060 by monitorul-oficial

VIEWS: 6 PAGES: 16

									                                           PARTEA      I
 Anul X Ñ Nr. 60                     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                              Marþi, 10 februarie 1998                                           SUMAR

                                           Pagina                                                Pagina
        DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                      Decizia nr. 520 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
 Decizia nr. 514 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-                     þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301,
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301                    art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
    din Codul de procedurã civilã..................................        2Ð3      procedurã civilã .........................................................       10
 Decizia nr. 515 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-                  Decizia nr. 521 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,                    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,
    art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din                     art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
    Codul de procedurã civilã ........................................       3Ð4      Codul de procedurã civilã ........................................          11Ð12
 Decizia nr. 516 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
                                               Decizia nr. 522 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,
    art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din                     þia de neconstituþionalitate a art. 3301, art. 3302,
                                                   art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de procedurã
    Codul de procedurã civilã ........................................       4Ð5
                                                   civilã ...........................................................................  12Ð13
 Decizia nr. 517 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,                Decizia nr. 523 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
    art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din                     þia de neconstituþionalitate a art. 330, art. 3301,
    Codul de procedurã civilã ........................................       6Ð7      art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de pro-
 Decizia nr. 518 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-                     cedurã civilã...............................................................     13Ð14
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,                Decizia nr. 525 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
    art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
                                                   þia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de
    Codul de procedurã civilã ........................................       7Ð8
                                                   procedurã civilã .........................................................      14Ð15
 Decizia nr. 519 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301,                Decizia nr. 526 din 2 decembrie 1997 referitoare la excep-
    art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de                      þia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de
    procedurã civilã .........................................................   8Ð9      procedurã civilã .........................................................      15Ð16
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998

    DECIZII         ALE      CURÞII         CONSTITUÞIONALE
                        CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 514
                           din 2 decembrie 1997

      referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
  Ioan Muraru         Ñ preºedinte             În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
  Viorel Mihai Ciobanu    Ñ judecãtor           alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
  Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor           puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
  Nicolae Popa        Ñ judecãtor           Parlamentului ºi Guvernului.
  Lucian Stângu        Ñ judecãtor             În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
  Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor           excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
  Victor Dan Zlãtescu     Ñ judecãtor           în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
  Paula C. Pantea       Ñ procuror              Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
  Claudia Miu         Ñ magistrat-asistent       comunicat punctele lor de vedere.

   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-               CURTEA,
 litate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
 ridicatã de intimatele-reclamante Brãtianu Eleonora,       Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-
 Brãtianu Elena, Missirliu Adina Maria Ioana ºi Schafer Ana    nerile reprezentantului pãrþilor, concluziile procurorului ºi
 Maria în Dosarul nr. 1.210/1997, aflat pe rolul Curþii      dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile
 Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.               Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã, constatã
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de   urmãtoarele:
 25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului     În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 Public ºi a reprezentantului intimatelor Brãtianu Eleonora,   Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 Brãtianu Elena, Missirliu Adina Maria Ioana ºi Schafer Ana    soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 3301 din
 Maria ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, fiind consem-  Codul de procedurã civilã.
 nate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având        La data de 10 iunie 1997, când a fost ridicatã excepþia
 nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea      de neconstituþionalitate de autoarele acesteia, dispoziþiile
 pentru data de 2 decembrie 1997.                 art. 3301 din Codul de procedurã civilã erau deja modifi-
             CURTEA,                 cate prin Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial
                                 al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, institu-
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
                                 indu-se termenul de 6 luni în interiorul cãruia procurorul
 urmãtoarele:
                                 general poate declara recursul în anulare, termen ce
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
 Încheierea din 10 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul începe sã curgã de la data când hotãrârea judecãtoreascã
 nr. 1.210/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea a rãmas irevocabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330
 Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a pct. 1, sau de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de
 art. 3301 din Codul de procedurã civilã, în redactarea ante- condamnare, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 2.
 rioarã modificãrii sale prin Legea nr. 17/1997, ridicatã de     Curtea Constituþionalã, potrivit prevederilor art. 23
 intimatele-reclamante Brãtianu Eleonora, Brãtianu Elena,     alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, este compe-
 Missirliu Adina Maria Ioana ºi Schafer Ana Maria.        tentã sã decidã asupra excepþiilor de neconstituþionalitate
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale ce vizeazã dispoziþiile legale în vigoare. Or, norma legalã,
 ale art. 3301 în forma iniþialã, prin care se prevedea cã cuprinsã în articolul examinat, nu menþine soluþia legislativã
 recursul în anulare putea fi declarat oricând de procurorul din textul legal, modificat, astfel încât se constatã cã
 general, încãlcau principiul neretroactivitãþii legii, consacrat excepþia este lipsitã de obiect ºi urmeazã sã fie respinsã
 prin art. 15 din Constituþie, care în alin. (2) prevede cã ca atare.
 ”Legea dispune numai pentru viitor, cu excepþia legii        În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 penale mai favorabileÒ.                     Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 excepþia este neîntemeiatã.                   aprilie 1997.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998                      3

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de inti-
 matele-reclamante Brãtianu Eleonora, Brãtianu Elena, Missirliu Adina Maria Ioana ºi Schafer Ana Maria în Dosarul
 nr. 1.210/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                               Claudia Miu


