119bis by monitorul-oficial

VIEWS: 9 PAGES: 176

									                                              PARTEA     I
 Anul VII Ñ Nr. 119 bis                                                                      Miercuri, 14 iunie 1995
                               LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE


                                              SUMAR


 Nr.                                            Pagina  Nr.                                             Pagina

       ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI                         10/1994.Ñ Norme tehnice privind cambia ºi biletul la
 10/1994.Ñ Regulament privind compensarea multilateralã                            ordin ........................................................................... 153Ð164
    a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport
    hârtie ..........................................................................  1Ð46   1.    Ñ Regulament privind principiile ºi organizarea avi-
                                                        zãrii tehnice a sistemelor de plãþi ºi decontãri
 138.   Ñ Ordin al guvernatorului Bãncii Naþionale a
                                                        fãrã numerar .............................................................. 165Ð169
      României privind punerea în aplicare a
      Regulamentului nr. 8/1994, a normelor-cadru
      nr. 6, 7 ºi 15/1994 ºi a normelor tehnice nr. 9, 10 ºi                   9.    Ñ Circularã referitoare la evidenþa contabilã a plãþi-
      16/1994, emise de Banca Naþionalã a României                    46        lor ºi decontãrilor interbancare în cadrul Bãncii
                                                        Naþionale a României ............................................... 169Ð171
 7/1994.Ñ Norme-cadru privind comerþul fãcut de socie-
    tãþile bancare ºi celelalte societãþi de credit, cu
                                                   10.    Ñ Circularã privind orarul de plãþi al Direcþiei plãþi
    cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului,
    modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,                            ºi decontãri bancare din cadrul Bãncii Naþionale
    aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 83/1994 ......                47Ð79        a României ................................................................    171

 9/1994.Ñ Norme tehnice privind cecul.............................            80Ð91  161.    Ñ Ordin al guvernatorului Bãncii Naþionale a
 8/1994.Ñ Regulament privind ordinul de platã................               92Ð97        României privind sancþiunile în cazul nerespectãrii
                                                        de cãtre unitãþile bancare a reglementãrilor privind
 15/1994.Ñ Norme-cadru privind ordinul de platã pe suport                           compensarea multilateralã a plãþilor interbancare
    hârtie .......................................................................... 97Ð104
                                                        fãrã numerar pe suport hârtie ................................           172
 16/1994.Ñ Norme tehnice privind ordinul de platã pe suport
    hârtie .......................................................................... 105Ð111   11.    Ñ Circularã privind organizarea participãrii la acti-
                                                        vitatea de compensare multilateralã a plãþilor inter-
 6/1994.Ñ Norme-cadru privind comerþul fãcut de socie-                            bancare pe suport hârtie .......................................... 172Ð174
    tãþile bancare ºi celelalte societãþi de credit, cu
    cambii ºi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934
                                                   12.    Ñ Circularã privind operaþiunile de decontãri cu tre-
    asupra cambiei ºi biletului la ordin, modificatã prin
    Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993, aprobatã ºi modi-                           zoreria generalã a statului efectuate prin unitãþile
    ficatã prin Legea nr. 83/1994 .................................. 112Ð153                bancare ......................................................................   175
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2

 ACTE        ALE  BÃNCII        NAÞIONALE              A   ROMÂNIEI
 BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
                     REGULAMENT
    privind compensarea multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie*)
 Articolul 1
 Obiectul regulamentului    În temeiul art. 2 din Legea nr. 33/1991 ºi al art. 21 din Legea nr. 34/1991, Banca
                Naþionalã a României emite prezentul regulament, al cãrui obiect îl constituie com-
                pensarea multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie.

 Articolul 2          În cuprinsul prezentului regulament:
 Termeni utilizaþi       1. plata reprezintã orice operaþiune, atât de platã cât ºi de încasare, rezultatã în urma
                unei operaþiuni comerciale sau necomerciale realizate de o unitate bancarã pentru
                contul unui client al sãu, sau în numele ºi pentru contul sãu;
                2. plata fãrã numerar reprezintã orice platã efectuatã prin dispoziþie, cesiune, transmitere
                (virament) în unitatea monetarã naþionalã (leu), fãrã însã a întrebuinþa moneda în forma
                sa concretã (bilete de bancã ºi monedã metalicã);
                3. plata de micã valoare reprezintã o platã care are o valoare sub plafonul de 10
                milioane lei exclusiv;
                4. plata intrabancarã reprezintã o platã efectuatã între douã unitãþi bancare care apar-
                þin aceleiaºi societãþi bancare;
                5. plata interbancarã reprezintã o platã efectuatã între douã unitãþi bancare care nu
                aparþin aceleiaºi societãþi bancare;
                6. plata localã reprezintã o platã efectuatã între douã unitãþi bancare situate în ace-
                eaºi localitate;
                7. plata intrajudeþeanã reprezintã o platã efectuatã între douã unitãþi bancare situate
                pe teritoriul aceluiaºi judeþ, dar nu în aceeaºi localitate;
                8. plata interjudeþeanã reprezintã o platã efectuatã între douã unitãþi bancare situate
                pe teritoriul a douã judeþe;
                9. compensarea multilateralã interbancarã reprezintã modalitatea de calcul al obligaþi-
                ilor ºi creanþelor fiecãrei societãþi bancare faþã de toate celelalte societãþi bancare
                participante la compensare, modalitate care stã la baza decontãrii pe bazã netã;
                10. societatea bancarã reprezintã orice societate bancarã autorizatã de Banca Naþionalã
                a României;
                11. unitatea bancarã reprezintã o subunitate a unei societãþi bancare, unitate autori-
                zatã de Banca Naþionalã a României;
                12. unitatea bancarã iniþiatoare reprezintã unitatea bancarã care ordonã o platã fãrã
                numerar pentru contul unui client al sãu, sau în numele ºi în contul sãu propriu, având
                astfel iniþiativa începerii unei operaþiuni de platã fãrã numerar;
                13. unitatea bancarã prezentatoare reprezintã unitatea bancarã care introduce în com-
                pensare instrumente de platã pe suport hârtie primite de la o unitate bancarã iniþia-
                toare aparþinând aceleiaºi societãþi bancare;
                14. unitatea bancarã primitoare reprezintã unitatea bancarã care primeºte din com-
                pensare instrumente de platã pe suport hârtie, care sunt destinate unei alte unitãþi
                bancare aparþinând aceleiaºi societãþi bancare;
                15. unitatea bancarã destinatarã reprezintã unitatea bancarã care primeºte din partea
                unei unitãþi bancare iniþiatoare o platã fãrã numerar (prin ordin de platã) sau care pri-
                meºte ordinul de a efectua o platã fãrã numerar (prin cec); unitatea bancarã desti-
                natarã finalizeazã o operaþiune de platã fãrã numerar;
                16. instrumentul de platã de debit reprezintã instrumentul de platã care circulã de la
                unitatea bancarã a beneficiarului cãtre unitatea bancarã a plãtitorului, având ca efect
                debitarea contului plãtitorului ºi creditarea contului beneficiarului;
                       UNITATEA        instrument       UNITATEA
                       BANCARÃ                    BANCARÃ
                          A                       A
                      PLÃTITORULUI         bani      BENEFICIARULUI

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
         Monitorul Oficial al Technologies’ din 26 aprilie 1995.
Compressionînby CVISIONRomâniei, Partea I, nr. 75 PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   *) Publicat
                                                                3
                     17. instrumentul de platã de credit reprezintã instrumentul de platã care circulã de la
                     unitatea bancarã a plãtitorului cãtre unitatea bancarã a beneficiarului, având ca efect
                     debitarea contului plãtitorului ºi creditarea contului beneficiarului;
                            UNITATEA        instrument       UNITATEA
                            BANCARÃ                    BANCARÃ
                              A                       A
                          PLÃTITORULUI         bani      BENEFICIARULUI
                     18. ziua de compensare (c) reprezintã ziua lucrãtoare în care se desfãºoarã ºedinþa
                     de compensare ºi pe baza cãreia se calculeazã intervalele obligatorii de procesare
                     a plãþilor de micã valoare.

 Articolul 3
 Structurile Bãncii Naþionale a     Compartimentele organizatorice din cadrul Bãncii Naþionale a României, competente
 României ºi ale societãþilor      sã efectueze compensarea multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport
 bancare participante la         hârtie, sunt Direcþia plãþi ºi decontãri bancare din Banca Naþionalã a României ºi
 compensarea multilateralã a plãþi-   serviciile de plãþi ºi decontãri din sucursalele Bãncii Naþionale a României.
 lor interbancare fãrã numerar pe    Pentru efectuarea operaþiunilor de compensare, fiecare societate bancarã va fi repre-
 suport hârtie              zentatã de o singurã unitate bancarã ºi va avea deschis un singur cont în fiecare
                     loc de desfãºurare a compensãrii din cadrul Bãncii Naþionale a României, conform
                     principiului un cont Ñ o bancã.
 Articolul 4
 Obiectul compensãrii multilaterale   Obiectul compensãrii multilaterale îl constituie plãþile interbancare fãrã numerar pe suport
 a plãþilor interbancare fãrã nume-   hârtie care au o valoare mai micã de 10 milioane lei exclusiv, denumite în continu-
 rar pe suport hârtie          are plãþi interbancare de micã valoare.
                     Fac excepþie de la dispoziþiile acestui articol plãþile interbancare efectuate cu cecuri,
                     care, indiferent de valoarea lor, sunt introduse în mod obligatoriu în compensarea
                     multilateralã.

 Articolul 5
 Circuitele, termenele ºi intervalele  5.1. Plãþile interbancare de micã valoare compensate multilateral conform prezentului
 obligatorii ale plãþilor interbancare  regulament se proceseazã în mod obligatoriu conform schemelor de circuit prezen-
 de micã valoare             tate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
                     Termenele ºi intervalele de timp stabilite prin prezentul regulament pentru efectuarea,
                     compensarea ºi decontarea plãþilor interbancare de micã valoare sunt obligatorii ºi se
                     calculeazã în funcþie de ziua de compensare (c).
                     În cazul ordinelor de platã care au indicatã o anumitã zi a plãþii (P), ziua de com-
                     pensare (c) se stabileºte în funcþie de aceasta.
                     Termenele ºi intervalele sunt exprimate în zile lucrãtoare.
                     Termenele ºi intervalele sunt maximale.
                     5.2. Unitãþile bancare sunt obligate sã sesizeze inspectorului de compensare neres-
                     pectarea de cãtre alte unitãþi bancare a prevederilor art. 5.1.
                     5.3. Inspectorii de compensare au obligaþia ca, în fiecare sãptãmânã, prin sondaj, sã
                     verifice respectarea prevederilor prezentului articol de cãtre toate unitãþile bancare care
                     participã la ºedinþele de compensare.
 Articolul 6
 Instrumente de plãþi interbancare    Societãþile bancare vor introduce ºi vor accepta în/din compensarea multilateralã urmã-
 de micã valoare acceptate în com-    toarele instrumente de platã pe suport hârtie, denumite în continuare instrumente de
 pensarea multilateralã         platã compensabile:
                     a) ordinul de platã;
                     b) cecul barat, denumit în continuare cec.
 Articolul 7
 Instrumente de plãþi interbancare    Pot fi excluse din compensarea multilateralã, ca urmare a verificãrii lor, în ºedinþa de
 de micã valoare excluse din com-    compensare, de cãtre agenþii de compensare ai unitãþilor bancare primitoare (desti-
 pensarea multilateralã         natare), instrumentele de platã aflate în una dintre situaþiile de mai jos:
                     a) instrumentele de platã compensabile al cãror conþinut ºi/sau formã sunt contrare
                     prevederilor legii ºi reglementãrilor în vigoare ºi/sau care nu au completate toate rubri-
                     cile;
                     b) ordinele de platã ale cãror valori sunt mai mari decât plafonul de 10 milioane lei
                     inclusiv;
                     c) instrumentele de platã compensabile care prezintã modificãri privind:
                      c1) suma plãþii;
                      c2) numele ºi/sau numãrul contului plãtitorului ºi/sau beneficiarului;
                      c ) numele ºi/sau numãrul codului unitãþii bancare a plãtitorului ºi/sau unitãþii ban-
PDF compression, OCR, 3web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            care a beneficiarului;
  4
                 d) instrumentele de platã compensabile care prezintã diferite condiþionãri privind efec-
                 tuarea plãþii (dobânzi, penalizãri etc.);
                 e) instrumentele de platã compensabile la care sunt anexate, prin diverse modalitãþi,
                 alte acte.
 Articolul 8
 ªedinþa de compensare      În fiecare zi lucrãtoare se þine o ºedinþã obligatorie de compensare a plãþilor inter-
                 bancare de micã valoare în sucursalele ºi centrala Bãncii Naþionale a României, în
                 sãli special amenajate ºi echipate în acest scop.
                 ªedinþa zilnicã se încheie prin obþinerea unui rezultat unic privind poziþia debitoare
                 sau poziþia creditoare a fiecãrei unitãþi bancare care participã la compensare.
 Articolul 9
 Orarul ºedinþei de compensare  Orarul ºedinþei zilnice de compensare este stabilit prin anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 Articolul 10
 Inspectorul de compensare    În fiecare sucursalã ºi în centrala Bãncii Naþionale a României, ºedinþa de compen-
                 sare este condusã de un inspector de compensare sau de înlocuitorul acestuia.
 Articolul 11
 Modificarea orarului ºedinþei  Conducerea Direcþiei plãþi ºi decontãri bancare a Bãncii Naþionale a României ºi
 de compensare          inspectorii de compensare au dreptul sã modifice, fie din proprie iniþiativã, fie la soli-
                 citarea societãþilor, respectiv a unitãþilor bancare, orarul ºedinþei de compensare, în
                 situaþii justificate.
                 Pentru modificarea orarului ºedinþei de compensare inspectorul de compensare are
                 obligaþia sã solicite, în scris, aprobarea conducerii Direcþiei plãþi ºi decontãri bancare
                 a Bãncii Naþionale a României.
                 Inspectorii de compensare au obligaþia sã notifice din timp, telefonic sau prin telefax,
                 tuturor unitãþilor bancare, modificarea orarului ºedinþei de compensare ºi motivele aces-
                 tei modificãri.
 Articolul 12
 Agentul de compensare      Fiecare societate bancarã este obligatã sã delege, dintre angajaþii sãi, pentru ºedin-
                 þele de compensare, câte un reprezentant pentru fiecare unitate bancarã proprie care
                 participã la compensare.
                 Acest reprezentant va fi numit în continuare agent de compensare.
                 O datã cu desemnarea agenþilor de compensare, societãþile bancare vor stabili ºi câte
                 un înlocuitor pentru fiecare dintre aceºtia.
                 Societãþile bancare vor comunica în scris Direcþiei plãþi ºi decontãri bancare ºi sucursa-
                 lelor Bãncii Naþionale a României numele agenþilor de compensare ºi ale înlocuitori-
                 lor acestora.
                 În cazuri de forþã majorã, directorul unitãþii bancare are dreptul sã dea o împuterni-
                 cire expresã de reprezentare, la ºedinþa de compensare din ziua respectivã, unei alte
                 persoane decât cei doi agenþi de compensare mai sus menþionaþi.
 Articolul 13
 Pregãtirea ºedinþei de compen-  13.1. Pregãtirea ºedinþei de compensare se desfãºoarã în afara centralei Bãncii
 sare la unitãþile bancare    Naþionale a României ºi a sucursalelor sale.
                 13.2. Pregãtirea ºedinþei de compensare se realizeazã prin efectuarea a patru grupe
                 de operaþiuni:
                                 GRUPA DE OPERAÞIUNI I
                 a) Instrumentele de platã sunt grupate, de cãtre unitãþile bancare iniþiatoare (prezen-
                 tatoare), pe unitãþi bancare destinatare (primitoare) ºi, în cadrul acestora, pe instru-
                 mente de platã compensabile, de debit ºi de credit.
                 Instrumentele astfel grupate alcãtuiesc pachete de instrumente de platã compensa-
                 bile, denumite în continuare pachete.
                 Numãrul maxim al instrumentelor de platã compensabile care compun un pachet este de 100
                 (una sutã).
                 b) În vederea prezentãrii la compensare se pregãtesc plicuri în care se vor introduce
                 pachetele de instrumente de platã compensabile.
                 Plicurile au formatul ºi datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul regu-
                 lament ºi ele urmeazã a fi sigilate, dupã finalizarea pregãtirii ºedinþei de compensare,
                 de cãtre unitãþile bancare.
                 c) Fiecare pachet este însoþit, în mod obligatoriu, de o bandã de control totalizatoare
                 a sumelor înscrise pe instrumentele pe care le conþine.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. într-o dispoziþie PdfCompressor
            Totalul fiecãrei benzi de control with CVISION's centralizatoare.
PDF compression, OCR, web-optimizationeste preluat For Evaluation Purposes Only
                                                    5
          d) Dispoziþia centralizatoare poate fi de douã tipuri:
            Ñ dispoziþie centralizatoare de încasare, care totalizeazã sumele înscrise pe cecuri;
            Ñ dispoziþie centralizatoare de platã, care totalizeazã sumele înscrise pe ordinele
          de platã.
          Standardele dispoziþiilor centralizatoare sunt prezentate în anexa nr. 4a) la prezentul
          regulament.
          *Dispoziþiile centralizatoare de încasare se întocmesc în patru exemplare având ace-
          laºi conþinut, astfel:
             Ñ exemplarul nr. 1, de culoare albã;
             Ñ exemplarele nr. 2 ºi 3, de culoare roz;
             Ñ exemplarul nr. 4, de culoare vernil.
          Destinaþia fiecãrui exemplar al dispoziþiei centralizatoare de încasare este urmãtoa-
          rea:
            Ñ exemplarul vernil (nr. 4) este pãstrat de unitatea prezentatoare, constituind docu-
             ment justificativ pentru operaþiunile sale;
            Ñ exemplarul roz (nr. 3) este remis, fãrã a fi introdus în compensare, în plicul
             care conþine instrumente de platã compensabile (cecuri), unitãþii bancare pri-
             mitoare, în vederea verificãrii, constituind document justificativ pentru operaþiu-
             nile acesteia;
            Ñ exemplarul roz (nr. 2) este remis, în ziua compensãrii, unitãþii bancare primi-
             toare, în vederea compensãrii instrumentelor de platã compensabile (cecuri) pre-
             zentate anterior;
            Ñ exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul ºedinþei de compensare, inspecto-
             rului de compensare, constituind document justificativ ºi de control pentru sumele
             totale preluate din borderourile dispoziþiilor centralizatoare ale unitãþii bancare
             prezentatoare.
          *Dispoziþiile centralizatoare de platã se întocmesc în trei exemplare având acelaºi con-
          þinut, astfel:
             Ñ exemplarul nr. 1, de culoare albã;
             Ñ exemplarul nr. 2, de culoare roz;
             Ñ exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
          Destinaþia fiecãrui exemplar al dispoziþiei centralizatoare de platã este urmãtoarea:
            Ñ exemplarul vernil (nr. 3) este pãstrat de unitatea bancarã prezentatoare (iniþia-
             toare), constituind document justificativ pentru operaþiunile sale;
            Ñ exemplarul roz (nr. 2) este remis, în plicul care conþine pachetul de instrumente
             compensabile, unitãþii bancare primitoare, constituind document justificativ pen-
             tru operaþiunile acesteia;
            Ñ exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul ºedinþei de compensare, inspecto-
             rului de compensare, constituind document justificativ ºi de control pentru sumele
             totale preluate din borderourile dispoziþiilor centralizatoare ale unitãþii bancare
             prezentatoare.
          Modul de completare a dispoziþiilor centralizatoare este descris în anexa nr. 4b) la
          prezentul regulament.
          Dispoziþiile centralizatoare sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate.
          e) Documentele componente ale unui pachet remis în plic unitãþii bancare primitoare
          (destinatare) sunt prezentate, în mod obligatoriu, în urmãtoarea ordine:
             Ñ dispoziþia centralizatoare (de platã sau de încasare);
             Ñ banda de control;
             Ñ instrumentele de platã compensabile.
                         GRUPA DE OPERAÞIUNI II
          Pe baza dispoziþiilor centralizatoare, unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) com-
          pleteazã câte un borderou al dispoziþiilor centralizatoare pentru fiecare unitate ban-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
          Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION
          carã primitoare (destinatarã).
  6
              Standardul borderoului dispoziþiilor centralizatoare este prezentat în anexa nr. 5a) la
              prezentul regulament.
              Borderoul dispoziþiilor centralizatoare se întocmeºte în trei exemplare, având acelaºi
              conþinut, astfel:
                 Ñ exemplarul nr. 1, de culoare albã;
                 Ñ exemplarul nr. 2, de culoare roz;
                 Ñ exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
              Destinaþia fiecãrui exemplar al borderoului dispoziþiilor centralizatoare este urmãtoa-
              rea:
                Ñ exemplarul vernil (nr. 3) este pãstrat de unitatea bancarã prezentatoare, con-
                 stituind document justificativ pentru operaþiunile sale;
                Ñ exemplarul roz (nr. 2) este remis, prin compensare, unitãþii bancare primitoare
                 (destinatare), constituind document justificativ pentru operaþiunile acesteia;
                Ñ exemplarul alb (nr. 1) este remis, în ºedinþa de compensare, inspectorului de
                 compensare, constituind document justificativ ºi de control pentru sumele totale
                 preluate din formularul de compensare al unitãþii bancare participante în for-
                 mularul de compensare centralizator.
              Modul de completare a borderoului dispoziþiilor centralizatoare este prezentat în anexa
              nr. 5b) la prezentul regulament.
              Borderoul dispoziþiilor centralizatoare de încasare cuprinde dispoziþiile de încasare cen-
              tralizatoare ale instrumentelor de platã compensabile (cecuri) prezentate anterior.
              Borderoul dispoziþiilor centralizatoare de platã cuprinde dispoziþiile de platã centrali-
              zatoare ale instrumentelor de platã compensabile (ordine de platã) prezentate efectiv
              în compensare.
              Borderourile dispoziþiilor centralizatoare sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate.

                             GRUPA DE OPERAÞIUNI III
              a) Instrumentele de platã compensabile primite de la celelalte unitãþi bancare partici-
              pante sunt analizate de cãtre unitatea bancarã destinatarã (primitoare) în vederea
              acceptãrii sau refuzãrii lor.
              Acceptarea unui instrument de platã compensabil nu poate fi parþialã, decât cu acor-
              dul societãþilor bancare iniþiatoare ºi destinatare.
              Refuzul instrumentelor de platã compensabile poate interveni în urma:
                Ñ uneia dintre situaþiile menþionate la art. 7;
                Ñ faptului cã unitatea bancarã respectivã nu este destinatara (primitoarea) unuia
                 sau a mai multor instrumente de platã incluse în pachetele adresate ei;
                Ñ unor situaþii diverse legate de natura plãþii sau încasãrii, ca: numere de con-
                 turi greºit înscrise, cecuri false etc.;
                Ñ inexistenþei disponibilului în contul clientului plãtitor (în cazul cecurilor).
              b) Refuzul instrumentelor de platã compensabile se face, în funcþie de ziua de com-
              pensare (c),
              astfel:
                Ñ instrumentele de platã compensabile de debit (cecurile) sunt refuzate de cãtre
                 unitãþile bancare primitoare (destinatare) în ziua introducerii lor scriptice în com-
                 pensare (c) de cãtre unitãþile bancare prezentatoare (iniþiatoare), deoarece ele
                 au fost prezentate anterior în vederea verificãrii lor;
                Ñ instrumentele de platã compensabile de credit (ordinele de platã) sunt refuzate
                 în maximum douã zile lucrãtoare de la data compensãrii lor (c+2).
              c) Refuzul instrumentelor de platã compensabile se consemneazã în formularele denu-
              mite refuz la platã ºi refuz la încasare, prezentate în anexa nr. 6a) la prezentul regu-
              lament.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For la platã. PdfCompressor
            În web-optimization with CVISION's
PDF compression, OCR,cazul refuzului cecurilor se completeazã refuzulEvaluation Purposes Only
                                                      7
            În cazul refuzului ordinelor de platã se completeazã refuzul la încasare.
            Numãrul maxim de instrumente de platã compensabile care pot fi refuzate printr-un
            formular de refuz la platã sau refuz la încasare este de 100 (una sutã).
            Pentru fiecare instrument de platã refuzat se completeazã, fãrã abrevieri, formula-
            rul de justificare a refuzului, prezentat în anexa nr. 7 la prezentul regulament. Acest
            formular se completeazã într-un singur exemplar, care este remis împreunã cu instru-
            mentul de platã refuzat.
            Societãþile bancare stabilesc prin reglementãri interne nivelurile ierarhice la care se
            întocmesc ºi se verificã justificãrile de refuz.
            d) Fiecare formular de refuz este însoþit, în mod obligatoriu, de o bandã de control
            totalizatoare a sumelor înscrise pe instrumentele de platã compensabile refuzate.
            e) Refuzul se întocmeºte în trei exemplare având acelaºi conþinut, astfel:
               Ñ exemplarul nr. 1, de culoare albã;
               Ñ exemplarul nr. 2, de culoare roz;
               Ñ exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
            Destinaþia fiecãrui exemplar al refuzului este urmãtoarea:
              Ñ exemplarul vernil (nr. 3) este pãstrat de unitatea bancarã prezentatoare (iniþia-
               toare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operaþiunile sale;
              Ñ exemplarul roz (nr. 2) este remis, în plicul care conþine pachetul de instrumente
               de platã compensabile refuzate, unitãþii bancare primitoare (destinatare) a refu-
               zului, constituind document justificativ pentru operaþiunile acesteia;
              Ñ exemplarul alb (nr. 1) este remis inspectorului de compensare, constituind docu-
               ment justificativ ºi de control pentru sumele totale refuzate, preluate în formu-
               larul de compensare centralizator.
            Modul de completare a refuzului la platã ºi a refuzului la încasare este descris în
            anexa nr. 6b) la prezentul regulament.
            Refuzurile sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate.
            f) Refuzurile se grupeazã pe unitãþi bancare primitoare (destinatare) ºi pe tipuri de
            refuz (la platã sau la încasare). Refuzurile se introduc în plicuri identice cu cele uti-
            lizate pentru pachetele de instrumente compensabile, plicuri care vor fi sigilate.
            g) Documentele componente ale unui astfel de plic trebuie prezentate în ordinea urmã-
            toare:
               Ñ refuzul (la platã sau la încasare);
               Ñ banda de control;
               Ñ instrumentele de platã compensabile refuzate;
               Ñ formularele de justificare a refuzurilor.

                           GRUPA DE OPERAÞIUNI IV
            Dupã pregãtirea instrumentelor de platã compensabile ºi a refuzurilor, unitãþile ban-
            care prezentatoare (iniþiatoare) completeazã formularul de compensare prezentat în
            anexa nr. 8a) la prezentul regulament, astfel:
              Ñ pe baza borderourilor dispoziþiilor centralizatoare se completeazã rubricile ,,Sume
               de încasatÒ ºi ,,Sume de plãtitÒ;
              Ñ pe baza refuzurilor se completeazã rubricile ,,Sume de încasat refuzateÒ ºi ,,Sume
               de plãtit refuzateÒ.
            Formularul de compensare se întocmeºte în douã exemplare, având acelaºi conþinut,
            astfel:
               Ñ exemplarul nr. 1, de culoare albã;
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
             Ñ exemplarul nr. 2, de culoare vernil.
 8
                  Destinaþia fiecãrui exemplar al formularului de compensare este urmãtoarea:
                   Ñ exemplarul vernil (nr. 2) este pãstrat de unitatea bancarã, constituind document
                    justificativ pentru operaþiunile sale;
                   Ñ exemplarul alb (nr. 1) este remis, la sfârºitul ºedinþei de compensare, inspec-
                    torului de compensare, constituind document justificativ ºi de control pentru
                    sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.
                  Modul de completare a formularului de compensare este descris în anexa nr. 8b) la
                  prezentul regulament.

Articolul 14
Desfãºurarea ºedinþei de compen-  ªedinþa de compensare, Partea I, se desfãºoarã dupã urmãtoarea procedurã, în mai
sare                multe etape:
                                       Etapa 1

                  Agenþii de compensare ai fiecãrei unitãþi bancare se prezintã în sala de compensare
                  cu pachetele de instrumente compensabile, borderourile dispoziþiilor centralizatoare, refu-
                  zurile ºi formularul de compensare, pregãtite conform art. 13.
                                       Etapa 2

                  Inspectorul de compensare deschide ºedinþa de compensare prin anunþarea datei com-
                  pensãrii (c) ºi face prezenþa unitãþilor bancare care participã la compensare.
                  În cazul în care constatã lipsa reprezentantului uneia sau mai multor unitãþi bancare,
                  amânã începerea ºedinþei de compensare cu maximum 15 minute.
                  Dacã ºi dupã trecerea acestui interval de timp constatã lipsa reprezentantului(þilor)
                  uneia sau mai multor unitãþi bancare, inspectorul de compensare anunþã numele uni-
                  tãþii(lor) bancare absentã (e) ºi dispune refacerea formularelor de compensare ale uni-
                  tãþilor bancare prezente prin eliminarea poziþiilor aferente unitãþii(lor) bancare absentã(e).
                                       Etapa 3

                  Între agenþii de compensare ai tuturor unitãþilor bancare care participã la ºedinþã se
                  realizeazã schimbul reciproc de plicuri conþinând:
                  a) pachetele de instrumente compensabile de credit (ordinele de platã);
                  b) dispoziþiile centralizatoare de încasare ºi borderourile acestora, aferente pachete-
                  lor de instrumente de platã compensabile de debit (cecuri) prezentate anterior.
                                       Etapa 4

                  Dupã primirea plicurilor cu pachetele de instrumente compensabile care sunt desti-
                  nate unitãþii bancare pe care o reprezintã, fiecare agent de compensare le desigi-
                  leazã ºi are urmãtoarele obligaþii:
                  a) sã verifice dacã unitatea bancarã pe care o reprezintã este primitoarea (destina-
                  tara) de drept a instrumentelor de platã compensabile;
                  b) sã numere instrumentele de platã compensabile de credit pe care le conþine fie-
                  care pachet;
                  c) sã verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de
                  control ale acestor pachete;
                  d) sã verifice cu maximum de operativitate sumele preluate în borderourile dispoziþi-
                  ilor centralizatoare de încasare ºi de platã (exemplarele nr. 2 Ñ roz) ºi totalurile aces-
                  tora.
                  În situaþiile în care unitatea bancarã pe care o reprezintã este primitoarea (destina-
                  tara) de drept a instrumentelor de platã compensabile de credit, numãrul de instru-
                  mente de platã compensabile de credit, consemnat pe dispoziþia centralizatoare de
                  platã, exemplarul nr. 2 (roz), corespunde cu numãrul de instrumente de platã com-
                  pensabile de credit existente fizic în pachet, totalul benzii de control este exact ºi
                  corespunde cu totalul consemnat pe dispoziþia centralizatoare, agentul de compen-
                  sare al unitãþii bancare primitoare (destinatare) are obligaþia sã certifice acest fapt,
                  prin semnãturã, agentului de compensare al unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare),
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION       Technologies’3 PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                  pe exemplarul nr.   (vernil) al dispoziþiei centralizatoare de platã.
                                                      9
          În situaþiile în care unitatea bancarã pe care o reprezintã nu este primitoarea (desti-
          natara) de drept a instrumentelor de platã compensabile de credit, numãrul de instru-
          mente de platã compensabile de credit existente fizic în plic nu corespunde cu numãrul
          înscris pe dispoziþia centralizatoare de platã, totalul benzii de control este eronat sau
          prezintã omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe dis-
          poziþia centralizatoare de platã, agentul de compensare al unitãþii bancare primitoare
          (destinatare) trebuie sã semnaleze acest fapt inspectorului de compensare ºi agen-
          tului de compensare al unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare), acesta din urmã
          fiind obligat sã facã modificãrile necesare pe toate cele trei exemplare ale dispoziþiei
          centralizatoare de platã ºi sã semneze în dreptul modificãrilor fãcute.
          În cazul modificãrii unor date pe o dispoziþie centralizatoare de platã, agentul de com-
          pensare al unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare) are obligaþia sã opereze, în mod
          similar, respectiva modificare, atât pe cele trei exemplare ale borderoului corespun-
          zãtor dispoziþiilor centralizatoare de platã, cât ºi pe cele douã exemplare ale formu-
          larului de compensare al unitãþii bancare pe care o reprezintã ºi sã refacã totalurile
          respective.
          În situaþia în care datele preluate de pe dispoziþiile centralizatoare de încasare ºi de
          platã ºi/sau totalurile borderourilor sunt eronate, agentul de compensare al unitãþi ban-
          care primitoare (destinatare) trebuie sã semnaleze acest fapt inspectorului de com-
          pensare ºi agentului de compensare al unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare), acesta
          din urmã fiind obligat sã facã modificãrile necesare pe toate cele trei exemplare ale
          borderourilor dispoziþiilor centralizatoare de încasare ºi de platã.
          În cazul modificãrii unor date pe borderourile dispoziþiilor centralizatoare de încasare
          ºi de platã, agentul de compensare al unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare) are
          obligaþia sã opereze în mod similar respectiva modificare pe formularul de compen-
          sare al unitãþii bancare pe care o reprezintã ºi sã refacã totalurile respective;
          e) în situaþia în care sumele preluate în borderoul dispoziþiilor centralizatoare de înca-
          sare ºi totalurile acestora sunt corecte, agentul de compensare al unitãþii bancare pri-
          mitoare (destinatare) are obligaþia sã certifice acest fapt, prin semnãturã ºi ºtampila
          unitãþii bancare pe care o reprezintã, agentului de compensare al unitãþii bancare pre-
          zentatoare (iniþiatoare) pe exemplarul nr. 4 (vernil) al dispoziþiei centralizatoare de înca-
          sare, în partea dreaptã a rubricii ,,CertificatÒ;
          f) sã certifice exactitatea datelor preluate în borderourile dispoziþiilor centralizatoare
          de încasare ºi de platã ºi totalurile acestora pe exemplarul nr. 3 (vernil) al acestor
          borderouri aparþinând unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare);
          g) dupã primirea pachetelor de instrumente de platã compensabile, agenþii de com-
          pensare sunt obligaþi sã înscrie sumele existente pe borderourile dispoziþiilor centra-
          lizatoare care le sunt destinate, în formularul de compensare al unitãþii bancare pe
          care o reprezintã.
          Modul de completare a formularului de compensare în aceastã etapã este cuprins în
          anexa nr. 8b) la prezentul regulament.
                               Etapa 5

          Inspectorul de compensare preia de la fiecare agent de compensare totalurile obþi-
          nute prin adunarea sumelor de încasat ºi a sumelor de plãtit, înscriindu-le în formu-
          larul de compensare centralizator prezentat în anexa nr. 9a) la prezentul regulament.
          Modul de completare a formularului de compensare centralizator în aceastã etapã este
          cuprins în anexa nr. 9b) la prezentul regulament.
          Inspectorul de compensare calculeazã totalul general al sumelor de plãtit în compensare
          ºi totalul general al sumelor de încasat în compensare.
          Pentru ca prima parte a ºedinþei de compensare sã se încheie, este obligatoriu ca
          aceste douã totaluri generale sã fie identice.
          În situaþia în care cele douã totaluri generale diferã, inspectorul de compensare soli-
          citã fiecãrui agent de compensare sã refacã operaþiunile matematice efectuate pânã
          în acest moment, urmãrindu-se depistarea greºelii ºi modificarea datelor eronat
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
          Technologies’ PdfCompressor.în For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION
          înscrise în formularele de compensare ºi    formularul de compensare centralizator.
 10
          ªedinþa de compensare, Partea a II-a, se desfãºoarã în mai multe etape, dupã urmã-
          toarea procedurã:
                               Etapa 1

          Între agenþii de compensare ai unitãþilor bancare participante se realizeazã schimbul
          reciproc de plicuri conþinând:
          a) refuzurile aferente instrumentelor de platã compensabile de credit (ordinele de platã)
          care au fost compensate într-o ºedinþã de compensare anterioarã: (cÑ1) sau (cÑ2);
          b) refuzurile aferente instrumentelor de platã compensabile de debit (cecurile) care
          au fost prezentate anterior ºi care sunt compensate în ºedinþa respectivã de com-
          pensare (c).
                               Etapa 2

          Dupã primirea plicurilor cu instrumentele de platã compensabile refuzate, care sunt
          destinate unitãþii bancare pe care o reprezintã, fiecare agent de compensare desigi-
          leazã plicurile ºi are urmãtoarele obligaþii:
          a) sã verifice dacã unitatea bancarã pe care o reprezintã este destinatara (primitoa-
          rea) de drept a refuzurilor;
          b) sã numere instrumentele de platã compensabile refuzate;
          c) sã verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de
          control ale refuzurilor.
          În situaþiile în care unitatea bancarã pe care o reprezintã este primitoarea (destina-
          tara) de drept a unui refuz, numãrul de instrumente refuzate consemnat pe refuz (exem-
          plarul nr. 2 Ñ roz) corespunde cu numãrul de instrumente de platã compensabile
          refuzate existente fizic în plic ºi totalul benzii de control este exact ºi corespunde cu
          totalul consemnat pe formularul de refuz, agentul de compensare al unitãþii bancare
          primitoare (destinatare) a refuzului are obligaþia sã certifice acest fapt, prin semnã-
          turã, agentului de compensare al unitãþii bancare care refuzã, pe exemplarul nr. 3
          (vernil) al refuzului.
          În situaþiile în care unitatea bancarã pe care o reprezintã nu este primitoarea (desti-
          natara) de drept a unui refuz, numãrul de instrumente de platã compensabile refu-
          zate existente fizic în plic nu corespunde cu numãrul înscris pe formularul de refuz,
          totalul benzii de control este eronat sau prezintã omisiuni, sau totalul benzii de con-
          trol nu corespunde cu cel înscris pe formularul de refuz, agentul de compensare al
          unitãþii bancare primitoare (destinatare) a refuzului trebuie sã semnaleze acest fapt
          inspectorului de compensare ºi agentului de compensare al unitãþii bancare prezen-
          tatoare (iniþiatoare) a refuzului, acesta din urmã fiind obligat sã facã modificãrile nece-
          sare pe toate cele trei exemplare ale refuzului ºi sã semneze în dreptul modificãrilor
          fãcute.
          În cazul modificãrii unor date pe un refuz, agentul de compensare al unitãþii bancare
          prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului are obligaþia sã opereze, în mod similar, res-
          pectiva modificare ºi pe cele douã exemplare ale formularului de compensare al uni-
          tãþii bancare pe care o reprezintã ºi sã refacã totalurile respective;
          d) dupã primirea refuzurilor, agenþii de compensare ai unitãþilor bancare primitoare
          (destinatare) ale refuzurilor sunt obligaþi sã înscrie sumele existente pe acestea în
          formularul de compensare.
          Modul de completare a formularului de compensare în aceastã etapã este cuprins în
          anexa nr. 8b) la prezentul regulament.
                               Etapa 3

          Inspectorul de compensare preia de la agenþii de compensare totalurile sumelor de
          plãtit refuzate, totalurile sumelor de încasat refuzate ºi soldurile din formularele de
          compensare, înscriindu-le în formularul de compensare centralizator.
          Modul de completare a formularului de compensare centralizator în aceastã etapã este
          descris în anexa nr. 9b) la prezentul regulament.
          Inspectorul de compensare calculeazã totalul general al sumelor de plãtit refuzate,
          totalul general al sumelor de încasat refuzate, totalul soldurilor debitoare ºi totalul sol-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
          Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION
          durilor creditoare obþinute în urma compensãrii.
                                                           11
                 Pentru ca a doua parte a ºedinþei de compensare sã se încheie, este obligatoriu ca,
                 pe formularul de compensare centralizator, totalul general al sumelor de plãtit refu-
                 zate sã fie identic cu totalul general al sumelor de încasat refuzate ºi totalul soldu-
                 rilor debitoare sã fie identic cu totalul soldurilor creditoare.
                 În situaþia în care una dintre cele douã egalitãþi nu este respectatã, inspectorul de
                 compensare solicitã fiecãrui agent de compensare sã refacã operaþiunile matematice
                 efectuate în partea a doua a ºedinþei de compensare, urmãrindu-se depistarea gre-
                 ºelii ºi modificarea datelor eronat înscrise în formularele de compensare ºi în for-
                 mularul de compensare centralizator.
                 Dupã stabilirea egalitãþii dintre totalul general al sumelor de plãtit refuzate ºi totalul
                 general al sumelor de încasat refuzate ºi a egalitãþii dintre totalul soldurilor debitoare
                 ºi cel al soldurilor creditoare, agenþii de compensare completeazã rezultatele finale
                 pe formularele de compensare ale unitãþilor bancare pe care le reprezintã.
                 Fiecare unitate bancarã participantã prezintã un sold unic ca urmare a compensãrii,
                 care reprezintã fie suma totalã pe care o are de încasat, fie suma totalã pe care o
                 are de plãtit în/din contul sãu.
                 Formularul de compensare al fiecãrei unitãþi bancare participante este semnat pe
                 ambele exemplare de cãtre agentul de compensare ºi certificat de inspectorul de com-
                 pensare, conform anexei nr. 8b) la prezentul regulament.
                 Dupã certificarea rezultatelor compensãrii pe formularele de compensare ale unitãþi-
                 lor bancare, inspectorul de compensare declarã închisã ºedinþa de compensare.

Articolul 15
Prezentarea instrumentelor    În vederea verificãrii lor, instrumentele de platã compensabile de debit sunt obligato-
de platã compensabile de debit  riu prezentate, anterior zilei de compensare, de cãtre unitãþile bancare prezentatoare
(cecuri) pentru verificare    (iniþiatoare), unitãþilor bancare primitoare (destinatare), conform schemelor de circuit,
                 termenelor ºi intervalelor obligatorii din anexa nr. 1 la prezentul regulament.
                 Prezentarea instrumentelor de platã compensabile de debit se face în sala de com-
                 pensare dupã închiderea ºedinþei de compensare, între orele 11,00Ñ11,30.
                 Prezentarea instrumentelor de platã compensabile de debit se desfãºoarã dupã urmã-
                 toarea procedurã:
                 1. Plicurile conþinând instrumentele de platã compensabile de debit ºi dispoziþiile cen-
                 tralizatoare de încasare, (exemplarul nr. 3 Ñ roz), pregãtite conform art. 13 al pre-
                 zentului regulament, sunt înmânate de cãtre agenþii de compensare ai unitãþilor bancare
                 prezentatoare (iniþiatoare), agenþilor de compensare ai unitãþilor bancare primitoare (des-
                 tinatare).
                 2. Dupã primirea plicurilor cu pachetele de instrumente de platã compensabile de debit
                 care sunt destinate unitãþilor bancare pe care le reprezintã, fiecare agent de com-
                 pensare le desigileazã ºi are urmãtoarele obligaþii:
                 a) sã verifice dacã unitatea bancarã pe care o reprezintã este primitoarea (destina-
                 tara) de drept a instrumentelor de platã compensabile de debit;
                 b) sã numere instrumentele de platã compensabile de debit pe care le conþine fie-
                 care pachet;
                 c) sã verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de
                 control ale acestor pachete;
                 d) sã verifice cu maximum de operativitate sumele preluate în dispoziþia centraliza-
                 toare de încasare (exemplarul nr. 3 Ñ roz) ºi totalul acesteia.
                 3. În situaþiile în care unitatea bancarã pe care o reprezintã este primitoarea (desti-
                 natara) de drept a instrumentelor de platã compensabile de debit, numãrul de instru-
                 mente de platã compensabile de debit consemnat pe dispoziþia centralizatoare de
                 încasare (exemplarul nr. 3 Ñ roz) corespunde cu numãrul de instrumente de platã
                 compensabile de debit existente fizic în pachet, totalul benzii de control este exact
                 ºi corespunde cu totalul consemnat pe dispoziþia centralizatoare de încasare, agen-
                 tul de compensare al unitãþii bancare primitoare (destinatare) are obligaþia sã certi-
                 fice acest fapt, prin semnãturã, agentului de compensare al unitãþii bancare
                 prezentatoare (iniþiatoare) pe exemplarul nr. 4 (vernil) al dispoziþiei centralizatoare de
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION      încasare, în partea PdfCompressor. For
                 Technologies’ stângã a rubricii ,,CertificatÒ. Evaluation Purposes Only
  12
                    În situaþiile în care unitatea bancarã pe care o reprezintã nu este primitoarea (desti-
                    natara) de drept a instrumentelor de platã compensabile de debit, numãrul de instru-
                    mente de platã compensabile de debit existente fizic în plic nu corespunde cu numãrul
                    înscris pe dispoziþia centralizatoare de încasare, totalul benzii de control este eronat
                    sau prezintã omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe
                    dispoziþia centralizatoare de încasare, agentul de compensare al unitãþii bancare pri-
                    mitoare (destinatare) trebuie sã semnaleze acest fapt agentului unitãþii bancare pre-
                    zentatoare (iniþiatoare), acesta din urmã fiind obligat sã facã modificãrile necesare pe
                    toate cele patru exemplare ale dispoziþiei centralizatoare de încasare ºi sã semneze
                    în dreptul modificãrilor fãcute.

 Articolul 16
 Marcarea instrumentelor        16.1. Dupã analizare ºi acceptare, unitãþile bancare primitoare (destinatare) au obli-
 de platã compensate          gaþia sã marcheze instrumentele de platã compensabile acceptate prin aplicarea pe
                    versoul acestora a ºtampilei cu înscrisul:
                                         COMPENSAT
                                ZIUA ........... LUNA ............ ANUL ...........
                    16.2. Instrumentele de platã compensabile refuzate nu se marcheazã conform pro-
                    cedurii menþionate mai sus. Acestea urmeazã a fi marcate ulterior rectificãrii viciilor
                    de formã, fond ºi/sau circuit pe care le prezintã.

 Articolul 17
 Transmiterea mesajelor între      17.1. Dupã închiderea ºedinþei de compensare, într-un interval de maximum o orã
 sucursalele ºi centrala Bãncii     (pânã la ora 12,00), inspectorul de compensare are obligaþia sã transmitã Bãncii
 Naþionale a României          Naþionale a României, Direcþia plãþi ºi decontãri bancare, conþinutul formularelor de
                    compensare centralizatoare.

 Articolul 18
 Soluþionarea erorilor ºi omisiunilor  18.1. Procedura de soluþionare a erorilor ºi omisiunilor în activitatea de com-
                    pensare desfãºuratã de cãtre unitãþile bancare este prezentatã în anexa nr. 11
                    la prezentul regulament.
                    18.2. Intervalul de timp cuprins între data compensãrii iniþiale (c) ºi data soluþionãrii
                    erorilor sau omisiunilor (data compensãrii ulterioare) ale cãror obiecte sunt instrumentele
                    de platã compensabile nu poate fi mai mare de 5 zile lucrãtoare inclusiv.
                    18.3. Instrumentele de platã care fac obiectul unor erori sau omisiuni, dupã soluþio-
                    narea acestora, sunt reintroduse de cãtre unitãþile bancare, prin procedura descrisã
                    în anexa nr. 11 la prezentul regulament, într-un ciclu normal de compensare.
                    18.4. Formularele folosite pentru soluþionarea erorilor ºi omisiunilor conform pro-
                    cedurii din anexa nr. 11 la prezentul regulament nu pot constitui obiect al unui refuz
                    ulterior prin compensare.
                    18.5. În situaþia în care intervalul de timp menþionat la art. 18.2 este depãºit de uni-
                    tãþile bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale soluþionãrii erorilor ºi omisiunilor, unitãþile
                    bancare primitoare (destinatare) ale acestora au dreptul de a nu accepta efectuarea
                    acestor operaþiuni printr-un ciclu de compensare. Soluþionarea acestor cazuri se face
                    pe cale amiabilã sau prin instanþele judecãtoreºti.
 Articolul 19
 Arhivarea documentelor compen-     19.1. Toatã documentaþia folositã în procesul compensãrii multilaterale interbancare
 sãrii                 se arhiveazã obligatoriu de cãtre Direcþia plãþi ºi decontãri bancare a Bãncii Naþionale
                    a României, sucursalele Bãncii Naþionale a României ºi unitãþile bancare participante,
                    la sediile acestora, pe o perioadã de 4 ani, dupã cum urmeazã:
                    1. La Direcþia plãþi ºi decontãri bancare a Bãncii Naþionale a României:
Compression by CVISION Technologies’ compensare with CVISION's
             web-optimization centralizatoare Evaluation Purposes Only
PDF compression, OCR,Ñ formularele dePdfCompressor. For(mesaje); PdfCompressor
                                                              13
                      Ñ procesele-verbale de constatare a încãlcãrii prevederilor Regulamentului privind
                       compensarea multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hâr-
                       tie.
                     2. La sucursalele Bãncii Naþionale a României:
                      Ñ formularele centralizatoare de compensare;
                      Ñ formularele de compensare ale unitãþilor bancare (exemplarul alb);
                      Ñ documentele de compensare (exemplarul alb) prezentate de unitãþile bancare;
                      Ñ procesele-verbale de constatare a încãlcãrii prevederilor Regulamentului privind
                       compensarea multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hâr-
                       tie.
                     3. La unitãþile bancare:
                      Ñ formularele de compensare proprii (exemplarul vernil);
                      Ñ documentele de compensare (exemplarul vernil) prezentate de unitatea bancarã
                       ºi documentele primite în compensare (exemplarul roz sau exemplarele roz, dupã
                       caz) de unitatea bancarã, precum ºi benzile de control;
                      Ñ procesele-verbale de constatare a încãlcãrii prevederilor Regulamentului privind
                       compensarea multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hâr-
                       tie.
                     Pentru operaþiunea de arhivare, prin termenul documente de compensare se înþelege:
                      Ñ dispoziþiile centralizatoare de încasare/platã;
                      Ñ borderoul dispoziþiilor centralizatoare de încasare/platã;
                      Ñ refuzul la platã/încasare;
                      Ñ refuzul la platã/încasare la termen;
                      Ñ fiºa rectificativã de refuz la platã/încasare;
                      Ñ fiºa rectificativã de platã.
                     19.2. Direcþia plãþi ºi decontãri bancare a Bãncii Naþionale a României ºi sucursalele
                     Bãncii Naþionale a României au dreptul sã solicite, prin adresã oficialã, unitãþilor ban-
                     care participante, orice document ºi date privind compensarea multilateralã a plãþilor
                     interbancare fãrã numerar pe suport hârtie, aflate în arhiva acestora.
 Articolul 20
 Penalizãri privind nerespectarea    20.1. Inspectorii de compensare au dreptul sã stabileascã penalizãri unitãþilor bancare
 de cãtre unitãþile bancare a regle-   în urmãtoarele cazuri:
 mentãrilor privind compensarea
                     a) introducerea în compensare a unor instrumente de platã compensabile cu o valoare
 multilateralã a plãþilor interbancare
                     peste plafonul de 10 milioane lei inclusiv, cu excepþia cecurilor;
 fãrã numerar pe suport hârtie
                     b) întârzierea agentului de compensare la ºedinþele de compensare pânã la cinci-
                     sprezece minute;
                     c) întârzierea agentului de compensare cu mai mult de cincisprezece minute se con-
                     siderã a fi neprezentare ºi se penalizeazã cu:
                      Ñ excluderea în ziua respectivã din compensare a unitãþii bancare pe care o repre-
                     zintã;
                      Ñ plata pierderilor financiare cauzate celorlalte unitãþi bancare care participã la
                       compensare;
                     d) solicitarea modificãrii orarului ºedinþelor de compensare, de cãtre o unitate ban-
                     carã sau de cãtre o societate bancarã, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi
                     nejustificate;
                     e) trimiterea la ºedinþa de compensare a unei alte persoane decât cele autorizate ca
                     agent de compensare sau având o împuternicire expresã se penalizeazã cu:
                      Ñ excluderea în ziua respectivã din compensare a unitãþii bancare respective;
                      Ñ plata pierderilor financiare cauzate celorlalte unitãþi bancare participante la com-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            pensare;
  14
                       f) încãlcarea prevederilor art. 13 privind pregãtirea ºedinþei de compensare la unitãþile
                       bancare;
                       g) completarea eronatã repetatã a formularului de compensare, având drept conse-
                       cinþã obþinerea unor rezultate greºite ºi prelungirea ºedinþei de compensare;
                       h) refuzul sistematic, din motive nejustificate, a instrumentelor de platã compensabile;
                       i) nerespectarea de cãtre unitãþile bancare prezentatoare (iniþiatoare) ºi unitãþile ban-
                       care primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 privind circuitele, termenele ºi inter-
                       valele de timp obligatorii ale plãþilor interbancare de micã valoare;
                       j) dirijarea greºitã repetatã a unor instrumente de platã sau refuzuri atunci când numã-
                       rul acestor situaþii este mai mare de zece ºi pot fi dovedite prin procese-verbale de
                       constatare Ñ anexa nr. 10 la prezentul regulament;
                       k) nerespectarea prevederilor art. 19.
                       20.2. Nerespectarea de cãtre o unitate bancarã care participã la compensare a pre-
                       vederilor prezentului regulament se constatã de cãtre inspectorul de compensare, care
                       are obligaþia consemnãrii acestui fapt într-un proces-verbal întocmit în cadrul ºedinþei
                       de compensare respective. Procesul-verbal de constatare va cuprinde, în mod obli-
                       gatoriu, informaþiile cuprinse în anexa nr. 10 la prezentul regulament.
                       20.3. Procesul-verbal de constatare a încãlcãrii prevederilor Regulamentului privind com-
                       pensarea multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie se întoc-
                       meºte în trei exemplare dactilografiate.
                       Destinaþia fiecãrui exemplar al procesului-verbal este urmãtoarea:
                         Ñ primul exemplar rãmâne în arhiva sucursalelor Bãncii Naþionale a României;
                         Ñ al doilea exemplar este transmis Bãncii Naþionale a României Ñ Direcþia plãþi
                          ºi decontãri bancare;
                         Ñ al treilea exemplar este înmânat pe loc agentului de compensare al unitãþii ban-
                          care care a încãlcat prevederile prezentului regulament.
                       20.4. Societãþile bancare ºi unitãþile bancare care participã la compensare au drep-
                       tul de a face contestaþie la un proces-verbal de constatare privind încãlcarea preve-
                       derilor prezentului regulament, depunerea acesteia urmând a se face în termen de
                       10 zile calendaristice de la data întocmirii procesului-verbal.
                       Contestaþia se va depune la Direcþia plãþi ºi decontãri bancare, care va analiza ºi
                       va da o rezoluþie privind contestaþia în termen de 3 zile lucrãtoare de la data depu-
                       nerii sale.
                       20.5. Dupã data primirii rãspunsului privind contestaþia la procesul-verbal de consta-
                       tare a încãlcãrii prevederilor prezentului regulament, sumele rezultate din penalizãri
                       sunt debitate automat, din conturile curente ale societãþilor bancare în cauzã, ºi sunt
                       vãrsate la bugetul de stat de cãtre Banca Naþionalã a României.
                       20.6. Cuantumurile penalitãþilor se stabilesc prin ordin al guvernatorului Bãncii Naþionale
                       a României.
 Articolul 21
 Comisioane ºi speze             21.1. Pentru serviciile de compensare oferite, Banca Naþionalã a României percepe
                       comisioane ºi speze.
                       21.2. Cuantumurile comisioanelor ºi spezelor se stabilesc prin ordin al guvernatorului
                       Bãncii Naþionale a României.
                       21.3. Comisioanele ºi spezele sunt folosite de Banca Naþionalã a României pentru
                       acoperirea cheltuielilor aferente desfãºurãrii activitãþii de compensare.
 Articolul 22
 Operaþiuni cu bugetul de stat        Operaþiunile cu bugetul de stat nu fac obiectul compensãrii multilaterale a plãþilor inter-
                       bancare fãrã numerar pe suport hârtie.


 Articolul 23                Prezentul regulament intrã în vigoare începând cu data de 31 martie 1995.*)
                         Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
                               Mugur Isãrescu

     Bucureºti, 14 noiembrie 1994.
     Nr. 10.
     *) A se vedea prevederile pct. 1 din Circulara Bãncii Naþionale a României nr. 15 din 28 martie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României,
PDFI,compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression11by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Partea nr. 89 din mai 1995.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis         15
                                      ANEXA Nr. 1             CIRCUITELE, TERMENELE ªI INTERVALELE
             OBLIGATORII ALE PLÃÞILOR INTERBANCARE
               FÃRÃ NUMERAR PE SUPORT HÂRTIE
                COMPENSATE MULTILATERAL
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

               CIRCUITUL Nr. 1 (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.1
                              C
                     3                3

                     C                C        1     2                                    4

       C-1    C-1                                    C
             CIRCUITUL Nr. 1 (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.1
        Clientul plãtitor ºi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate
              în reºedinþa de judeþ ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite
       Operaþiunile din circuitul nr. 1 al ordinului de platã se efectueazã cu respectarea strictã a ter-
    menelor obligatorii, astfel:
       1.a) Clientul plãtitor remite ordinul de platã unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã ordinul de platã pe verso, la rubrica ,,Compensabil
    laÉÒ, cu numele judeþului respectiv (judeþul în care sunt situate cele douã unitãþi bancare)
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       2. Unitatea bancarã iniþiatoare debiteazã contul clientului plãtitor
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       3.a) Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) introduce în compensare ordinele de platã la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv
                  Termen obligatoriu: (c);
       1.b) Unitatea bancarã destinatarã (primitoare) primeºte ordinele de platã prin compensare la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv ºi completeazã pe versoul acestora la
    rubrica c data compensãrii, aplicând ºtampila ºi semnãtura autorizatã
                  Termen obligatoriu: (c);
       4. Unitatea bancarã destinatarã crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã ordi-
    nului de platã acceptat
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                   Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
Compression by CVISION Termen obligatoriu: (c).        Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                      17

            CIRCUITUL Nr. 2 (INTRAJUDEÞEAN) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.2
                                     C
                         3                     3

                        C                     C

                                                             4

        1     2                                               C
                                                             sau
       C-1    C-1
                                                             C+1
            CIRCUITUL Nr. 2 (INTRAJUDEÞEAN) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.2
            Clientul plãtitor ºi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate
                    în acelaºi judeþ ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite
       Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 2 al ordinului de platã se efectueazã cu respectarea
    strictã a termenelor obligatorii, astfel:
       1.a) Clientul plãtitor remite ordinul de platã unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã ordinul de platã pe verso, la rubrica ,,Compensabil
    laÉÒ, cu numele judeþului respectiv (judeþul în care sunt situate cele douã unitãþi bancare)
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       2. Unitatea bancarã iniþiatoare debiteazã contul clientului plãtitor
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       3.a) Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) introduce în compensare ordinele de platã la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv
                  Termen obligatoriu: (c);
       1.b) Unitatea bancarã destinatarã (primitoare) primeºte ordinele de platã prin compensare la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv ºi completeazã pe versoul acestora la
    rubrica c data compensãrii, aplicând ºtampila ºi semnãtura autorizatã
                  Termen obligatoriu: (c);
       4. Unitatea bancarã destinatarã crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã ordi-
    nului de platã acceptat
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
Compression by CVISION Termen obligatoriu: (c) sau (c+1).   Only
  18                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

               CIRCUITUL Nr. 3 (INTERJUDEÞEAN) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.3
       .......................................   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /C / / / / / / / / / / / / / / / / / /
                                                  /
           JUDEÞUL 1
       .......................................
                             / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /JUDEÞUL /2 / / /
                                                           / / / / / /
       .......................................
       .......................................   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
       .......................................           4                4
       .......................................   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
       .......................................           /                 /           /
                             / / / / / / / / C / / / / / / / / / / / / / / / /C / / / / / / / / / / / 5 / /
       .......................................
       ....................................... 3  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
       .......................................                                        C
                             / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
         1      2
       ....................................... 3
       .......................................   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /sau /
                                                                  / /
       C-2 C-2              [C-2,
       .......................................   C-1]/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /C+1 /
                             / /                                    / /
       .......................................
      ..........................................  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
       .......................................
       .......................................   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
       .......................................   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
       .......................................
       .......................................   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
               CIRCUITUL Nr. 3 (INTERJUDEÞEAN) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.3
         Clientul plãtitor ºi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate în judeþe diferite
         ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite; societatea bancarã iniþiatoare dispune de o unitate bancarã
                                în judeþul de destinaþie
       Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 3 al ordinului de platã se efectueazã cu respectarea
    strictã a termenelor ºi intervalelor obligatorii, astfel:
       1.a) Clientul plãtitor remite ordinul de platã unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-2);
       1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã ordinul de platã pe verso, la rubrica ,,Compensabil
    laÉÒ, cu numele judeþului de destinaþie
                  Termen obligatoriu: (c-2);
       2. Unitatea bancarã iniþiatoare debiteazã contul clientului plãtitor
                  Termen obligatoriu: (c-2);
       3. Unitatea bancarã iniþiatoare trimite ordinele de platã, prin reþeaua intrabancarã, unitãþii ban-
    care prezentatoare (din judeþul de destinaþie)
                  Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
       4.a) Unitatea bancarã prezentatoare introduce ordinele de platã în compensare, la sucursala
    Bãncii Naþionale a României din judeþul de destinaþie
                  Termen obligatoriu: (c);
       1.b) Unitatea bancarã destinatarã (primitoare) primeºte ordinele de platã prin compensare la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul de destinaþie ºi completeazã pe versoul aces-
    tora la rubrica c data compensãrii, aplicând ºtampila ºi semnãtura autorizatã
                  Termen obligatoriu: (c);
       5. Unitatea bancarã destinatarã crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã ordi-
    nului de platã acceptat
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
Compression by CVISION Termen obligatoriu: (c) sau (c+1).   Only
                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                                         19

                CIRCUITUL Nr. 4 (INTERJUDEÞEAN) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.4
                                            C
       ..................................................................................................................................   / /  / / / / / / / / / /
       ..................................................................................................................................   / /
               JUDEÞUL 1
       ..................................................................................................................................
                                                                              / / / / / / / /
                                                                              JUDEÞUL 2 / /
                                                                           / /  / / / / / / / / / /
       ..................................................................................................................................
       ....................................................................................................                   / /  / / / / / / / / /
                               3
       .................................................................................................... 3                  / /  / / / / / / / / / /
       .....................................................................................................                  / /  / / / / / / / / / /
       ..................................................................................................................................   / /  / / / / / / / / / /
                               C                           C
       ..................................................................................................................................              5
                                                                           / /  / / / /
       ..................................................................................................................................  4 / /
       ..................................................................................................................................      / / / / / / /C+1 /
                                                                                      / /
       ..................................................................................................................................   / /  / / / / / / / / / /
         1       2                                                                     sau
       ..................................................................................................................................   / /  / / / / / / / / / /
       ..................................................................................................................................   / /  / / / / / / C+2 /
                                                                                     / /
       ..................................................................................................................................
       C-1       C-1                                                       [C,  C+1]
                                                                           / /  / / / / / / / / / /
       ..................................................................................................................................
                         ..............................................................................................   / /  / / / / / / / / / /
                         ..............................................................................................   / /  / / / / / / / / / /
                         ..............................................................................................   / /  / / / / / / / / /
                         ..............................................................................................   / /  / / / / / / / / / /
                         ..............................................................................................   / /  / / / / / / / / / /

                CIRCUITUL Nr. 4 (INTERJUDEÞEAN) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.4
          Clientul plãtitor ºi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate în judeþe diferite
         ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite; societatea bancarã iniþiatoare nu dispune de o unitate bancarã
         în judeþul de destinaþie, iar societatea bancarã destinatarã dispune de o unitate bancarã în judeþul de iniþiere
       Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 4 al ordinului de platã se efectueazã cu respectarea
    strictã a termenelor ºi intervalelor obligatorii, astfel:
       1.a) Clientul plãtitor remite ordinul de platã unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã ordinul de platã pe verso, la rubrica ,,Compensabil
    laÉÒ, cu numele judeþului de iniþiere
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       2. Unitatea bancarã iniþiatoare debiteazã contul clientului plãtitor
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       3.a) Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) introduce ordinele de platã în compensare la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul de iniþiere
                  Termen obligatoriu: (c);
       1.b) Unitatea bancarã primitoare primeºte ordinele de platã prin compensare la sucursala Bãncii
    Naþionale a României din judeþul de iniþiere ºi completeazã pe versoul acestora la rubrica c data
    compensãrii, aplicând ºtampila ºi semnãtura autorizatã
                  Termen obligatoriu: (c);
       4. Unitatea bancarã primitoare trimite ordinele de platã, prin reþeaua intrabancarã, unitãþii ban-
    care destinatare
                  Interval obligatoriu: [(c), (c+1)];
       5. Unitatea bancarã destinatarã crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã ordi-
    nului de platã acceptat
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
Compression by CVISION Termen obligatoriu: (c+1) sau (c+2).  Only
 20                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

              CIRCUITUL Nr. 5 (INTERJUDEÞEAN) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.5
    ........................                                                         / / / / / / / / /
     JUDEÞUL 1
    ........................                                                          / / / / / / /
                                                                         /JUDEÞUL/ 2
    ........................                                                         / / / / / / / / /
    ........................                                                         / / / / / / / / /
      [C-2, C-1]
    ........................
    ........................                 4                              4         / / / / / / / / /
    ........................                                                         / / / / / / /
    ........................                                                         / / / / / / / / /
               3                  C                              C
    ........................                                                         / / / / / / / / /
    ........................                                                         / / / / / / / / /
    ........................                                                           /
                                                                         / /5 / / / / / /
    ........................                                                         / / / / / / /
    ........................
    ........................       BUCUREªTI                                             / / /
                                                                       [C, C+1] / / / / / /
    ........................                                                         / / / / / / / / /
    ........................                                                         / / / / / / / / /
    ........................                                                         / / / / / / / / /
    .......................................................................................  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................
                  C-3 2                             /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................      /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................      /  /  /  /  / / / / / / / / / / 6 / / / / / / / / / /
                                                                      /
    ..............................................................................
    ..............................................................................      /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................      /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
                 1 C-3
    ..............................................................................      /  /  /  /  / / / / / / / / / / C+1 / / / / / / / / / /
                                                                    / / /
    ..............................................................................      /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /


              CIRCUITUL Nr. 5 (INTERJUDEÞEAN) AL ORDINULUI DE PLATÃ Ñ OP.5
    Clientul plãtitor ºi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate în judeþe diferite ºi care
    aparþin unor societãþi bancare diferite; societatea bancarã iniþiatoare nu dispune de o unitate bancarã în judeþul de
         destinaþie ºi societatea bancarã destinatarã nu dispune de o unitate bancarã în judeþul de iniþiere
        Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 5 al ordinului de platã se efectueazã, cu respectarea
    strictã a termenelor ºi intervalelor obligatorii, astfel:
        1.a) Clientul plãtitor remite ordinul de platã unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-3);
        1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã ordinul de platã pe verso, la rubrica ,,Compensabil
    laÉÒ, prin înscrierea cuvintelor ,,Centrala B.N.R.Ò.
                  Termen obligatoriu: (c-3);
        2. Unitatea bancarã iniþiatoare debiteazã contul clientului plãtitor
                  Termen obligatoriu: (c-3);
        3. Unitatea bancarã iniþiatoare trimite ordinul de platã, prin reþeaua intrabancarã, societãþii ban-
    care prezentatoare (centralã), în cazul în care aceasta îºi are sediul în Bucureºti*)
                  Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
        4.a) Societatea bancarã prezentatoare introduce ordinele de platã în compensare la centrala
    Bãncii Naþionale a României
                  Termen obligatoriu: (c);
        1.b) Societatea bancarã primitoare primeºte ordinele de platã prin compensare la centrala
    Bãncii Naþionale a României ºi completeazã pe versoul acestora la rubrica c data compensãrii,
    aplicând ºtampila ºi semnãtura autorizatã
                  Termen obligatoriu: (c);
        5. Societatea bancarã primitoare trimite ordinele de platã, prin reþeaua intrabancarã, unitãþii
    bancare destinatare
                  Interval obligatoriu: [(c), (c+1)];
        6. Unitatea bancarã destinatarã crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã ordi-
    nului de platã acceptat
                  Termen obligatoriu: (c+1).
        *) În cazul, cu totul excepþional, în care sediul centralei societãþii bancare nu se aflã în Bucureºti, ordinele de platã
    aflate în situaþia din circuitul nr. 5 (OP.5) vor fi decontate, fãrã a fi compensate, prin sistemul OIS al Bãncii Naþionale a
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
    României.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis              21

                  CIRCUITUL Nr. 1 (LOCAL) AL CECULUI Ñ C.1
                               C
                      4              4

                     C               C                             2
       1    5                                    3
                            C-1
      C-1    C                                   C-1
                  CIRCUITUL Nr. 1 (LOCAL) AL CECULUI Ñ C.1
        Clientul beneficiar ºi clientul plãtitor au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate
              în reºedinþa de judeþ ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite
       Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 1 al cecului se efectueazã cu respectarea strictã a ter-
    menelor obligatorii, astfel:
       1.a) Clientul beneficiar remite cecul unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã cecul, la rubrica ,,Compensabil laÉÒ, cu numele
    judeþului respectiv (judeþul în care sunt situate cele douã unitãþi bancare)
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       2. Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) prezintã cecurile unitãþii bancare destinatare
    (primitoare), fãrã a le introduce în compensare, la sucursala Bãncii Naþionale a României din jude-
    þul respectiv
       * Aceastã operaþiune se efectueazã între orele 11.00Ñ11.30, la sucursala Bãncii Naþionale
    a României din judeþul respectiv
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       3. Unitatea bancarã destinatarã debiteazã contul clientului plãtitor cu suma aferentã cecurilor
    acceptate
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       4.a) Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) introduce scriptic în compensare cecurile la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv
                  Termen obligatoriu: (c);
       1.b) Unitatea bancarã destinatarã (primitoare) acceptã sau refuzã, prin compensare, la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv, cecurile prezentate anterior de unita-
    tea bancarã iniþiatoare (prezentatoare)
                  Termen obligatoriu: (c);
       5. Unitatea bancarã iniþiatoare crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã cecu-
    lui acceptat de cãtre unitatea bancarã destinatarã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
Compression by CVISION Termen obligatoriu: (c).        Only
  22             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                CIRCUITUL Nr. 2 (INTRAJUDEÞEAN) AL CECULUI Ñ C.2
                                 C
                       4               4

                       C               C

                                                  3
            5
       1                       2                   C-1
            C
       C-2   sau
                              C-1
           C+1
                CIRCUITUL Nr. 2 (INTRAJUDEÞEAN) AL CECULUI Ñ C.2
     Clientul beneficiar ºi clientul plãtitor au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate în acelaºi
                   judeþ ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite
       Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 2 al cecului se efectueazã cu respectarea strictã a ter-
    menelor obligatorii, astfel:
       1.a) Clientul beneficiar remite cecul unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-2);
       1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã cecul, la rubrica ,,Compensabil laÉÒ, cu numele
    judeþului respectiv (judeþul în care sunt situate cele douã unitãþi bancare)
                  Termen obligatoriu: (c-2);
       2. Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) prezintã cecurile unitãþii bancare destinatare
    (primitoare), fãrã a le introduce în compensare, la sucursala Bãncii Naþionale a României din jude-
    þul respectiv
       * Aceastã operaþiune se efectueazã între orele 11.00Ñ11.30, la sucursala Bãncii Naþionale
    a României din judeþul respectiv
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       3. Unitatea bancarã destinatarã, dupã verificarea cecurilor, debiteazã contul clientului plãtitor
    cu suma aferentã cecurilor acceptate
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       4.a) Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) introduce scriptic în compensare cecurile la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv
                  Termen obligatoriu: (c);
       1.b) Unitatea bancarã destinatarã (primitoare) acceptã sau refuzã prin compensare, la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv, cecurile prezentate anterior de unita-
    tea bancarã iniþiatoare (prezentatoare)
                  Termen obligatoriu: (c);
       5. Unitatea bancarã iniþiatoare crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã cecu-
    lui acceptat de cãtre unitatea bancarã destinatarã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
Compression by CVISION Termen obligatoriu: (c) sau (c+1).   Only
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                               23

                  CIRCUITUL Nr. 3 (INTERJUDEÞEAN) AL CECULUI Ñ C. 3
    .................................                       C
                       / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    JUDEÞUL 1                                              JUDEÞUL /
    .................................[C, C+1] / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 / /
                       / / /
    .................................
    ................................. 6  / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  /5/ / / / / / / / / / / / / / / / 5 / / / / / / / / / / / / / / /
                                                         /
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    .................................
    .................................   / / /  /  /  /  /  /                    /             /
                                       /C/ / / / / / / / / / / / / / / / C / / / / / / / / / / / / 4 / /
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //
    ................................. 2  / / /  /  /  /  /  /                                / /
                                       / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /C-1/ /
    ................................. 3
     1     7
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
                                                 3
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    C-3 C+1           [C-3,
    .................................   C-2]/
                        / /   /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    .................................
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / /C-1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
                                                 / /
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    .................................
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    .................................   / / /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

               CIRCUITUL Nr. 3 (INTERJUDEÞEAN) AL CECULUI Ñ C. 3
    Clientul beneficiar ºi clientul plãtitor au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate în judeþe dife-
     rite ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite; societatea bancarã iniþiatoare dispune de o unitate
                         bancarã în judeþul de destinaþie
        Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 3 al cecului se efectueazã cu respectarea strictã a ter-
    menelor ºi intervalelor obligatorii, astfel:
        1.a) Clientul beneficiar remite cecul unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-3);
        1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã cecul, la rubrica ,,Compensabil la...Ó, cu numele
    judeþului de destinaþie
                  Termen obligatoriu: (c-3);
        2. Unitatea bancarã iniþiatoare trimite cecurile, prin reþeaua intrabancarã, unitãþii bancare pre-
    zentatoare (din judeþul de destinaþie)
                  Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];
        3. Unitatea bancarã prezentatoare prezintã cecurile unitãþii bancare destinatare (primitoare)
    fãrã a le introduce în compensare, la sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul de destinaþie
        * Aceastã operaþiune se efectueazã între orele 11.00Ñ11.30, la sucursala Bãncii Naþionale
    a României din judeþul respectiv
                  Termen obligatoriu: (c-1);
        4. Unitatea bancarã destinatarã, dupã verificarea cecurilor, debiteazã contul clientului plãtitor
    cu suma aferentã cecurilor acceptate
                  Termen obligatoriu: (c-1);
        5.a) Unitatea bancarã prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala
    Bãncii Naþionale a României din judeþul de destinaþie
                  Termen obligatoriu: (c);
        1.b) Unitatea bancarã destinatarã (primitoare) acceptã sau refuzã la compensare, la sucursala
    Bãncii Naþionale a României din judeþul de destinaþie, cecurile prezentate anterior de unitatea ban-
    carã prezentatoare
                  Termen obligatoriu: (c);
        6. Unitatea bancarã prezentatoare (din judeþul de destinaþie) transmite unitãþii bancare iniþia-
    toare (din judeþul de iniþiere) date privind cecurile acceptate la compensare de cãtre unitatea ban-
    carã destinatarã
                  Interval obligatoriu: [(c), (c+1)];
        7. Unitatea bancarã iniþiatoare crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã cecu-
    lui acceptat de cãtre unitatea bancarã destinatarã
                  Termen obligatoriu: (c+1).PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  24                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                     CIRCUITUL Nr. 4 (INTERJUDEÞEAN) AL CECULUI Ñ C. 4
                                        C
       ....................................................................................................................    / /  / / / / / / / / / /
          JUDEÞUL 1
       ....................................................................................................................    / /  JUDEÞUL 2 / /
                                                                       / / / / / / / /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
                           6                        6
       ....................................................................................................................  5 / /   /  /  /  /  /  /  /  / / /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
                          C                        C
       ....................................................................................................................[C-1, C] /
                                                                    /   /  /  /  /  /  /  /   /
                                                                                     /4 /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
       ....................................................................................................................  3 / /  /  /  /  /  /  /  /  / /
                                                                                     C-1/
       ....................................................................................................................
                                      2                              / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
       ....................................................................................................................
        1       7                                                     / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  / / /
       C-4 C+1                           C-3
       ....................................................................................................................
                                                               [C-3, C-2] /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
       ....................................................................................................................    / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

              CIRCUITUL Nr. 4 (INTERJUDEÞEAN) AL CECULUI Ñ C. 4
        Clientul beneficiar ºi clientul plãtitor au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate
       în judeþe diferite ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite; societatea bancarã iniþiatoare
     nu dispune de o unitate bancarã în judeþul de destinaþie, iar societatea bancarã destinatarã dispune
                     de o unitate bancarã în judeþul de iniþiere
       Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 4 al cecului se efectueazã cu respectarea strictã a ter-
    menelor ºi intervalelor obligatorii, astfel:
       1.a) Clientul beneficiar remite cecul unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                  Termen obligatoriu: (c-4);
       1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã cecul la rubrica ,,Compensabil la...Ó, cu numele
    judeþului de iniþiere
                  Termen obligatoriu: (c-4);
       2. Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) prezintã cecurile unitãþii bancare primitoare, fãrã
    a le introduce în compensare, la sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul respectiv
       * Aceastã operaþiune se efectueazã între orele 11.00Ñ11.30 la sucursala Bãncii Naþionale
    a României din judeþul respectiv
                  Termen obligatoriu: (c-3);
       3. Unitatea bancarã primitoare trimite cecurile, prin reþeaua intrabancarã, unitãþii bancare des-
    tinatare (din judeþul de destinaþie)
                  Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];
       4. Unitatea bancarã destinatarã, dupã verificarea cecurilor, debiteazã contul clientului plãtitor
    cu suma aferentã cecurilor acceptate
                  Termen obligatoriu: (c-1);
       5. Unitatea bancarã destinatarã transmite unitãþii bancare primitoare (din judeþul de iniþiere)
    date privind cecurile care urmeazã a fi acceptate la compensare
                  Interval obligatoriu: [(c-1), (c)];
       6. a) Unitatea bancarã iniþiatoare (prezentatoare) introduce scriptic în compensare cecurile la
    sucursala Bãncii Naþionale a României din judeþul de iniþiere
                  Termen obligatoriu: (c);
       b) Unitatea bancarã primitoare acceptã la compensare (conform datelor primite anterior de la
    unitatea bancarã destinatarã) cecurile prezentate anterior de unitatea bancarã iniþiatoare (prezen-
    tatoare)
                  Termen obligatoriu: (c);
       7. Unitatea bancarã iniþiatoare crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã cecu-
    lui acceptat de cãtre unitatea bancarã destinatarã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                  Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
Compression by CVISION Termen obligatoriu: (c+1).       Only
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                                       25

                     CIRCUITUL Nr. 5 (INTERJUDEÞEAN) AL CECULUI Ñ C. 5
    ........................                                                           / / / / / / / / /
     JUDEÞUL 1
    ........................                                                            / / / / / / /
                                                                           /JUDEÞUL/ 2
    ........................                                                           / / / / / / / / /
    ........................                                                          [C-3,/ C-2] / / /
                                                                           / / / / /
      [C-5, C-4]
    ........................
    ........................                 7                                7         / / / / / / / / /
    ........................                                                           / / / / / / /
    ........................                                                           / / / / / / / / /
               8                  C                                C
    ........................                                                           / / / / / / / / /
    ........................                                                           / / / / / / / / /
    ........................                                                             /
                                                                           / / 6 / / / /4/ /
    ........................ C+1]                               3
              [C,                                                           / / / / / / /
       2
    ........................
    ........................                                 C-3
                                                                           / /
                                                                         [C-1, /C] / / / / / /
    ........................                                                           / / / / / / / / /
                             BUCUREªTI
    ........................                                                           / / / / / / / / /
    ........................                                                           / / / / / / / / /
    .......................................................................................    /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................
                 C+1 9                                /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................        /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................        /  /  /  /  / / / / / / / / / / 5 / / / / / / / / / /
                                                                        /
    ..............................................................................
    ..............................................................................        /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................        /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
                 1 C-6
    ..............................................................................        /  /  /  /            C-1
                                                            / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    ..............................................................................        /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /


                     CIRCUITUL Nr. 5 (INTERJUDEÞEAN) AL CECULUI Ñ C. 5
          Clientul beneficiar ºi clientul plãtitor au conturi curente deschise la unitãþi bancare situate
         în judeþe diferite ºi care aparþin unor societãþi bancare diferite; societatea bancarã iniþiatoare
          nu dispune de o unitate bancarã în judeþul de destinaþie ºi societatea bancarã destinatarã
                    nu dispune de o unitate bancarã în judeþul de iniþiere
       Operaþiunile din cadrul circuitului nr. 5 al cecului (C.5) se efectueazã cu respectarea strictã
    a termenelor ºi intervalelor obligatorii, astfel:
       1.a) Clientul beneficiar remite cecul unitãþii bancare la care are deschis cont curent
                 Termen obligatoriu: (c-6);
       1.b) Unitatea bancarã iniþiatoare completeazã cecul la rubrica ,,Compensabil la...Ó, prin înscrie-
    rea cuvintelor ,,Centrala B.N.R.Ó
                 Termen obligatoriu: (c-6);

       2. Unitatea bancarã iniþiatoare trimite cecurile prin reþeaua intrabancarã centralei societãþii ban-
    care prezentatoare, în cazul în care aceasta îºi are sediul în Bucureºti*)
                Interval obligatoriu: [(c-5), (c-4)];

       3. Centrala societãþii bancare prezentatoare prezintã cecurile centralei societãþii bancare pri-
    mitoare fãrã a le introduce în compensare la centrala Bãncii Naþionale a României
       * Aceastã operaþiune se efectueazã între orele 11.00Ñ11.30 la centrala Bãncii Naþionale a
    României
                 Termen obligatoriu: (c-3);

       4. Centrala societãþii bancare primitoare trimite cecurile, prin reþeaua intrabancarã, unitãþii ban-
    care destinatare (din judeþul de destinaþie)
                 Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];

        *) În cazul, cu totul excepþional, în care sediul centralei societãþii bancare nu se aflã în Bucureºti ºi aceasta nu are
    nici o unitate bancarã în Bucureºti, cecurile aflate în situaþia din circuitul nr. 5 (C. 5) vor fi decontate prin sistemul OIS al
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
    Bãncii Naþionale a României.
 26            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

       5. Unitatea bancarã destinatarã, dupã verificarea cecurilor, debiteazã contul clientului plãtitor
    cu suma aferentã cecurilor acceptate
                Termen obligatoriu: (c-1);
       6. Unitatea bancarã destinatarã transmite centralei societãþii bancare primitoare, în cazul în
    care aceasta îºi are sediul în Bucureºti, date privind cecurile acceptate la compensare
                Interval obligatoriu: [(c-1), (c)];
       7.a) Centrala societãþii bancare prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la cen-
    trala Bãncii Naþionale a României
                 Termen obligatoriu: (c);
       7.b) Centrala societãþii bancare primitoare acceptã la compensare (conform datelor primite ante-
    rior de la unitatea bancarã destinatarã) cecurile prezentate anterior de centrala societãþii bancare
    prezentatoare
                 Termen obligatoriu: (c);
       8. Centrala societãþii bancare prezentatoare transmite unitãþii bancare iniþiatoare date privind
    cecurile acceptate la compensare de cãtre unitatea bancarã destinatarã
                Interval obligatoriu: [(c), (c+1)];
       9. Unitatea bancarã iniþiatoare crediteazã contul clientului beneficiar cu suma aferentã cecu-
    lui acceptat de cãtre unitatea bancarã destinatarã
                 Termen obligatoriu: (c+1).
                                                  ANEXA Nr. 2                   ORARUL ªEDINÞEI DE COMPENSARE


       ªedinþa de compensare se desfãºoarã în douã pãrþi, dupã urmãtorul orar:

      a) PARTEA I Ñ se desfãºoarã între orele                       9.00 Ñ 10.00

      b) PARTEA A II-A Ñ se desfãºoarã între orele                      10.00 Ñ 11.00
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 75            27
                                         ANEXA Nr. 3
     Plic-faþã


           DENUMIREA UNITÃÞII BANCARE PREZENTATOARE
            DENUMIREA UNITÃÞII BANCARE PRIMITOARE
     Compensabil la             Data compensãrii (C)
     Plic-verso
                       L.S.
                              Sigiliu prin ºtampilare
               Mãrimea plicului este de format A4

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis
                                                      ANEXA Nr. 4 a)

                 DISPOZIÞIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE
              DISPOZIÞIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE
     Compensabil la:            Nr.          Data compensãrii (C):

       Banca prezentatoare (iniþiatoare)


       Cod

     Încasãm de la:

       Banca primitoare (destinatarã)


       Cod


     prin   CECURI                   Numãr bucãþi:
                                SUMA:
                                          .    .    .    ,

                             (suma în litere)

                                             CERTIFICAT
                          L.S.           L.S.                L.S.

