
- popíše systém ochrany práv, ovládá postupy v tomto systému
- popíše systém pohřebnictví, orientuje se v právních dokumentech oblasti
 pohřebnictví
- popíše předmět a systém správního práva, pracuje se základními prameny a
 normami správního práva
- řeší postup správního řízení
- rozlišuje metody a prostředky styku s veřejností, pracuje na aktivní tvorbě zdroje
 informací,
- dovede objasnit pojmy z veřejné správy a aktivně se účastní komunikace
-    popíše systém vnitřní správy,
-    pracuje se zákl. předpisy a dovede je vysvětlit, zná státní symboly a jejich
    pouţívání,
-    rozlišuje správní písemnosti a dokumenty
-    popíše orgány územní správy, vysvětlí činnost a pravomoci orgánů územní správy,
    zejména obecních, městských a krajských úřadů
-    objasní pojem správa majetku, vyuţívá základních právních dokumentů v této
    oblasti
-    rozlišuje jednotlivé oblasti rozpočtu obcí
-    popíše syst. správa zaměstnanosti, vyuţívá základní právní dokumenty v této
    oblasti
-    objasní trh práce a vysvětlí důsledky jeho fungování
-    charakterizuje úlohu odborů v demokratické společnosti
-    popíše systém finanční správy, orientuje se v zákl. právních předpisech v oblasti
    finanční správy
-    popíše předmět a systém ţivnostenské správy, dokáţe pracovat se základními
    právními dokumenty v této oblasti a dokáţe je občanům vysvětlit
-    objasní cíle a principy reklamy                    - 177 -
                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                   Havlíčkova 812
                                    542 32 Úpice
-  popíše a vymezí systém stavební správy, investiční výstavby, územního plánování
-  charakterizuje investiční výstavbu - individuelní, stavební druţstva, realitní makléři
  a developerská činnost
-  pracuje se základními prameny a normami v této oblasti - stavební zákon
-  popíše systém správa na úseku tvorby a ochrany krajiny a ţivotního prostředí
-  pracuje se základními prameny a normami v této oblasti
-  popíše systém správy zdravotnictví, dokáţe vysvětlit systém zdravotního
  zabezpečení, zásady pojištění, pracuje s právními prameny a normami v této
  oblasti, popíše organizaci zdravotnictví v ČR, vymezí úkoly obcí a krajů v oblasti
  zdravotnictví
-  popíše systém správy sociálního zabezpečení, vymezí orgány a jejich působnost
  v oblasti správy sociálního Zabezpečení, pracuje s právními prameny a normami v
  této oblasti, ovládá kodex pracovníka sociální správy
-  popíše systém správy policie a obrany státu a pracuje s právními předpisy a
  normami v této oblasti
-  charakterizuje integrovaný záchranný systém
-  charakterizuje systém správy majetku, chápe formy vlastnictví nemovitostí a
  pracuje s právními předpisy a normami v této oblasti
-  popíše systém správy kultury a školství, pracuje s právními předpisy a normami v
  této oblasti
-  vysvětlí vymezení pojmu zřizovací listina, koncese

-  popíše vymezení vlivu EU na veřejnou správu v ČR
-  rozlišuje problematiku v základních právních předpisech
-  zvládá problematiku ČR a její integrace v rámci Evropy a světa po jejím vzniku
-  zahajuje a vede správní řízení v rozsahu daných kompetencí a dokáţe vysvětlit
  správní rozhodnutí
-  vysvětlí úkoly a rozsah činností Katastru nemovitostí dokáţe interpretovat jednotlivé
  dokumenty, pracuje se základními prameny a normami v této oblasti
-  popíše činnost a pravomoci jednotlivých orgánů státní správy, pracuje se
  základními prameny a normami v této oblasti, popíše systém správy policie a
  obrany státu
-  rozlišuje základní prameny a normy v oblastech veřejné správy
                   - 178 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.7.4. VEŘEJNÁ SPRÁVA
Ročník: 1.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                     Téma :
Ţák :                  Učivo :                            Česká republika a     Občan v demokratické
- popíše úlohu veřejné správy      - Úvod do předmětu                      evropské dimenze (ČED)   společnost
- pouţívá a aplikuje základní pojmy   - Význam veřejné správy, základní pojmy            - orgány veřejné správy  - význam veřejné správy
z oblasti veřejné správy         - Rozdíl mezi státní správou a soukromou správou       Právo           Informační a komunikační
- popíše funkce jednotlivých orgánů   - Vymezení fce státu, úloha vlády, ministerstev, ústředních  - správní řízení      technologie
státní správy              orgánů                                          - získávání informací a
                                                                 jejich hodnocení

                                                                 Člověk a svět práce
                     Téma: Zákonnost ve veřejné správě               Právo           - postavení zaměstnance ve
- pracuje se základními právními     Učivo:                            - Ústava, Listina     veřejné správě
   dokumenty ve veřejné správě    - Ústava, Evropská charta místní samosprávy (ECHMS),     základních práv a svobod
- pracuje se základními prameny     Listina
správního práva                ZPaS
- pracuje s kodexem etiky zaměstnance  -Výkon státní správy v jednotlivých odborech a odděleních
veřejné správy              úřadů                                          Občan v demokratické
                     - Kodex etiky zaměstnance veřejné správy           ČED            společnosti
                                                    - územní samospráva,    -výchova k demokratickému
                                                    práva občanů        občanství
- vymezuje a charakterizuje základní   Téma:Územní samospráva                    Ekonomika
pojmy územní samosprávy         Učivo:                            - příspěvkové organizace
- pracuje se zdroji právních informací  - Historie a současnost: vymezení, reforma veřejné správy
                     - Charakteristika a postavení obcí, měst, krajů
                     - Občanství obce, práva občanů
                     - Občanská sdruţení, neziskové organizace, příspěvkové
                        organizace, organizační sloţky
                                     - 179 -
                                                      Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                      Havlíčkova 812
                                                      542 32 Úpice
                                                Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                    mezipředmětové      průřezová témata
                                                vztahy,
                                                projekty, poznámky
                      Téma : Statut státního úředníka
Ţák :                   Učivo :                       Ekonomika         Člověk a svět práce
- rozlišuje pracovněprávní vztahy     - Zákon o úřednících ÚSC, vzdělávání úředníků    - pracovníci       - pochopení nutnosti
(vysvětluje pomocí právních norem -    - Pracovní poměr pracovníků ve veřejné správě    Právo           sebevzdělání a
zákoník práce vznik, zánik a změnu     - Poţadavky na výkon práce ve veřejné správě    - pracovněprávní vztahy  celoţivotního učení
pracovně právního vztahu, dokáţe                                Písemná komunikace a   Informační a komunikační
rozlišit běţnou pracovní smlouvu od                              administrativ       technologie
smlouvy manaţerské,)                                      - vyhotovování       - vyhledávání informací a
- zná poţadavky, kladené na výkon                               písemností        jejich vyhodnocován
práce ve veřejné správě
                      Téma: Ochrana práv                              Občan v demokratické
                      Učivo:                       ČED            společnosti
- popíše systém ochrany práv občanů    - Veřejný ochránce práv               - člověk v demokratické  - účast na ţivotě
- navrhuje postupy v tomto systému     - Petice, místní referendum             společnosti        společnosti


                      Téma: Pohřebnictví
                      Učivo:                       Písemná komunikace a   Občan v demokratické
                      - Pohřebnictví, hřbitovní řád            administrativa      společnosti
- popíše historii a současnost       - Smlouvy o pronájmu hrobového místa - vyhláška a  - vyhotovování      - výchova k úctě k člověku
pohřebnictví                nařízení                      písemností
- pracuje s právními dokumenty z oblasti
   pohřebnictví
                                     - 180 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                          mezipředmětové      průřezová témata
                                                      vztahy,
                                                      projekty, poznámky
Ţák :                    Téma: Správní řád
- popíše předmět a systém správního     Učivo:                             Praktická ukázka výkonu  Občan v demokratické
práva                    - Správní řád - zásady správního řízení, správní rozhodnutí,  státní správa a      společnosti
- pracuje se základními prameny a      odvolání                            samosprávy        - tolerance a svoboda
normami správního práva                                                       nejsou bez hranic
 - pracuje aktivně se správním řádem
                                                                   Informační a komunikační
                      Téma: Komunikace s klientem                               technologie
                      Učivo:                                          - vyhledávání informace a
- popíše metody a prostředky styku     - Metody a prostředky styku s veřejností, informační systém               jejich vyhodnocování
s veřejností                obcí
- dokáţe aktivně vytvořit zdroj informací  - Právo na informace ve veřejné správě, tvorba zpravodaje
                      – časopisu

                      Téma: Komunikační a jazyková cvičení
- pracuje s pojmy z veřejné správy a    Učivo:¨
dokáţe se aktivně účastnit komunikace    - Beseda s mluvčím Úřadu pro styk s veřejností, asertivita a
                      její zásady při vedení rozhovoru
                                     - 181 -
                                                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                           Havlíčkova 812
                                                           542 32 Úpice