                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 515
                            din 2 decembrie 1997
   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã
  Ioan Muraru          Ñ  preºedinte          Constituþie, ce reglementeazã autoritatea judecãtoreascã,
  Viorel Mihai Ciobanu     Ñ  judecãtor           precum ºi principiului separãrii puterilor în stat.
  Mihai Constantinescu     Ñ  judecãtor             Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
  Nicolae Popa         Ñ  judecãtor           excepþia este neîntemeiatã.
  Lucian Stângu         Ñ  judecãtor             În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
  Florin Bucur Vasilescu    Ñ  judecãtor           alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
  Victor Dan Zlãtescu      Ñ  judecãtor           puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
  Paula C. Pantea        Ñ  procuror           Parlamentului ºi Guvernului.
  Claudia Miu          Ñ  magistrat-asistent        În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
                                  excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-   în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303    Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de    comunicat punctele lor de vedere.
 intimaþii-reclamanþi Popescu Victor ºi Popescu Marioara în
 Dosarul nr. 1.245/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de                   CURTEA,
 Justiþie Ñ Secþia civilã.                    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de   Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-
 25 noiembrie 1997, în prezenþa intervenientului Stoian      nerile pãrþii, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-
 Marin, a reprezentantului Ministerului Public ºi în lipsa    cate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
 celorlalte pãrþi legal citate, fiind consemnate în încheierea  nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
 de la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pen-       În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 tru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de       Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 2 decembrie 1997.                        soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330,
                                 art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
               CURTEA,               procedurã civilã.
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã       Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dis-
 urmãtoarele:                           poziþiilor art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin Codul de procedurã civilã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
 Încheierea din 10 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
 nr. 1.245/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
 Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 nr. 255 din 22 octombrie 1996, ºi a constatat, pe de o
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de parte, cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale
 intimaþii-reclamanþi Popescu Victor ºi Popescu Marioara. art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale sunt constituþionale, iar pe de altã parte a admis excepþia
 atacate contravin prevederilor art. 21 privitor la liberul de neconstituþionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de
 acces la justiþie, cât ºi celor cuprinse în cap. VI PdfCompressor.
Compression by CVISION Technologies’ din procedurã civilã. For Evaluation Purposes Only
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998

   Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu     lare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
 mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-     general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
 nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea     începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
 nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile        cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1, sau de
 art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
 fie respinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23      la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pen-
 alin. (6) din aceeaºi lege.                     tru motivul prevãzut de art. 330 pct. 2.
   De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia pri-        Se constatã, totodatã, cã autorii excepþiei nu au pus în
 vind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303,  discuþie legitimitatea constituþionalã a termenului instituit
 precum ºi ale art. 330 4 din Codul de procedurã civilã,       pentru exercitarea recursului în anulare, iar în cauze simi-
 întrucât nu au intervenit elemente noi care sã schimbe        lare Curtea a respins excepþia de neconstituþionalitate ca
 practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.          fiind lipsitã de obiect.
   Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin      În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al         Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
 României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea      Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
 fuseserã modificate, astfel încât în prezent recursul în anu-    1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                CURTEA

                               În numele legii
                                DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Popescu Victor ºi Popescu Marioara în Dosarul nr. 1.245/1997
 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
       PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                               Magistrat-asistent,
                                                Claudia Miu
                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 516
                             din 2 decembrie 1997

    referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                         din Codul de procedurã civilã

  Ioan Muraru         Ñ  preºedinte              Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
  Viorel Mihai Ciobanu     Ñ  judecãtor            25 noiembrie 1997, în prezenþa intimaþilor-reclamanþi
  Mihai Constantinescu     Ñ  judecãtor            Dumitrescu Dan Victor, Dumitrescu ªerban ºi Dumitrescu
  Nicolae Popa         Ñ  judecãtor            Vlad, a reprezentantului Ministerului Public ºi în lipsa celor-
  Lucian Stângu        Ñ  judecãtor            lalte pãrþi legal citate, fiind consemnate în încheierea de la
                                   acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
  Florin Bucur Vasilescu    Ñ  judecãtor
                                   delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 2 decem-
  Victor Dan Zlãtescu     Ñ  judecãtor
                                   brie 1997.
  Paula C. Pantea       Ñ  procuror
  Claudia Miu         Ñ  magistrat-asistent                     C U R T E A,
                                 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-
                                 urmãtoarele:
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Încheierea din 17 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
 intimaþii-reclamanþi Dumitrescu Dan Victor, Dumitrescu nr. 2.974/1996, al acestei instanþe, a sesizat Curtea
 ªerban ºi Dumitrescu Vlad în Dosarul nr. 2.974/1996, aflat Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-
 pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Technologies’ PdfCompressor. For 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
Compression by CVISION Ñ Secþia civilã.              litate a dispoziþiilor art. Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998                    5

ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de     art. 3304 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale,
intimaþii-reclamanþi Dumitrescu Dan Victor, Dumitrescu       iar pe de altã parte a admis excepþia de neconstituþionali-
ªerban ºi Dumitrescu Vlad.                     tate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
  În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale      Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
atacate contravin prevederilor art. 11 alin. (2) ºi ale art. 20
                                  mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-
din Constituþie, ale art. 6 pct. 1 din Convenþia europeanã a
                                  nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
drepturilor omului, ale art. 10 din Declaraþia Universalã a
                                  nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
Drepturilor Omului ºi ale art. 14 pct. 1 din Pactul interna-
þional cu privire la drepturile civile ºi politice.         art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
  Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã     fie respinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23
excepþia este neîntemeiatã.                     alin. (6) din aceeaºi lege.
  În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24     De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia pri-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat    vind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art.3303,
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale        precum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ca
Parlamentului ºi Guvernului.                    fiind nefondatã, întrucât nu au intervenit elemente noi care
  În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
                                  sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
                                  Constituþionale.
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
                                    Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
  Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.                  durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
                                  Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
             C U R T E A,
                                  României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
                                  fuseserã modificate, astfel încât în prezent recursul în anu-
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-
                                  lare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
nerile pãrþilor, concluziile procurorului ºi dispoziþiile legale
atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii     general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:           începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din  cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1, sau de
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã      la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pen-
soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330,     tru motivul prevãzut de art. 330 pct. 2.
art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de      Se constatã, totodatã, cã autorii excepþiei nu au pus în
procedurã civilã.                          discuþie legitimitatea constituþionalã a termenului instituit
  Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dis-
                                  pentru exercitarea recursului în anulare, iar în cauze simi-
poziþiilor art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
                                  lare Curtea a respins excepþia de neconstituþionalitate ca
Codul de procedurã civilã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
                                  fiind lipsitã de obiect.
1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,    În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din 22     Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
octombrie 1996, ºi a constatat, pe de o parte, cã prevede-     Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
rile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale     1997.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                              CURTEA