          Banca prezentatoare (iniþiatoare)                Banca primitoare (destinatarã)
                                                     ANEXA Nr. 4 a)
                  DISPOZIÞIE CENTRALIZATOARE DE PLATÃ
                DISPOZIÞIE CENTRALIZATOARE DE PLATÃ
     Compensabil la:            Nr.          Data compensãrii (C):

       Banca prezentatoare (iniþiatoare)


       Cod

     Plãtim cãtre:

       Banca primitoare (destinatarã)


       Cod


     prin   ORDINE DE PLATÃ              Numãr bucãþi:
                                SUMA:
                                          .    .    .    ,

                             (suma în litere)

                                             CERTIFICAT
                          L.S.                             L.S.

          Banca prezentatoare (iniþiatoare)                Banca primitoare (destinatarã)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                               29
                                                               ANEXA Nr. 4 b)

              MODUL DE COMPLETARE A DISPOZIÞIEI CENTRALIZATOARE
                      DE ÎNCASARE/PLATÃ
       Dispoziþia centralizatoare de încasare/platã se completeazã astfel:
       Ñ Nr.: numãrul de ordine al dispoziþiei centralizatoare de încasare/platã;
       Ñ Compensabil la: B.N.R. Ñ ......................................................................;
                              (locul unde se desfãºoarã compensarea)
       Ñ Data compensãrii: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
       Ñ Banca prezentatoare (iniþiatoare): denumirea unitãþii bancare care introduce pachetul de instru-
    mente compensabile în compensare;
       Ñ Cod: numãrul codului unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare);
       Ñ Banca primitoare (destinatarã): denumirea unitãþii bancare care primeºte pachetul de instru-
    mente compensabile;
       Ñ Cod: numãrul codului unitãþii bancare primitoare (destinatare);
       Ñ Prin: denumirea instrumentelor de platã compensabile componente ale pachetului;
       Ñ pentru dispoziþia centralizatoare de platã: ordine de platã
       Ñ pentru dispoziþia centralizatoare de încasare: cecuri;
       Ñ Numãr bucãþi: numãrul de instrumente de platã compensabile de acelaºi fel (de credit sau
    de debit) componente ale pachetului;
       Ñ Suma: suma rezultatã din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de platã compen-
    sabile de acelaºi fel;
       Ñ Certificat: Ñ aceastã rubricã se completeazã, prin aplicarea semnãturii autorizate ºi a ºtam-
    pilei unitãþii bancare primitoare (destinatare), astfel:
       ¥ pentru dispoziþia centralizatoare de încasare, pe exemplarul nr. 4 Ñ vernil:
       Ñ în partea stângã a rubricii, la prezentarea cecurilor pentru verificare;
       Ñ în partea dreaptã a rubricii, la introducerea în compensare a formularisticii aferente cecuri-
    lor prezentate anterior pentru verificare.
       ¥ pentru dispoziþia centralizatoare de platã, pe exemplarul nr. 3 Ñ vernil.
                                                             ANEXA Nr. 5 a)


                  BORDEROU AL DISPOZIÞIILOR CENTRALIZATOARE
                         DE ÎNCASARE
        BORDEROU AL DISPOZIÞIILOR CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE
     Compensabil la:

     Data compensãrii (C):
       Banca prezentatoare (iniþiatoare)


       Cod

      Încasãm de la:
       Banca primitoare (destinatarã)


       Cod
      pentru
               Numãrul                                Suma
              dispoziþiei            Numãr
             centralizatoare           bucãþi       în cifre             în litere
              de încasare
       TOTAL                                                   CERTIFICAT
                              L.S.               L.S.                   L.S.

        Banca
           OCR, (iniþiatoare)
PDF compression, prezentatoareweb-optimization with Banca primitoare (destinatarã)
                           CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  30             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                                                          ANEXA Nr. 5 a)


                  BORDEROU AL DISPOZIÞIILOR CENTRALIZATOARE
                                DE PLATÃ

           BORDEROU AL DISPOZIÞIILOR CENTRALIZATOARE DE PLATÃ
      Compensabil la:

      Data compensãrii (C):
       Banca prezentatoare (iniþiatoare)


       Cod

      Plãtim cãtre:
       Banca primitoare (destinatarã)


       Cod
      pentru
                Numãrul                             Suma
               dispoziþiei          Numãr
              centralizatoare         bucãþi
                de platã                    în cifre           în litere
       TOTAL                                                 CERTIFICAT
                             L.S.              L.S.               L.S.

            Banca prezentatoare (iniþiatoare)                  Banca primitoare (destinatarã)

                                                          ANEXA Nr. 5 b)

                MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI DISPOZIÞIILOR
                   CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE/PLATÃ
       Borderoul dispoziþiilor centralizatoare de încasare/platã se completeazã astfel:
       Ñ Compensabil la: B.N.R. Ñ ......................................................................;
                              (locul unde se desfãºoarã compensarea)
        Ñ Data compensãrii: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
        Ñ Banca prezentatoare (iniþiatoare): denumirea unitãþii bancare care introduce în compensare
     pachetul de instrumente de platã compensabile;
        Ñ Cod: numãrul codului unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare);
        Ñ Banca primitoare (destinatarã): denumirea unitãþii bancare care primeºte pachetul de instru-
     mente de platã compensabile;
        Ñ Cod: numãrul codului unitãþii bancare primitoare (destinatare);
        Ñ Numãrul dispoziþiei centralizatoare de încasare/platã: fiecare rând se completeazã cu numã-
     rul unei singure dispoziþii centralizatoare de încasare/platã înscrise pe respectivul borderou;
        Ñ Numãr bucãþi: se completeazã cu numãrul total al instrumentelor de platã înscris pe res-
     pectiva dispoziþie centralizatoare de încasare/platã;
        Ñ Suma: se completeazã, în cifre ºi în litere, cu suma înscrisã pe respectiva dispoziþie cen-
     tralizatoare de încasare/platã;
        Ñ Total: totalurile coloanelor ,,Numãr bucãþiÓ ºi ,,SumaÓ;
        Ñ Certificat: semnãtura autorizatã ºi ºtampila unitãþii bancare primitoare (destinatare), apli-
     catã pe exemplarul nr. 3 Ñ vernil (al borderoului)1).
       1)  Borderoul dispoziþiilor centralizatoare este completat cu datele dispoziþiilor centralizatoare de înca-
Compression byadresate OCR, web-optimization with For Evaluation Purposes Only
PDF compression, aceleiaºi unitãþi bancare destinatare (primitoare). CVISION's PdfCompressor
    sare/platã CVISION Technologies’ PdfCompressor.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                       31
                                                       ANEXA Nr. 6 a)

                           REFUZ LA PLATÃ

                          REFUZ LA PLATÃ
     Compensabil la:                      Data compensãrii refuzului:


       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului


       Cod

     Refuzãm plata cãtre:

       Banca primitoare (destinatarã) a refuzului


       Cod


     prin    CECURI                     Numãr bucãþi
                                   SUMA:
                                           .    .    .    ,

                                (suma în litere)

                                             CERTIFICAT
                               L.S.                          L.S.

          Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului       Banca primitoare (destinatarã) a refuzului


                                                       ANEXA Nr. 6 a)

                          REFUZ LA ÎNCASARE

                        REFUZ LA ÎNCASARE
     Compensabil la:                      Data compensãrii refuzului:


       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului


       Cod

     Refuzãm la încasare de la:

       Banca primitoare (destinatarã) a refuzului


       Cod


     prin    ORDINE DE PLATÃ                Numãr bucãþi
                                   SUMA:
                                           .    .    .    ,

                                (suma în litere)

                                             CERTIFICAT
                               L.S.                          L.S.

          Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului       Banca primitoare (destinatarã) a refuzului
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis
                                                               ANEXA Nr. 6 b)
                       MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI
                          LA PLATÃ/ÎNCASARE

       Refuzul la platã/încasare se completeazã astfel:
       Ñ Compensabil la : B.N.R. Ñ ..............................................................................................;
                                  (locul unde se desfãºoarã compensarea)

       Ñ Data compensãrii refuzului: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzului;

       Ñ Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului: denumirea unitãþii bancare care introduce în com-
    pensare pachetul de instrumente de platã compensabile refuzate;

       Ñ Cod: numãrul codului unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului;

       Ñ Banca primitoare (destinatarã) a refuzului: denumirea unitãþii bancare care primeºte pache-
    tul de instrumente de platã compensabile refuzate;

       Ñ Cod: numãrul codului unitãþii bancare primitoare (destinatare) a refuzului;

       Ñ Prin: denumirea instrumentelor de platã compensabile refuzate:
       ¥ pentru refuzul la platã: cecuri;
       ¥ pentru refuzul la încasare: ordine de platã;
       Ñ Numãr bucãþi: numãrul de instrumente de platã compensabile de acelaºi fel (de credit sau
    de debit) refuzate, componente ale pachetului;

       Ñ Suma: suma rezultatã din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de platã compen-
    sabile refuzate, de acelaºi fel;

       Ñ Certificat: semnãtura autorizatã ºi ºtampila unitãþii bancare primitoare (destinatare), aplicatã
    pe exemplarul nr. 3 Ñ vernil (al refuzului).

                                                                 ANEXA Nr. 7

                              JUSTIFICARE REFUZ

                            JUSTIFICARE REFUZ

       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului                             Data compensãrii
                                                            refuzului
                                   Cod                           Refuzãm la platã/încasare

        CECUL/ORDINUL DE PLATÃ Nr. ................. , cãtre
       Banca primitoate (destinatarã) a refuzului
                                       Cod


        din urmãtorul motiv:
            VERIFICAT                                 ÎNTOCMIT
                             L.S.                                 L.S.
            (semnãtura)                                 (semnãtura)


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                           33

                                                            ANEXA Nr. 8 a)
                         FORMULAR DE COMPENSARE


       Locul                             Compensat de
       compensãrii                          Data compensãrii


                       FORMULAR DE COMPENSARE
                                 AL                           (denumirea unitãþii bancare)


     Sume de încasat refuzate     Sume de încasat  Unitãþi      Sume de plãtit   Sume de plãtit refuzate
     **  Buc.    Valoare   *   Buc.  Valoare bancare-cod   *  Buc.   Valoare  **   Buc.    Valoare
     1               1                  1            1
     2               2                  2            2
     3               3                  3            3
     4               4                  4            4
                    5                  5
       TOTAL SUME DE ÎNCASAT  TOTAL SUME DE ÎNCASAT         TOTAL SUME DE PLÃTIT     TOTAL SUME DE PLÃTIT
          REFUZATE                                          REFUZATE

        Buc.    Valoare      Buc.  Valoare           Buc.   Valoare      Buc.   Valoare


         TOTAL CREDIT                                          TOTAL DEBIT

                      CREDITOR      SOLD DE      DEBITOR
                                COMPENSARE


         Din compensarea interbancarã a rezultat un sold debitor/creditor de:
                                                     (în cifre)
                                           (în litere)

          CERTIFICAT
                     L.S.
        Serviciul de plãþi ºi                       Unitatea bancarã
          decontãri

    Sume de încasat/plãtit
        ** rândul 1 Ñ se completeazã înaintea ºedinþei de compensare cu datele din borderoul dispoziþiilor cen-
               tralizatoare proprii
        ** rândul 2 Ñ se completeazã în timpul ºedinþei de compensare cu datele din borderoul dispoziþiilor
               centralizatoare primite
        ** rândul 3 Ñ se completeazã înaintea ºedinþei de compensare cu datele din fiºele rectificative de refuz
               proprii
        ** rândul 4 Ñ se completeazã în timpul ºedinþei de compensare cu datele din fiºele rectificative de
               refuz primite
        ** rândul 5 Ñ se completeazã înaintea ºedinþei de compensare cu datele din fiºele rectificative de platã
               proprii
        ** rândul 5' Ñ se completeazã în timpul ºedinþei de compensare cu datele din fiºele rectificative de
                platã primite
    Sume de încasat/plãtit refuzate
        ** rândul 1 Ñ se completeazã înaintea ºedinþei de compensare cu datele din refuzurile la platã / înca-
               sare proprii
        ** rândul 2 Ñ se completeazã în timpul ºedinþei de compensare cu datele din refuzurile la platã / înca-
               sare primite
        ** rândul 3 Ñ se completeazã înaintea ºedinþei de compensare cu poziþiile din refuzurile la termen proprii
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
        ** rândul 4 Ñ se completeazã în timpul ºedinþei de compensare cu poziþiile din refuzurile la termen primite.
  34              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis
                                                                ANEXA Nr. 8b)

                     MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI
                          DE COMPENSARE


       Formularul de compensare se completeazã astfel:
       Ñ Locul compensãrii: B.N.R. Ñ ..................................................................................................;
                                       (locul unde se desfãºoarã compensarea)

       Ñ Compensat de: numele ºi prenumele inspectorului de compensare;

       Ñ Data compensãrii: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;

       Ñ Unitãþii bancare: denumirile unitãþilor bancare care participã la compensare;


       Ñ    SUME DE ÎNCASAT:          se completeazã astfel:


         1. Conform art. 13 (Grupa de operaþiuni IV)

          Înaintea ºedinþei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziþiilor centralizatoare
          de încasare în dreptul rubricilor corespunzãtoare unitãþilor bancare primitoare (destina-
          tare) ale acestora [rd. 1];

          [Dispoziþiile centralizatoare de încasare incluse pe aceste borderouri sunt cele
          corespunzãtoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unitãþilor bancare primitoare
          (destinatare)].

         2. Conform art. 14 [Partea I, Etapa 4, lit. g)]

          În timpul ºedinþei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziþiilor centralizatoare
          de platã primite, în dreptul rubricilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale acestora
          [rd. 2];
       ÎN CAZUL APARIÞIEI UNOR ERORI ªI/SAU OMISIUNI
         3. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

          Înaintea ºedinþei de compensare *), cu sumele din fiºele rectificative de refuz la platã,
          în dreptul rubricilor corespunzãtoare unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale refu-
          zurilor iniþiale [rd. 3];

         4. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

          În timpul ºedinþei de compensare, cu sumele din fiºele rectificative de refuz la încasare
          primite, în dreptul rubricilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale acestora [rd. 4];

         5. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

          Înaintea ºedinþei de compensare **), cu sumele înscrise în fiºele rectificative de platã, în
          dreptul rubricilor unitãþilor bancare cãtre care instrumentul de platã de credit a fost gre-
          ºit dirijat anterior [rd. 5].


       Ñ     SUME DE PLÃTIT:          se completeazã astfel:


         1. Conform art. 13 (Grupa de operaþiuni IV)

          Înaintea ºedinþei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziþiilor centralizatoare
          de platã, în dreptul rubricilor corespunzãtoare unitãþilor bancare primitoare (destinatare)
          ale acestora [rd. 1];
       **) Ñ din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii greºite a unui refuz de platã sau a unui instrument de
        by din una OCR, compensare ulterioare constatãrii with CVISION's PdfCompressor
PDF compression,dintre zilele deweb-optimizationdirijãrii greºite aFor ordin de platã. Purposes Only
Compression**) Ñ CVISION Technologies’ PdfCompressor. unui Evaluation
    platã compensabil aflat într-un pachet de refuz la platã.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                    35

         2. Conform art. 14 [Partea I, Etapa 4, lit. g)]

          În timpul ºedinþei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziþiilor centralizatoare
          de încasare primite, în dreptul rubricilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale
          acestora [rd. 2];

          [Dispoziþiile centralizatoare de încasare incluse pe aceste borderouri sunt cele cores-
          punzãtoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unitãþilor bancare primitoare (des-
          tinatare)].


        ÎN CAZUL APARIÞIEI UNOR ERORI ªI/SAU OMISIUNI

         3. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

          Înaintea ºedinþei de compensare *), cu sumele înscrise pe fiºele rectificative de refuz la
          încasare, în dreptul rubricilor corespunzãtoare unitãþilor bancare emitente ale refuzurilor
          la încasare iniþiale [rd. 3];

         4. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

          În timpul ºedinþei de compensare, cu sumele din fiºele rectificative de refuz la platã pri-
          mite, în dreptul rubricilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale acestora [rd. 4];

         5. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

          În timpul ºedinþei de compensare, cu sumele înscrise în fiºele rectificative de platã pri-
          mite, în dreptul rubricilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale acestora [rd. 5];


      Ñ   SUME DE ÎNCASAT REFUZATE:      se completeazã astfel:

         1. Conform art. 13 (Grupa de operaþiuni IV)

          Înaintea ºedinþei de compensare, cu sumele din refuzurile la încasare în dreptul rubrici-
          lor corespunzãtoare unitãþilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];

          Aceste refuzuri sunt aferente ordinelor de platã compensate într-una din zilele anterioare
          Ñ (c-1) sau (c-2).

         2. Conform art. 14 [Partea a II-a, Etapa 2, lit. d)]

          În timpul ºedinþei de compensare, sumele din refuzurile la platã primite, în dreptul rubri-
          cilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale acestora [rd. 2];


        ÎN CAZUL APARIÞIEI UNOR ERORI ªI/SAU OMISIUNI

         3. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

          Înaintea ºedinþei de compensare, cu sumele din refuzurile de încasare la termen, în drep-
          tul rubricilor corespunzãtoare unitãþilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];

         4. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

          În timpul ºedinþei de compensare, cu sumele din refuzurile de platã la termen primite,
          în dreptul rubricilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale acestora [rd. 4];


      Ñ    SUME DE PLÃTIT REFUZATE:     se completeazã astfel:


         1. Conform art. 13 (Grupa de operaþiuni IV)

          Înaintea ºedinþei de compensare, cu sumele din refuzurile la platã, în dreptul rubricilor
          corespunzãtoare unitãþilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];Compression byÑ din aflat dintre zilele web-optimization with refuz la încasare sau unui instrument
PDF compression, OCR, de de refuz la încasare. primirii greºite a unui CVISION'sa PdfCompressor
         *)    una        compensare ulterioare
          CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
    de platã de credit   într-un pachet
  36            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

           Aceste refuzuri sunt aferente cecurilor care au fost prezentate spre verificare anterior ºi
           sunt compensate în aceastã ºedinþã de compensare Ñ (c).

          2. Conform art. 14 [Partea a II-a, Etapa 2, lit. d)]

           În timpul ºedinþei de compensare, cu sumele din refuzurile la încasare primite, în drep-
           tul rubricilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale acestora [rd. 2];        ÎN CAZUL APARIÞIEI UNOR ERORI ªI/SAU OMISIUNI

          3. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

           Înaintea ºedinþei de compensare, cu sumele din refuzurile de platã la termen, în dreptul
           rubricilor corespunzãtoare unitãþilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];

          4. Conform art. 18.1 ºi anexei nr. 11a)

           În timpul ºedinþei de compensare, cu sumele din refuzurile de încasare la termen pri-
           mite, în dreptul rubricilor unitãþilor bancare prezentatoare (iniþiatoare) ale acestora [rd. 4];       Ñ Total sume de încasat: în Partea I a ºedinþei de compensare se totalizeazã sumele din coloana
        ,,Sume de încasatÒ;

       Ñ Total sume de plãtit: în Partea I a ºedinþei de compensare se totalizeazã sumele din coloana
        ,,Sume de plãtitÒ;

       Ñ Total sume de încasat refuzate: în Partea a II-a a ºedinþei de compensare se totalizeazã sumele
        din coloana ,,Sume de încasat refuzateÒ;

       Ñ Total sume de plãtit refuzate: în Partea a II-a a ºedinþei de compensare se totalizeazã sumele
        din coloana ,,Sume de plãtit refuzateÒ;

       Ñ Total credit = total sume de încasat minus total sume de încasat refuzate;

       Ñ Total debit = total sume de plãtit minus total sume de plãtit refuzate;
       Ñ Soldul de compensare poate fi:

          u sold creditor, în situaþia în care:  TOTAL CREDIT > TOTAL DEBIT

          u sold debitor, în situaþia în care:   TOTAL DEBIT > TOTAL CREDIT
       Agentul de compensare completeazã soldul debitor sau creditor, în cifre ºi litere, dupã ce inspec-
      torul de compensare a anunþat valabilitatea rezultatelor compensãrii.

     Cele douã exemplare ale formularului de compensare sunt semnate de cãtre agentul de
    compensare ºi certificate de cãtre inspectorul de compensare, prin aplicarea semnãturii sale ºi a
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                                Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
    ºtampilei.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                            37

                                                               ANEXA Nr. 9a)

                    FORMULAR DE COMPENSARE CENTRALIZATOR

                           FORMULAR DE COMPENSARE
                             CENTRALIZATOR


       Locul                                Compensat de
       compensãrii                             Data compensãrii


                                   ªedinþa de compensare
                       Partea I                      Partea a II-a
        UNITÃÞI
        BANCARE    Total sume de     Total sume de    Total sume de     Total sume de   Sold de compensare
         COD       încasat         plãtit     încasat refuzate    plãtit refuzate  DEBITOR CREDITOR
              Buc.   Valoare    Buc.  Valoare    Buc.  Valoare    Buc.   Valoare  Valoare   Valoare
                                     TOTAL GENERAL     TOTAL GENERAL TOTAL SOLDURI
              TOTAL GENERAL      TOTAL GENERAL
                                      SUME DE        SUME DE
                SUME DE         SUME DE
                                      ÎNCASAT        PLÃTIT
                ÎNCASAT         PLÃTIT                        DEBITOARE CREDITOARE
                                      REFUZATE       REFUZATE
              Buc.   Valoare    Buc.  Valoare    Buc.  Valoare    Buc.   Valoare  Valoare   Valoare
                                              CERTIFICAT
                                                          L.S.
                                             Serviciul de plãþi ºi
                                                decontãri                                                               ANEXA Nr. 9b)

                      MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI
                       DE COMPENSARE CENTRALIZATOR


         Formularul de compensare centralizator se completeazã astfel:

         Ñ Locul compensãrii: B.N.R. Ñ .........................................................;
                             (locul unde se desfãºoarã compensarea)


         Ñ Compensat de: numele ºi prenumele inspectorului de compensare;
         Ñ Data compensãrii: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
         Ñ Unitãþi bancare: denumirile unitãþilor bancare care participã la compensare;
         Ñ Cod: codurile unitãþilor bancare care participã la compensare;
         Ñ Total sume de încasat ºi Total sume de plãtit: se completeazã la finalul Pãrþii I a ºedinþei de
          compensare cu totalurile rubricilor ,,Sume de încasatÒ, respectiv ,,Sume de plãtitÒ preluate
          din formularele de compensare ale unitãþilor bancare care participã la compensare;
      Ñ Total general sume de încasat ºi Total general sume de plãtit: în finalul Pãrþii I a ºedinþei de
       compensare se totalizeazã sumele din coloanele ,,Total sume de încasatÒ, respectiv ,,Total
       sume de plãtitÒ;
              La încheierea Pãrþii I a ºedinþei de compensare, ,,Total general sume de
              plãtitÒ ºi ,,Total general sume de încasatÒ trebuie sã fie identice în formula-
              rul de compensare centralizator.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
                     Aceasta reprezintã prima verificare For Evaluation Purposes
                                Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.a compensãrii.
  38            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

        Ñ Total sume de încasat refuzate ºi Total sume de plãtit refuzate: se completeazã în Partea
         a II-a a ºedinþei de compensare cu totalul rubricilor ,,Sume de încasat refuzateÒ, respectiv
         ,,Sume de plãtit refuzateÒ preluate din formularele de compensare ale unitãþilor bancare
         care participã la compensare;
        Ñ Total general sume de încasat refuzate ºi Total general sume de plãtit refuzate: la finalul ºedin-
         þei de compensare se totalizeazã sumele din coloanele ,,Total sume de încasat refuzateÒ,
         respectiv ,,Total sume de plãtit refuzateÒ;
        Ñ Sold de compensare debitor: se completeazã în Partea a II-a a ºedinþei de compensare cu
         soldurile debitoare preluate din formularele de compensare ale unitãþilor bancare aflate în
         poziþie debitoare;
        Ñ Sold de compensare creditor: se completeazã în Partea a II-a a ºedinþei de compensare
         cu soldurile creditoare preluate din formularele de compensare ale unitãþilor bancare aflate
         în poziþie creditoare;
        Ñ Total solduri debitoare: se totalizeazã sumele înscrise în coloana ,,Sold de compensare debitorÒ;
        Ñ Total solduri creditoare: se totalizeazã sumele înscrise în coloana ,,Sold de compensare creditorÒ;
              Pentru ca ºedinþa de compensare sã se poatã finaliza, este obligatoriu ca, pe for-
              mularul de compensare centralizator, Totalul general al sumelor de încasat refu-
              zate sã fie identic cu Totalul general al sumelor de plãtit refuzate ºi Totalul soldurilor
              debitoare sã fi identic cu totalul soldurilor creditoare.
                      Aceasta reprezintã a doua verificare a compensãrii.
        Dupã stabilirea celor douã egalitãþi, inspectorul de compensare anunþã închiderea ºedinþei de
        compensare, semneazã ºi ºtampileazã formularul de compensare centralizator.


                                                     ANEXA Nr. 10

              ELEMENTE OBLIGATORII ALE PROCESULUI-VERBAL
         DE CONSTATARE A ÎNCÃLCÃRII PREVEDERILOR REGULAMENTULUI PRIVIND
         COMPENSAREA PLÃÞILOR INTERBANCARE FÃRÃ NUMERAR PE SUPORT HÂRTIE

         1. Data ºi locul compensãrii;
         2. Numele ºi prenumele inspectorului de compensare;
         3. Denumirea unitãþii bancare penalizate;
         4. Numele ºi prenumele agentului de compensare;
         5. Date detaliate cu privire la încãlcarea prevederilor Regulamentului privind compensarea
      multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie;
         6. Penalizarea aplicatã conform art. 20 alin. 1 din Regulamentul privind compensarea
      multilateralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie;
         7. Semnãtura inspectorului de compensare ºi ºtampila sucursalei Bãncii Naþionale a României;
         8. Semnãtura agentului de compensare respectiv, de luare la cunoºtinþã a datelor cuprinse în
      procesul-verbal constatator;
         9. Data pânã la care se poate depune contestaþia la Direcþia plãþi ºi decontãri bancare a
      Bãncii Naþionale a României.


                                                    ANEXA Nr. 11a)

              PROCEDURA DE SOLUÞIONARE A ERORILOR ªI OMISIUNILOR
                   ÎN ACTIVITATEA DE COMPENSARE

        1.*) Unitãþile bancare omit sã refuze instrumente de platã compensabile
          O unitate bancarã care constatã ulterior închiderii ºedinþei de compensare, în care ar fi
          avut dreptul sã refuze instrumentele de platã compensabile [cec: (c); ordin de platã: (c+1)
          sau (c+2)], cã a omis sã efectueze aceastã operaþiune, este obligatã sã restituie respecti-
          vele instrumente de platã compensabile unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare), într-un
          timp cât mai scurt, conform art. 18.2, în locul unde s-a fãcut schimbul iniþial, respectiv în
          sala de compensare.
        u Restituirea acestor instrumente se realizeazã în urmãtorul mod:
           a) Unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului la termen completeazã formu-
            larul denumit Refuz de platã/încasare la termen, prezentat în anexa nr. 11b).
           a) Modul de completare a refuzului la termen este descris în anexa nr. 11c).


                OCR, web-optimization with CVISION's 1995, Purposes Only
PDF compression,României, completat nr. 89 din 11 PdfCompressor. nr. 15 din 28 martie PdfCompressor
          *) Punctul               Bãncii Naþionale a României
Compression by Oficial al 1 a fost Partea I, prin Circulara mai 1995.
    în Monitorul CVISION Technologies’                        For Evaluation publicatã
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                    39

         a) În cazul refuzului la termen al cecurilor se completeazã formularul denumit Refuz de
          platã la termen.
         a) În cazul refuzului la termen al ordinelor de platã se completeazã formularul denumit
          Refuz de încasare la termen.
         b) Unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului la termen completeazã formu-
          larul de compensare [anexa nr. 8a)] cu datele cuprinse în refuzul la termen.
         a) Completarea formularului de compensare, în aceastã situaþie, este aceeaºi ca în cazul
          refuzului obiºnuit ºi este descrisã în anexa nr. 8b);
         c) Schimbul de documente aferente acestei situaþii se realizeazã între agenþii de com-
          pensare în a II-a parte a uneia dintre ºedinþele de compensare cuprinse în intervalul
          obligatoriu de cinci zile lucrãtoare, dupã procedura obiºnuitã;
         d) Datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate de cãtre agenþii
          de compensare ai unitãþii bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor la termen, pe
          formularul de compensare, conform anexei nr. 8b).
      u Refuzul la termen se întocmeºte în trei exemplare având acelaºi conþinut, astfel:
         Ñ exemplarul 1, de culoare albã;
         Ñ exemplarul 2, de culoare roz;
         Ñ exemplarul 3, de culoare vernil.
      Destinaþia fiecãrui exemplar al refuzului la termen este urmãtoarea:
         Ñ exemplarul vernil (nr. 3) este pãstrat de unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a
          refuzului la termen, constituind document justificativ pentru datele preluate în formu-
          larul de compensare propriu;
         Ñ exemplarul roz (nr. 2) este remis, în plicul care conþine pachetul de instrumente refu-
          zate la termen, unitãþii bancare primitoare (destinatare) a refuzului la termen, consti-
          tuind document justificativ pentru operaþiunile acesteia;
         Ñ exemplarul alb (nr. 1) este remis, împreunã cu formularul de compensare, inspecto-
          rului de compensare, constituind document justificativ ºi de control pentru sumele totale
          preluate în formularul de compensare centralizator.
      Plicul în care este inclus un refuz la termen conþine, pe lângã acest formular, urmãtoarele:
         Ñ instrumentele de platã compensabile refuzate la termen;
         Ñ justificarea refuzului la termen pentru fiecare dintre instrumentele respective.
      Justificarea refuzului la termen se face pe formularul prezentat în anexa nr. 11b), într-un
      singur exemplar.


      2. Unitãþile bancare constatã cã le-a fost dirijat greºit un refuz la platã/încasare sau un instrument
   de platã compensabil aflat într-un pachet de refuz
       O unitate bancarã care constatã ulterior închiderii ºedinþei de compensare cã nu este pri-
       mitoarea (destinatara) de drept a unui refuz la platã, a unui refuz la încasare sau a unui
       instrument de platã compensabil aflat într-un pachet de refuz, este obligatã sã restituie, prin
       compensare, refuzul sau instrumentul respectiv unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare) a
       acestuia, într-un timp cât mai scurt, conform art. 18.2, în locul unde s-a fãcut schimbul ini-
       þial, respectiv în sala de compensare.
      u Restituirea refuzului sau a instrumentului de platã compensabil refuzat ºi greºit dirijat se
       realizeazã în urmãtorul mod:
        a) Unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de refuz completeazã
          formularul denumit Fiºa rectificativã de refuz la platã/încasare prezentat în anexa nr. 11d).
        a) Modul de completare a fiºei rectificative de refuz este descris în anexa nr. 11e).
        a) În cazul rectificãrii refuzului la platã al cecurilor se completeazã formularul denumit
          fiºa rectificativã de refuz la platã.
        a) În cazul rectificãrii refuzului la încasare al ordinelor de platã se completeazã formu-
          larul denumit fiºa rectificativã de refuz la încasare.
        b) Unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de refuz completeazã
          formularul de compensare [anexa nr. 8a)] cu datele cuprinse în fiºa rectificativã de
          refuz.
        a) Completarea formularului de compensare în aceastã situaþie este descrisã în anexa nr. 8b).
        c) Schimbul de documente aferent acestei situaþii se realizeazã, între agenþii de com-
          pensare, în prima parte a uneia dintre ºedinþele de compensare cuprinse în interva-
          lul de timp obligatoriu de cinci zile lucrãtoare, dupã procedura obiºnuitã.
        d) Datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate de cãtre agenþii
          de compensare ai unitãþii bancare primitoare (destinatare) ale fiºelor rectificative de
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression                          Only
       by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
          refuz, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8b).
 40           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

      u Fiºa rectificativã de refuz se întocmeºte în trei exemplare având acelaºi conþinut, astfel:
         Ñ exemplarul 1, de culoare albã;
         Ñ exemplarul 2, de culoare roz;
         Ñ exemplarul 3, de culoare vernil.
      Destinaþia fiecãrui exemplar al fiºei rectificative de refuz este urmãtoarea:
         Ñ exemplarul vernil (nr. 3) este pãstrat de unitatea bancarã care întocmeºte fiºa recti-
          ficativã de refuz, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul
          de compensare propriu;
         Ñ exemplarul roz (nr. 2) este remis în plicul care conþine pachetul cu refuzul sau instru-
          mentele refuzate, greºit dirijate, unitãþii bancare care le-a dirijat greºit, aceasta fiind
          unitatea bancarã primitoare (destinatarã) a fiºei rectificative de refuz, constituind docu-
          ment justificativ pentru operaþiunile acesteia;
         Ñ exemplarul alb (nr. 1) este remis împreunã cu formularul de compensare inspecto-
          rului de compensare, constituind document justificativ ºi de control pentru sumele totale
          preluate în formularul de compensare centralizator.
      Plicul în care este inclusã o fiºã rectificativã de refuz conþine, pe lângã acest formular, urmã-
      toarele:
         Ñ instrumente de platã compensabile refuzate ºi greºit dirijate;
          ºi/sau
         Ñ refuzul la platã/încasare;
         Ñ justificãrile refuzului la platã/încasare pentru fiecare dintre instrumentele respective.

      3. Unitãþile bancare constatã dupã închiderea unei ºedinþe de compensare cã au dirijat greºit unul
    sau mai multe instrumente de platã compensabile de credit
       O unitate bancarã care constatã ulterior închiderii ºedinþei de compensare cã a dirijat gre-
       ºit un instrument de platã compensabil de credit (ordin de platã) cãtre o unitate bancarã
       care nu este primitoarea (destinatara) de drept a acestuia este obligatã sã verifice la uni-
       tatea bancarã care nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentului de platã gre-
       ºit dirijat, dacã aceasta intenþioneazã sã introducã în compensare un refuz sau un refuz la
       termen privind respectivul instrument:
         Ñ în cazul în care unitatea bancarã, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a
           respectivului instrument, intenþioneazã sã introducã în compensare un refuz sau un
           refuz la termen, se opreºte procesul de introducere a acestuia în compensare ºi se
           procedeazã la fel ca în cazul descris mai jos;
         Ñ în cazul în care unitatea bancarã, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a
           instrumentului, nu urmeazã sã introducã în compensare un refuz sau un refuz la ter-
           men privind instrumentul respectiv, se procedeazã în urmãtorul mod:
         a) Unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de platã completeazã
           formularul denumit fiºa rectificativã de platã, prezentat în anexa nr. 11f).
         a) Modul de completare a fiºei rectificative de platã este descris în anexa nr. 11g).
         b) Unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de platã completeazã
           formularul de compensare [anexa nr. 8a)] cu datele cuprinse în fiºa rectificativã de
           platã.
         a) Completarea formularului de compensare în aceastã situaþie este descrisã în anexa
           nr. 8b).
         c) Schimbul de documente aferent acestei situaþii se realizeazã între agenþii de compensare
           în prima parte a uneia dintre ºedinþele de compensare cuprinse în intervalul obliga-
           toriu de cinci zile lucrãtoare, dupã procedura obiºnuitã.
         d) Datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate de cãtre agenþii
           de compensare ai unitãþii bancare primitoare (destinatare) ale fiºelor rectificative de
           platã, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8b).
         e) Instrumentul de platã compensabil greºit dirijat, rectificat prin fiºa rectificativã de platã
           respectivã, urmeazã a fi recuperat fizic de cãtre unitatea bancarã prezentatoare (ini-
           þiatoare) a fiºei, pe cale amiabilã, de la unitatea bancarã primitoare (destinatarã) a
           fiºei rectificative de platã.
         f) Creditarea contului clientului beneficiar care urma a fi realizatã prin instrumentul gre-
          ºit dirijat anterior poate fi realizatã dupã ce sumele sunt recuperate de cãtre unitatea
          bancarã prezentatoare (iniþiatoare) prin compensare în baza fiºei rectificative de platã
          emise, prin întocmirea unor noi instrumente de platã compensabile de credit. Aceste
          noi instrumente pot fi incluse în pachetele obiºnuite de instrumente de platã
          compensabile ºi înmânate unitãþii bancare care le este primitoarea (destinatara) de drept.
          Diferenþa între data recuperãrii sumelor ºi data introducerii unor noi instrumente în com-
          pensare nu poate fi mai mare de o zi lucrãtoare.
         a) În momentul emiterii unui nou ordin de platã cãtre destinatarul real, ordinul de platã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression     iniþial, care constituie obiectul PdfCompressor. platã, este anulat de drept.
                                Only
       by CVISION Technologies’unei fiºe rectificative de For Evaluation Purposes
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                      41

       u Fiºa rectificativã de platã se întocmeºte în trei exemplare având acelaºi conþinut, astfel:
          Ñ exemplarul 1, de culoare albã;
          Ñ exemplarul 2, de culoare roz;
          Ñ exemplarul 3, de culoare vernil.
       Destinaþia fiecãrui exemplar al fiºei rectificative de platã este urmãtoarea:
          Ñ exemplarul vernil (nr. 3) este pãstrat de unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a
           fiºei rectificative de platã, constituind document justificativ pentru datele preluate în
           formularul de compensare propriu;
          Ñ exemplarul roz (nr. 2) este remis în plicul care conþine justificãrile rectificãrilor la platã
           unitãþii bancare primitoare (destinatare) a fiºei rectificative de platã, constituind docu-
           ment justificativ pentru aceasta;
          Ñ exemplarul alb (nr. 1) este remis, împreunã cu formularul de compensare, inspecto-
           rului de compensare, constituind document justificativ ºi de control pentru sumele totale
           preluate în formularul de compensare centralizator.
       Plicul în care este inclusã o fiºã rectificativã de platã conþine, pe lângã acest formular, ºi
       toate justificãrile de platã componente ale acestei fiºe.
       Justificarea unei rectificãri de platã se face pe formularul prezentat în anexa nr. 11f), într-un
       singur exemplar.

       4. Unitãþile bancare constatã dupã închiderea ºedinþei de compensare cã li s-au refuzat, din motive
    nejustificate, instrumente de platã compensabile
         O unitate bancarã primitoare (destinatarã) a unui refuz care constatã ulterior închiderii ºedin-
         þei de compensare cã i s-au refuzat nejustificat instrumente de platã compensabile ia legã-
         tura cu unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului considerat nejustificat ºi îi
         solicitã soluþionarea diferendului pe cale amiabilã.
         În cazul în care unitatea bancarã prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului este de acord cu
         faptul cã acesta a fost nejustificat, unitatea bancarã primitoare (destinatarã) a refuzului
         reintroduce în compensare instrumentele de platã compensabile nejustificat refuzate.
         În cazul în care diferendul nu poate fi soluþionat pe cale amiabilã rezolvarea acestuia este
         de competenþa organelor judecãtoreºti.
                                                      ANEXA Nr. 11b)

                       REFUZ DE PLATÃ LA TERMEN

                     REFUZ DE PLATÃ LA TERMEN
     Compensabil la:                      Data compensãrii refuzului
                                  la termen:

       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului la termen


       Cod

      Refuzãm la termen plata cãtre:

       Banca primitoare (destinatarã) a refuzului la termen


       Cod


      prin    CECURI                     Numãr bucãþi:
                                   SUMA:
                                           .    .    .    ,

                                (suma în litere)

                                             CERTIFICAT
                               L.S.
                                                          L.S.
             Banca prezentatoare (iniþiatoare)            Banca primitoare (destinatarã)
               a refuzului la termen
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only   a refuzului la termen
 42            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                                                       ANEXA Nr. 11b)

                     REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN

                   REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN
     Compensabil la:               Data compensãrii refuzului la termen:


       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului la termen


       Cod

     Refuzãm la termen încasarea de la:

       Banca primitoare (destinatarã) a refuzului la termen


       Cod


     prin    ORDINE DE PLATÃ                Numãr bucãþi:
                                  SUMA:
                                          .     .     .    ,

                               (suma în litere)

                                            CERTIFICAT
                              L.S.
                                                           L.S.
            Banca prezentatoare (iniþiatoare)            Banca primitoare (destinatarã)
              a refuzului la termen                  a refuzului la termen                                                       ANEXA Nr. 11b)

                     JUSTIFICARE REFUZ LA TERMEN

                   JUSTIFICARE REFUZ LA TERMEN
      Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului la termen                  Data compensãrii
                                                   refuzului la termen:
                              Cod
                  Refuzãm la termen plata/încasarea pentru
         CECUL/ORDINUL DE PLATÃ Nr. ................. , cãtre
      Banca primitoare (destinatarã) a refuzului la termen
                               Cod


         din urmãtorul motiv:
           VERIFICAT                           ÎNTOCMIT
                        L.S.
           (semnãtura)                            (semnãtura)

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                              43
                                                               ANEXA Nr. 11c)

          MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI LA PLATÃ/ÎNCASARE LA TERMEN

       Refuzul la platã/încasare la termen se completeazã astfel:
       Ñ Compensabil la: B.N.R. Ñ ............................................................................................;
                                    (locul unde se desfãºoarã compensarea)

        Ñ Data compensãrii refuzului la termen: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzu-
    lui la termen;

       Ñ Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului la termen: denumirea unitãþii bancare care intro-
    duce în compensare pachetul de instrumente de platã compensabile refuzate la termen;

       Ñ Cod : numãrul codului unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului la termen;

       Ñ Banca primitoare (destinatarã) a refuzului la termen : denumirea unitãþii bancare care primeºte
    pachetul de instrumente de platã compensabile refuzate la termen;

       Ñ Cod : numãrul codului unitãþii bancare primitoare (destinatare) a refuzului la termen;

       Ñ Prin : denumirea instrumentelor de platã compensabile refuzate la termen:

       u pentru refuzul de platã la termen: cecuri;

       u pentru refuzul de încasare la termen: ordine de platã.

       Ñ Numãr bucãþi : numãrul de instrumente de platã compensabile de acelaºi fel (de credit sau
    de debit) refuzate la termen, componente ale pachetului;

       Ñ Suma : suma rezultatã din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de platã compen-
    sabile, de acelaºi fel, refuzate la termen;

       Ñ Certificat : semnãtura autorizatã ºi ºtampila unitãþii bancare primitoare (destinatare) a refu-
    zului la termen, aplicatã pe exemplarul nr. 3 Ñ vernil (al refuzului la termen).

                                                               ANEXA Nr. 11d)

                      FIªA RECTIFICATIVÃ DE REFUZ LA PLATÃ

                  FIªA RECTIFICATIVÃ DE REFUZ LA PLATÃ
     Compensabil la:                 Data compensãrii fiºei rectificative de refuz:


       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de refuz


       Cod

      Rectificãm refuzul la platã din partea:

       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului iniþial


       Cod


      prin    CECURI                         Numãr bucãþi:
                                       SUMA:
                                                 .     .     .     ,

                                    (suma în litere)

                                                   CERTIFICAT
                                   L.S.
                                                                    L.S.

            Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei              Banca prezentatoare (iniþiatoare)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
            rectificative de refuz
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only      a refuzului iniþial
  44             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                                                            ANEXA Nr. 11d)

                    FIªA RECTIFICATIVÃ DE REFUZ LA ÎNCASARE

                FIªA RECTIFICATIVÃ DE REFUZ LA ÎNCASARE
     Compensabil la:                Data compensãrii fiºei rectificative de refuz:


        Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de refuz


        Cod

      Rectificãm refuzul la încasare din partea:

       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a refuzului iniþial


       Cod


      prin   ORDINE DE PLATÃ                    Numãr bucãþi:
                                      SUMA:
                                                 .    .     .     ,

                                    (suma în litere)

                                                   CERTIFICAT
                                  L.S.
                                                                 L.S.

            Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei             Banca prezentatoare (iniþiatoare)
            rectificative de refuz                       a refuzului iniþial


                                                            ANEXA Nr. 11e)

                   MODUL DE COMPLETARE A FIªEI RECTIFICATIVE
                      DE REFUZ LA PLATÃ/ÎNCASARE

       Fiºa rectificativã de refuz la platã/încasare se completeazã astfel:
       Ñ Compensabil la : B.N.R. Ñ ......................................................................;
                                (locul unde se desfãºoarã compensarea)

        Ñ Data compensãrii fiºei rectificative de refuz : ziua, luna, anul în care are loc compensarea
     fiºei rectificative de refuz;
        Ñ Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de refuz : denumirea unitãþii bancare care
     introduce în compensare pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greºit dirijate;
       Ñ Cod: numãrul codului unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de refuz;
       Ñ Banca primitoare (destinatarã) a fiºei rectificative de refuz : denumirea unitãþii bancare care
     primeºte pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greºit dirijate;
       Ñ Cod : numãrul codului unitãþii bancare primitoare (destinatare) a fiºei rectificative de refuz;
       Ñ Prin : denumirea instrumentelor de platã compensabile incluse pe fiºa rectificativã de refuz:
       u pentru fiºa rectificativã de refuz la platã: cecuri;
       u pentru fiºa rectificativã de refuz la încasare: ordine de platã.
       Ñ Numãr bucãþi : numãrul de instrumente de platã compensabile de acelaºi fel (de debit sau
     de credit) incluse pe o fiºã rectificativã de refuz;
       Ñ Suma : suma rezultatã din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de platã com-
     pensabile de acelaºi fel, incluse pe fiºa rectificativã de refuz;

       Ñ Certificat : semnãtura autorizatã ºi ºtampila unitãþii bancare primitoare (destinatare) a fiºei
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION'srefuz). Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. rectificative de PdfCompressor
    rectificative de refuz, aplicatã pe exemplarul nr. 3 Ñ vernil (al fiºei For Evaluation
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                             45

                                                             ANEXA Nr. 11f)

                         FIªA RECTIFICATIVÃ DE PLATÃ

                      FIªA RECTIFICATIVÃ DE PLATÃ
     Compensabil la:                Data compensãrii fiºei rectificative de platã:


       Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de platã


       Cod

     Rectificãm plata cãtre:

       Banca primitoare (destinatarã) a fiºei rectificative de platã


       Cod


     prin    ORDINE DE PLATÃ                   Numãr bucãþi:
                                     SUMA:
                                                .    .    .     ,

                                   (suma în litere)

                                                  CERTIFICAT
                                 L.S.
                                                                 L.S.

           Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei             Banca primitoare (destinatarã)
           rectificative de platã                      a fiºei rectificative de platã                                                             ANEXA Nr. 11f)

                      JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATÃ

                   JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATÃ

      Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de platã                  Data compensãrii
                                                      fiºei rectificative de platã:
                                 Cod                 Rectificãm la platã

              ORDINUL DE PLATÃ                              , cãtre
      Banca primitoare (destinatarã) a fiºei rectificative de platã
                                     Cod


         din urmãtorul motiv:
            VERIFICAT                                ÎNTOCMIT
                            L.S.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
        (semnãtura)            (semnãtura)
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  46               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis
                                                            ANEXA Nr. 11g)

                 MODUL DE COMPLETARE A FIªEI RECTIFICATIVE DE PLATÃ

         Fiºa rectificativã de platã se completeazã astfel:
         Ñ Compensabil la : B.N.R. Ñ ......................................................................;
                                  (locul unde se desfãºoarã compensarea)

          Ñ Data compensãrii fiºei rectificative de platã : ziua, luna, anul în care are loc compensarea
      fiºei rectificative de platã;

          Ñ Banca prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de platã : denumirea unitãþii bancare care
      introduce în compensare o fiºã rectificativã de platã;

         Ñ Cod : numãrul codului unitãþii bancare prezentatoare (iniþiatoare) a fiºei rectificative de platã;

         Ñ Banca primitoare (destinatarã) a fiºei rectificative de platã : denumirea unitãþii bancare care
      primeºte din compensare o fiºã rectificativã de platã;

         Ñ Cod : numãrul codului unitãþii bancare primitoare (destinatare) a fiºei rectificative de platã;

         Ñ Prin : denumirea instrumentelor de platã compensabile incluse pe fiºa rectificativã de platã:

         u ordin de platã.

         Ñ Numãr bucãþi : numãrul de instrumente de platã compensabile incluse pe o fiºã rectifica-
      tivã de platã;

         Ñ Suma : suma rezultatã din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de platã compen-
      sabile incluse pe fiºa rectificativã de platã;

          Ñ Certificat : semnãtura autorizatã ºi ºtampila unitãþii bancare primitoare (destinatare) a fiºei
      rectificative de platã, aplicatã pe exemplarul nr. 3 Ñ vernil (al fiºei rectificative de platã).
 BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                        ORDIN
  privind punerea în aplicare a Regulamentului nr. 8/1994, a normelor-cadru nr. 6, 7 ºi 15/1994 ºi a
       normelor tehnice nr. 9, 10 ºi 16/1994, emise de Banca Naþionalã a României
     Având în vedere prevederile art. 11 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 13/1995 ºi ale art. 23 din Regulamentul
 nr. 10/1994 al Bãncii Naþionale a României,
     în temeiul art. 49 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
     guvernatorul Bãncii Naþionale a României emite urmãtorul ordin:

  Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin intrã în vigoare pre-         rarea, pânã la 30 martie 1995, a necesarului de blanchete
 vederile urmãtoarelor reglementãri ale Bãncii Naþionale a          de instrumente de credit ºi de platã pe suport hârtie, a for-
 României: Regulamentul nr. 8/1994, normele-cadru nr. 6, 7          mularisticii de compensare, precum ºi pentru asigurarea tutu-
 ºi 15/1994 ºi normele tehnice nr. 9, 10 ºi 16/1994.             ror condiþiilor materiale ºi organizatorice în Banca Naþionalã
  Art. 2. Ñ Direcþia servicii generale, probleme tehnice ºi         a României ºi în sucursalele sale, pentru punerea în apli-
 securitate ºi directorii sucursalelor Bãncii Naþionale a           care a Regulamentului nr. 10/1994 al Bãncii Naþionale a
 României vor lua toate mãsurile ce se impun pentru asigu-          României începând cu data de 31 martie 1995.

                        Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
                               Mugur Isãrescu
     Bucureºti, 28 februarie 1995.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   Nr. 138.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         47

                      BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

   LEGEA Nr. 59/1934                       NORME-CADRU
    asupra cecului            privind comerþul fãcut de societãþile bancare ºi celelalte societãþi
 (modificatã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993,aprobatã ºi modificatã prin    de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului,
      Legea nr. 83/1994)             modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
                            aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 83/1994

                                           PARTEA I
                                            Cecul

                      Pct. 1. Ñ În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, Banca
                      Naþionalã a României emite prezentele norme-cadru, al cãror obiect îl constituie comerþul fãcut
                      de societãþile bancare ºi celelalte societãþi de credit, cu cecuri pe baza Legii asupra cecului.
                      Pct. 2. Ñ Cecul este un instrument de platã utilizat de titularii de conturi bancare cu disponi-
                      bil corespunzãtor în aceste conturi.
                         Disponibilul este creat printr-un depozit bancar, din operaþiuni de încasãri sau prin acor-
                      darea unui credit bancar.
                      Pct. 3. Ñ Societãþile bancare care sunt organizate ºi funcþioneazã în condiþiile prevederilor Legii
                      nr. 33/1991, precum ºi alte societãþi de credit, denumite în continuare pentru scopurile pre-
                      zentelor norme-cadru societãþi bancare, vor putea face comerþ cu cecuri ºi vor putea presta
                      servicii bancare specifice pentru clienþii lor, luându-ºi toate mãsurile pentru eliminarea riscurilor
                      care pot apãrea pe parcursul derulãrii unor astfel de operaþiuni.
                         Banca Naþionalã a României care este organizatã ºi funcþioneazã în condiþiile prevederi-
                      lor Legii nr. 34/1991 efectueazã operaþiuni cu cecuri în cadrul propriei sale activitãþi.
                      Pct. 4. Ñ CECUL este un instrument de platã care pune în legãturã în procesul creãrii sale
                      trei persoane: trãgãtorul, trasul ºi beneficiarul. Instrumentul este creat de trãgãtor care, în baza
                      unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancarã, dã un ordin necondiþionat acesteia,
                      care se aflã în poziþie de tras, sã plãteascã la prezentare o sumã determinatã unei terþe per-
                      soane sau însuºi trãgãtorului emitent aflat în poziþie de beneficiar. Cecul trebuie sã îndepli-
                      neascã condiþiile de formã ºi de fond obligatorii descrise de prezentele norme-cadru.
                         Cele trei persoane care sunt puse în legãturã prin cec fac toate operaþiunile legate de
                      acest instrument în nume propriu: trãgãtorul emite cecul, posesorul legitim îl încaseazã, iar trasul
                      îl plãteºte.
                         Cecul este un instrument de platã, prin care trãgãtorul dispune de fondurile pe care le
                      are la o societate bancarã trasul, aceasta obligându-se sã-i facã serviciul de casã. În acest
                      scop, societatea bancarã elibereazã clientului sãu, trãgãtorul, mai multe formulare necomple-
                      tate, pe care acesta le va putea transforma în cecuri, în limitele disponibilitãþilor proprii.
                      Pct. 5. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare pot accepta în operaþiunile lor
                      cecuri redactate în orice limbã, cu condiþia ca aceste acte sã provinã de la bãnci sau socie-
                      tãþi similare din strãinãtate agreate de acestea.
                      Pct. 6. Ñ Cecul trebuie sã fie completat în întregime cu cernealã sau pix de culoare albastrã
                      sau neagrã ori prin dactilografiere.
                      Pct. 7. Ñ Standardul de conþinut obligatoriu al cecului este prezentat în anexa nr. 1.
                      Pct. 8. Ñ Cecul este un înscris formal care, pentru a fi valabil, trebuie sã satisfacã anumite
                      condiþii exprimate în formule consacrate de redactare a textului care exprimã clauze cu valoare
                      juridicã strictã.
                         În toate redactãrile cecul trebuie sã cuprindã menþiunile obligatorii dispuse de lege, care
                      sã satisfacã cerinþele unei informaþii suficiente, precum ºi cerinþele reflectãrii garanþiei date de
                      trãgãtor privind plata prin înscrisul respectiv.
                      Pct. 9. Ñ Pe cec se pot face ºi alte menþiuni decât cele obligatorii, care sã stipuleze prin
                      instrumentul respectiv clauze facultative, rãspunzând unor necesitãþi specifice raporturilor dintre
                      cele trei persoane: trãgãtor, tras ºi beneficiar.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
             Menþiunile facultative fac obiectul înþelegerii For aceste persoane.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. dintre Evaluation Purposes Only
  48                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 1 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului:
 Cecul cuprinde:
     1. denumirea de cec trecutã     Pct. 10. Ñ Denumirea de cec trebuie sã figureze în textul ordinului de a plãti dat societãþii
 în însuºi textul titlului ºi exprimatã în
                       bancare de cãtre trãgãtor prin intermediul cecului, utilizând formula consacratã: ,,plãtiþi în schim-
 limba întrebuinþatã pentru redactarea
                       bul acestui cec...Ò.
 acestui titlu;
                       Pct. 11. Ñ Denumirea de cec nu va putea fi trecutã pe marginea, în diagonalã sau în partea
     2. ordinul necondiþionat de a
 plãti o anumitã sumã de bani;        de jos a instrumentului, chiar dacã este însoþitã de semnãtura trãgãtorului. În orice situaþie,
                       denumirea de cec va figura deasupra semnãturii trãgãtorului.
     3. numele celui care trebuie
 sã plãteascã (tras);             Pct. 12. Ñ Lipsa denumirii de cec atrage nulitatea instrumentului.

     4. arãtarea locului unde plata   Pct. 13. Ñ Ordinul de a plãti dat de trãgãtor trasului, societate bancarã, trebuie sã fie clar,
 trebuie fãcutã;               precis ºi necondiþionat.

       5. arãtarea datei ºi a locului  Pct. 14. Ñ Ordinul necondiþionat de a plãti se va referi la plata unei sume de bani exprimatã
 emiterii;                  în monedã conform prevederilor pct. 181Ñ185 din prezentele norme-cadru.

     6. semnãtura celui care       Pct. 15. Ñ Deoarece ordinul de platã nu poate comporta nici condiþie suspensivã, nici condi-
 emite cecul (trãgãtorul).          þie rezolutorie, ceea ce ar afecta încrederea purtãtorului în calitatea cecului, Banca Naþionalã
                       a României ºi societãþile bancare vor accepta numai cecuri care cuprind ordinul de platã expri-
                       mat prin formula imperativã: ,,plãtiþi...Ò.
                       Pct. 16. Ñ Orice condiþii, limitãri sau contraprestaþii, care se adaugã ordinului de a plãti, pe
                       cec, duc la nulitatea instrumentului.
                       Pct. 17. Ñ Redactarea textului ordinului de a plãti nu va putea fi efectuatã pe marginea instru-
                       mentului, în diagonala acestuia sau în linie cu semnãtura trãgãtorului ori sub aceasta.
                       Pct. 18. Ñ Indicarea numelui trasului, societate bancarã, este obligatorie. Lipsa acestei men-
                       þiuni duce la nulitatea cecului.
                       Pct. 19. Ñ Numele trasului, respectiv denumirea societãþii bancare, nu va putea fi redactat pe
                       instrument în diagonalã, decât în situaþiile prevãzute în prezentele norme-cadru.
                       Pct. 20. Ñ pentru scopurile prezentelor norme-cadru, locul sau locurile desemnate pe cec ca
                       loc unde plata trebuie fãcutã vor fi denumite adresa sau adresele. Adresa conþine locul geo-
                       grafic încadrat într-o unitate administrativ-teritorialã existentã în prezent Ñ judeþ, municipiu, oraº,
                       comunã Ñ identificatã prin denumirea acesteia, însoþitã de denumirea exactã a strãzii ºi a
                       numãrului, eventual codul poºtal ºi alte elemente de identificare care sã permitã localizarea
                       neechivocã.
                       Pct. 21. Ñ Redactarea textului privind adresa unde plata urmeazã sã fie fãcutã nu se poate
                       face pe diagonala instrumentului sau sub semnãtura trãgãtorului.
                       Pct. 22. Ñ Indicarea adresei exacte unde urmeazã sã se facã plata este obligatorie pentru ca
                       beneficiarul cecului sau societatea bancarã unde îºi are deschis contul sã ºtie unde sã se pre-
                       zinte pentru încasarea sumei înscrise pe cec.
                           În cazul neachitãrii cecului, beneficiarul acestuia va îndeplini, în locul indicat ca loc al
                       plãþii, formalitãþile cerute de lege pentru pãstrarea drepturilor sale.
                       Pct. 23. Ñ Cecurile vor purta menþiuni clare privind ziua, luna ºi anul emiterii pentru a permite:
                          a) calcularea de cãtre tras a termenului de prezentare la platã, termen dupã expirarea
                       cãruia posesorul decade din drepturile sale de regres;
                          b) constatarea capacitãþii legale a trãgãtorului în momentul aplicãrii semnãturii sale pe
                       instrument.
                       Pct. 24. Ñ Data emiterii trebuie sã fie unicã, posibilã ºi certã.
                       Pct. 25. Ñ Data înscrisã pe cec este prezumatã certã ºi opozabilã tuturor pânã la proba contrarã.
                       Pct. 26. Ñ Locul emiterii trebuie sã figureze alãturi de data emiterii cecului.
                       Pct. 27. Ñ Semnãtura trãgãtorului trebuie sã fie autografã, manuscrisã ºi redactatã cu pixul
                       sau stiloul cu cernealã de culoare neagrã sau albastrã la sfârºitul textului cecului.
                       Pct. 28. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta la platã numai cecuri
                       în care numele trãgãtorului este redactat clar.
                          Prin numele trãgãtorului se înþelege numele ºi prenumele persoanei fizice aºa cum se
                       aflã acestea înscrise în actul de identitate sau denumirea persoanei juridice aºa cum se aflã
                       aceasta înscrisã în Registrul comerþului.
                       Pct. 29. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare pot cere ca formularele de cec
                       completate sã poarte ºtampilele persoanelor juridice implicate în circuitul respectivelor cecuri,
                       aplicate clar. Lipsa ºtampilei nu afecteazã valabilitatea cecului. Simpla ºtampilã a unui trãgã-
                       tor, persoanã juridicã, neînsoþitã de semnãtura reprezentantului autorizat al acesteia anuleazã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                       cecul.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          49

                       Pct. 30. Ñ Trãgãtorul poate recurge la forma autenticã a cecului sau la darea unei împuter-
                       niciri prin act autentic. Semnarea numai prin aplicarea unei parafe cuprinzând un nume de per-
                       soanã fizicã nu este permisã, ducând la anularea cecului.


 În temeiul art. 2 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului:
 Titlul cãruia îi lipseºte una din con-    Pct. 31. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta în cadrul ope-
 diþiunile arãtate în articolul precedent   raþiunilor lor cecuri cãrora le lipseºte una sau mai multe din menþiunile obligatorii stabilite de
 nu va fi socotit cec, afarã de cazu-     lege.
 rile arãtate în alineatele ce urmeazã.
                          Aceastã reglementare a activitãþii va fi general valabilã cu excepþia urmãtoarelor cazuri:
 În lipsa unei arãtãri speciale, locul
 arãtat lângã numele trasului este          a) în situaþia în care indicarea locului de platã nu se face în mod expres pe cec, se
 socotit loc de platã.            considerã ca loc de platã a cecului locul indicat lângã numele trasului prezumat a fi în acelaºi
                       timp ºi loc al domiciliului acestuia (pentru interpretarea noþiunii de domiciliu vor fi avute în vedere
 Dacã mai multe locuri sunt arãtate      reglementãrile din prezentele norme-cadru referitoare la art. 8 din Legea asupra cecului);
 lângã numele trasului cecul este plã-
 tibil la primul loc arãtat.             b) în situaþia în care lângã numele trasului sunt indicate mai multe locuri, Banca Naþionalã
                       a României ºi societãþile bancare vor considera cecul ca fiind plãtibil la primul dintre aceste
 În lipsa acestora, sau a oricãror alte    locuri indicate;
 arãtãri, cecul este plãtibil la locul
 unde trasul are principalul sãu stabi-       c) în situaþia în care nu este indicat nici un loc lângã numele trasului, Banca Naþionalã
                       a României ºi societãþile bancare vor considera cecul ca fiind plãtibil la adresa sediului prin-
 liment.
                       cipal al societãþii bancare trase;
 Cecul care nu aratã unde a fost emis        d) în situaþia în care locul de emitere nu este indicat expres pe cec, se va considera
 se socoteºte semnat la locul arãtat     ca loc al emiterii locul indicat lângã numele trãgãtorului.
 lângã numele trãgãtorului.


 În temeiul art. 3 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului, modificatã prin
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
 aprobatã prin Legea nr. 83/1994:
                       Pct. 32. Ñ Persoana aflatã în poziþie de tras într-un cec poate fi numai o societate bancarã
 Cecul nu poate fi tras decât asupra     în înþelesul pe care îl are acest termen în baza Legii nr. 33/1991 sau Banca Naþionalã a României
 societãþii bancare. Cu toate acestea,    organizatã conform Legii nr. 34/1991. Nerespectarea acestei prevederi duce la nulitatea cecului.
 cecul tras ºi plãtibil în strãinãtate este
 valabil ca cec, chiar dacã trasul nu     Pct. 33. Ñ Având în vedere cã legislaþiile naþionale reglementeazã diferit înþelesul termenului
 este o societate bancarã.          societate bancarã putând asimila acestuia ºi alte tipuri de persoane juridice, Banca Naþionalã
                       a României ºi societãþile bancare vor putea efectua operaþiuni cu cecuri care sunt emise sau
 Cecul nu poate fi emis decât dacã      plãtibile în strãinãtate, chiar dacã persoana aflatã în poziþie de tras nu este o societate ban-
 trãgãtorul are disponibil la tras, dis-   carã în înþelesul legislaþiei române. În aceastã situaþie, Banca Naþionalã a României ºi socie-
 ponibil asupra cãruia are dreptul de     tãþile bancare vor lua toate mãsurile asiguratorii de evitare a riscurilor care ar putea apãrea în
 a dispune prin cec pe baza unei con-     legãturã cu circulaþia ºi încasarea unor astfel de cecuri.
 venþii exprese sau tacite. Titlul emis    Pct. 34. Ñ Trãgãtorul poate emite un cec numai în condiþiile existenþei prealabile la tras a unor
 fãrã observarea acestor condiþii valo-    fonduri proprii, disponibile, în momentul emiterii instrumentului, care sã-i facã posibilã trasului
 reazã totuºi ca cec.             efectuarea plãþii.
                          Disponibilul trãgãtorului poate proveni dintr-un depozit bancar, dintr-o deschidere de credit,
                       din operaþiuni de încasãri ºi altele asemenea.
                          Disponibilul trebuie sã fie constituit prealabil emiterii cecului ºi de valoare mai mare sau
                       egalã cu aceea a cecului.
                          Disponibilul trebuie sã fie lichid, cert ºi exigibil, adicã sã nu existe nici un impediment
                       de ordin juridic sau material care sã împiedice efectuarea plãþii cecului.
                       Pct. 35. Ñ Emiterea unui cec de cãtre un trãgãtor, fãrã ca acesta sã dispunã de fondurile
                       necesare la tras în momentul emiterii cecului, atrage sancþiuni civile ºi penale. Acest fapt nu
                       duce însã la nulitatea cecului, el putând fi totuºi onorat de tras la prezentare, dacã, în inter-
                       valul de timp dintre emitere ºi prezentare, trãgãtorul procurã trasului fondurile necesare pentru
                       acoperirea acestui cec.


 În temeiul art. 4 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului:
 Cecul nu poate fi acceptat.         Pct. 36. Ñ Cecul, fiind în esenþã un instrument de platã la vedere, nu poate fi supus accep-
                       tãrii trasului care, în cazul cecului, plãteºte pentru trãgãtor din disponibilitãþile create de acesta.
 Menþiunea de aceptare trecutã pe cec
 se socoteºte nescrisã.               În cazul cecului, trasul nu îºi asumã personal nici o obligaþie.

 Orice menþiune de certificare, vedere    Pct. 37. Ñ O menþiune de acceptare pe cec nu invalideazã instrumentul, ci se considerã ca
 sau alta echivalentã, scrisã pe titlu ºi   ºi cum nu ar fi fost scrisã.
 semnatã de tras, are numai efectul      Pct. 38. Ñ Prin expresia cec certificat se înþelege cecul pe care o societate bancarã aflatã în
 confirmãrii existenþei disponibilului ºi   poziþie de tras confirmã, înaintea remiterii cecului cãtre beneficiar, existenþa fondurilor necesare
 împiedicã pe trãgãtor de a-l putea      efectuãrii plãþii ordonate prin respectivul instrument de platã.
 retrage înainte de a fi trecut terme-    Pct. 39. Ñ Certificarea unui cec poate fi cerutã societãþii bancare de cãtre trãgãtorul emitent
PDF compression, OCR, web-optimization with posesorii ulteriori, beneficiariPurposes Only
Compression by CVISION Technologies’platã sau de unul dintre CVISION's PdfCompressor
 nul de prezentare.  înainte de a-l da la PdfCompressor. For Evaluation ai cecului.
  50                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                       Pct. 40. Ñ Certificarea unui cec de cãtre societatea bancarã aflatã în poziþie de tras atrage
                       dupã sine faptul cã trãgãtorul nu mai poate retrage din contul sãu suma destinatã plãþii cecu-
                       lui respectiv, înainte de expirarea termenului de prezentare a acestuia.
                       Pct. 41. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare certificã cecurile prin expresia
                       certificat, însoþitã de numele ºi prenumele, redactate cu claritate, ale reprezentantului sãu legal
                       desemnat sã efectueze aceastã operaþiune, precum ºi de semnãtura acestuia ºi ºtampila socie-
                       tãþii bancare sau a Bãncii Naþionale a României.
                       Pct. 42. Ñ Prin certificarea cecului, trasul nu se obligã direct, însã are obligaþia ca în caz de
                       neplatã sã despãgubeascã posesorul care a suferit o daunã din acest motiv.