9.7.4. VEŘEJNÁ SPRÁVA
Ročník: 2.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                      Téma : Vnitřní správa
Ţák :                    Učivo :                           ČED            Občan v demokratické
- popíše systém vnitřní správy       - Státní symboly, jejich pouţívání              - správa státu      společnosti
- pracuje se základními předpisy a     - Vnitřní správa – základní právní prameny, vymezení pojmu  Právo           - výchova
dovede je vysvětlit             - Občanský průkaz, cestovní pas, ověřování podpisů,     - Ústava ČR        k demokratickému
- zná státní symboly a jejich pouţívání,  vystavování dokumentů                                 občanství
- rozlišuje ve správních písemnostech a   - Realizace práva shromaţďovacího a sdruţovacího                    Informační a komunikační
  dokumentech               - Matrika, evidence obyvatel, jméno, příjmení, archivace -               technologie
                      archivnictví, skartace                                 - získávání informací a
                      - Ochrana osobních údajů, elektronický podpis                     jejich hodnocení
                      - Označování ulic, domů, názvy obcí a měst
                      Téma: Orgány územní správy
- popíše orgány územní správy        Učivo:                            Právo           Občan v demokratické
- vysvětlí činnost a pravomoci orgánů    - Charakteristika obcí, působnost obcí, postavení obcí,   - správní členění státu  společnosti
   územní správy, zejména obecních,   fungování chodu obecního úřadu, právní předpisy obce     ČED            - obec, ve které ţiji
   městských a krajských úřadů      - Orgány obce- ZO, RO, starosta, tajemník, obecní úřad,   - správa státu      Informační a komunikační
                      komise a výbory, působnost samostatná a přenesená,                   technologie
                      vymezení kompetencí                                  - získávání informací o obci,
                      - Orgány kraje - ZK, RK, hejtman, primátor, krajský úřad,               ve které ţiji
                      tajemník, komise a výbory, samostatná a přenesená
                      působnost, vymezení kompetencí, statutární města
- objasní pojem správa majetku                                                   Občan v demokratické
- vyuţívá základních právních        Téma: Správa majetku                     Ekonomika         společnosti
dokumentů v této oblasti          Učivo                            - rozpočty        - účast na ţivotě
- rozlišuje v rozpočtech obcí (na základě  - Správa majetku: vlastnická práva obce, hospodaření s    Písemná komunikace a   společnosti
předloţeného rozpočtu popíše        majetkem obce, vztah obce k majetku právnických osob     administrativa      Informační a komunikační
Příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu,   zřízených obcí,                       - vyhotovování      technologie
uvede v rozpočtu skladbu po odborech)    rozpočty obcí : příjmy a výdaje               písemností        - vyuţití prostředků IKT pro
                                                                  potřeby správy majetku                                     - 182 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                        mezipředmětové        průřezová témata
                                                    vztahy,
                                                    projekty, poznámky
                      Téma : Správa zaměstnanosti
Ţák :                    Učivo :                          Právo            Člověk a svět práce
 - popíše systém správa zaměstnanosti    - Zaměstnanost – základní pojmy, právní prameny      - pracovní právo       - uvědomění si potřeby
- vyuţívá základní právní dokumenty     - Působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku   Ekonomika          sebevzdělání a
v této oblasti               zaměstnanosti,                       - pracovníci         celoţivotního učení
- objasní trh práce a vysvětlí důsledky   - Politika zaměstnanosti, trh práce            Písemná komunikace a     Člověk v demokratické
jeho fungování               - Tripartity, Úřad práce – práva a povinnosti uchazečů o  administrativa        společnosti
- popíše a vysvětlí úlohu odborů      zaměstnání, správní řízení a rozhodnutí ÚP         - vyhotovování        - uplatňování sociální
   v demokratické společnosti                                    písemností          spravedlnosti
                                                    Exkurze na Úřad práce
- rozlišuje vymezení systému finanční    Téma: Finanční správa                                  Člověk a svět práce
správa                   Učivo:                           Ekonomika          - účast kaţdého občana na
- pracuje se základními právními      - Finanční správa – vymezení pojmu, orgány FS, daňová   - daně            ţivotě společnosti
normami a předpisy z oblasti finanční    řízení, formuláře, vzory správních řízení,         Písemná komunikace a
správy (vazba státního rozpočtu na                                   administrativa
rozpočty jednotlivých ústředních orgánů                                - vyhotovování
státní správy, ministerstev, krajů, obcí,                               písemností
příspěvkových a rozpočtových
organizací a organizačních sloţek,
mandatorní výdaje,..)
                      Téma: Ţivnostenská správa                 Právo            Člověk a svět práce
                      Učivo:                           - ţivnostenské právo     - aktivní rozhodování o
- popíše předmět a systém ţivnostenské    – Ţivnostenská správa - základní právní prameny, dělení  Ekonomika          vlastní profesní kariéře,
    Správy, pracuje se základními    ţivností, ţivnostenské oprávnění, ţivnostenský list    -ţivnosti          uplatnění na
    Právními dokumenty v této oblasti  - Neoprávněné podnikání, sankce, ochrana spotřebitele   Beseda s pracovníkem     trhu práce
- objasní cíle a principy reklamy      - Obchod a reklama, klamavá reklama            ţivnostenského odboru    Informační a komunikační
                                                    Praktické cvičení - tvorba  technologie
                                                    reklamy           - získávání informací a
                                                                  jejich vyhodnocování
                                     - 183 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.7.4. VEŘEJNÁ SPRÁVA
Ročník: 3.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                     Téma : Stavební správa a správa inv. výstavby
Ţák :                   Učivo :                            Písemná komunikace a   Informační a komunikační
- popíše a vymezí systém stavební     - Územní plánování, územní plán               administrativa      technologie
správy a                 - Stavební odbor – význam, funkce, postavení, normy     - vyhotovování      - získávání informací a
  investiční výstavby          ,předpisy                          písemností        jejich hodnocení
- charakterizuje investiční výstavbu   - Investiční výstavba - individuelní výstavba, výstavba na  Beseda s pracovnicí
- pracuje se základními prameny a     „zelené louce“ , problematika brownfilosofields       stavebního odboru
normami                  - Stavební řízení- dokumentace, pojmy, terminologie,
  v této oblasti             ohlášení, povolení
- rozlišuje postup v oblasti investiční  - Technická infrastruktua - doprava a spoje
  výstavby
                     Téma: Správa na úseku tvorby a ochrany krajiny a ţivotního               Člověk a ţivotní prostředí
                     prostředí                          ČED            - pochopení významu
                     Učivo:                            - ţivotní prostředí    ţivotního prostředí pro
- popíše systém správa na úseku tvorby  - Ţivotní prostředí - nakládání s odpady           Ekonomika         člověka
a ochrany krajiny a ţivotního prostředí  - Tvorba a rozvoj krajiny                  - odvětví národního    - uvědomění si negativních
- pracuje se základními prameny a     - Správa na úseku vodního hospodářství            hospodářství       dopadů působení člověka
normami v této oblasti          - Ministerstvo zemědělství                               na přírodu

                     Téma: Správa zdravotnictví
- popíše předmět a systém správa     Učivo:
  zdravotnictví             - Zdravotnictví - systém zdr. zabezpečení          Ekonomika         Člověk v demokratické
- charakterizuje systém zdravotního    - Systém plateb ve zdravotnictví,modely,zásady pojištění   - odvětví národního    společnosti
  zabezpečení, zásady pojištění     - Organizace zdravotnictví – státní - privátní, typy     hospodářství       -  uplatňování  sociální
- pracuje s právními prameny a normami  pojišťoven, lékárny, léčiva                 - zdravotní pojištění   spravedlnosti a sociální
  v této oblasti             - Úkoly obcí a krajů v oblasti zdravotnictví        Právo           solidarity
- popíše organizaci zdravotnictví v ČR                                 - pracovní práva
- vymezí úkoly obcí a krajů v oblasti                                 Seminární práce na dané
  zdravotnictví                                           téma                                     - 184 -
                                                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                           Havlíčkova 812
                                                           542 32 Úpice
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                          mezipředmětové      průřezová témata
                                                     vztahy,
                                                     projekty, poznámky
                     Téma : Správa sociální zabezpečení
Ţák :                   Učivo :                             Právo          Člověk v demokratické
- popíše předmět a vymezí systém     - Orgány a působnost, formy soc. zabezpečení, platby      -pracovní právo     společnosti
správa sociálního zabezpečení       fyzických osob (FO) právnické osoby (PO)            Ekonomika        - uvědomění si sociální
- vymezí orgány a jejich působnost    - Sociální péče - instituce, aplikace terapie, dávky SSP a   - sociální zabezpečení  solidarity, účasti na ţivotě
v oblasti správy sociálního zabezpečení  soc. péče                            Beseda s pracovnicí   společnost
- pracuje s právními prameny a normami  - Kodex pracovníka sociální správy               sociálního odboru
  v této oblasti            - Komunikace s postiţenými, nadace a fondy působící v
- kodex pracovníka sociální správy    sociální oblasti
                     Téma: Správa policie a obrany státu
                     Učivo:                             Právo          Člověk v demokratické
- popíše systém správa policie a obrany  - Ministerstvo vnitra a Policie, postavení PČR, Městská     - trestní právo     společnosti
státu                   Policie                             - moc soudní       - uplatňování odpovědnosti
- pracuje s právními předpisy a normami  - Integrovaný záchranný systém – sloţky, Ministerstvo      Beseda nebo návštěva   při sledování nejen
  v této oblasti            obrany a obrana státu, civilní ochrana obyvatel, ochrana za   HZS           osobních, ale i veřejných
- charakterizuje integrovaný záchranný  mimořádných situací                                   zájmů
  systém                - Ministerstvo spravedlnosti a správa soudů a justice,                  Informační a komunikační
                     vězeňská sluţba, advokacie, notářství, státní zastupitelství,              technologie
                     mediace a probace                                    - vyhledávání informací a
                                                                  jejich hodnocení
                                    - 185 -
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                          mezipředmětové     průřezová témata
                                                      vztahy,
                                                      projekty, poznámky
                      Téma: Správa majetku
Ţák :                    Učivo:
- charakterizuje systém správa majetku   - Ministerstvo pro místní rozvoj a význam a politika bydlení  Právo          Člověk v demokratické
- rozlišuje formy vlastnictví nemovitostí  - Formy vlastnictví nemovitostí, pomoc státu vybraným     - formy vlastnictví   společnosti
- pracuje s právními předpisy a normami   sociálním skupinám, úlohy obcí a krajů na úseku bydlení    nemovitostí       - uvědomění si sociální
  v této oblasti             Téma: Správa kultury a školství                            solidarity
                      Učivo:
- popíše systém správa kultury a školství  - Ministerstvo školství a správa školství, systém vých. vzd.
- pracuje s právními předpisy a normami   systému ve školství ČR, typy škol
  v této oblasti             - Financování škol a školských zařízení, obce a kraje jako   Ekonomika
- dokáţe vymezit pojmy zřizovací listina,  zřizovatelé škol, zřizovací listina, správní rozhodnutí v   - zřizovací listina,  Člověk v demokratické
   koncese                oblasti správa ve školství                   koncese         společnosti
                      - Správa kultury- knihovny, církve, UNESCO, rozhlasové a                - uvědomění si účasti na
                      televizní vysílání, koncese, poplatky, kulturní památky,                ţivotě společnosti, na
                      rozpočty obcí a krajů a výše výdajů do kultury                     fungování veřejných
                                                                  institucí
                                     - 186 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice

9.7.4. VEŘEJNÁ SPRÁVA
Ročník: 4.S
                                                     Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                     vztahy,  projekty,
                                                     poznámky
                       Téma : Evropská unie
Ţák :                    Učivo :                           Ekonomika         Člověk v demokratické
- popíše vymezení vlivu EU na veřejnou    Evropská unie ve vztahu k veřejné správě           - vliv EU na ekonomiku  společnosti
  správu v ČR                                              ČR            - uvědomění si propojení
- rozlišuje základní právní předpisy z                                  Právo           ČR s ostatními státy EU
oblasti                   Téma: Správní řízení                     - vliv EU na právo v ČR  Informační a komunikační
   vlivu EU na veřejnou správu ČR     Učivo:                            Právo           technologie
                       - Správní řád - rozhodnutí, odvolání             - správní řízení     - vyhledávání informací a
- je schopen vést správní řízení       - Tvorba spr. rozhodnutí, popis spr. řízení                      jejich vyhodnocování
v rozsahu
   daných kompetencí                                                       Informační a komunikační
- charakterizuje a vysvětluje správní    Téma: Správa na úseku katastru nemovitostí                       technologie
   rozhodnutí               Učivo:                            Právo           - vyhledávání informací a
                       - Katastr nemovitostí – historie, současnost, evidence LV,  - Katastr nemovitostí   jejich vyhodnocování
                       katastrální mapy
- objasní úkoly a rozsah činností Katastru  - Činnost katastrálních úřadů
   nemovitostí
- popíše jednotlivé dokumenty Katastrální
   správy (výpis z listu vlastnického,
   Snímek z pozemkové mapy,
nabývací
   listiny)
- pracuje se základními prameny a
normami v této oblasti
                                      - 187 -
                                                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                        Havlíčkova 812
                                                        542 32 Úpice
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                       Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                   vztahy,  projekty,
                                                   poznámky
                      Téma: Veřejná správa                   Právo
Ţák :                    Učivo:                          - Ústava ČR       Informační a komunikační
- popíše činnost a pravomoci jednotlivých  - Orgány státní správy, obecní úřad a krajský úřad    - Seminární práce na  technologie
   orgánů státní správy          - Obce, kraje – změny v legislativě           dané téma        - vyhledávání informací a
- pracuje se základními prameny a                                  - Návštěva krajského  jejich vyhodnocování
normami                                               úřadu, - Beseda
   v této oblasti             Téma:Správa policie a obrany státu            s tajemníkem obecního  Člověk a svět práce
                      Učivo:                          úřadu          - motivace ţáku
- popíše systém správy policie a obrany   - Vězeňská sluţba, vězeňství, reforma policie      Právo          k odpovědnosti za vlastní
státu                                                - trestní právo     ţivot
- popíše strukturu             Téma: Správa sociálního zabezpečení a sociální péče   Beseda
                      Učivo:
                      - Sociální zabezpečení – změny v legislativě, sociální
- dokáţe popsat systém správa        politika a soc. péče                   Ekonomika
sociálního zabezpečení a sociální péče                                - pracovníci
- pracuje se základními prameny a                                  Beseda na ÚP
normami
v této oblasti
                                     - 188 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
VYPRACOVAL : Ing. Luboš Panny

