189

Document Sample
189 Powered By Docstoc
					                                 PARTEA     I
 Anul VII Ñ Nr. 189                                                             Luni, 21 august 1995
                      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                 SUMAR

 Nr.                               Pagina  Nr.                                             Pagina
     ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE               301.    Ñ Ordin al ministrului transporturilor privind omo-
     ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE                    logarea de tip a vehiculelor rutiere pentru circulaþia
 225.  Ñ Ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale-             pe drumurile publice .................................................      12Ð13
    privind aprobarea Normativului-cadru de acordare ºi                ACTE ALE CONSILIULUI DE ASOCIERE
    utilizare a echipamentului individual de protecþie ...   1Ð9            ÎNTRE COMUNITÃÞILE EUROPENE
 300.  Ñ Ordin al ministrului transporturilor privind emite-               ªI STATELE MEMBRE, PE DE O PARTE,
    rea de cãtre Ministerul Transporturilor a certificate-                ªI ROMÂNIA, PE DE ALTÃ PARTE
    lor de omologare internaþionalã pentru vehicule           1.    Ñ Hotãrâre a Consiliului de Asociere din 10 aprilie
    rutiere ºi componentele acestora, în conformitate              1995 privind stabilirea Regulamentului interior al
    cu Regulamentele internaþionale O.N.U.ÑE.C.E. ...     9Ð11        acestuia ......................................................................  13Ð15


  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
  ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
 MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

                          ORDIN
              privind aprobarea Normativului-cadru de acordare ºi utilizare
                   a echipamentului individual de protecþie
     Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
     având în vedere:
     Ñ Legea nr. 5/1965 cu privire la protecþia muncii, modificatã prin Decretul nr. 48/1969;
     Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale;
     Ñ H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea ºi întreþinerea echipamentului de protecþie ºi a echipamentu-
 lui de lucru,
     emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Se aprobã Normativul-cadru de acordare             Art. 2. Ñ Începând cu data publicãrii prezentului ordin în
 ºi utilizare a echipamentului individual de protecþie,          Monitorul Oficial al României, se abrogã Ordinul secretarului
 prevãzut în anexa care face parte integrantã din pre-          de stat, ºeful Departamentului protecþiei muncii din Ministerul
 zentul ordin.                              Muncii ºi Protecþiei Sociale, nr. 58 din 10 mai 1991.

                               Ministru de stat,
                          ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                              Dan Mircea Popescu
     Bucureºti, 21 iulie 1995.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   Nr. 225.
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189
                                                                     ANEXÃ
                                 NORMATIVÑCADRU
                 de acordare ºi utilizare a echipamentului individual de protecþie

              I. Terminologie                       8. Tip (de mijloace individuale de protecþie):

             1. Protecþia individualã:             Ñ Grup specific de mijloace individuale de protecþie din
                                     cadrul unui sortiment, caracterizate prin faptul cã realizeazã
  Ñ Mãsurã de protecþie a muncii prin care se previne sau       protecþia împotriva aceluiaºi factor de risc.
 se diminueazã acþiunea factorilor de risc asupra unei sin-         Exemplu: încãlþãminte de protecþie cu bombeu metalic,
 gure persoane.                             rezistent la ºocuri.
  Protecþia individualã reprezintã o modalitate de prevenire
                                        9. Factor de risc (de accidentare ºi îmbolnãvire profesionalã):
 a accidentelor de muncã ºi a îmbolnãvirilor profesionale, la
 care se apeleazã în cazurile când au fost epuizate, atât cât        Ñ Factori (însuºiri, stãri, procese, fenomene, comporta-
 este rezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice ºi organi-     mente) proprii elementelor implicate în procesul de muncã
 zatorice de protecþie a muncii sau când nu pot fi avute în       ºi care pot provoca accidente de muncã sau boli profesio-
 vedere asemenea mijloace.                        nale.
  Protecþia individualã se realizeazã cu ajutorul mijloacelor       Factorii de risc constituie cauze potenþiale ale acciden-
                                     telor de muncã ºi bolilor profesionale. Dupã producerea aces-
 individuale de protecþie (M.I.P.); prin intermediul ei se poate
                                     tor evenimente negative, factorii de risc se transformã în
 combate un numãr limitat de factori de risc.              cauze ale accidentelor ºi bolilor profesionale.
           2. Mijloc individual de protecþie:                       10. Factor periculos:
   Ñ Mijloc individual destinat protecþiei unui singur munci-       Ñ Factor de risc a cãrui acþiune asupra executantului
 tor ºi care este purtat de acesta.                   duce, în anumite condiþii, la accidentarea acestuia.
   Mijloacele individuale de protecþie fac parte din catego-
 ria protectorilor a cãror particularitate o reprezintã faptul cã                   11. Factor nociv:
 îºi îndeplinesc funcþia de protecþie prin interpunerea între fac-     Ñ Factor de risc a cãrui acþiune asupra executantului
 torul de risc ºi organismul uman. În unele situaþii mijloacele     duce, în anumite condiþii, la îmbolnãvirea acestuia.
 individuale de protecþie au o funcþie de protecþie indirectã,
 în sensul cã utilizarea lor previne declanºarea unor feno-                  II. Instrucþiuni de aplicare
 mene care ar putea conduce la accidente de muncã.                         1. Prevederi generale
 (Exemplu: lenjeria de corp din fibre naturale, care se acordã
 ca mijloc individual de protecþie în cazul lucrului cu substanþe      1.1. Prezentul normativ stabileºte cadrul general de acor-
 explozive, nu protejeazã împotriva efectelor unei explozii, dar     dare ºi utilizare a echipamentului individual de protecþie. În
 previne posibila iniþiere a unei explozii, ca urmare a încãr-      baza lui, agenþii economici vor întocmi pentru fiecare loc de
                                     muncã liste interne de dotare cu echipament individual de
 cãrilor electrostatice ce s-ar putea acumula pe o lenjerie care
                                     protecþie, adecvat executãrii sarcinilor de muncã în condiþii
 ar conþine fibre sintetice.)                      de securitate.
             3. Funcþie de protecþie:              1.2. Normativul-cadru se aplicã în întreaga economie
                                     naþionalã, cu excepþia activitãþilor reglementate prin norma-
   Ñ Funcþia realizatã de un mijloc de protecþie prin care       tive specifice (M.Ap.N., C.S.E.N., P.S.I. etc.).
 se combate acþiunea unui factor de risc asupra organismu-          1.3. Agenþii economici au obligaþia sã acorde gratuit
 lui uman sau numai se semnalizeazã existenþa unui factor        echipamentul individual de protecþie atât personalului pro-
 de risc.                                priu, cât ºi tuturor categoriilor de persoane care desfãºoarã
                4. Protector:
                                     activitãþi în incinta acestora (personal de control, personal
                                     detaºat la locul respectiv de muncã, elevi sau studenþi care
   Ñ Obstacol destinat a fi interpus între un factor de risc      efectueazã stagii de practicã, vizitatori etc.).
 ºi organismul uman pentru a realiza o funcþie de protecþie         1.4. Echipamentul individual de protecþie acordat unei per-
 prin împiedicarea contactului între aceºtia.              soane trebuie sã asigure protecþia acesteia împotriva tutu-
                                     ror factorilor de risc care acþioneazã cumulativ asupra sa în
        5. Echipament individual de protecþie (E.I.P.):      timpul îndeplinirii sarcinii de muncã.
  Ñ Totalitatea mijloacelor individuale de protecþie cu care        1.5. Reglementarea acordãrii echipamentului individual de
 este dotat muncitorul în timpul lucrului.                lucru se va face de cãtre consiliul de administraþie al fie-
  Echipamentul individual de protecþie trebuie sã asigure       cãrui agent economic, conform dispoziþiilor legale.
 protecþia muncitorului împotriva tuturor factorilor de risc care         2. Acordarea echipamentului individual de protecþie
 acþioneazã asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncã.
                                   2.1. Echipamentul individual de protecþie se acordã în con-
         6. Echipament individual de lucru (E.I.L.):   formitate cu criteriile stabilite la pct. III din tabelul de mai
   Ñ Totalitatea mijloacelor individuale utilizate în procesul jos, astfel încât sã satisfacã cerinþele prevãzute la pct. 1.4.
                                   La apariþia unui factor de risc nou, neinclus în tabel, agen-
 de muncã pentru protejarea îmbrãcãmintei personale a mun- þii economici vor solicita Inspecþiei de stat pentru protecþia
 citorilor împotriva uzurii ºi murdãririi excesive.        muncii verificarea ºi completarea listei criteriilor de acordare
   Echipamentul individual de lucru nu îndeplineºte funcþii a echipamentului individual de protecþie, respectiv stabilirea
 de protecþie împotriva accidentelor ºi bolilor profesionale. dotãrii necesare, corespunzãtoare.
       7. Sortiment (de mijloace individuale de protecþie):   2.2. Stabilirea mijloacelor individuale de protecþie (sortimente
                                 ºi tipuri), care compun echipamentul individual de protecþie
   Ñ Grup specific de mijloace individuale de protecþie care ce trebuie acordat unei persoane, se face pe baza analizei
 asigurã protecþie aceleiaºi pãrþi anatomice, caracterizatã prin ºi cumulãrii factorilor de risc la care aceasta este expusã
 aceeaºi formã generalã ºi caracteristici funcþionale.      pe durata îndeplinirii sarcinii de muncã. În cadrul acestor ana-
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. înFor Evaluation factorilor de risc ºi
   Exemplu: încãlþãminte de protecþie.             lize se vor avea     vedere atât nivelul Purposes Only
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189                        3