 În temeiul art. 5 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului:
 Cecul poate fi stipulat plãtibil:      Pct. 43. Ñ Din punctul de vedere al persoanei cãtre care este plãtibil, cecul poate fi:
 Unei anumite persoane, cu sau fãrã        a) cec plãtibil unei anumite persoane cu sau fãrã clauza ,,la ordinÒ (cec girabil). Clauza ,,la ordinÒ
 clauzã expresã ,,la ordinÒ.         nu este obligatoriu sã figureze pe instrument, deoarece simpla înscriere a cuvântului cec implicã
 Unei anumite persoane, cu clauza      prin ea însãºi posibilitatea transmiterii prin gir. Cecul girabil se poate transfera prin gir cu toate
 ,,nu la ordinÒ sau o expresiune echi-    drepturile care decurg din aceasta;
 valentã.                     b) cec plãtibil unei anumite persoane cu clauza ,,nu la ordinÒ. Acest tip de cec nu poate fi
 ,,La purtãtorÒ.               transmis prin gir, ci numai pe calea cesiunii ordinare;

 Cecul stipulat plãtibil unei anumite       c) cec la purtãtor. Cecurile care fac parte din aceastã categorie, în momentul emiterii, nu
                       indicã expres beneficiarul sau poartã menþiunea ,,la purtãtorÒ. Acest cec va fi plãtit fie persoa-
 persoane, cu menþiunea ,,sau la pur-
                       nei desemnate ca beneficiar, fie purtãtorului instrumentului.
 tãtorÒ, ori o altã expresiune echiva-
 lentã, este socotit cec la purtãtor.       Cecul la purtãtor se transmite prin simpla remitere a titlului de la un purtãtor la altul.
 Cecul fãrã arãtarea beneficiarului este
 socotit cec la purtãtor.


 În temeiul art. 6 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului:
 Cecul poate fi la ordinul trãgãtorului   Pct. 44. Ñ În situaþia în care un cec este la ordinul trãgãtorului însuºi, acesta se aflã ºi în
 însuºi.                   poziþia de beneficiar al cecului.
 Cecul poate fi tras pentru contul unui   Pct. 45. Ñ Un cec poate fi tras pentru contul unui terþ în situaþia în care între trãgãtorul ºi
 terþ.                    beneficiarul cecului nu existã o relaþie directã, între ei interpunându-se un terþ care nu este
                       expres indicat pe cec ºi faþã de care trãgãtorul are o datorie. În acest caz, trãgãtorul com-
 Cecul nu poate fi tras asupra trãgã-    pleteazã pe cec numele beneficiarului, la cererea expresã a terþului care are o datorie ante-
 torului însuºi, în afarã de cazul unui   rioarã faþã de beneficiarul indicat.
 cec tras între deosebite stabilimente
 ale aceluiaºi trãgãtor. În acest caz        Trãgãtorul pentru contul terþului îºi asumã, în aceastã situaþie, obligaþiile pe care le are
 cecul nu poate fi la purtãtor.       orice trãgãtor faþã de beneficiarul unui cec ºi purtãtorii ulteriori ai acestuia.
                       Pct. 46. Ñ Prin însãºi esenþa sa, cecul presupune existenþa unor disponibilitãþi ale trãgãtorului
                       la o societate bancarã aflatã în poziþia de tras. De aceea, nu este permisã emiterea unui cec
                       în care trãgãtorul ºi trasul sã fie una ºi aceeaºi persoanã juridicã.
                          Excepþie de la aceastã regulã pot face cecul de cãlãtorie, cecul circular, precum ºi cecul
                       tras între diferitele stabilimente ale aceluiaºi trãgãtor, dar care au personalitate juridicã diferitã.
                          În cazul cecului tras între diferitele stabilimente ale aceluiaºi trãgãtor, cecul nu poate fi
                       la purtãtor.


 În temeiul art. 7 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului:
 Orice stipulaþiune de dobândã înscrisã   Pct. 47. Ñ Cecul fiind un instrument de platã plãtibil la vedere, cu un termen de prezentare
 în cec se socoteºte nescrisã.        foarte scurt, înscrierea pe cec a unor menþiuni privind dobânda este inutilã. De aceea, orice
                       menþiune în acest sens existentã pe un cec este consideratã ca ºi cum nu ar fi fost scrisã.
 În temeiul art. 8 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului, modificatã prin
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
 aprobatã ºi modificatã prin Legea
 nr. 83/1994:                Pct. 48. Ñ Trãgãtorul poate desemna ca loc al plãþii cecului ºi alt loc decât acela al domici-
                       liului trasului, cu condiþia ca acel loc de platã sã fie sediul unei societãþi bancare sau al unei
 Cecul poate fi plãtibil la domiciliul    unitãþi a acesteia. În aceastã situaþie, cecul va fi prezentat la platã de cãtre beneficiar în acest
 unui terþ, fie în localitatea unde trasul  loc expres indicat. În cazul în care cecul este refuzat, beneficiarul va putea dresa protestul în
 are domiciliul sãu, fie într-o altã loca-  acelaºi loc.
 litate, cu condiþia însã ca terþul sã fie
 o societate bancarã.            Pct. 49. Ñ Terþul la domiciliul cãruia cecul va trebui sã fie plãtit în mod obligatoriu trebuie sã
                       fie o societate bancarã. În cazul în care terþul la domiciliul cãruia cecul trebuie prezentat ºi,
                       dacã este cazul, protestat, nu este o societate bancarã, desemnarea acestui terþ este consi-
                       deratã ca ºi cum nu ar fi fost scrisã, cecul rãmânând totuºi valabil ºi urmând procedura men-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                       þionatã în pct. 31 din prezentele norme-cadru.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                            51

                        Pct. 50. Ñ În prezentele norme-cadru prin domiciliu se înþelege adresa exactã la care o socie-
                        tate bancarã sau subunitãþile sale aflate în poziþie de tras îºi au sediul principal, fiind luat ca
                        atare în evidenþa organelor administraþiei publice centrale ºi locale unde se prezumã cã aceastã
                        persoanã poate fi întotdeauna gãsitã.
 În temeiul art. 9 din Legea nr. 59/1934
 asupra cecului:
 Dacã într-un cec suma de platã este      Pct. 51. Ñ Într-un cec suma de platã poate fi înscrisã în orice parte de pe faþa (recto) instru-
 scrisã în litere ºi în cifre, în caz de    mentului, în cadrul textului ºi nu în diagonalã sau sub semnãtura trãgãtorului.
 deosebire, suma de platã este cea
                        Pct. 52. Ñ Pentru a fi evitat riscul falsificãrii cecurilor, Banca Naþionalã a României ºi socie-
 scrisã în litere.
                        tãþile bancare nu vor accepta în cadrul operaþiunilor lor decât cecuri având suma de platã indi-
 Dacã suma de platã este scrisã de       catã atât în litere, cât ºi în cifre, cu un scris cât se poate de clar ºi fãrã alterãri ale textului
 mai multe ori, fie în litere, fie în cifre,  în litere sau în cifre.
 în caz de deosebire, suma de platã      Pct. 53. Ñ În cazul în care existã diferenþe între suma scrisã în cifre ºi cea scrisã în litere,
 este cea mai micã.              suma de platã va fi consideratã cea scrisã în litere.
                        Pct. 54. Ñ În cazul în care suma de platã este înscrisã de mai multe ori pe faþa cecului, fie
                        în cifre, fie în litere, suma care se plãteºte este suma cea mai micã.


 În temeiul art. 10 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Dacã cecul poartã semnãturile unor      Pct. 55. Ñ În activitatea lor, Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor respecta
 persoane incapabile de a se obliga      esenþa ºi consecinþele principiului independenþei semnãturilor aplicate pe cec, în vederea faci-
 prin cec, semnãturi false sau sem-      litãrii circulaþiei cecurilor, care ar fi dificilã dacã s-ar cerceta validitatea obligaþiilor asumate ante-
 nãturi ale unor persoane imaginare,      rior cu ocazia fiecãrei transmisiuni, semnãturile de pe cec fiind considerate independente ca ºi
 ori semnãturi care pentru orice alt      obligaþiile asumate prin cec.
 motiv nu ar putea obliga persoanele      Pct. 56. Ñ În cazul în care pe un cec sunt înscrise semnãturi ale unor persoane incapabile
 care au semnat cecul, sau în numele      din punct de vedere juridic, semnãturi false sau semnãturi care nu ar putea obliga persoanele
 cãrora a fost semnat, obligaþiile celor-   care au semnat cecul sau în numele cãrora instrumentul a fost semnat, obligaþiile celorlalþi
 lalþi semnatari rãmân totuºi valabile.    semnatari capabili din punct de vedere juridic asumate în legãturã cu respectivul cec rãmân
                        totuºi valabile.


 În temeiul art. 11 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Orice semnãturã a unui cec trebuie      Pct. 57. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta în cadrul operaþiu-
 sã cuprindã numele ºi prenumele sau      nilor lor numai cecuri în care semnãturile celor care se obligã sunt executate pe instrument în
 firma celui care se obligã. Este totuºi    condiþiile pct. 27Ñ30 din prezentele norme-cadru.
 valabilã semnãtura în care prenumele        Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta decât cecuri care au
 este prescurtat sau arãtat numai prin     semnãtura explicatã.
 iniþiale.
                           Semnãtura explicatã cuprinde integral numele ºi prenumele persoanei fizice sau denu-
                        mirea persoanei juridice ºi numele ºi prenumele reprezentantului sãu legal care se obligã prin
                        cec în condiþiile prezentelor norme-cadru.
                           Semnãtura în care prenumele este prescurtat sau indicat prin iniþiale este valabilã.
                        Pct. 58. Ñ Pentru a putea trage cecuri, orice trãgãtor trebuie sã depunã, la societatea ban-
                        carã la care are disponibil, specimenul semnãturii sale.


 În temeiul art. 12 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Cine pune semnãtura sa pe un cec,       Pct. 59. Ñ Obligaþia asumatã prin cec poate fi fãcutã prin mijlocirea unui mandatar sau a unui
 ca reprezentant al unei persoane pen-     reprezentant, cãruia nu îi pot fi opuse excepþiile care ar putea fi opuse reprezentatului care
 tru care nu are împuternicirea de a      rãmâne principalul obligat prin cecul respectiv.
 lucra, e þinut personal, în temeiul      Pct. 60. Ñ Pretinsul reprezentant sau reprezentantul care ºi-a depãºit împuternicirile date, pen-
 cecului, ºi, dacã a plãtit, are aceleaºi   tru a semna pe un cec, este obligat personal, în ambele cazuri, pentru întreaga sumã indi-
 drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul   catã pe cec.
 reprezentant. Aceeaºi regulã se aplicã    Pct. 61. Ñ În cazul în care un cec a fost plãtit de un pretins reprezentant sau de un repre-
 reprezentantului care a depãºit împu-     zentant care ºi-a depãºit împuternicirile date, acesta are aceleaºi drepturi pe care le-ar fi avut
 ternicirea sa.                reprezentatul.

 Orice persoanã se poate obliga prin      Pct. 62. Ñ Posesorul cecului se va prezenta reprezentatului sau mandantului pentru ca acesta
                        sã-ºi îndeplineascã obligaþiile asumate în numele sãu, prin cec, de cãtre reprezentant sau de
 cec, prin mandatar, chiar dacã man-      cãtre mandatar.
 datul este conceput în termeni gene-
 rali, în ce priveºte dreptul         Pct. 63. Ñ O persoanã se va putea obliga prin cecuri, prin mandatar, dar cu condiþia ca prin
                        mandatul general sã se specifice acest drept pentru mandatar. Aceastã acordare de puteri este
 mandatarului de a emite sau semna
                        suficientã, legea necerând un mandat special pentru fiecare cec în parte.
 cecuri.
                        Pct. 64. Ñ Din modul în care mandatarul sau reprezentantul semneazã cecul trebuie sã rezulte
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            calitatea de mandatar sau de reprezentant.
  52                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                           Astfel, semnãtura sa trebuie sã fie precedatã de una dintre formulele: ,,în calitate de man-
                       datarÒ sau ,,prin procurã (p.p.)Ò. În cazul în care nu se folosesc aceste formule rezultã cã manda-
                       tarul sau reprezentantul se obligã în nume propriu. Redactarea acestor menþiuni trebuie sã fie clarã,
                       mai ales dacã este autografã, cu respectarea condiþiilor de redactare din prezentele norme-cadru.
 În temeiul art. 13 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Trãgãtorul rãspunde de platã. Orice     Pct. 65. Ñ Principalul obligat la plata unui cec este trãgãtorul.
 clauzã, prin care trãgãtorul se des-        În situaþia în care existã obligaþi de regres, aceºtia rãspund de plata cecului.
 carcã de aceastã rãspundere, se
                       Pct. 66. Ñ Înscrierea pe cec de cãtre trãgãtor a unei clauze prin care acesta se exonereazã
 socoteºte nescrisã.             de rãspunderea de platã a cecului respectiv se considerã nulã.


 În temeiul art. 14 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Dacã un cec necompletat la emitere      Pct. 67. Ñ Cecul în alb este un instrument de platã care cuprinde numai semnãtura trãgãto-
 a fost completat fãrã a þine seama de    rului, iar uneori ºi o parte din menþiunile cerute de art. 1 din Legea asupra cecului.
 înþelegerile intervenite, neobservarea
                       Pct. 68. Ñ Menþiunile care lipsesc trebuie sã fie completate atunci când posesorul prezintã cecul
 acestor înþelegeri nu pot fi opuse      la platã. Este obligatoriu ca cecul în alb sã aibã completat numele ultimului posesor în momentul plãþii.
 posesorului, afarã numai dacã acesta
 a dobândit cecul cu rea-credinþã, sau    Pct. 69. Ñ Primitorul cecului în alb, cât ºi oricare dintre posesorii succesivi ai acestuia au dreptul de
 dacã posesorul a sãvârºit o greºealã     a completa instrumentul respectiv cu menþiunile cerute de art. 1 din Legea asupra cecului, con-
 gravã în dobândirea cecului.         form înþelegerilor care au avut loc anterior între semnatarii cecului, fãrã a mai fi necesarã inter-
                       venþia trãgãtorului. Dreptul de completare trece de la un posesor la altul o datã cu predarea cecului.
                          Pentru ca posesorul cecului sã nu depãºeascã înþelegerile iniþiale dintre semnatarii cecului,
                       în cazul cecului în alb se va adãuga o clauzã care sã conþinã una dintre urmãtoarele formulãri:
                           a) ,,Înaintea plãþii posesorul va completa ceculÒ Ñ în cazul dreptului nelimitat al pose-
                       sorului cecului în alb privind completarea acestuia;
                          sau
                           b) ,,Înaintea plãþii posesorul va completa cecul, fãrã a depãºi...Ò Ñ în cazul dreptului limi-
                       tat al posesorului cecului în alb privind completarea acestuia.
                          Limitarea dreptului posesorului cecului în alb de a completa instrumentul se va face în
                       legãturã cu una sau mai multe din menþiunile obligatorii prevãzute la art. 1 din Legea asupra
                       cecului, respectând standardele de conþinut din prezentele norme-cadru.
                          Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor primi cecuri în alb necompletate.
                       Pct. 70. Ñ Posesorului de bunã-credinþã al cecului nu i se poate imputa nerespectarea înþe-
                       legerilor dintre trãgãtor ºi beneficiar stabilite cu ocazia emiterii cecului, dacã cecul respectiv a
                       fost completat abuziv de cãtre beneficiar sau de cãtre un posesor de rea-credinþã.
                       Pct. 71. Ñ Nerespectarea înþelegerilor stabilite în momentul emiterii cecului, cu ocazia com-
                       pletãrii lui, va putea fi opusã posesorului numai dacã se face dovada cã acesta a dobândit
                       cecul cu rea-credinþã sau a sãvârºit o greºealã gravã în dobândirea lui.
                           Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor putea primi un cec în legã-
                       turã cu care le-a fost notificat de cãtre trãgãtor faptul cã a fost completat abuziv ºi apoi pus
                       în circulaþie, chiar dacã cecul le este prezentat de cãtre un posesor de bunã-credinþã.


 În temeiul art. 15 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Cecul stipulat plãtibil unei anumite     Pct. 72. Ñ Cecurile cuprinzând sau nu clauza ,,la ordinÒ pot circula prin gir.
 persoane, cu sau fãrã clauza expresã
                       Pct. 73. Ñ Girul este un act prin care posesorul cecului numit girant transferã altei persoane
 ,,la ordinÒ, este transmisibil prin gir.   numitã giratar, printr-o declaraþie scrisã ºi subscrisã pe instrument o datã cu predarea aces-
 Cecul stipulat plãtibil unei anumite     tuia, toate drepturile decurgând din cecul astfel redactat ºi completat.
 persoane, cu clauza ,,nu la ordinÒ sau    Pct. 74. Ñ În cazul în care trãgãtorul a înscris în textul cecului clauza ,,nu la ordinÒ, cecul este
 o expresiune echivalentã, este        transmisibil numai în forma ºi cu efectele unei cesiuni de creanþã ordinarã.
 transmisibil numai în forma ºi cu efec-
                           Ca ºi girul, cesiunea de creanþã este un mijloc specific de transmitere a obligaþiilor con-
 tele unei cesiuni ordinare.         stând în acordul de voinþã (contractual) prin care creditorul (numit cedent) transmite în mod voluntar,
 Girul poate fi fãcut chiar în folosul trã-  cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul sãu de creanþã unei alte persoane (numitã cesionar),
                       care va deveni astfel creditor în locul sãu ºi care va putea încasa de la debitor creanþa cedatã.
 gãtorului sau al oricãrui alt obligat.
 Aceºtia pot sã gireze din nou cecul.     Pct. 75. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta în cadrul ope-
                       raþiunilor lor cu cecuri alte redactãri referitoare la gir sau la cesiunea de creanþã ordinarã decât
                       expresiile ,,la ordinÒ sau ,,nu la ordinÒ care sã fie stipulate pe cecuri în condiþiile prezentelor
                       norme-cadru.
                       Pct. 76. Ñ Menþiunile privind circulaþia cecului prin gir se fac, de regulã, pe spatele (verso)
                       cecului, ceea ce face ca operaþiunea de girare sã mai poarte ºi denumirea de andosare. Banca
                       Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta în cadrul operaþiunilor lor decât
                       cecuri care au textul privind operaþiunea de girare redactat pe spatele (verso) acestora. În
                       cazul exprimãrii scrise privind operaþiunile de ,,girareÒ se va folosi exclusiv noþiunea de girare
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                       ºi nu aceea de andosare.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         53

                       Pct. 77. Ñ În cazul în care cecul a fost creat cu numele în alb al beneficiarului, este necesarã
                       completarea cecului cu numele acestuia pentru a se putea începe seria regulatã a
                       girurilor.
                       Pct. 78. Ñ Cecul poate fi girat în folosul trãgãtorului sau al oricãrui alt obligat prin instrumen-
                       tul respectiv. Aceste persoane care devin astfel giratari pot sã gireze la rândul lor cecul.
                       Pct. 79. Ñ Pe cec pot fi indicaþi mai mulþi giratari, fie în mod cumulativ, caz în care exerci-
                       tarea drepturilor se va face de cãtre toþi de comun acord, fie alternativ, caz în care oricare
                       dintre giratarii care se aflã în posesia cecului poate sã exercite drepturile privind respectivul
                       cec.
                          Dacã în gir au fost indicaþi mai mulþi giratari în mod cumulativ, atunci, pentru transmi-
                       terea cecului prin gir, trebuie ca cecul sã poarte semnãtura tuturor giratarilor, care devin astfel,
                       la rândul lor, giranþi.


 În temeiul art. 16 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Girul trebuie sã fie necondiþionat.     Pct. 80. Ñ Girul trebuie sã fie necondiþionat, neputând fi grevat de contraprestaþii sau de orice
 Orice condiþiune la care este supus     fel de raporturi cauzale care ar putea schimba caracterul abstract al obligaþiei asumate prin
 se socoteºte nescrisã.           cecul respectiv.
 Girul parþial este nul.           Pct. 81. Ñ Pentru a evita ca circulaþia cecului sã devinã nesigurã ºi pentru a apãra poseso-
                       rul lui de eventualele excepþii ce i-ar putea fi opuse, nu se va þine seama de nici o eventu-
 Este de asemenea nul girul trasului.
                       alã condiþionare a girului înscrisã pe cec.
 Girul ,,la purtãtorÒ este echivalent unui
                       Pct. 82. Ñ Cecul fiind indivizibil girul parþial este nul, deoarece nu se poate admite ca o parte
 gir în alb.
                       a creanþei încorporatã în el sã aparþinã girantului, iar cealaltã parte giratarului.
 Girul în folosul trasului are valoarea
 unei chitanþe, în afarã de cazul când    Pct. 83. Ñ Girul ,,la purtãtorÒ, exprimat prin formula ,,plãtiþi purtãtoruluiÒ, echivaleazã cu un gir
 trasul are mai multe stabilimente ºi    în alb.
 dacã girul este fãcut în folosul unui    Pct. 84. Ñ Deoarece cecul nu poate fi acceptat, trasul negarantând plata, girul dat de tras
 stabiliment, altul decât acela asupra    este nul.
 cãruia cecul a fost tras.
                       Pct. 85. Ñ Dacã cecul a fost girat în folosul trasului, unitatea bancarã la care girantul îºi are
                       deschis contul, ciclul economic al instrumentului respectiv este încheiat, cecul având astfel numai
                       valoarea unei chitanþe. Excepþie de la aceastã regulã face cecul pe care în poziþiile de tras ºi
                       de giratar sunt nominalizate douã unitãþi bancare aparþinând aceleiaºi societãþi bancare ºi care
                       se aflã în locuri diferite.


 În temeiul art. 17 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Girul trebuie scris pe cec sau pe un    Pct. 86. Ñ Girul poate fi ,,în plinÒ sau ,,în albÒ.
 adaos al acestuia (allonge); el trebuie
                       Pct. 87. Ñ Girul poate fi scris pe spatele (verso) cecului sau pe un adaos al acestuia (,,foaie
 sã fie semnat de girant.
                       de prelungireÒ sau ,,allongeÒ).
 Girul este valabil chiar dacã benefi-
                       Pct. 88. Ñ Girul ,,în plinÒ presupune declaraþia girantului semnatã ºi datatã de el, cuprinzând
 ciarul nu este arãtat sau girantul a
                       ordinul adresat trasului de a plãti unei anumite persoane indicate de girant. Girul ,,în plinÒ tre-
 pus numai semnãtura (gir în alb). În    buie sã cuprindã urmãtoarele elemente redactate în condiþiile prezentelor norme-cadru:
 acest din urmã caz, girul pentru a fi
 valabil trebuie sã fie scris pe dosul        a) semnãtura girantului, care este elementul esenþial al girului ºi care trebuie sã înde-
 cecului sau pe adaos (allonge).       plineascã condiþiile cerute de art. 11 din Legea asupra cecului pentru valabilitatea unei sem-
                       nãturi;
                          b) numele giratarului;
                          c) data girãrii. În cazul lipsei datei girãrii, aceasta va putea fi doveditã prin toate mijloa-
                       cele de probã admise de Codul comercial (art. 57).
                       Pct. 89. Ñ Girul ,,în albÒ produce aceleaºi efecte ca ºi girul ,,în plinÒ.
                       Pct. 90. Ñ Girul ,,în albÒ este format numai din semnãtura girantului înscrisã pe spatele cecu-
                       lui sau pe adaosul acestuia. Nu este permisã înscrierea girului ,,în albÒ pe faþa cecului, deoa-
                       rece acest gir ar putea fi confundat cu avalul.
                       Pct. 91. Ñ Girul ,,în albÒ permite posesorului cecului sã îl transmitã fãrã a lua asupra sa nici
                       o rãspundere, deoarece numele sãu nu figureazã pe cec.
                       Pct. 92. Ñ Girul ,,în albÒ permite darea în gaj a cecului ºi scoaterea lui din gaj, fãrã ca aceastã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            operaþiune sã lase urme pe cec.
  54                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 18 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Girul transmite toate drepturile rezul-   Pct. 93. Ñ Transmiterea cecului prin gir, având ca efect transmiterea cãtre giratar a tuturor
 tând din cec.                drepturilor decurgând din cec, implicã faptul cã giratarul va putea prezenta cecul la platã
 Dacã girul este în alb, posesorul      trasului ºi se va putea îndrepta pe cale de regres împotriva obligaþilor prin instrumentul
 poate:                    respectiv.
                       Pct. 94. Ñ Posesor cecului cu un gir ,,în albÒ are urmãtoarele posibilitãþi privind respectivul cec:
  1. Sã-l completeze cu propriul sãu
 nume sau cu numele unei alte per-         a) sã-l completeze cu propriul sãu   nume;
 soane.                       b) sã-l completeze cu numele altei   persoane ºi în acest caz îl predã acesteia;
  2. Sã gireze cecul din nou în alb        c) sã gireze cecul din nou ,,în albÒ  sau la ordinul altei persoane;
 sau unei anumite persoane.             d) sã predea pur ºi simplu cecul    unui terþ fãrã a realiza operaþiunea de girare cãtre
   3. Sã predea cecul unui terþ fãrã    acesta ºi fãrã a completa girul ,,în albÒ.
 sã-l gireze ºi fãrã sã completeze girul
 în alb. În temeiul art. 19 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Girantul, dacã nu existã clauzã con-     Pct. 95. Ñ Girantul rãspunde faþã de giratar ºi de posesorii ulteriori ai cecului pentru plata
 trarie, rãspunde de platã.          acestuia, în caz de neplatã la prezentare, din partea trasului.
 El poate interzice un nou gir; în acest   Pct. 96. Ñ Girul transmite dreptul de proprietate asupra cecului cu particularitatea cã giranþii
 caz el nu rãspunde cãtre persoanele     devin obligaþi solidar pentru plata la prezentare. În caz de neplatã a cecului de cãtre tras, la
 cãrora cecul a fost ulterior girat.     prezentare, posesorul acestuia se poate îndrepta pe cale de regres împotriva oricãruia dintre
                       obligaþi ºi implicit împotriva oricãruia dintre giranþi.
                       Pct. 97. Ñ Girantul se poate exonera de garanþia pentru platã faþã de primul giratar ºi faþã de
                       ceilalþi giratari prin inserarea unei clauze în acest sens în textul girului, utilizând o formulã
                       corespunzãtoare, precum: ,,fãrã garanþieÒ, ,,fãrã rãspundereÒ sau ,,fãrã obligoÒ. Aceastã clauzã
                       va putea fi invocatã de cãtre respectivul girant, ºi numai de cãtre el, împotriva oricãrui posesor
                       al cecului.
                       Pct. 98. Ñ Persoana care primeºte un cec cu o astfel de clauzã dobândeºte dreptul de pro-
                       prietate asupra lui, cât ºi drepturile care izvorãsc din el, însã nu va putea exercita acþiunea
                       de regres contra girantului pentru plata cecului.
                       Pct. 99. Ñ Girantul unui cec poate interzice un nou gir privind respectivul cec. În cazul în care
                       în textul unui gir este inseratã o astfel de interdicþie prin expresia ,,fãrã gir ulteriorÒ, girantul nu
                       rãspunde faþã de persoanele cãrora cecul le-a fost girat ulterior contrar indicaþiilor sale.


 În temeiul art. 20 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Deþinãtorul unui cec transmisibil prin    Pct. 100. Ñ Pentru ca deþinãtorul unui cec transmisibil prin gir sã fie considerat posesor legi-
 gir este socotit posesor legitim, dacã    tim al cecului este necesar sã existe o serie neîntreruptã a girurilor menþionate pe cec sau pe
 justificã dreptul sãu printr-o serie neîn-  adaosul acestuia (,,foaie de prelungireÒ sau ,,allongeÒ).
 treruptã de giruri, chiar dacã ultimul
 gir este în alb. Girurile ºterse se     Pct. 101. Ñ Ultimul gir de pe un cec poate fi gir ,,în albÒ. În acest caz, posesorul cecului nu
 socotesc în aceastã privinþã nescrise.    mai trebuie sã completeze girul, deoarece existã prezumþia cã el este giratar.
 Dacã un gir în alb este urmat de un     Pct. 102. Ñ Posesorul cecului este cel indicat în ultimul gir ca giratar, iar dacã este vorba de
 alt gir, semnatarul acestuia este soco-   un gir ,,în albÒ, atunci posesor poate fi orice persoanã.
 tit cã a dobândit cecul prin gir în alb.
                       Pct. 103. Ñ Prin succesiune neîntreruptã de giruri se înþelege succesiunea în care fiecare gir
                       este semnat în calitate de girant de cãtre cel care în girul precedent figura ca giratar.
                       Pct. 104. Ñ Dacã ºirul de giruri este întrerupt, posesor legitim al cecului este ultimul giratar
                       dinaintea întreruperii, dacã acesta se aflã ºi în posesia cecului.
                       Pct. 105. Ñ Dacã în seria girurilor se aflã un gir în alb, semnatarul girului urmãtor este con-
                       siderat giratarul girului în alb.
                       Pct. 106. Ñ Girurile ºterse sunt considerate ca nescrise, ele neputând servi nici pentru a umple
                       eventualele lacune în ºirul de giruri ºi nici pentru a-l întrerupe, dacã ºirul de giruri este regu-
                       lat. Aceste giruri se considerã ca ºi cum nu ar fi existat.
                       Pct. 107. Ñ Dacã un gir este ºters ºi prin acest fapt seria girurilor este întreruptã, este exclusã
                       legitimitatea formalã a ultimului girant ºi deci ºi dreptul sãu de creditor prin cecul respectiv.
                          În aceastã situaþie, ultimul girant îºi va putea exercita drepturile sale numai prin proce-
                       dura de drept comun.
                       Pct. 108. Ñ Girantul care plãteºte pe cale de regres are dreptul de a ºterge girul dat de el
                       ºi girurile ulterioare celui dat de el, deoarece giranþii ulteriori lui sunt exoneraþi de obligaþie prin
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                       plata fãcutã de el.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         55

 În temeiul art. 21 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Girul pus pe un cec la purtãtor face    Pct. 109. Ñ Trãgãtorul stabileºte modalitatea de circulaþie a cecului în momentul emiterii aces-
 pe girant rãspunzãtor, potrivit dispo-   tuia. De aceea, un cec ,,la ordinÒ nu poate fi transformat în cec ,,la purtãtorÒ prin simpla lui
 ziþiunilor referitoare la regres; el nu   transmitere ºi invers, iar un gir pus pe un cec ,,la purtãtorÒ, chiar dacã este gir în alb, nu
                       poate transforma instrumentul într-un cec ,,la ordinÒ.
 transformã însã titlul într-un cec la
 ordin.                   Pct. 110. Ñ În cazul în care un girant îºi pune girul pe un cec la purtãtor, el este rãspunzã-
                       tor conform dispoziþiilor Legii asupra cecului referitoare la regres în caz de neplatã.
                       Pct. 111. Ñ Posesorul unui cec la purtãtor nu este obligat sã dovedeascã legitimitatea pose-
                       siei sale printr-o serie neîntreruptã de giruri, simpla deþinere a cecului fãcându-i posibilã exer-
                       citarea drepturilor sale privind respectivul cec.


 În temeiul art. 22 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Dacã o persoanã a pierdut prin orice    Pct. 112. Ñ În cazul în care o persoanã pierde prin orice întâmplare posesia unui cec, noul
 întâmplare posesiunea unui cec,       posesor de bunã-credinþã nu este obligat sã predea cecul. Noul posesor va trebui însã sã facã
 posesorul în mâinile cãruia a ajuns     dovada cã are dreptul la posesia cecului.
 cecul, fie cã este un cec la purtãtor,   Pct. 113. Ñ Posesorul care dobândeºte cu rea-credinþã sau care sãvârºeºte o greºealã gravã
 fie cã este un cec transmisibil prin gir,  în dobândirea cecului pierdut anterior de o altã persoanã nu poate beneficia de dispoziþiile
 pentru care posesorul justificã drep-    punctului precedent, el fiind obligat sã predea cecul.
 tul sãu, în modul arãtat în art. 20, nu   Pct. 114. Ñ Legitimarea dreptului noului posesor al unui cec pierdut anterior de o altã per-
 este þinut sã predea cecul, afarã      soanã se face în funcþie de tipul de cec, dupã cum urmeazã:
 numai dacã l-a dobândit cu rea-cre-        a) în cazul în care cecul este ,,la ordinÒ, posesorul este apãrat din punct de vedere legal,
 dinþã sau dacã a sãvârºit o greºealã    dacã îºi justificã posesia printr-o serie neîntreruptã de giruri;
 gravã în dobândirea lui.             b) în cazul cecului ,,la purtãtorÒ, posesorul este apãrat prin simpla posesie a cecului
                       respectiv.
                          Sarcina administrãrii probelor într-o acþiune de revendicare privind posesia cecului nu revine
                       posesorului cecului, ci reclamantului care trebuie sã dovedeascã faptul cã posesorul este de
                       rea-credinþã sau cã a sãvârºit o greºealã gravã cu ocazia dobândirii cecului respectiv.


 În temeiul art. 23 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Persoanele împotriva cãrora s-a por-    Pct. 115. Ñ Girul care cuprinde una dintre menþiunile ,,valoarea pentru acoperireÒ, ,,pentru
 nit acþiune, în baza unui cec, nu pot    încasareÒ, ,,pentru procurãÒ, menþiuni care implicã un simplu mandat (cunoscut sub denumirile
 opune posesorului excepþiunile înte-    de gir pentru încasare sau gir pentru procurã), are drept scop sã confere giratarului dreptul de
 meiate pe raporturile lor personale cu   a încasa suma prevãzutã în cec, la prezentare, în calitate de reprezentant sau mandatar al
 trãgãtorul sau cu posesorii anteriori,   girantului, iar în caz de refuz, sã îndeplineascã formalitãþile pentru realizarea drepturilor
 afarã numai dacã posesorul dobân-      decurgând din respectivul cec.
 dind cecul a lucrat cu ºtiinþã în
 paguba debitorului.
 În temeiul art. 24 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Dacã girul cuprinde menþiunea        Pct. 116. Ñ În cazul girului pentru procurã, giratarul nu poate transmite cecul prin gir altei
 ,,valoare pentru acoperireÒ, ,,pentru    persoane.
 încasareÒ, ,,pentru procurãÒ, sau orice
 altã menþiune care implicã un simplu    Pct. 117. Ñ În cazul în care, totuºi, giratarul pentru procurã gireazã la rândul sãu cecul, acest
 mandat, posesorul poate sã exercite     ultim gir va fi considerat, de asemenea, ca un gir pentru procurã, giratarul pentru procurã având
 toate drepturile izvorâte din cec, dar   dreptul de a-ºi substitui o altã persoanã în calitate de reprezentant sau mandatar.
 nu-l poate gira decât cu titlu de      Pct. 118. Ñ Giratarul pentru procurã este obligat ºi pe deplin legitimat sã exercite drepturile
 procurã.                  decurgând din cec. Exercitarea acestor drepturi se face în numele girantului.
 Cei obligaþi nu pot opune în acest caz   Pct. 119. Ñ Obligaþii prin cec pot opune giratarului pentru procurã numai excepþiile pe care
 posesorului decât excepþiunile ce ar    le-ar fi putut invoca contra girantului.
 fi putut opune girantului. Mandatul
 cuprins într-un gir ,,pentru procurãÒ    Pct. 120. Ñ În cazul girului pentru procurã, raporturile dintre giranþi ºi giratari sunt reglemen-
 nu înceteazã prin moartea mandan-      tate prin regulile de drept comun privitoare la mandatul de reprezentare.
 tului, prin incapacitatea sau restrân-      Prin derogare de la aceste reguli, mandatul cuprins în girul pentru procurã nu înceteazã
            prin web-optimization with CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR, moartea, incapacitatea sau restrângerea capacitãþii Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For mandantului.
 gerea capacitãþii acestuia.
  56                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 25 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Girul fãcut posterior protestului  sau  Pct. 121. Ñ Dacã girul este dat ulterior protestului de neplatã sau altei constatãri echivalente,
 unei alte constatãri echivalente,  sau  dupã trecerea termenului pentru dresarea protestului sau dupã expirarea termenului de pre-
 dupã expirarea termenului de    pre-  zentare, el produce numai efectele unei cesiuni ordinare. Cesiunea ordinarã presupune trans-
 zentare, produce numai efectele   unei  ferarea creanþei rezultând din cec, din patrimoniul cedentului în acela al cesionarului, în aceleaºi
 cesiuni ordinare.             condiþii în care se gãsea în patrimoniul primului.
                      Pct. 122. Ñ Ca urmare a acestui tip de gir, giratarului îi pot fi opuse toate excepþiile care
 Girul fãrã datã este socotit, pânã la   puteau fi opuse girantului.
 dovada contrarie, ca fiind fãcut înain-
 tea protestului sau constatãrii echiva-     Girantul garanteazã numai existenþa creanþei, nu ºi plata sumei înscrise pe cec, deoarece
 lente, sau înaintea expirãrii termenului  nu îºi poate asuma rãspunderea de a se obliga solidar pentru un debitor care nu ºi-a res-
                      pectat obligaþiile.
 la care se referã alineatul precedent.
                      Pct. 123. Ñ Giratarul va putea exercita toate drepturile aparþinând girantului pe care acesta le
                      avea faþã de toþi debitorii obligaþi prin cec.
                      Pct. 124. Ñ Girul dat fãrã menþionarea datei este considerat, pânã la proba contrarã, cã a fost
                      fãcut înaintea dresãrii protestului de neplatã, înaintea unei alte constatãri echivalente sau înain-
                      tea expirãrii termenului de prezentare, producând în consecinþã efecte normale.
                      Pct. 125. Ñ Dacã girul este fãcut în condiþiile menþionate în art. 25 din Legea asupra cecului,
                      cecul îºi pãstreazã avantajele conferite de lege, inclusiv puterea de titlu executoriu, aceasta
                      fiind o calitate acordatã cecului ºi nu posesorului acestuia.


 În temeiul art. 26 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Plata unui cec poate fi garantatã     Pct. 126. Ñ Avalul este o garanþie personalã prin care o persoanã care dã avalul (denumitã
 printr-un aval, pentru întreaga sau    avalist), garanteazã obligaþia asumatã de una dintre persoanele obligate prin cec, direct sau
 numai pentru parte din sumã. Aceastã    pe cale de regres (persoanã denumitã avalizat), pentru toatã suma menþionatã pe cec sau
 garanþie poate fi datã de un terþ, altul  pentru o parte din ea. Validitatea avalului presupune ca suport existenþa mãcar formalã a obli-
 decât trasul, sau chiar de un sem-     gaþiei, al cãrui accesoriu este.
 natar al cecului.             Pct. 127. Ñ O persoanã obligatã prin cec poate beneficia de mai multe avaluri. Între avaliºtii
                      care garanteazã pentru aceeaºi persoanã nu existã nici un fel de raporturi decurgând din cec,
                      ci numai raporturi de drept comun.
                      Pct. 128. Ñ Raporturile dintre avalist ºi avalizat nu sunt determinate de cec în sine, ele putând
                      decurge din raporturi variate care existã între ei sau între aceºtia ºi posesorul cecului.
                      Pct. 129. Ñ Avalul va putea fi dat fie de cãtre o terþã persoanã, fie de cãtre un semnatar al
                      cecului, altul decât trãgãtorul.
                      Pct. 130. Ñ Girantul poate da un aval, deoarece el este obligat numai faþã de posesorii care
                      dobândesc cecul ulterior girului sãu.
                      Pct. 131. Ñ Avalul va putea fi dat ºi pentru un cec ,,în albÒ, cu condiþia completãrii instru-
                      mentului înainte de valorificarea drepturilor cuprinse îl el.
                      Pct. 132. Ñ Persoana care dã un aval trebuie sã aibã capacitatea juridicã necesarã pentru a
                      realiza acest act juridic.
                      Pct. 133. Ñ Avalul poate fi dat pentru întreaga sumã înscrisã pe cec sau numai pentru o parte
                      din ea. Dacã avalul este dat pentru o sumã mai mare decât aceea indicatã pe cec, valabili-
                      tatea avalului se va reduce la suma înscrisã pe cecul respectiv.


 În temeiul art. 27 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Avalul se dã pe cec sau pe adaos.     Pct. 134. Ñ Pentru a fi valabil, avalul trebuie sã fie înscris pe cec sau pe un adaos al aces-
                      tuia, prin expresiile ,,pentru avalÒ sau ,,pentru garanþieÒ, urmate de semnãtura avalistului sau a
 El se exprimã prin cuvintele ,,pentru   împuternicitului sãu.
 avalÒ sau orice altã formã echiva-
 lentã; el este semnat de avalist.     Pct. 135. Ñ Semnãtura avalistului, care poate fi oricare altã persoanã decât trãgãtorul sau trasul,
                      trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute la pct. 27Ñ30 din prezentele norme-cadru.
 El este socotit cã rezultã din simpla
                      Pct. 136. Ñ Avalul nu poate fi condiþionat în nici un mod, nu poate aduce schimbãri privind
 semnãturã a avalistului pusã pe faþa
                      elementele datoriei garantate ºi nici nu poate cuprinde clauze incompatibile cu natura sa.
 cecului, afarã numai dacã semnãtura
 este a trãgãtorului.            Pct. 137. Ñ Avalul poate fi dat ºi pe o copie sau pe un duplicat al cecului. El poate fi redac-
                      tat de mânã, cu pixul, cu cernealã chiar de cãtre avalist sau de o altã persoanã, dactilogra-
 Avalul trebuie sã arate pentru cine    fiat sau imprimat cu o ºtampilã. În orice situaþie este însã obligatoriu ca formula de avalizare
 este dat. În lipsa acestei arãtãri, el   sã fie urmatã de semnãtura manuscrisã a avalistului.
 se socoteºte dat pentru trãgãtor.
                      Pct. 138. Ñ Avalul va putea fi dat printr-o simplã semnãturã a avalistului pusã pe faþa
                      cecului.
                      Pct. 139. Ñ Avalul poate fi dat pe spatele cecului, dar în acest caz, pentru a nu fi confundat
                      cu girul, este necesarã pe lângã semnãtura avalistului ºi adãugarea uneia dintre formulele:
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      ,,pentru avalÒ sau ,,pentru garanþieÒ.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          57

                      Pct. 140. Ñ Este obligatoriu ca avalistul sã indice persoana pentru care dã avalul. În cazul în
                      care avalistul nu îndeplineºte aceastã obligaþie, se prezumã cã avalul este dat pentru trãgã-
                      tor, ca fiind persoana care elibereazã de rãspundere cel mai mare numãr de persoane obli-
                      gate, fãrã a fi admisã proba contrarã.


 În temeiul art. 28 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Avalistul este þinut în acelaºi mod ca   Pct. 141. Ñ Avalistul, fiind garantul unui semnatar al cecului, are o obligaþie identicã cu ace-
 ºi persoana pentru care a dat avalul.   laºi cuprins ºi cu aceeaºi întindere ca ºi cea garantatã.
 Obligaþiunea sa este valabilã chiar    Pct. 142. Ñ Avalistul nu poate opune posesorului cecului excepþii rezultate din raporturile sale
 dacã obligaþiunea pe care a        personale cu debitorul avalizat.
 garantat-o ar fi nulã pentru orice alt
 motiv decât un viciu de formã.       Pct. 143. Ñ Prevederea pct. 142 din prezentele norme-cadru privind inopozabilitatea excepþiilor
                      este înlãturatã în folosul avalistului ori de câte ori posesorul nu este de bunã-credinþã în sensul
 Când avalistul plãteºte cecul, el     cã a cunoscut excepþia respectivã, cã a cunoscut diferite vicii de formã ale obligaþiilor asumate
 dobândeºte drepturile rezultând din    prin cec sau cã a cunoscut vicii de semnãturã.
 cec împotriva persoanei pentru care
 a garantat ºi împotriva acelora care    Pct. 144. Ñ Obligaþia avalistului este o obligaþie autonomã, în sensul cã avalistul se poate servi
 sunt þinuþi cãtre acesta din urmã, în   împotriva posesorului de excepþiile derivând din raporturile sale personale cu posesorul, dacã
 temeiul cecului.              ele existã, dar în nici un caz nu se poate servi de excepþiile personale ale persoanei pentru
                      care a dat avalul faþã de posesorul cecului. Posesorul cecului poate sã se îndrepte direct împo-
                      triva avalistului, fãrã a mai fi respectatã ordinea din dreptul civil, deoarece obligaþia acestuia
                      este o obligaþie autonomã ºi solidarã.
                      Pct. 145. Ñ Avalistul poate sã opunã posesorului cecului excepþiile referitoare la: forma cecului,
                      obligaþia avalizatului din cauza nerespectãrii formelor prevãzute pentru valabilitatea cecului ºi pe
                      cele rezultând din încãlcarea condiþiilor stabilite pentru executarea acþiunilor asupra cecului.
                      Pct. 146. Ñ În cazul în care semnãtura debitorului garantat este falsã, avalul este valabil,
                      deoarece cecul circulã ca ºi cum ea ar fost autenticã.
                      Pct. 147. Ñ Dacã posesorul a pierdut acþiunea legalã privind cecul sau instrumentul este nul
                      pentru o cauzã oarecare, obligaþia avalistului se stinge, deoarece el a înþeles sã se oblige
                      numai ca avalist.
                      Pct. 148. Ñ Avalistul care a plãtit cecul dobândeºte toate drepturile decurgând din respectivul cec
                      împotriva celui garantat (avalizat), cât ºi a celor obligaþi cãtre acesta din urmã în temeiul cecului.
                      Pct. 149. Ñ Avalistul este un debitor de regres. Dupã ce a plãtit, el se poate îndrepta dupã
                      propria sa opþiune împotriva tuturor celor obligaþi faþã de el sau numai împotriva unuia dintre
                      aceºtia.
                      Pct. 150. Ñ Obligaþii prin cec pot opune avalistului care a plãtit excepþiile care ar fi fost opo-
                      zabile posesorului cecului achitat sau avalistului.
                      Pct. 151. Ñ Termenul în care trebuie sã fie exercitatã acþiunea împotriva avalistului este regle-
                      mentat prin dispoziþiile pct. 333Ñ337 din prezentele norme-cadru.
                      Pct. 152. Ñ În cazul preschimbãrii cecului în forma sa materialã, avalistul, ca de altfel orice
                      semnatar al cecului, continuã sã rãmânã obligat pentru conþinutul vechiului cec. Fac excepþie
                      cazurile în care:
                         a) cecul a fost retras de debitor;
                         b) cecul a rãmas în mâinile creditorului, dar acesta a luat mãsuri pentru a pãstra acþiunea
                      sa împotriva obligaþilor prin cec.
                      Pct. 153. Ñ Avalistului care exercitã procedura de executare nu i se pot opune excepþiile opo-
                      zabile fostului posesor al cecului.
                      Pct. 154. Ñ Dacã avalistul pierde acþiunea legalã privind cecul împotriva avalizatului, îi rãmâne
                      la dispoziþie acþiunea derivând din raportul de drept comun care îi leagã, cãci avalul nu poate
                      schimba, cu excepþia unor dispoziþii exprese ale pãrþilor în sens contrar, raportul fundamental
                      dintre avalist ºi avalizat.
                      Pct. 155. Ñ Obligaþia avalistului poate fi la rândul ei garantatã printr-un aval. În acest caz,
                      acest al doilea avalist, dacã plãteºte cecul, se poate folosi de procedura legalã, atât împotriva
                      primului avalist, cât ºi împotriva avalizatului ºi a obligaþilor prin cec anteriori.
                      Pct. 156. Ñ Lichidarea raporturilor dintre coavaliºti se face dupã principiile dreptului comun pri-
                      vind solidaritatea pasivã.


 În temeiul art. 29 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Cecul este plãtibil la vedere. Orice    Pct. 157. Ñ Ca urmare a funcþiei sale principale de instrument de platã, cecul poate fi tras
 stipulaþiune contrarã se socoteºte     numai la vedere (la prezentare).
 nescrisã.
                      Pct. 158. Ñ Orice menþiune redactatã pe cec privind o anumitã scadenþã fixã sau o anumitã
 Cecul prezentat la platã înaintea zilei  perioadã de timp admisã între data prezentãrii ºi data plãþii cecului este consideratã ca ºi cum
 arãtate ca datã a emiterii este plãtibil  nu ar fi fost scrisã. În aceastã situaþie, cecul îºi pãstreazã calitatea sa de instrument plãtibil
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 în ziua prezentãrii.            la vedere.
  58                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                      Pct. 159. Ñ Cecul care are înscrisã ca datã a emiterii sale o datã ulterioarã datei prezentãrii
                      la platã se numeºte cec postdatat.
                      Pct. 160. Ñ Cecul postdatat este plãtibil în ziua prezentãrii, data menþionatã ca datã a emiterii
                      considerându-se ca ºi cum nu ar fi fost scrisã.
                      Pct. 161. Ñ Între trãgãtor ºi tras poate interveni o înþelegere conform cãreia trasul va plãti
                      cecul numai dupã ce trãgãtorul a avizat instrumentul respectiv. O astfel de înþelegere este expri-
                      matã prin formula: ,,Plãtiþi numai dupã avizÒ redactatã pe cec. Aceastã înþelegere nu poate fi
                      opusã posesorului cecului, acesta rãmânând plãtibil la vedere. Primirea avizului de cãtre socie-
                      tatea bancarã din partea trãgãtorului nu reprezintã o condiþie pentru efectuarea plãþii, ci un pro-
                      cedeu suplimentar de verificare a autenticitãþii cecului ºi de limitare a situaþiilor în care s-ar
                      efectua plata unor cecuri false sau a unor cecuri valabile, dar care se aflã în mâna unor posesori
                      de rea-credinþã.


 În temeiul art. 30 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Cecul emis ºi plãtibil în România tre-   Pct. 162. Ñ Termenele menþionate la art. 30 din Legea asupra cecului se calculeazã începând
 buie, sub sancþiunea pierderii dreptu-   cu ziua urmãtoare datei emiterii cecului.
 lui de regres împotriva giranþilor ºi
                      Pct. 163. Ñ În cazul neprezentãrii la platã a cecului în termenele menþionate de art. 30 din
 garanþilor, sã fie prezentat la platã în
                      Legea asupra cecului, posesorul pierde dreptul la regres împotriva giranþilor ºi garanþilor (ava-
 termen de 8 zile, dacã este plãtibil în
                      liºtilor) menþionaþi pe cec.
 chiar localitatea unde a fost emis, iar
 în celelalte cazuri în termen de      Pct. 164. Ñ Cecul emis în România ºi plãtibil într-o altã þarã are ca termen de prezentare ter-
 15 zile.                  menul prevãzut în legislaþia þãrii în care urmeazã a se efectua plata.
 Cecul emis într-o þarã strãinã ºi plã-
 tibil în România trebuie sã fie pre-
 zentat în termen de 30 zile, iar dacã
 este emis în afarã de Europa în ter-
 men de 70 de zile.
 Termenele aci arãtate se socotesc din
 ziua arãtatã în cec ca datã a emiterii.
 Dacã cecul este plãtibil în strãinãtate,
 termenul de prezentare va fi cel arã-
 tat de legea locului plãþii.
 Dacã aceastã lege nu dispune, se vor
 aplica regulile înscrise în alineatele
 precedente.


 În temeiul art. 31 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Când un cec este tras între douã      Pct. 165. Ñ În cazul în care între locul emiterii cecului ºi locul plãþii acestuia existã diferenþe
 locuri, având calendare deosebite,     din punct de vedere al calendarelor folosite, Banca Naþionalã a României ºi societãþile ban-
 ziua emiterii este înlocuitã cu aceea   care vor considera data emiterii cecului ca fiind data corespunzãtoare din calendarul locului de
 corespunzãtoare a calendarului locu-    platã. Termenul de prezentare a cecului va fi calculat luându-se ca bazã de referinþã data ast-
 lui de platã.               fel înlocuitã conform calendarului locului de platã.


 În temeiul art. 32 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin
 Legea nr. 83/1994:             Pct. 166. Ñ În cazul în care posesorul unui cec nu prezintã instrumentul respectiv societãþii
                      bancare trase, ci unei case de compensaþii, prin intermediul societãþii bancare unde îºi are
 Prezentarea unui cec la o casã de
                      deschis contul, operaþiunea respectivã este echivalentã cu o prezentare la platã.
 compensaþii echivaleazã cu o pre-
 zentare la platã.

 În temeiul art. 33 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Ordinul de a nu plãti suma din cec     Pct. 167. Ñ Ordinul dat de trãgãtor, trasului, de a nu plãti suma înscrisã pe cec nu este valabil
 nu are efect decât dupã expirarea ter-   decât dupã expirarea termenului de prezentare.
 menului de prezentare.           Pct. 168. Ñ Un cec va putea fi onorat de cãtre tras chiar ºi în cazul în care termenul sãu de
                      prezentare a expirat ºi dacã trãgãtorul nu a revocat ordinul de platã privind cecul respectiv.
 În lipsa unui atare ordin, trasul poate
 plãti ºi dupã expirarea termenului.    Pct. 169. Ñ Un cec va putea fi revocat în interiorul termenului de prezentare la platã numai
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
            în cazul pierderii sau PdfCompressor. For
Compression by CVISION Technologies’ furtului instrumentului respectiv. Evaluation Purposes Only
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          59

 În temeiul art. 34 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Efectele cecului nu sunt atinse prin    Pct. 170. Ñ Principiul nerevocabilitãþii cecului în interiorul termenului legal de prezentare nu
 moartea trãgãtorului, incapacitatea sau   este afectat de situaþiile limitã intervenite în ceea ce îl priveºte pe trãgãtor. Astfel, cecul pro-
 restrângerea capacitãþii acestuia, inter-  duce aceleaºi efecte ºi purtãtorul sãu beneficiazã de aceleaºi drepturi chiar dacã dupã emite-
 venite dupã emiterea cecului.        rea acestuia a intervenit moartea, incapacitatea sau restrângerea capacitãþii trãgãtorului.


 În temeiul art. 35 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Trasul poate cere, plãtind cecul, ca    Pct. 171. Ñ La cererea trasului, o datã cu primirea plãþii, posesorul cecului predã instrumentul.
 el sã-i fie predat cu menþiunea ,,achi-
 tatÒ de cãtre posesor.              Trasul poate solicita înscrierea pe cec de cãtre posesor a menþiunii ,,achitatÒ dupã
                       efectuarea plãþii.
 Posesorul nu poate refuza o platã
 parþialã.                  Pct. 172. Ñ În cazul în care trasul solicitã o chitanþã separatã de cec prin care sã se pro-
                       beze efectuarea plãþii, posesorul poate proceda la remiterea unui astfel de act.
 În caz de platã parþialã, trasul poate
 cere sã se facã pe cec menþiune de     Pct. 173. Ñ În situaþia în care o datã cu efectuarea plãþii trasul nu solicitã nici înscrierea men-
 aceastã platã ºi sã i se dea o       þiunii ,,achitatÒ pe cec, nici o chitanþã separatã dovedind plata, atunci posesorul va restitui cecul
 chitanþã.                  fãrã a mai efectua nici o operaþiune. Restituirea voluntarã a cecului de cãtre posesor trasului
                       constituie dovada eliberãrii persoanelor obligate prin instrumentul respectiv de obligaþiile pe care
                       ºi le-au asumat.
                       Pct. 174. Ñ În situaþia în care nu i se prezintã cecul, trasul poate sã refuze plata. Trasul mai
                       poate refuza plata ºi în cazul în care din semnãtura pusã de posesor rezultã cã acesta nu
                       este persoana care este legitimatã prin cec sã o cearã.
                       Pct. 175. Ñ În cazul în care cecul este sechestrat de o autoritate judecãtoreascã, posesorul
                       sãu legitim poate cere plata, în baza unei dispoziþii a autoritãþii judecãtoreºti respective. Persoana
                       care plãteºte devine posesorul cecului în baza acestei dispoziþii a autoritãþii judecãtoreºti.
                       Pct. 176. Ñ În cazul în care o persoanã obligatã a plãtit cecul fãrã însã a-i fi fost eliberatã o
                       chitanþã în acest sens ºi fãrã a-i fi fost remis instrumentul, acesta riscând sã fie pus din nou
                       în circulaþie fãrã temei, putându-se solicita o nouã platã, persoana care a plãtit poate sã pro-
                       beze achitarea sumei cu martori ºi registre sau înscrisuri, pe cale legalã, în instanþã.
                       Pct. 177. Ñ Posesorul este obligat sã primeascã orice platã parþialã care i se oferã atât timp
                       cât cecul nu a fost protestat, în scopul uºurãrii sarcinii debitorilor de regres, care nu vor mai
                       putea fi urmãriþi decât pentru restul sumei de platã. Posesorul care a primit o platã parþialã
                       pierde dreptul la acþiunea în regres pentru aceastã sumã.
                       Pct. 178. Ñ În cazul plãþii parþiale, posesorul, pentru a-ºi conserva dreptul la acþiunea în regres,
                       trebuie sã protesteze cecul pentru restul sumei neachitate, pentru cã numai în acest mod el
                       se poate întoarce împotriva giranþilor anteriori ºi a trãgãtorului.
                       Pct. 179. Ñ Persoana obligatã prin cec, care a fãcut o platã parþialã, nu poate pretinde sã i
                       se remitã cecul purtând menþiunea ,,achitatÒ ºi nici o chitanþã eliberatã cãtre el în acest sens,
                       deoarece cecul este necesar posesorului pentru restul sumei neplãtite. Posesorul cãruia i s-a
                       fãcut o platã parþialã este obligat sã elibereze persoanei care a plãtit o chitanþã separatã pen-
                       tru plata fãcutã, redactând în acelaºi timp o menþiune privind plata parþialã ºi pe cec, pentru
                       a se putea vedea cã el este valabil numai pentru restul sumei.


 În temeiul art. 36 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Trasul care plãteºte un cec, ce poate    Pct. 180. Ñ Trasul care plãteºte un cec girabil este obligat sã verifice numai succesiunea regu-
 fi girat, este dator sã verifice regula-  latã a girurilor, nu ºi autenticitatea semnãturilor giranþilor.
 ritatea succesiunii girurilor, dar nu ºi     Deºi trasul nu este obligat sã verifice autenticitatea girurilor, acesta nu este exonerat ºi
 autenticitatea semnãturilor giranþilor.   de obligaþia de a verifica dacã identitatea persoanei care prezintã cecul la platã corespunde
                       cu identitatea ultimului giratar de pe instrumentul respectiv.

 În temeiul art. 37 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Când un cec este plãtibil într-o      Pct. 181. Ñ Pe orice cec este obligatorie înscrierea sumei de platã ºi a monedei în care urmeazã
 monedã care nu are curs la locul      sã se efectueze plata.
 plãþii, suma poate fi plãtitã, în ter-
 menul de prezentare a cecului, în      Pct. 182. Ñ De regulã, cecul trebuie sã fie plãtit în moneda locului plãþii, respectiv în lei pen-
 moneda þãrii, dupã valoarea ei din     tru cecurile plãtibile în România.
 ziua plãþii. Dacã plata nu a fost fãcutã     Excepþie de la aceastã regulã pot fi urmãtoarele douã situaþii:
 la prezentare, posesorul poate, la ale-
 gerea sa, sã cearã ca suma sã-i fie        a) trãgãtorul exprimã suma de platã într-o altã monedã decât în lei ºi plata urmeazã sã
 plãtitã în moneda þãrii, fie dupã cursul  se efectueze în aceastã monedã;
 din ziua prezentãrii, fie dupã cursul       b) trãgãtorul exprimã suma de platã într-o altã monedã decât în lei, dar stipuleazã cã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
            plata efectivã se va PdfCompressor.
Compression by CVISION Technologies’face în lei la cursul zilei. For Evaluation Purposes Only
 din ziua plãþii.
  60                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 Valoarea monedei strãine este deter-      În cazul prezentat la lit. a) plata se poate face de cãtre tras numai cu condiþia ca trãgãtorul
 minatã dupã uzurile locului de platã.   sã posede disponibilul în valuta respectivã.
 Trãgãtorul poate totuºi sã stipuleze cã      Pentru cecurile aflate în situaþia de la lit. b) ºi de la pct. 184, clauzele cuprinse în redac-
 suma de platã va fi calculatã dupã un
                      tarea girurilor care ar altera clauza de risc valutar stabilitã la emiterea cecului se considerã
 curs indicat în cec.
                      nule.
 Regulile aci arãtate nu se aplicã în    Pct. 183. Ñ Pentru un cec aflat în situaþia de la pct. 182 lit. b), în cazul neachitãrii în ziua
 cazul când trãgãtorul a stipulat cã    prezentãrii, posesorul poate cere, dupã preferinþa sa, ca cecul sã-i fie achitat, fie prin trans-
 plata va trebui fãcutã într-o monedã    formarea la cursul de schimb valutar convenit pentru ziua prezentãrii, fie la cursul de schimb
 anume arãtatã (clauza de platã efec-    valutar din ziua plãþii.
 tivã în monedã strãinã).
                      Pct. 184. Ñ Trãgãtorul poate sã stipuleze pe cec un curs de schimb valutar în funcþie de care
 Dacã suma este arãtatã într-o       va fi calculatã suma de platã.
 monedã având aceeaºi denumire, dar
                      Pct. 185. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta cecurile în care
 o valoare diferitã în þara de emisiune
 ºi în aceea a plãþii, se presupune cã   suma de platã este exprimatã într-o monedã strãinã, numai cu condiþia ca denumirea mone-
 indicarea se referã la moneda locu-    dei strãine sã fie fãcutã complet (dolar S.U.A., dolar Australia etc.) sau printr-unul dintre sim-
 lui de platã.               bolurile recunoscute pe plan internaþional pentru valutele respective (USD, AUD etc.)

 În temeiul art. 38 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea
 nr. 83/1994:                Pct. 186. Ñ Cecul care poartã douã linii paralele verticale sau oblice, dar nu orizontale, oriunde
                      pe faþa instrumentului ºi care nu are nimic înscris în spaþiul delimitat de aceste linii, se numeºte
 Trãgãtorul sau posesorul unui cec     cec cu barare generalã.
 poate sã-l bareze, cu efectele arãtate   Pct. 187. Ñ Cecul cu barare generalã poate circula prin girare ºi este valabil în posesia ulti-
 în articolul urmãtor.           mului posesor.
 Bararea se face prin douã linii para-   Pct. 188. Ñ Cecul care poartã douã linii paralele verticale sau oblice, dar nu orizontale, oriunde
 lele puse pe faþa cecului.         pe faþa instrumentului ºi care în spaþiul delimitat de aceste linii are înscrisã denumirea unei
                      societãþi bancare, se numeºte cec cu barare specialã.
 Ea poate fi generalã sau specialã.
                      Pct. 189. Ñ În interpretarea art. 38 ºi 39 din Legea asupra cecului, prin expresia denumirea
 Bararea este generalã, dacã între     societãþii bancare se înþelege denumirea societãþii bancare urmatã de nominalizarea unitãþii ban-
 cele douã linii nu se indicã nimic ori   care aparþinând acesteia care încaseazã cecul barat.
 se face menþiunea ,,societate ban-     Pct. 190. Ñ Standardul de conþinut obligatoriu al cecului barat este prezentat în anexa nr. 2.
 carãÒ sau alt termen echivalent; ea
 este specialã, dacã denumirea unei     Pct. 191. Ñ În cazul cecului cu barare generalã sau specialã, beneficiarul este obligat sã
 societãþi bancare se înscrie între cele  recurgã la serviciul unei societãþi bancare printr-o unitate bancarã aparþinând acesteia, care sã
                      primeascã plata în locul sãu.
 douã linii. Bararea generalã poate fi
 transformatã în barare specialã, însã   Pct. 192. Ñ Bararea poate fi fãcutã la emiterea cecului de cãtre trãgãtor sau în cursul circu-
 bararea specialã nu poate fi trans-    laþiei acestuia, de cãtre oricare dintre posesorii instrumentului respectiv.
 formatã în barare generalã.        Pct. 193. Ñ Bararea generalã poate fi transformatã în barare specialã prin înscrierea denumi-
                      rii unei societãþi bancare între cele douã linii paralele.
 Tãierea (ºtergerea) liniilor sau denu-
 mirii societãþii bancare înscrise se    Pct. 194. Ñ Bararea specialã nu se poate transforma într-o barare generalã.
 socoteºte ca ºi cum nu ar fi fost     Pct. 195. Ñ ªtergerea liniilor paralele sau a denumirii unei societãþi bancare înscrise între cele
 fãcutã.                  douã linii paralele se considerã ca ºi cum nu ar fi fost efectuatã.

 În temeiul art. 39 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea
 nr. 83/1994:                Pct. 196. Ñ Un cec cu barare generalã poate fi plãtit numai unei societãþi bancare sau unui
 Cecul cu barare generalã nu poate fi    client al societãþii bancare aflate ºi în poziþia de tras pe instrumentul respectiv.
 plãtit de tras decât unei societãþi ban-  Pct. 197. Ñ Un cec cu barare specialã poate fi plãtit numai societãþii bancare a cãrei denu-
 care sau unui client al trasului.     mire se aflã trecutã între cele douã linii paralele trasate pe faþa instrumentului respectiv.
 Cecul cu barare specialã nu poate fi
 plãtit de tras decât societãþii bancare  Pct. 198. Ñ În situaþia în care societatea bancarã nominalizatã între cele douã linii paralele
 înscrise în cec sau, dacã aceasta     este chiar societatea bancarã aflatã în poziþie de tras, plata cecului se face cãtre un client al
 este trasul, unui client al acestei    acesteia.
 societãþi bancare. Totuºi, societatea   Pct. 199. Ñ Un cec barat poate fi dobândit de cãtre o societate bancarã numai de la unul
 bancarã indicatã poate recurge pen-    dintre clienþii sãi sau de la o altã societate bancarã. Astfel, o societate bancarã care trebuie
 tru încasare la o altã societate ban-   sã primeascã plata unui cec barat poate sã recurgã pentru încasarea sumei la serviciile unei
 carã. O societate bancarã nu poate
 dobândi un cec barat decât de la unul   alte societãþi bancare.
 din clienþii sãi sau de la o altã socie-  Pct. 200. Ñ Dacã posesorul unui cec barat nu este clientul societãþii bancare trase, plata res-
 tate bancarã. Ea nu poate sã-l înca-    pectivului instrument nu se va putea efectua decât prin intermediul unei societãþi bancare.
 seze pentru alte persoane decât
 acestea.                  Pct. 201. Ñ Un cec poate fi barat special numai de douã ori. Una dintre cele douã barãri spe-
                      ciale trebuie sã fie destinatã încasãrii prin intermediul unei case de compensaþii. Aceastã dis-
 Cecul purtând mai multe barãri spe-    poziþie permite prezentarea la compensare a unui cec cu barare specialã de cãtre o societate
 ciale nu poate fi plãtit de tras decât
 în cazul a douã barãri, din care una    bancarã neafiliatã la o casã de compensaþii prin intermediul unei alte societãþi bancare, mem-
 pentru încasare prin intermediul unei   brã a acestei instituþii. În acest scop, societatea bancarã desemnatã prin prima barare specialã
 case de compensaþii.            va redacta o nouã barare în care va înscrie formula ,,pentru încasare prinÒ, urmatã de denu-
 Trasul sau societatea bancarã care     mirea societãþii bancare membrã a casei de compensaþii.
 nu respectã dispoziþiile de mai sus
 rãspunde de paguba cauzatã pânã la        Societatea bancarã menþionatã prin cea de-a doua barare specialã, membrã a casei de
            compensaþii, va prezenta cecul respectiv la CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR, web-optimization withîncasare prin compensare. Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
 concurenþa valorii cecului.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          61

 În temeiul art. 40 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Trãgãtorul ca ºi posesorul unui cec      Pct. 202. Ñ Pe cec, trãgãtorul sau unul dintre posesori poate stipula clauza exprimatã prin
 poate interzice plata în numerar,       cuvintele ,,plãtibil în contÒ, ,,numai pentru viramentÒ sau o altã expresie similarã. În acest caz,
 inserând transversal pe faþa cecului     plata cecului se efectueazã numai scriptic în vederea creditãrii contului beneficiarului.
 cuvintele ,,plãtibil în contÒ, ,,numai pen-
                           Efectuarea operaþiunii scriptice de creditare a contului beneficiarului echivaleazã cu plata
 tru viramentÒ, sau altã expresiune
 echivalentã.                 cecului.

 În acest caz, cecul nu poate da loc      Pct. 203. Ñ ªtergerea de pe cec a clauzelor ,,plãtibil în contÒ ºi ,,numai pentru viramentÒ de
 din partea trasului decât la o opera-     cãtre unul dintre posesorii cecului se considerã ca ºi cum nu ar fi fost efectuatã.
 þiune de scripte (credit în cont, vira-    Pct. 204. Ñ Clauzele ,,plãtibil în contÒ sau ,,numai pentru viramentÒ nu pot fi revocate de cãtre
 ment   sau   compensaþiune).      posesorii ulteriori ai cecului.
 Operaþiunea de scripte echivaleazã
 cu plata.                   Pct. 205. Ñ Trasul care nu respectã condiþiile impuse de clauzele ,,plãtibil în contÒ ºi ,,numai
                        pentru viramentÒ rãspunde de eventualele prejudicii pânã la concurenþa sumei cecului.
 ªtergerea cuvintelor ,,plãtibil în contÒ,
 ,,numai pentru viramentÒ, se soco-
 teºte ca ºi când nu ar fi fost fãcutã.
 Trasul care nu respectã dispoziþiunile
 de mai sus rãspunde de paguba
 cauzatã pânã la concurenþa valorii
 cecului.
 În temeiul art. 41 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea       Pct. 206. Ñ Clauza ,,netransmisibilÒ poate fi pusã pe un cec de cãtre trãgãtorul sãu, la cererea
 nr. 83/1994:                 beneficiarului, sau de cãtre un girant. În ambele cazuri, efectele acestei clauze sunt aceleaºi,
 Cecul emis cu clauza ,,netransmisibilÒ    respectiv se opreºte circulaþia instrumentului ºi se stabileºte definitiv ultimul posesor care are
 nu poate fi plãtit decât primitorului     dreptul de a intra în posesia sumei înscrise pe cec.
 sau, la cererea acestuia, sã fie cre-
 ditat în contul sãu curent.          Pct. 207. Ñ Cecul purtând clauza ,,netransmisibilÒ poate fi plãtit numai acestui ultim posesor,
                        respectiv beneficiar, sau, la cererea acestuia, suma va putea fi creditatã în contul sãu.
 Primitorul nu poate gira cecul decât
 unei societãþi bancare pentru înca-      Pct. 208. Ñ Beneficiarul are dreptul de a gira cecul purtând clauza ,,netransmisibilÒ numai unei
 sare; societatea bancarã nu-l poate      societãþi bancare. Girul efectuat în aceste condiþii poartã denumirea de gir pentru încasare, el
 gira mai departe. Girurile puse con-     fiind redactat pe instrument prin expresia girat pentru încasare.
 tra acestei dispoziþii se considerã ca
 nescrise.                   Pct. 209. Ñ Girarea unui cec purtând clauza ,,netransmisibilÒ în alte condiþii decât cele men-
                        þionate la pct. 208 nu este legal valabilã.
 ªtergerea clauzei se considerã ca
 neavenitã.                  Pct. 210. Ñ Societatea bancarã aflatã în poziþie de giratar pentru încasare nu poate gira cecul
 Cel care plãteºte un cec netrans-       respectiv în favoarea altei persoane, ea având numai dreptul de încasare a sumei menþionate
 misibil altei persoane decât primitorului   pe cec.
 sau societãþii bancare giratare pentru    Pct. 211. Ñ Girul unui cec purtând clauza ,,netransmisibilÒ efectuat de beneficiarul sãu în favoa-
 încasare rãspunde de plata fãcutã.      rea unei alte persoane decât o societate bancarã sau girul unui astfel de instrument efectuat
 Clauza ,,netransmisibilÒ trebuie pusã     de o societate bancarã în condiþiile în care ea se gãseºte în poziþia de giratar pentru încasare
 chiar de societatea bancarã, la cere-     nu duce la anularea cecului, ci se considerã ca ºi cum nu ar fi fost scris.
 rea clientului.
                        Pct. 212. Ñ Clauza ,,netransmisibilÒ pusã pe cec nu poate fi ºtearsã de cãtre nici una dintre
 Aceeaºi clauzã poate fi pusã de un
                        persoanele implicate în circulaþia cecului.
 girant, cu aceleaºi efecte.
                        Pct. 213. Ñ Persoana care plãteºte un cec purtând clauza ,,netransmisibilÒ altei persoane decât
                        posesorului îndreptãþit sau societãþii bancare care a primit cecul spre încasare este direct
                        rãspunzãtoare de plata astfel efectuatã.


 În temeiul art. 42 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Trãgãtorul poate subordona plata       Pct. 214. Ñ În momentul emiterii unui cec, trãgãtorul poate condiþiona plata acestuia de iden-
 cecului existenþei pe titlu în momen-     titatea dintre semnãtura persoanei care a primit cecul ºi semnãtura persoanei care încaseazã
                        respectivul cec la prezentare.
 tul prezentãrii unei a doua semnãturi
 la fel cu a primitorului (cecul de cãlã-   Pct. 215. Ñ Cecul care poartã condiþia menþionatã la pct. 214 poartã denumirea de cec de
 torie).                    cãlãtorie.
                        Pct. 216. Ñ Standardul de conþinut obligatoriu al cecului de cãlãtorie este prezentat în anexa
                        nr. 3.
                        Pct. 217. Ñ În cazul unui cec de cãlãtorie succesiunea operaþiunilor este urmãtoarea:
                           a) trãgãtorul vinde cecurile de cãlãtorie unei persoane, denumitã în continuare posesor ;
                           b) în momentul cumpãrãrii cecurilor de cãlãtorie, posesorul înscrie o primã semnãturã
                        pe fiecare cec în parte, în faþa trãgãtorului;
                           c) posesorul cecurilor de cãlãtorie le remite altei persoane în schimbul obþinerii unor bunuri,
                        servicii sau chiar unui numerar. Aceastã persoanã este denumitã în continuare beneficiar ;
                           d) în momentul remiterii cecurilor cãtre beneficiar, posesorul înscrie o a doua semnãturã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            în faþa acestuia.
  62                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                          Identitatea perfectã între cele douã semnãturi confirmã legalitatea cecului respectiv;
                          e) beneficiarul încaseazã contravaloarea cecurilor de cãlãtorie de la societatea bancarã
                       trasã unde îºi are deschis contul trãgãtorul.
                         În cazul cecului de cãlãtorie, trãgãtorul poate fi una ºi aceeaºi persoanã cu trasul. În
                       caz contrar, cele douã persoane au relaþii de cont.
                       Pct. 218. Ñ Cecurile de cãlãtorie vor fi tipãrite, ca ºi biletele de bancã, în sume fixe.