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    ČED se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací ţáků v ţivotní a
sociální realitě a jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    ČED otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k
pochopení jednání lidí v kontextu ţivotních situací. Seznamuje ţáky se vztahy v rodině,
učí je vzájemné komunikaci,seznamuje je s hospodářským ţivotem, činností důleţitých
politických institucí a orgánů, s moţnostmi zapojení se do občanského ţivota. Učí ţáky
respektovat a uplatňovat mravní principy, přebírat odpovědnost za vlastní názory,
chování i jednání. Rozvíjí občanské a právní vědomí.

B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:
   Vyučovací předmět má dotaci v prvním ročníku dvou hodin týdně.
   V rámci výuky probíhají návštěvy různých významných míst a kulturních akcí v
regionu i v rámci ČR.

C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
   ČED má vztah k Českému jazyku a literatuře, Ekonomice, Právu, Veřejné
správě, Kultuře ve veřejné správě


D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
   Člověk v demokratické společnosti
   Člověk a ţivotní prostředí
   Člověk a svět práce
   Informační a komunikační technologie


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       - student určuje právní normy týkající se funkce veřejné právy, je
        schopen se učit nové věci v rovině teoretické a tuto teoretickou
        znalost aplikuje do praxe
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       - student je na základě teoretických znalostí schopen řešit praktické
        problémy spojené s výkonem státní správy. Jasně formuluje závěry a
        v případě potřeby je i srozumitelně vysvětlí
                   - 189 -
                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                             Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
    - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
     - student komunikuje na odborné úrovni jak se spoluţáky tak i s
      klienty, jasně a zřetelně formuluje jím poskytované informace. Při
      komunikaci volí vhodná slova a mimická gesta.
    - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
     - student rozlišuje různou sociální úroveň klientů, umí klientům
      objasnit jasně, srozumitelně a zřetelně danou problematiku, vysvětlit
      jim všechny následky jejich chování i následky plynoucí z jejich
      jednání
    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
     - student jasně formuluje svůj názor k dané problematice. Tento názor
      formuluje na základě znalostí problematiky a orientace ve
      společenských tématech.
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
     -  student pracuje v zadané problematice, má znalosti potřebné k
       jednání s úřady a institucemi.
     -  nabídne své znalosti a schopnosti veřejnoprávnímu sektoru,
       privátním subjektům a neziskovému sektoru k pracovnímu uplatnění
       na trhu práce
    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     - student na základě odborných znalostí řeší jednoduché matematické
      vzorce zejména v oblasti dotačních titulů a spoluúčasti na nich
    - KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     -  student pracuje s výpočetní technikou, po zapracování pracuje se
       speciálním programovým vybavením.
     -  Informace student rozlišuje a účelně přijímá, třídí a následně
       předává dál.
     -  ţák pracuje bez problémů s běţnými komunikačními prostředky.

F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - na základě znalosti Veřejné správy vedení agendy za podmínek
       stanovených jak předpisy obecnými tak i konkrétními úkoly v dané
       oblasti.
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     -  student vede jednání v rámci programů rozvoje regionu, navrhuje a
       posuzuje projekty v rámci regionu
    - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
     - student komunikuje s veřejností ve formě vzájemně pochopitelných
      vazeb, své odpovědi dokáţe formulovat tak, aby jeho projev nevedl k
      nepochopení či povýšenosti. V rámci dané situace komunikuje
      nekonfliktně.
                - 190 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
      - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
       - student dodrţuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
        absolvuje příslušná školení a v případě pověření vede dokumentaci
        spojenou s BOZP
      - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
      SLUŢEB
       -  student pracuje na svém dalším vzdělávání a to tak, aby mohl
         dosahovat co nejvyšších odborných znalostí.
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
       -  student navrhuje řešení jednání v rámci ekonomických pravidel a to
         tak, aby nebylo zbytečně mrháno veřejnými prostředky. V rámci
         svého jednání postupuje v souladu s legislativou, šetrně k ţivotnímu
         prostředí.


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
-  metoda slovní - ţákům je problematika vysvětlena podrobněji na základě platné
  legislativy.
-  metoda diskuze - student na základě pochopení či nepochopení vykládané látky
  klade vyučujícímu otázky o kterých se následně diskutuje.
-  metoda názorně demonstrační - v rámci této jsou ţákům předkládány konkrétní
  příklady z praxe spolu se způsoby jejich řešení.
-  metoda práce s myšlenkovými mapami, které dokáţí vybranou problematiku
  nastínit logičtěji a přehledněji.
-  výukové formy - hromadná - kdy je celé skupině, kterou tvoří školní třída
  předkládána daná problematika.
-  projektová - v rámci pochopení dané situace ţáci zpracovávají jednoduché
  projekty k dané problematice. V těchto projektech hodnotí stávající skutečnost a tu
  porovnávají se svým návrhem řešení, které musí zdůvodnit a obhájit.
-  upřednostňována je samostatná práce ţáků zejména ve vyšších ročnících.
H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
-  vychází z klasifikačního řádu školy. Způsob samotné klasifikace vychází ze
  zkoušení ústních, písemných testů, písemných prací a hodnocení projektů.
-  v hodnocení upřednostňujeme orientaci v dané problematice - schopnost nalézt
  podstatu problému, znalosti problematiky a schopnost aplikovat poznatky.
-  v rámci hodnocení je nutno brát zřetel na úroveň jednotlivých ţáků, na jejich
  vyjadřovací schopnosti jak ve formě písemné tak i ve formě ústní - jedná se o
  hodnocení individuální.
                  - 191 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- Téma : Student si uvědomuje zákonitosti vývoje lidstva a společnosti
- ţák:
- chápe mezilidské vztahy
- uvědomuj si přítomnost sloţitých ţivotních situací, protoţe člověk ţije ve
 společnosti a není izolován
- popíše problematiku základní péče o zdraví
- uvědomuje si nutnost ochrany zdraví v souvislosti se sociálně patologickými jevy
 ve společnosti,
- uvědomuje si místo ve společnosti pro organizace řešící ochranu zdraví a
 bezpečnost práce
- uvědomuje si vývoj jedince ve společnosti a jeho zařazení k jednotlivým ţivotním
 rolím
- určuje časový vývoj kultury, seznámí se s odlišnostmi u různých etických skupin,
 uvědomuje si zapojení různých etnik do společnosti
- vysvětlí pojem společnost, rozlišuje, ţe kaţdý člověk má garantovány lidská práva
- je schopen najít instituce, které se zabývají ochranou lidských práv
- uvědomuje si nutnost ochrany práv národnostních a etnických menšin
- rozlišuje politický vývoj, popíše výraz politika, politická strana, charakterizuje
 politický vývoj společnosti, ve volebních systémech, uvede příklady k čemu jsou
 volby, vysvětlí pojem demokracie a totalita
- si uvědomuje zlo, které přinášejí společensky nebezpečné jevy jako terorismus,
 rasismus, extremismus a formuluje vlastní názor k těmto jevům
- pracuje se společenskou nutností rovnoprávného postavení muţů a ţen a
 uvědomuje si, ţe ještě v dnešní době nemají muţi a ţeny rovné postavení
- uvědomuje si potřebu peněz a zákonitosti nakládání s nimi a chápe nebezpečí
 zadluţování rodin,jednotlivců i společnosti ( státu)
- vysvětlí pojem etika, uvědomuje si etické chování
- posuzuje a pozná etické a neetické chování a jednání
- uvědomuje si pojem morálka, mravnost a pracuje s nimi
- uvede příklady lidských hodnot a uvědomuje si jejich měřítka
- charakterizuje filozofii, chápe filosofii jako součást vývoje společnosti
- charakterizuje nejrozšířenějších náboţenstvích ve světě i v ČR
- vysvětluje pojem ateizmus
- posuzuje problematiku globalizace a s ní související problémy zejména v zemích
 třetího světa
- utváří si vlastní názor na problematiku globálního oteplování
- utváří si vlastní názor na globální zdroje znečištění plynoucí z působení člověka
- charakterizuje místo ČR na mapě světa a jeho působení při řešení světových krizí
- uvědomuje si nutnost sběru statistických dat a práce s nimi
- je schopen spojit demografické analýzy s vývojem sociální politiky
- řeší význam domácnosti jako ekonomické jednotky
- vysvětluje pojem migrace a dává jej do souvislostí s pohybem obyvatelstva uvnitř
 EU
- aplikuje v běţném ţivotě pokoru, toleranci, lidské svobody
                  - 192 -
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice

9.7.5. ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÉ DIMENZE
Ročník: 1.S
                                                       Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                           Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                       vztahy,  projekty,
                                                       poznámky
                      Téma : Úvod do předmětu
Ţák :                    Učivo :                              Dějepis       Člověk v demokratické
- uvědomuje si zákonitosti vývoje lidstva  - Vývoj a rozvoj člověka, mezilidské vztahy,           - vývoj člověka a   společnosti
a společnosti                - sloţité a náročné ţivotní situace – za pomoci aktivit etické   společnosti     Člověk a svět práce
- rozlišuje mezilidské vztahy              výchovy /komunikace a důstojnost člověka/                 Informační a komunikační
- uvědomuj si přítomnost sloţitých                                                 technologie
ţivotních situací, protoţe člověk ţije ve
společnosti a není izolován


                      Téma:
- pracuje s problematikou základní péče   - Zdraví a jeho ochrana,                     Právo         Člověk v demokratické
o zdraví                  - Sociálně patologické jevy - význam               - trestní zákoník   společnosti
- uvědomuje si nutnost ochrany zdraví v   - Závislosti – pozitivní, negativní, sociální útvary – rodina,  Veřejná správa    Člověk a svět práce
souvislosti se sociálně patologickými           skupina, hodnocení druhých,            - Zdravotnictví
jevy ve společnosti,
- uvědomuje si místo ve společnosti pro
organizace řešící ochranu zdraví a
bezpečnost práce
                                       - 193 -
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice
                                                       Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                           mezipředmětové       průřezová témata
                                                       vztahy,
                                                       projekty, poznámky
                      Téma:
Ţák :                    Vrstevnické skupiny,                       Společenská kultura    Člověk a svět práce
- uvědomí si vývoj jedince ve společnosti  Ţivotní role – vrozené, hrané, přijaté, vnucené rovnost -    - vystupování ve      Člověk v demokratické
a zařazení k jednotlivým ţivotním rolím   nerovnost – za pomoci aktivit etické výchovy /vyjádření a    společnosti        společnosti
                      komunikace citů, empatie/


