Docstoc

261

Document Sample
261 Powered By Docstoc
					                                              PARTEA     I
 Anul X Ñ Nr. 261                      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                    Luni, 13 iulie 1998

                                              SUMAR
 Nr.                                            Pagina  Nr.                                            Pagina
                LEGI ªI DECRETE                           145.    Ñ Lege privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþio-
                                                        narea Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi Formare
 144.  Ñ Lege pentru retragerea rezervei formulate de                             Profesionalã ...............................................................   2Ð5
    România la art. 22 din Convenþia internaþionalã pri-
    vind eliminarea tuturor formelor de discriminare                      265.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinþa-
    rasialã.........................................................................    1       rea, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale
                                                        pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã ................              6
 264.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru retra-
    gerea rezervei formulate de România la art. 22 din                             HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
    Convenþia internaþionalã privind eliminarea tuturor                     376.    Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea
    formelor de discriminare rasialã...............................             2       Hotãrârii Guvernului nr. 256/1997 privind organiza-
                                                        rea Festivalului ºi Concursului Internaþional ”George
                       «                                EnescuÒ ....................................................................   6Ð8


                               LEGI             ªI    DECRETE
                                       PARLAMENTUL ROMÂNIEI
                  CAMERA DEPUTAÞILOR                                           SENATUL

                                  LEGE
                       pentru retragerea rezervei formulate de România
                          la art. 22 din Convenþia internaþionalã
                     privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã

                     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
                     Articol unic. Ñ România îºi retrage rezerva privind recursul la jurisdic-
                  þia Curþii Internaþionale de Justiþie pentru soluþionarea diferendelor, formulatã
                  la art. 22 din Convenþia internaþionalã privind eliminarea tuturor formelor de
                  discriminare rasialã, adoptatã la New York la 21 decembrie 1965.
                     Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 mai 1998, cu res-
                  pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                                       p. PREªEDINTELE SENATULUI
                                        ULM NICOLAE SPINEANU

                     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 iunie
                  1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                                  p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                                        PAULA MARIA IVÃNESCU

                       Bucureºti, 9 iulie 1998.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         Nr. 144.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 261/13.VII.1998

                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                          DECRET
               privind promulgarea Legii pentru retragerea rezervei
             formulate de România la art. 22 din Convenþia internaþionalã
              privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,
               Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru retragerea rezervei formu-
            late de România la art. 22 din Convenþia internaþionalã privind eliminarea
            tuturor formelor de discriminare rasialã ºi se dispune publicarea ei în
            Monitorul Oficial al României.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU               Bucureºti, 8 iulie 1998.
               Nr. 264.

                               «
                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 CAMERA DEPUTAÞILOR                                               SENATUL

                          LEGE
           privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale
                  pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã

     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
             CAPITOLUL I                (3) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare
           Dispoziþii generale            Profesionalã poate înfiinþa în structura sa compartimente de
                                 specialitate pentru pregãtirea personalului propriu, culege-
   Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Agenþia Naþionalã pentru    rea ºi prelucrarea datelor privind piaþa muncii, precum ºi
 Ocupare ºi Formare Profesionalã, instituþie publicã de inte-  pentru desfãºurarea altor activitãþi specifice, necesare reali-
 res naþional, cu personalitate juridicã.            zãrii obiectivelor sale, în condiþiile stabilite în statut.
   (2) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare
 Profesionalã organizeazã ºi coordoneazã, la nivel naþional,               CAPITOLUL II
 activitatea de ocupare ºi de formare a forþei de muncã,        Atribuþiile Agenþiei Naþionale pentru Ocupare
 precum ºi de protecþie a persoanelor neîncadrate în                ºi Formare Profesionalã
 muncã.                              Art. 3. Ñ Obiectivele principale ale Agenþiei Naþionale
   (3) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã sunt:
 Profesionalã are sediul în municipiul Bucureºti.         a) instituþionalizarea dialogului social în domeniul ocupã-
   Art. 2. Ñ (1) Pentru organizarea ºi coordonarea activi- rii ºi formãrii profesionale;
 tãþii de ocupare ºi formare a forþei de muncã, la nivel      b) aplicarea strategiilor în domeniul ocupãrii ºi formãrii
 judeþean ºi al municipiului Bucureºti, se înfiinþeazã, în profesionale;
 subordinea Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi Formare      c) aplicarea mãsurilor de protecþie socialã a persoanelor
 Profesionalã, agenþii pentru ocupare ºi formare profesionalã neîncadrate în muncã.
 judeþene ºi a municipiului Bucureºti, unitãþi cu personalitate  Art. 4. Ñ Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenþia
 juridicã.                           Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã are, în
   (2) Agenþiile pentru ocupare ºi formare profesionalã principal, urmãtoarele atribuþii:
 judeþene ºi a municipiului Bucureºti pot înfiinþa subunitãþi   a) organizeazã servicii de ocupare a forþei de muncã;
 de furnizare a serviciilor pentru ocupare ºi formare profe-    b) furnizeazã ºi finanþeazã, în condiþiile legii, servicii de
                                formare profesionalã, în Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For concordanþã cu politica de ocupare
 sionalã.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 261/13.VII.1998               3

