; 053
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

053

VIEWS: 25 PAGES: 15

 • pg 1
									                                          PARTEA     I
 Anul X Ñ Nr. 53                     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                          Vineri, 6 februarie 1998
                                           SUMAR

 Nr.                                        Pagina  Nr.                                     Pagina
        DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                      Decizia nr. 450 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-
 Decizia nr. 437 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-                    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi
    þia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de                    ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã .........          8Ð9
    procedurã civilã ........................................................    2  Decizia nr. 451 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-
 Decizia nr. 438 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-                    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301
    þia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de                    din Codul de procedurã civilã ................................     9Ð10
    procedurã civilã ........................................................    3
                                               Decizia nr. 452 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-
 Decizia nr. 442 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-
                                                  þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301
    þia de neconstituþionalitate a art. 330 ºi urmã-
                                                  din Codul de procedurã civilã ................................    10Ð11
    toarele din Codul de procedurã civilã ...................            4
 Decizia nr. 446 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-                 Decizia nr. 453 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301                   þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi
    din Codul de procedurã civilã ................................        4Ð5      ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã .........         11Ð12
 Decizia nr. 447 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-                 Decizia nr. 454 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301                   þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi
    din Codul de procedurã civilã ................................        5Ð6      ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã .........         12Ð13
 Decizia nr. 448 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-                 Decizia nr. 455 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,
                                                  þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301
    art. 3301, art. 3302 ºi ale art. 3304 din Codul de
    procedurã civilã.......................................................    6Ð7      din Codul de procedurã civilã ................................    13Ð14

 Decizia nr. 449 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-                 Decizia nr. 463 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excep-
    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330                    þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81
    din Codul de procedurã civilã ................................        7Ð8      alin. 4 din Codul penal ...........................................  14Ð16
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998

     DECIZII           ALE       CURÞII           CONSTITUÞIONALE
                             CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                               D E C I Z I A Nr. 437
                                din 13 noiembrie 1997

           referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
   Ioan Muraru         Ñ preºedinte                  Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
   Viorel Mihai Ciobanu     Ñ judecãtor                excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
   Nicolae Popa         Ñ judecãtor                puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
   Lucian Stângu        Ñ judecãtor                Guvernului.
   Victor Dan Zlãtescu     Ñ judecãtor                  Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
   Paula C. Pantea       Ñ procuror                 recursul este nemotivat ºi cã excepþia de neconstituþionali-
   Gabriela Dragomirescu    Ñ magistrat-asistent            tate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
   Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Creþu         este lipsitã de obiect, urmare a modificãrii textului prin
 Demetra Maria împotriva Deciziei Curþii Constituþionale           Legea nr. 17/1997.
 nr. 25 din 5 februarie 1997*).                         Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 28 octom-        lor de vedere.
 brie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului Public                        C U R T E A,
 ºi în lipsa pãrþilor legal citate, ºi au fost consemnate în
 încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de          având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invo-
 timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data          cate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
 de 6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de 13 noiembrie           judecãtorul-raportor, prevederile art. 3301 din Codul de pro-
 1997.                                    cedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
                C U R T E A,                  nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã             Motivul de recurs prin care se susþine neconstituþionali-
 urmãtoarele:                                tatea art. 3301 din Codul de procedurã civilã datoritã posi-
   Prin Decizia nr. 25 din 5 februarie 1997, Curtea            bilitãþii procurorului general de a declara oricând recurs în
 Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de          anulare, modificat prin Legea nr. 17/1997, este întemeiat ºi
 neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de        urmeazã a fi admis. Se constatã cã, prin Legea nr. 17 din
 procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe            17 februarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
 Decizia Curþii Constituþionale nr. 96 din 24 septembrie           României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, prevede-
 1996, definitivã, publicatã în Monitorul Oficial al României,        rile art. 3301 din Codul de procedurã civilã au fost modifi-
 Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, prin care s-a sta-         cate, instituindu-se un termen de 6 luni pentru exercitarea
 tuat cã dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã        recursului în anulare. În aceste condiþii, urmeazã a admite
 sunt neconstituþionale în mãsura în care se aplicã hotãrâri-        recursul, a modifica decizia atacatã ºi, pe fond, a respinge
 lor pronunþate înainte de 26 iulie 1993, data intrãrii în          excepþia de neconstituþionalitate, întrucât, prin instituirea ter-
 vigoare a Legii nr. 59/1993.
                                       menului de 6 luni, aceasta a rãmas fãrã obiect.
   Împotriva Deciziei nr. 25 din 5 februarie 1997 a declarat
 recurs, în termen legal, Creþu Demetra Maria, pentru urmã-            Potrivit art. 29 din Regulamentul de organizare ºi func-
 toarele motive: dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã        þionare a Curþii Constituþionale, aceasta nu statueazã decât
 civilã, potrivit cãrora procurorul general putea declara ori-        asupra problemelor de drept, astfel cã susþinerea, potrivit
 când recursul în anulare, au fost modificate prin Legea           cãreia, în cauzã, recursul în anulare este declarat de
 nr. 17/1997, în sensul stabilirii unui termen de 6 luni în         procurorul general cu depãºirea termenului de 6 luni, pre-
 care se poate exercita aceastã cale de atac; în speþã,           vãzut de Legea nr. 17/1997, nu poate fi reþinutã. Acesta
 termenul de declarare a recursului în anulare a fost cu           este un aspect ce priveºte situaþia de fapt ºi intrã în com-
 mult depãºit.                                petenþa de soluþionare a instanþei judecãtoreºti.
      Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
                                   CURTEA
                                  În numele legii
                                   DECIDE:
      Admite recursul declarat de Creþu Demetra Maria ºi modificã Decizia Curþii Constituþionale nr. 25 din 5 februarie
 1997 numai în ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, în sensul cã respinge excepþia de
 neconstituþionalitate a prevederilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ca fiind lipsitã de obiect. Menþine celelalte
 dispoziþii ale deciziei recurate.
      Definitivã.
      Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.
       PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
           prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                                   Magistrat-asistent,
                                                  Gabriela Dragomirescu
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. alFor Evaluation Purposes Only
   *) Decizia Curþii Constituþionale nr. 25 din 5 februarie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 287 din 23 octombrie 1997.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998                     5
             C U R T E A,                             C U R T E A,
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã      examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
 urmãtoarele:                            Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin       nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-
 Încheierea din 27 martie 1997, a sesizat Curtea          cate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
 Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-   nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
 litate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã,    În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 ridicatã de Alexandrescu Adrian Dimitrie Sorin.          Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
   În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine  soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 3301 din
 cã dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, aºa    Codul de procedurã civilã, cu care a fost legal sesizatã.
 cum au fost reglementate anterior modificãrii aduse prin        Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 Legea nr. 17/1997, sunt neconstituþionale, deoarece se       durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
 încalcã principiul egalitãþii, prevãzut de art. 16 din       Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
 Constituþie, principiul neretroactivitãþii, prevãzut de art. 15  României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
 alin. (2) din Constituþie, precum ºi cerinþele asigurãrii ”ega-
                                  fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
 litãþii de armeÒ ºi rezolvãrii procesului într-un ”termen rezo-
 nabilÒ, reglementate în actele internaþionale, ratificate de    anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
 România.                              general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã    începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
 excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 este  cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul
 neîntemeiatã.                           de procedurã civilã sau de la data rãmânerii definitive a
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24  hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de art.
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat    330 pct. 2 din acelaºi cod.
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale          Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
 Parlamentului ºi Guvernului.                    acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã      rãmas fãrã obiect.
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având      În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.    Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au     Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
 comunicat punctele lor de vedere.                 1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                              CURTEA
                             În numele legii
                              DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
 Alexandrescu Adrian Dimitrie Sorin în Dosarul nr. 411/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                               Maria Bratu