                      Téma:
- určuje časový vývoj kultury, seznámí se  Kultura,multikultura, etnika – etnické skupiny, asimilace – za               Člověk v demokratické
s odlišnostmi u různých etických skupin,  pomoci aktivit etické výchovy /reálné a zobrazené vzory/     Dějepis, Český jazyk a   společnosti
uvědomuje si zapojení různých etnik do                                    literatura
společnosti
                      Téma:
- pracuje s pojmem společnost, chápe,    Občanská společnost, lidská práva, občanská práva, práva                  Člověk v demokratické
ţe kaţdý člověk má garantovány lidská    dětí/spolupráce, darování se, sociálně právní ochrana dětí    Veřejná správa       společnosti
práva                    Ochrana práv vybrané skupiny – projektové vyučování,       - Ústava. Listina     Člověk a svět práce
- je schopen najít instituce, které se   závěrečná seminární práce – jak bys řešil jejich ochranu     základních práv a svobod
zabývají ochranou lidských práv       práv /práce s denním tiskem a médii/ beseda se zástupcem
- uvědomuje si nutnost ochrany práv     instituce zabývající se ochranou práv vybraných menšin
národnostních a etnických menšin
                                                       Přesahy a vazby


                                     - 194 -
                                                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                            Havlíčkova 812
                                                            542 32 Úpice
Školní výstupy                Téma a učivo                          mezipředmětové    průřezová témata
                                                       vztahy,
                                                       projekty, poznámky
                       Téma:
Ţák :                    Politická kultura, politický systém, politické strany, volby,  Dějepis            Člověk v demokratické
 - rozlišuje politický vývoj, popíše výraz                                  - vývoj lidstva        společnosti
politika, politická strana, uvědomuje si
politický vývoj společnosti, rozlišuje
volební systémy, popíše k čemu jsou     Téma:                              Právo
volby                    Společensky nebezpečné jevy - rasismus, radikalismus,      - trestní zákon        Člověk v demokratické
                       extremismus, teror a terorismus - /práce s tiskem médii,    Veřejná sprána        společnosti
- si uvědomuje zlo, které přináší      beseda s pracovníkem PČR nebo SZ řešícím tyto činnosti/     - činnost institucí hájícím
společensky nebezpečné jevy jako                                       práva menšin
terorismus, rasismus, extremismus                                      Dějepis
- formuluje zřetelně vlastní názor k těmto                                  - 2.světová válka,
jevům                                                    nacismus, komunismus


                       Téma:                                             Člověk a svět práce
- posuzuje společenskou nutnost       Postavení ţen a muţů, gendrové problémy, majorita,       Veřejná správa        Člověk v demokratické
rovnoprávného postavení muţů a ţen      minorita                            - státní sociální podpora   společnosti
- uvědomuje si, ţe ještě v dnešní době
nemají muţi a ţeny rovné postavení

                                                       Veřejná správa        Člověk a svět práce
                       Téma:                              - rozpočty státu, obcí,    Člověk v demokratické
- si uvědomuje potřebu peněz a        Moc peněz, majetek, rozhodování o majetky nabývání a      banky             společnosti
nakládání s nimi               prodej, rozpočet rodiny, úvaha nad rozpočtem- sem.práce     Ekonomika
- uvědomuje si nebezpečí zadluţování     na téma moje rodina a její rozpočet/ vycházíme z        - úrokové sazby
rodin, jednotlivců i společnosti       příjmových studii Českého statistického úřadu/         Právo
                                                       - exekuce
                                       - 195 -
                                                              Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                              Havlíčkova 812
                                                              542 32 Úpice
                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                      vztahy,  projekty,
                                                      poznámky
                       Téma:
Ţák :                     Etika- základy, pojmy, etická výchova – cíl prosociálnost,  Společenská kultura     Člověk v demokratické
- popíše pojem etika, uvědomuje si                                     - návaznost na učivo 1.   společnosti
etické chování                                               ročníku           Člověk a svět práce
- rozlišuje etické a neetické chování a                                                Člověk a ţivotní prostředí
jednání
                       Téma:
                       Morálka , mravnost, sociální cítění             Dějepis
- si uvědomuje pojem morálka, mravnost                                   - vývoj společnosti
a je schopen s nimi pracovat

                       Téma:
- popíše rozsah lidských hodnot a       Lidské hodnoty - činnostní a postojové            - navazuje na probrané
uvědomuje si jejich měřítka                                        učivo v 1. ročníku


                       Téma:                            Dějepis
                       Filozofické otázky v ţivotě člověka             - představitelé světové a
- ví, co je filosofie, chápe filosofii jako                                České filosofie
součást vývoje společnosti
                       Téma:
                       Náboţenství, Ateismus, Církve - dělení, zastoupení, sekty  Dějepis
-rozlišuje mezi nejrozšířenějšími                                     - vývoj světa
náboţenstvími ve světě i v ČR
- popíše pojem ateismus
                                       - 196 -
                                                               Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                               Havlíčkova 812
                                                               542 32 Úpice
                                                        Přesahy a vazby
Školní výstupy                 Téma a učivo                           mezipředmětové      průřezová témata
                                                        vztahy,
                                                        projekty, poznámky
                        Téma :
Ţák :                     Globální problémy soudobého světa – potravinová krize,      Veřejná správa      Člověk a ţivotní prostředí
 - posuzuje problematiku globalizace a s    ţivotní prostředí – globální oteplování, problémy globalizace  - ţivotní prostředí   Člověk a svět práce
ní související problémy zejména v       – lidské - společenské, průmyslové
zemích třetího světa
- utváří si vlastní názor na problematiku
globálního oteplování
- utváří si vlastní názor na globální zdroje
znečištění plynoucí z působení člověka
                                                        Veřejná správa
                        Téma:                              - Evropská unie, OSN,  Člověk v demokratické
- si uvědomuje místo ČR na mapě světa     Postavení ČR v rámci Evropy – od historie po současnost,     NATO, RVHP, Varšavská  společnosti
a jeho působení při řešení světových      Postavení ČR v rámci světa – od historie po současnost      smlouva
krizí
                        Téma:
- si uvědomuje nutnost sběru          Statistika, statistický úřad , demografické jevy, demografická  Veřejná správa      Člověk a svět práce
statistických dat a práce s nimi        analýza                             - sociální a důchodové  Člověk v demokratické
- popíše a spojí demografické analýzy s                                     zabezpečení       společnosti
vývojem sociální politiky ve společnosti                                    - zdravotní péče
                                                        - školství
                        Téma:
- určuje význam domácnosti jako        Domácnost jako základní ekonomická jednotka, pohyb        Ekonomika        Člověk a svět práce
ekonomické jednotky              obyvatelstva -migrace                      - hospodaření, úroky   Člověk v demokratické
- vysvětluje pojem migrace a dává jej do                                                 společnosti
souvislostí s pohybem obyvatelstva
uvnitř EU
                        Téma:
- uvede příklady pokory, tolerance a      O lidské svobodě a toleranci, poznání, pokoře,          Právo          Člověk v demokratické
lidské svobody v běţném ţivotě         odpovědnosti a rozhodování – seminární práce – vzájemný     - trestní zákon     společnosti
                        pohled na kolektiv a funkce členů v něm             Veřejná správa      Člověk a ţivotní prostředí
                                                        - lidská práva
                                       - 197 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 ÚpiceVYPRACOVAL : Ing. Luboš Panny


1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   SK se zaměřuje na orientaci ve společenském chování v oblastech
společenského ţivota se všemi vazbami na chování a jednání jednotlivce ve
společnosti.


A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   Student charakterizuje zásady slušného chování a vystupování na veřejnosti, ve
společnosti. Na praktických příkladech je dále studentovi popsán způsob komunikace a
oslovování školských, vědeckých, církevních a politických hodnostářů a funkcionářů.
Student řeší příklady slušného chování při stolování na různých společenských
úrovních. Student je veden tak, aby se choval odpovědně, profesionálně a
společensky.


B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:
    Vyučovací předmět má dotaci dvou hodin týdně v prvním ročníku, jedné hodiny
týdně ve druhém ročníku. V rámci výuky probíhají návštěvy různých významných míst a
kulturních akcí v regionu i v rámci ČR.

C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    SK má vztah k Českému jazyku a literatuře, Ekonomice, Právu, Veřejné správě,
Kultuře ve veřejné správě, Česká republika a evropské dimenze.


D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
   Člověk a svět práce
   Člověk v demokratické společnosti
   Člověk a ţivotní prostředí
   Informační a komunikační technologie


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       - student určuje právní a etické normy týkající se funkce společenské
        kultury, je schopen se učit nové věci v rovině teoretické a tuto
        teoretickou znalost aplikovat do praxe
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       - student je na základě teoretických znalostí schopen řešit praktické
        problémy spojené se společenskou kulturou, chováním, jednáním
        nebo vystupováním. Jasně formuluje závěry a v případě potřeby je i
        srozumitelně vysvětlí.

                  - 198 -
                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                             Havlíčkova 812
                              542 32 Úpice
    - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
     - student komunikuje na odborné úrovni jak se spoluţáky tak i s
      klienty, jasně a zřetelně formuluje jím poskytované informace. Při
      komunikaci volí vhodná slova, oblečení, módní doplňky a mimická
      gesta.
    - KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
     - student rozlišuje různou sociální úroveň klientů, umí klientům
      objasnit jasně, srozumitelně a zřetelně danou problematiku, vysvětlit
      jim všechny následky jejich chování i následky plynoucí z jejich
      jednání
    - KOMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
     - student jasně formuluje svůj názor k dané problematice. Tento názor
      formuluje na základě znalostí problematiky a orientace ve
      společenských tématech.
    - KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
    AKTIVITÁM
     -  student pracuje v zadané problematice, má znalosti potřebné k
       jednání s úřady a institucemi.
     -  nabídne své znalosti a schopnosti veřejnoprávnímu sektoru,
       privátním subjektům a neziskovému sektoru k pracovnímu uplatnění
       na trhu práce
    - MATEMATICKÉ KOMPETENCE
     - student na základě odborných znalostí řeší jednoduché matematické
      vzorce zejména v oblasti
     - nákladů na reprezentaci v rámci společenské kultury.
    - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     -  student pracuje s výpočetní technikou, po zapracování pracuje se
       speciálním programovým vybavením.
     -  Informace student rozlišuje a účelně přijímá, třídí a následně
       předává dál.
     -  student pracuje bez problémů s běţnými komunikačními prostředky.F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - vede agendy za podmínek stanovených jak předpisy obecnými tak i
       konkrétními úkoly v daných oblastech.
    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     -  student vede jednání v rámci programů rozvoje regionu, navrhuje a
       posuzuje projekty v rámci regionu
    - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
     - student komunikuje s veřejností ve formě vzájemně pochopitelných
      vazeb, své odpovědi dokáţe formulovat tak, aby jeho projev nevedl k
      nepochopení či povýšenosti. V rámci dané situace komunikuje
      nekonfliktně.