 a forþei de muncã ºi cu tendinþele care se manifestã pe     (2) Consiliul de administraþie este format din reprezen-
 piaþa muncii, în scopul facilitãrii încadrãrii în muncã;   tanþi ai organelor administraþiei publice centrale, precum ºi
   c) orienteazã persoanele neîncadrate în muncã ºi     ai organizaþiilor patronale ºi sindicale, reprezentative la
 mediazã între acestea ºi angajatori, în vederea realizãrii  nivel naþional.
 echilibrului dintre cererea ºi oferta forþei de muncã;      Art. 9. Ñ (1) Consiliul de administraþie al Agenþiei
   d) face propuneri privind elaborarea proiectului de bugetNaþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã este
 al Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj;        alcãtuit din 15 membri, dupã cum urmeazã:
   e) administreazã bugetul Fondului pentru plata ajutorului  a) 5 membri, reprezentanþi ai Guvernului, numiþi de pri-
 de ºomaj ºi prezintã Ministerului Muncii ºi Protecþiei    mul-ministru;
 Sociale raportul sãu de execuþie bugetarã;            b) 4 membri, numiþi prin consens de cãtre organizaþiile
   f) propune Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale pro-patronale reprezentative la nivel naþional, ºi unul numit de
 iecte de acte normative în domeniul ocupãrii ºi formãrii   Camera de Comerþ ºi Industrie a României;
 profesionale ºi al protecþiei sociale a persoanelor neînca-   c) 5 membri, numiþi prin consens de cãtre confederaþiile
 drate în muncã;                       sindicale reprezentative la nivel naþional.
   g) elaboreazã studii ºi analize în domeniul ocupãrii ºi   (2) Sunt reprezentative la nivel naþional confederaþiile
 formãrii profesionale, care vor fi folosite de Ministerul  naþionale sindicale ºi organizaþiile patronale care îndepli-
 Muncii ºi Protecþiei Sociale la elaborarea strategiilor din nesc condiþiile prevãzute de Legea nr. 130/1996 privind
 acest domeniu.                        contractul colectiv de muncã, republicatã.
   Art. 5. Ñ Alte atribuþii ale Agenþiei Naþionale pentru    Art. 10. Ñ Atribuþiile consiliului de administraþie sunt
 Ocupare ºi Formare Profesionalã, precum ºi atribuþiile    stabilite prin statut.
 agenþiilor pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene    Art. 11. Ñ Consiliul de administraþie adoptã hotãrâri în
 ºi a municipiului Bucureºti pot fi stabilite prin statutul  domeniile prevãzute în statut.
 Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã,
                                 Art. 12. Ñ (1) Durata mandatului membrilor consiliului
 cu respectarea prevederilor art. 3.
                               de administraþie este de 4 ani.
   Art. 6. Ñ (1) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi
                                 (2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de admi-
 Formare Profesionalã asigurã, fãrã platã, în condiþiile legii,
                               nistraþie pot fi revocaþi de cei care i-au numit.
 servicii de ocupare ºi de formare profesionalã persoanelor
                                 (3) În cazul vacantãrii locurilor din consiliul de adminis-
 fizice sau juridice interesate.
                               traþie ca urmare a demisiei, revocãrii sau decesului, vor fi
   (2) Principalele servicii de ocupare ºi formare profesio-
                               numiþi noi membri, pânã la încheierea mandatului iniþial.
 nalã, furnizate de Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi
 Formare Profesionalã, sunt:                   Art. 13. Ñ (1) Consiliul de administraþie este legal con-
   1. Servicii pentru persoane fizice:           stituit începând cu data la care sunt numiþi cel puþin
   a) orientarea ºi consilierea persoanelor neîncadrate în 11 dintre membrii acestuia, fiecare parte fiind reprezentatã
 muncã ºi a altor persoane, în vederea gãsirii unui loc de  în consiliu.
 muncã;                              (2) Consiliul de administraþie se întruneºte lunar sau ori
                               de câte ori este nevoie, la cererea preºedintelui sau a unei
   b) calificarea ºi recalificarea persoanelor neîncadrate în
 muncã;                            treimi din numãrul membrilor sãi.
   c) reconversia profesionalã a personalului din cadrul    (3) Consiliul de administraþie funcþioneazã în mod legal
 agenþilor economici supuºi restructurãrii, în vederea preve- în prezenþa a cel puþin 11 dintre membrii sãi.
 nirii ºomajului;                         (4) Hotãrârile consiliului de administraþie se adoptã cu
                               votul a cel puþin douã treimi din numãrul membrilor pre-
   d) stabilirea ºi plata, potrivit legii, a drepturilor de pro-
 tecþie socialã a persoanelor neîncadrate în muncã ºi a    zenþi, cu condiþia ca fiecare parte sã fie reprezentatã.
 altor categorii socio-profesionale.               Art. 14. Ñ (1) Preºedintele consiliului de administraþie
   2. Servicii pentru persoane juridice:          este ºi preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi
   a) medierea între cererea ºi oferta de pe piaþa muncii; Formare Profesionalã.
   b) selecþionarea candidaþilor pentru ocuparea locurilor de  (2) Preºedintele este numit de primul-ministru, dintre
 muncã;                            membrii consiliului de administraþie, la propunerea ministru-
   c) aplicarea mãsurilor de stimulare pentru crearea de  lui muncii ºi protecþiei sociale, cu consultarea partenerilor
 locuri de muncã;                       sociali.
   d) consiliere pentru crearea de întreprinderi mici ºi mij-  (3) Numirea preºedintelui se face pentru o perioadã de
 locii.                            4 ani.
   Art. 7. Ñ (1) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi      (4) Mandatul înceteazã prin demisie, prin revocare de
 Formare Profesionalã poate sã încredinþeze, în condiþiile  cãtre primul-ministru, la propunerea motivatã a ministrului
 legii, serviciile de ocupare ºi formare profesionalã ºi unor muncii ºi protecþiei sociale, sau prin deces.
 prestatori din sectorul public sau privat.            Art. 15. Ñ (1) Preºedintele reprezintã Agenþia Naþionalã
   (2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii se
                               pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã în relaþiile cu terþii.
 stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.              (2) Ministrul muncii ºi protecþiei sociale va delega, în
                               fiecare an, atribuþiile sale de ordonator principal de credite
            CAPITOLUL III
                               pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj,
   Organizarea, funcþionarea ºi conducerea Agenþiei    dupã aprobarea acestuia, preºedintelui Agenþiei Naþionale
   Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã     pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã.
  Art. 8. Ñ (1) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare   (3) Preºedintele exercitã ºi alte atribuþii, care se stabi-
 Profesionalã este by CVISION de administraþie.
Compression condusã de consiliulTechnologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                               lesc prin statut.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 261/13.VII.1998