 În temeiul art. 43 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea      Pct. 219. Ñ Dacã cecul este prezentat la platã în interiorul termenului menþionat prin dispozi-
 nr. 83/1994:                þiile art. 30 din Legea asupra cecului ºi ale punctelor referitoare la acesta din prezentele norme-
                       cadru (þinându-se cont de diferenþele indicate în articolul evocat între diferitele tipuri de cecuri)
 Posesorul poate exercita dreptul de
                       ºi este achitat, toþi obligaþii prin respectivul instrument sunt eliberaþi de obligaþiile asumate.
 regres împotriva giranþilor, trãgãtoru-
 lui ºi celorlalþi obligaþi, dacã cecul   Pct. 220. Ñ În cazul în care posesorul prezintã cecul la platã în termenul legal ºi trasul nu-l
 prezentat în termen util nu este plã-    onoreazã, posesorul poate exercita dreptul de regres împotriva giranþilor, trãgãtorului ºi celor-
 tit ºi dacã refuzul de platã este con-   lalþi obligaþi.
 statat:                   Pct. 221. Ñ Pentru exercitarea dreptului de regres este necesar ca posesorul sã facã dovada
                       refuzului de platã. Dovada refuzului de platã poate fi fãcutã prin urmãtoarele modalitãþi:
   1. fie printr-un act autentic (pro-
 test);                      a) prin protestul refuzului de platã, care este un act juridic ºi solemn, având aceeaºi
                       valoare probatorie ca ºi un act autentic;
   2. fie printr-o declaraþie a trasului
 datatã ºi scrisã pe cec, cuprinzând        b) printr-o declaraþie a trasului datatã, scrisã ºi semnatã de acesta pe cec prin care se
 ziua când a fost prezentat;         indicã în mod expres ziua prezentãrii la platã a instrumentului respectiv;
   3. fie printr-o confirmare oficialã      c) printr-o confirmare oficialã datatã a unei case de compensaþii, prin care se aratã cã
 datatã a unei case de compensaþii,     cecul a fost adus spre compensare în termen util, dar nu a fost plãtit.
 prin care se aratã cã cecul a fost
 adus spre compensare în termen util,    Pct. 222. Ñ În cazul în care cecul nu este prezentat la platã în termenul legal stabilit de Legea
                       asupra cecului sau în cazul în care cecul este prezentat la platã în termenul legal ºi plata
 dar nu a fost plãtit.            este refuzatã, fãrã a se face însã protestul sau un alt act de echivalare a protestului, pose-
 Posesorul pãstreazã drepturile sale     sorul pãstreazã totuºi drepturile sale contra trãgãtorului, principalul debitor, prin respectivul instru-
 contra trãgãtorului, cu toate cã cecul   ment.
 nu a fost prezentat în timp util sau    Pct. 223. Ñ În cazul expirãrii termenului prevãzut pentru plata cecului, posesorul are totuºi
 nu s-a fãcut protestul ori constatarea   dreptul de a cere de la tras plata sumei prevãzute în instrument. În aceastã situaþie, dacã tra-
 echivalentã protestului. Dacã, dupã     sul dispune de fondurile necesare, el va putea plãti suma prevãzutã pe cec, plata fiind legalã
 trecerea termenului de prezentare,     ºi fãrã un alt acord al trãgãtorului. În acest caz, dacã trasul refuzã plata, posesorul are drep-
 disponibilul nu mai existã prin faptul   tul de a se întoarce împotriva trãgãtorului, intentând acþiunea care decurge din instrument.
 trasului, posesorul cecului pierde     Pct. 224. Ñ În cazul în care, dupã trecerea intervalului legal de prezentare, fondurile disponi-
 aceste drepturi în total sau numai în    bile în contul trãgãtorului, þinut de tras, se micºoreazã sau dispar din motive determinate de
 limita sumei dispãrute.           activitatea trasului, posesorul cecului pierde dreptul de a se îndrepta împotriva trãgãtorului, în
                       limita sumei dispãrute sau pentru suma integralã indicatã pe cec.


 În temeiul art. 44 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Protestul sau constatarea echivalentã    Pct. 225. Ñ În cazul refuzului la platã a unui cec prezentat trasului în termenul legal, protes-
 trebuie fãcutã înaintea expirãrii ter-   tul sau o constatare echivalentã a acestui fapt trebuie sã fie dresat înaintea expirãrii terme-
 menului de prezentare. Dacã prezen-     nului de prezentare.
 tarea s-a fãcut în ultima zi a       Pct. 226. Ñ Dacã un cec este prezentat trasului în ultima zi a termenului legal ºi acesta îi
 termenului, protestul sau constatarea    refuzã plata, protestul sau constatarea sa echivalentã se poate dresa în prima zi lucrãtoare
 echivalentã poate fi fãcutã în prima    care urmeazã acestei ultime zile a termenului legal de prezentare.
 zi lucrãtoare ce urmeazã.

 În temeiul art. 45 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Posesorul trebuie sã încunoºtinþeze     Pct. 227. Ñ Procedura de încunoºtinþare (notificare) privind dresarea unui protest pentru neplata
 de neplatã pe girantul sãu ºi pe trã-    cecului va parcurge drumul invers pe care l-a parcurs instrumentul respectiv. Astfel, posesorul
 gãtor, în cele patru zile lucrãtoare    cecului care a dresat protestul sau o constatare echivalentã va trebui sã notifice acest fapt
 care urmeazã zilei protestului, sau     girantului sau trãgãtorului în cele 4 zile lucrãtoare care urmeazã zilei protestului sau zilei pre-
 constatãrii echivalente ori zilei pre-   zentãrii, dacã pe acest cec a fost redactatã clauza ,,fãrã cheltuieliÒ.
 zentãrii, în caz de stipulaþiune ,,fãrã   Pct. 228. Ñ Notificarea fãcutã unui semnatar al cecului trebuie sã fie fãcutã în acelaºi interval
 cheltuieliÒ. Fiecare girant trebuie, în   de timp ºi avalistului sãu.
 cele douã zile lucrãtoare ce urmeazã
 zilei în care a primit încunoºtinþarea,   Pct. 229. Ñ Se considerã ca dovadã suficientã privind respectarea termenului de notificare dovada
 sã anunþe pe girantul sãu de încu-     cã notificarea respectivã a fost predatã poºtei în interiorul acestui termen legal.
 noºtinþarea primitã, arãtând numele     Pct. 230. Ñ Persoana care nu îndeplineºte obligaþia legalã de notificare rãspunde numai de
 ºi adresele acelora care au fãcut      eventualele daune produse, fãrã a pierde dreptul de regres. Aceste daune nu pot fi mai mari
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 încunoºtinþãrile precedente; se va     decât suma înscrisã pe cec.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         63

 urma   tot astfel pânã la trãgãtor.
 Termenele aci arãtate curg de la pri-
 mirea înºtiinþãrii precedente. Când,
 potrivit prevederilor alineatului prece-
 dent, o încunoºtinþare este fãcutã
 unui semnatar al cecului, aceeaºi
 încunoºtinþare trebuie sã fie fãcutã în
 acelaºi termen avalistului.
 În caz când un girant n-a arãtat adresa
 sa sau a arãtat-o într-un mod ilizibil,
 încunoºtinþarea fãcutã girantului, care
 îl precede, este îndestulãtoare.
 El trebuie sã dovedeascã cã a fãcut
 încunoºtinþarea în termenul prescris.
 Acest termen va fi socotit ca obser-
 vat, dacã o scrisoare cuprinzând încu-
 noºtinþarea a fost predatã poºtei în
 termenul prescris.
 Acel care nu face încunoºtinþarea în
 termenul mai sus arãtat, nu decade
 din dreptul sãu de regres; el este
 rãspunzãtor, dacã va fi locul, de
 paguba cauzatã prin neglijenþa sa,
 fãrã însã ca daunele-interese sã
 poatã întrece suma din cec.


 În temeiul art. 46 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Trãgãtorul, girantul, avalistul poate      Pct. 231. Ñ Clauza ,,fãrã cheltuieliÒ sau ,,fãrã protestÒ înscrisã pe cec de cãtre trãgãtor, girant
 prin stipulaþiunea ,,fãrã cheltuieliÒ, ,,fãrã  sau avalist îl scuteºte pe posesor, pentru exercitarea acþiunii sau execuþiei de regres, de dre-
 protestÒ sau orice altã expresiune       sarea protestului de neplatã sau a unei constatãri echivalente.
 echivalentã, scrisã pe cec ºi sem-       Pct. 232. Ñ O clauzã ca cea menþionatã la punctul precedent nu-l scuteºte pe posesor de
 natã, sã scuteascã pe posesor, pen-       prezentarea cecului la platã în termenele legale stabilite prin art. 30 din Legea asupra cecu-
 tru exercitarea dreptului de regres, de     lui ºi nici de notificãrile prevãzute prin dispoziþiile art. 45 din aceastã lege.
 facerea protestului sau a unei con-
 statãri echivalente.              Pct. 233. Ñ Efectele clauzei ,,fãrã cheltuieliÒ sau ,,fãrã protestÒ menþionate la pct. 231 din pre-
                         zentele norme-cadru se diferenþiazã în funcþie de semnatarul care a stipulat aceastã clauzã în
 Aceastã stipulaþiune nu scuteºte pe       textul cecului. Astfel, dacã aceastã clauzã este înscrisã de trãgãtor, ea va produce efecte faþã
 posesor de prezentarea cecului la ter-     de toþi ceilalþi semnatari, iar în cazul în care clauza este înscrisã de cãtre un girant sau de
 menele stabilite, nici de încunoºtinþã-     cãtre un avalist, ea va produce efecte numai faþã de aceºtia.
 rile ce urmeazã a fi fãcute. Dovada       Pct. 234. Ñ Dacã posesorul dreseazã totuºi protestul în situaþia stipulãrii pe cec de cãtre trã-
 neobservãrii termenelor este în sarcina     gãtor a clauzei ,,fãrã cheltuieliÒ sau ,,fãrã protestÒ, cheltuielile rãmân în sarcina sa. În cazul în
 aceluia care o opune posesorului.        care clauza a fost înscrisã de un girant sau de un avalist, cheltuielile cu protestul, dacã acesta
                         a fost dresat, pot fi cerute de la toþi semnatarii.
 Dacã stipulaþiunea este înscrisã de
 trãgãtor, ea produce efectele sale faþã
 de toþi semnatarii; dacã ea este
 înscrisã de cãtre un girant sau avalist,
 ea produce efectele sale numai faþã
 de acesta. Dacã cu toatã clauza
 înscrisã de trãgãtor, posesorul face
 protestul sau constatarea echivalentã,
 cheltuielile rãmân în sarcina sa. Dacã
 stipulaþiunea a fost înscrisã de un
 girant sau un avalist, cheltuielile pro-
 testului sau ale constatãrii echiva-
 lente, dacã un atare act a fost fãcut,
 pot fi cerute de la toþi semnatarii.

 În temeiul art. 47 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Toþi cei care s-au obligat prin cec       Pct. 235. Ñ Toate persoanele care în orice calitate s-au obligat prin cec sunt responsabile soli-
 sunt þinuþi solidar cãtre posesor.       dar în ceea ce priveºte plata instrumentului respectiv, cu toate cã obligaþiile au fost asumate
                         în momente diferite.
 Posesorul are dreptul de urmãrire
                         Pct. 236. Ñ Posesorul sau oricare alt semnatar care a plãtit cecul poate exercita acþiunea
 împotriva tuturor, individual sau colec-    decurgând din instrument împotriva oricãruia dintre obligaþi, individual sau colectiv, ºi nu obli-
 tiv, fãrã a fi þinut sã observe ordinea     gatoriu în ordinea în care aceºtia s-au obligat, fãrã a pierde dreptul de acþiune faþã de ceilalþi
 în care s-au obligat.              în caz de neplatã.
 Acelaºi drept îl are oricare semnatar      Pct. 237. Ñ Solidaritatea nu se stinge atunci când plãteºte unul dintre codebitori, ci continuã
                         sã producã efecte în raporturile consemnate prin cec, pânã în momentul în care plata este
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 care a plãtit cecul. Acþiunea pornitã      efectuatã de obligatul principal (trãgãtorul).
  64                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 împotriva unuia din obligaþi nu împie-   Pct. 238. Ñ Posesorul cecului se va putea îndrepta însã, în ceea ce-i priveºte pe obligaþii pe
 dicã urmãrirea celorlalþi, chiar dacã   cale de regres, numai împotriva acelora care îl preced, pentru cã, faþã de cei ulteriori lui, el
                      este garant pentru plata instrumentului.
 sunt posteriori aceluia împotriva cãruia
 s-a procedat mai întâi.


 În temeiul art. 48 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Posesorul poate cere pe cale de      Pct. 239. Ñ Posesorul unui cec are dreptul de a cere tuturor persoanelor obligate prin instru-
 regres:                  ment urmãtoarele:
  1. Suma arãtatã în cecul neplãtit;      a) suma indicatã în textul cecului ºi neplãtitã;
  2. Dobânda legalã, socotitã de la       b) dobânda legalã calculatã cu începere de la data prezentãrii;
 prezentare;                   c) cheltuielile de protest, cele aferente notificãrilor sau alte cheltuieli justificate, cheltuieli
   3. Cheltuielile de protest sau cele  care privesc deopotrivã pe obligaþii de regres, cât ºi pe obligatul principal.
 ale constatãrii echivalente, acelea ale
 încunoºtinþãrii fãcute cum ºi celelalte
 cheltuieli.

 În temeiul art. 49 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Acel care a plãtit prin regres cecul    Pct. 240. Ñ Acela care a plãtit prin acþiunea în regres cecul poate pretinde de la giranþii sãi
 poate cere de la giranþii sãi:       întreaga sumã plãtitã, calculatã conform art. 48 din Legea asupra cecului, precum ºi dobânda
                      legalã la aceastã sumã plãtitã, calculatã cu începere din ziua când a fost efectuatã plata.
  1. Întreaga sumã plãtitã;
                      Pct. 241. Ñ Regula prevãzutã în art. 49 din Legea asupra cecului se aplicã ºi faþã de ava-
  2. Dobânda legalã la aceastã      liºtii giranþilor, deoarece ei se aflã în aceeaºi poziþie cu a acestora din urmã în raport cu pre-
 sumã socotitã din ziua când a plãtit    vederile articolului menþionat.
 suma;
  3. Cheltuielile pe care le-a fãcut.


 În temeiul art. 50 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Oricare obligat împotriva cãruia se    Pct. 242. Ñ În schimbul plãþii efectuate, debitorul, prin acþiunea în regres are dreptul sã cearã
 exercitã sau ar putea fi exercitat un   de la posesorul cecului predarea acestuia împreunã cu actul de protest sau constatarea echi-
 drept de regres poate cere, în schim-   valentã ºi un ,,cont de întoarcereÒ care poartã menþiunea ,,achitatÒ.
 bul plãþii, predarea cecului, împreunã   Pct. 243. Ñ Contul de întoarcere este un document adiþional cecului care atestã dobânzile ºi
 cu protestul sau constatarea echiva-    cheltuielile prevãzute de dispoziþiile art. 48 ºi art. 49 din Legea asupra cecului. Pe baza con-
 lentã ºi un cont de întoarcere achitat.  tului de întoarcere ºi a cecului însuºi, debitorul de regres, care a achitat instrumentul, poate
                      pretinde de la debitorii sãi de regres sau de la obligatul principal suma plãtitã în total pentru
 Orice girant care a plãtit cecul poate   acest cec, inclusiv suma achitatã pentru ,,contul de întoarcereÒ.
 ºterge girul sãu ºi acelea ale giran-
 þilor urmãtori.              Pct. 244. Ñ În absenþa contului de întoarcere, debitorul de regres, care a achitat instrumen-
                      tul, va putea pretinde numai suma din cec împreunã cu dobânda legalã calculatã de la data
                      prezentãrii, plus taxele legale de protest, de executare sau acþionare. În plus faþã de aceste
                      sume, debitorul care a plãtit are dreptul de a cere ºi plata cheltuielilor fãcute de el personal,
                      pentru care posedã documente valabile.
                      Pct. 245. Ñ Oricare girant care a plãtit cecul poate ºterge girurile giranþilor ulteriori lui. Acest
                      fapt este posibil deoarece girantul (sau avalistul acestuia) care a plãtit cecul, fiind garant faþã
                      de posesorii ulteriori lui pentru plata cecului, nu poate pretinde de la giranþii ulteriori efectua-
                      rea unei plãþi pe care el însuºi a garantat-o.
                      Pct. 246. Ñ Orice girant care a plãtit cecul poate ºterge propriul sãu gir, deoarece giranþii ulte-
                      riori sunt eliberaþi de rãspundere ºi deci nu mai existã posibilitatea acþiunii în regres împotriva
                      lui.
                      Pct. 247. Ñ Un girant care a ºters propriul sãu gir în condiþiile de mai sus, ºi care doreºte
                      sã mai transmitã cecul dupã ce l-a plãtit, va trebui sã facã un nou gir, care îl va obliga în
                      funcþie de conþinutul sãu ºi de momentul în care îl dã.


 În temeiul art. 51 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Când prezentarea cecului, facerea     Pct. 248. Ñ Posesorul unui cec poate fi exonerat de obligaþia de a dresa protestul în caz de
 protestului sau a constatãrii echiva-   neplatã numai dacã este împiedicat de un obstacol de neînlãturat (prevedere legalã, caz for-
 lente în termenele prescrise este     tuit ori de forþã majorã). În aceste situaþii, termenele sunt prelungite.
 împiedicatã de un obstacol de neîn-    Pct. 249. Ñ Dacã forþa majorã sau cazul fortuit dureazã mai mult de 15 zile calculate înce-
 lãturat (prevedere legalã, caz fortuit   pând cu data când posesorul cecului a notificat girantului sãu cazul fortuit sau de forþã majorã,
 ori de forþã majorã), aceste termene    dreptul de regres poate fi exercitat fãrã a mai fi nevoie de prezentare, protest sau o consta-
                      tare echivalentã. Aceste dispoziþii sunt valabile chiar dacã notificarea a fost fãcutã înaintea expi-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 sunt prelungite.              rãrii termenului de prezentare.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          65

 Posesorul este dator sã aducã, fãrã    Pct. 250. Ñ Sarcina furnizãrii dovezii cazului fortuit sau forþei majore incumbã posesorului cecu-
 întârziere, la cunoºtinþa girantului sãu  lui, iar faptele invocate a fi cazuri fortuite sau de forþã majorã sunt lãsate la aprecierea instan-
 cazul fortuit ori de forþã majorã ºi sã  þelor judecãtoreºti.
 facã pe cec sau pe adaos, menþiune     Pct. 251. Ñ În cazul în care posesorul cecului sãvârºeºte o greºealã în exerciþiul conservãrii
 datatã ºi semnatã de el de aceastã     dreptului sãu de regres, aceastã culpã nu poate fi acoperitã de cazul fortuit sau de forþã majorã.
 încunoºtinþare; pentru rest se aplicã   Pe de altã parte, nici faptele pur personale ale posesorului cecului sau ale persoanei pe care
 dispoziþiunile art. 45.          acesta a împuternicit-o sã prezinte cecul la platã sau sã-l protesteze nu sunt considerate cazuri
 Dupã încetarea cazului fortuit ori de   fortuite sau de forþã majorã.
 forþã majorã, posesorul trebuie, fãrã   Pct. 252. Ñ Dupã încetarea cazului fortuit sau de forþã majorã, posesorul trebuie, fãrã întâr-
 întârziere, sã prezinte cecul la platã   ziere, sã prezinte cecul la platã ºi, dacã este nevoie, sã-l protesteze. Cuvintele ,,fãrã întârziereÒ
 ºi, dacã este nevoie, sã facã protes-   se referã la perioada de timp cuprinsã între data încetãrii cazului fortuit sau de forþã majorã
 tul sau constatarea echivalentã.      ºi data prezentãrii sau protestãrii cecului.
 Dacã cazul fortuit ori de forþã majorã      Potrivit art. 51 alin. 1 din Legea asupra cecului, prin apariþia unui caz fortuit sau de forþã
 þine peste 15 zile, socotite de la data  majorã, aceste termene sunt prelungite.
 când posesorul a încunoºtinþat pe
 girantul sãu despre cazul fortuit ori de  Pct. 253. Ñ De îndatã ce cazul fortuit sau de forþã majorã s-a produs, posesorul cecului, pen-
 forþã majorã, chiar dacã încunoºtinþa-   tru a putea fi exonerat de obligaþia de prezentare sau de protestare, este obligat sã aducã
 rea este fãcutã înainte de expirarea    aceste evenimente la cunoºtinþa girantului sãu prin scrisoare recomandatã ,,fãrã întârziereÒ (cuvinte
                      al cãror înþeles este acelaºi cu al celor menþionate la punctul precedent din prezentele norme-
 termenului de prezentare, drepturile
                      cadru). Posesorul cecului este obligat sã redacteze pe instrument sau pe un adaos al aces-
 de regres pot fi exercitate fãrã a fi   tuia o menþiune datatã ºi semnatã de el privind notificarea respectivã.
 nevoie nici de prezentare, nici de pro-
 test sau de o constatare echivalentã.   Pct. 254. Ñ Neîndeplinirea obligaþiilor menþionate la punctul precedent din prezentele norme-
                      cadru atrage pentru posesor pierderea dreptului la acþiunea de regres, pierdere a cãrei raþiune
 Nu se socotesc cazuri fortuite ori de   rezidã în prejudiciul pe care se prezumã cã-l suferã girantul prin necunoaºterea la timp a aces-
 forþã majorã faptele pur personale ale   tor evenimente în perioada în care el, girantul, la rândul sãu, ar fi putut sã solicite ºi sã-ºi
 posesorului sau ale aceluia pe care    asigure plata cecului din partea obligatului principal.
 el l-a însãrcinat cu prezentarea cecu-
 lui, cu facerea protestului sau a
 constatãrii echivalente.
 În temeiul art. 52 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Între mai mulþi obligaþi care au o situ-  Pct. 255. Ñ În cazul în care, într-un cec, mai mulþi obligaþi au o poziþie egalã (de exemplu:
 aþiune egalã în cec nu se poate exer-   cogiranþi, coavaliºti) ºi unul sau mai mulþi dintre ei au plãtit cecul, iar alþii nu, raporturile din-
 cita acþiunea cambialã; raporturile    tre aceste persoane vor fi soluþionate dupã normele de drept comun, aplicându-se în acelaºi
 dintre aceste persoane vor fi regle-    timp principiile obligaþiunii solidare.
 mentate dupã normele relative la obli-     Raporturile între persoanele obligate prin cec cu o poziþie egalã pe respectivul instrument
 gaþiunile solidare.            nu se pot soluþiona pe cale de acþiune sau executare cambialã.


 În temeiul art. 53 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea
 nr. 83/1994:
 Cecul are valoare de titlu executor    Pct. 256. Ñ În acþiunile lor legale privind cecurile, Banca Naþionalã a României ºi societãþile
 pentru capital ºi accesorii, stabilite   bancare se vor integra în procedurile de executare silitã, þinând seama de urmãtoarele ele-
 conform art. 48 ºi art. 49.        mente orientative:
                         a) cecul are valoarea unui titlu executoriu pentru suma înscrisã pe el, împreunã cu dobânda
 Competentã pentru a investi cecul cu    legalã calculatã cu începere de la data prezentãrii, pentru cheltuielile aferente protestului ºi
 formulã executorie este judecãtoria.    pentru cele aferente încunoºtinþãrii (notificãrii), precum ºi pentru alte cheltuieli justificate.
 Încheierea de investire nu este      Executarea în materie de cec urmeazã o procedurã specialã;
 supusã apelului. Cecul emis în strãi-      b) posesorul cecului are urmãtoarele drepturi în ceea ce priveºte un cec neplãtit la
 nãtate are aceleaºi efecte executorii,   prezentare:
 dacã acestea sunt admise ºi de legea       Ñ sã intenteze o acþiune prin care sã obþinã o hotãrâre judecãtoreascã asupra cecului
 locului unde cecul a fost emis.      neplãtit la prezentare;
 Somaþiunea de executare trebuie sã        Ñ sã procedeze la executare;
 cuprindã transcrierea exactã a cecu-
 lui sau a protestului, precum ºi a        c) procedura executãrii este urmãtoarea: pe baza cecului prezentat în termenul legal ºi
 celorlalte acte din care rezultã suma   neplãtit de tras, posesorul acestuia poate cere judecãtoriei învestirea lui cu formulã executorie;
 datoratã.                     d) judecãtoria, verificând existenþa elementelor formale ale cecului ºi prezentarea lui la
                      platã în termenul legal, printr-o încheiere de învestire, va dispune aplicarea formulei executo-
                      rii pe cec. Încheierea de învestire nu este supusã apelului;
 În temeiul art. 54 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-        e) pentru  învestirea cecului cu formulã executorie nu este necesarã   prezentarea actului
 catã prin Ordonanþa Guvernului       de protest. Prin  încheierea de învestire nu se poate dispune ca acelaºi act   sã se execute faþã
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea      de unii debitori  ºi faþã de alþii nu; debitorii pentru executarea cãrora este  necesarã dresarea
 nr. 83/1994:                protestului sunt  liberi a se prevala sau nu de neîndeplinirea formalitãþilor  de dresare a pro-
                      testului.
 În termen de 5 zile de la primirea
 somaþiei, debitorul poate face opozi-      Debitorii de regres care înþeleg a se prevala de neefectuarea protestului sunt în drept
 þie la executare.             ca, pe cale de contestaþie la executare, sã invoce nulitatea actelor de executare pentru lipsa
 Opoziþia se va introduce la judecãto-   protestului;
 ria care a investit cecul cu formulã
 executorie. Judecãtoria va judeca        f) din momentul în care cecul a fost învestit cu formulã executorie, posesorul lui va putea
                      proceda la îndeplinirea formalitãþilor de executare, pe toatã perioada de timp cât dreptul sãu
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 opoziþia potrivit Codului de procedurã
                      nu a fost prescris, respectiv 6 luni calculate de la expirarea termenului de prezentare.
  66               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 civilã, de urgenþã ºi cu precãdere,       În cazul în care cererea de învestire a cecului cu formulã executorie este fãcutã de un
 înaintea oricãrei alte pricini.      girant care a plãtit contra unui alt debitor de regres, îndeplinirea formalitãþilor de executare se
                      poate face pe toatã perioada de timp cât dreptul sãu nu a fost prescris, respectiv 6 luni din
 Instanþa va putea suspenda executa-    ziua în care obligatul respectiv a plãtit cecul.
 rea numai în cazul când oponentul nu
 recunoaºte semnãtura, înscriindu-se în     Procedura de executare silitã se va efectua la judecãtoria în a cãrei razã de compe-
 fals, sau nu recunoaºte procura.     tenþã se aflã locul de platã a cecului;
                         g) executarea va începe printr-o somaþie adresatã uneia sau mai multor persoane obligate
 În caz de suspendarea executãrii,     prin cec. Somaþia se va face conform regulilor de procedurã în materia executãrii silite. Ea
 creditorul va putea obþine mãsuri de   cuprinde transcrierea exactã a cecului sau a protestului, precum ºi a celorlalte acte din care
 asigurare.                rezultã suma datoratã. Aceastã sumã se stabileºte de cãtre posesor prin actul de somaþie;
                         h) dacã executarea se face împotriva unui debitor de regres, somaþia va cuprinde tran-
                      scrierea actului de protest, act care, cuprinzând la rândul sãu reproducerea exactã a cecului,
                      face inutilã transcrierea instrumentului ºi în actul de somaþie;
                         i) dacã debitorul împotriva cãruia se face executarea a semnat cecul, în orice calitate,
                      prin procurã, în somaþie va fi menþionat actul din care rezultã mandatul;
                         j) somaþia pentru executare se va comunica debitorului cãruia îi este adresatã conform
                      normelor de procedurã respective. Neîndeplinirea comunicãrii somaþiei conform acestor norme
                      atrage nulitatea acesteia, cu toate consecinþele care decurg atât în ceea ce priveºte formele
                      de executare pe baza unei astfel de somaþii, cât ºi în ceea ce priveºte durata prescripþiei care
                      se întrerupe numai printr-o executare valabilã;
                         k) în termen de 5 zile de la primirea somaþiei, debitorul poate face opoziþie la executare;
                         l) opoziþia se adreseazã la judecãtoria care a învestit cecul cu formulã executorie. Prin
                      urmare, în caz de comisie rogatorie, debitorul nu va putea face opoziþie la judecãtoria care
                      executã ºi nici vreo opoziþie pentru a opri efectele executorii ale cecului;
                         m) nu vor putea face opoziþie la judecãtoria care executã decât terþele persoane, strãine de
                      cec, dovedind cã bunurile asupra cãrora se îndreaptã executarea nu aparþin debitorului urmãrit;
                         n) opoziþia se judecã în ºedinþã publicã de urgenþã ºi, cu precãdere, înaintea oricãrei alte
                      cauze. Împotriva hotãrârii pronunþate asupra opoziþiei se poate face apel în termen de 15 zile
                      de la pronunþare, apel care se declarã ºi se judecã conform regulilor de procedurã civilã;
                         o) pe baza opoziþiei, judecãtoria care a început executarea o va putea suspenda numai
                      dacã oponentul nu recunoaºte semnãtura de pe cec, înscriindu-se în fals, sau dacã nu recu-
                      noaºte procura;
                         p) desfãºurarea ºi încheierea executãrii nu împiedicã judecarea în continuare a opoziþiei;
                         r) în cazul în care se stabileºte cã posesorul cecului nu avea dreptul sã cearã ºi sã
                      desfãºoare executarea cecului, acesta va fi obligat, prin hotãrâre judecãtoreascã, sã restituie
                      suma încasatã plus cheltuielile de judecatã ºi de executare;
                         s) eventualele daune ocazionate de o executare nelegalã nu se pot pretinde ºi stabili
                      decât pe cale de acþiune separatã conform regulilor de drept comun;
                         t) în cazul în care judecãtoria acordã suspendarea executãrii, posesorul are dreptul ca
                      pe baza cecului pe care îl posedã ºi fãrã necesitatea altei acþiuni, decât însãºi cererea de
                      executare, sã obþinã de la aceeaºi judecãtorie, ca mãsurã de asigurare asupra debitorului opo-
                      nent: un sechestru asigurator, o poprire sau o posibilã urmãrire de venituri;
                         u) prevederile art. 53 ºi 54 din Legea asupra cecului se aplicã ºi cecurilor emise în
                      strãinãtate, dacã asemenea efecte executorii sunt admise ºi de legea locului unde a fost
                      emis cecul.


 În temeiul art. 55 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 În procesele pornite, fie pe cale de   Pct. 257. Ñ Excepþiile pe care o persoanã obligatã prin cec le poate opune posesorului cecu-
 acþiune, fie pe cale de opoziþie, la   lui se împart în urmãtoarele categorii:
 somaþia de executare a cecului, debi-
 torul nu va putea opune decât excep-      a) excepþii privitoare la nulitatea cecului;
 þiunile de nulitate a titlului prevãzut     b) excepþii decurgând din raporturile personale dintre posesorul cecului ºi debitor (excepþii
 de art. 2, precum ºi cele care nu sunt  personale);
 oprite de art. 23.
                         c) excepþii privitoare la condiþiile de exercitare ale acþiunii sau executãrii în temeiul cecului
 Excepþiunile personale vor trebui sã   (excepþii procedurale).
 fie de grabnicã soluþiune ºi întotdea-
 una întemeiate pe o probã scrisã.     Pct. 258. Ñ Excepþiile privitoare la nulitatea cecului sunt:
 Excepþiunile trebuiesc invocate la       a) excepþii deduse din însãºi forma cecului (excepþii formale);
 primul termen de înfãþiºare.
                         b) excepþii bazate pe lipsa de valoare juridicã a condiþiilor de formã numai aparent existente
 Prin primul termen de înfãþiºare se    (incapacitatea, falsul, lipsa de mandat).
 înþelege primul termen de la prima
 instanþã, când procedura fiind înde-   Pct. 259. Ñ Pentru ca un cec sã fie valabil nu este necesar ca el sã întruneascã condiþiile
 plinitã, pãrþile pot pune concluzii în  esenþiale menþionate în art. 1 din Legea asupra cecului din chiar momentul emiterii sale, ci
 fond, chiar dacã pârâtul sau oponen-   din momentul prezentãrii la platã. Completarea cecului trebuie sã se facã în conformitate cu
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 tul nu se prezintã.            înþelegerea intervenitã între trãgãtor ºi primitor.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         67

                      Pct. 260. Ñ În cazul în care cecul nu se prezintã la platã regulat ca formã, lipsindu-i unul sau
                      mai multe dintre elementele esenþiale comentate în prezentele norme-cadru în legãturã cu
                      art. 1 din Legea asupra cecului, un asemenea instrument nu are valoarea juridicã a unui cec.
                      Un astfel de cec este nul din punct de vedere legal. Nulitatea cecului pentru asemenea vicii
                      de formã rezultã din chiar cuprinsul cecului ºi nu necesitã alte probe.
                      Pct. 261. Ñ Excepþiile bazate pe lipsa de valoare juridicã a condiþiilor de formã numai aparent
                      existente nu rezultã din cuprinsul cecului, de aceea ele trebuie dovedite cu probe exterioare
                      acestuia.
                      Pct. 262. Ñ Excepþiile referitoare la forma cecului (excepþii formale) pot fi invocate de oricare
                      dintre semnatarii cecului, deoarece instrumentul se prezintã inform din punctul de vedere al
                      Legii asupra cecului.
                      Pct. 263. Ñ Excepþiile referitoare la incapacitate, fals sau lipsã de reprezentare valabilã nu pot
                      fi invocate decât de cãtre persoanele ale cãror obligaþii sunt lovite de nulitate în chiar sub-
                      stanþa lor pe aceste considerente.
                      Pct. 264. Ñ Excepþiile personale derivã din raporturile juridice care intervin între pãrþile sem-
                      natare ale cecului. Aceste raporturi constituie, de regulã, raportul fundamental din care a deri-
                      vat obligaþia abstractã asumatã prin cec.
                         Excepþiile personale sunt:
                         a) excepþii referitoare la raportul fundamental care a determinat crearea sau circulaþia
                      cecului;
                         b) excepþii referitoare la viciile de consimþãmânt;
                         c) excepþii izvorând din raporturi ulterioare creãrii cecului.
                      Pct. 265. Ñ Excepþiile personale pot fi dovedite numai prin acte scrise ,,de grabnicã soluþiuneÒ.
                      Prin acte scrise ,,de grabnicã soluþiuneÒ se înþelege acele acte prin care excepþia se dovedeºte
                      completã, adicã fãrã a mai fi necesarã administrarea unor probe suplimentare deosebite care
                      ar temporiza soluþionarea acþiunii legale privind cecul respectiv.
                      Pct. 266. Ñ Excepþiile bazate pe lipsa condiþiilor necesare pentru exerciþiul acþiunii sau
                      executãrii în temeiul cecului sunt:
                         a) neposedarea cecului în original (cu excepþia cazului în care cecul a fost înlocuit printr-o
                      ordonanþã judecãtoreascã ºi aceastã hotãrâre þine locul instrumentului original);
                         b) lipsa de legitimare formalã din partea posesorului, când acesta nu justificã posesia
                      cecului printr-o serie neîntreruptã de giruri;
                         c) lipsa protestului sau nulitatea acestuia;
                         d) prescripþia dreptului material la acþiune sau a dreptului de a cere executarea silitã.
                         Aceste excepþii rezultã din prezentarea actelor în baza cãrora se exercitã acþiunea sau
                      executarea în temeiul cecului.
                      Pct. 267. Ñ Toate excepþiile privind cecul, de orice fel, trebuie invocate la primul termen de
                      înfãþiºare. Prin primul termen de înfãþiºare se înþelege primul termen la prima instanþã când, pro-
                      cedura fiind îndeplinitã, pãrþile pot pune concluzii în fond, chiar dacã pârâtul sau oponentul
                      nu se prezintã.
 În temeiul art. 56 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Dacã din raportul care a dat naºtere    Pct. 268. Ñ Titularul creanþei care rezultã din raportul fundamental care stã la baza emiterii
 emisiunii sau transmisiunii cecului    cecului poate exercita, pe lângã o acþiune în temeiul cecului, ºi o acþiune cauzalã. Acþiunea
 derivã o acþiune cauzalã, aceasta     cauzalã este acþiunea pe care titularul creanþei exprimate sub formã de cec o poate exercita
 rãmâne în fiinþã, cu toatã emiterea    în legãturã cu raportul fundamental, conform regimului juridic care îl guverneazã.
 sau transmiterea cecului, afarã de     Pct. 269. Ñ Acþiunea cauzalã poate fi exercitatã numai dupã ce se dovedeºte, cu actul de
 cazul când se dovedeºte novaþiunea.    protest sau cu o altã constatare echivalentã, refuzul de platã a cecului.
 Posesorul cecului nu poate exercita    Pct. 270. Ñ Pentru a putea exercita acþiunea cauzalã, posesorul cecului are obligaþia de a re-
 acþiunea cauzalã decât oferind debi-    stitui instrumentul debitorului, prin depunerea la grefa judecãtoriei competente, dovedind tot-
 torului restituirea cecului, depunându-l  odatã cã a îndeplinit formalitãþile necesare pentru conservarea faþã de debitor a acþiunilor în
 la grefa instanþei competente ºi justi-  regres ce îi pot aparþine ºi la care ar putea recurge.
 ficând în acelaºi timp îndeplinirea for-  Pct. 271. Ñ Dacã posesorul cecului a exercitat una din cele douã acþiuni, cea cauzalã sau
 malitãþilor    necesare   pentru  cea în temeiul cecului, nu o va mai putea exercita pe cealaltã.
 conservarea faþã de debitor a acþiu-
 nilor de regres ce-i pot aparþine.     Pct. 272. Ñ Intentarea acþiunii în temeiul cecului nu întrerupe prescripþia acþiunii cauzale ºi
                      invers, iar persoana care a ales calea acþiunii în temeiul cecului va putea schimba cererea,
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      cerând o hotãrâre judecãtoreascã privind relaþiile care decurg din raportul fundamental.
  68                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 57 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Când posesorul cecului a pierdut       Pct. 273. Ñ În cazul în care posesorul unui cec a pierdut exerciþiul acþiunii sau executãrii în
 acþiunea cambialã contra tuturor obli-    temeiul cecului împotriva tuturor persoanelor obligate, fãrã a avea la dispoziþie nici mãcar exer-
                       ciþiul unei acþiuni cauzale, atunci el poate apela la exerciþiul unei acþiuni denumite acþiune de
 gaþilor ºi nu are contra acestora      îmbogãþire fãrã justã cauzã.
 acþiune cauzalã, poate acþiona pe trã-
 gãtorul care nu a avut disponibilul la    Pct. 274. Ñ În temeiul acþiunii de îmbogãþire fãrã justã cauzã, posesorul cecului poate cere
 tras ori s-a îmbogãþit pe nedrept în     de la trãgãtor sau de la giranþi plata sumei cu care aceºtia s-au îmbogãþit fãrã justã cauzã în
 dauna sa.                  dauna sa.
 Aceeaºi acþiune o poate exercita în     Pct. 275. Ñ Acþiunea de îmbogãþire fãrã justã cauzã nu poate fi îndreptatã împotriva trasu-
 aceleaºi condiþiuni, ºi în contra      lui, deoarece acesta nu este obligat prin cec. De asemenea, ea nu poate fi intentatã nici împo-
                       triva avaliºtilor, deoarece aceºtia, pentru obligaþia pe care ºi-o asumã, nu au în mod obiºnuit
                       nici un avantaj.
                       Pct. 276. Ñ Acþiunea de îmbogãþire fãrã justã cauzã prezintã caracterul unei acþiuni cambiale.
                       De aceea, împotriva ei vor putea fi ridicate aceleaºi excepþii care sunt admise ºi în cazul exer-
                       citãrii unei acþiuni în temeiul cecului.
                       Pct. 277. Ñ Pentru exercitarea acþiunii de îmbogãþire fãrã justã cauzã, trebuie sã fie îndeplinite
                       urmãtoarele condiþii:
                          a) existenþa cecului, în baza cãruia posesorul acestuia ar fi putut exercita acþiunea
                       cambialã;
                          b) imposibilitatea de a folosi acþiunea fundamentalã ca o consecinþã a pierderii acþiunii
                       în temeiul cecului. Aceastã situaþie poate apãrea în special atunci când este vorba de per-
                       soane care nu au avut raporturi directe între ele;
                          c) îmbogãþirea debitorului cecului în dauna posesorului.

 În temeiul art. 58 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea       Pct. 278. Ñ Rolul executorului judecãtoresc care dreseazã protestul este acela de a constata
 nr. 83/1994:                 în mod public refuzul de platã a cecului din partea trasului.
 Protestul se dreseazã de executorul     Pct. 279. Ñ Executorul judecãtoresc care dreseazã protestul nu are dreptul de a încasa suma
 judecãtoresc. Asistenþa martorilor nu    prevãzutã în cec.
 este necesarã la dresarea protestului.
                       Pct. 280. Ñ Actul de protest încheiat de o altã persoanã decât cele prevãzute la art. 58 din
                       Legea asupra cecului este nul pentru cauzã de incompetenþã.

 În temeiul art. 59 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea
 nr. 83/1994:                 Pct. 281. Ñ Executorul judecãtoresc care încheie protestul poate sã-l redacteze pe originalul
                       cecului, pe duplicatul cecului sau pe un adaos al acestora. Protestul poate fi redactat ºi ca
 Protestul poate fi dresat prin act sepa-
                       un act separat.
 rat sau pe însuºi originalul cecului, ori
 pe duplicatul sau adaosul acestora.     Pct. 282. Ñ În cazul în care protestul este redactat pe un adaos al cecului, executorul jude-
 Acest adaos poate fi ataºat de cel ce    cãtoresc care îl întocmeºte trebuie sã aplice ºtampila judecãtoriei pe linia care uneºte cecul
 dreseazã protestul. Dacã protestul se    cu adaosul sãu.
 dreseazã pe adaos, cel care l-a dre-
 sat trebuie sã punã ºtampila judecã-     Pct. 283. Ñ În cazul în care protestul este întocmit ca un act separat, este obligatoriu ca pe
 toriei pe linia de unire.          cec sã se facã menþiunea ,,protestatÒ.
 Dacã protestul este fãcut prin act
 separat, menþiunea de dresare a pro-
 testului va fi fãcutã pe titlul depus la
 protest, afarã de cazul când a trebuit
 sã se procedeze la dresarea protes-
 tului fãrã posesiunea titlului.
 În temeiul art. 60 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea       Pct. 284. Ñ Actul de protest se întocmeºte la cererea posesorului cecului, la judecãtoria în a
 nr. 83/1994:                 cãrei razã teritorialã se aflã locul plãþii cecului.
 Protestul trebuie fãcut la locul de
 platã în contra trasului sau al celui    Pct. 285. Ñ Protestul întocmit în alt loc decât cel indicat prin cec sau în lipsa unei asemenea
 indicat pentru platã, chiar dacã nu     indicaþii în alt loc decât cele menþionate în art. 2 ºi art. 8 din Legea asupra cecului este nul.
 sunt prezenþi.                Consecinþa nulitãþii protestului este decãderea posesorului din exerciþiul acþiunii sau executãrii
                       acþiunii în regres.
 Dacã domiciliul acestor persoane nu
 poate fi gãsit, protestul se dreseazã    Pct. 286. Ñ Protestul se întocmeºte împotriva trasului sau a persoanei indicate a plãti.
 la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã
 se aflã locul de platã indicat în cec.    Pct. 287. Ñ Prin cuvântul domiciliu se înþelege locul unde persoana obligatã îºi are locuinþa
 Incapacitatea trasului sau a terþului    sau sediul, iar prin expresia loc de platã se înþelege întreg teritoriul localitãþii respective. De
 indicat în art. 8 nu dispenseazã de     aceea, în cazul în care domiciliul persoanelor împotriva cãrora se întocmeºte protestul nu poate
 obligaþiunea de a dresa protestul      fi gãsit, protestul se va putea face la orice judecãtorie de pe raza locului de platã, la libera
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 contra acestuia, afarã de cazul când     alegere a posesorului cecului.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         69

 trasul este falit, în care caz sentinþa  Pct. 288. Ñ Obligaþia întocmirii protestului existã chiar dacã persoanele împotriva cãrora acesta
 declarativã de faliment este suficientã  este întocmit nu sunt prezente la acel domiciliu.
 pentru a exercita regresul. Dacã tra-   Pct. 289. Ñ Incapacitatea persoanelor care trebuie sã plãteascã cecul nu scuteºte pe posesor
 sul sau terþul a încetat din viaþã, pro-  de obligaþia întocmirii protestului. Excepþie de la aceastã regulã face numai situaþia în care tra-
 testul se va face de asemenea pe      sul a dat faliment. În acest caz, sentinþa de declarare în stare de faliment a trasului þine loc
 numele sãu, dupã regulile precedente.   de act de protest pentru exercitarea acþiunii în regres.
                      Pct. 290. Ñ Dacã persoana împotriva cãreia se întocmeºte protestul a încetat din viaþã, actul
                      de protest se va face nu pe numele moºtenitorilor sãi, ci pe numele decedatului, dupã regu-
                      lile indicate în punctele precedente. În acest caz, posesorul cecului nu este scutit de întocmi-
                      rea protestului pentru conservarea acþiunii sau executãrii acþiunii în regres.

 În temeiul art. 61 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea      Pct. 291. Ñ În actul de protest este obligatoriu sã fie incluse urmãtoarele elemente:
 nr. 83/1994:
 Protestul trebuie sã cuprindã:          a) anul, luna, ziua ºi ora întocmirii protestului;
                          b) numele ºi prenumele celui care a cerut întocmirea protestului;
  1. Anul, luna, ziua ºi ora în care
 a fost dresat;                  c) numele ºi prenumele persoanei sau persoanelor împotriva cãrora s-a dresat protestul;
                          d) indicarea locului în care a fost dresat protestul ºi menþionarea cercetãrilor care au
  2. Numele ºi prenumele celui care    fost fãcute;
 a cerut facerea protestului;
  3. Numele persoanei contra cãreia       e) somaþia de platã, rãspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obþinut nici un
 s-a fãcut protestul;            rãspuns.
  4. Arãtarea locului în care a fost       În cazul în care protestul este întocmit ca un act separat de cec, el va trebui sã cuprindã
 dresat cu menþiunea cercetãrilor      ºi transcrierea exactã a cecului.
 fãcute;                  Pct. 292. Ñ Protestul trebuie sã fie subscris de executorul judecãtoresc care l-a dresat.
  5. Somaþiunea de platã, cu rãs-     Pct. 293. Ñ Lipsa totalã a uneia sau a mai multor menþiuni esenþiale din actul de protest poate
 punsurile primite sau motivele pentru   atrage nulitatea acestuia, dacã judecãtorul de fond apreciazã cã ele nu rezultã nici expres, nici
 care nu s-a obþinut nici un rãspuns.    implicit din textul actului de protest.
 Protestul va fi subscris de cel care
 l-a dresat.
 Protestul prin act separat va trebui sã
 cuprindã transcrierea exactã a cecului.
 În temeiul art. 62 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Protestul cerut de art. 43 poate fi    Pct. 294. Ñ Protestul este un act solemn, care nu poate fi dresat decât în condiþiile prevãzute
 înlocuit, dacã posesorul consimte,     de lege ºi nici nu poate fi înlocuit prin vreun alt act.
 printr-o declaraþie de refuz de platã,
                      Pct. 295. Ñ Unica modalitate de înlocuire a actului de protest este urmãtoarea: cu aproba-
 scrisã ºi datatã pe titlu sau pe foaia   rea posesorului cecului, cel împotriva cãruia se dreseazã protestul dã o declaraþie de refuz de
 de prelungire (adaos) semnatã de      platã. Declaraþia va fi scrisã ºi datatã pe cec sau pe adaosul la acesta ºi va fi semnatã de
 tras.                   cel împotriva cãruia protestul urma sã fie fãcut. Aceastã declaraþie va trebui, în mod obligato-
 Aceastã declaraþiune, pentru a avea    riu, sã poarte o datã certã din interiorul termenului legal stabilit pentru dresarea protestului.
 efectele protestului, trebuie investitã  Pct. 296. Ñ În cazul în care cecul poartã un gir fãrã datã ºi instrumentul este refuzat la platã,
 cu datã certã, în termenul stabilit    se considerã cã girul a fost fãcut înainte de a se da declaraþia de refuz de platã.
 pentru facerea protestului.
 În cazurile prevãzute de primul alineat
 al acestui articol, girul fãrã datã se
 socoteºte fãcut înainte de declaraþie.


 În temeiul art. 63 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea
 nr. 83/1994:
 Judecãtoriile vor þine un registru de   Pct. 297. Ñ Judecãtoriile þin un registru special în care protestele sunt înregistrate în între-
 proteste, în care se vor înregistra zil-  gime, zilnic, în ordinea dresãrii lor.
 nic ºi în ordinea datei, cecurile pro-
 testate, cu efectuarea menþiunilor     Pct. 298. Ñ În prima zi a fiecãrei sãptãmâni, pe baza registrului special de evidenþã a pro-
 cerute de articolele precedente.      testelor pe care îl þin, judecãtoriile transmit cãtre Camera de comerþ ºi industrie a judeþului res-
 În prima zi a fiecãrei sãptãmâni, fie-   pectiv sau a municipiului Bucureºti un tabel cu protestele de neplatã dresate în cursul sãptãmânii
 care judecãtorie va trimite Camerei de   precedente.
 Comerþ ºi Industrie judeþene sau,
 dupã caz, a Municipiului Bucureºti, un
 tabel cu protestele de neplatã a      Pct. 299. Ñ Tabelele întocmite de judecãtorii privind protestele de neplatã cuprind urmãtoarele
 cecurilor fãcute în cursul sãptãmânii   elemente privind fiecare protest:
 precedente. Acest tabel va indica data
 protestului, numele ºi prenumele per-      a)  data protestului;
 soanei împotriva cãreia s-a dresat        b)  numele ºi prenumele persoanei împotriva cãreia s-a fãcut protestul;
 protestul, ale celei care a cerut pro-      c)  numele ºi prenumele persoanei care a cerut protestul;
 testul, numele ºi prenumele trãgãto-
 rului, suma de platã ºi ultima zi de       d)  numele ºi prenumele trãgãtorului;
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 prezentare a cecului protestat.         e)  suma de platã;
  70                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 Originalul protestului fãcut prin act        f) ultima zi de prezentare a cecului protestat.
 separat va fi predat posesorului       Pct. 300. Ñ Tabelele privind protestele dresate sunt un mijloc pentru cunoaºterea situaþiei finan-
 cecului.                   ciare a comercianþilor sau a societãþilor comerciale ºi luarea unor eventuale mãsuri pentru decla-
                        rarea falimentului, în caz de încetare de plãþi, al unor comercianþi sau al unor societãþi
                        comerciale, acumularea unui numãr important de proteste fiind un indiciu al acestei stãri.
                           Pe baza tabelelor privind protestele de neplatã pe care Banca Naþionalã a României le
                        va solicita Camerelor de comerþ ºi industrie judeþene ºi a municipiului Bucureºti, Banca Naþionalã
                        a României va organiza fiºierul central de date privind cecurile protestate ºi va furniza, la cere-
                        rea societãþilor bancare, informaþii privind aceste instrumente.

 În temeiul art. 64 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 În afarã de cecurile la purtãtor, orice    Pct. 301. Ñ Cecurile, cu excepþia cecurilor la purtãtor, pot fi trase în mai multe exemplare.
 cec emis în România ºi plãtibil într-un    Pct. 302. Ñ În vederea evitãrii abuzurilor care ar putea apãrea în legãturã cu cecurile trase
 alt stat, poate fi tras în mai multe     în mai multe exemplare, Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor respecta urmã-
 exemplare identice. Când un cec este     toarele condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã aceste cecuri:
 emis în mai multe exemplare, aceste
 exemplare trebuiesc a fi numerotate         a) sã fie un cec la ordin;
 în însuºi textul titlului; lipsind aceasta,     b) sã fie un cec emis în România ºi plãtibil îl alt stat;
 fiecare exemplar se socoteºte un cec        c) fiecare dintre exemplarele emise ale cecului sã fie numerotat în însuºi textul cecului,
 distinct.                   în caz contrar fiecare fiind considerat un cec distinct.
                        Pct. 303. Ñ Pentru numerotare se pot folosi expresiile ,,primul exemplarÒ, ,,al doilea exemplarÒ
                        etc. sau pur ºi simplu ,,exemplarul 1Ò, ,,exemplarul 2Ò etc.

 În temeiul art. 65 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
                        Pct. 304. Ñ Prin plata unui exemplar al aceluiaºi cec, toþi semnatarii sunt exoneraþi de obli-
 Plata unuia din exemplare este        gaþiile pe care ºi le asumaserã, chiar dacã nu s-a stipulat cã o astfel de platã anuleazã efec-
 liberatorie, chiar dacã nu s-a stipulat    tele obligatorii ale celorlalte exemplare.
 cã o atare platã anuleazã efectul
 celorlalte exemplare.             Pct. 305. Ñ Excepþie de la regula enunþatã în punctul precedent face doar situaþia în care un
                        girant a transmis exemplarele la diferite persoane. În acest caz, girantul respectiv ºi giranþii
 Girantul care a transmis exemplarele     urmãtori lui sunt obligaþi la plata tuturor exemplarelor care poartã semnãtura lor ºi care nu
 la diferite persoane, ca ºi giranþii     le-au fost înapoiate.
 urmãtori, sunt þinuþi în temeiul tuturor
 exemplarelor purtând semnãtura lor ºi
 care nu le-au fost înapoiate.

 În temeiul art. 66 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
                        Pct. 306. Ñ Fiecare semnatar este obligat la plata cecului în mãsura în care a consimþit sã
 În cazul alterãrii textului unui cec,     se oblige prin acest instrument.
 semnatarii posteriori alterãrii sunt þinuþi
 în termenii textului alterat; semnatarii   Pct. 307. Ñ Prin alterarea unui cec se înþelege ºtergerea, modificarea unor cuvinte, date sau
 anteriori sunt þinuþi în termenii textu-   menþiuni care au fãcut sau fac parte din textul instrumentului sau adãugarea altora.
 lui original.                 Pct. 308. Ñ Alterarea unui cec valabil emis nu este o cauzã de nulitate a instrumentului res-
 Când un titlu nu rezultã sau nu se      pectiv. Numai lipsa unor elemente esenþiale atrage nulitatea acestui cec.
 dovedeºte cã semnãtura a fost pusã      Pct. 309. Ñ Dacã alterarea este fãcutã astfel încât pentru unii dintre semnatari nu se mai
 înainte sau dupã alterare, se presu-     poate distinge cu certitudine care sunt obligaþiile care le revin, faþã de aceºtia ºi numai faþã
 pune cã a fost pusã înainte.         de aceºtia, cecul este considerat inoperant.
                        Pct. 310. Ñ În cazul în care din cecul alterat nu rezultã cu claritate dacã o semnãturã a fost
                        pusã înainte sau dupã data alterãrii, se presupune cã semnãtura a fost pusã înaintea alterãrii.
                        Pct. 311. Ñ Regimul probator pentru combaterea acestei prezumþii nu este supus restricþiilor
                        prevãzute de art. 55 alin. 2 din Legea asupra cecului, privind excepþiile personale.

 În temeiul art. 67 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea
 nr. 83/1994:
 În caz de pierdere, sustragere sau      Pct. 312. Ñ Posesorul unui cec pierdut, sustras sau distrus poate cere anularea cecului printr-o
 distrugere a cecului, posesorul va      cerere în care sã fie cuprinse menþiunile obligatorii ale cecului (procedura de amortizare).
 putea înºtiinþa despre aceasta pe tras
 ºi sã solicite anularea titlului printr-o      În cazul în care cecul este la purtãtor, cererea va trebui sã cuprindã elemente suficiente
 cerere adresatã preºedintelui judecã-     pentru ca instrumentul sã poatã fi identificat.
 toriei de la locul de platã a cecului.
                        Pct. 313. Ñ Cererea de anulare a cecului va trebui sã fie adresatã preºedintelui judecãtoriei
 Cererea va trebui sã arate menþiunile     în a cãrei razã teritorialã se gãseºte locul ºi adresa de platã ale cecului.
 esenþiale ale cecului.
 Preºedintele judecãtoriei, dupã exa-     Pct. 314. Ñ Posesorul poate notifica trasului cererea de anulare introdusã la judecãtorie pri-
 minarea cererii ºi a elementelor       vind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului, precum ºi termenul fixat pentru judecarea
 produse, ca ºi a dreptului posesoru-     cauzei.
 lui, va pronunþa în cel mai scurt timp    Pct. 315. Ñ Dupã examinarea cererii ºi a dovezilor aduse în sprijinul acesteia, preºedintele
Compression by CVISION Technologies’s-a adresat cererea se CVISION'sscurt timp printr-o ordonanþã
            judecãtoriei cãreia i PdfCompressor. For cel mai PdfCompressor
PDF compression, OCR, web-optimization withpronunþã înEvaluation Purposes Only
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         71

 posibil o ordonanþã prin care, speci-     în care sunt cuprinse elementele definitorii de identificare a cecului. Prin aceastã ordonanþã
 ficând datele cecului, îl va declara nul   cecul este declarat nul, indiferent în posesia cui s-ar gãsi.
 în mâinile oricui s-ar gãsi ºi va
 autoriza a se face plata cecului dupã     Pct. 316. Ñ Ordonanþa trebuie sã fie publicatã în Monitorul Oficial al României ºi notificatã trã-
 15 zile de la publicarea ordonanþei în    gãtorului ºi trasului, care nu mai poate plãti valabil cecul unei persoane care îl prezintã.
 Monitorul Oficial al României, dacã
 între timp deþinãtorul cecului nu a      Pct. 317. Ñ Dupã trecerea a 15 zile de la publicarea textului ordonanþei în Monitorul Oficial
 fãcut opoziþie.                al României, este autorizatã plata cecului cãtre posesorul legitim, beneficiar al hotãrârii jude-
                        cãtoreºti.
 Ordonanþa trebuie sã fie notificatã
 atât trãgãtorului, cât ºi trasului ºi     Pct. 318. Ñ Înainte de notificarea ordonanþei cãtre trãgãtor ºi tras, plata fãcutã de tras îl exo-
 publicatã în Monitorul Oficial al       nereazã pe acesta de obligaþia de platã, indiferent de introducerea cererii de anulare a cecu-
 României, la cererea ºi pe cheltuiala     lui ºi de notificarea acesteia cãtre tras.
 petiþionarului.
                        Pct. 319. Ñ Cheltuielile de notificare, cãtre trãgãtor ºi tras, a pierderii, distrugerii sau sustra-
 Cu toatã înºtiinþarea, plata cecului     gerii cecului, cât ºi cele efectuate cu publicarea ordonanþei în Monitorul Oficial al României
 fãcutã deþinãtorului mai înainte de
 notificarea ordonanþei libereazã pe      sunt în sarcina petiþionarului.
 tras de obligaþia de platã. În temeiul art. 68 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 În termen de 15 zile de la publica-      Pct. 320. Ñ Deþinãtorul cecului poate face opoziþie la judecãtoria competentã în termen de
 rea ordonanþei în Monitorul Oficial al    15 zile de la publicarea ordonanþei în Monitorul Oficial al României.
 României deþinãtorul cecului va putea
 face opoziþie în contra acestei ordo-     Pct. 321. Ñ Judecãtoria competentã a judeca opoziþia fãcutã de deþinãtorul cecului este jude-
 nanþe, opoziþie ce se va comunica       cãtoria care a emis ordonanþa, respectiv judecãtoria locului de platã.
 petiþionarului, trasului ºi trãgãtorului, o
 datã cu citarea lor înaintea tribunalu-    Pct. 322. Ñ Opoziþia fãcutã de deþinãtorul cecului la judecãtoria competentã va fi notificatã în
 lui locului de platã.             copie atât petiþionarului, cât ºi trasului ºi trãgãtorului, cu ocazia citãrii lor înaintea instanþei. În temeiul art. 69 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Pânã la împlinirea termenului prevã-     Pct. 323. Ñ Pe baza ordonanþei obþinute de la preºedintele judecãtoriei locului de platã ºi pânã
 zut de art. 67, petiþionarul va putea     la împlinirea termenului prevãzut în art. 67 din Legea asupra cecului, posesorul unui cec pier-
 exercita toate actele de conservare a     dut, sustras sau distrus poate îndeplini toate actele de conservare a drepturilor sale.
 drepturilor sale ºi poate sã cearã
 plata cecului, dând cauþiune sau, în     Pct. 324. Ñ Pe baza ordonanþei obþinute, petiþionarul va putea cere imediat plata cecului, dând
 lipsã de cauþiune, consemnarea        însã o cauþiune egalã cu suma pretinsã.
 sumei.
                        Pct. 325. Ñ În loc sã cearã plata, petiþionarul poate solicita ca trasul sã consemneze suma
                        pretinsã, pânã la împlinirea termenului prevãzut în art. 67 din Legea asupra cecului.

 În temeiul art. 70 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Dupã trecerea termenului prevãzut de     Pct. 326. Ñ Dupã trecerea termenului de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României,
 art. 69, fãrã a se fi fãcut opoziþie, sau   fãrã a se face opoziþie din partea deþinãtorului cecului sau dupã respingerea opoziþiei printr-o
 dupã respingerea opoziþiei, printr-o     hotãrâre rãmasã definitivã, cecul pierdut, sustras sau distrus este anulat, el nemaiputând pro-
 hotãrâre rãmasã definitivã, cecul pier-
                        duce nici un efect.
 dut sau sustras nu mai are nici un
 efect. Oricine a obþinut înlocuirea      Pct. 327 Ñ Ordonanþa de anulare a cecului sau hotãrârea de respingere a opoziþiei are ca
 cecului va putea sã cearã plata cecu-     efect nu numai anularea cecului pierdut, sustras sau distrus, ci ºi crearea unui cec nou care
 lui, prezentând ordonanþa de anulare     îl înlocuieºte pe cel anulat.
 ºi certificatul grefei respective de nein-
 troducerea opoziþiei la termen, sau      Pct. 328 Ñ Plata cecului va putea fi   cerutã de persoana care a obþinut înlocuirea instrumen-
 prezentând hotãrârea definitivã de res-    tului pierdut, sustras sau distrus. În  acest scop, aceastã persoanã va trebui sã prezinte fie
 pingerea opoziþiei.              ordonanþa de anulare ºi un certificat  de la judecãtoria respectivã cã nu s-a introdus opoziþia
                        în termen, fie hotãrârea definitivã de  respingere a opoziþiei.


 În temeiul art. 71 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 În caz de pierderea, sustragerea sau     Pct. 329 Ñ Cecul care poartã menþiunea ,,netransmisibilÒ nu poate fi plãtit decât persoanei care
 distrugerea unui cec având clauza       l-a primit sau, la cererea acesteia, cecul poate fi plãtit prin creditarea contului sãu curent.
 ,,netransmisibilÒ, nu se poate cere
 anularea lui; primitorul va putea cere    Pct. 330 Ñ Cecul care poartã clauza ,,netransmisibilÒ, pierdut, sustras sau distrus nu poate fi
 însã trasului ºi trãgãtorului înlocuirea   anulat, lui neputându-i-se aplica procedura menþionatã în art. 67Ñ70 ºi art. 72 din Legea asu-
 cecului printr-un duplicat.          pra cecului.
                           Primitorul are posibilitatea de a cere trasului ºi trãgãtorului înlocuirea de comun acord a
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            respectivului cec.
  72                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 72 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
                       Pct. 331. Ñ Dupã eliberarea ordonanþei de anulare a cecului ºi publicarea acesteia în Monitorul
 Ordonanþa sau hotãrârea rãmasã defi-
                       Oficial al României sau dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoriei de respingere a opo-
 nitivã stinge orice drept decurgând din
                       ziþiei, orice drepturi privind respectivul cec pot fi exercitate numai pe baza noului instrument
 cecul anulat, fãrã a prejudeca even-
                       creat ca urmare a procedurii de amortizare.
 tualele acþiuni ale posesorului faþã de
 cel care a obþinut anularea.        Pct. 332. Ñ Deþinãtorul cecului, care a admis prin neintroducerea opoziþiei sã se deruleze ºi
                       sã se finalizeze procedura de amortizare a cecului sau a cãrui opoziþie a fost respinsã de
                       judecãtorie, nu mai poate sã exercite drepturile decurgând din cec decât pe calea dreptului
                       comun ºi nu pe calea dreptului cambial.

 În temeiul art. 73 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
                       Pct. 333. Ñ Obligaþiile în temeiul cecului, cu excepþia clauzelor de stingere admise de dreptul
 Acþiunile de regres ale posesorului     comun, se sting prin decãdere (art. 30 din Legea asupra cecului) ºi prin prescripþie.
 împotriva giranþilor, trãgãtorului sau
 celorlalþi obligaþi, se prescriu prin    Pct. 334. Ñ Prin prescripþie se înþelege mijlocul de stingere a dreptului la acþiune, prin
 6 luni, socotite de la expirarea ter-    neexercitarea acelui drept în intervalul de timp stabilit de lege. Prescripþia face ca titularul unui
 menului de prezentare.           drept subiectiv sau creditorul care a rãmas inactiv un anumit rãstimp sã-ºi piardã ocrotirea
                       dreptului respectiv pe calea acþiunii în justiþie ºi, o datã cu aceasta, posibilitatea de a obþine
 Acþiunile de regres ale diferiþilor     executarea silitã a obligaþiei corelative lui.
 obligaþi la plata cecului, unii împotriva
 altora, se prescriu prin 6 luni, soco-   Pct. 335. Ñ Durata prescripþiei în materie de cec este urmãtoarea:
 tite din ziua în care obligatul a plãtit
 cecul, sau din ziua în care acþiunea       a) 6 luni calculate de la expirarea termenului de prezentare în ceea ce priveºte acþiunea
                       în regres a posesorului împotriva giranþilor, trãgãtorului sau celorlalþi obligaþi;
 în regres a fost pornitã împotriva sa.
                          b) 6 luni calculate din ziua în care obligatul a plãtit cecul sau din ziua în care acþiunea
                       în regres a fost pornitã împotriva sa, în ceea ce priveºte acþiunile în regres ale diferiþilor obli-
                       gaþi la plata cecului, unii împotriva altora.

 În temeiul art. 74 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
                       Pct. 336. Ñ Obligaþiile prin cec fiind autonome, întreruperea prescripþiei împotriva unuia dintre
 Întreruperea prescripþiei nu are efect
                       obligaþi nu are efect faþã de ceilalþi.
 decât împotriva aceluia faþã de care
 actul de întrerupere a fost fãcut.     Pct. 337 Ñ Prescripþia se întrerupe prin recunoaºterea dreptului a cãrui acþiune se prescrie,
                       fãcutã de cel în folosul cãruia acesta curge, prin introducerea unei cereri de chemare în jude-
                       catã sau printr-un act începãtor de executare.

 În temeiul art. 75 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã ºi modificatã
 prin Legea nr. 83/1994:
                       Pct. 338. Ñ Prin expresiile societate bancarã ºi societãþi de credit, în Legea asupra cecului ºi
 Prin expresiile societate bancarã ºi    în prezentele norme-cadru, se înþelege persoanele juridice prevãzute de legislaþia românã pri-
 altã societate de credit, întrebuinþate   vind activitatea bancarã ºi de credit.
 în legea de faþã, se înþelege persoa-
 nele juridice prevãzute de legislaþia
 privind activitatea bancarã ºi de credit.


 În temeiul art. 76 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Prezentarea ºi protestul unui cec nu    Pct. 339. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare stabilesc ºi comunicã oficial
 pot fi fãcute decât într-o zi lucrãtoare.  programul lor în zilele lucrãtoare în care se efectueazã prezentarea la platã, precum ºi orice
                       alte operaþiuni cu cecuri.
 Când cea din urmã zi a termenului
 prescris de lege, pentru îndeplinirea       În cazul în care termenul prevãzut de Legea asupra cecului, privind diferitele operaþiuni
 actelor privitoare la cec ºi în special   cu cecuri, are, ca ultimã zi, o zi de sãrbãtoare legalã, acesta se prelungeºte pânã la prima zi
 pentru prezentarea sau pentru face-     lucrãtoare care urmeazã. Zilele de sãrbãtoare legalã sunt cuprinse în calculul termenelor legale
 rea protestului sau a unui act echi-    prevãzute de Legea asupra cecului, privind diferitele operaþiuni cu cecuri.
 valent este o zi de sãrbãtoare legalã,
 acest termen este prorogat pânã la
 prima zi lucrãtoare ce urmeazã.
 Zilele de sãrbãtoare legale interme-
 diare sunt cuprinse în calculul
 termenului.


 În temeiul art. 77 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 În termenele prevãzute prin prezenta    Pct. 340. Ñ Termenele legale prevãzute în Legea asupra cecului ºi în prezentele norme-cadru
 lege nu se socoteºte ziua de la care    se calculeazã începând cu ziua urmãtoare celei în care ele încep sã curgã.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 ele încep sã curgã.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          73

 În temeiul art. 78 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Nu sunt admise termenele de graþie    Pct. 341. Ñ În raporturile rezultate în temeiul cecului, debitorilor nu le pot fi acordate termene
 nici legale, nici judecãtoreºti.     de graþie de nici un fel, nici prin lege, nici pe cale judecãtoreascã.
 În temeiul art. 79 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã ºi modificatã
 prin Legea nr. 83/1994:
 Cecul circular este un titlu de credit  Pct. 342. Ñ Cecul circular este un titlu de credit la ordin, emis de cãtre o societate bancarã
 la ordin, emis de o societate bancarã   asupra unitãþilor sale bancare sau asupra altei societãþi bancare.
 sau o altã societate de credit, anume
                      Pct. 343. Ñ Cecul circular este plãtibil la vedere în oricare dintre locurile indicate pe instru-
 autorizate pentru sume ce le are dis-
                      ment de cãtre societatea bancarã emitentã.
 ponibile de la primitorii cecurilor în
 momentul emisiunii, plãtibil la vedere  Pct. 344. Ñ De regulã, în cecul circular societatea bancarã emitentã este atât trãgãtor, cât ºi
 în oricare din locurile arãtate de    tras.
 emitent.
                        În cazul în care într-un cec circular trãgãtorul ºi trasul nu sunt una ºi aceeaºi societate
 Societatea bancarã sau altã societate   bancarã, între ele este obligatoriu sã existe înþelegeri bilaterale.
 de credit, autorizate sã emitã cecuri
 circulare, trebuie sã depunã la Banca   Pct. 345. Ñ Prin cecul circular, societatea bancarã emitentã se obligã definitiv sã efectueze
 Naþionalã a României, cel mai târziu   plata cecului respectiv în favoarea beneficiarului, care este ºi clientul sãu.
 pânã a doua zi de la emitere, o cau-      Sursa de fonduri din care societatea bancarã emitentã efectueazã plata o constituie
 þiune în titluri de stat garantate de   disponibilul constituit în prealabil de beneficiarul cecului circular, clientul sãu.
 stat, sau lombardabile la Banca
 Naþionalã a României, socotite la        Beneficiarului cecului circular i se poate efectua plata la oricare dintre locurile indicate
 cursul zilei de 40% din valoarea     pe instrument de cãtre societatea bancarã emitentã.
 cecurilor circulare emise zilnic, cau-
 þiune asupra cãreia posesorii unor    Pct. 346. Ñ Pentru ca o societate bancarã sã poatã emite cecuri circulare este necesarã întru-
 asemenea cecuri au un privilegiu spe-   nirea urmãtoarelor condiþii:
 cial.                       a) eliberarea de cãtre Banca Naþionalã a României a unei autorizaþii speciale în acest
 Cauþiunea nu se va putea restitui de   scop;
 Banca Naþionalã a României decât        b) existenþa, în momentul emiterii, la societatea bancarã emitentã, a sumelor disponibile
 contra prezentãrii cecului respectiv,   de la primitorii cecurilor circulare;
 cu menþiunea ACHITAT.
                         c) depunerea la Banca Naþionalã a României a unei cauþiuni în titluri de credit de stat,
                      garantate de stat sau lombardabile la Banca Naþionalã a României, calculate la cursul zilei, în
                      valoare de 40% din totalul sumelor cecurilor circulare emise zilnic.
                      Pct. 347. Ñ Cauþiunea depusã de cãtre o societate bancarã în legãturã cu emiterea de cecuri
                      circulare reprezintã o garanþie pentru posesorii cecurilor circulare care au un privilegiu special
                      asupra ei.
                      Pct. 348. Ñ Banca Naþionalã a României va înapoia cauþiunea societãþii bancare care a emis
                      cecul circular, numai în schimbul prezentãrii cecului circular respectiv cu menþiunea ,,achitatÒ. În temeiul art. 80 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã ºi modificatã    Pct. 349. Ñ Cecul circular cuprinde urmãtoarele menþiuni obligatorii:
 prin Legea nr. 83/1994:
 Cecul circular va cuprinde:           a) denumirea de ,,cec circularÒ în cuprinsul instrumentului, astfel încât sã rezulte cu precizie
                      intenþia emitentului de a se supune dispoziþiilor legale privind acest tip de instrument;
  1. Denumirea de ,,cec circularÒ în
 cuprinsul titlului;              b) promisiunea necondiþionatã a societãþii bancare de a plãti la vedere o anumitã sumã
   2. Promisiunea necondiþionatã de a  de bani;
 plãti la vedere o anumitã sumã de bani;
                          c) numele ºi prenumele primitorului, clientul societãþii bancare emitente;
   3. Numele ºi prenumele primito-
 rului;                      d) data ºi locul în care a fost emis cecul circular;
  4. Arãtarea datei ºi locului în care      e) semnãtura reprezentantului legal al societãþii bancare emitente.
 cecul circular a fost emis;
  5. Semnãtura societãþii bancare    Pct. 350. Ñ Este interzisã emiterea de cecuri circulare la purtãtor.
 sau a societãþii de credit.        Pct. 351. Ñ Standardul de conþinut obligatoriu al cecului circular este prezentat în anexa nr. 4.
 Titlul cãruia îi lipseºte vreuna din
 condiþiunile mai sus arãtate nu are    Pct. 352. Ñ Cecului circular cãruia îi lipseºte unul dintre elementele menþionate în pct. 349 din
 valoarea de cec circular.         prezentele norme-cadru nu are valoarea unui cec circular.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  74                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 81 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
                       Pct. 353. Ñ Cecul circular este plãtibil la vedere în termen de 30 de zile de la data emiterii.
 Posesorul decade din dreptul de       Posesorul care nu prezintã cecul la platã în acest interval decade din dreptul de regres.
 regres dacã nu prezintã titlul la platã
 în termen de 30 de zile de la emi-      Pct. 354. Ñ Posesorul care nu s-a prezentat la platã în termen de 30 de zile de la data emi-
 siune.                    terii sau cãruia plata nu i-a fost efectuatã la prezentare are dreptul la o acþiune împotriva socie-
                       tãþii bancare emitente. Acest drept se prescrie în termen de 3 ani de la data emiterii.
 Acþiunea contra emitentuilui se pre-
 scrie prin trecere de 3 ani de la data    Pct. 355. Ñ Dacã societatea bancarã emitentã a ajuns, în urma circulaþiei cecului circular, în
 emisiunii.                  posesia acestuia, înseamnã cã ciclul economic pentru care a fost destinat respectivul instru-
                       ment a fost încheiat. Girul în favoarea societãþii bancare emitente stinge obligaþia asumatã prin
 Girul în favoarea emitentului stinge     cecul circular.
 cecul.
 În temeiul art. 82 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã ºi modificatã
 prin Legea nr. 83/1994:
 Societatea bancarã sau altã societate    Pct. 356. Ñ O societate bancarã emitentã poate încredinþa emiterea în numele sãu de cecuri
 de credit poate încredinþa emiterea de    circulare de cãtre o societate bancarã corespondentã, dacã sunt întrunite urmãtoarele condiþii:
 cecuri circulare unei societãþi bancare      a) cecul circular astfel emis sã poarte sigla societãþii bancare care încredinþeazã efectu-
 corespondente, cu condiþia însã ca      area acestei operaþiuni altei societãþi bancare;
 cecul emis sã poarte viza societãþii
 bancare sau a societãþii de credit         b) societatea bancarã emitentã sã semneze ca reprezentant al celeilalte societãþi bancare.
 autorizate, iar corespondentul    sã
 semneze ca reprezentant al acelei
 societãþi bancare sau societãþi de cre-
 dit autorizate.
 În temeiul art. 83 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului, modifi-
 catã prin Ordonanþa Guvernului
 nr. 11/1993, aprobatã prin Legea
 nr. 83/1994:
 Sunt aplicabile cecului circular, în     Pct. 357. Ñ Cecului circular îi sunt aplicabile, în mãsura în care nu se derogã prin prezenta
 mãsura în care nu se derogã prin       lege ºi nu sunt necompatibile cu aceasta, toate dispoziþiile din Legea asupra cecului referitoare
 prezenta lege ºi nu sunt necompati-     la gir, platã, protest, regres, prescripþie, ca ºi cele referitoare la cecurile cu semnãturi false
 bile cu aceasta, toate dispoziþiunile din  sau ale unor persoane incapabile.
 legea cambialã referitoare la gir, platã,
 protest, regres, prescripþie, cum ºi        De asemenea, se vor aplica cecului circular dispoziþiile necontrare referitoare la cecul
 cele relative la titlurile cu semnãturi   barat, numai în cont, netransmisibil ºi la cecul de cãlãtorie.
 false sau ale unor persoane
                       Pct. 358. Ñ În ceea ce priveºte procedura de anulare ºi înlocuire a cecului circular se vor res-
 incapabile.
                       pecta urmãtoarele reguli:
 De asemenea se vor aplica cecului
 circular dispoziþiunile necontrarii refe-     a) cererea de anulare a unui cec circular pierdut, furat sau distrus se adreseazã
 ritoare la cecul barat, numai în cont,      preºedintelui judecãtoriei în a cãrei razã de acþiune societatea bancarã emitentã sau o
 netransmisibil ºi de cãlãtorie. În pro-      unitate a sa, nominalizatã pe instrument, îºi are sediul;
 cedura de anulare ºi înlocuirea cecu-       b) notificarea ordonanþei judecãtoreºti prin care se declarã nul cecul circular va fi fãcutã
 lui circular, se vor aplica dispoziþiunile  de una dintre cele mai apropiate unitãþi aparþinând societãþii bancare emitente, petiþionarului;
 art. 67, cu urmãtoarele modificãri:
                           c) ordonanþa judecãtoreascã trebuie sã fie comunicatã în timp util, pe cheltuiala petiþio-
 Cererea va fi adresatã preºedintelui     narului, de cãtre unitatea bancarã încunoºtinþatã, tuturor unitãþilor bancare nominalizate pe instru-
 judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã   ment.
 emitentul are un stabiliment.
                       Pct. 359. Ñ Opoziþia la ordonanþa judecãtoreascã privind anularea ºi înlocuirea cecului circu-
 Notificarea ordonanþei se va face de     lar se face la judecãtoria care a emis aceastã ordonanþã.
 unul din stabilimentele cele mai apro-
 piate ale emitentului care, pe cheltu-       Este obligatorie trimiterea unei copii dupã opoziþie petiþionarului ºi reprezentantului socie-
 iala petiþionarului, va înºtiinþa de     tãþii bancare emitente, împreunã cu citaþia.
 îndatã despre aceasta toate stabili-
 mentele locurilor de platã unde cecul    Pct. 360. Ñ Societatea bancarã emitentã care a plãtit cecul circular, chiar dacã a fost înºtiin-
 este plãtibil.                þatã de pierderea sau sustragerea lui, nu rãspunde de plata fãcutã înainte de notificarea ordo-
                       nanþei de anulare.
 Opoziþia se va face la instanþa care
 a dat ordonanþa, comunicându-se peti-    Pct. 361. Ñ Societatea bancarã emitentã care a plãtit un cec circular, chiar dupã primirea noti-
 þionarului  ºi  reprezentantului     ficãrii, nu rãspunde dacã plata a fost fãcutã de o unitate a sa care nu a putut lua cunoºtinþã
 emitentului copie de pe opoziþie odatã    de notificarea ordonanþei de anulare dintr-un fapt neimputabil societãþii bancare emitente.
 cu citaþia.
 Emitentul care a plãtit cecul circular,
 cu toatã înºtiinþarea despre pierderea
 sau sustragerea cecului, nu rãspunde
 de plata fãcutã înainte de notifica-
 rea ordonanþei de anulare. De ase-
 menea, emitentul care a plãtit un cec
 circular chiar dupã primirea notificãrii,
 nu este responsabil dacã plata a fost
 fãcutã de un stabiliment cãruia
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 dintr-un fapt neimputabil emitentului,
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          75

 nu i-a putut ajunge la cunoºtinþã      Pct. 362. Ñ Pentru cecul circular care poartã menþiunea ,,netransmisibilÒ nu se poate folosi pro-
 notificarea ordonanþei de anulare.      cedura de anulare. Primitorul are dreptul sã obþinã plata cecului circular de la unitatea socie-
                       tãþii bancare emitente cãreia i s-a adus la cunoºtinþã pierderea, sustragerea sau distrugerea
 În caz de pierderea, sustragerea sau     respectivului cec circular la 20 de zile de la data notificãrii acestui fapt.
 distrugerea unui cec circular netrans-
 misibil nu se va putea folosi proce-
 dura de anulare, însã primitorul are
 dreptul de a obþine, dupã 20 de zile
 de la înºtiinþare, plata cecului de la
 stabilimentul la care s-a fãcut
 înºtiinþarea.