duratele reale de expunere la acþiunea acestora, cât ºi pãr-          3.3. Agenþii economici au obligaþia sã asigure condiþii pen-
þile corpului expuse la acþiune. Fac excepþie de la regulã         tru curãþarea sau denocivizarea mijloacelor individuale de pro-
factorii de risc nenormaþi.                        tecþie funcþie de tipul acestora, condiþiile de utilizare ºi
  2.3. Analiza factorilor de risc, alegerea sortimentelor ºi a      prevederile STAS de produs sau ale instrucþiunilor de
tipurilor de mijloace individuale de protecþie, durata normatã       utilizare. În acest sens trebuie sã-ºi asigure compartimente
de folosire a acestora, diferenþiatã pe categorii de personal       specializate sau sã apeleze la serviciile altor unitãþi.
ºi condiþii concrete de muncã, precum ºi modul de acordare           3.4. Agenþii economici au obligaþia sã creeze condiþii pen-
a acestora (inventar personal, inventar secþie etc.) se fac de       tru depozitarea, întreþinerea ºi repararea mijloacelor indivi-
cãtre comisii mixte, compuse din personal de specialitate         duale de protecþie, astfel încât sã se asigure conservarea
aparþinând regiilor autonome, societãþilor comerciale cu capital      calitãþilor de protecþie ale acestora.
de stat sau privat ºi un reprezentant al organizaþiilor sindicale        3.5. Personalul muncitor, precum ºi celelalte categorii de
ºi se aprobã de consiliul de administraþie.                persoane care beneficiazã de echipament individual de pro-
  La stabilirea sortimentelor ºi tipurilor se va avea în         tecþie, au urmãtoarele obligaþii:
vedere diferenþierea acestora pe sexe ºi mãrimi.                Ñ sã cunoascã caracteristicile ºi modul corect de utili-
  În cazurile în care unele meserii se executã în condiþii        zare a mijloacelor individuale de protecþie din dotare, pre-
care duc la un grad înalt de nocivitate sau de murdãrire exce-       vãzute în STAS sau în instrucþiunile de utilizare;
sivã ºi rapidã a echipamentului de protecþie, pentru asigu-           Ñ sã poarte întregul echipament individual de protecþie
rarea unei mai bune întreþineri, comisia poate propune           pe toatã durata îndeplinirii sarcinii de muncã sau a activitãþii
acordarea a câte 2 bucãþi din sortimentele respective, cu         pe care o desfãºoarã în unitate;
dublarea duratei de utilizare, stabilitã pentru o singurã bucatã.        Ñ sã utilizeze echipamentul individual doar în scopul pen-
Dotarea pe loc de muncã se va aduce la cunoºtinþã fiecã-          tru care acesta a fost atribuit ºi sã se preocupe de con-
rui angajat în cadrul instructajului introductiv general sau la      servarea calitãþilor de protecþie ale acestuia;
semnarea contractului de muncã.                         Ñ sã prezinte mijloacele individuale de protecþie la veri-
  2.4. La identificarea ºi stabilirea nivelului factorilor de risc
                                      ficãrile periodice prevãzute în instrucþiunile de utilizare ºi pen-
comisia va apela la organe specializate (Sanepid, laboratoare
                                      tru curãþare sau denocivizare;
toxicologice, institute de cercetare-proiectare etc.) pentru
efectuarea de mãsurãtori ºi expertize, urmãrindu-se elimina-          Ñ sã solicite un nou mijloc individual de protecþie, atunci
rea empirismului ºi subiectivismului.                   când, din diverse motive, mijlocul individual de protecþie avut
  2.5. Modalitatea de acordare a mijloacelor individuale de       în dotare nu mai prezintã calitãþile de protecþie necesare.
protecþie Ñ inventar personal sau inventar de secþie Ñ va                        4. Prevederi finale
fi stabilitã de comisie având în vedere prevederile pct. 2.4.
ºi considerentele de igienã legate de purtarea anumitor sor-          4.1. Agenþii economici sunt obligaþi sã înlocuiascã mij-
timente ºi tipuri de mijloace individuale de protecþie, consi-       loacele individuale de protecþie care nu mai posedã calitãþile
derente care pot conduce la acordarea acestora doar în           de protecþie pentru condiþiile pentru care au fost acordate,
inventar personal.                             de fiecare datã când se constatã acest lucru, indiferent de
  2.6. La modificarea condiþiilor de muncã, conducerea          motiv.
agentului economic are obligaþia de a asigura mijloacele indi-         4.2. Pierderea calitãþilor de protecþie înainte de termenul
viduale de protecþie necesare, conform noii situaþii, ºi instru-      prevãzut de producãtori ºi doveditã a se fi produs din vina
irea executantului în legãturã cu utilizarea corectã a acestora.      purtãtorului îndreptãþeºte agentul economic la recuperarea
                                      pagubei pe seama purtãtorului.
      3. Utilizarea echipamentului individual de protecþie        4.3. Nepurtarea echipamentului individual de protecþie, în
  3.1. Agenþii economici au obligaþia sã instruiascã perso-       cazul când acesta este corect acordat ºi în stare de func-
nalul privind modul de utilizare ºi caracteristicile echipa-        þionare, sau utilizarea acestuia în alte condiþii decât cele pre-
mentului individual de protecþie.                     vãzute de instrucþiunile de utilizare, va fi sancþionatã conform
  3.2. Agenþii economici au obligaþia sã asigure verificarea       legislaþiei în vigoare.
periodicã a calitãþilor de protecþie ale mijloacelor individuale        4.4. Executantul unei sarcini de muncã are dreptul de a
de protecþie, în conformitate cu prevederile din instrucþiunile      refuza executarea acesteia dacã nu i se asigurã mijloacele
de utilizare a acestora, convenite prin contractele încheiate       individuale de protecþie necesare prevãzute în normativ, fãrã
între beneficiari ºi furnizori.                      ca refuzul sã atragã asupra sa mãsuri disciplinare.

                  III. Criterii de acordare a echipamentului individual de protecþie

       Nr.   Factori de risc       Pericolul de       Sortimentul de         Tipul de mijloace
       crt.     ce apar      accidentare în muncã     mijloace individuale        individuale de
            în îndeplinirea     sau îmbolnãvire        de protecþie        protecþie definit prin
          sarcinii de muncã*)     profesionalã*)      care se acordã        calitatea de protecþie**)

       0       1             2              3                4


       1. Organe de maºini Lovire la cap            Cascã de protecþie    Rezistentã la ºoc ºi penetraþie
        în miºcare    Antrenarea pãrului         Bonetã, basma, ºapcã
                 sau a îmbrãcãmintei         Combinezon sau
                 personale              Pantaloni cu pieptar sau
                                   Salopetã         Ajustatã pe corp, cu elastic
                                   ªorþ femei        la mâneci ºi talie

            *) Se au în vedere numai factorii de risc, respectiv pericolele de accidentare sau îmbolnãvire profesionalã care
       pot fi combãtute (eliminate sau diminuate) cu ajutorul echipamentului individual de protecþie.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            **) Conform standardelor în vigoare.
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189

    0      1            2            3              4

    2. Cãdere de obiecte Lovire la cap        Cascã de protecþie    Rezistentã la ºoc ºi penetraþie
      de la înãlþime  Lezarea labei        Încãlþãminte de     Cu bombeu metalic, rezistent
               piciorului          protecþie         la ºoc

    3. Curent electric:
      Ñ atingere directã Electrocutare:
      Ñ atingere     Ñ tensiuni între      Mãnuºi de protecþie   Electroizolante, pentru joasã
       indirectã     24 Ñ 380 v                    tensiune
      Ñ tensiune de pas               Încãlþãminte de     Electroizolantã, pentru joasã
                             protecþie        tensiune
                 Ñ tensiuni mai mari   Mãnuºi de protecþie   Electroizolante, pentru înaltã
                  de 380 v                    tensiune
                             Încãlþãminte de     Electroizolantã, pentru înaltã
                             protecþie        tensiune
      Ñ arc electric    Arsuri ºi orbire    Cascã de protecþie    Rigiditate dielectricã mare
                             Ochelari de protecþie  Lentile cu absorbþie în
                                          ultraviolete

    4. Lucru la înãlþime   Cãdere de la înãlþime Cascã de protecþie     Rezistentã la ºoc ºi penetraþie
                            Centurã de siguranþã    Rezistentã la tracþiune ºi ºoc
                            (specificã sarcinii de
                            muncã)
                            Încãlþãminte de      Cu talpã antiderapantã
                            protecþie
                            Colþari (lucru pe stâlp)  Din metal

    5. Lucru pe cãi de    Lovire, coliziune cu  Cascã de protecþie    Rezistentã la ºoc
      circulaþie rutierã,  mijloace de       Vestã de avertizare   Reflectorizante
      feroviarã, teren    transport        sau înlocuitori
      accidentat                   Bocanci de protecþie   Rezistenþi la uzurã
                 Arsuri la asfaltãri   Mãnuºi sau palmare    Termoizolante
                 de drumuri       de protecþie
                             Genunchiere       Termoizolante
                             Jambiere         Termoizolante
                             Bocanci de protecþie   Talpã termoizolantã
                 Lezarea gleznelor    Bocanci de protecþie   Rezistenþi la uzurã ºi impact