   Art. 16. Ñ (1) Conducerea operativã a activitãþii Agenþiei  administraþie, ca urmare a participãrii la ºedinþe, nu poate
 Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã se       depãºi, într-o lunã, 20% din salariul lunar al preºedintelui.
 exercitã de cãtre un director general executiv, numit de       (4) Prevederile alineatului precedent se aplicã în mod
 preºedinte.                           corespunzãtor ºi membrilor care fac parte din consiliile con-
   (2) Ocuparea postului de director general executiv se    sultative, drepturile acestora calculându-se în raport cu
 face prin concurs, în condiþiile legii.             salariul lunar al directorului executiv.
   Art. 17. Ñ (1) Agenþiile pentru ocupare ºi formare pro-     (5) Echivalarea funcþiilor de conducere ºi de execuþie
 fesionalã judeþene ºi a municipiului Bucureºti sunt conduse   ale personalului din Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi
 de un director executiv, numit de cãtre preºedintele       Formare Profesionalã ºi din agenþiile pentru ocupare ºi for-
 Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã.    mare profesionalã judeþene ºi a municipiului Bucureºti se
   (2) Ocuparea postului de director executiv se face prin   face în conformitate cu tabelul prezentat în anexa care
 concurs, în condiþiile legii.                  face parte integrantã din prezenta lege.
   Art. 18. Ñ (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de      Art. 20. Ñ (1) Personalul preluat de cãtre Agenþia
 activitatea agenþiilor pentru ocupare ºi formare profesionalã  Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã ºi de
 judeþene ºi a municipiului Bucureºti, directorii executivi sunt cãtre agenþiile pentru ocupare ºi formare profesionalã jude-
 sprijiniþi de un consiliu consultativ, format din 15 membri,   þene ºi a municipiului Bucureºti de la Ministerul Muncii ºi
 reprezentând autoritãþile publice locale, organizaþiile sindi-  Protecþiei Sociale, de la direcþiile generale de muncã ºi
 cale ºi patronale, numiþi dupã cum urmeazã:           protecþie socialã judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi, res-
   a) 5 membri, de cãtre prefect, reprezentând autoritãþile   pectiv, de la centrele de calificare, recalificare ºi perfecþio-
 publice locale;                         nare a ºomerilor se considerã transferat în interesul
   b) 5 membri, prin consens, de cãtre organizaþiile sindi-   serviciului.
 cale reprezentative la nivel judeþean ºi al municipiului       (2) Personalul prevãzut la alin. (1) îºi va pãstra salariul
 Bucureºti;
                                 de bazã ºi celelalte drepturi salariale avute anterior, dacã
   c) 4 membri, prin consens, de cãtre organizaþiile patro-
                                 va ocupa aceleaºi funcþii, grade ºi trepte profesionale.
 nale reprezentative la nivel judeþean ºi al municipiului
                                   (3) Numãrul de posturi din structura Ministerului Muncii
 Bucureºti, ºi unul, de cãtre camera de comerþ ºi industrie
                                 ºi Protecþiei Sociale, care va fi preluat de Agenþia Naþionalã
 teritorialã.
                                 pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã, se determinã prin
   (2) Atribuþiile consiliului consultativ sunt stabilite prin
                                 protocol încheiat între cele douã instituþii, în raport cu pre-
 statut.
                                 vederile art. 3, art. 4 ºi ale art. 21 alin. (1) din prezenta
   (3) Dispoziþiile art. 12 se aplicã în mod corespunzãtor ºi
                                 lege.
 în cazul membrilor consiliilor consultative.
                                   (4) În termen de 30 de zile de la data preluãrii perso-
             CAPITOLUL IV              nalului de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi
          Dispoziþii tranzitorii ºi finale       Formare Profesionalã, Guvernul va modifica, în mod cores-
                                 punzãtor, atribuþiile ºi structura organizatoricã a Ministerului
   Art. 19. Ñ (1) Salarizarea ºi alte drepturi ale preºedin-
                                 Muncii ºi Protecþiei Sociale.
 telui ºi ale personalului din aparatul propriu al Agenþiei
                                   Art. 21. Ñ (1) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi
 Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã ºi
                                 Formare Profesionalã ºi, respectiv, agenþiile pentru ocupare
 indemnizaþiile membrilor consiliului de administraþie al aces-
                                 ºi formare profesionalã judeþene ºi a municipiului Bucureºti
 teia, precum ºi salarizarea ºi alte drepturi ale personalului
                                 preiau în administrare, pe bazã de protocol, de la
 agenþiilor pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene
 ºi a municipiului Bucureºti ºi indemnizaþiile membrilor con- Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale Fondul pentru plata
 siliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege.    ajutorului de ºomaj, terenurile, spaþiile ºi bunurile utilizate
   (2) Pânã la intrarea în vigoare a legii prevãzute la de Direcþia generalã forþã de muncã ºi ºomaj din cadrul
 alin. (1), salarizarea personalului Agenþiei Naþionale pentru ministerului, respectiv cele utilizate de oficiile de forþã de
 Ocupare ºi Formare Profesionalã se face în conformitate muncã ºi ºomaj din direcþiile generale de muncã ºi protec-
 cu prevederile anexei nr. 8 ºi, respectiv, ale anexei nr. 9 la þie socialã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, de centrele
 Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preºedintelui ºi de calificare, recalificare ºi perfecþionare a ºomerilor, pre-
 Guvernului României, precum ºi a personalului Preºedinþiei, cum ºi alte bunuri mobile ºi imobile.
 Guvernului ºi a celorlalte organe ale puterii executive, repu-    (2) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare
 blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale     Profesionalã are drept de administrare asupra bunurilor
 Hotãrârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea mobile ºi imobile dobândite din activitãþi proprii, subvenþii,
 personalului din unitãþile bugetare, cu modificãrile ulterioare, donaþii sau din alte surse.
 ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea     (3) Pentru dezvoltarea activitãþilor proprii, autoritãþile
 unor coeficienþi de ierarhizare a salariilor de bazã pentru publice centrale sau locale pot atribui, în condiþiile prevã-
 personalul din sectorul bugetar, republicatã, cu modificãrile zute de lege, terenuri, clãdiri ºi spaþii Agenþiei Naþionale
 ulterioare.                           pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã, respectiv agenþiilor
   (3) Pânã la intrarea în vigoare a legii prevãzute la pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene ºi a muni-
 alin. (1), membrii Consiliului de administraþie al Agenþiei cipiului Bucureºti.
 Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã, care        (4) Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare
 participã la ºedinþe, cu excepþia preºedintelui, beneficiazã Profesionalã poate realiza investiþii, potrivit legii, din Fondul
 de o indemnizaþie de ºedinþã de 10% din salariul preºedin- pentru plata ajutorului de ºomaj sau din alte surse stabilite
 telui. Totalul sumelor CVISION Technologies’ de prin statut.
Compression bycuvenite unui membru al consiliului PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 261/13.VII.1998                         5