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 447
                           din 13 noiembrie 1997
      referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã

   Ioan Muraru         Ñ preºedinte           Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
   Costicã Bulai        Ñ judecãtor          29 octombrie, în prezenþa reprezentantului Ministerului
   Viorel Mihai Ciobanu     Ñ judecãtor          Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
   Mihai Constantinescu     Ñ judecãtor          încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
   Nicolae Popa         Ñ judecãtor          timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de
   Lucian Stângu        Ñ judecãtor          6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de 13 noiembrie 1997.
   Florin Bucur Vasilescu    Ñ judecãtor                       C U R T E A,
   Romul Petru Vonica      Ñ judecãtor
   Victor Dan Zlãtescu     Ñ judecãtor          având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Paula C. Pantea       Ñ procuror          urmãtoarele:
   Maria Bratu         Ñ magistrat-asistent       Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-  Încheierea din 27 martie 1997, a sesizat Curtea
 litate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-
 ridicatã de Borda Vasile Ioan, Borda Zelia Maria ºi litate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
 Plãmadã Cornelia Carmen în Dosarul nr. 2.173/1996, aflat ridicatã de Borda Vasile Ioan, Borda Zelia Maria ºi
 pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Technologies’ PdfCompressor. Carmen.
Compression by CVISION Ñ Secþia civilã.             Plãmadã Cornelia For Evaluation Purposes Only
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998

   În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine      În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 cã dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã sunt     Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 neconstituþionale, întrucât contravin prevederilor art. 16,     soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate referitoare la
 art. 21, art. 125 ºi art. 128 din Constituþie.            dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, cu care
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã     a fost legal sesizatã.
 excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din     Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 Codul de procedurã civilã este neîntemeiatã.             durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei de
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24   neconstituþionalitate, prin Legea nr. 17/1997, publicatã în
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat     Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 febru-
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale         arie 1997, acestea fuseserã modificate, astfel încât, în pre-
 Parlamentului ºi Guvernului.                     zent, recursul în anulare nu mai poate fi declarat oricând
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        de cãtre procurorul general, ci numai în cadrul unui termen
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având     de 6 luni, care începe sã curgã de la data când hotãrârea
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.     a rãmas irevocabilã, pentru motivul prevãzut la art. 330
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au      pct. 1 din Codul de procedurã civilã, sau de la data rãmâ-
 comunicat punctele lor de vedere.                  nerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul
                                   prevãzut de art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
              C U R T E A,                  Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-    rãmas fãrã obiect.
 nerile pãrþilor, concluziile procurorului, precum ºi dispoziþiile    În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale     Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
 Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:               Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                CURTEA
                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Borda
 Vasile Ioan, Borda Zelia Maria ºi Plãmadã Cornelia Carmen în Dosarul nr. 2.173/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
 Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                               Magistrat-asistent,
                                                Maria Bratu
                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 448
                            din 13 noiembrie 1997
       referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302 ºi ale art. 3304
                         din Codul de procedurã civilã
   Ioan Muraru          Ñ preºedinte                       C U R T E A,
   Costicã Bulai         Ñ judecãtor          având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Viorel Mihai Ciobanu     Ñ judecãtor          urmãtoarele:
   Mihai Constantinescu     Ñ judecãtor            Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
   Nicolae Popa         Ñ judecãtor
   Lucian Stângu         Ñ judecãtor          Încheierea din 27 martie 1997, a sesizat Curtea
   Florin Bucur Vasilescu    Ñ judecãtor          Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-
   Romul Petru Vonica      Ñ judecãtor          litate a dispoziþiilor art. 330, art. 330 1, art. 330 2 ºi ale
   Victor Dan Zlãtescu      Ñ judecãtor          art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Popa
   Paula C. Pantea        Ñ procuror          Gheorghiþa, Popa Constantin ºi Popa Petre Paul.
   Maria Bratu          Ñ magistrat-asistent       În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine
                                 cã dispoziþiile art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302 ºi ale
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-       4
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 330 1, art. 3302 ºi ale art. 330 din Codul de procedurã civilã contravin dispoziþi-
 art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Popa   ilor art. 16 ºi 128 din Constituþie, în sensul cã instituirea,
 Gheorghiþa, Popa Constantin ºi Popa Petre Paul în Dosarul în favoarea procurorului general, a dreptului de a declara
 nr. 2.498/1996, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ oricând recurs în anulare împotriva hotãrârilor judecãtoreºti
 Secþia civilã.                         încalcã principiul constituþional al egalitãþii cetãþenilor în faþa
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 29 octom- legii ºi a autoritãþii publice, fãrã privilegii ºi fãrã discrimi-
 brie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului Public nãri, ºi principiul, potrivit cãruia împotriva hotãrârilor jude-
 ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în încheie- cãtoreºti pãrþile interesate, precum ºi Ministerul Public pot
 rea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp exercita cãile de atac în condiþiile legii.
 pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de       Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
 6 noiembrie 1997 by CVISION de 13 noiembrie 1997. excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.
Compressionºi apoi pentru data Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998                      7