                             În numele legii
                              DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Dumitrescu Dan Victor, Dumitrescu ªerban ºi Dumitrescu Vlad
 în Dosarul nr. 2.974/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                             Magistrat-asistent,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                           Claudia Miu
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 517
                             din 2 decembrie 1997
    referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                         din Codul de procedurã civilã
   Ioan Muraru         Ñ  preºedinte           legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
   Viorel Mihai Ciobanu    Ñ  judecãtor           Legii nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
   Mihai Constantinescu    Ñ  judecãtor             În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
   Nicolae Popa        Ñ  judecãtor           Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
   Lucian Stângu        Ñ  judecãtor           soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330,
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ  judecãtor           art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
   Victor Dan Zlãtescu     Ñ  judecãtor           procedurã civilã.
   Paula C. Pantea       Ñ  procuror
                                    Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dis-
   Claudia Miu         Ñ  magistrat-asistent
                                  poziþiilor art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- Codul de procedurã civilã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
 intimata-reclamantã Andrei Mohor Natalia Eugenia în Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,
 Dosarul nr. 578/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de nr. 255 din 22 octombrie 1996, ºi a constatat, pe de o
 Justiþie Ñ Secþia civilã.                     parte, cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
                                  art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
 25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului intimatei-
                                  sunt constituþionale, iar pe de altã parte a admis excepþia
 reclamante Andrei Mohor Natalia Eugenia, a reprezentantu-
                                  de neconstituþionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de
 lui Ministerului Public ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate,
 fiind consemnate în încheierea de la acea datã, când procedurã civilã.
 Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat        Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
 pronunþarea pentru data de 2 decembrie 1997.            mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-
                                  nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
               C U R T E A,              nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile art.
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie
 urmãtoarele:                            respinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin alin. (6) din aceeaºi lege.
 Încheierea din 17 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul          De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia pri-
 nr. 578/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea vind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303,
 Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-
                                  precum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ca
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art.3303 ºi
                                  fiind nefondatã, întrucât nu au intervenit elemente noi care
 ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de inti-
                                  sã schimbe practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.
 mata-reclamantã Andrei Mohor Natalia Eugenia.
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale     Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 atacate contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 15, art. durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
 16, art. 41 alin. (1), art. 49 ºi ale art. 128 din Constituþie Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
 ºi ”încalcã principiile separaþiei puterilor în stat ºi pe cel al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
 autonomiei sistemului jurisdicþionalÒ.               fuseserã modificate, astfel încât în prezent recursul în anu-
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã lare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
 excepþia este neîntemeiatã.                    general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24 începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1, sau de
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pen-
 Parlamentului ºi Guvernului.                    tru motivul prevãzut de art. 330 pct. 2.
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        Se constatã, totodatã, cã autoarea excepþiei nu a pus
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având în discuþie legitimitatea constituþionalã a termenului instituit
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.            pentru exercitarea recursului în anulare, iar în cauze simi-
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
                                  lare Curtea a respins excepþia de neconstituþionalitate ca
 comunicat punctele lor de vedere.
                                  fiind lipsitã de obiect.
               C U R T E A,                În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi- în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 nerile pãrþii, concluziile procurorului, precum ºi dispoziþiile aprilie 1997.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998                      7

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimata-reclamantã Andrei Mohor Natalia Eugenia în Dosarul nr. 578/1997 al Curþii
 Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                             Magistrat-asistent,
                                              Claudia Miu                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 518
                            din 2 decembrie 1997

   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art.3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã
  Ioan Muraru        Ñ  preºedinte              Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
  Viorel Mihai Ciobanu    Ñ  judecãtor            excepþia este neîntemeiatã.
  Mihai Constantinescu    Ñ  judecãtor              În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
  Nicolae Popa        Ñ  judecãtor            alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
  Lucian Stângu       Ñ  judecãtor            puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
  Florin Bucur Vasilescu   Ñ  judecãtor            Parlamentului ºi Guvernului.
  Victor Dan Zlãtescu    Ñ  judecãtor              În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
  Paula C. Pantea      Ñ  procuror             excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
  Claudia Miu        Ñ  magistrat-asistent        în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
                                    Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-   comunicat punctele lor de vedere.
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de                 C U R T E A,
 intimatul-reclamant Fetcu Alexandru în Dosarul        examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
 nr. 719/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ   Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu-
 Secþia civilã.                        ziile procurorului ºi dispoziþiile legale atacate, raportate la
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de  prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,
 25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului constatã urmãtoarele:
 Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în   În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de   Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data   soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330,
 de 2 decembrie 1997.                     art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
                                procedurã civilã.
             C U R T E A,               Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dis-
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã poziþiilor art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul
 urmãtoarele:                         de procedurã civilã prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie
 Încheierea din 17 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
 nr. 719/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din
 Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- 22 octombrie 1996, ºi a constatat, pe de o parte, cã pre-
 litate a art. 330, art. 330 1 , art. 330 2 , art. 330 3 ºi a vederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale
 art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intima- art. 3304 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale,
 tul-reclamant Fetcu Alexandru.                iar pe de altã parte a admis excepþia de neconstituþionali-
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legal tate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
 atacate contravin prevederilor art. 15, art. 16, art. 128 ºi   Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
 ale art. 130 din Constituþie, ale art. 6 din Convenþia euro- mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-
 peanã a drepturilor omului ºi ale art. 10 din Declaraþia nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
                                nr. 47/1992, republicatã, excepþia Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluationvizând dispoziþiile
 Universalã a Drepturilor Omului.
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998

 art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã    anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
 fie respinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23    general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
 alin. (6) din aceeaºi lege.                    începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
   De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ca vãdit nefon-     cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1, sau de
 datã ºi excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302   la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pen-
 alin. 2, ale art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din Codul de   tru motivul prevãzut de art. 330 pct. 2.
 procedurã civilã, întrucât nu au intervenit elemente noi care     Rezultã aºadar, cã, fiind instituit termenul de exercitare
 sã schimbe practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.   a acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
   Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-   rãmas fãrã obiect.
 durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin     În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al       Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
 României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea     Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
 fuseserã modificate, astfel încât în prezent recursul în     1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA

                              În numele legii
                              DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimatul-reclamant Fetcu Alexandru în Dosarul nr. 719/1997 al Curþii Supreme de
 Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                             Magistrat-asistent,
                                              Claudia Miu
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 519
                            din 2 decembrie 1997

     referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã

  Ioan Muraru        Ñ  preºedinte             Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
  Costicã Bulai       Ñ  judecãtor            18 noiembrie 1997, în prezenþa intimatului-reclamant
  Viorel Mihai Ciobanu    Ñ  judecãtor            Constantinescu Mircea, a reprezentantului Ministerului
  Mihai Constantinescu    Ñ  judecãtor            Public ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, fiind consem-
  Nicolae Popa        Ñ  judecãtor            nate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având
  Lucian Stângu       Ñ  judecãtor            nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea
  Florin Bucur Vasilescu   Ñ  judecãtor            pentru data de 2 decembrie 1997.
  Romul Petru Vonica     Ñ  judecãtor
  Victor Dan Zlãtescu    Ñ  judecãtor                         C U R T E A,
  Paula C. Pantea      Ñ  procuror          având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
  Claudia Miu        Ñ  magistrat-asistent     urmãtoarele:
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
 litate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale Încheierea din 22 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
 art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intima- nr. 3.758/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
 tul-reclamant Constantinescu Mircea în Dosarul de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 , ale
 nr. 3.758/1996, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
                                civilã, ridicatã de For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.intimatul-reclamant Constantinescu Mircea.
 Secþia civilã.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998                     9

  În motivarea excepþiei se susþine, în esenþã, cã preve-      nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din
derile art. 3301 contravin dispoziþiilor art. 16 alin. (1) ºi (2),  22 octombrie 1996, ºi a constatat pe de o parte, cã pre-
art. 20 alin. (1) ºi (2), art. 21, art. 41, art. 128, art. 130 ºi   vederile art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
ale art. 135 din Constituþie. În concluzie, conchide autorul     Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe de
excepþiei, dispoziþia legalã este neconstituþionalã întrucât     altã parte a admis excepþia de neconstituþionalitate a dis-
”acest articol nu cuprinde ºi o dispoziþie tranzitorie care sã    poziþiilor art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
reglementeze în mod expres regimul recursurilor în anulare,        Având în vedere cã, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3)
declarate anterior publicãrii acestui articol, existente pe rolul   din Legea nr. 47/1992, republicatã, un text declarat necon-
Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, ºi în curs de       stituþional nu mai poate face obiectul unei noi excepþii de
judecareÒ.
                                   neconstituþionalitate, excepþia vizând dispoziþiile art. 3302
  Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
                                   alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie res-
excepþia este neîntemeiatã.
                                   pinsã ca inadmisibilã, în temeiul prevederilor art. 23
  În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
                                   alin. (6) din aceeaºi lege.
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în redactarea sa iniþialã,
                                     De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia pri-
s-au solicitat puncte de vedere fiecãrei Camere a
Parlamentului ºi Guvernului.                     vind dispoziþiile art. 3302 alin. 2, ale art. 3303, precum ºi
  În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã ca fiind nefon-
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având      date, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã impunã
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii în aceastã        schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale,
materie.                               iar argumentele ce au fundamentat deciziile menþionate mai
  Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au comu-     sus subzistã ºi în cauza de faþã.
nicat punctele lor de vedere.                       Referitor la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã
                                   civilã, motivul de neconstituþionalitate invocat este acela cã
              C U R T E A,                prin instituirea termenului pentru exercitarea recursului în
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        anulare, cu referire îndeosebi la cauzele pe rol, se creeazã
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-
                                   o situaþie discriminatorie între cei care vor beneficia de
nerile pãrþii, concluziile procurorului ºi dispoziþiile legale ata-
                                   acest termen ºi cei care nu beneficiazã.
cate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
                                     Motivul invocat este neîntemeiat, pentru cã orice lege
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
                                   nouã creeazã o altã situaþie juridicã faþã de cea anterioarã,
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
                                   iar aplicarea legii la cauzele pe rol este în competenþa
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
soluþioneze excepþia cu care a fost sesizatã prin încheierea     exclusivã a instanþelor judecãtoreºti, fiind o chestiune de
sus-menþionatã, din considerentele ºi dispozitivul cãreia       interpretare.
rezultã cã excepþia a fost invocatã cu privire la prevederile       De altfel, Curtea nu ar putea institui o regulã de drept
art. 3301 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã.        neadoptatã de legiuitor, cu privire la cauzele în care s-a
  Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dis-   pronunþat o hotãrâre judecãtoreascã sau la cele pe rol,
poziþiilor art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul    întrucât o astfel de competenþã îi aparþine exclusiv legiuito-
de procedurã civilã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,      rului. Nefiind o problemã de constituþionalitate, ci de inter-
rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie        pretare ºi de legalitate a acestei interpretãri, motivul invocat
1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,      nu poate fi primit.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimatul-reclamant Constantinescu Mircea în Dosarul nr. 3.758/1996 al Curþii
 Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                           Claudia Miu
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 520
                           din 2 decembrie 1997

      referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                         din Codul de procedurã civilã
   Ioan Muraru        Ñ preºedinte           în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii în aceastã mate-
   Costicã Bulai       Ñ judecãtor            rie.
   Viorel Mihai Ciobanu    Ñ judecãtor              Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au
   Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor            comunicat punctele lor de vedere.
   Nicolae Popa        Ñ judecãtor
   Lucian Stângu       Ñ judecãtor                          C U R T E A,
   Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor              examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
   Romul Petru Vonica     Ñ judecãtor            Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu-
   Victor Dan Zlãtescu    Ñ judecãtor            ziile procurorului ºi dispoziþiile legale atacate, raportate la
   Paula C. Pantea      Ñ procuror            prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,
   Claudia Miu        Ñ magistrat-asistent       constatã urmãtoarele:
                                    În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 litate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330 1,
 art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii- art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
 reclamanþi Constantin Despina Violeta Alida ºi Constantin civilã.
 Gheorghe în Dosarul nr. 2.633/1997, aflat pe rolul Curþii       În urma examinãrii actelor ºi lucrãrilor dosarului, Curtea
 Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.               reþine cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã nu poate
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de fi primitã, întrucât nu este motivatã, încãlcându-se astfel
 18 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului prevederile imperative ale art. 12 alin. (2) din Legea
 Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora sesizãrile adresate
 încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de Curþii trebuie motivate.
 timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data       Nici încheierea de sesizare ºi nici notele scrise, referi-
 de 2 decembrie 1997.                       toare la excepþia invocatã, nu indicã motivele ce justificã
                                 ridicarea excepþiei, nefiind menþionatã nici o prevedere con-
              C U R T E A,             stituþionalã prin antitezã cu care textul de lege atacat ar fi
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã neconstituþional. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea
 urmãtoarele:                           nr. 47/1992, republicatã, sunt neconstituþionale numai pre-
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin vederile care încalcã dispoziþiile sau principiile Constituþiei,
 Încheierea din 16 mai 1997, pronunþatã în Dosarul iar potrivit art. 144 lit. c) din legea fundamentalã ºi art. 23
 nr. 2.633/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea urmeazã sã se
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, pronunþe asupra constituþionalitãþii prevederii atacate numai
 art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, în limitele sesizãrii. În consecinþã, constituie un motiv de
 ridicatã de intimaþii-reclamanþi Constantin Despina Violeta respingere a sesizãrii neindicarea de cãtre autorul excepþiei
 Alida ºi Constantin Gheorghe.                  a dispoziþiei constituþionale pentru care considerã cã textul
   Excepþia nu este motivatã.                  legal atacat este neconstituþional. Controlul din oficiu este
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã inadmisibil cât timp controlul pe calea excepþiei de necon-
 excepþia este neîntemeiatã.                   stituþionalitate nu se poate exercita decât la sesizare.
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24    În acest sens este ºi practica jurisdicþionalã a Curþii
 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în redactarea sa iniþialã, Constituþionale, aºa cum rezultã din Decizia nr. 338 din
 s-au solicitat puncte de vedere fiecãrei Camere a 18 iulie 1997 ºi din Decizia nr. 392 din 15 octombrie 1997,
 Parlamentului ºi Guvernului.                   publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã din 21 iulie 1997 ºi, respectiv, nr. 299 din 4 noiembrie
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având 1997.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 2 alin. (2), al art. 12 alin. (2),
 precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                              CURTEA
                             În numele legii
                              DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Constantin Despina Violeta Alida ºi Constantin Gheorghe în
 Dosarul nr. 2.633/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                             Magistrat-asistent,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                           Claudia Miu
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998                   11

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 521
                            din 2 decembrie 1997

   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã
   Ioan Muraru        Ñ  preºedinte           prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã
   Costicã Bulai       Ñ  judecãtor            urmãtoarele:
   Viorel Mihai Ciobanu   Ñ  judecãtor              În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
   Mihai Constantinescu   Ñ  judecãtor            Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
   Nicolae Popa       Ñ  judecãtor
                                  soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330, ale
   Lucian Stângu       Ñ  judecãtor
   Florin Bucur Vasilescu  Ñ  judecãtor            art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
   Romul Petru Vonica    Ñ  judecãtor            Codul de procedurã civilã.
   Victor Dan Zlãtescu    Ñ  judecãtor              Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dis-
   Paula C. Pantea      Ñ  procuror            poziþiilor art. 330, ale art. 330 2 , ale art. 330 3 ºi ale
   Claudia Miu        Ñ  magistrat-asistent       art. 3304 din Codul de procedurã civilã, prin Decizia nr. 73
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, res-
 intimatul-reclamant Borda Mircea ªtefan în Dosarul pectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, ºi a constatat, pe
 nr. 237/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ de o parte, cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2,
 Secþia civilã.                          ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
                                  sunt constituþionale, iar, pe de altã parte, a admis excepþia
 18 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
                                  de neconstituþionale a dispoziþiilor art. 330 2 alin. 1 din
 Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
                                  Codul de procedurã civilã.
 încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
 timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data       Având în vedere cã, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3)
 de 2 decembrie 1997.                       din Legea nr. 47/1992, republicatã, un text declarat necon-
                                  stituþional nu mai poate face obiectul unei noi excepþii de
               C U R T E A,             neconstituþionalitate, excepþia vizând dispoziþiile art. 3302
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie res-
 urmãtoarele:                           pinsã ca inadmisibilã, în temeiul prevederilor art. 23
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin alin. (6) din aceeaºi lege.
 Încheierea din 16 mai 1997, pronunþatã în Dosarul           De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia pri-
 nr. 237/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia vind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303,
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, precum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
 ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
                                  întrucât nu au intervenit elemente noi care sã impunã
 procedurã civilã, ridicatã de intimatul-reclamant Borda
                                  schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale,
 Mircea ªtefan.
                                  iar argumentele ce au fundamentat deciziile menþionate mai
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
 contravin prevederilor art. 11, art. 20 ºi art. 21 din legea sus subzistã ºi în cauza de faþã.
 fundamentalã ºi aduc ”o gravã atingere ordinii de drept        Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 prevãzute de Constituþia RomânieiÒ.                durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
 excepþia este neîntemeiatã.                    României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24 fuseserã modificate, astfel încât în prezent recursul în anu-
 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în redactarea sa iniþialã, lare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
 s-au solicitat puncte de vedere fiecãrei Camere a general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
 Parlamentului ºi Guvernului.                   începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1, sau de
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pen-
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii în aceastã tru motivul prevãzut de art. 330 pct. 2.
 materie.
                                    Rezultã, aºadar, cã, fiind instituit termenul de exercitare
   Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au
                                  a acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
 comunicat punctele lor de vedere.
                                  rãmas fãrã obiect.
               C U R T E A,               În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al      Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu- în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 ziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la 15 aprilie 1997.
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA
                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale
 art.3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimatul-reclamant Borda Mircea ªtefan în Dosarul nr. 237/1997 al
 Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                               Claudia Miu                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 522
                            din 2 decembrie 1997

  referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de procedurã civilã

  Ioan Muraru        Ñ  preºedinte              Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
  Costicã Bulai       Ñ  judecãtor             excepþia este neîntemeiatã.
  Viorel Mihai Ciobanu    Ñ  judecãtor               În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
  Mihai Constantinescu    Ñ  judecãtor             alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în redactarea sa iniþialã,
  Nicolae Popa        Ñ  judecãtor             s-au solicitat puncte de vedere fiecãrei Camere a
  Lucian Stângu       Ñ  judecãtor             Parlamentului ºi Guvernului.
  Florin Bucur Vasilescu   Ñ  judecãtor               În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
  Romul Petru Vonica     Ñ  judecãtor             excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
  Victor Dan Zlãtescu    Ñ  judecãtor             în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
  Paula C. Pantea      Ñ  procuror               Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au
  Claudia Miu        Ñ  magistrat-asistent        comunicat punctele lor de vedere.
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-                 C U R T E A,
 litate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
 art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intima- Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-
 tul-reclamant Ionescu Nicolae în Dosarul nr. 3.935/1996,   nerile pãrþii, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-
 aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
                                cate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
                                nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
 18 noiembrie 1997, în prezenþa intimatului-reclamant
                                  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 Ionescu Nicolae, a reprezentantului Ministerului Public ºi în Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 lipsa celorlalte pãrþi legal citate, fiind consemnate în   soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330 1,
 încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de   art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
 timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data   civilã.
 de 2 decembrie 1997.                       Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dis-
                                poziþiilor art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
              C U R T E A,            procedurã civilã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie
 urmãtoarele:                         1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din
 Încheierea din 16 mai 1997, a sesizat Curtea 22 octombrie 1996, ºi a constatat, pe de o parte, cã pre-
 Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispo- vederile art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 ziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe de
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimatul-reclamant altã parte a admis excepþia de neconstituþionalitate a dis-
 Ionescu Nicolae în Dosarul nr. 3.935/1996 al acestei poziþiilor art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
 instanþe.                             Având în vedere cã, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3)
   În motivarea excepþiei autorul susþine cã dispoziþia din Legea nr. 47/1992, republicatã, un text declarat necon-
 legalã atacatã încalcã drepturile ºi libertãþile fundamentale stituþional nu mai poate face obiectul unei noi excepþii de
 înscrise la titlul II din Constituþie, precum ºi dispoziþiile neconstituþionalitate, excepþia vizând dispoziþiile art. 3302
 art. 130 alin. (1) by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For procedurã civilã urmeazã sã fie
Compression din legea fundamentalã.              alin. 1 din Codul de Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998                  13

 respinsã ca inadmisibilã, în temeiul prevederilor art. 23     ºi libertãþile cetãþenilor, contravenind astfel dispoziþiilor
 alin. (6) din aceeaºi lege.                    art. 130 alin. (1) din Constituþie.
   De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia pri-       Curtea Constituþionalã, prin aceeaºi Decizie nr. 96/1996,
 vind dispoziþiile art. 330 2 alin. 1, ale art. 330 3 ºi ale
                                  anterior citatã, a statuat cã între dispoziþiile legale referi-
 art. 3304 din Codul de procedurã civilã ca fiind nefondatã,
 întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine     toare la recursul în anulare ºi cele ale art. 130 alin. (1) din
 schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale.  Constituþie nu existã un raport antitetic, deoarece Ministerul
   Unicul motiv de neconstituþionalitate, invocat în cauzã,   Public reprezintã interesele generale ale societãþii ºi apãrã
 este acela cã, dupã instituirea unui termen în vederea      ordinea de drept. Or, cerând pe calea recursului în anulare
 exercitãrii recursului în anulare, se creeazã o situaþie dis-   sã se restabileascã raporturile juridice încãlcate, Ministerul
 criminatorie între persoanele care beneficiazã de acest ter-
                                  Public îºi realizeazã funcþia de apãrãtor al ordinii publice.
 men ºi cele care nu beneficiazã.
   Art. 3301 din Codul de procedurã civilã este atacat ca       Aºadar, se constatã cã ºi excepþia referitoare la dispozi-
 fiind neconstituþional, pentru cã prin exercitarea recursului   þiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã este neînte-
 în anulare se încalcã ordinea de drept, precum ºi drepturile   meiatã.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA
                              În numele legii
                              DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul
 de procedurã civilã, ridicatã de intimatul-reclamant Ionescu Nicolae în Dosarul nr. 3.935/1997 al Curþii Supreme de
 Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                             Magistrat-asistent,
                                              Claudia Miu