   Art. 22. Ñ Cheltuielile privind organizarea ºi funcþiona-        (2) Membrii comisiei de pregãtire se stabilesc în condiþi-
 rea Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi Formare             ile prevãzute la art. 9 alin. (1).
 Profesionalã ºi a agenþiilor pentru ocupare ºi formare pro-          (3) Comisia de pregãtire va elabora, în termen de
 fesionalã judeþene ºi a municipiului Bucureºti se suportã
                                      30 de zile de la constituire, proiectul de statut al Agenþiei
 din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj, în
 limita sumelor aprobate prin acesta, dar nu mai mult de          Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã. Proiectul
 5% din cheltuielile anuale totale.                    de statut se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la iniþiativa
   Art. 23. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare        Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
 Profesionalã, precum ºi agenþiile pentru ocupare ºi formare          (4) Comisia de pregãtire îºi înceteazã activitatea dupã
 profesionalã judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor func-        realizarea proiectului de statut.
 þiona începând cu data de 1 ianuarie 1999.                  Art. 25. Ñ Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru
   Art. 24. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la data intrã-
                                      Ocupare ºi Formare Profesionalã va convoca consiliul de
 rii în vigoare a prezentei legi, partenerii sociali, prevãzuþi la
 art. 9 alin. (1), vor numi o comisie de pregãtire pentru         administraþie în prima sa ºedinþã plenarã, în termen de
 aplicarea prezentei legi, formatã din 15 membri, în compo-        15 zile de la aprobarea de cãtre Guvern a statutului
 nenþa prevãzutã la articolul menþionat.                  Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã.

     Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
 Constituþia României.
                              PREªEDINTELE SENATULUI
                                PETRE ROMAN


      Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
 alin. (1) din Constituþia României.
                        p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                              PAULA MARIA IVÃNESCU


     Bucureºti, 9 iulie 1998.
     Nr. 145.                                                                ANEXÃ
                                  TABEL
                 privind echivalarea funcþiilor de conducere ºi de execuþie
            ale personalului din Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã

              Funcþiile de conducere                      Anexa la Legea nr. 40/1991, republicatã,
                                 Funcþia cu care se face
             din cadrul Agenþiei Naþionale                    cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
                                     echivalarea
          pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã                  conform cãreia se face echivalarea funcþiei

        I. Agenþia Naþionalã pentru
          Ocupare ºi Formare
          Profesionalã:
        1. Preºedinte                  Secretar de stat         Anexa nr. 2, poziþia 4
        2. Director general executiv           Subsecretar de stat        Anexa nr. 2, poziþia 5
        II. Agenþiile pentru ocupare
          ºi formare profesionalã
          judeþene ºi a municipiului
          Bucureºti:
          Director executiv              Director general         Anexa nr. 9, cap. I lit. B,
                                                 poziþia 18

       NOTÃ:
       1. Funcþiilor de conducere ºi de execuþie din cadrul Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi
    Formare Profesionalã li se vor aplica prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republi-
    catã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
       2. Funcþiilor de conducere ºi de execuþie din cadrul agenþiilor pentru ocupare ºi formare pro-
    fesionalã judeþene ºi a municipiului Bucureºti li se vor aplica prevederile pct. 1 din nota la anexa
    nr. 9 by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
Compression la Legea nr. 40/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrileFor Evaluation Purposes
                                         ulterioare.                        Only
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 261/13.VII.1998

                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                            DECRET
                   pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea,
                   organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale
                    pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã
               În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
             României,
                Preºedintele României    d e c r e t e a z ã :
                Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind înfiinþarea, organizarea ºi
             funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã ºi
             se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
                           PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                           EMIL CONSTANTINESCU

                Bucureºti, 8 iulie 1998.
                Nr. 265.    HOTÃRÂRI             ALE      GUVERNULUI                ROMÂNIEI
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
           pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 256/1997
        privind organizarea Festivalului ºi Concursului Internaþional ”George EnescuÒ

     Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
   Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 256/1997 pri-     21.524.750 mii lei pentru ”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ ºi
 vind organizarea Festivalului ºi Concursului Internaþional     694.750 mii lei pentru ”Cheltuieli de capitalÒ, se asigurã din
 ”George EnescuÒ, publicatã în Monitorul Oficial al         Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
 României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, se modificã       Art. 5. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã intro-
 ºi se completeazã dupã cum urmeazã:                 ducã în bugetul de stat ºi în bugetul Ministerului Culturii
   1. Alineatul (1) al articolului 3 se modificã ºi va avea    pe anul 1998 modificãrile care decurg din aplicarea preve-
 urmãtorul cuprins:                         derilor art. 4.
   ÇArt. 3. Ñ (1) Cheltuielile efectuate prin ARTEXIM, insti-     Art. 6. Ñ Instalaþia utilizatã pentru amenajarea acusticã
 tuþie publicã subordonatã Ministerului Culturii, organizatorul   a Sãlii Mari a Palatului, achiziþionatã potrivit anexei, va fi
 specializat al acþiunii, pentru pregãtirea ºi desfãºurarea     predatã de ARTEXIM, cu respectarea dispoziþiilor legale,
 Festivalului Internaþional ”George EnescuÒ Ñ ediþia         Filarmonicii ”George EnescuÒ din Bucureºti, în administra-
 a XIV-a Ñ, se vor suporta din veniturile realizate ºi, în      rea acesteia.
 completare, din fondurile aprobate în bugetul Ministerului       Art. 7. Ñ Cheltuielile prevãzute la art. 3 se efectueazã
 Culturii, pe anii 1997 ºi 1998, la capitolul ”Culturã, religie ºi  de cãtre ARTEXIM, cu respectarea prevederilor legale, iar
 acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, în limita   sumele rãmase neutilizate se restituie de cãtre Ministerul
 cheltuielilor prevãzute în devizul estimativ cuprins în anexa    Culturii la bugetul de stat, pentru reîntregirea Fondului de
 la prezenta hotãrâre.È                       rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, pânã la data de
   2. Dupã articolul 3 se introduc articolele 4Ð7 cu urmã-     15 octombrie 1998.È
 torul cuprins:                             3. Fostul articol 4 devine articolul 8.
   ÇArt. 4. Ñ În anul 1998, suma de 22.219.500 mii lei,        4. Anexa se înlocuieºte cu anexa care face parte inte-
 destinatã finanþãrii cheltuielilor prevãzute la art. 3, din care  grantã din prezenta hotãrâre.
                              PRIM-MINISTRU
                              RADU VASILE
                                             Contrasemneazã:
                                              Ministrul culturii,
                                              Ion Caramitru
                                             Ministrul finanþelor,
                                              Daniel Dãianu
     Bucureºti, 10 iulie 1998.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   Nr. 376.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 261/13.VII.1998                7
                                                       ANEXÃ                          DEVIZ ESTIMATIV
      privind bugetul de venituri ºi cheltuieli al Festivalului Internaþional ”George EnescuÒ Ñ ediþia a XIV-a
                    (Bucureºti Ñ România, 6Ð20 septembrie 1998)

        I. VENITURI                                      Ñ mii lei Ñ
       1. Din vânzarea biletelor la concerte                          1.575.000
       2. Din vânzarea materialelor publicitare                          70.000
       3. Din contracte de coproducþie cu societãþile de radio
         ºi televiziune (inclusiv spaþiul publicitar pentru sponsori)            11.200.000
                                         TOTAL VENITURI: 12.845.000


       II. CHELTUIELI
       1.  Chirie pentru sãli                                  380.000
       2.  Instalaþia acusticã pentru amenajarea Sãlii Mari a Palatului             694.000
       3.  Transportul internaþional al invitaþilor strãini                  6.291.753
       4.  Transportul intern al invitaþilor români ºi strãini                 681.407
       5.  Transportul intern al materialelor artistice                     175.000
       6.  Cazarea invitaþilor strãini                            2.886.590
       7.  Cazarea invitaþilor români                              163.000
       8.  Prestaþii artistice ale invitaþilor români                      717.028,7
       9.  Prestaþii artistice ale invitaþilor strãini (în valutã)              21.875.000
       10.  Publicitate                                    1.150.000
       11.  Alte cheltuieli de organizare                           2.150.000
                                         TOTAL CHELTUIELI: 37.164.528,7,
     din care 19.836.000 mii lei pentru prestaþii artistice ºi pentru o parte a transporturilor externe
     pentru invitaþii strãini. Diferenþa neacoperitã dintre cheltuieli ºi venituri se va suporta din prevede-
     rile bugetare aprobate Ministerului Culturii pentru anii 1997 ºi 1998, astfel:
        ¥ în anul 1997 Ñ 1.219.528,7 mii lei din fondul de contrapartidã;
        ¥ în anul 1998 Ñ 23.100.000 mii lei din fondurile de la bugetul de stat, alocate prin bugetul
     Ministerului Culturii pe anul 1998.
        Devizul actual a fost calculat la un curs de 8.700 lei pentru un dolar S.U.A.
                          FUNDAMENTAREA
          bugetului estimativ al Festivalului Internaþional ”George EnescuÒ Ñ ediþia a XIV-a
                  (Bucureºti Ñ România, 6Ð20 septembrie 1998)