   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24     Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat     mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale         nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
 Parlamentului ºi Guvernului.                     nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având     fie respinsã ca inadmisibilã în baza prevederilor art. 23
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.     alin. (6) din aceeaºi lege.
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au        De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ca vãdit nefon-
 comunicat punctele lor de vedere.                  datã ºi excepþia privind dispoziþiile art. 330, art. 330 2
              C U R T E A,
                                   alin. 2, precum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
                                   civilã, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã deter-
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        mine o schimbare a practicii jurisdicþionale a Curþii
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-    Constituþionale.
 nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legii ata-    Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 cate, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii      durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
 nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:                  Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
   În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din  României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
 Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
                                   fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
 soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330, ale
                                   anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
 art. 3301, ale art. 3302 ºi ale art. 3304 din Codul de pro-
 cedurã civilã, cu care a fost sesizatã.               general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
   Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea     începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
 art. 330, art. 3302 ºi a art. 3304 din Codul de procedurã      cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul
 civilã prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã    de procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a
 prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în       hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din         art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996,     Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
 constatând, pe de o parte, cã prevederile art. 330,         acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
 art. 3302 alin. 2 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã      rãmas fãrã obiect.
 civilã sunt constituþionale, iar pe de altã parte, admiþând       În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 excepþia de neconstituþionalitate a art. 3302 alin. 1 din      Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
 Codul de procedurã civilã.                      Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA
                              În numele legii
                               DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302 ºi ale art. 3304 din Codul de
 procedurã civilã, ridicatã de Popa Gheorghiþa, Popa Constantin ºi Popa Petre Paul în Dosarul nr. 2.498/1996 al Curþii
 Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                               Magistrat-asistent,
                                                Maria Bratu

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 449
                            din 13 noiembrie 1997
      referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã

 Ioan Muraru      Ñ preºedinte                 Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-
 Costicã Bulai     Ñ judecãtor               litate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã,
 Viorel Mihai Ciobanu  Ñ judecãtor               ridicatã de Faust Cristina în Dosarul nr. 3.866/1996, aflat
 Mihai Constantinescu  Ñ judecãtor               pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
 Nicolae Popa      Ñ judecãtor                  Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 29 octom-
 Lucian Stângu     Ñ judecãtor
 Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor               brie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului Public
 Romul Petru Vonica   Ñ judecãtor               ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în încheie-
 Victor Dan Zlãtescu  Ñ judecãtor               rea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp
 Paula C. Pantea    Ñ procuror                pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 6
Compression by CVISION Technologies’
 Maria Bratu      Ñ magistrat-asistent           noiembrie 1997 ºi For Evaluation Purposes Only
                                PdfCompressor. apoi pentru data de 13 noiembrie 1997.
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998
             C U R T E A,               nerile pãrþilor, concluziile procurorului, precum ºi dispoziþiile
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã      legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
 urmãtoarele:                            Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin         În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 Încheierea din 25 martie 1997, a sesizat Curtea          Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-   soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330 din
 litate a art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
 Faust Cristina.                          Codul de procedurã civilã, cu care a fost legal sesizatã.
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330    Cu privire la cererea de renunþare la excepþia de necon-
 din Codul de procedurã civilã contravin prevederilor        stituþionalitate, aceasta nu poate fi primitã, întrucât, potrivit
 art. 131 alin. (1) din Constituþie.                art. 26 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã    Curþii Constituþionale, o datã sesizatã, Curtea procedeazã
 excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din   la examinarea constituþionalitãþii, nefiind aplicabile dispoziþiile
 Codul de procedurã civilã este neîntemeiatã.
                                  referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea pro-
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat    cesului.
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale          Pe fond, Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþio-
 Parlamentului ºi Guvernului.                    nalitatea art. 330 prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã      rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având    1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.    nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
 comunicat punctele lor de vedere.                 22 octombrie 1996, constatând cã prevederile art. 330 din
                                  Codul de procedurã civilã sunt constituþionale ºi, întrucât nu
             C U R T E A,               au intervenit elemente noi care sã determine o schimbare
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al       a practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale, urmeazã
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-   ca excepþia sã fie respinsã.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                              CURTEA
                             În numele legii
                              DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Faust
 Cristina în Dosarul nr. 3.866/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                               Maria Bratu

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 450
                           din 13 noiembrie 1997
  referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã

   Ioan Muraru         Ñ preºedinte         Dosarul nr. 3.029/1996, aflat pe rolul Curþii Supreme de
   Costicã Bulai        Ñ judecãtor         Justiþie Ñ Secþia civilã.
   Viorel Mihai Ciobanu    Ñ judecãtor           Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
   Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor         29 octombrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
   Nicolae Popa        Ñ judecãtor         Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
   Lucian Stângu        Ñ judecãtor         încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
                                timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor
                                de 6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de 13 noiembrie
   Romul Petru Vonica     Ñ judecãtor         1997.
   Victor Dan Zlãtescu     Ñ judecãtor                      C U R T E A,
   Paula C. Pantea       Ñ procuror
                                având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Maria Bratu         Ñ magistrat-asistent
                                urmãtoarele:
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-  Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
 litate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de Încheierea din 19 februarie 1997, a sesizat Curtea
 procedurã civilã, ridicatã de Isãcescu Adrian Eugeniu în Constituþionalã cu For Evaluation de neconstituþiona-
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. soluþionarea excepþiei Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998                     9

 litate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã,    soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330 ºi ale
 ridicatã de Isãcescu Adrian Eugeniu.                 art. 3301 din Codul de procedurã civilã, fiind legal sesizatã.
   Din cuprinsul încheierii depuse la dosar rezultã cã         Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
 excepþia ridicatã priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de    art. 330 din Codul de procedurã civilã prin Decizia nr. 73
 procedurã civilã, Curtea urmând sã se pronunþe ºi asupra       din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din
 acestor dispoziþii.                          24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al
   În motivarea excepþiei se susþine cã textul atacat este     României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, res-
 neconstituþional, întrucât încalcã drepturile ºi libertãþile
                                    pectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, constatând cã pre-
 cetãþeanului, astfel cum sunt ele reglementate în Titlul II
 din Constituþie, precum ºi dispoziþiile art. 130 alin. (1) din    vederile art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt
 Constituþie, datoritã posibilitãþii Ministerului Public de a     constituþionale. Întrucât nu au intervenit elemente noi care
 declara oricând recurs în anulare.                  sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã     Constituþionale, excepþia urmeazã a fi respinsã.
 excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.           Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24   durã civilã, se constatã cã, prin Legea nr. 17/1997, publi-
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat     catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale         18 februarie 1997, acestea fuseserã modificate, astfel încât,
 Parlamentului ºi Guvernului.                     în prezent, recursul în anulare nu mai poate fi declarat ori-
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        când de cãtre procurorul general, ci numai în cadrul unui
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având      termen de 6 luni, care începe sã curgã de la data când
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.     hotãrârea a rãmas irevocabilã, pentru motivul prevãzut de
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
                                    art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, sau de la
 comunicat punctele lor de vedere.
                                    data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
              C U R T E A,                motivul prevãzut de art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al          Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-     acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
 nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-  rãmas fãrã obiect.
 cate, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii         În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:                  Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
   În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din   Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
 Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã       1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                CURTEA
                               În numele legii
                                DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
 ridicatã de Isãcescu Adrian Eugeniu în Dosarul nr. 3.029/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                               Magistrat-asistent,
                                                Maria Bratu

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 451
                            din 13 noiembrie 1997
      referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
 Ioan Muraru      Ñ preºedinte                  Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-
 Costicã Bulai     Ñ judecãtor                litate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
 Viorel Mihai Ciobanu  Ñ judecãtor                ridicatã de Curteanu Maria în Dosarul nr. 3.634/1996, aflat
 Mihai Constantinescu  Ñ judecãtor                pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
 Nicolae Popa      Ñ judecãtor                  Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
 Lucian Stângu     Ñ judecãtor                29 octombrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
 Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor                Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
 Romul Petru Vonica   Ñ judecãtor                încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
 Victor Dan Zlãtescu  Ñ judecãtor                timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
 Paula C. Pantea    Ñ procuror                de 6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de 13 noiembrie
Compression by CVISION Technologies’
 Maria Bratu      Ñ magistrat-asistent          PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                  1997.
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998
               C U R T E A,                              C U R T E A,
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã         examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
 urmãtoarele:                               Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin          nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-
 Încheierea din 19 februarie 1997, a sesizat Curtea            cate, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
 Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-      nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
                                       În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 litate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304
                                     Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Curteanu Maria.        soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 3301 din
   În motivarea excepþiei se susþine cã textul atacat con-       Codul de procedurã civilã, cu care a fost legal sesizatã.
 travine dispoziþiilor art. 1 alin. (3), ale art. 11, art. 16, art. 20,    Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 art. 41 alin. (1) ºi ale art. 135 alin. (1) ºi (6) din          durã civilã, se constatã cã, prin Legea nr. 17/1997, publi-
 Constituþie, întrucât ”se permite exercitarea acestei cãi        catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din
 extraordinare de atac chiar dupã trecerea unui interval         18 februarie 1997, acestea fuseserã modificate, astfel încât,
 îndelungat de timp, ceea ce afecteazã stabilitatea raporturi-      în prezent, recursul în anulare nu mai poate fi declarat ori-
 lor juridiceÒ.                              când de cãtre procurorul general, ci numai în cadrul unui
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã       termen de 6 luni, care începe sã curgã de la data când
 excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.           hotãrârea a rãmas irevocabilã, pentru motivul prevãzut de
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24     art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, sau de la
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat       data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
                                     motivul prevãzut de art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
                                       Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
 Parlamentului ºi Guvernului.                       acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã         rãmas fãrã obiect.
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având         În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.       Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au        Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
 comunicat punctele lor de vedere.                    1997.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                 CURTEA
                                În numele legii
                                 DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
 Curteanu Maria în Dosarul nr. 3.634/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                                 Magistrat-asistent,
                                                  Maria Bratu