                - 199 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
      - DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
       - student dodrţuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
        absolvuje příslušná školení a v případě pověření vede dokumentaci
        spojenou s BOZP
      - USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
      SLUŢEB
       -  student pracuje na svém dalším vzdělávání a to tak, aby mohl
         dosahovat co nejvyšších odborných znalostí.
      - JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
      UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
       -  student navrhuje řešení jednání v rámci ekonomických pravidel a to
         tak, aby nebylo zbytečně mrháno veřejnými prostředky. V rámci
         svého jednání postupuje v souladu s legislativou, šetrně k ţivotnímu
         prostředí.


G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
-  metoda slovní - studentům je problematika vysvětlena podrobněji na základě
  platné legislativy.
-  metoda diskuze - student na základě pochopení či nepochopení vykládané látky
  klade vyučujícímu otázky o kterých se následně diskutuje.
-  metoda názorně demonstrační - v rámci této jsou studentům předkládány
  konkrétní příklady z praxe spolu se způsoby jejich řešení.
-  metoda práce s myšlenkovými mapami, které dokáţí vybranou problematiku
  nastínit logičtěji a přehledněji.
-  výukové formy - hromadná - kdy je celé skupině, kterou tvoří školní třída
  předkládána daná problematika.
-  projektová - v rámci pochopení dané situace studenti zpracovávají jednoduché
  projekty k dané problematice. V těchto projektech hodnotí stávající skutečnost a tu
  porovnávají se svým návrhem řešení, které musí zdůvodnit a obhájit.
-  upřednostňována je samostatná práce ţáků zejména ve vyšších ročnících.
H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
-  vychází z klasifikačního řádu školy. Způsob samotné klasifikace vychází ze
  zkoušení ústních, písemných testů, písemných prací a hodnocení projektů.
-  v hodnocení upřednostňujeme orientaci v dané problematice - schopnost nalézt
  podstatu problému, znalosti problematiky a schopnost aplikovat poznatky.
-  v rámci hodnocení je nutno brát zřetel na úroveň jednotlivých studentů, na jejich
  vyjadřovací schopnosti jak ve formě písemné tak i ve formě ústní - jedná se o
  hodnocení individuální.
                  - 200 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák :
- charakterizuje základní pravidla slušného chování
- rozlišuje a orientuje se v moderní mediální době
- určuje různé druhy výzdob společenských místností, respektuje osobní zóny,
  dovede se slušně chovat na kulturních akcích
- respektuje zvyky věřících, rodin i náleţitosti vstupu do spol. manţelského ţivota
- se naučí různým zákonitostem spojeným se stolováním a chováním u stolu
- si uvědomuje rozdílnost svátečních zvyků sousedních států
- si uvědomuje zákonitosti spojené s podáváním nápojů při stolování,
- popíše rozdíly mezi jednotlivými druhy alkoholických a nealkoholických nápojů
- si uvědomuje jedinečnost kaţdého člověka ve vztahu působení ke společnosti
- si uvědomuje vhodnost či nevhodnost oblékání na různé akce
- si uvědomuje znovubudovaní loajálního pohledu na firmy ve vztahu k jejím
  zaměstnancům
- se zaujmout stanovisko k různým problémům
- pouţívá vhodná slova k vyjádření svých myšlenek a dokáţe posoudit v jakém
  prostředí se pouţívají jaké výrazové prostředky,
- si uvědomuje zákonitosti společenského a pracovního ţivota
- si uvědomuje nutnost ochrany ţivotního prostředí a to jak v okolí jedince
  samotného tak i v širším okolí
- si uvědomuje skutečnost, ţe úprava pracoviště má vliv na pracovní pohodu
- respektuje skutečnost, ţe pořádek na pracovišti má bezprostřední vazbu na
  ochranu zdraví při práci
- si uvědomuje, ţe obyvatelé obcí přestávají být lhostejní k vzhledu svých obcí
- popíše individuální výstavbu,i tzv. podnikatelské "baroko"
- charakterizuje význam památek pro historické vazby a pro mezinárodní prestiţ
  států prostřednictvím mezinárodní organizace UNESCO
- se orientuje v oblasti správy kulturních památek
- popíše význam památek pro zvýšení turistického ruchu uvědomuje si jedinečnost
  lidového umění pro rozvoj území
- poukazuje na regionální rozdíly v rámci ČR
- ukazuje důleţitost regionálních slavností pro rozvoj regionu
- respektuje rozdíly v názorech na klasickou a moderní hudbu
- ukazuje na bohatou tradici v hudební tvorbě
                  - 201 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.17. KULTURA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Ročník: 1.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                     Téma : Úvod od předmětu
Ţák :                   Učivo :
                                                    ČED             ODS
                     Téma:
- reaguje na základní pravidla slušného  Pozdravy, podání ruky, cizinci a pozdravy, tykání a vykání,  - základní pravidla
chování                  kontakt s lidmi, nákupy a sluţby, tituly, oslovování     společenské etikety


                     Téma:
- se orientuje v moderní mediální době  Vizitky, dopisy, telefonování, pozvání, ubytování hostů,   Význam vizitek,       ČSP
- určuje různé druhy výzdob        květiny a květinová výzdoba, společenská konverzace,     zákonitosti v komunikaci
společenských místností, respektuje    oslovování                          s lidmi na různých
osobní zóny, dovede se slušně chovat na  návštěvy kulturních zařízení,osobní zóny,           stupních společenského
kulturních akcích                                            ţebříčku- respektuje zvyky věřících rodin i    Téma:                             Křest jako společenském   ODS
náleţitosti vstupu do společného     Křest, promoce, zásnuby, svatba, úmrtí, blahopřání,      událost, svatební obřady,
manţelského ţivota            kondolence                          různé formy gratulací a
                                                    kondolování

- naučí se různým zákonitostem      Téma:
spojeným se stolováním a chováním u    Stolování, uspořádání stolu, pravidla chování u stolu -    Stolování jako       ODS, ČSP
stolu                   konverzace, vánoční stůl – praktická činnost, vánoce a    společenský obřad,
- uvědomuje si rozdílnost svátečních   zvyky našich sousedů                     nejčastější chyby při
zvyků sousedních států          Snídaně, oběd, pracovní oběd, předkrmy, polévky, hlavní    stolování a chování ve
                     chod,přílohy, deserty, ovoce, večeře, slavnostní večeře,   společnosti
                     výrazy v cizím jazyku, chutě národů                                     - 202 -
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice

                                                      Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                         mezipředmětové         průřezová témata
                                                      vztahy,
                                                      projekty, poznámky
Ţák :                     Téma:
-si uvědomuje zákonitosti spojené s      Servírování nápojů, kombinace jídel, víno, pivo, lihoviny,  Tradiční druhy nápojů,     Člověk v demokratické
   podáváním nápojů při stolování,     destiláty, likéry, míchané nápoje, vinný sklep        historie, rozdíly v přípravě  společnosti
- rozlišuje rozdíly mezi jednotlivými druhy  Káva – druhy kávy, Čaj – druhy čajů , přípitky – alkoholem,  nápojů podle různých      Člověk a svět práce
   alkoholických a nealkoholických     proslovy při různých příleţitostech, nealkoholické nápoje,  kultur, škodlivosti      Informační a komunikační
nápojů                    piktogramy                          některých druhů nápojů     technologie                       Téma:
- si uvědomuje jedinečnost kaţdého      Image jedince, firemní image, o šatech a lidech, co nosí
člověka                    muţ , co nosí ţena ,oblékání v zaměstnání, doplňky
    ve vztahu působení ke společnosti   oblečení, společenské oblečení, národní kroje         Kaţdý člověk se obléká     Člověk v demokratické
- si uvědomuje vhodnost či nevhodnost                                    jak mu vyhovuje a do      společnosti
    oblékání na různé akce                                       toho v čem se cítí       Člověk a svět práce
- si uvědomuje znovubudovaní loajálního                                   nejlépe, respektuje však
    pohledu na firmy ve vztahu k jejím                                  společenská pravidla
    zaměstnancům

                       Téma:
                       Rétorika, příprava veřejného vystoupení, projev - jazyk
                       projevu, výslovnost, hlas, řeč těla, asertivita, zvládání   ČED
- se vyjádří k různým problémům        konfliktu, komunikační cvičení, Porada, obchodní jednání,                  Člověk v demokratické
- pouţije vhodná slova k vyjádření      vedení schůze,                        Řeč je nejjednodušším     společnosti
   svých myšlenek a rozlišuje v      ţivotopis, prezentace pohovoru – seminární práce, praktické  způsobem k           Člověk a svět práce
   jakém prostředí se pouţívají jaké    cvičení, slangové výrazy                   dorozumívání, k vyjádření   Informační a komunikační
   výrazové prostředky,                                          svých myšlenek a pocitů    technologie
- si uvědomuje zákonitosti                                                         Český jazyk a literatura
společenského a
   pracovního ţivota
                                      - 203 -
                                                             Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                             Havlíčkova 812
                                                             542 32 Úpice

9.17. KULTURA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Ročník: 2.S
                                                       Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                           Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                       vztahy,  projekty,
                                                       poznámky
                      Téma:
Ţák :                    Člověk a ţivotní prostředí – poţadavky na uţší a širší ţivotní
- si uvědomuje nutnost ochrany ţivotního  prostředí, Úprava pracoviště a pracovního stolu, estetika na
   prostředí a to jak v okolí jedince   pracovišti, komunikace na pracovišti               Divoké skládky,       Veřejná správa
   samotného tak i v širším okolí                                     nakládání s odpady,     - ţivotní prostředí,
- si uvědomuje skutečnost, ţe úprava                                     znečišťování vodních     zdravotnictví
   pracoviště má vliv na pracovní                                     toků, komunikace s
pohodu                                                    klientem
- respektuje, ţe pořádek na pracovišti má
  bezprostřední vazbu na ochranu
zdraví při
  práci
                      Téma:
- si uvědomuje, ţe obyvatelé obcí      Vzhled obcí a měst, soutěţ o nejlepší architektonické návrhy   Soutěţe o nejkrásnější    Veřejná správa
přestávají                 vlastní bydlení – projekty, plány, komunikace na úřadu      obec motivují občany v    - bytová politika,
   být lhostejní k vzhledu svých obcí   Architektura v historii, vzhled měst, sídel. péče o památky,   daných obcích ale jsou    - ţivotní prostředí
- individuelní výstavba, podnikatelské   památkový ústav, Malířství, sochařství – díla,          také v případě vítězství v  - kultura
  "baroko"                autoři,návštěva muzea nebo galerie s výkladem, Unesco,      této soutěţi příjmem do
- posuzuje význam památek pro        památky v rámci organizace UNESCO – popis,jak jsou        obecního rozpočtu.
historické                 vybírány, vlastní návrhy – sem.skup. práce            zapojením do této
  vazby a pro mezinárodní prestiţ států                                  soutěţe se bojuje proti
  prostřednictvím mezinárodní                                        lhostejnosti k ničení
organizace                                                  společného majetku.
  UNESCO
- uvede příklady v oblasti správy
kulturních
  památek
- popíše význam památek pro zvýšení
  turistického ruchu                                     - 204 -
                                                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                         Havlíčkova 812
                                                         542 32 Úpice
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy               Téma a učivo                       mezipředmětové       průřezová témata
                                                   vztahy,
                                                   projekty, poznámky
                      Téma:
Ţák :                    Lidové umění u nás a ve světě, lidová slovesnost,    Historie lidových památek  Veřejná správa
 - uvědomuje si jedinečnost lidového    regionální památky - význam,Regionální slavnosti –    v rámci ČR i v rámci    - kultura
umění                    seminární práce – prezentace zpracovaného tématu,    regionu. Taneční ,     - rozvoj regionů
  pro rozvoj území            studentská zábava,                    slovesné a hudební     Český jazyk a literatura
- poukazuje na regionální rozdíly v rámci                              slavnosti          - lidová slovesnost
  ČR
- ukazuje důleţitost regionálních
slavností
  pro rozvoj regionu