    6. Proiectare de     Lovire la cap      Cascã de protecþie   Rezistentã la ºoc ºi penetraþie
      corpuri sau      Lovire la ochi     Ochelari de protecþie Cu lentile transparente ºi rezis-
      particule                               tente la ºoc
                 Lovire la faþã     Vizierã de protecþie Rezistentã la ºoc ºi transparentã
                 Protecþie corp     Salopetã de protecþie Rezistentã la uzurã
                             sau combinezon
                             de protecþie
                 Lovire în regiunea   ªorþ de protecþie    Rezistent la uzurã
                 abdominalã       Burtierã (ºocuri    Amortizoare de ºoc ºi rezistentã
                             puternice)       la penetraþie
                 Lovire la mâini     Mãnuºi de protecþie Rezistente la uzurã
                 Lovire la picioare   Ghetre
                             Jambiere        Rezistente la uzurã
                             Încãlþãminte de
                             protecþie
                 Protecþie integralã   Costum protecþie sablaj Rezistent la uzurã ºi penetraþie

    7. Manipulare de    Lovire la cap       Cascã de protecþie    Rezistentã la ºoc
      obiecte tãioase,  Tãiere sau înþepare    Mãnuºi, palmare sau    Rezistente la uzurã, sfâºiere
      înþepãtoare, alune- la mâini         degetare de protecþie   ºi penetraþie. Aderenþã mare
      coase, abrazive                Mânecuþe de protecþie
                             Cotiere          Rezistente la uzurã
                 Tãierea sau înþeparea ªorþ de protecþie     Rezistente la uzurã ºi
                 în regiunea abdominalã Burtierã         penetraþie
                 Tãiere sau înþepare  Jambiere
                 la picioare      Ghetre        Rezistente la uzurã ºi
                                       penetraþie
                             Bocanci de protecþie Cu feþe ºi talpã rezistente
Compression by CVISION Technologies’           PdfCompressor.laFor Evaluation Purposes
                                        uzurã ºi penetraþie         Only
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189                   5

    0       1           2            3              4

    8. Manipulare de      Lipirea obiectelor de  Bonetã sau basma   Din fibre naturale
      obiecte sau sub-    tegumente sau de    Salopetã de protecþie Din fibre naturale
      stanþe adezive     îmbrãcãminte      ªorþ de protecþie
                              Mãnuºi de protecþie Impermeabile ºi rezistente
                                         la solvenþi
                              Cizme de protecþie
      9.Manipulare sau    Suprasolicitarea    Centurã abdominalã
       transport de     coloanei vertebrale
       materiale grele,   Lezarea mâinii   Palmare sau mãnuºi Rezistente la uzurã
       la limita sar-              de protecþie
       cinilor maxime    Lezarea labei    Genunchiere     Rezistente la uzurã
       admise        piciorului     Bocanci de protecþie
                            Cizme de protecþie  Cu bombeu metalic rezistent
                                      la ºoc
                  Lezarea umãrului  Umerar        Rezistent la uzurã
                  Lezarea abdomenului ªorþ de protecþie  Rezistent la uzurã
    10.Lucru cu sub-   Rãnire sau arsurã      Bonetã sau basma   Din fibre naturale
      stanþe explozive  prin explozie        Caschetã din piele  Fãrã accesorii metalice
      Ñ preparare, con-                Ochelari sau vizierã Cu rezistenþã la ºoc ºi
      trol ºi manipulare               de protecþie     transparenþã
      explozivi                               Lentile securizate
                              Salopetã de protecþie Din fibre naturale, celulozice,
                              fãrã manºetã, cute ºi antistatizatã, fãrã accesorii
                              buzunare exterioare metalice
                              Costum din piele   Fãrã accesorii metalice
                              ªorþ de protecþie   Din piele, fãrã accesorii
                                         metalice
                              Mãnuºi sau palmare Din fibre naturale, celulozice
                              de protecþie     sau piele naturalã
                              Mãnuºi chirurgicale
                              Degetare       Din cauciuc
                              Cãmaºã        Din fibre naturale
                              Lenjerie de corp   Din fibre naturale
                              ªosete Ñ ciorapi   Din fibre naturale
                              Încãlþãminte de pro- Talpã antistatizatã, fãrã
                              tecþie din piele sau accesorii metalice
                              pâslã
    11.Lucru în atmosferã Iniþierea unor explozii   Bonetã sau basma    Din fibre naturale, celulozice,
      cu pericol de   datoritã încãrcãrilor    Salopetã sau halat   antistatizate
      explozie      electrostatice        Mãnuºi         Din fibre naturale
      Ñ formare ames-                 Cãmaºã         Din fibre naturale
      tecuri explozive                Lenjerie de corp    Din fibre naturale
                              ªosete Ñ ciorapi    Din fibre naturale
                              Încãlþãminte de    Cu talpã antistatizatã, fãrã
                              protecþie       accesorii metalice
    12.Lucru cu/sau în  Iniþiere de incendii ºi    Bonetã sau basma    Din fibre naturale
      prezenþa substan- incendii           Cascã de protecþie   Tip pompier
      þelor inflamabile                Salopetã de      Din fibre naturale, antistatizatã
                              protecþie       ºi ingnifugatã
                              Cãmaºã         Din fibre naturale
                              Lenjerie de corp    Din fibre naturale
                              ªosete Ñ ciorapi    Din fibre naturale
                              Încãlþãminte de    Cu talpã antistatizatã, fãrã
                              protecþie       accesorii metalice
    13.Contact cu flacãrã Arsuri termice        Cascã de protecþie   Termoizolantã
      deschisã ºi/sau                 Cascã de protecþie   Tip pompier
      particule incandes-               (pentru intervenþii)
      cente                      Ochelari sau vizierã  Lentile pentru radiaþii termice
                              de protecþie
                              Mãnuºi de protecþie  Termoizolante ºi ignifugate
                              Costum de protecþie  Ignifugat
                              sau salopetã de
                              protecþie
                              Costum din azbest,   Termoizolant ºi necombustibil
                              aluminizat
                                     Rezistent la flãcãri ºi particule
                              ªorþ de protecþie
Compression by CVISION Technologies’            PdfCompressor. incandescente
                                      For Evaluation Purposes          Only
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189

    0      1           2            3              4

                            Jambiere        Rezistente la flãcãri ºi parti-
                            Ghetre         cule incandescente (ignifugate,
                                        aluminizate)
                            Încãlþãminte de     Cu talpã ºi feþe termoizolante
                            protecþie

    14.Lucru cu substanþe Intoxicaþii acute sau   Bonetã sau basma
      periculoase ºi/sau cronice, arsuri chimice  Ochelari de protecþie  Etanºi ºi rezistenþi în contact cu
      nocive                    sau vizierã de     agenþi chimici
      Ñ toxice                   protecþie
      Ñ caustice                  Mascã de protecþie   Cartuº filtrant specific
      Ñ corosive                  contra gazelor
                            Costum de protecþie Rezistent în contact cu agenþi
                            ªorþ de protecþie  chimici
                            Costum izolant    Impermeabil ºi rezistent la
                            (pentru intervenþii) agenþi chimici
                            Cãmaºã        Fibre naturale
                            Lenjerie de corp   Fibre naturale
                            Mãnuºi de protecþie Rezistente în contact cu agenþi
                                       chimici
                            Ciorapi Ñ ºosete   Din fibre naturale
                            Cizme de protecþie  Rezistente în contact cu agenþi
                                       caustici ºi corosivi
                            Bocanci de protecþie Rezistenþi la produse toxice

    15.Contact cu obiecte Arsuri termice      Cascã de protecþie   Termoizolantã
      cu temperaturi                Costum de protecþie   Termoizolant, rezistent la tem-
      ridicate                               peraturi ridicate
      Ñ temperatura                ªorþ de protecþie    Rezistent la temperaturi ridicate
      obiectelor mai                Mãnuºi de protecþie   Termoizolante, rezistente la
      mare de 40¼C                             temperaturi ridicate
                            Jambiere        Rezistente la temperaturi ridi-
                                        cate
                            Ghetre         Rezistente la temperaturi ridi-
                                        cate
                            Încãlþãminte de     Termoizolantã, rezistentã la
                            protecþie        temperaturi ridicate

    16.Contact cu obiecte Degerare         Costum de protecþie   Termoizolant, rezistent la tem-
      cu temperaturi                ªube          peraturi scãzute
      scãzute                   Cãciulã cu apãrãtori  Termoizolantã, rezistentã la
      Ñ temperatura                laterale        temperaturi scãzute
      obiectelor sub 0¼C              Capiºon         Termoizolante, rezistente la
                            Mãnuºi de protecþie   temperaturi scãzute
                            Ciorapi Ñ ºosete    Din lânã sau PNA
                            Încãlþãminte de     Termoizolantã, rezistentã la
                            protecþie        temperaturi scãzute

    17.Temperaturã      Suprasolicitare termicã Costum de protecþie
      ridicatã a aerului  a organismului     Halat din pânzã    Termoizolant (împotriva cãldurii)
      Ñ peste 30¼C     (supraîncãlzire)    Pantalon scurt     Termoizolant (împotriva cãldurii)
                             (sticlar)
                             Cãmaºã din pânzã
                             Lenjerie de corp    Din fibre naturale
                             Încãlþãminte de    Împotriva cãldurii
                             protecþie