 În temeiul art. 84 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Se va pedepsi cu amendã de la        Pct. 363. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor sesiza organele penale
 5.000Ñ100.000 lei ºi închisoare de la    competente asupra tuturor situaþiilor de încãlcare a prevederilor Legii asupra cecului, depistate
 6 luni pânã la un an, afarã de cazul     în cadrul activitãþii lor ºi sancþionate în temeiul art. 84 ºi 85 ale acestei legi.
 când faptul constituie un delict sanc-
 þionat cu o pedeapsã mai mare, în
 care caz se aplicã aceastã pedeapsã:
  1. Oricine emite un cec fãrã a fi
 avut autorizarea trasului;
  2. Oricine emite un cec fãrã a
 avea la tras disponibil suficient, sau
 dupã ce a tras cecul ºi mai înainte
 de trecerea termenelor fixate pentru
 prezentare, dispune altfel, în total sau
 în parte de disponibilul avut;
   3. Oricine emite un cec cu datã
 falsã sau cãruia îi lipseºte unul din
 elementele esenþiale cerute de
 alineatele 1, 2, 3 ºi 5 ale art. 1 ºi
 art. 11;
   4. Oricine emite un cec contrar
 dispoziþiunii ultimului alineat al art. 6.
 Dacã în cazurile prevãzute de ali-
 neatele 2 ºi 3 de mai sus, emitentul
 procurã trasului disponibilul necesar
 mai înainte de prezentarea cecului,
 pedeapsa se reduce la jumãtate.
 Când emiterea cecului se datoreºte
 unui fapt scuzabil, emitentul va fi
 apãrat de pedeapsã.


 În temeiul art. 85 din Legea
 nr. 59/1934 asupra cecului:
 Societãþile bancare sau societãþile de
 credit neautorizate sau cãrora li s-a
 revocat autorizarea, care emit cecuri
 circulare, se vor pedepsi cu amendã
 de la 100.000Ñ1.000.000 lei afarã de
 cazul când legea prevede sancþiuni
 mai mari, în care caz se vor aplica
 acele sancþiuni.
                                            PARTEA a-II-a
                                            Dispoziþii finale
                       Pct. 364. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare au obligaþia sã arhiveze cecurile
                       care au fãcut obiectul operaþiunilor lor pe o perioadã de 5 ani de la data plãþii.
                       Pct. 365. Ñ Anexele fac parte integrantã din prezentele norme-cadru ºi sunt obligatorii pentru
                       societãþile bancare ºi Banca Naþionalã a României din punct de vedere al formei ºi conþinu-
                       tului.
 În temeiul art. IV din Legea         Pct. 366. Ñ Prezentele norme-cadru se publicã în Monitorul Oficial al României ºi intrã în vigoare
 nr. 83/1994 articolele 86, 87 ºi 88 din   la data stabilitã prin ordin*) al guvernatorului Bãncii Naþionale a României.
 Legea nr. 59/1934 asupra cecului se                                        Guvernatorul
 abrogã.                                                  Bãncii Naþionale a României,
                           Bucureºti, 8 martie 1994.
                           Nr. 7.                             Mugur Isãrescu
     *) Normele-cadru nr. 7/1994 au intrat în vigoare la data de 28 februarie 1995, conform Ordinului guvernatorului Bãncii Naþionale a României
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 nr. 138/1995, reprodus la CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by pag. 46.
 76        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                                      ANEXA Nr. 1                    C E C (recto)
                                      ANEXA Nr. 1                    C E C (verso)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis         77

                                      ANEXA Nr. 2


                  C E C BARAT (recto)
                                      ANEXA Nr. 2                 C E C BARAT (verso)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 78        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                                      ANEXA Nr. 3


               C E C DE CÃLÃTORIE (recto)
                                      ANEXA Nr. 3               C E C DE CÃLÃTORIE (verso)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis         79

                                      ANEXA Nr. 4                C E C CIRCULAR (recto)
                                      ANEXA Nr. 4
                C E C CIRCULAR (verso)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  80              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                                      NORME TEHNICE
                                       privind cecul
 Art. 1                  În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã ºi în completarea
                     Normelor-cadru nr. 7 din 8 martie 1994 privind comerþul fãcut de societãþile bancare ºi cele-
                     lalte societãþi de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificatã prin
                     Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 83/1994, se aprobã
                     urmãtoarele norme tehnice ale acestui instrument de platã:
 Art. 2                  Cecul este un instrument de platã al cãrui suport hârtie trebuie sã îndeplineascã condiþiile teh-
                     nice stipulate de prezentele norme.
 Art. 3                  O mostrã de hârtie supusã la probe este consideratã în conformitate cu specificaþiile din pre-
                     zentele norme tehnice atunci când valorile înregistrate se aflã în limitele specificate mai jos:
 Calitatea hârtiei pe care se tipãreºte
 cecul                  3.1. Greutate: 95.0 g/m2 +/Ñ(5/100), conform ISO*)536;
                     3.2. Grosime: minimum 105 microni, conform ISO 534
                            (maximum nespecificat);
                     3.3. Rugozitatea Bendtsen: ambele suprafeþe: maximum
                                   150 ml/min. (minimum nespecificat)
                                   Conform ISO 2494;
                     3.4. Rezistenþa la rupere: longitudinalã: minimum 7.9 mN;
                                   ISO 2493
                                   diagonalã: minimum 3.1 mN;
                     3.5. Permeabilitatea la aer: minimum 27 s/100 ml conform ISO 3687 maximum 450 ml/min.;
                     3.6. Rezistenþa internã la rupere: minimum 705 mN în ambele direcþii conform ISO 1974;
                     3.7. Capacitatea de absorbþie a apei: 40Ñ60 g/m2;
                     3.8. Grad de reflexie: 60%Ñ70% conform ISO 2470;
                     3.9. Opacitatea: minimum 85% conform ISO 2471;
                     3.10. Impuritãþi admise:
                        Ñ maximum 250 de puncte pe m2 pentru puncte de dimensiuni de maximum 0,1 mm;
                        Ñ maximum 25 de puncte pe m2 pentru puncte de dimensiuni cuprinse între
                     0,1 mmÑ0,2 mm;
                     3.11. Proprietãþi de scriere: Hârtia folositã trebuie sã facã posibilã scrierea cu cernealã sau
                     pastã de pix de culoare albastrã sau neagrã care nu se ºterge.
                     3.12. Alte condiþii: Hârtia trebuie furnizatã netedã ºi fãrã îndoituri; ea nu trebuie sã conþinã nici
                     un fel de incluziuni ºi sã aibã o calitate satisfãcãtoare din punct de vedere al direcþiei fibrei.
                     3.13. Condiþii de securitate ºi prevenirea falsificãrii: Pentru a preveni falsificarea cecurilor, socie-
                     tãþile bancare au obligaþia sã respecte pentru formularele de cecuri necompletate pe care le
                     furnizeazã clienþilor lor, în vederea utilizãrii de cãtre aceºtia, urmãtoarele cerinþe minime de securi-
                     tate:
                        a) Numãr: fiecãrui formular de cec trebuie sã i se atribuie o combinaþie de serie ºi numãr
                        distinctã de cãtre societãþile bancare. Aceastã combinaþie trebuie sã fie în conformitate
                        cu reglementãrile Bãncii Naþionale a României în acest domeniu;
                        b) Elemente de desen cu o structurã bine definitã:
                           Ñ filigran încorporat în hârtie;
                           Ñ reþea complexã de linii alcãtuind un desen aplicat pe ambele feþe ale cecului pe
                           întreaga suprafaþã sau pe anumite zone (fãrã a afecta banda albã);
                        c) Text sau desene în culori fluorescente. Se folosesc cel puþin douã culori care pot fi
                        detectate cu detector cu raze ultraviolete;
                        d) Fibre invizibile cu reflexie albastrã, verde ºi roºie (densitate medie de 20 fibre +/-5/m2);
                        e) Tratarea chimicã a hârtiei ºi folosirea la imprimare a unor cerneluri sensibile la apã
                        ºi la agenþi chimici, astfel încât acestea sã determine schimbarea culorii cecului atunci
                        când se încearcã alterarea unui înscris de pe cec, în scopul fraudei;
                     Pentru asigurarea unui nivel mai mare de securitate a cecurilor, se recomandã societãþilor ban-
                     care ºi folosirea urmãtoarelor metode:
                        f) Element secret de securitate, în funcþie de opþiunea fiecãrei societãþi bancare ºi cunos-
                        cut numai de aceasta;
                        g) Microtext;
                        h) Încorporarea unui desen care nu poate fi reprodus prin copiere cu copiatoare alb-negru
                        sau color.


Compression by CVISION Technologies’Organization for with CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR, web-optimizationStandardization. For Evaluation Purposes Only
            ) ISO Ñ International PdfCompressor.
                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                       81

                    Societãþile bancare au obligaþia sã aleagã compoziþia fibrei, astfel încât sã respecte criteriile
                    enumerate în art. 3.
                    Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor urmãri ca încorporarea elementelor de
                    securitate sã nu îngreuieze citirea informaþiilor conþinute ulterior completãrii acestuia.
 Art. 4                Cecul trebuie sã aibã dimensiunile urmãtoare:
                       lungime: 180 mm;
 Dimensiunile cecului
                       lãþime: 81 mm.
                    Abaterile în plus sau în minus nu pot depãºi 1 mm.
 Art. 5                Toate dimensiunile orizontale sunt mãsurate de la marginea din dreapta a feþei (recto) cecu-
                    lui. Toate dimensiunile verticale sunt mãsurate de la marginea de jos a feþei (recto) cecului
 Marginile de referinþã        cunoscutã sub denumirea de margine inferioarã.
                    Este obligatorie pãstrarea marginilor de referinþã astfel încât acestea sã fie utilizate la alinie-
                    rea documentului în mecanismele automate.
                    În cazul în care societãþile bancare furnizeazã clienþilor lor carnete de cecuri, acestea trebuie
                    sã fie legate la stânga documentului. Numãrul de file dintr-un carnet este opþional pentru fie-
                    care societate bancarã.
 Art. 6                Perforaþiile trebuie sã asigure o detaºare precisã a cecurilor din carnet ºi o pãstrare
                    corespunzãtoare a acestora. În acest scop se vor utiliza perforaþiile cu crãpãturi sau tãieturi,
 Carnetele de cecuri ºi perforaþiile  cu 6Ñ9 legãturi la fiecare 25 mm ºi cu o þesãturã de reþinere de aproximativ 30 de miimi la
                    0.75 mm.
                    Perforaþiile de separare sunt permise numai la marginea din stânga a feþei (recto) cecului. Între
                    marginea din stânga a instrumentului de platã ºi linia perforaþiilor se va pãstra un spaþiu de
                    3Ñ5 mm. Carnetul de cecuri nu trebuie sã prezinte creºteri în înãlþime în zona de perforaþie.
                    Cecurile prezentate unei societãþi bancare nu trebuie sã prezinte tãieturi sau alte perforaþii, cu
                    excepþia celor de separare, prevãzute mai sus.
                    Înainte de remiterea cecului cãtre beneficiar sau cãtre o unitate bancarã, toate urmele de per-
                    foraþii trebuie sã fie îndepãrtate prin tãiere.
 Art. 7                Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta, în operaþiunile lor, cecuri
                    la care sunt anexate, prin diverse modalitãþi, alte acte. Este interzisã îndoirea cecurilor.
 Ataºãri de alte acte

 Art. 8                Fiecare cec are rezervatã o bandã pe care nu se aplicã ºtampile ºi nu se înscriu alte informaþii
                    în afara caracterelor necesare procesãrii automate a acestora, care constituie linia codurilor.
 Banda albã
                    Dimensiunile benzii albe sunt:
                       a) pe verticalã, 16 mm de la marginea inferioarã;
                       b) pe orizontalã, pe întreaga lungime a cecului.
                    Banda albã este delimitatã de restul cecului printr-o linie în partea sa superioarã, care coincide
                    cu linia inferioarã de delimitare a cecului. Banda albã nu are alte linii de demarcaþie.
 Art. 9                Banca Naþionalã a României va emite în timp util norme tehnice ºi standarde privind linia
                    codurilor.
 Linia codurilor

 Art. 10                Machetele proprii ale formularelor de cec adoptate de fiecare societate bancarã trebuie sã fie
                    supuse aprobãrii Bãncii Naþionale a României.
 Reguli generale
                    Desenarea, aranjarea ºi tipãrirea tuturor elementelor componente ale standardelor de conþinut
                    ale cecurilor trebuie sã se efectueze orizontal, excepþie fãcând numai bararea.
                    În afara informaþiilor descrise mai jos, nici o altã informaþie nu este permisã pe faþa (recto)
                    sau spatele (verso) cecului.
 Art. 11                Faþa (recto) cecului este alcãtuitã din zone ale cãror amplasãri, conþinut ºi dimensiuni vor fi
                    realizate în conformitate cu regulile enunþate mai jos ºi cu anexele nr. 1a) ºi 1b).
 Desenul ºi redactarea cecului
                    În mod convenþional, în aceste anexe, faþa (recto) cecului a fost împãrþitã în zone delimitate
                    prin linii groase, în scopul facilitãrii prezentãrii. Liniile groase care delimiteazã zonele nu fac
                    parte componentã din formularele de cec.
                    ZONA 1: alocatã pentru elementele de identificare a societãþii bancare trase
                    Ñ Zona 1 este întotdeauna plasatã în partea superioarã a cecului ºi cuprinde:
                    * denumirea ºi/sau sigla societãþii bancare trase, tipãrite obligatoriu cu caractere îngroºate, de
                    minimum 3 mm înãlþime; în partea dreaptã adresa sediului societãþii bancare trase;
                    * seria ºi numãrul cecului, pretipãrite în centrul cecului, sub denumirea ºi/sau sigla societãþii
                    bancare trase;
                    ZONA 2: alocatã pentru date privind conþinutul propriu-zis al cecului
                    Ñ Zona 2 este întotdeauna plasatã în colþul din stânga sus la cecului, sub zona 1, ºi cuprinde
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
            urmãtoarele înscrisuri PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ ºi spaþii de completat:
 82        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

             * înscrisul ,,Plãtiþi în schimbul acestui CECÒ, sub denumirea ºi/sau sigla societãþii bancare trase,
             aliniat la stânga; cuvântul ,,CECÒ trebuie tipãrit cu majuscule, îngroºat, cu caractere de
             minimum 2,5 mm.
             * înscrisul ,,stipulatÒ urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã, de minimum 75 mm lungime,
             necesar completãrii menþiunilor facultative ale cecului;
             * spaþiu pentru suma exprimatã în litere, poziþionat sub înscrisul ,,stipulatÒ ºi delimitat prin douã
             dreptunghiuri imprimate în contrast slab; lãþimea dreptunghiurilor este de minimum 4 mm, lun-
             gimea este de minimum 80 mm, având un spaþiu de minimum 2,5 mm între ele; în spaþiul
             dintre cele 2 dreptunghiuri se tipãreºte înscrisul ,,(în litere)Ò;
             * înscrisul ,,luiÒ urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã, de minimum 50 mm lungime,
             necesar completãrii numelui sau denumirii beneficiarului plãþii. Este tipãrit sub al doilea drept-
             unghi alocat completãrii cu suma în litere ºi este urmat de înscrisul ,,sau la ordinul sãuÒ;
             ZONA 3: alocatã pentru elementele de identificare a unitãþii bancare unde plata trebuie fãcutã
             Ñ Zona 3 este plasatã sub zona 2 ºi cuprinde urmãtoarele înscrisuri pretipãrite cu ocazia pri-
             mirii de cãtre clientul unitãþii bancare a formularelor de cec:
             * spaþiu marcat prin chenar cu linie continuã, cu lãþimea de minimum 20 mm ºi lungimea de
             minimum 45 mm; în partea superioarã se aflã înscrisul ,,Plãtibil laÒ. Denumirea unitãþii bancare
             trase ºi adresa acesteia sunt pretipãrite în interior, în momentul în care trãgãtorul primeºte car-
             netul de cecuri de la unitatea bancarã al cãrei client este. În partea inferioarã, între paranteze,
             se aflã înscrisul ,,(denumirea ºi adresa unitãþii bancare trase)Ò;
             ZONA 4: alocatã pentru date privind elementele de identificare a cecului
             Ñ Zona 4 este întotdeauna plasatã în colþul din dreapta sus al cecului, sub zona 1, ºi cuprinde
             urmãtoarele înscrisuri ºi spaþii de completat:
             * înscrisul ,,emis laÒ urmat atât de un spaþiu marcat prin linie punctatã, de minimum 35 mm
             lungime, necesar completãrii localitãþii unde a fost emis cecul, cât ºi de un spaþiu marcat special,
             necesar completãrii zilei, lunii ºi anului emiterii. Sub aceste spaþii sunt tipãrite, între paranteze,
             indicaþiile: ,,(localitatea)Ò ºi ,,(data)Ò;
             ZONA 5: alocatã pentru elementele de identificare a sumei
             Ñ Zona 5 este întotdeauna plasatã sub zona 4 ºi cuprinde urmãtoarele înscrisuri ºi spaþii de
             completat:
             * înscrisul ,,suma deÒ urmat, pe acelaºi rând, de un dreptunghi cu lungimea de minimum
             10 mm ºi lãþimea de minimum 5 mm destinat înscrierii monedei ºi de un marcaj special necesar
             completãrii sumei în cifre. Pentru spaþiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevãzute sepa-
             ratoare de ordin de mãrime ºi separator de cifre zecimale. Suma trebuie aliniatã la dreapta,
             iar spaþiile rãmase necompletate se completeazã de trãgãtor cu asteriscuri în vederea evitãrii
             fraudelor. Sub aceste spaþii sunt tipãrite indicaþiile: ,,(moneda)Ò ºi respectiv ,,(în cifre)Ò.
             Dimensiunile acestor spaþii speciale sunt cele cuprinse în anexa nr. 1c).
             ZONA 6: alocatã pentru elementele de identificare a trãgãtorului
             Ñ Zona 6 este întotdeauna plasatã sub zona 5 ºi cuprinde urmãtoarele înscrisuri ºi spaþii de
             completat:
             * douã spaþii marcate prin linie punctatã de minimum 80 mm lungime, necesare completãrii
             numelui sau denumirii ºi adresei trãgãtorului, în dreapta cecului, sub suma în cifre. Numele
             sau denumirea trãgãtorului ºi adresa acestuia sunt pretipãrite în momentul în care trãgãtorul
             primeºte carnetul de cecuri de la unitatea bancarã al cãrei client este;
             * înscrisul ,,Cod fiscalÒ este pretipãrit sub numele sau denumirea ºi adresa trãgãtorului ºi este
             urmat de un dreptunghi imprimat într-un contrast slab, cu lungimea de minimum 30 mm ºi
             lãþimea de minimum 5 mm, necesar completãrii codului fiscal al trãgãtorului;
             * spaþiu marcat prin linie continuã, de minimum 30 mm lungime, sub care se aflã înscrisul
             ,,Semnãtura trãgãtoruluiÒ. În dreapta acestui spaþiu se aflã înscrisul ,,L.S.Ò.
             Aceste spaþii trebuie sã fie libere de orice tipãrituri care ar putea influenþa claritatea semnãtu-
             rii sau a ºtampilei.
             Deasupra liniei care separã banda albã de restul formularului de cec este tipãrit înscrisul ,,Vã
             rugãm ca aceastã porþiune sã nu fie scrisã sau ºtampilatãÒ. Acest înscris este încadrat de
             douã sãgeþi cu vârful orientat în jos.
             ZONELE 7 ºi 8 sunt reprezentate de banda albã.
             Pânã în momentul în care completarea liniei codurilor, precum ºi citirea cu dispozitive de citire
             automatã vor fi posibile, în aceastã bandã vor fi tipãrite urmãtoarele spaþii speciale în vederea
             completãrii cu informaþii referitoare la:
             a) numãrul contului beneficiarului, unitatea societãþii bancare unde acesta are deschis contul
             ºi codul acesteia; aceste spaþii vor fi completate de clientul beneficiar, ultimul posesor al cecului,
             în cazul în care plata se va primi într-un cont bancar;
             b) numãrul contului trãgãtorului ºi codul unitãþii bancare trase; aceste date sunt pretipãrite în
             momentul în care trãgãtorul primeºte carnetul de cecuri de la unitatea bancarã al cãrei client
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
             este.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         83

                  În partea stângã a benzii albe a cecului se gãsesc urmãtoarele înscrisuri ºi spaþii care vor fi
                  completate de ultimul posesor al cecului:
                  * înscrisul ,,Cont nr.Ò urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã cu o lungime de minimum
                  40 mm, necesar completãrii numãrului contului bancar al beneficiarului (ultimul posesor) al cecului;
                  * înscrisul ,,Deschis laÒ urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã cu o lungime de minimum
                  30 mm, necesar completãrii denumirii unitãþii bancare unde ultimul posesor îºi are deschis contul;
                  *înscrisul ,,CodÒ urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã, cu o lungime de minimum 40
                  mm, necesar completãrii codului unitãþii bancare unde ultimul posesor îºi are deschis contul;
                  În partea dreaptã a benzii albe a cecului se gãsesc urmãtoarele înscrisuri pretipãrite cu ocazia
                  preluãrii de cãtre trãgãtor a formularelor de cec de la unitatea bancarã:
                  * înscrisul ,,Cont nr.Ò urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã, cu o lungime de minimum
                  40 mm, necesar completãrii numãrului contului trãgãtorului din care urmeazã sã se facã plata;
                  * înscrisul ,,CodÒ urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã, cu o lungime de minimum
                  40 mm, necesar completãrii codului unitãþii bancare unde contul trãgãtorului este deschis, uni-
                  tate bancarã a cãrei denumire se gãseºte în zona 3;
                  Spatele (verso) cecului este alcãtuit, în mod obligatoriu, din 2 zone identice ca dimensiuni ºi
                  conþinut, precum ºi de zona alocatã benzii albe, ale cãror amplasãri, conþinut ºi dimensiuni vor
                  fi realizate în conformitate cu regulile enunþate mai jos ºi cu anexa nr. 2.
                  ZONELE 1 ºi 2 ale spatelui (verso) cecului sunt delimitate între ele de linii continue
                  de 0,5 mm ºi cuprind urmãtoarele înscrisuri ºi spaþii de completat, aliniate la stânga zonelor:
                  * înscrisul ,,GIRANTÒ, tipãrit cu majuscule, îngroºat, urmat de un spaþiu marcat prin douã linii
                  punctate de minimum 30 mm ºi respectiv minimum 50 mm lungime, destinat completãrii numelui
                  sau denumirii girantului;
                  * înscrisul ,,Girat cãtreÒ urmat de un spaþiu marcat prin douã linii punctate de minimum 30 mm
                  ºi respectiv minimum 50 mm lungime, destinat completãrii numelui sau denumirii giratarului;
                  * înscrisul ,,DataÒ urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã de minimum 30 mm lungime
                  destinat completãrii zilei, lunii ºi anului efectuãrii operaþiunii de girare;
                  * spaþiu marcat prin linie continuã, de minimum 30 mm lungime, sub care se aflã înscrisul
                  ,,Semnãturã girantÒ. În dreapta acestui spaþiu se aflã înscrisul ,,L.S.Ò.
                  ZONA 3: alocatã înscrierii de cãtre societatea bancarã trasã ºi beneficiarul cecului a informa-
                  þiilor ºi datelor privind plata ºi respectiv încasarea cecului, precum ºi a modalitãþii prin care
                  aceste operaþiuni au fost efectuate (încasare în numerar sau în cont).
                  ZONA 4: alocatã benzii albe, în partea inferioarã a cecului, pe toatã lungimea cecului, pe o
                  lãþime de 16 mm de la marginea inferioarã.
 Art. 12              Când simbolul bãnesc nu e pretipãrit, atunci trebuie întotdeauna adãugat o datã cu suma. Orice
                  societate bancarã poate pretipãri simbolul monedei în care urmeazã sã se efectueze plata.
 Preimprimarea simbolului bãnesc

 Art. 13              Cecul certificat respectã toate condiþiile cecului obiºnuit. ªtampila cu înscrisul ,,CERTIFICATÒ
                  se aplicã de unitatea societãþii bancare trase în spaþiul dintre zonele 3 ºi 6. La aplicarea ºtam-
 Cecul certificat         pilei se va þine cont ca atât elementele componente ale înscrisului dintre bare cât ºi ºtampila
                  sã nu fie afectate.


 Art. 14              Cecul barat respectã toate condiþiile cecului obiºnuit. Bararea constã în douã linii paralele, impri-
                  mate mai îngroºat decât orice alte linii de pe cec, plasate diagonal prin centru ºi care pot
 Cecul barat            încadra o bandã de o culoare distinctã sau în contrast slab.
                  Bararea nu trebuie sã se extindã în banda albã ºi nici peste denumirea ºi/sau sigla ºi adresa
                  societãþii bancare trase sau sã afecteze grav alte înscrisuri. Distanþa minimã dintre cele douã
                  bare este de 10 mm (anexa nr. 3).
 Art. 15              Cecul barat special respectã toate condiþiile cecului cu barare generalã, având înscrisã între
                  cele douã linii paralele denumirea societãþii bancare care urmeazã sã încaseze plata. Înscrisul
 Cecul barat special        ,,Deschis laÒ de pe banda albã, menþionat în art. 11, zona 7, nu va fi tipãrit în cazul cecului
                  barat special.


 Art. 16              Cecul circular respectã toate condiþiile cuprinse în art. 3Ñ11 referitoare la cecul obiºnuit, din
                  prezentele norme tehnice (anexa nr. 4).
 Cecul circular
                  Zonele cecului circular sunt aceleaºi cu ale cecului obiºnuit. Faþa (recto) cecului circular diferã
                  de cecul obiºnuit prin:
                  a) înscrisul privind promisiunea necondiþionatã a societãþii bancare de a plãti la vedere o sumã
                  de bani, exprimat prin formula ,,La vedere ne obligãm sã plãtim, pentru valoarea primitã ante-
                  rior în schimbul acestui CEC CIRCULARÒ. Cuvintele ,,CEC CIRCULARÒ trebuie tipãrite cu majus-
                  cule, îngroºat, de minimum 2,5 mm;
                  b) amplasarea în partea dreaptã a feþei cecului circular, sub spaþiul pentru completarea sumei
                  în cifre, a spaþiului destinat completãrii sumei în litere. Marcajele ºi dimensiunile sunt cele de-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                  scrise la art. 11;
  84                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                      c) spaþiu special marcat printr-un dreptunghi tipãrit în contrast slab, de minimum 25 mm lungime
                      ºi minimum 45 mm lãþime, în a cãrui parte superioarã se aflã înscrisul ,,Plãtibil laÒ. Denumirile
                      unitãþilor bancare plãtitoare ºi adresele acestora sunt pretipãrite în interior. În partea inferioarã,
                      între paranteze, se aflã înscrisul ,,(denumirile ºi adresele unitãþilor bancare plãtitoare)Ò;
                      d) spaþiu marcat special printr-un dreptunghi tipãrit în contrast slab, de minimum 30 mm lun-
                      gime ºi minimum 25 mm lãþime, pentru pretipãrirea denumirii societãþii bancare sau instituþiei
                      de credit emitente. Acest spaþiu este situat în dreapta spaþiului destinat locului plãþii ºi se com-
                      pleteazã atunci când cecul circular se supune prevederilor art. 82 din Legea nr. 59/1934 asu-
                      pra cecului;
                      e) eliminarea înscrisurilor din banda albã (zona 8) privind numãrul contului bancar al trãgãto-
                      rului ºi codul unitãþii bancare unde acesta îºi are deschis contul.
 Art. 17                  Faþa (recto) cecului de cãlãtorie cuprinde urmãtoarele înscrisuri ºi spaþii de completat (anexa
                      nr. 5):
 Cecul de cãlãtorie
                      *  suma în litere Ñ partea superioarã a cecului de cãlãtorie, pretipãritã;
                      *  seria ºi numãrul cecului, pretipãrite;
                      *  denumirea ºi/sau sigla ºi adresa sediului societãþii bancare trase, pretipãrite;
                      * suma în cifre Ñ pretipãritã de 3 ori: în colþul din dreapta sus, în colþul din stânga sus ºi la
                      alegerea trãgãtorului;
                      * promisiunea necondiþionatã a trãgãtorului de a plãti exprimatã prin înscrisul ,,TRÃGÃTORUL
                      PLÃTEªTE ACEST CEC DE CÃLÃTORIE LUI:Ò, tipãrit cu majuscule, urmat de un spaþiu mar-
                      cat prin linie punctatã, de minimum 50 mm lungime necesar completãrii numelui sau denumi-
                      rii beneficiarului plãþii ºi urmat de înscrisul ,,SAU LA ORDINUL SÃU, SUMA INDICATÃ, ÎN
                      CONFORMITATE CU REGULILE ENUNÞATE PE VERSOÒ tipãrit cu majuscule;
                      *  denumirea ºi/sau sigla trãgãtorului ºi titlul de ,,CEC DE CÃLÃTORIEÒ poziþionate opþional;
                      *  spaþii pentru semnãturi:
                      Ñ douã spaþii pentru semnãturile posesorului, marcate prin douã linii continue de minimum
                      35 mm ºi respectiv minimum 50 mm lungime, sub care se aflã înscrisurile ,,Semnãtura
                      posesoruluiÒ ºi respectiv ,,CONTRASEMNAÞI ÎN PREZENÞA BENEFICIARULUIÒ poziþionate în
                      partea stângã ºi respectiv partea dreaptã a cecului de cãlãtorie;
                      Ñ un spaþiu marcat printr-o linie continuã de minimum 35 mm lungime sub care se aflã înscrisul
                      ,,Semnãtura trãgãtoruluiÒ;
                      * spaþiu marcat special printr-un dreptunghi tipãrit în contrast slab de minimum 50 mm lun-
                      gime ºi minimum 11 mm lãþime în a cãrui parte superioarã se aflã înscrisul ,,Plãtibil laÒ. Denumirea
                      unitãþii bancare plãtitoare ºi adresa acesteia sunt pretipãrite în interior, în momentul în care
                      trãgãtorul primeºte carnetul de cecuri de la unitatea bancarã al cãrei client este. În partea infe-
                      rioarã, între paranteze, se aflã înscrisul ,,(denumirea ºi adresa unitãþii bancare plãtitoare)Ò;
                      * înscrisul ,,Emis laÒ în partea dreaptã a cecului de cãlãtorie urmat de un spaþiu marcat prin
                      linie continuã de minimum 35 mm lungime, necesar completãrii locului emiterii ºi de un alt
                      spaþiu marcat special pentru completarea zilei, lunii ºi anului emiterii; sub aceste spaþii se tipã-
                      resc înscrisurile ,,(localitatea)Ò ºi respectiv ,,(data)Ò.
                      Spatele (verso) cecului de cãlãtorie (anexa nr. 6) conþine:
                      * înscrisul ,,Când posesorul contrasemneazã cecul de cãlãtorie în prezenþa beneficiarului, trã-
                      gãtorul va plãti:Ò urmat de spaþiu marcat prin linie continuã, de minimum 55 mm lungime, nece-
                      sar completãrii sumei în litere. Sub aceastã linie se aflã înscrisul ,,(suma în litere)Ò.
                      Acest înscris este poziþionat pe latura micã a spatelui (verso) cecului de cãlãtorie.
                      *  înscrisul ,,Denumirea ºi/sau sigla trãgãtoruluiÒ în mijlocul spatelui (verso) cecului de cãlãtorie;
                      * înscrisul ,,SUMAÒ sub care se aflã înscrisul ,,(în cifre)Ò, în partea stângã a cecului. Aceste
                      ultime douã înscrisuri sunt poziþionate opþional.
                      Cecul de cãlãtorie respectã condiþiile prevãzute în art. 8 privind banda albã ºi în art. 11 pri-
                      vind înscrisul ,,Vã rugãm ca aceastã porþiune sã nu fie scrisã sau ºtampilatãÒ încadrat de sãgeþi
                      orientate în jos.
 Art. 18                  Nici un înscris nu se va afla la o distanþã mai micã de 3 mm faþã de oricare dintre marginile
                      cecurilor.
 Dispoziþii finale
                      Prezentele norme tehnice se publicã în Monitorul Oficial al României ºi intrã în vigoare la data
                      stabilitã prin ordin*) al guvernatorului Bãncii Naþionale a României.
 Notã:                   În Exemplul nr. 1 este prezentat un formular de cec în forma în care este preluat de client
                      de la unitatea bancarã unde îºi are deschis contul.
                      În Exemplul nr. 2 este prezentat un formular de cec completat de cãtre trãgãtor ºi remis bene-
                      ficiarului. Informaþiile conþinute în aceste exemple de cec sunt fictive.
                                               Guvernatorul
                                           Bãncii Naþionale a României,
                                               Mugur Isãrescu
                      Bucureºti, 20 aprilie 1994.
                      Nr. 9.
      *) Normele tehnice nr. 9/1994 au intrat în vigoare la data de 28 februarie 1995, conform Ordinului guvernatorului Bãncii Naþionale a
 României nr. 138/1995, reprodus la OCR,
PDF compression, pag. 46. web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis  85
      ANEXA Nr. 1 a)              C E C (recto)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 86                           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis
     ANEXA Nr. 1 b)             DIMENSIUNILE ZONELOR CECULUI
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis  87
      ANEXA Nr.1 c)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 88                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis
     ANEXA Nr. 2            C E C (verso)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis       89

                                      ANEXA Nr. 3                 C E C BARAT (recto)
                                      ANEXA Nr. 4                 C E C CIRCULAR (recto)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 90        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                                      ANEXA Nr. 5                CEC DE CÃLÃTORIE (recto)
                                      ANEXA Nr. 6                CEC DE CÃLÃTORIE (verso)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis        91

                                      Exemplul Nr. 1


                      CEC
                                      Exemplul Nr. 2


                      CEC
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  92           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
                       REGULAMENT
                      privind ordinul de platã
                                     CAPITOLUL I
                                    Dispoziþii generale
 Articolul 1
                În aplicarea art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, Banca Naþionalã
 Obiectul regulamentului    a României adoptã prezentul regulament, al cãrui obiect îl constituie ordinul de platã irevoca-
                bil pentru plãþile efectuate în lei pe teritoriul României.
 Articolul 2
                În scopul prezentului regulament:
 Definiþii

                2.1. ORDIN DE PLATÃ este o dispoziþie necondiþionatã, datã de cãtre emitentul acesteia unei
                societãþi bancare receptoare de a pune la dispoziþia unui beneficiar o anumitã sumã de bani.
                A pune la dispoziþia unui beneficiar, pe baza unui ordin de platã, o anumitã sumã de bani
                înseamnã a plãti sau a face sã se plãteascã acestuia respectiva sumã de bani.
                O astfel de dispoziþie este consideratã ordin de platã numai dacã:
                  a) societatea bancarã receptoare dispune de fondurile reprezentate prin respectiva sumã
                  de bani Ñ denumite în continuare fonduri bãneºti Ñ fie prin debitarea unui cont al emi-
                  tentului, fie prin încasarea acesteia de la emitent, ºi
                  b) nu prevede cã plata trebuie sã fie fãcutã la cererea beneficiarului.
                În textul prezentului regulament pentru ORDIN DE PLATÃ se va folosi prescurtarea OP.
                2.2. TRANSFER-CREDIT este o serie de operaþiuni care încep prin emiterea de cãtre plãtitor
                a unui OP dat unei societãþi bancare de a pune la dispoziþia unui beneficiar o anumitã sumã
                de bani ºi care se finalizeazã prin acceptarea respectivului OP de cãtre societatea bancarã
                destinatarã.
                2.3. EMITENT este persoana care emite un OP pe cont propriu.
                2.4. PLÃTITOR este prima persoanã care emite, în nume ºi pe cont propriu, OP în cadrul
                unui transfer-credit.
                Plãtitorul poate fi:
                  a) un client al societãþii bancare iniþiatoare, sau
                  b) societatea bancarã iniþiatoare.
                2.5. BENEFICIAR este persoana desemnatã prin OP de cãtre plãtitor sã primeascã o anumitã
                sumã de bani.
                Beneficiarul poate fi:
                  a) un client al societãþii bancare destinatare, sau
                  b) societatea bancarã destinatarã.
                2.6. SOCIETATE BANCARÃ INIÞIATOARE este prima societate bancarã care emite OP în cadrul
                unui transfer-credit.
                2.7. SOCIETATE BANCARÃ DESTINATARÃ este societatea bancarã care recepþioneazã ºi
                acceptã un OP, fie în numele sãu, fie pentru a pune la dispoziþia beneficiarului o anumitã
                sumã de bani, în cadrul unui transfer-credit.
                2.8. SOCIETATE BANCARÃ EMIÞÃTOARE este orice societate bancarã, cu excepþia unitãþii
                bancare destinatare, care emite un OP, inclusiv societatea bancarã iniþiatoare.
                2.9. SOCIETATE BANCARÃ RECEPTOARE este societatea bancarã care recepþioneazã un OP
                în vederea executãrii acestuia, inclusiv societatea bancarã destinatarã.
                2.10. SOCIETATE BANCARÃ INTERMEDIARÃ este orice societate bancarã emiþãtoare sau recep-
                toare, alta decât societatea bancarã iniþiatoare sau destinatarã.
                2.11. RECEPÞIA este procedura prin care o societate bancarã recunoaºte cã a primit spre
                autentificare, acceptare ºi executare un OP.
                2.12. AUTENTIFICAREA este procedura prin care societatea bancarã determinã dacã un OP
                a fost emis de persoana indicatã pe OP ca emitent în aceastã calitate.
                2.13. ACCEPTAREA este procedura prin care o societate bancarã recunoaºte ca valabil un
                OP recepþionat, în vederea executãrii, obligându-se sã execute serviciul de a transfera fondu-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                rile bãneºti la termenele ºi în condiþiile dispuse de emitent prin OP.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                       93

                2.14. EXECUTAREA este o procedurã de emitere de cãtre o societate bancarã emiþãtoare a
                unui OP cu scopul de a pune în aplicare un OP acceptat anterior.
                2.15. ZIUA BANCARÃ este acea parte a unei zile lucrãtoare pe parcursul cãreia o societate
                bancarã recepþioneazã ºi emite OP cu data acelei zile.
                2.16. PERIOADA DE EXECUTARE este o perioadã de o zi sau douã zile bancare consecu-
                tive, care începe cu prima zi ºi care se sfârºeºte cu ultima zi în care o platã poate fi exe-
                cutatã conform art. 10.
                2.17. DOBÂNDA DE ÎNTÂRZIERE în executarea unui OP este o sumã de bani care repre-
                zintã valoarea ce se asociazã la un moment dat sumei prevãzute de emitent în OP, calculatã
                la o ratã a dobânzii comunicatã public ºi prin metode de calcul acceptate de cãtre societãþile
                bancare.

                                     CAPITOLUL II
                                     Conþinutul OP
 Articolul 3          3.1. Este ordin de platã ºi se supune prezentului regulament orice dispoziþie necondiþionatã
 Menþiuni obligatorii      datã unei societãþi bancare de a plãti o anumitã sumã de bani unui beneficiar, care conþine
                urmãtoarele menþiuni obligatorii:
                  a) ordinul necondiþionat de a plãti o anumitã sumã de bani;
                  b) numele sau denumirea beneficiarului ºi, dupã caz, numãrul contului acestuia deschis la
                  societatea bancarã destinatarã;
                  c) numele sau denumirea plãtitorului, numãrul contului acestuia deschis la societatea ban-
                  carã iniþiatoare;
                  d) denumirea societãþii bancare iniþiatoare;
                  e) denumirea societãþii bancare receptoare;
                  f) elementul sau elementele care sã permitã autentificarea emitentului de cãtre societatea
                  bancarã iniþiatoare.
                3.2. Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor avea ºi vor dezvolta în operaþiu-
                nile lor metode de decodificare (relevare) cu performanþe minime acceptate în comun care sã
                permitã evitarea riscului de a opera cu menþiuni obligatorii insuficient definite ºi nesatisfãcã-
                toare pentru cel care se constituie obligat printr-un OP.
 Articolul 4          Societatea bancarã va putea conveni cu emitentul menþiuni suplimentare prevãzute în OP, în
                interesul finalizãrii transferului-credit.
 Menþiuni suplimentare
                                   CAPITOLUL III
                            Obligaþiile pãrþilor ºi principii de procedurã
 Articolul 5          5.1. Un emitent este obligat printr-un OP numai dacã acesta a fost emis de el sau de cãtre
                o altã persoanã care are mandat de a-l reprezenta.
 Obligaþiile emitentului
                5.2. În cazul în care un OP constituie obiect al operaþiunii de autentificare, alta decât cea efec-
                tuatã prin simpla comparare a semnãturilor, un prezumat emitent care nu se aflã în situaþia
                de la pct. 5.1 este totuºi considerat obligat, dacã societatea bancarã receptoare a acceptat ca
                fiind autentic OP ºi aceastã operaþiune a fost efectuatã printr-o metodã de protecþie împotriva
                plãþilor neautorizate, rezonabil acceptatã de societãþile bancare.
                5.3. Un prezumat emitent nu este totuºi obligat conform pct. 5.2, dacã dovedeºte cã OP accep-
                tat de cãtre societatea bancarã receptoare a fost rezultatul acþiunii unei persoane, alta decât:
                  a) un actual sau un fost angajat al sãu, sau
                  b) o persoanã a cãrei relaþie cu prezumatul emitent îi dãdea dreptul acesteia sã aibã acces
                  la autentificare.
                5.4. Pct. 5.3 nu se aplicã în cazul în care societatea bancarã receptoare dovedeºte cã OP a
                fost rezultatul acþiunii unei persoane care a avut acces la autentificare din vina prezumatului
                emitent.
                5.5. Un emitent este obligat printr-un OP, în termenii în care s-a fãcut recepþia la societatea
                bancarã receptoare.
                Emitentul nu este obligat printr-un duplicat greºit, o eroare sau o neconcordanþã a OP, dacã:
                  a) emitentul ºi societatea bancarã receptoare au consimþit asupra unei proceduri de detec-
                  tare a duplicatelor greºite, erorilor sau neconcordanþelor unui OP, ºi
                  b) folosirea respectivei proceduri de cãtre societatea bancarã receptoare a arãtat sau ar fi
                  arãtat duplicatul greºit, eroarea sau neconcordanþa din conþinutul OP.
                5.6. Un emitent este obligat sã plãteascã societãþii bancare receptoare pentru OP emis atunci
                când societatea bancarã receptoare îl acceptã, dar aceastã platã nu se face pânã la începu-
                tul perioadei de executare a respectivului OP.
                În cazul în care plata se face înaintea perioadei de executare a OP, se considerã efectuatã
            pe web-optimization with CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR,riscul emitentului. PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’
  94              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                   5.7. Prevederile pct. 5.1Ñ5.6 se aplicã ºi în cazul modificãrii unui OP conform procedurilor
                   convenite între societatea bancarã ºi emitent.
                   5.8. Plata obligaþiei emitentului faþã de societatea bancarã receptoare, conform pct. 5.6, se con-
                   siderã a fi fãcutã:
                     a) în momentul în care s-a fãcut debitarea contului emitentului, în cazul în care acesta are
                     un cont deschis la societatea bancarã receptoare, sau
                     b) în momentul în care societatea bancarã emiþãtoare crediteazã un cont al societãþii ban-
                     care receptoare deschis la ea ºi aceasta din urmã foloseºte fondurile desemnate de suma
                     respectivã sau, dacã nu foloseºte fondurile în ziua bancarã urmãtoare zilei în care fondu-
                     rile au fost fãcute disponibile ºi societatea bancarã receptoare cunoaºte acest lucru, sau
                     c) în momentul în care societatea bancarã emiþãtoare crediteazã contul societãþii bancare
                     receptoare deschis la o altã societate bancarã ºi aceasta foloseºte fondurile respective sau,
                     dacã nu foloseºte fondurile în ziua bancarã urmãtoare zilei în care fondurile au fost fãcute
                     disponibile ºi societatea bancarã receptoare cunoaºte acest lucru, sau
                     d) în momentul în care decontarea finalã este fãcutã prin creditarea contului societãþii ban-
                     care receptoare deschis la Banca Naþionalã a României, sau
                     e) în momentul în care decontarea finalã este fãcutã în favoarea societãþii bancare recep-
                     toare în conformitate cu:
                       Ñ regulile unui sistem de transfer de fonduri în vigoare la începutul perioadei de exe-
                       cutare a OP, recunoscut de pãrþi ºi care se referã la decontarea obligaþiilor dintre
                       participanþi, sau
                       Ñ un acord de compensare bilateralã cu societatea bancarã emiþãtoare, recunoscut de
                       pãrþi ºi în vigoare la începutul perioadei de executare a OP;
                     f) printr-un alt mod prevãzut de lege, dacã prevederile lit. a), b), c), d) ºi e) ale prezentului
                     punct nu sunt aplicabile.
 Articolul 6             6.1. Se considerã cã o societate bancarã receptoare a acceptat OP emis de cãtre emitent:
 Acceptarea sau refuzul unui OP de    a) la recepþionarea sa de la emitent, în cazul în care între emitent ºi societatea bancarã
 cãtre societatea bancarã        receptoare existã un acord în acest sens, recunoscut de pãrþi ºi în vigoare la începutul
 receptoare, alta decât societatea    perioadei de executare a OP, sau
 bancarã destinatarã           b) în momentul în care l-a înºtiinþat pe emitent privind acceptarea, sau
 Ñ principii generale Ñ         c) în momentul în care procedeazã la executare, sau
                     d) în momentul în care a debitat un cont al emitentului deschis la ea, ca platã pentru OP
                     respectiv.
                   6.2. O societate bancarã receptoare care nu acceptã un OP este obligatã sã facã o comuni-
                   care cu privire la neexecutarea acestuia, nu mai târziu de ziua bancarã urmãtoare ultimei zile
                   a perioadei de executare.
                   Constituie excepþii de la aceastã regulã urmãtoarele cazuri:
                     a) atunci când plata trebuie fãcutã prin debitarea unui cont al emitentului deschis la socie-
                     tatea bancarã receptoare ºi acesta nu are disponibil suficient în cont pentru onorarea OP;
                     b) atunci când nu existã suficientã informaþie pentru identificarea emitentului.
                   6.3. Un OP îºi înceteazã efectele dacã nu este nici acceptat, nici refuzat, conform pct. 6.1 ºi 6.2,
                   înaintea încheierii celei de-a doua zile bancare, urmãtoare momentului recepþiei inclusiv.
 Articolul 7             7.1. O societate bancarã receptoare care acceptã un OP este obligatã sã-l execute, în inter-
                   valul de timp cerut de art. 10.
 Obligaþiile societãþii bancare
 receptoare, alta decât societatea  7.2. Dacã o societate bancarã receptoare decide cã nu este posibil sã execute un OP dat de
 bancarã destinatarã         un emitent sau cã executarea unui OP dat de un emitent ar determina costuri excesive ori
                   întârzieri în finalizarea transferului-credit, respectiva societate bancarã receptoare trebuie sã aducã
                   acest fapt la cunoºtinþa emitentului înainte de încheierea perioadei de executare ºi sã-i soli-
                   cite instrucþiuni suplimentare.
                   7.3. Dacã un OP nu poate fi executat deoarece nu conþine menþiunile obligatorii sau datoritã
                   insuficienþei ori inconsecvenþei datelor pe care le conþine, societatea bancarã receptoare îl va
                   înºtiinþa pe emitent, dacã acesta poate fi identificat, în intervalul de timp cerut de art. 10.
                   7.4. Societatea bancarã receptoare datoreazã dobândã de întârziere emitentului conform
                   pct. 13.4 pentru vina de a nu îl fi înºtiinþat conform pct. 7.2 ºi 7.3. Aceastã dobândã va fi
                   dedusã din dobânda plãtibilã beneficiarului conform pct. 13.1.
 Articolul 8             8.1. Momentul acceptãrii unui OP de cãtre o societate bancarã destinatarã este:
 Acceptarea sau refuzul unui OP de    a) la recepþia sa de la emitent, în cazul în care între emitent ºi societatea bancarã desti-
 cãtre societatea bancarã        natarã existã un acord în acest sens, recunoscut de pãrþi ºi în vigoare la începutul perioa-
 destinatarã               dei de executare a OP, sau
                     b) în momentul în care l-a înºtiinþat pe emitent privind acceptarea, sau
 Ñ principii generale Ñ
                     c) în momentul în care a debitat un cont al emitentului deschis la ea ca platã pentru OP
             web-optimization with CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR,respectiv, sau PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        95

                      d) în momentul în care a creditat contul beneficiarului sau a pus, în alt mod, fondurile bãneºti
                      la dispoziþia acestuia, sau
                      e) în momentul în care a comunicat beneficiarului cã are dreptul sã retragã sau sã utili-
                      zeze fondurile provenite în urma acceptãrii respectivului OP, sau
                      f) în momentul în care societatea bancarã destinatarã a folosit fondurile pentru acoperirea
                      unei datorii a beneficiarului faþã de ea însãºi sau le-a folosit în conformitate cu hotãrârea
                      unei instanþe judecãtoreºti sau a unei alte autoritãþi competente.
                     8.2. O societate bancarã destinatarã care nu acceptã un OP este obligatã sã facã o comuni-
                     care cu privire la refuzul acestuia cel târziu în ziua bancarã urmãtoare ultimei zile a perioadei
                     de executare.
                     Constituie excepþie de la aceastã regulã urmãtoarele cazuri:
                      a) atunci când plata trebuie fãcutã prin debitarea unui cont al emitentului deschis la socie-
                      tatea bancarã destinatarã ºi acesta nu are disponibil suficient în cont pentru onorarea OP, sau
                      b) atunci când nu existã suficientã informaþie pentru identificarea emitentului.
                     8.3. Un OP îºi înceteazã efectele dacã nu este nici acceptat, nici refuzat, conform pct. 8.1 ºi 8.2,
                     înaintea încheierii celei de-a doua zile bancare urmãtoare sfârºitului perioadei de executare.
 Articolul 9               9.1. Societatea bancarã destinatarã, dupã acceptarea unui OP, este obligatã sã punã fondu-
 Obligaþiile societãþii bancare desti-  rile la dispoziþia beneficiarului în ziua acceptãrii sau cel mai târziu în ziua urmãtoare, ori sã le
 natare                 foloseascã în concordanþã cu menþiunile conþinute de OP ºi cu relaþiile contractuale existente
                     între ea ºi beneficiar.
                     9.2. Dacã un OP nu poate fi executat deoarece nu conþine menþiunile obligatorii sau datoritã
                     inconsecvenþei datelor pe care le conþine, societatea bancarã destinatarã îl va înºtiinþa pe emi-
                     tent, dacã acesta poate fi identificat, în intervalul de timp cerut de art. 10.
                     9.3. Dacã OP nu prevede altfel, societatea bancarã destinatarã îl va înºtiinþa pe beneficiarul
                     identificabil, care nu avea cont deschis la ea, de faptul cã deþine fonduri bãneºti în favoarea
                     sa, în intervalul de timp stabilit de art. 10.
 Articolul 10
                     10.1. O societate bancarã receptoare este obligatã sã execute un OP în ziua bancarã în care
 Intervalul de timp în care societatea  l-a acceptat.
 bancarã receptoare trebuie sã exe-
 cute OP                 10.2. În situaþia în care, din motive obiective, nu poate îndeplini prevederile pct. 10.1 societa-
                     tea bancarã receptoare are obligaþia sã execute OP cel mai târziu în ziua bancarã urmãtoare.
                     10.3. În cazul în care OP indicã expres o anumitã datã a plãþii mai îndepãrtatã, societatea
                     bancarã receptoare îl va executa în aºa fel încât acea datã sã poatã fi respectatã.
                     10.4. În cazul în care OP indicã expres drept datã a plãþii o anumitã zi viitoare când fondu-
                     rile trebuie sã fie puse la dispoziþia beneficiarului, iar societatea bancarã destinatarã a accep-
                     tat astfel OP, acesta va fi executat de societatea bancarã destinatarã la acea datã.
                     10.5. O comunicare care trebuie sã fie fãcutã conform pct. 7.2 ºi 7.3 sau pct. 9.2 ºi 9.3 va
                     fi fãcutã cel mai târziu în ziua urmãtoare ultimei zile a perioadei de executare.
                     10.6. O societate bancarã receptoare care recepþioneazã un OP dupã închiderea zilei sale
                     bancare are dreptul sã trateze respectivul OP ca ºi cum ar fi fost primit în urmãtoarea sa zi
                     bancarã.

                                       CAPITOLUL IV
                         Soluþionarea transferurilor-credit nefinalizate, eronate sau întârziate
 Articolul 11              11.1. În cazul în care un transfer-credit nu este finalizat, societatea bancarã iniþiatoare este
 Returnarea sumelor (fondurilor     obligatã sã returneze plãtitorului suma primitã de la acesta în baza OP.
 bãneºti)                Dacã la restituirea sumei rezultând din OP neexecutat apar din partea plãtitorului pretenþii de
                     dobânzi de întârziere, acestea vor fi achitate plãtitorului de cãtre societatea bancarã iniþiatoare,
                     pentru perioada cuprinsã între începutul perioadei de executare ºi data returnãrii sumei.
                     11.2. Societatea bancarã iniþiatoare ºi fiecare societate bancarã emiþãtoare ulterioarã au drep-
                     tul la recuperarea oricãror fonduri bãneºti plãtite unitãþii bancare receptoare cãtre care au emis
                     OP, împreunã cu dobânda de întârziere calculatã în acelaºi mod ca cel prevãzut de pct. 11.1.
                     11.3. Prevederile pct. 11.1 ºi 11.2 nu pot fi schimbate printr-un acord intervenit între pãrþi.
                     11.4. Dacã neexecutarea OP nu se datoreazã plãtitorului, achitarea dobânzilor de întârziere
                     datorate conform pct. 11.1 ºi 11.2 se va face la cererea plãtitorului sau la iniþiativa societãþii
                     bancare.
                     11.5. O societate bancarã receptoare nu este obligatã, conform pct. 11.1 ºi 11.2, sã returneze
                     fondurile bãneºti care au fãcut obiectul unui OP recepþionat dacã, la rândul sãu, societatea
                     bancarã nu poate obþine returnarea respectivelor fonduri deoarece societatea bancarã inter-
                     mediarã care a primit ordin expres sã execute transferul-credit a suspendat executarea res-
                     pectivei plãþi sau este opritã de lege sã efectueze returnarea respectivei sume.
                     Într-un transfer-credit, o societate bancarã receptoare nu este consideratã a fi primit un ordin
                     expres privind o societate bancarã intermediarã pânã când nu face dovada cã nu cere în mod
                     sistematic, astfel de ordine exprese în cazuri similare. Emitentul care într-un OP a dat ordin
                     expres unei societãþi bancare receptoare privind o societate bancarã intermediarã are dreptul
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                     de a obþine returnarea fondurilor bãneºti de la societatea bancarã intermediarã respectivã.
  96               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                    11.6. O societate bancarã receptoare obligatã sã returneze o sumã pentru un transfer-credit
                    nefinalizat este descãrcatã de aceastã obligaþie faþã de emitentul OP respectiv atunci când face
                    returnarea direct plãtitorului. În aceste condiþii, societatea bancarã iniþiatoare, precum ºi orice
                    altã societate bancarã obligatã sã returneze suma sunt descãrcate de respectiva obligaþie de
                    platã.
                    11.7. Un plãtitor care are dreptul sã recupereze o sumã conform prezentului articol poate recu-
                    pera fondurile de la orice societate bancarã obligatã sã returneze suma, în cazul în care acea
                    societate bancarã nu a fãcut anterior acest lucru.
                    11.8. Pct. 11.6 ºi 11.7 nu se aplicã unei societãþi bancare dacã, prin aplicarea prevederilor
                    acestora, ar fi afectate drepturile ºi obligaþiile societãþii bancare respective decurgând dintr-un
                    acord sau din reglementãrile privind un sistem de transfer de fonduri bãneºti în vigoare ºi la
                    care ea participã.
 Articolul 12              12.1. În cazul în care suma înscrisã pe un OP de cãtre o societate bancarã receptoare este
 Corecþii de sume            mai micã decât suma înscrisã în OP pe care l-a acceptat anterior în vederea executãrii ºi
                    aceasta nu se datoreazã deducerii spezelor care i se cuvin, respectiva societate bancarã este
                    obligatã sã emitã un OP pentru diferenþã.
                    12.2. În cazul în care transferul-credit a fost finalizat, dar suma înscrisã pe un OP emis de
                    cãtre o societate bancarã emiþãtoare este mai mare decât cea înscrisã în OP pe care l-a accep-
                    tat anterior în vederea executãrii, respectiva societate bancarã are dreptul sã recupereze dife-
                    renþa de la beneficiar, respectiv beneficiarul este obligat sã restituie în aceastã circumstanþã
                    diferenþa respectivã cãtre societatea bancarã emiþãtoare la prima cerere a acesteia.
 Articolul 13              13.1. În cazul în care un transfer-credit este finalizat ºi o societate bancarã receptoare nu ºi-a
                    respectat obligaþiile conform pct. 7.2, aceasta este obligatã faþã de beneficiar pentru plata dobân-
 Obligaþia privind plata dobânzii de  zii de întârziere calculatã la suma înscrisã pe OP pentru întârzierea cauzatã de nerespecta-
 întârziere               rea prevederilor pct. 7.2, pentru aceastã obligaþie fiind emise instrumente de platã distincte.
                    13.2. Obligaþia unei societãþi bancare receptoare conform pct. 13.1 poate fi stinsã prin efectua-
                    rea plãþii cãtre societatea bancarã receptoare urmãtoare sau direct cãtre beneficiarul OP. În
                    cazul în care o societate bancarã receptoare, alta decât societatea bancarã destinatarã, pri-
                    meºte o astfel de sumã, aceasta are obligaþia sã transmitã respectiva sumã urmãtoarei unitãþi
                    bancare receptoare. În cazul în care societatea bancarã receptoare este societatea bancarã
                    destinatarã, aceasta va transmite respectiva sumã beneficiarului.
                    13.3. Societatea bancarã iniþiatoare ºi orice societate bancarã receptoare ulterioarã care nu
                    este societate bancarã obligatã conform pct. 13.1 are dreptul sã-ºi recupereze dobânda de
                    întârziere plãtitã emitentului de la care a recepþionat un OP, fie de la societatea bancarã recep-
                    toare cãreia i-a transmis aceastã sumã, fie de la societatea bancarã obligatã conform acelu-
                    iaºi pct. 13.1.
                    13.4. O societate bancarã receptoare care nu face o comunicare conform pct. 7.4 este obli-
                    gatã sã plãteascã dobândã de întârziere emitentului OP pentru orice sumã pe care a primit-o
                    de la acesta conform pct. 5.6, pentru perioada în care a reþinut suma respectivã peste perioada
                    prevãzutã de pct. 10.5.
                    13.5. O societate bancarã destinatarã care nu face o comunicare conform pct. 9.2 sau 9.3
                    este obligatã sã plãteascã dobândã de întârziere emitentului OP pentru orice sumã pe care a
                    primit-o de la acesta conform pct. 5.6, calculatã pentru perioada în care a reþinut suma
                    respectivã.
                    13.6. În cazul în care societatea bancarã destinatarã nu îºi îndeplineºte una dintre obligaþiile
                    prevãzute de pct. 9.1, aceasta este obligatã faþã de beneficiar, în termenii înþelegerilor între
                    cele douã pãrþi.
                    13.7. Dobânzile de întârziere datorate conform pct. 13.1Ñ13.6 se achitã la cererea celor
                    îndreptãþiþi.
                    13.8. Prevederile prezentului articol pot fi modificate printr-un acord, astfel:
                      a) o societate bancarã poate sã-ºi mãreascã obligaþia faþã de un plãtitor nonbancar sau
                      faþã de un beneficiar nonbancar;
                      b) o societate bancarã nu-ºi poate reduce obligaþia pe care o are faþã de un plãtitor non-
                      bancar sau faþã de un beneficiar nonbancar, decât cu acordul scris al acestora;
                      c) o societate bancarã poate sã-ºi mãreascã sau sã-ºi micºoreze, pe bazã de acord scris,
                      obligaþia faþã de alte societãþi bancare.

                                        CAPITOLUL V
                                    Finalizarea transferului-credit
 Articolul 14              Pânã la finalizarea unui transfer-credit, fiecare societate bancarã are obligaþia de a sprijini pe
 Cooperarea bancarã           plãtitor sau pe oricare societate bancarã emiþãtoare anterioarã ºi are dreptul de a cere sprijinul
                    oricãrei unitãþi bancare receptoare ulterioare în vederea completãrii procedurilor bancare privind
                    respectivul transfer-credit.
 Articolul 15
                    15.1. În cazul în care un OP a fost emis în scopul stingerii unei obligaþii a plãtitorului faþã de
 Finalizarea transferului-credit    beneficiar, aceastã obligaþie este stinsã în momentul în care societatea bancarã destinatarã
                    acceptã OP în favoarea beneficiarului.
            15.2. Un transfer-credit este finalizat atunci CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR, web-optimization with cândFor loc acceptarea prevãzutã la pct. Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. are Evaluation Purposes 15.1.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          97

                        În momentul în care transferul-credit este finalizat, societatea bancarã destinatarã devine obli-
                        gatã faþã de beneficiar pentru suma înscrisã pe OP acceptat.
                        15.3. Un transfer-credit este finalizat ºi fãrã a se þine cont de faptul cã suma înscrisã pe OP
                        acceptat de cãtre societatea bancarã destinatarã este mai micã decât suma înscrisã iniþial de
                        cãtre plãtitor pe OP datoritã faptului cã una sau mai multe unitãþi bancare receptoare au dedus
                        speze bancare.
                        Finalizarea transferului-credit nu împiedicã exercitarea dreptului beneficiarului de a recupera ulte-
                        rior totalul acestor speze bancare de la plãtitor.

                                             CAPITOLUL VI
                                             Dispoziþii finale
 Articolul 16
                        În scopurile prezentului regulament, prin societãþi bancare se înþelege persoanele juridice auto-
 Societãþi bancare               rizate de Banca Naþionalã a României.
 Articolul 17                 Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare au obligaþia sã arhiveze OP, pe care le-au
 Arhivarea OP                 emis, pe o perioadã de la data executãrii egalã cu perioada de prescripþie.

 Articolul 18                 18.1. Prevederile contractuale referitoare la transferurile-credit efectuate de societãþile bancare
 Conformare                  se vor conforma prevederilor prezentului regulament.
                        18.2. Societãþile bancare pot dezvolta produse bancare care presupun utilizarea OP, confor-
                        mându-se prevederilor prezentului regulament.
 Articolul 19
                        Prezentul regulament se publicã în Monitorul Oficial al României ºi intrã în vigoare la data
 Intrarea în vigoare              anunþatã prin ordin*) al guvernatorului Bãncii Naþionale a României.

                          Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
                                  Mugur Isãrescu
       Bucureºti, 19 august 1994.
       Nr. 8.

 BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                            NORME-CADRU
                        privind ordinul de platã pe suport hârtie
                                              CAPITOLUL I
                                            Dispoziþii generale
 Articolul 1                  În aplicarea Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 8/1994 privind ordinul de platã,
 Obiectul normelor-cadru            denumit în continuare REGULAMENTUL B.N.R., Banca Naþionalã a României adoptã prezentele
                        norme-cadru al cãror obiect îl constituie ordinul de platã irevocabil pe suport hârtie pentru plãþile
                        efectuate în lei pe teritoriul României.

 Articolul 2                  În scopul prezentelor norme-cadru, definiþiile termenilor folosiþi sunt cele din art. 2 din
 Definiþii                   REGULAMENTUL B.N.R., la care se adaugã urmãtoarele definiþii:

                          a) ZIUA RECEPÞIEI este ZIUA BANCARÃ la care societatea bancarã recunoaºte ºi con-
                          semneazã pe un act care rãmâne la emitent cã a efectuat RECEPÞIA conform pct. 2.11
                          din REGULAMENTUL B.N.R.; ZIUA RECEPÞIEI are în continuarea textului simbolul ,,RÒ;

                          b) ZIUA ACCEPTÃRII este ZIUA BANCARÃ pe care societatea bancarã o consemneazã
                          pe ordinul de platã pe suport hârtie (OPH) ca probã cã a efectuat ACCEPTAREA conform
                          pct. 2.13 din REGULAMENTUL B.N.R.; ZIUA ACCEPTÃRII are în continuarea textului
                          simbolul ,,AÒ;

                          c) ZIUA INDICATÃ DE PLÃTITOR PENTRU PLATA LA BENEFICIAR este o ZI BANCARÃ
                          în viitor în care SOCIETATEA BANCARÃ DESTINATARÃ urmeazã sã facã plata la BENE-
                          FICIAR (definit la pct. 2.5 ºi 2.7) conform pct. 10.3 ºi 10.4 din REGULAMENTUL B.N.R.,
                          precum ºi art. 4 din prezentele norme-cadru; ZIUA INDICATÃ DE PLÃTITOR PENTRU PLATA
                          LA BENEFICIAR are în continuarea textului simbolul ,,PÒ;       *) Regulamentul nr. 8/1994 a intrat în vigoare la data de 28 februarie 1995, conform Ordinului guvernatorului Bãncii Naþionale a României
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 nr. 138/1995, reprodus la CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression bypag. 46.
  98          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                 d) ORDINUL EXPRES este menþiunea înscrisã în mod sistematic ºi în cazuri similare, pre-
                 cum ºi pe rãspunderea sa, de cãtre PLÃTITOR pe un OPH care urmeazã sã facã obiec-
                 tul TRANSFERULUI-CREDIT referitoare la ordinul dat de PLÃTITOR cãtre SOCIETATEA
                 BANCARÃ INIÞIATOARE ca aceasta sã foloseascã o anumitã SOCIETATE BANCARÃ
                 INTERMEDIARÃ în efectuarea transferului-credit; ORDINUL EXPRES dat de EMITENT unei
                 SOCIETÃÞI BANCARE RECEPTOARE referitor la o SOCIETATE BANCARÃ INTERMEDIARÃ
                 angajeazã SOCIETATEA BANCARÃ RECEPTOARE numai dacã aceasta nu l-a primit în
                 mod sistematic în cazuri similare conform pct. 11.5 din REGULAMENTUL B.N.R.

                                    CAPITOLUL II
                                   Conþinutul OPH
 Articolul 3         Este ordin de platã pe suport hârtie ºi se supune prezentelor norme-cadru orice dispoziþie necon-
 Menþiuni obligatorii     diþionatã datã în formã scrisã unei societãþi bancare de a plãti o anumitã sumã de bani unui
               beneficiar, care conþine menþiunile obligatorii de la pct. 3.1 ºi 3.2 din REGULAMENTUL B.N.R.
               ºi, de asemenea, alte menþiuni obligatorii redactate în scris în limba românã, dupã cum urmeazã:
                 a) ordinul necondiþionat de a plãti o anumitã sumã de bani în cifre ºi litere; ordinul trebuie
                 sã fie clar ºi precis exprimat ºi sã se refere la plata unei sume de bani exprimatã în lei;
                 b) numele sau denumirea plãtitorului, aºa cum figureazã în Registrul comerþului sau în actul
                 de identitate, ºi, dupã caz, numãrul contului acestuia la societatea bancarã iniþiatoare, conform
                 codificãrii acesteia;
                 c) numele sau denumirea beneficiarului, aºa cum figureazã în Registrul comerþului sau în
                 actul de identitate ºi, dupã caz, numãrul contului acestuia deschis la societatea bancarã
                 destinatarã conform codificãrii acesteia;
                 d) denumirea societãþii bancare iniþiatoare, aºa cum figureazã în Registrul comerþului;
                 e) denumirea societãþii bancare receptoare, aºa cum figureazã în Registrul comerþului;
                 f) elementul care sã permitã autentificarea emitentului de cãtre societatea bancarã iniþia-
                 toare este semnãtura emitentului sau a unei persoane recunoscute de societatea bancarã
                 receptoare ca împuternicitã a emitentului; semnãtura trebuie sã fie autografã, manuscrisã
                 ºi executatã cu cernealã sau cu alte substanþe chimice de culoare albastrã sau neagrã,
                 care sã nu se degradeze înainte de expirarea perioadei de arhivare;
                 g) denumirea de ORDIN DE PLATÃ înscrisã în clar ºi la vedere pe aceeaºi faþã a formu-
                 larului OPH pe care se aflã înscrisã suma;
                 h) data emiterii, care trebuie sã fie unicã, posibilã ºi certã;
                 i) informaþii din care sã se poatã reconstitui ºirul OPH pe parcursul efectuãrii transfe-
                 rului-credit pânã la finalizarea acestuia, conform alin. 4 de mai jos.
               Societãþile bancare pot executa pe riscul lor OPH cãrora le lipsesc una sau mai multe din
               menþiunile obligatorii de mai sus.
               Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare pot cere la recepþie ca OPH sã poarte
               ºtampila plãtitorului persoanã juridicã. Lipsa ºtampilei nu anuleazã valabilitatea OPH. Executarea
               OPH în care ºtampila unui plãtitor nu este însoþitã de semnãtura lui, conform lit. f) de mai
               sus, se face pe riscul persoanei juridice care executã OPH.
               OPH va trebui sã conþinã pe partea formularului pe care nu este înscrisã suma de platã,
               denumitã în continuare verso, informaþiile de la lit. i) de mai sus, însoþite de câte o semnã-
               turã ºi o ºtampilã pentru fiecare înregistrare operatã. Numãrul înregistrãrilor nu poate depãºi
               spaþiul afectat pe versoul OPH ºi, de asemenea, nu poate fi mai mare de cinci; dacã se
               depãºeºte numãrul de cinci înregistrãri pe versoul formularului, societatea bancarã intermediarã
               care opereazã a cincea înregistrare va trimite, dupã executare, o copie conformã a formularului
               la sucursala B.N.R. pe raza cãreia se aflã unitatea bancarã aparþinând respectivei societãþi
               bancare intermediare.
               Numãrul maxim al societãþilor bancare intermediare diferite cãrora le pot aparþine unitãþile
               bancare care efectueazã înregistrãri pe verso este de douã, inclusiv cea indicatã eventual de
               plãtitor prin ordin expres.
               În cazul în care pe un OPH sunt scrise date codificate conform înþelegerii bãncii receptoare
               cu emitentul respectiv, Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor utiliza în opera-
               þiunile lor metode de decodificare (relevare) cu performanþe care sã permitã evitarea riscului
               de a opera cu menþiuni obligatorii insuficient definite ºi nesatisfãcãtoare pentru cel care se con-
               stituie obligat printr-un OPH.
               În cazul semnãturii (sau, dupã caz, semnãturilor) pe un OPH, compararea acesteia (acestora)
               cu specimenul (specimenele) comunicat (comunicate) de emitent este obligatorie.
               Standardul aranjãrii conþinutului informaþional al OPH este cel din anexa nr. 1 la prezentele
               norme-cadru.
 Articolul 4         În aplicarea art. 4 din REGULAMENTUL B.N.R., societatea bancarã va putea conveni cu emi-
               tentul ca acesta sã completeze pe faþa OPH în care este completatã ºi suma menþiuni supli-
 Menþiuni suplimentare    mentare referitoare la:
                 a) data plãþii, care reprezintã ziua bancarã viitoare în care emitentul doreºte ca fondurile
              fie puse la dispoziþia beneficiarului de CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR,sãweb-optimization with cãtreFor Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. societatea bancarã destinatarã;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                       99

                      b) adresa beneficiarului, în cazul în care emitentul cunoaºte cã acesta nu are cont deschis
                      la banca destinatarã;
                      c) ORDINUL EXPRES al emitentului conform pct. 11.5 alin. 2 din REGULAMENTUL B.N.R.
                      ºi conform art. 2 lit. d) din prezentele norme-cadru;
                      d) referinþe privind conþinutul economic al operaþiunii care a determinat emiterea OPH;
                      e) orice alte menþiuni suplimentare, în limita suprafeþei neocupate de menþiunile obligatorii
                      de la art. 1.