                           CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                             D E C I Z I A Nr. 452
                              din 13 noiembrie 1997
       referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
   Ioan Muraru         Ñ preºedinte           Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 29 octom-
   Costicã Bulai        Ñ judecãtor          brie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului Public,
   Viorel Mihai Ciobanu     Ñ judecãtor          a intimatului-reclamant Ionescu Dan ºi în lipsa celorlalte
   Mihai Constantinescu     Ñ judecãtor          pãrþi legal citate, fiind consemnate în încheierea de la acea
   Nicolae Popa         Ñ judecãtor          datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera,
   Lucian Stângu        Ñ judecãtor          a amânat pronunþarea pentru data de 6 noiembrie 1997 ºi
   Florin Bucur Vasilescu    Ñ judecãtor          apoi pentru data de 13 noiembrie 1997.
   Romul Petru Vonica      Ñ judecãtor
   Victor Dan Zlãtescu     Ñ judecãtor                        C U R T E A,
   Paula C. Pantea       Ñ procuror
   Maria Bratu         Ñ magistrat-asistent     având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- urmãtoarele:
 litate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã,   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
 ridicatã de Ionescu Dan în Dosarul nr. 3.410/1996, aflat pe   Încheierea din 20 martie 1997, a sesizat Curtea
 rolul Curþii Supreme CVISION Technologies’ PdfCompressor. soluþionarea excepþiei Purposes Only
Compression byde Justiþie Ñ Secþia civilã.            Constituþionalã cu For Evaluation de neconstituþiona-
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998                    11

 litate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de       În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 Ionescu Dan.                             Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 3301   soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 3301 din
 din Codul de procedurã civilã, aºa cum au fost modificate       Codul de procedurã civilã, fiind legal sesizatã.
 prin Legea nr. 17/1997, încalcã dispoziþiile art. 16 ºi          Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 art. 128 din Constituþie, cât ºi principiile generale de drept,
                                    durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
 între care cel al autoritãþii de lucru judecat ºi al stabilitãþii
 hotãrârilor judecãtoreºti.                      Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã     României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
 excepþia este neîntemeiatã.                      fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24   anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat     general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale         începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
 Parlamentului ºi Guvernului.
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având      de procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.     hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au      art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
 comunicat punctele lor de vedere.                     Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
              C U R T E A,                acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
                                    rãmas fãrã obiect.
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-       În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-  Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
 cate, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii       Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
 nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:                  1997.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                CURTEA
                               În numele legii
                                DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
 Ionescu Dan în Dosarul nr. 3.410/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                               Magistrat-asistent,
                                                Maria Bratu

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 453
                            din 13 noiembrie 1997
  referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã

   Ioan Muraru         Ñ preºedinte           Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 29 octom-
   Costicã Bulai        Ñ judecãtor         brie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului Public
   Viorel Mihai Ciobanu    Ñ judecãtor         ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în încheie-
   Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor         rea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp
   Nicolae Popa        Ñ judecãtor         pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de
   Lucian Stângu        Ñ judecãtor         6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de 13 noiembrie 1997.
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor                       C U R T E A,
   Romul Petru Vonica     Ñ judecãtor
   Victor Dan Zlãtescu     Ñ judecãtor         având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Paula C. Pantea       Ñ procuror          urmãtoarele:
   Maria Bratu         Ñ magistrat-asistent       Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
                                Încheierea din 6 martie 1997, a sesizat Curtea
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-
 litate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de litate a art. 330 ºi a art. 3301 din Codul de procedurã
 procedurã civilã, ridicatã de Mureºan Radu ºi Mureºan civilã, ridicatã de Mureºan Radu ºi Mureºan Andrei Horia.
 Andrei Horia în Dosarul nr. 3.357/1996, aflat pe rolul Curþii   Din examinarea notelor scrise, depuse de autorii excep-
 Supreme de Justiþie CVISION
Compression byÑ Secþia civilã.Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                þiei la dosarul cauzei, rezultã cã aceºtia nu ºi-au motivat
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998

 excepþia în raport cu textele din Constituþie, ci în raport cu    din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din
 dispoziþiile Legii nr. 112/1995, expunându-se situaþia juridicã    24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al
 a imobilului revendicat.                       României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, res-
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã      pectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, constatând cã pre-
 excepþia este neîntemeiatã.                      vederile art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24    constituþionale.
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat       Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale         schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale,
 Parlamentului ºi Guvernului.                     urmeazã ca excepþia sã fie respinsã.
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã          Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având      durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.     Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au       României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
 comunicat punctele lor de vedere.                   fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
                                    anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
              C U R T E A,                general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-     cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul
 nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-  de procedurã civilã sau de la data rãmânerii definitive a
 cate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii       hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de art.
 nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:                  330 pct. 2 din acelaºi cod.
   În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din    Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
 Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã       acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
 soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330 ºi ale   rãmas fãrã obiect.
 art. 3301 din Codul de procedurã civilã, fiind legal sesizatã.      În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
   Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea      Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
 art. 330 din Codul de procedurã civilã prin Decizia nr. 73      Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                CURTEA
                               În numele legii
                                DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridi-
 catã de Mureºan Radu ºi Mureºan Andrei Horia în Dosarul nr. 3.357/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                               Magistrat-asistent,
                                                Maria Bratu

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 454
                            din 13 noiembrie 1997
  referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã

   Ioan Muraru         Ñ preºedinte           Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
   Costicã Bulai        Ñ judecãtor         29 octombrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
   Viorel Mihai Ciobanu    Ñ judecãtor         Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
   Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor         încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
   Nicolae Popa        Ñ judecãtor         timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
   Lucian Stângu        Ñ judecãtor         de 6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de 13 noiembrie
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor         1997.
   Romul Petru Vonica     Ñ judecãtor
   Victor Dan Zlãtescu     Ñ judecãtor                      C U R T E A,
   Paula C. Pantea       Ñ procuror          având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Maria Bratu         Ñ magistrat-asistent     urmãtoarele:
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
 litate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de Încheierea din 6 martie 1997, a sesizat Curtea
 procedurã civilã, ridicatã de Opaieþ Aurel în Dosarul Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-
 nr. 117/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ litate a art. 330 ºi a art. 3301 din Codul de procedurã
                                civilã, ridicatã de For Aurel.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. Opaieþ Evaluation Purposes Only
 Secþia civilã.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998                    13