    18.Temperaturã scã- Suprasolicitare termicã   Cãciulã cu sau fãrã   Termoizolantã
      zutã a aerului   a organismului      apãrãtori pentru
      (frig) Ñ sub 0¼C (suprarãcire)        urechi sau capiºon
      Ñ circulaþie pe               ªubã sau cojocel    Termoizolant
      trasee cu diferenþã             pieptar sau vestã
      de temperaturã de              vãtuitã
      peste 15¼C
      Ñ curenþi de aer               Costum de protecþie   Termoizolant
      cu vitezã de peste              sau pantalon vãtuit
      4 m/s
      Ñ subteran (+ 10¼C)             Combinezon caºerat   Termoizolant
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                   pentru foraj marin
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189                  7

    0      1            2           3              4

      Ñ lucru în exterior             Mãnuºi de protecþie   Termoizolante
      sau spaþii neîn-              Îmbrãcãminte inter-
      cãlzite (sub 10¼C)             mediarã
      în perioada octom-             Lenjerie de corp    Termoizolantã
      brie Ñ martie                Ciorapi Ñ ºosete    Din lânã sau PNA
                            Încãlþãminte de     Termoizolantã
                            protecþie
      Ñ lucru la peste              Costum ski sau     Termoizolant
      1.000 m altitudine             hanorac
      (salvamontiºti, per-            Bocanci ski sau     Termoizolanþi ºi antiderapanþi
      sonal staþii meteo             bocanci de munte
      etc.)

    19.Radiaþii termice    Suprasolicitare   Pãlãrie sau ºapcã    Termoizolantã, rezistentã la
      Ñ intensitatea     termicã a      împotriva radiaþiilor  temperaturi înalte
      mai mare de       organismului,    Ochelari sau vizierã  Termoreflectante
      1 cal/cm2/min.     arsuri        de protecþie sau
                            mascã sudurã
                            Filtru de protecþie   Absorbþie în infraroºu
                            Costum de protecþie   Termoreflectant
                            ªorþ de protecþie    Termoreflectant
                            Mãnuºi de protecþie   Termoreflectante
                            Cãmaºã de pânzã     Din fibre naturale
                            Lenjerie de corp    Din fibre naturale
                            Ciorapi Ñ ºosete    Din fibre naturale
                            Jambiere        Termoizolante
                            Bocanci de protecþie  Talpã termoizolantã, rezistentã
                                        la temperaturi ridicate

    20.Radiaþii ultraviolete Arsuri         Ochelari de protecþie Lentile cu absorbþie în ultra-
      Ñ intensitatea                           violet
      peste limita
      maximã admisã

    21.Radiaþii laser   Arsuri la nivelul     Bonetã sau basma   Din bumbac, culori închise
      Ñ densitatea    ochiului ºi al pielii   Ochelari de protecþie Lentile cu filtru absorbant pen-
      de energie                             tru radiaþii laser
      la nivelul corneei              Mãnuºi de protecþie Din bumbac, culori închise
      ºi epidermei peste              Halat de protecþie  Din bumbac, culori închise
      limita maximã
      admisã

    22.Zgomot       Hipoacuzie, surditate  Antifon         Tip intern sau extern
      Ñ peste limita
      maximã admisã,
      chiar cu intermitenþã

    23.Vibraþii        Boala de vibraþii  Mãnuºi de protecþie   Vibroizolante
      Ñ peste limita                Burtierã amortizoare  Amortizarea vibraþiilor
      maximã admisã                Pieptar amortizor
      pentru uneltele
      cu care se
      lucreazã, chiar
      cu intermitenþã

    24.Pulberi netoxice    Pneumoconioze,    Bonetã sau basma   Eficienþã specificã
      în atmosferã      iritarea epidermei  Mascã contra prafului de reþinere a pulberilor
                  sau a mucoaselor   Ochelari de protecþie Etanºi
                            Combinezon
                            contra prafului
                            Salopetã       Impermeabile la pulberi
                            contra prafului
                            Mãnuºi de protecþie Impermeabile
                            Cãmaºã        Din fibre naturale
                            Lenjerie de corp   Din fibre naturale
                            ªosete Ñ ciorapi   Din fibre naturale
                            Încãlþãminte
Compression by CVISION Technologies’          PdfCompressor. For Evaluation Purposes
                            de protecþie                       Only
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189

    0      1           2           3              4

    25.Microorganisme:   Infectarea organismului Bonetã sau basma    Din fibre naturale
      Ñ bacterii                  Mascã de protecþie   Tip medical, din tifon
      Ñ virusuri                  Salopetã de protecþie Lavabil ºi dezinfectabil
      Ñ richeþii                  sau halat de protecþie
      Ñ spirochete                 Mãnuºi de protecþie Impermeabile
      Ñ ciuperci                  Cãmaºã din pânzã    Din fibre naturale
      Ñ protozoare                 Lenjerie de corp    Din fibre naturale
                            Încãlþãminte
                            de protecþie

    26.Deplasãri       Tãiere sau înþepare  Încãlþãminte       Cu talpã rezistentã la
      pe suprafeþe                de protecþie       penetraþie
      tãioase, înþepãtoare, Alunecare, cãdere   Încãlþãminte       Cu talpã antiderapantã
      alunecoase,      la acelaºi nivel   de protecþie
      înclinate etc.               Colþari (pentru gheaþã,  Din metal
                            pantã etc.)

    27.Deplasãri    Îmbolnãvire        Cizme de protecþie    Impermeabile la apã
      pe suprafaþe   datoritã umiditãþii
      umede (sol umed,
      mlãºtinos etc.)

    28.Mediu acvatic    Îmbolnãvire datoritã  Pelerinã, manta,   Impermeabile la apã
      Ñ lucru pe apã,   umiditãþii       scurtã sau combinezon
      nave                    Costum impermeabil
                            Cizme de protecþie  Impermeabile la apã
      Ñ lucru pe     Înec          Centurã de salvare  Conform normelor internaþionale
      platforme marine              Vestã de salvare
                            Costum de salvare

    29.Atmosferã     Asfixiere        Mascã de autosalvare
      cu conþinut                 (pentru evacuare)
      scãzut de oxigen              Dispozitiv respirator Cu autonomie limitatã
      (sub 17% vol.) sau             izolant neautonom   a utilizatorului
      noxe cu concen-               (pentru intervenþii)
      traþie necunoscutã             Dispozitiv izolant  Cu autonomie totalã
                            autonom (pentru    a utilizatorului pe o duratã
                            intervenþii)     limitatã de timp

    30.Spaþii înguste    Rãnire la cap,     Cascã           Rezistentã la ºoc
      Ñ lucru în conducte, mâini, cot,      Bonetã
      cazane, recipiente, genunchi etc.      Salopetã de protecþie
      puþuri, straturi ºi             Mânecuþe de protecþie,
      filoane subþiri               cotiere          Rezistente la uzurã, sfâºiere
      în minã,                  Genunchiere
      canale subterane,              Fundierã
      branºamente etc.              Jambiere         Rezistente la uzurã
                            Ghetre
                            Încãlþãminte       Rezistentã la uzurã
                            de protecþie
                            Centurã de siguranþã   Rezistentã la tracþiune

    31.Izolare de sursele Deshidratare       Bidon pentru apã
      de apã

    32.Intemperii      Îmbolnãvire      Scurtã impermeabilã    Impermeabile la apã
                datoritã umiditãþii  cu glugã sau:
                            Ñ pelerinã
                            Ñ manta
                            Ñ combinezon

    33.Contact cu corpuri Agãþare         Bonetã sau basma   Rezistentã la rupere, sfâºiere
      ascuþite, tãioase, Sfâºiere         Ochelari sau vizierã Lentile rezistente la ºoc
      agãþãtoare etc.               Salopetã       Rezistente la rupere, sfâºiere
      (exploatãri forestiere,           sau combinezon
      exploatarea                 de protecþie
      stufului etc.)               Încãlþãminte     Rezistentã la penetraþie
Compression by CVISION Technologies’          PdfCompressor. For Evaluation Purposes
                            de protecþie                       Only
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189                   9

       0      1           2            3               4

       34.Poziþia de lucru  Lezarea genunchilor   Genunchiere       Rezistente la uzurã
        ”în genunchiÒ

       35.Lucru la stupi   Înþepare de cãtre    Pãlãrie apicultor
        de albine      albine         Mãnuºi de protecþie
                              Halat sau salopetã
                              de protecþie

       36.Contactul      Dermatite, eczeme    Unguente        Specifice agentului
        epidermei cu                de protecþie      chimic (M.I.P.)
        agenþi chimici

       37.Câmp electric cu Descãrcãri electrice  Cascã de protecþie  Electroconductivã
        intensitate mai între corpul uman   Costum de protecþie Electroconductiv
        mare de 15 kV/m ºi elemente situate   Bocanci de protecþie Talpã electroconductivã
                 la potenþial diferit
                 Influenþe cromozomiale
                 incomplet elucidate