                                        CAPITOLUL III
                                Obligaþiile pãrþilor ºi principii de procedurã
 Articolul 5               Obligaþiile emitentului OPH sunt cele din art. 5 din REGULAMENTUL B.N.R.
 Obligaþiile emitentului         În aplicarea art. 5 din REGULAMENTUL B.N.R., emitentul OPH va conveni cu societatea ban-
                     carã receptoare a respectivului OPH:
                      a) proceduri de recepþie;
                      b) proceduri de recunoaºtere de cãtre societatea bancarã receptoare a persoanelor pe care
                      emitentul de OPH le autorizeazã sã semneze autentic, precum ºi alte proceduri de auten-
                      tificare;
                      c) proceduri de detectare a duplicatelor greºite, erorilor sau neconcordanþelor în OPH;
                      d) orice alte proceduri care sã contribuie la finalizarea transferului-credit.
 Articolul 6               O societate bancarã receptoare acceptã sau refuzã la acceptare un OPH, dacã acesta a fost
                     recepþionat.
 Acceptarea sau refuzul unui OPH de
 cãtre societatea bancarã receptoare,  La recepþie, pe exemplarul OPH care rãmâne la emitent va fi înscrisã data zilei R sub sem-
 alta decât societatea bancarã desti-  nãtura ºi ºtampila unitãþii bancare receptoare.
 natarã
                     Calculul zilei reglementare A în care o societate bancarã receptoare este obligatã sã accepte
 Ñ principii generale Ñ         un OPH în condiþiile REGULAMENTULUI B.N.R. are în vedere primul dintre momentele de-
                     scrise la pct. 6.1 lit. a)Ñd) din REGULAMENTUL B.N.R.
                     O societate bancarã nu poate refuza recepþia OPH transmise de emitenþi decât dacã poate
                     face dovada cã existã vicii de redactare ºi de semnare în conformitate cu prevederile pre-
                     zentelor norme-cadru ºi, acolo unde acestea existã, ale înþelegerilor reciproce în vigoare refe-
                     ritoare la procedurile de refuz la recepþie conform art. 5 lit. a) din prezentele norme-cadru.
                     La acceptare sau refuz la acceptare se vor aplica prevederile art. 6 din REGULAMENTUL B.N.R.,
                     precum ºi ale art. 5 lit. b)Ñd) din prezentele norme-cadru.
                     În vederea acceptãrii sau refuzului la acceptare, în caz cã pe OPH plãtitorul indicã ziua P sau
                     un ordin expres, societatea bancarã receptoare va examina dacã poate aplica prevederile
                     pct. 10.3 ºi 10.4 din REGULAMENTUL B.N.R.
                     În aplicarea pct. 6.3 din REGULAMENTUL B.N.R., efectele unui OPH, pe care este menþio-
                     natã o zi P sau un ordin expres, înceteazã dacã respectivul OPH nu a fost executat sau în
                     absenþa unei COMUNICÃRI DE REFUZ LA EXECUTARE (CRE) conform art. 7 din prezentele
                     norme-cadru, datatã cel târziu în a treia zi de la data emiterii unui astfel de OPH (A+1=R+3).
 Articolul 7               Obligaþiile societãþii bancare receptoare a OPH sunt cele din art. 7 din REGULAMENTUL B.N.R.
 Obligaþiile societãþii bancare recep-  Faþã de emitent ºi în vederea respectãrii REGULAMENTULUI B.N.R., o societate bancarã recep-
 toare, alta decât societatea bancarã  toare este obligatã sã procedeze la executarea OPH acceptate, în intervalul de timp cerut de
 destinatarã
                     art. 10 din REGULAMENTUL B.N.R. ºi de art. 10 din prezentele norme-cadru.
                     Dacã, ulterior recepþiei, o societate bancarã receptoare decide cã nu este posibil sã execute
                     un OPH acceptat din motivele de la pct. 7.2 din REGULAMENTUL B.N.R., societatea bancarã
                     receptoare este obligatã sã facã în scris, sub semnãtura unei persoane autorizate, o COMU-
                     NICARE DE REFUZ LA EXECUTAREA OPH emitentului.
                     COMUNICAREA DE REFUZ LA EXECUTAREA OPH va fi prescurtatã în continuare în text CRE.
                     Conþinutul obligatoriu minim de informaþie din CRE trebuie sã fie:
                        Ñ date care sã permitã identificarea OPH refuzat;
                        Ñ detalii privind motivul refuzului care sã se încadreze în pct. 7.2 din
                        REGULAMENTUL B.N.R.;
                        Ñ data zilei bancare a comunicãrii de refuz care sã se încadreze în art. 10 din
                        REGULAMENTUL B.N.R.;
                        Ñ semnãtura autorizatã a societãþii bancare care a întocmit CRE.
                     În cazul procesãrii OPH prin compensare, pot fi stabilite ºi alte modalitãþi de comunicare a
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            refuzului la executarea OPH.
  100              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                     Dupã caz, în interesul finalizãrii transferului-credit, societatea bancarã receptoare, alta decât
                     cea destinatarã, va putea solicita emitentului, printr-o menþiune suplimentarã pe CRE sau în
                     alt mod:
                        Ñ completarea menþiunilor obligatorii, completarea sau corelarea datelor conþinute în OPH
                        pe baza prevederilor pct. 7.3 din REGULAMENTUL B.N.R.;
                        Ñ orice alte instrucþiuni suplimentare astfel încât executarea sã poatã avea totuºi loc
                        în intervalul prevãzut de art. 10 din REGULAMENTUL B.N.R.
                     Existenþa menþiunii suplimentare prin care societatea bancarã receptoare cere instrucþiuni supli-
                     mentare emitentului nu constituie o justificare pentru amânarea intervalului de executare pre-
                     vãzut la art. 10 din REGULAMENTUL B.N.R.
                     Societatea bancarã receptoare datoreazã dobândã emitentului pentru vina de a nu îl fi înºtiin-
                     þat pe bazã de CRE, ca mai sus, conform pct. 7.2, 7.3 ºi 13.4 din REGULAMENTUL B.N.R.
                     Aceastã dobândã va fi dedusã din dobânda plãtibilã beneficiarului conform pct. 13.1. din
                     REGULAMENTUL B.N.R.
 Articolul 8               O societate bancarã destinatarã acceptã sau refuzã un OPH dacã acesta a fost recepþionat
 Acceptarea sau refuzul unui OPH de   procedând faþã de emitentul OPH ca o societate bancarã receptoare în condiþiile de la art. 6
 cãtre societatea bancarã destinatarã  din prezentele norme-cadru.
 Ñ principii generale Ñ
 Articolul 9               Faþã de emitent obligaþiile societãþii bancare destinatare a OPH sunt cele de la art. 9 din
                     REGULAMENTUL B.N.R., procedând faþã de emitent ca societatea bancarã receptoare conform
 Obligaþiile societãþii bancare desti-  art. 7 din prezentele norme-cadru.
 natare
                     Faþã de beneficiar, dacã procedeazã conform prevederilor pct. 8.1 lit. d), e) sau f) din REGU-
                     LAMENTUL B.N.R., societatea bancarã destinatarã este obligatã sã aducã în scris la cunoº-
                     tinþa beneficiarului modalitatea în care i-a pus la dispoziþie sau i-a folosit fondurile bãneºti care
                     fac obiectul OPH, cât, când, în ce mod ºi de ce, acolo unde este cazul.
                     În cazul în care societatea bancarã destinatarã a folosit fondurile care fac obiectul unui OPH
                     pe care l-a recepþionat în condiþiile de la pct. 8.1 lit. e) din REGULAMENTUL B.N.R., ea va
                     comunica acest lucru ºi justificarea sa printr-o COMUNICARE DE REUTILIZARE A FONDU-
                     RILOR, care va fi prescurtatã în continuare în text CRF.
                     CRF se întocmeºte ºi se comunicã beneficiarului în aceleaºi condiþii în care s-ar comunica o
                     CRE cãtre emitent, conform art. 7 din prezentele norme-cadru.
 Articolul 10              Pentru respectarea art. 10 din REGULAMENTUL B.N.R., o societate bancarã receptoare este
                     obligatã sã execute un OPH, astfel:
 Intervalul de timp în care societatea
 bancarã receptoare trebuie sã exe-     a) Pentru OPH care au indicatã ziua P: cel târziu în a doua zi bancarã de la ziua acceptã-
 cute OPH                  rii (A + maximum o zi bancarã) indiferent dacã P este o zi mai îndepãrtatã (P > A + maxi-
                      mum o zi bancarã);
                      b) Pentru OPH care nu au indicatã ziua P: cel târziu în a doua zi bancarã de la ziua accep-
                      tãrii (A + maximum o zi bancarã).
                     În caz de neexecutare a unui OPH, pentru respectarea art. 7 din REGULAMENTUL B.N.R. ºi
                     art. 7 din prezentele norme-cadru, o societate bancarã receptoare datoreazã CRE cu data zilei
                     bancare, astfel:
                      a) Pentru OPH neexecutate care au indicatã ziua P: data comunicãrii este cel târziu data zilei
                      bancare anterioare zilei indicate de plãtitor ca zi P (P Ñ minimum o zi bancarã);
                      b) Pentru OPH neexecutate care nu au indicatã ziua P: data comunicãrii este cel târziu data
                      zilei bancare urmãtoare zilei acceptãrii (A + maximum o zi bancarã).
                     Intervalele stabilite prin prezentul articol nu se referã la procesarea OPH prin compensare.
                     În cazul procesãrii OPH prin compensare, intervalele de timp în care societatea bancarã recep-
                     toare trebuie sã execute OPH sunt stabilite prin reglementãri speciale.

                                       CAPITOLUL IV
                          Soluþionarea transferurilor-credit, efectuate prin OPH, nefinalizate,
                                     eronate sau întârziate
 Articolul 11              Nu pot fi schimbate printr-un acord intervenit între pãrþi urmãtoarele drepturi ºi obligaþii referi-
 Returnarea fondurilor bãneºti      toare la returnarea fondurilor în cazul în care un transfer-credit efectuat prin OPH nu este fina-
                     lizat:
                      a) Obligaþia societãþii bancare iniþiatoare de a returna plãtitorului orice sumã primitã de la
                      acesta în baza OPH respectiv;
                      b) Obligaþia societãþii bancare iniþiatoare de a achita plãtitorului dobândã de întârziere pen-
                      tru perioada cuprinsã între începutul perioadei de executare (A + maximum o zi bancarã)
                      ºi data returnãrii sumei, dacã la restituirea sumei care a fãcut obiectul OPH neexecutat
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      apar din partea plãtitorului pretenþii de dobânzi de întârziere;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                       101

                       c) Dreptul societãþii bancare iniþiatoare ºi al fiecãrei societãþi bancare emiþãtoare de OPH
                       ulterioare, care sã finalizeze transferul-credit iniþiat prin depunerea de cãtre plãtitor a unui
                       OPH la societatea bancarã iniþiatoare, de a recupera orice fonduri bãneºti plãtite unitãþii
                       bancare receptoare cãtre care au emis astfel de OPH, împreunã cu dobânda de întârziere
                       calculatã conform pct. 11.1 din REGULAMENTUL B.N.R., precum ºi în conformitate cu
                       art. 11 lit. a) ºi b) din prezentele norme-cadru.
                     Dacã neexecutarea OPH nu se datoreazã plãtitorului, societatea bancarã va achita dobânzile
                     de întârziere datorate conform pct. 11.1 ºi 11.2 din REGULAMENTUL B.N.R. din proprie ini-
                     þiativã sau la cererea plãtitorului.
                     O societate bancarã receptoare nu este obligatã sã returneze fondurile bãneºti care au fãcut
                     obiectul unui OPH recepþionat conform pct. 11.1 ºi 11.2 din REGULAMENTUL B.N.R., precum
                     ºi art. 11 lit. a) ºi b) din prezentele norme-cadru, dacã societatea bancarã receptoare respec-
                     tivã dovedeºte cã OPH pe care l-a executat conþinea un ORDIN EXPRES al emitentului, con-
                     form art. 2 lit. d) ºi art. 4 lit. d) din prezentele norme-cadru, ºi, totodatã, dovedeºte cã, la
                     rândul sãu, nu poate obþine returnarea respectivelor fonduri de la societatea bancarã interme-
                     diarã indicatã prin respectivul ORDIN EXPRES.
                     Societatea bancarã receptoare respectivã va trebui sã prezinte ca dovadã celui în drept cel
                     puþin:
                         Ñ conþinutul ORDINULUI EXPRES ºi
                         Ñ CRE din partea societãþii bancare intermediare, indicatã prin respectivul ORDIN
                         EXPRES sau un alt act scris din care sã rezulte cã aceasta a suspendat executarea
                         respectivei plãþi sau este opritã de lege sã efectueze returnarea respectivei sume con-
                         form pct. 11.5 din REGULAMENTUL B.N.R.
                     Emitentul care într-un OPH a dat ORDIN EXPRES unei societãþi bancare receptoare privind o
                     societate bancarã intermediarã are dreptul de a obþine returnarea fondurilor bãneºti de la socie-
                     tatea bancarã intermediarã respectivã.
                     Orice societate bancarã intermediarã sau beneficiarã, cu excepþia celor care ar fi afectate prin
                     obligaþiile de mai jos în îndeplinirea unui acord sau a reglementãrilor privitoare la un sistem
                     de transfer de fonduri bãneºti în vigoare ºi la care participã, este obligatã:
                         Ñ sã returneze cu prioritate direct plãtitorului fonduri bãneºti pentru un transfer-credit
                         nefinalizat, conform pct. 11.6 din REGULAMENTUL B.N.R.
                         Ñ sã sprijine pe plãtitorul care li se adreseazã în returnarea de fonduri bãneºti, dacã
                         nu au acceptat sau executat încã, dupã caz, OPH corespunzãtor pentru aceasta, con-
                         form pct. 11.7 din REGULAMENTUL B.N.R.
 Articolul 12               O societate bancarã receptoare care, pentru a realiza transferul-credit al unui OPH recepþio-
 Corecþii la platã            nat anterior, emite un OPH pentru o sumã mai micã decât cea înscrisã în OPH recepþionat
                     anterior ºi diferenþa nu se datoreazã spezelor care i se cuvin, este obligatã sã emitã un OPH
                     pentru diferenþã, conform pct. 12.1 din REGULAMENTUL B.N.R.
                     Dupã ce un transfer-credit a fost finalizat, o societate bancarã receptoare care a emis un OPH
                     pentru o sumã mai mare decât cea înscrisã în OPH recepþionat anterior pe baza cãreia fon-
                     durile bãneºti au fost puse la dispoziþia altei societãþi bancare receptoare sau a beneficiarului,
                     respectiva societate bancarã receptoare are dreptul sã recupereze diferenþa, iar beneficiarul
                     este obligat sã o restituie la prima cerere a acesteia, conform pct. 12.2 din REGULAMEN-
                     TUL B.N.R.
 Articolul 13               În cazul în care un transfer-credit este finalizat, dar o societate bancarã receptoare nu ºi-a
                     respectat obligaþiile conform pct. 7.2 din REGULAMENTUL B.N.R. ºi pct. 7.2. din prezentele
 Obligaþia privind plata dobânzii de
                     norme-cadru, aceasta este obligatã faþã de beneficiar pentru plata unei dobânzi de întârziere
 întârziere ºi a penalitãþii de necomu-
 nicare                  calculatã la suma înscrisã pe OPH.
                     Calculul obligaþiei de platã a dobânzii de întârziere se face:
                       a) Pentru OPH care au indicatã ziua P: începând din ziua P;
                       b) Pentru OPH care nu au indicatã ziua P: pe baza intervalelor de timp maxime din prezen-
                       tele norme-cadru.
                     Pentru aceastã obligaþie societatea bancarã va emite instrumente de platã distincte.
                     Stingerea obligaþiei de platã a dobânzii de întârziere are loc în condiþiile pct. 13.2 din REGU-
                     LAMENTUL B.N.R., intervalele de timp maxime pentru plata respectivei obligaþii fiind aceleaºi
                     pentru orice OPH, dacã nu s-a ales un alt instrument de platã mai rapid, caz în care obliga-
                     þiile sunt în consecinþã.
                     Societãþile bancare receptoare care nu sunt obligate, dar care au stins obligaþia privind plata
                     dobânzilor de întârziere cãtre emitentul unui OPH în numele unui terþ obligat, au dreptul sã-ºi
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                     recupereze cheltuiala în condiþiile pct. 13.3 din REGULAMENTUL B.N.R.
  102                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                       O societate bancarã receptoare care nu face o comunicare conform pct. 7.2 ºi 7.3 sau 9.2 sau
                       9.3 din REGULAMENTUL B.N.R. este obligatã sã plãteascã emitentului OPH penalitãþi pentru
                       nerespectarea respectivelor prevederi ale REGULAMENTULUI B.N.R., pentru orice sumã pe
                       care a primit-o de la acesta, conform pct. 5.6 din REGULAMENTUL B.N.R. pentru perioada
                       în care a reþinut suma respectivã peste perioada prevãzutã de pct. 10.5 din REGULAMENTUL
                       B.N.R. Penalitãþile se vor calcula ºi se vor plãti în acelaºi mod ca ºi pentru dobânzile de întâr-
                       ziere, mai puþin în cazurile de la pct. 9.1 din REGULAMENTUL B.N.R., unde, dacã existã,
                       hotãrãºte acordul încheiat, în prealabil, între pãrþi. Orice astfel de acord se va încheia între
                       pãrþi cu respectarea prevederilor pct. 13.8 din REGULAMENTUL B.N.R.
                       Dobânzile de întârziere, respectiv penalitãþile datorate conform pct. 13.1Ñ13.6 din REGULA-
                       MENTUL B.N.R. ºi art. 13 din prezentele norme-cadru se achitã, la cererea celor îndreptãþiþi.


                                            CAPITOLUL V
                                        Finalizarea transferului-credit
 Articolul 14                 Pânã la finalizarea unui transfer-credit, fiecare societate bancarã are obligaþia de a sprijini pe
 Cooperarea bancarã              plãtitor sau pe oricare societate bancarã emiþãtoare anterioarã ºi dreptul de a cere sprijinul ori-
                       cãrei unitãþi bancare receptoare ulterioare în vederea completãrii procedurilor bancare privind
                       respectivul transfer-credit, conform art. 14 din REGULAMENTUL B.N.R.
 Articolul 15                 În cazul în care un OPH a fost emis în scopul stingerii unei obligaþii a plãtitorului faþã de
                       beneficiar, aceastã obligaþie este stinsã ºi transferul-credit finalizat în momentul în care socie-
 Finalizarea transferului-credit       tatea bancarã destinatarã acceptã OPH în favoarea beneficiarului, devenind obligatã faþã de
                       acesta pentru suma înscrisã pe OPH acceptat, eventual mai micã decât suma înscrisã ini-
                       þial de cãtre plãtitor pe OPH datoritã faptului cã una sau mai multe unitãþi bancare recep-
                       toare au dedus speze bancare ce pot fi recuperate ulterior de cãtre beneficiar de la plãtitor,
                       conform pct. 15.1Ñ15.3 din REGULAMENTUL B.N.R.


                                            CAPITOLUL VI
                                            Dispoziþii finale
 Articolul 16
                       În scopurile prezentelor norme-cadru, prin societãþi bancare se înþelege persoanele juridice auto-
 Societãþi ºi unitãþi bancare         rizate de Banca Naþionalã a României ºi, dupã caz, Banca Naþionalã a României.

                       Totodatã, prin unitãþi bancare se înþelege entitãþi organizatorice care desfãºoarã activitate de
                       decontare cu OPH aparþinând respectivelor societãþi bancare.
 Articolul 17                 Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare au obligaþia sã arhiveze cel puþin OPH pe
 Arhivarea OPH                care le-au emis, pe o perioadã de timp egalã cu perioada de prescripþie.
 Articolul 18                 Prevederile contractuale referitoare la transferurile-credit efectuate de societãþile bancare vor
 Conformare                  respecta prevederile prezentelor norme-cadru.

                       Societãþile bancare pot dezvolta produse bancare cu utilizarea de OPH, cu respectarea pre-
                       vederilor prezentelor norme-cadru.
 Articolul 19                 Anexele fac parte integrantã din prezentele norme-cadru.
 Anexe ºi numãr minim de exemplare
                       OPH va fi confecþionat într-un numãr minim de trei exemplare, dintre care un exemplar la plã-
                       titor, un exemplar la societatea bancarã receptoare ºi un exemplar la societatea bancarã des-
                       tinatarã, indiferent de circuitele de decontare utilizate.
 Articolul 20                 Prezentele norme-cadru se publicã în Monitorul Oficial al României ºi intrã în vigoare la data
 Intrarea în vigoare             anunþatã prin ordin*) al guvernatorului Bãncii Naþionale a României.


                         Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
                                 Mugur Isãrescu
 Bucureºti, 19 august 1994.
 Nr. 15.
      *) Normele-cadru nr. 15/1994 au intrat în vigoare la data de 28 februarie 1995, conform Ordinului guvernatorului Bãncii Naþionale a României
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 nr. 138/1995, reprodus la CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression bypag. 46.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis  103
        ANEXA Nr. 1


               ORDINUL DE PLATÃ PE SUPORT HÂRTIE (faþã)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 104                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis
        ANEXA Nr. 2


               ORDINUL DE PLATÃ PE SUPORT HÂRTIE (verso)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        105

 BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
                                      NORME TEHNICE
                                privind ordinul de platã pe suport hârtie
 Articolul 1               În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã ºi în completarea
                     Normelor-cadru privind ordinul de platã pe suport hârtie (OPH), se aprobã urmãtoarele norme
                     tehnice privind elementele minime obligatorii pentru confecþionarea blanchetelor ºi înscrierea
                     datelor pe blanchete.


 Articolul 2               Ordinul de platã este un instrument de platã al cãrui suport hârtie trebuie sã îndeplineascã
                     condiþiile tehnice stipulate de prezentele norme.


 Articolul 3               O mostrã de hârtie supusã la probe este consideratã în conformitate cu specificaþiile din pre-
                     zentele norme tehnice atunci când valorile înregistrate se aflã în limitele specificate mai jos:
 Calitatea hârtiei pe care se tipãreºte
 OPH

                     3.1. Greutate: între 85 g/m2 ºi 95 g/m2 +/Ñ (5/100), conform ISO 536;


                     3.2. Grosime: minimum 95 microni, maximum 105 microni, conform ISO 534;


                     3.3. Rezistenþa internã la rupere: în ambele direcþii minimum 550 mN, conform ISO 2493;


                     3.4. Capacitatea de absorbþie a apei: 40Ñ60 g/m2;


                     3.5. Grad de reflexie: 60%Ñ70% conform ISO 2470;


                     3.6. Opacitatea: minimum 85% conform ISO 2471;


                     3.7. Impuritãþi admise:
                     Ñ maximum 250 de puncte pe m2 pentru puncte de dimensiuni de maximum 0,1 mm;
                     Ñ maximum 25 de puncte pe m2 pentru puncte de dimensiuni cuprinse între 0,1Ñ0,2 mm;


                     3.8. Proprietãþi de scriere: Hârtia folositã trebuie sã facã posibilã scrierea cu cernealã sau pastã
                     de pix de culoare albastrã sau neagrã care nu se ºterge;


                     3.9. Alte condiþii: Hârtia imprimatã (blancheta) trebuie furnizatã netedã ºi fãrã îndoituri; ea nu
                     trebuie sã conþinã nici un fel de incluziuni ºi sã aibã o calitate satisfãcãtoare din punct de
                     vedere al direcþiei fibrei;


                     3.10. Condiþii de securitate ºi prevenire a falsificãrii: Pentru a preveni falsificarea OPH, hârtia
                     trebuie sã fie tratatã chimic, astfel încât culoarea acesteia sã se schimbe atunci când se încearcã
                     alterarea unui înscris de pe OPH, în scopul fraudei.


 Articolul 4               Ordinul de platã pe suport hârtie trebuie sã aibã dimensiunile urmãtoare:
 Dimensiunile OPH
                     Lungime: 180 mm;


                     Lãþime: 90 mm.


                     Abaterile în plus sau în minus nu pot depãºi 1 mm.

 Articolul 5               Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta în operaþiunile lor ordine de
PDF compression, OCR, web-optimizationanexate, prin diverseEvaluation acte.
            platã pe suport hârtie la care sunt with CVISION's alte Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For modalitãþi,PdfCompressor
 Ataºãri de alte acte
  106           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                 Banca Naþionalã a României va asigura o condiþie de stare fizicã a imprimatelor blanchete ºi
                 completate, atât în cadrul procesului de decontare cât ºi de arhivare, care sã permitã lizibili-
                 tatea ºi prelucrarea acestora cu mijloace, altele decât cele manuale.

 Articolul 6           Blanchetele proprii ale OPH adoptate de emitenþi trebuie sã fie supuse aprobãrii Bãncii Naþionale
 Reguli generale         a României.
                 Desenarea, aranjarea ºi tipãrirea tuturor elementelor componente ale standardelor de conþinut
                 ale OPH trebuie sã se efectueze orizontal.
                 În afara informaþiilor descrise mai jos nici o altã informaþie nu este permisã pe faþa sau
                 versoul OPH.

 Articolul 7           OPH este realizat în conformitate cu regulile enunþate mai jos ºi cu anexele nr. 1 ºi 2. În sco-
 Desenul ºi redactarea OPH    pul facilitãrii prezentãrii, faþa ºi versoul OPH au fost împãrþite în câmpuri având suprafaþa de
                 25 mm2 fiecare. Referirile la diferitele câmpuri se fac prin intermediul coordonatelor câmpurilor.

                 * înscrisul ,,ORDIN DE PLATÃÒ, tipãrit îngroºat cu majuscule de minimum 7 mm înãlþime, între
                 câmpurile A1ÑA9, B1ÑB9;
                 * înscrisul ,,nr.Ò, tipãrit cu majuscule de 2 mm în câmpul B10, urmat de un spaþiu marcat spe-
                 cial, între câmpurile B11ÑB16, necesar completãrii numãrului OPH;

                 * înscrisul ,,PLÃTIÞIÒ, tipãrit cu majuscule de 2 mm în câmpurile B17ÑB18, urmat de un mar-
                 caj special între câmpurile B20ÑB33 necesar completãrii sumei în cifre ºi delimitat de 2 spo-
                 turi negre poziþionate în câmpurile A19, B19, respectiv A34, B34. Pentru spaþiul alocat înscrierii
                 sumei în cifre sunt prevãzute separatoare de ordin de mãrime ºi separator de cifre zecimale.

                 Suma trebuie aliniatã la dreapta, iar spaþiile rãmase necompletate se completeazã de plãtitor
                 cu asteriscuri în vederea evitãrii fraudelor. Descrierea acestui spaþiu este cuprinsã în anexa
                 nr. 1a).

                 * înscrisul ,,LEI, ADICÃÒ, tipãrit cu majuscule de 2 mm, între câmpurile B35ÑB36;

                 * spaþiu pentru suma exprimatã în litere, imprimat în contrast slab, poziþionat între câmpurile
                 C1ÑC36 ºi D1ÑD22;

                 * înscrisul ,,PLÃTITOR:Ò, tipãrit îngroºat, cu majuscule de minimum 3 mm, poziþionat între câm-
                 purile E1ÑE4, urmat de o linie punctatã între câmpurile E5ÑE14, necesarã completãrii nume-
                 lui sau denumirii plãtitorului;

                 * înscrisul ,,DIN CONT:Ò, tipãrit cu majuscule de 1 mm, poziþionat între câmpurile F12ÑF14;

                 * marcaj special destinat completãrii numãrului contului plãtitorului la societatea bancarã iniþia-
                 toare, între câmpurile G2ÑG13, respectiv H2ÑH13, delimitat de 2 spoturi negre, poziþionate
                 în câmpurile G1H1, G14H14;

                 * înscrisul ,,DE LA BANCA:Ò, tipãrit cu majuscule de 1 mm, poziþionat între câmpurile I 1ÑI 3
                 urmat de o linie punctatã între câmpurile I 4ÑI 14, necesarã completãrii denumirii unitãþii ban-
                 care iniþiatoare a plãþii;

                 * înscrisul ,,LEI, CÃTREÒ tipãrit cu majuscule de 1 mm, poziþionat între câmpurile D23ÑD24;

                 * înscrisul ,,BENEFICIAR:Ò, tipãrit îngroºat, cu majuscule de minimum 3 mm, poziþionat între
                 câmpurile D25ÑD29, urmat de 2 linii punctate între câmpurile D30ÑD36, respectiv E23ÑE36,
                 necesare completãrii numelui sau denumirii beneficiarului;

                 * înscrisul ,,ÎN CONT:Ò, tipãrit cu majuscule de 1 mm, poziþionat între câmpurile F35ÑF36;

                 * marcaj special destinat completãrii numãrului contului beneficiarului deschis la societatea ban-
                 carã destinatarã, între câmpurile G24ÑG35, H24ÑH35, delimitat de 2 spoturi negre, poziþio-
                 nate între câmpurile G23ÑH23, respectiv G36ÑH36;

                 * înscrisul ,,LA ADRESA/BANCA:Ò, tipãrit cu majuscule de 1 mm, poziþionat între câmpurile
                 I 23ÑI 26, urmat de 3 linii punctate, între câmpurile I 27ÑI 36, J23ÑJ36, respectiv K23ÑK33,
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
            necesare completãrii PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’adresei beneficiarului;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                      107

               * spaþiu marcat prin linie continuã, între câmpurile M24ÑM29, sub care se aflã înscrisul ,,SEM-
               NÃTURA PLÃTITORULUIÒ, tipãrit cu majuscule de 1 mm. Anterior acestui înscris se aflã o
               sãgeatã ascendentã, care indicã zona destinatã semnãturii.

               Acest spaþiu trebuie sã fie liber de orice tipãrituri care ar putea influenþa claritatea semnãturii
               sau a ºtampilei.

               * înscrisul ,,DATA EMITERIIÒ, tipãrit cu majuscule de 1 mm, poziþionat între câmpurile
               N31ÑN33. Anterior acestui înscris se aflã o sãgeatã descendentã, care indicã zona destinatã
               completãrii datei emiterii OPH.

               * înscrisul ,,L. S.Ò, tipãrit cu majuscule de 2 mm, poziþionat într-un cerc imprimat în contrast
               slab, între câmpurile L33ÑM36, destinat aplicãrii ºtampilei plãtitorului.

               * înscrisul ,,LA DATA DEÒ, tipãrit cu majuscule de 1 mm, între câmpurile N19ÑN21, urmat de
               marcaje speciale destinate completãrii:

               Ñ datei indicate de plãtitor pentru plata la beneficiar; este poziþionat între câmpurile
               O23ÑO28 ºi este precedat de 1 spot negru, completat cu simbolul ,,PÒ;

               Ñ datei recepþiei de cãtre societatea bancarã; este poziþionat între câmpurile O30ÑO35 ºi este
               precedat de 1 spot negru.

               * înscrisul ,,EXP.Ò, tipãrit cu majuscule de 1 mm, în câmpul O36, sub care se aflã 1 spot negru
               completat cu numãrul exemplarului OPH. Exemplarele 1, 2 ºi 3, respectiv negru, roºu ºi verde,
               vor avea pretipãrit câmpul O36 de cãtre tipografie. Restul blanchetelor au culori diferite (gal-
               ben, albastru) ºi acelaºi conþinut, cu excepþia câmpului O36 în care se înscrie numãrul exem-
               plarului respectiv;

               * un dreptunghi destinat completãrii de cãtre societatea bancarã a primirii sau acceptãrii OPH,
               poziþionat între câmpurile E15ÑE22, J15ÑJ22.

               În interiorul acestui dreptunghi se aflã:

               * înscrisul ,,PRIMIREA/ACCEPTAREA:Ò, tipãrit cu majuscule de 1 mm, între câmpurile E15Ñ
               E19, urmat de 5 linii punctate între câmpurile E15ÑE22, F15ÑF22, G15ÑG22, H15ÑH19,
               I15ÑI19;

               * înscrisul ,,SEMNÃTURAÒ, tipãrit cu majuscule de 1 mm, între câmpurile J15ÑJ18;

               * înscrisul ,,L. S.Ò tipãrit cu majuscule de 2 mm, poziþionat într-un cerc imprimat în contrast
               slab, între câmpurile H19ÑJ22, destinat aplicãrii ºtampilei societãþii bancare care a primit spre
               autentificare, acceptare ºi executare un OPH;

               * marcaj destinat completãrii datei acceptãrii de cãtre societatea bancarã care a efectuat accep-
               tarea; este poziþionat între câmpurile K16ÑK21 ºi delimitat de 2 spoturi negre, poziþionate în
               câmpurile K15 ºi K22 ºi completate cu simbolurile ,,RÒ ºi, respectiv ,,AÒ;

               * înscrisul ,,REPREZENTÂND:Ò, tipãrit cu majuscule de 1 mm, între câmpurile K1ÑK3, urmat
               de 3 linii punctate, între câmpurile K4ÑK14, L1ÑL22 ºi, respectiv, M1ÑM22, necesare com-
               pletãrii naturii economice a operaþiunii care a dat naºtere OPH;

               * înscrisul ,,VEÞI PLÃTI NUMAI PRIN:Ò, tipãrit cu majuscule de 1 mm, între câmpurile N1Ñ
               N5, urmat de o linie punctatã, între câmpurile N6ÑN19, necesarã completãrii de cãtre plãtitor
               a numelui sau denumirii societãþii bancare intermediare.

               În cazul prelucrãrii automate, spaþiul cuprins între câmpurile P1ÑP36, R1ÑR36 ºi S1ÑS36,
               delimitat în partea superioarã de linie punctatã, atât de pe faþa cât ºi de pe versoul OPH, nu
               se completeazã.

               Dacã prelucrarea automatã nu este posibilã, spaþiul respectiv rãmâne disponibil pentru alte men-
               þiuni suplimentare.

               Versoul OPH este alcãtuit, în mod obligatoriu, din 6 zone identice ca dimensiuni ºi delimitate
            între ele de linii continue. Numerotarea zonelor For face cu PdfCompressor
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION'scifre îngroºate, cu înãlþimea
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. 2Ñ6 seEvaluation Purposes Only
  108                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                       de 6 mm. Conþinutul ºi dimensiunile vor fi realizate în conformitate cu regulile enunþate mai
                       jos ºi cu anexa nr. 2:

                       * înscrisul ,,INTERMEDIARIÒ, tipãrit îngroºat cu majuscule de 3 mm, între câmpurile A13ÑA24.

                       ZONA 1 este poziþionatã între câmpurile B1ÑB12 ºi H1ÑH12 ºi are urmãtorul conþinut:

                       * înscrisul ,,Compensabil la:Ò, tipãrit cu litere de 2 mm înãlþime, între câmpurile B1ÑB5, sub
                       care se aflã un marcaj, între câmpurile C2ÑC10, destinat completãrii locului unde are loc com-
                       pensarea;

                       * spaþiu marcat prin linie continuã, între câmpurile H2ÑH4, sub care se aflã înscrisul ,,SEM-
                       NÃTURAÒ;

                       * înscrisul ,,L. S.Ò, tipãrit cu majuscule de 2 mm, în câmpul F10, destinat aplicãrii ºtampilei
                       bãncii care a primit OPH prin compensare;

                       * marcaj special poziþionat între câmpurile H6ÑH11, limitat în partea dreaptã de 1 spot negru,
                       poziþionat în câmpul H12 ºi completat cu simbolul ,,CÒ, destinat completãrii datei compensãrii.

                       ZONA 2 este poziþionatã între câmpurile B13ÑB24 ºi H13ÑH24 ºi are urmãtorul conþinut:

                       * înscrisul ,,BancaÒ, urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã de minimum 50 mm lungime,
                       destinat completãrii numelui sau denumirii societãþii bancare intermediare;

                       * înscrisul ,,UnitateaÒ, urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã de minimum 48 mm lun-
                       gime, destinat completãrii numelui sau denumirii unitãþii bancare intermediare;

                       * înscrisul ,,Data acceptãrii:Ò, urmat de un spaþiu marcat prin linie punctatã de minimum 40 mm
                       lungime, destinat completãrii zilei, lunii ºi anului acceptãrii OPH de cãtre banca intermediarã;

                       * spaþiu marcat prin linie continuã, de minimum 30 mm lungime, sub care se aflã înscrisul
                       ,,SemnãturaÒ. În dreapta acestui spaþiu se aflã înscrisul ,,L.S.Ò.

                       Aceste spaþii trebuie sã fie libere de orice tipãrituri care ar putea influenþa claritatea semnãtu-
                       rii sau a ºtampilei.

                       ZONELE 3, 4, 5, 6 au acelaºi conþinut ca ºi zona 2, cu excepþia numerotãrii, iar poziþionarea
                       lor este urmãtoarea:

                       Ñ zona 3 între câmpurile B25ÑB36 ºi H25ÑH36;

                       Ñ zona 4 între câmpurile I 1ÑI 12 ºi O1ÑO12;

                       Ñ zona 5 între câmpurile I 13ÑI 24 ºi O13ÑO24;

                       Ñ zona 6 între câmpurile I 25ÑI 36 ºi O25ÑO36.

 Articolul 8                 Nici un înscris nu se va afla la o distanþã mai micã de 3 mm faþã de oricare dintre marginile
 Dispoziþii finale              OPH.

                       Banca Naþionalã a României va emite norme tehnice ºi standarde privind linia codurilor, în
                       vederea prelucrãrii automate a OPH.
 Articolul 9                 Prezentele norme tehnice se publicã în Monitorul Oficial al României ºi intrã în vigoare la data
 Intrarea în vigoare             anunþatã prin ordin*) al guvernatorului Bãncii Naþionale a României.


                         Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
                                  Mugur Isãrescu


      Bucureºti, 19 august 1994.
      Nr. 16.      *) Normele tehnice nr. 16/1994 au intrat în vigoare la data de 28 februarie 1995, conform Ordinului guvernatorului Bãncii Naþionale a României
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
 nr. 138/1995, reprodus la CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression bypag. 46.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis  109
          ANEXA Nr. 1


                 ORDINUL DE PLATÃ PE SUPORT HÂRTIE (faþã)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 110             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis
       ANEXA Nr. 1a)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis  111
         ANEXA Nr. 2


                 ORDINUL DE PLATÃ PE SUPORT HÂRTIE (verso)
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  112               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                      BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
   LEGEA Nr. 58/1934                        NORME-CADRU
 asupra cambiei ºi biletului la      privind comerþul fãcut de societãþile bancare ºi celelalte societãþi de
 ordin, modificatã prin Ordonanþa     credit, cu cambii ºi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra
 Guvernului nr. 11/1993, aprobatã     cambiei ºi biletului la ordin, modificatã prin Ordonanþa Guvernului
 ºi modificatã prin Legea         nr. 11/1993, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 83/1994
 nr. 83/1994                                       PARTEA I Ñ CAMBIA
                      Pct. 1. Ñ În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, Banca
                      Naþionalã a României emite prezentele norme-cadru al cãror obiect îl constituie comerþul fãcut
                      de societãþile bancare ºi celelalte societãþi de credit cu cambii ºi bilete la ordin pe baza Legii
                      asupra cambiei ºi biletului la ordin.
                      Pct. 2. Ñ Cambia ºi biletul la ordin sunt titluri de credit negociabile ºi instrumente de platã
                      care constatã obligaþia asumatã de cãtre debitor de a plãti la vedere sau la o scadenþã fixatã,
                      beneficiarului sau la ordinul acestuia, o sumã de bani determinatã.
                      Pct. 3. Ñ Societãþile bancare organizate ºi funcþionând în condiþiile prevederilor Legii nr. 33/1991,
                      precum ºi alte societãþi de credit, denumite în continuare pentru scopurile prezentelor norme-
                      cadru ,,societãþi bancareÒ, vor putea face comerþ cu cambii ºi bilete la ordin ºi presta servicii
                      bancare specifice acestei activitãþi pentru clienþii lor, luându-ºi toate mãsurile pentru eliminarea
                      riscurilor care ar putea afecta calitatea portofoliului lor de astfel de titluri.
                      Banca Naþionalã a României, organizatã ºi funcþionând în condiþiile prevederilor Legii nr. 34/1991,
                      efectueazã operaþiuni cu cambii ºi bilete la ordin în cadrul propriei sale activitãþi.
                      CAPITOLUL I Ñ DESPRE EMITEREA ªI FORMA CAMBIEI
                      Pct. 4. Ñ CAMBIA este un titlu de credit, sub semnãturã privatã, care pune în legãturã în pro-
                      cesul creãrii sale trei persoane: trãgãtorul, trasul ºi beneficiarul. Titlul este creat de trãgãtor în
                      calitate de creditor care dã ordin debitorului sãu numit tras sã plãteascã o sumã fixatã la o
                      datã determinatã în timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urmã.
                      Cambia trebuie sã îndeplineascã condiþiile de formã ºi de fond obligatorii stabilite de Legea
                      nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletului la ordin ºi descrise de prezentele norme-cadru.
                      Pct. 5. Ñ Cambia trebuie sã fie un act autentic în situaþia în care trãgãtorul nu ºtie carte.
                      Pct. 6. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta în operaþiunile lor
                      numai cambii redactate în limba românã.
                      Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare pot accepta ºi cambii redactate într-o limbã
                      strãinã, luând mãsurile necesare pentru reducerea riscurilor care ar putea apãrea în urma ope-
                      raþiunilor efectuate cu aceste titluri.
                      Pct. 7. Ñ Cambiile trebuie sã fie completate în întregime cu cernealã sau pix de culoare albas-
                      trã sau neagrã sau prin dactilografiere.
                      Pct. 8. Ñ Standardul de conþinut obligatoriu al cambiei este prezentat în anexa nr. 1.
                      Pct. 9. Ñ Cambia este un titlu formal care, pentru a fi valabil, trebuie sã satisfacã anumite
                      condiþii exprimate în formule consacrate de redactare a textului care exprimã clauze cu valoare
                      juridicã strictã.
                      În toate redactãrile, cambia trebuie sã cuprindã menþiunile obligatorii cuprinse în lege care sã
                      satisfacã cerinþele suficientei informaþii, precum ºi cerinþele reflectãrii obligaþiilor cambiale asu-
                      mate de cãtre pãrþi prin titlul respectiv.
                      Pct. 10. Ñ În textul cambiei se pot face ºi alte menþiuni decât cele obligatorii care sã stipuleze
                      clauze facultative, rãspunzând unor necesitãþi specifice din practica comercialã ºi financiarã.
                      Menþiunile facultative fac obiectul înþelegerii dintre persoanele care îºi pun semnãtura pe titlu
                      (denumiþi semnatari).


 În temeiul art. 1 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Cambia cuprinde:             Pct. 11. Ñ Denumirea de cambie trebuie sã figureze în textul ordinului de a plãti, dat prin
 1. denumirea de cambie trecutã în     intermediul cambiei, utilizând formula consacratã ,,plãtiþi în schimbul acestei cambiiÒ.
 însuºi textul titlului ºi exprimatã în
 limba întrebuinþatã pentru redactarea   Pct. 12. Ñ Denumirea de cambie nu va putea fi trecutã pe marginea, în diagonala sau în par-
 acestui titlu;              tea de jos a titlului chiar dacã este însoþitã de semnãtura trãgãtorului. În orice situaþie, denu-
                      mirea de cambie va figura deasupra semnãturii trãgãtorului.
 2. ordinul necondiþionat de a plãti o
 sumã determinatã;             Pct. 13. Ñ Lipsa denumirii de cambie atrage nulitatea titlului.
 3. numele aceluia care trebuie sã     Pct. 14. Ñ Din redactarea textului cambiei trebuie sã reiasã obligaþiile pãrþilor ºi natura juridicã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 plãteascã (tras);   strictã a raporturilor dintre acestea.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         113

 4. arãtarea scadenþei;           Pct. 15. Ñ Ordinul de a plãti dat de trãgãtor în calitate de creditor, debitorului sãu, adicã tra-
                      sului, trebuie sã fie clar, precis ºi necondiþionat. El reprezintã un ordin de a plãti pur ºi sim-
 5. arãtarea locului unde plata trebuie   plu reflectând o obligaþie care nu este afectatã în nici un fel de condiþiile stipulate prin menþiunile
 fãcutã;                  din textul cambiei, fie ele obligatorii sau facultative (termen, eventuale indicaþii asupra provi-
 6. numele acelui cãruia sau la ordi-    zionului sau depozitului cambiei etc.).
 nul cãruia plata trebuie fãcutã;
                      Pct. 16. Ñ Ordinul necondiþionat de a plãti se va referi la plata unei sume de bani, exprimatã
 7. arãtarea datei ºi a locului emiterii;  în monedã conform prevederilor pct. 54Ñ57 ºi pct. 259Ñ263 din prezentele norme-cadru.
 8. semnãtura celui care emite cam-     Pct. 17. Ñ Este interzisã tragerea unei cambii asupra altei cambii sau a oricãrui titlu de credit.
 bia (trãgãtor).
                      Pct. 18. Ñ Deoarece ordinul de platã nu poate comporta nici condiþie suspensivã, nici condiþie
                      rezolutorie, ceea ce ar afecta încrederea purtãtorului în calitatea cambiei, Banca Naþionalã a
                      României ºi societãþile bancare vor accepta în operaþiunile lor numai cambii cuprinzând formula
                      imperativã: ,,plãtiþiÒ.
                      Pct. 19. Ñ Orice condiþii, limitãri sau contraprestaþii, care se adaugã ordinului de a plãti, în
                      cambie, duc la nulitatea titlului.
                      Pct. 20. Ñ Redactarea textului ordinului de a plãti nu va putea fi efectuatã pe marginea titlu-
                      lui, în diagonala acestuia sau în linie cu semnãtura trãgãtorului ori sub aceasta.
                      Pct. 21. Ñ Indicarea numelui trasului este obligatorie.
                      Pct. 22. Ñ Trasul care a acceptat cambia ºi nu trãgãtorul este obligatul principal într-o cambie.
                      Pct. 23. Ñ În aplicarea dispoziþiilor art. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
                      Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta numai cambii în care numele
                      trasului este indicat prin numele ºi prenumele persoanei fizice aºa cum se aflã acestea înscrise
                      în actul de identitate sau denumirea persoanei juridice aºa cum se aflã aceasta înscrisã în
                      Registrul comerþului. Lipsa acestei menþiuni duce la nulitatea cambiei.
                      Pct. 24. Ñ Numele trasului nu va fi redactat pe titlu în diagonalã.
                      Pct. 25. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta numai cambii care
                      au indicatã scadenþa pe faþa titlului, cu excepþia cazului prevãzut la art. 2 alin. 2 din Legea
                      asupra cambiei ºi biletului la ordin.
                      Pct. 26. Ñ Redactarea textului privind scadenþa nu se poate face pe diagonala titlului ori sub
                      semnãtura trãgãtorului.
                      Pct. 27. Ñ Pentru scopurile prezentelor norme-cadru locul sau locurile desemnate pe cambie
                      ca loc unde plata trebuie fãcutã vor fi denumite adresã sau adrese. Adresa conþine locul geo-
                      grafic încadrat într-o unitate administrativ-teritorialã existentã în prezent Ñ judeþ, municipiu, oraº,
                      comunã Ñ identificatã prin denumirea acesteia, însoþitã de denumirea exactã a strãzii ºi a
                      numãrului, eventual al codului poºtal ºi alte elemente de identificare care sã permitã localiza-
                      rea neechivocã.
                      Pct. 28. Ñ Redactarea textului privind adresa unde plata urmeazã sã fie fãcutã nu se poate
                      face pe diagonala titlului sau sub semnãtura trãgãtorului.
                      Pct. 29. Ñ În ceea ce priveºte numele beneficiarului sau purtãtorului se vor respecta condiþi-
                      ile privitoare la redactarea numelui trasului de la pct. 23 ºi pct. 24 din prezentele norme-cadru.
                      Pct. 30. Ñ Cambiile vor purta menþiuni clare privind ziua, luna ºi anul emiterii pentru a
                      permite:
                         a) calculul datei scadenþei (în cazul scadenþei la o anumitã perioadã de la data emiterii);
                         b) constatarea capacitãþii legale a semnatarilor în momentul aplicãrii semnãturii pe titlu;
                          c) determinarea drepturilor semnatarilor privind acþiunea cambialã împotriva obligaþilor cam-
                      biali (protest, regres etc.).
                      Pct. 31. Ñ Data emiterii trebuie sã fie unicã, posibilã ºi certã, chiar dacã pe cambie figureazã
                      mai mulþi trãgãtori.
                      Pct. 32. Ñ Data înscrisã pe titlu este prezumatã, certã ºi opozabilã tuturor pânã la proba con-
                      trarie.
                      Pct. 33. Ñ Locul emiterii trebuie sã figureze alãturi de data emiterii titlului.
                      Pct. 34. Ñ Semnãtura trãgãtorului trebuie sã fie autografã, manuscrisã ºi redactatã cu pixul
                      sau cu cernealã neagrã sau albastrã la sfârºitul textului cambiei.
                      Pct. 35. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta cambii în care numele
                      trãgãtorului este redactat clar.
                      Prin numele trãgãtorului se înþelege numele ºi prenumele persoanei fizice aºa cum se aflã
                      acestea înscrise în actul de identitate sau denumirea persoanei juridice aºa cum se aflã aceasta
                      înscrisã în Registrul comerþului.
                      Pct. 36. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare pot cere ca titlurile cambiale sã
                      poarte ºtampilele persoanelor juridice implicate în lanþul cambial respectiv, aplicate clar. Lipsa
                      ºtampilei nu afecteazã valabilitatea titlului. Simpla ºtampilã a unui trãgãtor, persoanã juridicã,
                      neînsoþitã de semnãtura reprezentantului autorizat al acesteia, anuleazã titlul.
                      Pct. 37. Ñ Trãgãtorul poate recurge la forma autenticã a cambiei sau la darea unei împuter-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            niciri prin act autentic.
  114                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                        Semnarea numai prin aplicarea unei parafe cuprinzând un nume de persoanã fizicã nu este
                        permisã, ducând la anularea titlului. În temeiul art. 2 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Titlul cãruia îi lipseºte vreuna din     Pct. 38. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta în cadrul ope-
 condiþiunile arãtate la articolul prece-   raþiunilor lor cambii cãrora le lipseºte una sau mai multe din menþiunile obligatorii stabilite de
 dent nu are valoarea unei cambii,       lege. Aceastã reglementare a activitãþii va fi general-valabilã, cu excepþia urmãtoarelor cazuri:
 afarã de cazurile arãtate în alineatele       a) în situaþia în care indicarea scadenþei nu se face în mod expres pe titlu, cambia se
 ce urmeazã.                  considerã ca fiind plãtibilã la vedere;
 Cambia fãrã arãtarea scadenþei este         b) în situaþia în care indicarea locului de platã nu se face în mod expres pe titlu, se
 socotitã plãtibilã la vedere.         considerã ca loc de platã a cambiei locul indicat lângã numele trasului, prezumat a fi în ace-
 În lipsa unei arãtãri speciale, locul     laºi timp ºi loc al domiciliului trasului (pentru interpretarea noþiunii de domiciliu vor fi avute în
 arãtat lângã numele trasului este       vedere reglementãrile din prezentele norme-cadru referitoare la art. 4 ºi art. 98 din Legea asu-
 socotit loc de platã ºi, în acelaºi      pra cambiei ºi biletului la ordin);
 timp, loc al domiciliului trasului.         c) în situaþia în care locul de emitere nu este indicat expres pe titlu se va considera ca
 Cambia care nu aratã locul unde a       loc al emiterii locul indicat lângã numele trãgãtorului.
 fost emisã se socoteºte semnatã în
 locul arãtat lângã numele trãgãtorului.
 Dacã în cambie sunt arãtate mai
 multe locuri de platã, posesorul cam-
 biei o va putea prezenta pentru
 acceptare sau platã la oricare din
 aceste locuri.


 În temeiul art. 3 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Cambia poate fi la ordinul trãgãtoru-     Pct. 39. Ñ În situaþia în care o cambie este trasã la ordinul trãgãtorului însuºi, acesta se aflã
 lui însuºi.                  ºi în poziþia de beneficiar al cambiei.
 Ea poate fi trasã asupra trãgãtorului     Pct. 40. Ñ În situaþia în care o cambie este trasã asupra trãgãtorului însuºi, acesta se aflã ºi
 însuºi.                    în poziþia de tras. În cazul efectuãrii unor operaþiuni cu cambii trase asupra trãgãtorului însuºi,
                        Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor face verificãri suplimentare urmãrind ca
 Ea poate fi trasã pentru contul unui
                        aceste titluri sã aibã la bazã operaþiuni reale.
 terþiu.
                        Pct. 41. Ñ O cambie poate fi trasã pentru contul unui terþ în situaþia în care între trãgãtorul
                        ºi beneficiarul cambiei nu existã o relaþie directã, între ei interpunându-se un terþ care nu este
                        expres indicat pe cambie ºi faþã de care trãgãtorul are o datorie. În acest caz, trãgãtorul
                        completeazã pe cambie numele beneficiarului, la cererea expresã a terþului care are o datorie
                        anterioarã faþã de beneficiarul indicat.
                        Pct. 42. Ñ Trãgãtorul pentru contul terþului îºi asumã obligaþiile pe care le are orice trãgãtor
                        faþã de beneficiarul unei cambii ºi purtãtorii ulteriori ai acesteia.


 În temeiul art. 4 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Cambia poate fi plãtitã la domiciliul     Pct. 43. Ñ Se prezumã cã locul plãþii este întreg teritoriul localitãþii indicate în cambie în acest
 unui al treilea, fie în localitatea unde   scop. În absenþa unei astfel de indicaþii se considerã ca loc al plãþii întreg teritoriul localitãþii
 trasul domiciliazã, fie în altã localitate.  înscrise lângã numele trasului conform art. 2 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin.
 Dacã în cambie nu se prevede de        Pct. 44. Ñ Dacã, pe lângã localitate, nu se indicã ºi adresa exactã, atunci societãþile bancare
 cãtre tras cã plata se va face la domi-    pot prezenta cambiile la platã astfel:
 ciliul celui de al treilea, se presupune
 cã ea va fi fãcutã de acesta din          a) fie la domiciliul trasului;
 urmã.
                           b) fie la domiciliul persoanei desemnate expres pe titlu sã plãteascã pentru ea;
                           c) fie la domiciliul acceptantului sau al unei alte persoane desemnate expres pe titlu sã
                        plãteascã pentru acceptant;
                           d) fie la domiciliul celui ,,indicat la nevoieÒ.
                        Pct. 45. Ñ În cazul în care cambia cuprinde o clauzã expresã prin care ea este plãtibilã la
                        domiciliul unui terþ (cambie domiciliatã), se prezumã cã plata va fi efectuatã de cãtre terþ.
                        Pct. 46. Ñ Domiciliul terþului se poate afla fie în aceeaºi localitate în care îºi are domiciliul
                        trasul, fie în altã localitate.
                        Pct. 47. Ñ În situaþia în care cambia este plãtibilã la domiciliul trasului, cu ocazia acceptãrii,
                        acesta poate indica o altã adresã în localitatea respectivã fãrã a avea dreptul de a schimba
                        localitatea.
                        Pct. 48. Ñ Clauza domicilierii poate fi inseratã în titlu fie de cãtre trãgãtor, cu ocazia emiterii
                        titlului, fie de cãtre tras cu ocazia acceptãrii cambiei, pentru ca plata sã nu fie cerutã la domi-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                        ciliul sãu.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         115

                        Pct. 49. Ñ Domicilierea fãcutã de un girant va fi socotitã de societãþile bancare ca nescrisã
                        (inexistentã).
                        Pct. 50. Ñ În prezentele norme-cadru prin domiciliu se înþelege adresa exactã la care per-
                        soana fizicã domiciliazã sau la care persoana juridicã îºi are sediul principal (vezi comentariul
                        din prezentele norme-cadru privind art. 98 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin).


 În temeiul art. 5 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Într-o cambie plãtibilã la vedere sau     Pct. 51. Ñ Pentru ca dobânzile datorate de obligatul principal sã fie determinate ºi sã nu rãmânã
 la un anume timp de la vedere, trã-      la discreþia posesorului titlului, este obligatorie înscrierea ratei dobânzii în chiar textul cambiei.
 gãtorul poate stipula cã suma va fi
                        Pct. 52. Ñ În cazul în care pe o cambie plãtibilã la vedere sau la un anumit timp de la vedere
 producãtoare de dobândã. În orice
 altã cambie aceastã stipulaþiune se      este inclusã o menþiune referitoare la dobândã, dar din textul cãreia lipsesc indicaþiile precise
 socoteºte nescrisã.              privind nivelul sau suma acesteia, menþiunea se considerã ca ºi cum nu ar fi fost scrisã.

 Cifra dobânzii va trebui sã fie arã-     Pct. 53. Ñ Menþiunea expresã privind dobânda trebuie sã cuprindã:
 tatã în cambie; în lipsa acestei arã-        a) expresia ,,suma este purtãtoare de dobândãÒ;
 tãri stipulaþiunea se socoteºte
 nescrisã.                      b) cã nivelul dobânzii este de É% (rata dobânzii);
 Dobânda curge de la data emisiunii         c) cã dobânda curge de la data deÉ
 cambiei dacã o altã datã nu este arã-     Menþiunile a) ºi b) trebuie sã figureze expres ºi cumulativ în textul cambiei la care s-a fãcut
 tatã.                     referire mai sus cu respectarea condiþiilor de redactare.
                        Menþiunea c) poate sã lipseascã. Dacã sunt întrunite cumulativ menþiunile a) ºi b) ºi chiar dacã
                        lipseºte menþiunea c), dobânda se considerã curgând implicit de la data emiterii.


 În temeiul art. 6 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Dacã într-o cambie suma de platã       Pct. 54. Ñ Suma de platã va putea fi trecutã în orice parte de pe faþa (recto) cambiei, în
 este scrisã în litere ºi în cifre, în caz   cadrul textului acesteia, dar nu în diagonalã sau sub semnãtura trãgãtorului, cu condiþia ca
 de deosebire, suma de platã este cea     între aceastã sumã ºi declaraþia cambialã sã poatã fi stabilitã o legãturã.
 scrisã în litere.               Pct. 55. Ñ Pentru a fi evitat riscul falsificãrii cambiilor, nu vor fi acceptate decât cambii având
 Dacã suma de platã este scrisã de       suma de platã indicatã atât în litere, cât ºi în cifre, cu un scris cât se poate de clar ºi fãrã
 mai multe ori, fie în litere, fie în cifre,  alterãri ale textului în litere sau cifre.
 în caz de deosebire, suma de platã      Pct. 56. Ñ În cazul în care existã deosebiri între suma scrisã în cifre ºi cea scrisã în litere,
 este suma cea mai micã.            suma de platã va fi suma redactatã în litere.
                        Pct. 57. Ñ În cazul în care suma de platã este înscrisã de mai multe ori pe faþa cambiei, fie
                        în cifre, fie în litere, suma care se va plãti va fi suma cea mai micã.
 În temeiul art. 7 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Dacã cambia poartã semnãturi ale       Pct. 58. Ñ În activitatea lor, Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor respecta
 unor persoane incapabile de a se       esenþa ºi consecinþele principiului independenþei semnãturilor cambiale, în vederea facilitãrii cir-
 obliga prin cambie, semnãturi false      culaþiei cambiilor, care ar fi dificilã dacã s-ar cerceta validitatea obligaþiilor asumate anterior cu
 sau semnãturi ale unor persoane ima-     ocazia fiecãrei transmisiuni, semnãturile de pe cambie fiind considerate independente ca ºi obli-
 ginare, ori semnãturi care pentru orice    gaþiile cambiale.
 alt motiv, nu ar putea obliga persoa-
 nele care au semnat cambia, sau în      Pct. 59. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor considera ca semnãturi care
 numele cãrora ea a fost semnatã,       nu sunt legal valabile pe cambie semnãturile unor persoane incapabile din punct de vedere
 obligaþiunile celorlalþi semnatari rãmân   juridic a se obliga prin cambie, semnãturile false ori ale unor persoane imaginare sau care nu
 totuºi valabile.               ar obliga persoanele care au semnat titlul ori în numele cãrora titlul a fost semnat.
                        Obligaþiile celorlalþi semnatari capabili din punct de vedere juridic rãmân totuºi valabile.
 În temeiul art. 8 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Orice semnãturã cambialã trebuie sã
 cuprindã numele ºi pronumele sau       Pct. 60. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta în cadrul operaþiu-
 firma celui care se obligã. Este totuºi    nilor lor numai cambii în care semnãturile celor care se obligã sunt executate pe titlu în condiþiile
 valabilã semnãtura în care pronumele     de la pct. 34Ñ37 din prezentele norme-cadru.
 este prescurtat sau arãtat numai prin     Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta numai cambii care au semnã-
 iniþialã.                   tura explicatã.
                        Semnãtura explicatã cuprinde integral numele ºi prenumele persoanei fizice sau denumirea per-
                        soanei juridice ºi numele ºi prenumele reprezentantului sãu legal care se obligã prin cambie
                        în condiþiile prezentelor norme-cadru.
                        Semnãtura în care prenumele este prescurtat sau indicat prin iniþiale este valabilã.

 În temeiul art. 9 din Legea nr. 58/1934
 asupra cambiei ºi biletului la ordin:
 Cine pune semnãtura sa pe cambie,       Pct. 61. Ñ Pretinsul reprezentant sau reprezentantul care ºi-a depãºit împuternicirile date pen-
 ca reprezentant al unei persoane OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
PDF compression,pen- Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation sumã arãtatã peOnly
Compression by CVISION tru un anumit titlu este obligat personal, în ambele cazuri pentru întreaga Purposes titlu.
  116                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 tru care nu avea împuternicirea de a     Pct. 62. Ñ În cazul în care un titlu a fost plãtit de un pretins reprezentant sau de un repre-
 lucra, e þinut personal în temeiul cam-    zentant care ºi-a depãºit împuternicirile date pentru titlul respectiv, acesta are aceleaºi drep-
 biei ºi, dacã a plãtit, are aceleaºi     turi pe care le-ar fi avut reprezentantul.
 drepturi pe care le-ar fi avut pretin-
 sul reprezentant. Aceeaºi regulã se
 aplicã reprezentantului care a depãºit
 împuternicirea sa. În temeiul art. 10 din Legea nr.
 58/1934 asupra cambiei ºi biletului la
 ordin:
 Orice persoanã se poate obliga        Pct. 63. Ñ Obligaþia cambialã poate fi asumatã prin mijlocirea unui mandatar sau a unui repre-
 cambialmente prin mandatar, chiar       zentant, cãruia nu îi pot fi opuse excepþiile ce puteau fi opuse reprezentatului sãu care rãmâne
 dacã mandatul este conceput în ter-      principalul obligat într-o cambie.
 meni generali în ce priveºte dreptul
 mandatarului de a emite sau semna       Pct. 64. Ñ Posesorul titlului se va prezenta reprezentatului sau mandantului pentru ca acesta
 cambii.                    sã îndeplineascã obligaþiile cambiale luate în numele sãu de reprezentant sau de mandatar.
                        Pct. 65. Ñ O persoanã se va putea obliga cambial prin mandatar, dar cu condiþia ca prin man-
                        dat general sã se specifice acest drept pentru mandatar. Aceastã acordare de puteri este sufi-
                        cientã, legea necerând un mandat special pentru fiecare obligaþie cambialã.
                        Pct. 66. Ñ Din modul în care mandatarul sau reprezentantul semneazã cambia trebuie sã rezulte
                        calitatea de mandatar sau de reprezentant.
                        Astfel, semnãtura sa trebuie sã fie precedatã de formula ,,în calitate de mandatarÒ sau ,,prin
                        procurã (p.p.)Ò, cãci altfel ar rezulta cã semnatarul se obligã personal.
                        Redactarea acestei menþiuni trebuie sã fie clarã, mai ales dacã este autografã, cu respectarea
                        condiþiilor de redactare din prezentele norme-cadru.

 În temeiul art. 11 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin:
 Trãgãtorul rãspunde de acceptare ºi      Pct. 67. Ñ Trãgãtorul este rãspunzãtor de acceptarea ºi de plata cambiei.
 de platã.                   Pct. 68. Ñ Trãgãtorul se poate elibera de rãspunderea pentru acceptarea cambiei.
 El poate sã se descarce de rãspun-      Eliberarea trãgãtorului de rãspunderea pentru acceptarea cambiei trebuie sã rezulte din însuºi
 derea de acceptare; orice clauzã prin     textul titlului cambial.
 care se descarcã de rãspunderea de
 platã se socoteºte nescrisã.         Pct. 69. Ñ Trãgãtorul nu se poate elibera în nici un caz de rãspunderea de platã.
                        Menþiuni cu privire la eliberarea trãgãtorului de rãspunderea de platã nu pot fi cuprinse în tex-
                        tul cambial deoarece ar conduce la imposibilitatea acþiunii de regres a beneficiarului sau a pur-
                        tãtorului titlului faþã de trãgãtor, în cazul neacceptãrii acestuia la platã de cãtre tras sau de
                        cãtre garanþii acestuia.

 În temeiul art. 12 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Dacã o cambie, necomplectatã la        Pct. 70. Ñ Cambia în alb este un titlu care cuprinde numai semnãtura trãgãtorului, iar uneori
 emitere, a fost complectatã fãrã a se     ºi o parte din menþiunile cerute de art. 1 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin.
 þine seama de înþelegerile intervenite,
                        Pct. 71. Ñ Menþiunile care lipsesc vor trebui sã fie completate atunci când posesorul prezintã
 neobservarea acestor înþelegeri nu va
                        titlul la platã, fiind obligatoriu ca o cambie în alb sã aibã completat numele ultimului posesor
 putea fi opusã posesorului, afarã
                        în momentul plãþii.
 numai dacã acesta a dobândit cam-
 bia cu rea-credinþã sau dacã a sãvâr-     Pct. 72. Ñ Primitorul cambiei în alb, cât ºi oricare dintre posesorii succesivi ai acesteia au
 ºit o greºealã gravã în dobândirea ei.    dreptul de a completa titlul respectiv cu menþiunile cerute de art. 1 din Legea asupra cambiei
                        ºi biletului la ordin, conform înþelegerilor care au avut loc anterior între semnatarii titlului, fãrã
 Posesorul decade din dreptul de a
                        a mai fi necesarã intervenþia trãgãtorului, dreptul de completare trecând la posesorii succesivi
 complecta cambia în alb dupã trei ani
                        o datã cu predarea titlului.
 de la data emisiunii cambiei.
                        În acest scop, o datã cu predarea titlului se va adãuga ºi o clauzã, care va trebui sã fie ast-
 Asemenea decãdere nu este opoza-
                        fel fãcutã încât sã poatã întregi voinþa semnatarului titlului.
 bilã posesorului de bunã-credinþã,
 cãruia titlul i-a fost transmis complectat.  Aceastã clauzã va fi redactatã astfel:
                           a) ,,Înaintea plãþii posesorul va completa cambiaÒ Ñ în cazul dreptului nelimitat al pose-
                        sorului cambiei în alb privind completarea acesteia;
                           sau
                           b) ,,Înaintea plãþii posesorul va completa cambia, fãrã a depãºiÉÒ Ñ în cazul dreptului
                        limitat al posesorului cambiei în alb privind completarea acesteia.
                        Limitarea dreptului posesorului cambiei în alb de a completa titlul respectiv se va face în legã-
                        turã cu una sau mai multe din cele opt menþiuni obligatorii prevãzute de art. 1 din Legea asu-
                        pra cambiei ºi biletului la ordin, respectând standardele de conþinut din prezentele norme-cadru.
                        De asemenea, posesorul poate completa o cambie în alb destinatã de el sã fie o cambie la
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                        vedere sau la un anume timp de la vedere cu menþiuni privind limitãri ale clauzei de dobândã.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         117

                       Pct. 73. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta cambii în alb
                       necompletate la momentul intrãrii în portofoliul lor.
                       Pct. 74. Ñ Cu ocazia completãrii cambiei în alb, beneficiarul sau un posesor ulterior trebuie sã
                       respecte întocmai înþelegerile dintre trãgãtor ºi beneficiar stabilite în momentul emiterii titlului.
                       Pct. 75. Ñ Posesorului de bunã-credinþã nu i se poate imputa nerespectarea înþelegerilor din-
                       tre trãgãtor ºi beneficiar exprimate prin cambia în alb la momentul emiterii acesteia, dacã titlul
                       a fost completat în mod abuziv de cãtre beneficiar sau de cãtre un alt posesor al titlului.
                       Pct. 76. Ñ Nerespectarea înþelegerilor stabilite în momentul emiterii, cu ocazia completãrii titlu-
                       lui, va putea fi opusã posesorului care a dobândit cambia cu rea-credinþã sau a sãvârºit o
                       greºealã gravã în dobândirea ei.
                       Banca Naþionalã a României ºi oricare societate bancarã, cãrora le-a fost notificat oficial de
                       cãtre un trãgãtor faptul cã o cambie în alb emisã de el a fost completatã abuziv ºi apoi pusã
                       în circulaþie, nu pot primi acest titlu chiar dacã el le este prezentat în vederea plãþii de cãtre
                       un posesor de bunã-credinþã.
                       Pct. 77. Ñ Completarea cambiei în alb se va putea face în orice moment, însã anterior pre-
                       zentãrii acesteia la platã ºi dresãrii protestului în cazul refuzului plãþii.
                       Pct. 78. Ñ Completarea cambiei în alb va trebui sã se efectueze în termen de trei ani de la
                       data realã a emiterii. Nerespectarea termenului legal pentru completarea titlului face ca pose-
                       sorul titlului sã decadã din dreptul de a-l completa dupã expirarea lui, decãdere care poate fi
                       invocatã atât de trãgãtor, cât ºi de oricare dintre debitorii cambiali.
                       Pct. 79. Ñ Termenul de trei ani nu poate fi prelungit prin convenþia pãrþilor.                       CAPITOLUL II Ñ DESPRE GIR

 În temeiul art. 13 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Cambia, chiar dacã nu a fost expres     Pct. 80. Ñ Cambiile cuprinzând sau nu menþiunea ,,la ordinÒ pot circula prin gir.
 trasã la ordin, este transmisibilã prin
 gir.                     Pct. 81. Ñ Girul este un act prin care posesorul titlului, numit girant, transferã altei persoane,
                       numitã giratar, printr-o declaraþie scrisã ºi subscrisã pe titlu o datã cu predarea acestuia, toate
 Dacã trãgãtorul a înscris în cambie     drepturile decurgând din titlul astfel redactat ºi completat.
 cuvintele: ,,nu la ordinÒ sau o expre-
 siune echivalentã, titlul este transmi-   Dacã trãgãtorul a înscris în cambie cuvintele: ,,nu la ordinÒ, titlul este transmisibil numai în
 sibil numai în forma ºi cu efectele     forma ºi cu efectele unei cesiuni de creanþã ordinare.
 unei cesiuni ordinare.
                       Ca ºi girul, cesiunea de creanþã este un mijloc specific de transmitere a obligaþiilor constând
 Girul poate fi fãcut chiar în folosul tra-  în acordul de voinþã (contractual) prin care creditorul (numit cedent) transmite în mod volun-
 sului, indiferent dacã a acceptat sau    tar, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul sãu de creanþã unei alte persoane (numitã cesio-
 nu, al trãgãtorului sau al oricãrui alt   nar), care va deveni astfel creditor în locul sãu ºi care va putea încasa de la debitor creanþa
 obligat.                   cedatã.
 Aceºtia pot sã gireze din nou cam-      Pct. 82. Ñ Girul poate fi fãcut chiar în folosul trasului, indiferent dacã a acceptat sau nu, al
 bia.                     trãgãtorului sau al oricãrui alt obligat. Aceºtia pot sã gireze din nou cambia.
                       Pct. 83. Ñ Spre deosebire de gir, cesiunea de creanþã ordinarã devine opozabilã numai înce-
                       pând din momentul notificãrii ei debitorului sau începând din momentul în care debitorul o acceptã
                       prin act autentic.
                       Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare nu vor accepta în cadrul operaþiunilor lor
                       alte redactãri referitoare la gir sau la cesiunea de creanþã decât expresiile ,,la ordinÒ sau ,,nu
                       la ordinÒ care sã figureze pe titlu în condiþiile prezentelor norme-cadru.
                       Pct. 84. Ñ De îndatã ce titlul a fost creat cu respectarea condiþiilor de validitate ºi de formã
                       cerute de Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin, el va putea circula prin gir.
                       Pct. 85. Ñ Declaraþia cambialã, necesarã transferãrii titlului, este fãcutã de posesorul titlului
                       care poate fi sau beneficiarul lui sau un giratar cãruia girantul îi transmisese anterior titlul ºi
                       care are capacitatea legalã de a-l gira.
                       Pct. 86. Ñ Menþiunile privind circulaþia cambiei prin gir se fac de regulã pe spatele (verso)
                       titlului, ceea ce face ca operaþiunea de girare sã mai poarte ºi denumirea de andosare. În
                       cadrul exprimãrii scrise privind operaþiunile de ,,girareÒ se va folosi exclusiv noþiunea de ,,girareÒ
                       ºi nu aceea de ,,andosareÒ.
                       Pct. 87. Ñ În cazul în care cambia a fost creatã cu numele în alb al beneficiarului, este nece-
                       sarã completarea cu numele acestuia pentru a se putea începe seria regulatã a girurilor.
                       Pct. 88. Ñ Giratarul titlului poate fi orice persoanã care se poate obliga cambial în condiþiile
                       legii, indiferent dacã s-a obligat sau nu anterior prin titlul respectiv. În acest caz girul este un
                       gir de întoarcere.
                       Pct. 89. Ñ Când titlul este transmis prin girul de întoarcere unui obligat principal, acesta are
                       ca efect reunirea de cãtre aceeaºi persoanã atât a calitãþii de creditor, cât ºi a calitãþii de
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                       debitor principal.
  118                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                       Reunirea prin girul de întoarcere a celor douã calitãþi are efect numai pânã la ajungerea la
                       scadenþã a titlului destinat a circula prin gir.
                       Pct. 90. Ñ În cazul girului de întoarcere, în care beneficiarul gireazã în folosul trasului, al trã-
                       gãtorului sau al oricãrui alt obligat, aceºtia pot gira din nou cambia sau pot exercita dreptu-
                       rile de regres, astfel:
                          a) dacã girul este dat în folosul trasului care a acceptat cambia ºi care la scadenþã are
                       cambia în posesia sa, el devine ºi creditor ºi debitor cambial ºi, drept urmare, cambia se va
                       stinge prin confuziune. Dacã trasul nu a acceptat cambia, el este numai giratar ºi în aceastã
                       calitate poate sã cearã plata de la girant ºi de la trãgãtor;
                          b) dacã girul s-a dat în folosul trãgãtorului ºi trasul a acceptat cambia, trãgãtorul îi poate
                       cere trasului plata. În cazul în care trasul nu a acceptat cambia, creanþa cambialã se stinge,
                       deoarece trãgãtorul este ºi creditor ºi debitor al girantului.
                       Pct. 91. Ñ Pe titlu pot fi arãtaþi mai mulþi giratari, fie în mod cumulativ, caz în care exercita-
                       rea drepturilor cambiale se va face de cãtre toþi de comun acord, fie alternativ, caz în care
                       oricare dintre giratarii care se aflã în posesia titlului poate sã exercite drepturile cambiale.
                       Dacã în gir au fost indicaþi mai mulþi giratari în mod cumulativ, atunci, pentru transmiterea titlu-
                       lui mai departe prin gir, trebuie ca titlul sã poarte semnãtura tuturor giratarilor care devin ast-
                       fel, la rândul lor, giranþi.
                       Pct. 92. Ñ Girarea titlului cãtre o societate bancarã poartã denumirea de scontare ºi consti-
                       tuie o modalitate prin care posesorul cambiei îºi poate procura prin gir bani, mai înainte de
                       scadenþã.
 În temeiul art. 14 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Girul trebuie sã fie necondiþionat.     Pct. 93. Ñ Girul trebuie sã fie necondiþionat, neputând fi grevat de contraprestaþii sau de rapor-
 Orice condiþiune la care ar fi supus    turi cauzale care ar schimba caracterul abstract al obligaþiei cambiale încorporate în titlu.
 se socoteºte nescrisã.
                       Pct. 94. Ñ Pentru a evita ca circulaþia titlului sã devinã nesigurã ºi pentru a apãra pe pose-
 Girul parþial este nul.           sorul lui de eventualele excepþii ce i-ar putea fi opuse, nu se va þine seama de nici o even-
 Girul ,,la purtãtorÒ este echivalent unui  tualã condiþionare a girului apãrutã pe titlu.
 gir în alb.
                       Pct. 95. Ñ Cambia fiind indivizibilã, girul parþial este nul, deoarece nu se poate admite ca o
                       parte a creanþei încorporatã în el sã aparþinã girantului, iar cealaltã parte giratarului.
                       Pct. 96. Ñ Girul ,,la purtãtorÒ, exprimat prin formula ,,plãtiþi purtãtoruluiÒ, echivaleazã cu un gir
                       în alb.
 În temeiul art. 15 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Girul trebuie sã fie scris pe cambie    Pct. 97. Ñ Girul poate fi ,,în plinÒ sau ,,în albÒ.
 sau pe un adaos (foaie de prelungire)
 al acesteia (allonge). El trebuie sã fie  Pct. 98. Ñ Girul ,,în plinÒ presupune declaraþia girantului semnatã ºi datatã de el, cuprinzând
 semnat de girant.              ordinul adresat debitorului principal de a plãti unei anume persoane indicate de girant.
 Girul este valabil chiar dacã benefi-    Girul ,,în plinÒ trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente redactate în condiþiile prezentelor norme-
 ciarul nu este arãtat sau dacã giran-    cadru:
 tul a pus numai semnãtura (gir în
 alb). În acest din urmã caz girul pen-      a) semnãtura girantului, care este elementul esenþial al girului ºi care trebuie sã îndepli-
 tru a fi valabil trebuie sã fie scris pe  neascã condiþiile cerute de art. 8 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin pentru validi-
 dosul cambiei sau pe adaos.         tatea unei semnãturi;
                          b) numele giratarului;
                          c) data girãrii ; în cazul lipsei datei girãrii aceasta va putea fi doveditã prin toate mijloa-
                       cele de probã admise de Codul comercial, art. 57.
                       Pct. 99. Ñ Girul poate fi scris pe spatele (verso) cambiei sau pe un adaos al acesteia denu-
                       mit ,,foaie de prelungireÒ sau ,,allongeÒ.
                       Pct. 100. Ñ Girul ,,în plinÒ poate fi înscris chiar pe faþa titlului, dar în acest caz el trebuie sã
                       cuprindã în afarã de semnãturã ºi alte menþiuni care sã deosebeascã girul de oricare altã ope-
                       raþiune cambialã (acceptare, avalizare).
                       Pct. 101. Ñ Girul ,,în albÒ produce aceleaºi efecte ca ºi girul ,,în plinÒ.
                       Pct. 102. Ñ Girul ,,în albÒ este format numai din semnãtura girantului, pusã pe spatele cambiei
                       sau pe adaosul acesteia. Nu este permisã înscrierea girului ,,în albÒ pe faþa titlului, deoarece
                       acest gir s-ar putea confunda cu acceptarea sau avalizarea.
                       Pct. 103. Ñ Girul ,,în albÒ permite posesorului cambiei sã o transmitã fãrã a lua asupra sa vreo
                       rãspundere cambialã, deoarece numele sãu nu figureazã pe titlu.
                       Pct. 104. Ñ Girul ,,în albÒ permite darea în gaj a cambiei ºi scoaterea ei din gaj mai înainte
                       de scadenþã, fãrã ca aceastã operaþiune sã lase urme pe titlu.
            Pct. web-optimization with cambiei Evaluation Purposes Only
PDF compression, OCR, 105. Ñ Girul ,,în albÒ permite prezentarea CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For la scont.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         119

 În temeiul art. 16 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Girul transmite toate drepturile izvo-  Pct. 106. Ñ Transmiterea cambiei prin gir are ca efect transmiterea cãtre giratar a tuturor drep-
 râte din cambie.             turilor izvorând din titlu, în mod autonom, astfel cã debitorul cambial nu îi va putea opune gira-
                      tarului excepþiile personale pe care le-ar putea ridica contra girantului. Giratarul va putea prezenta
 Dacã girul este în alb posesorul     cambia la acceptare ºi la platã debitorului cambial ºi se va putea îndrepta pe cale de regres
 poate:                  împotriva obligaþilor cambiali.
 1) sã-l completeze cu propriul sãu    Pct. 107. Ñ Transmiterea cambiei prin gir nu implicã ºi transmiterea raporturilor materiale care
 nume sau cu numele altei persoane;    au dat naºtere raporturilor cambiale, inclusiv a raporturilor între trãgãtor ºi tras ce decurg din
 2) sã gireze cambia din nou în alb    raportul cambial fundamental ºi a raporturilor dintre giranþi ºi ceilalþi semnatari ai cambiei, deoa-
 sau în ordinul unei anume persoane;    rece documentul care constatã obligaþiile cambiale nu cuprinde ºi aceste raporturi.
 3) sã predea cambia unui terþiu fãrã   Pct. 108. Ñ Posesorul cambiei cu un gir ,,în albÒ are urmãtoarele posibilitãþi:
 sã completeze girul în alb ºi fãrã
 s-o gireze.                   a) sã-l completeze cu propriul sãu nume;
                         b) sã-l completeze cu numele altei persoane ºi în acest caz îl predã acesteia;
                         c) sã gireze cambia din nou în alb sau la ordinul altei persoane;
                         d) sã transmitã cambia unui terþ, fãrã sã completeze girul în alb.