       CHELTUIELI                                       Ñ mii lei Ñ

       1. Chirie pentru sãli                                    380.000
       a) Sala Mare a Palatului Ñ 15 concerte x 12.000.000 lei                   180.000
       b) Sala Radio Ñ 5 concerte ºi 10 repetiþii 20.000.000 lei                  200.000
       2. Amenajarea acusticã a sãlilor                              694.750

       3. Transportul internaþional al invitaþilor strãini                    6.291.753
       a) chartere internaþionale                                5.080.800
       b) curse regulate                                     1.158.753
       c) alte curse internaþionale                                 52.200
       4. Transportul intern al invitaþilor români ºi strãini                   681.407
     ¥ microbuze                                        45.414
     ¥ autoturisme                                       166.257
     ¥ autocare                                        326.000
     ¥ tren                                          108.750
     ¥ avion (chartere ºi Technologies’
Compression by CVISIONcurse regulate)           PdfCompressor. For        Evaluation Purposes
                                                   34.986      Only
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 261/13.VII.1998

        5. Transportul intern al materialelor artistice (camioane)                         175.000

        6. Cazarea invitaþilor strãini                                      2.886.590
        ¥ Hotelul ”BucureºtiÒ Ñ 815.000 lei x 3.331 persoane/nopþi cazare                    2.714.765
        ¥ Hotelul ”Hilton Ñ BucureºtiÒ Ñ 2.175.000 lei x 79 persoane/nopþi cazare                 171.825
        7. Cazarea invitaþilor români                                       163.000
        ¥ Hotelul ”AstoriaÒ Ñ 500.000 lei x 326 persoane/nopþi cazare
        8. Prestaþii artistice ale invitaþilor români                               717.028,7

        9. Prestaþii artistice ale invitaþilor strãini                             21.875.000

        10. Publicitate                                             1.150.000
        Preprograme                                                 87.000
        Programe                                                  93.000
        Afiºe                                                    38.000
        Anunþuri la TVR ºi Radio                                          782.000
        Anunþuri în publicaþii strãine                                       150.000
        11. Alte cheltuieli de organizare                                    2.150.000
        Comisioane bancare (3% din onorarii)                                    548.000
        Reparaþii ºi acordaje piane                                         32.000
        Spaþii pentru conferinþe                                          12.000
        Cattering                                                 160.000
        Pavoazarea sãlilor                                             40.000
        Corespondenþã                                               110.000
        Telefoane, faxuri                                             280.000
        Locaþii pentru partituri                                          30.000
        Colaboratori ºi personal tehnic                                      100.000
        Taxe (timbru muzical, drepturi de autor ºi alte taxe locale)                        50.000
        Alte cheltuieli de organizare ºi directorat                                788.000
        TOTAL GENERAL CHELTUIELI:                                       37.164.528,7

        VENITURI                                               Ñ mii lei Ñ
        1. Din vânzarea biletelor                                        1.575.000
        2. Din vânzarea materialelor publicitare                                  70.000
        3. Din contracte de coproducþie cu societãþile de radio ºi televiziune
         (inclusiv spaþiul publicitar pentru sponsori)                            11.200.000
        TOTAL GENERAL VENITURI:                                        12.845.000

                               RECAPITULAÞIE
        TOTAL GENERAL CHELTUIELI                                        37.164.528,7
        TOTAL GENERAL VENITURI                                         12.845.000
        DIN FONDUL DE CONTRAPARTIDÃ                                       1.219.528,7
        SUMA CE URMEAZÃ A FI ACOPERITÃ
        PRIN ALOCARE DE LA BUGET                                        23.100.000
                   EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

           Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
           Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
           Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

                                                    ISSN 1453Ñ4495
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261/13.VII.1998 conþine 8
Compression by CVISION Technologies’pagini.                       Preþul 720 lei
                                    PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

				
DOCUMENT INFO