       38.Câmp electro-     Hipertermie      Cascã de protecþie
        magnetic de radio- Modificãri celulare   Mascã de protecþie   Cartuº filtrant specific
        frecvenþã (activitãþi ºi alte efecte    Ochelari de protecþie  Lentilã cu SnO2
        în bandã X ºi     incomplet elucidate  Mãnuºi de protecþie   Electroizolante
        bandã L Ñ                  ªorþ cu pieptar     Cu plumb, pentru ecranarea
        aparaturã de radio-                         radiaþiilor
        locaþie, în aviaþie)            Pantofi tenis
                              Încãlþãminte      Electroizolantã
                              de protecþie MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                       ORDIN
  privind emiterea de cãtre Ministerul Transporturilor a certificatelor de omologare internaþionalã
 pentru vehicule rutiere ºi componentele acestora, în conformitate cu Regulamentele internaþionale
                      O.N.U.ÑE.C.E.
     În temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
     în baza statutului de autoritate administrativã pentru aplicarea Regulamentelor internaþionale O.N.U.ÑE.C.E., anexã
 la Acordul de la Geneva privind adoptarea condiþiilor uniforme de omologare ºi recunoaºtere reciprocã a omologãrilor echi-
 pamentelor autovehiculelor ºi a componentelor acestora, la care România este parte,
     þinând cont de ultimele amendamente ale acestui acord,
     în baza notificãrii efectuate de Guvernul României la Organizaþia Naþiunilor Unite ºi a notificãrii nr. 1.177 din
 27 iulie 1994 a Secretariatului general al O.N.U. de la New York,
     ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
   Art. 1. Ñ Pentru efectuarea încercãrilor în vederea eli-   Ñ 19H Societatea Comercialã ”ICSITMUAÒ Ñ S.A.
 berãrii certificatelor de omologare internaþionalã a vehicule- Bucureºti.
 lor rutiere ºi componentelor acestora, în conformitate cu     Lista Regulamentelor internaþionale O.N.U.ÑE.C.E. pen-
 prevederile Regulamentelor internaþionale O.N.U.ÑE.C.E., la tru care serviciile tehnice menþionate mai sus pot elibera,
 care România este parte, este desemnat, ca serviciu teh- pe bazã de delegare, rapoartele de încercãri este prevãzutã
 nic, Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ (19B) sau, prin în anexa la prezentul ordin, ce va fi actualizatã în funcþie
 delegare de cãtre aceasta, urmãtoarele servicii tehnice: de notificãrile ulterioare care vor fi efectuate de Guvernul
   Ñ 19C Societatea Comercialã Laboratorul fotometric României la Secretariatul general al O.N.U.
 ”ELECTROBANATÒ Ñ S.A. Timiºoara (ELBA)              Art. 2. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ rãs-
   Ñ 19D Societatea Comercialã ”INARÒ Ñ S.A. Braºov punde de corectitudinea ºi obiectivitatea rapoartelor de încer-
   Ñ 19E Societatea Comercialã ”CESARÒ Ñ S.A. Piteºti cãri pe baza cãrora se elibereazã certificatele de omologare
   Ñ 19F Societatea Comercialã ”MASTERÒ Ñ S.A. internaþionalã, þine evidenþa certificatelor de omologare inter-
 Bucureºti                           naþionalã eliberate în România ºi a celor primite de la auto-
   Ñ 19G Societatea Comercialã ”CERELASTÒ Ñ S.A. ritãþile administrative ale celorlalte þãri care sunt parte la
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Bucureºti                           acord.
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189

  Art. 3. Ñ Pentru eliberarea certificatelor de omologare            (proceduri ºi planuri de control documentate) privind verifi-
internaþionalã, producãtorii de vehicule rutiere sau de com-            carea conformitãþii vehiculelor, echipamentelor sau compo-
ponente pentru vehicule rutiere adreseazã cererea, însoþitã            nentelor fabricate cu certificatul de omologare internaþionalã.
de documentele precizate în fiecare regulament în parte, la              Art. 7. Ñ Pe baza rapoartelor de încercãri ºi a conclu-
Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ. Documentele res-              ziilor Organismului de certificare sisteme de calitate, Regia
pective trebuie sã poarte antetul producãtorului ºi sã fie             Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ redacteazã Comunicarea
redactate în limba românã ºi în limbile francezã sau englezã.           privind acordarea/extinderea/refuzul/retragerea omologãrii sau
                                          oprirea definitivã a producþiei, acordã numãrul de ordine ºi o
  Art. 4. Ñ Dupã primirea cererii de eliberare a certifica-
                                          prezintã spre aprobare Ministerului Transporturilor.
tului de omologare internaþionalã ºi analiza documentelor,
                                            Art. 8. Ñ Dupã semnare, un exemplar se transmite pro-
Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ stabileºte dacã efec-
                                          ducãtorului care a solicitat eliberarea certificatului de omo-
tueazã încercãrile în laboratoarele proprii sau deleagã unul            logare internaþionalã, prin Regia Autonomã ”Registrul Auto
dintre serviciile tehnice menþionate la art. 1.                  RomânÒ, un exemplar se arhiveazã la regie ºi câte un exem-
  Art. 5. Ñ Serviciul tehnic delegat conform art. 4 va comu-           plar se transmite autoritãþilor administrative din þãrile care sunt
nica data la care va efectua încercãrile, în vederea partici-
                                          parte la regulamentul respectiv, prin Direcþia generalã de
pãrii unui reprezentant al Regiei Autonome ”Registrul Auto
                                          acorduri ºi convenþii internaþionale a Ministerului
RomânÒ. Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ nomina-
lizeazã un reprezentant care sã asiste la efectuarea încer-            Transporturilor.
cãrilor ºi comunicã decizia sa serviciului tehnic care a fost             Art. 9. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
delegat.                                      al României ºi se aplicã de la data publicãrii. Direcþia gene-
  Art. 6. Ñ Dupã obþinerea rapoartelor de încercãri,               ralã a transporturilor terestre, Direcþia generalã de acorduri
Organismul de certificare sisteme de calitate al Regiei              ºi convenþii internaþionale din cadrul Ministerului Transporturilor
Autonome ”Registrul Auto RomânÒ verificã la producãtor               ºi Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ vor aduce la
existenþa unor proceduri ºi condiþii satisfãcãtoare de control           îndeplinire prevederile prezentului ordin.
                                 Ministrul transporturilor,
                                   Aurel Novac
    Bucureºti, 31 iulie 1995.
    Nr. 300.


                                                                      ANEXÃ
                                       LISTA
          serviciilor tehnice autorizate în România ºi a Regulamentelor internaþionale O.N.U.ÑE.C.E.
                     pentru care se pot elibera rapoarte de încercãri

                    Regia
            Numãrul           Societatea   Societatea   Societatea   Societatea   Societatea    Societatea
      Nr.            Autonomã
          Regulamentului        Comercialã   Comercialã    Comercialã   Comercialã   Comercialã    Comercialã
      crt.           ”Registrul
          O.N.U. Ñ E.C.E        ”ELBAÒ Ð S.A.  ”INARÒ Ð S.A.  ”CESARÒ Ð S.A. ”MASTERÒ Ð S.A.”CERELASTÒ Ð S.A.”ICSITMUAÒ Ð S.A.
                   Auto RomânÒ
                     19B     19C       19D       19E      19F      19G        19H

      0       1        2      3       4        5        6       7         8


    1.       R1   x            x
    2.       R2   x            x
    3.       R3   x            x
    4.       R4   x            x
    5.       R5   x            x
    6.       R6   x            x
    7.       R7   x            x
    8.       R8   x            x
    9.       R9   x                 x
    10.      R10   x                 x  x
    11.      R11   x                 x
    12.      R12   x                 x
    13.      R13   x             x    x
    14.      R14   x                 x
    15.      R15   x                 x
    16.      R16   x                 x
Compression
    17.      by CVISION
           R17   x        Technologies’ PdfCompressor.
                                 x                     For Evaluation Purposes Only
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189    11

    0    1   2    3    4     5     6     7  8


    18.  R18   x             x
    19.  R19   x    x
    20.  R20   x    x
    21.  R21   x             x
    22.  R23   x    x
    23.  R24   x        x          x
    24.  R25   x             x
    25.  R26   x             x
    26.  R27   x    x
    27.  R28   x        x     x
    28.  R29   x        x
    29.  R30   x                       x
    30.  R31   x    x
    31.  R32   x             x
    32.  R33   x             x
    33.  R34   x             x
    34.  R35   x             x
    35.  R36   x        x
    36.  R37   x    x
    37.  R38   x    x
    38.  R39   x        x     x
    39.  R40   x             x
    40.  R42   x        x     x
    41.  R43   x             x
    42.  R44   x             x
    43.  R46   x             x
    44.  R47   x             x
    45.  R48   x
    46.  R49   x        x          x
    47.  R50   x    x
    48.  R51   x        x     x
    49.  R52   x        x
    50.  R54   x                       x
    51.  R55   x        x     x
    52.  R58   x        x
    53.  R61   x        x
    54.  R63   x
    55.  R64   x             x
    56.  R65   x    x
    57.  R66   x
    58.  R67   x                  x
    59.  R73   x        x
    60.  R77   x    x
    61.  R79   x        x
    62.  R80   x        x
    63.  R83   x             x
    64.  R84   x             x
    65.  R85   x                  x
    66.  R86   x                         x
    67.  R89   x
Compression
    68.  by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                        ORDIN
     privind omologarea de tip a vehiculelor rutiere pentru circulaþia pe drumurile publice
     În temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiþiilor tehnice de cãtre autovehi-
 culele ºi remorcile acestora care circulã pe drumurile publice, a Hotãrârii Guvernului nr. 768/1991 privind organizarea ºi
 funcþionarea Regiei Autonome ”Registrul Auto RomânÒ, republicatã, ºi a Hotãrârii Guvernului nr. 452/1994 privind organi-
 zarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor ºi, în baza statutului acestuia de autoritate în transporturi,
     Ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