                      Téma:                          Srovnání vývoje
                      Hudební kultura – poslechové činnosti, hudební cítění,  hudebních trendů v rámci
                      moderní hudba, Ukázky váţné hudby s ukázkou hudební   vývoje společnosti. Módní
- respektuje rozdíly v názorech na     produkce, návštěva Síně Bohuslava Martinů Trutnov,    hudební ţánry v
klasickou a moderní hudbu                                      porovnání s klasickými.
- ukazuje na bohatou tradici v hudební
tvorbě
                                    - 205 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 ÚpiceVYPRACOVAL : Ing. Jana Prokopová

1) CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    Obecným cílem předmětu v prvních dvou ročnících je poskytnout ţákům
vědomosti a dovednosti pro úspěšné vykonávání administrativních prací. Ve výuce
klademe důraz na přesné psaní před rychlostí, aby ţáci přesně psali desetiprstovou
hmatovou metodou minimální rychlostí 200 úhozů za minutu při přesnosti 0,50 %.
Výuka probíhá v odborné učebně vybavené počítači a vyuţívá se výukový program
ATF. Vyučovací předmět Písemná komunikace a administrativa tvoří součást předmětů
administrativně správního charakteru. Seznamuje ţáky se zásadami písemného styku
a manipulace s písemnostmi. Učí je samostatně a správně vyhotovovat písemnosti a
vést administrativní agendu. Výuka probíhá v odborné učebně vybavené počítači.

A) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
    V prvních dvou ročnících klademe důraz na přesné psaní před rychlostí,
vyuţívání editačních funkcí textového editoru, vyuţívání funkcí tabulkového procesoru,
seznámení s vyuţíváním funkčních kláves psacího stroje, pravopis včetně znalostí
interpunkce, estetickou úpravu písemností, úpravu pracoviště, hygienu a bezpečnost
práce. Ţáci pořizují záznam podle přímého diktátu, seznámí se s normami pro
vyhotovování obchodních dopisů a dalších písemností. Seznámí se s úpravou dopisů
do zahraničí a s organizací písemného styku, vyuţívají kancelářskou techniku.
Sestavují a vyhotovují tabulky.
    V Písemné komunikaci a administrativě ve třetím a čtvrtém ročníku se ţáci
seznámí se základy korespondence při administrativních a správních činnostech, práci
s různými formuláři, se zásadami a předpisy pro oběh písemností, jejich archivaci a
skartaci. Naučí se věcně, jazykově a formálně správně zpracovávat písemnosti a dbát
na estetickou úpravu.

B) ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
   Písemná komunikace a administrativa
   l. ročník 2 hodiny týdně
   2. ročník 2 hodiny týdně
   3. ročník 3 hodiny týdně
   4. ročník 2 hodiny týdně


C) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
    Výuka Písemné komunikace a administrativy navazuje na poznatky z předmětů
veřejná správa, právo, ekonomika, účetnictví a informační a komunikační technologie.
                  - 206 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
D) INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
    Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je vybavit ţáka
znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně vyuţít svých osobnostních a
odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní
kariéry. Uskutečňování tohoto cíle předpokládá zorientovat ţáky ve světě práce jako
celku i v hospodářské struktuře regionu, seznámit je s alternativami profesního
uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání, naučit ţáky písemně i verbálně
se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, vysvětlit ţákům základní
aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů i
základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními
předpisy, zorientovat ţáky ve sluţbách zaměstnanosti, přivést je k účelnému vyuţívání
jejich informačního zázemí. Ţáci sestavují ţádosti o zaměstnání, odpovědi na inzeráty,
píšou profesní ţivotopisy, průvodní dopisy. Vypracovávají pracovní smlouvy, dohody o
provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dohody o ukončení pracovního poměru,
výpovědi jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance, zrušení
pracovního poměru ve zkušební době, okamţité zrušení pracovního poměru, pracovní
posudky, potvrzení o zaměstnání a další.


E) KLÍČOVÉ KOMPETENCE
      - KOMPETENCE K UČENÍ
       - má pozitivní vztah k učení a vzdělávání
       - vytvoří si vhodný studijní reţim a podmínky
       - informace čerpá ke svému učení z různých zdrojů včetně zkušeností
        svých i jiných lidí
       - sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá
        hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí
       - realizuje moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
        povolání
      - KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
       - určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení problému,
        navrhuje způsob řešení, popř. jeho varianty, a zdůvodní jej,
        vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
       - uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
        matematické, empirické) a myšlenkové operace
       - volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a
        techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností
        a vědomostí nabytých dříve

      - KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
       - vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v
        projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje
       - formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
        přehledně a jazykově správně
       - zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
        souvislé texty na běţná i odborná témata
       - dodrţuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
                  - 207 -
                     Gymnázium + SOŠ Úpice
                         Havlíčkova 812
                          542 32 Úpice

- KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 - posuzuje reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhaduje důsledky
   svého jednání a chování v různých situacích
 - stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové
   a pracovní orientace a ţivotních podmínek
 - má odpovědný vztah ke svému zdraví, být si vědom důsledků
   nezdravého ţivotního stylu a závislostí
 - pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a
   jiných činností
- - OMPETENCE OBČANSKÉ A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
 K
 - jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu,
   ale i ve veřejném zájmů
 - dodrţuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje
   proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 - zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
 - uznává tradice a hodnoty svého národa, zhodnotí jeho minulost i
   současnost v evropském a světovém kontextu
- KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM
AKTIVITÁM
 -  má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomuje si
   význam celoţivotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím
   se pracovním podmínkám
 -  má reálnou představu o pracovních platových a jiných podmínkách v
   oboru a o poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a srovnává je
   se svými představami a předpoklady
 -  vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, prezentuje svůj
   odborný potenciál a své profesní cíle
 -  má představu o právních, ekonomických, administrativních a
   etických aspektech podnikání
- MATEMATICKÉ KOMPETENCE
 - správně převádí běţné jednotky
 - nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů,
  vymezí je, popíše je
 - čte a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy,
  grafy, schémata apod.)
 - efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých
  praktických úkolů v běţných situacích
            - 208 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
    - KOMPETENCE  VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI
     -  pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
       komunikačních technologií
     -  pracuje s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
     -  získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím
       celosvětové sítě Internet
     -  pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
       médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím
       prostředků informačních a komunikačních technologií, je mediálně
       gramotný
     -  uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých
       informačních zdrojů

F) ODBORNÉ KOMPETENCE
    - VÉST SPRÁVNÍ AGENDY
     - pracuje racionálně s prostředky kancelářské techniky, ovládá
       desetiprstovou hmatovou metodu, pracuje se zdroji právních
       informací
     - charakterizuje strukturu a působnost orgánů státní správy a
       samosprávy, dodrţuje správní řád
     - zpracovává věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní
       písemnosti a podklady
     - samostatně zpracovává, kontroluje a vystavuje správní a jiné úřední
       písemnosti a dokumenty
     - dodrţuje předpisy pro evidenci a ukládání písemností a ochranu
       údajů
     - dbá na dodrţování zákonnosti ve veřejné správě, jedná v duchu
       etiky státního úředníka

    - BÝT PŘIPRAVEN SPOLUPRACOVAT NA PROGRAMECH ROZVOJE
    REGIONU A EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
     -  má přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu ţivotního
       prostředí v regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR
     -  vyhledává a připravuje podklady pro sestavení místních rozpočtů a
       záměru rozvoje regionu a obce
     -  pracuje s odbornou literaturou a informačními systémy

    - KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
     - uplatňuje dovednosti ze sociální a řečové komunikace, při ústním i
      písemném styku s občany i s institucemi
     - v kontaktu s klienty dodrţuje rovnováhu mezi asertivitou a empatií,
      reaguje přiměřeně ve vypjatých situacích
     - zachovává mlčenlivost a diskrétnost, dbá na ochranu osobnosti
     - poskytuje získané informace k poradenství občanům
     - poskytuje úplně informace, jedná podle mravního kodexu státního
      úředníka
                - 209 -
                      Gymnázium + SOŠ Úpice
                          Havlíčkova 812
                          542 32 Úpice
- DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 - realizuje bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
  spolupracovníků (i dalších osob vyskytujích se na pracovištích) i jako
  součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení
  certifikátu jakosti podle příslušných norem
 - dodrţuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
  zdraví při práci a poţární prevence
 - osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní
  činnosti vč. zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se
  zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.)

- USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO
SLUŢEB
 -  bere kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého
   jména podniku
 -  dodrţuje stanovené normy a předpisy související se systémem
   řízení jakosti zavedeným na pracovišti
 -  dbá na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo
   sluţeb, zohledňuje poţadavky klienta (občana)
 -
- JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ
 -
UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
 -  dbá na význam , účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční,
   popř. společenské ohodnocení
 -  zvaţuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním
   procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na
   ţivotní prostředí, sociální dopady
 -  efektivně hospodaří s finančními prostředky
 -  nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami
   ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí
            - 210 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
G) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
-  při výuce předmětu Písemná komunikace a administrativy se pouţívají tyto
  metody: metoda slovní, metody monologické (vysvětlování, výklad), metody
  dialogické (rozhovor), práce s textem, metoda názorná, metoda vytváření
  praktických dovedností (napodobování), při nácviku psaní hmatovou metodou se
  vyuţívá horizontální metoda, symetrická metoda, postup podle obtíţnosti hmatů,
  doteková technika metoda vyuţívající moderní technické prostředky - výuka
  podporovaná počítačem, e-learning, metody zjišťování vědomostí, dovedností a
  návyků, procvičování a prověřování učiva - písemné řešení úloh
-  úkolem výuky při nácviku klávesnice je: vysvětlit novou látku tak, aby
  zapamatování bylo co nejtrvalejší, aplikovat probranou látku na nových příkladech
  a v nových hmatových kombinacích, procvičovat osvojené učivo, souběţně s
  nácvikem nových znaků neustále opakovat dříve probrané hmaty a věnovat
  pozornost méně častým znakům.
-  výuka Písemné komunikace     a administrativy vyţaduje: prakticky uplatnit
  dovednost psaní na klávesnici při úpravě písemností, průběţně klást důraz na
  zásady dobrého slohu, soustavně věnovat pozornost pravopisu,
-  stále opakovat zásady normalizované úpravy písemností.
H) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ
-  při hodnocení ţáků vycházíme z klasifikačního řádu.
-  převaţují krátké testy psaní na přesnost a na rychlost, hodnocení podle
  dosaţeného procenta chyb a počtu čistých úhozů za l minutu, opis textu na
  rychlost l minutu, 3 minuty, 5 minut, 10 minut
-  při hodnocení klademe důraz na samostatnost studentů
-  v dopisech a jiných písemnostech hodnotíme především jazykové projevy ţáků.
-  měřítka posuzování věcné správnosti a slohového vyjadřování jsou důleţitou
  sloţkou výuky Písemné komunikace a administrativy.
-  stylizaci ţákovských prací podrobíme občas rozboru a podle jeho výsledků se pak
  zaměříme na odstraňování nedostatků.
-  další sloţkou hodnocení písemností je formální úprava, pěstujeme u ţáků smysl
  pro estetické uspořádání textu.
-  metodou průběţného hodnocení je vlastní sebehodnocení, které nutí ţáky, aby
  přebírali spoluodpovědnost za učení.
-  vyučující se snaţí dobře poznat individuální schopnosti a znalosti kaţdého ţáka a
  získat v průběhu roku co nejvíce známek, aby souhrnné hodnocení na konci roku
  bylo co nejspravedlivější.
                  - 211 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
2) VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Téma : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP
- dodrţuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární
 prevence
- vyjmenuje základní bezpečnostní poţadavky při práci se stroji a zařízeními na
 pracovišti a dbá na jejich dodrţování
- popíše příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich
 prevenci
- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti
- popíše povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu

Téma : Základy psaní na klávesnici
- přesně píše desetiprstovou hmatovou metodou
- pořizuje záznam podle přímého diktátu
- rozlišuje editační funkce textového editoru
- pracuje s tabulkovým procesorem
- dbá na úpravu pracoviště

Téma : Zvyšování přesnosti a rychlosti psaní, Úprava textu, normalizovaná
úprava písemností
- vypočítá procento chyb, zjistí počet hrubých a čistých úhozů
- pracuje podle norem pro vyhotovování obchodních a dalších písemností

Téma : Psaní podle přímého diktátu
- píše podle přímého diktátu

Téma : Manipulace s písemnostmi
- ukládá, třídí, zapisuje, vyřazuje písemnosti

Téma : Praktická cvičení s kancelářskou technikou
- pracuje s kancelářskou technikou

Téma : Organizace administrativního pracoviště
- vyjmenuje poţadavky kladené na administrativního pracovníka
- uspořádá administrativní pracoviště, vybaví kancelář potřebným zařízením

Téma : Tvorba úředního dopisu
- vyjmenuje strukturu úředního dopisu, druhy úředních písemností
- popíše jejich formální úpravu

Téma : Interní písemnosti
- vyhotovuje interní písemnosti
                   - 212 -
                           Gymnázium + SOŠ Úpice
                               Havlíčkova 812
                                542 32 Úpice
Téma : Osobní dopisy vedoucích pracovníků
- vyhotovuje jednotlivé osobní dopisy

Téma : Personální písemnosti
- zpracovává věcně, jazykově a formálně správně personální písemnosti

Téma : Propagační písemnosti
- sestavuje propagační písemnosti

Téma : Písemnosti v hospodářském styku
- zpracovává věcně, jazykově a formálně správně písemnosti v hospodářském styku

Téma : Elektronická komunikace
- vyhotoví jednoduchá sdělení (e-mail)
- odesílá dokumenty posílané v příloze
- charakterizuje moţnosti vyuţití elektronického podpisu

Téma : Písemnosti ve styku s bankou a poštou
- samostatně a správně vyhotovuje písemnosti ve styku s bankou a poštou

Téma : Dopisy občanů právnickým osobám
- zpracovává věcně, jazykově a formálně správně tyto písemnosti
- poradí občanům při sestavování písemností právnickým osobám

Téma : Právní a správní písemnosti
- zpracovává věcně, jazykově a formálně správně právní a správní písemnosti
- vyřizuje korespondenci a vede příslušnou agendu
- poradí občanům při sestavování právních a správních písemností
- provádí ověřování opisů a podpisů, vystavování duplikátů

Téma : Předpisy pro archivaci písemností a pro utajení obsahu a osobních dat
- dodrţuje předpisy pro archivaci písemností a pro utajení obsahu a osobních dat
- vede kartotéku právní a správních předpisů
                  - 213 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.7.7 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE A ADMINISTRATIVA
Ročník: 1.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                       Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                       Téma : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Ţák :                    Učivo :                          - Ekonomika, Právo    - Člověk a svět práce (ČSP)
- vysvětlí základní úkoly a povinnosti    - řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na  (EK, PRÁ)
organizace při zajišťování BOZP       pracovišti
- zdůvodní úlohu státního odborného     - pracovněprávní problematika BOZP
dozoru nad bezpečností práce         - bezpečnost technických zařízení
- dodrţuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a   Téma : Základy psaní na klávesnici
poţární prevence               Učivo :
- vyjmenuje základní bezpečnostní      - základní řada                      Český jazyk (ČJ)
poţadavky při práci se stroji a zařízeními  - Nácvik d, f, j, k
na pracovišti a dbá na jejich dodrţování   - Nácvik a, ů
- vyjmenuje příklady bezpečnostních     - Nácvik s, l
rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a  - střední řada
jejich prevenci               - Nácvik u, r, i, čárky
- poskytne první pomoc při úrazu na     - Nácvik p, q, procvičování písmen záhadní polohy
pracovišti                  - Nácvik h, g, e, o, w
- vyjmenuje povinnosti pracovníka i     - Nácvik z, t, ú
zaměstnavatele v případě pracovního     - Anglické a německé příklady
úrazu                    - dolní řada
                       - Nácvik m, velkých písmen                Anglický jazyk, Německý
- přesně píše desetiprstovou hmatovou    - Nácvik tečky, v                     jazyk (AJ, NJ)
metodou                   - Nácvik velkých písmen
                       - Nácvik y, rozdělovací znaménko a spojovník, c
                       - Nácvik n, b, x
                       - horní řada
                                      - 214 -
                                                    Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                    Havlíčkova 812
                                                    542 32 Úpice

                                              Přesahy a vazby
Školní výstupy        Téma a učivo                         mezipředmětové       průřezová témata
                                              vztahy,
                                              projekty, poznámky
               - Nácvik í, č, á, ř, é, š, ě ţ
Ţák :             - znaménka, značky                      -Anglický jazyk, Německý  - Člověk a svět práce (ČSP)
               - Nácvik háčku, psaní ó                    jazyk (AJ, NJ
- opisuje cizojazyčné texty  - Nácvik leţaté dvojtečky, accent grave, vykřičník, otazník
               - Dvojtečka, středník, kulaté závorky, uvozovky, stejnítka
               - číselná řada
               - Podtrhávací čára, nácvik čísel 5, 8, paragraf, průměr
               - Nácvik čísel 4, 9, % , 3, 0
               - Nácvik 1, početních značek, stupně, 6, 7, 2

               - nácvik čísel 4, 9, 3, 0, 2, 1
               - nácvik cizojazyčného psaní
               - funkční klávesy
               - zvyšování rychlosti a přesnosti psaní
                              - 215 -
                                                    Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                    Havlíčkova 812
                                                    542 32 Úpice

9.7.7 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE A ADMINISTRATIVA
Ročník: 2.S
                                              Přesahy a vazby
Školní výstupy                Téma a učivo                  Mezipředmětové    Průřezová témata
                                              vztahy,  projekty,
                                              poznámky
                       Téma : Základy psaní na klávesnici
Ţák :                    Učivo :                    - ITK          -Člověk a svět práce (ČSP)
- přesně píše desetiprstovou hmatovou    - nácvik číslic na alfanumerické klávesnici
metodou                   - automatické číslování odstavců
- pracuje podle norem pro vyhotovování    - nácvik římských číslic
obchodních dopisů a dalších písemností    - tabulátor ve Wordu
- v dopisech do zahraničí pracuje s jejich
příslušnou úpravou
                       Téma : Zvyšování rychlosti a přesnosti psaní
                       Učivo :                    Český jazyk, Anglický
                       - výpočet přesnosti a rychlosti psaní     jazyk, Německý jazyk
                       - české texty                 (ČJ, AJ, NJ)
                       - anglické texty
                       - německé texty


                       Téma : Úprava textu
- sestavuje a vyhotovuje tabulky       Učivo :
- pracuje s kancelářskou technikou      - psaní do sloupců               IKT
                       - tabulátor
                       - zvýraznění textu
                       - úprava tabulek
                       - všeobecné zásady tvorby tabulek
                       - základní formátování tabulek
                                      - 216 -
                                                Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                Havlíčkova 812
                                                542 32 Úpice
                                          Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo               mezipředmětové      průřezová témata
                                          vztahy,
                                          projekty, poznámky
                     Téma : Normalizovaná úprava písemností
Ţák :                   Učivo :                 Český jazyk (ČJ)
                     - druhy a formáty papíru
                     - druhy a formáty obálek
                     - adresy na obálkách
                     - adresy na dopisním předtisku
                     - adresy na osobním dopisu        - Anglický jazyk,    - Člověk a svět práce (ČSP)
- pracuje s formální úpravou dopisu,   - adresy na dopis do zahraničí      Německý jazyk (AJ, NJ)
osobního dopisu, dopisu občanů, dopisu  - úprava dopisu na dopisní předtisk
do zahraničí               - úprava osobního dopisu
                     - úprava dopisu občana
                     - úprava dopisu do zahraničí
                                          Český jazyk (ČJ)
                     Téma : Psaní podle přímého diktátu
- píše podle přímého diktátu       Učivo :
                     - zásady pro diktování
                     - praktická cvičení
                     - diktafony
                                          Účetnictví (Úč)
                     Téma : Manipulace s písemnostmi
- manipuluje s písemnostmi, přiděluje k  Učivo :
vyřízení, odesílá, ukládá a vyřazuje   - příjem
písemnosti                - zapisování
                     - přidělování k vyřízení
                     - vyřizování
                     - podepisování
                     - odesílání
                     - ukládání a vyřazování
                                   - 217 -
                                          Veřejná správa (VES)
- vyjmenuje nároky kladené na
                                                   Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                   Havlíčkova 812
                                                   542 32 Úpice
                                              Přesahy a vazby
Školní výstupy             Téma a učivo                    mezipředmětové     průřezová témata
                                              vztahy,
                                              projekty, poznámky
                    Téma : Praktická cvičení s kancelářskou technikou
                    Učivo :
                    - rozmnoţovací a kopírovací stroje
                    - magnetofon
                    - fax
                    - mobilní telefon
                    - telefon, telefon se záznamníkem
                    - evidenční technika

- vyjmenuje nároky kladené na     Téma : Organizace administrativního pracoviště   Veřejná správa (VES)
administrativní pracovnici, uspořádá  Učivo :
zařízení kanceláře           - nároky kladené na administrativní pracovnici
                    - členění pracoviště
                    - zařízení kanceláře
                    - pracovní vztahy
                                  - 218 -
                                                         Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                         Havlíčkova 812
                                                         542 32 Úpice