                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 523
                            din 2 decembrie 1997

       referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã

  Ioan Muraru        Ñ  preºedinte                         C U R T E A,
  Costicã Bulai       Ñ  judecãtor           având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
  Viorel Mihai Ciobanu    Ñ  judecãtor           urmãtoarele:
  Mihai Constantinescu    Ñ  judecãtor             Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
  Nicolae Popa        Ñ  judecãtor           Încheierea din 13 mai 1997, pronunþatã în Dosarul
  Lucian Stângu       Ñ  judecãtor           nr. 303/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea
  Florin Bucur Vasilescu   Ñ  judecãtor           Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispo-
                                 ziþiilor art. 330, art. 330 1 , art. 330 2 , art. 330 3 ºi ale
  Romul Petru Vonica     Ñ  judecãtor           art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intima-
  Victor Dan Zlãtescu    Ñ  judecãtor           tul-reclamant Verneº Iosif.
  Paula C. Pantea      Ñ  procuror              În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
  Claudia Miu        Ñ  magistrat-asistent       atacate contravin Convenþiei internaþionale privind drepturile
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- omului.
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
 ºi ale art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de  excepþia este neîntemeiatã.
                                   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
 intimatul-reclamant Verneº Iosif în Dosarul nr. 303/1997, alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în forma iniþialã, s-au soli-
 aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã. citat puncte de vedere fiecãrei Camere a Parlamentului ºi
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de Guvernului.
 18 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului     În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
 Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
 încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
 timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data       Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au
 de 2 decembrie by
Compression1997.CVISION Technologies’ PdfCompressor. Forde vedere.comunicat punctele lor Evaluation Purposes Only
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998
               C U R T E A,                  respinsã ca inadmisibilã, în temeiul prevederilor art. 23
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al            alin. (6) din aceeaºi lege.
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu-          De asemenea, urmeazã sã fie respinsã excepþia privind
ziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la pre-      dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303, pre-
vederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã           cum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, întrucât
urmãtoarele:                                 nu au intervenit elemente noi care sã impunã schimbarea
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din      practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale, iar argumen-
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã          tele ce au fundamentat deciziile menþionate mai sus sub-
soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330, ale        zistã ºi în cauza de faþã.
art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din           Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
Codul de procedurã civilã.                          durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
  Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dis-       Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
poziþiilor art. 330, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art.        României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
3304 din Codul de procedurã civilã, prin Decizia nr. 73 din         fuseserã modificate, astfel încât în prezent recursul în anu-
4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din           lare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al            general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, res-          începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
pectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, ºi a constatat, pe          cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1, sau de
de o parte, cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2,         la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pen-
ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã         tru motivul prevãzut de art. 330 pct. 2.
sunt constituþionale, iar, pe de altã parte, a admis excepþia          Autorul excepþiei nu a pus în discuþie legitimitatea con-
de neconstituþionalitate a prevederilor art. 3302 alin. 1 din        stituþionalã a acestui termen, iar în cauze similare Curtea a
Codul de procedurã civilã.                          respins excepþia de neconstituþionalitate ca fiind lipsitã de
  Având în vedere cã, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3)       obiect.
din Legea nr. 47/1992, republicatã, un text declarat necon-           În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
stituþional nu mai poate face obiectul unei noi excepþii de         Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
neconstituþionalitate, excepþia vizând dispoziþiile art. 3302        Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie             1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                  CURTEA
                                 În numele legii
                                  DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale
 art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Verneº Iosif în Dosarul nr. 303/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
 Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                                    Magistrat-asistent,
                                                     Claudia Miu

                            CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                              D E C I Z I A Nr. 525
                               din 2 decembrie 1997

          referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
  Ioan Muraru          Ñ  preºedinte               Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, ºi au fost consem-
  Costicã Bulai         Ñ  judecãtor               nate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având
  Nicolae Popa         Ñ  judecãtor               nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea
  Florin Bucur Vasilescu    Ñ  judecãtor               pentru data de 2 decembrie 1997.
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor
                                                      C U R T E A,
  Paula C. Pantea        Ñ  procuror
                                       având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent
                                       urmãtoarele:
   Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Guna           Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
 Mircea Dumitru împotriva Deciziei Curþii Constituþionale          Încheierea din 16 mai 1996, a sesizat Curtea
 nr. 110 din 8 octombrie 1996*).                       Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art.
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de         330 1 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Guna
 18 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului        Mircea Dumitru.

     *) Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 6 martie
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 1997.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998                           15

  Prin Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996, Curtea            a fost comunicatã recurentului la data de 28 octombrie
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de           1996, iar recursul a fost declarat la data de 10 aprilie
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de         1997, cu depãºirea termenului legal de 10 zile de la comu-
procedurã civilã.                              nicarea deciziei.
  Împotriva acestei decizii a declarat recurs Guna Mircea           Deoarece termenul de recurs este un termen legal
Dumitru.                                   peremptoriu, nerespectarea lui atrage, conform art. 103
  Curtea constatã cã, faþã de prevederile art. 16 ºi ale          alin. 1 din Codul de procedurã civilã, decãderea pãrþii din
art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea         dreptul de a mai exercita recursul.
ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, precum ºi de cele ale          În aceste condiþii, Decizia Curþii Constituþionale nr. 110
art. 101 alin. 1 ºi ale art. 102 alin. 1 din Codul de proce-         din 8 octombrie 1996, comunicatã recurentului Guna Mircea
durã civilã, recursul nu a fost introdus în termen, deoarece,        Dumitru la data de 28 octombrie 1996, a rãmas definitivã
aºa cum rezultã din dovezile de primire ºi din procesele-          la data de 8 noiembrie 1996, data expirãrii termenului de
verbale de predare, Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996           recurs.