   Art. 1. Ñ Omologarea de tip a vehiculelor rutiere pentru     de omologare conform reglementãrilor interne ºi internaþio-
 circulaþia pe drumurile publice reprezintã autorizarea de      nale;
 comercializare ºi exploatare pe drumurile publice din          Ñ performanþele privind limitele pentru poluare (chimicã
 România, acordatã vehiculelor rutiere fabricate în serie sau     ºi/sau sonorã) se încadreazã în prevederile amendamentu-
 importate într-o cantitate mai mare de 10 buc./an, dacã se      lui anterior al Regulamentului internaþional.
 constatã, prin încercãri ºi verificãri efectuate pe baza pre-      (3) Derogarea este acordatã pe o perioadã limitatã care
 scripþiilor tehnice în vigoare în România, conformitatea cu     nu va depãºi un an de zile ºi pentru un anumit numãr de
 normele privind siguranþa circulaþiei rutiere, protecþia mediu-   bucãþi. În cererea de acordare a derogãrii de la prevederile
 lui înconjurãtor ºi a drumurilor publice. Aceste prescripþii sunt  din ”Condiþii tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admi-
 cele prevãzute în ”Condiþii tehnice pentru vehicule rutiere în    terii în circulaþia pe drumurile publiceÒ, producãtorul sau
 vederea admiterii în circulaþia pe drumurile publiceÒ, aprobate   reprezentantul sãu autorizat trebuie sã demonstreze cã
 prin Ordinul comun al ministrului transporturilor ºi ministrului   neconformitãþile constatate de Regia Autonomã ”Registrul
 de interne nr. 158/388/1994*).                    Auto RomânÒ nu pot fi rezolvate pe lotul respectiv de vehi-
   Art. 2. Ñ Omologarea de tip a vehiculelor rutiere pentru     cule, sã declare cã nu va comercializa alte cantitãþi faþã de
 circulaþia pe drumurile publice se acordã de cãtre Regia       cele aprobate decât în cazul constatãrii rezolvãrii neconfor-
 Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ pe baza dosarului con-        mitãþilor ºi sã precizeze modul ºi durata de rezolvare a aces-
 structorului ºi a încercãrilor ºi verificãrilor efectuate pentru   tora.
 certificarea conformitãþii vehiculelor rutiere cu reglementãrile     Art. 6. Ñ Derogãrile se acordã de Ministerul
 tehnice ºi legislaþia naþionalã.                   Transporturilor. Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ
   Art. 3. Ñ Procedura de omologare de tip a vehiculelor      propune numãrul de vehicule care pot constitui subiectul
 rutiere pentru circulaþia pe drumurile publice, conþinutul dosa-   derogãrii ºi perioada de valabilitate a acesteia, luând în con-
 rului constructorului vehiculului, precum ºi încercãrile ºi veri-  siderare prevederile art. 5. Documentele se avizeazã de cãtre
 ficãrile necesare a fi efectuate de cãtre Regia Autonomã       Inspectoratul Rutier ºi se supun spre aprobare secretarului
 ”Registrul Auto RomânÒ, pentru certificarea conformitãþii cu     de stat.
 normele privind siguranþa circulaþiei rutiere ºi protecþia mediu-    Art. 7. Ñ Pe baza Certificatului de omologare de tip a vehi-
 lui înconjurãtor, se stabilesc de cãtre aceasta, conform acti-    culelor rutiere pentru circulaþia pe drumurile publice producãto-
 vitãþilor definite prin Ghidul ISO-2, þinând cont de procedurile   rul sau reprezentantul autorizat al acestuia elibereazã
 similare adoptate în celelalte þãri europene ºi în special de    Cartea de identitate a vehiculului pentru toate vehiculele comer-
 cele din Uniunea Europeanã.                     cializate, conforme cu tipul omologat.
   Art. 4. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ poate        Art. 8. Ñ Certificatul de omologare de tip a vehiculelor
 refuza acordarea omologãrii de tip a vehiculelor rutiere pen-    rutiere pentru circulaþia pe drumurile publice are o valabili-
 tru circulaþia pe drumurile publice, dacã se constatã cã pro-    tate nelimitatã, cu excepþia omologãrilor de tip pentru circu-
 ducãtorul nu are stabilite condiþiile pentru asigurarea       laþie, acordate pe bazã de derogare. În cazul în care se
 repetabilitãþii în producþia de serie a caracteristicilor ºi per-  modificã reglementãrile tehnice care au stat la baza omolo-
 formanþelor constatate pe vehiculul prezentat la omologare.     gãrii de tip a vehiculelor rutiere pentru circulaþia pe drumu-
 Constatarea se efectueazã de cãtre Organismul de certifi-      rile publice, iar aceste modificãri trebuie aplicate inclusiv pe
 care sisteme de calitate din cadrul regiei.             vehiculele care se produc pe baza omologãrii obþinute ante-
   Art. 5. Ñ (1) În cazuri justificate ºi pentru loturi limitate  rior, Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ va solicita pro-
 de vehicule rutiere la care se constatã cã nu sunt îndepli-     ducãtorului sau, dupã caz, reprezentantului sãu autorizat, sã
 nite în totalitate prevederile din ”Condiþii tehnice pentru vehi-  prezinte pentru verificare tipul respectiv de vehicul. În cazul
 cule rutiere în vederea admiterii în circulaþia pe drumurile     în care vehiculul este conform cu noile reglementãri tehnice,
 publiceÒ, iar influenþa pe ansamblu a neconformitãþilor res-     se acordã extinderea omologãrii de tip a vehiculelor rutiere
 pective asupra siguranþei circulaþiei rutiere ºi protecþiei mediu-  pentru circulaþia pe drumurile publice.
 lui înconjurãtor se apreciazã a fi nesemnificative, producãtorul     Art. 9. Ñ Extinderea de omologare de tip a vehiculelor
 poate solicita acordarea unei derogãri.               rutiere pentru circulaþia pe drumurile publice se poate acorda
   (2) Urmãtoarele neconformitãþi pot constitui subiectul soli-   ºi în urmãtoarele situaþii:
 citãrii unei derogãri:                          Ñ vehiculul este o variantã constructivã a unui tip de
   Ñ vehiculele nu sunt prevãzute cu etichetele, marcajele,     vehicul care a obþinut omologarea de tip a vehiculelor rutiere
 reglajele etc. prevãzute de reglementãrile tehnice, dar efi-     pentru circulaþia pe drumurile publice de la Regia Autonomã
 cacitatea sistemelor care concurã la siguranþa circulaþiei      ”Registrul Auto RomânÒ;
 rutiere nu este afectatã;                        Ñ fabricaþia de serie este transferatã de producãtorul care
   Ñ componentele ºi sistemele aflate pe vehicul corespund     a obþinut iniþial omologarea de tip a vehiculelor rutiere pen-
 rolului funcþional, dar pentru acestea nu existã documente      tru circulaþia pe drumurile publice unui alt producãtor;
   *) Ordinul by nr. 158/388/1994 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Evaluation
Compressioncomun CVISION Technologies’ PdfCompressor. For166 din 1 iulie 1994.Purposes Only
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189                       13

   Ñ vehiculele sunt importate în serie de alte societãþi       Art. 10. Ñ În cazul în care, la controlul efectuat la con-
 comerciale decât cele care au solicitat iniþial eliberarea     structorul vehiculului sau la vânzãtor, în baza prevederilor
 Certificatului de omologare de tip a vehiculelor rutiere pen-    art. 8 lit. f) din Hotãrârea Guvernului nr. 594/1991, se con-
 tru circulaþia pe drumurile publice, dacã se notificã în scris,   statã neconformitatea cu tipul omologat, se dispune retra-
 de cãtre constructorii vehiculelor, schimbarea reprezentanþi-    gerea omologãrii ºi anularea valabilitãþii Certificatului de
                                   omologare de tip a vehiculelor rutiere pentru circulaþia pe
 lor lor autorizaþi în România.
                                   drumurile publice.
   În cazul solicitãrii de acordare a extinderii omologãrii de     Art. 11. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
 tip a vehiculelor rutiere pentru circulaþia pe drumurile publice,  al României ºi intrã în vigoare la data publicãrii. Inspectoratul
 vehiculele trebuie sã corespundã prescripþiilor din ”Condiþii    Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor ºi Regia
 tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în cir-    Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ vor aduce la îndeplinire
 culaþia pe drumurile publiceÒ, în vigoare la data respectivã.    prevederile prezentului ordin.
                           Ministrul transporturilor,
                              Aurel Novac
    Bucureºti, 31 iulie 1995.
    Nr. 301.
  ACTE ALE CONSILIULUI DE ASOCIERE ÎNTRE COMUNITÃÞILE
  EUROPENE ªI STATELE MEMBRE, PE DE O PARTE, ªI ROMÂNIA,
           PE DE ALTÃ PARTE
               HOTÃRÂREA Nr. 1 A CONSILIULUI DE ASOCIERE
                       din 10 aprilie 1995
              privind stabilirea regulamentului interior al acestuia
     Având în vedere Acordul European instituind o asociere între Comunitãþile Europene ºi statele membre ale aces-
 tora, pe de o parte, ºi România, pe de altã parte, ºi în special articolele 106, 107, 109 ºi 110,
     luând în considerare faptul cã acest acord a intrat în vigoare la 1 februarie 1995,
     Consiliul de Asociere hotãrãºte:

             ARTICOLUL 1                turã cu numele reprezentantului sãu, înainte de începerea
              Preºedinþia                sesiunii la care va fi reprezentat.
                                    Reprezentantul unui membru al Consiliului de Asociere
  Preºedinþia Consiliului de Asociere este exercitatã, pe     exercitã toate drepturile membrului titular.
 rând, pe o duratã de douãsprezece luni de cãtre un repre-
                                               ARTICOLUL 4
 zentant al Consiliului Uniunii Europene, în numele Comunitãþii
 ºi al statelor sale membre, ºi de cãtre un reprezentant al                   Delegaþii
 Guvernului României. Prima perioadã începe cu data primului      Membrii Consiliului de Asociere pot fi însoþiþi de funcþio-
 Consiliu de Asociere ºi se terminã la 31 decembrie 1995.      nari.
             ARTICOLUL 2
                                    Înaintea fiecãrei sesiuni, preºedintele este informat asu-
                                   pra componenþei delegaþiilor celor douã pãrþi.
               Sesiuni                  Un reprezentant al Bãncii Europene de Investiþii asistã la
                                   sesiunile Consiliului de Asociere, în calitate de observator,
   Consiliul de Asociere se reuneºte regulat la nivel minis-    atunci când probleme cu privire la bancã figureazã pe ordi-
 terial o datã pe an.                        nea de zi.
   Dacã pãrþile sunt de acord, se pot þine sesiuni extraor-      Consiliul de Asociere poate invita persoane din exterior
 dinare ale Consiliului de Asociere, la cererea uneia sau alteia   sã asiste la aceste sesiuni, pentru a-l informa asupra unor
 dintre pãrþi.                            subiecte deosebite.
   În afara cazului în care pãrþile convin altfel, fiecare
 sesiune a Consiliului de Asociere se þine în locul obiºnuit                 ARTICOLUL 5
 al sesiunilor Consiliului Uniunii Europene, la data convenitã                Secretariatul
 între cele douã pãrþi.
                                    Un funcþionar al Secretariatului general al Consiliului
   Sesiunile Consiliului de Asociere sunt convocate împre-     Uniunii Europene ºi un funcþionar al Misiunii României la
 unã de cãtre secretarii Consiliului de Asociere, în acord cu    Bruxelles exercitã împreunã funcþiile de secretari ai Consiliului
 preºedintele.                            de Asociere.
             ARTICOLUL 3                            ARTICOLUL 6
             Reprezentare                            Corespondenþa
  Membrii Consiliului de Asociere care nu pot asista la o   Corespondenþa destinatã Consiliului de Asociere se tri-
 reuniune pot fi reprezentaþi. Dacã un membru doreºte sã fie mite preºedintelui Consiliului de Asociere pe adresa
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 reprezentat, el trebuie sã-l informeze pe preºedinte în legã- Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene.
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189

   Cei doi secretari asigurã transmiterea acestei corespon-       2. Hotãrârile ºi recomandãrile Consiliului de Asociere, în
 denþe la preºedintele Consiliului de Asociere ºi, atunci când    sensul articolului 108 al Acordului european, poartã titlul de
 este cazul, asigurã difuzarea sa cãtre alþi membri ai        ”hotãrâreÒ ºi, respectiv, de ”recomandareÒ, urmat de un
 Consiliului de Asociere. Corespondenþa astfel difuzatã este     numãr de ordine, de data adoptãrii lor ºi de o indicaþie refe-
 trimisã Secretariatului general al Comisiei, reprezentanþilor    ritoare la obiectul lor.
 permanenþi ai statelor membre ºi Misiunii României la          Hotãrârile ºi recomandãrile Consiliului de Asociere poartã
 Bruxelles.                              semnãtura preºedintelui ºi sunt autentificate de cãtre cei doi
   Comunicãrile care sunt emise de cãtre preºedintele        secretari.
 Consiliului de Asociere sunt trimise destinatarilor de cãtre cei     Hotãrârile ºi recomandãrile sunt trimise fiecãruia dintre
 doi secretari ºi difuzate, atunci când este cazul, cãtre alþi    destinatarii la care se referã articolul 6.
 membri ai Consiliului de Asociere la adresele indicate la ali-      Consiliul de Asociere poate hotãrî publicarea hotãrârilor
 neatul precedent.                          ºi recomandãrilor sale în Jurnalul Oficial al Comunitãþilor
                                   Europene ºi în Monitorul Oficial al României.
             ARTICOLUL 7
                                                ARTICOLUL 11
              Publicitatea
                                               Regimul lingvistic
  În afara unei decizii contrare, ºedinþele Consiliului de
 Asociere nu sunt publice.                         Limbile oficiale ale Consiliului de Asociere sunt limbile ofi-
                                   ciale ale celor douã pãrþi. În afara unei decizii contrare,
             ARTICOLUL 8                 Consiliul de Asociere delibereazã pe baza documentelor sta-
          Ordinea de zi a sesiunilor            bilite în aceste limbi.

   1. Preºedintele stabileºte ordinea de zi provizorie a fie-                ARTICOLUL 12
 cãrei sesiuni.                                         Cheltuieli
   Aceasta este transmisã de cãtre secretarii Consiliului de
 Asociere la destinatarii la care se referã articolul 6 cu cel       Comunitatea Europeanã ºi România îºi asumã cheltuie-
 puþin cincisprezece zile înaintea începerii sesiunii.        lile ocazionate de participarea lor la sesiunile Consiliului de
   Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care      Asociere, atât în ceea ce priveºte cheltuielile personalului,
 cererea de înscriere a parvenit preºedintelui cu cel puþin      de cãlãtorie ºi de sejur, cât ºi în ceea ce priveºte cheltu-
 douãzeci ºi una de zile înainte de începerea sesiunii, fiind     ielile poºtale ºi de telecomunicaþii.
 de la sine înþeles cã aceste puncte nu vor fi înscrise pe         Cheltuielile referitoare la interpretarea în timpul ºedinþe-
 ordinea de zi provizorie decât dacã documentele aferente au     lor, ca ºi cele referitoare la traducerea ºi la reproducerea
 fost transmise secretarilor cel mai târziu la data trimiterii    documentelor sunt suportate de cãtre Comunitate, cu excep-
 acestei ordini de zi.                        þia celor relative la interpretarea sau la traducerea în limba
                                   românã sau din limba românã, care sunt suportate de cãtre
   Ordinea de zi este adoptatã de Consiliul de Asociere la
                                   România.
 începutul fiecãrei sesiuni. Înscrierea pe ordinea de zi a altor
                                      Cheltuielile aferente organizãrii materiale a sesiunilor sunt
 puncte decât cele care figureazã în ordinea de zi provizo-
                                   suportate de cãtre partea care gãzduieºte sesiunile.
 rie se face cu acordul celor douã pãrþi.
   2. Preºedintele poate, de acord cu cele douã pãrþi, sã                  ARTICOLUL 13
 reducã termenele indicate în paragraful 1 pentru a þine cont                Comitetul de Asociere
 de exigenþele unui caz particular.
                                     1. Este instituit un Comitet de Asociere însãrcinat sã asiste
             ARTICOLUL 9                 Consiliul de Asociere în îndeplinirea sarcinilor sale. El este
             Procesul-verbal               compus, pe de o parte, din reprezentanþi ai membrilor
                                   Consiliului Uniunii Europene ºi din reprezentanþi ai Comisiei
   Cei doi secretari stabilesc un proiect de proces-verbal al    Europene ºi, pe de altã parte, din reprezentanþi ai Guvernului
 fiecãrei sesiuni.                          României, de obicei la nivel de înalþi funcþionari.
   Procesul-verbal cuprinde, ca regulã generalã, pentru fie-      2. Comitetul de Asociere pregãteºte sesiunile ºi delibe-
 care punct al ordinii de zi:                     rãrile Consiliului de Asociere, pune în aplicare, atunci când
   Ñ menþionarea documentelor supuse Consiliului de         este cazul, deciziile Consiliului de Asociere ºi, în general,
 Asociere;                              asigurã continuitatea relaþiilor de asociere ºi buna funcþio-
   Ñ declaraþiile a cãror înscriere a fost cerutã de cãtre un    nare a Acordului european. El examineazã orice problemã
 membru al Consiliului de Asociere;                  care îi este trimisã de cãtre Consiliul de Asociere, ca ºi orice
   Ñ hotãrârile luate, declaraþiile convenite ºi concluziile    altã problemã care ar putea apãrea în cadrul aplicãrii coti-
 adoptate.                              diene a Acordului european. El supune aprobãrii Consiliului
   Proiectul de proces-verbal este supus pentru aprobare      de Asociere propuneri sau proiecte de hotãrâri/recomandãri.
 Consiliului de Asociere. El este aprobat într-un termen de        3. În cazul în care Acordul european prevede obligaþia
 trei luni dupã fiecare sesiune a Consiliului de Asociere. Dupã    de a se consulta sau posibilitatea unei consultãri, consulta-
 aprobare, procesul-verbal este semnat de cãtre preºedinte      rea poate avea loc în cadrul Comitetului de Asociere. Ea
 ºi de cãtre cei doi secretari. El este pãstrat în arhivele      poate sã continue în cadrul Consiliului de Asociere, dacã cele
 Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene; o      douã pãrþi sunt de acord.
 copie certificatã se trimite fiecãruia dintre destinatarii la care    4. Regulamentul interior al Comitetului de Asociere se
 se referã articolul 6.                        gãseºte în anexa la prezenta hotãrâre.
             ARTICOLUL 10                            ARTICOLUL 14
           Hotãrâri ºi recomandãri                   Subcomitete ºi grupe de lucru specifice
  1. Consiliul de Asociere stabileºte hotãrârile ºi recoman-  Subcomitetele ºi grupele de lucru care au fost create de
 dãrile de comun acord între pãrþi.              cãtre Comitetul Mixt la care se referã articolul 39 al Acordului
  Între sesiuni, Consiliul de Asociere poate, dacã cele douã Interimar între Comunitatea Economicã Europeanã ºi
 pãrþi sunt de acord, sã ia hotãrâri sau recomandãri prin pro- Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului, pe de o
                                parte, ºi România, For altã parte, în Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. pe de Evaluationlegãturã cu comerþul
 cedurã scrisã.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189                       15