 În temeiul art. 17 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Girantul, dacã nu s-a stipulat altfel,  Pct. 109. Ñ Girantul rãspunde faþã de giratar ºi faþã de posesorii titlului pentru acceptarea ºi
 rãspunde de acceptare ºi de platã.    plata titlului, în caz de neplatã la scadenþã din partea debitorului.
 El poate interzice un nou gir; în acest  Pct. 110. Ñ Girul transmite proprietatea titlului cu particularitatea cã giranþii devin obligaþi soli-
 caz el nu rãspunde faþã de persoa-    dar pentru plata la scadenþã. În caz de neplatã la scadenþã din partea obligatului principal,
 nele cãrora cambia a fost ulterior    posesorul titlului se poate îndrepta pe cale de regres contra oricãruia dintre obligaþi ºi implicit
 giratã.                  contra oricãruia dintre giranþi.
                      Pct. 111. Ñ Girantul se poate exonera de garanþia de acceptare ºi de platã faþã de primul
                      giratar ºi faþã de ceilalþi giratari prin inserarea unei clauze în acest sens în textul girului, uti-
                      lizând o formulã corespunzãtoare, precum: ,,fãrã garanþieÒ, ,,fãrã rãspundereÒ sau ,,fãrã obligoÒ.
                      Aceastã clauzã va putea fi invocatã de cãtre girant ºi numai de cãtre el împotriva oricãrui
                      posesor al titlului.
                      Pct. 112. Ñ Persoana care primeºte o cambie cu o astfel de clauzã dobândeºte proprietatea
                      asupra ei ca ºi drepturile care izvorãsc din ea, însã nu va putea exercita acþiunea de regres
                      contra girantului pentru plata titlului.
                      Pct. 113. Ñ Clauza exprimatã printr-una din redactãrile ,,fãrã rãspundereÒ, ,,fãrã obligoÒ sau ,,fãrã
                      garanþieÒ poate avea ca scop exonerarea de garanþie numai pentru acceptare sau numai pentru
                      platã; în primul caz girantul rãspunde numai dacã plata nu este efectuatã la scadenþã; în cel
                      de-al doilea caz, girantul este exonerat de rãspundere în cazul acceptãrii cambiei.
                      Pct. 114. Ñ Girantul poate interzice un nou gir. În cazul în care în textul unui gir este inse-
                      ratã o astfel de interdicþie prin expresia ,,fãrã gir ulteriorÒ, girantul nu rãspunde faþã de per-
                      soanele cãrora cambia le-a fost giratã ulterior, contrar indicaþiilor sale.
 În temeiul art. 18 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Deþinãtorul unei cambii este socotit   Pct. 115. Ñ Pentru ca deþinãtorul unei cambii sã fie socotit posesor legitim al titlului este nece-
 posesor legitim, dacã justificã dreptul  sar sã existe o serie neîntreruptã a girurilor menþionate pe cambie sau pe adaos (,,foaie de
 sãu printr-o serie neîntreruptã de    prelungireÒ sau ,,allongeÒ).
 giruri, chiar dacã ultimul gir este în
 alb. Girurile ºterse se socotesc, în   Pct. 116. Ñ Ultimul gir poate fi în alb; în acest caz posesorul cambiei nu mai trebuie sã-l com-
 aceastã privinþã, nescrise.        pleteze, deoarece existã prezumþia cã el este giratar.
 Dacã un gir în alb este urmat de un    Pct. 117. Ñ Posesorul cambiei este cel indicat în ultimul gir ca giratar, iar dacã este vorba de
 alt gir, semnatarul acestuia este soco-  un gir în alb, atunci posesor poate fi orice persoanã.
 tit cã a dobândit cambia prin efectul
 unui gir în alb.             Pct. 118. Ñ Dacã ºirul de giruri este întrerupt, posesor legitim este ultimul giratar dinaintea
                      întreruperii.
 Dacã o persoanã a pierdut prin orice
 întâmplare, posesiunea unei cambii,    Pct. 119. Ñ Debitorul cambial nu are dreptul sã verifice dacã girurile sunt reale sau false ºi
 noul posesor care justificã dreptul sãu  nici dacã emanã de la persoane capabile ori de la cele împuternicite sã le reprezinte. Debitorul
 în modul arãtat în alineatul precedent,  cambial are dreptul sã stabileascã numai identitatea posesorului.
 nu este þinut sã predea cambia, afarã   Pct. 120. Ñ Prin succesiune neîntreruptã de giruri se înþelege succesiunea în care fiecare gir
 numai dacã a dobândit-o cu rea cre-    este semnat de cãtre cel îndreptãþit, adicã fiecare gir este semnat în calitate de girant, de
 dinþã, sau dacã a sãvârºit o greºealã   cãtre cel care, în girul precedent, figura ca giratar.
 gravã în dobândirea ei.
                      Pct. 121. Ñ Dacã în seria girurilor se aflã un gir în alb, semnatarul girului urmãtor este con-
                      siderat giratarul girului în alb.
                      Pct. 122. Ñ În cazul în care o persoanã pierde, prin orice întâmplare, posesiunea titlului, pose-
            sorul legitim al acestuia, adicã acel with CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR, web-optimization posesor careForjustifica dreptul sãu printr-o serie neîn-
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. va Evaluation Purposes Only
  120                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                        treruptã de giruri, nu este obligat sã predea cambia celui care a pierdut-o, cu excepþia situa-
                        þiilor în care a dobândit-o cu rea credinþã sau a sãvârºit o greºealã gravã în dobândirea ei.
                        Pct. 123. Ñ Sarcina administrãrii probelor într-o acþiune în revendicare privind posesia titlului
                        nu revine posesorului titlului ci reclamantului care va trebui sã dovedeascã faptul cã poseso-
                        rul este de rea-credinþã sau a sãvârºit o greºealã gravã cu ocazia dobândirii titlului respectiv.
                        Pct. 124. Ñ Girurile ºterse sunt considerate ca nescrise, ele neputând servi nici pentru a umple
                        eventualele lacune în ºirul girurilor ºi nici pentru a-l întrerupe dacã acesta este regulat. Aceste
                        giruri se considerã ca ºi cum nu ar fi existat.
                        Pct. 125. Ñ Dacã un gir este ºters ºi prin aceasta seria este întreruptã, este exclusã legiti-
                        mitatea formalã a ultimului girant ºi deci ºi dreptul sãu de creditor cambial.
                        În aceastã situaþie ultimul girant îºi va putea exercita drepturile sale numai prin procedura de
                        drept comun.
                        Pct. 126. Ñ Girantul care plãteºte pe cale de regres are dreptul de a ºterge girul sãu ºi giru-
                        rile care urmeazã dupã al sãu, cãci giranþii ulteriori lui sunt eliberaþi de obligaþie prin plata
                        fãcutã de el.
                        Pct. 127. Ñ Girantul care se gãseºte în posesia titlului înainte de scadenþã poate ºterge giru-
                        rile, ulterioare unui gir în alb care se gãseºte în ºirul acestora, pentru a lua el locul girantu-
                        lui în alb.
                        Aceastã operaþiune poate fi fãcutã numai de cãtre acea persoanã care deþine titlul în mod legi-
                        tim ºi nu de cãtre o persoanã care îl posedã în mod abuziv ºi vrea ca prin aceasta sã dobân-
                        deascã în cambie drepturi pe care nu le are, prin intermediul unui fals.
 În temeiul art. 19 ºi art. 20 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Art. 19
 Persoanele împotriva cãrora s-a por-      Pct. 128. Ñ Girul care cuprinde una din menþiunile ,,valoarea pentru acoperireÒ, ,,pentru înca-
 nit acþiune cambialã nu pot opune       sareÒ, ,,pentru procurãÒ, menþiuni care implicã un simplu mandat (cunoscut sub denumirile de
 posesorului excepþiunile întemeiate pe     gir pentru încasare sau gir pentru procurã), are drept scop sã confere giratarului dreptul de a
 raporturile lor personale, cu trãgãto-     încasa suma prevãzutã în cambie, la scadenþã sau mai înainte de scadenþã, în calitate de
 rul sau cu posesorii anteriori, afarã     reprezentant sau mandatar al girantului, iar în caz de refuz sã îndeplineascã formalitãþile pen-
 numai dacã posesorul dobândind         tru realizarea drepturilor cambiale.
 cambia a lucrat cu ºtiinþã în paguba
 debitorului.                  Pct. 129. Ñ În cazul girului pentru procurã, giratarul nu poate transmite cambia prin gir altei
                        persoane.
 Art. 20
                        Pct. 130. Ñ Dacã totuºi giratarul pentru procurã gireazã la rândul sãu cambia, acest ultim gir
 Dacã girul cuprinde menþiunea
 ,,valoarea pentru acoperireÒ, ,,pentru     va fi considerat de asemenea ca un gir pentru procurã, giratarul având dreptul de a-ºi sub-
 încasareÒ, ,,pentru procurãÒ, sau orice altã  stitui o altã persoanã, în calitate de mandatar.
 menþiune care implicã un simplu man-      Pct. 131. Ñ Giratarul este obligat ºi pe deplin legitimat sã exercite drepturile decurgând din
 dat, posesorul poate sã exercite toate     cambie. Exercitarea acestor drepturi se face în numele girantului.
 drepturile izvorând din cambie, dar nu o
 poate gira decât cu titlul de procurã.     Pct. 132. Ñ Debitorii cambiali pot opune giratarului pentru procurã numai excepþiile pe care
                        le-ar fi putut invoca contra girantului.
 Cei obligaþi nu pot opune în acest caz
 posesorului decât excepþiunile ce ar      Pct. 133. Ñ În situaþia girului pentru procurã, raporturile între girant ºi giratar sunt reglemen-
 fi putut opune girantului.           tate prin regulile de drept comun privitoare la mandatul de reprezentare.
 Mandatul cuprins într-un gir ,,de       Prin derogare de la aceste reguli, mandatul cuprins în girul pentru procurã nu înceteazã prin
 procurãÒ nu înceteazã prin moartea       moartea, incapacitatea sau restrângerea capacitãþii mandantului.
 mandantului, prin incapacitatea sau
 restrângerea capacitãþii acestuia. În temeiul art. 21 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Dacã girul cuprinde menþiunea         Pct. 134. Ñ Cambia poate fi datã în garanþie pentru asigurarea unei alte creanþe pe care gira-
 ,,valoare în garanþieÒ, ,,valoare în gajÒ,   tarul o are contra girantului. Aceasta se realizeazã prin inserarea în gir a formulei ,,în garan-
 sau orice altã menþiune care implicã      þieÒ, ,,valoarea în gajÒ, ,,valoarea în garanþieÒ.
 un gaj, posesorul poate exercita toate
 drepturile izvorând din cambie, dar un     Pct. 135. Ñ Posesorul cambiei, în baza unui gir în garanþie, poate exercita toate drepturile ce
 gir fãcut de el este socotit ca fãcut     decurg din titlu, chiar ºi în cazul în care creanþa garantatã prin gaj nu este exigibilã. Posesorul
 cu titlul de procurã.             cambiei (giratarul) poate invoca aceste drepturi ºi împotriva girantului sãu, care este faþã de
                        el un debitor cambial. În aceastã situaþie, giratarul nu poate sã transmitã cambia prin gir; dacã
 Cei obligaþi nu pot opune posesoru-
 lui excepþiunile întemeiate pe rapor-     ar face aceastã operaþiune, girul nu ar avea decât valoarea unui gir pentru procurã.
 turile lor personale cu girantul, afarã    Pct. 136. Ñ Cambia giratã în garanþie de cãtre girantul care datoreazã o sumã de bani gira-
 numai dacã posesorul, primind cam-       tarului dã dreptul giratarului sã se despãgubeascã cu preferinþã din suma încasatã în baza
 bia, a lucrat cu ºtiinþã în paguba       titlului, faþã de ceilalþi creditori ai debitorului girant care a dat cambia în gaj.
 debitorului.
                        Pct. 137. Ñ Pentru valabilitatea gajului, menþiunea gajãrii titlului va trebui sã fie cuprinsã chiar
                        în gir ºi sã poarte semnãtura girantului, gajul bazându-se pe înþelegerea dintre pãrþi ºi pe inse-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                        rarea în acest mod a girului pe titlu.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        121

                      Pct. 138. Ñ Obligaþii cambiali nu vor putea opune posesorului titlului excepþiile întemeiate pe
                      raporturile lor personale cu girantul, decât în cazul în care posesorul, primind cambia, a lucrat
                      conºtient în paguba debitorului.
                      Prin darea în posesie a titlului, creditorul care ia în gaj titlul nu devine un reprezentant al debi-
                      torului, el continuând sã aibã un drept autonom pe care îl exercitã în propriul sãu interes.
                      Pct. 139. Ñ În afarã de prevederile menþionate mai sus ºi de situaþia în care existã o con-
                      venþie specialã în raporturile dintre giratar ºi girant se aplicã regulile de drept comun privitoare
                      la gaj.
 În temeiul art. 22 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Girul posterior scadenþei produce ace-   Pct. 140. Ñ Girul ulterior scadenþei produce aceleaºi efecte ca un gir anterior, giratarul dobân-
 leaºi efecte ca un gir anterior. Cu    dind un drept propriu.
 toate acestea, girul fãcut posterior
 protestului de neplatã, sau fãcut dupã   Pct. 141. Ñ Dacã girul este dat ulterior protestului de neplatã sau dupã trecerea termenului
 trecerea termenului pentru facerea     pentru dresarea protestului, el produce numai efectele unei cesiuni ordinare. Cesiunea ordinarã
 protestului, produce numai efectele    presupune transferarea creanþei cambiale din patrimoniul cedentului în acela al cesionarului în
 unei cesiuni ordinare.           aceleaºi condiþii în care se gãsea patrimoniul primului.

 Girul fãrã datã este socotit, pânã la   Pct. 142. Ñ Giratarul este supus, în acest fel de gir, tuturor excepþiilor opozabile girantului.
 dovada contrarie, ca fiind fãcut înainte  Girantul garanteazã numai existenþa creanþei nu ºi plata sumei cambiale, fiindcã nu-ºi poate
 de trecerea termenului stabilit pentru   asuma rãspunderea de a se obliga solidar pentru un debitor care nu ºi-a respectat obligaþiile.
 facerea protestului.            Pct. 143. Ñ Giratarul va putea exercita toate drepturile aparþinând girantului, pe care acesta
                      le avea contra tuturor debitorilor cambiali în momentul scadenþei.
                      Pct. 144. Ñ Girul fãrã datã, fãcut dupã scadenþã, este considerat, pânã la proba contrarie, a
                      fi fost fãcut înaintea trecerii termenului stabilit pentru dresarea protestului, producând în con-
                      secinþã efecte normale.
                      Pct. 145. Ñ Deºi girul este fãcut dupã scadenþã, titlul îºi pãstreazã avantajele conferite de
                      lege, inclusiv puterea de titlu executor, aceasta fiind o calitate acordatã cambiei ºi nu pose-
                      sorului acesteia.

 În temeiul art. 23 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Prin cesiunea cambiei, derivând fie    Pct. 146. Ñ Prin girul fãcut pe titlu ulterior protestului de neplatã, dupã expirarea termenului
 dintr-un gir fãcut posterior protestului  pentru dresarea protestului sãu pe un act separat alcãtuit în acest sens, chiar anterior sca-
 de neplatã sau dupã expirarea ter-     denþei, creditorul dobândeºte toate drepturile cambiale ale cedentului, ceea ce include ºi drep-
 menului pentru facerea protestului, fie  tul de a uza de procedura de executare cambialã prevãzutã de Legea asupra cambiei ºi biletului
 dintr-un act separat, chiar anterior    la ordin ºi de prezentele norme-cadru.
 scadenþei, se transmit creditorului    Pct. 147. Ñ Girul dupã protest este asimilat cu girul fãcut prin act separat, atât din punct de
 toate drepturile cambiale ale ceden-    vedere al opozabilitãþii excepþiilor, cât ºi din punct de vedere al efectului executoriu al titlului
 tului, cãruia i se vor putea opune     dobândit, cu alte cuvinte se dobândeºte un drept derivat ºi se beneficiazã de procedura de
 toate excepþiunile opozabile acestuia,   executare prevãzutã de lege.
 cesionarul având dreptul la predarea
 cambiei.
                      CAPITOLUL III Ñ DESPRE ACCEPTARE

 În temeiul art. 24 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Posesorul cambiei sau chiar un sim-    Pct. 148. Ñ Acceptarea este actul prin care trasul, cãtre care s-a adresat trãgãtorul pentru
 plu deþinãtor poate prezenta trasului,   platã prin emiterea titlului, se obligã sã plãteascã, la scadenþã, suma arãtatã în cambie, pose-
 pânã la scadenþã, cambia spre accep-    sorului legitim al titlului.
 tare, la domiciliul acestuia.       Pct. 149. Ñ Prezentarea cambiei la acceptare este facultativã, dacã nu existã o indicaþie expresã
                      în sens contrar în text. Prezentarea la acceptare va putea fi fãcutã oricând, dacã trãgãtorul
                      nu a fixat un termen pentru prezentare, dar nu mai târziu de data scadenþei. Prezentarea la
                      acceptare va putea fi fãcutã atât de posesorul cambiei, cât ºi de un simplu deþinãtor al ei. De
                      aceea, prin neprezentarea cambiei la acceptare nu rezultã nici un fel de rãspundere pentru
                      posesor.
                      Prezentarea cambiei la acceptare va putea fi fãcutã ºi în ziua scadenþei.
                      Pct. 150. Ñ Acceptarea trebuie cerutã trasului sau indicatului la nevoie, dacã existã o ase-
                      menea indicaþie expresã privind indicatul la nevoie.
                      Pct. 151. Ñ Acceptarea va fi cerutã la domiciliul trasului, prin domiciliu înþelegându-se locul
                      unde acesta îºi are locuinþa sau sediul (art. 98 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin).
                      Pct. 152. Ñ Dacã a fost indicatã o persoanã pentru a accepta cambia la nevoie (indicatul la
                      nevoie) ºi dacã cambia nu a fost acceptatã de tras, ea trebuie prezentatã ºi indicatului la
                      nevoie.
 În temeiul art. 25 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 În orice cambie trãgãtorul poate      Pct. 153. Ñ Prezentarea cambiei la acceptare trasului poate fi obligatorie dacã trãgãtorul inse-
                reazã pe titlu o indicaþie expresã în with CVISION's PdfCompressor
PDF compression, OCR, web-optimization acest sens. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
 stipula cã ea va trebui sã fie
  122               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 prezentatã spre acceptare, fixând sau   Trãgãtorul poate sã fixeze sau sã nu fixeze un termen obligatoriu pentru prezentarea cambiei
 nu un termen pentru prezentare.      la acceptare.
 El poate interzice în cambie prezen-    Pct. 154. Ñ Oricare dintre giranþi va putea stipula obligativitatea prezentãrii cambiei la accep-
 tarea spre acceptare, afarã numai de    tare, fixând sau nu un termen pentru aceasta, cu excepþia cazului în care trãgãtorul a inter-
 cazul în care cambia este plãtibilã la   zis prezentarea spre acceptare de la bun început. Giranþii nu vor putea interzice prezentarea
 un terþiu sau este plãtibilã într-o altã  la acceptare.
 localitate decât aceea a domiciliului
 trasului, sau dacã este plãtibilã la un  Pct. 155. Ñ Dacã posesorul nu prezintã cambia spre acceptare sau nu o prezintã în terme-
 anume timp de la vedere.          nul fixat, el nu se va putea îndrepta, în caz de lipsã de acceptare sau platã, atunci când cla-
                      uza acceptãrii a fost stabilitã expres de trãgãtor, nici împotriva acestuia, nici împotriva giranþilor.
 El poate de asemenea sã stipuleze     Dacã clauza a fost pusã de un girant, posesorul nu se va putea îndrepta împotriva acestuia.
 cã prezentarea spre acceptare nu va
 putea avea loc înaintea unei anume     Pct. 156. Ñ Prezentarea pentru acceptare a cambiei va putea fi interzisã, luând naºtere aºa
 date.                   numita cambie neacceptabilã, cu excepþia cazurilor în care cambia este plãtibilã la un terþ sau
                      în altã localitate decât aceea a domiciliului trasului sau dacã ea este plãtibilã la un anume
 În afarã de cazul când trãgãtorul a    timp de la vedere.
 interzis prezentarea spre acceptare,
 oricare din giranþi poate stipula cã va  Pct. 157. Ñ Dacã o cambie a fost prezentatã spre acceptare cu toate cã prezentarea a fost
 trebui sã fie prezentatã cambia spre    interzisã, iar trasul a refuzat acceptarea, trãgãtorul ºi giranþii cambiei nu rãspund de lipsa de
 acceptare, fixând sau nu un termen     acceptare.
 pentru prezentare.


 În temeiul art. 26 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Cambia plãtibilã la un anume timp de    Pct. 158. Ñ Prezentarea la acceptare este obligatorie în cazul în care cambia este plãtibilã la
 la vedere trebuie prezentatã spre     un anume timp de la vedere, deoarece de la data prezentãrii la acceptare începe sã curgã
 acceptare în termen de un an de la     termenul pentru scadenþã.
 data emisiunii.
                      Pct. 159. Ñ Cambia plãtibilã la un anume timp de la vedere trebuie sã fie prezentatã pentru
 Trãgãtorul poate reduce sau prelungi    acceptare în termen de un an de la data emiterii sale, trãgãtorul putând reduce sau prelungi
 acest termen.               acest termen prin menþiuni exprese în text, în timp ce giranþii pot numai sã reducã acest ter-
 Aceste termene pot fi reduse de      men, fãcând, de asemenea, menþiunile cuvenite pe titlu.
 giranþi.                  Pct. 160. Ñ Dacã posesorul unei cambii plãtibile la un anumit timp de la vedere nu prezintã
                      cambia spre acceptare în termen de un an sau în interiorul termenului fixat de trãgãtor, el nu
                      mai are dreptul la nici o acþiune cambialã, faþã de nici un debitor cambial (faþã de trãgãtor
                      sau giranþi fiindcã decade din dreptul la acþiunea de regres, iar faþã de tras fiindcã acesta nu
                      a acceptat cambia).
                      Pct. 161. Ñ Dacã posesorul nu respectã termenul fixat de un girant, acesta este eliberat de
                      rãspundere ºi, o datã cu el, sunt eliberaþi de rãspundere ºi giranþii urmãtori. Trãgãtorul ºi giran-
                      þii precedenþi nu sunt eliberaþi de rãspundere, deoarece ei sunt supuºi încã acþiunii de regres
                      pânã la trecerea termenului de un an, termen pe care ei nu l-au redus.
                      Pct. 162. Ñ În cazul menþionãrii pe cambie a mai multor termene pentru acceptare stabilite de
                      diverºi posesori succesivi ai cambiei, posesorul actual este obligat sã respecte toate aceste
                      termene, dacã nu doreºte sã renunþe la dreptul de a exercita acþiunea de regres, deoarece
                      exercitarea acestei acþiuni se face în funcþie de respectarea termenelor puse de fiecare dintre
                      posesori.

 În temeiul art. 27 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Trasul poate cere ca o a doua pre-     Pct. 163. Ñ Trasul va putea cere, pentru a avea timpul necesar efectuãrii unor verificãri, ca
 zentare sã-i fie fãcutã în ziua urmã-   o nouã prezentare la acceptare a cambiei sã i se facã în ziua urmãtoare primei prezentãri.
 toare primei prezentãri. Cei interesaþi
 nu pot sã se prevaleze de neobser-     Pct. 164. Ñ Obiecþii în legãturã cu nesatisfacerea cererii ca titlul sã fie prezentat la o nouã
 varea acestei cereri, dacã nu este     acceptare pot fi ridicate, cu obligaþia ca cei interesaþi sã menþioneze acest fapt în actul de
 menþionatã în protest.           protest.
 Posesorul nu este dator sã lase tra-    Pct. 165. Ñ Posesorul cambiei nu este obligat sã lase trasului titlul prezentat pentru accep-
 sului cambia prezentatã spre accep-    tare, oricare ar fi motivele invocate de tras pentru satisfacerea unei asemenea cereri.
 tare.


 În temeiul art. 28 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Acceptarea se scrie pe cambie.
                      Pct. 166. Ñ Pentru respectarea principiului literalitãþii obligaþiei cambiale, acceptarea trebuie sã fie
 Ea se exprimã prin cuvântul ,,accep-    scrisã pe cambie, fie pe faþa (recto), fie pe spatele titlului (verso) ºi sã poarte semnãtura trasului.
 tatÒ sau orice altã expresiune echi-
 valentã; ea este semnatã de tras.     Pct. 167. Ñ Dacã acceptarea este scrisã pe spatele cambiei, ea va trebui întotdeauna sã se
 Simpla semnãturã a trasului pusã pe    exprime prin cuvântul ,,acceptatÒ sau expresiile echivalente: ,,voi plãtiÒ, ,,voi onoraÒ.
 faþa cambiei e socotitã acceptare.
                      Cuvântul ,,vãzutÒ nu este echivalent cu ,,acceptatÒ. Dacã lipseºte o asemenea indicaþie, sem-
 Când cambia este plãtibilã la un      nãtura aplicatã pe spatele cambiei va fi consideratã ca fiind aceea a unui obligat pe cale de
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 anume timp de la vedere, sau când     regres sau dacã nu i se poate da nici o valoare cambialã, ea va fi socotitã fãrã valoare.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                       123

 ea trebuie prezentatã spre acceptare    Pct. 168. Ñ Dacã acceptarea este fãcutã pe faþa cambiei, este suficientã simpla semnãturã a
 într-un termen stabilit printr-o clauzã  trasului care va fi echivalentã cu acceptarea. În ceea ce priveºte semnãtura trasului se vor
 specialã, acceptarea trebuie sã poarte   respecta prevederile prezentelor norme-cadru ºi ale Legii asupra cambiei ºi biletului la ordin
 data zilei când este fãcutã, afarã     privind toate semnãturile cambiale ale persoanelor fizice sau ale împuterniciþilor persoanelor
 numai dacã posesorul cere ca ea sã     juridice.
 poarte data zilei prezentãrii. Dacã
 acceptarea nu este datatã, posesorul,   Pct. 169. Ñ Pentru ca acceptarea sã poatã produce efecte cambiale ea nu poate fi datã printr-un
 pentru a pãstra dreptul de regres     act separat.
 împotriva giranþilor ºi împotriva trãgã-
 torului, trebuie sã cearã sã se con-    Acceptarea prin act separat dã naºtere numai unei acþiuni conform dreptului comun. Este lip-
 state aceastã lipsã printr-un protest   sitã de valoare cambialã acceptarea fãcutã verbal chiar în faþa martorilor.
 fãcut în timp util.
                      Pct. 170. Ñ Acceptarea poate fi valabil fãcutã pe un duplicat, dar nu ºi pe o copie a cambiei.
                      Pct. 171. Ñ Acceptantul trebuie sã fie aceeaºi persoanã cu trasul. Semnãtura trasului ºi a
                      acceptantului trebuie sã fie identice, cu excepþia cazului în care se apeleazã la un indicat la
                      nevoie. Dacã o terþã persoanã acceptã, acceptarea sa nu are nici o valoare juridicã.
                      Pct. 172. Ñ Pentru cambiile plãtibile la un anumit termen de la vedere ºi pentru acele cam-
                      bii care trebuie sã fie prezentate spre acceptare într-un termen stabilit de cãtre trãgãtor sau
                      de cãtre un girant, acceptarea trebuie sã fie datatã.
                      Pct. 173. Ñ Data va trebui sã cuprindã anul, luna ºi ziua acceptãrii, cu excepþia cazului în
                      care posesorul solicitã ca data înscrisã sã fie data prezentãrii. În cazul în care trasul refuzã
                      sã dateze, posesorul este obligat sã constate data prezentãrii sale printr-un protest de neda-
                      tare. Acesta este unicul mijloc de a proba data acceptãrii, necesarã posesorului pentru a putea
                      pãstra dreptul de regres împotriva giranþilor ºi a trãgãtorului.

 În temeiul art. 29 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Acceptarea trebuie sã fie necondiþio-   Pct. 174. Ñ Acceptarea trebuie sã fie necondiþionatã, orice modificare adusã prin ea menþiu-
 natã; trasul o poate însã rãstfrânge    nilor cuprinse în cambie, în afarã de aceea referitoare la sumã, socotindu-se ca refuz de accep-
 la o parte din sumã.            tare. Acceptantul rãmâne totuºi obligat în limitele acestei acceptãri.
 Orice altã modificare adusã prin      Pct. 175. Ñ Acceptantul poate restrânge acceptarea la o sumã mai micã decât aceea prevã-
 acceptare, celor cuprinse în cambie,    zutã în cambie.
 se socoteºte ca refuz de acceptare.
 Acceptantul rãmâne totuºi þinut în     Pct. 176. Ñ Dacã acceptarea a fost datã pentru o sumã mai micã, posesorul acesteia nu o
 limitele acestei acceptãri.        poate refuza, pentru cã acceptarea îi foloseºte nu numai lui, ci ºi celorlalþi obligaþi cambiali.
                      Pentru restul sumei neacceptate, posesorul are acelaºi drept ca ºi în cazul lipsei de accep-
                      tare.

 În temeiul art. 30 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Dacã trãgãtorul a arãtat în cambie un   Pct. 177. Ñ În cazul în care trãgãtorul unei cambii indicã un loc de platã, altul decât cel al
 loc de platã, altul decât cel al domi-   domiciliului trasului, fãrã a indica însã ºi persoana care trebuie sã facã plata, acceptantul unei
 ciliului trasului, fãrã însã sã arate un  astfel de cambii domiciliate are obligaþia ca, o datã cu acceptarea, sã arate ºi persoana care
 terþiu la care plata trebuie sã fie    va face plata la locul indicat de trãgãtor.
 fãcutã, trasul îl va putea arãta odatã
 cu acceptarea. În lipsa unei atari arã-  Pct. 178. Ñ În cazul în care acceptantul nu onoreazã obligaþia de la punctul precedent, se
 tãri, acceptantul este socotit cã s-a   prezumã cã acceptantul înþelege sã plãteascã el însuºi la locul indicat pentru platã.
 obligat sã plãteascã el însuºi la locul
 plãþii.                  Pct. 179. Ñ Atunci când cambia este plãtibilã la domiciliul sãu, o datã cu acceptarea, trasul
                      are dreptul de a indica un alt loc de platã, adicã o altã adresã unde se va efectua plata, cu
 Când cambia este plãtibilã la domici-
 liul trasului, acesta poate sã arate în  condiþia ca aceasta sã se afle în aceeaºi localitate.
 acceptare o adresã în aceeaºi loca-
 litate unde plata trebuie sã fie fãcutã.


 În temeiul art. 31 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Prin acceptare trasul se obligã a plãti  Pct. 180. Ñ Prin acceptare trasul se obligã a plãti cambia la scadenþã.
 cambia la scadenþã.
                      Pct. 181. Ñ Prin acceptarea cambiei, trasul devine obligatul principal în lanþul obligaþiilor cam-
 În caz de neplatã posesorul, chiar     biale.
 dacã este trãgãtor, are împotriva
 acceptantului o acþiune cambialã      Pct. 182. Ñ Obligaþia trasului de a plãti cambia asumatã prin acceptare este valabilã ºi în
 directã pentru tot ce poate fi cerut în  situaþia în care trãgãtorul este declarat în stare de faliment, chiar dacã acceptantul nu a cunos-
 temeiul art. 53 ºi 54.           cut acest lucru în momentul acceptãrii.
 Trasul care a acceptat rãmâne obli-    Pct. 183. Ñ În cazul în care cambia este acceptatã ºi, la data scadenþei, posesorul întâmpinã
 gat, chiar dacã nu a avut cunoºtinþã    un refuz de platã, acesta (posesorul), chiar dacã este trãgãtor, poate recurge la o acþiune cam-
 de falimentul trãgãtorului.        bialã directã pentru tot ceea ce poate fi cerut în temeiul art. 53 ºi art. 54 din Legea asupra
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      cambiei ºi biletului la ordin.
  124               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 32 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Dacã acceptarea scrisã pe cambie de    Pct. 184. Ñ Acceptantul poate reveni asupra acceptãrii sale pânã în momentul în care resti-
 cãtre tras este ºtearsã de cãtre      tuie titlul posesorului legal al acestuia.
 acesta, mai înainte de înapoierea titlu-  Din momentul în care cambia a fost înapoiatã de acceptant personal sau a intrat fãrã ºtiinþa
 lui, acceptarea este socotitã refuzatã.  ºi fãrã voia sa în mâna posesorului sãu legitim, acceptantul este obligat cambial ºi nu mai
 ªtergerea se socoteºte pânã la       poate reveni asupra semnãturii sale.
 dovada contrarie cã a fost fãcutã
 înainte de restituirea titlului.      Pct. 185. Ñ Dacã acceptarea scrisã pe cambie de cãtre tras este ºtearsã de cãtre acesta,
 Totuºi, dacã trasul a adus, prin scris,  mai înainte de înapoierea titlului, acceptarea este consideratã refuzatã.
 la cunoºtinþa posesorului sau a ori-    Pct. 186. Ñ Pânã la proba contrarã, se prezumã cã ºtergerea acceptãrii a fost fãcutã înainte
 cãrui alt semnatar cã a acceptat, el    de remiterea titlului posesorului sãu legitim, în afarã de cazul când acceptantul a adus la cunoº-
 este þinut cãtre aceºtia în limitele    tinþã în scris posesorului cambiei sau oricãrui alt semnatar cã a acceptat cambia, stiuaþie în
 acestei acceptãri.             care ºtergerea acceptãrii nu le mai poate fi opusã acestora de cãtre acceptant.


                      CAPITOLUL IV Ñ DESPRE AVAL
 În temeiul art. 33 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Plata unei cambii poate fi garantatã    Pct. 187. Ñ Avalul este o garanþie personalã prin care o persoanã, denumitã avalist, adicã
 printr-un aval pentru întreaga sumã    acela care dã avalul, garanteazã obligaþia unuia dintre obligaþii cambiali, direcþi sau pe cale de
 sau numai pentru o parte din ea.      regres, numit avalizat, pentru toatã suma menþionatã pe titlu sau pentru o parte din ea. Validitatea
 Aceastã garanþie poate fi datã de un    avalului presupune ca suport existenþa mãcar formalã a obligaþiei, al cãrei accesoriu este.
 terþiu sau chiar de un semnatar al     Pct. 188. Ñ Aceeaºi persoanã poate beneficia de mai multe avaluri.
 cambiei.
                      Între avaliºtii care garanteazã pentru aceeaºi persoanã nu existã nici un fel de raporturi cam-
                      biale, ci numai raporturi de drept comun.
                      Pct. 189. Ñ Raporturile dintre avalist ºi avalizat nu au caracter cambial, ele putând izvorî din
                      raporturi variate existente între ei sau între aceºtia ºi posesorul cambiei.
                      Pct. 190. Ñ Avalul va putea fi dat, fie de cãtre un terþ, fie chiar de cãtre un semnatar al cam-
                      biei. Avalul nu va putea fi dat de trãgãtor sau acceptant, deoarece aceºtia s-au obligat deja
                      cambial faþã de persoanele faþã de care s-ar mai putea obliga încã o datã prin aval.
                      Pct. 191. Ñ Girantul va putea da un aval, deoarece el este obligat numai faþã de posesorii
                      care dobândesc cambia ulterior semnãturii sale.
                      Pct. 192. Ñ Avalul va putea fi dat chiar pentru o obligaþie viitoare, cu condiþia, însã, ca ava-
                      listul sã intervinã ulterior în obligaþia cambialã.
                      Pct. 193. Ñ Avalul va putea fi dat ºi pentru o cambie în alb, cu condiþia completãrii titlului mai
                      înainte de valorificarea drepturilor cuprinse în el.
                      Pct. 194. Ñ Pentru a putea da un aval, avalistul trebuie sã aibã capacitatea juridicã deplinã.
                      Pct. 195. Ñ Avalul va putea fi dat pentru întreaga sumã arãtatã pe titlu sau numai pentru o
                      parte din ea.

 În temeiul art. 34 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Avalul se dã pe cambie sau pe       Pct. 196. Ñ Avalul se dã pe cambie sau pe un adaos la titlu utilizându-se expresiile ,,pentru
 adaos.                   avalÒ sau ,,pentru garanþieÒ, ,,pentru fidejusiuneÒ urmate de semnãtura avalistului sau a împu-
 El se exprimã prin cuvintele ,,pentru   ternicitului sãu.
 avalÒ sau prin orice altã formulã echi-  Pct. 197. Ñ Semnãtura avalistului, ca orice altã semnãturã cambialã, trebuie sã îndeplineascã
 valentã ºi este semnat de avalist.     condiþiile prevãzute în art. 8 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin ºi în pct. 34Ñ37 ºi
 Avalul este socotit cã rezultã din sim-  pct. 60 din prezentele norme-cadru.
 pla semnãturã a avalistului pusã pe    Pct. 198. Ñ Avalul nu se poate da sub condiþie ºi nu poate aduce schimbãri privind elemen-
 faþa cambiei, afarã numai dacã sem-    tele fundamentale ale datoriei garantate ºi nici nu poate cuprinde clauze incompatibile cu
 nãtura este a trasului sau a trãgãto-
 rului.                   natura sa.

 Avalul trebuie sã arate pentru cine    Pct. 199. Ñ În cazul în care avalul este dat printr-un act separat, acesta va avea numai efec-
 este dat. În lipsa acestei arãtãri se   tele unei fidejusiuni obiºnuite.
 socoteºte dat pentru trãgãtor.       Pct. 200. Ñ Avalul poate fi dat ºi pe o copie sau pe un duplicat ºi poate fi redactat de mânã
                      cu pixul, cu cernealã, chiar de avalist sau de o altã persoanã, dactilografiat sau imprimat cu
                      o ºtampilã. În orice situaþie este însã obligatoriu ca formula de avalizare sã fie urmatã de sem-
                      nãtura manuscrisã a avalistului.
                      Pct. 201. Ñ Avalul va putea fi dat printr-o simplã semnãturã a avalistului pusã pe faþa titlului,
                      cu condiþia ca semnãtura respectivã sã nu aparþinã trãgãtorului, trasului sau acceptantului. Atunci
                      când avalul este dat pe spatele titlului, pentru a nu se confunda cu girul, este necesarã pe
                      lângã semnãtura avalistului ºi adãugarea unei formule de genul: ,,pentru avalÒ sau ,,pentru garan-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      þieÒ.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        125

                     Pct. 202. Ñ Avalistul este obligat sã indice persoana pentru care dã avalul. În cazul în care
                     nu îndeplineºte aceastã obligaþie se prezumã cã avalul este dat pentru trãgãtor, ca fiind per-
                     soana care elibereazã de rãspundere cel mai mare numãr de persoane obligate, fãrã a fi admisã
                     proba contrarã. În temeiul art. 35 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Avalistul este þinut în acelaºi mod ca  Pct. 203. Ñ Avalistul are o obligaþie identicã, cu acelaºi cuprins ºi cu aceeaºi întindere ca ºi
 acela pentru care a garantat.      cea garantatã, el fiind garantul unui semnatar al cambiei.
 Obligaþiunea sa este valabilã chiar   Pct. 204. Ñ Dacã debitorul avalizat este trasul, avalistul nu poate sã opunã posesorului titlu-
 dacã obligaþiunea pe care a garan-    lui, aºa cum nu poate nici trasul, lipsa prezentãrii cambiei la scadenþã sau lipsa protestului.
 tat-o ar fi nulã din orice altã cauzã  Prevederile acestui punct din prezentele norme-cadru nu se aplicã în cazul cambiilor la vedere
 decât un viþiu de formã.         sau la un timp de la vedere.
 Când avalistul plãteºte cambia, el    Pct. 205. Ñ Avalistul nu poate opune posesorului titlului excepþiile rezultate din raporturile sale
 dobândeºte drepturile izvorând din ea  personale cu debitorul avalizat. Avalistul nu poate sã opunã posesorului excepþiile rezultate din
 împotriva celui garantat, cum ºi împo-
 triva acelora care sunt þinuþi cãtre   raporturile sale personale cu trãgãtorul titlului.
 acesta din urmã, în temeiul cambiei.   Pct. 206. Ñ Toate consecinþele de mai sus privind inopozabilitatea excepþiilor sunt înlãturate
                     în folosul avalistului, ori de câte ori posesorul nu este de bunã-credinþã în sensul cã a cunos-
                     cut excepþia respectivã, a cunoscut diferite vicii de formã ale obligaþiei cambiale sau a cunos-
                     cut vicii de semnãturã.
                     Pct. 207. Ñ Obligaþia avalistului este o obligaþie cambialã autonomã, în sensul cã avalistul se
                     poate servi în contra posesorului de excepþiile derivând din raporturile sale personale cu pose-
                     sorul, dacã ele existã, dar în nici un caz nu se poate servi de excepþiile personale ale per-
                     soanei pentru care a dat avalul faþã de posesorul cambiei. Posesorul poate sã se îndrepte
                     direct în contra avalistului fãrã a mai fi respectatã ordinea din dreptul civil, cãci obligaþia aces-
                     tuia este o obligaþie autonomã ºi solidarã.
                     Pct. 208. Ñ Avalistul poate sã opunã posesorului titlului excepþiile pe care debitorul avalizat le
                     avea contra acestuia. În acest sens, avalistul unui girant nu poate fi urmãrit atât timp cât cam-
                     bia nu a fost prezentatã trasului spre acceptare sau platã ºi protestul nu a fost dresat. De
                     asemenea, el nu va putea fi urmãrit dacã aceste formalitãþi nu au fost îndeplinite în termenele
                     legale.
                     Pct. 209. Ñ Atunci când semnãtura debitorului garantat este falsã, avalul este valabil, cãci titlul
                     circulã ca ºi cum ea ar fi adevãratã.
                     Pct. 210. Ñ Când posesorul a pierdut acþiunea cambialã sau titlul este nul pentru o cauzã
                     oarecare, obligaþia avalistului se stinge, deoarece el a înþeles sã se oblige numai ca avalist.
                     Pct. 211. Ñ Avalul intervenit dupã scadenþa cambiei nu produce efectele cambiale pe care le-ar
                     fi produs înainte de scadenþã, ci numai efectele unei simple fidejusiuni.
                     Pct. 212. Ñ Avalistul care a plãtit cambia dobândeºte toate drepturile izvorând din cambie împo-
                     triva celui garantat (avalizat), cât ºi a celor obligaþi cãtre acesta din urmã în temeiul cambiei.
                     Pct. 213. Ñ Avalistul apare ca un debitor de regres dupã ce a plãtit ºi se poate îndrepta, la
                     alegere, în contra tuturor celor obligaþi faþã de el sau numai în contra unuia dintre aceºtia.
                     Pct. 214. Ñ Obligaþii cambiali pot opune avalistului care a plãtit numai excepþiile personale faþã
                     de el, nu ºi excepþiile ce ar fi fost opozabile posesorului titlului achitat sau avalizatului.
                     Pct. 215. Ñ Termenul în care trebuie exercitatã acþiunea în contra avalistului este în funcþie
                     de poziþia pe care o are în cambie avalistul, dupã cum a garantat pe unul dintre debitorii de
                     regres, trãgãtor sau girant sau a garantat pe acceptant, caz în care acþiunea contra sa poate
                     dura trei ani.
                     Pct. 216. Ñ În cazul preschimbãrii titlului în forma sa materialã, avalistul, ca de altfel orice
                     semnatar al cambiei, continuã sã rãmânã obligat pentru conþinutul vechii cambii.
                     Fac excepþie cazurile în care: cambia a fost retrasã de debitor; cambia a rãmas în mâinile
                     creditorului, dar acesta a luat mãsurile pentru a pãstra acþiunea sa contra obligaþilor cambiali.
                     Pct. 217. Ñ Avalistului care exercitã procedura de executare nu i se pot opune excepþiile opo-
                     zabile fostului posesor al titlului.
                     Pct. 218. Ñ Dacã avalistul pierde acþiunea cambialã în contra avalizatului, îi rãmâne la dispo-
                     ziþie acþiunea derivând din raportul de drept comun care îi leagã, cãci avalul nu a putut schimba,
                     cu excepþia unor dispoziþii exprese ale pãrþilor în sens contrar, raportul fundamental între ava-
                     list ºi avalizat.
                     Pct. 219. Ñ Obligaþia avalistului poate fi la rândul sãu garantatã printr-un aval. În acest caz,
                     acest al doilea avalist, dacã plãteºte cambia, se poate folosi de procedura cambialã atât în
                     contra primului avalist, cât ºi în contra avalizatului ºi a obligaþilor cambiali anteriori.
                     Pct. 220. Ñ Lichidarea raporturilor dintre coavaliºti se face dupã principiile dreptului comun pri-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
            vind codebitorii solidari.
  126                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                        CAPITOLUL V Ñ DESPRE SCADENÞÃ
 În temeiul art. 36 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 O cambie poate fi trasã:           Pct. 221. Ñ Scadenþa este termenul la care cambia este exigibilã ºi trebuie plãtitã.
 La vedere;                  Pct. 222. Ñ Pentru a nu obliga pe debitorul cambial sã pãstreze suma de platã fãrã limitã de
 La un anume timp de la vedere;        timp, scadenþa trebuie sã fie certã, adicã sã indice cu precizie ziua sau termenul maxim în
                        interiorul cãruia creditorul trebuie sã se prezinte la platã.
 La un anume timp de la data emi-
 siunii;                    Pct. 223. Ñ Scadenþa trebuie sã fie unicã, titlul cu scadenþe succesive fiind nul.
 La o zi fixã.                 Pct. 224. Ñ Scadenþa trebuie sã fie posibilã. Titlurile care poartã o scadenþã anterioarã datei
 Cambiile cu alte scadenþe sau cu       de emitere sau o scadenþã ce nu se poate verifica sunt nule.
 scadenþe succesive sunt nule.
                        Pct. 225. Ñ Scadenþa trebuie sã rezulte cu precizie din textul titlului.
                        Pct. 226. Ñ Scadenþã poate fi: la vedere, la un anume timp de la vedere, la un anume timp
                        de la data emiterii sau la o datã fixã.

 În temeiul art. 37 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Cambia la vedere este plãtibilã la      Pct. 227. Ñ Cambia cu scadenþã la vedere este plãtibilã la prezentare ºi în orice caz în ter-
 prezentare. Ea trebuie prezentatã spre    menul legal de un an de la emisiune sau în termenul convenþional fixat de trãgãtor care îl
 platã în termen de un an de la data
 sa. Trãgãtorul poate reduce sau pre-     poate reduce sau prelungi, sau de cãtre giranþi care nu pot decât sã reducã termenul.
 lungi acest termen. Aceste termene      Pct. 228. Ñ Dacã trãgãtorul stipuleazã cã o cambie plãtibilã la vedere nu trebuie sã fie pre-
 pot fi reduse de giranþi.           zentatã spre platã înaintea unei anumite date, termenul de prezentare al cambiei curge de la
 Trãgãtorul poate stipula cã o cambie     acea datã.
 plãtibilã la vedere nu trebuie sã fie
 prezentatã spre platã înaintea unei
 anumite date. În acest caz termenul
 de prezentare curge de la aceastã
 datã.


 În temeiul art. 38 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Scadenþa unei cambii la un anume
                        Pct. 229. Ñ Momentul din care se calculeazã data scadenþei cambiei la un anumit timp de la
 timp de la vedere este determinatã,
 fie de data acceptãrii, fie de aceea a    vedere este determinat de data acceptãrii, sau pur ºi simplu, de data vizei pusã de debitor
 protestului. În lipsa protestului, accep-   pe cambie care atestã cã posesorul s-a prezentat cu cambia la debitor.
 tarea nedatatã este socotitã faþã de
 acceptant ca fiind fãcutã în ultima zi    În caz de refuz de acceptare, termenul curge de la data protestului pentru neacceptare sau
 a termenului prevãzut pentru prezen-     refuz de datare.
 tare spre acceptare.
                        În cazul în care a fost omisã precizarea datei prezentãrii, acceptãrii sau a datei dresãrii pro-
                        testului, atunci data de la care curge termenul este ultima zi de înfãþiºare, adicã ultima zi a
                        termenului de un an prevãzut de art. 37 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin.
 În temeiul art. 39 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Scadenþa unei cambii trasã la una       Pct. 230. Ñ Dacã scadenþa este la un anume timp de la data emiterii, ea poate fi exprimatã
 sau mai multe luni de la data emi-      în zile, sãptãmâni, luni ºi ani de la data emiterii.
 siunii, sau de la vedere, e socotitã la
 data corespunzãtoare din luna în care     Pct. 231. Ñ Dacã scadenþa este fixatã la începutul, la mijlocul sau la sfârºitul lunii, prin aceste
 plata trebuie sã fie fãcutã. În lipsã de   termene se vor înþelege prima, a cincisprezecea sau ultima zi a lunii.
 datã corespunzãtoare, scadenþa va fi
 în ultima zi a acestei luni.         Pct. 232. Ñ Expresii ca ,,opt zileÒ sau ,,cincisprezece zileÒ se înþeleg nu în sensul de o sãp-
 Când o cambie este trasã la una sau      tãmânã sau douã, ci ca opt sau cincisprezece zile calendaristice efective.
 mai multe luni ºi jumãtate de la datã     Pct. 233. Ñ Dacã scadenþa este fixatã pe luni, prin expresii ca ,,trei luni de la dataÉÒ sca-
 sau de la vedere, se socotesc mai
 întâi lunile întregi ºi apoi jumãtatea.    denþa se calculeazã fãrã a þine seama de variaþia numãrului de zile calendaristice ale fiecãrei
                        luni. În cazul concret considerat, scadenþa are loc în ziua calendaristicã corespunzãtoare a lunii
 Dacã scadenþa este fixatã la începu-     stabilite.
 tul, la mijlocul sau la sfârºitul lunii, se
 înþelege prin aceste termene: prima,     Pct. 234. Ñ Dacã o cambie este scadentã la una sau mai multe luni ºi jumãtate de la o anu-
 a cincisprezecea sau cea din urmã zi     mitã datã sau de la vedere, se calculeazã mai întâi lunile întregi ºi apoi jumãtatea, în sensul
 a lunii.
                        prevederilor punctelor precedente din prezentele norme-cadru.
 Expresiunile ,,opt zileÒ sau ,,cincispre-
 zece zileÒ se înþelege nu ca una       Pct. 235. Ñ Dacã o cambie este scadentã într-un anumit an sau peste un numãr de ani, atunci
 sau douã sãptãmâni, ci ca opt sau       scadenþa va fi în ziua ºi luna anului indicat, care vor corespunde numãrului zilei ºi lunii emi-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 cincisprezece zile efective.         terii.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        127

 Prin expresiunea ,,jumãtate lunãÒ se
 înþelege cincisprezece zile.


 În temeiul art. 40 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Când o cambie este plãtibilã la o zi    Pct. 236. Ñ Numãrul de zile calendaristice, în cazul cambiilor plãtibile la un anumit termen de
 fixã într-un loc unde calendarul este    la data emiterii sau de la prezentare, nu se va socoti ca multiplu matematic de 24 de ore
 deosebit de acela al locului de emi-    (ceea ce ar putea genera neregularitãþi în cazul trecerii de la orarul de varã la cel de iarnã
 siune, data scadenþei se considerã     ºi invers).
 fixatã dupã calendarul locului de platã.
 Când o cambie trasã între douã       Prezentarea cambiei trebuie fãcutã urmând uzanþele tradiþionale ºi pe cele internaþionale ,,la
 locuri, având calendare deosebite,     orã rezonabilãÒ, ceea ce, pentru scopurile prezentelor norme-cadru, se considerã o orã în inte-
 este plãtibilã la un anume timp de la    riorul orarului de funcþionare al Bãncii Naþionale a României ºi al societãþilor bancare.
 data emisiunii, scadenþa se stabileºte
 socotindu-se din ziua care, potrivit
 calendarului locului de platã, cores-
 punde zilei de emisiune. Termenele
 de prezentare a cambiilor se socotesc
 potrivit regulilor alineatului precedent.
 Aceste reguli nu sunt aplicabile dacã
 într-o clauzã a cambiei sau numai din
 simplele arãtãri ale titlului rezultã
 intenþiunea de a se adopta reguli
 deosebite.
                       CAPITOLUL VI Ñ DESPRE PLATÃ

 În temeiul art. 41 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin, modificat prin Ordonanþa
 Guvernului nr. 11/1993, aprobatã prin
 Legea nr. 83/1994:
 Posesorul unei cambii plãtibile la o zi   Pct. 237. Ñ Posesorul cambiei plãtibile la o zi fixã sau la un anume termen de la data emi-
 fixã sau la un anume termen de la      terii sau de la vedere trebuie sã cearã debitorului plata fie în ziua în care este plãtibilã cam-
 data emisiunii sau de la vedere tre-    bia, fie în una din cele douã zile lucrãtoare care urmeazã zilei plãþii. Dacã în intervalul celor
 buie sã o prezinte la platã, fie în ziua  douã zile lucrãtoare admise pentru amânarea plãþii peste ziua scadenþei cambiei intervine o
 în care ea este plãtibilã, fie în una
 din cele douã zile lucrãtoare ce      sãrbãtoare legalã de o zi sau mai multe, numãrul de zile reprezentând sãrbãtoarea legalã se
 urmeazã.                  adaugã toleranþei de douã zile lucrãtoare menþionate.
 Prezentarea unei cambii la o casã de    Pct. 238. Ñ În cazul în care posesorul unei cambii nu prezintã titlul respectiv debitorului direct,
 compensaþii echivaleazã cu o pre-      ci prin intermediul unei case de compensaþie, operaþiunea respectivã este echivalentã cu o pre-
 zentare spre platã.             zentare la platã.


 În temeiul art. 42 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Cambia trebuie sã fie prezentatã spre    Pct. 239. Ñ Posesorul cambiei va prezenta titlul la scadenþã la locul ºi adresa indicate pentru
 platã la locul ºi adresa indicate în    platã.
 cambie.
                       Pct. 240. Ñ În cazul în care locul plãþii nu este indicat în textul cambiei, atunci, în baza art. 2
 În lipsa arãtãrii unei adrese, cambia    din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin, va fi considerat ca loc al plãþii locul indicat lângã
 trebuie sã fie prezentatã pentru platã:   numele trasului.
 1) La domiciliul trasului sau al per-
 soanei desemnate în cambie sã plã-     Pct. 241. Ñ Dacã o cambie a fost acceptatã prin intervenþie, atunci ea trebuie prezentatã la
 teascã pentru el.              platã ºi persoanei care a acceptat-o sau persoanei indicate în titlu sã plãteascã pentru per-
                       soana care a acceptat cambia, cãci prin acceptare, persoana care a acceptat prin intervenþie
 2) La domiciliul acceptantului prin
 intervenþiune sau al persoanei desem-    devine debitorul principal pe titlu. Prezentarea la platã se face la domiciliul acestor persoane.
 nate în cambie sã plãteascã pentru     În cazul în care cambia cuprinde indicaþi la nevoie, titlul va fi prezentat ºi acestora.
 acesta.                   Pct. 242. Ñ În lipsa indicãrii unei adrese pe cambie, posesorul ei va trebui sã o prezinte tra-
 3) La domiciliul celui indicat la nevoie.  sului sau persoanei indicate în titlu sã plãteascã pentru el, indiferent dacã acesta a acceptat-o
                       sau nu, pentru cã refuzul de acceptare nu poate sã ducã la concluzia cã plata va fi refuzatã.
                       Pct. 243. Ñ Plata va fi cerutã la locuinþa debitorului persoanã fizicã sau la sediul principal al
                       debitorului persoanã juridicã.
                       Nu va fi consideratã ca o prezentare valabilã aceea fãcutã în stradã sau la bursã. O astfel
                       de prezentare nu poate autoriza dresarea protestului pentru neplatã.
                       Pct. 244. Ñ În cazul în care locuinþa sau sediul debitorului nu poate fi gãsit, atunci posesorul
                       trebuie sã cearã plata la ultimul domiciliu cunoscut sau sediu al debitorului. În situaþia în care
                       nici prin acest mijloc debitorul nu este gãsit, atunci se va dresa un ,,protest în vântÒ, în con-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                       formitate cu prevederile art. 68 alin. 2 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin.
  128                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 43 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Trasul care plãteºte cambia poate      Pct. 245. Ñ La cererea trasului, o datã cu primirea plãþii, posesorul cambiei este obligat sã
 pretinde ca aceasta sã-i fie predatã     predea titlul pe care a înscris menþiunea ,,achitatÒ.
 cu menþiunea de achitare scrisã de
 cãtre posesor.                Pct. 246. Ñ În cazul în care trasul solicitã o chitanþã separatã de titlu prin care sã se pro-
                       beze efectuarea plãþii, posesorul poate proceda la remiterea unui astfel de act.
 Posesorul nu poate refuza o platã
 parþialã.                  Pct. 247. Ñ În situaþia în care, o datã cu efectuarea plãþii, trasul nu solicitã nici înscrierea
                       menþiunii ,,achitatÒ pe cambie, nici o chitanþã separatã dovedind plata, atunci posesorul va res-
 În caz de platã parþialã trasul poate    titui cambia fãrã a mai efectua nici o operaþiune.
 cere sã i se facã pe cambie menþiune
 de aceastã platã ºi sã i se dea o chi-    Restituirea voluntarã a titlului debitorului de cãtre creditor constituie dovada eliberãrii acestuia
 tanþã.                    ºi a codebitorilor sãi solidari de obligaþiile cambiale pe care ºi le-au asumat.
                       În caz de contestaþie va trebui sã se facã dovada, prin orice mijloc de probã, cã restituirea
                       titlului de cãtre posesor debitorului sãu s-a fãcut în mod voluntar.
                       Pct. 248. Ñ Debitorul poate sã refuze plata ori de câte ori nu i se prezintã cambia. El poate
                       sã refuze plata când din semnãtura pusã de posesor rezultã cã acesta nu este persoana care
                       prin titlu este legitimatã sã cearã plata, conform art. 18 din Legea asupra cambiei ºi biletului
                       la ordin.
                       Pct. 249. Ñ În cazul în care cambia este sechestratã de o autoritate judecãtoreascã, poseso-
                       rul sãu legitim poate cere plata, în baza unui ordin al autoritãþii judecãtoreºti respective. Debitorul
                       care plãteºte devine posesorul titlului în baza acestui ordin al autoritãþii judecãtoreºti.
                       Pct. 250. Ñ În cazul în care, deºi debitorul a plãtit cambia, fãrã însã a-i fi fost eliberatã o chi-
                       tanþã în acest sens ºi fãrã a-i fi fost remis titlul ºi acestuia i se solicitã o nouã platã, debito-
                       rul poate sã probeze achitarea sumei cu martori ºi registre sau acte scrise pe cale legalã în
                       instanþã.
                       Pct. 251. Ñ Posesorul este obligat sã primeascã orice platã parþialã care i se oferã, atât timp
                       cât cambia nu a fost protestatã, în scopul uºurãrii sarcinii debitorilor cambiali de regres, care
                       nu vor mai putea fi urmãriþi decât pentru restul sumei de platã. Posesorul care a primit o platã
                       parþialã pierde dreptul la acþiunea de regres pentru aceastã sumã.
                       Pct. 252. Ñ În cazul în care creditorul solicitã numai o platã parþialã, debitorii cambiali îl pot
                       obliga pe acesta sã primeascã plata integralã, fãcând ofertã realã de platã.
                       Pct. 253. Ñ În cazul plãþii parþiale, posesorul, pentru a-ºi conserva dreptul la acþiunea de regres,
                       trebuie sã protesteze cambia pentru restul sumei neachitate, pentru cã numai în acest mod el
                       se va putea întoarce în contra giranþilor anteriori ºi a trãgãtorului.
                       Pct. 254. Ñ Debitorul care a fãcut o platã parþialã nu poate pretinde sã i se remitã cambia
                       achitatã ºi chitanþa eliberatã cãtre el în acest sens (cambia chitanþatã), cãci titlul este necesar
                       posesorului pentru restul sumei neplãtite. Posesorul cãruia i s-a fãcut o platã parþialã este obli-
                       gat sã elibereze debitorului o chitanþã separatã pentru plata fãcutã, fãcând în acelaºi timp o
                       menþiune despre aceasta ºi pe cambie, pentru a se putea vedea cã ea nu mai este valabilã
                       decât pentru restul sumei.
 În temeiul art. 44 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Posesorul unei cambii nu este þinut     Pct. 255. Ñ Debitorul care plãteºte la scadenþã este valabil eliberat de obligaþia sa cambialã,
 sã primeascã plata înainte de sca-      cu excepþia cazurilor în care plata este o fraudã sau o gravã greºealã a sa.
 denþã.
                       Prin fraudã se înþelege cazul în care trasul plãteºte, deºi cunoaºte sau ar fi putut sã afle,
 Trasul care plãteºte înainte de sca-     depunând o diligenþã rezonabilã, faptul cã persoana care prezintã titlul la platã l-a dobândit
 denþã, o face pe riscul ºi pericolul     prin rea-credinþã.
 sãu.
                       Pct. 256. Ñ În aplicarea art. 18 ºi art. 44 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin ºi în
 Acel care plãteºte la scadenþã este     virtutea principiului independenþei ºi autonomiei obligaþiilor cambiale, debitorul care plãteºte la
 valabil liberat, afarã numai dacã nu a    scadenþã este obligat sã verifice numai succesiunea regulatã a girurilor, nu ºi autenticitatea
 fost fraudã sau greºealã gravã din      semnãturilor giranþilor.
 partea sa. El este dator sã verifice
 regulata succesiune a girurilor, dar nu   Pct. 257. Ñ Deºi debitorul nu este obligat sã verifice autenticitatea girurilor, acesta nu este
 ºi autenticitatea semnãturilor giranþilor.  dispensat ºi de obligaþia de a verifica dacã identitatea persoanei care prezintã titlul la platã
                       corespunde cu identitatea ultimului giratar prevãzut de titlu.
                       Pct. 258. Ñ Trasul care face plata înainte de scadenþã o face pe riscul ºi pericolul sãu, pen-
                       tru cã s-ar putea sã fie constrâns sã facã o nouã platã în favoarea aceluia care s-ar dovedi,
                       la scadenþa titlului, cã este posesorul legitim al cambiei.
 În temeiul art. 45 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Când o cambie este plãtibilã într-o     Pct. 259. Ñ Pe orice cambie este obligatorie înscrierea sumei de platã ºi a monedei în care
 monedã, care nu are curs la locul      urmeazã sã se efectueze plata.
 plãþii, suma poate fi plãtitã în moneda
 þãrii, dupã valoarea ei din ziua sca-    Pct. 260. Ñ De regulã, cambia trebuie sã fie plãtitã în moneda locului plãþii, respectiv în lei
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 denþei.        pentru cambiile plãtibile în România.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                         129

 Dacã debitorul este în întârziere cu    Excepþie de la aceastã regulã pot fi urmãtoarele douã situaþii:
 plata, posesorul poate, la alegerea sa,
 sã cearã ca suma sã fie plãtitã în        a) trãgãtorul exprimã suma de platã într-o altã monedã decât în lei ºi plata urmeazã sã
 moneda þãrii, fie dupã valoarea din     se efectueze în aceastã monedã;
 ziua scadenþei, fie dupã valoarea din       b) trãgãtorul exprimã suma de platã într-o altã monedã decât în lei, dar stipuleazã cã
 ziua plãþii.                plata efectivã se va face în lei la cursul zilei.
 Valoarea monedei strãine este deter-    În cazul de la lit. a) plata se poate face de cãtre tras numai cu condiþia ca trãgãtorul sã
 minatã de uzurile locului de platã.     posede disponibilul în valuta respectivã.
 Trãgãtorul poate totuºi sã stipuleze cã
 suma de platã va fi calculatã dupã un    Pentru cambiile aflate în situaþia de la lit. b) ºi de la pct. 262, clauzele cuprinse în redacta-
 curs indicat în cambie.           rea girurilor care ar altera clauza de risc valutar stabilitã la emiterea titlurilor se considerã nule.
 Regulele aci arãtate nu se aplicã în    Pct. 261. Ñ Pentru o cambie aflatã în situaþia de la pct. 260 lit. b), în cazul întârzierii la platã
 cazul când trãgãtorul a stipulat cã     de cãtre debitor, posesorul poate cere, la alegerea sa, ca titlul sã-i fie achitat, fie prin trans-
 plata va trebui fãcutã într-o monedã    formarea la cursul de schimb valutar convenit pentru ziua scadenþei, fie la cursul de schimb
 anume arãtatã (clauza de platã efec-    valutar din ziua plãþii.
 tiv în moneda strãinã).
 Dacã suma este arãtatã într-o        Pct. 262. Ñ Trãgãtorul poate sã stipuleze pe cambie un curs de schimb valutar în funcþie de
 monedã având aceeaºi denumire, dar     care va fi calculatã suma de platã.
 de o valoare diferitã, în þara de emi-   Pct. 263. Ñ Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare vor accepta ºi cambiile în care
 siune, ºi în aceea a plãþii, se presu-   suma de platã este exprimatã într-o monedã strãinã numai cu condiþia ca denumirea monedei
 pune cã arãtarea se referã la moneda
 locului de platã.              strãine sã fie fãcutã complet (dolar S.U.A., dolar Australia etc.) sau printr-unul din simbolurile
                       recunoscute pe plan internaþional pentru valutele respective (USD, AUD etc.).

 În temeiul art. 46 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin, modificat prin Ordonanþa
 Guvernului nr. 11/1993, aprobatã ºi
 modificatã prin Legea nr. 83/1994:
 Când cambia nu este prezentatã spre     Pct. 264. Ñ În cazul în care posesorul legitim al cambiei nu prezintã titlul la platã debitorului
 platã în termenul fixat de art. 40, orice  cambial, în termenul prevãzut la art. 40 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin, acesta
 debitor are dreptul de a consemna      (debitorul cambial) poate consemna suma de platã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni,
 suma la Casa de Economii ºi         depunând recipisa la judecãtoria locului de platã. Aceastã depunere va fi fãcutã pe cheltuiala
 Consemnaþiuni sau la altã instituþie    ºi pe riscul posesorului cambiei în ceea ce priveºte depozitul la Casa de Economii ºi
 legal abilitatã sã efectueze astfel de   Consemnaþiuni ºi procedurile de intrare în posesia sumei.
 operaþiuni, pe cheltuiala ºi riscul
 posesorului cambiei, recipisa depunân-   Prin aceasta, debitorul se elibereazã legal de obligaþia de platã pe care o avea faþã de bene-
 du-se la judecãtoria locului de platã.   ficiarul cambiei.


                       CAPITOLUL VII Ñ REGRESUL ÎN CAZ DE NEACCEPTARE SAU NEPLATÃ
 În temeiul art. 47 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Acþiunea cambialã este directã sau de    Pct. 265. Ñ În materie cambialã obligatul principal este acceptantul. Pentru exercitarea acþiu-
 regres: directã contra acceptantului ºi   nii cambiale contra acestuia nu este nevoie de îndeplinirea nici unei condiþii de ordin cambial,
 avaliºtilor sãi; de regres contra ori-   cu excepþia aceleia referitoare la prescripþia cambialã.
 cãrui alt obligat.
                       Pct. 266. Ñ Acþiunea cambialã contra acceptantului ºi respectiv a avaliºtilor sãi este o acþiune
                       cambialã directã.
                       Pct. 267. Ñ Faþã de ceilalþi obligaþi cambiali, pentru a se putea exercita acþiunea cambialã în
                       contra lor, este necesar sã fie îndeplinite urmãtoarele douã condiþii obligatorii:
                          a) constatarea refuzului de platã din partea obligatului principal printr-un act de protest;
                          b) introducerea acþiunii în termen.
                       Pct. 268. Ñ Acþiunea cambialã contra obligaþilor cambiali ºi a avaliºtilor lor, alþii decât accep-
                       tantul ºi avaliºtii sãi, este o acþiune cambialã de regres.

 În temeiul art. 48 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Posesorul poate exercita drepturi de    Pct. 269. Ñ În cazul în care acceptantul ºi avaliºtii sãi refuzã o cambie la platã, la scadenþã,
 regres împotriva giranþilor, trãgãtoru-   posesorul acesteia poate exercita dreptul de regres împotriva giranþilor, trãgãtorului ºi a celor-
 lui ºi a celorlalþi obligaþi:        lalþi obligaþi cambiali, cu excepþia acceptantului ºi a avaliºtilor acceptantului împotriva cãrora se
 a) La scadenþã, dacã plata nu a avut    poate îndrepta printr-o acþiune cambialã directã.
 loc;                    Pct. 270. Ñ În situaþia în care acceptantul sau avaliºtii sãi au plãtit parþial cambia, posesorul
                       va putea face acþiunea de regres numai pentru suma neplãtitã.
 b) Chiar înainte de scadenþã:
                       Pct. 271. Ñ Acþiunea de regres va putea fi exercitatã ºi înainte de scadenþã în urmãtoarele
 1) Dacã acceptarea a fost refuzatã în
                       cazuri în care efectuarea plãþii este aleatorie:
 totul sau în parte.
                          a) dacã acceptarea a fost refuzatã total sau în parte.
 2) În caz de faliment al trasului, fie
 cã acesta a acceptat sau nu; în caz         În situaþia în care trãgãtorul a interzis pe cambie acceptarea prin inserarea cuvântului
 de încetare de plãþi din partea aces-    ,,neacceptabilãÒ, nu se poate acþiona pe cale de regres pentru lipsa de acceptare, pentru cã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 tuia, chiar dacã încetarea de plãþi nu   titlul nu trebuia prezentat la acceptare;
  130               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 este constatatã printr-o hotãrâre, dacã     b) în caz de faliment al trasului, fie cã acesta a acceptat sau nu;
 urmãrirea bunurilor lui a rãmas fãrã
 rezultat.                     c) în caz de încetare de plãþi din partea trasului, chiar dacã aceasta nu este constatatã
                      printr-o hotãrâre;
 3) În caz de faliment al trãgãtorului
 unei cambii stipulatã neacceptabilã.       d) în cazul în care urmãrirea bunurilor trasului a rãmas fãrã rezultat;
                          e) în caz de faliment al trãgãtorului unei cambii neacceptabile, deoarece posesorul cam-
                      biei, care nu poate prezenta cambia la acceptare, nu se mai poate baza nici pe solvabilitatea
                      trãgãtorului la scadenþã.