9.7.7 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE A ADMINISTRATIVA
Ročník: 3.S
                                                   Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                        Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                   vztahy,  projekty,
                                                   poznámky
                     Téma : Tvorba úředního dopisu
Ţák :                   Učivo :                           - Český jazyk, Veřejná  - Člověk a svět práce
- pracuje podle norem pro vyhotovování  - charakteristické rysy administr. Stylu          správa (ČJ, VES)     (ČSP)
obchodních dopisů a dalších písemnosti  - struktura úředního dopisu, formální úprava
- pracuje s kancelářskou technikou    - normalizovaná úprava písemností
- zpracovává věcně, jazykově a formálně  - druhy úředních písemností
správně odborné písemnosti, vyřizuje
korespondenci a vede příslušnou agendu  Téma : Interní písemnosti
- provádí ověřování opisů a podpisů,   Učivo :                           Ekonomika, Účetnictví
vystavování duplikátů           - pracovní porady - pozvánky, evidence přítomných, zápisy  (EK, Úč)
- sestavuje propagační písemnosti     z porad a úřední jednání
- samostatně a správně vyhotovuje     - pracovní cesty - schválení pracovní cesty, vyúčtování
písemnosti v hospodářském styku      pracovní cesty, zpráva z pracovní cesty
                     - písemnosti vedoucích pracovníků - příkaz, rozhodnutí,
                     směrnice, oběţníky, zprávy a hlášení, metodické pokyny

                     Téma : Osobní dopisy vedoucích pracovníků
- vystavuje věcně, jazykově a formálně  Učivo :
správně osobní dopisy vedoucích      - blahopřejné dopisy                    Český jazyk (ČJ)
pracovníků                - děkovné dopisy
                     - omluvné dopisy
                     - soustrastné dopisy
                     - pozvání formou osobního dopisu
                     - doporučující dopisy
                     - odpověď na osobní dopis
                                     - 219 -
                                                       Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                       Havlíčkova 812
                                                       542 32 Úpice

                                                 Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                       mezipředmětové     průřezová témata
                                                 vztahy,
                                                 projekty, poznámky
                     Téma : Personální písemnosti
Ţák :                  Učivo :                         - Český jazyk,     - Člověk a svět práce (ČSP)
- sestavuje pracovní smlouvu, dohody o  - ţádost o místo                     Ekonomika, Právo (ČJ,
ukončení pracovního poměru        - ţivotopis                       Ek, PRÁ)
                     - pozvání na konkurs
                     - pracovní smlouva
                     - dohodo o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
                     -dohody o ukončení pracovního poměru
                     - výpověď
                     - pracovní posudek

                     Téma : Propagační písemnosti
- vyhotovuje propagační písemnosti    Učivo :
                     - nabídky, prospekty, letáky, inzeráty, katalogy aj.

                     Téma : Písemnosti v hospodářském styku
- vyhotovuje formálně, věcně, jazykově  Učivo :
správně písemnosti v hospodářském    - poptávka                        Ekonomika, Účetnictví
styku                  - nabídka vyţádaná a nevyţádaná, úprava nabídky     (EK, Úč)
                     - objednávka
                     - dodací list, návěští
                     - přepravní list, nákladní list
                     - faktura
                     - urgence
                     - odpověď na urgenci
                     - reklamace
                     - odpověď na reklamaci
                     - upomínky
                     - odpověď na upomínku
                                    - 220 -
                                                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                          Havlíčkova 812
                                                          542 32 Úpice

9.7.7 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE A ADMINISTRATIVA
Ročník: 4.S
                                                    Přesahy a vazby
Školní výstupy              Téma a učivo                         Mezipředmětové    Průřezová témata
                                                    vztahy,  projekty,
                                                    poznámky
                     Téma : Elektronická komunikace
Ţák :                   Učivo :                            - Český jazyk (ČJ)    - Člověk a svět práce
- zpracovává věcně, jazykově a formálně  - jednoduchá sdělení (e-mail)                             (ČSP)
správně odborné písemnosti, vyřizuje   - dokumenty posílané v příloze
korespondenci a vede příslušnou agendu  - moţnosti vyuţití elektronického podpisu
- provádí ověřování opisů a podpisů,   Téma : Písemnosti ve styku s bankou a poštou
vystavování duplikátů           Učivo :
- samostatně a správně vyhotovuje     - výběr hotovosti - šek, výběrní lístek, platební karty,   Ekonomika, Účetnictví
písemnosti ve styku s bankou a poštou   pokladní sloţenka                       (EK, Úč)
                     - bezhotovostní platební styk - příkaz k úhradě a k inkasu,
                     trvalý příkaz k úhradě, hromadný příkaz k úhradě
                     - poštovní poukázky
                     - poštovní dobírkové poukázky
                     Téma : Dopisy občanů právnickým osobám
                     Učivo :
- poradí občanům při sestavování dopisů  - ţádosti
občanů právnickým osobám         - stíţnosti
                     - podněty, oznámení                      Právo, Veřejná správa
                     Téma : Právní a správní písemnosti              (PRÁ, VES)
- poradí občanům při sestavování     Učivo:
právních a správních písemností a     - plná moc, podpisové vzory
písemností právnickým osobám       - pověření
                     - smlouvy
                     - prokura
                     - ţaloby a odvolání                      Právo, Veřejná správa
                     - správní rozhodnutí                     (PRÁ, VES)
                     - výzva, rozhodnutí, ţádost, odpověď na ţádost, zápis
                     - písemnosti legislat. Char. - obecní vyhlášky a nařízení
                     - formuláře a dotazníky                                    - 221 -
                                                        Gymnázium + SOŠ Úpice
                                                        Havlíčkova 812
                                                        542 32 Úpice
                                                  Přesahy a vazby
Školní výstupy            Téma a učivo                         mezipředmětové       průřezová témata
                                                  vztahy,
                                                  projekty, poznámky
                   Téma : Předpisy pro archivaci písemností
Ţák :                 Učivo :                           - Právo, Veřejná správa,  - Člověk a svět práce (ČSP)
 - dodrţuje předpisy pro archivaci  - předpisy pro archivaci písemností a pro utajení obsahu a  Účetnictví (PRÁ, VES,
písemností a pro utajení obsahu a   osobních dat                         Úč)
osobních dat             - ukládání a vyřazování písemností
- vede kartotéku právní a správních  - směrnice pro archivování a skartování písemností
předpisů
                                  - 222 -
                            Gymnázium + SOŠ Úpice
                                Havlíčkova 812
                                 542 32 Úpice
   Školu tvoří 2 budovy. Výukové prostory obou budov tvoří 15 kmenových
učeben, 2 učebny výpočetní techniky, 3 jazykové učebny, víceúčelová laboratoř,
knihovna a klubovna pro trávení volnočasových aktivit ţáků. V obou budovách je
zrekonstruované sociální zařízení.
   Školským zařízením je školní jídelna. Pro tělesnou výchovu vyuţíváme
tělocvičnu ZŠ Bří Čapků a hřiště ZŠ Úpice Lány.


UČEBNY:
  některé kmenové třídy slouţí zároveň i jako učebny odborných předmětů
  (fyzikální vzdělávání, chemické vzdělávání, zeměpis, biologie, HV, VV). Za
  pěkného počasí můţe výuka probíhat i venku v klidném prostředí školního parku.


ŠATNY:
  ţáci mají pro dvojice k dispozici uzamykatelné skříňky.


SPORT:
  škola vlastní rafty, které mohou být spuštěny na řeku přímo vedle školy.
  v době přestávek a volna mohou ţáci vyuţívat odpočinkových koutů na
  chodbách, kde mají rovněţ k dispozici nápojový a občerstvovací automat.


PC:
  všichni vyučující mají kabinety vybavené PC, internetem a tiskárnou.
  ţáci mohou pro své potřeby pouţívat kopírku na chodbě a telefonní automat.


PEDAGOGICKÝ SBOR:
  Většinu pedagogického sboru tvoří kvalifikovaní vyučující odborných předmětů.
  Na škole zároveň působí výchovný poradce a metodik prevence sociálně
  patologických jevů. Pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené pedagogy. Učitelé
  se dále vzdělávají v rámci DVPP.

                   - 223 -
                               Gymnázium + SOŠ Úpice
                                   Havlíčkova 812
                                    542 32 Úpice
    V souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a souvisejících
předpisů uzavírá škola smlouvy o odborné praxi se svými sociálními partnery -
fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv s těmito partnery vykonávají ţáci
povinné odborné praxe v délce dvou týdnů ve druhém roce studia. Tato praxe je
rozdělena do prvního a druhého pololetí. V kaţdém pololetí je praxe jeden týden.
Praxe ve třetím ročníku je dělena na dva týdny v prvním a týden ve druhém pololetí.
Čtvrtý ročník má praxi v délce tří týdnů v prvním pololetí.
    Sociální partneři umoţňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a
přednášky jak ve škole, tak i v jejich prostorách. Sociálními partnery jsou obecní a
městské úřady, krajský úřad, soudy, policie, školy a školská zařízení, zemědělské
agentury, pracoviště pozemkového fondu, sociální zařízení - domovy důchodců,
ústavy sociální péče. Domovy s pečovatelskou péčí, organizace poskytující terénní
sociální péči. V soukromém sektoru vykonávají ţáci praxi u privátních účetních nebo
účetních firem, pojišťovacích agentur, ţivnostníků nebo ve výrobních závodech.
    Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících
dotazníků, v nichţ se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují
své další poţadavky na vzdělávací proces a jeho inovace.
                    - 224 -
                          Gymnázium + SOŠ Úpice
                              Havlíčkova 812
                               542 32 Úpice
Koordinátor ŠVP pro SOŠ :        Ing. Jana Nývltová, CSc.

Technický koordinátor :         Mgr. Jan Šindýlek

Kapitoly 1. – 11. (mimo kap. 9.)    Mgr. Irena Dobiasová
                    Mgr. Václava Balcarová
                    p. Boţena Nowaková
                    Ing. Jana Prokopová
                    Mgr. Karel Kašpar
                    Ing. Luboš Panny


Učební osnovy :
Český jazyk a literatura        p. Boţena Nowaková
Anglický jazyk             Ing. Jitka Janáčková
                    Mgr. Jana Přeučilová
Německý jazyk              Mgr. Michaela Hofmanoná
Základy společenských věd        Mgr. Kamila Matějiková
Dějepis                 Mgr. Václava Balcarová
Fyzikální vzdělávání          Ing. Jaroslav Vašíček
Chemické vzdělávání           Ing. Jana Šepsová
Biologické a ekologické vzdělávání   Mgr. Ondřej Straka
Matematika               p. Karel Mikeš
Tělesná výchova             Mgr. Klára Počekajlová
Informační a komunikační technologie  Ing. Radim Dufka
Ekonomika                Ing. Jana Prokopová
Účetnictví               Ing. Jana Prokopová
Právo                  Ing. Jana Nývltová, CSc.
Veřejná správa             Ing. Luboš Panny
Česká republika a evropské dimenze   Ing. Luboš Panny
Kultura ve veřejné správě        Ing. Luboš Panny
Písemná komunikace a administrativa   Ing. Jana Prokopová
                  - 225 -

				
DOCUMENT INFO