     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
 art. 25 din Legea nr. 47/1992,
                                  CURTEA
                                 În numele legii
                                  DECIDE:
    Respinge ca tardiv recursul declarat de Guna Mircea Dumitru împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 110 din
 8 octombrie 1996.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                                    Magistrat-asistent,
                                                   Florentina Geangu                            CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                              D E C I Z I A Nr. 526
                               din 2 decembrie 1997

          referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
  Ioan Muraru          Ñ  preºedinte               Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art.
  Costicã Bulai         Ñ  judecãtor               330 1 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Guna
  Nicolae Popa         Ñ  judecãtor               Mircea Dumitru ºi Guna Simion.
  Florin Bucur Vasilescu    Ñ  judecãtor                 Prin Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996, Curtea
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor               Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
  Paula C. Pantea        Ñ  procuror                neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent           procedurã civilã ºi a constatat cã, prin Decizia nr. 96 din
  Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Guna          24 septembrie 1996, s-a statuat cã prevederile acestui text
 Mircea Dumitru ºi Guna Simion împotriva Deciziei Curþii           de lege sunt neconstituþionale în mãsura în care acestea
 Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996*).               se aplicã hotãrârilor pronunþate înainte de 26 iulie 1993,
  Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de          data intrãrii în vigoare a Legii nr. 59/1993.
 18 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului          Împotriva acestei decizii au declarat recurs Guna Mircea
 Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, ºi au fost consem-        Dumitru ºi Guna Simion, pentru urmãtoarele motive:
 nate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având           art. 3301 din Codul de procedurã civilã este neconstituþio-
 nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea           nal, deoarece încalcã dispoziþiile art. 1 ºi ale art. 16 din
 pentru data de 2 decembrie 1997.                      Constituþie ºi nu prevede un termen pentru exercitarea
               C U R T E A,                  recursului în anulare.
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã             Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
 urmãtoarele:                                excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
  Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin             puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
 Încheierea din 16 mai 1996, a sesizat Curtea                Guvernului.

     *) Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 6 martie
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 1997.
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/10.II.1998

   Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã           recursul declarat de Guna Mircea Dumitru urmeazã a fi
 recursul este neîntemeiat, deoarece, ca urmare a modificã-         respins ca tardiv.
 rii art. 330 1 din Codul de procedurã civilã prin Legea            Referitor la recursul declarat de Guna Simion, se con-
 nr. 17/1996, excepþia de neconstituþionalitate privind acest        statã cã motivul de casare privind neconstituþionalitatea
 text de lege este lipsitã de obiect.                    art. 3301 din Codul de procedurã civilã, deoarece încalcã
   Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele         prevederile art. 1 ºi ale art. 16 din Constituþie, este
 lor de vedere.                               neîntemeiat. Prin Decizia nr. 96/1996, constituþionalitatea
              C U R T E A,                   acestui text de lege a fost analizatã ºi raportatã la aceste
 având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invo-         dispoziþii legale, astfel încât criticile nu pot fi reþinute.
 cate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de          În legãturã cu motivul de recurs privind nelimitarea în
 judecãtorul-raportor, prevederile art. 3301 din Codul de pro-       timp, prin art. 3301 din Codul de procedurã civilã, a drep-
 cedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii     tului procurorului general de a ataca o hotãrâre judecãto-
 nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:                      reascã cu recurs în anulare, se constatã cã aceste
   Cu privire la recursul declarat de Guna Mircea Dumitru,        dispoziþii au fost modificate prin Legea nr. 17 din 17 febru-
 se constatã cã, faþã de prevederile art. 16 ºi ale art. 25         arie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, precum ºi cele ale art. 101        nr. 26 din 18 februarie 1997. În noua redactare, recursul
 alin. 1 ºi art. 102 alin. 1 din Codul de procedurã civilã,         în anulare nu mai poate fi declarat de cãtre procurorul
 recursul nu a fost introdus în termen, deoarece, aºa cum
                                      general oricând, ci numai în termen de 6 luni de la data
 rezultã din dovezile de primire ºi din procesele-verbale de
                                      când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã sau de
 predare, Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996 a fost
 comunicatã recurentului la data de 28 octombrie 1996, iar         la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare.
 recursul a fost declarat la data de 10 aprilie 1997, cu          Rezultã cã acest motiv de recurs urmeazã a fi admis. În
 depãºirea termenului legal de 10 zile de la comunicarea          temeiul art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, þinând
 deciziei.                                 seama de noua redactare a art. 3301 din Codul de proce-
   Deoarece termenul de recurs este un termen legal            durã civilã, motivele de neconstituþionalitate invocate în sus-
 peremptoriu, nerespectarea lui atrage, conform art. 103          þinerea excepþiei nu mai pot fi reþinute ºi, pe cale de
 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, decãderea pãrþii din        consecinþã, excepþia de neconstituþionalitate urmeazã a fi
 dreptul de a mai exercita recursul. Pe cale de consecinþã,         respinsã ca lipsitã de obiect.
     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
                                  CURTEA
                                 În numele legii
                                  DECIDE:
     1. Respinge ca tardiv recursul declarat de Guna Mircea Dumitru împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 110
 din 8 octombrie 1996.
     2. Admite recursul declarat de Guna Simion ºi modificã Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie
 1996 numai în ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, în sensul cã respinge excepþia de necon-
 stituþionalitate privitoare la aceste dispoziþii ca fiind lipsitã de obiect. Menþine celelalte dispoziþii ale deciziei recurate.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                                    Magistrat-asistent,
                                                   Florentina Geangu
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

            Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
            Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
            Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60/10.II.1998 conþine 16 pagini. Preþul 1.312 lei ISSN 1453Ñ4495
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top