 În temeiul art. 49 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Refuzul de acceptare sau de platã     Pct. 272. Ñ Protestul reprezintã constatarea printr-un act autentic a rezultatului negativ al pre-
 trebuie sã fie constatat printr-un act   zentãrii cambiei spre acceptare ºi platã.
 autentic (protest de neacceptare sau
 de neplatã).                Pct. 273. Ñ Protestul de neacceptare se face în contra trasului ºi a indicatului la nevoie pen-
                      tru acceptare, în cazul în care posesorul cambiei doreºte sã exercite dreptul de regres înainte
 Protestul de neacceptare trebuie fãcut   de scadenþã.
 în termenele fixate pentru prezentare
 la acceptare. Dacã în cazul prevãzut    Pct. 274. Ñ Protestul pentru lipsa de acceptare va trebui sã fie fãcut în termenele fixate pen-
 de primul alineat al art. 27 cea dintâi  tru prezentarea la acceptare. Astfel, pentru cambiile cu scadenþã la o datã fixã sau la un anu-
 prezentare a avut loc în ultima zi a    mit termen de la data emiterii, protestul pentru neacceptare va putea fi fãcut pânã în ziua
 termenului, protestul poate fi încã    precedentã scadenþei, iar pentru cambiile cu scadenþã la un anumit termen de la prezentare,
 fãcut în ziua urmãtoare.          protestul va putea fi fãcut în termen de un an de la data emiterii (a se vedea ºi art. 26 din
                      Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin).
 Protestul de neplatã a unei cambii
 plãtibilã la zi fixã sau la un anume    Dacã trasul a cerut, potrivit dispoziþiilor art. 27 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin,
                      ca o a doua prezentare sã-i fie fãcutã în ziua urmãtoare primei prezentãri, protestul va putea
 timp de la data emisiunii, sau la un
                      fi dresat în ziua care urmeazã ultimei zile utile.
 anume timp de la vedere, trebuie sã
 fie fãcut în una din cele douã zile    Pct. 275. Ñ Protestul de neplatã se face contra trasului acceptant, a domiciliatarului (când plata
 lucrãtoare ce urmeazã zilei în care    urmeazã a se face printr-un terþ) ºi, în subsidiar, contra acceptantului prin intervenþie sau a
 cambia este plãtibilã. Când cambia     persoanei indicate în cambie sã plãteascã pentru acceptantul prin intervenþie ºi contra indica-
 este plãtibilã la vedere, protestul tre-  tului la nevoie pentru platã. Obligaþiile acestora din urmã sunt subsidiare, executarea lor putând
 buie sã fie fãcut în condiþiunile arã-   fi cerutã numai în caz de refuz din partea trasului.
 tate în alineatul precedent, pentru
 protestul de neacceptare.         Pct. 276. Ñ Protestul de neplatã a unei cambii plãtibile la o zi fixã sau la un anumit termen
                      de la data emiterii sau la un anumit termen de la prezentare trebuie sã fie fãcut în una din
 Protestul de neacceptare scuteºte de    cele douã zile lucrãtoare care urmeazã zilei în care cambia este plãtibilã.
 prezentare la platã ºi de protestul de
 neplatã.                  Pct. 277. Ñ În baza dispoziþiilor art. 37 ºi art. 49 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin
                      dacã titlul este plãtibil la vedere, plata va trebui cerutã ºi protestul dresat în termenul legal de
 În cazul când trasul a încetat plãþile,  un an calculat de la data emiterii cambiei.
 fie cã a acceptat sau nu, sau în cazul
 când o urmãrire a bunurilor acestuia    Pct. 278. Ñ Posesorul cambiei care a dresat protestul pentru neacceptarea titlului nu mai este
 nu a dat rezultat, posesorul nu poate   obligat sã se prezinte la platã ºi sã dreseze ºi un protest de neplatã.
 exercita dreptul sãu de regres decât    Pct. 279. Ñ Situaþia în care trasul, fie cã a acceptat sau nu, a fost declarat în stare de fali-
 numai dupã ce cambia a fost pre-      ment sau situaþia în care trãgãtorul unei cambii stipulate drept neacceptabilã a fost declarat în
 zentatã trasului spre platã ºi dupã ce   faliment este asimilatã cu refuzul de acceptare.
 protestul a fost fãcut.
                      De aceea, în locul protestului este suficientã prezentarea sentinþei declarative de faliment pen-
 În cazul când trasul, fie cã a accep-   tru a permite posesorului exercitarea acþiunii sau execuþiei de regres.
 tat sau nu, a fost declarat în stare de
 faliment, cum ºi în caz de faliment al   Pct. 280. Ñ În cazurile în care încetarea de plãþi din partea trasului, fie cã acesta a acceptat
 trãgãtorului unei cambii stipulate neac-  sau nu titlul, nu a fost constatatã printr-o sentinþã declarativã de faliment sau bunurile trasului
 ceptabilã, prezentarea hotãrârii decla-  au fost urmãrite fãrã rezultat, posesorul cambiei nu poate sã-ºi exercite dreptul sãu de regres
 rative de faliment este îndestulãtoare   decât dupã ce titlul a fost prezentat trasului spre platã ºi dupã ce protestul a fost dresat.
 pentru a permite posesorului exerci-
 tarea dreptului de regres.


 În temeiul art. 50 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Posesorul trebuie sã încunoºtinþeze    Pct. 281. Ñ Procedura de încunoºtinþare (notificare) privind dresarea unui protest pentru neac-
 pe girantul sãu ºi pe trãgãtor despre   ceptarea sau neplata cambiei va parcurge drumul invers pe care l-a parcurs titlul. Astfel, pose-
 neacceptare sau neplatã, în cele patru   sorul cambiei care a dresat protestul va trebui sã notifice acest fapt girantului sãu ºi trãgãtorului,
 zile lucrãtoare ce urmeazã zilei pro-   în cele patru zile lucrãtoare care urmeazã protestului sau zilei prezentãrii, dacã a fost inseratã
 testului sau zilei prezentãrii, dacã    clauza ,,fãrã cheltuieliÒ.
 existã stipulaþiunea ,,fãrã cheltuieliÒ.
 Fiecare girant trebuie, în cele douã    Pct. 282. Ñ Notificarea fãcutã unui semnatar al cambiei trebuie sã fie fãcutã în acelaºi inter-
 zile lucrãtoare ce urmeazã zilei în    val de timp ºi avalistului sãu.
 care a primit încunoºtinþarea, sã     Pct. 283. Ñ Acela care nu îndeplineºte aceastã procedurã de încunoºtinþare rãspunde numai
 aducã la cunoºtinþa girantului sãu     de eventualele daune, însã fãrã a pierde dreptul de regres.
 încunoºtinþarea primitã, arãtând
 numele ºi adresele acelora care au     Aceste daune nu vor putea fi mai mari decât suma din cambie.
 fãcut încunoºtinþãrile precedente; se
 va urma tot astfel pânã la trãgãtor.
 Termenele aci arãtate curg de la pri-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 mirea încunoºtinþãrii precedente.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        131

 Când, potrivit prevederilor alineatului
 precedent, o încunoºtinþare este
 fãcutã unui semnatar al cambiei,
 aceeaºi încunoºtinþare trebuie sã fie
 fãcutã, în acelaºi termen, avalistului
 sãu.
 În cazul când un girant n-a arãtat
 adresa sa, sau a arãtat-o într-un mod
 ilizibil, încunoºtinþarea fãcutã girantu-
 lui care îl precede este îndestulã-
 toare. Acel care e dator sã facã
 încunoºtinþarea poate sã o facã în
 orice formã, chiar prin simpla înapo-
 iere a cambiei.
 El trebuie sã probeze cã a fãcut
 încunoºtinþarea în termenul prescris.
 Acest termen va fi socotit ca obser-
 vat, dacã o scrisoare cuprinzând încu-
 noºtinþarea a fost predatã poºtei în
 termenul prescris.
 Acel care nu face încunoºtinþarea în
 termenul mai sus arãtat, nu decade
 din dreptul de regres; el este rãs-
 punzãtor, dacã va fi locul, de paguba
 cauzatã prin culpa sa, fãrã însã ca
 daunele interese sã poatã întrece
 suma din cambie.


 În temeiul art. 51 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Trãgãtorul, girantul sau avalistul poate    Pct. 284. Ñ Clauza ,,fãrã cheltuieliÒ sau ,,fãrã protestÒ înscrisã pe cambie de trãgãtor, girant
 prin stipulaþiunea ,,fãrã cheltuieliÒ, ,,fãrã  sau avalist, îl scuteºte pe posesor, pentru exercitarea acþiunii sau execuþiei de regres, de dre-
 protestÒ, sau orice altã expresiune
 echivalentã, scrisã pe cambie ºi sem-      sarea protestului de neacceptare sau neplatã.
 natã, sã scuteascã pe posesor pen-       Pct. 285. Ñ O asemenea clauzã ca cea de la punctul precedent nu scuteºte pe posesor de
 tru exercitarea dreptului de regres, de     prezentarea cambiei la acceptare sau platã în termenele legale stabilite ºi nici de notificãrile
 facerea protestului de neacceptare       prevãzute la art. 50 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin.
 sau neplatã. Aceastã stipulaþiune nu
 scuteºte pe posesor de prezentarea       Pct. 286. Ñ Efectele clauzei ,,fãrã cheltuieliÒ sau ,,fãrã protestÒ de la pct. 284 se diferenþiazã
 cambiei la termenele stabilite, nici de     în funcþie de semnatarul care a înscris-o în textul cambiei. Astfel, dacã aceastã clauzã este
 încunoºtinþãrile ce urmeazã a fi        înscrisã de trãgãtor, ea va produce efecte faþã de toþi ceilalþi semnatari, iar dacã clauza este
 fãcute. Dovada neobservãrii termene-      înscrisã de un girant sau de un avalist, ea va produce efecte numai faþã de aceºtia.
 lor cade în sarcina aceluia care o
 opune posesorului.               Pct. 287. Ñ Dacã posesorul face totuºi protestul în situaþia înscrierii pe titlu de cãtre trãgãtor
 Dacã stipulaþiunea este înscrisã de       a uneia dintre clauzele de la punctul precedent, cheltuielile rãmân în sarcina sa. În cazul în
 trãgãtor, ea produce efectele sale faþã     care clauza este înscrisã de un girant sau de un avalist, cheltuielile protestului, dacã acesta
 de toþi semnatarii; dacã ea este        a fost fãcut, pot fi cerute de la toþi semnatarii.
 înscrisã de un girant sau un avalist,
 ea produce efectele sale numai faþã
 de acesta. Dacã, cu toatã stipulaþiu-
 nea înscrisã de trãgãtor, posesorul
 face protestul, cheltuielile rãmân în
 sarcina sa. Dacã stipulaþiunea a fost
 înscrisã de un girant sau de un ava-
 list, cheltuielile protestului, dacã a fost
 fãcut, pot fi cerute de la toþi semna-
 tarii. În temeiul art. 52 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Trãgãtorul, acceptantul, girantul ºi      Pct. 288. Ñ Toate persoanele care, în orice calitate, au semnat o cambie sunt responsabile
 avalistul cambiei sunt þinuþi solidar      solidar în ceea ce priveºte plata titlului cu toate cã obligaþiile cambiale au fost asumate în
 faþã de posesor.                momente diferite.
 Posesorul are dreptul de urmãrire
 împotriva tuturor acestor persoane,       Pct. 289. Ñ Posesorul sau oricare semnatar care a plãtit cambia va putea exercita acþiunea
 individual sau colectiv, fãrã a fi þinut    cambialã împotriva oricãruia dintre obligaþi, individual sau colectiv, ºi nu obligatoriu în ordinea
 sã observe ordinea în care s-au obli-      în care aceºtia s-au obligat, fãrã a pierde dreptul de acþiune faþã de ceilalþi în caz de neplatã.
 gat.                      Pct. 290. Ñ Solidaritatea nu se stinge atunci când plãteºte unul dintre codebitori, ci continuã
 Acelaºi drept îl are orice semnatar       sã producã efecte în raporturile cambiale, pânã în momentul în care plãteºte obligatul princi-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 care a plãtit cambia. Acþiunea pornitã     pal, acceptant al cambiei.
  132                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 împotriva unuia din obligaþi nu împie-   Pct. 291. Ñ Posesorul titlului se va putea îndrepta însã, în ceea ce îi priveºte pe obligaþii pe
 dicã urmãrirea celorlalþi, chiar dacã    cale de regres, numai împotriva acelora care îl preced, faþã de cei ulteriori, el fiind garant pen-
 sunt posteriori aceluia împotriva cãruia  tru platã.
 s-a procedat mai întâi. În temeiul art. 53 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Posesorul poate cere pe cale de       Pct. 292. Ñ Posesorul unei cambii are dreptul de a cere tuturor obligaþilor cambiali atât pe
 regres:                   cale de regres cât ºi pe cale directã, în funcþie de respectivul obligat cambial, urmãtoarele:
 1) Suma arãtatã în cambia neaccep-
 tatã sau neplãtitã, împreunã cu           a) suma indicatã în textul cambiei neacceptate sau neplãtite împreunã cu dobânda, dacã
 dobânda, dacã a fost stipulatã;       aceasta a fost stipulatã (a se vedea ºi textul art. 5 din Legea asupra cambiei ºi biletului la
                       ordin);
 2) Dobânda legalã socotitã cu înce-
 pere de la scadenþã;               b) dobânda legalã calculatã cu începere de la data scadenþei;
 3) Cheltuielile de protest, acelea ale       c) cheltuielile de protest, acelea aferente notificãrilor sau alte cheltuieli justificate, chel-
 încunoºtinþãrilor fãcute, cum ºi alte
 cheltuieli justificate.           tuieli care privesc deopotrivã pe obligaþii de regres ºi pe obligaþii principali.

 Dacã regresul este exercitat înainte    Pct. 293. Ñ În cazul în care acþiunea sau execuþia cambialã de regres se va exercita înainte
 de scadenþã, va fi dedus un scont la    de scadenþã, din suma reclamatã se va deduce o sumã egalã cu dobânda calculatã pentru
 suma arãtatã în cambie. Acest scont     perioada cuprinsã între data regresului ºi data scadenþei.
 va fi calculat potrivit scontului Bãncii
 Naþionale, în vigoare, la data regre-    Nivelul acestei dobânzi este stabilit a fi egal cu nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de
 sului, la locul domiciliului posesorului.  Banca Naþionalã a României, cu excepþia cazurilor în care în cambie este menþionat expres
                       un anumit nivel al dobânzii. În cazul în care în textul cambiei este menþionat expres un anu-
                       mit nivel al dobânzii, scontul se va calcula pe baza acestui nivel determinat. În temeiul art. 54 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Acel care a plãtit prin regres cambia    Pct. 294. Ñ Acela care a plãtit prin regres cambia poate cere de la giranþii sãi întreaga sumã
 poate cere de la giranþii sãi:       plãtitã calculatã conform dispoziþiilor art. 53 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin, pre-
 1) Întreaga sumã plãtitã;          cum ºi dobânda legalã la aceastã sumã plãtitã, cu începere din ziua când a efectuat plata.

 2) Dobânda legalã la aceastã sumã,     Pct. 295. Ñ Regula prevãzutã în art. 54 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin se aplicã
 socotitã cu începere din ziua când a    ºi faþã de avaliºtii giranþilor, deoarece ei se aflã în aceeaºi poziþie cu a acestora din urmã în
 plãtit suma;                raport cu prevederile menþionatului articol.
 3) Cheltuielile pe care le-a fãcut.


 În temeiul art. 55 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Orice obligat împotriva cãruia se exer-   Pct. 296. Ñ În schimbul plãþii efectuate, debitorul de regres are dreptul sã cearã de la pose-
 citã sau ar putea fi exercitat un drept   sorul cambiei predarea acesteia împreunã cu actul de protest ºi un ,,cont de întoarcereÒ care
 de regres poate cere, în schimbul      poartã menþiunea ,,achitatÒ.
 plãþii, predarea cambiei cu protestul ºi
 un cont de întoarcere achitat.       Pct. 297. Ñ Contul de întoarcere este un document adiþional cambiei care atestã dobânzile ºi
 Oricare girant care a plãtit cambia     cheltuielile prevãzute de art. 54 ºi art. 55 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin. Pe
 poate ºterge girul sãu ºi pe acelea     baza contului de întoarcere ºi a titlului însuºi, debitorul de regres care a achitat cambia poate
 ale giranþilor urmãtori.          pretinde de la debitorii sãi de regres sau de la obligatul principal suma plãtitã în total pentru
                       acest titlu, inclusiv suma achitatã pentru ,,contul de întoarcereÒ. În absenþa contului de întoar-
                       cere, el va putea pretinde numai suma din cambie împreunã cu dobânda legalã de la sca-
                       denþã plus taxele legale de protest, de executare sau acþionare. În plus faþã de aceste sume,
                       el va avea dreptul de a cere ºi plata cheltuielilor fãcute de el personal, pentru care posedã
                       documente valabile.
                       Pct. 298. Ñ Oricare girant care a plãtit cambia poate ºterge girurile giranþilor urmãtori. Aceasta
                       este posibil deoarece girantul (sau avalistul acestuia) care a plãtit cambia, fiind garant faþã de
                       posesorii ulteriori pentru plata cambiei, nu poate pretinde de la giranþii ulteriori efectuarea unei
                       plãþi pe care el însuºi a garantat-o.
                       Pct. 299. Ñ Oricare girant care a plãtit cambia poate ºterge propriul sãu gir, deoarece giranþii
                       ulteriori sunt eliberaþi de rãspundere ºi deci nu mai existã posibilitate de regres împotriva sa.
                       Pct. 300. Ñ Un girant care a ºters propriul sãu gir în condiþiile de mai sus ºi care doreºte sã
                       mai transmitã cambia dupã ce a plãtit-o va trebui sã facã un nou gir, gir care îl va obliga în
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                       funcþie de conþinutul sãu ºi de momentul în care îl dã.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                       133

 În temeiul art. 56 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 În cazul unui regres, dupã o accep-     Pct. 301. Ñ În cazul în care o cambie este acceptatã parþial de cãtre tras ºi posesorul exer-
 tare parþialã, acel care plãteºte suma    citã regresul pentru neacceptare, iar diferenþa de sumã care nu a fost acceptatã de cãtre tras
 pentru care cambia nu a fost accep-     este plãtitã de o altã persoanã obligatã cambial, atunci aceastã din urmã persoanã are drep-
 tatã poate cere sã se facã menþiunea     tul sã cearã posesorului urmãtoarele: menþionarea pe cambie a plãþii efectuate de cãtre ea,
 de aceastã platã pe cambie ºi sã i      primirea unei chitanþe ºi a unei copii a cambiei certificatã pentru conformitate de cãtre acesta,
 se dea chitanþã. Posesorul trebuie, în    precum ºi protestul dresat anterior pentru neacceptarea unei pãrþi din sumã.
 afarã de aceasta, sã-i predea o copie
 a cambiei, certificatã conform, cum ºi    Toate aceste dovezi îi sunt necesare acestei persoane obligate cambial care efectueazã res-
 protestul, pentru a-i face posibil exer-   tul de platã pentru a putea, la rândul sãu, sã exercite regresul.
 ciþiul regresurilor ulterioare. În temeiul art. 57 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Oricare persoanã, având dreptul sã      Pct. 302. Ñ Dacã la scadenþã acceptantul unei cambii nu plãteºte, posesorul titlului, care doreºte
 exercite regresul poate, dacã nu s-a     sã încaseze mai repede suma care îi este datoratã, va putea sã se despãgubeascã prin tra-
 stipulat altfel, sã se despãgubeascã     gerea unei noi cambii (contracambie) asupra unuia din giranþii sãi plãtibilã la domiciliul aces-
 prin o nouã cambie (contra-cambie),     tuia, evitând astfel cheltuielile ºi întârzierile necesare susþinerii unei proceduri de executare
 trasã la vedere asupra unuia din       cambialã.
 giranþii sãi ºi plãtibilã la domiciliul
 acestuia.                  Pct. 303. Ñ Contracambia va trebui sã cuprindã toate menþiunile esenþiale cerute pentru vali-
                       ditatea unei cambii.
 Contra-cambia cuprinde, în afarã de
 sumele arãtate la art. 53 ºi 54, un     Pct. 304. Ñ Suma de platã a contracambiei va fi suma care poate fi cerutã prin acþiunea de
 drept de curtaj ºi taxa de timbru pen-    regres, plus un drept de curtaj ºi taxa de timbru aferentã contracambiei. În ceea ce priveºte
 tru ea.                   suma cerutã prin contracambie, dacã respectiva cambie este trasã de posesor, suma se va
                       fixa dupã procedura aferentã unei cambii la vedere, trasã de la locul unde cambia originarã
 Dacã contra-cambia este trasã de       este plãtibilã asupra locului domiciliului girantului sau avalistului acestuia. Dacã contracambia
 posesor, suma este fixatã dupã cursul    este trasã de un girant (sau avalist care a plãtit cambia), suma din cambie se va determina
 unei cambii la vedere, trasã de la      dupã procedura aferentã unei cambii la vedere, trasã de la locul unde trãgãtorul contracam-
 locul unde cambia originarã era plã-     biei are domiciliul asupra locului domiciliului girantului sau avalistului acestuia.
 tibilã asupra locului domiciliului giran-
 tului. Dacã contra-cambia este trasã     Pct. 305. Ñ Scadenþa contracambiei poate fi numai la vedere.
 de un girant, suma este fixatã dupã
                       Pct. 306. Ñ Trasul în contracambie nu poate fi decât un debitor de regres sau avalistul aces-
 cursul unei cambii la vedere, trasã de
 la locul unde trãgãtorul contra-cambiei   tuia ºi în nici un caz trasul sau un obligat principal sau avaliºtii acestora.
 are domiciliul asupra locului domici-    Pct. 307. Ñ Locul de platã al contracambiei va fi domiciliul aceluia asupra cãruia contracam-
 liului girantului.              bia a fost trasã.
                       Pct. 308. Ñ Regresul prin contracambie se poate exercita tot timpul cât dureazã prescripþia
                       cambialã.
 În temeiul art. 58 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Dupã trecerea termenelor fixate:       Pct. 309. Ñ În urmãtoarele situaþii posesorul unei cambii este decãzut din drepturile sale faþã
                       de persoanele obligate în regres:
 a) pentru prezentarea unei cambii la
 vedere sau la un anume timp de la         a) în cazul neprezentãrii la platã a unei cambii la vedere sau la un anumit timp de la
 vedere;                   vedere, în termen de un an de la data emiterii sale;
 b) pentru facerea protestului de neac-       b) în cazul neîntocmirii protestului de neacceptare sau de neplatã;
 ceptare sau de neplatã;
                          c) în cazul neprezentãrii la platã atunci când cambia cuprinde clauza ,,fãrã cheltuieliÒ.
 c) pentru prezentarea la platã în cazul
 stipulaþiunii ,,fãrã cheltuieliÒ.      Prin aceste fapte, posesorul, deºi pierde acþiunea de regres, nu pierde însã acþiunea directã
 Posesorul este decãzut din drepturile    contra acceptantului ºi nici contra avalistului acestuia.
 sale împotriva giranþilor, împotriva trã-  Pct. 310. Ñ Acþiunea de regres nu va putea fi exercitatã nici pentru lipsa de acceptare, nici
 gãtorului ºi împotriva celorlalþi obligaþi  pentru lipsa de platã, dacã titlul nu a fost prezentat pentru acceptare în termenul stipulat de
 cu excepþiunea acceptantului.
                       trãgãtor, cu excepþia cazului în care rezultã din titlu cã trãgãtorul a înþeles sã se descarce
 În cazul în care cambia nu este pre-     numai de garanþia de acceptare. Faptul cã posesorul nu este decãzut din drepturile sale faþã
 zentatã spre acceptare în termenul      de obligaþii de regres trebuie sã rezulte din cuprinsul stipulaþiei privind prezentarea la accep-
 stipulat de trãgãtor, posesorul este     tare, fãrã a se putea recurge în acest sens la acte sau dovezi exterioare titlului din care sã
 decãzut din dreptul sãu de regres,      se deducã eventual intenþia trãgãtorului.
 atât pentru neplatã, cât ºi pentru
 neacceptare, afarã numai dacã nu       Pct. 311. Ñ Menþiunea prin care posesorul cambiei este obligat sã prezinte cambia la accep-
 rezultã din cuprinsul stipulaþiunii cã    tare poate fi pusã numai de cãtre trãgãtor sau de cãtre un girant. În aceastã situaþie, numai
 trãgãtorul a înþeles sã se descarce     girantul care a inserat o asemenea clauzã se poate prevala de lipsa de prezentare a cambiei
 numai de garanþia de acceptare.       la acceptare la termenul stipulat.
 Dacã stipulaþiunea unui termen pen-
 tru prezentare este cuprinsã într-un
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 gir, numai girantul poate opune lipsa.
  134                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 59 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Când prezentarea cambiei sau face-     Pct. 312. Ñ Posesorul unei cambii poate fi dispensat de obligaþia de a dresa protestul, în caz
 rea protestului în termenele prescrise   de neacceptare sau de neplatã, numai dacã este împiedicat de un obstacol de neînlãturat (pre-
 este împiedicatã de un obstacol de     vedere legalã, caz fortuit ori de forþã majorã). În aceste situaþii termenele sunt prelungite.
 neînlãturat (prevedere legalã, caz for-
                       Pct. 313. Ñ Dacã forþa majorã sau cazul fortuit dureazã mai mult de 30 de zile de la sca-
 tuit ori de forþã majorã), aceste ter-
                       denþã, drepturile de regres pot fi exercitate fãrã a mai fi nevoie de prezentare ºi de protest.
 mene sunt prelungite.
                       Pct. 314. Ñ Sarcina furnizãrii dovezii cazului fortuit sau de forþã majorã incumbã posesorului
 Posesorul este dator sã aducã, fãrã     cambiei, iar faptele invocate a fi cazuri fortuite sau de forþã majorã sunt lãsate la aprecierea
 întârziere, la cunoºtinþa girantului sãu,  instanþelor judecãtoreºti.
 prin scrisoare recomandatã, cazul for-
 tuit ori de forþã majorã ºi sã facã pe   Pct. 315. Ñ În cazul în care posesorul cambiei a sãvârºit o greºealã în execiþiul conservãrii
 cambie sau pe adaos menþiunea        dreptului sãu de regres, aceastã culpã nu poate fi acoperitã de cazul fortuit sau de forþã majorã.
 datatã ºi semnatã de el pe aceastã     Pe de altã parte nici faptele pur personale ale posesorului sau ale persoanei pe care acesta
 încunoºtinþare; pentru rest se aplicã    a împuternicit-o sã prezinte cambia la acceptare sau la platã, sau sã o protesteze, nu sunt
 dispoziþiunile art. 49.           considerate cazuri fortuite sau de forþã majorã.
 Dupã încetarea cazului fortuit ori de    Pct. 316. Ñ Dupã încetarea cazului fortuit sau de forþã majorã, posesorul trebuie, fãrã întâr-
 forþã majorã, posesorul trebuie, fãrã    ziere, sã prezinte cambia spre acceptare sau spre platã ºi dacã este nevoie sã o protesteze.
 întârziere, sã prezinte cambia spre     Cuvintele ,,fãrã întârziereÒ se referã la perioada de timp cuprinsã între data încetãrii cazului for-
 acceptare sau spre platã ºi dacã este    tuit sau de forþã majorã ºi prezentarea sau protestarea cambiei, perioadã de timp care nu
 nevoie s-o protesteze.           poate fi mai lungã decât intervalul de timp dintre ziua scadenþei ºi ultima zi de prezentare sau
                       de dresare a protestului. Art. 59 alin. 1 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin prevede
 Dacã cazul fortuit ori de forþã majorã   cã aceste termene, prin apariþia unui caz fortuit sau de forþã majorã, sunt prelungite.
 þine peste treizeci de zile de la sca-
 denþã, drepturile de regres pot fi exer-  Pct. 317. Ñ De îndatã ce cazul fortuit sau de forþã majorã s-a produs, posesorul cambiei, pen-
 citate fãrã a fi nevoie de prezentare    tru a putea fi exonerat de obligaþia de prezentare sau de protestare, este obligat sã aducã
                       aceste evenimente la cunoºtinþa girantului sãu prin scrisoare recomandatã, fãrã întârziere (cuvinte
 ºi de protest.               al cãror înþeles este acelaºi cu al celor menþionate la articolul precedent din prezentele norme-
 Pentru cambiile la vedere sau la un     cadru). Posesorul cambiei mai este obligat sã facã pe titlu sau pe un adaos al acestuia o
 anume timp de la vedere, termenul de    menþiune datatã ºi semnatã de el privind notificarea respectivã.
 treizeci de zile curge de la data când   Pct. 318. Ñ Neîndeplinirea obligaþiilor menþionate la articolul precedent din prezentele norme-
 posesorul a încunoºtinþat pe girantul    cadru atrage pentru posesor pierderea dreptului la acþiunea de regres, pierdere a cãrei raþiune
 sãu despre cazul fortuit ori de forþã    rezidã în prejudiciul pe care se prezumã cã-l suferã girantul prin necunoaºterea la timp a aces-
 majorã, chiar dacã încunoºtinþarea     tor evenimente în perioada în care el, girantul, la rândul sãu, ar fi putut sã solicite ºi sã-ºi
 este fãcutã înainte de expirarea ter-    asigure plata cambiei din partea obligatului principal.
 menului de prezentare; la termenul de
 30 de zile se adaugã termenul de
 vedere sau de la un timp de la
 vedere, arãtat în cambie.
 Nu se socotesc cazuri fortuite, ori de
 forþã majorã, faptele pur personale ale
 posesorului sau ale persoanei pe care
 acesta a însãrcinat-o sã prezinte cam-
 bia sau de a o protesta.


 În temeiul art. 60 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Între mai mulþi obligaþi care au o     Pct. 319. Ñ În cazul în care, într-o cambie, mai mulþi obligaþi au o poziþie egalã (ex: cotrã-
 situaþie egalã în cambie nu se poate    gãtori sau cogiranþi) ºi unul sau mai mulþi dintre ei au plãtit cambia iar alþii nu, raporturile din-
 exercita acþiunea cambialã, raporturile   tre aceste persoane vor fi soluþionate dupã normele de drept comun, aplicându-se, în acelaºi
 dintre aceste persoane vor fi regle-    timp, principiile obligaþiei solidare.
 mentate dupã normele relative la obli-   Raporturile între obligaþii cambiali cu o poziþie egalã în cambie nu se pot soluþiona pe cale de
 gaþiunile solidare.             acþiune sau de executare cambialã.

 În temeiul art. 61 ºi art. 62 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin, modificate prin
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
 aprobatã prin Legea nr. 83/1994:
 Art. 61
 Cambia are valoare de titlu executor    Pct. 320. Ñ În acþiunile lor cambiale Banca Naþionalã a României ºi societãþile bancare se
 pentru capital ºi accesorii stabilite    vor integra în procedurile de executare silitã, þinând seamã de urmãtoarele elemente orienta-
 conform art. 53, 54 ºi 57. Pânã la     tive:
 unificarea regulilor de procedurã, se       a) cambia are valoarea unui titlu executoriu pentru suma înscrisã pe titlu împreunã
 extinde, în ce priveºte cambia, for-    cu dobânda (dacã aceasta a fost stipulatã), pentru dobânda legalã calculatã cu începere
 mula executorie, astfel cum este arã-    de la data scadenþei, pentru cheltuielile de protest ºi cheltuielile pentru încunoºtinþare (noti-
 tatã în art. 135 din Codul de        ficare), precum ºi pentru alte cheltuieli justificate. Executarea cambialã urmeazã o proce-
 procedurã civilã din Vechiul Regat.*)    durã specialã;
 *) Vezi art. 269 din Codul de procedurã
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 civilã.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        135

 Competentã pentru a investi cambia cu      b) posesorul cambiei are urmãtoarele drepturi în ceea ce priveºte o cambie pe care debi-
 formulã executorie este judecãtoria.   torul cambial nu o onoreazã la scadenþã:
 Încheierea de investire nu este            Ñ sã intenteze o acþiune cambialã prin care sã obþinã o hotãrâre judecãtoreascã asu-
 supusã apelului.                    pra cambiei neplãtite la scadenþã;
 Cambia emisã în strãinãtate are ace-         Ñ sã procedeze la executarea cambialã;
 leaºi efecte executorii, dacã acestea
 sunt admise ºi de legea locului unde      c) procedura executãrii cambiale este urmãtoarea: pe baza cambiei ajunsã la scadenþã
 cambia a fost emisã.           ºi neplãtitã de debitorul cambial, posesorul acesteia poate cere judecãtoriei învestirea ei cu
                      formulã executorie;
 Somaþiunea de executare trebuie sã
 cuprindã transcrierea exactã a cam-       d) judecãtoria, verificând existenþa elementelor formale ale cambiei ºi ajungerea ei la sca-
 biei sau a protestului, precum ºi a    denþã, printr-o încheiere de învestire, va dispune aplicarea formulei executorii pe titlu. Încheierea
 celorlalte acte din care rezultã suma   de învestire nu este supusã apelului;
 datoratã.
                         e) pentru  învestirea cambiei cu formulã executorie nu este necesarã prezentarea actului
 Pentru obligaþiunile cambiale subscrise  de protest. Prin  încheierea de învestire nu se poate dispune ca acelaºi act sã se execute faþã
 prin procurã, somaþiunea va face     de unii debitori  ºi faþã de alþii nu; debitorii pentru executarea cãrora este necesarã dresarea
 menþiune ºi de actul din care rezultã   protestului sunt  liberi a se prevala sau nu de neîndeplinirea formalitãþii de dresare a protestu-
 mandatul.                 lui.
 Art. 62                  Debitorii de regres care înþeleg a se prevala de neefectuarea protestului sunt în drept ca pe
 În termen de 5 zile de la primirea    cale de contestaþie la executare sã invoce nulitatea actelor de executare pentru lipsa protes-
 somaþiunii, debitorul poate face opo-   tului;
 ziþie la executare.
                         f) o datã ce cambia a fost învestitã cu formulã executorie, posesorul ei va putea pro-
 Opoziþia se va introduce la judecãto-   ceda la îndeplinirea formalitãþilor de executare, pe toatã perioada de timp cât dreptul sãu nu
 ria care a investit cambia cu formulã   a fost prescris, respectiv: trei ani de la scadenþã contra obligatului principal; un an de la sca-
 executorie. Judecãtoria va judeca     denþã contra girantului sau a altor debitori de regres; ºase luni de la scadenþã dacã este vorba
 opoziþia potrivit Codului de procedurã  de regresul unui girant sau al altui debitor de regres care a plãtit. Procedura de executare
 civilã, de urgenþã ºi cu precãdere,    silitã se va efectua la judecãtoria în a cãrei razã de competenþã se aflã locul de platã al
 înaintea oricãrei alte pricini.      cambiei;
 Hotãrârea pronunþatã asupra opoziþiei       g) executarea va începe printr-o somaþie adresatã unuia sau oricãruia dintre obligaþii cam-
 va putea fi atacatã cu apel în termen   biali. Somaþia se va face conform regulilor de procedurã în materia executãrii silite. Ea cuprinde:
 de 15 zile de la pronunþare.       transcrierea exactã a cambiei, precum ºi a celorlalte acte din care rezultã suma datoratã. Aceastã
 Instanþa va putea suspenda executa-    sumã se stabileºte de cãtre posesor prin actul de somaþie;
 rea numai în caz când oponentul nu        h) dacã executarea se va face contra unui debitor de regres, somaþia va cuprinde tran-
 recunoaºte semnãtura, înscriindu-se în
 fals sau nu recunoaºte procura.      scrierea actului de protest, act care, cuprinzând la rândul sãu reproducerea exactã a cambiei,
                      face inutilã transcrierea titlului ºi în actul de somaþie;
 În caz de suspendarea executãrii,
 creditorul va putea obþine mãsuri de      i) dacã debitorul contra cãruia se face executarea a semnat cambia, în orice calitate,
 asigurare.                prin procurã, în somaþie va fi menþionat actul din care rezultã mandatul;
                         j) somaþia pentru executare se va comunica debitorului cãruia îi este adresatã conform
                      normelor de procedurã respective. Neîndeplinirea comunicãrii somaþiei conform cu aceste norme
                      atrage nulitatea acesteia, cu toate consecinþele care decurg atât în ceea ce priveºte formele
                      de executare pe baza unei astfel de somaþii, cât ºi în ceea ce priveºte durata prescrip-
                      þiei, care se întrerupe numai printr-o executare valabilã;
                         k) în termen de cinci zile de la primirea somaþiei debitorul va putea face opoziþie la exe-
                      cutare;
                         l) opoziþia se adreseazã la judecãtoria care a învestit cambia cu formulã executorie. Prin
                      urmare, în caz de comisie rogatorie, debitorul nu va putea face opoziþie la judecãtoria care
                      executã ºi nici opoziþie pentru a opri efectele executorii ale titlului cambial;
                         m) nu vor putea face contestaþie la judecãtoria care executã decât terþele persoane, strã-
                      ine de cambie, dovedind cã bunurile asupra cãrora se îndreaptã executarea nu aparþin debi-
                      torului urmãrit;
                         n) opoziþia se judecã în ºedinþã publicã, de urgenþã ºi cu precãdere înaintea oricãrei alte
                      cauze. În contra hotãrârii pronunþate asupra opoziþiei se poate face apel în termen de 15 zile
                      de la pronunþare, apel care se declarã ºi se judecã conform regulilor de procedurã civilã;
                         o) pe baza opoziþiei, judecãtoria care a început executarea va putea suspenda execu-
                      tarea numai dacã oponentul nu recunoaºte semnãtura de pe titlu, înscriindu-se în fals, sau nu
                      recunoaºte procura;
                           p) desfãºurarea ºi încheierea executãrii nu împiedicã judecarea în continuare a opo-
                      ziþiei;
                         r) în cazul în care se stabileºte cã posesorul cambiei nu avea dreptul sã cearã ºi sã
                      desfãºoare executarea cambiei, acesta va fi obligat prin hotãrâre judecãtoreascã sã restituie
                      suma încasatã, plus cheltuielile de judecatã ºi de executare;
                         s) eventualele daune, ocazionate de o executare nelegalã, nu se pot pretinde ºi stabili
                      decât pe cale de acþiune separatã, conform regulilor de drept comun;
                         t) în cazul în care judecãtoria acordã suspendarea executãrii, creditorul are dreptul ca,
                      pe baza titlului pe care-l posedã ºi fãrã necesitatea altei acþiuni decât însãºi cererea de exe-
                      cutare, sã obþinã de la aceeaºi judecãtorie ca mãsurã de asigurare asupra debitorului opo-
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      nent: un sechestru asigurator, o poprire sau o posibilã urmãrire de venituri;
  136                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                           u) prevederile art. 61 ºi art. 62 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin se aplicã
                       ºi cambiilor emise în strãinãtate, dacã asemenea efecte executorii sunt admise ºi de legea
                       locului unde cambia a fost emisã.
 În temeiul art. 63 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 În procesele cambiale pornite, fie pe    Pct. 321. Ñ Excepþiile pe care un debitor cambial le poate opune posesorului cambiei se împart
 cale de acþiune, fie pe cale de opo-     în urmãtoarele categorii:
 ziþie la somaþia de executare, debito-       a) excepþii privitoare la nulitatea titlului;
 rul nu va putea opune posesorului
 decât excepþiunile de nulitatea titlului,      b) excepþii decurgând din raporturile personale dintre posesorul ºi debitorul cambiei (excep-
 potrivit dispoziþiunilor art. 2, precum ºi  þii personale);
 cele care nu sunt oprite de art. 19.
                           c) excepþii privitoare la condiþiile de exercitare a acþiunii sau execuþiei cambiale (excep-
 Excepþiunile personale vor trebui sã     þii procedurale).
 fie de grabnicã soluþiune ºi întotdea-
 una întemeiate pe o probã scrisã.      Pct. 322. Ñ Excepþiile privitoare la nulitatea titlului sunt:

 Excepþiunile cambiale trebuiesc pro-        a) excepþii deduse din însãºi forma cambiei (excepþii formale);
 puse la primul termen de înfãþiºare.        b) excepþii bazate pe lipsa de valoare juridicã a condiþiilor de formã numai aparent exis-
 Prin primul termen de înfãþiºare se     tente (incapacitatea, falsul, lipsa de mandat).
 înþelege primul termen la prima       Pct. 323. Ñ Pentru ca o cambie sã fie valabilã nu este necesar ca ea sã întruneascã condi-
 instanþã, când procedura fiind înde-     þiile esenþiale menþionate în art. 1 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin din chiar momen-
 plinitã pãrþile pot pune concluzii în    tul emiterii sale, ci în momentul prezentãrii titlului la platã. Completarea titlului trebuie sã se
 fond, chiar dacã pârâtul sau oponen-     facã în conformitate cu înþelegerea intervenitã între trãgãtor ºi primitor.
 tul nu se prezintã.
                       Pct. 324. Ñ În cazul în care titlul nu se prezintã la platã regulat ca formã, lipsindu-i unul sau
                       mai multe dintre elemente esenþiale, comentate în prezentele norme-cadru în legãturã cu art. 1
                       din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin, un asemenea titlu nu are valoarea juridicã a
                       unei cambii. O astfel de cambie este nulã din punctul de vedere al dreptului cambial. Nulitatea
                       cambiei pentru asemenea vicii de formã rezultã din chiar cuprinsul cambiei ºi nu necesitã alte
                       probe.
                       Pct. 325. Ñ Excepþiile bazate pe lipsa de valoare juridicã a condiþiilor de formã numai aparent
                       existente nu rezultã din cuprinsul titlului, de aceea ele trebuie dovedite cu probe exterioare
                       acestuia.
                       Pct. 326. Ñ Excepþiile referitoare la forma titlului (excepþiile formale) pot fi invocate de oricare
                       dintre semnatarii cambiei, deoarece titlul se prezintã inform din punct de vedere al dreptului
                       cambial.
                       Pct. 327. Ñ Excepþiile referitoare la incapacitate, fals sau lipsã de reprezentare valabilã nu pot
                       fi invocate decât de cãtre persoanele ale cãror obligaþii sunt lovite de nulitate în chiar sub-
                       stanþa lor pe aceste considerente.
                       Pct. 328. Ñ Excepþiile personale derivã din raporturile juridice care intervin între pãrþile sem-
                       natare ale cambiei. Aceste raporturi constituie, de regulã, raportul fundamental al obligaþiei cam-
                       biale abstracte.
                       Excepþiile personale sunt:
                           a) excepþii referitoare la raportul fundamental care a determinat crearea sau cir-
                       culaþia cambiei;
                          b) excepþii referitoare la viciile de consimþãmânt;
                          c) excepþii izvorând din raporturi ulterioare creaþiei cambiale.
                       Pct. 329. Ñ Excepþiile personale pot fi dovedite numai prin acte scrise ,,de grabnicã soluþiuneÒ.
                       Prin ,,acte scrise de grabnicã soluþiuneÒ se înþelege acele acte prin care excepþia se dovedeºte
                       completã, adicã fãrã a mai fi necesarã administrarea unor probe suplimentare deosebite care
                       ar temporiza soluþionarea procesului cambial.
                       Pct. 330. Ñ Excepþiile bazate pe lipsa condiþiilor necesare pentru exerciþiul acþiunii sau
                       executãrii cambiale sunt:
                           a) neposedarea cambiei în original (cu excepþia cazului în care cambia a fost înlocuitã
                       printr-o hotãrâre de amortizare ºi aceastã hotãrâre þine locul titlului);
                          b) lipsa de legitimare formalã din partea posesorului, când acesta nu justificã posesiu-
                       nea cambiei printr-o serie neîntreruptã de giruri;
                          c) lipsa protestului sau nulitatea acestuia;
                          d) prescripþia acþiunii sau executãrii cambiale;
                           e) pierderea acþiunii în cazul prevãzut de art. 80 din Legea asupra cambiei ºi bile-
                       tului la ordin.
                       Aceste excepþii rezultã din prezentarea actelor în baza cãrora se exercitã acþiunea sau
                       executarea cambialã.
                       Pct. 331. Ñ Toate excepþiile cambiale, de orice fel, trebuie invocate la primul termen de înfãþi-
                       ºare. Prin primul termen de înfãþiºare se înþelege: primul termen la prima instanþã când, pro-
                       cedura fiind îndeplinitã, pãrþile pot pune concluzii în fond, chiar dacã pârâtul sau oponentul nu
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                       se prezintã.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        137

 În temeiul art. 64 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Dacã din raportul care a dat naºtere   Pct. 332. Ñ Titularul creanþei, care rezultã din raportul fundamental care stã la baza emiterii
 emisiunii sau transmisiunii cambiei,   cambiei, poate exercita pe lângã o acþiune cambialã ºi o acþiune cauzalã. Acþiunea cauzalã
 derivã o acþiune cauzalã, aceasta     este acþiunea pe care titularul creanþei exprimatã în forma cambialã o poate exercita în legã-
 rãmâne în fiinþã cu toatã emiterea sau  turã cu raportul fundamental, conform regimului juridic care-l guverneazã.
 transmisiunea cambiei, afarã de cazul
 când se dovedeºte novaþiunea.       Pct. 333. Ñ Pentru a putea exercita acþiunea cauzalã, posesorul cambiei are obligaþia de a
                      restitui debitorului cambiei titlul, prin depunere la grefa judecãtoriei competente, dovedind tot-
 O asemenea acþiune nu poate fi însã    odatã cã a îndeplinit formalitãþile necesare pentru conservarea faþã de debitor a acþiunilor de
 exercitatã decât dupã ce se dove-     regres ce-i pot aparþine ºi la care ar putea recurge.
 deºte cu protestul lipsa de acceptare
 sau de platã.               Pct. 334. Ñ Dacã creditorul a exercitat una din cele douã acþiuni, cea cauzalã sau cea cam-
                      bialã, nu o va mai putea exercita pe cealaltã.
 Posesorul cambiei nu poate exercita
 acþiunea cauzalã decât oferind debi-   Pct. 335. Ñ Dacã scadenþa obligaþiei rezultând din raportul fundamental este mai micã decât
 torului restituirea cambiei, depunând-o  aceea decurgând din titlul cambial, posesorul cambiei nu va putea acþiona pe calea raportului
 la grefa instanþei competente, jus-    fundamental la prima scadenþã. Dacã însã situaþia este inversã, debitorul, care a acceptat titlul
 tificând în acelaºi timp îndeplinirea   cambial pentru un termen mai scurt, renunþã la scadenþa raportului fundamental.
 formalitãþilor necesare pentru conser-
 varea faþã de debitor a acþiunilor de   Pct. 336. Ñ Intentarea acþiunii cambiale nu întrerupe prescripþia acþiunii cauzale ºi invers, iar
 regres ce-i pot aparþine.         persoana care a ales calea acþiunii cambiale va putea schimba cererea, cerând o hotãrâre
                      judecãtoreascã în ceea ce priveºte relaþiile care decurg din raportul fundamental.
                      Schimbarea acþiunii cambiale cu cea cauzalã se poate face numai la prima instanþã.
                      Pct. 337. Ñ În cazul în care, prin voinþa expresã a pãrþilor, se dovedeºte cã, prin emiterea
                      cambiei, pãrþile au înþeles sã noveze (reînnoiascã) raportul fundamental, orice acþiune decurgând
                      din acest raport este consideratã stinsã, creditorului rãmânându-i numai exerciþiul drepturilor
                      cambiale.

 În temeiul art. 65 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Când posesorul a pierdut acþiunea     Pct. 338. Ñ În cazul în care posesorul unei cambii a pierdut exerciþiul acþiunii sau executãrii
 cambialã în contra tuturor obligaþilor  cambiale împotriva tuturor obligaþilor fãrã a avea la dispoziþie nici mãcar exerciþiul unei acþiuni
 ºi nu are contra acestora acþiune     cauzale, atunci posesorul poate apela la exerciþiul unei acþiuni denumitã acþiune de îmbogãþire
 cauzalã, poate exercita contra trãgã-   fãrã justã cauzã.
 torului, acceptantului sau girantului o
 acþiune pentru plata sumei cu care    Pct. 339. Ñ În temeiul acþiunii de îmbogãþire fãrã justã cauzã, posesorul cambiei, justificând
 aceºtia s-au îmbogãþit fãrã cauzã în   posesiunea acesteia conform dreptului cambial, poate cere de la trãgãtor, de la acceptant sau
 dauna sa.                 de la girant, plata sumei cu care aceºtia s-au îmbogãþit fãrã justã cauzã în dauna sa.
                      Pct. 340. Ñ Acþiunea de îmbogãþire fãrã justã cauzã nu va putea fi îndreptatã contra trasului,
                      deoarece, acesta nu este obligat cambial mai înainte de acceptare. De asemenea, ea nu va
                      putea fi intentatã nici contra avaliºtilor sau acceptantului prin intervenþie, deoarece, pentru obli-
                      gaþia pe care aceºtia ºi-o asumã, nu au în mod obiºnuit nici un avantaj.
                      Pct. 341. Ñ Acþiunea de îmbogãþire fãrã justã cauzã prezintã un caracter cambial. De aceea
                      contra ei vor putea fi ridicate aceleaºi excepþii care sunt admise ºi în cazul exercitãrii acþiunii
                      cambiale.
                      Pct. 342. Ñ Pentru exercitarea acþiunii de îmbogãþire fãrã justã cauzã trebuie sã fie îndeplinite
                      urmãtoarele condiþii:
                        a) existenþa unui titlu cambial, în baza cãruia posesorul acestuia ar fi putut exercita acþiu-
                      nea cambialã;
                         b) imposibilitatea de a folosi acþiunea fundamentalã, ca o consecinþã a pierderii acþiunii
                      cambiale. Aceastã situaþie poate apãrea în special atunci când este vorba de persoane care
                      nu au avut raporturi directe între ele, în caz de scontare, când nu s-a nãscut o acþiune cam-
                      bialã sau când acþiunea fundamentalã s-a stins prin novaþiune;
                         c) îmbogãþirea debitorului cambial în dauna creditorului.


                      CAPITOLUL VIII Ñ DESPRE PROTEST
 În temeiul art. 66 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin, modificat prin
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
 aprobatã prin Legea nr. 83/1994:
 Protestul se dreseazã de executorul    Pct. 343. Ñ Rolul executorului judecãtoresc care dreseazã protestul este acela de a constata
 judecãtoresc.               în mod public refuzul de platã din partea obligatului principal.
 Asistenþa martorilor nu este necesarã   Pct. 344. Ñ Executorul judecãtoresc care dreseazã protestul nu are dreptul de a încasa suma
 la dresarea protestului.         prevãzutã în cambie.
                      Pct. 345. Ñ Actul de protest dresat de o altã persoanã decât acelea prevãzute de art. 66 din
            Legea asupra cambiei ºi biletului la with
PDF compression, OCR, web-optimization ordin esteCVISION'sdePdfCompressor
                                 For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.nul pentru cauza incompetenþã.
  138                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

 În temeiul art. 67 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin, modificat prin
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
 aprobatã prin Legea nr. 83/1994:
 Protestul poate fi dresat prin act sepa-  Pct. 346. Ñ Executorul judecãtoresc care încheie protestul poate sã-l redacteze pe originalul
 rat, pe însuºi originalul titlului sau pe  cambiei, pe unul din exemplarele acesteia, pe copia originalului cambiei sau pe un adaos al
 unul din exemplare, pe copia ori pe     acestora.
 un adaos al acestora. Dacã protestul
 se dreseazã pe un adaos, cel care      Pct. 347. Ñ Protestul poate fi redactat ºi ca un act separat.
 l-a dresat trebuie sã punã ºtampila     Pct. 348. Ñ În cazul în care protestul este redactat pe un adaos al cambiei, executorul jude-
 judecãtoriei pe linia de unire.       cãtoresc care-l întocmeºte trebuie sã aplice ºtampila judecãtoriei pe linia care uneºte titlul cu
 Pentru mai multe titluri plãtibile de    adaosul sãu.
 aceeaºi persoanã, în acelaºi loc, pro-   Pct. 349. Ñ În cazul în care protestul este întocmit ca un act separat, este obligatoriu ca pe
 testul se poate face la cererea pose-    cambie sã se facã menþiunea ,,protestatÒ.
 sorului, printr-un singur act separat.
                       Pct. 350. Ñ În scopul facilitãrii exercitãrii drepturilor cambiale ale posesorului mai multor cam-
 Dacã protestul este cuprins în act     bii plãtibile de aceeaºi persoanã, acesta are dreptul de a solicita întocmirea unui unic protest
 separat, menþiune de facerea protes-    pentru toate aceste cambii, într-un singur act separat.
 tului va fi fãcutã pe titlul depus spre
 protest.

 În temeiul art. 68 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin, modificat prin
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
 aprobatã prin Legea nr. 83/1994:
 Protestul trebuie fãcut în locurile pre-  Pct. 351. Ñ Actul de protest se întocmeºte la cererea posesorului cambiei la judecãtoria în a
 vãzute de art. 42 contra persoanelor    cãrei razã teritorialã se gãseºte locul plãþii cambiei.
 respectiv indicate de acest articol,
 chiar dacã nu sunt prezente.        Pct. 352. Ñ Art. 42 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin stabileºte cã în lipsa indi-
                       cãrii unei adrese pentru plata cambiei, aceasta sã fie prezentatã:
 Dacã domiciliul acestor persoane nu
 poate fi gãsit, protestul se dreseazã       a) la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate în cambie sã plãteascã pentru el;
 la judecãtoria în a cãrei razã terito-
 rialã se aflã locul de platã indicat în      b) la domiciliul acceptantului prin intervenþie sau al persoanei desemnate în cambie sã
 cambie.                   plãteascã pentru acesta;

 Incapacitatea persoanelor cãrora cam-       c) la domiciliul celui indicat la nevoie.
 bia trebuie sã fie prezentatã nu dis-    De aceea, în acest caz, al lipsei unei indicaþii privind adresa la care se va face plata cam-
 penseazã de obligaþiunea de a dresa     biei, protestul va fi întocmit la cererea posesorului cambiei, la judecãtoria în a cãrei razã teri-
 protestul contra acestora, cu excep-    torialã se gãseºte domiciliul persoanelor indicate de art. 42 din Legea asupra cambiei ºi biletului
 þia celor prevãzute de ultimul alineat   la ordin.
 al art. 49.
                       Pct. 353. Ñ Protestul întocmit în alt loc decât cel indicat în cambie sau, în lipsa unei ase-
 Dacã persoana cãreia trebuie sã fie     menea indicaþii, în alt loc decât cel prezumat conform art. 42 din Legea asupra cambiei ºi
 prezentatã cambia a încetat din viaþã,   biletului la ordin, este nul. Consecinþa nulitãþii protestului este decãderea posesorului din exer-
 protestul se va face de asemenea pe     ciþiul acþiunii sau executãrii de regres.
 numele sãu, dupã regulele prece-
 dente.                   Pct. 354. Ñ Protestul se întocmeºte contra acceptantului, care este obligatul principal pentru
                       plata cambiei, în contra trasului dacã este vorba de o cambie neacceptatã, sau în contra celor-
                       lalte persoane prevãzute de art. 42 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin.
                       Pct. 355. Ñ Art. 98 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin prevede cã prin cuvântul
                       ,,domiciliuÒ, în sensul legii cambiale, se înþelege locul unde persoana obligatã îºi are locuinþa
                       sau sediul, iar prin expresia ,,loc de platãÒ se înþelege întreg teritoriul localitãþii respective. De
                       aceea, în cazul în care domiciliul persoanelor contra cãrora se întocmeºte protestul nu poate
                       fi gãsit, protestul se va putea face la orice judecãtorie de pe raza locului de platã, la libera
                       alegere a posesorului cambiei (,,protest în vântÒ).
                       Pct. 356. Ñ Obligaþia întocmirii protestului existã chiar dacã persoanele contra cãrora acesta
                       este întocmit nu sunt prezente la acel domiciliu.
                       Pct. 357. Ñ Incapacitatea persoanelor cãrora cambia trebuie sã le fie prezentatã nu scuteºte
                       pe posesor de obligaþia întocmirii protestului. De la aceastã regulã este exceptatã numai ipo-
                       teza prevãzutã de art. 49 alin. 6 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin, caz în care
                       sentinþa de declarare în stare de faliment a trasului sau a trãgãtorului (în caz de cambie
                       stipulatã neacceptabilã) þine loc de act de protest pentru exercitarea regresului cambial.
                       Pct. 358. Ñ Dacã persoana contra cãreia se întocmeºte protestul a încetat din viaþã, actul de
                       protest se va face, nu pe numele moºtenitorilor sãi, ci pe numele decedatului (decujus), dupã
 În temeiul art. 69 din Legea        regulile indicate în punctele prezentelor norme-cadru. În acest caz, posesorul cambiei nu este
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi        scutit de întocmirea protestului pentru conservarea acþiunii sau executãrii de regres.
 biletului la ordin, modificat prin
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
 aprobatã prin Legea nr. 83/1994:
 Protestul trebuie sã cuprindã:
                       Pct. 359. Ñ În actul de protest este obligatoriu sã fie incluse urmãtoarele elemente:
 1) Anul, luna, ziua ºi ora în care a
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 fost dresat;       a) anul, luna, ziua ºi ora întocmirii protestului;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                        139

 2) Numele ºi prenumele celui care a           b) numele ºi prenumele celui care a cerut întocmirea protestului;
 cerut facerea protestului;
                             c) numele ºi prenumele persoanei sau persoanelor contra cãrora s-a întocmit pro-
 3) Numele ºi prenumele persoanei
                        testul;
 sau persoanelor contra cãrora s-a
 fãcut protestul;                   d) indicarea locurilor în care protestul a fost întocmit ºi menþionarea cercetãrilor care au
 4) Arãtarea locurilor în care a fost     fost fãcute, conform cu art. 42 din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin;
 dresat cu menþiunea cercetãrilor
 fãcute, conform art. 42;               e) transcrierea exactã a textului cambiei în cazul în care protestul nu a fost fãcut chiar
                        pe titlu;
 5) Transcrierea exactã a cambiei,
 dacã protestul nu s-a fãcut chiar pe        f) somaþia de platã, rãspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obþinut nici un
 înscrisul cambial;
                        rãspuns.
 6) Somaþiunea de platã, rãspunsurile
 primite sau motivele pentru care nu      Pct. 360. Ñ Protestul va fi subscris de executorul judecãtoresc care l-a dresat.
 s-a obþinut nici un rãspuns.
                        Pct. 361. Ñ Lipsa totalã a uneia sau a mai multor menþiuni esenþiale din actul de protest poate
 Protestul va fi subscris de cel care     atrage nulitatea acestuia, dacã judecãtorul de fond apreciazã cã ele nu rezultã nici expres, nici
 l-a dresat.
                        implicit din textul actului de protest.
 Când trasul cãruia i se prezintã spre
 acceptare o cambie cere ca o nouã       Pct. 362. Ñ În cazul în care trasul cãruia i se prezintã cambia spre acceptare cere ca pose-
 prezentare sã-i fie fãcutã în ziua      sorul acesteia sã-i facã o nouã prezentare în ziua urmãtoare, conform art. 27 din Legea asu-
 urmãtoare, aceastã cerere trebuie       pra cambiei ºi biletului la ordin, iar în ziua respectivã trasul nu acceptã cambia, este obligatoriu
 cuprinsã în protest.
                        ca în actul de protest posesorul cambiei sã menþioneze ºi acest fapt.

 În temeiul art. 70 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 ªtersãturile, îndreptãrile ºi scrisul prin-  Pct. 363. Ñ Executorul judecãtoresc care dreseazã protestul aprobã orice ºtersãturã, modifi-
 tre rânduri sau cu semn de trimitere     care, adãugare realizatã prin intermediul scrisului printre rânduri sau ca un semn de trimitere.
 trebuiesc sã fie aprobate de acel care
 face protestul. În temeiul art. 71 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin:
 Cel care face protestul este dator sã     Pct. 364. Ñ Executorul judecãtoresc care dreseazã protestul trebuie sã-l înregistreze în
 treacã protestele în întregime, zi cu     aceeaºi zi într-un registru special.
 zi, dupã ordinea datei, într-un regis-
 tru special.                 Pct. 365. Ñ Cel care a cerut dresarea protestului are dreptul la originalul actului de protest
 Originalul protestului se va înmâna      care-i este înmânat de executorul judecãtoresc care dreseazã protestul.
 celui ce a cerut protestul.
                        Pct. 366. Ñ În cazul pierderii originalului actului de protest, acesta va putea fi înlocuit printr-o
 În caz de pierdere, originalul poate fi    copie legalizatã dupã registrul judecãtoriei unde a fost dresat protestul.
 înlocuit printr-o copie legalizatã dupã
 registru.


 În temeiul art. 72 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin, modificat prin
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1993,
 aprobatã prin Legea nr. 83/1994:       Pct. 367. Ñ Judecãtoriile þin un registru special în care protestele sunt înregistrate în între-
 Judecãtoriile þin un registru de pro-     gime, zilnic, în ordinea dresãrii lor.
 teste, în care se înregistreazã, zilnic
 ºi în ordinea datei, cambiile protes-     Pct. 368. Ñ În prima zi a fiecãrei sãptãmâni, pe baza registrului special de evidenþã a pro-
 tate, cu efectuarea menþiunilor cerute    testelor pe care-l þin, judecãtoriile transmit cãtre Camera de Comerþ ºi Industrie a judeþului res-
 de articolele precedente.           pectiv sau a municipiului Bucureºti un tabel cu protestele de neplatã dresate în cursul
 În prima zi a fiecãrei sãptãmâni, fie-    sãptãmânii precedente.
 care judecãtorie trimite Camerei de
 Comerþ ºi Industrie judeþene sau,       Pct. 369. Ñ Tabelele întocmite de judecãtorii privind protestele de neplatã cuprind urmãtoarele
 dupã caz, a municipiului Bucureºti, un    elemente privind fiecare protest:
 tabel cu protestele de neplatã a cam-
 biilor, fãcute în cursul sãptãmânii pre-        a) data protestului;
 cedente. Acest tabel trebuie sã indice
 data protestului, numele ºi prenumele          b) numele ºi prenumele persoanei împotriva cãreia s-a fãcut protestul;
 persoanei împotriva cãreia s-a dresat
 protestul, al celei care a cerut pro-          c) numele ºi prenumele persoanei care a cerut protestul;
 testul, numele ºi prenumele trãgãto-
 rului, suma datoratã ºi scadenþa titlului        d) numele ºi prenumele trãgãtorului;
 protestat.
                             e) suma datoratã;
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
             f) scadenþa titlului protestat.
  140               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis

                       Pct. 370. Ñ Tabelele privind protestele dresate sunt un mijloc pentru cunoaºterea situaþiei finan-
                       ciare a comercianþilor ºi societãþilor comerciale ºi luarea unor eventuale mãsuri pentru decla-
                       rarea în faliment în caz de încetare de plãþi a unor comercianþi sau a unor societãþi comerciale,
                       acumularea unui numãr important de proteste fiind un indiciu al acestei stãri.
                       Pe baza tabelelor privind protestele de neplatã pe care Banca Naþionalã a României le va soli-
                       cita Camerelor de Comerþ ºi Industrie judeþene ºi a municipiului Bucureºti, Banca Naþionalã a
                       României va organiza fiºierul central de date privind titlurile cambiale protestate ºi va furniza
                       la cererea societãþilor bancare informaþii privind aceste titluri.
 În temeiul art. 73 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin:
 În afarã de cazul când trãgãtorul a     Pct. 371. Ñ Protestul este un act solemn, care nu poate fi dresat decât în condiþiile prevãzute
 stipulat obligaþiunea de protest, acesta  de lege ºi nici nu poate fi înlocuit prin vreun alt act.
 poate fi înlocuit, dacã posesorul se
 învoieºte, printr-o declaraþie de refuz   Pct. 372. Ñ Unica modalitate de înlocuire a actului de protest este urmãtoarea: cu aprobarea
 de acceptare sau platã scrisã ºi      posesorului cambiei, cel împotriva cãruia s-a dresat protestul dã o declaraþie de refuz de accep-
 datatã pe titlu sau pe adaos, semnatã    tare sau de platã. Declaraþia va fi scrisã ºi datatã pe titlu sau pe adaosul cambiei ºi va fi
 de cel împotriva cãruia protestul urma   semnatã de cel împotriva cãruia protestul urma sã fie fãcut. Aceastã declaraþie va trebui în
                       mod obligatoriu sã poarte o datã certã din interiorul termenului legal pentru dresarea
 sã fie fãcut. Aceastã declaraþiune tre-
                       protestului.
 buie sã fie învestitã cu data certã, în
 termenul stabilit pentru facerea pro-    Pct. 373. Ñ În cazul în care trãgãtorul a stipulat expres pe cambie obligaþia de protest, pose-
 testului.                  sorul cambiei nu mai are dreptul de a fi de acord cu modalitatea evocatã la articolul prece-
                       dent din prezentele norme-cadru. În acest caz el este obligat sã dreseze actul de protest în
                       condiþiile Legii asupra cambiei ºi biletului la ordin, în caz contrar el decãzând din drepturile
                       sale privind regresul cambial.


                       CAPITOLUL IX Ñ DESPRE INTERVENÞIE

 În temeiul art. 74 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletu-
 lui la ordin:
 Trãgãtorul, girantul sau avalistul pot   Pct. 374. Ñ Pentru a preîntâmpina situaþia în care trasul ar refuza sã accepte sau sã plã-
 indica o persoanã care sã accepte      teascã valoarea cambiei, trãgãtorul sau avalistul acestuia, un girant sau un avalist al aces-
 sau sã plãteascã la nevoie.         tuia pot stipula în cambie cã, într-un asemenea caz, acceptarea sau plata cambiei se va face
 Cambia poate fi, în condiþiunile arã-    de cãtre o terþã persoanã desemnatã în acest scop. Aceastã persoanã se numeºte recoman-
 tate mai jos, acceptatã sau plãtitã de   datar sau indicat la nevoie.
 o persoanã care intervine pentru ori-    Pct. 375. Ñ În cazul în care persoanele menþionate la articolul precedent din prezentele norme-
 care din obligaþi pe cale de regres.    cadru nu au luat aceste mãsuri asiguratorii, este posibil ca o terþã persoanã, care are un inte-
                       res juridic oarecare ca acceptarea sau plata cambiei sã nu fie refuzatã, sã intervinã ea însãºi
 Intervenientul poate fi un terþiu, însuºi  sã accepte sau sã plãteascã acea cambie. Aceastã terþã persoanã poartã numele de interve-
 trasul sau o persoanã deja obligatã     nient pentru acceptare sau pentru platã.
 prin cambie, cu excepþia acceptantu-
 lui.                    Pct. 376. Ñ Intervenientul poate fi nu numai o terþã persoanã, ci chiar însuºi trasul sau o per-
                       soanã obligatã prin cambie cu excepþia acceptantului. Intervenientul poate fi trasul în situaþia
 Intervenientul trebuie, în cele douã    în care el a refuzat sã accepte cambia pentru a nu credita pe trãgãtor, însã intervine pentru
 zile lucrãtoare ce urmeazã interven-    un alt semnatar al cambiei.
 þiunii, sã încunoºtinþeze de interven-
 þiunea sa pe acel pentru care a       Pct. 377. Ñ În caz de acceptare sau de platã a cambiei prin intervenþie, intervenientul este
 intervenit. În caz de neobservare a     obligat ca în cele douã zile lucrãtoare care urmeazã intervenþiei sã notifice acest fapt celui
 acestui termen, el este rãspunzãtor,    pentru care a intervenit. Nerespectarea acestei obligaþii atrage dupã sine pentru intervenient
 dacã va fi locul, de paguba cauzatã     obligaþia de a-l despãgubi pe acela pentru care a intervenit, pentru dauna cauzatã prin negli-
 prin neglijenþa sa, fãrã însã ca dau-    jenþa sa în notificare. Daunele interese datorate astfel nu pot întrece suma din cambie.
 nele interese sã poatã întrece suma     Pct. 378. Ñ Nerespectarea obligaþiei de notificare menþionatã la punctul precedent din prezentele
 din cambie.                 norme-cadru nu atrage însã ºi decãderea intervenientului din subrogarea cambialã.

 În temeiul art. 75 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin:
 Acceptarea prin intervenþiune poate fi   Pct. 379. Ñ O cambie poate fi acceptatã prin intervenþie din momentul în care posesorul poate
 fãcutã ori de câte ori posesorul unei    exercita dreptul sãu de regres pânã la scadenþa cambiei (a se vedea art. 48 lit. b) din Legea
 cambii ce poate fi acceptatã ar putea    asupra cambiei ºi biletului la ordin ºi punctele din prezentele norme-cadru cu referire la acest
 exercita dreptul de regres înainte de    articol din Legea asupra cambiei ºi biletului la ordin).
 scadenþã.
                       Pct. 380. Ñ În cazul în care trãgãtorul sau un girant indicã în textul cambiei o persoanã care
 Când într-o cambie s-a indicat o per-    sã o accepte sau sã o plãteascã la nevoie, posesorul nu poate, înainte de scadenþã, sã exer-
 soanã pentru a o accepta sau a o      cite dreptul de regres împotriva acestora sau a semnatarilor ulteriori lor.
 plãti la nevoie, la locul plãþii, pose-
                       Pct. 381. Ñ Exercitarea dreptului de regres înainte de scadenþã împotriva trãgãtorului sau a
 sorul nu poate exercita, înainte de
                       girantului care a indicat o persoanã care sã accepte sau sã plãteascã la nevoie se poate face
 scadenþã, dreptul de regres în contra    de cãtre posesor numai în cazul în care ºi recomandatarul sau indicatul la nevoie refuzã sã
 acelui care a fãcut indicaþiunea ºi în   accepte cambia, iar acest fapt este constatat prin actul de protest.
 contra semnatarilor urmãtori, afarã
 numai dacã a prezentat cambia        Pct. 382. Ñ În cazul unei cambii pe care a fost indicatã o persoanã pentru a o accepta sau
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION'sdresarea protestului pentru
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. intervenþie ca ºi PdfCompressor
            plãti la nevoie la locul plãþii, acceptarea prin For Evaluation Purposes Only
 persoanei indicate ºi dacã aceasta,
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 119 bis                          141

 refuzând acceptarea, acest refuz a     neacceptare din partea acestei persoane Ñ indicat la nevoie Ñ trebuie sã se efectueze la
 fost constatat prin protest.        locul ºi adresa stipulate în cambie pentru platã, respectiv la judecãtoria în a cãrei razã terito-
                       rialã se aflã locul ºi adresa la care se efectueazã plata.
 În alte cazuri de intervenþiune, pose-
 sorul poate refuza acceptarea prin     Pct. 383. Ñ Posesorul cambiei poate refuza o acceptare prin intervenþie, când intervenientul
 intervenþiune. Totuºi, dacã o admite    nu a fost indicat pe cambie, fiindcã nu i se poate impune ca acceptant o persoanã pe care
 el pierde dreptul de a recurge, înainte   nu o cunoaºte ºi care ar putea fi insolvabilã.
 de scadenþã, pe cale de regres, împo-
 triva aceluia pentru care acceptarea    Pct. 384. Ñ Dacã totuºi posesorul admite o acceptare prin intervenþie atunci când intervenientul
 a fost fãcutã ºi a semnatarilor urmã-    nu a fost indicat în textul cambiei, acesta Ñ posesorul Ñ pierde dreptul de a acþiona în regres,
 tori.                    anterior scadenþei, împotriva aceluia pentru care acceptarea a fost fãcutã, ca ºi împotriva sem-
                       natarilor ulteriori acestuia.
                       Pct. 385. Ñ Intervenþia poate avea loc în favoarea oricãrui obligat cambial care nu a onorat
                       propria lui semnãturã. Un girant va putea interveni numai în favoarea sa, a giranþilor anteriori
                       ºi a trãgãtorului.
 În temeiul art. 76 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin:
 Acceptarea prin intervenþiune se scrie   Pct. 386. Ñ Intervenientul pentru acceptare trebuie sã scrie ºi sã semneze acceptarea pe
 pe cambie ºi se semneazã de inter-     cambie.
 venient. Ea aratã pentru cine este
 datã; în lipsa acestei arãtãri,accepta-   Pct. 387. Ñ Textul acceptãrii va indica în clar pentru care dintre semnatarii cambiei este datã
 rea se socoteºte datã pentru trãgã-     acceptarea.
 tor.
                       Pct. 388. Ñ În lipsa indicaþiei clare privind semnatarul pentru care a fost datã acceptarea
                       cambiei, se prezumã cã aceasta a fost datã pentru trãgãtor.
 În temeiul art. 77 din Legea
 nr. 58/1934 asupra cambiei ºi
 biletului la ordin:
 Acceptantul prin intervenþiune este     Pct. 389. Ñ Prin acceptarea pe care o dã, intervenientul se obligã conform dreptului cambial
 þinut faþã de posesorul cambiei ºi faþã   la fel ca ºi un acceptant simplu.
 de giranþii posteriori aceluia pentru
 care a intervenit în acelaºi mod ca ºi   Pct. 390. Ñ Dupã acceptarea cambiei, intervenientul este obligat faþã de posesorul cambiei la
 acesta.                   plata acesteia, în aceleaºi condiþii ca ºi persoana pentru care a intervenit.
 Cu toatã acceptarea prin interven-     Pct. 391. Ñ Intervenientul este obligat, în aceleaºi condiþii ca ºi persoana pentru care a inter-
 þiune, acela pentru care ea a fost     venit, faþã de toþi giranþii ulteriori acestei persoane. El nu are nici o obligaþie referitoare la plata
 fãcutã ºi giranþii sãi pot cere pose-    cambiei faþã de giranþii anteriori, pentru care nu a înþeles sã intervinã. Astfel de giranþi ante-
 sorului, în schimbul plãþii sumei arã-   riori nu au nici un drept de acþiune contra unui asemenea intervenient.
 tate la articolul 53, predarea cambiei,
 a protestului ºi, dacã va fi locul, a    Pct. 392. Ñ Chiar dacã acceptarea prin intervenþie a avut loc, onoratul, adicã persoana pen-
 contului de întoarcere achitat.       tru care a fost fãcutã acceptarea prin intervenþie, ca ºi giranþii sãi anteriori pot cere poseso-
                       rului cambiei, indiferent de acceptarea prin intervenþie, în schimbul plãþii sumei arãtate pe titlu,
 Obligaþiunea acceptantului prin inter-   a dobânzilor ºi cheltuielilor, predarea cambiei, a protestului ºi, dacã este cazul, a contului de
 venþiune înceteazã în cazul în care     întoarcere achitat.
 cambia nu i-a fost prezentatã cel mai
 târziu în ziua urmãtoare ultimei zile    Pct. 393. Ñ În cazul acceptãrii unei cambii prin intervenþie, posesorul este totuºi obligat sã
 pentru dresarea protestului de neplatã.   prezinte cambia la platã trasului respectiv.
                       În caz de refuz al plãþii din partea trasului, acceptantul prin intervenþie este obligat sã facã el
                       plata, situaþie în care posesorul trebuie sã-i prezinte cambia spre platã cel mai târziu în ziua
                       urmãtoare ultimei zile pentru dresarea