   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330      Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã sunt necon-      art. 330 din Codul de procedurã civilã prin Decizia nr. 73
 stituþionale deoarece contravin prevederilor art. 16 alin. (1)    din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din
 ºi art. 128 din Constituþie, iar sintagma ”în condiþiile legiiÒ,   24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al
 conþinutã de art. 128 din Constituþie, trebuie interpretatã în    României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, res-
 sensul cã ”ºi în exercitarea cãilor de atac în condiþiile       pectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, constatând cã pre-
 legiiÒ.                                vederile art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã      constituþionale ºi, întrucât nu au intervenit elemente noi
 excepþia este neîntemeiatã, în afarã de situaþia în care se      care sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale a
 atacã hotãrârile pronunþate anterior datei de 26 iulie 1993.     Curþii Constituþionale, urmeazã ca excepþia sã fie respinsã.
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24      Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
                                    durã civilã, se constatã cã la data ridicãrii excepþiei, prin
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
                                    Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
 Parlamentului ºi Guvernului.
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având      fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.     anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au       general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
 comunicat punctele lor de vedere.                   începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevo-
                                    cabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul
              C U R T E A,                de procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-     art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
 nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-    Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
 cate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii       acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
 nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:                  rãmas fãrã obiect.
   În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din     În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã       Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
 soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330 ºi ale   Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
 art. 3301 din Codul de procedurã civilã, fiind legal sesizatã.    1997.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                CURTEA
                               În numele legii
                                DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
 ridicatã de Opaieþ Aurel în Dosarul nr. 117/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                               Maria Bratu

                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 455
                            din 13 noiembrie 1997
      referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã

   Ioan Muraru         Ñ preºedinte         ridicatã de Stoica Cornelia Sanda în Dosarul
   Costicã Bulai        Ñ judecãtor          nr. 3.708/1996, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie.
   Viorel Mihai Ciobanu     Ñ judecãtor            Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
   Mihai Constantinescu     Ñ judecãtor          29 octombrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
   Nicolae Popa         Ñ judecãtor          Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
   Lucian Stângu        Ñ judecãtor          încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
   Florin Bucur Vasilescu    Ñ judecãtor          timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
   Romul Petru Vonica      Ñ judecãtor          de 6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de 13 noiembrie
   Victor Dan Zlãtescu     Ñ judecãtor          1997.
   Paula C. Pantea       Ñ procuror
   Maria Bratu         Ñ magistrat-asistent                  C U R T E A,
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 litate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, urmãtoarele:
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998

   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin        legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
 Încheierea din 25 martie 1997, a sesizat Curtea           Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
 Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-      În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 litate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de    Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
 Stoica Cornelia Sanda.                       soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 3301 din
   În motivarea excepþiei se susþine cã textul atacat este    Codul de procedurã civilã, cu care a fost legal sesizatã.
 neconstituþional, fãrã a se preciza cãror texte din           Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proce-
 Constituþie contravine.                       durã civilã, se constatã cã, prin Legea nr. 17/1997, publi-
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã    catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din
 excepþia este neîntemeiatã.                     18 februarie 1997, acestea au fost modificate, astfel încât,
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24  în prezent, recursul în anulare nu mai poate fi declarat ori-
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat    când de cãtre procurorul general, ci numai în cadrul unui
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale        termen de 6 luni, care începe sã curgã de la data când
 Parlamentului ºi Guvernului.                    hotãrârea a rãmas irevocabilã, pentru motivul prevãzut de
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã       art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, sau de la
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având     data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.    motivul prevãzut de art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au       Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
 comunicat punctele lor de vedere.                  acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
                                   rãmas fãrã obiect.
              C U R T E A,                 În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al       Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-    Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
 nerile pãrþilor, concluziile procurorului, precum ºi dispoziþiile  1997.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
 al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA
                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Stoica
 Cornelia Sanda în Dosarul nr. 3.708/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                               Maria Bratu

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 463
                            din 13 noiembrie 1997
         referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 4 din Codul penal

   Ioan Muraru          Ñ preºedinte         nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunþarea
   Costicã Bulai         Ñ judecãtor          pentru data de 6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de
   Viorel Mihai Ciobanu     Ñ judecãtor          13 noiembrie 1997.
   Mihai Constantinescu     Ñ judecãtor
   Nicolae Popa         Ñ judecãtor                       C U R T E A,
   Lucian Stângu         Ñ judecãtor          având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine urmã-
   Florin Bucur Vasilescu    Ñ judecãtor
                                 toarele:
   Romul Petru Vonica      Ñ judecãtor
   Victor Dan Zlãtescu      Ñ judecãtor            Tribunalul Municipiului Bucureºti Ñ Secþia I penalã, prin
   Ioan Griga          Ñ procuror          Încheierea din 7 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
   Claudia Miu          Ñ magistrat-asistent     nr. 1.049/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
                                 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 din
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-
 litate a dispoziþiilor art. 81 alin. 4 din Codul penal, ridicatã Codul penal, invocatã de Stoian Nicolae.
 de Stoian Nicolae în Dosarul nr. 1.049/1997 al Tribunalului     Din actele anexate la încheierea de sesizare rezultã cã
 Municipiului Bucureºti Ñ Secþia I penalã.            Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 5 Bucureºti a
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de dispus trimiterea în judecatã a inculpatului Stoian Nicolae
 28 octombrie 1997, în prezenþa pãrþii civile, Radu Paul, ºi pentru fapta de a fi produs, din culpã, un accident de cir-
 a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în culaþie, în urma cãruia au suferit leziuni corporale douã
 încheierea de la by datã. Curtea Constituþionalã, având persoane, faptã ce constituie infracþiunea de vãtãmare cor-
Compression aceaCVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998                  15