ºi mãsurile însoþitoare, la 1 februarie 1993, sunt menþinute      Comitetul de Asociere poate hotãrî suprimarea unor sub-
pânã la primul Comitet de Asociere care va determina noua      comitete sau grupe existente, sã modifice sau sã creeze alte
listã de subcomitete ºi grupe de lucru. Acestea se consi-      subcomitete sau grupe însãrcinate sã îl ajute în îndeplinirea
                                  sarcinilor sale.
derã cã lucreazã sub autoritatea Comitetului de Asociere,       Aceste subcomitete ºi grupe de lucru nu au putere de
cãruia ele trebuie sã-i trimitã un raport dupã fiecare dintre    decizie.
reuniunile lor.                            Redactat la Luxemburg, la 10 aprilie 1995.
                                               Preºedintele Consiliului de Asociere,
                                                      A. JuppŽ

                                                                ANEXÃ
                     REGULAMENTUL INTERIOR AL COMITETULUI DE ASOCIERE

             ARTICOLUL 1                au fost transmise secretarilor cel puþin pânã la data trimite-
              Preºedinþia               rii acestei ordini de zi.
                                    Comitetul de Asociere poate cere unor experþi sã asiste
  Comitetul de Asociere este prezidat pe rând, pe o duratã    la reuniunile sale pentru a-l informa asupra unor subiecte
 de douãsprezece luni de cãtre un reprezentant al Comisiei     speciale.
 Europene, în numele Comunitãþii Europene ºi al statelor sale      Ordinea de zi este adoptatã de cãtre Comitetul de
 membre, ºi de cãtre un reprezentant al Guvernului României.    Asociere la începutul fiecãrei reuniuni.
 Prima perioadã începe la data primului Consiliu de Asociere      Înscrierea pe ordinea de zi a altor puncte decât cele care
 ºi se terminã la 31 decembrie 1995.                figureazã pe ordinea de zi provizorie se face cu acordul celor
                                  douã pãrþi.
             ARTICOLUL 2                  2. Preºedintele poate, de acord cu cele douã pãrþi, sã
              Reuniuni                reducã termenele indicate la paragraful 1, pentru a þine cont
                                  de exigenþele unui caz special.
  Comitetul de Asociere se reuneºte atunci când circum-
 stanþele o cer, cu acordul celor douã pãrþi.                        ARTICOLUL 7
  Fiecare reuniune a Comitetului de Asociere se þine la o                 Procesul-verbal
 datã ºi într-un loc convenite între cele douã pãrþi.
  Reuniunile Comitetului de Asociere sunt convocate de        Se redacteazã un proces-verbal la fiecare reuniune;
 cãtre preºedinte.                         acesta se bazeazã pe o sintezã, stabilitã de preºedinte, a
                                  concluziilor la care a ajuns Comitetul de Asociere.
             ARTICOLUL 3                  Dupã aprobarea sa de cãtre Comitetul de Asociere, pro-
                                  cesul-verbal este semnat de cãtre preºedinte ºi de cãtre cei
              Delegaþiile               doi secretari, iar un exemplar este pãstrat pentru fiecare din-
  Înaintea fiecãrei reuniuni, preºedintele este informat de    tre pãrþi. O copie a procesului-verbal se trimite fiecãruia din-
 componenþa delegaþiilor celor douã pãrþi.             tre destinatarii la care se referã articolul 4.

             ARTICOLUL 4                            ARTICOLUL 8
             Secretariatul                            Deliberãri

  Un funcþionar al Comisiei Europene ºi un funcþionar al        În cazuri determinate în care Comitetul de Asociere este
 Guvernului României exercitã împreunã funcþiile de secretari    abilitat de cãtre Consiliul de Asociere, în virtutea articolu-
                                  lui 110 paragraful 2 al Acordului european, sã ia deci-
 ai Comitetului de Asociere.                    zii/recomandãri, aceste acte vor avea titlul de ”hotãrâreÒ ºi,
  Toate comunicãrile trimise preºedintelui Comitetului de     respectiv, ”recomandareÒ, urmat de un numãr de ordine, de
 Asociere sau care provin de la acesta, în conformitate cu     data adoptãrii lor ºi de o indicare a obiectului lor.
 prevederile prezentei hotãrâri, sunt adresate secretarilor       De fiecare datã când Comitetul de Asociere ia o hotã-
 Comitetului de Asociere, ca ºi secretarilor ºi preºedintelui    râre, articolul 10 ºi 11 al Hotãrârii nr. 1/1995 a Consiliului
 Consiliului de Asociere.                      de Asociere, privind stabilirea regulamentului interior al aces-
             ARTICOLUL 5
                                  tuia, se aplicã mutatis mutandis.
                                     Hotãrârile ºi recomandãrile Comitetului de Asociere sunt
              Publicitatea               trimise destinatarilor la care se referã articolul 4 al prezen-
                                  tei anexe.
  În afara unei hotãrâri contrare, reuniunile Comitetului de
 Asociere nu sunt publice.                                  ARTICOLUL 9
             ARTICOLUL 6                             Cheltuieli
          Ordinea de zi a reuniunilor             Comunitatea Europeanã ºi România îºi asumã cheltuielile
                                  legate de participarea la reuniunile Comitetului de Asociere ºi
   1. Preºedintele stabileºte ordinea de zi provizorie a fie-   ale subcomitetelor ºi grupelor de lucru, atât în ceea ce pri-
 cãrei reuniuni. Aceasta este transmisã prin secretarii       veºte cheltuielile personalului, de cãlãtorie ºi de sejur, cât ºi
 Comitetului de Asociere la destinatarii la care se referã     în ceea ce priveºte cheltuielile poºtale ºi de telecomunicaþii.
 articolul 4, cel mai târziu cu cincisprezece zile înaintea înce-    Cheltuielile relative la interpretarea în timpul ºedinþelor,
 perii reuniunii.                          cât ºi traducerea ºi reproducerea documentelor, sunt supor-
   Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care     tate de cãtre Comunitate, cu excepþia celor relative la inter-
 cererea de înscriere a parvenit preºedintelui cu cel puþin     pretarea sau traducerea în limba românã sau din limba
 douãzeci ºi una de zile înaintea începerii reuniunii, fiind    românã, care sunt suportate de România.
 de la sine înþeles cã aceste puncte nu vor fi înscrise pe       Cheltuielile aferente organizãrii materiale a reuniunilor sunt
 ordinea de zi provizorie decât dacã documentele aferente      suportate de cãtre partea care gãzduieºte reuniunile.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
      Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
 în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
 care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
      Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
 dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
 prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
 societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
 scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
 nr. 1, sectorul 2.
      Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
 publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
                                                    Valoarea abonamentului contractat
                                                    pentru trim. IV/1995 în cursul anului
                                                                  Ñ lei Ñ
                                                              Trim. IV

     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã                                       16.770
     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
      (ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)                                          27.600
     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a                                        51.840
     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a                                        9.600
     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a                                        86.400
     ¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI                                           8.000
     ¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVER-
     NULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE                                           17.980
    Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
 urmãtoarele:
                                                          Tarif pentru 1995
                                                             Ñ lei Ñ
     1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
     Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
       schimbãri de nume, citaþii emise de
       instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
       de stat                                             per anunþ         5.000
     Ñ acte procedurale ale instanþelor
       judecãtoreºti a cãror publicare este
       prevãzutã de lege                                        per anunþ         7.000
     Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renun-
       þarea la cetãþenia românã                                    per anunþ        12.000
     Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
       în învãþãmântul superior                                    per cuvânt           100
     Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
       magistraþi                                           per cuvânt           100
     2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
     Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
       înfiinþarea societãþilor comerciale                               per anunþ        55.000
     Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi                            per anunþ        30.000
     Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992                     per anunþ         6.000
     Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a socie-
       tãþilor comerciale propuse pentru privatizare                          per poziþie       15.000
     Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
       agenþilor economici, sub formã de text, a
       cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
       convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
       generale, prospecte de emisiune, contracte                           per paginã
       de societate etc.)                                       manuscris        39.000
     Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã                                 per rând
                                                       coloanã 1.900
     Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
       unei concesiuni aprobate de Guvern                         per anunþ       9.000
     Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
 ”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
 S.M.B. sau, dupã caz, cu dispoziþie sau ordin de platã.


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

             Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
             Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
             Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189/1995 conþine 16 pagini. Preþul 192 lei 40.816

				
DOCUMENT INFO