 poralã din culpã, prevãzutã ºi pedepsitã de art. 184 alin. 2    În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã, deºi
 ºi 4 din Codul penal.                      excepþia de neconstituþionalitate vizeazã dispoziþiile art. 81
   La Judecãtoria Sectorului 5 Bucureºti, de care era pen- alin. 4 din Codul penal, referitoare la ”suspendarea condi-
 dinte cauza penalã, s-a constituit parte civilã Radu Paul. þionatã a executãrii pedepseiÒ, la acestea trebuie adãugate
   Prin Sentinþa penalã nr. 2.812 din 11 noiembrie 1996 a ºi dispoziþiile art. 861 alin. 4 din Codul penal, care regle-
 aceleiaºi judecãtorii, inculpatul Stoian Nicolae a fost con- menteazã, în condiþii identice, problemele referitoare la
 damnat la 6 luni închisoare ºi la plata unor despãgubiri ”suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghereÒ.
 cãtre partea civilã.                        Se susþine în continuare cã excepþia de neconstituþiona-
   Împotriva acestei sentinþe au declarat apel inculpatul, litate nu este întemeiatã, deoarece prevederile art. 81
 partea civilã ºi Parchetul de pe lângã Judecãtoria alin. 4 din Codul penal nu contravin nici unui text din
 Sectorului 5 Bucureºti.                     Constituþie. Se aratã cã nici apãrãtorul inculpatului nu a
   În faþa Tribunalului Municipiului Bucureºti, Secþia I invocat un text care s-ar opune, cu certitudine, dispoziþiilor
 penalã, Stoian Nicolae a ridicat excepþia de neconstituþio- legii penale, iar art. 24 din Constituþie, menþionat de apãrã-
 nalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal, ast- tor, nu rãspunde problemei puse în discuþie. Acest text se
 fel cum a fost modificat prin art. I pct. 30 din Legea referã la garantarea dreptului la apãrare, chestiune care nu
 nr. 140/1996 privind modificarea ºi completarea Codului are legãturã cu dispoziþiile art. 81 alin. 4 din Codul penal.
 penal.                               Deºi dispoziþiile art. 81 alin. 4 din Codul penal nu sunt
   Deºi autorul excepþiei de neconstituþionalitate se referã neconstituþionale, ele nu lãmuresc însã ce pagubã trebuie
 la art. 81 alin. 3 din Codul penal, astfel cum a fost modifi- sã repare inculpatul pânã la pronunþarea hotãrârii, deºi
 cat prin art. I pct. 30 din Legea nr. 140/1996 pentru modi- acest lucru este absolut necesar, atâta vreme cât cuantu-
 ficarea ºi completarea Codului penal, în realitate are în mul pagubei se va stabili ulterior, prin sentinþa sau deci-
 vedere prevederile art. 81 alin. 4 din Codul penal, republi- zia ce urmeazã a se pronunþa. Aceastã lacunã a legii
 cat în baza Legii nr. 140/1996.                 prezintã pentru inculpat cel puþin douã inconveniente: pe de
   Textul legal atacat are urmãtorul cuprins: ”În cazul con- o parte, el nu ºtie ce obligaþii civile îi incumbã pentru a
 damnãrii pentru o infracþiune prin care s-a produs o putea beneficia de mãsura suspendãrii condiþionate a exe-
 pagubã, instanþa poate dispune suspendarea condiþionatã a cutãrii pedepsei sau de mãsura suspendãrii executãrii
 executãrii pedepsei numai dacã, pânã la pronunþarea hotã- pedepsei sub supraveghere, iar pe de altã parte, persoana
 rârii, paguba a fost integral reparatã sau plata despãgubirii pãgubitã, profitând de imperfecþiunea celor douã texte, va fi
 este garantatã de o societate de asigurareÒ.          înclinatã sã solicite Ñ pentru a declara cã i s-a reparat
   Aceste prevederi legale sunt considerate de autorul prejudiciul Ñ o sumã mult mai mare decât valoarea realã
 excepþiei ca neconstituþionale, deoarece condiþioneazã acce- a pagubei.
 sul la mãsura suspendãrii condiþionate a executãrii pedep-     Pentru remedierea acestei deficienþe, în punctul de
 sei de plata integralã a despãgubirilor care urmeazã sã fie vedere al Guvernului se aratã cã se impune ca dispoziþiile
 stabilite tocmai prin hotãrârea de suspendare, despãgubiri
                                 art. 81 alin. 4 ºi ale art. 861 alin. 4 din Codul penal sã fie
 pe care inculpatul le contestã atât în ceea ce priveºte
                                 abrogate. Prin aceasta s-ar înlãtura contradicþia dintre dis-
 temeiul lor, cât ºi în ceea ce priveºte întinderea cuantumu-
                                 poziþiile alineatelor 4 ale art. 81 ºi art. 861 ºi dispoziþiile
 lui pretins. Condiþionarea acordãrii suspendãrii executãrii
                                 art. 84 din Codul penal, iar interesele pãrþii civile nu ar fi
 pedepsei de plata integralã a despãgubirilor pânã la pro-
                                 cu nimic afectate, deoarece, potrivit acestui din urmã text,
 nunþarea hotãrârii înseamnã obligarea inculpatului la recu-
                                 ”Dacã pânã la expirarea termenului de încercare condam-
 noaºterea culpei penale care constituie temeiul rãspunderii
                                 natul nu a îndeplinit obligaþiile civile stabilite prin hotãrârea
 civile, iar nerecunoaºterea culpei, prin plata despãgubirilor
                                 de condamnare, instanþa poate dispune revocarea suspen-
 civile, îl înlãturã automat de la beneficiul acestei mãsuri.
 Consecinþa constã, totodatã, în obstrucþionarea oricãror dãrii executãrii pedepsei, afarã de cazul când cel condam-
 apãrãri pe latura civilã a cauzei, inculpatul fiind obligat la nat dovedeºte cã nu a avut putinþa de a îndeplini acele
 acceptarea necondiþionatã a pretenþiilor pãrþii vãtãmate, care obligaþiiÒ.
 pot fi neîntemeiate fie sub aspectul fundamentului juridic,     În concluzie, punctul de vedere al Guvernului este acela
 fie sub acela al cuantumului lor.                cã excepþia de neconstituþionalitate invocatã este nefondatã,
                                                           1
   Autorul excepþiei de neconstituþionalitate conchide cã însã dispoziþiile art. 81 alin. 4 ºi ale art. 86 alin. 4 din
 textul art. 81 alin. 4 din Codul penal vine în contradicþie cu Codul penal trebuie analizate ºi sub aspectul oportunitãþii
 Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului din anul 1948 ºi lor, dacã este cazul sã mai rãmânã în fiinþã.
 cu prevederile art. 24 din Constituþia României privitoare la    În punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, dis-
 garantarea dreptului la apãrare.                ciplinã, imunitãþi ºi validãri a Senatului României, se aratã
   Instanþa de judecatã în faþa cãreia s-a ridicat excepþia cã prevederile art. 81 alin. 4 din Codul penal sunt constitu-
 de neconstituþionalitate, iniþial, a omis sã-ºi exprime opinia, þionale ºi, ca atare, excepþia ridicatã în faþa instanþei este
 însã ºi-a exprimat-o la insistenþele Curþii Constituþionale, în nefondatã. Se mai precizeazã cã aplicarea corectã a legilor
 sensul cã excepþia este nefondatã, deoarece, atât timp cât þine de situaþia de fapt ºi numai instanþa judecãtoreascã
 se aplicã inculpatului o pedeapsã, chiar cu suspendarea poate hotãrî în funcþie de probatoriile administrate.
 condiþionatã a executãrii, înseamnã cã instanþa a ajuns la     Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
 concluzia, pe baza probelor administrate în cauzã, cã incul-  vedere.
 patul se face vinovat de sãvârºirea infracþiunii ce i se
                                              C U R T E A,
 reþine în sarcinã.
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24 examinând încheierea de sesizare, actele ºi lucrãrile dosa-
 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în forma sa iniþialã, rului, raportul judecãtorului-raportor, punctul de vedere al
 încheierea prin care a fost sesizatã Curtea Constituþionalã Guvernului ºi al Comisiei juridice, de numiri, disciplinã, imu-
 a fost comunicatã fiecãrei Camere a Parlamentului ºi nitãþi ºi validãri a Senatului, precum ºi susþinerile pãrþilor
 Guvernului pentru a CVISION Technologies’
Compression bycomunica punctele lor de vedere. PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                 ºi dispoziþia legalã atacatã, raportate la prevederile
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/6.II.1998

 Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã, constatã        acþiunii penale în cadrul procesului penal, se înfãptuieºte
 urmãtoarele:                                pe baza regulilor de drept civil ºi nu poate influenþa rãs-
   În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din     punderea penalã a autorului prejudiciului. Nerepararea pre-
 Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este        judiciului nu condiþioneazã rãspunderea penalã decât dacã
 competentã sã se pronunþe asupra excepþiei de neconstitu-         se dovedeºte reaua-credinþã a fãptuitorului. Astfel, neînde-
 þionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 4 din Codul penal, cu
                                      plinirea obligaþiilor civile stabilite prin hotãrârea judecãto-
 care a fost legal sesizatã.
                                      reascã de condamnare nu poate duce la revocarea
   Curtea constatã cã dispoziþiile art. 81 alin. 4 din Codul
 penal, condiþionând luarea unei mãsuri de politicã penalã         suspendãrii executãrii pedepsei, dacã cel condamnat dove-
 cu grave consecinþe, cum este suspendarea condiþionatã a          deºte cã nu a avut putinþa de a îndeplini acele obligaþii
 executãrii pedepsei de soluþionarea unei probleme de drept         (art. 84 din Codul penal). De asemenea, neachitarea, în
 extrapenal, creeazã un regim de discriminare între cetãþeni        aceleaºi condiþii, a cheltuielilor de judecatã ºi a despãgubi-
 ºi vine în contradicþie cu prevederile art. 4 alin. (2) ºi ale       rilor civile nu constituie un impediment în obþinerea reabili-
 art. 16 din Constituþie. Accesul inculpatului la unele mãsuri       tãrii judecãtoreºti [art. 137 lit. d) din Codul penal].
 de politicã penalã neprivative de libertate, la care el este          Pe lângã discriminarea pe criteriul averii, pe care o
 îndreptãþit din punctul de vedere al politicii penale ºi al        creeazã dispoziþia legalã atacatã, constrângerea inculpatului
 dreptului penal, nu-i poate fi interzis pe criterii strãine justi-     de a repara un prejudiciu pe care nu l-a creat ori nu l-a
 þiei penale, cum ar fi acoperirea integralã a prejudiciului.
                                      produs în mãsura pretinsã de persoana vãtãmatã, ca preþ
 Inculpatul care nu are posibilitatea obiectivã de acoperire a
                                      al accesului la o mãsurã de politicã penalã, la care este
 prejudiciului înaintea pronunþãrii hotãrârii de condamnare nu
 poate avea acces la condamnarea cu suspendarea execu-           îndreptãþit, este contrarã ºi principiului consacrat în
 tãrii pedepsei. Aceastã reglementare legalã determinã o          Constituþie ºi în convenþii internaþionale, ºi anume dreptul
 discriminare pe criteriul averii.                     la un proces echitabil care sã-i asigure posibilitatea de a
   Repararea prejudiciului cauzat persoanei vãtãmate prin         dovedi în mod exact întinderea drepturilor ºi obligaþiilor în
 infracþiune ºi care constituie obiectul acþiunii civile, alãturate     cazul conflictului adus în justiþie.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                  CURTEA

                                 În numele legii
                                  DECIDE:
     Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Stoian Nicolae în Dosarul penal nr. 1.049/1997 al Tribunalului
 Municipiului Bucureºti Ñ Secþia I penalã ºi constatã cã dispoziþiile art. 81 alin. 4 din Codul penal sunt neconstituþionale.
     Definitivã ºi obligatorie.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                                    Magistrat-asistent,
                                                     Claudia Miu
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

            Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
            Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
            Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53/6.II.1998 conþine 16 pagini. Preþul 1.312 lei ISSN 1453Ñ4495

								
To top